Page 1

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu to re he C

lic

k

he k lic C w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

3.0

3.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

? adoracja1 to admire somebody very much adoration: "Jego adoracja jej nie zna a granic" "His

adoration of her had no limits" [2012-02-11 23:23:10] [2012-02-11 23:21:58]

? adoracja2 (noun) to worship saints' relicts and icons adoration: "Msza po wi cona zosta a adoracji

relikwii w. Piotra" "The mass was dedicated to adoration of St. Peter's relicts" [2012-02-11 23:25:41] [2012-02-11 23:21:58]

? bardzo rzadko once in a blue moon [2012-02-11 23:38:54] [2012-02-11 23:38:54]

? droga (noun) the path that you using for walk on way: "I wtedy wybrali my drog na lewo" "And then,

we chose the way left" [2012-02-12 11:25:25] [2012-02-12 11:23:41]

? droga yciowa (idiom) way of life [2012-02-12 11:25:30] [2012-02-12 11:23:41]

? drzewo (noun) a huge blossom with stamp and roots tree: "D b <Bartek> jest najstarszym znanym w Polsce drzewem" "The oak called Bartek is the oldest known tree in Poland" drzewo genealogiczne(idiom) [2012-02-11 22:48:18] [2012-02-11 22:45:22]

? yc (noun) Earth's sattellite, planet moon: "Ksi yc jest oddalony od naszej planety o 2000 lat wietlnych" "The moon is 2000 light years distant from our planet" [2012-02-11 23:40:46] [2012-02-11

ksi

23:38:54]

? odpowied (noun) answer answer: "Doprawdy, Ty masz chyba odpowied na ka de moje pytanie." "Really you have an answer to any kind of question." odpowiada (verb) [2012-02-11 21:50:22] [2012-02-11 21:48:12]

? oko (noun) an organ of sight eye: "Twoje oczy s pi kne" "Your eyes are beautiful" [2012-02-11 23:32:02] [2012-02-11 23:29:50]

? okr

okr

ny (adverb, adjective) a circular movement roundabout: "Zawsze obieram drog ." "I always take a roundabout way." [2012-02-11 22:44:46] [2012-02-11 21:51:03]

nie, okr

w.

A B B Y Y.c

om


Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu to re he C

lic

k

he k lic C w.

om

w

w

w

w

rm

y

ABB

PD

re

to

Y

3.0

3.0

bu

y

rm

er

Y

F T ra n sf o

ABB

PD

er

Y

? profesja job profession: "Rozpocz

jak

profesj " "To pursue a profession" [2012-02-12

15:43:53] [2012-02-12 15:42:07]

? rondo (noun) the crossing of the ways that demands circular movement roundabout: "A wtedy

zauwa ysz rondo, na kt贸rym musisz skr ci w prawo" "And then, you will see a roundabout and you have to turn right". [2012-02-11 22:45:00] [2012-02-11 21:51:03]

? tragedia1 (noun) a bad coincidence that happens to someone (coloquial) tragedy: "To by a dla niego

prawdziwa tragedia, straci w asnego syna!" "It was a real tragedy for him, to lose his child!" [201202-11 22:44:16] [2012-02-11 22:40:56]

? tragedia2 (noun) a literary genre tragedy: "Pierwsz tragedi jak przeczyta em by a "Antygona"

Sofoklesa" "The first tragedy that I read was the "Antygone" by Sofokles" [2012-02-11 22:44:10] [201202-11 22:40:56]

? trzyma r

na pulsie, mie wszystko pod kontrol keep an eye on everything [2012-02-11

23:29:50] [2012-02-11 23:29:50]

? wiat o ksi

yca moonlight [2012-02-11 23:38:54] [2012-02-11 23:38:54]

? z zawodu (adverb) by profession: "On jest z zawodu prawnikiem" "He is a lawyer by his

profession" [2012-02-12 15:46:59] [2012-02-12 15:42:07]

w.

A B B Y Y.c

om

Vocabulary  

To mój słownik angielsko-polski, zapraszam do komentowania.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you