Page 8

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

I.

Uvod

Uvod obrađuje slijedeće teme: pozadina i povijest procesa izrade strategije; opseg strategije i primijenjena metodologija (povijesno/kronološki i sadržajno); struktura dokumenta. Ova Strategija izrađena je u sklopu projekta DESONE: Izrada regionalnih programa i planova za dostizanje više razine razvoja društva i podizanje standarda u mikro-regiji Barcs i Koprivničko-križevačkoj županiji, koji se provodi od početka listopada 2011. do kraja rujna 2012. godine, u okviru prekograničnog programa IPA Mađarska-Hrvatska. Glavni korisnik projekta (engl. Lead Beneficiary) je mađarska agencija Del-Dunantuli Terulet-es Gazdasagfejleszto Nonprofit Kft (Regionalna razvojna agencija Južnog Zadunavlja), dok Grad Križevci u projektu sudjeluje kao projektni partner 1. Ukupni proračun projekta iznosi 97.561,04 EUR, od čega je proračun Grada Križevaca 39.550,00 EUR, uz stopu sufinanciranja od strane EU od 85%. Najvažnije projektne aktivnosti, koje je u spomenutom razdoblju proveo Grad Križevci, obuhvaćaju izradu Analize socijalnog i ekonomskog stanja na području Grada Križevaca te ove Strategije razvoja Grada Križevaca, kao dijela Studije zajedničkog strateškog razvoja prekograničnog područja Križevci-Barcs. Nakon što je navedena Analiza izrađena u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Strategiju razvoja Grada Križevaca izradila je konzultantska tvrtka Razbor d.o.o. iz Zagreba, potpomognuta članovima projektnog tima DESONE. Osim toga, valja naglasiti da je strategija u potpunosti pripremljena sukladno najboljim primjerima participativnog pristupa planiranju pa je tako tijekom njezine izrade, kao i prilikom izrade prethodne analitičke podloge, bio uključen veliki broj relevantnih dionika iz svih sektora i segmenata društvenog i gospodarskog života Grada. Konzultacijski proces i njegovi sudionici detaljnije su opisani u Prilogu 2. Metodološki, polazište za izradu strategije je odgovor na temeljno pitanje – što je svrha procesa, odnosno zašto to radimo? Općenito, strateško planiranje pomaže institucijama da detaljno promisle o tome što žele postići te kako će to postići. A strateško djelovanje – provedba strateških dokumenata - omogućava da se usmjerimo na područja koja su zaista bitna i da za njih osiguramo dostatna sredstva. Strategija treba biti utemeljena na nalazima socio-ekonomske analize, treba dati jasna strateška usmjerenja i treba osigurati jasan mehanizam provedbe strateških usmjerenja. Mehanizmi provedbe moraju na najučinkovitiji način riješiti postojeće probleme i potrebe prepoznate u analizi.

Neke od ključnih komponenti koje moraju biti, i bile su, uzete u obzir tijekom izrade strategije su:  Vizija & Vrijednosti: vizija željene budućnosti temeljena je na općim vrijednostima i načelima – javnom

konsenzusu koji je postignut kroz konzultacije s dionicima, usklađivanjem s regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima i uvažavanjem postojećeg imidža grada.  Dokazi & Analiza: ova komponenta je u najvećoj mjeri definirana temeljem izrađene Analize socijalnog i

ekonomskog stanja na području Grada Križevaca, a bavi se utvrđivanjem postojećeg stanja te definiranjem problema i potreba koje je nužno riješiti u narednom razdoblju.  Dionici: razumijevanje stavova, perspektiva i problema svih relevantnih dionika te osmišljavanje načina

Rujan 2012

8 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement