Page 53

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

P2: ULAGANJE U ZNANJE I ZAPOŠLJAVANJE

SVRHA/CILJ: Ovaj prioritet usredotočen je na povećanje obrazovnih mogućnosti i poboljšanje uvjeta u obrazovanju na području Grada, kako bi se već u temeljima ostvarile pretpostavke za stvaranjem kvalitetne i dobro obrazovane radne snage, usklađene s potrebama gospodarstva i fleksibilne prema tržišnim prilikama. Stjecanje znanja, vještina i sposobnosti osnova su dugoročnog razvoja svih segmenata društva i gospodarstva te predstavljaju mjerilo, kako individualne, tako i društvene uspješnosti. S obzirom da je izgradnja ljudskih resursa dugoročan i kompleksan proces koji započinje već u najranijoj dobi i traje kontinuirano, vrlo je važno sustavno i planirano ulagati u unaprjeđenje svih vrsta i razina obrazovanja – od predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog do visokog obrazovanja te cjeloživotnog učenja. Uz ulaganja u sve segmente obrazovanja – posebice u obrazovnu infrastrukturu, ovaj se prioritet fokusira na strukturiranje programa, na način koji će omogućiti njihovo usklađivanje i usmjeravanje prema mijenjajućim potrebama tržišta rada, a na osnovu razumijevanja trenutnih i pretpostavljenih budućih potreba gospodarstva. Kako bi se pridonijelo rješavanju problema neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, potrebno je, prije svega, poduprijeti stvaranje čvrstih veza između lokalnog gospodarstva i obrazovanja te pripremu programa obrazovanja i obuke, koji su usklađeni s potrebama poduzetništva. Tako će ove mjere zadovoljiti, ne samo potrebe ekonomskog razvitka, jer će tvrtkama učiniti dostupnom kvalificiranu i produktivnu radnu snagu, nego će doprinijeti i rješavanju nekih socijalnih problema, kao što su depopulacija i deruralizacija. U pristupu ovom prioritetu, posebna će pozornost biti dana komparativnim prednostima lokalnog obrazovnog okruženja, kao što su obrazovne institucije u poljoprivredi te velikom broju učenika i studenata koji dolaze iz šire regije. Sukladno gore navedenom opisu prioriteta, mjere pod ovim prioritetom grupirane su u dva područja djelovanja: obrazovanje i tržište rada.

P3: PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA GRAĐANA

SVRHA/CILJ: Društvene kategorije poput kulture, sporta, civilnog društva i učinkovite uprave nemaju izravan razvojni gospodarski potencijal, ali su sastavni dio kvalitetnog života građana. Stoga je, na temelju nalaza socioekonomske analize, potrebno unaprijediti uvjete za funkcioniranje i daljnji razvoj lokalno važnih institucija – ustanova, udruga, sportskih i kulturnih društava, kroz mjere koje potiču: razvoj kulturne i sportske infrastrukture, stavljanje kulturnog nasljeđa u funkciju razvoja turizma na održiv način te unapređenje usluga građanima. U sklopu ovog prioriteta podržat će se i ravnomjerno ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu u skladu s potrebama stanovništva i gospodarstva te uz dužnu brigu prema očuvanju okoliša i prirode. Mjere pod ovim prioritetom su grupiranje u slijedeća područja djelovanja: kultura, sport, usluge građanima, komunalna infrastruktura. Rujan 2012

53 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement