Ocean Industry Forum Oslofjord Annual Report 2019 (Norwegian)

Page 1

Ã…RSRAPPORT 2019

Foto: The Daily Scandinavian, 8. januar 2019

www.maritimt-forum.no/oslofjorden


OCEAN INDUSTRY FORUM OSLOFJORD Rådhusgata 25, 0158 Oslo Tlf. 22 33 57 00 maritimt-forum.no/oslofjorden tom.kleppesto@maritimt-forum.no Org.nr. 891 068 832 MVA

Jon Rysst, styreleder Senior Vice President DNV GL AS - Maritime

Styrets beretning 2019 Virksomhetens art og lokalisering Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) er en interesseorganisasjon som dekker havnæringene, herunder maritimt og offshore, i Oslofjordregionen - Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark. 1. januar 2020 ble Akershus, Østfold og Buskerud slått sammen til Viken fylkeskommune, og Vestfold og Telemark ble slått sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Den maritime næringen i Oslofjordregionen er Norges største. Tilsvarende plasserer denne regionen seg som nr. 3 innen olje og gass. Med unntak av verft er det maritime og offshoremiljøet i hovedstadsområdet tilnærmet komplett. Foruten rederier og oljeselskaper består det av banker, forsikringsselskap, skipsmeglere, klasseselskaper, skipsdesignere, konsulent- og ingeniørselskaper, utstyrsprodusenter, grossister, advokater og havner. Oslofjordregionen er i henhold til Menon Economics rapport ”The Leading Maritime Capitals of the World 2017” den tredje viktigste regionen i verden etter Singapore og Hamburg, men før London, Hong Kong og New York. I følge Maritimt Forums «Maritim Verdiskapingsrapport 2019», også denne utarbeidet av Menon Economics, er Oslofjorden den regionen i Maritimt Forum med høyest sysselsettingstall innen maritim næring – 18.586 av totalt 85.268 på landsbasis. Maritimt Forum OIFO er Maritimt Forum Oslofjorden og dermed en av åtte regioner som tilsammen dekker hele Norge. Det har vært en rekke møter og aktiviteter knyttet til Maritimt Forum-fellesskapet i 2019, noen av disse er omtalt i denne årsrapporten. Maritime Oslofjord-alliansen Foreningen fikk ny daglig 1. januar 2018, da siviløkonom Tom O. Kleppestø overtok stafettpinnen fra Vidar Pederstad, som ble direktør for Stiftelsen Christian Radich. Tom var fra før daglig leder for både Shipping & Offshore Network (tidl. Bulkforum) og Oslo Rederiforening (Oslo Krets av Norges Rederiforbund), og kjente dermed OIFO godt gjennom å ha sittet i samme kontorfellesskap i flere år. Med samme person som leder for alle tre foreningene, ble det fortgang i planene om å utvikle et tettere samarbeid mellom disse. Dette fikk navnet Maritime Oslofjord-alliansen (The Maritime Oslofjord Alliance) og ble lansert 11. juni 2018 om bord på nettopp SS Christian Radich, på en sommertur som ble gjentatt i 2019 og som dermed er blitt en ny tradisjon for våre medlemmer. Tilsammen er omlag 150 bedrifter representert i denne alliansen, hvorav drøyt 50 er rederier, også en del som ikke er medlemmer av Norges Rederiforbund. OIFO har selv rundt 50 medlemsbedrifter og er den av de tre foreningene som har fokus på nyskaping, innovasjon og oppstartsbedrifter, som noen av medlemmene er og som vi jobber med å få flere av. I 2019 ble et arbeid igangsatt for å lage en hjemmeside for denne alliansen, en side som også vil fungere som en portal inn mot de tre foreningenes egne sider. Det ble i desember 2019 bevilget betydelig støtte fra Oslo Maritime Stiftelse til dette arbeidet og siden ventes å være klar til lansering i annet kvartal 2020. Foreningen har kontor hos Norges Rederiforbund i Rådhusgaten 25 i Oslo og er samlokalisert med Shipping & Offshore Network, Oslo Rederiforening og Norsk Skipsmeglerforbund. Vi leier også ut en kontorplass til Shortsea Promotion Centre Norway, som er en del av et europeisk nettverk for nærskipsfart. Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 2 av 24


OIFOs misjon er bidra til økt innovasjon, utvikling og verdiskaping ved å være en samarbeidsarena for interessentene i havnæringene. Vi har tre medlemsutvalg: Innovasjonsutvalget, Kompetanseutvalget og Omdømmeutvalget. Av disse hadde Kompetanseutvalget et meget vellykket Kompetanseforum i november, og Omdømmeutvalget ledet en workshop om OIFOs posisjon i Alliansen, se mer nedenfor. Strategi 2018–2021 Styret vedtok i 2018 en strategi for perioden 2018–2021 med følgende visjon og misjon: Visjon

Være en samarbeidsarena for innovasjon og utvikling i havnæringene.

Misjon

Bidra til økt innovasjon, utvikling og verdiskaping ved å være en samarbeidsarena for interessentene i havnæringene.

Styre og administrasjon Styret har i løpet av 2019 hatt 5 styremøter og en strategiworkshop, i tillegg til årsmøtet 1. april 2019. Arbeidsmiljø og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker knyttet til vår drift. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn, samt etnisk bakgrunn. Det skal følgelig ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller etnisk bakgrunn. Foreningens styre bestod i 2019 av 2 kvinner og 8 menn. Administrasjonen bestod av en mann og kvinne. Det ytre miljø Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Årets resultat og vurdering om fortsatt drift Årets resultat viser en omsetning på kr 1.980.809 mot 1.258.351 året før og et årsresultat på kr 13.977 mot et underskudd på kr 90.073 året før. Balansen viser en egenkapital på kr 56.231 mot kr 42.255 året før. Styret er fornøyd med at foreningen økte både omsetning og egenkapital i regnskapsåret. Etter styrets mening gir foreningens årsregnskap og balanse en fyllestgjørende og rettvisende oversikt over utviklingen av foreningens virksomhet og stilling. Årsregnskapet for 2019 er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. OIFO ble i 2019 tildelt kr 200.000 fra Regionalt Innovasjonsprogram, der realisering av Maritime Oslofjordalliansen var prosjektet det ble søkt om støtte til. Søkt beløp var kr 700.000. Dette utløste ekstra bevilgninger med kr 200.000 fra Oslo Maritime Stiftelse og kr 100.000 fra Oslo Rederiforening. Oslo, 30. mars 2020 Jon Rysst, styreleder

Kristin H. Holth, nestleder

Per Arne Brinchmann

Senior Vice President DNV GL - Maritime

Global Head, Ocean Industries DNB Bank ASA

Vice President Special Projects Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Christine Rødsæther

Per Martin Tanggaard

Olav Weider

Partner og advokat Simonsen Vogt Wiig

Direktør for Nor-Shipping ved Stiftelsen Norges Varemesse

Adm. direktør Dr. Techn. Olav Olsen AS

Torstein Sanness

Lars Kristian Moen

Engebret Dahm

Innvalgt for Lundin Norway AS

Executive Vice President Kongsberg Maritime AS

Adm. direktør Klaveness Combination Carriers

Torger Reve Professor emeritus Handelshøyskolen BI ____________________

Tom O. Kleppestø Daglig leder

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 3 av 24


RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2019 DRIFTSINNTEKTER Offentlig støtte Buskerud fylkeskommune (Forprosjekt Viken) Oslo og Akershus, RIP (Regionalt Innovasjonsprogram) Medlemskontingent og tilskudd Norges Rederiforbund Medlemskontingent Driftstilskudd, Norges Rederiforbund Andre inntekter og tilskudd Prosjektinntekter Havpanelet (UD) Nor-Shipping, Heishin (Japan), Las Palmas Port (Spania) Klaipeda Science & Technology Park (Oslo Innovation Week) Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Aktiviteter Prosjektrelaterte kostnader Administrativt Lønnskostnader Honorar daglig leder inkl. 25% mva Honorar eksterne (konsulenter/revisor/ regnskap) Administrasjonsutgifter Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Netto finans (renter og agio) ÅRSRESULTAT BALANSE Eiendeler Kortsiktige fordringer Forskudd kostnader Bankinnskudd SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld Annen egenkapital Årsresultat Egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Periodiserte inntekter Sum annen kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2019 325 500 150 000 175 500 1 463 000 685 000 170 000 608 000 192 309 75 000 97 309 20 000 1 980 809

2018 0 0 0 1 058 351 795 851 250 000 12 500 200 000 0 0 200 000 1 258 351

230 218 230 218 1 737 868 2 802 1 158 750 217 125 359 191 0 1 968 086 12 723 1 254 13 977

0 0 1 351 685 0 993 437 83 163 250 085 25 000 1 351 685 -93 334 261 -93 073

2019

2018

127 255 50 000 27 245 204 500

69 200 0 32 031 101 232

42 255 13 977 56 231

135 327 -93 073 42 255

-1 731 0 150 000 148 269 204 500

-30 711 39 688 50 000 58 977 101 233

Regnskap & revisjon Vårt regnskap føres av M. Mortensen Regnskapsservice AS ved Roger Smaadal og vår revisor er Viken Fylkesrevisjon ved Linda Undrum. Revisjonsberetningen er ren og datert 29. mars 2020.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 4 av 24


Aktiviteter 2019 STYRETS ARBEID OG VIDEREUTVIKLING AV MARITIME OSLOFJORD-ALLIANSEN I 2018 gjennomførte styret en workshop med den nye daglige lederen, der visjon og misjon ble definert slik: Visjon: Være en samarbeidsarena for innovasjon og utvikling i havnæringene. Misjon: Bidra til økt innovasjon, utvikling og verdiskaping ved å være en samarbeidsarena for interessentene i havnæringene. I 2019 har styrets hovedfokus vært å se på hvordan Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) skulle forsterke rollen som Maritimt Forum Oslofjorden, og dermed bli sterkere knyttet til de øvrige 7 regionene i Norge, og samtidig utvikle alliansen med to av de andre foreningene i vårt kontorfellesskap; foreninger vi har en del til felles med, men som likevel er svært ulike: Oslo Rederiforening og Shipping & Offshore Network. Førstnevnte er Oslo Krets av Norges Rederiforbund og dekker nesten de samme fylkene som OIFO, bortsett fra Vestfold og Telemark, som har sin egen rederiforening. Foreningen ble stiftet i 1905, fire år før Norges Rederiforbund ble til i 1909, stiftet av de nevnte kretsene, som dekker hele landet. Sistnevnte forening ble stiftet i 1981 som Bulkforum og skiftet navn til Shipping & Offshore Network i 2013. Den har medlemmer fra hele verden og er dermed den internasjonale partneren i denne alliansen. De tre styrene arbeidet i et par år med å se på muligheter for et samarbeid, og gleden var stor da man kunne lansere Maritime Oslofjordalliansen på Christian Radich mandag 11. juni 2018. Her er et utdrag fra pressemeldingen som ble sendt til alle medlemmer av de tre foreningene denne dagen: Gjennom samarbeidsalliansen Maritime Oslofjord ønsker foreningene at medlemsbedriftene skal få mest mulig ut av sine medlemskap og bidra til tettere kontakt, styrket samarbeid og erfaringsdeling bedriftene imellom. De tre foreningene vil som en del av samarbeidet samordne sine medlemsaktiviteter og delvis åpne sine aktiviteter for hverandres medlemmer. Foreningene vil spisse fokus og aktiviteter for bedre å komplementere hverandre og forbedre tilbudet til ulike nivå og profesjoner i bedriftene. Styremøte i OIFO med vår praktikant Vivian Jonsson fra USN, videre med klokken Jon Rysst, DNV GL, styreleder, Per Martin Tanggaard fra Nor-Shipping, Torstein Sanness fra Lundin Norway, Bern Blikstad fra DNB Bank (for Kristin Holth), Olav Weider fra Dr. Techn. Olav Olsen, Torger Reve fra Handelshøyskolen BI, og Christine Rødsæther fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Lars Kristian Moen fra Kongsberg Maritime, Per Brinchmann fra Wilh. Wilhelmsen og Engebret Dahm fra Torvald Klaveness var ikke til stede da bildet ble tatt. Fotograf er daglig leder Tom O. Kleppestø, det er hans stol som er tom.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 5 av 24


OIFO har fått hovedansvaret for arbeidet med utvikling av alliansen, et arbeid vi også har mottatt støtte til fra Regionalt Innovasjonsprogram (RIP) fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt støtte fra Oslo Rederiforenings Fond og Oslo Maritime Stiftelse. I en workshop med Blue C, et kommunikasjonsbyrå som holder til på den andre siden av resepsjonen og som kjenner oss godt, ble det definert følgende såkalte «tagline» for Maritime Oslofjord-alliansen: Connecting Ocean Expertise. Som en oppfølging av dette gjennomførte vårt Omdømmeutvalg 10. desember en workshop med utvalgte medlemmer av styret og øvrige medlemmer, der følgende tagline for OIFO ble definert og gjennomgått: Driving Ocean Industry Innovation. Så 2020 blir året for å sette dette ut i praksis, i nært samarbeid med styret og våre tre utvalg: Innovasjonsutvalget, Kompetanseutvalget og Omdømmeutvalget. Mer om disse senere. En egen nettside er under utvikling og vil bli lansert innen sommeren, denne vil også være en portal inn mot de tre foreningene.

Workshopen om innovasjon og OIFOs fremtid onsdag 10. desember i regi av Omdømmeutvalget ved Camilla Haugsten fra Ouroboros og Gabriela Stojicevic (leder) fra Höegh Autoliners (nå DNV GL), begge stående, videre Tom O. Kleppestø, daglig leder i OIFO, Karen Jenssen fra Rederikonsult, Børre Jacobsen fra RS Akademiet (Redningsselskapet), Ivar Engan fra Maritimt Forum, Preben Berge Helverschou fra Kvale Advokatfirma, Teresa Lehovd fra Höegh Autoliners, Gudveig C. Bellen Nordahl fra Drammen Havn, Jon Rysst fra DNV GL (styreleder), Vivian Jonsson, praktikant fra USN, og Bern Blikstad fra DNB Bank (styremedlem). Senere ankom også Jorulf Nergård fra ABB.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 6 av 24


Årsmøte med finansiering, verdiskaping og havvind i fokus Årsmøtet ble holdt hos vårt medlem DNB Bank ASA i Bjørvika mandag 1. april. Styret var allerede valgt for to år, til 2020. Etter at det formelle var unnagjort, var det tre faglige innlegg: Styrets nestleder Kristin H. Holth snakket om «Hvorfor DNB valgte Ocean Industries», som er den avdelingen hun leder. Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, presenterte Maritim Verdiskapingsrapport 2019 nasjonalt samt de aktuelle tallene for vår region. «Flytende fornybar – hvor er vi og hvor går vi?». Som siste innleder var Rolf Benjamin Johansen, Director New Business, Fred. Olsen Green Power AS, som fortalte om deres reise og delte noen tanker om fremtiden innen dette feltet med oss. Fred. Olsen har vært en pionér innen forbybar energi siden 90-tallet og har i dag en betydelig fornybar kraftproduksjon på land, samtidig som de utfører installasjoner av vindturbiner til sjøs for andre aktører. Det var rundt 30 deltakere totalt på årsmøtet, som ble innledet av styrets leder Jon Rysst.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 7 av 24


Våre prosjekter Vi gjennomførte en rekke prosjekter i 2019, som vi kommer tilbake til i det nedenstående: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nordic Innovation Mobility Mission for Nordic Innovation, på oppdrag av Nor-Shipping Maritime Business Transformation, nettverksmøte og lunsj med Norsk-Tysk Handelskammer Lunsjseminar om dyrking av ferske grønnsaker på skip, under Nor-Shipping, for Heishin, Japan Our Ocean Norway Showcase, seminar for Havpanelet (UD) ifm. Our Ocean-konferansen i Oslo Maritim Sommerskole for internasjonale studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Seminar under Oslo Innovation Week, Making Oceans Blue Again Lunch & Learn-seminar om havvind hos vårt medlem Dr. Techn. Olav Olsen Kompetanseforum om digitalisering og implementering hos vårt medlem DNV GL

I tillegg hadde vi nok en gang en vellykket sommertur med Christian Radich for våre medlemmer, vi deltok på en spennende workshop om mulighetsrommet i fjæresona, vi var sterkt tilstede under både NorShipping og Arendalsuka, vi har møtt våre venner Maritime Bergen, som er Maritimt Forum i Bergen, vi deltok på dåpen til vårt medlem Brim Explorer, i Tromsø, og en del annet som nevnes såvidt på de følgende sider. Vi har også deltatt på flere samlinger med de øvrige Maritimt Forum-regionene i Norge, og vi har deltatt på OECDs Ocean Economy Report workshop i regi av REV Ocean, og på Human Rights in the Shipping Industry Roundtable i London, sammen med Havpanelet til UD og Raftostiftelsen i Bergen, som var medarrangører. Vi har også blitt industripartner med The Ocean Opportunity Lab (TOOL) og Birgit M. Liodden, noe vi er stolte av. Vi har også hatt møter OECD holdt en workshop om sin neste Ocean Economy Report hos REV Ocean 10. mai. med såvel Vestfold som Her var vi i godt selskap med bl.a. fra høyre Asgeir Sørensen, professor og direktør for Buskerud fylkeskommuner, noe AMOS (Centre for Autonomous Marine Operations and Systems) ved NTNU, Vidar som har resultert i et prosjekt. Helgesen fra Havpanelet, Torger Reve, vårt styremedlem fra Handelshøyskolen BI og innleder på workshopen med «Industrial clusters and Innovation ecosystems in the Ocean Til å hjelpe oss med noe av industries”, Dilek Ayhan, spesialrådgiver ved BI og tidligere statssekretær i Næringsdette har vi hatt bistand fra departementet, Claire Jolly, leder for OECD STI Ocean Economy Group og vert for Vivian Jonsson, vår praktikant workshopen, hun snakket om “Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean Economy”, fra USN og Sandra Zalgeviciene. og Geir Sjøberg, også Havpanelet, les mer om dette på https://www.oceanpanel.org OCEAN INDUSTRY FORUM OSLOFJORD OG OSLOREGIONEN Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet i 2004 og består av 68 kommuner og tre fylkeskommuner i hovedstadsområdet (Oslo, Viken og Innlandet). Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Gjennom flere møter med dem har OIFO etablert en kontakt som vi håper og tror vil være nyttig for begge parter og ikke minst for regionen. I 2018 deltok vi på deres BESTkonferanse i februar, Samarbeidsrådskonferansen i Drammen i april, Verksted for miljøhovedstadsåret i september og på møte om hvordan klynger og nettverk i Osloregionen kan delta i miljøhovedstadsåret i oktober, mens vi i 2019 deltok på deres seminar under Arendalsuka om «Hvordan skal vi få til effektiv, miljø- og klimavennlig gods- og logistikkhåndtering?», og vi holdt en presentasjon av oss selv under deres Næringsforum i september (bildet).

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 8 av 24


HUMAN RIGHTS IN SHIPPING ROUNDTABLE, LONDON Daglig leder ble invitert av Havpanelet i UD til å bli med på verdens første rundebordskonferanse om menneskerettigheter i shippingnæringen. Raftostiftelsen i Bergen var en av arrangørene, og Maritimt Forum gjennomførte vår «Mind the Gap Tour» i samarbeid med dem langs kysten i løpet av 2019, noe vi skrev om i årsrapporten for 2018, side 14. Møtet fant sted i London 2. mai med tittel «Human Rights in the Shipping Industry: From Shipyard to Scrapyard». Til høyre er det Geir Sjøberg i UD/Havpanelet som snakker, to plasser til høyre for ham sitter Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen. Han hadde med seg Therese Jebsen, som nå er kjent for mange i maritim næring gjennom nevnte Mind The Gap Tour.

THE OCEAN OPPORTUNITY LAB (TOOL) Birgit M. Liodden, tidligere styremedlem i OIFO og leder for Nor-Shipping 2017, og grunnleggeren av YoungShip International, har etablert The Ocean Opportunity Lab ombord på gamle Bjørvika, en ombygget ferge som opprinnelig ble bygget som M/F Kleppestø i 1955, for persontrafikk mellom Bergen og Askøy. OIFO er blitt en av mange industripartnere og var med da disse ble presentert 23. august 2019. Hensikten med TOOL er å etablere verdens første flytende start-up hub for havgründere – og mye mer, det blir en arena for alle Birgits hjertesaker og vi skal være med så godt vi kan, i godt selskap med mange andre.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 9 av 24


NORDIC INNOVATION MOBILITY MISSION Nor-Shipping inngikk i 2018 et samarbeid med Nordic Innovation, som er underlagt Nordisk Ministerråd. Dette samarbeidet skulle ende i lansering av en såkalt «Nordic Innovation Mobility Mission» for lansering på Nor-Shipping 2019, i Blue Economy Hall, fredag 7. juni. Hva denne «mission» skulle bli, både i form av penger og innretning, skulle diskuteres i tre nordiske workshops som OIFO ble bedt om å ta ansvaret for organiseringen av. Disse ble avholdt i Reykjavik 27. februar, Turku 13. mars og Gøteborg 24. april 2019.

Nordic Smart Mobility and Connectivity – Sea Meets Land Nordic Innovation and Nor-Shipping invite you to three workshops on a road trip to the launch of Nordic Innovation Mobility Mission at Nor-Shipping, Oslo, Friday 7 June, 2019. In 2018, Nordic Innovation launched their Nordic Smart Mobility and Connectivity program supporting UN’s Sustainable Development Goals 9 and 11. “Sea Meets Land” is one of the action areas in this program, which will include the financial instrument “Nordic Innovation Mobility Mission”. Through three Nordic cross-sector workshops, we want to mobilize the industry to shape the “Sea Meets Land” action area (partnerships and projects) and get input on the final design of the Nordic Innovation Mobility Mission. Nordic Innovation has asked Nor-Shipping to facilitate this initiative, and use Nor-Shipping 2019 as a platform to communicate these initiatives and promote Nordic

Innovation as enabler for maritime innovation connecting adjacent industry sectors. Nordic Innovation is funded by the Nordic Council of Ministers and shall contribute to make the Nordic region a leading region for sustainable growth. Nordic Innovation work to increase entrepreneurship, innovation and competitiveness in Nordic companies. Nordic Smart Mobility and Connectivity is one of the organization’s three strategic focus areas in 2018-2021. Nor-Shipping has through its 54-year history established itself as the largest maritime event in the Nordics, with a business network stretching across all corners of the

world. With its 35,000 international visitors, it provides one of the most important maritime meeting points and platforms for knowledge and business, globally. For 2019 Nor-Shipping has the ambition to be recognized as “Your Arena for Ocean Solutions”, through focus on sustainability, technology and competence. Nor-Shipping also has focus on how to enable strong visibility for innovative ideas, and to provide a beneficial climate for startups and young entrepreneurs in the ocean industries. We welcome YOU to attend one of our workshops – contact Tom, our project leader.

Workshops Reykjavik, Iceland 29 January, 2019 Small scale mobility pilots for smarter ocean harvest

Turku, Finland 13 March, 2019 Smart mobility for passenger travel – connecting the Baltic

Gothenburg, Sweden 24 April, 2019 Smart ports in the era of energy transition and decarbonization

www.nor-shipping.com www.nordicinnovation.org

Contacts Tom O. Kleppestø Project Leader tom.kleppesto@ maritimt-forum.no +47 48 14 40 00

Silje Bareksten Head of Sustainability and Technology, Nor-Shipping silje@nor-shipping.com +47 97 18 59 66

Som underliggende tema for de ulike workshopene hadde vi i samarbeid med Nor-Shipping og Nordic Innovation valgt:

Nina Egeli Senior Innovation Advisor Nordic Innovation n.egeli@nordicinnovation.org +47 97 52 05 37

N dic I ai M bili Mi i

1. REYKJAVIK: Smarter ocean harvest 2. TURKU: Smart mobility for passenger travel – connecting the Baltics 3. GØTEBORG: Smart ports in the era of energy transition and decarbonisation

Welc

Til sammen rundt 75 personer deltok på de tre workshopene, i tillegg til oss som prosjektleder og Nor-Shipping og Nordic Innovation. Dette var et utrolig spennende prosjekt, som kulminerte med lansering av følgende Mission med totalt 8 millioner NOK til utdeling på Nor-Shipping 2019:

In ind

bili

k h

e ie Sea Mee

La d

ing and N dic Inn a i n ill a ange h ee egi nal c ge he ne N dic c llab a i n

Ae an cean ind ie ac in e e ed in he ic f ma m bili and c nnec i i D an be a f ha ing m cean l i n da Then e an hea f m Plea e e e an in i a i n b ending an email eamee land n hi ing c m Wh Sea Mee La d N Shi ing and N dic Inn a i n ha e a ne ed hel facili a e he ne N dic Inn a i n M bili Mi i n Sea Mee Land Thi i a f nding in men aimed a ing inn a i n and c llab a i n be een land ba ed and cean ind ie The M bili Mi i n i a f N dic Inn a i n NOK milli n N dic Sma M bili and C nnec i i g amme in Thi im an g amme UN S ainable De el men G al SDG ind inn a i n and inf a c e and ainable ci ie and c mm ni ie and N Shi ing in l emen eflec hei c mmi men he SDG and UN Gl bal C m ac a ell a e na ing i h hei bl e ec n m eff Read m e ab Read m e ab

REYKJAVIK

Ocean Industry Forum Oslofjord

a Shi kh

We eed e e i e C llec in n he heme f he M bili Mi i n De el idea f f e N dic ma m bili jec M bili e en ial jec a ne and c llab a

To decarbonize Nordic ports, transport of people and goods, on and between sea and land Dette stemte bra overens med de valgte temaene for Turku og Gøteborg. Bildet nedenfor er fra workshopen i Gøteborg.

e N

Sma e

WORKSHOPS:

MARCH

Sma m bili

f

GOTHENBURG

Årsrapport 2019

a enge

a el c nnec ing he Bal ic

APRIL

in he e a f ene g

Mi i n

Practical information about the workshops: seameetsland@nor-shipping.com

FEBRUARY

cean ha e

TURKU

Sma

Bl e Ec n m a N Shi ing N dic Inn a i n and he M bili

an i i n and deca b ni a i n

Questions about Nor-Shipping: silje@nor-shipping.com Questions about Nordic Innovation: N.Egeli@nordicinnovation.org

Side 10 av 24


WORKSHOPENE Her gir vi et lite innblikk i de tre spennende workshopene i Reykjavik, Turku og Gøteborg.

Øverst t.v. ser vi Nina Egeli, senior innovasjonsrådgiver i Nordic Innovation, innlede i Reykjavik, deretter er vi på besøk hos Ocean House, der Silje Bareksten fra Nor-Shipping får demonstrert produkter laget av fisk. Neste rekke er fra Turku, igjen ser vi Nina innlede og et gruppebilde fra et virkelig innovativt lokale. T.v. ser vi Silje innlede workshopen i Gøteborg, som ble holdt i en dom, og nederst t.v. ser vi en av gruppene der i arbeid. Under ser vi teamet: Ivar Josefsson, Nordic Innovation, Silje Bareksten, Nor-Shipping, vår daglige leder Tom O. Kleppestø, som var prosjektleder, Håkan Lind, Nina Egeli og Mikael von Dorrien fra Nordic Innovation, og bak dem den islandske filmfotografen som filmet workshopene.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 11 av 24


NETTVERKSMØTE OG LUNSJ MED NORSK-TYSK HANDELSKAMMER I samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer og den tyske bransjeorganisasjonen «Maritimes Cluster Norddeutschland» inviterte vi til nettverksmøte og lunsj hos Norges Rederiforbund 7. mai. Her diskuterte vi forandringene og utfordringene den maritime næringen står overfor i forbindelse med ny teknologi,

digitalisering og autonomi. Det var en fin anledning for våre medlemmer til å treffe tyske maritime bedrifter. Etter en velkomst og presentasjon av vår daglige leder, holdt Pia Meling fra Massterly AS et foredrag om deres virksomhet og planer, som falt i svært god smak hos våre tyske gjester.

LUNSJSEMINAR UNDER NOR-SHIPPING OM DYRKING AV GRØNNSAKER OMBORD PÅ SKIP I samarbeid med vårt medlem DNV GL bistod vi det japanske selskapet Heishin Pump Works Co. Ltd. med å presentere deres hydroponiske veksthus for produksjon av ferske grønnsaker ombord på skip, dvs. uten bruk av jord. Både det å se grønnsaker vokse og ikke minst å få ferske grønnsaker ombord, kan bety mye for sjøfolks fysiske og mentale helse. Vårt medlem Skuld hadde rett før lansert en podkast med dette emnet: “Growing Sustainable Culture in Crew - on the importance of crew health and wellbeing”. Seminaret var på Tjuvholmen Sjømagasin, undervisningsdelen, onsdag 5. juni med rundt 20 deltakere fra ulike bedrifter.

Shohei Tomofuji, Vice President, HSN-Kikai Kogyo (Heishin Pump Works) Co, Ltd, Japan og Peter Jennings, rådgiver i UK og venn av familien i mange år, sammen med vår daglige leder på DNV GLs BBQ under Nor-Shipping.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 12 av 24


Nor-Shipping Under Nor-Shipping 2019 gjennomførte Maritimt Forum en besøksdag for sentrale politikere, som ble vist rundt på messen. I tillegg ble det holdt et møte mellom sentrale ledere i næringen og politikere med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og hans maritime stab i spissen, rett etter åpningssesjonen tirsdag 4. juni. Blant deltakerne var Lasse Kristoffersen, Harald Solberg, Geir Håøy, Even Aas, Remi Eriksen, Elisabeth Grieg, Gunvor Ulstein, Anne Jorunn Møkster m.fl., daglig leder Ivar Engan (bildet) og de fleste regionlederne i Maritimt Forum og vår styreleder Jon Rysst. Næringsministeren berømmet møtet, som han mente vi trenger flere av, i tillegg til øvrige arenaer for dialog mellom partene som allerede finnes. Vårt ansvar denne dagen var å være vertskap for Ruth Grung (Ap), Stortingets energi- og mijøkomité. På bildet med henne er også Hege Økland, NCE Maritime Cleantech.

Vår styreleder Jon Rysst (over) tok aktivt del i debatten med politikerne, om rammevilkår i maritim næring og det grønne skiftet. Til høyre ser vi to av våre medlemmer med stand i Sustainability Hall: Daniel Myhre fra Brim Explorer AS og Olga Brattekaas fra Shipcosts AS. Bildet over dette viser Per Martin Tanggaard, direktør for NorShipping og vårt styremedlem, styreleder Jon Rysst og vår daglige leder Tom O. Kleppestø.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 13 av 24


Our Ocean Norway Showcase Den internasjonale «Our Ocean»-konferansen ble arrangert i Oslo i oktober 2019. Dette var også en viktig anledning for å markere Erna Solbergs internasjonale havpanel. For at arrangørene skulle være oppdatert på norsk havteknologi i verdensklasse, og de løsninger norske aktører tilbyr og forsker på, inviterte vi i samarbeid med Havpanelet en rekke klynger og enkeltbedrifter innen den norske havnæringen til det lukkede seminaret «Our Ocean 2019 Norway Showcase» tirsdag 18. juni på Tjuvholmen Sjømagasin. I tillegg til dem som møtte fra bedriftene og klyngene, bestod publikum av rundt 25 personer fra Havpanelet, UD, NFD, Arktisk Råd og diverse andre, i tillegg til observatører fra BI, Oslo Børs og Nor-Shipping. Vårt styremedlem og BI-professor Torger Reve var innleder.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 14 av 24


Vidar Helgesen fra Havpanelet og Hilde Solbakken fra Our Ocean-konferansen ønsket velkommen, og statsminister Erna Solberg gratulerte 70-årsjubilanten Torger Reve. På denne siden ser vi Pia Meling fra Massterly, Lars-Kristian Opstad fra Blue Lice, Andreas Østern fra DNB Bank, Vidar Onarheim fra Aquabyte, Siv Remøy-Vangen fra Maritime Bergen, Per Erik Dalen fra GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea i Ålesund, Hege Økland fra NCE Maritime Cleantech, Torun Degnes fra SAMS (Sustainable Autonomous Mobility Systems), og til slutt ser vi Vidar Helgesen og Hilde Solbakken oppsummere det hele – de var svært fornøyde. Foto: Ragnhild Elnæs, Kolonihaven Studio AS og Tom O. Kleppestø (de fire siste)

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 15 av 24


Sommertur med Christian Radich I 2018 arrangerte vi sammen med våre to partnere i Maritime Oslofjord-alliansen en sommertur med Christian Radich, der vi også benyttet anledningen til å lansere alliansen for de fremmøtte sammen med en pressemelding vi sendte ut samme dag. Dette var også en tur for skipets sponsorer og venner, i regi av direktør Vidar Pederstad. Turen ble en ubetinget suksess, så vi ble enige om å gjenta dette også i 2019, så mandag 17. juni satte skipet av sted fra Sukkerbiten, fullastet med sommerglade og maritime mennesker. Bildene taler for seg, men vi er svært glade for denne tradisjonen, som vi håper er kommet for å bli.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 16 av 24


Maritim Sommerskole for USN Vårt medlem Universitetet i Sørøst-Norge (USN) arrangerer hvert år en sommerskole for internasjonale studenter. Leder for dette er Tine Viveka Westerberg, prosjektleder, Institutt for maritime operasjoner, Campus Vestfold. Tine er medlem av vårt Kompetanseutvalg og en som har vært involvert i det som i dag er Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) siden den spede begynnelse som Oslo Maritime Nettverk i 2007, da hun jobbet som kompetanserådgiver i Norges Rederiforbund. Når Tine pent ber oss om å lage en dags sommerskole for rundt 25 studenter fra hele verden, stiller vi dermed opp med glede, og resultatet ble veldig bra takket være alle som stilte opp for oss 25. juni: § § § § § § §

§

Erik W. Jakobsen, partner, Menon Economics AS Jan Kjetil Paulsen, prosjektleder, NHO Silje F. Nålsund, prosjektleder Team Norge, Havpanelet (UD) Ivar Engan, daglig leder, Maritimt Forum Maren N. Basso, analytiker, Menon Economics AS Sindre Stemshaug Bornstein, COO, Yxney Maritime AS Agnes Árnadóttir, gründer og CEO, Brim Explorer AS Rikke Hegge Jørgensen, markedssjef, Katapult Ocean AS

USN MARITIME SUMMER SCHOOL 2019 Norwegian Shipowners’ Association, Tuesday 25 June 09.30–15.00

PROGRAMME 09.30

ARRIVAL, COFFEE & TEA

09.45

Welcome & presentation of the Maritime Oslofjord Cooperation Alliance

Tom O. Kleppestø, General Manager, Ocean Industry Forum Oslofjord

10.00

KEYNOTE LECTURE: The Norwegian Maritime Cluster – an innovation driven journey through structural changes

Erik W. Jakobsen (PhD), Co-Founder and Partner, Menon Economics AS

11.00

CLIMATE: The global challenge and the IMO 2050 target § §

What does it take to reach the target? Uncertainty and risks for shipowners who are to order new vessels

Jan Kjetil Paulsen, Project Manager, The Federation of Norwegian Industries

11.40

THE OCEAN PANEL: What we wo and what we want to achieve

Silje F. Nålsund, Project Assistant, Norway’s Team for the Ocean Panel, the MFA

12.00

LUNCH

12.30

MARITIME FORUM: Ensuring Norway remains a maritime superpower

Ivar Engan, General Manager, Maritime Forum

13.00

MARITIME CAREERS have various paths – report from a study

Maren N. Basso, Analyst/Project Manager Maritime Trainee, Menon Economics

13.30

INDUSTRY EXAMPLES FROM THE START-UP SCENE

13.30–14.00

Yxney Maritime AS - Data driven energy efficiency Sindre Stemshaug Bornstein, COO

14.00–14.30

Brim Explorer – Silent whalewatching Agnes Árnadóttir, Co-Founder & CEO

14.30–15.00

Katapult Ocean AS – report from first batch of start-ups Rikke Hegge Jørgensen, Marketing & Community Manager

15.00

THE END

Contact person: Tom O. Kleppestø, tom.kleppesto@maritimt-forum.no, +47 481 44 000

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 17 av 24


Oslo Innovation Week For første gang deltok Ocean Industry Forum Oslofjord på Oslo Innovation Week, med temaet «Make Oceans Blue Again» tirsdag 24. september. Seminaret var et samarbeid med Litauisk-Norsk Handelskammer (LNCC), Lithuanian Professionals in Oslo Club (LPO) og Klaipėda Science and Technology Park i Litauen. Resten av dette skrives på engelsk, slik at våre partnere også kan lese det – teksten er hentet fra vår Facebookside. Make Oceans Blue Again aimed to approach the ocean pollution issue from different perspectives: it is not only fossil fuels that are causing environmental damage; there are many more industries around it that we wanted to address. The recent developments, innovations, and initiatives by governments, science, and business were presented, and we looked into solutions that may be able to tackle the problems. After presenting several cases we dove deeper with a panel discussion on whether the SDG innovations need a shake-up to be faster. We had some interesting topics and great speakers: §

Andrius Sutnikas, Klaipėda Science and Technology Park: “Unlocking Business Partnerships for Clean Oceans and Green Energy”

§

Ross Brooks, Katapult Ocean, on their business model and first batch of companies

§

Odd Tore Finnøy, Salmon Evolution AS, on their inland fish-farming project outside of Molde

§

Monika Poškutė, RTO Lithuania: Science: Capital and Politics agreement: enough for sustainability boost?

§

Algirdas Stonys, Founder & CEO, TeleSoftas: The Smarter the Decisions, the Cleaner Environment

§

Jorulf Nergård, ABB: How to solve GHG emission requirements for shipping

§

Simen Andreas Henrik Knudsen, Æra Strategic Innovation in collaboration with the Norwegian Shipowners’ Association: The Circular Cleanup

The panel discussion on Do SDG innovations need a different business model? was moderated by Tom O. Kleppestø, Ocean Industry Forum Oslofjord. The main discussion points included: § § § §

Do SDG innovations need a different business model? Is economic growth and increased GDP still valid as goals for the business? Would investors invest in a company that would have a different business model? Clean shipping, Green Ports and Blue Growth – what are the main challenges, if any?

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 18 av 24


Lunch & Learn om flytende havvind Blant være faste aktiviteter er Lunch- & Learn-møter, som vi også i år hadde hos vårt medlem Dr.Techn Olav Olsen 28. oktober. Fokus var nok en gang flytende havvind. Innlederne denne gang var vårt styremedlem Olav Weider, adm. dir. Dr. Techn. Olav Olsen og Magnus Ebbesen, Business Lead Floating Wind, DNV GL. I tillegg presenterte Centre for Ocean Business (OBZ) ved Handelshøyskolen BI sin nylig innsendte SFIsøknad OBIZ – Speeding Up Ocean Innovation. Dette var et populært møte med hele 55 deltakere (inkl. innledere) fra alle tre foreningene, noe som bidro til en fin tverrfaglighet og interessante diskusjoner.

LUNCH: Listen & Innovate

Take-off for havvind! 28. oktober 2019 kl. 11.00-13.00

hos Dr. Techn. Olav Olsen AS, Vollsveien 17A, Lysaker VELKOMMEN TIL LUNSJMØTE MED FØLGENDE INNLEGG & DISKUSJON 1. Status egen flyter, havvind i Norge, og satsing på FoU sammen med Handelshøyskolen BI og IFE Olav Weider, adm. direktør Dr. Techn. Olav Olsen AS og styremedlem i OIFO

Påmelding innen 25. oktober til tom.kleppesto@maritimt-forum.no

2. Fremveksten av havvind, Magnus Ebbesen, Business Lead, Floating Wind, DNV GL 3. OBIZ – Speeding Up Ocean Innovation - en SFI-søknad fra Handelshøyskolen BI med en rekke partnere. En gjennomgang av søknaden, dens ulike arbeidspakker og industripartnere, inkl. IFE og Equinor 1. Randi Lunnan, professor og senterleder Centre for Ocean Business (OBZ) ved BI 2. Jon Lereim, Associate Dean, Energy Management - ansvarlig for arbeidspakken havvind 3. Marius K. Nordkvelde, rådgiver, Forskningsavd. og MIT-REAP – tallknuser og koordinator Diskusjon ledet av Tom O. Kleppestø, daglig leder, Ocean Industry Forum Oslofjord

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 19 av 24


Kompetanseforum om digitalisering og implementering Blant være faste aktiviteter er Kompetanseforum, som vi hadde hos vårt medlem DNV GL 14. november. Temaet var «Digitalisering og implementering 2.0» - altså en oppfølging av samme seminar i 2018. Innlederne var Karen V. Czachorowski, MSc Maritime Mgmt /PhD Candidate – Nautical Operations, USN; Petter Gjørvad, Direktør, Digital Technology Centre, DNV GL Digital Solutions; Erik S. Staubo, EVP Sales, Tero Marine AS; Didrik Strøhm, CEO and Co-Founder, Young Sustainable Impact (YSI), Oslo; Tale Skjølsvik, Professor/Vice Dean for Research - Faculty of Technology, Art & Design, OsloMet – Storbyuniversitetet. Paneldiskusjonen ble ledet av vår daglige leder Tom O. Kleppestø. Det var som vanlig Kompetanseutvalget ved dets leder Glenn Ruud, Global Learning and Development Director, Wilhelmsen Ships Service AS, som stod bak arrangementet og også han som åpnet det. Dette var et populært møte med 52 deltakere. Gjennom aktiv deltakelse i Osloregionens møter og aktiviteter forsøker vi å posisjonere OIFO til å bli en relevant aktørFORUM for å utvikle COMPETENCE næringslivet i regionen til beste for alle aktører innen havnæringene. Thursday 14 November 2019, 12.00–16.00

Register by 12 November here:

Digitalization & Implementation 2.0

https://mailchi.mp/a241fb962694/kompetanseforum

at DNV GL, Veritasveien, Høvik, Veritas 3 entrance. Lunch from 12.00 WELCOME TO PRESENTATIONS + DISCUSSION + MINGLING AS FOLLOWS 1. Welcome and introduction to the Competence Board, by Glenn Ruud, Global Learning and Development Director, Wilhelmsen Ships Service AS and Chairman of our Competence Board 2. Academia & Business: Implementation of Blockchain in Aker BP & What it is like to be an Industry PhD (Nærings-PhD by Karen V. Czachorowski, MSc Maritime Mgmt /PhD Candidate – Nautical Operations, USN 3. Case: DNV GL’s Digital Journey by Petter Gjørvad, Dir., Digital Technology Centre, DNV GL Digital Solution 4. Case: Tero Marine’s Digital Transformation – Key Takeaways, by Erik S. Staubo, EVP Sales, Tero Marine AS 5. Case: Creating impact startups with a global talent pool using digital tools to connect & develop by Didrik Strøhm, CEO and Co-Founder, Young Sustainable Impact, Oslo 6. Academia: How OsloMet works with robotics and AI for improved business solutions, by Tale Skjøsvik, Professor/Vice Dean for Research - Faculty of Technology, Art & Design at OsloMet Discussion moderated by Tom O. Kleppestø, General Manager, Ocean Industry Forum Oslofjord

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 20 av 24


Brim Explorer AS med sin første skipsdåp i Tromsø Våre medlemmer Brim Exporer AS, som vi skrev om i fjorårets årsrapport (s. 15), har utviklet og lansert et stillegående hybridskip for «silent tours» og «silent whalewatching». Det er en utrolig bragd gründerne Agnes Árnadóttir og Espen Larsen-Hakkebo står bak. Her er hva selskapet skriver selv på sine hjemmesider: Sustainability meets design; Our goal is a ship that is both sustainable and the ultimate platform for experiencing nature. The ships are designed by Einar Hareide, an award-winning Norwegian industrial designer, and are built by Maritime Partner in Ålesund, Norway. They are among the world’s most flexible ships, can be charged at any port and operate on batteries for 10 hours with a cruising speed of 10 knots. Built in recycled and recyclable aluminium, the ships are light and energy-efficient. With comfortable saloons, expansive windows and multiple outdoor decks, guests can enjoy uncompromised panoramic views - without noise or pollution. Under Nor-Shipping 2019 ble de i Oslo Rådhus tildelt Young Entrepreneur Award, og 25. oktober var det offisiell dåp av deres første skip MS Brim i Tromsø. Nydelig design og kvalitet i alle ledd preger skipet, som er designet av Hareide Design og bygget ved Maritime Partner i Ålesund. Skroget i aluminium er levert av Norsk Hydro, propell og fremdriftssystem av Brunvoll i Molde, og batteriene av Corvus Energy på Grenland i Telemark, for å nevne noen. Gudmor er Bente Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Øverst ser vi Espen og Agnes motta Young Entrepreneur Award av Oslos ordfører Marianne Borgen under den offisielle åpningen av Nor-Shipping 2019 i Oslo Rådhus mandag 3. juni. Direktøren for NorShipping, og vårt styremedlem, Per Martin Tanggaard, var en av de mange gjestene under dåpen i Tromsø 25. oktober 2019. MS Brim er deres første skip; det neste er MS Bard, som blir sjøsatt i 2020.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 21 av 24


Fra våre sosiale medier KATAPULT OCEAN: After several months of global search for ocean tech companies and start-ups, Katapult Ocean launched their first batch on board Vision of the Fjords on Monday 21 January 2019. We are proud that one of our members, Brim Explorer AS, was among the 11 selected companies that will now spend the next 12 weeks in Kongens Gate 11 in Oslo, where Katapult has their accelerator. Maren Hjort Bauer, Co-Founder & CEO, presents the 11 companies admitted.

WASHINGTON STATE VISIT: What an interesting session at DNV GL on Monday 16 September, 2019, attending a panel with the visitors from the Washington Maritime Blue cluster on their week-long visit to Norway. Approximately half of the 50 US states are still supporting the Paris Agreement and working hard to combat climate change in many ways. Washington State is one of them and our friends who came for a visit are in the lead of that work. The panel discussion, moderated by Jennifer States and Lars Almklov from DNV GL, focused on public policy for the Blue Economy, clean energy, innovation and economic development. Panelists were from left Joshua Berger, Governor’s Maritime Sector Lead, Washington Maritime Blue; Tom O. Kleppestø, General Manager, Ocean Industry Forum Oslofjord; Amund Drønen Ringdal, Director of Politics, Norwegian Shipowners' Association; Sveinung Oftedal, Specialist Director, Norwegian Ministry of Climate and Environment; Michael Furze, Director, Washington State Energy Office, and Chris Green, Director, Washington State Office of Economic Development.

Kontakt med fylkene 2019 ble året vi kom i tettere dialog med fylkene i vår region. Til høyre ser vi Magnar Simensen i Vestfold fylkeskommune, rådgiver på næring, innovasjon og kompetanse. Bildet er tatt i Tønsberg 10. oktober, samme dag som vi også møtte Hilde Beate Aarø, internasjonal rådgiver i Buskerud fylkeskommune. Ytterst til høyre ser vi Ann Irene Sæternes fra Oppland fylkeskommune, som også er Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet (BSR) og som var generalsekretær for Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) der Robert Rydberg var styreleder under det norske formannskapet 2016–2018. Bildene til høyre er fra BSSSC sin årskonferanse i Klaipėda, Litauen, 18.–20. september 2019. Ut av disse møtene kom ideen til det som ble prosjektet om mapping av havnæringen i nye Viken fylkeskommune.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 22 av 24


Vi takker! Det er mange som har bidratt til vår aktivitet i 2019, både faglig og økonomisk, her ønsker vi å takke dem. UTVALGENE Vi har tre utvalg, i hovedsak besatt av medlemmer, som bidrar med ideer og innhold til faglige aktiviteter. Kompetanseutvalget har hatt flere møter og stod bak Kompetanseforum hos DNV GL 14. november: § §

§ § §

Glenn Ruud (leder, t.v.), Global Learning and Development Director, Wilhelmsen Ships Service AS Tine Viveka Westerberg (t.h.), prosjektleder, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for maritime operasjoner, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Øyvind Knapf-Sterner, Training & Competence Manager, Wilhelmsen Ship Management Karin Gjerløw Høidahl, kompetansedirektør, Norges Rederiforbund (ikke med på bildet) Elin Jeanette Barstad, kompetanserådgiver, Norges Rederiforbund (som i 2019 erstattet Kaja Braathen, bildet)

Omdømmeutvalget har hatt flere møter og stod bl.a. bak workshopen 10. desember, beskrevet på side 6: § § §

Camilla Haugsten (t.v.), CEO & Co-Founder, Ouroboros AS Carine Møller Mortensen (midten), kommunikasjonssjef, Wallenius Wilhelmsen (fra 1. januar 2020 erstattet av Hasse Lindmo, kommunikasjonsdirektør i Redningsselskapet) Gabriela Stojicevic (leder, t.h.), kommunikasjonssjef, Höegh Autoliners AS (fra 1. januar 2020 kommunikasjonssjef for Veracity, DNV GL)

Innovasjonsutvalget ble konstituert 27. februar 2020, men vi tar dem med her likevel: § Alex Alcocer (t.v.), professor, robotikk og kontroll, § § § §

OsloMet – Storbyuniversitetet Rolf Benjamin Johansen, direktør forretningsutvikling, Fred. Olsen Green Power AS Erik Bråtveit Holm, direktør teknologi, Dr. Techn. Olav Olsen Benjamin Bjørge, direktør leverandører, Seagems Norway AS Karin Stensmyren Monsen (t.h., leder), Consulting Manager EMEA, DNV GL – Digital Solutions

Utvalgets øvrige medlemmer Saara Keränen, designleder, Höegh Autoliners AS og Lisa De Jager, direktør sjømat, region nord-øst, DNV GL AS var ikke til stede da bildet ble tatt.

SPONSORENE Vi takker Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (nå Viken) for kr 200.000 i støtte fra Regionalt Innovasjonsprogram (RIP), med prosjekttittel Maritime Oslofjord: Allianse for styrket innovasjon & konkurransekraft i havnæringene i Osloregionen. Videre takker vi Oslo Rederiforenings Fond og Oslo Maritime Stiftelse for betydelig økonomisk støtte som ekstra bidrag til RIP-støtten. Vi takker også Oslo Maritime Stiftelse for betydelig bidrag til videreutvikling av Maritime Oslofjord-alliansen, Buskerud fylkeskommune for støtte kr 200.000 til forstudien Mapping av havnæringene i nye Viken for økt innovasjon, omstilling og verdiskaping, Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse for støtte til rekrutteringstiltak, og endelig takker vi Norges Rederiforbund for den årlige driftsstøtten alle regioner i Maritimt Forum mottar, en støtte vi ikke hadde klart oss uten. Til slutt takker vi våre medlemmer – uten dere hadde det ikke vært noen forening.

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 23 av 24


ARRANGEMENTER 2019 VÅRE EGNE & MED PARTNERE 27. februar 13. mars 1. april

Nordic Innovation Mobility Mission (Nor-Shipping) Nordic Innovation Mobility Mission (Nor-Shipping) Årsmøte om finansiering, verdiskaping og havvind

Reykjavik, Island Turku, Finland DNB Bank

24. april 7. mai

Nordic Innovation Mobility Mission (Nor-Shipping) Lunsjmøte med Norsk-Tysk Handelskammer

Gøteborg, Sverige Norges Rederiforbund

17. juni 18. juni 24. september

Maritime Oslofjord Summer Event Our Ocean Norway Showcase (Havpanelet, UD) Oslo Innovation Week: Make Oceans Blue Again

S/S Christian Radich Tjuvholmen Sjømagasin SALT Arena

28. oktober 14. november

Lunch & Learn om Offshore Wind Kompetanseforum: Digitalisering og implementering 2.0

Dr. Techn. Olav Olsen DNV GL

INVITERT AV DE ANDRE I ALLIANSEN GRATIS ELLER EVT. TIL DERES MEDLEMSPRIS 3.–4. april 8. oktober

Annual Summit 2019 Market Update Meeting

Losby Gods Norges Rederiforbund

16. oktober 26. november 27. november

The Shipping Academy: Tian Xia - All Under Heaven (Kina) Global Sulphur Cap 2020: The Final Countdown LNG Seminar, by Network LNG Norway

Norges Rederiforbund Tjuvholmen Sjømagasin DNV GL

2. desember

The Shipping Academy: Basic Shipping & Maritime Law

Norges Rederiforbund

DAGLIG LEDER VÆRT TILSTEDE PÅ ELLER BIDRATT MED [UTDRAG] 25. mars 2. mai 10.–11. mai

Dialogmøte om Statsministerens Havpanel Human Rights in the Shipping Industry Roundtable OECDs workshop om Ocean Economy Report

Utenriksdepartementet Anglo American, London REV Ocean, Fornebu

3. juni 7. juni 11. juni 13.–14. juni 12.–14. august

Future Innovation Day – Horizons (Wärtsilä workshop) Juryleder SeaFocus, #IntelligenceHunt4 Workshop om mulighetsrommet i fjæresona Mentor på Aker Solutions Global Innovation Hackathon Arendalsuka, diverse møter og seminarer

Holmenkollen Park Hotel Nor-Shipping 2019 Bjørvika Utvikling @ SDG Aker Solutions, Fornebu Arendal

5. september 11. september 16. september

Offshore Wind Market Report Roadshow (NORWEP) International Maritime Cluster Roundtable Debate Washington Maritime Blue Discussion Panel

Norges Rederiforbund LISW 2019, London DNV GL

18.–20. september 8. oktober 6.–8. november

BSSSC Annual Conference 2019 (moderator/panel) Klaipėda, Litauen Dialogmøte om Expo 2020 Dubai m/Innovasjon Norge Equinor, Fornebu th 9 City of London Biennal Meeting, Cass Business School IMO, London

25. november

From the Forest to the Sea (lukket seminar)

Finlands residens, Oslo

OCEAN INDUSTRY FORUM OSLOFJORD Rådhusgata 25, 0158 Oslo Tlf. 22 33 57 00 maritimt-forum.no/oslofjorden

Ocean Industry Forum Oslofjord

Årsrapport 2019

Side 24 av 24