Page 62

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet 2. Ulaganje u znanje i

Ključno područje djelovanja:

zapošljavanje

OBRAZOVANJE

MJERA 2.1 Unaprjeđenje predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

Cilj

Unaprjeđenje odgoja i obrazovanja djece i mladih na svim razinama obrazovnog sustava kroz poboljšanje infrastrukture, organizacije sustava, programa i sadržaja, a u cilju pružanja kvalitetnih obrazovnih mogućnosti, koje će doprinijeti kvaliteti i fleksibilnosti radne snage

Sadržaj

Realizacija ove mjere zahtjeva veliki broj različitih aktivnosti, koje je moguće logički grupirati kao 3 sastavnice obrazovnog sustava: 1) one koje se odnose na obrazovnu infrastrukturu - socio-ekonomska analiza stanja na području Grada pokazuje potkapaciranost obrazovnih institucija u smislu adekvatnog prostora za provođenje nastave. Takvo je stanje u području osnovnog školstva te smještajnih kapaciteta učenika i studenata; 2) one koje se tiču organizacije sustava školstva (programi javnih potreba, planovi upisa, sastav učiteljskog kadra, financiranje, itd.); te 3) one koje se tiču kvalitete i rezultata odgojno-obrazovnog procesa (nastavni programi, kultura odnosa i ponašanja, odgojne metode i radnje i dr.). Nadležnosti različitih razina institucija u sektoru odgoja i obrazovanja su podijeljene te će Grad Križevci provoditi one aktivnosti, koje su u njegovom djelokrugu rada i nadležnosti, ali će isto tako inicirati i predlagati suradnju u aktivnostima koje su u nadležnosti Koprivničko-križevačke županije te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Aktivnosti 

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Modernizacija i unaprjeđenje postojeće opreme u obrazovnim institucijama – didaktička oprema, informatička i tehnička oprema, itd.

Unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih odgojno-obrazovnih programa u dječjim vrtićima i osnovnim školama

Rujan 2012

Potpora aktivnostima i programima srednjih škola

Potpora integraciji djece s invaliditetom u redovni obrazovni sustav

62 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement