Page 163

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P3

Podizanje kvalitete života građana

Komponenta:

K2

Usluge građanima

Mjera:

3.5.

Jačanje institucionalnih kapaciteta

Projekt 66

Osiguranje prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za nesmetan rad udruga

PROJEKTNI PARTNERI

Udruge s područja Grada Križevaca

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Udruge s područja Grada Križevaca Opis projekta: Poticanje rada interesnih organizacija i udruga koje okupljaju različite skupine građana. Ciljevi: Jačanje pozicije građana i civilnog društva u lokalnom djelovanju, poboljšanje uvjeta rada udruga. Rezultati:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Povećan broj udruga na području Grada te porast broja članova udruga, kao i broja programa namijenjenih građanstvu. Aktivnosti: 1) Osiguranje prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za nesmetan rad udruga 2) Sufinanciranje programa udruga Faze projekta: I. Utvrđivanje broja aktivnih udruga na području Grada i djelatnosti kojima se bave, broja članova i programa koje provode II. Utvrđivanje potreba i problema – razrada prioriteta III. Potpora programima i uključivanju većeg broja građana

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA

50.000,00 IZVORI

Grad Križevci

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirano, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Povećan broj programa koje provode udruge građana za 5 programa

Rujan 2012

Povećan broj članova udruga za 10%

163 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement