Page 32

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

trgovačkim društvima u 2008. godini, na 4.040 u 2010. godini, što je pad za 14,8%. Prosječna neto plaća na području Grada u 2010. godini iznosila je 3.753 kune i u odnosu na 2008. godinu porasla je za 3%. Istovremeno troškovi osoblja (neto plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće) na razini Grada su u tom periodu smanjeni za 13%, a u strukturi ukupnih rashoda kreću se na prosječno 12%, što je niže od prosjeka Koprivničko-križevačke županije i udjela na razini RH. Prema granama djelatnosti, najveći broj poslovnih subjekata bavi se trgovačkom djelatnosti (oko 30%) te zapošljava ukupno 32% svih zaposlenih, zatim slijede prerađivačka i proizvodna djelatnost (oko 23% subjekata i 36% zaposlenih) te građevinarstvo (obuhvaća oko 8% poduzeća i zapošljava 12% zaposlenih). Po dobiti, najveća je dobit ostvarena u trgovini na veliko i malo, a slijede je građevinarstvo i financijske usluge. Iako je na razini konsolidiranog rezultata gospodarstvo u promatranom razdoblju bilježilo pozitivan rezultat, posebno brine činjenica da je najveći gubitak zabilježen u prerađivačkoj industriji te da je na razini cijele grane u zadnje dvije godine zabilježen gubitak. U gospodarstvu Grada značajno mjesto zauzimaju obrti, u kojima je zaposleno oko 18% od ukupnog broja zaposlenih. Većinu obrta čine mali obrti koji bez škole

4% 5% 3% 12% 20%

22% 34%

osnovna škola SŠ za 3-god. zanimanja SŠ za 4-god. zanimanja gimnazija prvi stupanj fakulteta, stručni studij, viša škola fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

posluju u sustavu poreza na dohodak, a svega njih 17 do 20 su veći obrti koji posluju u sustavu poreza na dobit te po financijskoj snazi predstavljaju 33% svih obrta. Po djelatnostima, obrti najviše posluju u uslužnim djelatnostima, proizvodnji, trgovini, a zatim u građevini i ugostiteljstvu.

Dijagram 3. Nezaposleni na dan 31/12 2011. po obrazovnoj strukturi

U pogledu zaposlenosti, u zadnjih nekoliko godina broj registriranih nezaposlenih osoba kretao se u rasponu od 1.000 do 1.100 osoba, uz nominalnu stopu nezaposlenosti od 17,7% (udio registriranih nezaposlenih u radno aktivnom stanovništvu), što je iznad hrvatskog prosjeka od oko 12%. U prosjeku je više nezaposlenih žena, a većinu čine osobe s nižom i srednjom stručnom spremom (32% s osnovnom školom ili manje te 34% osoba sa završenim 3-godišnjim srednjoškolskim programima). U okvirima proračunskih mogućnosti, Grad na različite načine potiče razvoj poduzetništva i obrtništva, primarno kroz razvoj poduzetničke infrastrukture i olakšica za poticanje ulaganja. Tako se na području Grada nalaze 3 poslovne zone – Poduzetnička zona u Ulici Nikole Tesle, Poduzetnička zona Cubinec i Gospodarska zona Gornji ret. Zona u Ulici N. Tesle djeluje već preko 10 godina i u potpunosti je popunjena s 34 gospodarska subjekta u kojima je zaposleno 900 radnika. U zoni u Cubincu posluju 4 subjekta s 200 zaposlenih, a ostatak zemljišta je u privatnom vlasništvu pa je stoga Grad 2004. godine Prostornim planom formirao novu zonu Gornji ret. Ova je zona u neposrednoj blizini grada i prometno je izuzetno dobro povezana, s planiranim direktnim priključkom na buduću autocestu A12. Od ukupne površine od 45,6 ha, dio je u potpunosti opremljen prometnom i komunalnom infrastrukturom. Uz razvoj zona, Grad potiče poduzetništvo i ulaganja i putem olakšica kao što su olakšice kod plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u rasponima od 50% do 100%, ovisno o godini

Rujan 2012

32 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement