__MAIN_TEXT__

Page 1


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava l Fakulta stavební l Katedra architektury Ateliérová tvorba II l 2013/2014 Polyfunkční dům v centru Ostravy l ul. Dlouhá l ul. Pivovarská Vedoucí práce l Ing. Arch. Radim Václavík Student l Tomáš Čech


obsah textová anotace analýza zadání katastrální mapa struktura struktura bloků inspirace varianta A l varianta A±1 varianta B landscape koncept obecný princip makrostruktura regulace mikrostruktura l varianta A mikrostruktura l varianta B

3 5 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20

landscape varianta A situace půdorys 1.pp půdorys 1.np půdorys 2.np půdorys 3.np půdorys 4.np půdorys 5.np půdorys terasa řez A l řez B l řez C axonometrie pohled jihovýchodní l pohled jihozápadní pohled severovýchodní l pohled severozápadní fasáda A fasáda B varianta A±1 axonometrie pohled jihovýchodní l pohled jihozápadní pohled severovýchodní l pohled severozápadní fasáda A fasáda B varianta B situace půdorys 1.pp půdorys 1.np půdorys 2.np půdorys 3.np půdorys 4.np půdorys 5.np řez A l řez B l řez C axonometrie pohled jihovýchodní l pohled jihozápadní pohled severovýchodní l pohled severozápadní fasáda A fasáda B vizualizace vizualizace landscape situace detail A detail B detail C

obsah 3

21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63


textovรก anotace


Ostravské centrum není v dobrém stavu. Zažívá odliv drobných obchodníků. Velká část obyvatel se odstěhovala již před několika lety. Mnohé kanceláře, které je nahradily, zejí prázdnotou. V tomto neveselém stavu se objevuje teoretická možnost zastavit území velkého parkoviště mezi ulicemi Velká, Muzejní, Pivovarská a Dlouhá. Chybí zde v podstatě jeden celý blok, který by mohl být znovu postaven a mohl by tak napomoci celému svému okolí. Jak na to? Urbanismus Teoreticky je celý blok zadáním rozdělen na jednotlivé parcely. Celý prostor je následně vyplněn makrostrukturou železobetonového skeletu. Zdánlivě si tak každý dům hraje na svém vlastním písečku. Je však důležité si stanovit pravidla jednání tak, abych svým chováním neomezoval ostatní a choval se co nejzodpovědněji ke svému okolí. Takováto sebe-omezení mi napomohou k nalezení správného řešení. Analýzou okolních bloků v centru Ostravy je zkoumáno procento zastavění. Čísla se pohybují od 87% k 57%. Čím mladší je zástavba, tím jsou čísla nižší. Pro naše řešení je, vzhledem ke kontextu okolí, stanovena hodnota 70% zastavěnosti. Standardní geometrie uliční čáry je tak doplněna o geometrii dvorní čáry. Zároveň je zvažována funkce a přínos parteru budovy pro město. Pro jeho zdravý život nejsou důležité pouze veřejné a prostory, ale neméně také vše, co je obklopuje a vymezuje. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby 100% plochy parteru bylo věnováno městu, respektive obslužnosti veřejného prostoru. Tato plocha může být využívána komunikačními plochami, komerčními prostory, samotným veřejným prostorem a také parkováním, které vnímám jako veřejnou aktivitu. Aby výsledkem nebyl chaos, je vytvořena sada pravidel, jak v takovémto prostředí navrhovat. Ta umožňují potřebnou variabilitu, zároveň však předcházejí nepříjemným problémům. Z hlediska širšího kontextu je třeba vnímat polohu parcely. Nachází se na rozhraní rozdílných prostředí centra města a Černé louky. Zároveň vytváří pomyslná záda města. Považuji proto za důležité, aby dům vytvářel důstojnou hranu a nepřispíval tak k pocitu periferie v oblasti Černé louky. Řešená parcela se zároveň nachází na jižním rohu celého bloku směrem k Divadlu loutek. Je proto nesmírně důležité prvek nároží dostatečně akcentovat. Koncept Koncept celé makrostruktury je přenesen i do uspořádání samotného domu. Rastr je vyplňován jednotlivými jednotkami – struktura domu je vyplňována jednotlivými byty a prostory. Varianta A Hmota domu je tvarována jako prostý kvádr, ze kterého jsou odkrajovány jednotlivé objemy – dvůr, vnitřní světelné jádro, parter. Nejvyšší podlaží je modernisticky ustoupeno, aby ponechalo více světla pro uliční prostor. Objem je zakončen pomyslnou věžičkou a střešní terasou. V parteru se nachází komerční prostory. Zbytek plochy je vyplněn parkováním pomocí patrových zakladačů. Normové požadavky na počet bytů, a tomu příslušný počet parkovacích stání, jsou splněny. Objem domu před garážemi a vstupem ustupuje a vytváří tak závětří a zároveň zajišťuje potřebnou plasticitu parteru. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěn prostor kanceláří. Je možné ho koncipovat jako jednotný otevřený open-space prostor nebo ho rozdělit na jednotlivé kanceláře. Patro má z důvodu organizace provozu samostatný vstup.

Ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou umístěny vždy dva byty. Jeden o velikosti 3+1 a druhý o velikosti 2+1. Kuchyně je oddělena od obytného prostoru, ale nachází se v těsném sousedství. Je umístěna ve středu dispozice, ale díky světelnému jádru domu je prosvětlena a odvětrána. V posledním podlaží jsou umístěny opět dva byty. Jeden o velikosti 2+1 a druhý o velikosti 1+1. Každý byt má ve sklepě k dispozici skladovací komoru. Některé byty mají další komoru i přímo na patře. Fasáda domu je řešena jako jednotlivé výplně struktury. Plochy jsou rozděleny pomocí geometrie zlatého řezu do jednotlivých částí, u kterých jsou kombinovány otevíravá a fixní okna o prosklené a plné plochy. Každý byt tak nabízí unikátní atmosféru světla a výhledů. Inspirací pro toto řešení jsou domy Jaoul navržené Le Corbusierem. Materiály jsou voleny s ohledem na měřítko detailů. Povrchy jsou z hlazené omítky, výplně otvorů jsou dřevěné. Konstrukce je provedena jako železobetonový vyzdívaný skelet. Varianta B Pro koncept domu je klíčovým slovem růst. Na parcele vyrůstá podstava, která funguje jako parter domu. Jsou v ní 3 nebytové komerční jednotky, které je možné rozšířit do 1. podzemního podlaží a tři garáže. V každé mohou díky patrovému zakladači parkovat 2 automobily. Západní roh parcely je volný pro průchod do dvora. Obchodní jednotky jsou tak přístupné z obou stran, vzniká jakási forma pasáže a vnitřní dvůr celého bloku je propojen s ulicí. Toto uspořádání napomáhá vrstevnatosti a různorodosti města. Nad podstavou vyrůstá 6 vertikálních jednotek. V každé je umístěn 1 byt různé velikosti. Některé jsou zakončeny střešní terasou, která slouží sousední jednotce. Vždy ke dvojici bytů připadá jedna obchodní jednotka a jedna garáž. Do bytů se vstupuje v úrovni 2. nadzemního podlaží z pavlače, na kterou je přístup ze dvora. Pavlač je rozšířena a vzniká tak společný prostor pro obyvatele, kde se mohou setkávat. Pavlač zároveň slouží jako zastřešení vstupů do komerčních jednotek. Fasády jsou jako symbol růstu zakončeny pilovitým tvarem střechy. Zároveň je tak zdůrazněno nároží směrem k Divadlu loutek. Okenní otvory jsou řešeny jako kombinace otevíravých a fixních výplní dvou rozměrů. K bytům jsou přidány balkóny, které zintenzivňují kontakt obyvatel s ulicí a nabízejí další komfortní prostory. Materiály jsou voleny s ohledem na přiměřenost městského domu. Fasády jsou z hlazené omítky, v parteru je použita rozdílná barevnost než v ostatních patrech. Výplně otvorů jsou hliníkové. Konstrukce je provedena jako železobetonový vyzdívaný skelet. Landscape Design uličního prostoru se snaží skloubit tradiční vzhled dlážděné ulice s moderním symbolickým ztvárněním. Do uliční roviny je převedena struktura města – topologie místa a topologie města. Topologii místa tvoří domy a jednotlivé prvky uličního prostoru (stromy, …). Kolem nich se vinou linky v podobě jakýchsi siločar. Topologie města je symbolizována dostředivostí náměstí. Střed náměstí je zároveň středem kružnic, které v podobě určitých vrstevnic značí polohu místa vzhledem ke středu města. Všechny tyto linky jsou reálně znázorněny betonovými pásky, které vyznačují jednotlivá pole dlažby. Tato symbolika nemusí být pro člověka hned na první pohled jasná, přesto ji považuji za důležitý zdroj nevědomých vjemů. Ulice je pojata jako jednoúrovňový prostor, kde se mísí automobily i lidé. Prostory pro jednotlivé účastníky jsou spíše naznačeny pomocí dlažby. Tento rovnocenný přístup by měl napomoci bezkoliznímu a přirozenému užívání.

textová anotace 5


analýza


zadání l analýza 7


katastrální mapa l analýza 8


struktura l analýza 9


86%

61%

87%

70%

78%

57%

78%

60%

67%

67%

struktura bloků l procento zastavěnosti bloků v centru Ostravy l analýza 10


inspirace


MĚSTSKÝ DŮM V ULICI MILADY HORÁKOVÉ autor: DOBRÝ DŮM, s.r.o. (2008) Mezi těmito významnými sousedy vyrostl v proluce na místě, kde kdysi stával tzv. Juranův dům a později až do roku 2006 zde byl provozován autobazar, zcela nový polyfunkční objekt se vzorkovnou-obchodem, administrativou, dvěma mezonetovými byty a podzemní garáží. Klient navázal na svoji předchozí spolupráci s architektem a splnil si svůj sen. Jeho představou byl jednoduchý dům, barevně střídmý, moderního designu a především funkční. Navržený dům se stal integrální součástí ulice a vědomě navázal na okolní stavby. DOMY JAOUL autor: Le Corbusier (1954 - 1956) Maisons Jaoul are a celebrated pair of houses in the upmarket Paris suburb of Neuilly-sur-Seine, designed by Le Corbusier and built in 1954-56. They are among his most important postwar buildings and feature a rugged aesthestic of unpainted cast concrete "béton brut" and roughly detailed brickwork.

REKONSTRUKCE PALÁCE LANGHANS autor: Lábus AA (1996-2000) Pozemek sousedící s Františkánskou zahradou má původní středověkou parcelaci, je poměrně úzký, ale velmi hluboký. Stojí zde několik domů oddělených dvory a střešními terasami. Kdysi zde bylo významné centrum portrétní fotografie v Praze Ateliér Langhans. Charakteristická podoba lehkých nástaveb fotografických ateliérů na střechách domu, jako obraz soužití nového se starým, inspirovala návrh rekonstrukce.

varianta A l varianta A±1 l inspirace 12


HOUSE BRZ autor: P8 architecten (2012) The house is located in the former harbour area ‘t Eilandje in Antwerp, Belgium. Creating a contemporary town house in this area dominated by warehouses and apartment blocks was the main intention of this project. In the immediate vicinity there are no new single-family houses to be found and also the new building regulations are mainly tailored to apartment construction.

BYTOVÝ DŮM POLÁRKA autor: nice architects (2011) Bytový dom „Polárka“ sa nachádza v centre Senca. Našim cieľom bolo vytvoriť objekt zjednocujúci okolitú rôznorodú zástavbu, využiť ponúknutý výhľad, ale zároveň dbať na intimitu každého bytu, keďže objekt sa nachádza priamo pri chodníku a cestnej komunikácii. Systém krytých balkónov na typických podlažiach umožňuje istú dávku privátnosti na exponovanej uličnej fasáde, ale prirodzene umožňuje presvetlenie bytov a rozšírenie úžitkovej plochy.

TOWN HOUSES AMSTERDAM, OSDORP autor: Atelier Kempe Thill (2009) The xisting row of houses is replaced by an optimized modern version of the terraced house. In order to built as many houses as possible on the site the width of the huses is brought to the minimum according to the regulation. As an result the houses become quite deep accomplishing the surface asked by the client. As a sideeffec the facade, known as the most expensive part of a building also is reduced in relation to the surface cheep cubic metres are produced.

varianta B l inspirace 13


SUPERKILLEN autor:Topotek 1 + BIG + Superflex (2012) Superkilen is a half a mile long urban space wedging through one of the most ethnically diverse and socially challenged neighborhoods in Denmark. It has one overarching idea that it is conceived as a giant exhibition of urban best practice – a sort of collection of global found objects that come from 60 different nationalities of the people inhabiting the area surrounding it.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ autor: HŠH Architekti (1995 - 1997) Dlažbu uvažujeme jako koberec, který probíhá v jedné úrovni náměstím. Vzor je obrazem jeho vývoje v jednotlivých etapách, které návrh respektuje. Obrubníky a chodníky jsou zapuštěny do jedné úrovně s plochou náměstí. Je zachována skladba dlažeb a materiálů, včetně propsaných kolejových přímek, drobných vysprávek po opravě sítí, a pod. Nerovnosti nejsou pokládány za vadu a zůstaly zachovány.

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA autor: Projektil architekti (2004 - 2006) Projekt Národní technické knihovny v Dejvicích zvítězil v anonymní architektonicko urbanistické soutěži v roce 2000. Knihovna je navržena v obrysu oválného čtverce o vnějších rozměrech cca 75 x 75 m. Objekt má šest nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží.

landscape l inspirace 14


koncept


obecnĂ˝ princip l koncept 16


makrostruktura l koncept 17


regulace l koncept 18


mikrostruktura l varianta A l koncept 19


mikrostruktura l varianta B l koncept 20


landscape l koncept 21


varianta A


23

situace l varianta A 1:1000


24

půdorys 1.pp l varianta A 1:100


25

půdorys 1.np l varianta A 1:100


26

půdorys 2.np l varianta A 1:100


27

půdorys 3.np l varianta A 1:100


28

půdorys 4.np l varianta A 1:100


29

půdorys 5.np l varianta A 1:100


30

půdorys terasa l varianta A 1:100


31

řez A l řez B l řez C l varianta A 1:200


32

axonometrie l varianta A 1:200


33

pohled jihovýchodní l pohled jihozápadní l varianta A 1:200


34

pohled severovýchodní l pohled severozápadní l varianta A 1:200


35

detail fasรกdy A l varianta A 1:25


36

detail fasรกdy B l varianta A 1:25


varianta AÂą1 (varianta vzhledu fasĂĄd varianty A)


axonometrie l varianta AÂą1 38


39

pohled jihovýchodní l pohled jihozápadní l varianta A±1 1:200


40

pohled severovýchodní l pohled severozápadní l varianta A±1 1:200


41

detail fasĂĄdy A l varianta AÂą1 1:25


42

detail fasĂĄdy B l varianta AÂą1 1:25


varianta B


44

situace l varianta B 1:1000


45

půdorys 1.pp l varianta B 1:100


46

půdorys 1.np l varianta B 1:100


47

půdorys 2.np l varianta B 1:100


48

půdorys 3.np l varianta B 1:100


49

půdorys 4.np l varianta B 1:100


50

půdorys 5.np l varianta B 1:100


51

řez A l řez B l řez C l varianta B 1:200


axonometrie l varianta B 52


53

pohled jihovýchodní l pohled jihozápadní l varianta B 1:200


54

pohled severovýchodní l pohled severozápadní l varianta B 1:200


55

detail fasรกdy A l varianta B 1:25


56

detail fasรกdy B l varianta B 1:25


vizualizace l varianta B 57


vizualizace l varianta B 58


landscape


60

situace l landscape 1:1000


61

detail A l landscape 1:50


62

detail B l landscape 1:50


63

detail C l landscape 1:50

Profile for Tomáš Čech

Polyfunkční dům v centru Ostravy  

Portfolio ateliérového projektu v letním semestru 2013/2014 v ateliéru Radima Václavíka

Polyfunkční dům v centru Ostravy  

Portfolio ateliérového projektu v letním semestru 2013/2014 v ateliéru Radima Václavíka

Profile for tomik03
Advertisement