Page 41

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

III.2 Proračunske mogućnosti i struktura proračuna Grada Križevaca

Kako bi se sagledale razvojne mogućnosti Grada Križevaca s aspekta financiranja provođenja planiranih projekata u svrhu ostvarenja definiranih prioriteta i dostizanja zacrtane vizije, potrebno je analizirati strukturu proračunskih prihoda Grada, kao i dosadašnji raspored i namjenu rashoda. Naime, ograničena proračunska sredstva potrebno je, u okviru zakonski definiranih mogućnosti, usmjeriti u one grane i sektore koji Gradu nose razvojni potencijal.

3.2.1

Prihodi Grada Križevaca

Gledajući isključivo ostvarenje prihoda Grada Križevaca u razdoblju 2008. – 2011., moglo bi se zaključiti da se oni kreću u rasponu od 55 do 63 milijuna kuna. Ipak, promatrajući pobliže strukturu prihoda, vidljivo je da se prihodi poslovanja kontinuirano nalaze na razini 53 – 54 milijuna kuna (uz odstupanje u 2010. godini), dok se preostala sredstva odnose na prihode od prodaje nefinancijske imovine te prihode od dozvoljenog prekoračenja po žiro računu Grada.

Godina Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

2008.

2010.

2011.

53.572.783,66

53.484.318,38

50.267.112,09

54.370.114,82

4.422.198,13

967.196,89

2.527.527,62

3.458.117,71

0,00

0,00

3.623.879,10

5.101.608,48

57.994.981,79

54.451.515,27

56.418.518,81

62.929.841,01

Primici od financijske imovine i zaduživanja Ukupno

2009.

Tablica 4. Prihodi Proračuna Grada Križevaca u razdoblju 2008. – 2011.

Detaljniji uvid u prihode poslovanja u istom razdoblju ukazuje na činjenicu da su najznačajniji prihodi Grada porezni prihodi, odnosno prihod od poreza na dohodak.

Godina

2008.

2009.

2010.

2011.

37.614.558,03

36.276.722,86

33.122.115,57

25.986.795,9*

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

7.044.951,34

5.969.064,86

4.098.553,98

12.741.234,05*

Prihodi od imovine

1.378.590,54

1.661.508,02

1.226.555,01

1.900.876,31

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

7.424.096,25

9.548.373,14

10.512.473,71

12.198.539,57

110.587,50

28.649,50

1.307.413,82

53.572.783,66

53.484.318,38

50.267.112,09

Prihodi od poreza

Rujan 2012 Ostali prihodi Ukupno

41 of 168 1.542.668,99 54.370.114,82

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement