Page 23

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Smjernice razvoja Smjernice razvoja definirane Županijskom razvojnom strategijom su oblikovane u 4 strateška cilja koji odražavaju željenu viziju Županije: 1) konkurentno gospodarstvo; 2) jačanje ljudskih resursa i podizanje životnog standarda; 3) razvoj prometne i komunalne infrastrukture; i 4) održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti i gospodarenje energijom. Svaki od 4 strateška cilja razrađen je dalje u prioritete (operativne ciljeve, 6 + 6 + 3 + 4 = ukupno 19 prioriteta za 4 cilja) te pripadajuće mjere (ukupno 70 mjera): Strateški cilj 1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO Prioriteti

Mjere 1-1-1 Potpora rastu izvozno orijentiranih i drugih proizvodnji kroz korištenje inovacija, novih

1-1 Osuvremenjivanje i razvoj proizvodnih industrijskih grana djelatnosti

tehnologija i suvremene organizacije 1-1-2 Razvoj tehnološke infrastrukture radi kreiranja novih proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti 1-1-3 Poticanje poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata unutar Županije i u regiji 1-1-4 Marketinška potpora razvoju gospodarstva 1-2-1 Okrupnjavanje posjeda 1-2-2 Udruživanje poljoprivrednika

1-2 Potpora razvoju

1-2-3 Potpora specijalizaciji i jačanju komercijalnih proizvođača u poljoprivredi

konkurentne primarne

1-2-4 Izgradnja sustava navodnjavanja

poljoprivrede i

1-2-5 Razvoj integrirane i ekološke proizvodnje

unapređenje ruralnog

1-2-6 Cjeloživotno obrazovanje poljoprivrednih proizvođača i informa zacija njihovog

razvoja

poslovanja 1-2-7 Marketinška potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava, brendiranje i promidžba autohtonih proizvoda 1-2-8 Unapređenje i razvoj osnovne infrastrukture u ruralnim područjima

1-3 Razvojna potpora

1-3-1 Unapređenje preduvjeta za domaća i strana ulaganja u poslovne zone

malom i srednjem

1-3-2 Jačanje ins tucionalne i tehnološke podrške razvoju poduzetništva

poduzetništvu 1-3-3 Razvoj financijskih instrumenata za potporu gospodarskih aktivnosti 1-4 Informatizacija

1-4-1 Razvoj e-regionalne i lokalne uprave

gospodarstva i okruženja 1-4-2 Jačanje uporabe IT u poslovnom komuniciranju i poslovanju 1-5 Usvajanje standarda i

1-5-1 Tehnička potpora i edukacija uvođenju standarda i normi EU

normi EU 1-5-2 Unapređenje sustava ispi vanja i praćenja kvalitete proizvoda i usluga 1-6 Razvoj selek vnih

1-6-1 Unapređenje postojećih i razvoj novih oblika turis čke ponude

oblika turizma, uključujući

1-6-2 Stručno usavršavanje poduzetnika i zaposlenika u turizmu

Rujan 2012

23 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement