Page 1

(FREE!)


a day

SPECIAL ISSUE

EDITOR’S NOTE

ผม – จากเด็กที่ติดการอ่านหนังสื อการ์ตูนงอมแงม ตั้งแต่ดรากอน บอล, เซนต์ เซย์ยา, จีทีโอ ยันการ์ตูนอีโรติค เวลาผ่านไป เดวิด เบ็คแฮม แนะน�ำให้ผมรู ้จกั กับกลิ่นสาบลูกหนัง บอ.บู๋ ถือเลื่อยไฟฟ้ ามาในทุ่งหญ้าแห่งความฝัน และ พี่โหน่ง – วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ กับนิตยสารที่ ‘เด็กแนว’ ทุกคนในสมัยนั้นต้องถือไว้ขา้ งตัว ในวัยที่ฮอร์โมนพุง่ พล่าน ผมกระเดียดตัวเองเข้าสู่ โลกของการอ่านมากขึ้น ผมท�ำความรู ้จกั กับกับอ็อตโต้ และผองเพื่อนแห่งพันธุ์หมาบ้า โฉน ไพร�ำ และจัน ดารา แห่งหอมดอกประดวนและจัน ดาราตามล�ำดับ ไม่เว้นแม้แต่เซ็กซ์ สตอรี บนโลกออนไลน์ – ผมเก็บเรี ยบ เวลาผ่านไปจากนักอ่านอาชีพ สู่ นกั เขียน(ฝึ กหัด) หลักกิโลเมตรที่ adB คือจุดเริ่ มต้นของผมในฐานะนักเขียน(ฝึ กหัด) งานถอดเทปที่เมื่อท�ำครั้งแรก ผมมีความรู ้สึกว่าเป็ นงานที่โคตรน่าเบื่อที่สุดในโลก ผมบอกกับตัวเองว่า “ถ้าได้ทำ� งานเป็ นนักเขียนเมื่อไหร่ จะ ใช้นอ้ งให้ถอดเทปแบบที่เราโดนบ้าง” แต่ในความจริ งแล้ว ในโลกของงานเขียน นี่คือบันไดขั้นแรกที่จะก้าวไปสู่ การเป็ นนักสัมภาษณ์ที่เก่งกาจ การถอด เทปท�ำให้ผมได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการสัมภาษณ์ ลักษณะค�ำถามที่ควรถามและไม่ควรถาม ค�ำพูดที่สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ให้เป็ นกันเอง ฯลฯ ยอมรับตามตรงว่าผมโคตรงุ่นง่านระหว่างรอที่จะได้เขียนงานจริ งๆ ลงนิตยสาร(เชื่อว่าเด็กฝึ กงานทุกคนมีความรู ้สึกแบบนี้ – ไฟแรง) จ�ำได้วา่ งานแรกที่ได้ลงเป็ นข่าวประชาสัมพันธ์กรอบเล็กๆ และหลังจากนั้น ผมได้เขียนกรอบต่างๆ เป็ นระยะ แบ่งเบาภาระของกองบรรณาธิการไปได้จำ� นวนหนึ่ง (หรื อไปเพิ่มภาระในการแก้งานของพี่ๆ ผมชักไม่แน่ใจ) อย่างไรก็ตาม ผมยังคงรอคอยวันที่จะได้มีชื่อของตัวเองพาดอยูบ่ นหัวเรื่ องอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งในที่สุด วันนั้นก็มาถึง (ขอบคุณพี่ตุก๊ ครับ) ผมได้ รับมอบหมายให้เขียน special feature เรื่ องหนึ่ง โดยติดตามพี่จากกองบก. ออกไปสัมภาษณ์ เสร็ จแล้วก็กลับมาถอดเทปและลงมือปลุกปล�้ำกับงานเขียนชิ้น นี้ท้ งั คืน (2 ชัว่ โมงคือระยะเวลาที่เขียนเสร็ จ ที่เหลือคือการขัดเกลา!) สัปดาห์ถดั มา ผมถือ adb เล่มที่มี special feature เรื่ องนั้น หน้าบานไปอวดแม่ พร้อมชี้ให้ดูชื่อคนเขียน สัปดาห์ถดั มาและถัดมา ท่านมักเห็นผมเดินหน้าบานมาพร้อมกับ adB ในมือเสมอๆ ... วันเวลาแห่งการฝึ กงานส�ำหรับผมได้จบลงไปแล้ว นาทีน้ ีผมรู ้สึกได้วา่ การท�ำนิตยสารเป็ นงานที่น่าสนุกมาก ไม่วา่ จะเป็ นการได้พดู คุยกับคน ที่น่าสนใจ การได้ตระเวนชิมอาหารอร่ อยๆ เพื่อน�ำมาประกอบงานเขียน กระทัง่ การได้รับรู ้ผลตอบรับจากผูอ้ ่าน ฯลฯ เหล่านี้คืออภิสิทธิ์สำ� หรับผูม้ ีอาชีพ นักเขียน ผมแทบทนไม่ไหวที่จะออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อเริ่ มท�ำงานนิตยสารให้เร็ วที่สุด ผมมักรู ้สึกชื่นใจทุกครั้งที่งานของตัวเองปรากฎเป็ นส่ วนหนึ่งของ นิตยสาร แม้วา่ จะเป็ นเพียงกรอบเล็กแค่ไหนก็ตาม ย่อหน้านี้ ผมขอขอบคุณคุณพ่อ ที่ยนิ ยอมให้ให้ผมเดินทางบนถนนหนังสื อ (ผมจะสร้างบ้านด้วยเงินที่ได้จากการเขียนหนังสื อให้พอ่ ให้ได้ครับ) ขอบคุณคุณแม่ ที่รักและห่วงใยผมเสมอมา ขอบคุณพี่ตุก๊ – วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม พี่ริน – สิ รินพร จึงพิทกั ษ์อุดม พี่แบ็งค์ – เอกพล บรรลือ และพี่แพ็ท – ทรรศน หาญเรื องเกียรติ ที่ดูแลไอ้นอ้ งคนนี้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน หากมีสิ่งใดที่ผมท�ำให้พี่ๆ ไม่พอใจ ก็ขอโทษไว้ ณ บรรทัดนี้ ขอบคุณอาจารย์นนั ทวิช เหล่าวิ ชยา ที่เคี่ยวเข็ญให้หนังสื อเล่มนี้เสร็ จสมบูรณ์ หนังสื อเล่มนี้ทำ� ขึ้นมาเพื่อเป็ นคู่มือประกอบการฝึ กงานของนักศึกษาฝึ กงาน adB คนต่อๆ ไป ให้ฝึกงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หวังว่าจะให้ ประโยชน์แก่นอ้ งๆ ไม่มากก็นอ้ ย ขอให้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากช่วงเวลานี้ไว้ให้มากที่สุด และ สนุกกับการฝึ กงานนะครับ!

(FREE!)

ฉบับพิเศษ

โตมร นวลประเสริ ฐ

CONTENTS

04

06

08 15

12 16

04 THE DATABASE

06

08 FEATURE

12 A MUST

15 THE GUEST

16 PORTFOLIO

GOODNEWS


THE DATABASE THE RANKING

SURVEY

7 อันดับงานที่ทำ� บ่อยที่สุดในการฝึ กงานที่ adB

คุณคาดหวังอะไรจากนักศึกษาฝึ กงาน

ถอดเทป   GOOD NEWS   A MUST   สัมภาษณ์   FEATURE   GUEST  HOMEMADE

THE NUMBERS

3 ชิ้น – คืออุปกรณ์ที่นกั ศึกษาฝึ กงานจ�ำเป็ นต้อง มี ประกอบด้วย โน้ตบุค๊ แจ็คเก็ตกันหนาว และ กระดาษ ปากกา

�� �� 3 เดือน – คือระยะเวลาที่ฝึกงานกับ adB

“คาดหวังว่า น้องๆ จะรู ้วา่ ตัวเองมาฝึ กงาน ท�ำไม มีเด็กฝึ กงานจ�ำนวนมากติดต่อมาโดยที่ ไม่รู้วา่ อยากฝึ กต�ำแหน่งอะไร หรื อใน a day มี ต�ำแหน่งอะไรให้ฝึกบ้าง จะฝึ กนานแค่ไหน และ อยากได้อะไรจากการฝึ กงาน เป็ นเรื่ องน่าเศร้า ไปหน่อยครับ” ทรงกลด บางยีข่ นั นักเขียน, บรรณาธิการ “บางครั้ง แค่ความ ‘อยากท�ำ’ ไม่พอส�ำหรับ การฝึ กงาน แต่ตอ้ งอาศัย ‘ความพร้อม’ ด้วย มันหมายถึงการรู ้จกั หาข้อมูลเพื่อน�ำเสนอในที่ ท�ำงาน และพร้อมในการท�ำงานไม่วา่ ในสถาน การณ์ใดๆ เพราะงานหนังสื อนั้น ถ้าไม่ลุยจริ ง ก็ทำ� ไม่ได้ หรื อท�ำได้แต่กไ็ ม่ดี ที่ผา่ นมาน้องๆ ที่ฝึกงานใน a day Bulletin ก็ทำ� ให้เห็นแล้วว่า มีท้ งั ความอยากท�ำ ความพร้อม ความลุย และ ท�ำงานหนังสื อได้ดี ” สิ รินพร จึงพิทกั ษ์ อุดม นักเขียน, กองบรรณาธิการ

a day

1 เทอม – คือระยะเวลาในการท�ำหนังสือเล่มนี้ 3 เล่ม – คือจ�ำนวนทีห่ นังสือเล่มนี้พมิ พ์ออกมา

13

adB 86-98 คือเล่มที่มีชื่อเป็ นนักศึกษาฝึ กงาน adB 88 คือเล่มแรกที่มีเครดิตในงานเขียน 11.30 – 17.30 – คือระยะเวลาเข้า-ออก ออฟฟิ ศโดยประมาณ

“ความกล้าที่จะเรี ยนรู ้ กล้าลองท�ำสิ่ งใหม่ๆ ที่ ไม่เคยท�ำ ซึ่ งความกล้าจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อรู ้จกั เปิ ดใจ นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่ องความรับผิด ชอบ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญที่สุดอย่างหนึ่งของคน ท�ำงานทุกคน” เอกพล บรรลือ นักเขียน, กองบรรณาธิการ “หวังว่าน้องๆ จะเข้ามาท�ำงานอย่างตั้งใจจริ ง โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็ นเพียงแค่การฝึ กงาน และน�ำ ความตั้งใจกับความรู ้ที่ได้รับมานั้น น�ำไปใช้ต่อ ไปในอนาคตครับ” ทรรศน หาญเรืองเกียรติ นักเขียน, กองบรรณาธิการ


ตัวอย่ างผลงาน ดูแบบเต็มๆ ได้ ที่หน้ า Portfolio

GOODNEWS FIRST INTERVIEW

ได้ออกไปสัมภาษณ์ครั้งแรกกับคุณแอนดี ลูกครึ่ งบริ ติช – ไชนีส เจ้าของคลินิกการรักษา ด้วยแพทย์แผนจีน ณ เอกมัย เกิดอาการตื่น สนามสุ ดๆ เพราะเป็ นทั้งการสัมภาษณ์ครั้ง แรก ดันไปสายซะอีก แถมหมอนี่ยงั พูดไทย ไม่ได้ดว้ ย หะแรกว่าจะส�ำแดงแอคเส้นบริ ติช – อิง ลิช ที่ร่ ำ� เรี ยนมาตั้งแต่อนุบาล ยันมหาวิทยาลัย แต่คิดไปคิดมาแล้ว...อย่าดีกว่า ประเดี๋ยวจะ เกิ นหน้าเกิ นตาพี่แพ็ทที่ ไ ปสัม ภาษณ์ ด้ว ย กัน แหะๆ ครั้งนี้เลยท�ำได้แต่สงั เกตค�ำถาม ที่พี่ใช้ถามแอนดี และได้งานถอดเทปกลับ ไปจัดการ เป็ นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่ง เพราะ ได้สมั ผัสถึงบรรยากาศในการสัมภาษณ์ ถามตอบ เป็ นครั้งแรก หวังว่าคราวหน้าคงจะ ลดความตื่นเต้นลงได้ และบทเรี ยนในการ สัมภาษณ์ครั้งนี้คือ ควรแต่งตัวให้สุภาพ เรี ย บร้ อ ยเมื่ อ นัด พบกับ แหล่ ง ข่ า วที่ ดู เ ป็ น ทางการ

FIRST NEWS

SECOND INTERVIEW

ข่ า วประชาสั ม พัน ธ์ ก รอบเล็ ก ที่ เ ป็ นฝี มื อ ของผมเอง อาจดูเล็กน้อยในสายตาของใคร หลายคน แต่อยากบอกพี่ที่กองฯ ว่าเจ้ากรอบ เล็กๆ แบบนี้แหละ ที่ทำ� ให้ไฟในตัวของเด็ก ฝึ กงานยังคุกรุ่ น อยากให้พี่ๆ เอากรอบเล็กๆ แบบ นี้ให้เด็กๆ ได้เขียนกัน มันช่วยสร้างก�ำลังใจใน การท�ำงานต่อไปได้มากเลยนะครับ

ติดตามพีท่ กี่ องบรรณาธิการไปสัมภาษณ์ เก้า – จิรายุ เด็กหนุม่ นักแสดงสุดฮอตในนาทีนน้ ั ไป สัมภาษณ์กนั ทีส่ นามฟุตบอลแห่งหนึ่ง ได้คยุ กับ พ่อหนุม่ คนนี้กอ่ นทีเ่ ขาจะลงไปวาดลวดลายใน สนามฟุตบอล ท�ำให้หมอไม่คอ่ ยทีจ่ ะมีสมาธิใน การพูดคุยสักเท่าไหร่ ตามก็มองน้าๆ ทีว่ อร์มอัพ ในสนาม ส่วนปากก็ตอบค�ำถามของเรา บทเรียนในครั้งนี้คอื ถ้านัดพบกับแหล่งข่าวที่ ดูไม่เป็ นทางการมากนัก ก็ไม่ตอ้ งบรรจงแต่งตัว หล่อ-สวย มากก็ได้ เน้นคล่องตัวไว้เป็ นดีทสี่ ดุ

FIRST MEAL

‘ครัวคุณเชิญ’ ร้านอาหารมังสวิรัติ ที่ ต้ ั งอยู่ ช้ ั นล่ า งของอาคารเดี ย วกั น กั บ ที่ ไ ป สัมภาษณ์แอนดี ชิมให้พออิ่มเพื่อที่จะเอาไป เขียนแนะน�ำร้านอาหารในส่ วน A Must แต่... เปล่าหรอก ผมไม่ได้เขียน เป็ นเพื่อนที่ฝึกงาน ด้วยกันท�ำหน้าที่น้ ีไป ส่ วนผม อยากบอกว่าจาน ที่เห็นในรู ปรสชาติเหมือนหอยทอดสุ ดๆ ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่านึกว่ากินหอยทอดเข้าไป ปรากฏว่ามัน คืออาหารมังสวิรตั ทิ ที่ ำ� มาจากเห็ด! เจ๋ งป่ ะล่ะ

THE FOUNDER

เจอพีโ่ หน่ง – วงศ์ทนง ระยะประชิดในออฟฟิ ศ adB ใช่แล้ว วันดีคนื ดีแกจะเข้ามาในออฟฟิ ศ adB ใครที่ มีพโี่ หน่งเป็ นไอดอลเตรี ยมปากกากระดาษ กล้องถ่ายรูปไว้ได้เลย และอย่าลืมค�ำพูดทีว่ า่ ‘เป้ าหมาย มีไว้พงุ่ ชน’


ตัวอย่ างผลงาน ดูแบบเต็มๆ ได้ ที่หน้ า Portfolioa ANOTHER INTERVIEW

ALSO THE INTERVIEW

ติดตามสัมภาษณ์กลุ่ม Smart Stately ที่ชนะเลิศการแข่งขันสารคดีเชิงข่าวรายการเรื่ องจริ งผ่านจอที่ ตึกกันตนา การพูดคุยเป็ นไปไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่ เพราะเจ้าทีมนี้เขาค่อนข้างประหม่าเวลาพูดคุย แต่ สิ่งส�ำคัญคือผมได้รบั มอบหมายให้เขียนเรื่ องนี้! ดีใจสุดๆ

ANOTHER MEAL

SPECIAL FEATURE

ไปเทสต์หมูติดมันย่างเกรี ยมมันเยิ้มของ ร้านบุฟเฟต์ร้านหนึ่ง เพื่อประกอบคอลัมน์ A MUST และอีกเช่นเคย ผมก็ไม่ได้เป็ นคนเขียน เป็ นงาน ของพี่ๆ ที่กองฯ แต่ยอมรับตามตรงเลยว่าอร่ อยมาก ครับ ไม่วา่ จะเป็ นหมู เนื้อ กุง้ หมึก ฯลฯ นอกจากนี้ บรรยากาศของร้านก็เจ๋ งสุ ดๆ ไปเลย ผมเริ่มรูส้ ึกหลงรักการท�ำคอลัมน์ A MUST ซะแล้วสิ

MORE INTERVIEW

ติดตามสัมภาษณ์คแู่ ฝดในซิทคอมเรื่องเนือ้ คูป่ ระตูถดั ไป ทีโ่ รงภาพยนตร์แถบชานเมือง ขณะทีร่ อคูแ่ ฝดเข้าฉากเสร็จสิน้ ตาก็ชะเง้อ มองหาพอลลา เทอลอร์ แหะๆ จนในทีส่ ดุ ! ได้ สบตากับพอลลาแว้บๆ ท�ำให้กระชุม่ กระชวย เป็ นบ้า

ติดตามสัมภาษณ์ MD ของ INDEX และได้ดู กระบวนการถ่ายภาพในสตูดโิ อเป็ นขวัญตาทีส่ ตู ดิโอ see saw seen ใกล้กบั ออฟฟิ ศ adB การพูดคุย เป็ นไปอย่างราบรื่น แต่สงิ่ ทีผ่ มตืน่ ตาตืน่ ใจเห็นจะ เป็ นอุปกรณ์การถ่ายภาพในสตูดโิ อ น่าเล่น น่า เรียนรูจ้ ริงๆ

ไปงาน tiger translate เทศกาลดนตรีทจี่ ดั โดย น�ำ้ เมาตราเสือ งานทีร่ วบรวมเอาศิลปิ นสองสาขา มาไว้ดว้ ยกัน นัน่ คือสาขาศิลปะการดนตรีและ ศิลปะการใช้สี ในงานประกอบไปด้วยเวที แสดงดนตรี และโชว์การท�ำกราฟฟิ ตีกนั สดๆ และในที่น้ ี เป็ นครั้งแรกที่ผมได้บอกกับ คนอื่นว่า “ผมเป็ นสื่ อครับ”

INTERVIEW AGAIN

ไปสัมภาษณ์ บก.แฮมเบอร์ เกอร์ กบั ที่ พี่กอง บรรณาธิการ พีน่ อ้ งของ adB ทีเ่ อกมัย คิดถึงออฟฟิ ศ ใหญ่ของอะเดย์ทตี่ ้งั อยู่ ณ ทีน่ ้ ีทไี ร มันให้ความ รูส้ ึกน่าท�ำงานทีน่ ี่จริ งๆ ทั้งความร่มรื่ นของสถาน ที(่ ต้นไม้ตน้ ใหญ่หลายคนโอบผุดขึ้นกลางตึก ยอด สูงถึงดาดฟ้ า) ร้านกาแฟทีค่ วบรวมกับร้านหนังสือ ผูค้ นเจ๋ งๆ ฯลฯ และ... อ้าว นี่ผมยังไม่ได้เขียนถึงบก. แฮมเบอร์เกอร์เลยนี่หว่า แหะ แหะ

HOT INTERVIEW

ติดตามสัมภาษณ์ เจ – มณฑล จิรา ในช่วงทีก่ ำ� ลังโปรโมตภาพยนตร์เรื่ องเราสองสามคน ได้พบความ จริ งจากปากของศิลปิ นทีว่ า่ ปัจจุบนั มีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ของแผ่นอัลบั้มซีดเี พลงทีข่ ายได้มากกว่า 2 พันแผ่น จากอัลบั้มทัว่ โลก... เอ็มพีทรี หนอ เอ็มพีทรี


FEATURE


Real Life

Study

ชีวติ นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี (หรื อมากกว่านั้นส�ำหรับใครบางคน) ได้ ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นอิสระในการใช้ชีวติ ผูค้ นที่มีลกั ษณะนิสยั ใจคอแตกต่างกันไป การท�ำงานแบบกลุ่มที่ตอ้ งอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น ความ รับผิดชอบที่ตอ้ งมีมากขึ้นเมื่อไม่ได้ถกู จ�้ำจี้จ้ ำ� ไชจากคุณครู ชีวติ แบบโหด มันส์ ฮา ของ เด็กหอ ความเคอะเขินเมื่อคราวเริ่ มต้นท�ำความรู ้จกั กับเพื่อนต่างเพศหน้าตาจิ้มลิ้มที่ต่อ มากลายเป็ นนางล�ำยอง หรื อม้าดีดกะโหลก ฯลฯ เหนือสิ่ งอื่นใด มหาวิทยาลัยได้ทำ� ให้เราปี กกล้าขาแข็ง พร้อมที่จะก้าวออกไปสู่โลก ภายนอกโดยมีบาดแผลตามเนื้อตัวน้อยที่สุด เกราะป้ องกันที่เราสวมใส่ คือวิชาความ รู ้ ประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวติ ในรั้วมหาวิทยาลัย กล่าวคือการจ�ำลองการใช้ชีวติ ของโลกภายนอก โดยย่อส่ วนให้มีขนาดเล็กลงนัน่ เอง การฝึ กงานก็เช่นกัน เปรี ยบเหมือนบททดสอบชุดแรกในโลกแห่งความจริ งว่า เจ้าเกราะที่เราก�ำลังสวมใส่ อยูน่ ้ นั มีความแข็งแแกร่ งมากน้อยเพียงใด แต่มนั ไม่ได้ หมายความว่าคุณจะถูกท�ำลายจากศาสตราวุธของโลกแห่งความเป็ นจริ ง มันคือการเตรี ยม ความพร้อมขั้นตอนสุ ดท้ายเพื่อที่จะยืนหยัดด้วยความสามารถของตัวเราเอง


A day Bulletin คืออะไร a day Bulletin คือนิตยสาร free copy รายสัปดาห์ ขนาด แท็บล็อยด์ สี่ สีท้ งั เล่ม แจกทุกวันศุกร์ตาม BTS ,MRT และร้าน กาแฟต่างๆ เนื้อหาว่าด้วยเรื่ องของ urban current กระแสสังคม ณ ชัว่ ขณะนั้น adB จึงต้องเป็ นนิตยสารที่โคตรทันสมัย เนื้อหาต้อง อัพเดตตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ในส่ วนของคนท�ำก็ตอ้ งอัพเดต ตัวเองให้เข้ากับกระแสสังคมตลอดด้วย ไม่วา่ จะเป็ นกระแสข่าว อะไรก็ตาม การตามข่าวก็เป็ นเรื่ องง่ายนิดเดียว เพียงแค่ใส่ ใจกับ เหตุการณ์ท้ งั หลายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา และต่างประเทศ โดย การเปิ ดรับข่าวสารมากช่องทางที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพราะใน บางครั้ง รายละเอียดข้อมูลของเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ เราสามารถ น�ำมาเขียนใส่ ลงไปในคอลัมน์ต่างๆ ของ adB ได้

โดยบุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยงในสังคม ในสื่ อ บางส่ วนจะถูกคัดเลือกจาก กองบก. adB เพื่อน�ำมาเขียนแนะน�ำให้แก่ผอู ้ ่าน ต่อมาคือคอลัมน์ HOME MADE น�ำเสนอการแต่งบ้าน ที่ดูดี มีสไตล์ เหมาะกับลุคของ adB โดยผ่านการคัดเลือกโดยกอง บก. พูดคุยกับเจ้าของบ้านถึงแรงบันดาลใจ และแนวทางในการ ตกแต่งบ้าน HEART AND HEALTH คือส่ วนถัดมาที่พดู ถึงเคล็ด ลับการดูแลสุ ขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรง ไม่วา่ จะเป็ นทัศนคติ ในการใช้ชีวติ เทคนิคการออกก�ำลังกาย การกินอาหารเพื่อสุ ขภาพ วิธีคลายเครี ยดต่างๆ เป็ นต้น ยัง! ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ALL ABOUT BIZ คือชื่อ คอลัมน์ถดั มาที่นำ� เอานักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็ จมาพูดคุย

นอกจากนี้ไหวพริ บก็เป็ นสิ่ งส�ำคัญ ขณะที่สมั ภาษณ์อยู่ ให้ลอง นึกถึงค�ำพูดของเขาเป็ นที่จะปรากฎในเนื้อหางานเขียน เขียนไม่ ออก ท�ำอย่ างไรดี ผมเชื่ อว่าปั ญหาแบบนี้ น่าจะเคยเกิดขึ้นกับนักเขียนรุ่ น ใหญ่กนั ถ้วนหน้า วินทร์ เลียววาริ ณ บอกว่าถ้าเขียนไม่ออกก็ให้ เปิ ดใจ อาว์รงค์’ วงษ์สวรรค์ เคยใช้วธิ ีอดั เสี ยงพูดของตนเองไว้ เพื่อน�ำกลับมาถอดเทป และขัดเกลาเป็ นบทความ แต่ผม -นักศึกษา ฝึ กงาน อยากแนะน�ำว่าให้อ่าน adB เล่มเก่าๆ เข้าไปเยอะๆ และ ให้สงั เกตลักษณะแนวทางการเขียนของเล่มก่อนๆ ว่าเป็ นอย่างไร พยายามปรับส�ำนวน ภาษาของเราให้มีความเป็ น adB มากที่สุด

“เป็ นช่วงเวลาการเรียนรูท้ ี่คมุ้ ค่าที่สดุ ตลอดระยะเวลาที่เราได้อยูใ่ นระบบการศึกษา” ส่ วนต่ างๆ ของ adB มีอะไรบ้ าง ไล่เรี ยงกันตั้งแต่ส่วนแรกก็จะมี THE DATABASE ที่ รวบรวมเอาสถถิติ การจัดอันดับ ตัวเลขต่างๆ ที่น่าสนใจในขณะ นั้นๆ เข้ามาไว้ดว้ ยกัน โดยมีส่วนย่อย 3 ส่ วน ได้แก่ THE RANKING ที่วา่ ด้วยการจัดอันดับสิ่ งต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 10 อันดับ ประเทศในเอเชี ยที่ระบบราชการมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดประจ�ำ ปี 2010 จากที่ปรึ กษาความเสี่ ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ หรื อ 10 อันดับผูท้ รงอิทธิพลมากที่สุดของสหรัฐฯ ประจ�ำปี 2010 จาก Forbes เป็ นต้น อีกส่ วนหนึ่งคือ THE POLL ว่าด้วยผลส�ำรวจ และตัวเลขที่น่าสนใจ เช่น ผลส�ำรวจสิ่ งที่ประชาชนอยากฝากให้ นักการเมืองตระหนักถึง จากสวนดุสิตโพลล์ ตัวเลขยอดขาย iPad ใน 1 เดือน จาก apple เป็ นต้น นอกจากนี้ยงี มี SURVEY ที่เป็ นการ ส�ำรวจความคิดเห็นของผูค้ นเกี่ยวกับเรื่ องราวในกระแส ซึ่ งผ่าน การคิดค�ำถามและส�ำรวจโดยกองบรรณาธิการ adB เอง เช่น การ ปฏิรูปประเทศไทยควรเริ่ มจากเรื่ องใดเป็ นอันดับแรก หรื อ คุณคิด อย่างไรกับภาพยนตร์ ไทยที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศแต่กลับ ไม่ประสบความส�ำเร็ จในประเทศไทย เป็ นต้น โดยผูแ้ สดงความ คิดเห็นคือผูท้ ี่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของ adB เช่น พนักงานในออฟฟิ ศ หรื อคนรุ่ นใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับกระแสสังคม ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจส่ วนตัว พนักงานบริ ษทั นักศึกษา ฟรี แลนซ์ เป็ นต้น ถัดมาจาก THE DATABASE คือ GOOD NEWS ที่ รวบรวมข่าวสารดีๆ รอบโลกประจ�ำสัปดาห์มาไว้ในที่แห่งนี้ โดย ข่าวที่สามารถคัดเลือกน�ำมาลงได้น้ นั จะเป็ นข่าวที่มีเนื้อหาเชิงบวก หาได้ตามเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ทั้งของไทยและเทศ สรุ ปใจความ ส�ำ คัญ ของข่ า วออกมาแล้ว เขี ย นใหม่ อ อกมาเป็ นส� ำ นวนแบบ GOOD NEWS ซึ่งเมื่ออ่านดูแล้วจะให้ความรู ้สึกเหมือนเพื่อนเล่า ให้เพื่อนฟัง เนื้อหาข่าวจาก GOOD NEWS ครอบคลุมในทุกส่ วน ของสังคม โดยจะมีหวั ข้อ HUMAN RIGHTS, INNOVATION, BUSINESS, PEOPLE, POLITICS, ENTERTAINMENT, EDUCATION, SPORT, ANIMAL เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี adB TRIVIA ที่กล่าวถึงข่าวการจัด อันดับต่างๆ Did You Know ที่เกี่ยวกับเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยในเรื่ อง ต่างๆ QUOTE OF THE WEEK ที่นำ� เอาข้อความที่เด่นๆ จากข่าว มาน�ำเสนอ THIS WEEK IN HISTORY ที่พาผูอ้ ่านย้อนเวลาไปใน อดีต น�ำเอาข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจของสัปดาห์น้ ีใน อดีต เมื่อพลิกหน้าถัดไปก็จะพบกับ INTERVIEW เนื้อหา สัมภาษณ์จากปก โดยบุคคลที่ข้ ึนปกจะขึ้นอยูก่ บั กระแสของ สถานการณ์บา้ นเมืองในช่วงเวลานั้นๆ เรื่ องไหนที่อยูใ่ นกระแส พี่ ตุก๊ ก็จะอัญเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องผูน้ ้ นั มาอยูใ่ นหน้าปก adB ในส่ วน นี้จดั ท�ำโดยบก. และกองบก. นักศึกษาฝึ กงานอย่างเรา อาจจะได้ ติดตามพวกพี่ๆ ไปสัมภาษณ์เขาผูน้ ้ นั เช่น ติ๊ก – เจษฎาภรณ์ ผลดี เหล่านักร้อง AF เป็ นต้น ถัดจากนั้นก็จะเป็ นคอลัมน์ A MUST เป็ นคอลัมน์ที่ แนะน�ำสิ่ งที่ ‘ต้องมี’ ต่างๆ ในหัวข้อ GADGET, BOOK, MAGAZINE, MOVIE, CLOTHES, FOOD เป็ นต้น บางส่ วนจะถูกแนะน�ำ

ปัญหาทีพ่ บเจอมีอะไรบ้ าง ด้วยความที่ adB เป็ นนิตยสารรายสัปดาห์ที่เนื้อหาต้อง มีความทันสมัย รวดเร็ ว การท�ำงานของพี่ๆ ที่นี่จำ� ต้องแข่งขันกับ เวลาอย่างเต็มที่ ท�ำให้พวกเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องๆ นักศึกษา ฝึ กงานเท่าใดนัก สิ่ งที่เราต้องท�ำคือ ต้องใช้การสังเกต ดูการท�ำงาน ให้แนวคิด บอกเล่าถึงแนวทางในการประกอบธุรกิจของตัวเอง ชี้ ของพวกเขาว่ามีวธิ ีการอย่างไร มีวธิ ีคิดแบบไหน ข้อสงสัยทั้ง หลายจะต้องถูกคลี่คลายโดยไหวพริ บของตนเอง ให้เห็นถึงปั ญหาและวิธีการแก้ไขตามแบบฉบับของตนเอง นอกจากนี้ลกั ษณะของงานเขียนบางชิ้นจะต้องลงพื้นที่ และสุ ดท้าย THE GUEST คือคอลัมน์ที่สมั ภาษณ์ พูด คุยกับบุคคลที่น่าสนใจถึงแนวทางการท�ำงาน การใช้ชีวติ ไลฟ เพื่อเก็บข้อมูลน�ำมาเขียนด้วยตนเอง เราต้องสวมวิญญาณนกน้อย ในไร่ สม้ ตะลุยนอกสถานที่อย่างสมบุกสมบัน บากบัน่ ไปในที่ สไตล์ของเขา เนื้อหาจะเบากว่า INTERVIEW และ BIZ LIFE ทุรกันดาร... เกินไป ไม่ถึงขนาดนั้น เพียงแต่บางครั้งเราต้องท�ำตัว เป็ น journalist มืออาชีพบ้างเท่านั้นเอง โดยการวางคอนเซ็ปต์ของ นักศึกษาฝึ กงานต้ องท�ำอะไรบ้ าง ในวันแรก นักศึกษาฝึ กงานอย่างเราๆ ต้องศึกษาถึง งานเขียน วางโครงเรื่ อง และเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง เพื่อน�ำ ตัวตนของ adB กันซะก่อน โดยการรื้ อเอาเล่มเก่าๆ ออกมานัง่ มาเขียนงาน อยากบอกว่าช่วงเวลาระหว่างนั้นอาจจะเจองานหนัก ลูบคล�ำ (หรื อจะโหลดจากเว็บกลับไปอ่านที่บา้ นก็ไม่ผดิ กติกา) นัง่ สักหน่อย แต่รับรองว่าความภาคภูมิใจที่ได้เห็นงานของเราเป็ น อ่าน อ่านมันเข้าไป เพื่อความเป็ น adB จะได้ซึมเข้าไปในสมอง ส่ วนหนึ่งของหนังสื อนั้นยิง่ ใหญ่กว่านั้นมาก ทีน้ ี อะไรบ้างที่ควรจะซึ มเข้าไป? ขอตอบว่า ทุกอย่าง ไม่วา่ จะ เป็ นส�ำนวนการเขียนที่อยูใ่ นโทนเดียวกันทั้งเล่ม อย่างไรก็ตาม สิ่ งทีไ่ ด้ จากการฝึ กงานที่ adB อย่า งแรกแน่ น อนเลยก็ คื อ ประสบการณ์ ที่ ห าไม่ ไ ด้ ยังความแตกต่างในแต่ละคอลัมน์อยู่ นอกจากนี้ยงั ขอแนะน�ำให้ จากต� ำ ราเรี ย น เราได้เรี ยนรู ้กระบวนการการท�ำหนังสื อของจริ ง สังเกตถึงการคัดเลือกเนื้อหาน�ำเสนอของกองบก. ว่าประเภทของ ผ่านการฝึ กงานในช่วงระยะเวลา 3 เดือน เป็ นช่วงเวลาการเรี ยน แต่ละเรื่ อง แต่ละข่าว แต่ละประเด็น มีโทนอย่างไร รู ้ ที่ คุ ้ม ค่ า ที่ สุ ด ตลอดระยะเวลาที่ เ ราได้อ ยู่ ใ นระบบการศึ ก ษา ประสบการณ์ที่ได้สามารถน�ำเอาไปเป็ นรากฐานของการเป็ นคน ตารางการท�ำงานเป็ นอย่ างไร ขั้นตอนการท�ำงานของกองบก. adB จะเริ่ มจากการ ท�ำหนังสื อมืออาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้าง contact ของการท�ำงานใน ลงพื้นที่สมั ภาษณ์เพื่อน�ำมาเขียนคอลัมน์ในวันหยุด นัน่ ก็คือวัน อังคาร หรื อวันพุธ จากนั้นวันพฤหัสดี และวันศุกร์จะลงมือเขียน อนาคต สายสัมพันธ์ที่ดีกบั พวกพี่ๆ จะเป็ นประโยชน์แก่ตวั เราเอง ทุกๆ ส่ วนให้เสร็ จสมบูรณ์ได้มากที่สุด โดยมากจะยกเว้น คอลัมน์ เมื่อถึงวันที่ตอ้ งกระโจนเข้ามาสู่ ถนนสายหนังสื อ แม้กระทัง่ ถ้าเรา GOOD NEWS จะข้ามไปจัดการในวันจันทร์ของอาทิตย์ถดั ไป เกิดท�ำผลงานในการฝึ กงานได้ดี อาจจะถูกพี่ๆ จองตัวไว้ในสังกัด เพื่อคุณค่าข่าวในหัวข้อสดใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ และเนื้อหาใน ตั้งแต่หวั วันเลยก็เป็ นได้ ส่ วน INTERVIEW ก็เช่นกัน มักถูกยกยอดให้ไปจัดการในวัน จันทร์ หรื ออังคาร ซึ่งจากตารางงานดังกล่าว ท�ำให้มีวนั หยุดกลาง สัปดาห์ นัน่ ก็คือถ้าปิ ดเล่มวันจันทร์ วันอังคารก็จะได้หยุด และถ้า ปิ ดเล่มวันอังคาร วันพุธก็จะได้หยุด ส่ วนตารางการท�ำงานของนักศึกษาฝึ กงานคร่ าวๆ เริ่ ม ตั้งแต่ เข้าออฟฟิ ศในเวลา 10 โมงเช้า ถึงเที่ยงวัน ย�้ำนะว่าหลัง 10 โมงเช้า เพราะถ้าคุณมาก่อนเวลานี้ คุณจะพบกับความว่างเปล่าของ ออฟฟิ ศ adB เพราะไม่มีพี่ๆ คนไหนมาเช้าเกินไปกว่านี้ นอกจาก พี่ๆ ฝ่ ายขาย หลังให้เวลากับการท�ำงานได้พอสมควร เราก็สามารถ ไปทานข้าวได้ ในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ จากนั้นก็ข้ ึนมาปั่นงาน จนถึงเวลาพอสมควร (ก็แล้วแต่เราอีกนัน่ แหละ ว่าจะสมควรพอ เมื่อไหร่ ) ก็ลาพี่ๆ กลับเคหสถาน

การเตรียมตัวก่ อนออกไปสั มภาษณ์ ถามพี่ๆ ว่าจะสัมภาษณ์ในประเด็นไหน เจาะลึกไปที่ เรื่ องอะไร จากนั้นก็หาข้อมูลของบุคคลที่จะไปสัมภาษณ์วา่ เขาคน นี้เคยท�ำอะไรมาบ้าง ขณะนี้กำ� ลังท�ำอะไรอยู่ ลองอ่านบทสัมภาษณ์ เก่าของเขา ดูวา่ เขาน่าจะมีบุคลิกแบบใด ควรจะพูดแบบไหน จาก นั้นเมื่อมีขอ้ มูลครบครันก็ลองเขียนประเด็นที่จะสัมภาษณ์ข้ ึนมา ลากโยงต่อยอดค�ำถามขึ้นไปเรื่ อยๆ เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์จริ ง ก็ ลองนึ กถึงสิ่ งที่เราได้เขียนเอาไว้ว่าสามารถที่จะยิงออกไปได้ไหม

adB


“Don’t miss these things this week”

A MUST NOTEBOOK

ปั จจัยที่ 6 ต่อจากโทรศัพท์มือถือของนักเรี ยน นักศึกษายุคปั จจุบนั ผูช้ ำ� นาญกระบวนการที่เรี ยกว่า copy-paste ในรายงานส่ งอาจารย์ อย่างไรก็ตามคุณประโยชน์ของมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้ (คงไม่ตอ้ งสาธยายถึงประโยชน์ เพราะบอกไป...ก็ไม่ได้ทำ� อยูด่ ี) มันคืออุปกรณ์ที่สามารถ ใช้ได้ต่อเนื่อง ยาวนานจนกระทัง่ คุณเรี ยนจบ และออกไปท�ำงานในโลกแห่งความจริ ง และเราเชื่อว่าคงไม่มีบริ ษทั ห้างร้านใดๆ ที่ใช้การเขียนด้วย ลายมือแทนที่การพิมพ์ลงบนกระดาษ ที่ adB ก็เช่นกัน คุณไม่สามารถส่ งงานโดยการเขียนลงบนกระดาษ ยืน่ ไปให้บก. ได้ (อาจจะโดนตบหัวทิ่ม) เพราะฉะนั้น ซื้ อเถอะนะ ขอร้องล่ะ

RECORDER

ถ้า ปุ่ มรองเท้า สตั๊ด ที่ ค มกริ บคื อ อาวุ ธ ลับของนักฟุตบอลโรคจิตที่พร้อมจะเหยียบ ย�่ำ ลงบนอุ ้ง เท้า ของคู่ ต่ อ สู ้ จ นฝ่ ายตรงข้า ม ไม่กล้าเข้าใกล้ ท�ำให้นกั ฟุตบอลโรคจิตผู ้ นั้นเล่นได้ง่ายขึ้น เครื่ องอัดเสี ยงคุณภาพ ดีๆ สักเครื่ องก็เหมือนอาวุธลับของนัก วารสารศาสตร์ที่จะท�ำให้การถอดเทป และ การสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างราบรื่ น ทั้งนี้ คุณภาพของเครื่ องอัดขึ้นอยู่กบั งบประมาณ ของคุณในกระเป๋ าสตางค์ อาจจะใช้เครื่ อง เล่น MP3 เพื่ออัดเสี ยงก็ได้หากประสิ ทธิภาพ ของไมโครโฟนดีพอ (แนะน�ำ iRiver รุ่ น E100) แต่ถา้ มองถึงระยะยาว ในแง่การลงทุน กับอุปกรณ์ทำ� มาหากินก็ควรที่จะใช้อุปกรณ์ ที่สร้างมาส�ำหรับอัดเสี ยงโดยเฉพาะอย่าง IC Recorder จาก Sony ที่มีราคาตั้งแต่ 2,xxx ขึ้น ไป แต่ถา้ เจ้า IC Recorder ยังไม่ได้ผลส�ำหรับ คุณล่ะก็ แนะน�ำให้ไปเอาสตัด๊ มาย�ำ่ ใส่ ตวั เอง ซะ!

CUSHION

สิ่ งที่ออกแบบมาส�ำหรับความสะดวกสบายของบั้นท้ายแห่งมวลมนุษย์ รวมทั้ง โต๊ะและเก้าอี้ที่ไม่ได้สมดุลซึ่ งกันและกัน(โดยเฉพาะโต๊ะ และเก้าอี้ของนักศึกษาฝึ กงาน ณ ออฟฟิ ศ adB) ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการนัง่ แบบผิดรู ปต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลานานๆ ท�ำให้เกิดผลเสี ยต่อ สุ ขภาพ ทางที่จะหลีกเลี่ยงนัน่ ก็คือปรับท่านัง่ ให้เข้าที่เข้าทางโดยการใช้เบาะรองนัง่ วางซ้อนเก้าอี้ให้ระดับความสู งสมดุลกับเจ้าโต๊ะซะ เวลานัง่ ท�ำงานจะได้ไม่เสี ยสุ ขภาพ ขอขอบคุณมิสเตอร์ โรเบิร์ต อลองแชร์ ผูค้ ิดค้นเจ้าเบาะรองนัง่ ไว้นะที่นี่ (ซะที่ไหนเล่า!)

FOOD

ผูม้ ีอนั จะกิน(น้อย) มักโหยหาอาหารราคาถูก รสชาติดีเยีย่ ม ปริ มาณมากๆ แน่นอนว่าร้านอาหารแบบนั้นมีใน RCA แน่นอน ไม่ ว่าจะเป็ นประเภทข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ ฯลฯ หรื อถ้าคุณไม่ พิศมัยกับการนัง่ ผึ่งพัดลม ร้านอาหารที่ประดับด้วยแอร์ คอนดิชนั ก็มีให้คุณได้ใช้บริ การ และที่โปรดปรานของใครหลายๆ คน นัน่ คือร้านสะดวกซื้อครอบจักรวาลอย่าง 7-11 ก็มีของกินของใช้ไล่กนั ตั้งแต่อาหารแช่งแข็ง ไปจนถึงถุงยางอนามัยผิวขรุ ขระไว้ให้บริ การ ...รับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ?


JACKET

เมื่อความเย็นยะเยือกเกาะตัวบนขั้วหัวใจ สิ่ งที่ จะบรรเทาอาการนั้นได้คืออ้อมกอดของใครสัก คน... มิได้พร�่ำเพ้ออย่างบทกวีจิตร โรแมนซ์ แต่ เราขอบอกตามตรงว่า ออฟฟิ ศ adB หนาวมาก! เราแนะน�ำให้คุณจัดการหาเสื้ อแจ็คเก็ตสักตัว มาสวมใส่ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ดวงใจน้อยๆ ของคุณ

STUDENT’S MRT TICKET

เบื่อรถติดในกรุ งเทพไหม? เราเชื่อว่าค�ำตอบของใครหลายๆ คน คงเป็ นค�ำตอบ ที่วา่ “โคตรเบื่อ” ซึ่ งทุกวันนี้ได้มีนวัตกรรมใหมอย่างรถไฟฟ้ าบีทีเอส และรถไฟฟ้ า ใต้ดิน ที่ช่วยให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะเจ้ารถไฟฟ้ าใต้ดินที่มี สถานีใกล้กบั RCA ที่ต้ งั ของ adB ลงจากสถานีแล้วต่อรถเมล์ฟรี หรื อมอเตอร์ไซค์ เข้ามาที่ออฟฟิ ศภายในเวลาที่คุณสามารถก�ำหนดได้ ประหยัดเวลาและบัตรโดยสาร ประเภท Student’s pass ก็ช่วยให้ประหยัดสตางค์ไปอีกโขเลยทีเดียว

PASSION

เมื่อกายพร้อม อุปกรณ์พร้อม ทีน้ ีกเ็ ตรี ยมใจให้พร้อมเปิ ด รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีในห้องเรี ยน เราอยากให้คุณ กองต�ำราไว้ที่บา้ น และก้าวออกมาท�ำการบ้านในโลกแห่ง ความเป็ นจริ ง สนุกกับการฝึ กงานในทุกขั้นตอน ทุกช่วงเวลา วันที่เรารู ้ตวั ว่าเราได้ฝึกงานกับ adB เราเขียนข้อความขนาด ใหญ่แปะไว้หน้าประตูหอ้ ง เวลาออกจากห้องจะได้เห็น ข้อความนั้นทุกเช้า ข้อความที่เราเขียนไว้คือ “ความฝันของ นายที่อยากท�ำหนังสื อเป็ นจริ งแล้ว ออกไปลุยกับมันให้เต็มที่ และวันข้างหน้านายต้องไม่เสี ยดายโอกาสที่เคยได้รับ”

PAPER & PEN

แม้เ ทคโนโลยี จ ะก้า วหน้ า ไปมากสั ก แค่ ไหน กระทัง่ มีแก็ดเจ็ตที่ช่วยบันทึกข้อความได้ สะดวกรวดเร็ วสักเพียงใด แต่สุดท้าย เชื่อเถอะ ว่าไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการลากปากกาลูกลื่นลง ไปบนแผ่นกระดาษอีกแล้ว ด้วยต้นทุนแค่การ ออกแรงเพียงไม่เท่าไหร่ กับระบบปฎิบตั ิการเซ เลเบลรัม เวอร์ชนั : อัพเดตได้ตามประสบการณ์ ผูใ้ ช้ ที่สำ� คัญคือ หาได้ง่ายสุ ดๆ ตามร้านค้า ทัว่ ไป เรี ยกได้วา่ ไม่มีอุปกรณ์ทำ� มาหากินชิ้น ใหนในโลกจะถูกเท่านี้อีกแล้ว!


THE GUEST

A Team Bulletin เวลาครึ่ งหนึ่งของชีวติ ที่คนส่ วนใหญ่ใช้ไปกับการเรี ยนหนังสื อในระบบการศึกษา คุดคู ้ อยูใ่ นห้องเรี ยนวันละ 8 – 9 ชัว่ โมง ต�ำราเรี ยนจ�ำนวนมากที่ถา้ ต้มกินแทนข้าวได้กค็ งจะ อิ่มไปหลายปี ยากที่จะปฏิเสธได้วา่ การเรี ยน การสอนในสถาบันการศึกษาไทย เน้นไปที่ การท่องจ�ำความรู ้จากต�ำราเรี ยน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลประสิ ทธิภาพ (การท่องจ�ำ) ความรู ้ในห้องสอบ นักเรี ยนผูท้ ี่มีความสามารถในการท่องจ�ำเป็ นเลิศมักได้เกรดสวย ๆ ในสมุดพกอยูเ่ สมอ ด้วยรากฐานแบบนี้ ท�ำให้อีกครึ่ งชีวติ ที่เหลือของนักเรี ยนมักมี กระบวนการคิดที่ขาดความสร้างสรรค์ ไม่น่าแปลกใจที่บา้ นเมืองเราอุดมไปด้วย บุคลากรที่มีความสามารถในด้านเดียวกันจ�ำนวนมหาศาล ผม – หนึ่งในผลผลิตของอุตสาหกรรมการศึกษาที่เคยประสบชะตากรรมไม่ แตกต่างจากคนอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ครู ที่สอนให้ออกเสี ยง H ว่า ‘เฮ็ด’ กระเป๋ าใส่ ตำ� รา เรี ยนที่มีน้ ำ� หนักพอ ๆ กับน�้ำหนักของเด็กที่สะพาย การยืนตากแดดเข้าแถวในตอนเช้า เพื่อเคารพธงชาติ ห้วงเวลาลอกข้อสอบอันแสนจะตื่นเต้น ฯลฯ ประสบการณ์สอนให้ผมรู ้วา่ การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่ทำ� ให้เข้าใจได้ รวดเร็ ว และออกเสี ยงได้ถูกต้องตามส�ำเนียงมากที่สุดคือ หนังโป๊ ของชาติที่ใช้ภาษานั้น ๆ เช่นเดียวกับการยัดเอาต�ำราเรี ยนทั้งหมดใส่ ไว้ในลิ้นชักใต้โต๊ะเรี ยน หรื อการค�ำนวน เวลามาถึงโรงเรี ยนหลังจากที่ผา่ นพ้นช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติไปแล้วเล็กน้อย และ ประสบการณ์อีกนัน่ เอง ที่สอนให้ผมรู ้วา่ เราควรจะลอกข้อสอบการสอบเก็บคะแนน ในห้อง เพื่อตุนคะแนนไว้ต้ งั แต่เนิ่น ๆ เพราะอาจารย์คุมสอบคนเดียวไม่มีทางตรวจตรา การทุจริ ตได้เท่ากับอาจารย์สองคนได้อยูแ่ ล้ว ฯลฯ เมื่อก้าวเข้าสู่ โลกของการท�ำ (ฝึ ก) งาน ผมพบว่า สิ่ งที่มนุษย์ (อย่างผม) ปรารถนาที่จะเรี ยนรู ้มากที่สุด(แน่นอนว่าหาไม่ได้ในหลักสูตรการศึกษาใด ๆ) นัน่ คือ ความรู ้ และความเข้าใจในสิ่ งที่ตวั เองสนใจ ผมพบว่าผูท้ ี่สามารถตอบสนองตอบสนอง

ความต้องการนี้ได้คือผูท้ ี่เจนจัดในสาขาความรู ้น้ นั ๆ ซึ่ง adB คือสถาบันที่สอนให้ผม รู ้จกั กับโลกของนิตยสารที่แท้จริ ง ต�ำราของสถาบันแห่งนี้คือ หนังสื อเล่มใหญ่ที่ไม่มีวนั อ่านจบ และผูศ้ ึกษา แต่ละคนจะพบกับเนื้อหาด้านในที่แตกต่างกันไป ต�ำราเล่มนี้วา่ ด้วยเรื่ องของการสังเกต หลักสู ตรของสถาบันแห่งนี้ไม่มีการเช็คชื่อเพื่อคะแนนเข้าห้อง ไม่มีการ ท่องจ�ำเพื่อสอบเก็บคะแนน ไม่มีการวัดผลใด ๆ ทั้งสิ้ น และที่สำ� คัญคือ การสอนของที่ นี่ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด อาจารย์วไิ ลรัตน์ เอมเอี่ยม ผูส้ อนวิชาการเป็ นผูน้ ำ� (Arts of Leadership) และ การจัดการความมุ่งมัน่ เบื้องต้น (Basic of Willingness Management) อ.วิไลรัตน์สอน ความเป็ นผูน้ ำ� ให้กบั นักเรี ยนคนนี้ ไม่วา่ จะเป็ นทฤษฎีการเป็ นผูน้ ำ� ที่ดี ว่าด้วยการไกล่ เกลี่ยความขัดแย้งของเพื่อนร่ วมทีม คลี่คลายปมปัญหาที่เกิดขึ้น หลอมรวมการท�ำงาน ของทีม ผูน้ ำ� ที่ดีตอ้ งน�ำทีมในการท�ำงานทุก ๆ ด้าน ผูน้ ำ� ที่ดีไม่มีสิทธิ์ที่จะท้อถอย ส่ วน วิชาการจัดการความมุ่งมัน่ เบื้องต้นได้สอนถึงวิธีการลงมือท�ำความุ่งมัน่ ให้เป็ นรู ปเป็ น ร่ าง การไม่ถอดใจทิ้งความมุ่งมัน่ ทิ้งไว้กลางทาง นอกจากนี้ยงั มีอาจารย์ท่านอื่นๆ อย่าง อ.สิ รินพร จึงพิทกั ษ์อุดม อ.เอกพล บรรลือ และอ.ทรรศน หาญเรื องเกียรติ ที่สอนวิชาการท�ำงานเป็ นทีม วิชาการท�ำงาน อย่างมีประสิ ทธิภาพ วิชาการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ฯลฯ แม้ในนาทีปัจจุบนั ผมจะไม่ได้อยูใ่ นสถาบันนี้ เป็ นเพียงผูท้ ี่ติดตามการสอน ผ่านงานเขียนที่พวกเขาเผยแพร่ ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งการได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนจากส่ วนหนึ่ง ของโลกนิตยสารท�ำให้ผมหลังรักอาชีพนักเขียนมากขึ้นยิง่ กว่าเดิม อาจเป็ นเรื่ องเพ้อฝันที่ผมอดคิดถึงมันไม่ได้ กับความคิดที่วา่ สักวันหนึ่ง ผม อยากจะท�ำให้ไอ้หนูที่ไหนสักคน มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นนักเขียนอาชีพ เหมือน ที่พี่ๆ ได้ทำ� กับไอ้หนูคนนี้


PORTFOLIO


สิ งห์สร้างสรรค์คนทีวี เรื่ อง : โตมร นวลประเสริ ฐ ภาพ: ฤธวัฐร์ อิทธิยากร โครงการสิ งห์สร้างสรรค์คนทีวี เป็ นโครงการ เพื่อประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว เพื่อเป็ นเวที ให้นิสิต นักศึกษาได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง ไปสู่ การ เป็ นผูน้ ำ� เสนอสารคดีข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และเป็ น บันไดไปสู่วชิ าชีพการท�ำงานที่ดีในอนาคต ซึ่ งผลงานที่ได้ รับการคัดเลือกจะได้นำ� ไปออกอากาศในรายการเรื่ องจริ ง ผ่านจอ ในปัจจุบนั เรื่ องราว เหตุการณ์ของสังคมแทบ ทั้งหมดจะถูกน�ำเสนอผ่านสื่ อกระแสหลักต่างๆ อย่างวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงผูค้ นได้จำ� นวน มากและหลากหลาย สิ่ งที่ปรากฎบนหน้าสื่ อเหล่านั้นคือ สิ่ งที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ มีผลกระทบที่แผ่ขยาย ไปในวงกว้าง ระดับสังคม ระดับประเทศ และระดับโลก แต่ส่ิ งที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปชัว่ ขณะนัน่ คือความ สัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับความเป็ นไปของสังคมในระดับ ท้องถิ่น “ข่าวท้องถิ่นมักจะถูกมองว่าเป็ นเรื่ องเกรดบี แต่ข่าวท้องถิ่นที่วา่ มันมีความน่าสนใจในตัวของมัน รายการเรื่ องจริ งผ่านจอน�ำข่าวเกรดบีที่วา่ มาท�ำให้เป็ นที่ ยอมรับและท�ำให้เป็ นที่นิยม ซึ่ งมันจะเป็ นเรื่ องของคุณค่า ข่าวด้าน Human Interests เป็ นเรื่ องใกล้ตวั เรื่ องที่มนุษย์ สนใจ เรื่ องปากท้องของเขา เรื่ องชีวติ ความเป็ นอยู่ เรื่ องที่ มีผลกระทบกับวิถีชีวติ ของเขา” หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Smart Stately กลุ่ม นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จากภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่ อสาร การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณให้ความเห็นเกี่ยวกับข่าว ท้องถิ่นในปัจจุบนั ซึ่งกลุ่ม Smart Stately นั้น ประกอบ ด้วย นายกีรติ โชติรัตน์ (ถ่ายภาพ) นาย เชี่ยววิทย์ พัฒน สุ ขพันธุ์ (ตัดต่อ) นายอภิชนม์ เพชรนุ่ม (เสี ยง) นางสาว ณัฐฐา พิทกั ษ์พลานนท์ (เขียนบท) ซึ่ งพวกเขาได้รับรางวัล ชนะเลิศ รวมทั้งได้รับรางวัลเขียนบทยอดเยีย่ ม ถ่ายภาพ ยอดเยีย่ ม และตัดต่อยอดเยีย่ ม จากสารคดีเชิงข่าวเรื่ องแสง เทียนปลายด้ามขวาน ในโครงการ สิ งห์สร้างสรรค์คนที วี ครั้งที่ 4 ปี 2552 โดย บริ ษทั สิ งห์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ�ำกัด และบริ ษทั สาระดี จ�ำกัด ในเครื อบริ ษทั กันตนา กรุ๊ ป จ�ำกัด (มหาชน) ผูผ้ ลิตรายการสารคดีเชิงข่าว เรื่ องจริ งผ่าน จอ “สารคดีเชิงข่าวจะสะท้อนปั ญหาของสังคม ไทยที่ยงั หมกเม็ดไว้เยอะมาก สิ่ งที่พวกเราท�ำได้คือ การตีแผ่ เผยแพร่ ขอ้ มูลเหล่านั้นออกไปเพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ตระหนักรู ้วา่ ทุกวันนี้ยงั คงมีเหตุการณ์ เลวร้ายเกิดขึ้นอยู่ หรื อย่างน้อยคนที่อยูใ่ นสังคมจะ สามารถป้ องกันตัวจากภัยเหล่านั้นได้ และภาครัฐควร จะต้องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้ประชาชน ปลอดภัยจากปัญหาเหล่านี้ซ่ ึงทุกวันนี้ยงั มีเหตุการณ์อีก มากมายที่ไม่ได้รับการตีแผ่”

สารคดีเชิงข่าวเรื่ องแสงเทียนปลายด้านขวาน โดยทีม Smart Stately สะท้อนถึงความเสี ยสละของคุณครู โรงเรี ยนบาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งแม้จะต้องท�ำงาน เสี่ ยงอันตรายแต่กย็ งั มุ่งมัน่ และอดทนท�ำหน้าที่สอนหนังสื อ ให้กบั เด็กนักเรี ยนด้วยความรักและเอาใจใส่ “พวกเราอยูใ่ นพื้นที่ตรงนั้น และข่าวที่ออกมา ตามสื่ อก็มีอยูท่ ุกวันรวมทั้งพวกเราก็เรี ยนอยูใ่ นคณะศึกษา ศาสตร์ดว้ ย ก็เลยอยากท�ำเรื่ องที่เกี่ยวกับการเชิดชูคุณครู ที่ เสี ยสละ ให้คนดูได้ตระหนักถึงความยากล�ำบากของครู ใน พื้นที่ดงั กล่าว เป็ นสารคดีเชิงข่าวสะท้อนสังคม ประเด็นที่นำ� เสนอจะเป็ นเรื่ องของสังคมท้องถิ่นที่เราจะต้องสะท้อนออก มา อย่างเรื่ องครู ใต้ ถามว่าคนกรุ งเทพฯ รู ้หรื อเปล่า? ก็ไม่รู้ เป็ นสิ่ งที่เราสัมผัสมาด้วยตนเอง รายการเรื่ องจริ งผ่านจอเป็ น สื่ อกระแสหลักแต่ถามว่าสามารถลงพื้นที่เจาะลึกและเห็นถึง ขนาดนี้ไหม? ไม่เห็น แต่พวกเราเห็น เราอยูใ่ นพื้นที่ มีหน้าที่ บอกเล่าเรื่ องราวของพวกเราผ่านสื่ อ ” จากผลงานที่เข้าร่ วมประกวดกว่า 100 เรื่ อง และเป็ นหนึ่งใน 32 เรื่ องที่ได้รับการออกอากาศ ได้ผา่ นการอบรมโดยทีมงาน เรื่ องจริ งผ่านจอ รวมถึงการกวาด 3 รางวัลรวด ซึ่งยังไม่เคยมี ใครท�ำได้มาก่อน แสดงให้เห็นถึง ‘ของ’ ในตัวแต่ละคน “เป็ นทีมแรกที่ได้ 3 รางวัลรวดนับตั้งแต่มีการ ก่อตั้งโครงการนี้ข้ ึนมา 5 ปี เราได้รางวัลถ่ายภาพยอดเยีย่ ม ตัดต่อยอดเยีย่ ม และเขียนบทยอดเยีย่ ม จุดเด่นของเราอยูท่ ี่ เนื้อหา ค�ำพูดของคุณครู และเด็กๆ ที่ออกมาจากใจจริ งๆ ซึ่ง การพิจารณาทางผูต้ ดั สิ นคือตัวแทนจากเรื่ องจริ งผ่านจอ จาก บุญรอดฯ และจากช่อง7 บอกว่างานของพวกเราโดดเด่น ในเรื่ องโปรดักชันและเรื่ องของประเด็นที่นำ� เสนอ นัน่ คือ เหตุผลที่พวกเราคว้าทั้ง 3 รางวัล ทางคณะกรรมการผูต้ ดั สิ น จะดูเรื่ องประเด็นเป็ นอันดับแรกว่าประเด็นของเราคมแค่ ไหน มีคุณค่าไหม และคนที่ดูรายการได้อะไรกลับไป นัน่ คือสิ่ งที่เราได้จากการอบรมที่ผา่ นมา” รางวัลชนะเลิศที่ได้รับคือทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท ได้ไปทัศนศึกษาสถานีโทรทัศน์ KBS ประเทศเกาหลีและ การฝึ กงานร่ วมกับทีมงานรายการเรื่ องจริ งผ่านจอเป็ นระยะ เวลา 2 เดือนเพื่อผลิตสารคดีเชิงข่าวอีก 1 เรื่ อง ออกอากาศ ผ่านทางรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ นัน่ คือรางวัลตอบแทนจาก การผลิตงานที่มีคุณภาพสู่ มวลชน นอกเหนือจากนั้น พวกเขา ยังได้รับรางวัลชีวติ เพื่อเป็ นต้นทุนในการใช้ชีวติ ต่อไป “ได้เวลา 5 นาทีจากช่อง7 ซึ่งเป็ นเวลาที่มีมูลค่าทางการตลาด จ�ำนวนมาก และได้เงินทุนส�ำหรับผลิตรายการ ได้เครื่ องมือ ในการผลิตรายการเรื่ องต่อไปที่ทนั สมัย ได้มืออาชีพให้คำ� ชี้แนะ และเป็ นโอกาสที่หาได้ยาก ซึ่งองค์ประกอบทุกด้าน มีครบหมดแล้วพวกเราเพียงแต่ใส่ ความคิดลงไป นัน่ คือสิ่ ง ที่ดีที่สุดที่พวกเราได้รับ มันไม่ใช่เงิน 1 แสน มันไม่ใช่ได้ไป เกาหลี มันคือการได้โอกาสแสดงความสามารถของตนเอง ผ่านช่องทางที่มีคนดูเยอะที่สุด” ขณะนี้ พวกเขาก�ำลังเก็บเกี่ยวต้นทุนแห่งชีวติ กับรายการเรื่ อง จริ งผ่านจอเป็ นระยะเวลา 2 เดือน อยูร่ ะหว่างกระบวนการ

ผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่ องใหม่ ดิเกฮูลู เสี ยงเพลงสู่ สนั ติภาพ ที่จะมี โอกาสได้ออกอากาสผ่านทางรายการเรื่ องจริ งผ่านจออีกเช่นกัน “สิ่ งที่ได้จากการฝึ กงานกับรายการเรื่ องจริ งผ่านจอคือต้องกล้าคิด ต้อง กล้าที่จะตัดสิ นใจ รวมถึงต้องมีความเป็ นมืออาชีพมากขึ้น ต้องกล้า ปล่อยความคิดออกมาให้เต็มที่ นอกจากที่มีโอกาสได้ไปดูงานต่าง ประเทศ ที่สำ� คัญคือการได้ฝึกงานจริ งกับรายการเรื่ องจริ งผ่านจอ ซึ่ ง พี่ๆ เขาจะท�ำเหมือนกับว่าเราเหมือนเป็ นหนึ่งในทีมงานเรื่ องจริ งผ่าน จอ ต้องเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนแรก เรี ยนรู ้ต้ งั แต่วธิ ีการปฏิบตั ิตวั เมื่อเป็ น คนทีวี เรี ยนรู ้วธิ ีคิด สิ่ งเหล่านั้นมีความส�ำคัญในอนาคต สามารถเอา ไปใช้งานได้จริ งและไม่ใช่ประสบการณ์ที่สามารถหาได้ง่ายๆ ส�ำหรับ คนที่เรี ยนจบสายงานด้านการสื่ อสารมวลชน เวทีน้ ีจะเป็ นเวทีที่พวก เราสามารถปล่อยของออกมาได้อย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างการท�ำงานชิ้น ใหม่ ซึ่งเราต้องบริ หารงบกันเอง รับผิดชอบทั้งโปรเจ็คท์ ลงพื้นที่กไ็ ป กันเอง ดูแลกันเองในทุกขั้นตอน” การหยิบยกประเด็นในท้องถิ่นมากล่าวถึงคือแนวทางที่ แตกต่างจากสื่ อกระแสหลักที่มกั พุง่ เป้ าไปที่การน�ำเสนอเหตุการณ์ที่ มีคุณค่าข่าวสู ง นอกจากนี้ ประเด็นของเรื่ องราวในท้องถิ่นดังกล่าวมี คุณค่ามากพอที่คนในสังคมต้องหันกลับมามองและไตร่ ตรองถึงความ ส�ำคัญ “เรื่ องดิเกฮูลทู ี่จะออกอากาศในวันที่ 8 เมษายนนี้ เป็ นเรื่ องราวเกี่ยว การละเล่นพื้นเมืองของชาวมุสลิมในภาคใต้ที่เมื่อก่อนเป็ นการละเล่น เพื่อส�ำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ในขณะนี้ได้เพิ่มจุดมุ่ง หมายมาอีกข้อหนึ่งคือ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ให้อยูด่ ว้ ย กันอย่างสงบสุ ข สะท้อนกิจกรรมของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ปลูก ฝังเรื่ องของความสามัคคี พวกเขาตระเวนเล่นไปตามภาคใต้ รวมทั้ง ออกไปเผยแพร่ วฒั นธรรมนี้ตามภูมิภาคต่างๆ การที่ออกไปเผยแพร่ ในขณะที่เนื้อหาเป็ นภาษามลายู คนในภูมิภาคอื่นอาจจะฟังไม่รู้เรื่ อง เขาก็ตอ้ งปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงให้มีภาษาไทยสอดแทรกเข้ามา สิ่ งที่ พวกเราอยากจะสื่ อสารกับคนดูกค็ ือพวกเขาเป็ นจุดเล็กๆ จุดเดียวที่ อยากจะบอกเรื่ องราวให้คนในสังคมได้รับรู ้ ถ้าได้รับการถ่ายทอด ออกไป นัน่ เท่ากับว่าเป็ นการปลูกฝังคนในสังคม เมื่อมีฟังเพลงที่เขา ร้องออกมา อยากให้ฟังแล้วคิดตามว่าพวกเขาพยายามสื่ อความหมาย อะไร ต้องการขยายความคิดของเขาให้กว้างขวางมากขึ้น ในการ แสดงของเขา บางทีแม้จะไม่มีคนดูแต่กย็ งั มีเสี ยงเพลงที่สามารถส่ ง ไปได้ไกลกว่า ให้คนที่ได้ยนิ คิดตามเพลง คิดถึงความสามัคคี ซึ่ งคนดู ต้องคิดตาม ว่าหลงลืมอะไรไปหรื อเปล่า” แน่นอนว่าการท�ำงานทุกประเภทย่อมประกอบด้วยความยากง่ายใน กระบวนการการท�ำงานที่ต่างกัน แต่ถา้ ได้ทำ� ในสิ่ งที่ตวั เองรัก ความ สนุกในการท�ำงานก็จะไม่มีวนั จางหาย “การคิดประเด็นในหัวข้อความสามัคคีนี่เป็ นเรื่ องยาก ที่ยากเพราะเรา มองไปทางไหนก็มีความสามัคคี ไม่วา่ จะเป็ นการร้องเพลงชาติ เล่น กีฬาสี ฯลฯ แต่ความสามัคคีโดยทัว่ ๆ ไปในสังคมจะเหมือนกับการ ชักเย่อ มันมีความสามัคคีกจ็ ริ ง แต่ความสามัคคีจะมีอยูแ่ ต่ในข้างของ ตนเอง แต่เชือกทั้งเส้นไม่ได้สามัคคีกนั การสะท้อนให้เห็นภาพรวม ของเชือกทั้งเส้นมันยาก ส่ วนความสนุกที่ได้จากการท�ำงาน คือการ ได้ลงพื้นที่จริ ง ได้คิดเอง ต้องเป็ นเจ้านายตัวเอง ต้องตัดสิ นใจ บริ หาร เวลา ต้องมีตารางเวลาท�ำงาน มันมีความเป็ นมืออาชีพที่พวกเราได้ เรี ยนรู ้อย่างชัดเจนอย่าง การก�ำหนดการว่าเวลานี้ตอ้ งอยูท่ ี่ไหน และ เราควรจะท�ำอะไรบ้าง” สิ่ งที่สำ� คัญที่สุดนอกเหนือจากการได้รับโอกาสคือการคว้าโอกาสนั้น ไว้และจัดการกับมันให้สุดความสามารถ แม้วา่ จะต้องเหนื่อยหรื อยาก เย็นขนาดไหนแต่เมื่อผลงานที่ออกมาได้รับการยอมรับ ชื่นชม นัน่ ถือว่าเป็ นรางวัลตอบแทนที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดส�ำหรับความเหน็ดเหนื่อยที่ ได้ผา่ นมา “โครงการนี้ให้โอกาสส�ำหรับพวกเราเยอะมาก โครงการนี้เป็ น โครงการที่เปิ ดกว้าง ประทับใจที่ทางสิ งห์ กันตนา สาระดี คอยช่วย เหลือ สนับสนุนด้านการผลิต ให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับสารคดีเชิงข่าว เรื่ องใหม่ที่กำ� ลังท�ำอยู่ โอกาสแบบนี้มีอยูจ่ ริ ง อยูท่ ี่วา่ ใครจะไขว่คว้า เอาไว้ โชคดีที่เราคว้ามันเอาไว้ได้ เราได้ความคิดที่เป็ นมืออาชีพมาก ขึ้น ต้องท�ำงานจริ ง มีความเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้น ขอบคุณที่ให้คำ� ปรึ กษา ด้านการท�ำงาน ความรับผิดชอบ ทั้งหมดเป็ นสิ่ งที่สามารถสัมผัสได้ จากการเข้าร่ วมโครงการในครั้งนี้”


Tiger Translate Music & Art Festival 2010 ‘All Area Pass’ ถื อ แก้ ว ของคุ ณ ให้ ม ่ั น ก่ อ นที่ จ ะ โยกกันให้สุดมันส์ ดิ้นกันให้สุดเหวีย่ ง และ เพลิดเพลินกับงานศิลป์ ระดับโลกไปพร้อมๆ กัน ส�ำหรับเทศกาลดนตรี และศิลปะที่ให้ศิลปิ นรุ่ น ใหม่ ท้ งั ไทยและเทศได้ปล่อยของกันอย่างเต็ม ที่กบั งาน Tiger Translate Music & Art Festival 2010 ตอน สวนเสื อมาหาสนุก ที่จดั ขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผา่ นมา บริ เวณลานจอด รถ หลังเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งได้ระเบิด ความมันส์อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ติอต่อกัน โดยเมื่อปี 2008 ที่จดั ขึ้นในสวนลุมไนท์ บาซาร์ ได้วงอินดี้ป็อปสายพันธุ์สวีเดน The Radio Dept. มาประชันกับวงดนตรี อินดี้ชื่อดังของ เมืองไทยอย่าง โมเดิร์น ด็อก, Flure, Scrubb, อ พาร์ทเมนต์คุณป้ า, Slur และ The Richman Toy รวมทั้ง อาร์ ท ติ ส ผูส้ ร้ า งงานศิ ล ปะอี ก มากมาย ส่ วนในปี 2009 ที่จดั ขึ้นในแดนเนรมิต (เก่า) ได้ วงอิเล็กโทร-ป็ อปจากเกาะอังกฤษ New Young Pony Club มาสร้างความสนุกร่ วมกับ Tattoo Colour, มหาจ�ำเริ ญ, Slot Machine, Kai-Jo Brothers, Paradox, Circle 22 feat.Pod, Flure, Scrubb และอาร์ทติสอย่าง B.O.R.E.D, Duck Unit, Joe Nattapol + Koi Chi SO::ON Dry Flower ขณะที่ในปี 2010 นี้ เทศกาลดนตรี และศิลปะ สุ ดยิง่ ใหญ่ Tiger Translate Music & Art Festival 2010 ตอน สวนเสื อมาหาสนุก ได้ระดมศิลปิ น และวงดนตรี ย อดฝี มื อ มาสร้ า งความสนุ ก ไม่ แพ้กนั พบกับศิลป์ ผสมทั้งภาพและเสี ยง ตั้งแต่ Street Art, Motion Graphic ยัน Brit Alternative, Electronic สด มันส์กนั เห็นๆ ทั้งโซโล่ ดีด

ขีด เขียน ประชันกันต่อหน้า สุ ดๆ แบบไม่ย้งั กับ ศิลปิ นทั้งไทยและเทศ อาทิ Placebo วงร็ อคระ ดับโลกสัญชาติองั กฤษ เจ้าของรางวัล MTV Europe Music Award สาขาวงดนตรี อลั เตอร์เนทีฟ ร็ อคยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2009 ตลอดระยะเวลา 16 ปี ในวงการดนตรี สามหนุ่มจากอังกฤษพิสูจน์ตวั เองด้วยผลงานที่สามารถเฉื อนชนะวงดนตรี ร่วม รุ่ นและรุ่ นน้องอย่าง The Killers, Paramore และ Muse หลังจากที่วางแผงอัลบั้มสตูดิโอมา 6 ชุด มีเพลงฮิ ตที่ถูกใช้ในโฆษณาและประกอบหนัง มากมาย ในปี ที่ผา่ นมาจนถึงต้นปี นี้ Brian Molko นักร้องน�ำและมือกีตาร์, Stefan Olsdal เบส และ Steve Forrest กีตาร์ ยังคงเดินสายกระจาย พลังงานอัลเทอร์ เนทีฟร็ อคอย่างไม่เหน็ดเหนื่ อย นอกจากนี้ ยงั มี การแสดงสดจากศิลปิ นอินดี้ ช้ นั แนวหน้ า ด้ว ยการแจมข้า มแนวเพลงที่ สุ ด ขั้ว อย่าง Abuse The Youth ปะทะ ลุลา, โมเดิร์น ด็อก ปะทะ ริ ค วชิรปิ ลันธ์, Flure ปะทะ มหา จ�ำเริ ญ, Paradaox ปะทะ ดีเจโต้ สุ หฤทธิ์ และ การรวมตัวของเหล่าอาร์ ทติสชื่ อดังทั้งไทยและ เทศ อาร์ตอินเตอร์ ปะทะ อาร์ตเอชีย โดย Ian Mutch จาก Australia ปะทะ Spanky, Clean จาก Denmark ปะทะ MAMACUP ร่ วมด้วย Rukkit, KOBBORED, DIEISE, HereOdd, Error และ JANSP ถ้าคุณเป็ นคนหนึ่งที่พลาดงานเจ๋ งๆ อย่าง นี้ไป ไม่ตอ้ งเสี ยใจ! เรามีบรรยากาศความมันส์ ระดับห้าดาวมาฝาก และต้นปี หน้า อย่าลืม! เคลียร์เวลาของคุณให้วา่ ง ก่อนที่จะมาเสี ยใจ ที่พลาดไปเหมือนในปี นี้ แล้วอย่าหาว่าเราไม่ เตือน! เอาล่ะ! คล้องป้ าย All Area Pass ไว้ แล้ว ตะลุยสวนเสื อไปพร้อมๆ กับเราได้เลย ลุย!


ส่ วนที่ 1 Music ปูพรมความมันส์กบั วง Abuse The Youth โดย มิก ตูน และจุ ด้วยแนวดนตรี ที่พะยีห่ อ้ ว่าเข้าถึงคนทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นร็ อค อินดี้ หรื อแม้กระทัง่ เมทัล ด้วยความเป็ นกรั้นจ์ บวกร็ อค ผสานป็ อป กลัน่ ออกมาเป็ นเนื้อร้องภาษาอังกฤษที่สวยงามและท่วงท�ำนองที่พร้อมจะให้คนดูโยกไปได้ทุกตัวโน้ต ก่อนที่ลุลา สาวบอสซ่าจะมาร่ วมแจมในเพลง เวลาจะช่วยอะไร เสี ยงใสๆ ของสาวลุลาบวกกับเสี ยงกีตาร์ที่ แตกพร่ า และเสี ยงกลองที่สาดใส่ คนดูแบบไม่ย้งั ของ Abuse The Youth ท�ำให้หลายๆ คนอดใจไม่ไหวจนต้องกระโดดกันตัวลอย สนุกกันต่อแบบลืมเหนื่อยกับวงมหาจ�ำเริ ญ วงดนตรี อิเล็คทรอนิกส์สญ ั ชาติไทย ที่เป็ นที่นิยมชื่นชอบของชาวต่างประเทศ จนมักจะเป็ นภาพที่ชินตาว่าวันไหนที่วงมหาจ�ำเริ ญเล่นนั้นจะมีชาวต่าง ชาติอยูเ่ ต็มร้าน ก่อนที่ฟลัวร์ จะออกมาใส่ กนั แบบไม่ย้งั กับเพลงอย่าง ปล่อยไปตามหัวใจ, ยื้อ, ฤดูที่ฉนั เหงา และร่ วมแจมกับมหาจ�ำเริ ญ ในเพลง รักเธอประเทศไทย ในเวอร์ชนั อิเล็คทรอนิกส์ ที่ดูมีพลังอย่าง เหลือเชื่อเมื่อถูกขับร้องโดยคิว วงฟลัวร์ ไม่ทนั จะได้พกั หายใจ เสี ยงคียบ์ อร์ดจากเวทีช้ นั 2 ก็ดงั ขึ้น ป๊ อด ธนชัย อุชชิน น�ำทีมโมเดิร์น ด็อกมากับเพลง นิยาย ในเวอร์ชนั อิเล็กทรอนิกส์ที่ฟังดูแปลกใหม่ ก่อนที่ ริ ค วชิรปิ ลันธิ์ เจ้าเของเสี ยง ร้องโหยหวนที่เป็ นเอกลักษณ์จะมาร่ วมแจมในเพลงที่มีเนื้อร้องซึ้งกินใจของโมเดิร์น ด็อก สิ่ งที่ไม่เคยบอก และเพลงรักคือฝันไป ของ สาว สาว สาว ในขณะที่ไฮไลท์ของงานก�ำลังจะเริ่ มขึ้น เสี ยงคนดูตะโกนเรี ยก Placebo…Placebo…Placebo ดังกึกก้อง เพียงชัว่ อึดใจ Brian Molko ก็เดินน�ำสมาชิกในวงออกมาท่ามกลางเสี ยงเฮสนัน่ ของผูช้ ม ตามด้วย Stefan Olsdal และ Steve Forrest ก่อนที่จะสาดเพลงใหม่อย่าง For what it’s worth, Battle for the sun, Devil in the details, Ashtray Heart รวมทั้งเพลงเก่าอย่าง Special K, Every you every me, Song to say goodbye ยัง! ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ปิ ดท้ายความมันส์กบั ดีเจโต้ สุ หฤทธิ์ ในสไตล์ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์ ที่มาประชันกับวงพาราด็อกซ์กบั เพลง ฤดูร้อน, มีแต่เธอ, นักมายากล แล้วเป็ นคิวของดีเจ.สุ หฤทธิ์ ข้ ึน มาเปิ ดแผ่นต่อ แต่ไฮไลท์ยงั อยูต่ อนท้าย เมื่อพาราด็อกซ์กลับขึ้นมาแจม พร้อมกับ ‘ของ’ มากมายที่เตรี ยมมาแจกคนดูตามสไตล์ ในเพลง แก่ยงั ซิ ง และ รด.แดนซ์

ส่ วนที่ 2 Art เปิ ดตา เปิ ดใจไปกับงานศิลปะของคนรุ่ นใหม่ อย่าง Wall Art, Street Art พบกับการรวมตัวของอาร์ทติสชื่อดังทั้งไทยและเทศ อาร์ตอินเตอร์ ปะทะ อาร์ตเอเชีย ผลงานของศิลปิ นที่ไม่ได้หาดูกนั ได้ ง่ายๆ ถูกน�ำมาโชว์ไว้ในสวนเสื อแห่งนี้แล้ว เริ่ มกันที่ซุม้ Art Wall ก�ำแพงขนาดยักษ์ที่สูงเทียบเท่ากับตึก 3 ชั้น ตั้งตระหง่านบริ เวณปากทางเข้า ตื่นตาตื่นใจไปกับผลงานของกราฟฟิ ตีอาร์ทติสชาวออสซี เอียน มุทช์ ที่เพิ่งโชว์ผลงานจากเวที ไทเกอร์ ทรานสเลท โกลบอล โชว์เคส 2009 สดๆ ร้อนๆ และ เฟรเดอริ ค แอล เฮสเซล ดาห์ล ชาวแดนิชที่รู้จกั กันในนาม คลีน สตรี ทอาร์ตทิสมือโปร ผูเ้ ชี่ยวชาญในการผสมผสานงานกราฟฟิ ตีเข้ากับศิลปะ ร่ วมสมัย เจ้าของงานที่ประดับก�ำแพงเมืองโคเปนเฮเกนมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผา่ นมา ร่ วมกับศิลปิ นสตรี ทอาร์ตชั้นแนวหน้าชาวไทย Spanky หนึ่งในอีลาสเตรเตอร์ผมู ้ ีผลงานที่เป็ นยอมรับในวงกว้าง เคย จัดแสดงงานในหลายประเทศทัว่ โลก โดยมีเอกลักษณ์คือบอกเล่าเรื่ องราวอย่างตรงไปตรงมา ผ่านโทนสี ที่จดั จ้าน ร้อนแรง และ MAMACUP หนึ่งในนักออกแบบสายกราฟฟิ ก ภาพประกอบแนวสตรี ทที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวกับแนวทางแห่งโลกอนาคตเชิง sci-fi ผลงานของมาม่าคัพมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการใช้เส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา การใช้สีที่รุนแรง รวมทั้งความเยอะของเรื่ องราวที่สอด แทรกอยูใ่ นผลงานในสไตล์ maximalism ซึ่ งเป็ นหนึ่งในรู ปแบบของงานศิลปะในยุคนี้ เพลินตา และเพลินหูอย่างสบายอารมณ์กนั ต่อกับโซน เสื อนัง่ กิน งานศิลปะในรู ปแบบ Avant Garde กับ Surrealism โดย ‘ไอส์’ รตินนั ท์ ไทยเจริ ญ และ ‘อ๊อด’ สุ พิชาน โรจน์วณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นศิลปะที่ แสดงถึงความล�้ำสมัยและเหนือจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจผ่านจากงานคาร์นิวลั การสังสรรค์ เทศกาล ความสนุกสนาน โดยผลงานจะแสดงถึงคุณลักษณะของสองฝ่ าย ชายและหญิงที่ใช้ความสนุกเป็ น ตัวเชื่อมให้จินตนาการทั้งสองมีส่วนผสมที่ลงตัวถึงกัน เพื่อเป็ นการสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนได้ล่องลอยไปตามจินตนาการของผูท้ ี่เข้ามาชม รวมทั้งการเปิ ดแผ่นของดีเจจาก สุ ดแรงม้า เร็ คคอร์ดส ถัดเข้ามาอีกนิดเป็ นซุม้ เจ้าหนูสิงห์นกั ปั่น ของกลุ่ม JNSNP รวมไปด้วยอาร์ตทิสจากหลากหลายวิชาชีพไม่วา่ จะเป็ น ครี เอทีฟ กราฟฟิ คดีไซน์เนอร์ อีลาสเตรเตอร์ วีเจ ช่างภาพอาชีพ ที่หลงรักการขี่ จักรยาน สร้างสรรค์งานศิลปะ Installation Art ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากจักรยานทีเป็ นการผสมผสานเรื่ องราวของ Street Arts กับการด�ำเนินชีวติ แบบมีศิลป์ บนจักรยาน Fixed Gear และที่จะดูได้รับความสนใจมากเป็ นพิเศษ หนีไม่พน้ กรงเสื อกลางกรุ ง ซึ่งเสื อแต่ละตัวที่อยูใ่ นกรงนั้น ถูกเพ้นท์ดว้ ยลวดลายและสี สนั ที่แปลกตา โดยฝี มือของ Spanky, MAMACUPรวมทั้งกลุ่มนัก ศึกษาที่ฝีมือจัดจ้านจากม.ศิลปากร, ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ และมศว. แต่งแต้มจินตนาการลงบนตัวเสื อจ�ำลอง ด้วยหลากสี สนั หลากแนวคิด


เคยมีความรู ้สึกแปลกใจเมื่อได้เจอเพื่อนสมัยเรี ยนเมื่อสิ บปี ก่อน แล้วพบว่าเจ้าเพื่อนคน นั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยไหม เจ – มณฑล จิรา ได้ทำ� ให้เรารู ้สึกแบบนั้น เราพบบ ว่า นอกจากทรงผมที่ส้ นั ลงและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาแล้ว เจไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมเลย จากผลงานหน้าฉากที่เราคุน้ หน้าคุน้ ตาของหนุ่มหน้าใส กับทรงผมเดอะ บีทเทิลส์เมื่อ วันวาน ในงานโฆษณา ถ่ายแบบ งานดนตรี งานแสดง ที่มาพร้อมกับกระแสที่โด่งดังเกินความคาด หมาย หลังจากนั้น เจก็ได้ห่างเหิ นจากวงการบันเทิงไทยไปอย่างเงียบๆ พร้อมกับทางเดินที่ตนเอง เป็ นคนเลือกเอาไว้แล้ว “ปี ’96 เราไปเรี ยนต่อโรงเรี ยนประจ�ำที่อเมริ กา แต่กย็ งั กลับไปกลับมาระหว่างไทยกับ อเมริ กาทุกปี เพื่อมาเล่นละครเอาเงินไปจ่ายค่าเรี ยน หลังจากเรี ยนจบ ก็ได้ทำ� โพสต์ โปรดักชัน ซา วนด์สำ� หรับภาพยนตร์ ที่แอลเอเป็ นเวลา 2 ปี แล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรี กบั วงเคนนา แล้วก็มีงานเพลง โฆษณาที่นิว ยอร์ค จนเมื่อปี 2007 เราก็ยา้ ยกลับมาที่นี่ คือมันเหมือนกับว่ามีช่วงนึงที่เราตัดขาดการ ติดต่อกับผูค้ นไปเลย ตอนนั้นมันเป็ นช่วงที่เราไม่เข้าใจว่าความสนใจในตัวเรามันมาจากไหน ท�ำไม คนต้องการอะไรจากเราเยอะแยะไปหมด เราก็เลยหยุด ขอหายใจ ขอพักก่อน จากนั้นก็ได้ไปเรี ยนที่ ต่างประเทศ พอกลับมาก็เริ่ มต้นใหม่ ซึ่ งก็ตอ้ งมาสร้างอิมเมจใหม่ สร้างผลงานใหม่ โดยที่คราวนี้เรา สามารถควบคุมสิ่ งที่เราจะสื่ อออกมาได้ ตอนที่เริ่ มต้นเข้าวงการใหม่ๆ เหมือนกับว่ามันไปของมัน เอง คือเขาท�ำมาให้เราแล้ว ซึ่งเราก็ไม่ได้หวังว่าจะดังขนาดนี้ ถามว่าคนรู ้จกั เราเพราะอะไร เพราะเรา อยูใ่ นโฆษณา แล้วไง? เวลาไปงานตามที่ต่างๆ ก็จะมีคนถาม “มีผลงานอะไรบ้างครับ” ไม่มีครับ ผม เล่นโฆษณามาตัวเดียว (หัวเราะ) ซึ่ งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระแสมันมาจากไหน” สิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้จากคนที่ประสบความส�ำเร็ จในชีวติ มักจะเป็ นข้อคิดที่วา่ “จงท�ำใน สิ่ งที่ตนเองรัก” ซึ่งเมื่อใดที่เรามีความรักในสิ่ งที่ทำ� นอกจากจะเกิดความสุ ขขึ้นกับตัวของเราเอง แล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมามักจะคุม้ ค่าเสมอ อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ตอ้ งแลกมาให้ได้ซ่ ึงผลลัพธ์ที่วา่ ก็คือการ ลงแรง เอาใจใส่ กบั สิ่ งๆ นั้นให้ถึงที่สุด ซึ่ งเจก็ได้แสดงให้เราเห็นว่า เขาก�ำลังมุ่งมัน่ ท�ำในสิ่ งที่เขารัก อยู่ “ได้มาท�ำเพลงในอัลบั้มแรกแต่เราไม่ค่อยมีส่วนร่ วมเท่าไหร่ เมื่อก่อนเรารู ้อยูแ่ ล้วว่า เราชอบอะไรแต่เราไม่มีประสบการณ์ที่จะมาอธิบาย หรื อท�ำเอง หลังจากนั้นเราก็ตดั สิ นใจว่าถ้าเรา ต้องการที่จะท�ำเพลงแล้ว เราก็ควรจะท�ำเอง ก็เลยไปเรี ยนตั้งแต่ตน้ ตั้งแต่ composition, production เรี ยนทุกขั้นตอนในการท�ำ ในช่วงสิ บปี ที่ผา่ นมาเหมือนกับว่าเราได้เก็บข้อมูล เก็บประสบการณ์ เก็บ เครื่ องมือเพื่อที่จะมาท�ำ เหมือนเราได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการของมันมากขึ้นเรื่ อยๆ ตอนนี้กก็ ำ� ลังท�ำ สมุทรปราการ ซาวนด์ เป็ นทั้งค่ายเพลง เป็ นสตูดิโอ ท�ำเพลงโฆษณา เพลงประกอบภาพยนตร์ รี มิกซ์นี่โน่น พวกงานดนตรี ทวั่ ไป ซึ่ งตอนแรกเราคิดว่าเราจะตั้งสตูดิโอส�ำหรับเราเอง ส�ำหรับเพื่อนๆ ที่จะท�ำงานด้วยกัน แต่วา่ ตอนนี้กม็ ีงานอื่นๆ ที่น่าสนใจติดต่อเข้ามา ซึ่ งเราถือว่าเป็ นโอกาสดีที่ได้ทำ� งานใหม่ๆ”

จากประสบการณ์การท�ำดนตรี จากต่างประเทศที่เจนจัดพอสมควร ไม่วา่ จะเป็ นการท�ำซา วนด์ประกอบภาพยนตร์ ท�ำเพลงประกอบโฆษณา จนถึงการร่ วมงานกับวงเคนนา เจได้สะท้อนมุมมอง ของงานดนตรี ในแบบที่เขาเลือกที่จะท�ำไว้วา่ “จริ งๆ แล้วดนตรี เป็ นเรื่ องของ taste มันเป็ นเรื่ องของความพึงพอใจส่ วนบุคคล งานของเรา จะไม่ค่อยค�ำนึงถึงคนฟังที่นี่มากนัก เราบายพาสไปเลย ไม่คิดว่าจะต้องปรับงานให้เข้ากับกลุ่มคนทุก กลุ่ม เราท�ำงานที่เราชอบอย่างเดียวแล้วเราก็ปล่อยออกไป หลังจากนั้นก็มาดูวา่ มีใครชอบบ้าง แต่ส่วน มากคนจะไม่เอา (หัวเราะ) เราคิดว่ามันสบายกว่าถ้าเราไม่ตอ้ งมาตามกระแส มันจะเหนื่อยมากถ้าเราวิง่ ตามเทรนด์ ถ้าเราตามไปแล้วท�ำออกมาเกิดคนไม่ชอบ เราเองก็ไม่ชอบด้วย มันก็เสี ยเวลา เรามาโฟกัส กับสิ่ งที่เราชอบดีกว่า” นอกจากงานเพลงที่เรี ยกได้วา่ มีกิจการเป็ นของตัวเองแล้ว เจยังมีผลงานชิ้นใหม่ที่กำ� ลังนับ ถอยหลังรอวันเปิ ดตัวอีกเพียงไม่กี่อึดใจ “เป็ นภาพยนตร์ชื่อเรื่ องเราสองสามคนครับ หนังแนวโรแมนติค คอเมดี เราเรี ยกว่าเรี ยล เลิฟ คือถ่ายท�ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ บางทีนกั แสดงก็ไม่รู้ตวั ความรู ้สึกในหนังก็จะเป็ นธรรมชาติ เรา แสดงเป็ นส้มฉุน หนุ่มออฟโรด ชอบขับรถ ชอบไปเที่ยว ร่ วมเดินทางไปกับคาราวาน ซึ่ งในรถของส้ม ฉุนจะมีเพื่อนร่ วมเดินทางอีก 2 คน คนหนึ่งสายตาสั้น อีกคนหนึ่งหูตึงก็จะมีปัญหาเรื่ องการสื่ อสารที่ ค่อนข้างล�ำบาก มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งเรื่ องนี้เป็ นภาพยนตร์เรื่ องที่สามของตัวเอง ห่างจาก เรื่ องแรกที่แสดงไว้สิบกว่าปี ที่เราห่างจากงานแสดงไปก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เราสงสัยว่าตัวเราเหมาะ กับงานแสดงจริ งๆ หรื อเปล่า เหมือนกับว่าเราไม่มีความสนใจกับมันมากพอที่จะมาท�ำงานด้านนั้น แต่ ที่เลือกที่จะรับเรื่ องนี้เพราะเรารู ้สึกว่าทางดนตรี ของเรามันค่อนข้างอยูต่ วั แล้ว เราเข้าใจมัน และก็ได้คุย กับโปรดิวเซอร์และผูก้ ำ� กับ เขาก็อธิบายเรื่ องราวของหนังเรื่ องนี้ ชวนเรามาแสดง เป็ นการถ่ายท�ำที่ต่าง ประเทศ ซึ่งจุดที่เราตัดสิ นใจรับเลยคือที่วา่ ที่วา่ ไปเวียดนามเดือนนึง แค่น้ นั (หัวเราะ)” จากดาราวัยรุ่ นหน้าใสที่กา้ วผ่านทางเดินของชีวติ มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ได้สะสม ประสบการณ์ ได้เรี ยนรู ้อย่างจริ งจังในสิ่ งที่มีความสนใจ ได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กบั งานเพลงอันเป็ นที่รัก ท่ามกลางกระแสของชื่อเสี ยงในวงการมายา จนได้กลายมาเป็ นศิลปิ นมากความสามารถผูส้ ร้างสรรค์ งานศิลปะผ่านเสี ยงดนตรี สิ่ งที่เราสัมผัสได้กบั การพูดคุยกับเจ - มณฑล จิรา คือภายใต้รูปลักษณ์ ภายนอกที่ดูสดใส มีเสน่ห์เหมือนที่เราเคยเห็นเมื่อ 10 ปี ที่แล้วนั้น มีความรัก ความมุ่งมัน่ ในงานดนตรี ที่เอ่อล้นซ่อนตัวอยู่ สิ่ งที่วา่ นั้นได้ซึมซาบออกมาผ่านความคิด ทัศนคติ แววตา และความทุ่มเทในการ สร้างสรรค์งานต่างๆ “อีก 10-20 ปี ข้างหน้าเราคงท�ำสิ่ งที่ทำ� อยูใ่ นตอนนี้ เราอาจจะมีฐานแฟนเพลงมากขึ้น จะ พยายามสร้างงานดีๆ ออกมาตลอด แต่กต็ อ้ งรักษาคุณภาพของงานให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ เพราะเราเห็นศิลปิ น หลายคนที่อยูใ่ นวงการนานๆ เขาจะเริ่ มดร็ อป ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่าเขาตามไม่ทนั หรื อเขาขี้เกียจที่จะตาม เราไม่รู้ แต่เราจะพยายามที่จะไม่หลุดกรอบไปจากนี้ เพราะเราชอบในสิ่ งที่เราท�ำและมันมีความส�ำคัญ กับเรา”


portfolio ฝึกงาน  

portfolio ฝึกงาน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you