Page 36

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

nedostatak infrastrukture (centar za posjetitelje, biciklističke, pješačke, jahačke staze, šetnice, signalizacija i sl.), nedovoljno valorizirana kulturna i prirodna baština, slaba prepoznatljivost, promidžba i marketing, nedovoljni smještajni kapaciteti i nedovoljno raznovrsna ugostiteljska ponuda, nepovezanost i slabost gospodarskih subjekata, nedostatak konferencijskih prostora, slaba uključenost i kompetencije lokalnog stanovništva, kao i nedovoljan broj obrazovanog stručnog kadra. Posljedično, mjere javne politike potrebne su u svim aspektima – od edukacije i promocije među lokalnim stanovništvom, preko brendiranja Grada i njegove turističke ponude, do izgradnje adekvatne infrastrukture te stavljanja u funkciju prirodnih, kulturnih i povijesnih resursa. Grad Križevci ima dobro razvijeno civilno društvo te, s obzirom na broj stanovnika, značajan broj udruga koje djeluju na različitim područjima. Tako se s područja interesnih udruženja i socijalne skrbi ističu: Udruga umirovljenika sa šest podružnica, Udruga invalida, Klub liječenih alkoholičara, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Udruga žena Hera, Klub žena s bolestima dojke «Agata», Udruga «Prostata», Društvo multiple skleroze KKŽ, Udruga slijepih, sedam braniteljskih udruga, dobrovoljna vatrogasna društva (32). Na području kulture djeluje veliki broj kulturno-umjetničkih društava, pjevačko društvo i zborovi, puhački orkestar i mažoretkinje, Križevački likovni krug, Povijesno društvo, Ogranak Matice hrvatske, udruge mladih koje promiču urbanu, alternativnu i modernu kulturu, itd. Grad potiče civilno društvo kroz direktno financiranje djelatnosti udruga, ustupanje prostora i slično. Iako se civilno društvo prvenstveno percipira kao čimbenik kvalitete života te ostvarivanja građanskih i ljudskih prava, ono ima veliku važnost i potencijal za poboljšanje učinkovitosti upravljanja i procesa donošenja odluka, kao i za doprinos rješavanju socijalnih i ekonomskih problema (npr. kroz socijalno poduzetništvo, volonterstvo i sl.), stoga je njihovo aktivno podržavanje strateško opredjeljenje Grada i u narednom razvojnom periodu. U kontekstu institucionalnog i strateškog okvira razvoja, važno je istaknuti da Grad Križevci do sada nisu imali objedinjenu strategiju razvoja. Uz financiranje redovitog poslovanja gradskih ustanova (poput muzeja, knjižnice, dječjih vrtića i dr.), Grad investicijske i razvojne projekte provodi sukladno relevantnim nacionalnim programima i zakonskim obvezama te u skladu s proračunskim mogućnostima. Prostorno, razvoj je reguliran važećim Prostornim planom uređenja Grada Križevaca, a planiranje i provedba razvoja u dijelu koji je pod nadležnošću lokalne razine vrši se putem javnih i upravnih tijela: Gradsko vijeće (predstavničko tijelo), Savjet mladih (savjetodavno tijelo Gradskog vijeća), gradska uprava koja se sastoji od Ureda Gradonačelnika i Stručne službe, te 3 upravna odjela s ukupno 30-ak zaposlenih (UO za gospodarstvo i financije, UO za stambenokomunalne djelatnosti, UO za društvene djelatnosti). Osim toga, sukladno zakonu, obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada povjereno je trgovačkim društvima osnovanima od strane Grada (Komunalno poduzeće). S područja gospodarskog razvoja, tu je i Križevački poduzetnički centar d.o.o. u Križevcima koji pruža usluge informiranja i savjetovanja, edukacije te djeluje na području kreiranja pozi vne poduzetničke klime za sve poduzetnike koji posluju na području Grada Križevaca, kao i šire okolice.

Rujan 2012

36 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement