Page 1

groenkrant EDITIE TIENEN LENTE 2010

NMBS: op het goede spoor?

3 Stad Tienen schaft groene premies af

4

"Er worden veel groene ballonnetjes opgelaten. Maar in de praktijk verdwijnt er open ruimte, worden premies afgeschaft en is onze stad bij de slechtste leerlingen van de klas wat groene stroom betreft."

Waarom is Groen! (in Tienen) nodig? "IS ONZE OVERHEID AL NIET GROEN GENOEG?" Een burgemeester die twintig windmolens in Tienen wil zetten. Een schepen van milieu die zich bekommert om fijn stof. Een provinciale overheid die een groene stationsomgeving wil. Wat is het nut van een groene partij wanneer de klassieke partijen zich de groene thema's eigen hebben gemaakt? wagens met draaiende motor.

aan

plan om twintig windmolens in

Maar de schepen wil liever nog

Tramstraat, in de Getevallei en

Tienen te plaatsen. Intussen

een onderzoek.

op het Martelarenplein zou

verenigen de ons omliggende

"Is duurzaam slechts een modewoord?"

open ruimte moeten wijken.

Jouw mening kan tellen!

Groen! zou niets liever hebben

Het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat elke

dan

politiek

burger het recht heeft om verzoekschriften

doordrongen is van het groene

schriftelijk in te dienen bij de “organen” van de

langetermijndenken.

Helaas

gemeente. Dit kan de burgemeester zijn, het

blijkt keer op keer dat "groen"

college van burgemeester en schepenen of de

en

gemeenteraad.

gemeenten zich en starten concrete plannen op, maar Tienen springt zelfs niet mee op de kar. Meer nog, als er een nieuwe

elektriciteits-

leverancier worden

gezocht

voor

de

moet

stedelijke

gebouwen, wil Tienen slechts 10% groene stroom, amper meer dan wettelijk verplicht. Een

ander

voorbeeld.

Milieuschepen Soens laat het VITO een onderzoek voeren naar

het

fijn

stof

schoolomgevingen.

in

de

Daaruit

blijkt dat kinderen aan hoge schadelijke

concentraties

blootgesteld worden. Een eenvoudige maatregel is het verbieden van stilstaande

Nog

een

openbare

voorbeeld:

alle

gebouwen

zijn

gecontroleerd op hun energieverbruik. Een EPC geeft een score en geeft aan wat er beter kan. Maar er gebeurt niets mee. Nochtans verdien je

het

Aardgat

dat

de

"duurzaam"

machtspartijen

en

voor

de

"Politiek hoeft niet ver-van-mijn-bed te zijn. Je kan met mij contact opnemen of zelf een verzoekschrift indienen."

De burgemeester lanceert het

de

slechts

Als de vraag ontvankelijk wordt verklaard door het

modewoorden zijn en dat een

orgaan, komt er binnen de 3 maanden een

échte groene partij duidelijk

gemotiveerd antwoord. Worden niet aanvaard:

onmisbaar is.

het louter meedelen van meningen zonder enig verzoek, anonieme, onredelijke of te vaag

de nodige investeringen in een

geformuleerde vragen.

paar jaar terug! Wat is

De verzoeker kan worden gehoord, eventueel

het nut van een diagnose als je

bijgestaan door een persoon naar keuze.

geen remedie wil?

Wij wensen dat dit recht bij de inwoners van

Het plan voor de stations-

Tienen gekend is en indien nodig gebruikt wordt.

omgeving stelt een "groene

Groen! wil u hierbij helpen.

corridor" voor. Wij bekeken dit plan ten gronde en stellen vast dat er groene ruimte verdwijnt, niet bijkomt. Zelfs

TOM ROOVERS tom.roovers@telenet.be

BERNADETTE STASSENS, Gemeenteraadslid 0495/415002 | bernadette.stassens@skynet.be


Uw energie kan goedkoper

© Jan Mertens

Leen Van Aken wil een snelle invoering van afvaltransport over water: 'Jaarlijks een kleine 5.000 vrachtwagens minder op de weg'.

Afvaltransport over water Vandaag de dag is er nog geen enkel schip met afval vertrokken. Nochtans wordt dit al jaren aangekondigd door de Vlaams-Brabantse deputatie. Samen met Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum pleit Leen Van Aken voor een versnelde invoering van afvaltransport over water. 'Niks dan voordelen', zeggen beiden.

© Eric de Mildt

Kamerlid Tinne Van der Straeten klaagt de onbetaalbaarheid van gas en elecktriciteit aan "Als we de energieleveranciers voorwaarden durven opleggen, kan het echt goedkoper."

Transport over water zorgt voor een kleine 5.000 vrachtwagens per jaar minder. Dat betekent: minder files (bijv. op de Ring rond Brussel), minder CO2-uitstoot en fijn stof, een verlaagd

Electrabel schept verwarring over de gas- en elektrciteitsprijs. En kernenergieproducenten beschermen hun enorme winsten. Volgens Tinne Van de Straeten kan energie gerust goedkoper:

brandstofverbruik, geen geur- en stofhinder en minder ongevallen. Een studie uit 2007 wees ook uit dat het project haalbaar én betaalbaar is. Het transport zou gestart worden in 2009. 'Het is niet de bedoeling meer afval te vervoeren, en aan bijkomende

'Room de nucleaire winsten af, zet in op energie-efficiëntie en

verbrandingsovens is er ook geen nood. Maar hogere

beperk de vrijheid van prijszetting van leveranciers'.

overheden lieten het afweten. Vandaag ligt alles eindelijk open voor de provincie om het project van start te laten gaan. Waar wachten we nog op?', vragen Van Aken en Sanctorum zich af.

Ook de reclame van Electrabel gehoord waarom u meer moet betalen voor gas? Volgens Electrabel is dat omdat de gasprijs de internationale olieprijs volgt. Als de olieprijzen stijgen, betaalt u meer voor gas. Als die dalen, betaalt u minder. Simpel,

LEEN VAN AKEN Provincieraadslid | leen.vanaken@groen.be

zo lijkt het. Maar Electrabel vertelt maar een deel van de waarheid. Er is echter veel meer aan de hand - en dat wordt ook zo bevestigd door energieregulator CREG en de Nationale Bank. Zo wordt uw gasprijs niet alleen bepaald op basis van de olieprijzen. Een vaste parameter vult de tariefformule aan. Deze is bij Electrabel sinds 2007 alleen maar gestegen. Alle energieleveranciers mogen vrij de parameters kiezen die ze gebruiken en ze mogen die ook naar hartenlust wijzigen. En dat zonder enige toelichting. Als Electrabel werkelijk de schommelingen van de olieprijzen volgt, dan moeten de Belgische prijzen ongeveer gelijk zijn aan de Europese. En dit is niet het geval. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is er ook nauwelijks controle op de tariefformules die energieleveranciers gebruiken voor gas en elektriciteit. De regering kijkt ernaar en staat erbij, en legt rapport na rapport naast zich neer. Door de levensduur van de kerncentrales te verlengen deed ze Electrabel ook nog een gigantisch cadeau. De afgeschreven kerncentrales zorgen voor zo’n 2 miljard euro gemakkelijke winst per jaar.

© Groen! Vlaams-Brabant

De provincieraadsfractie, onder leiding van Luc Debraekeleer (linksonder), vraagt meer visie rond water en waterkwaliteit.

Met Groen! strijden we om energie goedkoper en groener te maken. Zo willen we

'Waterzuivering niet aan privé overlaten'

dat de nucleaire winst afgeroomd wordt en dat deze winst integraal gaat naar

Eind vorig jaar leidde het stilleggen van waterzuiveringsstation

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dat is schoon en slim, want alle

Brussel-Noord tot het lozen van ongezuiverd afvalwater via de

energie die je niet verbruikt, moet je niet betalen. Bovendien willen we dat

Zenne in Rupel, Dijle en Schelde. Aquiris, belast met de

minister Magnette, ook bevoegd voor consumentenzaken, de wet verandert.

waterzuivering, legde de installatie stil met als voorwendsel

Daardoor zouden de energieleveranciers minder vrijheid hebben om zomaar hun

een 'interne opeenhoping van steenpuin en zand'.

tariefformules vrijelijk te veranderen.

Voor de Vlaams-Brabantse provincieraadsfractie is dat opnieuw een bewijs dat we waterzuivering niet kunnen overlaten aan privébedrijven. 'Een doordachte visie op waterkwaliteit zorgt ervoor dat biodiversiteit in het water en langs de oevers bewaard blijft. Op die manier kan iedereen

TINNE VAN DER STRAETEN Federaal Parlementslid tinne.vanderstraeten@groen.be

blijven genieten van leven in en langs het water'.

LUC DEBRAEKELEER Fractieleider Provincieraad | luc.debraekeleer@groen.be


NMBS: op het goede spoor ? Midden februari eiste de treinramp in Buizingen een heel zware

Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke: ‘Op veiligheid en stiptheid mag niet beknibbeld worden’’

menselijke tol – maar liefst 18 doden. Politici, reizigers en NMBSwerknemers toonden zich dan ook bijzonder ongerust over de veiligheid op het spoor. Terecht, zo blijkt, want bijna tien jaar na de treinramp in Pécrot (2001) is nog maar een fractie van de treinstellen voorzien van een speciaal veiligheidssysteem. Ruim een maand na de dodelijke trein-

Feit blijft dat de dienstverlening er de

crash in Buizingen kondigden minister

laatste jaren fors is op achteruitgegaan.

Vervotte, NMBS, Infrabel en NMBS Hol-

‘Nooit eerder waren er zo veel vertra-

ding aan dat de veiligheid op het spoor

gingen en klachten. En dat terwijl veel

dan toch versneld aangepakt wordt.

mensen niet langer de moeite doen om

Daarvoor moet wel grondig gesneden

nog een klacht in te dienen. Maar op

worden in het treinaanbod. Tot  trei-

veiligheid en stiptheid mag niet beknib-

nen per dag, en dat gedurende de vol-

beld worden. En ook de werkomstan-

gende drie jaren.

digheden van treinbestuurders moeten verbeteren, zodat ze voldoende rusttijd

Stefaan Van Hecke: ‘Veiligheid bij het spoor

werd

jarenlang

hebben’.

verwaarloosd.

zijn nummerplaat inleverde mocht

Midden jaren ‘ werden de investe-

Van Hecke vindt het ook niet kunnen

vroeger drie jaar gratis op de bus,

ringen in een automatisch remsysteem

dat de keuze voor het openbaar vervoer

nu slechts één jaar’.

plots stilgelegd. Pas toen de groenen in

wordt teruggeschroefd. ‘Zo heeft de

de regering kwamen (), ging er weer

NMBS de %-kortingskaart afgeschaft

geld naar veilige treinen. De bijzondere

voor wie geregeld gebruik maakt van de

commissie onderzoekt nu waarom er

trein. En De Lijn heeft ook de regels voor

Federaal Parlementslid

zolang niets gebeurde.’

het Dina-abonnement verstrengd: wie

stefaan.vanhecke@groen.be

STEFAAN VAN HECKE © Sien Verstraeten

En veilig op weg? In vergelijking met het treinverkeer vallen er op de weg veel meer doden. Jaarlijks zijn dat er ongeveer , of gemiddeld , dodelijke ongevallen per dag. ‘Op termijn moeten dat er nul worden’, vindt senator Freya Piryns. ‘Is dat naïef? Neen, want landen zoals Zweden en Nederland bewijzen dat dit kan.’ ‘Daarvoor moeten we volop inzetten op structurele aanpassingen van onze wegeninfrastructuur, op veiligere wagens en verantwoord rijgedrag. Andere pistes zijn: meer zorg voor zwakke weggebruikers, duurzame beperking van auto-

© Wouter Van Vooren

en vrachtwagenverkeer, invoering van rijbewijs met

Hermes Sanctorum: ‘In plaats van smogborden te plaatsen, installeren we beter milieuzones in onze steden’

punten, stimuleren van fietsverkeer en investeren in slimme, propere en veilige wagens’.

Vlaanderen is kampioen in fijn stof

FREYA PIRYNS Senator | freya.piryns@groen.be

In Vlaanderen overschrijden we systematisch het aantal dagen dat er te veel fijn stof in de lucht hangt. Van Europa mogen dat er slechts  per jaar zijn, maar dat zijn er vaak meer. Voor Hermes Sanctorum is dat een symptoom van een falend beleid. ‘Structurele maatregelen ontbreken. Zoals milieuzones in steden, waarin enkel wagens met een beperkte vervuiling worden

LEES MEE // DOE MEE // WORD LID

toegelaten’. Nochtans is iedereen het eens dat fijn stof heel gevaarlijk is voor onze gezondheid. Zo kan het astma, longkanker en cardiovasculaire problemen veroorzaken. Sommige studies wijzen ook op een verminderde levensverwachting. Dat betekent dat er elk jaar mensen vroegtijdig sterven. Fijn stof

LEES MEE_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten DOE MEE_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen? WORD LID_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben je al lid van Groen! van Groen!

NAAM

wordt vooral veroorzaakt door transport, uitstoot door de industrie en verwarming van huizen.

STRAAT

De vervuiling moet structureel aangepakt worden, zegt Sanctorum. ‘Met

POSTCODE

het plaatsen van smogborden en de snelheid te beperken op autosnelwegen komen we er niet. Beter zijn o.m. milieuzones in steden, een slimme

NR

BUS

PLAATS

TEL./GSM

E-MAIL

kilometerheffing en het verruimen van premies voor roetfilters – eind

Ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

vorig jaar waren dat er slechts  roetfilters voor vrachtwagens en  voor

Ik wil graag meehelpen.

personen

Ik wil lid worden van Groen!

wagens’.

HERMES SANCTORUM Vlaams parlementslid | hermes.sanctorum@groen.be

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be. COLOFON DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN GROEN!. GEDRUKT OP 100% GERECYCLEERD PAPIER EN ZONDER WATER DOOR ECO PRINT CENTER.

®


Wist je dat... ( zie ook www.groentienen.be )

... verscheidene Tiense gezinnen uiteindelijk toch een fietspremie kregen door tussenkomst van ons gemeenteraadslid Bernadette Stassens. Zij wees op de onvolledigheid en onduidelijkheid van het reglement. De stad zorgde uiteindelijk voor de rechtzetting. --------------------------------------... Tienen nog steeds geen Fairtrade gemeente is, geen duurzaamheidsambtenaar heeft, geen raad voor ontwikkelingssamenwerking.

De binnenspeeltuin 'Junior City', aangekocht onder druk van oude en nieuwe beloftes. Eén miljoen euro voor een gebouw dat op stadsgrond staat. Ten koste waarvan?

--------------------------------------... we als groene partij goed in de markt liggen bij de politie en we bij elke (ludieke) activiteit versterking (lees controle) krijgen van de politie. --------------------------------------... Bernadette Stassens de weddenschap met schepen Soens op haar gemak won, en zij zo aantoonde dat men haar niets te leren had

Begroting 2010: waar is de visie?

betreffende dossiers bijhouden. ---------------------------------------

Tienen heeft een imagoprobleem: de bevolking is sterk vergrijsd, de

... er in Tienen, op de Leuvenselaan, nu een

woningen zijn verloederd, er is veel leegstand. Jonge gezinnen aantrekken is

wijkgezondheidscentrum is opgestart door enkele beroepskrachten. Bernadette wees al vaker op de

een must om dit te kenteren. Maar het is duidelijk dat de 'Sinterklaaspolitiek'

nood aan deze gezondheidszorg voor kansarmen in

nog steeds overheerst.

Tienen. Groen! feliciteert deze initiatiefnemers met hun project. --------------------------------------... de schepen van leefmilieu naar aanleiding van het

Op de gemeenteraad van 17 december was

Meer nog: het maximale inkomen om van

vele sluikstorten overweegt om terug een vaste

het bijltjesdag. Ongeveer elke ecologische

deze premie te genieten, wordt niet meer

vergoeding te vragen voor elk Tiens gezin voor de

premie werd naar de prullenmand verwezen.

aangepast aan de kinderen ten laste! Jonge

vuilnisverwerking. Groen! vindt dit een stap terug

Tienen keert dus geen subsidies meer uit voor

gezinnen hebben dus minder kans om deze

met weinig respect en aanmoediging voor de brave

zonnepanelen

kleine premie te kunnen opstrijken.

sorteerders onder ons.

hakselaars

---------------------------------------

herbruikbare luiers noch voor lijnvormige

Hoe sociaal is dat?

...onze stad een beetje kleurenblind is en roze

landschapselementen.

Intussen wordt de binnenspeeltuin door de

verwart met lila. Volgens de notulen van het college

Alle mogelijkheden om de burger aan te

stad opgekocht voor twee verenigingen. De

is er een KMO-zone gepland te Goetsenhoven aan

moedigen om de afvalberg te verkleinen en

kost van de aankoop en aanpassing bedraagt

de grens met Hélecine, en niet een door de

de wereld wat groener te maken, projecten

nu reeds 1.300.000 €, en we weten nog niet

“Intercommunale Brabant Wallon” aangevraagd

die de voorbije jaren moeizaam op poten

waar we gaan eindigen.

“dienstverleningsgebied” (grote winkelbedrijven).

waren

Deze zone ligt middenin waardevol landschappelijk

tenietgedaan.

en en

gezet,

warmtepompen,

voor

mulchmaaiers,

voor

werden

in

één

keer

gebied. ---------------------------------------

Tienen wordt gekenmerkt door leegstand en

... het Vlaams Gewest géén euro over heeft voor

verloedering. Je zou denken dat de stad dan

veiligheid bij drukke wegeniswerken als aan het

prioriteit geeft aan het aanmoedigen van

rond punt in Bost en aan de Moespikvest. Dit is voor

burgers die hun gevel willen verfraaien.

Groen! onaanvaardbaar.

Neen! In de begroting wordt deze premie

---------------------------------------

verlaagd van 1240 € naar 500 €!

... Bernadette Stassens naar aanleiding van de asbestbrand

te

Meer

een

vraag

stelde

STROOKT DIT NIET MET UW VISIE? Laat het ons weten! Contacteer ons!

aan

Gouverneur De Witte. Hij gaf volmondig toe dat er geen scenario bestaat voor de opruiming van asbest na een brand. Hij stelt dat er momenteel slechts één niveau verantwoordelijk is: de stad! --------------------------------------... een werkgroep binnen de gemeenteraad zich buigt over de toekomst van het Viandra-domein. Groen! heeft zich hier al vaak over uitgesproken. Maar misschien hebt u zelf ook een goed idee? We hebben nu de kans om een pracht van een stedelijk domein te ontwikkelen! Laat je horen en contacteer ons!

contact Groen! Tienen John Vankeijenberg Houtemstraat 11 3300 Tienen 0488/99 32 69 john.vankeijenberg@skynet.be www.groentienen.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groen_VLB_v1_Tienen201004  

Een burgemeester die twintig windmolens in Tienen wil zetten. Een schepen van milieu die zich bekommert om fijn stof. Een provinciale overhe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you