Page 74

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

5.1.2

Mehanizmi provedbe

Strategija razvoja Grada je zamišljena kao instrument za planiranje vlastitih sredstava, ali i za nastupanje prema različitim donatorima i investitorima, uključujući Vladu Republike Hrvatske te fondove i programe Europske unije. Zato će se provedba Strategije većim dijelom oslanjati na projekte javnog sektora koji imaju za cilj ukloniti prepreke za razvoj te potaknuti, omogućiti i ubrzati razvoj privatnog i civilnog sektora koji će tako biti u mogućnosti realizirati komercijalne i socijalne razvojne mogućnosti i potencijale. Intervencije javnog sektora trebaju biti usmjerene na stvaranje poticajnog okruženja u kojem će razvijeni privatni sektor generirati nove vrijednosti, kapital i radna mjesta temeljem vlastite konkurentnosti. Generalno, mjere koje će provoditi Grad su mješavina razvojnih intervencija (poput izgradnje poduzetničkih zona) i zadovoljenja javnih potreba. Općenito i ugrubo, mogu se razlikovati slijedeći mehanizmi davanja potpore: 1.

Direktna donacija (donacija unaprijed poznatom korisniku ili više korisnika) – npr. financiranje djelatnosti muzeja, knjižnice ili svih vrtića;

2.

Kompetitivna donacija (dodjela sredstava jednom ili više korisnika) – npr. sufinanciranje onima koji ispunjavaju određene minimalne uvjete i do utroška sredstava, dakle moraju se ocijeniti na kompetitivnoj osnovi, putem javnog natječaja;

3.

Direktna investicija (nabava) od strane Grada – radovi, roba, usluge - grad u ime i za poznatog korisnika provodi javnu nabavu radi pribavljanja dobara od općeg i javnog interesa, npr. gradnja dvorane

4.

Koncesije, javno-privatna partnerstva i sl.

Pri tome treba napomenuti da 'donacija' ili potpora može imati različiti fizički oblik; drugim riječima, može biti distribuirana u obliku novca, donacije u naturi, jamstva/zajma ili oslobođenja od davanja i slično. Prema definiranim ciljevima pojedinih mjera, tijekom izrade Strategije artikulirani su načelni projekti koji mogu u početnoj fazi provedbe inicirati željene promjene. Isti su prezentirani u tablici niže, a detaljnije opisani u Prilogu 3. Valja naglasiti da ovi projekti ne predstavljaju iscrpnu, konačnu niti obvezujuću listu načina provedbe pojedinih mjera te da će se novi projekti razvijati i dodavati na listu tijekom perioda provedbe Strategije. Za potrebe praćenja i evaluacije, razvijeni su objektivno provjerljivi pokazatelji / indikatori pomoću kojih će se utvrditi imaju li predloženi projekti željeni učinak u ispunjavanju mjera i prioriteta.

Rujan 2012

74 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement