Page 78

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Projekt 40. Potpora programima srednješkolskog obrazovanja Projekt 41. Gradnja i obnova

Direktna

visokoškolske infrastrukture

donacija

Projekt 42. Promocija Križevaca kao

Direktna

grada agronomskog školstva

investicija

visokoobrazovanog stanovništva u ukupnom stanovništvu za: 5% 

Projekt 43. Potpora programima M2.2 Razvoj visokog

visokoškolskog obrazovanja

obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Projekt 44. Potpora programima

Povećan udio

Povećan broj broj programa

Direktna

visokoobrazovnih

donacija

institucija za: 3 

dokvalifikacije, prekvalifikacije i

Povećan ukupni broj programa u sustavu

stručnog usavršavanja

cjeloživotnog učenja za: 3 

Povećan broj polaznika programa cjeloživotnog učenja za 20%

Projekt 45: Uspostavljanje M2.3 Stvaranje

poveznica između obrazovnih

poveznica između

institucija i tržišta rada

obrazovnog sustava i

Projekt 46: Sufinanciranje

tržišta rada

deficitarnih zanimanja

Povećan broj osoba koje su odmah nakon školovanja za deficitarna

Direktna

zanimanja pronašla posao

donacija

u struci za 20%

TRŽIŠTE RADA Projekt 47: Poticanje

Direktna

M2.4 Poticanje

samozapošljavanja

donacija

zapošljavanja

Projekt 48: Socijalno poduzetništvo

Direktna

Povećan broj samozaposlenih osoba godišnje za 5%

donacija

P3. Podizanje kvalitete života građana

KULTURA I SPORT

Projekt 49: Potpora kulturnim

Direktna

programima

donacija

M3.1 Unaprjeđenje

Projekt 50: Razvoj multimedijskog

Direktna

kulturnih programa i

kulturnog centra

donacija

kulturne

Projekt 51: Obnova kulturnih i

Direktna

infrastrukture

sakralnih objekata

investicija

Broj adaptiranih sakralnih objekata i objekata u kulturi: 8

Povećan broj članova kulturnih udruga i društava za 10%

Povećani prihodi od samofinanciranja ustanova u kulturi godišnje za 30%

Rujan 2012

M3.2 Povezivanje

Projekt 52: Afirmacija likovne

kulturnog bogatstva i

umjetnosti kao dijela turističke

tradicije s razvojem

ponude

 Direktna

Povećan broj gostiju za vrijeme manifestacija u

78 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement