Page 82

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

V. 2. Praćenje i evaluacija Praćenje (monitoring) i izvještavanje je važan element provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca, koji ima za cilj osigurati učinkovitost upravljanja i transparentnost provedbe Strategije. Zadaci praćenja provedbe Strategije su sljedeći: 

učinkovita i transparentna provedba definiranih mjera

utvrđivanje učinkovitosti provedenih aktivnosti i projekata po mjerama

utvrđivanje opravdanosti provedbe definiranih mjera i projekata

ažuriranje postojećih i definiranje novih projekata sukladno potrebama

Praćenje provedbe odvijat će se sukladno zadanim indikatorima i planu provedbe prikazanom u poglavlju “Mehanizmi provedbe”. Grad Križevci je odgovoran za praćenje provedbe Strategije, mjerenje njenih učinaka te predlaganje novih aktivnosti i projekata, kako bi se ostvarili razvojni prioriteti definirani Strategijom. Tijekom praćenja provedbe, Grad će uključiti sve relevantne dionike kako bi pravovremeno i kontinuirano prikupljao i uspoređivao podatke. Isto tako, Grad će biti nadležan za redovitu komunikaciju s medijima i javnošću po pitanju aktivnosti i učinkovitosti Strategije. Evaluacija (ocjena) je za razliku od praćenja, koje je kontinuirana aktivnost, detaljnija analiza, odnosno trenutna 'slika' stanja, koja ima za cilj ocijeniti uspješnost i ostvarene rezultate i predložiti eventualne korekcije postojećih mjera. Po završetku petogodišnjeg razdoblja provedbe Strategije razvoja Grada Križevaca, biti će organizirana ex-post evaluacija kako bi se procijenila učinkovitost, korisnost, utjecaj, relevantnost i održivost poduzetih aktivnosti za ispunjenje razvojnih prioriteta i doprinos ostvarenju vizije grada. Pri praćenju provedbe Strategije i evaluaciji njezinih učinaka, glavni alat biti će objektivno provjerljivi pokazatelji / indikatori na razini prioriteta (u tablici dolje) i mjera (u tablici poglavlja Mehanizmi provedbe):

PRIORITET

INDIKATORI PROVJERE

P1. Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim kapacitetima

Povećanje prihoda poduzetnika i obrtnika za 20%

P2. Ulaganje u znanje i zapošljavanje

Povećan broj zaposlenih za 20%

Povećane investicija u novu dugotrajnu imovinu za 25%

Povećan udio visokoobrazovanih osoba u ukupnom stanovništvu za 10% P3. Podizanje kvalitete života građana

Porast potrošnje za 20% Povećanje neto plaća za 20% Smanjen broj primatelja socijalne skrbi za 15%

Tablica 16. Indikatori ocjene (evaluacije) na nivou prioriteta

Rujan 2012

82 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement