Page 1

De kerk  

DICHTBIJ  

Het visievoorstel  van de werkgroep ‘gemeente zijn’                                                  Januari 2010 


De kerk DICHTBIJ   Inleiding 

Gerben Heitink schrijft in zijn boek “een Kerk met Karakter”:    “De ontkerkelijking zet door en de vraag is wat hiertegen te doen valt. Terwijl velen zich bij het proces  van kerkverdamping lijken neer te leggen, komen anderen ertegen in het geweer. Want het kan toch  niet zo zijn dat de kerk, met haar lange rijke geschiedenis, in de tijd van enkele generaties te gronde  gaat?”    Jan Hendriks schrijft in zijn boek “Verlangen en vertrouwen “     “Kerkopbouw is geen eenmalig gebeuren, het vraagt een voortgaand proces. Haar taak is om de kerk  te helpen vernieuwen. Dat wil zeggen bij de tijd brengen en zich te bezinnen op haar kernfunctie, haar  roeping en ook wegen te zoeken om die te praktiseren.”   

Aanleiding Eén gefedereerde PKN‐gemeente van wijkgemeente 1 van de Hervormde Gemeente te Dubbeldam  en wijkgemeente 5 van de Gereformeerde Kerk van Dordrecht vraagt om een gedragen visie die past  bij de beide gemeentes. Om dit te bereiken is een model gebruikt om hier invulling aan te geven. Dit  model stopt niet bij het omschrijven van de zogenaamde missie en visie van de kerk, maar biedt ook  aanknopingspunten om hier concreet invulling aan te geven.    Om te komen tot dit profiel zijn de volgende acties ondernomen:  1. Het boek “een Kerk met Karakter” van Gerben Heiting  2. Diverse workshops met beide kerkenraden en gemeenteavond  3. Verdieping en naslag door de werkgroep ‘gemeente zijn’    


Het profileringsmodel (Profiler)  Zoals in de aanleiding staat is voor een model gekozen die een visie concreet ondersteunt. Het  profileringsmodel (officiële naam: Profiler) bestaat uit vier hoofdonderdelen: Wat vindt de kerk? Wat  is de kerk? Wat doet de kerk? En wat zegt de kerk?    Het profileringsmodel van de kerk DICHTBIJ   

       


De kerk DICHTBIJ     

Wat vindt de kerk?    Visie  “Wij geloven in de drie‐enig God; Vader, Zoon en Heilige Geest en zijn betrokken op elkaar en op de  wereld.     Wij zijn een gemeente, gevoed en geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus, die de ware  Wijnstok is, in de verwachting van zijn wederkomst Maranatha.     We leggen daarvan openlijk getuigenis af en zijn een krachtige geloofsgemeenschap waar mensen,  samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen  ontdekken”    Missie   “DICHTBIJ GOD, ELKAAR EN DE WERELD”    

Wat is de kerk?    De kerk als levend orgaan   De  kerk  DICHTBIJ  viert,  leert  en  dient  het  verbond  dat  God  met  de  mensen  aangaat.  Zij  is  actief  betrokken bij haar omgeving, present in woord en gedrag en kenmerkt zich door een open en gastvrij  karakter.  Ze  is  pluriform  in  de  christelijke  geloofsbeleving.  Zij  hoort  bij  de  Protestantse  Kerk  van  Nederland (PKN) en maakt deel uit van de classis van Dordrecht.    Waarden  Vierend  Met jong en oud het geheim van Gods verbond met mensen de sacramenten en rituelen intens te  vieren en te beleven. We zijn een gemeenschap waarin dankbaar wordt aanvaard dat wij met elkaar  de gemeente van Christus vormen. Wij doen dat in het besef dat wij elkaar niet uitgekozen hebben,  maar aan elkaar gegeven zijn.     Lerend   Om als christelijke gemeente te mogen vieren en dienen is het ook nodig dat wij blijven leren, want  wie in het voetspoor van Jezus wil leven, zal moeten putten uit de woorden van de Bijbel.     Dienend  De exclusiviteit van het horen bij de gemeente van Jezus Christus mogen we niet geheim houden.  Het Woord moet handen en voeten krijgen in het leven van de gemeente en haar leden. God strekt  hiertoe Zijn hand naar ons uit. Daarom willen wij  als  “volgelingen“ van  Jezus, in de verwachting van  Gods Koninkrijk, zichtbaar en herkenbaar leven  voor  mensen  om  ons  heen.    Verlossend  Jezus Christus is gekruisigd en opgestaan voor de zonden van de mensen. Vanuit die overtuiging  weten we ons vrij en verlost en zijn aangenomen door de Vader. 


Pluriform In onze veelkleurigheid willen wij op verschillende manieren betrokken zijn bij de gemeente van  Christus.   

Wat doet de kerk?    Onderbouwing *  Vieren:   1. Erediensten  2. Sacramentsvieringen  3. Vieringen die aansluiten op een ieders beleving (b.v. Taizeviering, Wake‐up call)  4. Bevorderen van gemeenschapszin (Maaltijdenproject, Gemeenteweekend)     Leren:   1. Preek   2. Alle vormen van leerhuis (b.v. Catechisatie, Huiskring, Yadah)  3. Leren buiten de kerk (b.v. Bible Battle, School en kerk)    Dienen:   1. Aandacht aan gemeenteleden (b.v. Thema‐avonden/workshops op allerlei gebied)   2. Kerk is toegankelijk op elk moment (b.v. Stiltecentrum)   3. Laagdrempelige diensten voor randkerkenlijken (b.v. Thomasdiensten)  4. Activiteiten voor buitenkerkelijken (b.v. Levensbeschouwelijke cafe’s, Walk‐Inn)  5. Deelname aan maatschappelijke activiteiten (b.v. HIP, Present)   6. Zendingswerk in het buitenland     De waarden ‘Verlossend’ en ‘Pluriform’ komen tot uiting in alles wat de kerk doet.    *In het schema ‘Actie_model_kerkopbouw_november_2009.xls’ staan opties voor de verdere  invulling van de onderbouwing van de kerk. Uiteraard is dit schema niet uitputtend of uitsluitend,  maar kan naar eigen inzicht uitgebreid dan wel beperkt worden.   

Wat zegt de kerk?    Verbonden   Je naam is bekend bij God en bij de gemeente.      Lerend   Lees je bijbel, bid elke dag.    Beschikbaar   Waar en hoe heb jij mij nodig?      Bevrijdend   Jezus Christus is de weg, de Waarheid en het Leven.   Verschillend  Je mag komen/zijn zoals je bent.  

Visiedocument de Kerk Dichtbij  
Visiedocument de Kerk Dichtbij  

In 2009 heb ik deelgenomen aan de visieontwikkeling voor een gefedereerde gemeente in Dordrecht. Op basis van het Profiler-model hebben we e...