Page 1

GRAD KRIŽEVCI STRATEGIJA SPRE AVANJA I PREVENCIJE KORUPCIJE ZA IZABRANE AKTIVNOSTI GRADSKE UPRAVE 2012 - 2014

Križevci, prosinac 2012.


Ovaj pilot projekt „Gradovi bez korupcije – gradovi s budu noš u; Razumijevanje i implementacija pristupa lije enja i spre avanja korupcije u jedinicama lokalne uprave“ realiziran je od strane CHRONOS Info, a podržan i financiran od strane Programa za partnerstvo Svjetske banke Austrija i Partners Foundation for Local Development (FPDL) Pripremio ekspertni tim CHRONOS Info: Anton Florijan Bariši , Joanna Rybacka Bariši Ivana Pukšec


Sadržaj Contents 1.

UVOD.............................................................................................................................4

2.

GRAD KRIŽEVCI ..........................................................................................................6

3.

2.1.

SWOT analiza ..........................................................................................................7

2.2.

Vizija .......................................................................................................................7

2.3.

Ciljevi kojima se ostvaruje vizija .............................................................................7

STRATEŠKI PLAN PREVENCIJE KORUPCIJE ...........................................................8 3.1.

Strateški plan ............................................................................................................9

3.2.

Plan aktivnosti za realizaciju strateških ciljeva........................................................ 11

3.2.1. Cilj 1: Poboljšati efikasnost Gradske uprave u upravljanju javnim površinama ....... 11 3.2.2. Cilj 2: Poboljšati transparentnost u radu Gradske Uprave........................................ 16 3.2.3. Cilj 3: Nadograditi sustav javne nabave ................................................................. 19 3.2.4. Cilj 4: Podizanje razine transparentnosti procesa zapošljavanja novih djelatnika .....23 3.2.5. Cilj 5: Podizanje kvalitete provedenih programa organizacija civilnog društva .......27 3.2.6. Cilj 6: Razviti mehanizme za prevenciju zloporabe službenog položaja ..................29 3.3. 4.

5.

Podupiru e i ograni avaju e sile .............................................................................31

ANEKS I. – KONTEKST..............................................................................................34 4.1.

Kontekst .................................................................................................................34

4.2.

Metodologija i proces ............................................................................................. 35

ANEKS II – DIJAGNOZA ............................................................................................37 5.1.

Op a dijagnoza .......................................................................................................37

5.2.

Dubinska dijagnoza ................................................................................................39

5.3.

Analiza uzroka i posljedica .....................................................................................45

5.4.

Lista lanova radnih grupa...................................................................................... 50


1. UVOD Korupcija i u javnom i u privatnom sektoru ugrožava stabilnost i prosperitet društva. Ona potkopava povjerenje u institucije vlasti, ometa ekonomski razvoj i ravnopravno tržišno natjecanje, ugrožava vladavinu zakona, demokraciju i ljudska prava, podriva dobro upravljanje, pravi nost i socijalnu pravdu, omogu ava rast kriminala i terorizma, ugrožava stabilnost demokratskih institucija i moralnih temelja društva. Strategija prevencije korupcije ima za cilj smanjiti mogu nosti za korupciju putem uspostavljanja i implementacije suvremenog i u inkovitog administrativnog i pravnog okvira za javni sektor. Zna ajan element te strategije je upravlja ki i organizacijski razvoj i jasno reguliranje odnosa unutar organizacija lokalne uprave, te na taj na in pove anje u inkovitosti postoje ih organizacijskih i institucionalnih okvira. Javni sektor u RH, gospodarstvo i društvo u cjelini, zahtijevaju predvidljivost, pouzdanost, poštenje i integritet. Povjerenje u institucije vlasti direktno je povezano sa razinama korupcije. Lokalna uprava Grada Križevaca sudjelovala je u razdoblju od lipnja do prosinca 2012. u me unarodnom projektu „Gradovi bez korupcije – gradovi s budu noš u“. Projekt je pokrenuo FPDL (Partners Foundation for Local Development) iz Rumunjske, a financira Svjetska Banka, kako bi se u zemljama jugoisto ne Europe promovirao inovativan, prakti an pristup lije enju i spre avanju korupcije u lokalnim upravama i zajednicama. Projekt je u Hrvatskoj provodio CHRONOS Info, konzultantska ku a sa velikim i dugotrajnim iskustvom na projektima iz podru ja reforme i razvoja javne administracije i razvoja zajednice, sa ciljem podrške razvoju u inkovitih lokalnih uprava, kojima gra ani vjeruju i koje cijene. CHRONOS Info ve niz godina uspješno sudjeluje u projektima razvoja programa prevencije korupcije u javnom i poslovnom sektoru, edukaciji trenera i konzultanata za rad sa lokalnim upravama i organizacijama civilnog sektora, u stvaranju mreže prakti ara antikorupcije ija je zada a podizanje svijesti o štetnosti korupcije i stvaranje uvjeta za njenu prevenciju. Strateški plan prevencije korupcije u lokalnoj upravi u Gradu Križevci predstavlja klju ni rezultat projekta1 „Gradovi bez korupcije – gradovi s budu noš u; Razumijevanje i implementacija pristupa lije enja i spre avanja korupcije u jedinicama lokalne uprave“ Strateški plan prevencije korupcije zasniva se na kriti koj, obuhvatnoj i detaljnoj analizi aktivnosti svih odjela Gradske uprave te u skladu s tim na injenoj 1

Projekt je realiziran od strane CHRONOS Info a financiran od strane Svjetske Banke, a koordiniran i nadziran u realizaciji od strane FPDL, Bukurešt, Rumunjska


dijagnozi stanja ura enoj na 4 radionice tijekom 2012. godine. Na petoj radionici pripremljeni su elementi i definirana strategija prevencije korupcije za zadane aktivnosti gradske uprave skupa sa planom aktivnosti za razdoblje 2013 – 2014 godine. Na temelju dijagnoze rada izabrane su etiri, na mogu u korupciju najosjetljivije aktivnosti te su korištenjem odgovaraju ih alata identificirani problemi i njhovi uzroci koji bi mogli dovesti do pojave koruptivnih aktivnosti. Strateški plan kao svojevrstan most izmedu sadašnjeg stanja, dijagnosticiranog analizom, i željenog budu eg stanja, odražava se u vidu vizije razvoja, postavljene u horizont 2020. godine, strateških i operativnih ciljeva te niza pojedina nih, me usobno uskla enih aktivnosti, koje vode postizanju definiranih ciljeva i ostvarivanju planirane vizije. U središtu vizije razvoja je grad po mjeri ovjeka, koji podizanjem kvalitete života gra ana, ulaganjem u znanje i tehnologiju, te poti i obrazovanje, kulturu, poduzetništvo i o uvanje prirode, stvara uvjete za razvitak i zadovoljavanje interesa i životnih potreba svojih gra ana, poštuju i tradicionalne vrijednosti cijele zajednice Do takve lokalne uprave u kontekstu ovoga pilot projekta prevencije korupcije vodi nekoliko najvažnijih, strateških orijentacija, definiranih u vidu strateških ciljeva, koji se odnose na prepoznavanje na ina i mogu nosti prevencije korupcije unutar skupa izabranih aktivnosti. Svaki od ovih ciljeva razra en je u više operativnih ciljeva, koji su specificirani, vremenski odre eni i definirani tako da se napredak u njihovom ostvarivanju može mjeriti. Za svaki od strateških i operativnih ciljeva eksplicitno je prikazana veza sa problemima identificiranim tijekom analize stanja, ime je ostvarena visoka razina konzistentnosti izme u dvije projektne faze, analize stanja i razvoja strategije za uvo enje promjena. Posebnu vrijednost predstavlja injenica da je ovaj strateški dokument u potpunosti timski rezultat, proizvod intenzivnog timskog rada stru njaka iz CHRONOS Info i zaposlenih u Gradskoj upravi, u kojemu su svi sudionici uložili maksimalne napore, znanja i vještine, spajaju i znanja o funkcioniranju i zadacima lokalne uprave i samouprave sa stru nim znanjima profesionalnih konzultanata, ostvaruju i izuzetan sinergetski efekt. Stru ni i kreativni dio posla na pripremi Strategije završen je u predvi enim rokovima i vrlo uspješno, prema ocjenama svih koji su do sada reagirali


2. GRAD KRIŽEVCI Križevci (Latinski: Crisium) je grad u središnjoj Hrvatskoj, s ukupnom populacijom od 21.155 stanovnika, a sa 11.219 u samom gradu (2011), najstariji je grad u Koprivni ko-križeva koj županiji. Zbog blizine Zagreba (57 km), Križevci se razvijaju kao satelitski grad. Ima dobru poziciju jer je u neposrednoj blizini svih regionalnih centara: Koprivnica (31 km), Bjelovar (33 km) i Varaždin (48 km). Nakon posljednjih lokalnih izbora u 2009., formirano je novo Gradsko vije e. Ono ima 19 lanova, predstavnika sedam politi kih stranaka. Ve inu mjesta drži desni centar koalicije HSS-HDZ. Oni djeluju kroz Glavne skupštine (sastanak barem jednom mjese no) i 10 tematskih odbora (sastanci ovisno o nužnoš u). Gradona elnik predstavlja Grad i drži izvršnu vlast grada za razdoblje od etiri godine. Trenutni gradona elnik Branko Hrg (HSS) obnaša svoj etvrti uzastopni mandat. U Križevcima postoje etiri razli ita odjela: Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti: razvija programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture i priprema izvješ a o njihovoj izvedbi, donosi odluke o komunalnim naknadama, komunalnim doprinosa i korištenju javnih površina. Prema programu brine o održavanju: nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, javne isto e, rasvjete. Tako er, bavi se pravnim pitanjima, i provodi natje aje za kupnju i prodaju imovine grada. Upravni odjel za gospodarstvo i financije: obavlja poslove Grada koji se odnose na: gospodarske aktivnosti, zaštitu potroša a i financijsko poslovanje grada. Odjel osobito: razvija smjernice za razvoj grada i pojedinih gospodarskih razvojnih programa, obavlja procjenu, nadzor, prikupljanje i naplatu gradskih poreza, naknada i doprinosa te sredstva od prodaje stanova, priprema nacrt prora una i godišnji prora un zakona i rade nacrte drugih akata u nadležnosti Odjela. Upravni odjel za društvene djelatnosti: obavlja poslove u podru ju kulture, sporta, tehni ke kulture, obrazovanja i osnovnog obrazovanja, zaštite za djecu predškolske dobi, socijalnu skrb, primarnu skrb i skrb za starije i nemo ne osobe, javne organizacije koje provode programe socijalne usluge, kulturne i sportske priredbe od posebne važnosti za grad i druge aktivnosti u podru ju socijalne skrbi. Stru na služba: obavlja stru ne, administrativne, tehni ke i druge poslove koji se odnose na rad Gradskog vije a, gradona elnika i radnih tijela, osobito poslove koji se odnose na pripremu i održavanje sjednica Gradskog vije a i gradona elnika, izradu dokumenata, zaklju aka, izvještaja, programa i evidencija, prati izvršenje usvojenih akata,


2.1. SWOT analiza

2.2. Vizija Križevci – europska budu nost na križanju tradicionalnog i modernog, urbanog i ruralnog

Težnja grada Križevaca kao lokalne samouprave je da bude grad po mjeri ovjeka, koji podizanjem kvalitete života gra ana, ulaganjem u znanje i tehnologiju, te poti i obrazovanje, kulturu, poduzetništvo i o uvanje prirode, stvara uvjete za razvitak i zadovoljavanje interesa i životnih potreba svojih gra ana, poštuju i tradicionalne vrijednosti cijele zajednice

2.3. Ciljevi kojima se ostvaruje vizija Nakon provedene analize stanja i definiranja aktivnosti koje su najosjetljivije na korupciju, izabrane su etiri, po mišljenju sudionika projekta najvažnije aktivnosti, koje u najve oj mjeri stvaraju uvjerenje kod gra ana kao potencijalno najopasnije koruptivne aktivnosti a u isto vrijeme nepovoljno utje u na povjerenje gra ana u rad lokalne uprave i ugled u društvu.


Aktivnosti identificirane kao najosjetljivije na korupciju u kontekstu ostvarenja vizije razvoja Gradske uprave su: A.

Upravljanje javnim površinama

B.

Javna nabava i upravljanje ulaganjima u infrastrukturu

C.

Zapošljavanje u tijelima gradske uprave

D.

Financiranje organizacija civilnog društva

Ciljevi kojima se ostvaruju vizija i misija grada Križevaca, a povezani su s odabranim aktivnostima su: 1. Poboljšati efikasnost Gradske uprave u upravljanju javnim površinama 2. Poboljšati transparentnost u radu Gradske Uprave 3. Nadograditi sustav javne nabave i poboljšati sustav kontrole i upravljanja ulaganjima u infrastrukturu 4. Podi i razine transparentnosti procesa zapošljavanja novih djelatnika 5. Podi i kvalitete provedenih programa organizacija civilnog društva 6. Razviti mehanizme za prevenciju zloporabe službenog položaja

3. STRATEŠKI PLAN PREVENCIJE KORUPCIJE U okviru programa lokalna uprava Grada stru njaka i facilitatora Centra za izvrsnost projekta „Razumijevanje i implementacija korupcije u jedinicama lokalne uprave“ kako prevencije korupcije kroz koji e:

Zaboka je uz podršku i vo enje u razvoju sudjelovala u realizaciji pristupa lije enja i spre avanja bi pripremili i izradili strateški plan

identificirati podru ja najosjetljivija na korupciju a koja u isto vrijeme imaju najnegativniji u inak na živote gra ana, budu nost i razvoj Grada i Gradske uprave, uklju uju i voditelje svih odjela i svo osoblje. (lipanj srpanj 2012.) elaborirati strategije i pripremiti akcijski plan realizacije, uklju uju i vanjske stru njake kao i klju ne dionike, fokusiraju i se na poboljšanje inkovitosti organizacije, promoviranje transparentnosti i odgovornosti, ograni avanje diskrecije u donošenju odluka i motiviranje osoblja (rujan – listopad 2012.) elaborirati implementiranje akcijskog plana i osigurati kontrolu provedbe te evaluaciju postignutih rezultata (studeni – prosinac 2012.) Glavni cilj ovog programa, osim lije enja i spre avanja korupcije je pove anje povjerenja i poštovanja gra ana i stanovnika Križevaca, tvrtki


i ulaga a u kapacitet i integritet lokalne uprave i implicitno u budu nost Grada Križevaca.

3.1. Strateški plan

Cilj 1: Poboljšati efikasnost Gradske uprave u upravljanju javnim površinama 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Normativno regulirati javne površine Pove ati razinu unutarnje kontrole Pove ati transparentnost izbora i rada lanova povjerenstva Omogu iti sudjelovanje gra ana u procesu donošenja odluka Pove ati transparentnost rješavanja zahtjeva Poboljšati natje ajne procedure za korištenje gradskog zemljišta i drugih gradskih resursa Uspostaviti sustav nadzora i kontrole korištenja izdanih dozvola i odobrenja Osnovati stru no povjerenstvo za reviziju procesa izdavanja dozvola i odobrenja Omogu iti uvid u izdane dozvole i odobrenja o radu lokala Osigurati dodatnu str nu edukaciju za odgovorne osobe iz Gradske Uprave

Cilj 2: Poboljšati transparentnost u radu Gradske Uprave 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

3.4.

Osigurati jasne i korektne informacije o radu Gradske uprave Poboljšati preglednost internetske stranice Gradske uprave Educirati zaposlenike Gradske uprave o vještinama u inkovitog komuniciranja Redovito informirati gra ane preko pisanih i elektronskih medija (novine, radio...) Reorganizirati službu za informiranje i komunikaciju s gra anima

Omogu iti transparentno i neovisno odlu ivanje o pritužbama gra ana

Cilj 3: Nadograditi sustav javne nabave i poboljšati sustav kontrole i upravljanja ulaganjima u infrastrukturu 3.1. Oformiti stru ne i kvalificirane timove za izradu višegodišnjih planova razvoja grada 3.2. Poboljšati mehanizme kontrole kod izgradnje infrastruktura i objekata 3.3. Detaljno razraditi planove gradnje i uspostaviti transparentne natje ajne procedure 3.4. Uklju iti mjesne odbore i gra ane u fazi pripreme planova ali i u fazi nadzora kod realizacije projekata ulaganja u novu i poboljšanje stare infrastrukture 3.5. Pove ati kvalitetu i u inkovitost ulaganja od faze planiranja preko projektiranja do izvo enja radova 3.6. Uspostaviti sustav edukacije zaposlenika gradske uprave koji su odgovorni za pripremu i provedbu ulaganja 3.7. Razviti sustav prevencije od diskrecijskog i autoritarnog odlu ivanja 3.8. Pove ati kontrolu izvršenja kvalitete sklopljenog ugovora


Cilj 4: Podizanje razine transparentnosti procesa zapošljavanja novih djelatnika 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Unaprijediti procedure za otvaranje novih radnih mjesta Pove ati transparentnost izbora stru nog i odgovornog povjerenstva Pove ati transparentnost javnog natje aja Osigurati poštivanje zakonske regulative Pove ati razinu kontrole i primjene sankcija

Uspostaviti sustav nagra ivanja prema u inkovitosti i kvaliteti rada zaposlenmika Poboljšati radne uvjete zaposlenika gradske uprave Uvesti kriterije pra enja zadovoljstva zaposlenika Analizirati postoje e stanje i izraditi pravilnik o edukaciji zaposlenih

Cilj 5: Podizanje kvalitete provedenih programa organizacija civilnog društva 5.1. 5.2. 5.3.

Pove anje transparentnosti izbora lanova povjerenstva Ja anje kontrole Grada o namjenskom trošenju sredstava i evaluaciji programa Razvoj programa edukacije korisnika iz udruga za izradu projekata

Cilj 6: Razviti mehanizme za prevenciju zloporabe službenog položaja 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Uspostaviti i razviti sustav unutarnje revizije izravno podre en rukovodstvu lokalne uprave Primijeniti na elo rotacije na poslovima povezanih sa kontrolom, nadzorom i sankcioniranjem Eliminirati izravni kontakt izme u gra ana i osoba unutar Gradske Uprave koje donose odluke Uvesti eti ke principe rada i nadzirati primjenu istih Omogu iti transparentno i neovisno odlu ivanje o pritužbama gra ana


3.2. Plan aktivnosti za realizaciju strateških ciljeva 3.2.1.

Cilj 1: Poboljšati efikasnost Gradske uprave u upravljanju javnim površinama

AKTIVNOSTI

Odgovoran

Uklju en

‘12

1

2

3

4

Indikatori uspjeha

Uspjeh u naredna 4 mjeseca (u %)

1.1 Normativno regulirati javne površine 1.1.1 Definiranje javnih površina

1.1.2 Prijedlog odluke o zakupu javnih površina

1.1.3 Razmatranje prijedloga odluke o zakupu javnih površina 1.1.4 Donošenje odluke o zakupu javnih površina

Gradona elnik

Pro elnik Stru ni suradnikreferent Gradona elnik- Pro elnik Pro elnik Stru ni suradnikreferent Kolegij Pro elnici gradona elnika

lista javnih površina

100%

tekst odluke

100%

tekst odluke

100%

Gradona elnik Pro elnici Gradsko vije e Gradski vije nici

odluka

100%

sistematizacija opis poslova radnog mjesta zapisnik

100%

1.2. Pove ati razinu unutarnje kontrole 1.2.1. Ustrojavanje unutarnje kontrole za Gradona elnik nadzor provedbe postupka rješavanja zahtjeva 1.2.2. Kontroliranje provedbenog Odgovorna postupka osoba za kontrolu

Pro elnik

100%


1.3. Pove ati transparentnost izbora i rada lanova povjerenstva 1.3.1. Odluka o natje aju za izbor povjerenstva

Gradona elnik

Pro elnik

1.3.2. Kriteriji za izbor

Gradona elnik

Pro elnik

Pravilnik o kriterijima

100%

1.3.3. raspisivanje natje aja u javnim glasilima

Gradona elnik

Pro elnik

100%

1.3.4. odabir lanova povjerenstva

Gradona elnik

Pro elnik

Kvalitetno pripremljen tekst natje aja Lista lanova povjerenstva

1.4.

100%

Omogu iti sudjelovanje gra ana u procesu donošenja odluka

1.4.1. Javni poziv gra anima za utvr ivanje liste gra ana za provo enje postupka natje aja davanja u zakup javne površine 1.4.2. Izbor gra ana ovisno o stru noj osposobljenosti za predmetni natje aj 1.4.3. Izbor i formiranje Povjerenstva za provedbu postupka natje aja 1.4.4 Sudjelovanje u radu Povjerenstva pri donošenju odluke

Pro elnik

Stru ni suradnicireferenti

Gradona elnik Stru ni Pro elnik suradnicireferenti Gradona elnik Stru ni Pro elnik suradnicireferenti Predsjednik lanovi povjerenstva povjerenstva

tekst javnog poziva 100%

odluka o spisku gra ana

100%

odluka o povjerenstvu

100%

zapisnik

100%


1.5.

Pove ati transparentnost rješavanja zahtjeva

1.5.1. Jasno definiran natje aj za provedbu Pro elnik postupka davanja u zakup javne površine

Stru ni suradnici

tekst natje aja

100%

1.5.2.Objava natje aja u javnim medijima Pro elnik

Stru ni suradnici

natje aj

100%

1.5.3. Donošenje Odluke o najpovoljnijem Pro elnik izboru najpovoljnijem zakupcu

Stru ni suradnici

odluka

100%

1.5.4. Sklapanje ugovora o zakupu i objavljivanje istog u javnim medijima

Pro elnik

Stru ni suradnici

ugovor

100%

1.5.5. Pra enje izvršenja financijskih i drugih obveza iz ugovora

Pro elnik

Stru ni suradnici

pra enje bilance prihoda

100%

1.6.

Poboljšati natje ajne procedure za korištenje gradskog zemljišta i drugih gradskih resursa

1.6.1. ažurirati popise izdanih dozvola i odobrenja

1.6.2.ažurirati popise gradske imovine i prostora u vlasništvu grada 1.6.3. analizirati postoje e propise i procedure za izdavanje dozvola i odobrenja i predložiti poboljšane mjere i procedure

Pro elnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Pro elnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo povjerenstvo

Zaposlenici odjela

Ažuriran popis izdanih dozvola i odobrenja

Zaposlenici odjela, Ured Grada

Ažuriran popis gradske imovine i prostora

Zaposlenici, vanjski stru njaci

Propisi i procedure za izdavanje dozvola i odobrenja


1.7.

Uspostaviti sustav nadzora i kontrole korištenja izdanih dozvola i odobrenja

Pro elnik 1.7.1. Uspostaviti sustav nadzora i upravnog odjela kontrole i osigurati transparentnost u radu za komunalno i odlu ivanju u svim fazama rada gospodarstvo Pro elnik upravnog odjela 1.7.2. uvesti redovito izvješ ivanje o za komunalno korištenju gradskih prostora i imovine gospodarstvo 1.7.3. Definirati pravilnik o sankcijama za povrede u izdavanju i korištenju dozvola 1.8.

Pro elnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

Zaposlenici odjela, mjesni odbori

Propisi i procedure za izdavanje dozvola i odobrenja

Zaposlenici odjela

Javna objava popisa korisnika gradskih prostora

Zaposlenici odjela, pravna služba gradske uprave

Propisi i procedure za izdavanje dozvola i odobrenja

Osnovati stru no povjerenstvo za reviziju procesa izdavanja dozvola i odobrenja

1.8.1. osnovati povjerenstvo

1.8.2.analizirati aktualne procedure i propise za izdavanje dozvola 1.8.3. predložiti mjere kojima bi se osigurala transparentnost u procesu donošenja odluka i sprije ilo arbitrarno odlu ivanje 1.8.4. povezati baze podataka o dozvolama i odobrenjima sa bazama poreznih obveznika

Pro elnik upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

zaposlenici

povjerenstvo

Pravnici gradske uprave

povjerenstvo

Pravnici gradske uprave

Ured Grada, Upravni odjel za financije

Zaposlenici odjela, IT stru njaci

Osnovano povjerenstvo Propisi i procedure za izdavanje dozvola i odobrenja Propisi i procedure za izdavanje dozvola i odobrenja Povezana baza podataka


1.9.

Omogu iti uvid u izdane dozvole i odobrenja o radu lokala

1.9.1. pripremiti popis izdanih dozvola sa svim potrebnim informacijama

1.9.2. javno objaviti popise dozvola i omogu iti zainteresiranim uvid u liste i kriterije za dodjelu 1.9.3. Uklju iti mjesne odbore i gra ane u nadzor koriĹĄtenja prava iz dozvola i odobrenja 1.10.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Ured Grada i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Ured Grada

Zaposlenici odjela

AĹžuriran popis izdanih dozvola i odobrenja

Pro elnik odjela

Javno objavljen Popis dozvola

Pro elnici, gra ani

Smanjen broj prituĹžbi

Osigurati dodatnu stru nu edukaciju za odgovorne osobe iz Gradske Uprave

1.10.1. utvrditi potrebe za edukacijom

1.10.2. napraviti plan edukacije za 2011. god.

1.10.3. organizirati internu ili vanjsku edukaciju odgvornih osoba

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Pro elnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

Ured Grada

Pro elnik, zaposlenici

Dokument: Plan edukacije za 2013.

zaposlenici

Dokument: Plan edukacije za 2013.

zaposlenici Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo vanjski stru njaci

Provedena edukacija / Potvrda o poha anju


3.2.2.

Cilj 2: Poboljšati transparentnost u radu Gradske Uprave

Aktivnost 2.1.

Odgovoran

Uklju en

'12

1

2

3

4

Indikatori uspjeha

Osigurati jasne i korektne informacije o radu Gradske Uprave

2.1.1. pripremiti informacije o radu svih odjela Gradske uprave i redovito ih ažurirati

Ured Grada

Svi odjeli Gradske uprave

2.1.2.pripremiti informacije o planovima razvoja grada i okolice i trenutnom stanju Ured Grada u pogledu ostvarenja

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

2.1.3.pripremiti i ažurirati informacije o gradskom prora unu i stanju gradskih financija, poreznoj politici Grada i financijskim obvezama gra ana

Odjel za financije

Pro elnici ostalih odjela

2.1.4. pripremiti i ažurirati informacije vezane za strana ulaganja, obnovu i izgradnju gradske infrastrukture, izdanim dozvolama, odobrenjima i sl

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Upravni odjel za financije

Ured gradona elnika, pro elnici odjela

Katalog informacija o radu odjela Gradske uprave Katalog informacija o planovima razvoja grada Katalog informacija o gradskom prora unu Katalog informacija vezanih uz ulaganja

Uspjeh u naredna 4 mjeseca (u %)


2.2.

Poboljšati preglednost internetske stranice Gradske Uprave

2.2.1. napraviti analizu internet stranice u kontekstu dostupnosti i korisnosti informacija, kao i analizu grafi kog rješenja 2.2.2.dodati stranici potrebne elemente i nedostaju e funkcije 2.2.3.postaviti i održavati stranicu ažurnom 2.3.

Dizajner

Svi zainteresirani u Gradskoj upravi

Izrada dokumenta: Analiza internet stranice

Ured Grada i dizajner

Ažurirana internet stranica

Ured Grada i internet provider

Ažurirana internet stranica

Educirati zaposlenike Gradske Uprave o vještinama u inkovitog komuniciranja

2.3.1.analizirati potrebe za edukacijom u podru ju komunikacija, prezentacije i informiranja 2.3.2.organizirati edukaciju za sve zaposlenike kojima je takova vrsta komunikacije potrebna 1.4.

Povjerenstvo sastavljeno od zaposlenika i gra ana Povjerenstvo sastavljeno od zaposlenika i gra ana

Ured Grada

Zaposlenici, pro elnici odjela

Ured Grada

Ured Grada, treneri

Izra endokument Analiza potreba za edukacijom Provedene edukacije / uvjerenja

Redovito informirati gra ane preko pisanih i elektronskih medija (novine, radio...)

2.4.1. pripremati obavijesti i informacije prilago ene vrsti medija

Ured gradona elnika

Svi odjeli

Katalog informacija za medije

2.4.2. u holu Gradske uprave postaviti panoe sa jasnim i jednostavnim obavijestima, postaviti plo e sa informacijama o odjelima i službenicima

Ured Grada

Svi odjeli, dizajner

Postavljeni panoi sa obavijestima


2.5.

Reorganizirati službu za informiranje i komunikaciju s gra anima

2.5.1. educirati zaposlene u uredu za informiranje o komuniciranju s javnoš u

Ured Grada

Zaposlenici Gradske uprave

2.5.2. napraviti reorganizaciju ureda za informiranje radi postizanja pune funkcionalne i organizacijske inkovitosti

Ured Grada

Zaposlenici ureda i svi koji komuniciraju s gra anima

2.5.3. educirati zaposlene u uredu za informiranje o komuniciranju s javnoš u

Ured Grada

Zaposlenici, pro elnici

2.6. Omogu iti transparentno i neovisno odlu ivanje o pritužbama gra ana Ured 2.6.1. Osnovati povjerenstvo za Zaposlenici, odlu ivanje o pritužbama, prijedlozima i Gradona elnika pro elnici primjedbama koje e biti neovisno i u kojem e sudjelovati gra ani i NVO 2.6.2. Objavljivati odluke povjerenstva i Ured Zaposlenici, Gradona elnika informirati gra ane kako bi se osigurala gra ani Povjerenstvo transparentnost rada

Provedena edukacija / uvjerenja Izra ena organizacijska shema ureda za informiranje Provedena edukacija / uvjerenja Osnovano povjerenstvo

Objavljene odluke Povjerenstva


3.2.3.

Cilj 3: Nadograditi sustav javne nabave i poboljšati sustav kontrole i upravljanja ulaganjima u infrastrukturu AKTIVNOSTI

3.1.

Odgovoran

‘12

1

2

3

4

Oformiti stru ne i kvalificirane timove za izradu višegodišnjih planova razvoja grada

3.1.1. na temelju vizije i postoje ih planova definirati stvarne razvojne potrebe grada i prioritete u razvoju infrastrukture u socijalnom, ekonomskom i društvenom kontekstu

Gradona elnik, Ured Grada

3.1.2. uspostaviti ad hoc timove za pojedine razvojne prioritete u kojima e sudjelovati i predstavnici gra ana

Gradona elnik, Ured Grada

3.1.3. osigurati javnu raspravu i dostupnost svih planova razvoja

Ured Grada

3.2.

Uklju en

Indikatori uspjeha

Pro elnici, zaposlenici Pro elnici, vanjski stru njaci, gra ani Gradska uprava, gra ani, mjesni odbori

Dokument: Razvojne potrebe i prioriteti Grada

Uspostavljeni timovi

Provedena javna rasprava

Poboljšati mehanizme kontrole kod izgradnje infrastruktura i objekata

3.2.1. uspostaviti sustav internog i eksternog nadzora pri izgradnji infrastrukturnih objekata

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Zaposlenici gradske uprave, neovisni stru njaci

3.2.2. uspostaviti mehanizme rotacije odgovrnih osoba kako bi se sprije ila mogu nost pogodovanja u bilo kojem obliku

Ured Grada, pro elnik

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Kontrola izgradnje infrastrukture Kontrola izgradnje infrastrukture

Uspjeh u naredna 4 mjeseca (u %)


3.2.3. uvesti redovno i transparentno izvješ ivanje, te informiranje gra ana i njihovo uklju ivanje u nadzorne funkcije 3.3.

Ured Grada

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Javna objava svih faza radova na infrastrukturnim objektima

Detaljno razraditi planove gradnje i uspostaviti transparentne natje ajne procedure

3.3.1. definirati i provoditi dugoro nu strategiju razvoja zajednice

Gradona elnik

3.3.2. defnirati i zaštititi interese grada u procesu pripreme i odobravanja Gradona elnik ulaganja 3.3.3. razviti transparentne natje ajne procedure u skladu sa zakonskim procedurama i osigurati neovisan nadzor nad provo enjem

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Gradska uprava, gra ani, NVO

Dokument: Dugoro na strategija razvoja

Ured Grada, vanjski stru njaci, NVO Vanjski stru njaci, izvo i, gra ani

Objava dokumenta: Dugoro na strategija razvoja Izrada i objava dokumenta: Natje ajne procedure

3.4. Uklju iti mjesne odbore i gra ane u fazi pripreme planova ali i u fazi nadzora kod realizacije projekata ulaganja u novu i poboljšanje stare infrastrukture 3.4.1. uspostaviti mehanizme razmjene Dokument: Odjeli Gradske informacija izme u gradskih službi i Razvojne potrebe Ured Grada uprave, mjesni i prioriteti Grada mjesnih odbora odbori Odjeli Gradske 3.4.2. osigurati javnost i transparentnost Provedena javna uprave, mjesni Ured Grada, u predlaganju, diskusiji i odobravanju rasprava odbori, pro elnici planova za ulaganja u infrastrukturu gra ani, NVO


3.5.

Pove ati kvalitetu i u inkovitost ulaganja od faze planiranja preko projektiranja do izvo enja radova

3.5.1. za svaku investiciju izraditi analizu koristi i troškova

3.5.2. uklju iti primjedbe i prijedloge gra ana i mjesnih odbora u procesu odlu ivanja 3.6.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Gradska uprava, vanjski stru njaci

Dokument: analiza koristi i troškova

Ured Grada

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, gra ani, mjesni odbori, NVO

Provedena javna rasprava,Smanjen broj pritužbi

Uspostaviti sustav edukacije zaposlenika gradske uprave koji su odgovorni za pripremu i provedbu ulaganja

3.6.1. analizirati potrebe za edukacijom

3.6.2. napraviti plan edukacije sukladno potrebama a vezano za primjenu zakonskih procedura 3.6.3. organizirati interne i vanjske seminare i usavršavanja

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Ured Grada

Pro elnik, zaposlenici

Dokument: Analiza potreba edukacije za 2011.

Pro elnik, zaposlenici

Dokument: Plan edukacije za 2011.

Zaposlenici, interni i vanjski treneri

Provedena edukacija / uvjerenja


3.7.

Razviti sustav prevencije od diskrecijskog i autoritarnog odlu ivanja

3.7.1. definirati jasne i transparentne procedure odlu ivanja i internog audita

Ured Grada, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

Zaposlenici, pro elnici

Pro elnik, i zaposlenici 3.7.2.uspostaviti nezavisne mehanizme upravnog nadzora i kontrole u svim fazama Ured Grada odjela za donošenja odluka komunalno gospodarstvo 3.7.3. osigurati transparentno Upravni odjel izvješ ivanje o donešenim odlukama i Ured Grada za komunalno njihovim efektima gospodarstvo 3.8. Pove ati kontrolu izvršenja kvalitete sklopljenog ugovora 3.8.1. utvr ivanje kriterija za imenovanje povjerenstva za pra enje izvršenja ugovora

3.8.2. pravovremeno reagiranje na nepravilnosti

3.8.3. naplata penala – raskid ugovora

Ured gradske uprave zadužen za provo enje i kontrolu javne nabave Ured gradske uprave zadužen za provo enje i kontrolu javne nabave Ured gradske uprave zadužen za provo enje i kontrolu javne nabave

Ured gradona elnika Korisnici i davatelj usluge Gradona elnik i gradske službe

gradske službe

Dokument: Procedure odlu ivanja i interne kontrole

Smanjen broj pritužbi

Javna objava odluka

100%

10%


3.2.4.

Cilj 4: Podizanje razine transparentnosti procesa zapoĹĄljavanja novih djelatnika AKTIVNOSTI

4.1.

Odgovoran

Uklju en

1

2

3

Indikatori uspjeha

4

Uspjeh u naredna 4 mjeseca (u %)

Unaprijediti procedure za otvaranje novih radnih mjesta

4.1.1. Plan radnih mjesta

Stru na sluĹžba

Gradona elnik

4.1.2 Osigurana sredstva

Odjel za financije

Gradsko vije e

4.1.3 Sistematizacija

Stru na sluĹžba

Gradona elnik

4.2.

12

x x x

Plan

100%

Prora un

100%

Sistematizacija

100%

Pove ati transparentnost izbora stru nog i odgovornog povjerenstva

4.2.1. Imenovanje predsjednika i lanova povjerenstva za provedbu natje aja

Pro elnik

Pro elnik

4.2.2. Definiranje ovlasti i zada a povjerenstva

Pro elnik

Pro elnik

4.2.3. Povjerenstvo dobiva pitanja na dan testiranja, neposredno pred po etak testiranja

Predsjednik povjerenstva

Predsjednik povjerenstva

Stru no i odgovorno povjerenstvo Odgovorno povjerenstvo

100% 100%

Kandidati dobivaju pitanja na 100% testiranju.


4.3.

Pove ati transparentnost javnog natje aja

4.3.1 Poštivanje sistematizacijom i zakonom Povjerenstvo propisanih op ih i posebnih uvjeta natje aja

Pro elnik

4.3.2. Navo enje rokova prijave kandidata.

Pro elnik

Pro elnik

4.3.3. Navo enje gdje e biti dostupne informacije o radnom mjestu za koje se Pro elnik natje aj provodi, pla i, vremenu i mjestu provedbe testiranja te literaturi za testiranje.

Pro elnik

Odaziv kandidata testiranje

100%

4.3.4. Objava natje aja u javnim glasilima

Pro elnik

Broj pristiglih zamolbi

100%

4.4.

Pro elnik

Plan radnih mjesta, 100% Sistematizacija, Broj pristiglih zamolbi u 100% zakonskom roku

Osigurati poštivanje zakonske regulative

4.4.1 Otvaranje zamolbi i provjera tko udovoljava uvjetima natje aja

Povjerenstvo

Povjerenstvo

4.4.2. Sastavljanje liste i objave kandidata koji e pristupiti testiranju

Povjerenstvo

Povjerenstvo

Povjerenstvo

Povjerenstvo

4.4.3. Testiranje i provo enje intervjua s kandidatima koji su na pismenom i/ili prakti nom djelu ostvarili više od 50%.

4.4.4. Dostavljanje prijedloga s ostvarenom Povjerenstvo rezultatima pro elniku.

Pro elnik

Formiranje liste kandidata koji udovoljavaju uvjetima natje aja Testiranju pristupaju kandidati koji udovoljavaju uvjetima natje aja Testiranju pristupaju kandidati koji su ostvarili odgovaraju i broj bodova Odabir kandidata koji ostvari najbolji rezultat i

100%

100%

100%

100%


udovoljava svim uvjetima natje aja 4.4.5 Donošenje rješenja o izboru te nakon Stru na služba toga o rasporedu na radon mjestu. 4.5.

Pro elnik

Nema žalbi

Pove ati razinu kontrole i primjene sankcija

4.5.1. Žalba na doneseno rješenje

Stru na služba

Pro elnik

Neosnovana žalba

4.5.2. Poništenje natje aja i raspisivanje novog natje aja

Stru na služba

Pro elnik

Nema poništenih natje aja

4.6.

Analizirati postoje e stanje i izraditi pravilnik o edukaciji zaposlenih

4.6.1. napraviti pravilnik o usavršavanju u skladu s potrebama poslova i zadataka

Ured Grada

4.6.2. napraviti plan edukacije za 2013

Ured Grada, Zaposlenici, Upravni odjel pro elnici za financije

4.6.3.organizirati interne i eksterne treninge i usavršavanja

Ured Grada

4.7.

100%

Pro elnici

Zaposlenici, pro elnici

Dokument: Pravilnik o usavršavanju Dokument: Plan edukacije za 2011. Provedena edukacija

Uspostaviti sustav nagra ivanja prema u inkovitosti i kvaliteti rada zaposlenmika

4.7.1. napraviti pravilnik o nagra ivanju usuglašen s postoje im zakonskim propisima za službenike javne uprave

Ured Grada

Pro elnici

Dokument: Pravilnik o nagra ivanju

100% 100%


4.7.2. definirati indikatore uspješnosti za nagra ivanje i na ine evaluacije kako bi se osigurala transparentnost

Ured Grada

4.7.3. redovito primjenjivati sustav nagra ivanja i osigurati transparentnost ocjenjivanja

Ured Grada, pro elnici

4.8.

Pro elnici, zaposlenici

Definirani indikatori uspješnosti u Pravilniku o nagra ivanju

zaposlenici

Analiza provedbe primjene Pravilnika o nagra ivanju

Poboljšati radne uvjete zaposlenika gradske uprave

4.8.1. analizirati postoje e radne uvjete u funkcionalnom i organizacijskom smislu

Ured Grada

Gradona elnik, pro elnici, zaposlenici

analiza postoje ih radnih uvjeta

4.8.2. reorganizirati smještaj odjela i zaposlenika kako bi se skratili putovi komunikacije i pove ala efikasnost rada

Ured Grada, pro elnici

zaposlenici

Plan smještaja odjela

4.8.3. nabaviti potrebnu opremu i obnoviti uredski namještaj, osigurati adekvatno osvjetljenje i broj zaposlenih u uredima

Ured Grada, Gradona elnik, Upravni odjel pro elnici, za financije

4.9.

Nabavljena oprema prema rezultatima analize

Uvesti kriterije pra enja zadovoljstva zaposlenika

4.9.1. uvesti monitoring rada i ponašanja zaposlenika i definirati na in provjere zadovoljstva 4.9.2. redovito provoditi ankete o zadovoljstvu zaposlenika i objavljivati izviješ a radi transparentnosti rada

Ured Grada

Pro elnici, zaposlenici

Mehanizmi monitoringa rada zaposlenika

Povjerenstvo

zaposlenici

Analiza rezultata anketa


3.2.5.

Cilj 5: Podizanje kvalitete provedenih programa organizacija civilnog društva AKTIVNOSTI

Odgovoran

Uklju en

‘12

1

Pove anje transparentnosti izbora lanova povjerenstva Pro elnik UO 5.1.1. Odluka o natje aju za izbor Gradona elnik za društvene povjerenstva djelatnosti Pro elnik UO 5.1.2. Kriteriji za izbor Gradona elnik za društvene djelatnosti Pro elnik UO 5.1.3.raspisivanje natje aja u javnim Gradona elnik za društvene glasilima djelatnosti Pro elnik UO 5.1.4. odabir lanova povjerenstva Gradona elnik za društvene djelatnosti

2

3

4

Indikatori uspjeha

Uspjeh u naredna 4 mjeseca (u %)

5.1.

5.2.

Pravilnik o kriterijima

100%

Kvalitetno pripremljen tekst natje aja

100%

Lista lanova povjerenstva

100%

Osnovano stru no Povjerenstvo

100%

Jasni kriteriji

100%

Jasni kriteriji

100%

Ja anje kontrole Grada o namjenskom trošenju sredstava i evaluaciji programa

5.2.1 osnivanje povjerenstva za kontrolu 5.2.2. donošenje kriterija za namjensko trošenje sredstava 5.2.3. donošenje kriterija za evaluaciju programa

Gradona elnik

Pro elnik UO za društvene djelatnosti

Pro elnik UO za društvene Povjerenstvo djelatnosti Pro elnik UO za društvene Povjerenstvo djelatnosti


Pro elnik UO za 5.2.4 podnošenje izvješ a od strane udruge društvene Udruge djelatnosti Pro elnik UO za 5.2.5 supervizija izvješ a udruga od strane društvene Povjerenstvo povjerenstva djelatnosti 5.2.6 izrada izvješ a povjerenstva o namjenskom trošenju sredstava I evaluaciji Gradona elnik program te upu ivanje istog prema Gradskom vije u 6.1.

Predsjednik Povjerenstv a

Kvalitetno i transparentno izvješ e Detaljna kvalitetna supervizija, educirani supervizori Potpuno, jasno i kvalitetno izvješ e

100%

100%

100%

Razvoj programa edukacije korisnika iz udruga za izradu projekata

6.1.1. Odre ivanje smjernica u javnom pozivu

Pro elnik UO za društvene djelatnosti

Udruge

6.1.2. Konzultacije

Pro elnik UO za društvene djelatnosti

Udruge

Pro elnik UO 6.1.3. izrada obrasca za prijavu projekata – za društvene radionice s korisnicima djelatnosti

Udruge

Pro elnik UO za društvene djelatnosti

Udruge

6.1.4. Upute za popunjavanje obrazaca

kvalitetne i jasne smjernice koje obuhva aju sva podru ja društvenog života Oglašavanje o terminima konzultacija u sredstvima javnog priop avanja Dostupnost radionica svima zainteresiranima Javna objava uputa u sredstvima javnog priop avanja

100%

100%

100%

100%


3.2.6.

Cilj 6: Razviti mehanizme za prevenciju zloporabe službenog položaja AKTIVNOST

6.1.

6.1.3 uvrstiti eti no postupanje u kriterije za nagra ivanje

'12

1

2

3

4

Indikatori uspjeha

Gradona elni Ured Grada i Povjerenstvo za k, pro elnici, zaposlenici, eti ki kodeks Gradona elnik

pro elnici, zaposlenici,

Ured Grada

Gradona elni k, pro elnici, zaposlenici,

Dokument: priru nik o radnoj inkovitosti Dokument: Priru nik o radnoj inkovitosti Dokumenti: Priru nik o radnoj inkovitosti Pravilnik o nadgra ivanju

Primijeniti na elo rotacije na poslovima povezanih sa kontrolom, nadzorom i sankcioniranjem

6.2.1. uspostaviti redovitu rotaciju zaposlenika s istim opisom poslova i odgovornostima a koji imaju ovlasti odlu ivanja 6.3.

Uklju en

Uspostaviti i razviti sustav unutarnje revizije izravno podre en rukovodstvu lokalne uprave

6.1.1. razviti procedure interne evaluacije radne uspješnosti i zadovoljstva korisnika usluga 6.1.2 osigurati transparentnost i neovisnost evaluacije i osoba koje ju provode te je redovito provoditi

6.2.

Odgovoran

Pro elnici odjela Gradske uprave

Gradona elni k, pro elnici, zaposlenici

Dokument : Opis poslova, odgovornosti

Eliminirati izravni kontakt izme u gra ana i osoba unutar gradske uprave koje donose odluke

6.3.1. razviti procedure i definirati poslove na na in da korisnici i pružatelji usluga nemaju izravan kontakt

Pro elnici odjela Gradske uprave, Povjerenstvo za eti ki kodeks

Gradona elni k, pro elnici, zaposlenici

Dokument : Opis poslova, odgovornosti

Indikatori uspjeha


6.3.2. odvojiti pripremu dokumenata od donošenja odluka i u initi da donositelji odluka nisu poznati korisnicima usluga 6.4.

Povjerenstvo za eti ki kodeks

pro elnici, zaposlenici

Uvesti eti ke principe rada i nadzirati primjenu istih

6.4.1. definirati radne procedure na na in da uklju uju eti ke principe, omogu uju izravni nadzor procesa rada od strane nadre enih i Gradona elnika

Eti ko povjerenstvo, Ured Grada

pro elnici, zaposlenici

6.4.2. poboljšati interna pravila rada sa jasnim definiranjem izravnog i potencijalnog konflikta interesa

Eti ko povjerenstvo, Ured Grada

pro elnici, zaposlenici

6.4.3. uvesti mehanizme kontrole koji e pove ati transparentnost rada gradske uprave u cjelini

Eti ko povjerenstvo, Gradona elnik

pro elnici, zaposlenici

6.5.

Dokument : Opis poslova, odgovornosti Dokument : Opis poslova, odgovornosti i indikatora uspješnosti Dokument : Opis poslova, odgovornosti i indikatora uspješnosti Dokument : Opis poslova, odgovornosti i indikatora uspješnosti

Omogu iti transparentno i neovisno odlu ivanje o pritužbama gra ana

6.5.1. osnovati povjerenstvo za odlu ivanje o pritužbama, prijedlozima i primjedbama koje e biti neovisno i u kojem e sudjelovati gra ani i NVO

Osnovano povjerenstvo

6.5.2 objavljivati odluke povjerenstva i informirati gra ane kako bi se osigurala transparentnost rada

Objavljene odluke Povjerenstva


3.3. Podupiru e i ograni avaju e sile Sastavni dio strateškog plana prevencije korupcije u lokalnoj upravi predstavlja i analiza podupiru ih i ograni avaju ih sila koje imaju utjecaj na kvalitetu, brzinu i opseg ostvarivanja strategije: Podupiru e sile

Ograni avaju e sile

Upravljanje javnim vlasništvom Zakonske obveze

Nejasni propisi, nedostatak provedbenih akata niže razine

Gra ani – interes javnosti

Pojedinci – osobni interesi pojedinaca (prikriveni ili otvoreni)

Zainteresirani korisnici

Gradska uprava – gradona elnik, pro elnici, ... (namjera pogodovanja pojedinim korisnicima)

Gradska uprava – gradona elnik, pro elnici, ... Zapošljavanje gradsko vije e

korupcija

gradona elnik

utjecaji politi kih (strana kih) struktura

pro elnici

nepotizam

zakonska regulativa

ekonomska kriza

osigurana sredstva

nedostatna sredstva

konsenzus oko strateških pitanja

mito

uspješnost

viša sila (katastrofe, nesre e) Javna nabava

stru nost povjerenstva i certificirane osobe uklju ivanje gra anstva u cjelokupni postupak jn

loš zakon utjecaj politike

kvalitetni dobavlja i

osobni interesi

kvalitetni ugovori

dugotrajnost žalbenog postupka

izrada e-matice dobavlja a

država ne kontrolira i ne sankcionira dobavlja e koji ne izvršavaju potpisane ugovore

savjetodavna uloga uprave za javnu nabavu

izlazak na teren i sudjelovanje u postupku jn razlika izme u mišljenja uprave za sustav javne nabave i rješenja državne komisije za kontrolu postupaka jn


Podupiru e sile

Ograni avaju e sile Financiranje NGO

Pozitivna zakonska regulativa

Ne razmjevanje lokalne zajednice za potrebe udruga

Dostatna sredstva za provo enje aktivnosti

Ne razumjevanje odgovornih osoba za potrebe udruga

Razumjevanje lokalne zajednice za potrebe udruga

Nestru nost radnog kadra u udrugama i nadle탑nim institucijama

Pozitivna radna atmosfera unutar udruga

Nedostatna sredstva za provo enje aktivnosti Dupliciranje programa u udrugama Postojanje pravilnika i odluka koji ne odgovaraju stvarnom stanju


Transparentnost rada i ugled Gradske uprave Radi pove anja transparentnosti Gradske uprave potrebno je kontinuirano djelovati u slijede a u tri podru ja: 1. transparentnost odjela Gradske uprave prema ostalim odjelima, A. Bolja razmjena informacija, zajedni ke analize B. Više odgovornosti pri finaliziranju dokumenata javne nabave C. Interne procedure, pojednostaviti procedure, neke ukinuti 2. transparentnost odjela Gradske uprave prema gra anima A. Informiranje gra ana prikladnim rje nikom, obavještavanje poreznih obveznika o promjenama B. Poštovanje, tolerancija, pridobiti povjerenje, suosje anje C. Pojednostavljene procedure, skratiti vrijeme putovanja dokumenta ekanje odgovora) 3. transparentnost rada i djelovanja odjela Gradske uprave A. Usredoto ena komunikacija, podržavanje kolega, suradnja B. Savjetovanje, periodi ni sastanci, sastanci itavog osoblja C. Politi ari se ne bi trebali uplitati D. Pojednostavljene procedure Da bi se poboljšala slika Gradske uprave i vratilo povjerenje gra ana potrebno je njegovati i poboljšavati jer gra ani traže upravo ovakove karakteristike Gradske uprave; 1. 2. 3. 4. 5.

Transparentnost / transparentnost usluga Pove anje osobne odgovornosti, dobro obavljanje vlastitog posla Rješavanje zahtjeva gra ana na brz na in Disciplina, ozbiljnost, to nost, red Pove anje profesionalnosti, poboljšanje kompetencija i promoviranje temeljeno na izvedbi 6. Ulju eno ponašanje, bolja komunikacija 7. Poboljšanje usluge kvalitete, kvaliteta života 8. Evaluacija temeljena na kriteriju sposobnosti, pažljiv odabir ljudi koji e biti u kontaktu sa strankama 9. Vo enje javnih ulaganja transparentno, fer i transparentna javna nabava 10.Eliminirati korumpirane osobe, sprije iti korupciju 11.Rasporediti troškove odgovorno, manje trošiti 12.Kažnjavanje ponovljenih grešaka, kažnjavanje nedjela 13.Organizirati sastanke sa gra anima, predstaviti javna ulaganja, saznati njihove probleme 14.Motivirati financijski, nagraditi pristojnim pla ama zaposlenike Gradske uprave 15.Otvorenost prema novim idejama 16.Rješavanje problema gra ana u kratkom roku 17.Poštivanje zakona


4. ANEKS I. – KONTEKST 4.1. Kontekst Korupcija i u javnom i u privatnom sektoru ugrožava stabilnost i prosperitet društva. Ona potkopava povjerenje u institucije vlasti, ometa ekonomski razvoj i ravnopravno tržišno natjecanje, ugrožava vladavinu zakona, demokraciju i ljudska prava, podriva dobro upravljanje, pravi nost i socijalnu pravdu, omogu ava rast kriminala i terorizma, ugrožava stabilnost demokratskih institucija i moralnih temelja društva. Strategija prevencije korupcije ima za cilj smanjiti mogu nosti za korupciju putem uspostavljanja i implementacije suvremenog i u inkovitog administrativnog i pravnog okvira za javni sektor. Zna ajan element te strategije je upravlja ki i organizacijski razvoj i jasno reguliranje odnosa unutar organizacija lokalne uprave, te na taj na in pove anje u inkovitosti postoje ih organizacijskih i institucionalnih okvira. Javni sektor u RH, gospodarstvo i društvo u cjelini, zahtijevaju predvidljivost, pouzdanost, poštenje i integritet. Povjerenje u institucije vlasti direktno je povezano sa razinama korupcije. Lokalna uprava Križevaca sudjelovala je u razdoblju od ožujka do studenog 2010, u me unarodnom projektu „Prevencija i lije enje korupcije u jedinicama lokalnje samouprave“. Projekt je pokrenuo FPDL (Partners Foundation for Local Development) iz Rumunjske, a potpomaže Svjetska Banka, kako bi se u zemljama jugoisto ne Europe promovirao inovativan, prakti an pristup lije enju i spre avanju korupcije u lokalnim upravama i zajednicama. Projekt je u Hrvatskoj provodio Centar za izvrsnost u razvoju (CEDEX), nevladina organizacija sa velikim i dugotrajnim iskustvom na projektima iz podru ja reforme i razvoja javne administracije i razvoja zajednice, sa ciljem podrške razvoju u inkovitih lokalnih uprava, kojima gra ani vjeruju i koje cijene. CEDEX ve niz godina uspješno sudjeluje u projektima razvoja programa prevencije korupcije u javnom i poslovnom sektoru, edukaciji trenera i konzultanata za rad sa lokalnim upravama i organizacijama civilnog sektora, u stvaranju mreže prakti ara antikorupcije ija je zada a podizanje svijesti o štetnosti korupcije i stvaranje uvjeta za njenu prevenciju.


4.2. Metodologija i proces

U procesu stvaranja mogu nosti za uspješnu promjenu koristili smo pristup opisan u Kotterovoj knjizi “Upavljanje promjenama”, pomo u osam koraka u uspješnom upravljanju promjenama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uspostavljanje osje aja za hitnost Stvaranje koalicije Razvijanje vizije i strategije Komunikacija za promjenu vizije Osnaživanje za opsežnu akciju Generiranje kratkoro nih dobitaka Konsolidacija dobitaka i uvo enje više promjena Usa ivanje novih pristupa u kulturi

Na temelju rezultata našeg prvog istraživanja (desk istraživanja i intervju s Tajnicom Grada) pokušali smo procijeniti razinu transparentnosti unutar grada Križevaca temeljenoj na sljede im dimenzijama: • • • • •

Publicitet o sastancima vije a/skupštine Publicitet o odlukama lokalne vlade Suradnja s civilnim društvom, Poštivanje Zakona o pravu na pristup informacijama Struktura lokalne samouprave.

Sveukupno, rezultati našeg ispitivanja pokazali su da je razina transparentnosti prihvatljiva. No tu je još puno prostora za napredak, posebno u podru ju publiciteta o odluka lokane vlasti i poštivanje ZPPI. Potonji je usko povezan sa suradnjom s organizacijama civilnog društva i gra anskog obrazovanja. Struktura Križevaca je prili no odre ena odgovaraju im zakonom, me utim, naš predloženi proces intervencija je pridionio ve oj transparentnosti donošenja odluka unutar unaprijed odre ene infrastrukture. Da bi došli do postavljenih dugih i kratkoro nih ciljeva predložili smo provedbu participativnog procesa u dvije faze: • Dijagnoza tijekom kojih smo željeli identificirati usluge i aktivnosti najosjetljivije na korupciju u djelokrugu rada lokalne samouprave. (3 mjeseca). Ova faza se sastojala od inicijalne ankete me u korisnicima gradskih službi i niza radionica s djelatnicima lokalne samouprave • Donošenje rješenja tijekom kojeg se utvrdila i opisala strategija i akcijski planovi za provedbu promjena. Strategije su bile usmjerene na poboljšanje funkcioniranja organizacije, pove anju transparentnosti i odgovornosti, ograni avanju diskrecije i motivacijom djelatnika (4 mjeseca).


U našem radu, uporabom razli itih upitnika, usluge i aktivnosti grada Križevaca, u skladu s katalogom usluga i djelokruga rada lokalne samouprave utvr ena u Gradskom statutu i drugim aktima procijenili smo na dvije razine: • Razina ranjivosti na korupciju • Razina utjecaja na živote gra ana, budu nosti i imidžu grada, u slu aju da je korupcija prisutna Osjetljivost na pokazatelje o korupciji izra unata je prema formuli korupcije Robert Klitgaarda

K=M+D-T (Korupcija = Monopol + Diskrecija - Transparentnost) Gdje: • Monopol predstavlja razinu monopola doti ne aktivnosti ili usluge (postoji konkurencija u pružanju iste? Ima li alternative za gra ane?) • Diskrecija je razina diskrecije agenata u donošenju odluka (Jesu li jasna pravila ili procedure za usmjeravanje odluka u mjestu? Ima li previše pravila i procedura, oni su kontradiktorni i može li agent donijeti njegov / njezinu odluku na diskretan na in?) • Odgovornost/Transparentnost predstavlja razinu odgovornosti / transparentnosti prema klijentima u procesu donošenja odluka (Da li na ela ili klijenti imaju potrebne informacije o na inu donošenje odluka agenata? Je li pristup informacijama jednostavan?)

Prošireni rezultati dijagnozi identificirale su one aktivnosti i usluge koje imaju zna ajan utjecaj, ukoliko je prisutna korupcija. U participativnoj dijagnozi rezultati procesa pokazali su glavna podru ja aktivnosti lokalne samouprave / usluge na koje se fokusira strateški plan. Ova podru ja su izabrana za daljnji rad na pripremi procedure i preporuke za spre avanje korupcije i osiguravanje transparentnog organizacijskog razvoja Po završetku obje faze, kada su strateški i akcijski planovi na mjestu, u roku od šest mjeseci planirana je anketa me u gra anima Križevaca (korisnicima gradskih usluga) za mjerenje razine uspjeha provedenih mjera - jesu li usluge poboljšane / je li transparentnost pove ana, itd.


5. ANEKS II – DIJAGNOZA 5.1. Op a dijagnoza Op a dijagnoza aktivnosti Gradske uprave provedena je analizom prikupljenih upitnika, ispunjenih od strane zaposlenika Gradske uprave. Za svaku pojedina nu aktivnost, zaposlenici su ocjenom od 1-5 ocjenjivali visinu monopola, diskrecije i transparentnosti pojedine aktivnosti. Facilitatori su naknadno obradili prikupljene upitnike kako bi utvrdili koje aktivnosti gradske uprave su potencijalno najosjetljivije na korupciju te u kojim aktivnostima pojava korupcije ima najnegativniji utjecaj na razvoj i imidŞ Grada. Rezultati upitnika su kako slijedi: Upitnik 1: Aktivnosti najosjetljivije na korupciju


Upitnik 2: Aktivnosti najosjetljivije na korupciju – iz perspektive gra ana

Temeljem rezultata upitnika te odabirom samih polaznika na 1. Radionici, dane su slijede e preporuke aktivnosti za daljnji rad:

Nakon prezentacije rezultata, polaznicima je dana mogu nost da ostanu pri ovom izboru ili da izaberu nove aktivnosti za koje smatraju da su najosjetljivije na korupciju. Prema odabiru zaposlenika, ove 4 aktivnosti odabrane su za daljnji rad: 1. Upravljanje javnim površinama 2. Javna nabava i sustav kontrole i upravljanja ulaganjima u infrastrukturu 3. Zapošljavanje u tijelima gradske uprave 4. Financiranje organizacija civilnog društva


5.2. Dubinska dijagnoza Za potrebe dubinske dijagnoze i daljnjeg rada, polaznici su podijeljeni u 4 grupe te je svaka radila na odabranoj aktivnosti. Tijekom dubinske analize polaznici su u grupama ispunjavali dva upitnika s ciljem detaljnog utvr ivanja procesa koji se odvijaju unutar svake aktivnosti te detektiranja to aka unutar procesa potencijalno osjetljivih na korupciju. U nastavku su njihovi rezultati: Upitnik 1 AKTIVNOST: _______UPRAVLJANJE JAVNIM VLASNIŠTVOM______ ODGOVORNI I UKLJU ENI UNUTAR LOKALNE SAMOUPRAVE

KORISNICI IZVAN LOKALNE SAMOUPRAVE

1

Detaljne aktivnosti

1.

Prijedlog odluke o komunalnom redu (javne površine)

Referent Pro elnik

Pravne i fizi ke osobe

2.

Razmatranje prijedloga odluke

Kolegij Gradona elnik

Pravne i fizi ke osobe

3.

Donošenje odluke

Odbor Gradsko vije e

Pravne i fizi ke osobe

4.

Podnošenje zahtjeva za korištenje javne površine

Referent

Pravne i fizi ke osobe

5.

Odobrenje i izdavanje rješenja sukladno odluci

Pro elnik (referent)

Pravne i fizi ke osobe

Upitnik 2: Prikupljanje podataka i definiranje problema AKTIVNOST: ____ UPRAVLJANJE JAVNIM VLASNIŠTVOM ____________ KADA bi se korumpirano ponašanje moglo pojaviti – u kom trenutku u funkciji i aktivnosti lok. uprave

KAKVA VRSTA korumpiranog ponašanja bi se mogla manifestirati

GDJE se u lok. upravi korumpirana akcija / ponašanje moglo dogoditi – odjel, odsjek, itd. i TKO je uklju en (funkcija)

ZAŠTO bi se ova korumpirana akcija / ponašanje po elo doga ati Uvjeti u lokalnoj upravi, sustavi rada koji pogoduju

Prilikom odobrenja i izdanja rješenja

Prednost pri dobivanju lokacije

Nadležni referent u Odjelu, Pro elnik

Nedefinirani kriteriji za ostvarivanje prednosti (Odluka, Pravilnik)

Prilikom odobrenja i izdanja rješenja

Povoljnost bolje lokacije

Nadležni referent u Odjelu, Pro elnik

Nedefinirani kriteriji za ostvarivanje prednosti (Odluka, Pravilnik)


Upitnik 1 AKTIVNOST: ________JAVNA NABAVA______________________________

Detaljne aktivnosti

1

ODGOVORNI I UKLJU ENI UNUTAR LOKALNE SAMOUPRAVE

KORISNICI IZVAN LOKALNE SAMOUPRAVE

1.

Plan nabave - Prijedlog - Donošenje plana

Pro elnici Gradona elnik

2.

Odluka o imenovanju lanova povjerenstva

Referent Gradsko vije e Pro elnici Gradona elnik

3.

Izrada dokumentacije za nadmetanje

Referent Pro elnik Gradona elnik

4.

Objava poziva na nadmetanje

Referent

5.

Javno otvaranje ponuda

lanovi povjerenstva

Vanjski lan povjerenstva

6.

Pregled i ocjena ponuda

lanovi povjerenstva

Vanjski lan povjerenstva

7.

Odluka o odabiru

lanovi povjerenstva Gradona elnik

8.

Ugovor

Pravna služba Gradona elnik

Gra ani

9.

Nadgledanje izvršenja ugovora

Služba unutar grada

Gra ani

Vanjski lan povjerenstva


Upitnik 2: Prikupljanje podataka i definiranje problema AKTIVNOST: _________JAVNA NABAVA________________________________ KADA bi se korumpirano ponašanje moglo pojaviti – u kom trenutku u funkciji i aktivnosti lok. uprave

KAKVA VRSTA korumpiranog ponašanja bi se mogla manifestirati

GDJE se u lok. upravi korumpirana akcija / ponašanje moglo dogoditi – odjel, odsjek, itd. i TKO je uklju en (funkcija)

Plan nabave

Podjela predmeta nabave kako bi se izbjeglo provo enje postupka javne nabave

Kod donošenja prijedloga plana nabave

Izrada dokumentacije za nadmetanje

Detaljno specificiranje predmeta nabave (npr. nabava automobila) - Traženje uvjeta sposobnosti koje ima odre eni natjecatelj?

Kod sastavljanja dokumentacije

ZAŠTO bi se ova korumpirana akcija / ponašanje po elo doga ati Uvjeti u lokalnoj upravi, sustavi rada koji pogoduju

Nedovoljno precizan zakon


Upitnik 1 AKTIVNOST: ____FINANCIRANJE NVO-a_____________________________

1

1.

2.

Detaljne aktivnosti

Javni poziv - Programi - Projekti Uvjeti - Jednogodišnji - Višegodišnji

ODGOVORNI I UKLJU ENI UNUTAR LOKALNE SAMOUPRAVE

KORISNICI IZVAN LOKALNE SAMOUPRAVE

Pro elnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Pro elnik

3.

Podru je djelovanja - Razvrstavanje

Referenti Upravnog odjela za društvene djelatnosti

4.

Financijski okvir

Pro elnik UO za Gospodarstvo i Financije

5.

Sazivanje Vije a i Zajednice u kulturi

Pro elnik UO za društvene djelatnosti

6.

Vije e, Povjerenstvo, Zajednica - Predlaže financijski okvir za svaku udrugu i njezin program

Predsjednici i lanovi Vije a, Povjerenstva i Zajednice

7.

Financijski prijedlog se upu uje Gradona elniku na raspravu

Gradona elnik

8.

Gradsko Vije e usvaja program javnih potreba

Predsjednik i lanovi gradskog Vije a

9.

Provo enje programa/projekta

10.

Izvještaj o utrošenim financijskim sredstvima po završetku programa/projekta

Neprofitne udruge


Upitnik 2: Prikupljanje podataka i definiranje problema AKTIVNOST: _______ FINANCIRANJE NVO-a _______________ KADA bi se korumpirano ponašanje moglo pojaviti – u kom trenutku u funkciji i aktivnosti lok. uprave

KAKVA VRSTA korumpiranog ponašanja bi se mogla manifestirati

GDJE se u lok. upravi korumpirana akcija / ponašanje moglo dogoditi – odjel, odsjek, itd. i TKO je uklju en (funkcija)

ZAŠTO bi se ova korumpirana akcija / ponašanje po elo doga ati Uvjeti u lokalnoj upravi, sustavi rada koji pogoduju

UO za društvene djelatnosti

Zašto da jedna osoba odlu uje o kriterijima prilikom raspisivanja javnog poziva

Kod raspisivanja javnog poziva

Pogodovanje nekim udrugama u raspisanim kriterijima

Kod uvjeta raspisanog javnog poziva

Pogodovanje višegodišnjim programima

UO za društvene djelatnosti

Zašto da jedna udruga provodi program na više godina jer se ne zna kave e rezultate imati

Zajednica udruga u kulturi G.K.

Pogodovanje udrugama u kulturi radi formiranja Zajednice udruga u kulturi

Predsjednik ZUK

Neadekvatan statut

Povjerenstvo za zdravstvo i socijalnu skrb, Zajednica š. udruga

Pogodovanje udrugama u kulturi radi formiranja Zajednice udruga u kulturi

Izvještaj o trošenju

Malverzacije sa ra unima

U Odjelu za društvenu djelatnost

Nenamjensko trošenje sredstava

Provo enje projekata i programa

Malverzacije sa ra unima

Upravni odbor udruge

Krivotvorenje troškova


Upitnik 1 AKTIVNOST: ______PRIJAM NOVIH ZAPOSLENIKA_______________________

1

Detaljne aktivnosti

ODGOVORNI I UKLJU ENI UNUTAR LOKALNE SAMOUPRAVE

KORISNICI IZVAN LOKALNE SAMOUPRAVE

1.

Plan radnih mjesta Osigurana sredstva

Gradona elnik Gradsko Vije e

2.

Sistematizacija

Gradona elnik

3.

Raspisivanje natje aja

Pro elnik

4.

Imenovanje povjerenstva i predsjednika za provedbu natje aja

Pro elnik

5.

Otvaranje zamolbi i provjera tko udovoljava uvjetima natje aja

Povjerenstvo

Kandidati

6.

Sastavljanje i objava liste kandidata koji e pristupiti testiranju

Povjerenstvo

Kandidati

7.

Testiranje i provo enje intervjua s kandidatima koji su na pismenom i/ili prakti nom djelu ostvarili više od 50% bodova

Povjerenstvo

Kandidati

8.

Dostavljanje prijedloga za izbor te liste s ostvarenim rezultatima

Povjerenstvo

9.

Donošenje rješenja o izboru

Pro elnik

Izabrani kandidat

10.

Donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto

Pro elnik

Imenovani kandidat

Kandidati


Upitnik 2: Prikupljanje podataka i definiranje problema AKTIVNOST: ________ PRIJAM NOVIH ZAPOSLENIKA_____________

KADA bi se korumpirano ponašanje moglo pojaviti – u kom trenutku u funkciji i aktivnosti lok. uprave

KAKVA VRSTA korumpiranog ponašanja bi se mogla manifestirati

Donošenje plana r.m. Sredstava financiranja sistematizacija

Otvaranje radnog mjesta

Raspisivanje natje aja

Posebni uvjeti pogoduje se osobi za koju se otvara mjesto

Testiranje

Davanje pitanja kandidatu kojem se pogoduje

GDJE se u lok. upravi korumpirana akcija / ponašanje moglo dogoditi – odjel, odsjek, itd. i TKO je uklju en (funkcija)

Bilo koji Odjel Gradona elnik

ZAŠTO bi se ova korumpirana akcija / ponašanje po elo doga ati Uvjeti u lokalnoj upravi, sustavi rada koji pogoduju Otvaranja radnog mjesta

Bilo koji Odjel

Bilo koji Odjel

5.3. Analiza uzroka i posljedica Uzroci i posljedice analizirani su korištenjem alata „Problemsko stablo“. Tijekom analize, polaznici su u grupama, uz pomo facilitatora analizirali uzroke i posljedice mogu e pojave korupcije za svaku od odabranih aktivnosti. Rezultati analize nalaze se u nastavku:


Nezadovoljstvo gra ana kao korisnika i zaposlenih

Neefikasna Gradska uprava

NETRANSPARENTNOST ZAPOĹ LJAVANJA

Privatni interesi

Stjecanje nelegalnih koristi i pozicija (materijalne i sl. koristi) NepoĹĄtivanje zakonske regulative

Nema kontrole i sankcija

Posebno prilago eni uvjeti natje aja

Davanje pitanja pogodovanoj osobi

Izbor pristranog povjerenstva

Otvaranje radnog mjesta za to no odre enu osobu

Strana ka pripadnost

Nepotizam


Nekvalitetno provo enje programa

Nezadovoljstvo gra ana i udruga

NEDOVOLJNO TRANSPARENTAN PROCES FINANCIRANJA UDRUGA I TROŠENJE SREDSTAVA OD STRANE UDRUGA

Pogodovanje nekim programima udruga

Sukob interesa lanova povjerenstva koji su ujedno lanovi/simpatizeri udruga

Nedovoljno financijskih sredstava za udruge

Slabo pra enje informacija o financiranju od strane korisnika/neinformiranost

Subjektivnost pojedinca prilikom odre ivanja kriterija javnog poziva

Nema svijesti korisnika koji vode udruge o ciljevima udruga i na elima rada

Nenamjensko trošenje sredstava od strane udruga

Korisnici nisu spremni na kvalitetno apliciranje Malverzacije s ra unima

Nedovoljna kontrola utrošenih sredstava


Loš izbor dobavlja a

Skupo održavanje predmeta nabave

NEDOVOLJNO TRANSPARENTAN PROCES PROVO ENJA JAVNE NABAVE

Loš zakon

Ostavljanje mogu nosti sklapanja aneksa ugovora

Politika

Davanje povjerljivih inforamcija svojim dobavlja ima Pritisak na povjerenstvo radi pogodovanja nekim dobavlja ima

Nedovoljna upu enost u problematiku osoba koje pišu zakon

Potpisivanje ugovora izvan zakonskih pravila

Ugovaranje mimo natje aja

Neadekvatna dokumentacija Mogu nost korištenja tu ih licenci Priprema dokumentacije tako da odgovara samo jednom ponu u Slaba interna kontrola procesa i procedura

Pretjerana upotreba izuzetaka

Neadekvatni rokovi za pripremu ponuda

Nestru no Povjerenstvo

Nedovoljno definirani kriteriji za lanove Povjerenstva

Nezainteresiranost ljudi da budu lanovi Povjerenstva

Davanje povjerljivih informacija odre enim dobavlja ima

Izbor ponu a mimo kriterija i mimo procedure

Falsificiranje odluka povjerenstva

Izbjegavanje donošenja odluke o izboru


Nezadovoljni korisnici

Nezadovoljni gra ani

Neefikasna Gradska uprava

NETRANSPARENTNA DODJELA JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE

Definiranje odluke o komunalnom redu sa to no utvr enim kriterijima

Definiranje lokacija (prikrivene lokacije)

Netransparentno rješavanje zahtjeva

Nedefinirani kriteriji (prilagodljivi)

Subjektivno, pojedina no donošenje odluke o dodjeli ili rješenje

Nedostatak kvalitete unutarnje kontrole

ekivanje financijske koristi

Utjecaj korisnika na donošenje rješenja

Utjecaj nadre enih


5.4. Lista lanova radnih grupa

1. Financiranje NGO Dražen Bokan ur ica Kospseak Melita Habdija Željko Jurkovi Marija Prodan Tomislava Antoli 2. Upravljanje javnim vlasnistvom Kontin Ruža Gjigaš Olinka Tenodi Mladen Kova Draženko Matosovi Ivan Androi Ivan ica Masnec Darko-simpatizer radne skupine, pridruženi lan Podolski Marija 3. Prijam novih zaposlenika Branka Špoljar Zoran Homen Ana Luka – Lojen Nada Miš evi Dragutin Andri 4. Javna nabava An elko Nervo Liljana Stojsovljevi -Križan G. Gregurek S. Maji J. Bošnjak

Strategija sprečavanja i prevencije korupcije - Grad Križevci  
Strategija sprečavanja i prevencije korupcije - Grad Križevci  
Advertisement