Page 16

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

2.2.2. Koprivničko križevačka županija Na razini županije, prvi sveobuhvatni strateški razvojni dokument bio je Regionalni operativni program (ROP) Koprivničko-križevačke županije koji je donesen 25. rujna 2006. godine. Ova strategija donesena je za razdoblje od 2006. do 2013. godine, a vođena je idejom da se Koprivničko-križevačka županija profilira kao ekološki očuvan prostor sa razvijenom prometnom i komunalnom infrastrukturom, konkurentnim gospodarstvom i visokim životnim standardom. ROP Križevačko-koprivničke županije svoju viziju ostvaruje opredjeljenjem za 4 glavna strateška cilja: konkurentno gospodarstvo, razvoj prometne i komunalne infrastrukture, jačanje ljudskih resursa i podizanje društvenog standarda te održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara te okoliša. Revidirajući i nadograđujući rezultate i prioritete ROP-a za razdoblje do ulaska u Europsku uniju, izrađen je novi strateški dokument, Županijska razvojna strategija 2011. do 2013. (ŽRS). ŽRS nastavlja graditi na ROP-om definiranim prioritetima, artikulirajući viziju Koprivničko-križevačke županije kao: «Županija u službi čovjeka, Županija tradicije, prirodnih i kulturnih vrijednosti, konkurentnog gospodarstva i visokog životnog standarda». Osim ŽRS, razvoj Županije usmjeren je i važećim Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije, a od sektorskih strategija tu su županijski Plan gospodarenja otpadom 2008. - 2015., Plan navodnjavanja iz 2008. godine, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini te Strateški marketinški plan turizma Koprivničko-križevačke županije. Institucionalni okvir za upravljanje razvojem na razini županije čine: Županija (Župan, Upravni odjeli i Skupština), PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, kao glavna institucija zadužena poslove poticanja i koordinacije regionalnog razvoja na području Županije te jedinice lokalne samouprave (22 općine i 3 grada). Tu je i niz javnih institucija osnovanih od strane Županije, koji su relevantni za pojedine sektore – Zavod za prostorno uređenje KKŽ, Uprava za ceste KKŽ, Turistička zajednica KKŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KKŽ, Zavod za javno zdravstvo KKŽ. U razvojnom smislu važna je mreža institucija za potporu gospodarstvu. Prije svega to su sustav gospodarske i obrtničke komore koji obuhvaća HGK Županijsku komoru Koprivnica i HOK Obrtničku komoru KKŽ te Udruženja obrtnika Koprivnica, Đurđevac i Križevci. Ovaj je sustav potpornih ins tucija dodatno ojačan na lokalnom nivou, institucijama kao što su Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica, Poduzetnički inkubator Gornja Rijeka te Križevački poduzetnički centar d.o.o. Ostale institucije koje u KKŽ imaju važnu ulogu u unapređenju sveukupnog razvoja su Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci, Hrvatska poljoprivredna agencija, Hrvatska poljoprivredna komora, Državna uprava za zaš tu i spašavanje, kao i ins tucije osnovane od strane gradova i općina, značajne za sveukupni razvoj KKŽ. Prema kriterijima Zakona o regionalnom razvoju RH, KKŽ po indeksu razvijenosti pripada u prvu skupinu od 10 županija koje čine tzv. potpomognuta područja (indeks razvijenosti manji od 75% od nacionalnog prosjeka).

Rujan 2012

16 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj