Page 1

neofilolog CwAplmfpjl mlipKfbdl TltAowYpTtA kblcfilildfCwkbdl ko PR

Badania glottodydaktyczne w praktyce pod redakcją Katarzyny Karpińskiej-pzaj

mublikacja dofinansowana przez rniwersytet imK Adama jickiewicza i rniwersytet Śląski

moznań OMNM=

=


oedaktor tomu tematócznegoW hataêzóna=haêéáńëâaJpzaà= oecenzent tomu tematócznegoW gçäanta=waàąc== oedakcja hataêzóna=haêéáńëâaJpzaà=EêÉdaâtçê=naczÉänóF= pÉbaëtáan=`Üudaâ=EëÉâêÉtaêz=êÉdaâcàáF= máçtê=_aàaâ=EêÉdaâcàa=tÉcÜnácznaF= gçanna=audÉâ=EéêçàÉât=çâładâáF=

= =

oada redakcójnaW Anna= `áÉśäácâaI= AäÉâëandêa= ganâçwëâaI= qÉêÉëa= páÉâJmáëâçzubI= tłçdzámáÉêz= pçbâçwáaâI=tÉêçnáâa=táäczóńëâaI=bäżbáÉta=wawadzâa=

= = fppkW=NQOVJONTP= =

fkclojACgb aiA ArqloÓtW t=czaëçéáśmáÉ= éubäáâuàÉmó= tÉâëtó= êÉfÉêatów=wógłçëzçnócÜ= na=âçnfÉêÉncàacÜ=mqkI=aêtóJ âułó=nadÉëłanÉ=na=adêÉë=êÉdaâcàá=çêaz=ëéêawçzdanáaI=éêçtçâçłó=á=âçmunáâató=dçtóczącÉ= dzáałaänçścá=qçwaêzóëtwaK=taêunâáÉm=éubäáâacàá=àÉët=uzóëâanáÉ=éçzótównÉà=êÉcÉnzàá=çêaz= dçëtçëçwanáÉ=tÉâëtów=dç=wómçgów=mÉêótçêócznócÜ=Edçbóê=tÉmatóâáI=ëéçëób=éêçwadzÉJ náa=wówçdu=á=éêÉzÉntacàa=danócÜ=ÉméáêócznócÜFI=tÉcÜnácznócÜ=EçdéçwáÉdnáa=çêganázacàa= tÉâëtuF=á=fçêmaänócÜ=EdçëtaêczÉnáÉ=tÉâëtów=dç=êÉdaâcàá=w=wÉêëàá=ÉäÉâtêçnácznÉà=á=éaéáÉêçwÉà= wêaz= z=çdéçwáÉdnámá=danómáFK= pzczÉgółçwÉ= zaäÉcÉnáa=däa=autçêów= znaàduàą=na=ëtêçnáÉ= ántÉênÉtçwÉà=ÜttéWLLwwwKéçätçwnÉçKçêgLI=zaâładâa=kÉçfiäçäçgK= = = Adres redakcjiW hataêzóna=haêéáńëâaJpzaà= fnëtótut=cáäçäçgáá=oçmańëâáÉà=rAjK== aäK=káÉéçdäÉgłoścá=QI=SNJUVQ=mçznań= âataëzaà]amuKÉduKéä= = pÉbaëtáan=`Üudaâ=EëÉâêÉtaêz=êÉdaâcàáF= fnëtótut=cáäçäçgáá=dÉêmańëâáÉà=rAj== aäK=káÉéçdäÉgłoścá=QI=SNJUVQ=mçznań= ëKcÜudaâ]amuKÉduKéä= = aêuâW=ptudáç=klAI=ÜttéWLLwwwKëtudáçJnçaKéä= =


pmfp qobŚCf

= = =

= = R=

= NK jáêçëław=mawäaâ=–=mrçbäÉmó=éçmiaru=wiÉdzó=àęzóâçwÉà= = OK gçanna= pçbańëâaJgędêócÜ= –= karzędzia=idÉntófiâacài= zdçänçści= dç= =

= V=

=

SŁltl tpqĘmkbW=hataêzóna=haêéáńëâaJpzaà= fK miAkltAkfb BAaAŃ=

=

PK QK RK SK TK UK VK NMK NNK =

nauâi= àęzóâów= çbcócÜI= icÜ= anaäiza= i= mçżäiwçści= zastçsçwania= w= gäçttçdódaâtócÉ= AndêzÉà=haczmaêÉâ=–=wagadniÉnia=mÉtçdçäçgicznÉ=w=badaniacÜ=w= âäasacÜ=dwuàęzócznócÜ= jçnáâa= huëáaâ= –= fntÉrdóscóéäinarnçść= w= badaniacÜ= érçcÉsu= rçzumiÉnia=tÉâstu= AgnáÉëzâa= huäczóńëâa= –= jçdÉäçwaniÉ= érçcÉsu= czótania= na= éçtrzÉbó=gäçttçdódaâtóâi= _ÉênadÉta= tçàcáÉcÜçwëâa= –= tiÉäçàęzócznçść= w= éçäsâim= âçntÉâściÉ= Éduâacóànóm= oÉgána=ptêzÉmÉëâa=–=aziÉcâç=w=tiÉżó=BabÉä=czóäi=érzógçtçwaniÉ= dç=wiÉäçàęzócznçści=na=ÉtaéiÉ=wczÉsnçszâçänóm = jałgçêzata=_áÉäácâa=–=Aâtówacàa=éamięci=autçbiçgraficznÉà=àaâç=àÉdÉn= z=czónniâów=wséiÉraàącócÜ=afÉâtównÉ=uczÉniÉ=się=na=äÉâcài=àęzóâa=çbcÉgç= jçnáâa= ganácâa= –= puâcÉs= w= uczÉniu= się= i= àÉgç= séçłÉcznÉ= uwarunâçwania= açêçta=haêczÉwëâa=–=wmiÉnnÉ=çbäicza=innçwacóànçści=zastçsçwań= f`q=w=dódaâtócÉ=àęzóâçwÉà= jałgçêzata= hubáca= –= kauczaniÉ= i= rçzwiàaniÉ= sérawnçści= âçmuniâacóànócÜ= w= çbcçàęzócznóm= dósâursiÉ= séÉcàaäistócznómK= mçtrzÉbóI=wózwaniaI=innçwacàÉ=

ffK mowbdiĄa BAaAŃ=

=

OP= = = = = = = = = = =

= NK bwa=AndêzÉàÉwëâa=–=tczÉsnçszâçänÉ=nauczaniÉ=àęzóâów=çbcócÜ=–= =

éçäsâiÉ= éracÉ= ÉméirócznÉ= w= świÉtäÉ= aâtuaänócÜ= dósâusài= ç= badaniacÜ= érzóswaàania=àęzóâa=çbcÉgç=érzÉz=dziÉci= OK bwa= táÉëzczÉczóńëâa= –= mrçbäÉmatóâa= sérawnçści= mówiÉnia= wÉ= = wczÉsnÉà= Éduâacài= àęzóâçwÉà= w= świÉtäÉ= wséółczÉsnócÜ= niÉmiÉcâçàęzócznócÜ= badań=ÉméirócznócÜ= PK jałgçêzata= _uêzóńëâa= –= iÉâcàa= àęzóâa= çbcÉgç= z= uczniÉm= = niÉéÉłnçsérawnóm=miÉàscÉm=badań=mÉtçdą=indówiduaänócÜ=érzóéadâów= QK AäÉâëandêa= táęcâçwëâa= –= ptratÉgiÉ= cÜrçniącÉ= Égç= –= anaäiza= =

PP= QP= RP= SP= TR= UR= VR= NMR= NNT= = = NPN= NQP= NRP= NSP=


mçtówacóàna=na=érzóâładziÉ=ëÉäfJÜandácaééáng=i=dÉfÉnëávÉ=éÉëëámáëm= RK AgnáÉëzâa=hubáczÉâ=–=warządzaniÉ=uwagą=na=äÉâcài=àęzóâa=çbcÉgç= = w=faziÉ=éÉrcÉécài=i=érzÉtwarzania=struâtur=àęzóâçwócÜ= SK jaêzanna= haêçäczuâ= –= l= wóbranócÜ= aséÉâtacÜ= dÉtÉrminuàącócÜ= =

nauczaniÉ=i=uczÉniÉ=się=àęzóâa=rçsóàsâiÉgç=EdrugiÉgç=çbcÉgçF=–=wniçsâi=z= badań= TK Aêtuê= aaêáuëz= hubacâá= –= oçäa= ćwiczÉń= tłumaczÉniçwócÜ= na= = äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç= UK AgnáÉëzâa= hêóäJjaêâÉfâa= –= „A”= i= „tÜÉ”= däa= uczniów= z= = wóçbraźnia=–=ÉfÉâtó=zastçsçwania=gramatóâi=âçgnitównÉà=w=szâçäÉ= VK jaêáuëz= hêuâ= –= tóâçrzóstaniÉ= fntÉrnÉtu= w= rçzwiàaniu= autçnçmii= = ucznia=–=wóniâi=badania=anâiÉtçwÉgç=

=

fffK mowvhŁAav olwtfĄwAŃ moAhqvCwkvCe=

= NK Anna= káżÉgçêçdcÉw= –= burçéÉàsâiÉ= nauczóciÉäsâiÉ= studia= magistÉrsâiÉ=EbjbqqF=–=mçdułó=intÉrâuäturçwÉ= OK bäżbáÉta=daàÉwëâaI=jagdaäÉna=pçwa=–=jÉtçdçäçgia=âçnstruâcài= âursu=àęzóâa=çbcÉgç=däa=éçtrzÉb=zawçdçwócÜ= PK táÉëława= gaêçëz= –= kauczaniÉ= cudzçziÉmców= éçäsâiÉgç= àęzóâa=

= = = =

=

séÉcàaäistócznÉgç= EzÉ= szczÉgóänóm= uwzgäędniÉniÉm= àęzóâa= ÉâçnçmicznÉgç= i= jęzóâa=biznÉsuF= QK _aêbaêa=jçêcánÉâ=–=BçdźcÉ=iâçnicznÉ=w=zintÉgrçwanóm=nauczaniu= = mówiÉnia=i=éisania= = = = =

NTP= NUR= NVR= OMT= OON= = = OPR= OQP= ORR= OSP=


SŁltl tpqĘmkb mêzÉâazuàÉmó= mańëtwu= czwaêtó= àuż= tçm= kÉçfiäçäçga= éçśwáÉcçnó= mÉtçdçäçgáá= badawczÉà= w= gäçttçdódaâtócÉK= máÉêwëzó= z= nácÜI= jÉtçdó= badań= w= àęzóâçznawstwiÉ= stçsçwanóm= éçd= êÉdaâcàą= jáêçëława= mawäaâa= EkÉçfiäçäçg= nê= POF= çëcóäuàÉ= wçâół= dwócÜ=zagadnáÉńW=lbszaró=éçznaniaW=stan=badań=i=éçdÉàścia=mÉtçdçäçgicznÉ=çêaz=jÉtçdó= i= narzędzia= badawczÉW= érzóâładó= zastçsçwań= i= çgraniczÉniaK= awa= âçäÉànÉ= tçmó= éçd= êÉdaâcàą= eaäánó= tádłóW= hçncÉécàÉ= i= wdrçżÉnia= w= gäçttçdódaâtócÉ= EkÉçfiäçäçg= nê =PPF =á = däçttçdódaâtóâa= àaâç=nauâa= EkÉçfiäçäçg= nê= PQF= ëą=âçntónuacàą=á= êçzwánáęcáÉm= éêçJ bäÉmatóâá=éçdàętÉà=w=numÉêzÉ=POK== qçm=PR=nçëá=tótuł=Badania=gäçttçdódaâtócznÉ=w=éraâtócÉ=á= zçëtał=éçdzáÉäçnó= na= têzó= częścáW=mäançwaniÉ=badańI=mrzÉgäąd=badań=i=mrzóâładó=rçzwiązań=éraâtócznócÜK= máÉêwëza=część=ëâuéáa=aêtóâułó=éçddaàącÉ=anaäázáÉ=éêçbäÉmó=zwáązanÉ=z=ÜÉtÉêçJ gÉnáczną=natuêą=badań=gäçttçdódaâtócznócÜK=t=dêugáÉà=częścá=znaàduàą=ëáę=tÉâëtó= éçdëumçwuàącÉ=ëtan=badań=çêaz=éêzÉdëtawáaàącÉ=badanáa=właënÉK=qêzÉcáa=część= zawáÉêa=éêzóâładó=éêaâtócznócÜ=êçzwáązań=dódaâtócznócÜK== `zęść=éáÉêwëzą=çtwáÉêa=aêtóâuł=jáêçëława=mawäaâa=na=tÉmat=éêçbäÉmów= éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉàK=t=tę=tÉmatóâę=wéáëuàÉ=ëáę=tÉż=aêtóâuł=gçannó=pçbańJ ëâáÉàJgędêócÜI= w= âtóêóm= éçddanç= anaäázáÉ= mçżäáwçścá= zaëtçëçwanáa= w= éêaâtócÉ= naêzędzá= ádÉntófáâacàá= zdçänçścá= àęzóâçwócÜK= t= âçäÉànóm= aêtóâuäÉI= AndêzÉà= haczmaêÉâ= éçêuëza=zagadnáÉnáa= mÉtçdçäçgácznÉ= badań= w= Éduâacàá= dwuàęzóczJ nÉàK= mêçbäÉmó= zwáązanÉ= z= ántÉêdóëcóéäánaênçścáą= badań= w= éêçcÉëáÉ= êçzumáÉnáa= tÉâëtu= çêaz= z= mçdÉäçwanáÉm= éêçcÉëu= czótanáa= éçdàętÉ= ëą= w= tÉâëtacÜ= jçnáâá= huëáaâ= á=AgnáÉëzâá=huäczóńëâáÉàK=hçäÉànóm=zagadnáÉnáÉm=zwáązanóm=zÉ=ëéÉcóJ fáâą=çbëzaêu=badawczÉgç=w=nauczanáuLuczÉnáu=ëáę=àęzóâów=çbcócÜ=àÉët=wáÉäçàęJ zócznçśćI= âtóêą= ëótuuàÉ= w= éçäëâám= âçntÉâścáÉ= Éduâacóànóm= _ÉênadÉta= tçàcáÉJ cÜçwëâaI= a= oÉgána= ptêzÉmÉëâa= éçdÉàmuàÉ= éêçbäÉm= éêzógçtçwanáa= dç= wáÉäçàęJ zócznçścá=na=ÉtaéáÉ=wczÉënçëzâçänómK=hçäÉànÉ=aêtóâułó=dóëâutuàą=czónnáâá=éÉêJ ëçnaänÉ=EafÉâtównÉF=á=ëéçłÉcznÉ=w=éêzóëwaàanáu=àęzóâa=çbcÉgçW=jałgçêzata=_áÉJ äácâa= çmawáa= zagadnáÉnáÉ= éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà= á= cç=ëáę= z= tóm=łączóI= wagę= Émçcàá= w= dzáałanáacÜ= âçmunáâacóànócÜI= a= jçnáâa= ganácâa= uéatêuàÉ= éêzóczón= ëuâcÉëu=w=éêçmçwanáu=âêÉatównçścáI=ándówáduaäázacàá=á=autçnçmáá=ucznáaK=wnaJ czÉnáÉ=tÉcÜnçäçgáá=ánfçêmacàá=á=âçmunáâacàá=w=dódaâtócÉ=àęzóâçwÉà=uwóéuâäçnÉ= àÉët=w=aêtóâuäÉ=açêçtó=haêczÉwëâáÉàK=máÉêwëzą=część=numÉêu=zamóâa=tÉâët=jałJ gçêzató=hubácóI=w=âtóêóm=autçêâa=ëtaêa=ëáę=çâêÉśäáć=éçtêzÉbó=á=wózwanáa=zwáąJ zanÉ=z=nauczanáÉm=ëéêawnçścá=âçmunáâacóànócÜ=w=dóëâuêëáÉ=ëéÉcàaäáëtócznómK== aêuga=część=PRK=numÉêu=kÉçfiäçäçga=zawáÉêa=aêtóâułó=éêÉzÉntuàącÉ=ëtan=baJ dań= á= mçżäáwçścá= zaëtçëçwanáa= çdéçwáÉdnáÉà=mÉtçdçäçgáá= badawczÉà=wÉ= wczÉJ ënçëzâçänóm= nauczanáu= àęzóâów= çbcócÜ= Ebwa= AndêzÉàÉwëâa= á= bwa= táÉëzczÉJ czóńëâaFI=w=nauczanáu=àęzóâa=çbcÉgç=ucznáów=z=náÉéÉłnçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuJ aäną=Ejałgçêzata=_uêzóńëâaFI=w=badanáacÜ=na=tÉmat=ándówáduaänócÜ=czónnáâów= w= uczÉnáu= ëáę= àęzóâa= çbcÉgç= EAäÉâëandêa= táęcâçwëâaI= AgnáÉëzâa= hubáczÉâ= á= jaêzÉna= haêçäczuâFK=t= âçäÉànócÜ= aêtóâułacÜ= tÉà= częścá= znaàduàą= ëáę= éçdëumçJ

5


wanáa=badań=właënócÜ=zwáązanócÜ=z=użócáÉm=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâJ càá=àęzóâa=çbcÉgç=EAêtuê=aaêáuëz=hubacâáFI=zaëtçëçwanáÉm=gêamatóâá=âçgnátówJ nÉà= EAgnáÉëzâa= hêóäJjaêâÉfâaF=á= wóâçêzóëtanáÉm= fntÉênÉtu= w= êçzwáàanáu= autçJ nçmáá=ucznáa=Ejaêáuëz=hêuâFK== ka=têzÉcáą=część=tçmu=ëâładaàą=ëáę=aêtóâułó=éêÉzÉntuàącÉ=éêzóâładó=zaëtçJ ëçwanáa=êÉzuätatów=badań=á=éçmóëłów=dódaâtócznócÜ=w=éêaâtócÉK=`zęść=tę=çtwáÉJ êa=aêtóâuł=Annó=káżÉgçêçdcÉwI=âtóêa=dzáÉäá=ëáę=dçśwáadczÉnáÉm=éêzó=çéêacçwanáu= mçdułów=ántÉêâuätuêçwócÜ=dç=éêçgêamu=ÉuêçéÉàëâácÜ=ëtudáów=nauczócáÉäëâácÜ=ffK= ëtçénáaK= bäżbáÉta= daàÉwëâa= á= jagdaäÉna= pçwa= anaäázuàą= ëéçëób= âçnëtêuçwanáa= éêçgêamu= nauczanáa= àęzóâa= ëéÉcàaäáëtócznÉgçK= mêóbó= çcÉnó= matÉêáałów= á= tÉcÜnáâ= nauczanáa= àęzóâa= éçäëâáÉgç= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= däa= cudzçzáÉmców= éçdÉàmuàÉ= ëáę= táÉëława= gaêçëzK= _aêbaêa= jçêcánÉâ= éêÉzÉntuàÉ= natçmáaët=ëéçëçbó= wóâçêzóëtanáa= bçdźców=áâçnácznócÜ=w=zántÉgêçwanóm=nauczanáu=mówáÉnáa=á=éáëanáaK== mêagnę= baêdzç= ëÉêdÉcznáÉ= éçdzáęâçwać= éêçfK= gçäancáÉ= waàąc= za= ëéçêząJ dzÉnáÉ=êÉcÉnzàá=tÉâëtów=zaéêçéçnçwanócÜ=dç=numÉêu=Badania=gäçttçdódaâtócznÉ=w= éraâtócÉ= çêaz= éêçfK= hêóëtónáÉ= aêçźdzáałJpzÉäÉët= á= éêçfK=jáêçëławçwá= mawäaâçwá= za=wÉêófáâacàę=ëtêÉëzczÉń=w=àęzóâu=angáÉäëâámK== = = hatarzóna=haréińsâaJpzaà= =

6


Część f miAkltAkfb BAaAŃ


jirosław mawlak

waâład=ciäçäçgii=AngiÉäsâiÉà= rAj=haäisz=

molBibjv mljfAor tfbawv gĘwvhltbg fssues in measuring foreign language knowledge A=âÉó=áëëuÉ=án=êÉëÉaêcÜ=éêçàÉctë=Éxéäçêáng=tÜÉ=ÉffÉctávÉnÉëë=çf=fçêÉágn=äanJ guagÉ= äÉaênáng= and= tÉacÜáng= áë= éêÉcáëÉ= mÉaëuêÉmÉnt= çf= äÉaênÉêë’= ânçwJ äÉdgÉ=çf=tÜÉ=taêgÉtÉd=ëtêuctuêÉ=bÉfçêÉ=and=aftÉê=tÜÉ=éÉdagçgác=ántÉêvÉntáçn= wátÜ= an= ÉóÉ= tç= dÉtÉêmánáng= tÜÉ= vaäuÉ= çf= ëéÉcáfác= ánëtêuctáçnaä= çétáçnëK= pucÜ=mÉaëuêÉmÉntI=ÜçwÉvÉêI=éçëÉë=a=cçnëádÉêabäÉ=cÜaääÉngÉ=bÉcauëÉ=têaJ dátáçnaä= tÉëtë= fçcuëáng= çn= gêammaê= çê= äÉxáë= çnäó= éêçvádÉ= ánfçêmatáçn= abçut=ÉxéäácátI=dÉcäaêatávÉ=ânçwäÉdgÉI=wÜácÜ=áë=cçnëcáçuë=and=can=éêámaêáJ äó =bÉ =aééäáÉd =án =ëátuatáçnë =án =wÜácÜ =äÉaênÉêë =ÜavÉ =ëuffácáÉnt =támÉ =tç =éäan = tÜÉáê= êÉëéçnëÉëK= cçê= tÜáë=êÉaëçnI= át=áë= aäëç=nÉcÉëëaêó= tç=mÉaëuêÉ=áméäácátI= éêçcÉduêaä=ânçwäÉdgÉ=wÜácÜ=áë=ëubcçnëcáçuë=and=autçmatácI=tÜuë=ÉnabäJ áng=ëuccÉëëfuä=éaêtácáéatáçn=án=ëéçntanÉçuë=cçmmunácatáçn=wÜÉêÉ=äámátÉd= attÉntáçnaä=êÉëçuêcÉë=ÜavÉ=tç=bÉ=ÉméäçóÉd=án=undÉêëtandáng=and=cçnvÉóJ áng=mÉëëagÉë=án=êÉaä=támÉK=qÜÉ=aám=çf=tÜáë=éaéÉê=áë=tç=cÜaêactÉêázÉ=tÜÉ=twç= tóéÉë=çf=äánguáëtác=ânçwäÉdgÉI=éêÉëÉnt=tÜÉ=tççäë=tÜat=can=bÉ=ÉméäçóÉd=án= tÜÉáê=mÉaëuêÉmÉntI=and=dÉmçnëtêatÉ=Üçw=ánëtêumÉntë=çf=tÜáë=âánd=can=bÉ= ëuccÉëëfuääó=utáäázÉd=án=Éméáêácaä=ánvÉëtágatáçnë=aámáng=tç=vÉêáfó=tÜÉ=ÉffÉcJ távÉnÉëë=çf=tÉcÜnáèuÉë=and=éêçcÉduêÉë=án=tÉacÜáng=gêammaêK=

= NK tprowadzenie

= gÉdną= z= naàáëtçtnáÉàëzócÜ= âwÉëtáá= w= badanáacÜ= nad= ëâutÉcznçścáą= uczÉnáa= ëáę= á= nauczanáa= àęzóâa= çbcÉgç= àÉët= éêÉcózóànÉ= çâêÉśäÉnáÉ= zmáan= wáÉdzó= àęzóâçwÉà= w= éÉwnócÜ= çdëtęéacÜ= czaëuI= cç= umçżäáwáa= çcÉnę= ëâutÉcznçścá= êóżnÉgç= êçdzaàu= dzáałań=dódaâtócznócÜK=wadanáÉ=tç=naëtêęcza=àÉdnaâ=zwóâäÉ=éçważnócÜ=têudnçJ ścáI=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=däatÉgçI=żÉ=têadócóànÉ=tÉëtó=gêamatócznÉ=czó=tÉż=äÉâëóâaänÉ= dçëtaêczaàą= nam= głównáÉ= ánfçêmacàá= na= tÉmat= tzwK= wiÉdzó= ÉâséäicótnÉàI =bądź= tÉż= dÉâäaratównÉàI=âtóêa=àÉët=śwáadçma=á=mçżÉ=bóć=zaëtçëçwana=wtÉdóI=gdó=uczącó=ëáę=

9


jáêçëław=mawäaâ

maàą=wóëtaêczaàącç=dużç=czaëu=dç=namóëłu=á=mçgą=zaëtçëçwać=znanÉ=ám=êÉgułóK= aäatÉgç=tÉż=âçnáÉcznó=àÉët=êównáÉż=éçmáaê=tzwK=wiÉdzó=iméäicótnÉàI=äub=érçcÉduraänÉàI= âtóêa=àÉët=náÉśwáadçma=á=na=tóäÉ=zautçmatózçwanaI=abó=umçżäáwáć=ëéçntanáczną= âçmunáâacàę= w= ëótuacàáI= âáÉdó= çgêanáczçnÉ= zaëçbó= uwagá= muëzą= bóć= w= éáÉêwJ ëzóm= êzędzáÉ= ëâçncÉntêçwanÉ= na= êçzumáÉnáu= á= éêzÉâazówanáu= zamáÉêzçnócÜ= znaczÉńK=káÉ=àÉët=tç=àÉdnaâ=éêçëtÉ=zadanáÉI=àaâç=żÉ=têudnç=àÉët=zaéäançwać=aâJ tównçścáI= âtóêÉ= éêçwadzáłóbó= dç= ëéçntanácznÉgç= wóâçêzóëtanáa= çâêÉśäçnócÜ= fçêm=àęzóâaI=náÉ=mnáÉà=złożçna=àÉët=anaäáza=á=ántÉêéêÉtacàa=zÉbêanócÜ=danócÜI=náÉ= mówáąc =àuż= ç =tómI =żÉ =éłónnÉ =użócáÉ =danÉà =ëtêuâtuêó =w =âçmunáâacàá =wcaäÉ =náÉ = muëá= bóć= dçwçdÉm= éêzóëwçàÉnáa= wáÉdzó= áméäácótnÉàI= éçnáÉważ= uczÉń= mçżÉ= êównáÉ= dçbêzÉ= çdwçłać= ëáę= dç= wóëçcÉ= zautçmatózçwanÉà= wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉà= bądź= tÉż= użyć= çéançwanÉà= éamáęcáçwç= fêazóI= âtóêÉà= taâa= czó= ánna= fçêma= àÉët= ántÉgêaäną=częścáą=EéçêK=mawäaâI=OMMVFK====== wÉ=wzgäędu=na=wagę=zaêóëçwanÉà=éçwóżÉà=tÉmatóâá=zaêównç=däa=tÉçêÉtóJ âów= á= badaczóI=àaâ= á= däa= nauczócáÉäáI= nánáÉàëzó=aêtóâuł= ma= na= cÉäu= záäuëtêçwanáÉ= mçżäáwçścá=éêzÉzwócáężÉnáa=taâácÜ=têudnçścáK=t=éáÉêwëzÉà=àÉgç=częścá=éêzÉdëtaJ wáçnÉ=zçëtanáÉ=uzaëadnáÉnáÉ=éçdÉàmçwanáa=wóëáłâów=zmáÉêzaàącócÜ=dç=çâêÉśäÉJ náa= cÜaêaâtÉêu= á= zçéÉêacàçnaäázçwanáa= wáÉdzó= àęzóâçwÉàI= çmówáçnÉ= zçëtanáÉ= êçzêóżnáÉnáÉ=éçmáędzó=wáÉdzą=áméäácótną=a=ÉâëéäácótnąI=a=taâżÉ=mçżäáwÉ=êÉäacàÉ= máÉdzó= námáK= `zęść= dêuga= éçśwáęcçna= będzáÉ= zagadnáÉnáçm= zwáązanóm= z= éçJ máaêÉm= tócÜ= dwócÜ= êçdzaàów= êÉéêÉzÉntacàáI= zÉ= ëzczÉgóänóm= uwzgäędnáÉnáÉm= wóâçêzóëtówanócÜ=w=tóm=cÉäu=naêzędzá=çêaz=éêzóâładów=ácÜ=ëâutÉcznÉgç=zaëtçJ ëçwanáa= w= badanáacÜ= ÉméáêócznócÜK= ka= zaâçńczÉnáÉ= zaéêÉzÉntçwanÉ= zçëtaną= zaäÉcÉnáa=dçtóczącÉ=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉà=w= éêçàÉâtacÜ=badawczócÜ=wÉêóJ fáâuàącócÜ=ÉfÉâtównçść=nauczanáa=fçêm=àęzóâçwócÜK=

OK wnaczenie i charakter wiedzó jęzókowej = gÉdną=z=âäuczçwócÜ=êóżnác=éçmáędzó=éêçcÉëamá=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=çàczóëtÉgç=á= uczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=àÉët=tçI=żÉ=ç=áäÉ=tÉn=éáÉêwëzó=éêawáÉ=zawëzÉ=uwáÉńczçJ nó= zçëtaàÉ= ëuâcÉëÉmI= za= wóàątâáÉm= tócÜ= náÉäácznócÜ= éêzóéadâówI= w= âtóêócÜ= dzáÉcá=éçzbawáçnÉ=ëą=wóëtaêczaàącÉgç=âçntaâtu=z=danómá=àęzóâçwómá=bądź=dçJ znaàą=uëzâçdzÉnáa=éÉwnócÜ=częścá=mózguI=êÉzuätató=tÉgç=dêugáÉgç=náÉ=ëą=w=żadJ nóm= wóéadâu= éêzÉëądzçnÉI= däatÉgç= żÉ= zdÉcódçwana= wáęâëzçść= uczącócÜ= ëáę= êzadâç= çëáąga= wóëçâá= éçzáçmu= zaawanëçwanáaI= náÉ= mówáąc=àuż= ç= çéançwanáu= âçméÉtÉncàá=àęzóâçwÉà=éçêównówaänÉà=dç=tÉà=éçëáadanÉà=éêzÉz=êçdzámÉgç=użótJ âçwnáâaNK=tÉdług=badaczóI=àÉdną=z=éêzóczón=taâáÉgç=ëtanu=êzÉczó=çbçâ=wéłówu= çâêÉëu=âêótócznÉgç=czó=tÉż=dçëtęéu=dç=wêçdzçnócÜ= mÉcÜanázmów=waêunâuàąJ N=`Üçć=êçzêóżnáÉnáÉ=máędzó=érzóswaàaniÉm=a=uczÉniÉm=się=àęzóâa=çbcÉgç=àÉët=áëtçtnÉ=z=tÉçêÉJ tócznÉgç=éunâtu=wádzÉnáa=EhêaëÜÉn=NVUNFI=w=nánáÉàëzóm=aêtóâuäÉ=éçàęcáa=tÉ=użówanÉ=ëą= zamáÉnnáÉI= cç= àÉët= çdzwáÉêcáÉdäÉnáÉm= baêdzáÉà= çgóänócÜ= tÉndÉncàá= wÉ= wëéółczÉënÉà= äátÉêatuêzÉ=éêzÉdmáçtuK===

N0


mêçbäÉmó=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉà

cócÜ=éêzóëwaàanáÉ=àęzóâaI=àÉët=faâtI=żÉ=ç=áäÉ=nauâa=àęzóâa=éáÉêwëzÉgç=çdbówa=ëáę= éêzÉdÉ=wëzóëtâám=náÉśwáadçmáÉ=á=êównáÉż=taâá=cÜaêaâtÉê=ma=éçwëtaàąca=wáÉdza= jęzóâçwaI= tç= uczÉnáÉ= ëáę= àęzóâa= çbcÉgç= àÉët= w= dużÉà= máÉêzÉ= éêçcÉëÉm= śwáadçJ mómI= a= uczącó= ëáę= w= wáęâëzçścá= éêzóéadâów= dçbêzÉ= êçzumáÉàą= êządzącÉ= nám= êÉgułóI=nawÉt=àÉśäá=w= éÉwnóm=mçmÉncáÉ=éçtêafáą=àÉ=zaëtçëçwać=w=ëéçëób=całJ âçwácáÉ=zautçmatózçwanó=Eéatêz=_äÉóJsêçmanI=NVVNX=aÉhÉóëÉêI=OMMPX=euäëtáànI= OMMRX =bääáëI =OMMRI =OMMVaFK =káÉ =éçwánnç =zatÉm =dzáwáćI =żÉ =àÉdnómá =z =éçdëtawçJ wócÜ=cÉäów=badań=nad=éêçcÉëÉm=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=çbcÉgç=ëąW=ENF=zdÉfánáçwaJ náÉ=á=çéáëanáÉ=wáÉdzó=àęzóâçwÉà=uczącócÜ=ëáę=çêaz=EOF=wóàaśnáÉnáÉI=w=àaâá=ëéçëób= ëáę= çna= êçzwáàa= éçéêzÉz= çâêÉśäÉnáÉ= czónnáâów= wÉwnętêznócÜ= á= zÉwnętêznócÜI= âtóêÉ=àą=âëztałtuàąK=ldéçwáÉdzá=na=tÉ=dwa=éótanáa=maàą=âäuczçwÉ=znaczÉnáÉ=zaJ êównç= däa= tÉçêÉtóâów= á= badaczóI= âtóêzó= muëzą= uwzgäędnáć= cÜaêaâtÉê= wáÉdzó= jęzóâçwÉà=w=éêçéçnçwanócÜ=mçdÉäacÜ=tÉçêÉtócznócÜ=á=çdéçwáÉdnáç=àą=zçéÉêaJ càçnaäázçwać=w=éêçàÉâtacÜ=badawczócÜI=àaâ=á=däa=mÉtçdóâówI=autçêów=éçdêęczJ náâów= çêaz= ëamócÜ= nauczócáÉäáI= âtóêzó= ëą= zaántÉêÉëçwaná= àaâ= naàbaêdzáÉà= ÉfÉâJ tównómá= ëéçëçbamá= êçzwáàanáa= tÉà= wáÉdzóK= qóm= náÉmnáÉàI= àaâ= twáÉêdzá= bääáë= EOMMRFI=êÉaäázacàa=çbu=tócÜ=cÉäów=naéçtóâa=na=éçważnÉ=têudnçścáI=éçnáÉważ=náÉ= áëtnáÉàÉ= çgóänáÉ= aâcÉétçwanó= mçdÉä= tÉçêÉtócznó= w= tóm= zaâêÉëáÉI= a= ëtçëçwanÉ= ëéçëçbó=éçmáaêu=éçzçëtawáaàą=wáÉäÉ=dç=żóczÉnáaK= gÉśäá=cÜçdzá=ç=ëamç=êçzumáÉnáÉ=éçàęcáa=wiÉdzó=àęzóâçwÉàI=tç=áëtnáÉàą=baêdzç= wóêaźnÉ= êóżnácÉ= éçmáędzó= éçdÉàścáÉm= êÉéêÉzÉntçwanóm= éêzÉz= zwçäÉnnáâów= tÉçrii=natówistócznócÜ=EnéK=`ÜçmëâóI=NVTSX=dêÉggI=OMMPF=a=ëtançwáëâáÉm=zaàmçwaJ nóm=éêzÉz=ëéÉcàaäáëtówI=âtóêzó=çéçwáadaàą=ëáę=za=tÉçriami=âçnÉâcàçnistócznómi=EnéK= oumÉäÜaêt=á=jc`äÉääandI=NVUSX=kK=bääáëI=OMMPFK=mçdczaë=gdó=tÉ=éáÉêwëzÉ=éçëtuäuJ ją=áëtnáÉnáÉ= çdêębnÉgçI=wóëçcÉ=wóëéÉcàaäázçwanÉgç=á=dzáÉdzáczçnÉgç=báçäçgáczJ náÉ=mçdułu=ëłużącÉgç=naucÉ=àęzóâaI=naàczęścáÉà=çâêÉśäanÉgç=máanÉm=dêamatóâá= rnáwÉêëaänÉàI=âtóêó=umçżäáwáa=éêzóëwçàÉnáÉ=çâêÉśäçnÉgç=âçdu=àęzóâçwÉgç=máJ mç= náëâáÉà= àaâçścá= ÉâëéçzócàáI= tÉ= dêugáÉ= éçdâêÉśäaàą= êçäę= danócÜ= àęzóâçwócÜI= éçëtêzÉgaàąc=wáÉdzę=àęzóâçwą=àaâç=ëâçméäáâçwaną=ëáÉć=éçłączÉń=nÉuêçnçwócÜ= ç= êóżnÉà= ëáäÉ= á= éêzóàmuàącI= żÉ= àÉà= êçzwáàanáÉ= àÉët= mçżäáwÉ= dzáęâá= wóâçêzóëtanáu= tÉgç=ëamÉgç=mÉcÜanázmu= âçgnátównÉgç=cç=w= éêzóéadâu= ánnócÜ= fçêm=uczÉnáa= ëáęI= éçäÉgaàąc= na= ádÉntófáâacàáI= êÉàÉëtêacàá= á= éêzÉcÜçwówanáu= ëÉâwÉncàá= fçnçäçJ gácznócÜI= äÉâëóâaänócÜ= á= gêamatócznócÜ= EéçêK= bääáëI= OMMRI= OMMVaFK= `Üçć= tÉ= dwa= éçdÉàścáa=dáamÉtêaänáÉ=ëáę=çd=ëáÉbáÉ=êóżnáą=á=ëą=zazwóczaà=ëçbáÉ=éêzÉcáwëtawáanÉI= tóm=cç=àÉët=łączó=àÉët=faâtI=żÉ=aâcÉétuàą=çnÉ=éçdzáał=wáÉdzó=àęzóâçwÉà=na=wiÉdzę= iméäicótną=á=wiÉdzę=ÉâséäicótnąI=ëtçàąc=àÉdnçczÉśnáÉ=na=ëtançwáëâuI=żÉ=ta=éáÉêwëza=ma= cÜaêaâtÉê= éáÉêwçtnó= á= àaâç= taâa= ëtançwá= éçdëtawę= âçméÉtÉncàá= àęzóâçwÉàK= qç= âäuczçwÉ=êçzêóżnáÉnáÉ=äÉżó=tÉż=u=éçdëtaw=wáÉäu=mçdÉäá=tÉçêÉtócznócÜ=éçdÉàmuJ jącócÜ= éêóbę= wóàaśnáÉnáa= éêçcÉëu= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgçI= czÉgç= éêzóâłaJ dÉm=ëą=zaêównç=tÉ=wczÉśnáÉàëzÉ=E_áaäóëtçâI=NVTUX=hêaëÜÉnI=NVUNFI=àaâ=á=tÉ=zaéêçJ éçnçwanÉ=na=éêzÉëtêzÉná=çëtatnácÜ=äat=EnéK=_áaäóëtçâI=NVVQX=bääáëI=NVVTX=aÉhÉóJ ëÉêI=OMMPX=mawäaâI=OMMSFI=nawÉt=àÉśäá=wóëtęéuàą=êóżnácÉ=w=ëéçëçbáÉ=dÉfánáçwanáa= çbu =êçdzaàów =êÉéêÉzÉntacàá =á =użówana =àÉët =náÉcç =ánna =tÉêmánçäçgáaK =hwÉëtáą= ç =

NN


jáêçëław=mawäaâ

cÉntêaänóm=znaczÉnáu=wÉ=wëzóëtâácÜ=tócÜ=tÉçêáacÜ=àÉët=tÉż=éêçbäÉm=éêzódatnçścá= wáÉdzó=ÉâëéäácótnÉàI=âtóêó=ëéêçwadza=ëáę=w=éêaâtócÉ=dç=çâêÉśäÉnáa=êÉäacàá=éçmáęJ dzó=śwáadçmą=znaàçmçścáą=êÉgułI=éêawádÉł=á=zaëad=a=umáÉàętnçścáą=ácÜ=wóâçêzóJ ëtanáa= w= autÉntócznÉà=âçmunáâacàáI=éêzó= czóm=w= tóm= éêzóéadâu= éêÉzÉntçwanÉ= éêzÉz=ëéÉcàaäáëtów=éçgäądó=ëą=czaëÉm=baêdzç=çdmáÉnnÉK= =

hróterium Śwáadçmçść= oçdzaà=wáÉdzó= póëtÉmatócznçść=

tiedza implicótna káÉśwáadçmaI=ántuácóàna= mêçcÉduêaäna=znaàçmçść=êÉguł=á= àÉdnçëtÉâ=wáÉäçwóêazçwócÜ== wmáÉnna=aäÉ=uëóëtÉmatózçwana=

açëtęénçść= péçëób=wóâçêzóëtanáa=

wautçmatózçwana== jçżäáwÉ=w=czaëáÉ=êzÉczówáëtóm=

tÉêbaäázacàa= jçżäáwçść=éêzóëwçàÉnáa=

káÉmçżäáwa= lgêanáczçna=éêzÉz=taâáÉ=czónJ náâá=àaâ=wáÉâ=á=zdçänçść=éêzÉJ twaêzanáa=

tiedza eksplicótna ŚwáadçmaI=mÉtaäángwáëtóczna= aÉâäaêatówna=znaàçmçść=êÉguł= á=àÉdnçëtÉâ=wáÉäçwóêazçwócÜ= káÉëtabáänaI=náÉéêÉcózóànaI= błędna= tómaga=zaëçbów=uwagá= tómaga=zaéäançwanáa=á=namóJ słu= jçżäáwa= káÉ=éçdäÉga=çgêanáczÉnáçm= wáÉâu=á=ëÉâwÉncàçm=êçzwçàçJ wóm==

=

qabÉäa=NW=`ÜaêaâtÉêóëtóâa=wáÉdzó=áméäácótnÉà=á=ÉâëéäácótnÉà=EbääáëI=OMMRI=OMMVaFK=

= lmówáÉnáÉ= êóżnác= máędzó=wáÉdzą=áméäácótną=á= wáÉdzą=ÉâëéäácótnąI=âtóêÉ= éçëumçwanÉ=zçëtałó=w=qabÉäá=NI=wóéada=êçzéçcząć=çd=ëtwáÉêdzÉnáaI=żÉ=náÉzaJ äÉżnáÉ=çd=àÉà=êçdzaàu=wáÉdzę=àęzóâçwąI=âtóêa=ma=cÜaêaâtÉê=érçduâtuI=naäÉżó=çdJ êóżnáć= çd= ëamÉgç= érçcÉsu= àÉà= rçzwiàaniaI= czóäá= uczÉnia= sięI= çêaz= érçcÉsu= àÉà= użówaniaI= czóäá=érçduâcài=àęzóâçwÉàK=gÉśäá=cÜçdzá=ç=wiÉdzę=iméäicótnąI=tç=àÉët=çna=częścáą=éamáęcá= éêçcÉduêaänÉàI= àÉët= náÉśwáadçmaI= ántuácóàna= á= çbÉàmuàÉ= znaàçmçść= àÉdnçëtÉâ= äÉâëóâaänócÜ=çêaz=êÉguł=gêamatócznócÜK=`Üçć=uczącó=ëáę=mçgą=éêzÉz=àaâáś=czaë= użówać= êÉgułI= âtóêÉ= çdbáÉgaàą= w= mnáÉàëzóm= äub= wáęâëzóm= ëtçénáu= çd= nçêm= jęzóâa= dçcÉäçwÉgçI= a= éÉwáÉn= ëtçéáÉń= zmáÉnnçścá= àÉët= ánÜÉêÉntną= cÉcÜą= àęzóâa= éçśêÉdnáÉgçI=tç=àÉdnaâ= wáÉdza= ta=àÉët=wóëçcÉ=uëóëtÉmatózçwanaI= cç=éçwçduàÉI= żÉ=będącÉ=àÉà= częścáą=ÉäÉmÉntó=âçdu=àęzóâçwÉgç=ëą=użówanÉ=w=baêdzáÉà= âçnëÉJ âwÉntnó=á=éçéêawnó=ëéçëóbK=`ç=náÉzwóâäÉ=ważnÉI=wáÉdza=áméäácótna=àÉët=na=tóäÉ= zautçmatózçwanaI= żÉ= àÉà= użócáÉ= wómaga= àÉdónáÉ= mánámaänócÜ= zaëçbów= uwagáI= dzáęâá=czÉmu=mçżÉ=çna=bóć=ëzóbâç=á=bÉz=wóëáłâu=wóâçêzóëtana=w=ëótuacàáI=gdó= éêçduâcàa=àęzóâçwa=náÉ=àÉët=uéêzÉdnáç=zaéäançwanaI=taâ=àaâ=tç=ëáę=dzáÉàÉ=w=auJ tÉntócznÉà=âçmunáâacàáK=táÉdza=tÉgç=tóéu=náÉ=éçddaàÉ=ëáę=wÉêbaäázacàáI=ç=áäÉ=náÉ= zçëtanáÉ= utwçêzçna= àÉà= éaêaäÉäna= dÉâäaêatówna= êÉéêÉzÉntacàaI= a= àÉdnçczÉśnáÉ= áëtnáÉàą=çgêanáczÉnáa=cç=dç=mçżäáwçścá=àÉà=éêzóëwçàÉnáaI=âtóêÉ=zwáązanÉ=ëą=z=tzwK= çâêÉëÉm= âêótócznóm= á= funâcàçnçwanáÉm= ëÉâwÉncàá= êçzwçàçwócÜ= w= naucÉ= éçJ ëzczÉgóänócÜ= ëtêuâtuê= EéçêK= bääáëI= OMMRX= euäëtáànI= OMMRX= bêäamI= OMMSX= bääáëI= OMMVaFK=tiÉdza=Éâséäicótna=natçmáaëtI=àaâ=éáëzÉ=bääáë=EOMMQW=OVVFI=tç=śwáadçmçść= tÉgçI=z=czÉgç=ëâłada=ëáę=àęzóâ=çêaz=àÉgç=êçäá=w=żócáu=człçwáÉâaI=a=wáęc=wiÉdza=ç= jęzóâu=i=mçżäiwócÜ=séçsçbacÜ=àÉgç=użóciaK=ptançwá=çna=część=éamáęcá=dÉâäaêatównÉà=á=

N2


mêçbäÉmó=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉà

çbÉàmuàÉ= zaêównç= wiÉdzę= érzÉanaäizçwanąI= tàK= śwáadçmą= êÉéêÉzÉntacàę= êóżnócÜ= aëéÉâtów=àęzóâaI=taâ=na=éçzáçmáÉ=êÉguł=àaâ=á=àÉdnçëtÉâ=wáÉäçwóêazçwócÜI=àaâ=á= wiÉdzę= mÉtaäingwistócznąI= tàK= znaàçmçść= tÉêmánçäçgáá= náÉzbędnÉà= dç= ácÜ= çéáëanáaI= éêzó= czóm= tÉn= dêugá= ÉäÉmÉnt= àÉët= çécàçnaänóK= mçnáÉważ= tÉgç= tóéu= wáÉdza= tç= zbáóê=äuźnç=éçwáązanócÜ=faâtów=dçtóczącócÜ=éêzóëwaàanÉgç=àęzóâaI=tç=náÉ=ëtaJ nçwá= çna=ëéóànÉgç=ëóëtÉmuI= cç=ëéêawáa= żÉ=àÉët= çna=náÉëtabáänaI=náÉéêÉcózóàna=á= éÉłna= ëéêzÉcznçścá= éêzÉz= cç= bêaâ= àÉët= âçnëÉâwÉncàá= w= użócáu= éçëzczÉgóänócÜ= fçêm= àęzóâa= á= częëtç= éçàawáaàą= ëáę= błędóK= tóâçêzóëtanáÉ= wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉà= wómaga=uéêzÉdnáÉgç=zaéäançwanáa=wóéçwáÉdzá=á=czaëu=dç=namóëłuI=éç=tç=abó= çdëzuâać= á= zaëtçëçwać= çdéçwáÉdnáÉ= êÉgułó= czó= wóêażÉnáaI= a= tç= éçwçduàÉI= żÉ= çgêanáczçnÉ=zaëçbó=uwagá=muëzą=ëáę=âçncÉntêçwać=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=na=fçêmáÉ= a= náÉ= têÉścá= éêzÉâazu= éêzÉz= cç= użócáÉ= tÉgç= tóéu= êÉéêÉzÉntacàá= w= ëéçntanácznÉà= âçmunáâacàá= àÉët= baêdzç= têudnÉK= qóm= náÉmnáÉàI= àaâ= twáÉêdzá= aÉhÉóëÉê= EOMMPFI= mçżäáwó= àÉët= taâ= wóëçâá= ëtçéáÉń= zautçmatózçwanáa= wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉàI= żÉ= bęJ dzáÉ= çna= mçgła= bóć= wóâçêzóëtana= w= taâá= ëam= ëéçëób= àaâ= wáÉdza= áméäácótnaI= a= cÜçć= tÉn= éçgäąd= àÉët= âwÉëtáçnçwanó= éêzÉz= wáÉäu= badaczó= EnéK= euäëtáànI= OMMOFI= náÉ=wóâäuczaàą=çnáI=żÉ=çdéçwáÉdnáa=éêaâtóâa=àęzóâçwa=mçżÉ=éêçwadzáć=dç=wóJ twçêzÉnáa=ëáę=ántuácóànÉà=wáÉdzó=náÉśwáadçmÉàI=náÉ=tóäÉ=w=çdnáÉëáÉnáu=dç=ëamócÜ= êÉgułI= cç= twçêzçnócÜ= éêzó= ácÜ= użócáu= ëÉâwÉncàá= wóêazów= EkK= bääáëI= NVVQFK= t= âçńcuI=śwáadçma=wáÉdza=ç=zaëadacÜ=funâcàçnçwanáa=àęzóâa=mçżÉ=zçëtać=zwÉêJ baäázçwanaI=czó=tç=właënómá=ëłçwamáI=czó=tç=éêzó=użócáu=ëéÉcàaäáëtócznÉà=tÉêmáJ nçäçgááI=a=çéançwówanáÉ=tÉgç=tóéu=faâtów=çdbówa=ëáę=w=taâá=ëam=ëéçëób=àaâ=w= âażdÉà=ánnÉà= dzáÉdzánáÉ= żócáa=á= náÉ=àÉët= çgêanáczçnÉ=wáÉâáÉm=aná= éêçcÉëamá= êçzJ wçàçwómá=EéçêK=bääáëI=OMMRX=euäëtáànI=OMMRX=bääáëI=OMMVaFK= w=uwagá=na=tçI=żÉ=w=zdÉcódçwanÉà=wáęâëzçścá=éêzóéadâów=nauâa=àęzóâa= çbcÉgç=çéáÉêa=ëáę=w=mnáÉàëzóm=äub=wáęâëzóm=ëtçénáu=na=śwáadçmóm=çéançwóJ wanáu=êÉguł=éêçwadzącóm=dç=êçzwáàanáa=wáÉdzó=ÉâëéäácótnÉàI=âtóêÉà=waêtçść=àÉët= dçëóć=çgêanáczçnaI= baêdzç=ważnÉ=àÉët=çâêÉśäÉnáÉ=mçżäáwçścá=àÉà= éêzÉłożÉnáa= na= wáÉdzę=áméäácótnąI=âtóêa=gwaêantuàÉI=żÉ=uczącó=ëáę=będą=éçtêafáäá=ëâutÉcznáÉ=çëáąJ gać= zamáÉêzçnÉ= cÉäÉ= âçmunáâacóànÉ= w= wáÉäu= nçwócÜ= ëótuacàacÜK= tóêóżnáa= ëáę= tutaà =têzó =êçdzaàÉ =êÉäacàáI =âtóêÉ =éêzÉdëtawáaàą= ëáę= naëtęéuàącç =EéçêK =bääáëI =OMMRI = OMMVaFW=ENF=braâ=érzÉłożÉnia=EangK=nçnJintÉrfacÉ=éçsitiçnFI=cç=çznaczaI=żÉ=àÉdÉn=êçdzaà= wáÉdzó=náÉ=mçżÉ=éêzÉâëztałcáć=ëáę=w=dêugá=z=uwagá=na=faâtI=żÉ=ëą=çnÉ=éêzóëwaàanÉ= éêzó= wóâçêzóëtanáu= çdmáÉnnócÜ= mÉcÜanázmówI= ëą= éêzÉcÜçwówanÉ= w= ánnócÜ= częścáacÜ= mózgu= á= ánaczÉà= użówanÉ= EhêaëÜÉnI= NVUNX= euäëtáànI= OMMOX= maêadáëI= OMMVFI=cÜçć=w=náÉcç=łagçdnáÉàëzÉà=wÉêëàá=éêzóàmuàÉ=ëáę=mçżäáwçść=éêzÉàścáa=wáÉJ dzó= áméäácótnÉà= w= wáÉdzę= Éâëéäácótną= dzáęâá= śwáadçmÉà= êÉfäÉâëàá= nad= éêçduâcàą= jęzóâçwą=á= anaäázáÉ= wóéçwáÉdzá= EéçêK= _áaäóëtçâI= NVVQFX= EOF= éÉłnÉ=érzÉłożÉniÉ=EangK= strçng=intÉrfacÉ=éçsitiçnFI=âtóêÉ=zaâłada=mçżäáwçść=éêzÉàścáa=àÉdnÉgç=êçdzaàu=wáÉdzó= w=dêugáI=dçéuëzczaàąc=w=ëzczÉgóänçścá=éêzÉâëztałcÉnáÉ=ëáę=wáÉdzó=ÉâëéäácótnÉà=w= áméäácótnąI=cç=àÉët=mçżäáwÉ=dzáęâá=wóâçnówanáu=ćwáczÉń=á=zadań=uâáÉêunâçwaJ nócÜ=na=daną=fçêmęI=éêzó=czóm=áëtnáÉàą=âçntêçwÉêëàÉ=cç=dç=tÉgçI=czó=taâa=éêaâJ tóâa= àęzóâçwa= éçwánna= máÉć= cÜaêaâtÉê= mÉcÜanácznó= czó= tÉż= âçmunáâacóànó=

NP


jáêçëław=mawäaâ

EpÜaêwççdJpmátÜI= NVUNX= aÉhÉóëÉêI= NVVUI= OMMTFX= çêaz= EPF= częściçwÉ= érzÉłożÉniÉ= EangK=wÉaâ=intÉrfacÉ=éçsitiçnFI=cç=çznaczaI=żÉ=wáÉdza=Éâëéäácótna=mçżÉ=ëáę=zamáÉnáć= w= wáÉdzę=áméäácótnąI=aäÉ=tóäâç=àÉśäá=zçëtaną=ëéÉłnáçnÉ= çâêÉśäçnÉ= waêunâáI=âtóêÉ= są=êóżnáÉ=dÉfánáçwanÉ=éêzÉz=badaczóW=EaF=çëáągnáÉcáÉ=wómaganÉgç=Étaéu=êçzwçàu= jęzóâa= éçśêÉdnáÉgçI= z= czóm= wáążÉ= ëáę= tzwK= gçtçwçść= éëócÜçäángwáëtóczna= dç= éêzóëwçàÉnáa= danÉà= ëtêuâtuêó= EmáÉnÉmannI= NVUVX= bääáë= NVVTFI= EbF= śwáadçmçść= êÉguł= á= zaëad= ułatwáa= ëéçëtêzÉganáÉ= âçnâêÉtnócÜ= fçêm= éçśêód= danócÜ= àęzóâçJ wócÜI= cç= umçżäáwáa= uśwáadçmáÉnáÉ= ëçbáÉ= äuâ= w= âçméÉtÉncàá= àęzóâçwÉà= á= uêuJ cÜamáa= éêçcÉëó= çdéçwáÉdzáaänÉ= za= êçzwóà= wáÉdzó= áméäácótnÉà= EkK= bääáëI= NVVQI= bääáëI=NVVTX=kK=bääáëI=OMMOFI=çêaz=EcF=wóéçwáÉdzá=twçêzçnÉ=na=éçdëtawáÉ=wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉà= ëtançwáą= danÉ= àęzóâçwÉI= âtóêÉ= ëą= wóâçêzóëtówanÉ= dç= êçzwáàanáa= wáÉdzó= áméäácótnÉàK= t= çczówáëtó= ëéçëób= naàbaêdzáÉà= ántÉêÉëuàącÉ= z= éunâtu= wáJ dzÉnáa=dódaâtóâá=àęzóâa=çbcÉgç=ëą=êçzwáązanáa=EOF=á=EPFI=àaâç=żÉ=éêzóàęcáÉ=założÉJ náaI=żÉ=śwáadçma=znaàçmçść=êÉguł=náÉ=mçżÉ=ëáę=z=czaëÉm=éêzÉâëztałcáć=w=umáÉJ jętnçść=ácÜ= zaëtçëçwanáa= w= autÉntócznÉà= âçmunáâacàáI= czóäá=uznanáÉ= ëtançwáëâa= éêzÉdëtawáçnÉgç= w= éunâcáÉ= ENFI= ëtawáałçbó= éçd= znaâáÉm= zaéótanáa= cÉäçwçść= wóëáłâów=éçdÉàmçwanócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäáK=açwçdów=na=éêzódatnçść=wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉà= dçëtaêcza= nÉuêçäángwáëtóâaI= éçnáÉważ= wÉdług= náÉâtóêócÜ= badaczó= mçżäáwÉ=àÉët= éêzÉâëztałcÉnáÉ=ëáę=éamáęcá=dÉâäaêatównÉà=w=éamáęć=éêçcÉduêaänąI= cç= wëâazówałçbó= na= éÉłnÉ= éêzÉłożÉnáÉ= EiÉÉ= OMMQFI= a= cÜçć= ánná= wóâäuczaàą= tę= mçżäáwçśćI=dçéuëzczaàą=àÉdnaâ=éçzótównó=wéłów= śwáadçmÉà= znaàçmçścá= êÉguł= na=wóâëztałcÉnáÉ=ëáę=éaêaäÉänÉà=êÉéêÉzÉntacàá=áméäácótnÉàI=cç=z=âçäÉá=uzaëadnáałçJ bó=éêzóàęcáÉ=ÜáéçtÉzó=częścáçwÉgç=éêzÉłożÉnáa=maêadáë=EOMMQI=OMMVFK=qaâżÉ=wóJ náâá=wáÉäu=éêzÉéêçwadzçnócÜ=na=éêzÉëtêzÉná=çëtatnácÜ=äat=badań=nad=ëâutÉcznçJ ścáą= nauczanáa=gêamatóâá= éçâazuàąI=żÉ= çdéçwáÉdnáç= zaéäançwana=á= éêzÉéêçwaJ dzçna=ántÉêwÉncàa=dódaâtócznaI=w=ëzczÉgóänçścá=taâaI=âtóêa=àÉët=ścáśäÉ=éçwáązana= z= éêzÉâazówanáÉm= têÉścá=á= znaczÉńI= mçżÉ= ëáę= áëtçtnáÉ= éêzóczónáć= dç= êçzwáàanáa= náÉ=tóäâç=wáÉdzó=ÉâëéäácótnÉàI=aäÉ=taâżÉ=áméäácótnÉàK=táaêógçdnçść=wónáâów=tócÜ= éêçàÉâtów= badawczócÜ= zaäÉżó= àÉdnaâ= w= çgêçmnÉà= máÉêzÉ= çd= ëéçëçbu= zçéÉêaJ càçnaäázçwanáa= á= éçmáaêu= çbu= êçdzaàów= wáÉdzó= á= tç= właśnáÉ= tÉmu= zagadnáÉnáu= éçśwáęcçna=àÉët=âçäÉàna=część=aêtóâułuK=

= PK pposobó pomiaru wiedzó jęzókowej

= gaâ= àuż= wëéçmnáanç= éçwóżÉàI= ëłabçścáą= wáÉäu= badań= dçtóczącócÜ= ÉfÉâtównçścá= uczÉnáa=ëáę=á=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgç=àÉët=çgêanáczÉnáÉ=éçmáaêu=éçëtęéów=czónáçJ nócÜ= éêzÉz=ucznáów= dç=wónáâów= tÉëtów= gêamatócznócÜI= âtóêÉ=ëtançwáą=głównáÉ= çdzwáÉêcáÉdäÉnáÉ=éçëáadanÉà= éêzÉz=nácÜ=wáÉdzó=ÉâëéäácótnÉà=á=daàą=baêdzç=çgêanáJ czçnó= çbêaz= ácÜ= umáÉàętnçścá= wóâçêzóëtówanáa= znanócÜ= dÉâäaêatównáÉ= êÉguł= w= ëéçntanácznÉà= âçmunáâacàáI= cç= dçëtaêczółçbó= ánfçêmacàá= na= tÉmat= ëtçénáa= éêzóJ ëwçàÉnáa=wáÉdzó=áméäácótnÉàK=hçnáÉcznÉ=àÉët=zatÉm=uwzgäędnáÉnáÉ=éêzó=éäançwanáu= tÉëtów= wëtęénócÜI= âçńcçwócÜ= á= dóëtanëçwócÜ= taâácÜ= ëéçëçbów= éçmáaêuI= âtóêÉ= éçzwçäáłóbó=na=çcÉnę=êçzwçàu=tÉà=wáÉdzó=w=çdnáÉëáÉnáu=dç=nauczanÉà=ëtêuâtuêóI=a=

N4


mêçbäÉmó=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉà

naàäÉéëzóm= êçzwáązanáÉm= bółçbó= tu= włączÉnáÉ= zadań= âçmunáâacóànócÜI= âtóêócÜ= wóâçnanáÉ=wómagałçbó= àÉà= ëéçntanácznÉgçI= náÉzaéäançwanÉgç=użócáa= EéçêK= bääáëI= OMMNFK=qutaà=éçàawáaàą=ëáę=àÉdnaâ=éçważnÉ=têudnçścáI=a=tç=däatÉgçI=żÉ=taâáÉ=zadanáa= náÉłatwç=àÉët=éêzógçtçwaćI=éçnáÉważ=uczącó=ëáę=mçgą=zaëtçëçwać=ëtêatÉgáę=unáâu=á= éçdàąć= udaną= éêóbę= çëáągnáęcáa= zamáÉêzçnócÜ= cÉäów= âçmunáâacóànócÜ= wóâçêzóJ ëtuàąc= aätÉênatównÉ= śêçdâá= àęzóâçwÉI= a= éçza= tóm= mçgą= éçàawáć= ëáę= éêçbäÉmó= z= zaéÉwnáÉnáÉm= ëéçntanácznçścá= twçêzçnócÜ= wóéçwáÉdzáK= káÉ= mçżna= êównáÉż= zaéçmánaćI=żÉ=ácÜ=éêzÉéêçwadzÉnáÉ=w=waêunâacÜ=ëzâçänócÜ=náÉ=àÉët=ëéêawą=éêçJ ëtąI= cÜçćbó= z= uwagá= na= âçnáÉcznçść= êÉàÉëtêacàá= wóéçwáÉdzá= çêaz= faâtI= żÉ= mçgą= wóëtąéáć=têudnçścá=dçtóczącÉ=çcÉnó=ëtçénáa=çéançwanáa=çâêÉśäçnÉà=ëtêuâtuêóI=náÉ= mówáąc=àuż=ç=tómI=żÉ=àÉà=éçéêawnÉ=użócáÉ=wcaäÉ=náÉ=muëá=bóć=náÉśwáadçmÉI=aäÉ= çdbówać= ëáę= éêzó= wóâçêzóëtanáu= wóëçcÉ= zautçmatózçwanÉà= wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉà= bądź=çéançwanócÜ=éamáęcáçwç=wóêażeń=EiçëcÜâó=á=_äÉóJsêçmanI=NVVPX=aÉhÉóJ ëÉêI= OMMPX= bêäamI= OMMSI= OMMVFK= fëtnáÉnáÉ= tÉgç= tóéu= çgêanáczÉń= náÉ= çznacza= êzÉcz= àaënaI=żÉ=taâáÉ=zadanáa=náÉ=mçgą=bóć=z=éçwçdzÉnáÉm=wóâçêzóëtówanÉI=czÉgç=dçJ wçdÉm =ëą= badanáaI =âtóêÉ =éêçwadzáł= autçê =nánáÉàëzÉà =éubäáâacàá =EmawäaâI =OMMQI = OMMSI=OMMUFI= ëtçëuàąc= çéçwáadanáÉI= çéáë= çbêazâa= çêaz= êçzmçwę=w= çéaêcáu= ç= çdJ éçwáÉdná= matÉêáał= ëtómuäacóànó= á= zwáęâëzaàąc= éêawdçéçdçbáÉńëtwç= użócáa= naJ uczanÉà= ëtêuâtuêó= éçéêzÉz= éçdanáÉ= éêzóâładówI= wëâazówÉâ= á= ëcÉnaêáuëzóK= qóm= náÉmnáÉàI= têudnç= zaéêzÉczóćI= żÉ= ëâçnëtêuçwanáÉ= çdéçwáÉdnácÜ=zadań= mçżÉ= naJ ëtêęczać= ëéçêócÜ= éêçbäÉmów= w= éêzóéadâu= náÉâtóêócÜ= fçêm= àęzóâaI= a= çâêÉśäÉnáÉ= êçdzaàu=wóâçêzóëtówanÉà=wáÉdzó=mçżÉ=w=wáÉäu=ëótuacàacÜ=budzáć=wątéäáwçścáK=`ç= wáęcÉàI= náÉ= mçżna= tÉż= máÉć= éÉwnçścáI= żÉ= wóâçnuàąc= częëtç= baêdzç= têadócóànÉ= ćwáczÉnáa= na= tÉścáÉ=gêamatócznóm=EnéK=wóbóê=éçéêawnÉà=çdéçwáÉdzáI=tłumaczÉJ náÉI=éêzÉâëztałcÉnáÉF=uczÉń=âçêzóëta=zÉ=znanócÜ=śwáadçmáÉ=êÉguł=będącócÜ=częścáą= wáÉdzó=dÉâäaêatównÉàI=a=náÉ=z=wáÉdzó=éêçcÉduêaänÉàI=âtóêą=w=taâá=czó=ánnó=ëéçëób= udałç=mu=ëáę=êçzwánąćK=ptąd=tÉż=zaäÉcÉnáÉI=abó=taâáÉ=tÉëtó=zawáÉêałó=zadanáa=wómaJ gaàącÉ= çcÉnó= éçéêawnçścá= gêamatócznÉà= éçdanócÜ= zdańI= wóâazanáa= ëáę= wáÉdzą= mÉtaàęzóâçwą=á= éçdanáa= wóàaśnáÉń=ëtçëçwanócÜ= êÉgułK= tëzóëtâç= tç= éçâazuàÉI= żÉ= náÉzbędnÉ=àÉët=çéêacçwanáÉ=aätÉênatównócÜI=têafnócÜ=á=êzÉtÉänócÜ=naêzędzá=éçmáaJ êu= wáÉdzó= áméäácótnÉà= á= ÉâëéäácótnÉàI= âtóêÉ= náÉ= tóäÉ= máałóbó= całâçwácáÉ= zaëtąéáć= zadanáa=âçmunáâacóànÉ=á=tÉëtóI=cç=ëtançwáć=ácÜ=áëtçtnÉ=uzuéÉłnáÉnáÉI=daàąc=mçżäáJ wçść=wÉêófáâacàá=uzóëâanócÜ=za=ácÜ=éçmçcą=wónáâów=EéçêK=mawäaâI=OMMVFK== ==

hróterium ptçéáÉń śwáadçmçścá= açëtęénó=czaë= râáÉêunâçwanáÉ=uwagá= póëtÉmatócznçść= mÉwnçść= táÉdza=mÉtaäángwáëtóczna= jçżäáwçść=éêzóëwçàÉnáa==

tiedza implicótna ldéçwáÉdź=ántuácóàna= lgêanáczÉnáa=czaëçwÉ== mêzÉâazówanÉ=znaczÉnáa= hçnëÉâwÉncàa=çdéçwáÉdzá== tóëçâá=ëtçéáÉń=éÉwnçścá= káÉ=àÉët=wómagana= tczÉënÉ=êçzéçczęcáÉ=nauâá=

tiedza eksplicótna tóâçêzóëtanáÉ=êÉguł= _êaâ=çgêanáczÉń=czaëçwócÜ= cçêma=wóéçwáÉdzá= wmáÉnnçść=çdéçwáÉdzá= káëâá=ëtçéáÉń=éÉwnçścá= gÉët=wómagana= móźnÉ=êçzéçczęcáÉ=nauâá=uâáÉêunJ âçwanÉà=na=fçêmó=àęzóâa=

=

qabÉäa=OW=léÉêacàçnaäázacàa=wáÉdzó=áméäácótnÉà=á=ÉâëéäácótnÉà=Ebääáë=OMMRFK=

N5


jáêçëław=mawäaâ

tóëáłÉâ= çéêacçwanáa= tÉgç= tóéu= ánëtêumÉntów= éçdàął= w= çëtatnácÜ= äatacÜ= bääáë= wêaz= zÉ= ëwçámá= wëéółéêacçwnáâamá= EnéK= bääáëI= OMMRI= OMMSX= bädÉêI= OMMVX= bääáëI=OMMVaI=OMMVbX=bêäamI=OMMVX=içÉwÉnI=OMMVX=mÜáäéI=OMMVFI=éêzó=czóm=éunâJ tÉm=wóàścáa=bółç=uëtaäÉnáÉ=âêótÉêáów=çéÉêacàçnaäázacàá=wáÉdzó=áméäácótnÉà=á=ÉâëJ éäácótnÉàK=gaâ=wónáâa=z=qabÉäá=OI=naêzędzáa=maàącÉ=na=cÉäu=éçmáaê=tÉà=éáÉêwëzÉà= éçwánnó= wómagać= ántuácóànócÜ= çdéçwáÉdzá= éçéêzÉz= naêzucÉnáÉ= çgêanáczÉń= czaëçwócÜI= uâáÉêunâçwówać= uwagę= uczącócÜ= ëáę= na= éêzÉâazówanáÉ= znaczÉńI= bêać=éçd= uwagę=âçnëÉâwÉncàę=á= éÉwnçść=çdéçwáÉdzá= çêaz= unáâać=çdwçłań=dç= tÉêmánçäçgááI= a= ácÜ= wónáâá= będą= baêdzáÉà= wáaêógçdnÉ= w= éêzóéadâu= çëóbI= âtóêÉ= êçzéçczęłó=nauâę=àęzóâa=éêzÉd=âçńcÉm=çâêÉëu=âêótócznÉgçK=w=âçäÉá=tÉëtó=maàącÉ= służyć= éçmáaêçwá= tÉà= dêugáÉà= éçwánnó= ëtwaêzać= mçżäáwçść= çdwçłanáa= ëáę= dç= znanócÜ=śwáadçmáÉ=êÉgułI=zaéÉwnáać=çdéçwáÉdnáą=áäçść=czaëu=na=zaéäançwanáÉ= çdéçwáÉdzáI= ëtçëçwać= têadócóànÉ= ćwáczÉnáaI= âtóêÉ= wómagaàą= âçncÉntêacàá= na= fçêmacÜ= àęzóâaI= uwzgäędnáać= zmáÉnnçść= á= náÉéÉwnçść= çdéçwáÉdzáI= zawáÉêać= ÉäÉmÉnt= ëéêawdzaàącó= znaàçmçść= ëtçëçwnÉgç= mÉtaàęzóâaI= a= taâżÉ= éêÉfÉêçwać= uczÉëtnáâówI= âtóêzó= êçzéçczęäá= nauâę= àęzóâa= çbcÉgç= éç= çâêÉëáÉ= âêótócznóm= EéçêK=bääáëI=OMMRFK=t=çéaêcáu=ç=tÉn=zÉëtawu=âêótÉêáów=çéêacçwana=zçëtała=batÉêáa= éáęcáu= naêzędzá= éçmáaêu= wáÉdzó= áméäácótnÉà= á= ÉâëéäácótnÉàI= âtóêócÜ= têafnçść= á= êzÉtÉänçść= zçëtała= éçtwáÉêdzçna= ÉméáêócznáÉ= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= ëzÉêÉgu= fçêm= gêamatócznócÜ=w=àęzóâu=angáÉäëâám=EbääáëI=OMMRI=OMMVbFK=gÉśäá=cÜçdzá=ç=éêçcÉduJ êaäną=wáÉdzę= áméäácótnąI= ánëtêumÉntó= tÉ= çbÉàmuàąW= ENF= tÉst= wómagaàącó= stwiÉrdzÉnia= éçérawnçści=gramatócznÉà=zdańI=âtóêÉ=éçàawáaàą=ëáę=na=ÉâêanáÉ=âçméutÉêaI=a=uczÉëtJ nácó= maàą= çgêanáczçnó= czaë= na= éçdanáÉ= çdéçwáÉdzáI= EOF= séçntaniczną= wóéçwiÉdźI= gdzáÉ=éç=dwuâêçtnóm=éêzÉczótanáu= tÉâëtu=zawáÉêaàącÉgç=danÉ=ëtêuâtuêóI=uczącó= ëáę= maàą= za= zadanáÉ= gç= çéçwáÉdzáÉć= w= éêzÉcáągu= têzÉcÜ= mánutI= çêaz= EPF= tÉst= na= imitacàęI=w=âtóêóm=ucznáçwáÉ=ëłóëzą=éçéêawnÉ=á= náÉéçéêawnÉ=ëtwáÉêdzÉnáa=çâêÉJ śäaàącÉ=éÉwnÉ=éêzÉâçnanáa=EnéK=‘qêudnáÉà=àÉët=ëáę=nauczóć=àaéçńëâáÉgç=náż=angáÉäJ ëâáÉgç’FI=z=âtóêómá=muëzą=ëáę=zgçdzáćI=náÉ=zgçdzáć=bądź=wóêazáć=bêaâ=éÉwnçścá= cç=dç=ácÜ=têÉścáI=a=naëtęénáÉ=ëą=éêçëzÉná=ç=ácÜ=éçéêawnÉ=éçwtóêzÉnáÉI=dóëéçnuJ jąc=çgêanáczçnóm=czaëÉmK=katçmáaët=w=éêzóéadâu=dÉâäaêatównÉà=wáÉdzó=ÉâëéäáJ cótnÉà=użówanÉ=ëą=dwa=ëéçëçbó=éçmáaêuI=tàK=ENF=tÉst=wómagaàącó=stwiÉrdzÉnia=éçérawJ nçści=gramatócznÉà=éçàawáaàącócÜ=ëáę=na=ÉâêanáÉ=zdań=bÉz=çgêanáczÉnáa=czaëuI=âtóJ êÉmu= tçwaêzóëzó= éêçśba= ç= éêçcÉntçwÉ= çâêÉśäÉnáÉ= éêzÉâçnanáa= ç= éçéêawnçścá= dçâçnanÉgç= wóbçêu= á= zaznaczÉnáÉI= czó= dÉcózàa= zçëtała= éçdàęta= ántuácóànáÉI= czó= tÉż=éêzó= wóâçêzóëtanáu= çâêÉśäçnÉà= êÉgułóI= á= EOF= tÉst= wiÉdzó= mÉtaàęzóâçwÉàI= êównáÉż= éêzÉéêçwadzanó=âçméutÉêçwç=bÉz=çgêanáczÉnáa=czaëuI=gdzáÉ=uczÉëtnácó=wóbáÉJ êaàą= êÉgułęI= âtóêa= naàäÉéáÉà= wóàaśnáa= wóëtęéuàącó= w= zdanáu= błądI= çdnaàduàą= w= tÉâścáÉ=ÉäÉmÉntóI=âtóêÉ=ëą=éêzóâładamá=éçdanócÜ=tÉêmánów=gêamatócznócÜ=EnéK= éêzóámÉâF= á= ádÉntófáâuàą= częścá= zdańK= gaâ= wóâazaäá= bädÉê= á= bääáë= EOMMVFI= áëtnáÉàÉ= zwáązÉâ= máędzó= wónáâamá= uzóëâanómá= za= éçmçcą= tócÜ= naêzędzá= a= wónáâamá= éçwëzÉcÜnáÉ=ëtçëçwanócÜ=tÉëtów= báÉgłoścáI= éêzó=czóm=wáÉäÉ=zaäÉżó=çd= êçdzaàu= tÉëtu= çêaz= wóâçêzóëtówanócÜ= naêzędzá= éçmáaêu= wáÉdzó= àęzóâçwÉàK= f= taâI= ç= áäÉ= éçzáçm=báÉgłoścá= çâêÉśäçnó=na= éçdëtawáÉ=âçméutÉêçwÉgç=tÉëtu= qlbci=âçêÉJ

N6


mêçbäÉmó=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉà

äçwał= àÉdónáÉ= z= wónáâamá= éçmáaêu= wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉà= aäÉ= náÉ= áméäácótnÉà= çcÉJ náçnÉà= éêzó= éçmçcó= tÉëtu= wómagaàącÉgç= ëtwáÉêdzÉnáa= éçéêawnçścá= gêamatóczJ nÉà=bÉz=çgêanáczÉnáa=czaëuI=tç=bół=çn=zwáązanó=z=wónáâamá=éçmáaêu=çbu=êçdzaJ àów= wáÉdzó= na= tÉścáÉ= fbiqpI= éêzó= czóm= w= tóm= éêzóéadâu= wáÉdza= áméäácótna= bóła=dçdatâçwç=máÉêzçna=za=éçmçcą=tÉëtu=na=ámátacàęK= ka= zaâçńczÉnáÉ= waêtç= ëáę= êównáÉż= éêzóàêzÉć= âáäâu= éêzÉéêçwadzçnóm= w= çëtatnácÜ=äatacÜ=éêçàÉâtçm=badawczómI=w=âtóêócÜ=dçâçnówanç=éçmáaêu=wáÉdzó= áméäácótnÉà=á=ÉâëéäácótnÉà=éêzó=wóâçêzóëtanáu=naêzędzá=çmówáçnócÜ=éçwóżÉàI=àaâ=á= zuéÉłnáÉ= ánnócÜ=ánëtêumÉntówK= ka= éêzóâład=bääáë= EOMMSF=éçdàął=éêóbę=çâêÉśäÉnáa= ëtçénáa= têudnçścá= éêzóëwçàÉnáa= NT= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ= w= àęzóâu= angáÉäëâám= àaâç=wáÉdzó=áméäácótnÉà=á=ÉâëéäácótnÉàI=wóâçêzóëtuàąc=w=tóm=cÉäu=naêzędzáa=będącÉ= częścáą=çéêacçwanÉà= éêzÉz= náÉgç=batÉêáá=z=wóàątâáÉm=ëéçntanácznÉà= wóéçwáÉdzáI=á= udçwçdnáł=áëtnáÉnáÉ=áëtçtnócÜ=êóżnác=w=tóm=zaâêÉëáÉK= w=âçäÉá= bêäam=EOMMSI=OMMVF= éêzÉéêçwadzáła=badanáÉ=maàącÉ=na=cÉäu=wóâazanáÉ=têafnçścá=çêaz=çcÉnę=éêzódatnçJ ścá=tÉëtu=na=ámátacàęI=dçwçdzącI=żÉI=wbêÉw=tÉmu=cç=mçgłçbó=ëáę=na=éáÉêwëzó=êzut= çâa= wódawaćI= náÉ= éçäÉga= çn= na= éçwtóêzÉnáu= z= éamáęcá= uëłóëzanÉgç= zdanáaI= aäÉ= wómaga= àÉgç= éêzÉtwçêzÉnáa= éçd= âątÉm= znaczÉnáa= á= fçêmó= w= ścáśäÉ= çâêÉśäçnóm= czaëáÉI=cç=éçwçduàÉI=żÉ=âçnáÉcznÉ=ëtaàÉ=ëáę=çdwçłanáÉ=ëáę=dç=ántuácóànÉàI=wóëçcÉ= zautçmatózçwanÉà= wáÉdzó= áméäácótnÉàK= pzczÉgóäną= waêtçść= z= éunâtu= wádzÉnáa= badań=nad=ÉfÉâtównçścáą=êóżnócÜ=ëéçëçbów=nauczanáa=fçêm=àęzóâa=maàą=éêçàÉâtó= badawczÉI=âtóêÉ=éêzÉéêçwadzáäá= ióëtÉê=á= fzèuáÉêdç=EOMMVFI= bääáëI=içÉwÉn=á= bêäam= EOMMVFI=á=jóëtâçwëâaJtáÉêtÉäaâ=Ew=dêuâuFK=máÉêwëzÉ=z=nácÜ=máałç=na=cÉäu=çâêÉśäÉJ náÉ=ëâutÉcznçścá=éçdéçwáÉdzá=á=éêzÉfçêmułçwań=EangK=érçméts=á=rÉcastsF=w=éêzóëwaJ àanáu= êçdzaàu= gêamatócznÉgç= w= àęzóâu= fêancuëâámI=a= çcÉna= éçëtęéów= na= tÉścáÉ= wëtęénómI= âçńcçwóm= á= dóëtanëçwóm= çdbówała= ëáę= éêzó= éçmçcó= dwócÜ= zadań= wómagaàącócÜ= w= máaêę= ëéçntanácznÉà= éêçduâcàá= àęzóâçwÉàI= tàK= ádÉntófáâacàá= éêzÉdmáçtu=çêaz=çéáëu=çbêazâówI=éêzÉéêçwadzanÉgç=âçméutÉêçwç=tÉëtu=wóbçJ êu=éçéêawnÉà=çécàáI=éçdczaë=âtóêÉgç=bół=tÉż=máÉêzçnó=czaë=êÉaâcàáI=a=taâżÉ=anJ âáÉtó=dçtóczącÉà=śwáadçmçścá=éçàawáÉnáa=ëáę=âçêóguàącÉà=ánfçêmacàá=zwêçtnÉàI=àÉà= êçdzaàuI=éêzódatnçścá=á=çdbáçêuK=jamó=wáęc=tutaà=dç=czónáÉnáa=z=éçmáaêÉm=zaJ êównç=wáÉdzó=áméäácótnÉà=Ezadanáa=wómagaàącÉ=éêçduâcàá=àęzóâçwÉàFI=àaâ=á=ÉâëJ éäácótnÉà=EtÉët= á= w=éÉwnóm=ëÉnëáÉ=âwÉëtáçnaêáuëzFI= a=ánfçêmacàÉ= ç=czaëáÉ= êÉaâcàá= daàą=êównáÉż=éÉwáÉn=wgäąd=w=ëtçéáÉń=àÉà=autçmatózacàáK=w=âçäÉá=bääáëI=içÉwÉn=á= bêäam=EOMMVF=badaäá=ÉfÉâtównçść=âçêÉâtó=błędów=w=użócáu= czaëu=éêzÉëzłÉgç=w= jęzóâu=angáÉäëâám=w=zaäÉżnçścá=çd=tÉgçI=czó=àÉët=çna=ÉâëéäácótnaI=tàK=ucznáçwáÉ=ëą= śwáadçmáI=żÉ=ëą=éçéêawáanáI=taâ=àaâ=ma=tç=máÉàëcÉ=w=éêzóéadâu=éçdawanáa=ánJ fçêmacàá= mÉtaàęzóâçwócÜI= czó= tÉż= áméäácótnaI= tàK= gdó= ucznáçwáÉ= mçgą= náÉ= máÉć= tÉgç=tóéu=śwáadçmçścáI=taâ=àaâ=tç=ëáę=częëtç=dzáÉàÉ=w=éêzóéadâu=éêzÉfçêmułçJ wańK= qaâżÉ= tutaà= zmáanó= w= çéançwanáu= nauczanÉà= ëtêuâtuêó= çâêÉśäanÉ= bółó= na= tÉścáÉ=wëtęénómI=âçńcçwóm=çêaz=dóëtanëçwómI=éêzó=czóm=éçmáaê=wáÉdzó=ámJ éäácótnÉà= çdbówał= ëáę= éêzó= wóâçêzóëtanáu= tÉëtu= na= ámátacàęI= a= éçmáaê= wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉà= éêzó= użócáu= tÉëtu= çcÉnó= çéêawnçścá= gêamatócznÉà= bÉz= çgêanáczÉń= czaëçwócÜ= á= tÉëtu= wáÉdzó= mÉtaäángwáëtócznÉàK= t= âçńcu= jóëtâçwëâaJtáÉêtÉäaâ=

NT


jáêçëław=mawäaâ

Ew=dêuâuF=éçêównówała=ëâutÉcznçść=zadań=wómagaàącócÜ=éêçduâcàá=á=êÉcÉécàá=w= nauczanáu= angáÉäëâáÉgç= causativÉ= ÜavÉI= dçâçnuàąc= çcÉnó= éçëtęéów= ucznáów= na= têzÉcÜ=âçäÉànócÜ=tÉëtacÜ=na= éçdëtawáÉ= wónáâów=tÉëtu=wómagaàącÉgç=ëtwáÉêdzÉJ náa= éçéêawnçścá= gêamatócznÉàI= zaêównç= z= çgêanáczÉnáÉm= czaëçwómI= àaâ= á= bÉz= tÉgç=çgêanáczÉnáaI=zadanáa=wómagaàącÉgç=éçéêawáÉnáa=błędów=bÉz=çgêanáczÉnáa= czaëu=çêaz=tÉëtu=na=ámátacàęK=fnnómá=ëłçwó=wóâçêzóëtała=çna=éç=dwa=naêzędzáa= éçmáaêu=wáÉdzó=áméäácótnÉà= á= ÉâëéäácótnÉàI=âtóêÉ=éçzwçäáłó=àÉà= çâêÉśäáć=ÉfÉâtówJ nçść=çbu=éçdÉàśćI=z=tóm=żÉ=wónáâá=badanáa=uàawnáłó=éêçbäÉmó=zwáązanÉ=z=têafJ nçścáą=á=êzÉtÉänçścáą=tÉëtu=na=ámátacàęI=a=éêzÉéêçwadzçnÉ=dçdatâçwç=âwÉëtáçnaJ êáuëzÉ= á= wówáadó= z= naàäÉéëzómá= á= naàëłabëzómá= ucznáamá= éçâazałóI= żÉ= éçëtęéó= bółó= wónáâáÉm= éçdÉàścáa= éêÉzÉntçwanÉgç= éêzÉz= uczÉëtnáâówI= ácÜ= mçtówacàá= çêaz=éêÉfÉêçwanócÜ=ëtóäów=uczÉnáa=ëáęK=tëzóëtâç=tç=éçâazuàÉI=żÉ=éçmáaê=wáÉdzó= jęzóâçwÉà= w= badanáacÜ= nad= uczÉnáÉm= ëáę= á= nauczanáÉm= fçêm= àęzóâa= wcaäÉ= náÉ= muëá= ëáę=çgêanáczać=dç=ëtçëçwanáa= tÉëtówI=âtóêÉ=çéêacçwał=bääáë= á=àÉgç=wëéółJ éêacçwnácóI= aäÉ= na= éÉwnç= éçwánáÉn= bóć= wáÉäçaëéÉâtçwóI= głównáÉ= däatÉgçI= żÉ= éçëzczÉgóänÉ=naêzędzáa=mçgą=ëáę=çâazać=zawçdnÉ=w=âçnâêÉtnÉà=ëótuacàáI=cÜçćbó= z=uwagá=na=mçtówacàÉI=éêÉfÉêÉncàÉ=á=ëtóäÉ=éçznawczÉ=uczącócÜ=ëáęK==

== 4K tnioski i zalecenia

= qêafnó=á=êzÉtÉänó=éçmáaê=wáÉdzó=àęzóâçwÉà=tç=náÉwątéäáwáÉ=âwÉëtáa=ç=âäuczçwóm= znaczÉnáu=w=badanáacÜ=ÉméáêócznócÜ=nad=uczÉnáÉm=ëáę=á=nauczanáÉm=fçêm=àęzóJ âçwócÜI=gdóż=éêÉcózàa=w=tóm=zaâêÉëáÉ=éçzwaäa= dçâładnáÉ=çâêÉśäáć=ÉfÉâtównçść= ántÉêwÉncàá=dódaâtócznÉàI=àaâ=êównáÉż=éçêównać=ëâutÉcznçść=ëtçëçwanócÜ=tÉcÜJ náâI=mÉtçd=á=éêçcÉduêK=Abó=tÉn=waêunÉâ=mógł=zçëtać=ëéÉłnáçnóI=âçnáÉcznÉ=àÉët= éêzÉdÉ=wëzóëtâám=ëtçëçwanáÉ=naêzędzá=badawczócÜI=âtóêÉ=éçzwçäą=çcÉnáć=êçzJ wóà= náÉ=tóäâç=wáÉdzó=ÉâëéäácótnÉàI=czóäá= tÉàI=âtóêa=àÉët=głównáÉ=éêzódatna=na= tÉJ ëtacÜI= aäÉ= êównáÉż= wáÉdzó= áméäácótnÉàI= âtóêa= ëtançwá= éçdëtawę= ëéçntanácznÉà= âçmunáâacàáI= éêzó= czóm= użócáÉ= tÉgç= tóéu= ánëtêumÉntów= wcaäÉ= náÉ= àÉët= çbÉcnáÉ= nçêmąK= hçäÉànóm= éêçbäÉmÉm= àÉët=çdéçwáÉdnáÉ= zçéÉêacàçnaäázçwanáÉ= çbu= tócÜ= êçdzaàów=êÉéêÉzÉntacàáI=cç= mçżÉ=bóć=náÉ=äada=wózwanáÉm=w=éêzóéadâu=náÉâtóJ êócÜ= fçêm= àęzóâaK= gÉśäá= cÜçdzá= ç= éçmáaê= wáÉdzó= ÉâëéäácótnÉàI= tç= mçżäáwÉ= àÉët= wóâçêzóëtanáÉ=w=tóm=cÉäu=têadócóànócÜ=ćwáczÉń=gêamatócznócÜI=çéaêtócÜ=ç=wóJ éÉłnáanáÉ= äuâI= têanëfçêmacàęI= tłumaczÉnáÉ= á= wóbóê= éçéêawnÉà= çdéçwáÉdzáI= éçd= waêunâáÉm=àÉdnaâI=żÉ=zçëtaną=çnÉ=dçbêzÉ=zaéäançwanÉ=á=wóéêóbçwanÉ=w=badaJ náu= éáäçtażçwómK= qóm= náÉmnáÉàI= waêtç= ácÜ= wónáâá= zwÉêófáâçwać= za= éçmçcą= ánnócÜ= naêzędzáI= taâácÜ= àaâ= tÉI= âtóêÉ= éêçéçnuàÉ= bääáë= EOMMRI= OMMVbFI= czóäá= tÉëtu= çcÉnó=éçéêawnçścá=gêamatócznÉà=bÉz=çgêanáczanáa=czaëu=çêaz=tÉëtu=wáÉdzó=mÉJ taàęzóâçwÉàK=katçmáaët=w=éêzóéadâu=éçmáaêu=wáÉdzó=áméäácótnÉà=wódaàÉ=ëáęI=żÉ= wëâazanÉ= àÉët= çéêacçwówanáÉ= zadań= âçmunáâacóànócÜ= wómagaàącócÜ= użócáa= nauczanÉà= ëtêuâtuêóI= éêzó= czóm= w= tóm= éêzóéadâu= éáäçtaż= àÉët= éç= éêçëtu= náÉJ çdzçwnóI=àaâç=żÉ=badacz=baêdzç=łatwç=mçżÉ=ëáę=znaäÉźć=w=ëótuacàáI=gdó=częëtÉ= ëtçëçwanáÉ=ëtêatÉgáá=unáâu=ëéçwçduàÉI=żÉ=zÉbêanÉ=danÉ=çâażą=ëáę=bÉzwaêtçścáçJ

NU


mêçbäÉmó=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉà

wÉI=bç=ëtêuâtuêa=ta=będzáÉ=êzadâç=użówana=bądź=tÉż=wcaäÉ=ëáę=náÉ=éçàawáK=w=uwaJ gá=na=éêçbäÉmóI=ç=âtóêócÜ=bóła=mçwa=éçwóżÉàI=z=éÉwnçścáą=waêtç=tutaà=tÉż=ëáęJ gnąć=éç=tÉët=na=ámátacàę=á=tÉët=çcÉnó=éçéêawnçścá=gêamatócznÉà=z=çgêanáczÉnáÉm= czaëçwómI= bç= z= àÉdnÉà= ëtêçnó= umçżäáwá= tç= wáÉäçaëéÉâtçwą= çcÉnę= âçméÉtÉncàá= jęzóâçwÉàI=a=z=dêugáÉà=éçzwçäá=ëáę=éêzÉâçnaćI=na=áäÉ=ëéçntanácznÉ=użócáÉ=ëtêuâtuJ êó= wónáâa= z= éêzóëwçàÉnáa= wáÉdzó= áméäácótnÉà= a= na= áäÉ= dçbówa= ëáę= w= çéaêcáu= ç= zautçmatózçwaną=wáÉdzę=ÉâëéäácótnąK=`Üçć=tÉëtó=gêamatócznÉ=á=zadanáa=âçmuJ náâacóànÉ=náÉ=ëą=dçëâçnałómá=naêzędzáamá=éçmáaêu=á=czaëÉm=têudnç=àÉët=çâêÉśäáć= êçdzaà= wáÉdzó= wóâçêzóëtówanó= éêzó= ácÜ= wóâçnówanáuI= tç= ácÜ= zaäÉtą= àÉët= tçI= żÉ= êçzêóżnáÉnáÉ=éçmáędzó=ëéçntanáczną=a=âçntêçäçwaną=éêçduâcàą=àęzóâçwą=mçżJ na=çdnáÉść=dç=êÉaänócÜ=zacÜçwańI=a=cç=za=tóm=ádzáÉ=łatwáÉà=àÉët=àÉ=éêzÉłożyć=na= éêaâtóâę=ëzâçänąK=qêzÉba=tÉż=ëçbáÉ=zdawać=ëéêawęI=żÉ=àaââçäwáÉâ=éêóba=çdêóżJ náÉnáa= zautçmatózçwanÉà= wáÉdzó= dÉâäaêatównÉà= çd= wáÉdzó= éêçcÉduêaänÉà= mçżÉ= bóć=ántÉêÉëuàąca=z=tÉçêÉtócznÉgç=éunâtu=wádzÉnáaI=tç=zaéÉwnÉ=náÉ=ma=çna=wáęâJ ëzÉgç= znaczÉnáa= däa= badacza= éçdÉàmuàącÉgç= wóëáłÉâ= çâêÉśäÉnáa= ÉfÉâtównçścá= éÉwnócÜ=ëéçëçbów=nauczanáaI=náÉ=mówáąc=àuż=ç=nauczócáÉäacÜ=á=ucznáacÜK=wa=tç= wëâazanÉ= bółçbó= z= éÉwnçścáą= uwzgäędnáÉnáÉ= naêzędzáI= âtóêÉ= éçzwçäáłóbó= na= éçmáaê= éêçduâtównÉgç= á= êÉcÉétównÉgç= wómáaêu= wáÉdzó= áméäácótnÉà= á= áméäácótJ nÉàI= éçnáÉważ= tÉn= éáÉêwëzó= éçdäÉga= çgêanáczÉnáçm= êçzwçàçwómI= a= tÉn= dêugá= naàéêawdçéçdçbnáÉà=náÉI=cç=mçżÉ=náÉść=zÉ=ëçbą=ważnÉ=áméäáâacàÉ=dódaâtócznÉK== káÉzaäÉżnáÉ=çd=wóâçêzóëtówanócÜ=naêzędzáI=naäÉżó=êównáÉż=zwêócáć=uwaJ gę=na=ánnÉI=náÉ=mnáÉà=ważnÉI=aëéÉâtó=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉàI=âtóêÉ=náÉêzadâç= waêunâuàą=wáaêógçdnçść=uzóëâanócÜ=wónáâówK=`Üçdzá=tutaà=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=ç= éêzÉéêçwadzanáÉ= àÉdnÉgç= äub= nawÉt= âáäâu= tÉëtów= dóëtanëçwócÜI= âtóêÉ= umçżäáJ wáaàą=çâêÉśäÉnáÉ=długçtêwałÉgç=wéłówu=ántÉêwÉncàá=na=éêzóëwçàÉnáÉ=danÉà=ëtêuâJ tuêóI=éäançwanáÉ=badań=éçdłużnócÜI=dzáęâá=âtóêóm=da=ëáę=çâêÉśäáćI=w=àaâá=ëéçëób= àÉët=çna=użówana=na=éêzÉëtêzÉná=dłużëzÉgç=czaëu=á=àaâáÉ=ëą=w=tóm=wzgäędzáÉ=êÉäaJ càÉ=máędzó=wáÉdzą= áméäácótną= á= ÉâëéäácótnąI=àaâ= êównáÉż= éêzÉéêçwadzanáÉ= àaâçJ ścáçwÉà=anaäázó=wóéçwáÉdzá=uczącócÜ=ëáę=w=zadanáacÜ=âçmunáâacóànócÜI=éçnáÉJ waż= éçzwçäá= tç= äÉéáÉà= çâêÉśäáć= cÜaêaâtÉê= ëtçëçwanÉà= éçdczaë= ácÜ= wóâçnówanáa= wáÉdzó=àęzóâçwÉàK=taêtç=tÉż=wzáąć=éçd= uwagęI=çczówáścáÉ= w= taâám=zaâêÉëáÉI=w= àaâám= àÉët= tç= mçżäáwÉ= w= âçnâêÉtnÉà= ëótuacàáI= êçäę= czónnáâów= ándówáduaänócÜ= á= âçntÉâëtuaänócÜI= bç= częëtç= mçgą= çnÉ= dÉtÉêmánçwać= êÉzuätató= dçâçnówanócÜ= éçmáaêów =w =ç =wáÉäÉ =wáęâëzóm =ëtçénáu =náż= ëtçëçwanÉ =w =tóm =cÉäu =naêzędzáaK = jámç=żÉ=aná=ëéÉłnáÉnáÉ=wëzóëtâácÜ=tócÜ=waêunâówI=aná=wóâçêzóëtówanáÉ=çéáëaJ nócÜ=éçwóżÉà= ánëtêumÉntów= náÉ= zagwaêantuàÉI=żÉ=uda=ëáę=w= âażdóm=éêzóéadâu= dçâładnáÉ= çâêÉśäáć= éçzáçm= çéançwanáa= nauczanÉà= ëtêuâtuêó= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= wáÉdzó=áméäácótnÉà=á=ÉâëéäácótnÉàI=tç=na=éÉwnç=waêtç=zêçbáć=wëzóëtâçI=abó=dçâçJ nówanÉ=éçmáaêó=bółó=àaâ=naàbaêdzáÉà=éêÉcózóànÉI=bç=tóäâç=wtÉdó=mçżäáwÉ=będzáÉ= çâêÉśäÉnáÉ=êzÉczówáëtÉà= éêzódatnçścá= éçëzczÉgóänócÜ=êçzwáązań=dódaâtócznócÜI= a=cç=za=tóm=ádzáÉ=zçétómaäázçwanáÉ=nauczanáa=fçêm=àęzóâçwócÜK=== = =

N9


jáêçëław=mawäaâ

BfBifldoAcfA

= _áaäóëtçâI=bK=NVTUK=„A=tÜÉçêÉtácaä=mçdÉä=çf=ëÉcçnd=äanguagÉ=äÉaênáng”K=EwF=ianJ guagÉ=iÉarning=OUW=SVJUQK== _áaäóëtçâI=bK=NVVQK=„Anaäóëáë= and=cçntêçä=án=tÜÉ=dÉvÉäçémÉnt=çf=a= ëÉcçnd=äanJ guagÉ”K=EwF=ptudiÉs=in=pÉcçnd=ianguagÉ=Acèuisitiçn=NSW=NRTJNSUK== _äÉóJsêçmanI=oK=NVVNK=„qÜÉ=äçgácaä=éêçbäÉm=çf=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉaênáng”K=EwF= iinguistic=Anaäósis=OMW=PJQVK== `ÜçmëâóI=kK=NVTSK=oÉfäÉctiçns=çn=äanguagÉK=içndçnW=qÉméäÉ=pmátÜK= aÉhÉóëÉêI=oK=NVVUK=„_Éóçnd=fçcuë=çn=fçêmW=`çgnátávÉ=éÉêëéÉctávÉë=çn=äÉaênáng= and=éêactácáng=ëÉcçnd=äanguagÉ=gêammaê”K=EwF=açugÜtóI=`K=gK=á=táääáamëI= gK=EêÉdKFK=cçcus= çn=fçrm= in= sÉcçnd= äanguagÉ=acèuisitiçnK= `ambêádgÉW= `ambêádgÉ= rnávÉêëátó=mêÉëëK=QOJSPK= aÉhÉóëÉêI=oK=OMMPK=„fméäácát=and=Éxéäácát=äÉaênáng”K=EwF=açugÜtóI=`K=gK=á=içngI= jK=eK=EêÉdKFK=eandbççâ=çf=sÉcçnd=äanguagÉ=acèuisitiçnK=jaädÉnI=jAW=_äacâwÉääK= PNPJPQUK=== aÉhÉóëÉêI= oK= OMMTK= „fntêçductáçnW= pátuatáng= tÜÉ= cçncÉét= çf= éêactácÉ”K= EwF= aÉJ hÉóëÉêI=oK=EêÉdKFK=mracticÉ=in=a=sÉcçnd=äanguagÉW=mÉrséÉctivÉs=frçm=aééäiÉd=äinguistics= and=cçgnitivÉ=ésócÜçäçgóK=`ambêádgÉW=`ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK=NJNUK== bädÉêI= `K= OMMVK= „saäádatáng= a= tÉët= çf= mÉtaäánguáëtác= ânçwäÉdgÉ”K= EwF= bääáëI= oKI= içÉwÉnI=pKI=bädÉêI=`KI=bêäamI=oKI=mÜáäéI=gK=á=oÉándÉêëI=eK=EêÉdKFK=fméäicit=and= Éxéäicit=ânçwäÉdgÉ=in=sÉcçnd=äanguagÉ=äÉarningI=tÉsting=and=tÉacÜingK=_êáëtçäW=juätáJ äánguaä=jattÉêëK=NNPJNPUK===== bädÉêI =`K =á =bääáëI =oK =OMMVK =„fméäácát =and =Éxéäácát =ânçwäÉdgÉ =çf =an =iO =and =äanJ guagÉ=éêçfácáÉncó”K=EwF=bääáëI=oKI=içÉwÉnI=pKI=bädÉêI=`KI=bêäamI=oKI=mÜáäéI=gK= á=oÉándÉêëI=eK=EêÉdKFK=fméäicit=and=Éxéäicit=ânçwäÉdgÉ=in=sÉcçnd=äanguagÉ=äÉarningI= tÉsting=and=tÉacÜingK=_êáëtçäW=juätáäánguaä=jattÉêëK=NSTJNVPK====== bääáëI=kK=NVVQK=„fntêçductáçnW=fméäácát=and=Éxéäácát=äanguagÉ=äÉaênáng=–=an=çvÉêJ váÉw”=EwF=bääáëI=kK=EêÉdKFK=fméäicit=and=Éxéäicit=äÉarning=çf=äanguagÉsK=pan=aáÉgçK= `AW=AcadÉmác=mêÉëëK=NJPNK= bääáëI=kK=OMMOK=„cêÉèuÉncó=ÉffÉctë=çn=äanguagÉ=éêçcÉëëángW=A=êÉváÉw=wátÜ=áméäáJ catáçnë= fçê= áméäácát= and= Éxéäácát= äanguagÉ= acèuáëátáçn”K= ptudiÉs= in= pÉcçnd= ianguagÉ=Acèuisitiçn=OQW=NQPJNUUK= bääáëI=kK=OMMPK=„`çnëtêuctáçnëI= cÜunâáng=and= cçnnÉctáçnáëmW=qÜÉ=ÉmÉêgÉncÉ=çf= ëÉcçnd=äanguagÉ=ëtêuctuêÉ”K=EwF=açugÜtóI=`K=gK=á=içngI=jK=eK=EêÉdKFK=eandJ bççâ=çf=sÉcçnd=äanguagÉ=acèuisitiçnK=jaädÉnI=jAW=_äacâwÉääK=SPJNMPK=== bääáëI=oK=NVVTK=piA=rÉsÉarcÜ=and=äanguagÉ=tÉacÜingK=lxfçêdW=lxfçêd=rnávÉêëátó=mêÉëëK= bääáëI=oK=OMMNK=„fnvÉëtágatáng=fçêmJfçcuëÉd=ánëtêuctáçn”K=EwF=bääáëI=oK=EêÉdKFK=cçrmJ fçcusÉd=instructiçn=in=sÉcçnd=äanguagÉ=äÉarningK=jaädÉnI=jAW=_äacâwÉääK=NJQSK= bääáëI=oK=OMMQK=„qÜÉ=dÉfánátáçn=and=mÉaëuêÉmÉnt=çf=iO=Éxéäácát=ânçwäÉdgÉ”K=EwF= ianguagÉ=iÉarning=RQW=OOTJOTRK= bääáëI=oK=OMMRK=„jÉaëuêáng=áméäácát=and=Éxéäácát=ânçwäÉdgÉ=çf=a=ëÉcçnd=äanguagÉW=A= éëócÜçmÉtêác=ëtudó”K=EwF=ptudiÉs=in=pÉcçnd=ianguagÉ=Acèuisitiçn=OTW=NQNJNTOK===

20


mêçbäÉmó=éçmáaêu=wáÉdzó=àęzóâçwÉà

bääáëI= oK= OMMSK= „jçdÉäáng= äÉaênáng= dáffácuätó= and= ëÉcçnd= äanguagÉ= éêçfácáÉncóW= qÜÉ= dáffÉêÉntáaä= cçntêábutáçnë= çf= áméäácát= and= Éxéäácát= ânçwäÉdgÉ”K= EwF= AééäiÉd=iinguistics=OTW=QPNJQSPK== bääáëI=oK=OMMVaK=„fméäácát=and=Éxéäácát=äÉaênángI=ânçwäÉdgÉ=and=ánëtêuctáçn”K=EwF= bääáëI=oKI=içÉwÉnI=pKI=bädÉêI=`KI=bêäamI=oKI=mÜáäéI=gK=á=oÉándÉêëI=eK=EêÉdKFK= fméäicit= and= Éxéäicit= ânçwäÉdgÉ= in= sÉcçnd= äanguagÉ= äÉarningI= tÉsting= and= tÉacÜingK= _êáëtçäW=juätáäánguaä=jattÉêëK=PJORK====== bääáëI= oK= OMMVbK= „jÉaëuêáng= áméäácát= and= Éxéäácát= ânçwäÉdgÉ= çf= a= ëÉcçnd= äanJ guagÉ”K=EwF=bääáëI=oKI=içÉwÉnI=pKI=bädÉêI=`KI=bêäamI=oKI=mÜáäéI=gK=á=oÉándÉêëI= eK= EêÉdKFK= fméäicit= and= Éxéäicit= ânçwäÉdgÉ= in= sÉcçnd= äanguagÉ= äÉarningI= tÉsting= and= tÉacÜingK=_êáëtçäW=juätáäánguaä=jattÉêëK=PNJSQK== bääáëI=oKI=içÉwÉnI=pK=á= bêäamI=oK=OMMVK=„fméäácát=and=Éxéäácát=cçêêÉctávÉ=fÉÉdbacâ= and =tÜÉ =acèuáëátáçn =çf =iO =gêammaê”K =EwF =bääáëI =oKI =içÉwÉnI =pKI =bädÉêI =`KI = bêäamI=oKI=mÜáäéI=gK=á=oÉándÉêëI=eK=EêÉdKFK=fméäicit=and=Éxéäicit=ânçwäÉdgÉ=in=sÉcçnd= äanguagÉ=äÉarningI=tÉsting=and=tÉacÜingK=_êáëtçäW=juätáäánguaä=jattÉêëK=PMPJPPOK====== bêäamI=oK=OMMSK=„bäácátÉd=ámátatáçn=aë=a=mÉaëuêÉ=çf=iO=áméäácát=ânçwäÉdgÉW=An= Éméáêácaä=vaäádatáçn=ëtudó”K=EwF=AééäiÉd=iinguistics=OTW=QSQJQVNK= bêäamI=oK=OMMVK=„qÜÉ=ÉäácátÉd=çêaä=ámátatáçn=tÉët=aë=a=mÉaëuêÉ=çf=áméäácát=ânçwJ äÉdgÉ”K=EwF=bääáëI=oKI=içÉwÉnI=pKI=bädÉêI=`KI=bêäamI=oKI=mÜáäéI=gK=á=oÉándÉêëI= eK= EêÉdKFK= fméäicit= and= Éxéäicit= ânçwäÉdgÉ= in= sÉcçnd= äanguagÉ= äÉarningI= tÉsting= and= tÉacÜingK=_êáëtçäW=juätáäánguaä=jattÉêëK=SRJVPK====== dêÉggI=hK=oK=OMMPK=„qÜÉ=ëtatÉ=çf=ÉmÉêgÉntáëm=án=ëÉcçnd=äanguagÉ=acèuáëátáçn”K= EwF=pÉcçnd=ianguagÉ=oÉsÉarcÜ=NVW=VRJNOUK== euäëtáànI =gK =eK =OMMOK =„qçwaêdë =a =unáfáÉd =accçunt =çf =tÜÉ =êÉéêÉëÉntatáçnI = éêçcÉëëáng= and= acèuáëátáçn= çf= ëÉcçnd= äanguagÉ= ânçwäÉdgÉ”K= EwF= pÉcçnd= ianguagÉ=oÉsÉarcÜ=NUW=NVPJOOPK=== euäëtáànI= gK= eK= OMMRK=„qÜÉçêÉtácaä= and= Éméáêácaä= áëëuÉë= án= tÜÉ= ëtudó= çf= áméäácát= and= Éxéäácát= ëÉcçndJäanguagÉ= ânçwäÉdgÉ”K= EwF= ptudiÉs= in= pÉcçnd= ianguagÉ= Acèuisitiçn=OTW=NOVJNQMK=== hêaëÜÉnI= pK= NVUNK= pÉcçnd= äanguagÉ= acèuisitiçn= and= sÉcçnd= äanguagÉ= äÉarningK= lxfçêdW= mÉêgamçnK== iÉÉI= kK= OMMQK= „qÜÉ= nÉuêçbáçäçgó= çf= éêçcÉduêaä= mÉmçêó”K= EwF= pcÜumannI= gKI= `êçwÉääI=pKI=gçnÉëI=kKI=iÉÉI=kKI=pcÜucÜÉêtI=pK=á=tççdI=iK=EêÉdKFK=qÜÉ=nÉurçbiJ çäçgó=çf=äÉarningW=mÉrséÉctivÉs=frçm=sÉcçnd=äanguagÉ=acèuisitiçnK=jaÜwaÜI=kgW=iawJ êÉncÉ=bêäbaumK=QPJTPK=== içÉwÉnI=pK=OMMVK=„dêammatácaäátó=àudgmÉnt=tÉëtë=and=tÜÉ=mÉaëuêÉmÉnt=çf=áméäáJ cát=and=Éxéäácát=iO=ânçwäÉdgÉ”K=EwF=bääáëI=oKI=içÉwÉnI=pKI=bädÉêI=`KI=bêäamI= oKI=mÜáäéI=gK=á=oÉándÉêëI=eK=EêÉdKFK=fméäicit=and=Éxéäicit=ânçwäÉdgÉ=in=sÉcçnd=äanguagÉ= äÉarningI=tÉsting=and=tÉacÜingK=_êáëtçäW=juätáäánguaä=jattÉêëK=VQJNNOK====== içëcÜâóI=iK=á=_äÉóJsêçmanI=oK=NVVPK=„dêammaê=and=taëâJbaëÉd=mÉtÜçdçäçgó”K= EwF=`êççâÉëI=dK=á=daëëI=pK=EêÉdKFK=qasâs=and=äanguagÉ=äÉarningK=sçäK=NK=`äÉvÉJ dçnW=juätáäánguaä=jattÉêëK=NOPJNSTK==

2N


jáêçëław=mawäaâ

ióëtÉêI= oK= á= fzèuáÉêdçI= gK= OMMVK=„mêçmétë= vëK= êÉcaëtë= án=dóadác= ántÉêactáçn”K= EwF= ianguagÉ=iÉarning=RVW=QRPJQVUK== jóëtâçwëâaJtáÉêtÉäaâI=AK=Ew=dêuâuFK=„qÜÉ=dÉvÉäçémÉnt=çf=áméäácát=ânçwäÉdgÉ= tÜêçugÜ=ëtêuctuêÉd=ánéut=actávátáÉëW=qÜÉ=áméçêtancÉ=çf=ándáváduaä=éÉêcÉéJ táçnë= cçncÉênáng= gêammaê= ánëtêuctáçn”K= EwF= AêabëâáI= gK= á= tçàtaëzÉâI= AK= EêÉdKFK=fndividuaä=äÉarnÉr=diffÉrÉncÉs=in=sÉcçnd=äanguagÉ=acèuisitiçnK=`äÉvÉdçnW=juäJ táäánguaä=jattÉêëK=== maêadáëI=jK=OMMQK=A=nÉurçäinguistic=tÜÉçró=çf=biäinguaäismK=AmëtÉêdamW=gçÜn=_ÉnàamánëK= maêadáëI=jK=OMMVK=aÉcäarativÉ=and=érçcÉduraä=dÉtÉrminants=çf=sÉcçnd=äanguagÉsK=AmëtÉêJ damW=gçÜn=_ÉnàamánëK= mawäaâI=jK=OMMQK=„ln=ÜÉäéáng=ëtudÉntë=bÉ=mçêÉ=accuêatÉK=`an=tÜÉ=máëëáçn=ÉvÉê= bÉ=accçméäáëÜÉd?”K=EwF=fAqbci=oÉsÉarcÜ=kÉws=NQRW=OQJOUK== mawäaâI= jK=OMMSK= qÜÉ=éäacÉ=çf=fçrmJfçcusÉd=instructiçn=in=tÜÉ=fçrÉign=äanguagÉ=cäassrççmK= mçznań–haäáëzW= tódawnáctwç= tódzáału= mÉdagçgácznçJAêtóëtócznÉgç= rAj=w=haäáëzuK== mawäaâI =jK =OMMUK =„qÜÉ =ÉffÉct =çf =cçêêÉctávÉ =fÉÉdbacâ =çn =tÜÉ =acèuáëátáçn =çf =tÜÉ = bngäáëÜ=tÜáêd=éÉêëçn=Jë=Éndáng”K=EwF=dabêóśJ_aêâÉêI=aK=EêÉdKFK=jçréÜçsóntacJ tic=issuÉs=in=sÉcçnd=äanguagÉ=acèuisitiçnK=`äÉvÉdçnW=juätáäánguaä=jattÉêëK=NUTJOMOK=== mawäaâI=jK=OMMVK=„kauczanáÉ=gêamatóâá=àęzóâa=çbcÉgç=–=âáÉêunâá=á=mÉtçdó=baJ dań”K=EwF=kÉçfiäçäçg=POW=PPJQUK= mÜáäéI=gK=OMMVK=„matÜwaóë=tç=éêçfácáÉncóW=iÉaênáng=ÉxéÉêáÉncÉë=and=attaánmÉnt=án= áméäácát=and=Éxéäácát=ânçwäÉdgÉ=çf=bngäáëÜ=aë=a=ëÉcçnd=äanguagÉ”K=EwF=bäJ äáëI=oKI=içÉwÉnI=pKI=bädÉêI=`KI=bêäamI=oKI=mÜáäéI=gK=á=oÉándÉêëI=eK=EêÉdKFK=fmJ éäicit=and=Éxéäicit=ânçwäÉdgÉ=in=sÉcçnd=äanguagÉ=äÉarningI=tÉsting=and=tÉacÜingK=_êáëJ tçäW=juätáäánguaä=jattÉêëK=NVQJONRK======= máÉnÉmannI=jK=NVUVK=„fë=äanguagÉ=tÉacÜabäÉ?=mëócÜçäánguáëtác=ÉxéÉêámÉntë=and= ÜóéçtÜÉëÉë”K=EwF=AééäiÉd=iinguistics=NMW=ROJTVK= oumÉäÜaêtI=aK=á=jc`äÉääandI=gK=EêÉdKFK=NVUSK=maraääÉä=distributÉd=érçcÉssingW=bxéäçratiçns= in=tÜÉ=micrçstructurÉ=çf=cçgnitiçnK=sçäK=NK=cçundatiçnK=`ambêádgÉI=jAW=jfq=mêÉëëK= pÜaêwççdJpmátÜI= jK= NVUNK= „`çnëcáçuënÉëëJêaáëáng= and= tÜÉ= ëÉcçnd= äanguagÉ= äÉaênÉê”K=EwF=AééäiÉd=iinguistics=OW=NRVJNSVK= =

22


goanna pobańskaJgędróch fnstótut=dÉrmanistóâi== rniwÉrsótÉt=tarszawsâi=

kAowĘawfA fabkqvcfhACgf waliklŚCf al kArhf JĘwvhÓt lBCvCeI fCe AkAifwA f jlŻiftlŚCf wApqlpltAkfA t dilqqlavaAhqvCb qools of measuring foreign language learning aptitudeI their analósis and possibilities of application in language pedagogó aáagnçëáë= áë= çnÉ= çf= tÉacÜÉêë’= Eáncäudáng= fçêÉágn= äanguagÉ= tÉacÜÉêëF= âÉó= taëâëK=qÜÉ=tÉacÜÉê=ëÜçuäd=gÉt=tç=ânçw=Üáë=çê=ÜÉê=äÉaênÉêë=and=tÜÉáê=ántÉäJ äÉctuaä=abáäátáÉë=bÉfçêÉ=bÉgánnáng=tÜÉ=éêçcÉëë=çf=dÉvÉäçéáng=tÜÉáê=äanguagÉ= cçméÉtÉncÉK=rnfçêtunatÉäóI= mçäáëÜ= tÉacÜÉêë=äacâ= ëtandaêd= tççäë= çf= mÉaJ ëuêáng=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉaênáng=aétátudÉK=pucÜ=a=ëátuatáçn=fçääçwë=fêçm= ánëuffácáÉnt= ânçwäÉdgÉ= án= tÜáë= fáÉädK=AnçtÜÉê= êÉaëçn= áë=tÜÉ= ëcaêcátó= wátÜ= wÜácÜ=tÜáë=áëëuÉ=áë=dáëcuëëÉdK=qÜÉ=aám=çf=tÜáë=aêtácäÉ=áë=tç=dáëcuëë=tÜÉ=waóë= çf=dáagnçëáng=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉaênáng=aétátudÉ=tÜat=ÜavÉ=bÉÉn=attÉmétÉd= ëç=faê=bçtÜ=án=mçäand=and=abêçadK=qÜáë=wáää=cçnëtátutÉ=tÜÉ=bacâgêçund=fçê= tÜÉ= anaäóëáë=çf= tÜÉ= éêÉëÉnt=tççäë=fçê=mÉaëuêáng=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉaênáng= aétátudÉ =and =tÜÉ =éçëëábáäátáÉë =çf =aééäóáng =tÜÉm =án =êÉëÉaêcÜ =ántç =fçêÉágn = äanguagÉ=äÉaênáng=and=tÉacÜángK=qÜáë=anaäóëáë=taâÉë=aë=a=éçánt=çf=êÉfÉêÉncÉ= tÜÉ=cuêêÉnt=tÜÉçêó=çf=abáäátáÉë=ánvçävÉd=án=äÉaênáng=a=fçêÉágn=äanguagÉK=

NK płowo wstępne mêçbäÉm=ëéÉcàaänócÜ=uzdçänáÉń=dç= nauâá= àęzóâów=çbcócÜ=cáągäÉ=náÉ=àÉët=dçëtaJ tÉcznáÉ= zbadanóI= ëzczÉgóänáÉ= na=gêuncáÉ=éçäëâámI= gdzáÉ=áëtnáÉàÉ= náÉdçbóê=badań= nauâçwócÜ =w =tóm =zaâêÉëáÉ =á =w =zaëadzáÉ =náÉ =àÉët =éêçwadzçna =dóëâuëàa =na =tÉn = tÉmatK=mêçbäÉm=tÉn=dçtóczó=náÉ=tóäâç=çâêÉśäÉnáa=ëtêuâtuêó=tócÜ=zdçänçścáK=`ÜçJ dzá=êównáÉż=ç=éêçbäÉm=ácÜ=êçzéçznawanáaI=cç=w=êÉzuätacáÉ=ma=na=cÉäu=éçdàęcáÉ=

2P


gçanna=pçbańëâaJgędêócÜ

çdéçwáÉdnácÜ= dzáałań= mÉtçdócznçJdódaâtócznócÜ= êçzwáàaàącócÜ= zdçänçścáI= ëâáÉêçwanócÜ=dç=właścáwócÜ=ucznáów=á=uwzgäędnáaàącócÜ=ácÜ=ëfÉêę=ándówáduaäną= çêaz=ëéÉcàaänÉ=éçtêzÉbó=ÉduâacóànÉK== `ÉäÉm= nánáÉàëzÉgç= aêtóâułu= àÉët= uâazanáÉ= dçtócÜczaë= éçdÉàmçwanócÜ= éêób= âçnëtêuçwanáa= tÉëtçwócÜ= naêzędzá= ádÉntófáâçwanáa= zdçänçścá= dç= nauâá= jęzóâów= çbcócÜ= àaâç= àÉdnÉgç= zÉ= ëéçëçbów= êçzéçznawanáa= tócÜżÉ= zdçänçścáK= munâtÉm= wóàścáa= êçzważań= na= tÉn= tÉmat= będzáÉ= éêzÉdëtawáÉnáÉ= dzáałań= éçdÉàJ mçwanócÜ= w= tóm= âáÉêunâu= na= śwáÉcáÉI= cç= àÉdnçczÉśnáÉ= ëtançwá= éçdëtawę= dç= éêzÉdëtawáÉnáa=ëótuacàá=w=mçäëcÉK==

= OK wdolności do nauki jęzóków obcóch – założenia teoretóczne

gÉët=êzÉczą=çczówáëtąI=żÉ=êóżnácÉ=w=çëáągnáęcáacÜ=w=naucÉ=àęzóâów=çbcócÜ=náÉ=ëą= zaäÉżnÉ=àÉdónáÉ=çd=czónnáâów=zÉwnętêznócÜ=náÉzaäÉżnócÜ=çd=ucznáaI=àaâ=ëtêuâtuJ êa= âuêëu= àęzóâçwÉgçI= éçdÉàmçwanÉ= éêzÉz= nauczócáÉäa= dzáałanáa= mÉtçdócznçJ dódaâtócznÉI=czó=tócÜ=çd=náÉgç=zaäÉżnócÜI=àaâ=mçtówacàaI=àÉgç=cÉcÜó=çëçbçwçJ ścáçwÉ= á= ánnÉK= kaäÉżó= tu= wzáąć= éçd= uwagę= êównáÉż= tÉ= wëzóëtâáÉ= cÉcÜó= ucznáaI= âtóêÉ=çdnçëzą=ëáę=dç=àÉgç=ëfÉêó=âçgnátównÉàI=a=âtóêÉ=w=dużÉà=máÉêzÉ=maàą=wéłów= na=ëtçéáÉń=çéançwanáa=àęzóâa=çbcÉgçK= máÉêwëzÉ=éêóbó=zbadanáa=âçnëtêuâtuI=àaâám=ëą=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâówI= éçdÉàmçwanÉ=bółó=àuż=w=äatacÜ=OMK=ubáÉgłÉgç=wáÉâu=á=têwałó=dç=âçńca=äat=SMK=t= tóm=czaëáÉ=badanáçm=nad=êóżnácamá=ándówáduaänómá=w=naucÉ=àęzóâów=çbcócÜI=w= ëzczÉgóänçścá=nad=zdçänçścáamá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=éêzóśwáÉcał=cÉä=czóëtç= éêagmatócznóK=`Üçdzáłç=bçwáÉm=ç=çâêÉśäÉnáÉ=taâácÜ=cÉcÜ=zdçänçścáI=âtóêÉ=éçzwaJ äałóbó=z=mçżäáwáÉ=naàwóżëzóm=éêawdçéçdçbáÉńëtwÉm=éêçgnçzçwać=ç=ëuâcÉëáÉ=w= naucÉ=àęzóâów=çbcócÜK=oÉzuätatÉm=badań=nauâçwócÜ=w=tóm=czaëáÉ=bółç=çâêÉśäÉJ náÉ=ëtêuâtuêó=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=êçzumáanócÜ=náÉ=àaâç=àÉdnçäátó= âçnëtêuâtI=aäÉ=àaâç=éÉwna=gêuéa= âçméçnÉntów=âçgnátównócÜI= na=âtóêą=ëâładaàą= ëáę=wóçdêębnáçnÉ=éêzÉz=`aêêçää’a=á=paéçn’a=ENVRVF=czónnáâáW= - fçnÉtócznÉ= âçdçwanáÉ= EumáÉàętnçść= éêzÉcÜçwówanáa= matÉêáału= jęzóâçwÉgç=éêzÉz=czaë=náÉzbędnó=dç=àÉgç=audótównÉgç=êçzéçznanáaFI= - wêażäáwçść=gêamatóczna=EumáÉàętnçść=êçzéçznawanáa=funâcàá=ëłów=w=zdanáuFI= - éamáęć= mÉcÜanáczna= EumáÉàętnçść= zaéamáętówanáa= w= âêótâám= czaëáÉ= znacznÉà=áäçścá=matÉêáału=àęzóâçwÉgçFI= - ánduâcóànÉ= éêzóëwaàanáÉ= àęzóâa= EumáÉàętnçść= wnáçëâçwanáa= ç= fçêmáÉ= jęzóâçwÉàI=êÉgułacÜ=á=ëtêuâtuêzÉ=àęzóâa=na=éçdëtawáÉ=éêzóâładówFK= tÉdług= autçêów= âçncÉécàá= âażdó= z= tócÜ= czónnáâów= mçżÉ= wóëtęéçwać= u= ucznáów= w= êóżnóm=natężÉnáuK= qaâáÉ= uàęcáÉ= zdçänçścá= zaâładaI= żÉ= ëą= çnÉ= ëumą= cÉcÜI=wzaàÉmnáÉ=ëáę=uzuéÉłnáaàącócÜK=watÉm=däa= `aêêçää’a=zdçänçścá=EaétitudÉF=tç= éçàęcáÉ= çdnçëzącÉ= ëáę= wółącznáÉ= dç= czónnáâów= âçgnátównócÜ= á= éçmáàaàącÉ= wëzóëtâáÉ=czónnáâá=afÉâtównÉI=àaâ=zaántÉêÉëçwanáa=czó=mçtówacàa=dç=âçnâêÉtnÉJ gç=dzáałanáa=E`aêêçääI=NVVPFK==

24


kaêzędzáa=ádÉntófáâacàá=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=ácÜ=anaäáza=á=mçżäáwçścá=…

`Üçć= w= âçäÉànócÜ= dÉâadacÜ= çbëÉêwçwać= mçżna= êaczÉà= çëłabáÉnáÉ= éêac= badawczócÜ=nad=zdçänçścáamá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=á= zwêócÉnáÉ=ëáę=w=âáÉJ êunâu=badanáa=êóżnác=ándówáduaänócÜ=ç=natuêzÉ=afÉâtównÉàI=tç=z=całą=éÉwnçścáą= wóéêacçwana=éêzÉz=`aêêçää’a=á=paéçn’a=tÉçêáaI=dçtócząca=ëtêuâtuêó=zdçänçścá=dç= nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=éçzwçäáła=w=âçäÉànócÜ=äatacÜ=âçntónuçwać=badanáa=w=tÉà= dzáÉdzánáÉK= f= taâ= wóéêacçwana= éêzÉz= bëëÉê’a= ENVUOF= âçncÉécàa= éêÉdóëéçzócàá= jęzóâçwócÜ=çéáÉêała=ëáę=w=znacznÉà=máÉêzÉ=na=tÉçêáá=`aêêçää’aK=oównáÉż=á=tu=mçJ wa=àÉët=ç=wáÉäçczónnáâçwóm=mçdÉäu=zdçänçścáI=âtóêó=çbÉàmuàÉ=wółącznáÉ=ëfÉêę= âçgnátównąK= açëtêzÉżÉnáÉ= ácÜ= àÉëzczÉ= éêzÉd= éáÉêwëzóm= âçntaâtÉm= ucznáa= z= dçwçänóm=àęzóâáÉm=éçzwaäa=éêçgnçzçwaćI=aczâçäwáÉâ=w=çgêanáczçnóm=zaâêÉJ ëáÉI=àaâ=dçbêzÉ=âtçś=mçżÉ=nauczóć=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=EsçäämÉêI=NVUOFK== oównáÉż= á= éóźnáÉàëzÉ= âçncÉécàÉ= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= uwzgäędnáaàą= czónnáâá= âçgnátównÉ= àaâç= éçdëtawçwÉ= âçméçnÉntó= âçnëtêuâtuI= àaâám= ëą= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜK= tëéçmnáÉć= tu= naäÉżó= éêzÉdÉ= wëzóëtâám=ç=tÉçêáá=`AkAiJc=E`çgnitivÉ=Abiäitó=fçr=tÜÉ=kçvÉätó=in=Acèuisitiçn=çf=ianJ guagÉJcçrÉignFI=çéêacçwanÉà= éêzÉz=dêágçêÉnâç=á=ánK=EOMMMFI=çéaêtÉà= na=éçdëtawçJ wócÜ=éêçcÉëacÜ=uczÉnáa= ëáę=àęzóâów=çbcócÜK=tÉ=wëzóëtâácÜ= uàęcáacÜ=ëtêuâtuêó= zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=mçżna=àÉdnaâ=zauważyćI=żÉ=wáÉäÉ=àÉà=éłaëzJ czózn=çdnçëá=ëáę=dç=ëtêuâtuêó=ántÉäágÉncàáI=w=ëzczÉgóänçścá=àÉśäá=cÜçdzá=ç=zdçänçJ ścá=anaäátócznÉI=dÉduâcóànÉ=á=ánduâcóànÉK=oównáÉż=éamáęć=êçbçczaI=dzáęâá=âtóêÉà= mçżäáwÉ=àÉët= éêzóëwaàanáÉ= matÉêáału= fçnÉtócznçJäÉâëóâaänÉgçI= àÉët=nadêzędnóm= mÉcÜanázmÉm=éêzÉtwaêzanáa=ánfçêmacàáI=a=zatÉm=w=dużóm=ëtçénáu=wáążÉ=ëáę=z= ántÉäágÉncàą=éłónną=EkęcâaI=OMMRFK=qaâáÉ=wnáçëâá= mçgłóbó=bóć=éçdëtawą=twáÉêJ dzÉnáaI= żÉ= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= ëą= tçżëamÉ= z= ántÉäágÉncàąI= cç= z= âçäÉá= çznaczałçbóI= żÉ= mçgą= bóć= máÉêzçnÉ= za= éçmçcą= ëtandaêdçwócÜ= tÉëtów= ántÉäágÉncàáI=âtóêÉ=mçgłóbó=bóć=uznanÉ=àaâç=naêzędzáa=dáagnçëtócznÉI=tàK=badaàącÉ= aâtuaänó=ëtan=mçżäáwçścá=ántÉäÉâtuaänócÜ=ucznáa=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáę=àęzóâów= çbcócÜI= àaâ= á= éêçgnçëtócznÉI= tznK= éçzwaäaàącÉ= éêzÉwádzáÉć=ëtçéáÉń= çéançwanáa= jęzóâów= çbcócÜK= t= taâám= éêzóéadâu= náÉuzaëadnáçnóm= bó= bółç= mówáÉnáÉ= ç= zdçänçścáacÜ=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=àaâç=ç=çdêębnócÜ=zdçänçścáacÜ=ëéÉcàaäJ nócÜK=mêzÉéêçwadzçnÉ=badanáaI=dçtóczącÉ=zwáązâu=ántÉäágÉncàá=zÉ=zdçänçścáamá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= uâazałó= wéêawdzáÉ= âçêÉäacàę= náÉâtóêócÜ= wómáaêów= ántÉäágÉncàá= zÉ= zdçänçścáamá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜI= àÉdnaâżÉ= dçwáçdłóI= żÉ= zdçänçścá=àęzóâçwÉ=zdÉcódçwanáÉ=náÉ=mçgą=bóć=utçżëamáanÉ=z=ántÉäágÉncàą=EbëJ ëÉê=NVUOI=NVUPI=oóëáÉwácz=OMMTFK= mçdczaë=anaäázó=éçëzczÉgóänócÜ=uàęć=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ= naëuwa=ëáę=éótanáÉI=czó=ëamç=áëtnáÉnáÉ=çêaz=ádÉntófáâacàa=éÉwnócÜ=âçgnátównócÜ= waêunâów=dç=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=wóëtaêczóI=bó=çëáągnąć=ëuâcÉë=w=naucÉ=àęzóâa= çbcÉgçK=gaâ=zauważył=àuż=bëëÉêI=„dÉcóduàącÉ=däa=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=náÉ=àÉët=tçI= àaâáÉ=waêunâá= âçgnátównÉ=uczÉń=wnçëá=zÉ=ëçbą=w= éêçcÉë=uczÉnáa=ëáęI=aäÉ=êaczÉà= tçI=àaâ=daäÉcÉ=éçtêafá= àÉ=w=tóm=éêçcÉëáÉ=wóâçêzóëtać”=EbëëÉêI=NVUOW=TTFK=fnnómá= słçwóI=àaâ=zauważa=táäczóńëâa=ENVVVFI=àÉśäá=ëam=taäÉnt=àęzóâçwó=w=êçzumáÉnáu= âçgnátównócÜ=éêÉdóëéçzócàá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=gwaêantçwałbó=ëuâcÉë=w=

25


gçanna=pçbańëâaJgędêócÜ

naucÉ=àęzóâów=çbcócÜI=âażda=çëçbaI=éçëáadaàąca=àÉI=muëáałabó=wóâazówać=znaJ âçmátÉ= êÉzuätató= w= naucÉ= âażdÉgç= àęzóâa= çbcÉgçK= A= éêzÉcáÉż= áëtnáÉàą= çëçbóI= âtóêÉ= àÉdÉn= àęzóâ= çéançwuàą= dçëâçnaäÉ= á= ëzóbâçI= w= naucÉ= ánnÉgç= natçmáaët= wóâazuàą= wónáâá= éêzÉcáętnÉK= ka= funâcàçnçwanáÉ= çwócÜ= âçgnátównócÜ= éêÉdóëJ éçzócàá= dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=maàą=zatÉm=wéłów=czónnáâá=éçzaâçgnátównÉI= àaâ=mçtówacàa=á=zaangażçwanáÉ=w=nauâę=àęzóâówI=naëtawáÉnáÉI=cÉcÜó=çëçbçwçJ ścá= çêaz=śêçdçwáëâçI=w= àaâám=uczÉń=funâcàçnuàÉI= âtóêÉ= twçêzą=náÉàaâç=waêunâá= êçzwçàu=éêÉdóëéçzócàá=âçgnátównócÜ=EbëëÉêI=NVUOFK=lznacza=tçI=żÉ=däa=ëuâcÉëu= w=naucÉ=àęzóâów=çbcócÜ=ważnÉ=àÉët=wëéółdzáałanáÉ=zaêównç=czónnáâów=âçgnáJ tównócÜI= àaâ= á= éçzaâçgnátównócÜK= qaâI= àaâ= ëamç= wóëçâáÉ= umçtówçwanáÉ= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜI= cáężâa= éêaca= çêaz= „dçbêó= nauczócáÉä”= náÉ= wóëtaêcza= dç= çëáąganáa= éçnadéêzÉcáętnócÜ=wónáâów= w=naucÉ=àęzóâów=çbcócÜI= taâ= éêÉdóëéçJ zócàÉ=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=ëą=waêunâáÉm=âçnáÉcznómI=äÉcz=náÉ=wóëtaêczaàąJ cómI= bó= taâáÉ= wónáâá= çëáągać= E_áÉdêçńI= OMMUFK= _adanáa= ëfÉêó= ántÉäÉâtuaänÉà= ucznáów=w= cÉäu= éçznawanáa= ácÜ= zdçänçścá= dç=nauâá=àęzóâów= çbcócÜ=ëą=êównáÉ= áëtçtnÉI=àaâ=áëtçtnÉ=ëą=badanáa=nad=êçäą=ánnócÜ=czónnáâów=éçzaâçgnátównócÜ=w= éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáę=àęzóâów=çbcócÜK== mçznawanáÉ=ëfÉêó=ántÉäÉâtuaänÉà=ucznáa=mçżÉ=bóć=éêçwadzçnÉ=za=éçmçcą= naêzędzá= tÉëtçwócÜI= uwzgäędnáaàącócÜ= ëtêuâtuêę= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= àaâç= zdçänçścá= ëéÉcàaänócÜK= t= zaëadzáÉ= âażdÉà= wóéêacçwanÉà= na= éêzÉJ ëtêzÉná= äat= âçncÉécàá= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= tçwaêzóëzóła= éêóba= ëtwçêzÉnáa= naêzędzáI= maàącócÜ= na= cÉäu= àaâ= naàdçâładnáÉàëzÉ= éêçgnçzçwanáÉ= ç= ëuâcÉëáÉ=w=çéançwanáu=àęzóâa=çbcÉgçK=

= PK Charakteróstóka narzędzi pomiaru zdolności do nauki jęzóków obcóch hçnëÉâwÉncàą= badań= éêçwadzçnócÜ= w= äatacÜ= SMK= nad= zdçänçścáamá= dç= nauâá= jęzóâów=çbcócÜ=bółç=çéêacçwanáÉ=jçdÉrn=ianguagÉ=AétitudÉ=qÉst=–=jiAq=E`aêJ êçää=á=paéçnI=NVRVF=çêaz=batÉêáá=tÉëtów=ianguagÉ=AétitudÉ=BartÉró=–=iAB=EmámëäÉuêI= NVSSFK= ptêuâtuêa= çbódwu= wómáÉnáçnócÜ= naêzędzá= éçmáaêu= éêÉdóëéçzócàá= dç= nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=wëâazówała=na=wáÉäçczónnáâçwçść=âçnëtêuâtu=zdçänçścáI= uwzgäędnáaàącÉgç= âçgnátównÉ= czónnáâáI=wéłówaàącÉ=na= ÉfÉâtównçść=uczÉnáa= ëáę= jęzóâów=çbcócÜK=waêównç=jiAqI=àaâ=êównáÉż=iAB=zawáÉêałó=wëéóänÉ=ÉäÉmÉnJ tóI=àaâ=néK=częścá=ëéêawdzaàącÉ=ëłçwnáâI=wêażäáwçść=gêamatóczną=á=audótównçśćI= aäÉ= êównáÉż= wóâazówałó= êóżnácÉI= àaâ= cÜçćbó= éçàawáÉnáÉ= ëáę= w= mÉtçdzáÉ= iAB= częścá=ëéêawdzaàącócÜ=ëfÉêę=éçzaántÉäÉâtuaänąI=àaâ=zaántÉêÉëçwanáa=czó=çëáągnáęJ cáa=ëzâçänÉK=wauważaänó=àÉët=w=éêzóéadâu=iAB=bêaâ=zadań=tóéçwócÜ=däa=ëéêawJ dzÉnáa=éamáęcáK=_atÉêáa=tÉëtówI=çéêacçwana=na=gêuncáÉ=náÉmáÉcâám=éêzÉz=bëëÉêaI= çéáÉêała= ëáę=na= éçdçbnócÜ= założÉnáacÜ=tÉçêÉtócznócÜ=zdçänçścá= dç=nauâá= àęzóJ âów= çbcócÜ= àaâç= âçnëtêuâtu= wáÉäçczónnáâçwÉgçK= oóżnácą= máędzó= dwçma= éáÉêwëzómá=a=têzÉcám=naêzędzáÉm=àÉët=éçmánáęcáÉ=w=tóm=çëtatnám=zadańI=badaàąJ cócÜ=ëtêçnę=audótówną=éêçcÉëu=uczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=á=ëâçncÉntêçwanáÉ=ëáę=

26


kaêzędzáa=ádÉntófáâacàá=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=ácÜ=anaäáza=á=mçżäáwçścá=…

na=badanáu=éêzÉbáÉgu=éêçcÉëów=âçgnátównócÜI=àaâW=zdçänçść=uczÉnáa=ëáę=éçéêzÉz= ëâçàaêzÉnáaI=éêçcÉë=ánduâcóànÉgç=uczÉnáa=ëáę=êÉgułI=éêçcÉë=ántÉgêacàá=ëÉmantóczJ nÉà=çêaz=éêçcÉë=twçêzÉnáa=anaäçgááI=uznanómá=éêzÉz=bëëÉêa=za=éçdëtawçwÉ=éêçJ cÉëó= nauâá= àęzóâów= çbcócÜK= t= tÉścáÉ= zaëtçëçwanó= zçëtał= wółącznáÉ= matÉêáał= náÉwÉêbaänóI=cç=wónáâałç=z=założÉnáaI=áż=éêçcÉë=uczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=éêzÉJ báÉga=na=wóëçâáÉà=éłaëzczóźnáÉ=abëtêaâcàá=á=àÉët=nauâą=ëóëtÉmu=znaâówK=wgçdnáÉ= z=tóm=założÉnáÉm=éêzó=âçnëtêuçwanáu=naêzędzá=dç=éçmáaêu=éêÉdóëéçzócàá=àęzóJ âçwócÜ=naäÉżałçbó=dążyć=dç=ëtwçêzÉnáa=taâáÉgç=ëóëtÉmu=znaâówI=âtóêó=w=ëwçàÉà= ëtêuâtuêzÉ=çdéçwáadałbó=àęzóâçwá=dçcÉäçwÉmuI=cç=éçzwaäałçbó=wnáçëâçwać=ç= umáÉàętnçścá= dçâçnówanáa= anaäçgáá= éçmáędzó= éêçcÉëamá= zacÜçdzącómá= éêzó= naucÉ=àęzóâaI= çéaêtÉgç=na= àęzóâu=ëztucznómI=a= éêçcÉëamáI= cÜaêaâtÉêóëtócznómá= däa=uczÉnáa=ëáę=àęzóâów=çbcócÜ=EbëëÉêI=NVUOFK=gÉdnaâżÉ=naëuwa=ëáę=tu=éótanáÉI=ç= àaâá=àęzóâ=dçcÉäçwó=cÜçdzáłçbó=éêzó=twçêzÉnáu=ëóëtÉmu=znaâów=náÉwÉêbaänócÜK= `zó= däa= âażdÉgç= àęzóâa= çbcÉgçI= będącÉgç= àÉdnçczÉśnáÉ= àęzóâáÉm= dçcÉäçwómI= éçwánáÉn= zçëtać= ëtwçêzçnó= çdêębnó= àęzóâ= ëztucznó?= qaâáÉ= éçdÉàścáÉ= bółçbó= ëéêzÉcznÉ= zÉ= ëtwáÉêdzÉnáÉmI= żÉ= cÜçć= z= całą= éÉwnçścáą= áëtnáÉàą= çgóänÉ= äudzâáÉ= éêÉdóëéçzócàÉ=dç=nauâá= àęzóâówI= tç=àÉdnaâ=náÉ=âçnâêÉtnócÜ=àęzóâów= EsçäämÉêI= NVUOI=AéÉätI=NVUOFK= pzczÉgóänáÉ= w= éêzóéadâu= tÉëtuI= zaéêçéçnçwanÉgç= éêzÉz= bëëÉêaI= łatwç= zauważyćI= żÉ= w= ëwçàÉà= budçwáÉI= áëtçcáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= zadań= çêaz= éêzÉdÉ= wëzóëtâám=w=cÉäu=dáagnçëtócznóm=w=dużÉà=máÉêzÉ=çéaêtó=àÉët=çn=na=tÉëtacÜ=éëóJ cÜçäçgácznócÜ=dç=éçmáaêu=ántÉäágÉncàá=çgóänÉàI=àaâ=qÉst=oavÉnaI=czó=pâaäÉ=tÉcÜsäÉJ raK=jçżna=tç=uzaëadnáć=éçd=waêunâáÉm=uznanáa=nadêzędnçścá= éêçcÉëów= âçgnáJ tównócÜ=EëâładaàącócÜ=ëáę=na=ántÉäágÉncàę=çgóänąF=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáęK=t=taJ âáÉà=ëótuacàáI=ëtandaêdçwÉ=naêzędzáa=éçmáaêu=ántÉäágÉncàá=çgóänÉà=bółóbó=wóëtaêJ czaàącç=éêçgnçëtócznÉ=däa=çëáągnáęć=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgçK=qaâáÉ=éçdÉàścáÉ=dç= âçnëtêuâtuI= àaâám=ëą=zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜI= ádÉntófáâçwanÉgç=za= éçmçcą= éëócÜçäçgácznócÜ= naêzędzá= dç= éçmáaêu= ántÉäágÉncàá= çgóänÉàI= śwáadczóJ łçbó=ç=tómI=żÉ=náÉ=mamó=dç=czónáÉnáa=zÉ=zdçänçścáamá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ= àaâç=çdêębnómá=zdçänçścáamá=ëéÉcàaänómáI=na=cç=zçëtała=àuż=zwêócçna=uwagaK= jámç=áż=w=äatacÜ=VMK=badanáa=éêzónáçëłó=çéêacçwanáÉ=nçwócÜ=âçncÉécàáI= w= êÉzuätacáÉ= czÉgç= çéêacçwanÉ= zçëtałó= nçwÉ= tÉëtó= éêÉdóëéçzócàá= àęzóâçwócÜ= EdêágçêÉnâçI= ptÉênbÉêgI= eÉêmanI= OMMMFI= tç= mçżna= éçwáÉdzáÉćI= żÉ= éáÉêwçtnó= wáÉäçczónnáâçwó= mçdÉä= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜI= uwzgäędnáaàącó= âçméçnÉntó= zdçänçścáI=çdnçëzącÉ=ëáę=dç=ëfÉêó=âçgnátównÉà= człçwáÉâaI=náÉ=zçJ ëtał=éçdważçnóK=

= 4K oozwijanie narzędzi pomiaru predóspozócji jęzókowóch – sótuacja w molsce

Anaäázuàąc=êçzwóà=á=âáÉêunâá=badań=nad=zdçänçścáamá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=na= gêuncáÉ=éçäëâámI=çd=ëamÉgç=éçczątâu=mçżna=dçëtêzÉc=bêaâ=znaczącócÜ=dçâçnań= na= tóm= éçäu= w= éçêównanáu= z= dçâçnanáamá= w= ánnócÜ=âêaàacÜK= mêzóczóną=taâáÉgç=

2T


gçanna=pçbańëâaJgędêócÜ

ëtanu= êzÉczó= bół=mKánK= bêaâ= çdéçwáÉdnácÜ=êçdzámócÜ=naêzędzá=dç=éçmáaêu=zdçäJ nçścá=àęzóâçwócÜI=âtóêÉ=çëáągnęłóbó=éçêównówaänÉ=znaczÉnáÉI=àaâ=cÜçćbó=jiAq= czó= iABK= káÉwóéêacçwanáÉ= taâácÜ= naêzędzá= ëéçwçdçwanÉ= bółçI= àaâ= ëáę= wódaàÉI= náÉdçëtatÉczną=wáÉdzą=badaczóI=zaàmuàącócÜ=ëáę=àęzóâçznawëtwÉm=ëtçëçwanóm=z= zaâêÉëu=zaëtçëçwań=naêzędzá=anaäázó=ëtatóëtócznÉà=w=badanáacÜ=áäçścáçwócÜK=_adaJ náa=áäçścáçwÉ=w=tÉà=dzáÉdzánáÉ=zdaàą=ëáę=bóć=âäuczçwÉI=éçnáÉważ=tóäâç=çnÉ=mçgą= dçëtaêczóć= dużą= áäçść= danócÜI= náÉzbędnócÜ= dç= âçméäÉâëçwÉà= anaäázó= éêçbäÉmu= éêÉdóëéçzócàá=àęzóâçwócÜ=w=âêaàu=EoóëáÉwáczI=OMMSFK= jámç=tç=w=mçäëcÉ=éçdÉàmçwanÉ=bółó=éêóbó=twçêzÉnáa=êóżnçêçdnócÜ=tÉJ ëtów= na= wzóê= naêzędzá= áëtnáÉàącócÜ= w= ánnócÜ= âêaàacÜK= mêacÉ= nad= ëtwçêzÉnáÉm= naêzędzá= dç= ádÉntófáâacàá= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= êçzéçczęłó= ëáę= wêaz= z= éçàawáÉnáÉm= ëáę= âäaë= éêçfáäçwanócÜK= qaâáÉ= badanáa= zçëtałó= éçdàętÉ= w= äatacÜ= NVTQJNVTT= éêzÉz= AK= káżÉgçêçdcÉw= ENVTRI= NVTVFK= mêacÉ= káżÉgçêçdcÉw= éçäÉgałó=na=wóéêacçwanáu=naêzędzá=dç=ádÉntófáâacàá=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów= çbcócÜ= mámç= bêaâu= ważnócÜ= âêótÉêáów= âäaëófáâçwanáa= ucznáów= dç= âäaë= éêçfáJ äçwanócÜK=watÉm=w= ëwçácÜ=éêóbacÜ=çéáÉêała= ëáę=çna= na= wóéêacçwanócÜ=w= tÉà= dzáÉdzánáÉ= mÉtçdacÜ= na= śwáÉcáÉK= tóéêacçwanÉ= éêzÉz= náą= naêzędzáÉ= tç= êaczÉà= batÉêáa= tÉëtówI= ëéêawdzaàącócÜ=taâáÉ= zdçänçścáI= àaâW=wóczucáÉ=gêamatócznÉI= éaJ máęć= ëâçàaêzÉnáçwąI= éamáęć= natócÜmáaëtçwąI= znaàçmçść= ëłçwnáctwa= àęzóâa= çàczóëtÉgçI=ëłucÜçwą=á=wzêçâçwą=éamáęć=ëÉâwÉncóàną=czó=ëłucÜ=fçnÉmatócznóI= tàK= umáÉàętnçść= âçàaêzÉnáa= dźwáęâu= z= ëómbçäÉm= gêafácznóm= çêaz= êçzêóżnáanáa= dźwáęâuK= rwzgäędnáÉnáÉ= w= tócÜ= naêzędzáacÜ= tÉëtów= badaàącócÜ= ëłucÜ= fçnÉmaJ tócznó= wódawałç= ëáę= bóć= áëtçtnÉI= éçnáÉważ= ëtçéáÉń= êçzwánáęcáa= umáÉàętnçścá= słucÜçwÉàI=czóäá=êçzêóżnáanáa=fçnÉmów=w=àęzóâu=çbcóm=w=wóêazacÜI=âtóêÉ=êóżJ náą= ëáę= tóäâç= àÉdnóm= dźwáęâáÉm= çêaz= âçàaêzÉnáÉ= dźwáęâu= z= ëómbçäÉm= çdgêówa= ważną=êçäę=w=naucÉ=àęzóâa= çbcÉgç=EkáżÉgçêçdcÉwI=NVTVFK=qóm=baêdzáÉà=zaëâaJ âuàącÉ= wódawałó= ëáę= bóć= wónáâá= badańI= uâazuàącÉ= náÉwáÉäâá= wéłów= zdçänçścá= słucÜçwócÜ=na=nauâę=àęzóâa=çbcÉgçI=cç=mçżÉ=máÉć=wáÉäÉ=éêzóczónI=àaâ=cÜçćbó= wóëÉäÉâcàçnçwana= młçdzáÉżI= ucząca= ëáę= w= äácÉum= çgóänçâëztałcącómI= gdzáÉ= éêçwadzçnÉ= bółó= badanáaI= éçëáadaàąca= dçëtatÉcznáÉ= êçzwánáętą= tą= umáÉàętnçśćK= mçzwaäa= tç=àÉdnaâ= na= zadanáÉ= éótanáa= ç=ëÉnë=uwzgäędnáÉnáa= zadań= ëéêawdzaàąJ cócÜ=tą=zdçänçść=w=tÉëtacÜ=ádÉntófáâuàącócÜ=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜK= açëtêzÉgaàąc= êównáÉż= âçnáÉcznçść= uwzgäędnáÉnáa= czónnáâów= éçzaántÉäÉâJ tuaänócÜ=éêzó=ádÉntófáâçwanáu=ucznáów=zÉ=zdçänçścáamá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI= w= mÉtçdzáÉ= káżÉgçêçdcÉw= zaëtçëçwanÉ= zçëtałó= êównáÉż= wówáadó= z= wócÜçwawJ camáI=nauczócáÉäamá=á=êçdzácamáI=êçzmçwó=z=ucznáamáI=âwÉëtáçnaêáuëzÉ=uzuéÉłnáaJ nÉ=éêzÉz=ucznáówI=a=taâżÉ=ÜçëéátacàÉ=äÉâcàáK=mçwóżëzÉ=tÉëtó=zçëtałó=uzuéÉłnáçnÉ=ç= badanáa=ucznáów=náÉwÉêbaänóm=tÉëtÉm=ántÉäágÉncàá=oavÉn’aI=âtóêó=umçżäáwáa= máÉJ êzÉnáÉ=zdçänçścá= dç=nauâáI=czóäá= éçéêawnÉgç=móśäÉnáaI= náÉzaäÉżnÉgç=çd=dçśwáadJ czÉnáaK=mêzÉéêçwadzçnÉ=badanáa=za=éçmçcą=batÉêáá=tÉëtów=káżÉgçêçdcÉw=éçzwçJ äáłó= wóënuć= wáÉäÉ= cáÉâawócÜ= wnáçëâów= dçtóczącócÜ= cÜçćbó= êçäá= ëéÉcàaänócÜ= uzdçänáÉń=àęzóâçwócÜ=çêaz=czónnáâów=éçzaántÉäÉâtuaänócÜ=w=uczÉnáu=ëáę=àęzóâów= çbcócÜI= aäÉ= êównáÉż= wóâazałó= zêóżnácçwanáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= częścá= tÉëtów= w=

2U


kaêzędzáa=ádÉntófáâacàá=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=ácÜ=anaäáza=á=mçżäáwçścá=…

ëtçénáu= éêçgnçzçwanáa= ç= éçwçdzÉnáu= w= éêzóëzłÉà= naucÉ= àęzóâa= çbcÉgçK= pzczÉJ góänáÉ= náÉzadçwaäaàącÉ= çâazałó= ëáę= wónáâá= êzÉtÉänçścá= qÉstu= mrçgnçstócznÉgçI =cç =w = zaëadzáÉ=éçdważa=ëÉnë=ëtçëçwanáa=gç=àaâç=naêzędzáa=éêçgnçëtócznÉgçK= WłaśnáÉ=z=bêaâu=wóëtandaêózçwanócÜ=naêzędzá=éçmáaêu=éêÉdóëéçzócàá=àęJ zóâçwócÜ= zaçbëÉêwçwać= mçżna= w= äatacÜ= UMK= ubáÉgłÉgç= wáÉâuI= zgçdnáÉ= z= tÉnJ dÉncàą śwáatçwąI=zwêçt=âu=anaäázáÉ=ánnócÜ=êóżnác=ándówáduaänócÜI=wócÜçdzącócÜ= éçza= ëam= âçnëtêuât= zdçänçścá= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜK= `Üçdzá= tu= éêzÉdÉ= wëzóëtâám=ç=taâáÉ=czónnáâáI=maàącÉ=wéłów=na=çëáągnáęcáa=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgçI= àaâW=mçtówacàaI=cÉcÜó=çëçbçwçścáçwÉI=éłećI=wáÉâI=áäçêaz=ántÉäágÉncàáI=czó=ëtêatÉJ gáÉ= uczÉnáa= ëáęK= açéáÉêç= w= äatacÜ= VMK= zaántÉêÉëçwanáÉ= zdçänçścáamá= dç= nauâá= jęzóâów=çbcócÜ=zauważaänáÉ=wzêçëłçK=jáałç=éêzó=tóm=znaczÉnáÉ=êównáÉż=çgóänÉ= zwêócÉnáÉ=ëáę=w=ëtêçnę=wëéáÉêanáa=zdçänçścá=ucznáówI=éêçéagçwanÉ=á=êÉguäçwaJ nÉ=êóżnçêçdnómá=zaéáëamá=éêawnómá=éêzÉz=âêaàÉ=rnáá=buêçéÉàëâáÉàI=w=tóm=êówJ náÉż=mçäëâęNK=qaâá=ëtan=êzÉczó=wómuëáł=náÉàaâç=éêzóàêzÉnáÉ=ëáę=bäáżÉà=zdçänçścáçm= ëéÉcàaänómI=a=cç=za= tóm= ádzáÉ=êównáÉż=zdçänçścáçm=dç= nauâá=àęzóâów= çbcócÜK= têaz=z=mçżäáwçścáą=twçêzÉnáa=çddzáałów=dwuàęzócznócÜ=zaáëtnáała=âçnáÉcznçść= ëÉäÉâcàá=ucznáów=dç=tócÜ=çddzáałówI=cç=éçcáągnęłç=za=ëçbą=éçtêzÉbę=çéêacçwaJ náa= mÉtçd= á= naêzędzáI= çâêÉśäaàącócÜ= éêÉdóëéçzócàÉ= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= u= ucznáówK=mçàawáłó=ëáę=êównáÉż=tÉëtó=âçmÉêcóànÉI=àaâ=qÉstó=mrÉdóséçzócài=gęzóâçwócÜ= oK= huäánáaâa= EOMMOFI= będącÉ= êównáÉż= ÉfÉâtÉm= éêacó= nad= naêzędzáamá= çâêÉśäaàąJ cómá= éêÉdóëéçzócàÉ= àęzóâçwÉ= w= gámnazàum= z= çddzáałamá= dwuàęzócznómá= çêaz= çéêacçwanó=w=OMMS=êçâu=éêzÉz=mêacçwnáę=qÉëtów=mëócÜçäçgácznócÜ=qÉst= wdçäJ nçści= gęzóâçwócÜ= EqwgFI= będącó= wóëtandaêózçwanóm= naêzędzáÉmI= dáagnçzuàącóm= aâtuaänÉ=mçżäáwçścá=çéançwanáa=àęzóâówK=qÉët=tÉn=umçżäáwáaI=zdanáÉm=autçêaI= éêçgnçzçwanáÉ= ç= éêzóëzłócÜ= wónáâacÜ= nauâá= àęzóâa= çbcÉgçK= gÉët= çn= éêzÉznaJ czçnó=däa=ucznáów=çëtatnácÜ=âäaë=ëzâçłó=éçdëtawçwÉàI=âäaë=gámnazàaänócÜ=á=éçJ nadgámnazàaänócÜ= çêaz= däa= náÉëtudáuàącócÜ= çëób= dçêçëłócÜK= mçdëtawçwóm= zaJ ëtçëçwanáÉm= tÉgç= naêzędzáa= àÉët= ëÉäÉâcàa= ucznáów= dç= éêçfáäçwanócÜ= âäaë= àęzóJ âçwócÜ=w=gámnazàacÜ=çêaz=ëzâçłacÜ=éçnadgámnazàaänócÜI=zatÉm=mçżna=wóâçJ êzóëtówać=gç=éçdczaë=Égzamánów=wëtęénócÜK=t=çdnáÉëáÉnáu=dç=ucznáów=tÉët=tÉn= mçżna=êównáÉż=ëtçëçwać=w=dáagnçzáÉ=éÉdagçgácznÉà= éêzó=çâêÉśäanáu=éêÉdóëéçJ zócàá=á=mçżäáwçścá=êçzwçàu=ëzâçänÉgç=çêaz=wóbçêu=âáÉêunâu=daäëzÉgç=âëztałcÉnáa= EtçàtçwáczI=OMMSFK=qwg=éçwëtał=w= çéaêcáu=ç=tÉçêáęI=wÉdług=âtóêÉà= çéançwanáÉ= jęzóâa=çbcÉgç=éçäÉga=na=çéançwanáu=àÉgç=éçdëóëtÉmów= àęzóâçwócÜK=jámçI=áż= w=äátÉêatuêzÉ=gäçttçdódaâtócznÉà=áëtnáÉàą=êóżnÉ=éçdzáałó=ëtêuâtuêó=àęzóâa=na=éçdJ ëóëtÉmóI=tÉët=w=ëwçàÉà=fçêmáÉ=uwzgäędnáa=têzó=z=nácÜW= N=t=mçäëcÉ=éêzÉłçm=ëtançwáł=êçâ=NVVNI=w=âtóêóm=zçëtała=çéêacçwana=á=ucÜwaäçna=rëtawa=ç= póëtÉmáÉ=lśwáatóI=çâêÉśäaàąca=çbçwáązâá=ëzâçłóI=dçtóczącÉ=êównáÉż=wëéáÉêanáa=ucznáów=zdçäJ nócÜK=`Üçć=w=ëamÉà=uëtawáÉ=náÉ=zçëtałó= ëfçêmułçwanÉ=çdêębnÉ=éêzÉéáëó=êÉguäuàącÉ=w=ëzczÉJ góänó=ëéçëób=Éduâacàę=ucznáów=zdçänócÜI=àÉdnaâżÉ=w=âáäâu=máÉàëcacÜ=áëtnáÉàą=zaéáëóI=çdnçëzącÉ= ëáę=bÉzéçśêÉdnáç=dç=tÉà=éêçbäÉmatóâá=Erëtawa=ç=póëtÉmáÉ=lśwáató=z=dnK=TKMVKNVVNêI=azK=rK=z= OMMQ=rK=kr=ORSI=éçzK=ORTOFK=mçnadtçW=_ábäáçtÉczâa=oÉfçêmóK=jbk=ç=ucznáu=zdçänómK=NRLNVVVK=

29


gçanna=pçbańëâaJgędêócÜ

-

słçwnáctwç= –= zaëób= äÉâëóâaänó= EbáÉênó= á= czónnóFI= wóczucáÉ= êÉguł= mçêfçäçgácznócÜI= - gêamatóâę=–=êÉgułó=ëâładnáçwÉI= - dóëâuêë=–=êÉgułó=budçwanáa=tÉâëtówI=wóczucáÉ=ëtóäáëtócznÉI=umáÉàętnçść= dçmóśäanáa=ëáę=z=âçntÉâëtuK= mçëzczÉgóänÉ=zadanáa= maàą=na= cÉäu= ëéêawdzÉnáÉ= éçdëtawçwócÜ=zdçänçścá= âçgnáJ tównócÜI= náÉzbędnócÜ= w= naucÉ= àęzóâa= çbcÉgçI= àaâW= umáÉàętnçść=wnáçëâçwanáa= ç= fçêmáÉ= àęzóâçwÉàI= êÉgułacÜ= á= ëtêuâtuêzÉ= àęzóâa= na= éçdëtawáÉ= éêzóâładówI= czó= umáÉàętnçść= êçzéçznawanáa= funâcàá= ëłów= w= zdanáuK= t= tÉścáÉ= éçmánáęta= zçëtała= audótówna= ëtêçna= àęzóâaK= Autçê= tÉëtu= náÉ= éçdaàÉ= êównáÉż= aêgumÉntuI= däaczÉgç= ëéêawdzanáÉ= umáÉàętnçścá= audótównÉà= náÉ= zçëtałç= uàętÉ= w= tÉścáÉK= oównáÉż= ánnÉ= czónnáâáI=ważnÉ=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgçI=àaâ=zaántÉêÉëçwanáaI=ëtçéáÉń=mçtówacàá=w= naucÉ=àęzóâa=çbcÉgçI=zçëtałó=całâçwácáÉ=éçmánáętÉK=mçmánáętç=êównáÉż=ëéêawnçść= zaéamáętówanáaI=cç=êównáÉż=náÉ=àÉët=uaêgumÉntçwanÉ=éêzÉz=autçêa=tÉëtuK= jámç=ëzÉêÉgu=badań=nçêmaäázacóànócÜI=àaâám=zçëtał=éçddanó=tÉëtI=naäÉżó= çëtêçżnáÉ= çdbáÉêać=qwg=àaâç=naêzędzáÉ=máÉêzącÉ=éêÉdóëéçzócàÉ=dç=nauâá=àęzóâów= çbcócÜI= tznK= maàącÉ= waêtçść= éêçgnçëtócznąK= táÉäÉ= zaëtêzÉżeń= budzą= àuż= mÉtçdó= âçnëtêuçwanáa= naêzędzáaK= dÉnÉêçwanáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= éçzócàá= tÉëtçwócÜ= éêzÉz= ëamÉgç=autçêa=àÉdónáÉ=w=çéaêcáu=ç=qÉst=mrÉdóséçzócài=gęzóâçwócÜ=oK=häánáaâa=EOMMOF= çêaz=ácÜ=àaâçścáçwa=anaäázaI=dçâçnana=éêzÉz=nauczócáÉäá=Eàęzóâów=çbcócÜI=àęzóâa= éçäëâáÉgçFI=ëtudÉntâá=kauczócáÉäëâáÉgç=hçäÉgáum=gęzóâa=káÉmáÉcâáÉgç=çêaz=ánnÉJ gç=ëtudÉntaI=éêzóéuëzczaänáÉ=fáäçäçgáá=angáÉäëâáÉàI=mçżÉ=budzáć=uzaëadnáçnÉ=çbawó= cç=dç=êzÉtÉänçścá=á=têafnçścá=matÉêáału=zawaêtÉgç=w=tÉścáÉK=mçnadtç=ëam=matÉêáał= jęzóâçwóI=àaâ= êównáÉż=zadanáaI=zawaêtÉ= w= tÉścáÉ= mçżÉ= budzáć=zaëtêzÉżÉnáa= çdnçJ śnáÉ= dç= têafnçścá= wónáâów= tÉëtuK= rżótÉ= àęzóâáW= łacáńëâáI= ÜáëzéańëâáI= a= zwłaëzcza= angáÉäëâá=náÉ=ëą=àęzóâamá=êzadâámáI=àaâ=twáÉêdzá=autçêI=a=çbÉcnáÉ=w=äácÉacÜ=çgóänçJ âëztałcącócÜ= wêęcz= éçéuäaênómáK= oçzwáązanáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= zadań= tÉëtçwócÜ= mçżÉ=zatÉm=ułatwáć=êçzumáÉnáÉ=wóêazówI=zwêçtów=á=zdań=w=wómáÉnáçnócÜ=àęzóJ âacÜK= káÉwątéäáwáÉ= àÉdnaâ= qwg= mçżÉ= bóć=éêzódatnóm= naêzędzáÉm=w= êęâacÜ= naJ uczócáÉäáI= baêdzáÉà= àÉdnaâ= w= cÉäu= çgóänÉà= cÜaêaâtÉêóëtóâá= gêuéó= êçzéçczónaàącÉà= nauâę= àęzóâa= çbcÉgçI= náż= dçâładnÉgç= çâêÉśäanáa= zdçänçścá= àęzóâçwócÜ= éçëzczÉJ góänócÜ= ucznáówK= tçbÉc= bêaâu= êçdzámócÜ= naêzędzá= dç= éçmáaêu= éêÉdóëéçzócàá= jęzóâçwócÜ= ucznáów= qwg= w= éçłączÉnáu= z= ánnómá= naêzędzáamáI= badaàącómá= ëfÉêę= éçzaántÉäÉâtuaäną=ucznáów=mçżÉ=dçëtaêczać=áëtçtnócÜ=ánfçêmacàá=ç=ëfÉêzÉ=ántÉäÉâJ tuaänÉà=ucznáaI=uwzgäędnáaàąc=ëéÉcófáâę=uczÉnáa=ëáę=àęzóâów=çbcócÜK= jámç= éçdÉàmçwanócÜ= na= éêzÉëtêzÉná= äat= éêób= ëâçnëtêuçwanáa= naêzędzá= dç=éçmáaêu=éêÉdóëéçzócàá=àęzóâçwócÜI=dçâçnanáa=na=tóm=éçäu=w=mçäëcÉ=ëą=náÉJ wáÉäâáÉK= kadzáÉàą= na= wóéÉłnáÉnáÉ= tÉà= äuâá= àÉët= éêóba= adaétacàá= tÉëtu= jiAq= dç= waêunâów=êçdzámócÜI=éêçwadzçna=éêzÉz=gK=oóëáÉwácza=EOMMUFK=Adaétacàa=áëtnáÉJ jącÉgç= àuż= naêzędzáaI= będącÉgç= àÉdnçczÉśnáÉ= àÉdnóm= z= naàbaêdzáÉà= uznanócÜ= naêzędzá=ádÉntófáâacàá=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=zdaàÉ=ëáę=bóć=uzaëadJ náçnaK= açëtçëçwanáÉ= áëtnáÉàącÉgç= tÉëtu= dç= waêunâów= ánnÉgç= âêaàu= z= uwzgäędJ náÉnáÉm=êóżnác=àęzóâçwócÜ=á=âuätuêçwócÜ=àÉët=bçwáÉm=znacznáÉ=éêçëtëzą=mÉtçdą=

P0


kaêzędzáa=ádÉntófáâacàá=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=ácÜ=anaäáza=á=mçżäáwçścá=…

twçêzÉnáa=naêzędzáaI=náż=êçzwánáęcáÉ=nçwÉgç=tÉëtuI=cÜçćbó=zÉ=wzgäędu=na=çéêaJ cçwanÉ=àuż=ëçäádnÉ=éçdëtawó=tÉçêÉtócznÉI=dçtóczącÉ=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów= çbcócÜ=Eeçênçwëâa=á=maäucÜçwëâáI=OMMQFK== oÉzuätató=badań=nad=éçäëâą=wÉêëàą=tÉëtu=jiAq=náÉ=ëą=całâçwácáÉ=zadçwaJ äaàącÉI= bçwáÉm= uâazuàą= náÉdçëtatÉczną= têafnçść= całÉgç= tÉëtu= EoóëáÉwáczI= OMMUFK= gÉdnaâżÉ=ëama=éêóba=adaétacàá=naêzędzáa=àÉët=náÉwątéäáwáÉ=âamáÉnáÉm=máäçwóm=w= badanáacÜ=nad=zdçänçścáamá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=na=gêuncáÉ=éçäëâámK=

= RK rwagi końcowe hçńcząc= nánáÉàëzÉ= êçzważanáa= zauważyć= naäÉżóI= áż= mámç= éçdÉàmçwanócÜ= éêób= wóàaśnáanáa=éêçbäÉmu=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=á=âçnëtêuçwanáa=naêzęJ dzá= dç=ácÜ=ádÉntófáâacàá= na= éçäëâám=gêuncáÉI= náÉ=áëtnáÉàÉ= w= zaëadzáÉ= dóëâuëàa= naJ uâçwa =na =tÉn =tÉmatK =_Éz =cÜęcá =éçdÉàmçwanáa =wózwań= na =tóm =éçäu =wáÉdza =na = tÉmat= éêÉdóëéçzócàá= àęzóâçwócÜ= w= mçäëcÉ= będzáÉ= znáâçmaI= a= z= całą= éÉwnçścáą= dçëtęéna=àÉdónáÉ=däa=náÉwáÉäu=badaczó=á=náÉ=éêzónáÉëáÉ=zÉ=ëçbą=wóéêacçwanáa=nçJ wócÜI= àaâżÉ= éçtêzÉbnócÜ= naêzędzá= éçmáaêu= éêÉdóëéçzócàá= àęzóâçwócÜK= w= dêugáÉà= ëtêçnó=wëzÉäâa=dóëâuëàa= nauâçwaI=dçtócząca=zdçänçścá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI= náÉ= mçżÉ= bóć= éêçwadzçna= wółącznáÉ= na= éłaëzczóźnáÉ= tÉçêÉtócznócÜ=á= ÉméáêóczJ nócÜ=dzáałań śêçdçwáëâa=nauâçwÉgçI=w=çdÉêwanáu=çd=éêaâtóâá=dódaâtócznÉàK==

= BfBifldoAcfA=

= AéÉätI=tK=NVUOK=„fndáváduÉääÉ=iÉáëtungëdáëéçëátáçnÉn=ám=fêÉmdëéêacÜágÉn=iÉênJ éêçzÉëë”K=aÉutscÜ=aäs=crÉmdséracÜÉ=PW=NRMJNROK= _áÉdêçńI=AK=OMMUK=„hçncÉécàa=zdçänçścá=àęzóâçwÉà=a=atêóbucóàna=tÉçêáa=mçtówaJ càá=á=Émçcàá=_Éênaêda=tÉánÉêa”=EwF=kçwÉ=séçàrzÉnia=na=mçtówacàę=w=dódaâtócÉ= jęzóâów=çbcócÜ=EêÉdK=AK=jácÜçńëâaJptadnáâ=á=wK=tąëáâFK=têçcławW=tóżëza= pzâçła=cáäçäçgácznaW=OTJPQK= `aêêçääI= gK_K= NVVPK= euman= cçgnitivÉ= abiäitiÉsW= A= survÉó= çf= factçrJanaäótic=studiÉsK= `amJ bêádgÉW=`rmK= `aêêçääI= gK_KI=paéçnI=pKjK= OMMO= ENVRVFK= jçdÉrn=ianguagÉ=AétitudÉ=qÉstK=_ÉtÜÉëdaI= jaW=pÉcçndç=ianguagÉ=qÉëtángK= bëëÉêI=rK=NVUOK=„bán=aäägÉmÉánéëócÜçäçgáëcÜÉê=Anëatz=zuê=aáagnçëÉ=dÉê=cêÉmdJ ëéêacÜÉnäÉênbÉfäÜágung”K=aÉutscÜ=aäs=crÉmdséracÜÉ=OW=TSJUNK= bëëÉêI= rK= NVUPK= „mÉêëçnaäÉ= und= ëçzáaäÉ= caâtçêÉn= dÉë= cêÉmdëéêacÜÉnÉêwÉêbë”K= aÉutscÜ=aäs=crÉmdséracÜÉ=OW=TNJTTK= dêágçêÉnâçI= bKiKI= ptÉênbÉêgI= oKgKI= bÜêmanI= jKbK= OMMMK= „A= tÜÉçêóJbaëÉd= aéJ éêçacÜ= tç= tÜÉ= mÉaëuêÉmÉnt= çf= fçêÉágn= äanguagÉ= äÉaênáng= abáäátóW= qÜÉ= `AkAiJc=tÜÉçêó=and=tÉët”K=jçdÉrn=ianguagÉ=gçurnaä=UQEPFW=PVMJQMRK= eçênçwëâaI=bKI=maäucÜçwëâáI=tK=gK=OMMQK=„huätuêçwa=adaétacàa=tÉëtów=éëócÜçJ äçgácznócÜ”= EwF= jÉtçdçäçgia= badań= ésócÜçäçgicznócÜK= tóbór= tÉâstówK= EêÉdK= gK= _êzÉzáńëâáFK=taêëzawaW=mtkW=NRNJNVNK=

PN


gçanna=pçbańëâaJgędêócÜ

huäánáaâI=oK=OMMOK=qÉst=mrÉdóséçzócài=gęzóâçwócÜ=däa=uczniów=gimnazàumK=tałbêzócÜW= _fjAoqK= jánáëtÉêëtwç=bduâacàá=kaêçdçwÉà=ç=ucznáu=zdçänómK=_ábäáçtÉczâa=oÉfçêmó=NRK=NVVVK= NęcâaI=bK=OMMRK=fntÉäigÉncàaK=dÉnÉzaI=struâturaI=funâcàÉK=ddańëâW=dtmK= káżÉgçêçdcÉwI=AK=NVTRK=„mêzódatnçść=tzwK=tÉëtu=éêçgnçëtócznÉgç=àaâç=mÉtçdó= éçmáaêu= zdçänçścá= dç=uczÉnáa= ëáę= àęzóâa= çbcÉgç= u= młçdzáÉżó=äácÉaänÉà”K= Jęzóâi=lbcÉ=w=pzâçäÉ=RW=OVVJPMPK= káżÉgçêçdcÉwI=AK=NVTVK=„oçäa=ëéÉcàaänócÜ=uzdçänáÉń=w=naucÉ=àęzóâów=çbcócÜ= w=ëzâçäÉ”K=mrzÉgäąd=däçttçdódaâtócznó=PW=PNJQOK= mámëäÉuêI=mK=NVSS=EOMMPFK=qÜÉ=mimsäÉur=ianguagÉ=AétitudÉ=BattÉróK=_ÉtÜÉëdaI=jaW= pÉcçnd=ianguagÉ=qÉëtángK= oóëáÉwáczI= gK= OMMSK= „rzdçänáÉnáa= àęzóâçwÉK= káÉéçêçzumáÉnáa= a= êzÉczówáëtçść= badawcza”K=kÉçfiäçäçg=OVW=NTJORK= oóëáÉwáczI=gK=OMMTK=„A=ëtudó=çn=tÜÉ=éêÉdáctáçn=çf=ëuccÉëë=án=tÜÉ=äÉaênáng=çf=bngJ äáëÜ= aë= a= pi”= EwF= ln= fçrÉign= äanguagÉ= acèuisitiçn= and= ÉffÉctivÉ= äÉarning= EêÉdK= gK= AêabëâáFK=hatçwácÉW=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu=ŚląëâáÉgçW=NPPJNRSK=== oóëáÉwáczI=gK=OMMUK=„jÉaëuêáng=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉaênáng=aétátudÉK=mçäáëÜ=adaéJ tatáçn= çf= qÜÉ= jçdÉên= ianguagÉ= AétátudÉ= qÉët= bó= `aêêçää= and= paéçn”K= mçznan=ptudiÉs=in=`çntÉméçraró=iinguistics=QQ=EQFW=RSVJRVRK= rëtawa=ç=póëtÉmáÉ=lśwáató=z=dnK=TK=MVK=NVVNI=azrK=z=OMMQ=êK=kê=ORSI=éçzK=ORTO== sçäämÉêI=eKgK=NVUOK=péracÜÉrwÉrb=und=péracÜbÉÜÉrrscÜungK=rntÉrsucÜungÉn=zur=ptruâtur= vçn=crÉmdséracÜÉnfäÜigâÉitK=qĆbángÉnW=dĆntÉê=kaêê=sÉêäagK= táäczóńëâaI=tK=NVVVK=rczóć=się=czó=bóć=nauczanóm?=l=autçnçmii=w=érzóswaàaniu=àęzóâa= çbcÉgçK=taêëzawaW=tódawnáctwç=kauâçwÉ=mtkK= tçàtçwáczI=jK=OMMSK=qÉst=zdçänçści=àęzóâçwócÜK=taêëzawaW=mêacçwnáa=qÉëtów=mëóJ cÜçäçgácznócÜK= = = =

P2


Andrzej haczmarek rniwÉrsótÉt=wiÉäçnçgórsâi=

wAdAakfbkfA jbqlalildfCwkb BAaAŃ t hiApACe atrgĘwvCwkvCe jethodological issues of conducting research in bilingual classrooms qÜÉ= êÉëÉaêcÜ= án= tÜÉ= fáÉäd= çf= báäánguaä= Éducatáçn= Üaë= Üad= ëçmÉ= ëéÉcáfác= aámë=and=éêçbäÉmëK=cáêëtI=wÉ=êÉmánd=çf=tÜÉ=èuÉët=fçê=tÜÉ=êÉäatáçn=bÉtwÉÉn= báäánguaäáëm= and= ántÉääágÉncÉK= qÜÉnI= wÉ= êÉfÉê= tç= ëçmÉ= ëtudáÉë= çn= cäaëëJ êççm=ántÉêactáçnK=cánaääóI=wÉ= éêÉëÉnt=ëçmÉ= éêçàÉctë=fçcuëëáng=çn=tÜÉ= ánJ tÉgêatáçn=çf=äÉaênáng=cçntÉnt=and=äanguagÉK=

= NK tstęp

= bduâacàa=dwuàęzóczna=ëéçtóâa=ëáę=z=cçêaz=wáęâëzóm=zaántÉêÉëçwanáÉm=w=wáÉäu= âêaàacÜ=śwáataK=mçnáÉważ=éêzóbáÉêa=çna=êçzmaátÉ=fçêmóI=éêagnáÉmó=wóàaśnáćI=áż= w= nánáÉàëzóm= tÉâścáÉ= âäaëó= dwuàęzócznÉ=êçzumáÉmó=àaâç=éêzóâładó=ÉduâacàáI=w= âtóêÉà=wëzóëtâáÉ=äub=wóbêanÉ=éêzÉdmáçtó=ëzâçänÉ=ëą=nauczanÉ=w=àęzóâu=çbcómI= dêugám=däa=wáęâëzçścá=ucznáówK=açtóczó=tç=êóżnócÜ=mçdÉäá=ámmÉêëàá=całâçwátÉà= á=częścáçwÉà=çêaz=zántÉgêçwanÉgç=nauczanáa=àęzóâçwçJéêzÉdmáçtçwÉgçI=znanÉJ gç= naàczęścáÉà= éçd= máędzónaêçdçwómá= tÉêmánamá= `ifi= EangK= `çntÉnt= and= ianguagÉ=fntÉgratÉd=iÉarningF=á=bjfib=EfêK=bnsÉignÉmÉnt=d’unÉ=jatièrÉ=éar=ä’fntégratiçn= d’unÉ=ianguÉ=btrangèrÉFK= wamáÉêzamó=éêzÉdëtawáć=wóbêanÉ=cÉäÉ=á= éêçbäÉmó= badawczÉ=zwáązanÉ=z= funâcàçnçwanáÉm=âäaë=dwuàęzócznócÜ=á=wéłówÉm=taâáÉà=Éduâacàá=na=âçméÉtÉnJ càÉ=ucznáówK=táÉäu=badaczó=éçdâêÉśäa=ëzÉêÉg=âçêzóścá=àęzóâçwócÜI=éçznawczócÜ= á=âuätuêçwócÜI=âtóêÉ=ëą=udzáałÉm=àÉà=uczÉëtnáâów=EjaêëcÜ=OMMOX=daàçI=_ÉêtÜçud= OMMUFK=gÉdnaâżÉ=taâáÉ=éçzótównÉ=çéánáÉ=muëáałó=wéáÉêw=éêzÉłamać=wczÉśnáÉàëzÉ= uéêzÉdzÉnáa= á= fałëzówÉ= wóçbêażÉnáa= w= ëtçëunâu= dç= dzáÉcá= funâcàçnuàącócÜ= w= śêçdçwáëâacÜ=dwuàęzócznócÜK= aäatÉgç=zacznáÉmó= çd=çmówáÉnáa= badań=zçêáÉnJ

PP


AndêzÉà=haczmaêÉâ

tçwanócÜ=na=âäuczçwÉ=éótanáÉW=`zó=Éduâacàa=dwuàęzóczna=àÉst=äÉésza=çd=àÉdnçàęzócznÉà? kaëtęénáÉ= éêzÉàdzáÉmó= dç= çéáëu= mÉtçd= ëtaêaàącócÜ= ëáę= çâêÉśäáć= àaâ= éêzÉbáÉga= âçmunáâacàa= w= âäaëacÜ=dwuàęzócznócÜK= t= zaâçńczÉnáu= nawáążÉmó= dç= éêçàÉâJ tów= ëtawáaàącócÜ= ëçbáÉ= za= cÉä= çâêÉśäÉnáÉ= ëâutÉcznçścá= zántÉgêçwanÉgç= uczÉnáa= ëáę=wáÉdzó=éêzÉdmáçtçwÉà=á=àęzóâçwÉà=w=âäaëacÜ=dwuàęzócznócÜK==

= OK Badania nad związkiem pomiędzó dwujęzócznością a inteligencją

= waäÉtó=czó=tÉż=wadó=nauczanáa=w=âçntÉâścáÉ=dwuàęzócznçścá=naàłatwáÉà=wóâazać= báçêąc= éçd= uwagę= çëáągnáęcáa= ucznáówK= qêadócóànóm= wóznacznáâáÉm= zdçänçścá= ÉduâacóànócÜ= ucznáów= bółç= âäaëócznÉ= éçàęcáÉ= ántÉäágÉncàáK= gÉdnç= z= naàbaêdzáÉà= éçéuäaênócÜ=éótańI=zadawanÉ=çd=äat=OMJtócÜ=uu=wáÉâuI=bêzmáałçW=àaâ=dwuàęzóczJ nçść=wéłówa=na=intÉäigÉncàę?= mçéuäaêna=éêçcÉduêa=badawcza=éçäÉgała=na=zaëtçëçwanáu=ëtandaêdçwócÜ= tÉëtów= na= ántÉäágÉncàę= EfnF= á= éçêównówanáu= çtêzómanócÜ= wónáâów= éçmáędzó= gêuéamá= çëób= àÉdnçàęzócznócÜ= á= çëób= dwuàęzócznócÜK= aç= äat= SMJtócÜI= wónáâá= wáęâëzçścá=badań=wëâazówałó=na=wáęâëzÉ=têudnçścá=w=wóâçnówanáu=zadań=ántÉJ äÉâtuaänócÜ=éêzÉz=dzáÉcá=dwuàęzócznÉK=açéêçwadzáłç=tç=dç=éêzóéáëanáa=çëçbçm= dwuàęzócznóm=„dÉzçêáÉntacàá=umóëłçwÉà”= EmÉntaä=cçnfusiçnFI=czó=tÉż=„uéçśäÉdzÉJ náa=àęzóâçwÉgç”=EäanguagÉ=ÜandicaéFK=qómczaëÉm=ëtçénáçwç=éçàawáałó=ëáę=badanáa= éêÉzÉntuàącÉ=çdmáÉnnÉ=êÉzuätatóK=tónáâałç=z=nácÜI=żÉ=náÉ=ma=wóêaźnÉgç=zwáązJ âu= éçmáędzó=dwuJ=äub= àÉdnçàęzócznçścáą=a=ántÉäágÉncàąK=káÉâtóêÉ=z= tócÜ= badań= wëâazówałç=nawÉtI=żÉ=zwáązÉâ=tÉn=mçżÉ=máÉć=cÜaêaâtÉê=éçzótównóK= mÉaä= á= iambÉêt= ENVSO= wW= huêcz= OMMTFI= éçéêzÉz= âêótócznÉ= ëéçàêzÉnáÉ= na= ówczÉëną=mÉtçdçäçgáę=badańI=ëéêóbçwaäá=wóàaśnáćI=däaczÉgç=wónáâá=badań=çâaJ zówałó=ëáę=ëéêzÉcznÉK=płabą=ëtêçną=dçtócÜczaëçwócÜ=badań=çâazała=ëáę=âçntêçäa= zmáÉnnócÜI=âtóêÉ= mçgą=âçêÉäçwać=z=ántÉäágÉncàąK=kaäÉżałó=dç=nácÜW=ëtatuë=ëéçJ łÉcznçJÉâçnçmácznó= á= zwáązana= z= tóm= àaâçść= á= éçzáçm= wóâëztałcÉnáa= Eczęëtç= gêuéó= dwuàęzócznÉ= éçcÜçdzáłó= zÉ= śêçdçwáëâ= mnáÉà= uéêzówáäÉàçwanócÜFI= éłeć= badanócÜ= Ew= ëótuacàacÜI= gdó= náÉ= âçntêçäçwanç= éêçéçêcàá= éłcá= w= gêuéacÜI= baêJ dzáÉà= êçzwánáętÉ= àęzóâçwç= dzáÉwczęta= mçgłó= zawóżać= wónáâá= gêuéóFI= a= nawÉt= wáÉâ=badanócÜ=á=zwáązanó=z=tóm=êçzwóà=àęzóâçwóK=`zaëamá=náÉçbáÉâtównáÉ=dÉfáJ náçwanç= éçàęcáÉ= àÉdnçàęzócznçścá= á= dwuàęzócznçścáK= t= éÉwnócÜ= badanáacÜ= çâêÉśäanç=éêzónaäÉżnçść=dç=âażdÉà=z= tócÜ=gêué=na=éçdëtawáÉ=nazwáëâa=dzáÉcâa= E>FK=mçnadtç=na=çgół=náÉ=máÉêzçnç=ëtçénáa=dwuàęzócznçścáK= péêawą= dóëâuëóàną= bół= taâżÉ= dçbóê= naêzędzá= éçmáaêu= ántÉäágÉncàáK= qÉëtó= éçwánnó= bóć= éêzÉdëtawáanÉ= w= àęzóâuI= âtóêó= badaná= znaàą= naàäÉéáÉàK= katçmáaët= wáÉäÉ=badań=użówałç=tÉëtów=tóäâç=w=àęzóâu=angáÉäëâámK=lëçbçmI=däa=âtóêócÜ=bół= tç= ëłabëzó= àęzóâI= taâá= tÉët= ëéêawáał= wáęcÉà= têudnçścáK= gÉdnaâżÉ= nawÉt= éçwáÉêzJ cÜçwnÉ=éêzÉtłumaczÉnáÉ=tÉëtuI=bÉz=ëtandaêózacàá=w=âuätuêzÉ=àęzóâa=dçcÉäçwÉgçI= fawçêózçwałç=gêuéęI=däa=âtóêÉà=àęzóâ=angáÉäëâá=bół=àęzóâáÉm= éáÉêwëzóm=Etaâ=ëáę= ëtałç=néK=éêzó=éçêównówanáu=dzáÉcá=angáÉäëâçàęzócznócÜ=z=waäáàëâçàęzócznómá=w= badanáacÜ=paÉêa=z=NVOP=êK=çêaz=gçnÉëa=á=ptÉwaêta=z=NVRV=êKFK=

P4


wagadnáÉnáa=mÉtçdçäçgácznÉ=badań=w=âäaëacÜ=dwuàęzócznócÜ

lëçbnąI=ważną=âwÉëtáą=àÉët=dÉfánácàa=ántÉäágÉncàá=á=çâêÉśäÉnáÉ=àÉà=zwáązâu=z= jęzóâáÉmK=azáÉcá=dwuàęzócznÉ=çëáągałó=gçêëzÉ=wónáâá=w=ptanfçêdzâáÉà=pâaäá=_ánÉJ ta=zawáÉêaàącÉà=zadanáa=wÉêbaänÉK=katçmáaët=äÉéëzÉ=wónáâá=uzóëâáwałó=w=náÉwÉêJ baänócÜ=tÉëtacÜ=wóâçnanáçwócÜK= t=badanáacÜ=éêçwadzçnócÜ=éêzÉz=mÉaä=á=iambÉêt=dçść=dçbêzÉ=âçntêçäçJ wanç= wëéçmnáanÉ= zmáÉnnÉI= a= taâżÉ= użótç= ëzÉêÉg= êóżnçêçdnócÜ= naêzędzá= dç= éçmáaêu=zdçänçścá=àęzóâçwócÜ=á=ántÉäÉâtuaänócÜK=t=êÉzuätacáÉ=ëtwáÉêdzçnç=éçJ zótówną= âçêÉäacàę= éçmáędzó= éçzáçmÉm= dwuàęzócznçścá= a= éçzáçmÉm= ántÉäágÉnJ càáK= mêzó= czóm= éçzçëtawáçnç= àaâç= çtwaêtą= êÉäacàę= éêzóczónçwçJëâutâçwąI= a= máançwácáÉ=czó=çéançwanáÉ=dêugáÉgç=àęzóâa=éçdnçëá=éçzáçm=ántÉäágÉncàáI=czó=tÉż= dzáÉcá=baêdzáÉà=ántÉäágÉntnÉ=äÉéáÉà=ëçbáÉ=êadzą=z=çéançwanáÉm=çbu=àęzóâówK= tónáâá= éçmáaêu= ántÉäágÉncàá= bółó= baêdzáÉà= êzÉtÉänÉ= náż= w= ánnócÜ= badaJ náacÜI= gdóż= máÉêzçnç= àą= wÉdług= âáäâu= ëâaä= dçtóczącócÜ= êóżnócÜ= éaêamÉtêówK= lâazałç=ëáęI=żÉ=çbáÉ=gêuéó=êównáÉ=dçbêzÉ=wóâçnówałó=tÉëtó=tóéu=éêzÉëtêzÉnnçJ éÉêcÉécóànÉgçI= natçmáaët=gêuéó=dwuàęzócznÉ=äÉéáÉà= êadzáłó=ëçbáÉ=z= manáéuäacàą= ëómbçäamáI=z=twçêzÉnáÉm=éçàęć=á=z=„gáętâçścáą”=móśäÉnáaK=ptwáÉêdzçnç=tÉż=éçzóJ tównÉ=wónáâá=w=wÉêbaänócÜ=máaêacÜ=ántÉäágÉncàáI=aäÉ=dçéáÉêç=na=éçzáçmáÉ=dwuàęJ zócznçścá= zêównçważçnÉàK= _ółó= tç= tÉż= àÉdnÉ= z= éáÉêwëzócÜ= badańI= w= âtóêócÜ= wzáętç=éçd=uwagę=wáÉäçàęzócznó=âçntÉâët=ëéçłÉcznçJâuätuêçwó=á=éçëtawó=badaJ nócÜ=dzáÉcá=wçbÉc=çbu=àęzóâów=á=âuätuê=çêaz=ácÜ=funâcàçnçwanáÉ=w=ëzâçäÉK= `Üçcáaż=badanáa=tÉ=bółó=ëzÉêçâç=cótçwanÉ=na=êzÉcz=éêçmçwanáa=dwuàęJ zócznçścá= w= ëzâçłacÜI= ácÜ= wónáâá= náÉ= mçgą= bóć= zbótnáç= gÉnÉêaäázçwanÉK= mç= éáÉêwëzÉI=dçtóczółó=tóäâç=NMJäatâówI=éç=dêugáÉ=wzáętç=éçd=uwagę=tóäâç=dzáÉcá=ç= dwuàęzócznçścá= w= éÉłná= zêównçważçnÉàI= éç= têzÉcáÉ= dçtóczółó= ëéÉcófácznÉgç= âçntÉâëtu=wáÉäçâuätuêçwÉà=agäçmÉêacàá=jçntêÉaäuK= mçdëumçwuàąc=badanáa=nad=zwáązâáÉm=dwuàęzócznçścá=á=funâcàá=éçznawczócÜ= mçżÉmó=wóêóżnáć=âáäâa=éêçbäÉmów=mÉtçdçäçgácznócÜ=E_aâÉê=NVVPW=NOTJNOVFW= fK hçntêçäa=zmáÉnnócÜ=w=éçêównówanócÜ=gêuéacÜ=badawczócÜK= _adanáa= zaâładaàąI= żÉ= àÉdnçJLdwuàęzócznçść= àÉët= àÉdónóm= czónnáâáÉm= êóżnáącóm= badanÉ= gêuéóI= âtóêó= mçżÉ= wéłówać= na= çëáąganÉ= êÉzuätatóK= qómczaëÉm= mçgą= zaáëtnáÉć= ánnÉ= czónnáâáI= âtóêÉ= êównáÉż= dçëtaêczaàą= mçżäáwócÜI= aätÉênatównócÜ= wóàaśnáÉń= EnéK= mçtówacàaI= éçëtawóI= śêçdçJ wáëâç=êçdzánnÉI=śêçdçwáëâç=ëzâçänÉI=átéKFK= ffK lâêÉśäÉnáÉ=êçdzaàu=dwuàęzócznçścáK= lbÉcnáÉ= áëtnáÉàÉ= cç= naàmnáÉà= âáäâanaścáÉ= çâêÉśäÉń= tóéów= dwuàęzócznçJ ścáK=ddó=badanáÉ=dçtóczó=ścáśäÉ=zdÉfánáçwanÉgç=tóéu=EnéK=dwuàęzócznçJ ścá= wczÉënÉàI=zêównçważçnÉàFI=éçwëtaàÉ= éótanáÉI= na=áäÉ=wónáâá=tócÜ=baJ dań=mçżna=êçzëzÉêzóć=na=ánnÉ=ëótuacàÉ=dwuàęzócznçścáK=mçnadtç= danó= êçdzaà= dwuàęzócznçścá= àÉët= ścáśäÉ= zwáązanó= zÉ= ëéÉcófáczną= ëótuacàą= êçJ dzánnąI=ëçcàçJâuätuêçwąK=qaâ=wáęc=w=êaz=z=tóéÉm=dwuàęzócznçścá=w=gêę= mçżÉ=wcÜçdzáć=ëzÉêÉg=czónnáâów=éçzaàęzóâçwócÜK= = =

P5


AndêzÉà=haczmaêÉâ

fffK lâêÉśäÉnáÉ=êÉäacàá=éêzóczónçwçJëâutâçwÉàK= `áągäÉ= têwa= dóëâuëàa= nad= cÜaêaâtÉêÉm= êÉäacàá= àęzóâJfunâcàÉ= umóëłçwÉK= `Üçcáaż= wáÉäu= badaczó= wnáçëâuàÉI= żÉ= êçzwóà= dwuàęzócznçścá= w= wáęâJ ëzóm= ëtçénáu= wéłówa= na= êçzwóà= éçznawczó= náż= na= çdwêótI= tç= mçżna= êównáÉż= zaâładaćI= żÉ= àÉët= tç= ëâçméäáâçwanó= éêçcÉë= ç= dwuëtêçnnóm= cÜaêaâtÉêzÉ=ántÉêaâcóànómK= fsK rëtaäÉnáÉ=cÜaêaâtÉêu=wéłówu=dwuàęzócznçścá=na=éêçcÉëó=éçznawczÉK= wa=éçmçcą=âêótâçtÉêmánçwócÜ=badań=têudnç=àÉët=uëtaäáćI=czó=çéáëówaJ nÉ= wéłówó= àęzóâa= na= umóëł= ëą= têwałÉ= czó= zmáÉnnÉK= `zó= âçêzóścá= éçJ znawczÉ=dçtóczą=w=êównóm=ëtçénáu=êóżnócÜ=âatÉgçêáá=wáÉâçwócÜ?=gaâa= àÉët=cÜaêaâtÉêóëtóâa=tócÜ=zmáan=na=éêzÉëtêzÉná=całÉgç=êçzwçàu=dzáÉcâaI=a= éçtÉm=çëçbó=dçêçëłÉà?= sK téłów=éçëtaw=á=çczÉâáwań=badaczó=na=wónáâá=badańK= wnanóm= éêçbäÉmÉm= àÉët= wéłów= uéêzÉdnácÜ= założeń= badaczó= na= éêzÉJ báÉg= badań= á= anaäázę= êÉzuätatówK= hwÉëtáa= dwuJ= á= êóżnçàęzócznçścáI= zwłaëzcza=w=âçntÉâścáÉ=ëéçłÉcznçJâuätuêçwóm=á=ÉduâacóànómI=àÉët=taâJ żÉ=âwÉëtáą=ádÉçäçgácznąI=cç=mçżÉ=ëâłanáać=dç=tÉgçI=żÉ=badacz=dçëtêzÉżÉ= tçI=cç=będzáÉ=cÜcáał=dçëtêzÉcNK==

== PK Badania w klasach immersójnóch

= mçêównanáÉ= çëáągnáęć= ëzâçänócÜ= ucznáów= âäaë= ámmÉêëóànócÜ= á= ucznáów= âäaë= nauczanócÜ= w= àęzóâu= éáÉêwëzóm= wóéada= na= çgół= na= âçêzóść= tócÜ= éáÉêwëzócÜK= mçza= âwÉëtáą= zdçänçścá= éçznawczócÜI= badanç= wśêód= nácÜ= âwÉëtáÉ= zdçänçścá= jęzóâçwócÜ=zaêównç=çdnçśnáÉ=àęzóâa=éáÉêwëzÉgç=àaâ=á=dêugáÉgçK=pfçêmułçwanç= àÉ=àaâç=naëtęéuàącÉ=éêçbäÉmó=EjaêëcÜ=OMMMW=OMFW= aF mêçbäÉm=àęzóâa=éáÉêwëzÉgçX=

`zó =àęzóâ =éáÉêwëzó =będzáÉ =ëáę= êçzwáàał= êównáÉ =dçbêzÉI =mámç =żÉ = zmnáÉàëza= ëáę= áäçść= czaëu= ëzâçänÉgç= éêzÉznaczçnÉgç= na= éêacę= w= tóm=àęzóâu?=

bF mêçbäÉm=àęzóâa=dêugáÉgçX= `zó=àęzóâ=dêugá=êçzwáàa=ëáę=äÉéáÉàI=àÉżÉäá=àÉgç=nauâa=àÉët=zántÉgêçwana=z= uczÉnáÉm=ëáę=têÉścá=éêzÉdmáçtçwócÜ?= mçzótównÉ=na=çgół=êÉzuätató=badań=zawáÉêaàą=àÉdnaâżÉ=éÉwnÉ=âwÉëtáÉ=mÉJ tçdçäçgácznÉ= éçddawanÉ= âêótócÉ= EeamÉêëI= _äanc= NVUPW= PMPJPOVFK= ka= éêzóâład= têudnç=çëzacçwaćI=na=áäÉ= gêuéó= ÉâëéÉêómÉntaänÉ=w=âäaëacÜ=ámmÉêëóànócÜ=ëą=àuż= ëéÉcófácznómá=gêuéamáK=tóbóê=taâáÉà=Éduâacàá=àęzóâçwÉà=éêzÉz=êçdzáców=çêaz=ácÜ=

N=qÉn =çëtatná =éêçbäÉm =àÉët =ëzczÉgóänáÉ =znaczącó =däa =wáÉäu =badań=éêzÉéêçwadzçnócÜ =w = hanadzáÉ=á=w=ptanacÜ=wàÉdnçczçnócÜI=gdzáÉ=ácÜ=wónáâá=mçgą=wéłówać=na=áëtçtnÉ=dÉcóJ zàÉ=natuêó=ÉduâacóànçJéçäátócznÉà= na= ëzÉêçâą= ëâaäęK=mçzótównÉ= êÉzuätató=badań= ëą= êówJ náÉż=wóâçêzóëtówanÉ=éêzÉz=zwçäÉnnáâów=êçzwáàanáa=nauczanáa=dwuàęzócznÉgç=w=ánnócÜ= częścáacÜ=śwáataI=w=tóm=w=buêçéáÉK=

P6


wagadnáÉnáa=mÉtçdçäçgácznÉ=badań=w=âäaëacÜ=dwuàęzócznócÜ

zaangażçwanáÉ=w=êçzwóà=àęzóâçwó=ëwçácÜ=dzáÉcá=éçwçduàÉI=żÉ=âçntÉâët=śêçdçwáJ ëâçwó=taâácÜ=âäaë=àÉët=znaczącç=êóżnó=çd=ëótuacàá=dzáÉcá=w=ánnócÜ=âäaëacÜK= káÉ=danç=àÉëzczÉ=çëtatÉcznÉà=çdéçwáÉdzá=wçbÉc=wątéäáwçścáI=czó=éêçgêamó= ámmÉêëóànÉI=naàczęścáÉà=çbÉàmuàącÉ=zdçänÉ=dzáÉcá=zÉ=śêçdçwáëâ=baêdzáÉà=uéêzówáäÉJ àçwanócÜI=nadaàą=ëáę=êównáÉ=dçbêzÉ=däa=dzáÉcá=zÉ=ëzczÉgóänómá=éçtêzÉbamá=ÉduâaJ cóànómá=äub=éçcÜçdzącócÜ=z= mnáÉà=uéêzówáäÉàçwanócÜ=gêué=ëéçłÉcznócÜK=azáÉcá= tÉ=çczówáścáÉ=naéçtóâaàą=wáęâëzÉ=éêçbäÉmó=w=çéançwanáu=çbu=àęzóâów=á=nauczaJ nócÜ=w=nácÜ=têÉścá=éêzÉdmáçtçwócÜK=gÉdnaâżÉ=ántÉêéêÉtacàÉ=badaczó=êóżnáą=ëáęI=cç= dç= êÉäacàá= éêzóczónçwçJëâutâçwócÜ= tócÜ= têudnçścá= çêazI= cç= dç= çâêÉśäÉnáa= ëâaäá= tócÜ=têudnçścá=w=éçêównanáu=dç=âëztałcÉnáa=tóäâç=w=àÉdnóm=àęzóâuK= táęâëzą=éçéuäaênçścáą=cáÉëzółó=ëáę=dçtócÜczaë=badanáa=ámmÉêëàá=wczÉënÉà= náż=ámmÉêëàá=éóźnÉàK=káÉwáÉäÉ=badań=éêçwadzçnç=wçbÉc=çëóbI=âtóêÉ=àuż=çéuścáJ łó=ëzâçłęI=małç=àÉët=taâżÉ=badań=ácÜ=zacÜçwanáa=àęzóâçwÉgç=w=wáÉâu=dçêçëłómK= táążÉ= ëáę= tç= z= çczówáëtómá= têudnçścáamá= éêzÉéêçwadzanáa= êzÉtÉänócÜ= badań= éçdłużnócÜ=w=dłużëzÉà=éÉêëéÉâtówáÉ=czaëçwÉàK= w=báÉgáÉm=äat=anaäáza=ëóëtÉmów=ámmÉêëóànócÜ=nabáÉêa=cçêaz=baêdzáÉà=cÜaJ êaâtÉêu=àaâçścáçwÉgç=á=wëâazuàÉ=na=éÉwnÉ=ëłabçścá=w=çëáąganócÜ=âçméÉtÉncàacÜ= jęzóâa =dêugáÉgç =Edaàç =OMMMW =ORI =ióëtÉê =OMMTFK =aaàÉ =ëáę= zauważyć= máançwácáÉ = dçść=ëzóbâá=na=çgół=êçzwóà=âçméÉtÉncàá=w=éçczątâçwóm=çâêÉëáÉI=natçmáaët=éç= âáäâu= äatacÜ= dçëtêzÉga= ëáę= ëéçwçänáÉnáÉ= êçzwçàu= á= częëtÉ= éêzóéadâá= fçëóäázacàá= błędów=àęzóâçwócÜK=mçnadtç=uwádacznáa=ëáę=małÉ=uêçzmaácÉnáÉ=êÉàÉëtêów=ëçcàçJ äángwáëtócznócÜI= cÜaêaâtÉêózuàącÉ=ëáę= çéançwanáÉm= tóäâç= àÉdnÉgç= ëtóäu= àęzóâçJ wÉgç=EêaczÉà=ëzâçänÉgçI=aâadÉmácâáÉgç=náż=éçtçcznÉgçFK=

= 4K Badania dóskursu w klasach dwujęzócznóch = aç= äat= UMJtócÜ= ëtçëunâçwç= małç= bółç= badań= çbëÉêwuàącócÜ= tçI= cç= faâtócznáÉ= dzáÉàÉ=ëáę=w=âäaëacÜ=dwuàęzócznócÜK=açéáÉêç=náÉdawnç=zaczętç=anaäázçwać=dçJ kładnáÉ=ántÉêaâcàÉ=á=dóëâuêë=w=âäaëáÉI=abó=çâêÉśäáćI=w=àaâá=ëéçëób=zacÜçdzá=w=náÉà= âçmunáâacàa=àęzóâçwaK= qaâáÉ=badanáa=çbëÉêwacóànÉ=zaczętç=éêzÉéêçwadzać=éçd=âçnáÉc=äat=TMJtócÜ= EjaêtánJgçnÉë=OMMMFK=léáÉêałó=ëáę=na=zaéáëáÉ=audáçI=dzáęâá=czÉmu=mçżäáwa=ëtała=ëáę= anaäáza=àęzóâçznawczaK=_ółç=tç=éçdÉàścáÉ=çéaêtÉ=na=anaäázáÉ=dóëâuêëuI=éêzÉważnáÉ= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= áäçścáçwómI= zäáczaàącóm=á= âataäçguàącóm=ándówáduaänÉ=aâtó=mçwóI= éêzó=czóm=naàczęścáÉà=zaàmçwanç=ëáę=funâcàamá=dóëâuêëu=nauczócáÉäaK= mçd=âçnáÉc=äat=UMJtócÜ=w=cçêaz=wáęâëzÉà=máÉêzÉ=zaczętç=wóâçêzóëtówać=w= badanáacÜ=anaäázę=âçnwÉêëacóàną=á=éçdÉàścáÉ=ÉtnçgêafácznÉK=rwagę=ëâáÉêçwanç=çd= âçmunáâacóànócÜ=funâcàá=ándówáduaänócÜ=wóéçwáÉdzá=dç=ëÉâwÉncóànócÜ= ëtêuâtuê= ántÉêaâcóànÉgç=dóëâuêëuK=t=cÉntêum=zaántÉêÉëçwanáa=znaäazłó=ëáę=nÉgçcàacàa=znaJ czÉń=á=wzaàÉmnÉ=dónamácznÉ=zaäÉżnçścá=éçmáędzó=nauczanáÉm=a=uczÉnáÉm=ëáęK= táÉäÉ= badań= âçncÉntêuàÉ= ëáę= na= zàawáëâu= éêzÉłączanáa= âçdów= EcçdÉJ switcÜingFK=káÉâtóêÉ=z=badań=anaäázuàą=àÉ=àaâç=wëâazówâá=âçntÉâëtçwÉ=EcçntÉxtuaäiJ zatiçn=cuÉsFI=gdzáÉ=zmáana=àęzóâa=äub=ëtóäu=ëtançwá=ëógnał=zmáanó=tóéu=äub=funâcàá=

PT


AndêzÉà=haczmaêÉâ

dóëâuêëu= EnéK= têÉśćJâçmÉntaêzI= têÉść= zadanáaJçêganázacàa= wóâçnanáa= zadanáaI= átéKFK=jçgą=çnÉ=máÉć=cÜaêaâtÉê=baêdzáÉà=ëâáÉêçwanó=na=dóëâuêëI=gdzáÉ=ëłużą=dç= êçzgêanáczanáa=êóżnócÜ=tóéów=wóéçwáÉdzá=w=ëÉâwÉncàá=ántÉêaâcóànÉàK=tëâazówJ âá=âçntÉâëtçwÉ=mçgą=tÉż=bóć=baêdzáÉà=éçwáązanÉ=z=uczÉëtnáâamáI=gdzáÉ=ëtançwáą= ÉäÉmÉnt= dçéaëçwanáa= dóëâuêëu= dç= ëłucÜaczó= EnéK= éçéêzÉz= dçdawanáÉ= tłumaJ czÉńI=âçmÉntaêzóI=wóàaśnáÉńFK= t= zaëadzáÉ= náÉmçżäáwÉ= àÉët= ëéçêządzÉnáÉ= âçméäÉtnÉgç= á= unáwÉêëaänÉgç= zbáçêu=funâcàá=éêzÉłączanáa=âçdówK=iáczba=êóżnócÜ=zaëtçëçwań=w=êóżnócÜ=âçnJ tÉâëtacÜ=àÉët=w=zaëadzáÉ=náÉçgêanáczçnaK=katçmáaët=daäëzÉ=badanáa=mçgą=éçgłębáć= zêçzumáÉnáÉ=tócÜ=zàawáëâ=w=âçnâêÉtnóm=âçntÉâścáÉ=âäaëó=ëzâçänÉà=á=danÉà=âuätuêóK= fnnó=zaâêÉë=badań=ëâuéáa=ëáę=na=wzçêacÜ=ëtêuâtuê=ëÉâwÉncóànócÜI=néK=waJ ánácàçwanáÉJldéçwáÉdźJbwaäuacàa= EfnitiatiçnJoÉséçnsÉJbvaäuatiçnFK =_ada =ëáęI =àaâ = naëtęéuàÉ=éêzÉłączanáÉ=âçdów=w=tócÜ=ëÉâwÉncàacÜK=râazuàÉ=tç=funâcàÉ=àęzóâówI= éêaâtóâá=âçnwÉêëacóànÉ=á=ëtêatÉgáÉ=nauczanáa=á=uczÉnáa=ëáęK= katçmáaët= ëçcàçäángwáëtóâa= ántÉêaâcóàna= á= éçdÉàścáÉ= máâêçÉtnçgêafácznÉ= maàą=za= cÉä= dçgłębnÉ=zêçzumáÉnáÉ=éêçcÉëów= ántÉêaâcóànócÜI=báçêąc=éçd= uwagę= êótmI=czaëI=ëóncÜêçnázacàę=a=taâżÉ=ëubtÉänÉ=wëâazówâá=náÉwÉêbaänÉK=aäatÉgç=tÉż= badanáa=tÉgç=êçdzaàu=częścáÉà=wóâçêzóëtuàą=nagêanáa=wádÉç=á=baêdzç=ëzczÉgółçwÉ= têanëâêóécàÉ= uwzgäędnáaàącÉ= aëéÉâtó= náÉwÉêbaänÉ= á= âçntÉâët= ëótuacóànóK= háÉêuàą= çnÉ=uwagę=na=çéáë=zacÜçwanáa=uczÉëtnáâów=ántÉêaâcàá=á=çdâêócáÉ=ácÜ=ándówáduaäJ nócÜ=ëtóäów=äub=tÉż=wóàaśnáÉnáÉ=zacÜçwań=nacÉcÜçwanócÜ=âuätuêçwçK= _adanáa= çbëÉêwacóànÉ= w= âäaëáÉI=cÜçć=zwáęâëzaàą=naëzą=wáÉdzę=ç= tómI=cç= faâtócznáÉ=dzáÉàÉ=ëáę=w=âäaëáÉI=tç=àÉdnçczÉśnáÉ=wáążą=ëáę=z=éÉwnómá=éêçbäÉmamá= w=uëtaäÉnáu=danócÜ=w=ántÉêaâcàáK=lmówámó=náÉâtóêÉ=z=tócÜ=têudnçścá=tÉcÜnáczJ nócÜI=z=âtóêómá=muëá=ëáę=zmáÉêzóć=badaczK= gÉdnóm= z= éáÉêwëzócÜ= éêçbäÉmów= àÉët= çbáÉâtównó= zaéáë= danócÜK= gÉżÉäá= dóëéçnuàÉmó=àÉdnóm=máâêçfçnÉmI=têudnç=będzáÉ=zaêÉàÉëtêçwać=całość=ántÉêaâcàá= gêuéçwÉàK= gÉżÉäá= w= użócáu= àÉët= àÉdna= âamÉêaI= naäÉżałçbó= êçzëtêzógnąćI= na= âám= éçwánna= ëáę= ëâuéáaćI= âçgç= fáämçwaćK= mêzó= éêóbacÜ= ëfáämçwanáa= wëzóëtâácÜ= çëóbI=zbót=częëtÉ=êucÜó=âamÉêą=utêudnáałóbó=śäÉdzÉnáÉ=çbêazuK=katçmáaëtI=àÉżÉäá= uëtawáa=ëáę=całą=gêuéę=w=âadêzÉI=mçżna=ëáę=zaëtanawáaćI=na=áäÉ=zmáana=uëtawáÉnáa= gêuéó=wéłówa=na=waêunâá=á=éêzÉbáÉg=âçmunáâacàáK= lâazuàÉ= ëáę= éçnadtçI= żÉ= nagêanáÉ= wádÉç= àÉët= àÉdnaâ= éÉwną= dÉfçêmacàą= êzÉczówáëtçścáK= mêzó= daäÉâám= éäanáÉ= łatwç= ëtêacáć= ëzczÉgółóI= a= éçëzczÉgóäná= ucznáçwáÉ= zäÉwaàą= ëáę= w= gêuéęK= mêzó= bäáëâám= éäanáÉI= têacá= ëáę= z= éçäa= wádzÉnáa= wëzóëtâç=tçI=cç=náÉ=máÉścá=ëáę=w=âadêzÉK=wbäáżÉnáa=á=âąt=wádzÉnáa=dÉfçêmuàą=gÉJ ëtóI= êucÜóI= çcÉnę= çdäÉgłoścá= á= mçgą= éêçwadzáć= dç= fałëzówócÜ= ántÉêéêÉtacàá= ÉäÉJ mÉntów=náÉwÉêbaänócÜK= hçäÉànÉ= éêçbäÉmó= á= wątéäáwçścá= éçàawáaàą= ëáę= éêzó= éêzÉàścáu= z= nagêanáa= dç= têanëâêóécàáK= mçza= waêëtwą= ëłçwnąI= àaâ= éçtêaâtçwać= ÉäÉmÉntó= éaêawÉêbaänÉ= á= náÉJ wÉêbaänÉ?=gaâáÉ=ánfçêmacàÉ=zawáÉêaàą=ántçnacàa=á=mámáâa=á=àaâ=wéłówaàą=çnÉ=na=éêzÉJ báÉg=ántÉêaâcàá?=t=éêzÉëtêzÉná=âçmunáâacóànÉà=na=äÉâcàá=znaàduàą=ëáę=êównáÉż=tÉâëtó=á=

PU


wagadnáÉnáa=mÉtçdçäçgácznÉ=badań=w=âäaëacÜ=dwuàęzócznócÜ

çbêazóK=kawÉtI=àÉśäá=náÉ=éçàawáaàą=ëáę=bÉzéçśêÉdnáç=w=êçzmçwáÉI=ëą=w=zaëáęgu=wzêçJ âu=á=mçgą=bóć=dçmóśäną=têÉścáą=ántÉêaâcàáI=w=àaâáś=ëéçëób=àą=âëztałtçwaćK== pótuacàa=wóéçwáÉdzá=mçżÉ=bóć=na=tóäÉ=âçméäÉâëçwaI=áméäácótnaI=żÉ=têudJ nç=badaczçwá=uàąć=tÉ=wëzóëtâáÉ=éaêamÉtêó=äub=tÉż=çcÉnáć=ácÜ=znaczÉnáÉ=däa=ántÉJ êaâcàáK= tónáâaàą= z= tÉgç= éêçbäÉmó= z= ántÉêéêÉtacàą= znaczÉń= dóëéçnuàąc= àÉdónáÉ= zaéáëÉm=ántÉêaâcàáK=mçmçcnÉ=bówa=âçêzóëtanáÉ=z=nçtatÉâ=ëéçêządzanócÜ=àÉdnçJ czÉśnáÉ=z=nagêanáÉmI=âtóêÉ=mçgą=zawáÉêać=uzuéÉłnáaàącÉ=ánfçêmacàÉ=âçntÉâëtçJ wÉK=gÉdnaâ=á=wtÉdó=zêÉâçnëtêuçwanáÉ=mçtówacàáI=ántÉncàá=mçżÉ=bóć=têudnÉK=ptąd= náÉâtóêzó=badaczÉ=éçëáłâuàą=ëáę=tÉcÜnáâą=wówáaduI= w= czaëáÉ=âtóêÉgç=uczÉëtnácó= äÉâcàá=wóàaśnáaàą=àÉà=éêzÉbáÉgK=t=éêzóéadâu=dzáÉcá=á=młçdzáÉżó=ëzâçänÉà=wóàaśnáÉJ náa= taâáÉ= taâżÉ= têudnç= ántÉêéêÉtçwaćI= gdóż= ëamççcÉnaI= czó= tÉż= çcÉna= zdaêzÉń= jęzóâçwócÜ=dçâçnana=éêzÉz=dzáÉcâç=mçżÉ=bóć=baêdzç=náÉdçëâçnałaK=

= RK Badania w zakresie integracji jęzókowoJprzedmiotowej

= AâtuaänáÉI=w=buêçéáÉI=badanáa=na=tÉêÉnáÉ=nauczanáa=dwuàęzócznÉgç=Éwçäuuàą=çd= éçdÉàścáa= ámmÉêëóànÉgç= w= âáÉêunâu= `ifi= á= bjfibK= t= âçnëÉâwÉncàáI= cáężaê= zaántÉêÉëçwanáa=éêzÉëuwa=ëáę=çd=éêzóëwaàanáa=àęzóâów=w=âáÉêunâu=éêzóëwaàanáa= wáÉdzó=éêzÉdmáçtçwÉà=Edaàç=OMMMW=NMX=jaêëcÜ=OMMOW=ONFK=`çêaz=częścáÉà=ëtawáaJ nÉ=éótanáa=bêzmáąW== - `zó=uczÉniÉ=się=wiÉdzó=érzÉdmiçtçwÉà= za=éçśrÉdnictwÉm= àęzóâa=drugiÉgç= związanÉ= àÉst=zÉ=stratami=czó=z=âçrzóściami=däa=tÉgç=érçcÉsu?= - gaâi=àÉst=wéłów=àęzóâa=drugiÉgç=na=érzóswaàaniÉ=wiÉdzó?= - gaâa=àÉst=natura=intÉgracài=érzóswaàania=wiÉdzó=àęzóâçwÉà=i=érzÉdmiçtçwÉà?= tózwanáaI=àaâáÉmu=maàą=ëéêçëtać=tÉ=badanáa=tç=EdaàçI=_ÉêtÜçud=OMMUFW== NK zbudçwanáÉ= éçdëtaw= dódaâtóâá= dwuàęzócznÉà= àaâç= dódaâtóâá= ántÉgêuàącÉà=uczÉnáÉ=ëáę=àęzóâów=á=wáÉdzó=éêzÉdmáçtçwÉàK= OK éçgłębáçnÉ= zêçzumáÉnáÉ= éçàęcáa= âçméÉtÉncàá= âçmunáâacóànÉà= á= êóżnçàęzócznÉàI=w=âtóêÉà=àęzóâ=ëtançwá=naêzędzáÉ=nabówanáa=wáÉdzóK= mçd= wzgäędÉm=mÉtçdçäçgácznóm=çdéçwáada= tç=éêzÉàścáu= çd=badań=ÉâëJ éÉêómÉntaänócÜ=çcÉnáaàącócÜ=éêçduât=uczÉnáa=ëáę=àęzóâa=w=âáÉêunâu=ëzczÉgółçJ wÉgç=çéáëu=éêçcÉëów=uczÉnáa=ëáę=á=ántÉêaâcóànócÜK=płużą=tÉmu=taâáÉ=tÉcÜnáâáI=àaâW= çbëÉêwacàÉ= äÉâcàáI= nagêanáaI= têanëâêóécàaI= wówáadó= z= nauczócáÉäamá= á= ucznáamáI= ácÜ= âçmÉntaêzÉ= w= zÉëtawáÉnáu= z= wóbêanómá= ëÉâwÉncàamáI= éçmáaê= âçméÉtÉncàá= jęzóâçwócÜ=á=éêzÉdmáçtçwócÜ=w=badanáacÜ=éçdłużnócÜK== mçnáÉważ= Éduâacàa= dwuàęzóczna= cáÉëzó= ëáę= dużóm= zaántÉêÉëçwanáÉm= władz=çśwáatçwócÜI=w=wáÉäu=âêaàacÜ=êÉaäázuàÉ=ëáę=dużÉ=éêçgêamó=badawczÉI=maJ jącÉ=na=cÉäu=uâazanáÉ=âçméäÉâëçwÉà=wázàá=tÉgç=ëóëtÉmu=nauczanáaK== gÉdnóm= z= cáÉâawëzócÜ= éêzóâładów= éêçàÉâtu= badawczÉgç= àÉët= éêaca= aaäJ tçnJmuffÉê= EOMMTFI= âtóêa= éêzÉéêçwadzáła= ëóëtÉmatócznÉ= badanáa= dóëâuêëu= âäaë= dwuàęzócznócÜ=w=AuëtêááI=a= taâżÉ=éêzÉdëtawáła= dóëâuëàę=tÉmatów= badawczócÜ=á= mçżäáwócÜ= âçncÉétów= á= mÉtçdçäçgááK= mótanáa= badawczÉI= na= âtóêÉ= ëtaêała= ëáę= çdéçwáÉdzáÉć=bêzmáąW=

P9


AndêzÉà=haczmaêÉâ

gaâiÉ=scÜÉmató=użócia=àęzóâçwÉgç=i=fçrm=àęzóâçwócÜ=są=tóéçwÉ=däa=äÉâcài=`ifi?= gaâiÉ=są=iméäiâacàÉ=tócÜ=ustaäÉń=däa=aF=sfçrmułçwania=mçdÉäu=uczÉnia=się=àęzóâa=na=äÉâcàacÜ= `ifi=i=bF=däa=éÉdagçgicznócÜ=i=dódaâtócznócÜ=dÉcózài=w=âäasiÉ?= mêaca=ta=êÉéêÉzÉntuàÉ=wáÉäçaëéÉâtçwÉ=éçdÉàścáÉ=á=ëwçáëtą=wázàę=ëóëtÉmçwąK=waëtçJ ëçwanç=w= náÉà=wáÉäçść=mÉtçd=badawczócÜI=wśêód=âtóêócÜ=naàważnáÉàëzómá= bółóW= anaäáza=têanëâêóécàá=nagêań=dóëâuêëu=âäaëçwÉgçI=wówáadó=z=nauczócáÉäamáI=anaäáza= dçâumÉntów=ÉduâacóànócÜ=zwáązanócÜ=z=danóm=âçntÉâëtÉm=`ifi=w=AuëtêááK= fnnóm=éêzóâładÉm=ambátnócÜ=éêçàÉâtów=ëą=badanáa=Éâáéó=ëâuéáçnÉà=wçJ âół=iK=daàç=EOMMMI=OMMNI=OMMUF=éêçwadzçnÉ=wÉ=włçëâám=êÉgáçnáÉ=saä=d’AçëtÉ=á= w=pzwaàcaêááK=t=cÉntêum=zaántÉêÉëçwań=tócÜ=badaczó=ëąW=ántÉgêacàa=éêzóëwaàanáa= wáÉdzó= àęzóâçwÉà= á= náÉàęzóâçwÉàI= êçäa= ántÉêaâcàá= w= éêzóëwaàanáu= çbu= êçdzaàu= wáÉdzóI=çêganázacàa=dóëâuêëówna=äÉâcàá=dwuàęzócznócÜK=pą=tç=êównáÉż=badanáa=ç= cÜaêaâtÉêzÉ=ëóëtÉmçwóm=éêçwadzçnÉ=na=dużą=ëâaäęK= daàç= EOMMRF= uczÉëtnáczół= taâżÉ= w= àÉdónÉà= àaâ= dçtąd= éêóbáÉ= ëóëtÉmçwÉà= çcÉnó= funâcàçnçwanáa= âäaë= dwuàęzócznócÜ= z= àęzóâáÉm= fêancuëâám= w= éçäëâácÜ= äácÉacÜ= á= gámnazàacÜOK= mçza= badanáamá= ëçndażçwómá= á= anaäázą= dçâumÉntówI= uâazuàącómá=çgóäną=ëótuacàę=dódaâtóczną=âëztałcÉnáa=dwuàęzócznÉgçI=dçâçnanç= wáÉäu=nagêań=äÉâcàáI=qêanëâêóécàÉ=tócÜżÉ=äÉâcàá=uâazałó=tóéó=ántÉêaâcàáI=tóéó=dóëJ âuêëuI=éçdzáał=czaëuI=zmáanó=âçdu=àęzóâçwÉgçI=éêçcÉduêó=éçéêawáanáa=błędówI= ëéçëçbó=nauczanáa=wáÉdzó=àęzóâçwÉà=á=náÉàęzóâçwÉàK== gaâç= çëtatná= wómáÉnámó= éêçàÉât= p`AiA= qêanëbuêçéÉ= EazáęgáÉäÉwëâaI= waàąc=OMMSFI=w= êamacÜ=âtóêÉgç=w= ëéçëób=wëzÉcÜëtêçnnó= anaäázçwanç=éêaâtóâá= nauczanáaK=oównáÉż=w=tóm=éêzóéadâu=cÜçdzáłç=ç=âäaëó=dwuàęzócznÉ=z=àęzóâáÉm= fêancuëâámK=Anaäáza= ta= dçtóczóła= głównáÉ=naëtęéuàącócÜ=éunâtówW=ëtêatÉgáÉ=naJ uczanáaI= tóéó= á= funâcàÉ= ëtawáanócÜ= éêzÉz= nauczócáÉäa= éótańI= ëtêatÉgáÉ= czótanáaI= éêzÉłączanáÉ=àęzóâówI=ántÉgêacàa=nabówanáa=wáÉdzó=àęzóâçwÉà=á=náÉàęzóâçwÉàK= têacaàąc=dç=ëtawáanÉgç=na=éçczątâu=éótanáa=–=`zó=Éduâacàa=dwuàęzóczna=àÉst= äÉésza=çd=àÉdnçàęzócznÉà?=–=êçzumáÉmó=dzáśI=żÉ=çdéçwáÉdź=àÉët=uzaäÉżnáçna=çd=ëzÉJ êÉgu=czónnáâów=naäÉżącócÜ=dç=êóżnócÜ=ëfÉê=êzÉczówáëtçścáK=aäatÉgç=tÉż=wëéółJ czÉënÉ= badanáa= âçncÉntêuàą= ëáę= êaczÉà= na= wóàaśnáanáu= złożçnÉà= êzÉczówáëtçścá= âçmunáâacàá=w=âäaëáÉ=dwuàęzócznÉàK=w=âçäÉá=dçâładnáÉàëzÉ=éçznanáÉ=natuêó=éêçJ cÉëów= ántÉêaâcóànócÜI= aâwázócóànócÜ= á= éçznawczócÜ= daàÉ= ëzanëę= na= uczónáÉnáÉ= Éduâacàá=dwuàęzócznÉà=baêdzáÉà=ëâutÉcznąK==

= BfBifldoAcfA

= _aâÉêI=`K=NVVPK=cçundatiçns=çf=Biäinguaä=bducatiçn=and=BiäinguaäismK=`äÉvÉdçnW=juätáJ äánguaä=jattÉêë=itdK= aaätçnJmuffÉêI=`ÜK=OMMTK=aiscçursÉ=in=`çntÉnt=and=ianguagÉ=fntÉgratÉd=iÉarning=E`ifiF= `äassrççmsK=AmëtÉêdamLmÜáäadÉäéÜáaW=gçÜn=_Énàamánë=mubäáëÜáng=`çméanóK=

O=tÉ=wëéółéêacó=z=`lak=á=Ambaëadą=cêancàáK=

40


wagadnáÉnáa=mÉtçdçäçgácznÉ=badań=w=âäaëacÜ=dwuàęzócznócÜ

azáęgáÉäÉwëâaI=wK=á=waàącI=jK=EêÉdKFK=OMMSK=kauczaniÉ=dwuàęzócznÉ=w=mçäscÉ=i=burçéiÉK= taêëzawaW=`lakK== daàçI= iK= OMMMK=…=Acèuáëátáçn=dÉë= äanguÉë=Ét=dÉë= dáëcáéäánÉë= danë= ä’ÉnëÉágnÉmÉnt= báäánguÉW=ä’ÉxÉméäÉ=dÉë=matÜématáèuÉë=»K=btudÉs=dÉ=äa=iinguistièuÉ=AééäièuéÉ= NOMW=QVTJRMUK= daàçI=iK=OMMNK=fmmÉrsiçnI=biäinguismÉ=Ét=intÉractiçn=Én=cäassÉK=maêáëW=aádáÉêK= daàçI=iK=EêÉdKFK=OMMRK=oaéçrt=Éwaäuacóànó=–=sÉâcàÉ=dwuàęzócznÉ=z=àęzóâiÉm=francusâim=w= mçäscÉK=taêëzawaW=`lak=–=Ambaëada=cêancàá=w=mçäëcÉK== daàç= iKI= _ÉêtÜçud= AKJ`K=EêÉdKFK= OMMUK= oaééçrt= finaäW=`çnstructiçn=intégréÉ=dÉs=savçirs= äinguistièuÉs=Ét=disciéäinairÉs=dans=ä’ÉnsÉignÉmÉnt=biäinguÉ=au=sÉcçndairÉ=Ét=au=tÉrtiairÉK= dÉnÉvÉW= cçndë= katáçnaä= puáëëÉK= ÜttéWLLwwwKnféRSKcÜLd_éêçàÉâtKcfm?= mêçàÉctëK`çmmandZdçwnäçadCfáäÉZMQ_MP_OMMU_MO_QU_MSJdaàçJ oaééçêt_fánaäKédfCnamÉZoaééçêt_fánaäKédfK=at=ORKMUKOMMVK= eamÉêëI=gK=cK=á=_äancI=jK=NVUPK=Biäinguaäité=Ét=biäinguismÉK=_êuâëÉäaW=máÉêêÉ=jaêdaga= bdátÉuêK= huêczI=fK=EêÉdKFK=OMMTK=msócÜçäçgicznÉ=aséÉâtó=dwuàęzócznçściK=ddańëâáÉ=tódawnáctwç= mëócÜçäçgácznÉK= jaêëcÜ=aK=OMMOI=`ifiLbjfib=qÜÉ=ÉurçéÉan=dimÉnsiçnI=ActiçnsI=qrÉnds=and=cçrÉJ sigÜt=mçtÉntiaäK= ÜttéWLLÉcKÉuêçéaKÉuLÉducatáçnLéçäácáÉëLäangLdçcLdavád_maêëÜJêÉéçêtKédfK= atW= OMKMTKOMMVK= jaêtánJgçnÉëI= jK= OMMMK= „_áäánguaä= cäaëëêççm= ántÉêactáçnW= A= êÉváÉw= çf= êÉcÉnt= êÉëÉaêcÜ”K=ianguagÉ=qÉacÜÉr=PPW=NJVK=`ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK== mÉaäI=bKI=iambÉêt=tK=NVSOK=qÜÉ=rÉäatiçn=çf=biäinguaäism=tç=intÉääigÉncÉK=tłumaczÉnáÉ=wW= huêczI=fK=EêÉdKFK=OMMTK=OOVJOSUK= =

4N


jonika husiak

kauczóciÉäsâiÉ=hçäÉgium=gęzóâów=lbcócÜ= rniwÉrsótÉt=gagiÉääçńsâi=

fkqboavpCvmifkAoklŚĆ t BAaAkfACe molCbpr olwrjfbkfA qbhpqr fnterdisciplinaritó in reading comprehension research qÜÉ=éaéÉê=addêÉëëÉë=tÜÉ=ÉmÉêgÉncÉ=çf=ántÉêdáëcáéäánaêátó=án=ÜumanátáÉë=êÉJ ëÉaêcÜK=fn=tÜÉ=fáêët=ëÉctáçnI=át=äççâë=at=vaêáçuë=cçncÉétáçnë=çf=ántÉêdáëcáéäáJ naêátóK=qÜÉnI=át=dáëcuëëÉë=an=ántÉêdáëcáéäánaêó=natuêÉ=çf=êÉadáng=êÉëÉaêcÜI= çvÉêváÉwáng= tÜÉ= cçncÉét= çf= êÉadáng= aë= ÉxéäçêÉd= bó= dáffÉêÉnt= fáÉädë= çf= ëcáÉncÉK=cánaääóI=aë=an=ÉxaméäÉ=çf=an=ántÉêdáëcáéäánaêó=ëtudó=ántç=êÉadáng= cçméêÉÜÉnëáçnI=tÜÉ= ëtudó= cçnductÉd= bó= tÜÉ= autÜçê= çf= tÜÉ= éaéÉê= áë=éêÉJ ëÉntÉdK=qÜÉ=éêçcÉëë=çf=éäannáng=and=tÜÉ=ánátáaä=ëtagÉë=çf=cçnductáng=tÜÉ= ëtudó=aêÉ=dáëcuëëÉdI=aäçng=wátÜ=tÜÉ=advantagÉë=çf=dêawáng=çn=ëÉvÉêaä=dáëJ cáéäánÉë=án=tÜÉ=ëtudóK=

= NK fnterdóscóplinarność – definicje = mçàÉcáÉ= ántÉêdóëcóéäánaênçścá= zagçścáłç= na= dçbêÉ= w= dóëâuëàacÜ= dçtóczącócÜ= êóżnócÜ= dzáÉdzán= ÜumanáëtóâáK= mçnáżÉà= éêzÉdëtawáçnç= ëéçàêzÉnáÉ= na= tç= zagadJ náÉnáÉ= éêçéçnçwanÉ= éêzÉz= kócza= EOMMSF=wÉ=„téêçwadzÉnáu”=dç=„huätuêçwÉà= tÉçêáá= äátÉêatuêó”= çêaz= éçgäądó= häçcÜa= EOMMTF= wógłçëzçnÉ= na= çgóänçéçäëâáÉà= âçnfÉêÉncàá= „fntÉêdóëcóéäánaênçść= w= nauâacÜ= ëéçłÉcznócÜ= –= mçżäáwçść= czó= éçwánnçść”K= rwagá= kócza= dçtóczą= éêzÉdmáçtu= éçznanáa= äátÉêacâáÉgç= á= ëtatuëu= dóëâuêëu= äátÉêatuêçznawczÉgçI= natçmáaët= êçzważanáa= häçcÜa= –= çgóänáÉ= nauâ= ÜumanáëtócznócÜK= tódaàÉ= ëáęI= żÉ= ëéçëtêzÉżÉnáa= çbódwu= autçêów= z= éçwçdzÉJ náÉm=çdnçëzą=ëáę=taâżÉ=dç=gäçttçdódaâtóâá=–=dzáÉdzánóI=âtóêa=éçwëtała=á=czÉêéáÉ= z=tÉçêáá=çêaz=wónáâów=badań=wáÉäu=dzáÉdzán=nauâçwócÜK= kócz=EOMMSFI=éêzÉz=éçàęcáÉ=ántÉêdóëcóéäánaênçścáI=êçzumáÉ=wóëáłâá=badawJ czÉ= éçdÉàmçwanÉ= éêzÉz= éêzÉdëtawácáÉäá= êóżnócÜ= dóëcóéäán= w= cÉäu= çëáągnáęcáa= ëéóànÉgç= çéáëu= całÉà= danÉà= dzáÉdzánó= éêzÉdmáçtçwÉàK= káÉëtÉtóI= autçê= wóêaża=

4P


jçnáâa=huëáaâ

çbawęI= żÉ= taâáÉ= êçzumáÉnáÉ= ántÉêdóëcóéäánaênçścá= àÉët= utçéáąK= káÉ= àÉët= mçżäáwÉ= çëáągnáęcáÉ= zántÉgêçwanÉgç= zêçzumáÉnáa= á= éÉłnÉgçI= çbáÉâtównÉgç= çéáëu= badaJ nócÜ=zàawáëâK=gÉdnóm=z=éçwçdów=tÉà=badawczÉà=náÉmçżnçścá=àÉët=„łatwç=çbëÉêJ wçwaäna= dzáś= ëâłçnnçść= dç= ëwçbçdnÉgç= wóâçêzóëtanáa= naêzędzá= êóżnócÜ= dóëJ cóéäánI=w= tóm=äátÉêatuêçznawëtwa”=Ekócz= OMMSW=PMFK=gaâç=éêzóâład=kócz= éçdaàÉ= éêzóàęcáÉ= éçdëtawçwócÜ=éçàęć=äátÉêatuêçznawëtwaI=taâácÜ=àaâ= ëtóäI=ántÉêéêÉtacàaI= tÉâëtI= dóëâuêëI= éêzÉz= ánnÉ= dóëcóéäánó= nauâ= ÜumanáëtócznócÜ= á= fáäçzçfáęK= tónáJ âáÉm=tócÜ=dzáałań=náÉ=àÉëtI=àaâ=mçżna=bółçbó=ëáę=ëéçdzáÉwaćI=zántÉgêçwanáÉ=wóJ náâów=badań=uzóëâanócÜ=z=êóżnócÜ=éunâtów=wádzÉnáaI=aäÉ=éçwçänÉ=êçzéêaëzaJ náÉI= náÉéêzÉâładaänçść= âçncÉécàá= tÉçêÉtócznócÜ= éçcÜçdzącócÜ= z= êóżnócÜ= dzáÉJ dzán=nawzaàÉm=na= ëáÉbáÉK= qaâá= ëtan= „utçéáànÉà= éêzÉâładaänçścá”= tÉçêáá= na=ëáÉbáÉ= ëéçwçdçwana=àÉëtI=mKánK=bêaâáÉm=àaâáÉgçś=àęzóâa=mÉtaJ=äub=ántÉêJ=tÉçêÉtócznÉgçI= âtóêó=éçmógłbó=zántÉgêçwać=wónáâá=badańK== mçwóżëzÉ=uwagá=ç=ántÉêdóëcóéäánaênçścá=z=éÉwnçścáą=çdnçëzą=ëáę=dç=gäçtJ tçdódaâtóâáK= waéçżóczanáÉ= éçàęć= z= ánnócÜ= dóëcóéäán= –= éëócÜçäçgááI= ëçcàçäçgááI= äátÉêatuêçznawëtwa=czó=fáäçzçfáá=–=ma=máÉàëcÉ=taâżÉ=w=gäçttçdódaâtócÉI=zaêównç= w=êçzważanáacÜ=tÉçêÉtócznócÜI=àaâ=á=dzáałanáacÜ=badawczócÜK=„oçzéêacçwanáÉ”= éçàęć=éçcÜçdzącócÜ=z=ánnócÜ=dóëcóéäán=wómaga=çdéçwáÉdzáaänçścá=á=śwáadçmçJ ścá=nauâçwÉà=zÉ=ëtêçnó=badaczóI=cç=w=êÉzuätacáÉ=éçmçżÉ=dçéêçwadzáć=náÉ=tóäâç= dç= ëtwçêzÉnáa= nçwÉgç= dóëâuêëu= çéáëuàącÉgç= badaną= êzÉczówáëtçśćI= aäÉ= taâżÉ= éçzwçäá=na=ëâutÉczną=wómáanę=ánfçêmacàá=máędzó=gäçttçdódaâtóâamá=çêaz=gäçtJ tçdódaâtóâą=a=ánnómá=dóëcóéäánamáK= = kócz=EOMMSW=PMFI=na=máÉàëcÉ=małç=çbáÉcuàącÉà=ántÉêdóëcóéäánaênçścáI=éêçJ éçnuàÉ=badanáa=têanëdóëcóéäánçwÉI=âtóêÉ= éçäÉgałóbó= na= „idÉntófiâacài=éçwinçwactw= érzÉdmiçtçwçJérçbäÉmçwócÜ=idącócÜ=w=éçérzÉâ=EéçniżÉàI=éçwóżÉàF=istniÉàącócÜ=granic=dóscóéäiJ nçwócÜ”=çêaz=na=ucÜwócÉnáu=éçdçbáÉńëtw=máędzó=éçêównówanómá=dóëcóéäánamáI= cç= w= âçnëÉâwÉncàá= dçéêçwadzá= dç= ëéçàêzÉnáa= ÜáëtçêócznÉgç= na= âëztałtçwanáÉ= ëáę=nçwócÜ=dóëcóéäán=á= éÉłnáÉàëzÉ=zêçzumáÉnáÉ=ëtçénáçwÉà= „rÉâçnfiguracài=dóscóéäiJ nçwócÜ=éçdziałów=całÉgç=éçäa=ÜumanistócznÉà=wiÉdzó”=EábádÉmFK=qaâáÉ=éçdÉàścáÉ=têanëJ dóëcóéäánçwÉ=wódaàÉ=ëáę=bóć=baêdzç=éçmçcnÉ=w=zêçzumáÉnáu=zmáan=zacÜçdząJ cócÜ= w= zaâêÉëáÉ= gäçttçdódaâtóâáX= ÜáëtçêócznÉ= ëéçàêzÉnáÉ= na= wéłówó= êóżnócÜ= dóëcóéäán= na= âëztałtçwanáÉ= ëáę= gäçttçdódaâtóâá= éçmçżÉ= zwáęâëzóć śwáadçmçść= badaczó= dçtóczącą= twçêzÉnáa= nçwócÜ= âçncÉécàá= tÉçêÉtócznócÜI= mÉtçdçäçgáá= gäçttçdódaâtóâá=á=cç=za=tóm=ádzáÉ=–=użówanÉgç=dóëâuêëuK= hçäÉànÉ= êçzważanáÉ= dçtóczó= éçàęcáa= têanëdóëcóéäánaênçścáK= tg= häçcÜa= EOMMTF= têanëdóëcóéäánaênçść= àÉët= ÉfÉâtÉm= éêac= zÉëéçłów= złożçnócÜ= z= êóżnócÜ= dzáÉdzán=nauâáI=zaàmuàącócÜ=ëáę=tóm=ëamóm=éêçbäÉmÉmI=néK=âçméÉtÉncàa=àęzóJ âçwa=mçżÉ=bóć=badana=éêzÉz=äángwáëtęI=nÉuêçäçgaI=ëéÉcàaäáëtę=çd=cÜÉmáá=mózguK= qÉgç= êçdzaàu= wëéółéêaca= éêçwadzá= dç= éêzÉfçêmułçwanáa= éótań= éçàawáaàącócÜ= ëáę=w=çbêębáÉ=àÉdnÉà=dóëcóéäánó=çêaz=dç=wóéêacçwanáa=nçwócÜ=çbëzaêów=zaántÉJ êÉëçwańK=t=çdnáÉëáÉnáu=dç=gäçttçdódaâtóâá=z=éÉwnçścáą=taâá=êçdzaà=wëéółéêacó= „wómuëza”= wóéêacçwanáÉ= wëéóänócÜ= założeń= tÉçêÉtócznócÜI= mÉtçdçäçgáá= çêaz= dóëâuêëu=éçtêzÉbnÉgç=dç=wëéóänócÜ=dóëâuëàá=dçtóczącócÜ=éêacó=á=éêzÉdëtawáaJ

44


fntÉêdóëcóéäánaênçść=w=badanáacÜ=éêçcÉëu=êçzumáÉnáa=tÉâëtu

náa= wónáâówK= mêzóâładÉm= tÉgç= êçdzaàu= wëéóänócÜ= dzáałań= badawczócÜ= w= êaJ macÜ=gäçttçdódaâtóâá=àÉëtI=néK=éêçàÉât=táäczóńëâáÉà=EOMMOFX=dç=adaétçwanáa=mÉJ tçdçäçgáá=z=dzáÉdzán=éçâêÉwnócÜ=á=tÉëtçwanáa=ácÜ=w=êamacÜ=ántÉêdóëcóéäánaênócÜ= zÉëéçłów= badawczócÜ=zacÜęcaàą=jçëçêëâa=á= tçàcáÉcÜçwëâa= EOMMUFK=mçdëumçJ wuàącI=àaâa=éçâazuàÉ=éçwóżëza=dóëâuëàaI=ántÉêdóëcóéäánaênçść=ëtawáa=éêzÉd=gäçtJ tçdódaâtóâą=nçwÉ= wózwanáaK=`zÉêéanáÉ=z= âçncÉécàá= tÉçêÉtócznócÜ= mÉtçdçäçgáá= ánnócÜ= dóëcóéäán= wómaga= çd= badaczó= wóêaźnÉgç= zdÉfánáçwanáa= „zaéçżóczçJ nócÜ”=éçàęć=çêaz=çâêÉśäÉnáa=çbëzaêów=„wóâçêzóëtówanócÜ”=tÉçêááK==

= OK fnterdóscóplinarność w badaniach dotóczącóch procesu rozumienia tekstów

= t=badanáu=zaéäançwanóm=á=éêzÉéêçwadzanóm=éêzÉz=autçêâę=aêtóâułu=ántÉêdóJ ëcóéäánaênçść=àÉët=êçzumáana=àaâç=têáanguäacàa=czóäá=badanáÉ=danÉgç=zagadnáÉnáa= z= êóżnócÜ= éÉêëéÉâtówK= t= badanáu= têáanguäacàa= dçtóczó= tÉçêáá= czóäá= éçêównanáa= ántÉêéêÉtacàá=danócÜ=z=êóżnócÜ=éÉêëéÉâtów=tÉçêÉtócznócÜ=EtzwK=têáanguäacàa=tÉçêáá= –=hçnaêzÉwëâáI=OMMOF=çêaz=użótócÜ=mÉtçd=badawczócÜ=czóäá=éçêównanáÉ=danócÜ= zÉbêanócÜ=êóżnómá=mÉtçdamá=EtzwK=têáanguäacàa=mÉtçd=–=hçnaêzÉwëâáI=OMMOFK== fntÉêdóëcóéäánaênó= cÜaêaâtÉê= wwK= badań= éçäÉgał= taâżÉ= na= zaczÉêénáęcáu= ánëéáêacàá= z= êóżnócÜ= dzáÉdzán= w= czaëáÉ= éäançwanáa= badańK= t= éçnáżëzÉà= częścá= éêzÉdëtawáçnÉ= ëą= dzáÉdzánó= nauâáI= âtóêócÜ= éêzÉdmáçtÉm= badań= àÉët= czótanáÉK= azáÉdzánó=tÉ=âçncÉntêuàą=ëáę=zaêównç=na=éêçcÉëacÜ=mÉntaänócÜ=zacÜçdzącócÜ=w= czaëáÉ= éêzÉtwaêzanáa= tÉâëtuI= àaâ= á= na= ëamóm= tÉâścáÉK= `Ücáałabóm= zaznaczóćI= żÉ= éçnáżëza=dóëâuëàa=çéáÉêa=ëáę=na=ëâêçmnóm=wóbçêzÉ=dzáÉdzán=á=tÉmatówI=âtóêÉ=ëą= badanÉ=w=zaâêÉëáÉ=tócÜ=dóëcóéäánK=pą=tç=zagadnáÉnáaI=âtóêÉ=zaántÉêÉëçwałó=mnáÉ= na=ÉtaéáÉ=éäançwanáa=mçácÜ=badań=á=âtóêÉ=zÉ=wzgäędu=na=tÉçêáÉ=äub=mÉtçdçäçgáę= ëtançwáłó=dç=nácÜ=ánëéáêacàęK= = OKNK pprawność czótania i jej interdóscóplinarnó charakter = `zótanáÉ=àÉët=éêzÉdmáçtÉm=badań=fáäçäçgów=EnéK=tÉçêáÉ=naêêacàáF=á=fáäçzçfów=EnéK= ÉëtÉtóâa= êÉcÉécàáFK= pzczÉgóänáÉ= zaántÉêÉëçwałó= mnáÉ= éÉêëéÉâtówa= fÉnçmÉnçäçJ gáczna=fëÉêa=ENVTSF=çêaz=éçgäądó=rmbÉêta=bcç=EOMMTFK=lbaà=autçêzó=w=ëwçácÜ= tÉçêáacÜ= dçtóczącócÜ=czótanáa= éçdâêÉśäaàą=êçäę=czótÉänáâa=w=ántÉêéêÉtacàá= tÉâëtuK= wnaczÉnáÉ= tÉâëtu=àÉët=twçêzçnÉ=éêzÉdÉ= wëzóëtâám=éêzÉz= czótÉänáâaK=bcç=EOMMTF= uâazuàÉ=éêçcÉë=czótanáa= àaâç=gêęI=w=âtóêą=àÉët=wcáąganó=czótÉänáâK=t=cÉäu=wóàaJ śnáÉnáa= êÉäacàá= czótÉänáâJtÉâët= autçê= éêçéçnuàÉ= éçàęcáÉ= `zótÉänáâa= jçdÉäçwÉgçX= àÉët=tç=zbáóê=tÉâëtuaänócÜ=ánëtêuâcàá=czótanáaI=éÉwáÉn=êçdzaà=gÉnÉtócznÉgç=wóéçJ ëażÉnáaI=âtóêó=czótÉänáâ=çtêzómuàÉ=w=tÉâścáÉK=qaâáÉ=ëéçàêzÉnáÉ=na=czótanáÉ=á=czóJ tÉänáâa=zwêócáłç=mçàą=uwagę=na=mçżäáwçść=zbadanáa=ántÉêéêÉtacàáI=tznK=na=mçżJ äáwçść= çbëÉêwacàá= àaâ= éçëzczÉgóäná= czótÉänácó= çdczótuàą= znaczÉnáÉ= tÉâëtu= á= éçJ êównanáÉ=ácÜ=tÉcÜnáâ=ántÉêéêÉtacàá=z=zacÜçwanáÉm=`zótÉänáâa=jçdÉäçwÉgçK==

45


jçnáâa=huëáaâ

hçäÉàną=dóëcóéäáną=badaàącą=czótanáÉ=àÉët=ëzÉêçâç=éçàętÉ=àęzóâçznawëtwçK= pwçámá=badanáamá=dzáÉdzána=ta=çbÉàmuàÉ=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=tÉâët=á=àÉgç=właścáJ wçścáI= néK= bada= wóznacznáâá= tÉâëtçwçścáI= taâáÉ= àaâ= âçÜÉzàa= á= âçÜÉêÉncàa= EnéK= táäâçńI= OMMOF=czó=anaäázuàÉ=ëtêuâtuêó= tÉâëtçwÉ=EnéK= van=aáàâ= á= hántëcÜI= NVUPFK= iángwáścá=tÉâëtu=zaàmuàą=ëáę=taâżÉ=ántÉêaâcàą=máędzó=tÉâëtÉm=a=czótÉänáâáÉmI=néK= anaäázuàą=ëtêatÉgácznÉ=éçzócàÉ=w=tÉâścáÉI=tznK=ëógnałóI=âtóêÉ=ułatwáaàą=czótÉänáâçJ wá=çdbáóê=tÉâëtuK=wwáązÉâ=máędzó=ëtêuâtuêą=tÉâëtu=a=âçntÉâëtÉmN=Eâtóêó=çddzáaJ łuàÉ=na=éçzáçm=gêamatócznó=á=éêagmatócznó=tÉâëtuF=uwóéuâäáäá=eaääádaó=á=eaëëan= ENVURF=w=ëwçàÉà=gêamatócÉ=funâcàçnaänÉàI=éçdâêÉśäaàąc=êównçczÉśnáÉ=ëéçłÉcznÉ= uwaêunâçwanáa= twçêzÉnáa= á= çdbáçêu= tÉâëtówK= t= tóm= máÉàëcu= dóëâuëàá= waêtç= wëéçmnáÉć=ç=wëéółczÉënócÜ=gêamatóâacÜ=tÉâëtuI=âtóêÉ=âçncÉntêuàą=ëáę=náÉ=tóäâç= na=anaäázáÉ=ëtêuâtuêó=tÉâëtuI=aäÉ=êównáÉż=na=êÉäacàá=máędzó=ëtêuâtuêą=tÉâëtu=a=éêçJ cÉëamá= çdbówaàącómá= ëáę= w= umóśäÉ= czótÉänáâaK= ka= ëzczÉgóäną= uwagę= zaëługuàÉ= mçdÉä= éêzÉtwaêzanáa=tÉâëtu=Ann=dÉênëbacÜÉê=ENVVMF=á=tÉçêáÉ=êçzumáÉnáa=tÉâëtu= ÉâëéçzócóànÉgç= _êucÉ’a= _êáttçna= ENVVQFK= lbáÉ= tÉçêáÉ= łączą= âçncÉécàÉ= àęzóâçJ znawczÉ= Eanaäáza= ëtêuâtuêó= tÉâëtuF= z= éëócÜçäçgácznómá= EbadanáÉ= éêçcÉëu= czótaJ náaFK= t= mçám= badanáu= wwK= tÉçêáÉ= wóznaczółó= âáÉêunÉâ= ëâçnëtêuçwanáa= naêzęJ dzáa=dç=anaäázó=tÉâëtów=wóâçêzóëtówanócÜ=w=badanáu=çêaz=tÉcÜnáâ=ëłużącócÜ=dç= anaäázó=êÉäacàá=ëtudÉntów=dçtóczącócÜ=ácÜ=éêçcÉëu=czótanáaK== _adanáa=w=zaâêÉëáÉ=éëócÜçäçgáá=czótanáa=ëâçncÉntêçwałó=ëáęI=mKánK=na=çbJ ëÉêwacàá= á=çéáëáÉ=ëtêatÉgáá=użówanócÜ=w=czaëáÉ=czótanáa= EnéK=_äçcâI= NVUSX= `ÜçdJ âáÉwáczI= OMMMX= eçëÉnfÉädI= NVTTX= aêçźdzáałJpzÉäÉëtI= NVVTFK= aêçźdzáałJpzÉäÉët= ENVVTF= zádÉntófáâçwała= ëtêatÉgáÉ= uczÉnáa= ëáę= ëtçëçwanÉ= éêzÉz= ucznáów= ëzâół= śêÉdnácÜI=w=tóm=êównáÉż=tÉ=dçtóczącÉ=ëéêawnçścá=czótanáaK=`ÉäÉm=badań=`ÜçdJ âáÉwácz= EOMMMF= bółç= zbadanáÉI= czó= mçżäáwÉ=àÉët= éêzóëwçàÉnáÉ= ëłçwnáctwa= éçàaJ wáaàącÉgç=ëáę=w=tÉâścáÉ=w= czaëáÉ=czótanáa=naëtawáçnÉgç=na=zêçzumáÉnáÉK=fntÉêÉJ ëuàącóm=ÉtaéÉm=badanáa=bółç=éêzÉśäÉdzÉnáÉ=zmáan=zacÜçdzącócÜ=w=wáÉdzó=äÉâJ ëóâaänÉà=badanócÜ=ëtudÉntówK=_adanáa=eçëÉnfÉäd=ENVTTF=á=_äçcâ=ENVUSF=éçzwçäáJ łó=wóçdêębnáć=zacÜçwanáa=„äÉéëzócÜ”=á=„gçêëzócÜ”=czótÉänáâówK= péêawnçść= czótanáa= àÉët=taâżÉ= éêzÉdmáçtÉm=badań= ëéÉcàaäáëtów= zaàmuàąJ cócÜ= ëáę= ÉduâacàąK= t= mçäëcÉ= badanáa= dçtóczącÉ= aäfabÉtózmu= funâcàçnaänÉgç= wśêód=dçêçëłócÜ=éêçwadzçnÉ=éêzÉz=_áałÉcâáÉgç=ENVVSF=çêaz=wśêód=młçdzáÉżó=w= êamacÜ= mêçgêamu= jáędzónaêçdçwÉgç= lcÉnó= rmáÉàętnçścá= rcznáów= Elb`aLmfpA=OMMM=êKF=śwáadczą=ç=náÉdçëtatÉcznóm=éêzógçtçwanáu=mçäaâów=dç= çdbáçêu=tÉâëtów=éáëanócÜK= _adanáa=w= zaâêÉëáÉ=ëçcàçäçgáá=wzbçgacaàą=naëzÉ=ëéçàêzÉnáÉ=na=tÉmat=êçäá= czótanáa=w=ëéçłÉczÉńëtwáÉK=mêzóâładÉm=mçgą=bóć=badanáa=aaváda=_aêtçna=éêçJ wadzçnÉ= w= táÉäâáÉà= _êótanáá= dçtóczącÉ= czótÉänáctwaK= _aêtçn= ENVVQF= zaëtanawáa= ëáę=nad=czónnáâamá=wéłówaàącómá=na=êóżnÉ=„éêaâtóâá”=czótÉänáczÉI=néK=nad=êçäąI=

N=mçàęcáÉ=âçntÉâëtu=àÉët=ëzÉêçâç=çéáëówanÉ=éêzÉz=àęzóâçznawcówK=oóżnácÉ=máędzó=ëótuacàą=

a=âçntÉâëtÉm=zçëtałó=ëzczÉgółçwç=çmówáçnÉI=néK=éêzÉz=ŻódÉâJ_Édnaêczuâ=EOMMRW=OOVFK==

46


fntÉêdóëcóéäánaênçść=w=badanáacÜ=éêçcÉëu=êçzumáÉnáa=tÉâëtu

àaâáÉ= czótanáÉ= çdgêówa= w= żócáu= êóżnócÜ= ëéçłÉcznçścá= äub= czónnáâamá= ëéçłÉczJ nómá=EádÉçäçgáamáF=wéłówaàącómá=na=éêçcÉë=nauczanáa=czótanáaK= hçäÉàna=éÉêëéÉâtówa=badawczaI=waêta=çmówáÉnáa=w=tÉà=dóëâuëàáI=tç=tÉçêáÉ= âuätuêçwÉK= qÉâët= àÉët=éçëtêzÉganó=àaâç=éêçduât=âuätuêóI=a= czótanáÉ=wómaga= êçJ zumáÉnáa=ëçcàçâuätuêçwócÜ=áméäáâacàá=çbÉcnócÜ=w=tÉâścáÉ=çêaz=çdnáÉëáÉnáa=tÉâJ ëtu= dç=tła=ëéçłÉcznÉgç=á=âuätuêçwÉgçK=qaâáÉ=ëéçàêzÉnáÉ=na=tÉâët=á=czótanáÉ=éçdJ âêÉśäa=éçtêzÉbę=dçëâçnaäÉnáa=âçméÉtÉncàá=ántÉêâuätuêçwÉà=czótÉänáâa=çêaz=umáÉJ jętnçścá=âêótócznÉgç=çdbáçêu=tÉâëtuI=éçäÉgaàącÉà=mKánK=na=śwáadçmçścá=czótÉänáâa= dçtóczącÉà=mçżäáwçścá=zaáëtnáÉnáa=âçnfäáâtu=máędzó=àÉgç=ëtóäÉm=czótanáa=a=ántÉnJ càą= autçêa= tÉâëtu= çêaz= máędzó= àÉgç= wáÉdzą= ç= śwáÉcáÉ= a= êÉéêÉzÉntacàą śwáata= éêzÉdëtawáçną= éêzÉz= autçêaK= _adaczamá= éêçmuàącómá= taâáÉ= éçdÉàścáÉ= ëą= néK= gçÜnë=ENVVTFI=jc`çêmácâ=ENVVQFX=a=w=mçäëcÉI=mKánK=huëáaâ=á=_anduêa=EOMMTFK= qa=dóëâuëàa=bółabó=baêdzç=náÉâçméäÉtna=bÉz=çmówáÉnáa=wéłówu=wëéółJ czÉënócÜ= tÉçêáá= âêótóâá= äátÉêacâáÉà= na= tÉçêáÉ= á= âçncÉécàÉ= dódaâtócznÉ= dçtóczącÉ= dçëâçnaäÉnáa= ëéêawnçścá= czótanáa= w= waêunâacÜ= ëzâçänócÜK= jóêdzáâ= ENVVVFI= máäcÜ=EOMMQF=á=eçbçt=EOMMQF=éçdâêÉśäaàą=zaäÉtó=zaëtçëçwanáa=w=éêaâtócÉ=ëzâçänÉà= éçëtëtêuâtuêaäáëtócznócÜ=mÉtçd=badawczócÜI=taâácÜ=àaâ=ÜÉêmÉnÉutóâaI=ántÉêtÉâJ ëtuaänçść= czó= dÉâçnëtêuâcàaK= téłów= tócÜ= mÉtçdçäçgáá= zauważa= ëáę= êównáÉż= w= éçdêęcznáâacÜ=ëzâçänócÜI=éáëanócÜ=częëtç=éêzó=wëéółudzáaäÉ=éêacçwnáâów= naJ uâçwócÜ=EmáäcÜI=OMMQW=NTRFK=máäcÜ=EOMMQF=éêçéçnuàÉ=ÜÉêmÉnÉutóâę=wg=dadamÉJ êa=àaâç=mÉtçdę=ántÉêéêÉtçwanáa=tÉâëtów=éçÉtócâácÜK=kauczócáÉä=éçwánáÉn=wóâçJ êzóëtać= éçäáëÉmácznçść= tÉâëtu= á= zaêóëçwać= uczącóm= ëáę= âáäâa= aätÉênatów= àÉgç= ántÉêéêÉtacàáK=`ótuàąc=oácçÉuêa=ENVUVFI=máäcÜ=têaâtuàÉ=tÉâët=àaâç=zaéáë=muzócznóI=a= czótÉänáâa=àaâç=dóêógÉnta=çêâáÉëtêóI=âtóêó=éçëtęéuàÉ=zgçdnáÉ=z=ánëtêuâcàamá=éaêJ tótuêó=á=âtóêó=éçéêzÉz=çdczótanáa=znaâów=éaêtótuêó=nadaàÉ=utwçêçwá=bêzmáÉnáÉK= _adanáa=ántÉêtÉâëtuaänÉ=á=ántÉêëÉmáçtócznÉ=zacÜęcaàą=dç=éçëtêzÉganáa=tÉâëtu=àaâç= dáaäçgçwÉgç= nawáązanáa= dç= ánnócÜ= tÉâëtów= çêaz= dç= çdnaàdçwanáa= àÉgç= çdnáÉJ ëáÉń= ántÉêëÉmáçtócznócÜK= tódaàÉ= ëáęI= żÉ= wëéółczÉënÉ= éçëtëtêuâtuêaäáëtócznÉ= mÉtçdó= badawczÉ= ëtançwáą= cáÉâawa= aätÉênatówę= däa= dódaâtóâá= âëztałtçwanÉà= éêzÉz=ëtêuâtuêaäázmI=âtóêó=àaâç=mÉtçda=badawcza=éêçmçwał=budçwanáÉ=„całçJ ścáçwócÜI=uéçêządâçwanócÜ=ántÉêéêÉtacàá”=EeçbçtI=OMMQW=NTQFK= mçdëumçwuàącI= czótanáÉ= á= tÉâët= ëą= éêzÉdmáçtÉm= badań= wáÉäu= dóëcóéäán= nauâáK=hażda=z=wwK=éÉêëéÉâtów=âładzáÉ=nacáëâ=na=ánnó=aëéÉât=czótanáaI=zacÜęcaJ jąc=dódaâtóâów=dç=uêçzmaácÉnáa=ëwçàÉgç=êÉéÉêtuaêu=mÉtçd=nauczanáaI=a=badaJ czó= dç= czÉêéanáa= ánëéáêacàá= dçtóczącócÜ= âçncÉécàá= tÉçêÉtócznócÜ= á= ëtçëçwanÉà= mÉtçdçäçgááK= péçàêzÉnáÉ= na= czótanáÉ= w= ántÉêdóëcóéäánaênó= ëéçëób= wzbçgaca= mçżäáwçścá= dódaâtócznÉK= kéK= zamáaët= têadócóànócÜ= ćwáczÉń= ëéêawdzaàącócÜ= zêçzumáÉnáÉ=tÉâëtuI=nauczócáÉä= mçżÉ=zaéêçéçnçwać=uczącóm=ëáę=anaäázę=tÉâëtu= wg= gêamatóâá= funâcàçnaänÉà= eaääádaóa= EtÉcÜnáâa= çéáëana= éêzÉz= taääacÉI= OMMPFK= `Énnóm= ćwáczÉnáÉm= bółçbó= zacÜęcÉnáÉ= czótÉänáâów= dç= ëzuâanáa= nawáązań= dç= ánnócÜ=tÉâëtów=çêaz= dçëâçnaäÉnáÉ=czótanáa= âêótócznÉgç=á=âçméÉtÉncàá= ántÉêâuäJ tuêçwÉàK=rcznáçwáÉ=mçgą=zçëtać=éçéêçëzÉná=ç=çâêÉśäÉnáÉ=`zótÉänáâa=jçdÉäçwÉJ gç=EéçàęcáÉ=éêçéçnçwanÉI=mKánK=éêzÉz=bcçF=çêaz=çâêÉśäÉnáÉ=ëwçàÉgç=êÉéÉêtuaêu=

4T


jçnáâa=huëáaâ

wáÉdzóI=éêzÉâçnań=á=umáÉàętnçścá=çêaz=éçêównanáÉ=ácÜ=z=êÉéÉêtuaêÉm=`zótÉänáâa= jçdÉäçwÉgçK= fnnóm= ćwáczÉnáÉm= mçżÉ= bóć= çbëÉêwçwanáÉ= właënócÜ= ëtêatÉgáá= czótanáa= äub= ëtêatÉgáá= ëtçëçwanócÜ= éêzÉz= ánnócÜ= czótÉänáâówK= gÉśäá= cÜçdzá= ç= wéłów= éÉêëéÉâtówó= ántÉêdóëcóéäánaênÉà= na= dzáałanáÉ= badawczÉI= àaâç= éêzóâład= badanáa=ç=cÜaêaâtÉêzÉ=ántÉêdóëcóéäánaênómI=zaánëéáêçwanÉgç=éêzÉz=êóżnÉ=dóëcóJ éäánóI=éçnáżÉà=éêzÉdëtawáam=çéáë=badanáaI=âtóêÉgç=éêzÉdmáçtÉm=àÉët=êçzumáÉnáÉ= tÉâëtu=éêzÉz=ëtudÉntów=ëtudáów=nÉçfáäçäçgááK===

PK lpis badania o charakterze interdóscóplinarnóm dotóczącego rozumienia tekstu

= kaäÉżó= éçdâêÉśäáćI= żÉ= tÉâët= znaàduàÉ= ëáę= w= cÉntêum= wëéółczÉënócÜ= âçncÉécàá= âëztałcÉnáa= àęzóâçwÉgçI= zaêównç= tÉgç= dçtóczącÉgç= àęzóâa= êçdzámÉgç= EéçäëâáÉJ gçFI =àaâ =á =çbcÉgçK =mçdâêÉśäa =ëáę= êçäę= nauczanáa =czótanáa =zÉ =zêçzumáÉnáÉm =w = éêzógçtçwanáu=uczącócÜ=ëáę=dç=śwáadçmÉgç=uczÉëtnáctwa=á=êÉfäÉâëóànÉgç=çdbáçJ êu=dzáÉä=âuätuêó=EnéK=hçwaäáâçwaI=OMMQFK=gÉdnóm=z=aêgumÉntów=uzaëadnáaàącóm= éçdàęcáÉ= éêçbäÉmu= êçzumáÉnáa= tÉâëtów= éáëanócÜ= ëą= mçàÉ= dçtócÜczaëçwÉ= dçJ śwáadczÉnáa= dódaâtócznÉK= aługçäÉtnáÉ= çbëÉêwacàÉ= ëtudÉntów= nÉçfáäçäçgáá= ëugÉJ êuàą=zmáanó=dçtóczącÉ=êçäáI=àaâą=tÉâëtó=éáëanÉ=çdgêówaàą=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáęK= wmáÉnáłó= ëáę= êównáÉż= ëtudÉntów= dçtóczącÉI= néK= tóéów= dzáałań= dódaâtócznócÜI= âtóêÉ=tçwaêzóëzą=tzwK=éêacó=z=tÉâëtÉmK=açtócÜczaëçwÉ=badanáa=w=tóm=zaâêÉëáÉ= Ehuëáaâ=á=_anduêaI=OMMTFI=çéáëuàącÉ=éêóbó=zmáanó=êÉäacàá=dódaâtócznÉà=á=âçmunáJ âacóànÉà=z= àÉdnçéêzÉdmáçtçwÉà= na= wáÉäçéçdmáçtçwąI=wódaàą=ëáę=wëâazówać=na= éêçbäÉmó=ëtudÉntów=w=éêçwadzÉnáu=aêgumÉntacàá=á=wëéóänóm=dçcÜçdzÉnáu=dç= ántÉêéêÉtacàá=á=Éwaäuacàá=tÉâëtuK=== léáëówanÉ=badanáÉ=éçzwçäá=na=ëéçàêzÉnáÉ=na=éêçcÉë=êçzumáÉnáa=tÉâëtu=z= dwócÜ= éÉêëéÉâtówW= ándówáduaänÉà= á= ántÉêéÉêëçnaänÉàK= `ÉäÉm= częścá= badaàącÉà= ándówáduaänó=wómáaê=êçzumáÉnáa=tÉâëtów=àÉët=çbëÉêwacàa=êóżnác=ándówáduaänócÜ= w= éêçcÉëáÉ= czótanáaI= tznK= tÉgçI= àaâ= czótaàącó= êÉaäázuàą= ëwçàÉ= ándówáduaänÉ= cÉäÉ= ántÉêéêÉtacóànÉ=w=ëótuacàá=âçmunáâacóànÉàI=àaâą=àÉët=czótanáÉI=wóâçêzóëtuàąc=ëwóà= ándówáduaänó=êÉéÉêtuaê=wáÉdzó=á=umáÉàętnçścáK=munâtÉm=wóàścáa= tÉà=częścá=badaJ náa= bółç= éêçëtÉ= éótanáÉ= wóéłówaàącÉ= z= éêaâtóâá= dódaâtócznÉàW= czó= àÉët= àaâáś= aëéÉât= czótanáaI= w= âtóêóm= ëtudÉncá= ëą= äÉéëá= w= àęzóâu= êçdzámóm= náż= çbcóm= á= âtóêó=mçżna=bó=udçëâçnaäáć=w=àęzóâu=çbcóm?=t=cÉäu=çëáągnáęcáa=tÉgç=cÉäu=baJ daná=ëtudÉncá=zçëtaną=éçéêçëzÉná=ç=czótanáÉ=dwócÜ=tÉâëtów=–=naàéáÉêw=w=àęzóâu= éçäëâámI=éçtÉm=w= àęzóâu=angáÉäëâám=á= êównçczÉśnáÉ=çéáëówanáÉ=éêçcÉëu= czótaJ náa= tÉâëtów= EàÉët= tç= mÉtçda= głośnÉgç= móśäÉnáaI= angK= tÜinâing= aäçudFK= tónáâáÉm= anaäázó= będzáÉ= taâżÉ= çâêÉśäÉnáÉ= mçżäáwçścá= têanëfÉêu= ëtêatÉgáá= czótanáa= máędzó= jęzóâamáI=néK=máędzó=àęzóâáÉm=êçdzámóm=a=çbcómK= _adanáÉ=ántÉêéÉêëçnaänÉgç=wómáaêu=êçzumáÉnáa=tÉâëtów=çbÉàmuàÉ=çbëÉêJ wacàę= á= anaäázę= dóëâuêëu= –= éêçcÉëu= „âçäÉâtównÉgç”= êçzumáÉnáa= tÉâëtu= çbcçàęJ zócznÉgçI=tznK=âçnëtêuçwanáa=éêzÉz=ëtudÉntów=ácÜ=ándówáduaänócÜ=êÉéêÉzÉntacàá= czótanÉgç=tÉâëtu=w=czaëáÉ=dóëâuëàá=EántÉêaâcàáF=z=ánnómá=czótaàącómáK=_adanáÉ=tç=

4U


fntÉêdóëcóéäánaênçść=w=badanáacÜ=éêçcÉëu=êçzumáÉnáa=tÉâëtu

çznacza= anaäázę= éêçcÉëówI= âtóêóm= éçdäÉgaàą= wëzóëcó= uczÉëtnácó= dóëâuëàáI= tznK= éêzÉbáÉgu=budçwanáa=znaczÉń=ándówáduaänócÜ=á=„âçäÉâtównócÜ”=éçéêzÉz=nÉgçJ càacàę=êÉäacàá=á=êóä=máędzó=uczÉëtnáâamá=dóëâuëàáK= taêtç=éçdâêÉśäáćI=żÉ=éçłączÉnáÉ=tócÜ=dwócÜ=éÉêëéÉâtów=–=éëócÜçäçgáczJ nÉà= Ewómáaê= ándówáduaänó= czótanáaF= á= ëçcàçäçgácznÉà= Ewómáaê= ántÉêéÉêëçnaänó= czótanáaF=zaéÉwná=têáanguäacàę=mÉtçdI=czóäá=zaëtçëçwanáÉ=êóżnócÜ=mÉtçd=badawJ czócÜ= w= cÉäu= dçâładnáÉàëzÉgç= zbadanáa= czónnáâów= wéłówaàącócÜ= na= éêçcÉë= êçzumáÉnáa=tÉâëtuK= = PKNK waletó korzóstania z różnóch dóscóplin w wwK badaniu = ka=êóżnócÜ=ÉtaéacÜ=çéáëówanÉgç=badanáa=éçmçcnÉ=çâazałó=ëáę=êóżnÉ=dóëcóéäáJ nó= nauâáI= ç= âtóêócÜ= éáëałam= wÉ= wczÉśnáÉàëzÉà= częścá= aêtóâułuK= mêzÉdmáçtÉm= badanáa= àÉët= êçzumáÉnáÉ= tÉâëtów= ÉâëéçzócóànócÜ= EaêgumÉntacóànócÜFK= aç= äÉéJ ëzÉgç= zêçzumáÉnáa= ëéÉcófáâá= tÉgç= êçdzaàu= tÉâëtu= éêzóczónáłó= ëáę= çéêacçwanáa= éçäëâácÜ= àęzóâçznawcówI= néK= táäâçnáa= EOMMOFI= éçśwáęcçnÉ= funâcàçnçwanáu= mÉcÜanázmów= ëéóànçścáçwócÜ= w= wóéçwáÉdzáacÜ= êçzważaàącçJâçmÉntuàącócÜ= çêaz= cÜaêaâtÉêóëtóâa= ŻódÉâJ_Édnaêczuâ= EOMMRF= dçtócząca= tÉâëtów= ç= funâcàá= ánfçêmacóànÉàK=káÉzwóâäÉ=cÉnnÉ=çâazałó=ëáę=tÉż=gêamatóâá= tÉâëtu=ÉâëéçzócóànÉJ gçI=taâáÉ=àaâ=mçdÉä=mÉntaänó=van=aáàâa=á=hántëcÜa=ENVUPF=á=mçdÉä=Ann=dÉênëbaJ cÜÉê=ENVVMFI=a= w= ëzczÉgóänçścá= tÉçêáa= êçzumáÉnáa= tÉâëtów=ÉâëéçzócóànócÜ=_êátJ tçna= ENVVQFK= tëzóëtâáÉ= wómáÉnáçnÉ= tÉçêáÉ= wóàaśnáaàą= êÉäacàę= máędzó= ëtêuâtuêą= tÉâëtu= a= éêçcÉëamá= mÉntaänómá= czótÉänáâaK= _êáttçn= ENVVQF= zaâłada= áëtnáÉnáÉ= zwáązâu= máędzó= têÉścáamáI= âtóêÉ= autçê= cÜcÉ= éêzÉâazać= w= tÉâścáÉ= a= çêganázacàą= ëtêuâtuê= tÉâëtçwócÜI= âtóêÉ= éçwánnó= éçmóc= czótÉänáâçwá= w= ëtwçêzÉnáu= mÉntaäJ nÉà=êÉéêÉzÉntacàá=tÉâëtuK=`zótÉänáâ=çtêzómuàÉ=zdanáaI=a=àÉgç=cÉäÉm=àÉët=zbudçwać= ëáÉć=ádÉáK=qÉçêáa=_êáttçna=éçëłużyła=w=badanáu=dç=ëtwçêzÉnáa=naêzędzáa=dç=anaäáJ zó= tÉâëtów= czótanócÜ= éêzÉz= ëtudÉntów= çêaz= dç= anaäázó= éêçtçâçłów= ëtudÉntów= çdzwáÉêcáÉdäaàącócÜ= ácÜ= éêçcÉë= czótanáa= tÉâëtówK= Anaäáza= éêçtçâçłów= éçäÉgała= náÉ= tóäâç=na= wóçdêębnáÉnáu= ëtêatÉgáá= użówanócÜ=éêzÉz= czótÉänáâówI=aäÉ=êównáÉż= na=ëéçàêzÉnáu=na=czótanáÉ=tÉâëtu=àaâ=na=éêçcÉë=twçêzÉnáa=êÉéêÉzÉntacàá=mÉntaänÉà= EmçdÉäuF= tÉâëtu= á= çbëÉêwacàá= àaâ= czótaàącó= âçnëtêuuàą= ëwçàÉ= mçdÉäÉ= czótanÉgç= tÉâëtuK= waêównç= tÉâëtóI= àaâ= á= êÉéêÉzÉntacàÉ= mÉntaänÉ= tÉâëtu= zanaäázçwanç= éçd= kątÉm= têÉścáK= lznaczałç= tç= wóçdêębnáÉnáÉ= w= tÉâëtacÜ= á= êÉéêÉzÉntacàacÜ= ëtwçJ êzçnócÜ=éêzÉz=ëtudÉntów=éêçéçzócàá=EàÉdnçëtÉâ=znaczÉnáaF=á=éçêównanáÉ=zawaêJ tçścá= éêçéçzócàçnaänÉà= z= tócÜ= dwócÜ= âçntÉâëtówK= mçdÉàścáÉ= tç= éçzwçäáłç= na= éçłączÉnáÉ=naëtęéuàącócÜ=éÉêëéÉâtów=badawczócÜW= - jęzóâçwÉàI= âtóêa= éçmçgła= éêzÉśäÉdzáć= zaäÉżnçść= máędzó= àęzóâçwą= ëtêuâtuêą=tÉâëtu=a=êçzumáÉnáÉm=tÉâëtuX= - éçznawczÉàI= âtóêa= éçäÉgała= na= zbadanáu= ántÉêaâcàá= máędzó= nadawcą= á= çdbáçêcąI=çbëÉêwacàá=àaâ=czótÉänácóI=éêçwadzÉná= éêzÉz=wÉwnątêztÉâëtçwÉ= ëógnałóI= âçnëtêuuàą= gäçbaänó= ëÉnë= tÉâëtu= çêaz= w= àaâá= ëéçëób= ácÜ= êÉéêÉzÉntacàÉ=tÉâëtu=êóżnáą=ëáę=çd=tÉà=„zamáÉêzçnÉà”=éêzÉz=nadawcęK===

49


jçnáâa=huëáaâ

PKOK aalsze wózwania dotóczące badania = t=daäëzÉà=częścá=éêacó=çéêacçwanáa=wómaga=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=dêugá=Étaé=badanáaI= ëâuéáaàącó= ëáę= na= ántÉêéÉêëçnaänóm= wómáaêzÉ= êçzumáÉnáa= tÉâëtuK= fëtçtnÉ= będzáÉ= äÉéëzÉ= çâêÉśäÉnáÉ= éêçduâtu= wëéóänÉgç= czótanáaI= „âçäÉâtównÉgç”= êçzumáÉnáa= tÉâJ ëtuI= zdÉfánáçwanáÉ= „wáÉdzó”= dçtóczącÉà= tÉâëtuI= âtóêa= àÉët= wónáâáÉm= budçwanáa= znaczÉń= ándówáduaänócÜ= á= „âçäÉâtównócÜ”= éçéêzÉz= nÉgçcàacàę= znaczÉń= dçtócząJ cócÜ=êçzumáÉnáa=tÉâëtu=çêaz=nÉgçcàacàá=êÉäacàá=á=êóä=máędzó=uczÉëtnáâamá=dóëâuëàáK= t=cÉäu=zbadanáa=éêçcÉëu=nÉgçcàacàá=á=âçnëtêuçwanáa=êçzumáÉnáa=tÉâëtu=âçnáÉcznÉ= àÉët=wóçdêębnáÉnáÉ=Étaéów=twçêzÉnáa=êçzumáÉnáaI=néK=éêçéçnçwanáÉ=ántÉêéêÉtacàáI= nÉgçcàacàÉI= çdêzucanáÉ= znaczÉńI= átéK= w= éÉwnçścáą= éçmçcną= mÉtçdą= badawczą= çâażÉ= ëáę= anaäáza= âçnwÉêëacóàna= çêaz= anaäáza= têÉścá= uâáÉêunâçwana= na= zbadanáÉ= éêçcÉëu= twçêzÉnáa=„âçäÉâtównÉà”=êÉéêÉzÉntacàá= umóëłçwÉà=dçtóczącÉà= czótanÉgç=á= dóëâutçwanÉgç= tÉâëtuK= hçäÉànóm= âêçâáÉm= w= badanáu= będzáÉ= ëcÜaêaâtÉêózçwanáÉ= ëtudÉntów=àaâç=ëzâçänÉà=ëéçłÉcznçścá=„czótÉänáczÉà”I=tznK=çâêÉśäÉnáÉ=tÉâëtówI=àaâáÉ= czótaàą=na=zaàęcáacÜI=éçznanáÉ=ácÜ=çczÉâáwań=dçtóczącócÜ=czótanáa=çêaz=zbadanáÉ= êçäáI= àaâą= éêzóéáëuàą= ëwçàÉà= Éduâacàá= éçäçnáëtócznÉàK= qaâa= çâêÉśäÉnáÉ= éçzwçäá= na= äÉéëzą=ántÉêéêÉtacàę=wónáâów=badanáaK=

= 4K modsumowanie

= t= çéáëanóm=badanáu=wóêaźnáÉ=zaêóëçwałó=ëáę=dwáÉ= éÉêëéÉâtówóW= éëócÜçäçgáczJ naI=âçncÉntêuàąca=ëáę=na=anaäázáÉ=éêçcÉëu=twçêzÉnáa=êÉéêÉzÉntacàá=mÉntaänÉà=tÉâJ ëtu= éçëzczÉgóänócÜ= ëtudÉntów= çêaz= ëçcàçäçgácznaI= badaàąca= éêçcÉë= twçêzÉnáa= „âçäÉâtównÉgç”= êçzumáÉnáa= tÉâëtuK= t= éêçcÉëáÉ= éäançwanáa= badanáa= zaánëéáêçJ wałó=mnáÉ=naëtęéuàącÉ=dóëcóéäánóW= - tÉçêáÉ= âêótóâá= äátÉêacâáÉà= çêaz= fáäçzçfáÉ= dçtóczącÉ= êÉcÉécàá= tÉâëtuI= mKánK= fëÉêa= á= bcçI= âtóêÉ= zwêócáłó= mçàą= uwagę= na= âçnáÉcznçść= zbadanáa= ántÉêéêÉtacàá=–=w= mçám=badanáu= anaäázçwanÉà=àaâç=êÉéêÉzÉntacàa=tÉâëtu= twçêzçna=éêzÉz=czótÉänáâaX= - gêamatóâá= tÉâëtu= çêaz= tÉçêáÉ= wóàaśnáaàącÉ= êçzumáÉnáÉ= tÉâëtów= ÉâëéçzócóànócÜI= âtóêÉ= éçzwçäáłó= má= äÉéáÉà= éçznać= ëéÉcófáâę= tÉgç= tóéu= tÉâëtu= á= w= êÉzuätacáÉ= éçmçgłó= çéêacçwać= naêzędzáa= anaäázó= tÉâëtów= wóâçêzóëtówanócÜ= w= badanáu= çêaz= tÉcÜnáâá= umçżäáwáaàącÉ= éçêównanáÉ= têÉścá=tÉâëtu=z=têÉścáą=êÉéêÉzÉntacàá=twçêzçnÉà=éêzÉz=czótaàącócÜX= - tÉçêáÉ= ëçcàçäçgácznÉI= âtóêÉ= zacÜęcáłó= mnáÉ= dç= zbadanáa= êÉguł= „âçäÉâtównÉgç”= twçêzÉnáa= êçzumáÉnáa= tÉâëtuX= ëçcàçäçgáczna= éÉêëéÉâtówa=będzáÉ=taâżÉ=éçmçcna=w=ëcÜaêaâtÉêózçwanáu=badanócÜ=àaJ âç= człçnâów= zánëtótucàçnaäázçwanÉà= wëéóänçtó= ç= éÉwnóm= ëéçëçbáÉ= czótanáaK== jam=nadzáÉàęI=żÉ=cÉä=nauâçwó=badanáa=éêzÉłożó=ëáę=na=êzÉczówáëtÉ=éêaâJ tóâá= dódaâtócznÉK= tónáâá= badanáa= dçëtaêczą= wëâazówâá= na= wóéêacçwanáÉ= nçJ wócÜ= tÉcÜnáâ= dçëâçnaäÉnáa= ëéêawnçścá= czótanáa= tÉâëtów= çbcçàęzócznócÜ= na=

50


fntÉêdóëcóéäánaênçść=w=badanáacÜ=éêçcÉëu=êçzumáÉnáa=tÉâëtu

éçzáçmáÉ=zaawanëçwanómI=mKánK=éçzwçäą=na=çâêÉśäÉnáÉ=cÉcÜ=dóëâuêëu=ëzâçänÉJ gçI=twçêzçnÉgç=éêzÉz= nauczócáÉäa=á= uczącócÜ=ëáę w= czaëáÉ=dóëâuëàá= dçtóczącócÜ= êçzumáÉnáa=tÉâëtówK==

= BfBifldoAcfA _aêtçnI=aK=NVVQK=iitÉracóK=lxfçêdW=_äacâwÉääK= _áałÉcâáI=fK=NVVSK=„AäfabÉtózm=funâcàçnaänó”K=oÉs=mubäica=SW=SUJTSK= _êáttçnI= _KhK= NVVQK=„rndÉêëtandáng=Éxéçëátçêó= tÉxtK= _uáädáng=mÉntaä= ëtêuctuêÉë= tç= ánducÉ= ánëágÜtë”= EwF= eandbççâ= çf= ésócÜçäinguistics= EêÉdK =jçêtçn =AK = dÉênëbacÜÉêFK=pan=aáÉgçW=AcadÉmác=mêÉëëW=SQNJSTQK= _äçcâI=bKiK=NVUSK=„pÉÉ=Üçw=tÜÉó=êÉadW=cçméêÉÜÉnëáçn=mçnátçêáng=çf=iN=and=iO= êÉadÉêë”K=qbpli=nuartÉräó=OSEOFW=PNVJPQPK= `ÜçdâáÉwáczI=eK= OMMMK= sçcabuäaró=acèuisitiçn= frçm= tÜÉ= writtÉn= cçntÉxtK=fnfÉrring= wçrd= mÉaning= bó=mçäisÜ=äÉarnÉrs=çf=bngäáëÜK=iubäánW=jaêáa=`uêáÉJpâłçdçwëâa=rnáJ vÉêëátó=mêÉëëK= aáàâ=vanI=qKAK=á=tK=hántëcÜK=NVUPK=ptratÉgiÉs=çf=discçursÉ=cçmérÉÜÉnsiçnK= kÉw=vçêâW= AcadÉmác=mêÉëëK= aêçźdzáałJpzÉäÉëtI= hK= NVVTK= ianguagÉ= äÉarning= stratÉgiÉs= in= tÜÉ= érçcÉss= çf= acèuiring= a= fçrÉign=äanguagÉK=mçznańW=jçtávÉxK= bcçI=rK=OMMTK=pzÉść=érzÉcÜadzÉâ=éç=äÉsiÉ=fiâcàiK=hêaâówW=tódawnáctwç=wnaâK= dÉênëbacÜÉêI=jKAK=NVVMK=ianguagÉ=cçmérÉÜÉnsiçn=as=structurÉ=buiädingK=eáääëdaäÉW=kKgKW= iawêÉncÉ=bêäbaum=AëëçcáatÉëK= eaääádaóI=jKAKhK=á=oK=eaëanK=NVURK=ianguagÉI=cçntÉxt=and=tÉxtW=AséÉcts=çf=äanguagÉ=in= a=sçciaä=–=sÉmiçtic=éÉrséÉctivÉK=sáctçêáaW=aÉaâán=rnávÉêëátó=mêÉëëK= eçbçtI=gK=OMMQK=„mçëtëtêuâtuêaänÉ=âáÉêunâá=badawczÉ=w=ëzâçänÉà=éêaâtócÉ=éçäçJ náëtócznÉàI= czóäá= ç= zwáązâacÜ= tÉçêáá= äátÉêatuêó= á= mÉtçdóâá”= EwF=mçäçnista= w= szâçäÉK= mçdstawó= âształcÉnia= nauczóciÉäa= éçäçnistó= EêÉdK= AK= ganuëJpátaêzFK= hêaJ âówW=rnávÉêëátaëW=NTPJNUVK= eçëÉnfÉädI=`K=NVTTK=„A=éêÉäámánaêó=ánvÉëtágatáçn=çf=tÜÉ=êÉadáng=ëtêatÉgáÉë=çf=ëucJ cÉëëfuä=and=nçnJëuccÉëëfuä=ëÉcçnd=äanguagÉ=äÉaênÉêë”K=póstÉm=REOFW=NNMJNOPK= fëÉêI=tK=NVTSK=qÜÉ=act=çf=rÉadingK=_aätámçêÉW=qÜÉ=gçÜnë=eçéâánë=rnávÉêëátó=mêÉëëK= gçÜnëI= AKjK= NVVTK= qÉxtI= rçäÉ= and= cçntÉxtK= aÉvÉäçéing= acadÉmic= äitÉraciÉsK= `ambêádgÉW= `ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK= häçcÜI=wK=OMMTK=fntÉêdóëcóéäánaênçść=w=nauâacÜ=ÜumanáëtócznócÜ=–=qÉâët=wóJ głçëzçnó=na=çgóänçéçäëâáÉà=âçnfÉêÉncàá=„fntÉêdóëcóéäánaênçść=w=nauâacÜ= ëéçłÉcznócÜ= –= mçżäáwçść= czó= éçwánnçść”= zçêganázçwanÉà= w= fnëtótucáÉ= cáäçzçfáá=á=pçcàçäçgáá=mAk=EON= äáëtçéada= OMMTFK=ÜttéWLLwwwKçbtaKuwKÉduK= éäLéäLnçdÉLSNat=NPKNMKOMMVK= hçnaêzÉwëâáI=hK=OMMOK=gaâ=uérawiać=badania=çświatçwÉK=jÉtçdçäçgia=éraâtócznaK=taêJ ëzawaW=tódawnáctwç=pzâçänÉ=á=mÉdagçgácznÉK= hçwaäáâçwaI=gK=OMMQK=„qÉâët=cudzó=–=tÉâët=właënó”=EwF=mrzógçtçwaniÉ=ucznia=dç=çdbiçru= różnócÜ=tÉâstów=âuäturó=EêÉdK=AK=ganuëJpátaêzFK=hêaâówW=rnávÉêëátaëW=NRJRPK=

5N


jçnáâa=huëáaâ

huëáaâI=jK=á=bK=_anduêaK=OMMTK=„cacáäátatáng=ÉducatÉd=taäâ=wÜáäÉ=wçêâáng=wátÜ=wêátJ tÉn=tÉxtë=án=an=acadÉmác=fçêÉágn=äanguagÉ=cäaëëêççm”=EwF=mApb=maéÉrs=OMMTK= sçäK=NW=ptudiÉs=in=äanguagÉ=and=mÉtÜçdçäçgó=çf=tÉacÜing=fçrÉign=äanguagÉs=EêÉdK=gK=AêabëJ âáI=aK=dabêóśJ_aêâÉê=á=AK=ŁódaFK=hatçwácÉW=rnávÉêëátó=çf=páäÉëáaW=PMVJPOUK== jc`çêmácâI=hK=NVVQK=qÜÉ=cuäturÉ=çf=rÉading=and=tÜÉ=tÉacÜing=çf=bngäisÜK=jancÜÉëtÉêW= jancÜÉëtÉê=rnávÉêëátó=mêÉëëK= jçëçêëâaI=bK=á=_K=tçàcáÉcÜçwëâaK=OMMUK=„ozÉtÉänçść=á=ÉfÉâtównçść=badań=êçzJ wçàu=çëçbáëtÉà=âçméÉtÉncàá=âçmunáâacóànÉà=w=uëtnócÜ=ántÉêaâcàacÜ=çbcçJ jęzócznócÜ”K=kÉçfiäçäçg=PNW=QNJQVK= jóêdzáâI= _K= NVVSK= „l= ÜÉêmÉnÉutócÉ= w= éÉêëéÉâtówáÉ= Éduâacàá= éçäçnáëtócznÉà= Eczęść=ffF”K=Jęzóâ=éçäsâi=w=szâçäÉ=śrÉdniÉà=Q=ENVVRLNVVSFW=QRJRNK= kóczI =oK =OMMSK =„téêçwadzÉnáÉ” =EwF =huäturçwa= tÉçria= äitÉraturóK= dłównÉ= éçàęcia= i= érçbäÉmó=EêÉdK=jK=mK=jaêâçwëâá=á=oK=kóczFK=hêaâówW=rnávÉêëátaëW=RJPUK= máäcÜI= AK= OMMQK= „eÉêmÉnÉutóâa= àaâç= mÉtçda= ántÉêéêÉtçwanáa= tÉâëtów= éçÉtócJ âácÜ”=EwF=mçäçnista=w=szâçäÉK=mçdstawó=âształcÉnia=nauczóciÉäa=éçäçnistó=EêÉdK=AK= ganuëJpátaêzFK=hêaâówW=rnávÉêëátaëW=NVNJONRK= oácçÉuêI=mK=NVUVK=JęzóâI=tÉâstI=intÉrérÉtacàaK=taêëzawaW=mftK= taääacÉI=`K=OMMRK=`riticaä=rÉading=in=äanguagÉ=ÉducatiçnK=içndçnW=maägêavÉK=jacmáääanK= táäczóńëâaI= tK= OMMOK= Autçnçmizacàa= w= dódaâtócÉ= àęzóâów= çbcócÜK= açsâçnaäÉniÉ= się= w= âçmuniâacài=ustnÉàK=mçznańW=tódawnáctwç=kauâçwÉ=rAjK= táäâçńI=AK=OMMOK=péóànçść=i=struâtura=tÉâstuK=hêaâówW=rnávÉêëátaëK= ŻódÉâJ_ÉdnaêczuâI=rK=OMMRK=térçwadzÉniÉ=dç=äingwistócznÉà=anaäizó=tÉâstuK=hêaâówW= rnávÉêëátaëK= =

52


Agnieszka hulczóńska fnstótut=iingwistóâi=ptçsçwanÉà= rniwÉrsótÉt=tarszawsâi==

jlabiltAkfb molCbpr CwvqAkfA kA mlqowbBv dilqqlavaAhqvhf jodeling the process of reading in iO pedagogó qÜÉ= autÜçê= ánvÉëtágatÉë= tÜÉ= éêÉëÉncÉ= çf= êÉadáng= mçdÉäë= án= iO= tÉacÜáng= tÜÉçêó=and=êÉëÉaêcÜK=pÜÉ=çbëÉêvÉë=tÜat=ëucÜ=mçdÉäë=ëÉÉm=tç=éäaó=a=êatÜÉê= „çênamÉntaä”=êçäÉK=qÜÉ= autÜçê=áë=cçnváncÉdI=ÜçwÉvÉêI= tÜat=ÉffÉctávÉ= uëÉ= çf=êÉadáng=mçdÉäë=wçuäd=bêáng=éçëátávÉ=êÉëuätëI=ëucÜ=aë=facáäátatáng=cçmJ munácatáçn=bÉtwÉÉn=êÉëÉaêcÜÉêëI=and=mçêÉ=ÉffÉctávÉ=éäannáng=çf=êÉëÉaêcÜ= and =tÉacÜángK =qÜÉ =mçdÉä =tÜat =mágÜt =bÉ =taâÉn =ántç =cçnëádÉêatáçn =áë =tÜat = dÉvÉäçéÉd=bó=tÜÉ=nuÉbÉcçáë=éÉdagçguÉ=gK=dáaëëçnK=

= `zó= mçdÉäÉ= czótanáa= ëą= w= gäçttçdódaâtócÉ= dç= czÉgçâçäwáÉâ= éçtêzÉbnÉ?= ldéçJ wáÉdź=na= tç=éótanáÉ=wódaàÉ=ëáę=bêzmáÉć…=„náÉ”K= aç=taâáÉgç=wnáçëâu= mçżÉ= éêçJ wadzáć= äÉâtuêa= äácznócÜ= tÉâëtów= éçśwáęcçnócÜ= éêçbäÉmatócÉ= czótanáaI= âtóêÉ= –= cÜçć= zawáÉêaàą= cÉnnÉ= anaäázó= –= náÉ= éçwçłuàą= ëáę= ÉxéäicitÉ= na =żadÉn =mçdÉä =äub =w = ántÉêÉëuàącÉà= naë= âwÉëtáá= çgêanáczaàą= ëáę= na= éêzóâład= dç= ëtwáÉêdzÉnáaI= żÉ= mçdÉäÉ= czótanáa=dzáÉäámó=na=wëtęéuàącÉI=zëtęéuàącÉ=çêaz=ántÉêaâcóànÉK=ptwáÉêdzÉnáu= tÉmu= êzadâç= tçwaêzóëzó= éêÉzÉntacàa= éêzÉdëtawácáÉäá= wëéçmnáanócÜ= tóéówI= a= czaëÉm= bêaâ= nawÉt= çdnáÉëáÉnáa= bábäáçgêafácznÉgçI= âtóêÉ= umçżäáwáłçbó= zaántÉêÉëçwanÉmu= çdbáçêcó=ëamçdzáÉänÉ=dçtaêcáÉ=á=zaéçznanáÉ=ëáę=z=wóbêanómá=mçdÉäamá=czótanáaK= jçżÉ=wáęc=ç=mçdÉäacÜ=czótanáa=wëéçmána=ëáę=tóäâç=érç=fçrmaI=a=w=áëtçcáÉ=ëą=çnÉ= zbędnÉ=á=êÉfäÉâëàa=gäçttçdódaâtóczna=mçżÉ=ëáę=bÉz=nácÜ=dçëâçnaäÉ=çbÉàśćN?=

N= lczówáścáÉ= mçżna= wëâazać= éêacÉI= âtóêÉ= w= ëéçëób= wóczÉêéuàącó= éêzÉdëtawáaàą= âçnJ âêÉtnÉ =mçdÉäÉ =czótanáaW =néK =haêéáńëâaJpzaà =EOMMRFI =máaëÉcâa =EOMMUFI =a =taâżÉ =huêcz =á = mçäâçwëâa=ENVVMF=czó=wagaê=ENVVOF=–=dwáÉ=çëtatnáÉ=náÉ=naäÉżą=àÉdnaâ=dç=gäçttçdódaâtóâáI= äÉcz=dç=éëócÜçäángwáëtóâáK=

5P


AgnáÉëzâa=huäczóńëâa

aóëâuëàę= ç= mçdÉäacÜ= czótanáa= çêaz= ácÜ= ëâutÉcznÉ= wóâçêzóëtówanáÉ= utêudnáaàą=mçám=zdanáÉm=éÉwnÉ=náÉéçêçzumáÉnáa=tÉêmánçäçgácznÉI=âtóêÉ=ëéêóJ buàę=wëâazać=w=nánáÉàëzóm=êÉfÉêacáÉK== ŹêódłÉm=náÉéçêçzumáÉń=mçżÉ=bóćI=éç=éáÉêwëzÉI=náÉàÉdnçznacznçść=âäuJ czçwÉgç= tÉêmánu= czótaniÉK= káÉâáÉdó= éçd= éçàęcáÉm= tóm= êçzumáÉ= ëáę= tóäâç= dÉâçJ dçwanáÉ=çêaz=bÉzéçśêÉdná=dçëtęé=äÉâëóâaänóI=wzgäędnáÉ=ántÉgêacàę=zdanáçwą=–=á= náÉâtóêÉ= mçdÉäÉI= àaâ= néK= dçugÜa= ENVTOFI= oumÉäÜaêta= ENVTTF= czó= ptançvácÜa= EOMMMF=çgêanáczaàą=ëáę=dç= tócÜ=właśnáÉ= éêçcÉëówK=káÉâáÉdó=zaâêÉë= znaczÉnáçwó= éçàęcáa=czótaniÉ=àÉët=ëzÉêçâá=á=çbÉàmuàÉ=êównáÉż=twçêzÉnáÉ=êÉéêÉzÉntacàá=umóëłçJ wÉà =dóëâuêëu =EnéK =w =mçdÉäu =hántcÜa =á =van =aáàâa =NVTUI =NVUPFK =t =tÉà =ëótuacàá = áëtnáÉàÉ= êózóâçI= żÉ= çmawáaàąc= êóżnÉ= mçdÉäÉ= czótanáaI= éçêównówać= będzáÉmó= êzÉczó=náÉéçêównówaänÉI=gdóż=çdnçëzącÉ=ëáę=dç=êçzmaátócÜ=dzáÉdzánK== hçäÉànóm= źêódłÉm= náÉéçêçzumáÉń= tÉêmánçäçgácznócÜ= mçżÉ= bóć= wáÉäçJ znacznçść= tÉêmánu= mçdÉäK= fäuëtêacàą= tÉgç= twáÉêdzÉnáa= náÉcÜ= będzáÉ= ántÉêaâcóànçJ âçméÉnëacóànó= mçdÉä= bK= hK= ptançvácÜa= EOMMMF= çêaz= mçdÉä= czótanáa= w= àęzóâu= êçdzámóm=á=çbcóm=iK=máaëÉcâáÉà=EOMMUFK=ptançvácÜ=zaâładaI=żÉ=éçdczaë=êçzéçznaJ wanáa= wóêazów= wóâçêzóëtówanÉ= ëą= êównçczÉśnáÉ= êçzmaátÉ= zaëçbó= wáÉdzó= –= na= tóm= éçäÉga= ántÉêaâcóànçść= tÉgç= mçdÉäuK= w= âçäÉá= àÉgç= âçméÉnëacóànó= cÜaêaâtÉê= báÉêzÉ=ëáę=ëtądI=żÉ=w=éêzóéadâu=wóëtąéáÉnáa=dÉfácótów=na=éçzáçmáÉ=âtóêÉgçś źêóJ dła= wáÉdzóI= czótaàącó= w= wáęâëzóm= ëtçénáu= çdwçłuàÉ= ëáę= dç= źêódÉł= éçzçëtałócÜ= EptançvátcÜI=OMMMW=QNFK=wamáaët=ç=mçdÉäu=mçżna=bó=tu=–=àaâ=ëądzę=–=mówáć=ç=ántÉJ êaâcóànçJâçméÉnëacóànóm=cÜaraâtÉrzÉ=éêçcÉëu=czótanáaK=w=âçäÉá= mçdÉä= czótanáa=w= iN=á= w= iO= máaëÉcâáÉà=EOMMUF=uâazuàÉ=wzaàÉmną=aêtóâuäacàę=czónnáâów=éëócÜçäánJ gwáëtócznócÜ=á= ëçcàçâuätuêçwócÜO= –= taâácÜ= mKánK= àaâ= éçzáçm= znaàçmçścá= àęzóâaI= naëtawáÉnáÉI=zdçänçścáI=dçëtęé=dç=äácznócÜ=á=zêóżnácçwanócÜ=tÉâëtów=–=âtóêÉ=maàą= wéłów=na=ëéêawnÉ=czótanáÉK=hçncÉécàá=tÉàI=âtóêa= ma=ëçäádnÉ= éçdëtawó=ÉméáêóczJ nÉI=náÉ=zamáÉêzam=éçdważaćK=taêtç=àÉdnaâ=zauważyćI=żÉ=mçdÉä=czótania=znaczó=tu= zuéÉłnáÉ=cç=ánnÉgç=náż=néK=u=ptançvácÜa=–=éêzÉdëtawáa=bçwáÉm=zÉwnętêznÉ=wçbÉc= ëamÉgç=éêçcÉëu=czótanáa=czónnáâáI=âtóêÉ=na=czótanáÉ=maàą=wéłówK== _óć=mçżÉ=antádçtum=na=wómáÉnáçnÉ=éêçbäÉmó=mçgłçbó=bóć=częëtëzÉ=á=wóJ êaźnáÉàëzÉ=êçzêóżnáanáÉ=äángwáëtócznócÜ=á=âçgnátównócÜ=aëéÉâtów=czótanáa=z=àÉdnÉà= ëtêçnóI=a=z=dêugáÉà=–=ëâładnáâçwócÜ=á=éêçcÉëuaänócÜ=mçdÉäá=czótanáa=Eç=tócÜ=náÉ= dçść=częëtç=ëtçëçwanócÜ=êçzêóżnáÉnáacÜ=éêzóéçmána=máaëÉcâa=OMMUW=NOI=PPI=NUUFK= gÉëzczÉ= ánnÉ= źêódłç= náÉéçêçzumáÉń= tÉêmánçäçgácznócÜ= ëtançwá= wÉdług= mnáÉ= tÉêmán= intÉraâcóànçśćK= jçżÉ= çn= çznaczać= çdêzucÉnáÉ= ëÉâwÉncóànçścá= –= tç= àÉët= éêzÉâçnanáaI= żÉ= czótanáÉ= àÉët= ëÉâwÉncàą= ÜáÉêaêcÜácznáÉ= uéçêządâçwanócÜ= éêçcÉëówI=âtóêócÜ=âçäÉànÉ=éêçduâtó=wóàścáçwÉ=éêçwadzą=dç=zêçzumáÉnáa=tÉâëtuK= t=éçdÉàścáu=ántÉêaâcóànóm=zaâłada=ëáęI=żÉ=âażdó=z=éçzáçmów=éêzÉtwaêzanáa=àÉët= éçd= wéłówÉm= éçzçëtałócÜ= á= ëam= na= náÉ= çddzáałuàÉI= a= zatÉm= żÉ= éêzÉtwaêzanáÉ=

O=„an=ántÉêéäaó=çf=éëócÜçäánguáëtác=and=ëçcáçJcuätuêaä=factçêë”=EmáaëÉcâaI=OMMUWNUTFK=

54


jçdÉäçwanáÉ=éêçcÉëu=czótanáa=na=éçtêzÉbó=gäçttçdódaâtóâá

éêagmatócznÉI= ëâładnáçwÉI= ëÉmantócznÉ= çêaz= ádÉntófáâacàa= zaäÉżnçścá= gêafÉJ mácznçJfçnÉmácznócÜ=ëą=çd=ëáÉbáÉ=ścáśäÉ=uzaäÉżnáçnÉPK= fnnÉ=znaczÉnáÉ=éêzómáçtnáâa=intÉraâcóànó=âażÉ=çdêzucáć=âçncÉécàę=tÉâëtu=àaâç= „naczónáa”I= z= âtóêÉgç= czótÉänáâ= „czÉêéáÉ”K= t= tÉà= çétócÉ= znaczÉnáÉ= tÉâëtu= àÉët= aâJ tównáÉ=âçnëtêuçwanÉ=éêzÉz=czótÉänáâa=dzáęâá=ántÉêaâcàá=éçmáędzó=àÉgç=ántÉncàamá=á= wáÉdząI=têÉścáamá=náÉëáçnómá=éêzÉz=tÉâët=çêaz=çâçäácznçścáamáI=w=àaâácÜ=çdbówa=ëáę= czótanáÉK=fnnómá=ëłçwóI=éêçcÉë=czótanáa=tç=ÉfÉât=wzaàÉmnÉgç=çddzáałówanáa=czótÉäJ náâaI=tÉâëtu=á=âçntÉâëtu QK= mçdëumçwuàącW=ëtçëunâçwç=náÉäácznÉ=éêacÉ=gäçttçdódaâtócznÉ=éçdÉàmuJ jącÉ= éêçbäÉmatóâę= czótanáa= çéáÉêaàą= ëáę= na= âçnâêÉtnóm= mçdÉäu= czótanáaK= mêçJ bäÉmatóâa= czótanáa= bówa= âçméÉtÉntnáÉ= á= êzÉczçwç= çmawáana= éêzÉz= autçêówI= âtóêzó=náÉ=wëéçmánaàą=aná=ëłçwÉm=na=tÉmat=mçdÉäçwanáa=éêçcÉëu=EnéK=pcÜmáttI= OMMOF= äub= zamáaët= mçdÉäu= éêçéçnuàą= an= çvÉrviÉw= çf= rÉading= cçmérÉÜÉnsiçn= –= zaêóë= éêçbäÉmatóâá=zwáązanÉà=z=czótanáÉmI=âçnëtÉäacàę=éçàęć=náÉ=êçëzczącą=ëçbáÉ=éêÉJ tÉnëàá= dç= àaâáÉàâçäwáÉâ= ëóëtÉmatócznçścá= czó= âçméäÉtnçścá= EdêabÉ= á= ptçääÉêI= OMMOWPUFK=mêzóczón=tÉà=êÉzÉêwó=–=czó=wêęcz=náÉcÜęcá=–= uéatêuàę=éêzÉdÉ=wëzóëtJ âám=w=ëógnaäázçwanócÜ=wóżÉà=éêçbäÉmacÜ=tÉêmánçäçgácznócÜK= `zó= mçdÉäÉ= czótanáa= cáÉëzą= ëáę= wáęâëzóm= éçwçdzÉnáÉm= wśêód= autçêów= éêac= ÉméáêócznócÜ?= t= badanáacÜ= tÉgç= êçdzaàu= zazwóczaà= náÉ= ëéçëób= unáânąć= éótanáaI=czó=Eá=àaâF=badaná=zêçzumáÉäá=czótanó=tÉâëtK=wdaêza=ëáę=wéêawdzáÉI=żÉ=na= âtóêómś=ÉtaéáÉ=anaäázó=autçê=çgêanácza=ëáę=dç=aëéÉâtów=czóëtç=tÉcÜnácznócÜ=äub= mÉtaâçgnátównócÜI=á=ántÉêÉëuàÉ=gç=néK=tóäâç=äáczba=éçdâêÉśäÉń=w=czótanóm=tÉâJ P=qaâ=éçàmçwaną=ántÉêaâcóànçść=áäuëtêuàą=naëtęéuàącÉ=zdanáa=fêancuëâáÉW=kçus=éçêtáçnë=dÉs= éçêtáçnë= à =cÜacunX =`’Éët= äÉ =vÉnt =d’Éët= èui= sçuffäÉI= gdzáÉ= ádÉntófáâacàa= zaäÉżnçścá= gêafÉmácznçJ fçnÉmácznócÜ= àÉët= éçcÜçdną= anaäázó= ëÉmantócznçJëâładnáçwÉà= Üçmçnámów= çêtçgêafáczJ nócÜX= ia= cäiÉntèäÉ= Ést= cçméçséÉ= dÉ= mánÉuêëI= gdzáÉ= éêzÉtwaêzanáÉ= ëÉmantócznÉ= wóêazu= minÉurs= uzaäÉżnáçnÉ=àÉët=çd=czónnáâów=éêagmatócznçJâçntÉâëtçwócÜ=Eéêzóâładó=za=dáaëëçnI=NVVMW= QJR=á=_ÉntçäáäaI=`ÜÉvaäáÉêI=caäcçzJságnÉI=NVVNW=OMRFK= Q=t=tÉn=ëéçëób=êçzumáana=ántÉêaâcóànçść=bówa=uważana=za=taâ=daäÉcÉ=âçnëtótutówną=właJ ënçść=éêçcÉëu=czótanáaI=żÉ=zdanáÉ=„czótanáÉ=àÉët=éêçcÉëÉm=ántÉêaâtównóm”=náÉâtóêzó=autçêzó= uznaàą= za= tautçäçgácznÉ= Eaaâçwëâa=OMMPWRUFK= gÉdnaâ=nawÉt= ta= „çczówáëta”=ántÉêaâcóànçść= éêçcÉëu=czótanáa=ëtwaêza=mçżäáwçścá=çêógánaänÉà=á=twóêczÉà=êÉfäÉâëàá=–=a=dçtóczó=tç=náÉ=tóäâç= gäçttçdódaâtóâáI= äÉcz= á= ánnócÜ= dzáÉdzánI= âtóêóm= náÉçbcÉ= àÉët= zaántÉêÉëçwanáÉ= ëéçłÉcznóm= wómáaêÉm=czótanáaK=fntÉêaâcóànçść=äÉżó=na=éêzóâład=u=éçdëtaw=zaéçczątâçwanÉà=éêzÉz=eKJ oK=gauëëa=ÉëtÉtóâá=çdbáçêu=–=çêáÉntacàá=w=badanáacÜ=äátÉêacâácÜI=âtóêÉà=cÉntêaänóm=éçàęcáÉm= àÉët=Üçrózçnt=çczÉâiwańI=w=znacznóm=ëtçénáu=dÉtÉêmánuàącó=zaêównç=éêçcÉëó= çdbáçêuI=àaâ= á= éêçduâcàá=dzáÉła=äátÉêacâáÉgçK=w=âçäÉá=w=gäçttçdódaâtócÉ=ántÉêaâcóànÉ=éçdÉàścáÉ=dç=éêçcÉëu= czótanáa=éçzwaäa=êzucáć=nçwÉ=śwáatłç=na=taâáÉ=éêaâtóâá=ëéçłÉcznÉI=àaâ=néK=Éwaäuacàa=êçzuJ máÉnáa=tÉâëtów=dçâçnówana=w=êamacÜ=Égzamánów=àęzóâçwócÜK=jóślę=tu=ç=anaäázacÜ=eáääa=á= maêêó= ENVVOFI= däa= âtóêócÜ= éunâtÉm= wóàścáa= àÉët= náÉ= tóäâç= ántÉêaâcóànçść= êçzéatêówana= w= âatÉgçêáacÜ= tzwK= ÉxtÉrnaä= rÉciérçcitóI= tç= znaczó= êÉäacàá= éçmáędzó= êzÉczówáëtómáI= daàącómá= ëáę= zádÉntófáâçwać= uczÉëtnáâamá= âçmunáâacàáI= äÉcz= dçdatâçwç= wéêçwadzçnÉ= éçàęcáÉ= intÉrnaä= rÉciérçcitóI= éçäÉgaàącÉà= na= éêzóéáëówanáu= éçtÉncàaänÉmu= çdbáçêcó= –= a= taâżÉ= ëçbáÉ= ëamÉmu= àaâç=nadawcó=–=çâêÉśäçnÉà=tçżëamçścáK==

55


AgnáÉëzâa=huäczóńëâa

ścáÉ=EéçêK=cêáÉêI=dêçëëmann=á=pámçnI=NVVQF=–=aäÉ=nawÉt=w=taâám=wóéadâuI=abó= ëÉnëçwnáÉ=äáczbę=éçdâêÉśäÉń=zántÉêéêÉtçwaćI=têzÉba= àą=çdnáÉść=dç=àaâáÉgçś=mçJ dÉäu=budçwanáa=znaczÉnáa=tÉâëtuRK= qaâám= éunâtÉm= çdnáÉëáÉnáa= bówa= w= éêacacÜ= ÉméáêócznócÜ= mçdÉä= van= aáàâa= á=hántëcÜa= ENVTUI=NVUPFI=z=àÉgç=têzÉma= éçzáçmamáW=fçêmą=éçwáÉêzcÜnáçJ wąI=éçdëtawą=tÉâëtçwą=á=mçdÉäÉm=ëótuacóànómSK=ptçëunâçwç=äácznÉ=éêacÉ=łączą= tę= âçncÉétuaäázacàę= z= anaäázą= éêçéçzócàçnaäną= Eçéáëaną= mKánK= éêzÉz= hántëcÜaI= NVVUFI= âtóêa= éçäÉga= na= wóçdêębnáÉnáu= w= tÉâścáÉ= wóàścáçwóm= á= w= éêçtçâçłacÜ= çdéamáętówanáa=éçëzczÉgóänócÜ=ëądówI=złożçnócÜ=z=éêÉdóâatów=á=çdéçwáadaJ jącócÜ=ám=aêgumÉntówK=t=àÉdnóm=z=éçëługuàącócÜ=ëáę=tą=mÉtçdą=badań=EAcunaI= OMMRF=wóâazanç=na=éêzóâładI=żÉ=czótaàącó=w=iO=–=w=éêzÉcáwáÉńëtwáÉ=dç=czótaàąJ cócÜ= w= iN= –= twçêzą= éçdëtawę= tÉâëtçwą= bäáżëzą= fçêmáÉ= éçwáÉêzcÜnáçwÉà= náż= mçdÉäçwá=ëótuacóànÉmuK== t= badanáu= _çóÉêaI= aáçnnÉ’a= á= oaómçnda= ENVVPF= éçzáçm= êçzumáÉnáa= ëéêawdzanç= náÉcç= ánaczÉàI= anaäázę= éêçéçzócàçnaäną łącząc= z= âwÉëtáçnaêáuëzÉm= dçtóczącóm= gäçbaänÉà= ëtêuâtuêó= tÉâëtu= Eéêzógçtçwanóm= w= çéaêcáu= ç= tóéçäçgáę= tÉâëtów= ÉâëéçzócóànócÜ= jÉóÉêI= NVTRTFK= w= âçäÉá= cêáÉêI= dêçëëmann= á= pámçn= ENVVQF=–=cÜcąc=dçtêzÉć=dç=tÉgçI=àaâ=fêancuëcó=ëtudÉncá=êçzumáÉàą=czótanÉ=éêzÉz= ëáÉbáÉ= tÉâëtó= nauâçwÉ= –= wóâçêzóëtaäá= anaäázę= ëÉmáçtóczną= AK= métêçffaI= âtóêa= éçzwaäa=wóêóżnáć=w=tÉâścáÉ=nauâçwóm=têzó=êçdzaàÉ=àÉdnçëtÉâW=êdzÉnáÉI=âataäázóI= á=àÉdnçëtâá=ëtêuâtuêózuàącÉUK= t=badanáacÜ=mamó=wáęc=zazwóczaà=dç=czónáÉnáa=z=anaäázą=éêçéçzócàçnaäJ nąK= Abó= zaś= àÉà= êÉzuätat=náÉ= bół= éç=éêçëtu= äáëtą= ëądówI=éçzbawáçnóm=àaâáÉàâçäJ wáÉâ= ÜáÉêaêcÜáá= wóäáczÉnáÉmI= badaczÉ=dçâçnuàą= naëtęéuàącócÜ= zabáÉgówW= aF= çdJ nçëzą=àÉà=êÉzuätató=dç=têóàdzáÉänÉgç=mçdÉäu=van=aáàâa=á=hántcÜaX=bF=łączą=àÉ=zÉ= R= jçżna= tÉż= wóâçêzóëtówać= áëtnáÉàącÉ= àużI= çéêacçwanÉ= éêzÉz= êóżnÉ= ánëtótucàÉ= ëéêawJ

dzáanó=czótanáa=zÉ=zêçzumáÉnáÉmI=aäÉ=wówczaë=badacz=náÉ=ma=wéłówu=na=wóbóê=tÉâëtu= aná=na=mÉtçdę=ÉwaäuacàáK== S= taêtç= éamáętaćI= żÉ= ów= têóàdzáÉänó= mçdÉä= ëtançwá= âçncÉétuaäázacàę= náÉ= tóäÉ= éêçcÉëu= éêzÉtwaêzanáa=dóëâuêëuI=áäÉ=éçzáçmów=àÉgç=êÉéêÉzÉntacàá=w=éamáęcáK=cçrmę=éçwiÉrzcÜniçwą= ëtançwáą=éêzÉtwçêzçnÉ=ëÉmantócznáÉ=á=ëâładnáçwç=ëÉâwÉncàÉ=wóêazówK=mçdstawa=tÉâstçwa= çddaàÉ=ëtêuâtuêę=głębçâą=zdań=w=fçêmáÉ=ëądówI=na=âtóêÉ=ëâładaàą=ëáę=éêÉdóâató=á=çdéçJ wáadaàącÉ=ám=aêgumÉntóK=jçdÉä=sótuacóànó=éçwëtaàÉ=natçmáaët=w=wónáâu=ántÉgêacàá=éçdëtaJ wó=tÉâëtçwÉà=z=ëzÉêçâç=éçàętą=wáÉdzą=çdbáçêcóK=t=êamacÜ=dêugáÉgç=z=tócÜ=éçzáçmów=–= éçdëtawó=tÉâëtçwÉà=–=van=aáàâ=á=hántcÜ=wóêóżnáaàą=máâêçJ=á=maâêçëtêuâtuêęK=jiârçstruâJ tura=àÉët=tç=ëáatâa=ëądów=çdéçwáadaàąca=têÉścáçm=wóêażçnóm=ÉxéäicitÉ=w=tÉâścáÉX=natçmáaët= maârçstruâtura=zawáÉêa=ëądó=náÉwóêażçnÉ=bÉzéçśêÉdnáçI=äÉcz=będącÉ=wónáâáÉm=ëtçëçwaJ náa=éêzÉz=çdbáçêcę=maâêçêÉguł=EëÉäÉâcàáI=gÉnÉêaäázacàá=á=âçnëtêuâcàáFK= T=qóéó=tÉâëtów=ÉâëéçzócóànócÜ=tç=wÉdług=jÉóÉê=ENVTRF=çéáëI=éçêównanáÉI=wóäáczÉnáÉI= éêzóczónaJëâutÉâ=á=éêçbäÉmJêçzwáązanáÉK= U= odzÉniÉ= zawáÉêaàą= dÉfánácàÉ= éçàęćI= âataäizó= ÉgzÉméäáfáâuàą= á= éçgłębáaàą= wéêçwadzçnÉ= éçàęcáaF= a= àÉdnçstâi= struâturózuàącÉ= ëłużą= antócóéacàáI= éçdëumçwówanáu= çêaz= éêzÉàścáçmK= Aéaêat=métêçffa=ánëéáêçwanó=àÉët=âçncÉécàą=oçäanda=_aêtÜÉë’aI=âtóêą=tÉn=éêzÉdëtawáł=wÉ= térçwadzÉniu=dç=anaäizó=struâturaänÉà=çéçwiadańK=

56


jçdÉäçwanáÉ=éêçcÉëu=czótanáa=na=éçtêzÉbó=gäçttçdódaâtóâá

ëéêawdzáanÉm=êçzéçznawanáa=ëuéÉêëtêuâtuê=tÉâëtçwócÜX=cF=âäaëófáâuàą=éçëzczÉJ góänÉ= ëądó= wÉdług= çbêanócÜ= âêótÉêáówI= wóêóżnáaàąc=néK= êdzÉnáÉI= âataäázó=á= àÉdJ nçëtâá= ëtêuâtuêózuàącÉX= dF= éêzóéáëuàą= éçëzczÉgóänóm= ëądçm= êangę= ważnçścá= w= ëâaäá=çd=N=dç=Q=na=éçdëtawáÉ=âçnëÉnëuëu=gêuéó=ÉâëéÉêtów=Escçring=idÉa=unitsI=éçêK= AädÉêëçnI=OMMMFK= w=éçwóżëzÉgç=éêzÉgäądu=wónáâaI=żÉ=na=waêëztat=bêanÉ=ëą=–=z=âçnáÉcznçJ ścá=–=wóbêanÉ=ÉäÉmÉntó=czó=tÉż=aëéÉâtó=éêçcÉëu=czótanáaK=gÉdnaâ=autçêzó=badań= ÉméáêócznócÜ= náÉ= éêzówçłuàą= zazwóczaà= mçdÉäuI= âtóêó= éçzwçäáłbó= umáÉścáć= anaäázçwanó=fêagmÉnt=w=âçntÉâścáÉ=całçâëztałtu=éêçcÉëuK=tóàątÉâ= ëtançwá=mçJ dÉä=hántcÜa=á=van=aáàâaI=âtóêó=bówa=wóâçêzóëtówanó=–=a=náÉ=tóäâç=éêzówçłówanó= –=w=badanáacÜ=ÉméáêócznócÜK= A=zatÉm=–=czó=mçżÉmó=ëáę=çbÉàść=bÉz=mçdÉäá=czótanáa?=jámç=wëzóëtâç=ëąJ dzęI= żÉ= ëą= çnÉ= éçtêzÉbnÉK= péêóbuàę= tç= uzaëadnáć= éêzÉdëtawáaàąc= mçdÉä= autçêëtwa= fêancuëâçàęzócznÉà=hanadóàâáI=gK=dáaëëçn=ENVVMFK=káÉ=êçścá=çn=ëçbáÉ=éêÉtÉnëàá=dç=êçäá= âçméäÉtnÉgç=ëóëtÉmu=éçzwaäaàącÉgçI=na=éêzóâładI=autçmatócznáÉ=ëómuäçwać=éêzÉJ twaêzanáÉ=tÉâëtówI=äÉcz=ëtançwá=ëcÜÉmatI=éçêządâuàącó=ÉäÉmÉntóI=âtóêÉ=naäÉżó=bêać= éçd=uwagę=w=anaäázáÉ=éêçcÉëów=czótanáaV=w=âçntÉâëtacÜ=EgäçttçFdódaâtócznócÜK= t=mçdÉäu=wóêóżnáçnç=têzó=zmáÉnnÉW=czótÉäniâaI=tÉâst=á=âçntÉâstK=t=ëéçëób= naàbaêdzáÉà= wóczÉêéuàącó= autçêâa= çmawáa= zmáÉnną= czótÉäniâI= wóêóżnáaàąc= w= àÉà= êamacÜW=z=àÉdnÉà=ëtêçnó=struâturó=EafÉâtównÉ=á=âçgnátównÉFI=w=âtóêÉ=wóéçëażçnó= éêzóëtęéuàÉ=çn=dç=czótanáaX=z=dêugáÉà=ëtêçnó=érçcÉsóI=âtóêÉ=w=têaâcáÉ=czótanáa=uêuJ cÜamáa=–=a=máançwácáÉ=máâêçéêçcÉëóI=éêçcÉëó=ántÉgêacóànÉI=maâêçéêçcÉëóI=éêçJ cÉëó=ÉäabçêacóànÉ=çêaz=éêçcÉëó=mÉtaâçgnátównÉ=EêóëK=NFK== jikroprocesó = dáaëëçn= wóêóżnáa= naëtęéuàącÉ= máâêçéêçcÉëóI= czóäá= tÉ= éêçcÉëó= czótanáaI= âtóêÉ= zacÜçdzą= na= éçzáçmáÉ= éçàÉdónczÉgç= zdanáaW= NK= ádÉntófáâacàę wóêazówX= OK= ëÉgJ mÉntacàę zdanáaX PK= máâêçëÉäÉâcàęK= lmawáaàąc= idÉntófiâacàę= wórazówI= dáaëëçn= éêzóàmuàÉ= ëzÉêçâç= znanÉ= EcÜçć= éçd= êóżnómá= nazwamáF= êçzêóżnáÉnáÉ= máędzó= dÉâçdçwanáÉm=á=bÉzéçśêÉdnám=dçëtęéÉm=äÉâëóâaänómK=w=âçäÉá=sÉgmÉntacàa=zdaniaI= umçżäáwáaàąca=éêzÉtwaêzanáÉ=gêué=wóêazçwócÜI=àÉët=ważna=zÉ=wzgäędu=na=çgêaJ náczÉnáa=éamáęcá=âêótâçtêwałÉàI=zdçänÉà=dç=éêzÉtwaêzanáa=śêÉdnáç=T=EHLJ=OF=àÉdJ nçëtÉâ=EéçêK=huêcz= á= mçäâçwëâa= NVVMWNUFK=qêzÉcá= wêÉëzcáÉ=tóé=máâêçéêçcÉëówI= miârçsÉäÉâcàaI=éçäÉga=na=éçdÉàmçwanáu=éêzÉz=czótÉänáâa=dÉcózàá=na=tÉmat=tÉgçI=na= cç=waêtç=zwêócáć=uwagę=á=cç=waêtç=zaéamáętać=zÉ=zdanáaI=âtóêÉ=właśnáÉ=éêzÉczóJ tałI= a= cç= àÉët= ÉäÉmÉntÉm= ç= éçśäÉdnám= znaczÉnáuK= mçdçbnáÉ= àaâ= w= éêzóéadâu= ëÉgmÉntacàá=zdanáaI=dçnáçëłość=éêçcÉëów=máâêçëÉäÉâcàá=mçżna=wóàaśnáć=çdwçłuJ jąc=ëáę=dç=çgêanáczÉń=éamáęcá=âêótâçtêwałÉàK==

=

V=t=założÉnáu=autçêâá=àÉët=tç=mçdÉä=czótanáa=w=àęzóâu=êçdzámómI=àÉdnaâ=mçżÉ=çn=êówJ

náÉż=máÉć=zaëtçëçwanáÉ=dç=czótanáa=w=àęzóâu=çbcómK=

5T


AgnáÉëzâa=huäczóńëâa MIORO

INTNGRACYJNN

PROCNSY

MAORO

NLABORACYJNN

MNTAOOGNITYPNN =

=

oóëK=NW=mêçcÉëó=âçgnátównÉ=czótÉänáâa=w=mçdÉäu=czótanáa=dáaëëçn=ENVVMFK=

= mrocesó integracójne = mêçcÉëó=ántÉgêacóànÉ=zacÜçdzą= na= éçzáçmáÉ=éçnadzdanáçwóm=á= éçzwaäaàą=uëtaäać= zwáązâá= ëéóànçścá= äçâaänÉàI= czóäá= êÉäacàÉ= znaczÉnáçwÉ= zacÜçdzącÉ= éçmáędzó= éçJ ëzczÉgóänómá= zdanáamá= Ezaêównç= máędzó= zdanáamá= ëamçdzáÉänómáI= àaâ= máędzó= zdanáamá=ëâładçwómáI= twçêzącómá=zdanáa=złożçnÉFK= dáaëëçn=wóçdêębnáa= naëtęéuJ jącÉ= éêçcÉëó= ántÉgêacóànÉW= NK= wóâçêzóëtówanáÉ= wóâładnáâów= ëéóànçścá= tÉâëtuX= OK= dçâçnówanáÉ= ánfÉêÉncàá= äçgácznócÜ= á= éêagmatócznócÜK= máÉêwëzó= z= tócÜ= éêçcÉëów= éçäÉga= na= rçzéçznawaniu=rÉäacài= séóànçściçwócÜ=wórażçnócÜ= ÉxéäácátÉ= w= tÉâścáÉK= mçzwaäa= uëtaäać=âçêÉfÉêÉncàęNM=çêaz=êçzéçznawać=funâcàÉ=âçnÉâtçêówI=taâácÜ=àaâ=ëéóànáâá=á= wóêażÉnáa=ëéaàaàącÉK=aêugá=z=éêçcÉëów=ántÉgêacóànócÜ=éçäÉga=na=infÉrçwaniu=éçnadzJ daniçwócÜ= rÉäacài= séóànçściçwócÜI= âtóêÉ= w= tÉâścáÉ= wóêażçnÉ= ÉxéäicitÉ= náÉ= ëąK= fnfÉêÉncàÉ= äçgácznÉ= dçâçnówanÉ= ëą= w= çéaêcáu= ç= znaàçmçść= äÉâëóâáI= natçmáaët= ánfÉêÉncàÉ= éêagmatócznÉ=dçâçnówanÉ=ëą=w=çéaêcáu=ç=wáÉdzę=ç=śwáÉcáÉ=czótÉänáâaNNK= jakroprocesó = dáaëëçn=çmawáa=naëtęéuàącÉ=maâêçéêçcÉëóI=tç=àÉët=éêçcÉëó=czótanáa=zacÜçdzącÉ= na=éçzáçmáÉ=tÉâëtu=àaâç=całoścáW=NK=ádÉntófáâacàa=głównócÜ=móśäáX=OK=âçnëtêuçwaJ náÉ=maâêçëtêuâtuêóX=PK=wóâçêzóëtanáÉ=ëcÜÉmatów=tÉâëtçwócÜK=t=âwÉëtáá= idÉntófiJ âacài= głównÉà= móśäi= tÉâëtu= áëtçtnÉ= ëą= naëtęéuàącÉ= dwa= êçzêóżnáÉnáaW= éç= éáÉêwëzÉ= bówa= çna= wóêażçna= ÉxéäicitÉ= aäbç= zawaêta= iméäicitÉI= a= éç= dêugáÉ= bówa= ważna= z= NM=ka=éêzóâład=zaámâów=anafçêócznócÜI=ëónçnámówI=Üáéçnámów=á=ÜáéÉêçnámówK=

NN= kéK= „máçtê= zdçłał= çtwçêzóć= çânç”= áméäáâuàÉ= w= ëéçëób= äÉâëóâaänóI= żÉ=

bółç= tç= têudnÉI= natçmáaët= „cÉnácàanáÉ= âáÉêçwaäá= ëáę= na= zacÜód” =áméäáâuàÉ =– =w =ëéçëób =éêagmatócznó =– =żÉ = cÉnácàanáÉ=âáÉêçwaäá= ëáę=dêçgą=mçêëâą=w=zacÜçdnáÉ=êÉàçnó=baëÉnu=jçêza= ŚêódzáÉmnÉgç=Ea= náÉ=na=éêzóâład=dêçgą=äçtnáczą=dç=iaë=sÉgaë…FK=

5U


jçdÉäçwanáÉ=éêçcÉëu=czótanáa=na=éçtêzÉbó=gäçttçdódaâtóâá

éunâtu= wádzÉnáa= éáëzącÉgç= aäbç= z= éunâtu= wádzÉnáa= czótÉänáâaK= gÉśäá= cÜçdzá= ç= âçnstruçwaniÉ=maârçstruâturó=–=czóäá=ëwÉgç=êçdzaàu=ëtêÉëzczÉnáa=tÉâëtu=–=tç=mçżÉ= çnç= éêzÉbáÉgać= w= ëéçëób= êÉâuêëównó= aż= dç= zaëtąéáÉnáa= całÉgç= tÉâëtu= àÉdnóm= sądÉmK= qêzÉcám= wêÉëzcáÉ= tóéÉm= maâêçéêçcÉëów= àÉët= wóâçrzóstówaniÉ= scÜÉmatów= tÉâstçwócÜW= éêçcÉë= ántÉêéêÉtacàá= dóëâuêëu= mçżÉ= ëáę= bçwáÉm= dç= éÉwnÉgç= ëtçénáa= çéáÉêać=na=znaàçmçścá=çêganázacàá=tóéów=tÉâëtówK== = mrocesó elaboracójne = t= uàęcáu= dáaëëçn= ENVVMF= Éäabçêacàamá= ëą= tÉ= ánfÉêÉncàÉI= âtóêócÜ= dçâçnanáa= éêzÉz= czótÉänáâa=autçê=tÉâëtu=náÉ=zaâłada=w=ëéçëób=çczówáëtóI=á=âtóêÉ=w=zwáązâu=z=tóm=náÉ= są= âçnáÉcznÉI= bó= dçâçnać= éêçcÉëów= ántÉgêacóànócÜI= ç= âtóêócÜ= bóła= mçwa= wóżÉàK= dáaëëçn=wómáÉnáa= naëtęéuàącÉ= éêçcÉëó=ÉäabçêacóànÉW=NK= éêzÉwádówanáÉX=OK= çbêazçJ wanáÉX=PK= êÉaâcàę ÉmçcàçnaänąX=QK=âêótóczną=çcÉnę=tÉâëtuX= RK=łączÉnáÉ=z=dçtócÜczaJ ëçwą=wáÉdząI=czóäá=Éäabçêacàę=właścáwąK=l=érzÉwidówaniu=têÉścá=tÉâëtu= mçżÉmó=móJ wáć= wówczaëI= gdó= çdbówa= ëáę= çnç= w= çéaêcáu= ç= wëâazówâá= taâáÉ= àaâ= tçżëamçść= nadawcóI= tótułóI= śêódtótułóI= ÉäÉmÉntó= áâçnácznÉI= tóéçgêafácznÉI= á= wëzÉäâáÉ= ánnÉ= wëâazówâá= zwáązanÉ= z= tóéÉm= dóëâuêëuI= àaâá= tÉâët= êÉéêÉzÉntuàÉ= çêaz= z= dzáÉdzáną= wáÉdzó=ç=śwáÉcáÉI=dç=âtóêÉà=ëáę=çdnçëáK=lbrazçwaniÉ= éçäÉga= na= twçêzÉnáu= wóêaźnÉà= êÉéêÉzÉntacàá= umóëłçwÉàI= çdwçłuàącÉà= ëáę= dç= dçznań= wzêçâçwócÜ= äubLá= ëłucÜçJ wócÜI= dçtóâçwócÜI= âánÉëtÉtócznócÜ= átéK= oÉaâcàa= Émçcàçnaäna= àÉët= w= uàęcáu= dáaëëçn= âçäÉàną=çdmáaną=éêçcÉëów=ÉäabçêacóànócÜK=ja=çna=wéłów=zaêównç=na=êçzumáÉnáÉI= àaâ=na=zaéamáętówanáÉ=tÉâëtówK=bäÉmÉnt=małç=áëtçtnó=–=na=éêzóâład=z=éunâtu=wáJ dzÉnáa= çêganázacàá= ëuéÉêëtêuâtuêaänÉà= tÉâëtu= –= mçżÉ= za= ëéêawą= êÉaâcàá= uczucáçwÉà= czótÉänáâa=zçëtać=éêzÉz=náÉgç=zaéamáętanó=w=ëéçëób=nadëéçdzáÉwanáÉ=têwałóK=hçJ äÉànóm=tóéÉm=éêçcÉëów=ÉäabçêacóànócÜ=àÉët=ârótóczna=çcÉna=tÉâstuK=dáaëëçn=wómáÉnáa= tutaà=–=éêzóâładçwç=–=çdêóżnáanáÉ=faâtów=çd=çéánááI=çcÉnę=wáaêógçdnçścá=źêódłaI=a= taâżÉ= çdêóżnáanáÉ= âçnçtacóànÉà= á= dÉnçtacóànÉà= waêëtwó= àęzóâaNOK=lëtatnám=wómáÉJ náçnóm=éêzÉz=dáaëëçn=éêçcÉëÉm=Éäabçêacóànóm=àÉët=łączÉnáÉ=ánfçêmacàá=zawaêtÉà=w= tÉâścáÉ=z=dçtócÜczaëçwą=wáÉdzą=czótÉänáâaI=czóäá=Éäabçracàa=właściwaK=bäabçêacàÉ=tÉgç= tóéu=ëą=náÉéêzÉwádówaänómI=właścáwóm=däa=âażdÉgç=czótÉänáâa=éçmçëtÉm=éçmáęJ dzó=tÉâëtÉm=a=ëtêuâtuêamá=àÉgç=wáÉdzóK= mrocesó metakognitówne = dáaëëçn=wóêóżnáa=dwa=éçdëtawçwÉ=tóéó=éêçcÉëów=mÉtaâçgnátównócÜI=âtóêÉ=mçgą= ëéêawçwać=âçntêçäę=nad=całçâëztałtÉm=éêçcÉëów=éêzÉtwaêzanáa=dóëâuêëuK=pą=tçW=NK= mçnitçrçwaniÉX=OK=rÉguäacàaK=qę=éçdëtawçwą=dócÜçtçmáę=naäÉżó=mçám=zdanáÉm=uzuéÉłJ náć=ç=ÉäÉmÉnt=têzÉcáI=çbÉcnó=u=äácznócÜ=autçêówI=a=máançwácáÉ=ç=éäançwaniÉ=zadaniaK= NO=

dáaëëçn= éçéêzÉëtaàÉ= na= wómáÉnáÉnáu= tócÜ= têzÉcÜ= ÉäÉmÉntówK= hêótóczna= çcÉna= tÉâëtu= çdéçwáada=wÉdług=mnáÉ=tÉmu=éçzáçmçwá=éêçcÉëu=czótanáaI=na=âtóêóm=çdbówa=ëáę=êównáÉż= ántÉêéêÉtacàa=znaczÉń=mÉtafçêócznócÜ=czó=tÉż=áméäáâatuê=dêácÉ’aK=

59


AgnáÉëzâa=huäczóńëâa

jçdÉä=dáaëëçn=ENVVMF=ma=naëtęéuàącÉ=zaäÉtóW= = - rwzgäędnáa=zaêównç=éêçcÉëó=äángwáëtócznÉI=àaâ=á=âçgnátównÉ=Ea=taâżÉ=afÉâJ tównÉF=–=àÉët=wáęc=mçdÉäÉm=czótanáa=êçzumáanÉgç=ëzÉêçâçI=náÉ=çgêanáczaJ jącóm=ëáę=dç=éçzáçmu=êçzéçznawanáa=wóêazów=á=ántÉgêacàá=zdanáçwÉàK= - gÉët= âçméatóbáänó= z= aéaêatÉm= éçàęcáçwóm= dzáÉdzán= bäáëâácÜ= gäçttçdódaâJ tócÉI=taâácÜ=àaâ=éëócÜçäángwáëtóâa=á=anaäáza=dóëâuêëuK=tśêód=éçàęć=âäuczçJ wócÜ=däa=éëócÜçäángwáëtóâá=–=a=zaêazÉm=daàącócÜ=ëáę=éçmáÉścáć=w=çmawáaJ nóm= mçdÉäu= –= fáguêuàą= éçàęcáa= taâáÉ= àaâ= ánfÉêÉncàaI= maâêçëtêuâtuêa= czó= ëcÜÉmat=âçgnátównóX=mçdÉä=dáaëëçn=daàÉ=ëáę=tÉż=éçgçdzáć=z=éëócÜçäángwáJ ëtócznóm=mçdÉäÉm=éêzÉtwaêzanáa=dóëâuêëu=van=aáàâa=á=hántëcÜaK=w=dzáÉJ dzánó=anaäázó=dóëâuêëu=mçżna=natçmáaët=wómáÉnáć=néK=ëuéÉêëtêuâtuêę=tÉâJ ëtçwąI=ëéóànçść=fçêmaäną=tÉâëtu=á=ëéóànçść=çéaêtą=na=ëcÜÉmatacÜ=àaâç=tÉ= éçàęcáaI=däa=âtóêócÜ=àÉët=máÉàëcÉ=w=mçdÉäu=dáaëëçnK= - jçdÉä= tÉn= éçzwaäa= éêzógäądać= ëáę= w= ëéçëób= ëóëtÉmatócznó= badanáçm= Éméáêócznóm=dçtóczącóm=czótanáa=á=ëéêçwadzać=dç=wëéóänÉgç=máançwJ náâa=ácÜ=wónáâá=–=mámç=wóëtęéuàącócÜ=êçzbáÉżnçścá=tÉêmánçäçgácznócÜK= - ja= çn=wêÉëzcáÉ=waäçêó=ÜÉuêóëtócznÉ= –= têaâtuàąc=gç=àaâç=éunât=wóàścáa= czó=çdnáÉëáÉnáa=mçżÉmó=ëâutÉcznáÉà=éêçàÉâtçwać=naëzÉ=dzáałanáa=–=zaJ êównç=badawczÉI=àaâ=dódaâtócznÉ=á=dçtóczącÉ=ÉwaäuacàáK== = jçdÉä=dáaëëçn=ma=cÜaêaâtÉê=dódaâtócznóI=a=àÉgç=zaëługą=náÉ=àÉët=wóczÉêJ éanáÉ=éêçbäÉmatóâá=czótanáaI=äÉcz=zaéêçwadzÉnáÉ=éÉwnÉgç=ładuI=zÉëtawáÉnáÉ=zagadJ náÉń= z= nám= zwáązanócÜ= w= ëéóàną= á= éêzÉàêzóëtą= całośćK= `ałość= ántÉêëubáÉâtównáÉ= âçmunáâçwaäną=Ecç=ważnÉF=–=êównáÉż=máędzó=éêzÉdëtawácáÉäamá=êóżnócÜ=dóëcóéäán= Ecç=êzadâáÉFK=káÉ=àÉët=aná=dçëâçnałó=aná=àÉdónó=–=zaéêÉzÉntçwanáÉ=gç=ma=éç=éêçëtu= ëtançwáć=zacÜętę=dç=dóëâuëàá=ç=mçdÉäacÜ=czótanáaK=maêafêazuàąc= tótuł=tÉgçêçcznÉà= âçnfÉêÉncàá= mçäëâáÉgç= qçwaêzóëtwa= kÉçfáäçäçgácznÉgçW= êÉfäÉâëàa= nad= âçncÉéJ càamá= –= w= tóm= wóéadâu= mçdÉäamá= –= czótanáa= éêzónáÉëáÉ= z= éÉwnçścáą= cÉnnÉ= wdêçżÉnáa=gäçttçdódaâtócznÉK=

BfBifldoAcfA = AcunaI=qK=OMMRK= “iÉ=éaëëagÉ=dÉë= éêçcÉëëuë= dÉ= baë= návÉau= aux=éêçcÉëëuë=dÉ= Üaut= návÉau= danë= ä’éäabçêatáçn= d’unÉ= êÉéêéëÉntatáçn= du= tÉxtÉ“K= Acèuisitiçn= Ét= fntÉractiçn= Én= ianguÉ= btrangèrÉK= ia= äÉcturÉ= Én= äanguÉ= étrangèrÉK= ÜttéWLLaáäÉKêÉvuÉëKçêg=LdçcumÉntPRSKÜtmä=at=NQKNMKOMMVK= AädÉêëçnI=gK`K=OMMMK=AssÉssing=oÉadingK=`ambêádgÉW=`ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK= _ÉntçäáäaI=AKI=`ÜÉvaäáÉêI=_KI=caäcçzJságnÉI=aK=NVVNK=ia=äÉcturÉW=aéérÉntissagÉI=évaäuatiçnI= éÉrfÉctiçnnÉmÉntK=maêáëW=katÜanK= _çóÉê =gKvKI =gKmK =aáçnnÉI =mK =oaómçndI =NVVPK =„mêçfáäë =dÉ =äÉctÉuêë =dÉ =dáfféêÉntë = návÉaux= dÉ= cçméétÉncÉ= Én= fçnctáçn= dÉë= caêactéêáëtáèuÉë= du= tÉxtÉ= äu”= EwF=

60


jçdÉäçwanáÉ=éêçcÉëu=czótanáa=na=éçtêzÉbó=gäçttçdódaâtóâá

i’eétérçgénéité=dÉs=aéérÉnantsW=un=défi= éçur=äa= cäassÉ=dÉ=françaisK= ActÉs=du=RÉ=cçääçèuÉ= intÉrnatiçnaä= dÉ= didactièuÉ= du= français= äanguÉ= matÉrnÉääÉ= EêÉdK= jK= iÉbêun= á= jKJ`K= maêÉtFK=kÉucÜłtÉäJmaêáëW=aÉäacÜaux=Ét=káÉëtäéK= aaâçwëâaI= jK= OMMPK= `urrÉnt= cçntrçvÉrsiÉs= in= fçrÉign= äanguagÉ= didacticsK= taêëzawaW= tóJ dawnáctwa=rnáwÉêëótÉtu=taêëzawëâáÉgçK= van= aáàâ= qKAKI= hántëcÜ= tKI= NVUPK= ptratÉgiÉs= çf= aiscçursÉ= `çmérÉÜÉnsiçnK= kÉw= vçêâW= AcadÉmác=mêÉëëK= cêáÉê= `KI= cK= dêçëëmannI= gKmK= pámçnI= NVVQK= „iÉctuêÉ= Ét= cçnëtêuctáçn= du= ëÉnëW= évaäuatáçn= dÉ= äa= cçméêéÜÉnëáçn= dÉ= tÉxtÉë= ëéécáaäáëéë= éaê= dÉë= étudáantë= dÉ= éêÉmáèêÉ=annéÉ=dÉ=abrd”K=ifafi=NMW=NQVJNTUK= dáaëëçnI=gK=NVVMK=ia=cçméréÜÉnsiçn=Én=äÉcturÉK=nuébÉcW=daëtan=jçêánK= dçugÜI=mK_K=NVTOK=„lnÉ=ëÉcçnd=çf=êÉadáng”=EwF=ianguagÉ=bó=Éar=and=bó=ÉóÉ=EêÉdK=gKcK= havanagÜ=á=fKdK=jattángäóFK=`ambêádgÉI=jAW=jfq=mêÉëëK= dêabÉ=tKI=cK=ptçääÉêI=OMMOK=qÉacÜing=and=oÉsÉarcÜing=oÉadingK=eaêäçwW=mÉaêëçn=bducatáçnK= eáää=`KI=hK=maêêóI=NVVOK=„qÜÉ=qÉët=at=tÜÉ=datÉW=jçdÉäë=çf=iátÉêacó=án=oÉadáng=AëJ ëÉëëmÉnt”K=qbpli=nuartÉräó=OSEPFW=QPPJQSNK= haêéáńëâaJpzaà= hKI=OMMRK= médagçgiÉ= dÉ= äa= äÉcturÉ= Én= äanguÉ= étrangèrÉK= aéfis= rééducatifsK= mçznańW=tódawnáctwç=kauâçwÉ=rAjK= hántëcÜI= tK= NVVUK= `çmérÉÜÉnsiçnK= A= maradigm= fçr= `çgnitiçnK= `ambêádgÉW= `ambêádgÉ= rnávÉêëátó=mêÉëëK= hántëcÜ=tKI=qK= AK= van= aáàâI=NVTUK=„qçwaêd=a= mçdÉä= çf=tÉxt=cçméêÉÜÉnëáçn=and= éêçductáçn”K=msócÜçäçgicaä=oÉviÉwI=URW=PSPJPVQK= huêcz=fKI=AK=mçäâçwëâaI=NVVMK=fntÉraâcóànÉ=i=autçnçmicznÉ=érzÉtwarzaniÉ=infçrmacài=àęzóâçJ wócÜK=ka=érzóâładziÉ=rçzumiÉnia=tÉâstu=czótanÉgç=na=głçsK=têçcławW=lëëçäánÉumK= jÉóÉêI=_KgKcK=NVTRK=qÜÉ=çrganizatiçn=çf=érçsÉ=and=its=ÉffÉcts=çn=mÉmçróK=AmëtÉêdamW=kçêtÜ= eçääandK= máaëÉcâaI=iK=OMMUK=msócÜçäinguistic=and=sçciçJcuäturaä=éÉrséÉctivÉs=çn=nativÉ=and=fçrÉign=äanguagÉ= rÉadingK=léçäÉW=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu=léçäëâáÉgçK= oumÉäÜaêtI=aKbK=NVTTK=„qçwaêd=an=ántÉêactávÉ=mçdÉä=çf=êÉadáng”=EwF=AttÉntiçn=and= éÉrfçrmancÉ=sf=EêÉdK=pK=açênácFK=eáääëdaäÉI=kgW=bêäbaumK= pcÜmáttI=kK=OMMOK=An=fntrçductiçn=tç=AééäiÉd=iinguisticsK=içndçnW=AênçädK= ptançvácÜI=hK=bK=OMMMK=mrçgrÉss=in=undÉrstandigng=rÉadingK=pciÉntific=cçundatiçns=and=kÉw= crçntiÉrsK=kÉw=vçêâI=içndçnW=qÜÉ=duáäfçêd=mêÉëëK= wagaêI=aK=NVVOK=„Accèë=au=äÉxáèuÉ=Ét=caäcuä=ëóntaxáèuÉ”=EwF=msócÜçäçgiÉ=cçgnitivÉ=dÉ= äa=äÉcturÉ=EêÉdK=jK=caóçäI=gKbK=dçmbÉêtI=iK=péêÉngÉêJ`ÜaêçääÉëI=aK=wagaêFK= maêáëW=mêÉëëÉë=rnávÉêëátaáêÉë=dÉ=cêancÉK= =

6N


Bernadeta tojciechowska fnstótut=ciäçäçgii=oçmańsâiÉà== mçznań=rAj=

tfbilgĘwvCwklŚĆ t mliphfj hlkqbhŚCfb barhACvgkvj aevelopment of multilingualism in the molish educational context qÜÉ=éaéÉê=fçcuëÉë=çn=tÜÉ=dáëcuëëáçn=çn=tÜÉ=dÉvÉäçémÉnt=çf=muätáäánguaäáëm= án=mçäáëÜ=Éducatáçnaä=cçntÉxt=wÜçëÉ=dáëtánctávÉ=fÉatuêÉë=aêÉW=tÜÉ=dçmánatáçn= çf=tÜÉ=mçäáëÜ=äanguagÉI=äçw=éÉêcÉntagÉ=çf=ámmágêantëI=and=êÉäatávÉäó=ëéaêëÉ= natáçnaä=mánçêátáÉëK=_ÉcauëÉ=çf=tÜáë=ÉvádÉnt=dáëtánctnÉëë=çf=tÜÉ=mçäáëÜ=ëátuaJ táçn=án=tÜÉ=afçêÉmÉntáçnÉd=dçmaánI=tÜÉ=dádactác=éêçéçëaäë=éêÉéaêÉd=wátÜán= buêçéÉan= éêçàÉctë=aêÉ= anaäózÉd=án= a=cêátácaä= waóK=jçêÉçvÉêI= an=attÉmét=áë= undÉêtaâÉn=tç=dÉfánÉ=tÜÉ=aámë=and=tÜÉ=mçtávatáçn=tÜat=wçuäd=taâÉ=ántç=cçnJ ëádÉêatáçn=tÜÉ=cÜaêactÉêáëtácë=çf=mçäáëÜ=Éducatáçnaä=cçntÉxtK=ln=tÜÉ=baëáë=çf= tÜÉ=dÉfánátáçn=çf=muätáäánguaä=cçméÉtÉncÉI=tÜÉ=aêtácäÉ=aámë=tç=dÉfánÉ=cÉêtaán= baëác=fçundatáçnë=çf=muätáäánguaä=Éducatáçn=án=mçäáëÜ=ëcÜççäëK=Amçng=çtÜÉê= éêçéçëaäëI= tÜÉ= cÉntêaä= çnÉ= áë= a= éçëtuäatÉ= çf= dÉéaêtáng= fêçm= „mçnçäánguaä= mÉtÜçdácë” =tÜat =áë =fêçm =tÉacÜáng =ëuccÉëëávÉ =äanguagÉë =án =áëçäatáçn =fêçm = çtÜÉê=äÉaênÉd=äanguagÉë=EtÜÉ=natávÉ=tçnguÉ=áncäudÉdFK=

NK tielojęzóczność jako cel politócznó i edukacójnó

= oçzwáàanáÉ=wáÉäçàęzócznçścá=ëtançwá=àÉdÉn=z=éêáçêótÉtów=éçäátóâá=rnáá=buêçéÉàJ ëâáÉàKN= mêçéagçwanáÉ= ádÉá= wáÉäçàęzócznçścá= wóêaża= ëáę= máędzó= ánnómá= w= áäçścá= N=ldwçłuàę=ëáę=tutaà =éêzÉdÉ =wëzóëtâám =dç =tzwK =ptêatÉgáá =äázbçńëâáÉà =z =OMMMI =a =taâżÉ =dç =

âçäÉànócÜ=dçâumÉntów=éçtwáÉêdzaàącócÜ=á=uëzczÉgóławáaàącócÜ=éçäátóâę=wáÉäçàęzócznçJ ścá =taâácÜI =àaâ =néK =dÉâäaêacàa =ëzÉfów =éańëtw =á =êządów =éçdczaë =ëzczótu =w =_aêcÉäçnáÉ =w = maêcu=OMMOI=âáÉdó=wÉzwaäá=çná=dç=nauczanáa=cç=naàmnáÉà=O=àęzóâów=çbcócÜ=éçcząwëzó= çd=baêdzç=młçdÉgç=wáÉâu=czó=dçâumÉnt=hçmáëàá=buêçéÉàëâáÉà=z=OOKNNKOMMR=ét=„kçwa= ëtêatÉgáa=êamçwa=w=ëéêawáÉ=wáÉäçàęzócznçścá”K=t=tóm=çëtatnám=dçâumÉncáÉI=w=éunâcáÉ= f=anaäázuàÉ=ëáę=éêçbäÉm=wáÉäçàęzócznçścá=á=wótócza=P=éçdëtawçwÉ=cÉäÉW=NF=zacÜęcanáÉ=dç=

6P


_ÉênadÉta=tçàcáÉcÜçwëâa

éêçgêamów= ÉuêçéÉàëâácÜ=éçśwáęcçnócÜ=tÉmu= zagadnáÉnáu= çêaz= cçêaz=bçgatëzÉà= äátÉêatuêzÉ= éêzÉdmáçtuI= éubäáâçwanÉà= êównáÉż= na= ëtêçnacÜ= ántÉênÉtçwócÜ OK= jáJ mç= àÉdnaâ= êçënącÉà= äáczbó= éêçàÉâtów= á= éubäáâacàáI= dóëâuëàa= wçâół= zaëadnçścá= êçzwáàanáa=nauczanáa=wáÉäçàęzócznÉgçI=àÉśäá=w=çgóäÉ=ma=máÉàëcÉI=êzadâç=éêzóbáÉJ êa= cÜaêaâtÉê= nauâçwóI= âçncÉntêuàąc= ëáę= częëtç= na= aêgumÉntacÜ= natuêó= ádÉçäçJ gácznçJéçäátócznÉàK== waántÉêÉëçwanáÉ=êçzwáàanáÉm=wáÉäçàęzócznçścá=wónáâa=z=àÉdnÉà=ëtêçnó=z=ëóJ tuacàá= ëéçłÉcznçJdÉmçgêafácznÉà= âêaàów= człçnâçwëâácÜI= z= dêugáÉà= zaś= ëtêçnó= z= dążeń= ántÉgêacóànócÜ= rnáá= buêçéÉàëâáÉàK= táęâëzçść= éańëtw= ÉuêçéÉàëâácÜ= bądź= éçëáada=wáęcÉà=náż=àÉdÉn=àęzóâ=uêzędçwóI=bądź=tÉż=éêzóàmuàÉ=na=ëwçám=tÉêótçêáum= äácznÉ= gêuéó= ámágêantówI= twçêząc= w= tÉn= ëéçëób= ëéçłÉczÉńëtwa= êóżnçàęzócznÉK= ptąd= wëâazuàÉ= ëáę= częëtç= na= âçnáÉcznçść= uznanáa= á= dçwaêtçścáçwanáa= àęzóâów= mnáÉàëzçścá=á=àęzóâów=ámágêantów=têaâtuàąc=tÉn=éçëtuäat=àaâç=ÉäÉmÉnt=éçäátóâá=ántÉJ gêacóànÉà= maàącÉà= ëłużyć= éçêçzumáÉnáu= máędzó= äudźmá= á= zaéçbáÉgać= âçnfäáâtçm= wónáâaàącóm=z= êóżnác=âuätuêçwçJàęzóâçwócÜK=mçëtuäat= tÉn= wéáëuàÉ=ëáę=w= ëzÉêëzó= éêçgêam=âëztałtçwanáa=tçżëamçścá=ÉuêçéÉàëâáÉàI=âtóêó=éêçmuàÉ=zaëadę=wáÉäçścá=w= àÉdnçścá=çêaz=ëtawáa=ëçbáÉ=za=cÉä=budçwanáÉ=ëéçłÉczÉńëtwa=çbówatÉäëâáÉgçI=çéaêJ tÉgç=na=wáÉdzóK=jamó=tu=dç=czónáÉnáa=z=êucÜÉm=éêzÉcáwnóm=dç=êucÜu=unáfáâacóàJ nÉgç=çbÉcnÉgç=w=éçäátócÉ=àęzóâçwÉà=w=ubáÉgłócÜ=ëtuäÉcáacÜI=gdó=budçwanáÉ=ëéóàJ nçścá= naêçdçwÉà=á=àÉdnçścá=wÉwnątêzéańëtwçwÉà= çdbówałç=ëáę=náÉàÉdnçâêçtnáÉ=w= buêçéáÉ= za= cÉnę= maêgánaäázacàá= àęzóâów= êÉgáçnaänócÜ= áLäub= mnáÉàëzçścáçwócÜI= częëtç=taâżÉ=éêçwadzáłç=dç=ágnçêçwanáa=zwáązanÉà=z=námá=tçżëamçścá=çêaz=éçtÉnJ càału=âuätuêçtwóêczÉgçK=t=taâáÉà= éÉêëéÉâtówáÉ=têudnç=náÉ=uznać=wóżÉà=wómáÉnáçJ nócÜ=ádÉałów=wáÉäçàęzócznçścá=za=ëłuëznÉ=á=waêtÉ=êÉaäázacàáK=aäa=dódaâtóâówI=badaJ czó =á =éêaâtóâówI =àÉdnaâ =ów =dóëâuêë =ádÉçäçgácznó =náÉ =éçwánáÉn =éêzóëłanáać= éêçJ bäÉmówI=àaâáÉ=w=ëçbáÉ=âêóàÉ=á=âtóêócÜ=êçzwáązanáa=ëáę=dçmagaI=bó=ëzczótnÉ=ádÉałó= mçgłó=éêzónáÉść=ëéçdzáÉwaną=âçêzóśćK== taêtç=wáęc=êçzważyć=náÉäácznÉ=cç= éêawdaI= aäÉ=tóm=baêdzáÉà= cÉnnÉ=głçëó= éçäÉmácznÉI=taâáÉ=àaâ=na=éêzóâład=mÜK=mÉêêÉnçud=EOMMMFI=âtóêó=âwÉëtáçnuàÉ=mçżJ äáwçść= nauczÉnáa= ëáę= têzÉcÜ= àęzóâów= çbcócÜ= w= êamacÜ= çbçwáązâçwÉà= Éduâacàá= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= á= éêçmçwanáa= êóżnçêçdnçścá= àęzóâçwÉà= w= ëéçłÉczÉńëtwáÉI= OF= éêçmçwanáÉ=zdêçwÉà=wáÉäçàęzócznÉà=gçëéçdaêâáI=çêaz=PF=zaéÉwnáÉnáÉ=dçëtęéu=çbówatÉJ äçm=dç=éêawçdawëtwaI=éêçcÉduê=çêaz=ánfçêmacàá=dçtK=rnáá=buêçéÉàëâáÉà=w=ácÜ=właënóm= jęzóâuK= l= êçënącÉà= wadzÉ= tÉgç= zagadnáÉnáa= däa= éçäátóâá= ÉuêçéÉàëâáÉà= śwáadczó= êównáÉż= faâtI=żÉ=w=ëtócznáu=OMMT=„wáÉäçàęzócznçść”=ëtała=ëáę=çddzáÉänóm=zaâêÉëÉm=âçméÉtÉncàá= éêzóznanóm=àÉdnÉmu=z=nçwócÜ=âçmáëaêzóI=iÉçnaêdçwá=lêbançwáK= O= mêçgêam= ifkdrA= zaéçczątâçwanó =w =NVUV =maàącó =na =cÉäu =éêçmçwanáÉ =wómáanóI = aëóëtÉntuêóI= twçêzÉnáÉ=nçwócÜ=âuêëów= na= éłótacÜ=á= w= fntÉênÉcáÉI= éêçàÉâtó=éçdnçëzącÉ= śwáadçmçść= á= mçtówacàę= dç= nauâá= àęzóâów= çbcócÜ= êÉaäázçwanó= naàéáÉêw= w= êamacÜ= éêçgêamu= pçcratÉs= á= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= âçméÉtÉncàá= zawçdçwócÜ= w= êamacÜ= éêçgêamu= iÉçnardç= da= sinciI= a= çd= OMMT= w= êamacÜ= éêçgêamu= rczÉniÉ= się= érzÉz= całÉ= żóciÉ= EiimF= czó= MłçdziÉż= w= działaniuK= mêçàÉâtó= dçtóczącÉ= wáÉäçàęzócznçścá= wëéáÉêanÉ= éêzÉz= hçmáëàę= buêçéÉàëâą=tç=néK=burç`çm=çêaz=burçmQI=ganua=iinguarumI=bväangI=bçäK==

64


táÉäçàęzócznçść=w=éçäëâám=âçntÉâścáÉ=Éduâacóànóm

ëzâçänÉà=éêzÉz=wëzóëtâácÜ=ucznáówI=bÉz=uëzczÉêbâu=däa=zdçbócáa=éêzÉz=wáÉäu=z= nácÜ=áëtçtnócÜ=umáÉàętnçścá=w=zaâêÉëáÉ=éçdëtawçwócÜ=éêzÉdmáçtów=ëzâçänócÜK= téêçwadzÉnáÉ=dç=ëzâçłó=éçdëtawçwÉà=dwócÜ=àęzóâów=çbcócÜ=uważa=çn=za=tóm= baêdzáÉà= ëzâçdäáwÉI= żÉ= małç= ÉfÉâtównÉI= w= àÉgç= çéánáá= bçwáÉm= wódaànçść= naJ uczanáa= àęzóâów= w= âçntÉâścáÉ= ëzâçänóm= àÉët= máÉênaI= nawÉt= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= éáÉêwëzÉgç= àęzóâa= çbcÉgçI= náÉ= mówáąc= ç= âçäÉànócÜPK= `ç= wáęcÉà= mÜK= mÉêêÉnçud= dçwçdzáI= żÉ= çbÉcnó= ëóëtÉm= âëztałcÉnáa= náÉ= àÉët= w= ëtanáÉ= zaéÉwnáć= nawÉt= çëáąJ gnáęcáa=wóëtaêczaàącÉgç=éçzáçmu=w=zaâêÉëáÉ=àęzóâa=wóâładçwÉgç=ámágêantçm=ç= ëâêçmnóm= éçcÜçdzÉnáu= ëéçłÉcznómK= qa= ëtçëunâçwç= naàäácznáÉàëza= gêuéa= ámáJ gêantów=częëtç=bçwáÉm=náÉ=éçdzáÉäa=ádÉałów=âäaëó=śêÉdnáÉà= EdzáÉcá=dóéäçmatów= czó= máędzónaêçdçwÉà= âadêó= âáÉêçwnáczÉàFI= a= çbcáążÉnáÉ= nauâą= âçäÉànócÜ= àęzóJ âów=çbcócÜI=w=éêzÉcáwáÉńëtwáÉ=dç=éçëtuäatu=dÉmçâêatózacàá=á=êównÉgç=dçëtęéu= dç=wáÉdzóI=zwáęâëza=àÉëzczÉ=têudnçścá=ÉduâacóànÉ=á=w=âçnëÉâwÉncàá=ántÉgêacóànÉ= tÉà=gêuéó=ucznáówQK=mçwóżëzÉ=ëtançwáëâç=éçëáada=tę=zaäÉtęI=żÉ=êÉäatówázuàÉ=ÉntuJ zàazm=ëéÉcàaäáëtów=çd=wáÉäçàęzócznçścá=á=ëâłanáa=dç=baêdzáÉà=éçgłębáçnÉà=á=zêóżJ nácçwanÉà=âçntÉâëtçwç=anaäázó=çmawáanÉgç=zàawáëâaK= t=éêzÉcáwáÉńëtwáÉ=dç=tÉgçI=cç=náÉêaz=éçdaàą=mÉdáa=äub=cç=głçëzą=náÉâtóJ êzó= éçäátócóI= êamó= éçäátóâá= ÉuêçéÉàëâáÉà= w= wáÉäu= zaâêÉëacÜ= ëą= baêdzç= ëzÉêçâáÉ= á= éçzwaäaàą= na= wóéêacçwanáÉ= właënÉgç= mçdÉäu= êÉaäázacàá= éêzóàętócÜ= na= ëzczÉbäu= ÉuêçéÉàëâám= zaëadK= `çâçäwáÉâ= bó= éçäátócó= náÉ= mówáäá= za= wdêażanáÉ= çgóänócÜ= zaëad=á=ádÉá=çdéçwáÉdzáaänÉ=ëą=éçëzczÉgóänÉ=âêaàÉK=qaâ=ma=ëáę=éêzónaàmnáÉà=êzÉcz= w=éêzóéadâu=éçäátóâá=ÉduâacóànÉàI=gdzáÉ=éçëzczÉgóänÉ=éańëtwa=mçgą=á=éçwánnó= wóéêacçwać=właënó=mçdÉä=êçzwáàanáa=wáÉäçàęzócznçścáI=báçêąc=éçd=uwagę=âçnJ tÉâët= ëéçłÉcznçJdÉmçgêafácznóI= áëtnáÉàącó= ëóëtÉm= âëztałcÉnáa= nauczócáÉäáI= dçJ ëtęénçść=âadêóRI=átéK= rznaàąc= ándówáduaänÉ= á= ëéçłÉcznÉ= âçêzóścá= éłónącÉ= z= umáÉàętnçścá= éçJ sługáwanáa= ëáę= wáÉäçma= àęzóâamáI= nánáÉàëzó= aêtóâuł= ëtawáa= ëçbáÉ= za= cÉä= äÉéëzÉ= zêçzumáÉnáÉ=ëéÉcófáâá=éçäëâáÉgç=âçntÉâëtu=ÉduâacóànÉgç=á=na=tóm=täÉ=éçdÉàmuJ àÉ=éêóbę=çâêÉśäÉnáa=zaâêÉëu=á=fçêm=êçzwáàanáa=wáÉäçàęzócznçścáI=âtóêÉ=uwzgäędJ náałóbó=àÉgç=cÜaêaâtÉêóëtóâęK== =

P=rwagá=tÉ=çdnçëzą=ëáę=dç=âçntÉâëtu=pzwaàcaêááI=aäÉ=éçdçbnÉ=ëtwáÉêdzÉnáa=mçżna=éçczóJ náć=w=çdnáÉëáÉnáu=dç=nauâá=ëzâçänÉà=àęzóâów=çbcócÜ=w=mçäëcÉK= Q= mÉêêÉnçud =EOMMMF =taâą= éçëtawę= çâêÉśäa =àaâç =ÉtnçcÉntêózm =âäaëçwó =á =dÉfánáuàÉ =àaâç = tÉndÉncàę=dç=éçëtêzÉganáa=śwáata=z=właënÉà=éçzócàá=ëéçłÉcznÉà=á=z=éunâtu=wádzÉnáa=właJ ënócÜ=ántÉêÉëówI=bÉz=uwzgäędnáÉnáa=faâtuI=żÉ=ánnáI=żóàącó=w=çdmáÉnnócÜ=waêunâacÜ=náÉ= éçdzáÉäaàą=tócÜ=ëamócÜ=çczówáëtçścá=á=aëéáêacàáK= R= t =cótçwanóm =àuż= dçâumÉncáÉ =hçmáëàá =buêçéÉàëâáÉà =z =OOKNNKOMMR =ét =„kçwa =ëtêatÉgáa = êamçwa=w= ëéêawáÉ=wáÉäçàęzócznçścá”=zaznacza=ëáę= na= éêzóâładI=żÉ= „çdéçwáÉdzáaänçść= za= éçczónáÉnáÉ=daäëzócÜ=éçëtęéów=äÉżó=w=gÉëtáá=mańëtw=`złçnâçwëâácÜ=Eza=êównç=na=éçzáçJ máÉ=êÉgáçnaänóm=àaâ=á=äçâaänómFI=aäÉ=hçmáëàa=zêçbá=wëzóëtâçI=abó=éçdnáÉść śwáadçmçść=na= tÉmat=wáÉäçàęzócznçścá=çêaz=éçéêawáć=ëéóànçść=dzáałań=éçdàętócÜ=na=êóżnócÜ=éçzáçmacÜ”K=

65


_ÉênadÉta=tçàcáÉcÜçwëâa

OK molski kontekst edukacójnó péÉcófáâa=badań=gäçttçdódaâtócznócÜ=éçäÉga=máędzó=ánnómá=na=çâêÉśäÉnáuI=mçżJ äáwáÉ= naàbaêdzáÉà= éêÉcózóànómI= âçntÉâëtuI= w= âtóêóm= ëáę= çnÉ= dçâçnuàąI= máędzó= ánnómá =éç =tçI =bó =mçżna =w =àÉgç =śwáÉtäÉ =êzÉtÉänáÉ =ántÉêéêÉtçwać= wónáâá =éêçwaJ dzçnócÜ=éçëzuâáwańK=lâazuàÉ=ëáę=àÉdnaâI=żÉ=çéáë=âçntÉâëtu=zÉ=wzgäędu=na=zdÉJ fánáçwanÉ= âatÉgçêáÉI= âtóêÉ= uznamó= za= àÉgç= ëâładçwÉI= mçżÉ= éçdäÉgać= êóżnóm= ántÉêéêÉtacàçmI=a=nawÉt=manáéuäacàçmK== = OKNK aefinicja kontekstu – różne perspektówó = kaàczęścáÉà= ëtçëçwana= çéçzócàa= dçtócząca= ántÉêÉëuàącÉà= naë= éêçbäÉmatóâá= âçnJ tÉâëtu=w=aëéÉâcáÉ=nauczanáa=wáÉäçàęzócznÉgç=zçëtała=éêzÉéêçwadzçna=wg=âêótÉJ êáum=wëéółwóëtęéçwanáa=äub=bêaâu=taâáÉgç=wëéółwóëtęéçwanáa=wáÉäu=àęzóâów= na= danóm= çbëzaêzÉK= mêzó= czómI= badaczÉ= éçdâêÉśäaàą= faâtI= żÉ= çbÉcnçść= wáÉäu= jęzóâów= na= danóm= çbëzaêzÉ= náÉ= éêzÉëądza= àÉëzczÉ= ç= áëtnáÉnáu= ëéçłÉczÉńëtwa= wáÉäçàęzócznÉgçI=gdóż=àęzóâá=á=âuätuêó=áëtnáÉàąc=çbçâ=ëáÉbáÉ=mçgą=ëáę=náÉ=tóäâç=náÉ= éêzÉnáâaćI=aäÉ=nawÉt=ëáę=náÉ=ëéçtóâaćK=fnnómá=ëłçwó=éçtÉncàał=wónáâaàącó=z=êóżJ nçàęzócznçścá= mçżÉ= bóć= wóâçêzóëtanó= äub= náÉ= éêzÉz= çëçbóLçbówatÉäáK= ptąd= áëtçtnÉ= êçzêóżnáÉnáÉ= tÉêmánçäçgácznÉ= na= różnçàęzócznçść= çznaczaàącą= wëéółáëtnáÉJ náÉ=wáÉäu=àęzóâów=á=âuätuê=çêaz=na=wiÉäçàęzócznçść=dÉfánáçwaną=àaâç=cÉcÜa=éçdmáçJ tów=éçëługuàącócÜ=ëáę=wáÉäçma=àęzóâamá=Edç=dÉfánácàá=wáÉäçàęzócznçścá=á=âçméÉJ tÉncàá=wáÉäçàęzócznÉà=éçwêócę=àÉëzczÉ=w=éunâcáÉ=PFK=wÉ=wzgäędu=na=wëéçmnáanÉ= âêótÉêáaI= éçäëâá= âçntÉâët= àęzóâçwó= mçżÉ= bóć= á= częëtç= bówa= dÉfánáçwanó= àaâç= àÉdnçàęzócznó=Eéatêz=éâtK=OKOF= mçàawáaàą=ëáę=àÉdnaâ=á=ánnÉ=éêçéçzócàÉ=dÉfánácàá=âçntÉâëtu=maàącÉ=wëâazóJ wać=na=éçtÉncàał=êóżnçàęzócznçścá=çbÉcnó=êównáÉż=w=âêaàacÜ=dçtócÜczaë=çâêÉJ śäanócÜ=àaâç=àÉdnçàęzócznÉK=gÉśäá=bçwáÉm=êçzëzÉêzóć=éçàęcáÉ= àęzóâa=na=àÉgç=çdJ máanó=êÉgáçnaänÉI=gwaêçwÉI=êÉàÉëtêóI=żaêgçnó=zawçdçwÉ=á=ścáśäÉ=z=námá=éçwáązaJ nÉ= ëubâuätuêóI= tç=mçżna= dçàść=dç=wnáçëâuI=żÉ=âçntÉâët= éçäëâá=àÉët= âçntÉâëtÉm= êóżnçàęzócznómI=a=mó=mçäacó=àÉëtÉśmó=wáÉäçàęzóczná=á=wáÉäçâuätuêçwáK=jçżna=bó= nawÉt= éçâuëáć= ëáę= ç= uâucáÉ= nçwÉgç= tÉêmánu= däa= tÉgç= tóéu= wáÉäçàęzócznçścá= çâêÉśäaàąc= àą= éêzómáçtnáâáÉm= éiÉrwçtna= á= çdnáÉść= àą= dç= ëéçłÉcznçJdóëâuêëównÉà= natuêó=àęzóâa=á=mçwóK== mçwëtaàÉ= àÉdnaâ= wątéäáwçść=Eczęścáçwç=znáÉëáçna= éêzÉz=zaéêçéçnçwaną= tÉêmánçäçgáęFI= czó= wáÉäçàęzócznçść= çéaêta= na= çdmáanacÜ= dóëâuêëównócÜ= tÉgç= ëamÉgç=àęzóâa=naêçdçwÉgçI=a= wáęc=wáÉäçàęzócznçść=éáÉêwçtnaI=mçżÉ=bóć=utçżJ ëamáana= z= wáÉäçàęzócznçścáąI= nazwáàmó= àą= wtórnąI= çznaczaàącą= umáÉàętnçść= éçJ sługáwanáa= ëáę= êóżnómá= àęzóâamá= w= êóżnócÜ= ëótuacàacÜ= âçmunáâacóànócÜK= fdąc= àÉëzczÉ=daäÉà=w= tócÜ=êçzważanáacÜ=á= çdnçëząc=àÉ=dç=éçêuëzanÉà=tu=éêçbäÉmatóâá= nauczanáa=wáÉäçàęzócznÉgç=mçżna=ëáę=zaëtanawáaćI=czó=éçtÉncàał=wóêóżnáçnócÜ= tu=âçntÉâëtów=àÉët=taâá=ëamK=mçdâêÉśäÉnáÉ=wëéóänÉà=natuêó=éêçcÉëów=âçmunáâaJ cóànócÜI=àaâ=tç=ëugÉêuàą=zaéêçéçnçwanÉ=tÉêmánóI=ma=ëwóà=głębçâá=ëÉnë=däa= dóJ

66


táÉäçàęzócznçść=w=éçäëâám=âçntÉâścáÉ=Éduâacóànóm

daâtóâówI=gdóż=çtwáÉêa=çnç=na=bçgactwç=á=éçtÉncàał=êóżnçàęzócznçścá=w=ëwóm= éçdëtawçwómI= éáÉêwçtnóm= âëztałcáÉI= wëâazuàąc= na=zêóżnácçwanáÉ= náÉàaâç=wÉJ wnątêz=danÉgç=àęzóâaJâuätuêó=naêçdçwÉàI=çêaz=na=wëéóänÉ=fundamÉntó=éëócÜçJ ëéçłÉcznÉ= á= ántÉêaâcóànÉ= dzáałań= àęzóâçwócÜ= w= àęzóâu= çàczóëtóm= á= çbcómK= w= dêugáÉà=àÉdnaâ=ëtêçnó=utçżëamáanáÉ=wáÉäçàęzócznçścá=éáÉêwçtnÉà=á=wtóênÉà=zacáÉêa= całó=çbëzaê=êóżnác=zaêównç=àÉśäá=cÜçdzá=ç=funâcàçnçwanáÉ=na=éçzáçmáÉ=znaâówI= ëóëtÉmu=çdnáÉëáÉń=á=dóëâuêëówI=àaâ=êównáÉż=àÉśäá= cÜçdzá=ç=wóëáłÉâ=éçznawczó=á= mÉcÜanázmó=nabówanáa=tócÜ=dwócÜ=tóéów=wáÉäçàęzócznçścáK= = OKOK gednojęzóczność jako cecha polskiego kontekstu społecznoJ demograficznego = wważówëzó=na=cÉä=àaâá=ëçbáÉ=éçëtawáçnç=w=nánáÉàëzóm=aêtóâuäÉI=a=taâżÉ=na=éçJ wóżëzą=aêgumÉntacàę=ëâłanáam=ëáę=dç=çâêÉśäÉnáa=éçäëâáÉgç=âçntÉâëtu=àaâç=àÉdnçJ jęzócznÉgçK=wa=taâą=âäaëófáâacàą=éêzÉmawáaàą=naëtęéuàącÉ=danÉW= · w= mçäëcÉ= àÉët= àÉdÉn= àęzóâ= uêzędçwóSI =mówá =nám =na =cç =dzáÉń= VTIUB = máÉëzâańców= Ewg= danócÜ= drpJuI= kaêçdçwó= péáë= mçwëzÉcÜnó= z= OMMOTFI=däa=éçêównanáa=w=`zÉcÜacÜ=àęzóâáÉm=ánnóm=náż=uêzędçwó=éçJ sługuàÉ=ëáę=na=cç=dzáÉń=RBI=w=bëtçnáá=NOBI=na=iátwáÉ=NSBI=wÉ=cêancàá= NQB=EhçmçêçwëâaI=OMMTFK== · w=ëéáëáÉ=äudnçścá=w=OMMO=êçâu=VSITB=máÉëzâańców=çâêÉśäáłç=ëwçàą=naJ êçdçwçść=àaâç=éçäëâąK=aäa=âçntêaëtuI=w=iuâëÉmbuêgu=QNISB=äudnçścá= àÉët= naêçdçwçścá= çbcÉàI= cç= dÉcóduàÉ= náÉ= tóäâç= ç= ánnÉà= dçëtęénçścá= dç= wáÉäu= àęzóâów= aäÉ=êównáÉż=ç=wózwanáacÜ=á= cÉäacÜ=éçäátócznócÜI=àaâáÉ= z= tÉà=ëótuacàá=wónáâaàąK= · =äáczbę=ámágêantów=ëzacuàÉ=ëáę=w=mçäëcÉ=na=V=tóëKI=u=naëzócÜ=náÉmáÉcâácÜ= sąëáadów= zaś= na= éçnad= T= män= Ewg= ptatácÜtácÜÉë= _undÉëamtI= AuëäandÉJ êzÉntêaäêÉgáëtÉêK=_undÉëamt=fuê=jágêatáçn=rnd=cäucÜtäángÉI=OMMR=án=AnJ dêçuäaâáë=Ét=aäKI=OMMTFK= · w= mçäëcÉ= wóêóżnáa= ëáę= V= mnáÉàëzçścá= naêçdçwócÜ= EnáÉmáÉcâaI= báałçêuJ ëâaI= uâêaáńëâaI= äátÉwëâaI= êçëóàëâaI= ëłçwacâaI= żódçwëâaI= czÉëâaI= aêmÉńJ ëâaF= á= Q= mnáÉàëzçścá= ÉtnácznÉ= E`óganáÉI= ŁÉmâçwáÉI= qataêzóI= haëzubáFI= ëtançwáącÉ=w=ëumáÉ=tóäâç=QTN=tóëK=máÉëzâańcówK== tóżÉà= wómáÉnáçna= cÜaêaâtÉêóëtóâa= éçzwaäa= na= ucÜwócÉnáÉ= àęzóâçwÉà= ëéÉcófáâá= mçäëâá= na= täÉ= wóbêanócÜ= âêaàów= ÉuêçéÉàëâácÜKU= mçznawanáÉ= tÉà= ëéÉcófáâá= çêaz= uśwáadçmáÉnáÉ=ëçbáÉ=êóżnácI=àaâáÉ=w=çmawáanócÜ=zaâêÉëacÜ=áëtnáÉàą=w=rnáá=buêçJ éÉàëâáÉà=àÉët=çgêçmnáÉ=ważnÉ=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=däatÉgçI=żÉbó=êçzumáÉć=w=àaâácÜ= S= t= wáÉäu= âêaàacÜ= ÉuêçéÉàëâácÜ= funâcàçnuàÉ= wáęcÉà= náż= àÉdÉn= àęzóâ= uêzędçwóI= néK= w= pzwaàcaêááI=iuâëÉmbuêguI=eáëzéanááI=_ÉägááK= T=ÜttéWLLwwwKëtatKgçvKéäLguëLSSQT_TRS_mih_eqjiKÜtm= U=_aêdzáÉà=ëzczÉgółçwÉ=danÉ= mçżna=znaäÉźć=na=ëtêçnacÜ=buêçbaêçmÉtêu=ÜttéWLLÉcKÉuêçéaKÉu= LÉducatáçnLäanguagÉëJçfJÉuêçéÉLdçcNPT_éäKÜtm==

6T


_ÉênadÉta=tçàcáÉcÜçwëâa

waêunâacÜ= éçwëtaàą= dóêÉâtówó= á= zaäÉcÉnáa= rb= á= w= àaâácÜ= âçntÉâëtacÜ= á= z= àaâám= ëâutâáÉm=ëą=wdêażanÉ=éçëzczÉgóänÉ= éêçgêamó= ÉuêçéÉàëâáÉK=mÉwnÉ=âçntÉâëtó=néK= äuâëÉmbuêëâá= á= éçäëâá= êóżnáą=ëáę=taâ= znacznáÉ= EzÉ= wzgäędu= na= ëtêuâtuêę=àęzóâçwą= äudnçścáI=zamçżnçść=–=iuâëÉmbuêg=ma=dêugá=cç=dç=wáÉäâçścá=mh_=na=máÉëzâańca= na= śwáÉcáÉI= wózwanáa= tçżëamçścáçwÉI= ÉtcKFI= żÉ= têudnç= ëçbáÉ= wóçbêazáćI= bó= bółç= mçżäáwÉ=á=ëłuëznÉ=éêçwadzÉnáÉ=taâáÉà=ëamÉà=éçäátóâá=àęzóâçwÉà=á=êçzwáàanáÉ=wáÉäçJ jęzócznçścá=w=tócÜ=ëamócÜ=zaâêÉëacÜ=á=fçêmacÜ=w=çbu=tócÜ=âêaàacÜKV== qÉn= çgêanáczçnó= âçntaât=z= àęzóâamá=á= âuätuêamá= çbcómá= na= cç= dzáÉń=náÉ= éçzçëtaàÉ=bÉz=wéłówu=na=éçtÉncàał=wóàścáçwó=á=mçtówacàÉ=w=zaâêÉëáÉ=êçzwáàanáa= wáÉäçàęzócznçścáK=tódaàÉ=ëáęI=żÉ=mçtówacàa=ántÉgêacóàna=á=wózwanáa=máędzóâuäJ tuêçwÉ=będą=w=tÉà=éÉêëéÉâtówáÉ=mnáÉà=éêzÉâçnówuàącÉ=däa=ucznáów=á=êçdzácówK= pótuacàa=gÉçéçäátóczna=çêaz=ëéçłÉcznçJÉâçnçmáczna=mçäëâá=mçżÉ=êaczÉà=ëéêzóàać= mçtówacàá= ánëtêumÉntaänÉà= w= uczÉnáu= ëáę= àęzóâów= zÉ= wzgäędu= na= éçzócàę= àaâą= gwaêantuàÉ=ácÜ=znaàçmçść=na=êónâu=éêacó=çêaz=na=éêÉëtáż=ëéçłÉcznóNM=á=aâtównó= udzáał=w=ëéçłÉczÉńëtwáÉ=ÉuêçéÉàëâámK== = OKP molski kontekst edukacójnó = ddó=mówámó=ç=êóżnçàęzócznçścá=á=wáÉäçàęzócznçścá=w=âçntÉâścáÉ=ÉduâacóànómI= çéáë= âçntÉâëtu= náÉ= mçżÉ= zçëtać= zawężçnó= àÉdónáÉ= dç= çgóänócÜI= zÉwnętêznócÜ= âatÉgçêáá= çbÉcnçścá=àęzóâówI=aäÉ=muëá=tÉż=uwzgäędnáać=wÉwnętêzną=cÜaêaâtÉêóJ ëtóâę= ánëtótucàá= ÉduâacóànócÜ= taâácÜ= mKánK= àaâ= éêçgêamó= á= ëtandaêdó= âëztałcÉnáa= jęzóâçwÉgçI= ëzâçäna= çfÉêta= àęzóâçwaI= ëóëtÉm= âëztałcÉnáa= nauczócáÉäá= àęzóâów= çbcócÜI= âuätuêa= nauczanáaLuczÉnáa= ëáę= àęzóâówI= a= nawÉt= éçëtawó= dÉcódÉntówI= êçdzáców=çêaz=ucznáów=wçbÉc=uczÉnáa=ëáę=àęzóâów=çbcócÜK= wgçdnáÉ=z=zaäÉcÉnáamá=ÉuêçéÉàëâámá=w=çëtatnácÜ=äatacÜ=máÉàëcÉ=àęzóâów=çbJ cócÜ=w=éçäëâácÜ=éêçgêamacÜ=ëzâçänócÜ=ëtaàÉ=ëáę=cçêaz=ważnáÉàëzÉK=máÉêwëzó=àęzóâ= çbcó=àÉët=çbçwáązâçwç=nauczanó=çd=éáÉêwëzÉà=âäaëó=ëzâçłó=éçdëtawçwÉàI=a=dêugá= jęzóâ= çbcó= çd= éáÉêwëzÉà= âäaëó= gámnazàumK= mçnadtç= çbçwáązÉâ= zdawanáa= àęzóâa= çbcÉgç=na= ÉgzamánáÉ=âçńczącóm=nauâę=w=gámnazàum=wzmacnáa=dçdatâçwç=éçJ zócàę=tÉgç=éêzÉdmáçtuK=mêzÉéêçwadzçnÉ=badanáa=éçâazuàą=àÉdnaâI=żÉ=ëtatuë=àęzóJ âów=çbcócÜ=Ewóêażaàącó=ëáę=mKánK=w=áäçścá=gçdzán=éêzÉznaczçnócÜ=na=àÉgç=nauczaJ náÉI=áëtnáÉnáu=wómáanI=mçżäáwçścá=wóbçêu=z=ëzÉêçâáÉà= çfÉêtó=àęzóâówF=w=éçëzczÉJ góänócÜ=êÉgáçnacÜ=àÉët=êóżnó=á=zaäÉżó=çd=taâácÜ=czónnáâów=àaâ=éêzócÜóänçść=dÉcóJ dÉntów= Ewładz= gmánóI=dóêÉâcàá=ëzâçłóFI= zamçżnçść=máÉëzâańcówI= éêÉëtáż=ëzâçłóI= dçëtęénçść= wóâwaäáfáâçwanÉà= âadêó= nauczócáÉäëâáÉà= Etáäczóńëâa= á= ánnáI= OMMTFK= V=_adanáa=éêzÉéêçwadzçnÉ=w=êamacÜ=cótçwanÉgç=àuż=tu=éêçàÉâtu=ÉuêçéÉàëâáÉgç=EAndêçuäaâáë=

Ét=aäKI=OMMTF=éçâazuàą=wóêaźnáÉI=żÉ=ëótuacàa=ëéçłÉcznçJdÉmçgêafáczna=á=Éâçnçmáczna=êównáÉż= na=dwócÜ=êóżnócÜ=çbëzaêacÜ=w=gêanácacÜ=tÉgç=ëamÉgç=âêaàu=mçżÉ=wóâazówać=áëtçtnÉ=êóżnáJ cÉI=cç=éçwánnç=zçëtać=uwzgäędnáçnÉ=w=éêçcÉëáÉ=wdêażanáa=wáÉäçàęzócznçścáK= NM= kéK= wcáąż= aâtuaänó= ëtÉêÉçtóé= çëçbó= wëzÉcÜëtêçnnáÉ= wóâëztałcçnÉà= znaàącÉà= cç= naàJ mnáÉà=P=àęzóâá=çbcÉK=

6U


táÉäçàęzócznçść=w=éçäëâám=âçntÉâścáÉ=Éduâacóànóm

oóżnáÉ=tÉż=éêzÉdëtawáa=ëáę=w=éçëzczÉgóänócÜ=êÉgáçnacÜ=á=ëzâçłacÜ=çfÉêta=àęzóâçJ waI=âtóêa=cÜçć=zaëadnáczç=çgêanácza=ëáę=dç=wáÉäâácÜ=àęzóâów=ÉuêçéÉàëâácÜ=taâácÜ= àaâ=angáÉäëâáI=náÉmáÉcâáI=fêancuëâá=czó=êçëóàëâáI=w=ëzâçłacÜ=cáÉëzącócÜ=ëáę=ëzczÉgóäJ nóm=éêÉëtáżÉm=äub=dç=taâáÉgç=éêÉëtáżu=aëéáêuàącócÜ=éçëzÉêzçna=àÉët=ç=ánnÉ=àęzóâá= taâáÉ=àaâ=włçëâá=czó=Üáëzéańëâá=EábádÉmFK= tóżÉà=çéáëana=ëótuacàa=àęzóâów=w=ëóëtÉmáÉ=ëzâçänáctwa=mçgłabó=ëáę=wóJ dawać=àÉdnaâ=mámç=wëzóëtâç=zadçwaäaàącaI=gdóbó=náÉ=faâtI=żÉ=u=éêçgu=äácÉum= ucznáçwáÉ= éêzóznaàąI= żÉ= éçtêafáą= äÉéáÉà= äub= gçêzÉà= âçmunáâçwać= àÉdónáÉ= w= àÉdJ nóm= àęzóâu= çbcómI= dêugá= z= nácÜ= àÉët= éêzÉz= nácÜ= mnáÉà= äub= baêdzáÉà= śwáadçmáÉ= çdêzucanó= Ena= éçdëtawáÉ= náÉéubäáâçwanócÜ= wónáâów= badanáa= éáäçtażçwÉgç= éêzÉéêçwadzçnÉgç= éêzÉz= autçêâę= wśêód= abëçäwÉntów= àÉdnÉgç= z= éçznańëâácÜ= gámnazàów= w= OMMV= êçâuFK= tónáâ= tÉn= éçzçëtaàÉ= w= ëéêzÉcznçścá= z= dÉâäaêacàamá= ucznáów= ëzâół= éçdëtawçwócÜ=á= gámnazàów= cç=dç=éêagnáÉnáa= uczÉnáa= ëáę= wáÉäu= jęzóâów= EábádÉmF= á= mçżÉ= bóć= ëógnałÉm= têudnçścá= w= ántÉgêçwanáu= w= éêçgêamó= ëzâçänÉ=nauczanáa=wáÉäçàęzócznÉgçK= lwa= têudnçść= mçżÉ= éçzçëtawać= w= zwáązâu= z= àÉdnçàęzócznçścáą= éêçgêaJ mçwąI=àÉdnçàęzócznçścáą=mÉtçdóczną=nauczócáÉäá=á=àÉdnçàęzócznçścáą=dçëtęénócÜ= éçmçcó=nauczanáaK=jamó=tutaà=dç=czónáÉnáa=z=éÉwnóm=éaêadçâëÉmK=ltóż=dążąc= dç= wóâëztałcÉnáa= wáÉäçàęzócznÉgç= ucznáa= zaéçmnáanç= ç= wóâëztałcÉnáu= wáÉäçàęJ zócznÉgç=nauczócáÉäa=á=ëtwçêzÉnáa=wáÉäçàęzócznócÜ=éêçgêamów= nauczanáaK=oÉfçêJ ma=çśwáató=zatêzómała=ëáę=na=âáäâu=mnáÉà=äub=baêdzáÉà=éçzçênócÜ=EaäÉ=àaâżÉ=âçëzJ tçwnócÜ>F= êçzwáązanáacÜI= éçzçëtawáaàąc= náÉzmáÉnnóm= całó= çbëzaê= âëztałcÉnáa= nauczócáÉäáK=jámç=dçâçnanÉgç=w=gäçttçdódaâtócÉ=éêzÉëunáęcáa=tÉêmánçäçgácznÉgç= z=dódaâtóâá=àęzóâa=çbcÉgç=w=âáÉêunâu=dódaâtóâá=àęzóâów=çbcócÜI=çëtatnáç=w=âáÉJ êunâu=dódaâtóâá=wáÉäçàęzócznçścáNNI=w=çbçwáązuàącócÜ=ëtandaêdacÜ=nadaä=wómaga= ëáę= çdbócáa= zaàęć= dódaâtóâá= àÉdnÉgç= àęzóâa= çbcÉgç= á= éêaâtóâ= éÉdagçgácznócÜ= w= zaâêÉëáÉ=nauczanáa=àÉdnÉgç=àęzóâa=çbcÉgçK=mçdçbnáÉ=êzÉcz=ma=ëáę=z=éêçgêamamá=á= éçdêęcznáâamá=éêzÉznaczçnómá=dç=nauczanáa=wółącznáÉ=àÉdnÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=á= náÉ=uwzgäędnáaàącómá=w=żadÉn=ëéçëób=ánnócÜ=àęzóâów=funâcàçnuàącócÜ=w=śêçdçJ wáëâu=ëzâçänóm=ucznáaK=qÉn=ëtan=êzÉczó=náÉ=wêóżó=dçbêzÉ=éêzóëzłoścá=ádÉá=wáÉäçJ jęzócznçścá= w= mçäëcÉI= éêzónaàmnáÉà= wáÉäçàęzócznçścá= êçzwáàanÉà= w= êamacÜ= çbçJ wáązâçwÉà=nauâá=ëzâçänÉà=á=dçëtęénÉà=däa=wëzóëtâácÜ=ucznáówK==

PK hompetencja wielojęzóczna jako cel nauczania szkolnego= téêçwadzÉnáÉ=zmáan=w=âëztałcÉnáu=àęzóâçwóm=dzáÉcá=á=młçdzáÉżóI=çbçâ=êçzéçJ znanáa=âçntÉâëtuI=mçżäáwçścá=á= éçtêzÉbI= àaâáÉ=z=ëçbą=náÉëáÉI=muëá=çéáÉêać=ëáę=ç= àaëną=á=êÉaäáëtóczną=wázàę=zamáÉêzçnócÜ=çëáągnáęć=á=âçméÉtÉncàáK=mçnáżÉà=zaéêçJ NN= hçäÉànÉ= éêzÉëunáęcáa= çdzwáÉêcáÉdäaàą= zmáanó= w= êçzumáÉnáu= dódaâtóâá= àaâç= dzáałań= zmáÉêzaàącócÜ= dç= uwzgäędnáÉnáa= w= éêçcÉëáÉ= âëztałtçwanáa= âçméÉtÉncàá= àęzóâçwócÜ= dçśwáadczÉń= çëçbó= z= êóżnómá= àęzóâamá= á= âuätuêamáI= náÉ= wółączaàąc= àęzóâa= çàczóëtÉgçK= BędzáÉ=ç=tóm=mçwa=w=âçäÉànóm=éunâcáÉ=nánáÉàëzÉgç=aêtóâułu=

69


_ÉênadÉta=tçàcáÉcÜçwëâa

éçnçwanç=âêótâą=êÉfäÉâëàę=wçâół=éçàęcáa=âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzócznÉà=àaâç=éçdJ ëtawçwÉgç=éçàęcáaI=dÉcóduàącÉgç=ç=âëztałcáÉ=Éduâacàá=wáÉäçàęzócznÉàK= = PKNK ptereotóp poliglotó = gaâ=zauważa=`aëtÉääçttá=EOMMSF=w= śwáadçmçścá= ëéçłÉcznÉà= funâcàçnuàÉ=ëtÉêÉçtóJ éçwó=çbêaz=çëçbó=wáÉäçàęzócznÉàK=jçżna=gç=ëtêÉścáć=w=âáäâu=éunâtacÜW= · àÉët=tç=çëçba=znaàąca=cç=naàmnáÉà=têzó=àęzóâá=çbcÉ== · wśêód=àęzóâówI=âtóêÉ=zna=znaàduàÉ=ëáę=naàczęścáÉà=àęzóâ=angáÉäëâáI=àÉdÉn= jęzóâ=ëąëáada=äub=ánnó=àęzóâ=z=gêuéó=wáÉäâácÜ=àęzóâów=ç=ëzÉêçâám=zaëáęJ gu=EfêancuëâáI=náÉmáÉcâáI=cÜáńëâáI=átéKFI=àÉdÉn=àęzóâ=„Égzçtócznó”=EàaéçńJ ëâáI=âçêÉańëâáI=átéKF= · éçäágäçta= nabół= éêzónaàmnáÉà= część= zÉ= znanócÜ= mu= àęzóâów= w= ëéçëób= natuêaänó= Ew= êçdzánáÉI= w= âçntaâtacÜ= z= êówáÉśnáâamáF= äubLá= wÉ= wczÉJ ënóm=dzáÉcáńëtwáÉ= · àÉgç=âçméÉtÉncàÉ=w=éêzónaàmnáÉà=dwócÜ=àęzóâacÜ=zbäáżçnÉ=ëą=dç=âçmJ éÉtÉncàá= natávÉ= ëéÉaâÉêaI= àÉët= tç= âçméÉtÉncàa= éÉłnaI= çbÉàmuàąca= Q= ëéêawnçścá== · âçméÉtÉncàÉ=w=éçëzczÉgóänócÜ=àęzóâacÜ=ëą=náÉàaâç=náÉzaäÉżnÉ= mêzóàęcáÉ=tÉgç=ádÉału=wáÉäçàęzócznçścá=zaâłada=baêdzç=wczÉëną=á=ántÉnëówną=nauâę= jęzóâów=çbcócÜ=w=waêunâacÜ=zbäáżçnócÜ=dç=ámÉêëàáK=tczÉśnáÉàëzó=çéáë=âçntÉâëtu= éçäëâáÉgç=náÉ=zaéÉwnáa=częëtócÜ=á=êÉguäaênócÜ=âçntaâtów=z=çëçbamá=mówáącómá=w= ánnócÜ=àęzóâacÜI=náÉ= ma=tÉż=têadócàá=Eéçza= náÉäácznómá= Éäátaênómá=âäaëamá= dwuàęJ zócznómáF=éêçwadzÉnáa=äÉâcàá=w=àęzóâu=ánnóm=náż=àęzóâ=éçäëâáK=lëáągnáęcáÉ=éÉłnÉà= Ew=mçwáÉ=á=w=éáśmáÉF=á=éÉêfÉâcóànÉà=âçméÉtÉncàá=w=zaâêÉëáÉ=âáäâu=àęzóâów=naäÉżó= êaczÉà=wóâäuczóć=w=waêunâacÜ=ëzâçänócÜ=Eéatêz=éâtK=NFK=kaâêÉśäçna=wázàa=âçméÉJ tÉncàá=çëçbó=dwuàęzócznÉà=éçzçëtaàÉ=wółącznáÉ=w=zaëáęgu=ÉäátóI=a=wáęc=náÉ=ma=êacàá= bótu= w= éçwëzÉcÜnóm= ëóëtÉmáÉ= ëzâçänáctwa= á= àaâç= taâa= náÉ= mçżÉ= bóć= éçdëtawą= dzáałań=êÉfçêmatçêëâácÜ=w=çbëzaêzÉ=éçwëzÉcÜnÉgç=ëóëtÉmu=çśwáatóK== = PKOK hompetencja wielojęzóczna w świetle najnowszóch badań = _adanáa= nad= wáÉäçàęzócznçścáą= éçzwçäáłó= na= äÉéëzÉ= zêçzumáÉnáÉ= âçméÉtÉncàá= wáÉäçàęzócznÉàI=znacznáÉ=wóâêaczaàącÉ=éçza=éçtçcznÉ=êçzumáÉnáÉ=tÉgç=zàawáëâaK= tëéółczÉënÉ=tÉçêáÉ=EnéK=`çëtÉI=OMMNI=OMMOI=`aëtÉääçtáI=OMMSI=`avaääáI=OMMRI=jçnJ tagnÉJjacaáêÉI=OMMUI=jççêÉI=OMMPI=ptêáäaâá=á=_çnçI=OMMSF=âładą=nacáëâ=na=çëçbáJ ëtó=á=zántÉgêçwanó=cÜaêaâtÉê=dzáałań=àęzóâçwócÜ=zaêządzanócÜ=cÉntêaänáÉK=gÉët=tç= êównçznacznÉ=z=çdÉàścáÉm=çd=addótównÉà=wázàá=âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzócznÉà=àaâç= ëumó= wáÉäu= âçméÉtÉncàá= mçnçàęzócznócÜ= w= âáÉêunâu= âçncÉécàá= ÜçäáëtócznÉàI= zaâładaàącÉà=ántÉêaâcàÉ=máędzó=êóżnómá=ëóëtÉmamá=àęzóâçwómáK=lznacza=tçI=żÉ= çëçba=w= âçmunáâacàá= çbcçàęzócznÉà= çêaz=w= naucÉ=àęzóâów= çbcócÜ=âçêzóëta= zÉ= ëwócÜ=êóżnçêçdnócÜ=dçśwáadczÉń=àęzóâçwócÜ=w= êóżnócÜ=àęzóâacÜI= a=náÉ= tóäâç=

T0


táÉäçàęzócznçść=w=éçäëâám=âçntÉâścáÉ=Éduâacóànóm

w= tómI= w= âtóêóm= aâtuaänáÉ= ëáę= éçêçzumáÉwaK= t= taâ= éçàmçwanÉà= âçméÉtÉncàá= ëzczÉgóäną= êçäę= çdgêówaàą= ëâutÉcznÉ= á= ÉâçnçmácznÉ= ëtêatÉgáÉI= bçwáÉm= ám= ëéêawnáÉà= á= éÉłnáÉà= dana= çëçba= éçtêafá= âçêzóëtać= zÉ= zdçbótócÜ= wczÉśnáÉà= zaëçJ bów=tóm=ëâutÉcznáÉà=âçmunáâuàÉ=ëáę=á=nabówa=nçwócÜ=âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzóczJ nócÜK= açéuëzcza= ëáę= wáęc= zmáÉnnçść= á= cząëtâçwçść= éçëzczÉgóänócÜ= êÉéÉêtuJ aêów= àęzóâçwócÜ= dążąc= àÉdnçczÉśnáÉ= dç= zwáęâëzÉnáa= ácÜ= dçëtęénçścáK= tÉdług= badaczó= EnéK= eufÉáëÉn= á= kÉunÉêI= OMMQI= jçntagnÉJjacaáêÉI= OMMUF= ëzczÉgóänÉ= máÉàëcÉ=w=zántÉgêçwanócÜ=zaëçbacÜ=àęzóâçwócÜ=á=âuätuêçwócÜ=zaàmuàÉ=éáÉêwëzó= jęzóâ= çbcóNOI=âtóêó=ëtançwá=éçdëtawę=däa=âçäÉànócÜ=àęzóâów=zaêównç=àÉśäá=cÜçJ dzá=ç=êçzwóà=ántÉêàęzóâa=àaâ=á=ç=ëtêatÉgáÉ=êçzwáązówanáa=éêçbäÉmów=éçàawáaàącÉ= ëáę=w=naucÉ=âçäÉànócÜ=àęzóâówK=káÉ=dç=éêzÉcÉnáÉnáa=àÉët=tÉż=waga=dçśwáadczÉń= w= uczÉnáu= ëáę= éáÉêwëzÉgç= àęzóâa= çbcÉgçI= gdóż= mçgą= çnÉ= wëéáÉêać= äub= tÉż= ÜaJ mçwać=dzáałanáa=éçdmáçtu=w=éêçcÉëáÉ=nabówanáa=âçäÉànócÜ=àęzóâów=çbcócÜK== mêzÉdëtawáçna=tutaà=âçncÉécàa=âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzócznÉà=wódaàÉ=ëáę=bóć= w= zaëáęgu= âëztałcÉnáa= éçwëzÉcÜnÉgç= właśnáÉ= zÉ= wzgäędu= na= ëwóà= cząëtâçwó= á= zántÉgêçwanó=cÜaêaâtÉêK=gÉët=tç=âçncÉécàa=éçzwaäaàąca=na=dużç=wáęâëzą=ëwçbçJ dę=w= êÉaäázçwanáu=ádÉá=wáÉäçàęzócznçścáI=aäÉ=àÉdnçczÉśnáÉ=wómaga= çd=dÉcódÉnJ tów= á= dódaâtóâów= dççâêÉśäÉnáa= ëzczÉgółçwócÜ= cÉäów= á= Étaéów= àÉà= êÉaäázacàáK= mçnadtç=ëtawáa=çna=éêzÉd=âçnáÉcznçścáą=çâêÉśäÉnáa=àuż=náÉ=tóäâç=àaâácÜ=àęzóâów= nauczać=á=w=àaâám=wómáaêzÉ=gçdzánI=aäÉ=w=àaâám=ëtçénáu=EâtóêÉ=ëéêawnçścáF=á=w= àaâácÜ= zaâêÉëacÜ= ántÉgêçwać= tç= nauczanáÉ= z= nauczanáÉm= ánnócÜ= àęzóâów= czó= éêzÉdmáçtówI=w=tóm=êównáÉż=z=nauczanáÉm=àęzóâa=éçäëâáÉgç=Eéatêz=éâtK=OKNF=

= 4K wintegrowane nauczanie jęzóków obcóch

mêçwadzçna=wóżÉà=aêgumÉntacàa=ëâłanáa=dç=êçzważÉnáa=mçżäáwçścá=wóéêacçwaJ náa=na=gêuncáÉ=éçäëâáÉgç=ëzâçänáctwa=âçncÉécàá= zántÉgêçwanÉgç=nauczanáa=àęzóJ âówNPI= àÉdnÉgç= z= éçdÉàść= wáÉäçêaâácÜ= EfêK= aééêçcÜÉë= éäuêáÉääÉëI= angK= éäuêaäáëtác= aééêçcÜÉëF= w= nauczanáu= wáÉäçàęzócznóm= ëfçêmułçwanócÜ= éêzÉz= jK= `andÉäáÉê= EOMMTaF =á =êçzwánáętóm =w =êamacÜ =`AoAm =EfêK =rn =`adêÉ =dÉ =êéféêÉncÉ =éçuê =äÉë = aééêçcÜÉë= éäuêáÉääÉëI= angK= A= fêamÉwçêâ= çf= êÉfÉêÉncÉ= fçê= éäuêaäáëtác= aééêçcÜÉëFK= hçncÉécàa=zántÉgêçwanÉgç=nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=ëáęga=NVTO=êçâuI=âáÉdó=tç= zçëtała= çna= éêzÉdëtawáçna= na= ëóméçzàum= nauâçwóm= éçśwáęcçnóm= zaäÉżnçścá= máędzó=nauczanáÉm=àęzóâa=çàczóëtÉgç=a=nauczanáÉm=àęzóâów=çbcócÜ=çêganázçJ wanóm=éêzÉz=oadę=buêçéó=w=quêâu=EcánäandáaFKNQ=waâłada=çna=çéaêcáÉ=nauczaJ náa=dwócÜ=á=wáęcÉà=àęzóâów=na=ëóëtÉmatócznóm=éçëzuâáwanáu=zwáązâów=máędzó= NO=máÉêwëzó=náÉ=w=znaczÉnáu=âçäÉànçścá=nabówanáaI=aäÉ=éáÉêwëzó=w=znaczÉnáu=naàwóżëzÉJ gç=ëtçénáa=âçméÉtÉncàá= NP=kaäÉżó =àą=çdêóżnáć=çd =zántÉgêçwanÉgç =nauczanáa =àęzóâa =á =éêzÉdmáçtu =EangK =`ifi =– = cçntÉnt=and=äanguagÉ=ántÉgêatÉd=äÉaênángF== NQ=hêótâá=êóë=Üáëtçêócznó=á=éçdëtawó=éëócÜçäángwáëtócznÉ=tÉà=âçncÉécàá=znaàduàÉ=ëáę=mKánK= w=`avaääá=EOMMRFK=

TN


_ÉênadÉta=tçàcáÉcÜçwëâa

námá=zaêównç=na=éçzáçmáÉ=ëóëtÉmu=àęzóâçwÉgçI=ëtêatÉgáá=âçmunáâacóànócÜ=àaâá=á= na= éçzáçmáÉ= ëtêatÉgáá= uczÉnáçwócÜI= çznacza= éçëzuâáwanáÉ= ëéóànçścá= á= éçêządJ âçwanáÉ= danócÜ= w= wómáÉnáçnócÜ= zaâêÉëacÜK= qaâáÉ= ántÉgêçwanáÉ= àÉët= mçżäáwÉ= éêzó=założÉnáuI=żÉ=zàawáëâa=âçmunáâacàá=w=àęzóâu=çàczóëtóm=á=w=àęzóâacÜ=çbcócÜ= naäÉżą=dç=tÉà=ëamÉà=âäaëó=zàawáëâ=âçgnátównócÜ=Eéatêz=OKNFI=a=ácÜ=wáÉäçéłaëzczóJ znçwÉ= łączÉnáÉ= mçżÉ= zwáęâëzóć=wódaànçść=âçgnátówną=á= çëzczędzáć= naâładów= czaëu=á=ÉnÉêgááI=a=cç=za=tóm=ádzáÉ=êównáÉż=fánanëówK== oçzmáaêó= nánáÉàëzÉgç= aêtóâułu= náÉ= éçzwaäaàą= na= ëzczÉgółçwÉ= éêzÉdëtawáÉnáÉ= zaëad=zántÉgêçwanÉà=nauâá=àęzóâów=çbcócÜI=uàętç=àÉ=wáęc=ëóntÉtócznáÉ=w=éçnáżJ ëzócÜ=éunâtacÜW= · na=wczÉënócÜ=ÉtaéacÜ=Éduâacàá=ëzâçänÉà=Ea=nawÉt=éêzÉdëzâçänÉàF=êçzwáJ àać=wêażäáwçść=àęzóâçwą=EfêK=évÉáä=aux=äanguÉëF=EnéK=`andÉäáÉêI=OMMTbF= · ëóëtÉmatócznáÉ= zwêacać=uwagę=na=éçdçbáÉńëtwa= á= êóżnácÉ=máędzó=àęzóJ âáÉm=çàczóëtóm=á=àęzóâamá=çbcómá== · ëfçêmułçwać= têanëwÉêëaänÉ= cÉäÉ= ÉduâacóànÉ= EéêzónaàmnáÉà= w= çdnáÉëáÉJ náu= dç= éçdëtawçwócÜ= tóéów= tÉâëtów= çêaz= umáÉàętnçścá= âçmunáâacóàJ nócÜ=á=ëtêatÉgáá=uczÉnáa=ëáęF= · ëtçëçwać=zaëadę=antócóéacàá=éçäÉgaàącą=na=éêzógçtçwówanáu=na=äÉâcàacÜ= àÉdnÉgç= àęzóâa= gêuntu= däa= nauâá= ánnÉgç= àęzóâa= néK= éçéêzÉz= włączanáÉ= éÉwnócÜ=ÉäÉmÉntów=éçêównawczócÜ=E`avaääáI=OMMRF== · ëtçëçwać=zaëadę=êÉtêçaâcàáI=czóäá=çdwçłówanáa=ëáę=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáę= àÉdnÉgç=àęzóâa= dç=nabótócÜ=wczÉśnáÉà= âçméÉtÉncàá= czó= éçàęć=w= ánnóm= jęzóâu=E`avaääáI=OMMRF= · zaéÉwnáaćI= tam= gdzáÉ= tç= mçżäáwÉI= wáÉäçâáÉêunâçwó= têanëfÉê= ëtêatÉgáá= á= umáÉàętnçścá=àęzóâçwócÜI=éêagmatócznócÜI=ántÉêaâcóànócÜNR= · zaéÉwnáć= éÉwną= ëéóànçść= w= ëéçëçbáÉ= çéáëu= zàawáëâ= àęzóâçwçJ âçmunáâacóànócÜ=çêaz=Éwaäuacàá=âçméÉtÉncàá= · twçêzóć=ëótuacàÉ=àÉdnçczÉënÉgç=użócáa=wáÉäu=àęzóâów=EántÉênÉtI= éêçàÉâJ tóI=ëéçtâanáaF= tódaàÉ=ëáę=wáęcI=żÉ=éçdÉàścáÉ=tç=ëtançwá=cáÉâawÉ=êçzwáązanáÉ=dódaâtócznÉI=mçżJ äáwÉ=Eéêzó=çdéçwáÉdnácÜ=zmáanacÜ=w=âëztałcÉnáu= âadêó=nauczócáÉäëâáÉàF=dç=zaJ ëtçëçwanáa= w= éçäëâám= âçntÉâścáÉ= ÉduâacóànómI= gdzáÉ= wóâäuczçna= àÉët= mçżäáJ wçść=éêçwadzÉnáa=na=ëzÉêëzą=ëâaäę=nauczanáa=w= ámÉêëàáK=jçgłçbó=ëáę=çnç=ëtać= ëwçáëtóm= êÉmÉdáum= däa= náëâáÉà= çbÉcnáÉ= ëâutÉcznçścá= w= nauczanáu= dêugáÉgç= á= âçäÉànócÜ= àęzóâów= çbcócÜ= çêaz= ëtwçêzóć= éçdëtawó= EnéK= w= éçëtacá= ëtêatÉgáá= têanëwÉêëaänócÜF=däa=daäëzÉgç=êçzwçàu=ucznáaI=àuż=éçza=muêamá=ëzâçänómá=a=na= ÉtaéáÉ= ëzâçänóm=dać=mu= éçczucáÉ= ëatóëfaâcàá= á= ëÉnëçwnçścá= éçéêzÉz= éÉłnáÉàëzÉ= NR=açtócÜczaëçwÉ=badanáa=ëâuéáaàą=ëáę=głównáÉ=na=wóéêacçwanáu=umáÉàętnçścá=wáÉäçàęJ zócznócÜ=w= éêacó=z= tÉâëtÉm=éáëanómI=głównáÉ= w=êamacÜ=êçzwáàanáa=ántÉêâçméêÉÜÉnëàáI= bêaâ=àÉët=náÉëtÉtó=badań=éçzwaäaàącócÜ=na=uëtaäÉnáÉ=êÉéÉêtuaêu=ëtêatÉgáá=têanëwÉêëaänócÜ= w=çdnáÉëáÉnáu=dç=âçméÉtÉncàá=éáëanáa=á=mówáÉnáaK=

T2


táÉäçàęzócznçść=w=éçäëâám=âçntÉâścáÉ=Éduâacóànóm

wóâçêzóëtanáÉ=éçëáadanócÜ=zaëçbówK=wważówëzó=na=faâtI=żÉ=àęzóâá=çbcÉ=w=éçäJ ëâám=ëóëtÉmáÉ=Éduâacóànóm=wcÜçdzą=zÉ=ëçbą=w=êóżnÉ=âçnfáguêacàÉ=áëtçtną=zaäÉtą= éêçéçnçwanÉgç=éçdÉàścáa=àÉët=wáÉäçéçzáçmçwÉ=êçzumáÉnáÉ=âçméÉtÉncàá=wáÉäçJ jęzócznÉàI= náÉçgêanáczçnÉ=dç=bäáëâçścá= tóéçäçgácznÉà= àęzóâówI= aäÉ=éçëzÉêzçnÉ=ç= ëtêatÉgáÉ= dóëâuêëównÉ= á= ëtêatÉgáÉ= uczÉnáa= ëáęK= ptwaêza= çnç= êównáÉż= mçżäáwçść= wóéêacçwanáa= ÉäaëtócznócÜ= êam= uwzgäędnáaàącócÜ= êóżnÉ= Étaéó= uczÉnáa= ëáę= éçJ ëzczÉgóänócÜ=àęzóâów=maàącócÜ=wcÜçdzáć=w=ëâład=âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzócznÉàK=

RK tózwania badawcze = mêzÉéêçwadzçna=tutaà=wëtęéna=anaäáza=éêçbäÉmu=êçzwáàanáa=wáÉäçàęzócznçścá=w= éçäëâám= âçntÉâścáÉ= Éduâacóànóm= éçzwaäa= na= uśwáadçmáÉnáÉ= ëzÉêçâáÉgç= éçäa= badawczÉgçI= âtóêÉ= tóäâç= w= náÉwáÉäâám= ëtçénáu= zçëtałç= dçtócÜczaë= zagçëéçdaJ êçwanÉK= pfçêmułçwanáÉ= ëéóànÉà= âçncÉécàá= zántÉgêçwanÉgç= âëztałcÉnáa= wáÉäçàęJ zócznÉgç= w= éçäëâám= ëóëtÉmáÉ= Éduâacóànóm= wómaga= náÉwątéäáwáÉ= daäëzócÜ= wóJ ëáłâów=badawczócÜK=jçżna=wáęc=ëfçêmułçwać=wçâół=tÉà=éêçbäÉmatóâá=naëtęéuJ jącÉ=éçëtuäató=badawczÉW== · êçzwánąć=badanáa=âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzócznÉà=w=waêunâacÜ=ëzâçänócÜ=w= âçntÉâścáÉ= àÉdnçàęzócznómI=äÉéáÉà= ucÜwócáć=àÉgç= ëéÉcófáâę=w= ëtçëunâu= dç=âçntÉâëtu=êóżnçàęzócznÉgç= · äÉéáÉà=zêçzumáÉć=udzáał=éçëzczÉgóänócÜ=aéérçcÜÉs=éäuriÉääÉs=w= budçwanáu= âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzócznÉà== · uëtaäáć=çbëzaêó=ántÉgêacàá=zÉ=wzgäędu=na=çdäÉgłość=tóéçäçgáczną=àęzóâów= · éçëzÉêzóć=badanáa=dçtóczącÉ=êçzumáÉnáa=ç=tÉ=dçtóczącÉ=éêçduâcàáI=ántÉJ êaâcàáI=têanëfÉêu=ëtêatÉgáá= · zbadać=wéłów= wczÉśnáÉàëzócÜ= dçśwáadczÉń=nauâá=àęzóâów= na=ëtçéáÉń=á= êçdzaà=zaangażçwanáa=w=nauâę=éçëzczÉgóänócÜ=àęzóâówK==

= BfBifldoAcfA

= AndêçuäaâáëI=d=Ét=aäK= OMMTK= mçur= äÉ= muätiäinguismÉW= bxéäçitÉr= à= ä’écçäÉ= äa= divÉrsité= dÉs= cçntÉxtÉs= ÉurçééÉnsK= oésuätats= d’unÉ= étudÉ= intÉrnatiçnaäÉK =iáègÉW =Édátáçnë =dÉ = ä’rnávÉêëáté=dÉ=iáègÉK= `andÉäáÉêI= j= EêÉdKFK= OMMTaK= `adrÉ= dÉ= référÉncÉ= éçur= äÉs= aéérçcÜÉs= éäuriÉääÉsK= tódawnáctwç=hçmáëàá=buêçéÉàëâáÉàK= `andÉäáÉêI= jK= OMMTbK= …bvÉáä= aux= äanguÉë=Ét=aêgumÉntatáçnë= cuêêácuäaáêÉëW= cÜçáx= ÉuêçééÉnë=Ét=fçndÉmÉntë=ÉméáêáèuÉëK=»fnW=AudágÉêI=cK=f=qutáauxJduáääçn= EêÉdKFK=`çméétÉncÉs= Ét= cçntÉnus= –= äÉs= curricuäums= Én= èuÉstiçnK=_êuxÉääÉëW=bdátáçn= aÉ=_çÉcâ=rnávÉêëátéI=ééK=NQTJNSOKNSO= `aëtÉääçttáI=sK=OMMSK=rnÉ=cçncÉétáçn=éäuêáÉääÉ=Ét=ántégêéÉ=dÉ=ä’ÉnëÉágnÉmÉnt=dÉë= äanguÉë= –= éêáncáéÉëI= mçdaäátéëI= éÉêëéÉctávÉëK= iÉë= `aÜáÉêë= dÉ= ä’AcÉdäÉI= numéêç=OI=êÉcÜÉêcÜÉë=Én=dádactáèuÉ=dÉë=äanguÉëI=ééK=PNVJPPN=

TP


_ÉênadÉta=tçàcáÉcÜçwëâa

`avaääáI= jK= OMMRK= bducatiçn= biäinguÉ= Ét= éäuriäinguismÉK= iÉ= cas= du= saä= d’AçstÉK= maêáëW= aádáÉêJ`obafcI=cçääK=iAiK== `çëtÉI= aK= OMMNK= …=aÉ= éäuë= d’unÉ= äanguÉ= ˇ= d’autêÉë= ÉncçêÉI= éÉnëÉê= äÉë= cçméétÉncÉë=éäuêáäánguÉëK=»=fnW=`aëtÉääçttáI=sK=EêÉdKF=a’unÉ=äanguÉ=à=d’autrÉsW= mratièuÉs= Ét= rÉérésÉntatiçnsK= oçuÉnW= mubäácatáçnë= dÉ= ä’rnávÉêëáté= dÉ= oçuÉnI= ééK=NVNJOMOK= `çëtÉI= aK= OMMOK= …=`çméétÉncÉ= ˇ= cçmmunáèuÉê= Ét= cçméétÉncÉ= éäuêáäánguÉ=»K= kçtiçns=Én=èuÉstiçns=SW=NNRJNOPK= eufÉáëÉnI=_K=á=dK=kÉunÉêK=OMMQK=iÉ=cçncÉét=dÉ=éäuriäinguismÉW=aéérÉntissagÉ=d’unÉ=äanguÉ= tÉrtiairÉ= –= i’aääÉmand= aérès= ä’angäaisK= ptêaëbçuêgW= Édátáçnë= du= `çnëÉáä= dÉ= ä’buêçéÉK= hçmçêçwëâaI= eK= OMMTK= kauczaniÉ= àęzóâów= çbcócÜ= –= mçäsâa= a= burçéaK= taêëzawaW= wódawnáctwç=ptmp=…=AcadÉmáca=»K= jçntagnÉJjacaáêÉI= aK= OMMUK= …=a’unÉ= dádactáèuÉ= dÉë= äanguÉë= ˇ= unÉ= dádactáèuÉ= dÉë=éäuêáäánguáëmÉë?=»K=iÉs=`aÜiÉrs=dÉ=ä’AcÉdäÉI=vçäumÉ=RI=numérç=NI=oÉcÜÉrcÜÉs= Én=didactièuÉ=dÉs=äanguÉs=–=i’AäsacÉ=au=cçÉur=du=éäuriäinguismÉI=ééK=PJQM= jççêÉI= aK= OMMPK= mäuriäinguismÉs= Ét= écçäÉK= oÉérésÉntatiçns= Ét= dónamièuÉs= d’aéérÉntissagÉK= léubäáâçwana= éêaca= ÜabáäátacóànaK= maêáëW= rnávÉêëáté= maêáë= P= –= pçêbçnnÉ= kçuvÉääÉK= mÉêêÉnçudI= mÜK= OMMMK=…=qêçáë= éçuê= dÉuxW= äanguÉë= étêangèêÉëI= ëcçäaêáëatáçn= Ét= éÉnëéÉ= magáèuÉK=sçuë=n’êtÉë=éaë=báäánguÉ?=aÉvÉnÉz=têáäánguÉ>=»K=ÉducatÉurI=NPW=PNJPSK= táäczóńëâaI= tKI= dóêÉcâaI= gKI= jçëçêâaI= bKI= kçwácâa= AKI= pâêávanÉâI= eK= á= _K= tçàcáÉcÜçwëâaK= OMMTK= tiÉäçàęzócznçść= a= wóâçrzóstaniÉ= w= nauczaniu= szâçänóm= różnçrçdnçści=âçntÉâstów=ÉurçéÉàsâicÜK=tóniâi=badań=w=dziÉänicó=drunwaäd=w=mçJ znaniu=çraz=w=éçwiÉciÉ=słubicâim=na=täÉ=innócÜ=çâręgów=ÉurçéÉàsâicÜK=mçznańW=muJ bäáâacàa=tódzáału=kÉçfáäçäçgáá=rnáwÉêëótÉtu=ámK=Adama=jácâáÉwáczaK= ptêatáäaâáI= pK= á= jK= _çnçI= OMMSK= …=maêcçuêë= d’aééêÉntáëëagÉ= dÉë= aééêÉnantë= dÉë= têçáëáèmÉë= äanguÉëW= dónamáèuÉë= dÉë= êééÉêtçáêÉë= éäuêáäánguÉë= Én= cçnëtêuctáçnK=»=iÉs=`aÜiÉrs=dÉ=ä’AcÉdäÉ=OW=TJPRK= =

T4


oegina ptrzemeska

hatÉdra=ciäçäçgii=dÉrmańsâiÉà=rjh=

awfbChl t tfbŻv BABbi Cwvif mowvdlqltAkfb al tfbilgĘwvCwklŚCf kA bqAmfb tCwbpklpwhlikvj A Babe in the qower of Babel or jultilingual mreparation in barló bducation qÜÉ=cuêêÉnt= mçäáëÜ=tÉndÉncáÉë=tç=éêçmçtÉ=çnäó=bngäáëÜ= äanguagÉ=án=éêáJ maêó=ëcÜççäë=and=vaêáçuë=cçnëtêaántë=án=tÜÉ=„buáädáng=çf=muätáäánguaäáëmJ fêáÉndäó= ÉnváêçnmÉnt”= án= Éaêäó= Éducatáçn= caää= fçê= an= uêgÉnt= actáçnK= qç= mÉÉt= buêçéÉan= aééÉaäë= fçê= muätáäánguaäáëm= fêçm= an= Éaêäó= agÉI= twç= äanJ guagÉë= cçuäd= bÉ= ántêçducÉd= án= âándÉêgaêtÉnë= and= ëcÜççäë= ÉvÉn= án= tÜÉ= éêÉëÉnt= êÉaäátóK= qÜáë= wçuäd= êÉèuáêÉ= a= nÉw= aééêçcÜ= tç= tÉacÜÉê= têaánángI= tÉacÜÉê= cçJçéÉêatáçnI= gççd= admánáëtêatávÉ= dÉcáëáçnëI= cçJçéÉêatáçn= wátÜ= éaêÉntëI= and= ántÉgêatÉd= tÉacÜángK= qÜÉëÉ= ëtatÉmÉntë= wáää= bÉ=áääuëtêatÉd= bó= éçëátávÉ =ÉxaméäÉë =taâÉn =fêçm =tÜÉ =äáfÉ =çf =a =âándÉêgaêtÉn =and =a =éêámaêó = ëcÜççä=án=qçêuń=and=ddańëâI=mçäandK=

azáÉcá=w=çbÉcnócÜ=czaëacÜ=maàą=wczÉśnáÉàëzó=á=częëtëzó=âçntaât=z=àęzóâamá=çbJ cómáI= wóêażÉnáamá= çbcçàęzócznómá= náż= éêzÉd= âáäâçma= äatóK= tóëtaêczó= włączçnÉ= êadáçI=z=âtóêÉgç=éłónáÉ=zagêanáczna=éáçëÉnâa=EnéK=śéáÉwanÉ=z=uéçdçbanáÉm=âáÉdóś= éêzÉz= dzáÉcá= açn`t=wçrróI=bÉ=ÜaééóFI=zaéçwáÉdzá= éêÉzÉntÉêa=a=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=êÉJ âäamó= E„cantastócznÉ= tatuażÉ= świÉcącÉ= w= ciÉmnçści= –= gratis!”FK= tłączçnó= tÉäÉwázçêI= w= âtóêóm= êçdzácÉ= éçëzuâuàą=âanału=z= baàâamá=á=ëtçëçwnómá=däa= małócÜ=çdbáçêców= fáämamá= anámçwanómáI=âtóêócÜ=nazwó= dzáÉcá= çéançwuàą= baêdzç=ëzóbâç= E`artççn= kÉtwçrâI=jini=jiniI=aisnÉó=`ÜannÉäFI=taâżÉ=éêzÉàścáÉ=uäácąI=na=âtóêÉà=êçá=ëáę=çd=tabäác= z=çbcç=bêzmáącómá=nazwamá=fáêmI=wázóta=w=ëâäÉéáÉI=zaâué=naéçàu=äub=uäubáçnócÜ= słçdóczó=EnéK=qçffifÉÉI=kimm=OI=hindÉrscÜçâçäadÉI=jÉrciI=ÉtcKFI=éçéuäaênÉ=zabawó=dzáÉJ cáęcÉ=EmÉmçróI=èuizI=éuzzäÉFI=a=nawÉt=użówanÉ=àuż=éêzÉz=êçdzáców=„zadçmçwáçnÉ”= w= àęzóâu= éçäëâám= nazwó= éêzÉdmáçtów= cçdzáÉnnÉgç= użótâu= EnéK= tçstÉrI= âçméutÉrI= …F=äub=wóâçnówanócÜ=czónnçścá=taâácÜ=àaâ=griäçwaniÉ=ëtaàą=ëáę=çâazàą=dç=bÉzwáÉdJ

T5


oÉgána=ptêzÉmÉëâa

nÉgç=çëłucÜáwanáa=ëáę=z=bêzmáÉnáÉm=çbcÉgç=àęzóâaK=azáÉcá=ëłóëzą=néK=çd=ëtaêëzÉgç= êçdzÉńëtwaI=żÉ=cçś=àÉët=cççä=á=dçwáaduàą=ëáęI=żÉ=cçś=àÉët=trÉndóK=`Üçć=w=wáęâëzçścá= éêzóéadâów=éçäëâácÜ=ëzâół=náÉ=mçżna=àÉëzczÉ=mówáć=ç=taâám=śêçdçwáëâu=wáÉäçàęJ zócznómI= z= àaâám= na= cç= dzáÉń= maàą= dç= czónáÉnáa= néK= dzáÉcá= náÉmáÉcâáÉI= maàącÉ= cçdzáÉnnó=âçntaât=w=ëzâçäÉ=z=dzáÉćmá=ámágêantówI=z=éÉwnçścáą=znaàdzáÉmó=máaJ ëtaI=w= âtóêócÜ= náÉ= dzáwá=wáÉtnamëâáÉ=dzáÉcâç=w=àÉdnÉà=âäaëáÉ=z= dzáÉćmá= éçäëâámá= äub=éçäëâáÉ=dzáÉcáI=âtóêÉ=uczęëzczałó=dç=éêzÉdëzâçäa=w= AngäááI=fêäandáá=äub=káÉmJ czÉcÜK=gÉśäá= dçdamó=dç=tÉgç=częëtëzó= çbÉcnáÉI=cÜçćbó=z=éçwçdu=wáęâëzÉà= mçbáäJ nçścá= êçdzáców= á= wóàazdów= waâacóànócÜ=âçntaât= z= çbcçâêaàçwcamáI= tç= mçżÉmó= dçàść=dç=wnáçëâuI=żÉ=śêçdçwáëâç=àęzóâçwÉ=naëzócÜ=dzáÉcá=ëtaàÉ=ëáę=cçêaz=baêdzáÉà= êóżnçêçdnÉK=oóżnçrçdnçść=ta=niÉsiÉ=zÉ=sçbą=éçtÉncàałI=âtóró=éçwiniÉn=bóć świadçmiÉ=i=ÉfÉâJ tówniÉà=niż=dçtąd=wóâçrzóstanó=w=Éduâacài=wczÉsnçszâçänÉàK==

= NK wnaczenie wielojęzóczności w świetle politóki oadó buropó gÉët= wáÉäÉ= éçwçdówI= däa= âtóêócÜ= waêtç= zwêócáć= uwagę= na= náÉdçcÉnáaną= éêzÉz= naëz= ëóëtÉm= çśwáató= wáÉäçàęzócznçść= á= éêçmçwać= àą= àuż= çd= naàwczÉśnáÉàëzócÜ= ëzâçänócÜ=äatK=léánáÉ=naéłówaàącÉ=z=hçmáëàá=buêçéÉàëâáÉà=náÉ=éçzçëtawáaàą=wątJ éäáwçścáI=żÉ=wczÉënÉ=nauczanáÉ=dwócÜ=àęzóâów=çbcócÜ=àÉët=w=âêaàacÜ=rnáá=éçJ żądanÉ=á=ma=áëtçtnÉ=znaczÉnáÉ=däa=éêçcÉëów=ántÉgêacóànócÜ=w=buêçéáÉK=t= tóm= cÉäu=oada=buêçéó=éçdàęła=wáÉäÉ=ánácàatów=maàącócÜ=na=cÉäu=éêzÉłamanáÉ=ëtÉêÉçJ tóéçwÉgç= móśäÉnáa= na= tÉmat= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= çêaz= zacÜęcanáÉ= dç= zmáanó= naêçdçwócÜ=éêçgêamów= ÉduâacóànócÜK= tómáÉnáć=tu= mçżna= cÜçćbó=àÉà= aéÉäÉ= ç= âçntónuçwanáÉ= dzáałań= „E…F= maàącócÜ= na= cÉäu= éçdnçëzÉnáÉ= éçzáçmu= éçdëtawçwócÜ= umáÉàętnçścáI= w= ëzczÉgóänçścá= éçéêzÉz= nauczanáÉ= cç= naàmnáÉà= dwócÜ=àęzóâów=çbcócÜ=éçcząwëzó=çd=baêdzç=młçdÉgç=wáÉâuK”=Eoada=buêçéÉàJ ëâa=w=_aêcÉäçnáÉI=OMMOI=VN=FI=éêacÉ=nad=ÉuêçéÉàëâám=wëâaźnáâáÉm=âçméÉtÉncàá= jęzóâçwócÜ=„maàącóm=éçëłużyć=çcÉnáÉ=ëtçénáa=znaàçmçścá=dwócÜ=àęzóâów=çbJ cócÜ=nabótÉà= éêzÉz=ucznáów=âçńczącócÜ=ëzâçłę=éçdëtawçwą”=Ehçmáëàa=tëéóäJ nçt=buêçéÉàëâácÜI=OMMTI=QFI=uznanáÉ=znaàçmçścá=àęzóâów=za=umáÉàętnçść=âäuczçJ wąI= cç=éçcáąga= za= ëçbą= éçtêzÉbę= „éçdÉàmçwanáa= éêzÉz= ucznáów= nauâá= dwócÜ= jęzóâów= çbcócÜ= àuż= na= éçzáçmáÉ= nauczanáa= éçczątâçwÉgç”= EábádÉmW= SFK= táęâJ ëzçść=éańëtw=człçnâçwëâácÜ=éçzótównáÉ=çdéçwáÉdzáała=na=tÉ=wÉzwanáa=á=éêzÉJ éêçwadzáła= êÉfçêmó= ëwçácÜ= ëóëtÉmów= çśwáatóI= éêzóśéáÉëzaàąc= ëtaêt= àęzóâçwó= małócÜ=ucznáówK=waêóëçwała=ëáę=tÉż=tÉndÉncàa=dç=wczÉśnáÉàëzÉgç=wéêçwadzanáa= dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgçI=âtóêÉgç=nauâa=êçzéçczóna=ëáę=w=àuż=czaëáÉ=éáÉêwëzócÜ= têzÉcÜ= äat= Éduâacàá= ëzâçänÉà= EábádÉmW= NMFK= tëzóëtâáÉ= tÉ= dzáałanáa= zmáÉêzaàą= w= ÉfÉâcáÉ= dç= éêçmçwanáa= wáÉäçàęzócznçścá= dÉfánáçwanÉà= w= „kçwÉà= ëtêatÉgáá= êaJ mçwÉà=w=ëéêawáÉ=wáÉäçàęzócznçścá”=àaâç=„umáÉàętnçścá=danÉà=çëçbó=éçëługáwaJ náa=ëáę=âáäâçma=àęzóâamáI=çêaz=wëéółáëtnáÉnáa=êóżnócÜ=ëéçłÉcznçścá=àęzóâçwócÜ= na=àÉdnóm=çbëzaêzÉ=gÉçgêafácznóm”=Ehçmáëàa=tëéóänçt=buêçéÉàëâácÜI=OMMRI=PFK=

T6


azáÉcâç=w=wáÉżó=_abÉä=czóäá=éêzógçtçwanáÉ=dç=wáÉäçàęzócznçścá=…

OK wnaczenie kształcenia w duchu wielojęzóczności na etapie wczesnoszkolnóm ka=éçzótównÉ=ëâutâá=wczÉënÉgç=âçntaâtu=z=wáÉäçma=àęzóâamá=däa=êçzwçàu=dzáÉJ cá=zwêaca=uwagę=taâżÉ=wáÉäu=badaczóK=göêg=oçcÜÉ=w=crÉmdséracÜÉnÉrwÉrbI=crÉmdJ séracÜÉndidaâtiâ=çdnçëząc=ëáę=dç=badań=oÉÉdÉê=á= _çuênçtJqêátÉë=EOMMNF=dçtócząJ cócÜ= êçzwçàu= zdçänçścá= àęzóâçwócÜ= á= matÉmatócznócÜ= ucznáów= angáÉäëâçàęJ zócznócÜ=w=âanadóàëâáÉà=ëzâçäÉ=báäángwaänÉà=wëâazuàÉI=żÉ=éçgłębáçnÉ=âçméÉtÉnJ càÉ= àęzóâçwÉ= maàą= wóêaźnó= éçzótównó= wéłów= na= âçgnátównó= êçzwóà= ucznáów= EoçcÜÉI=OMMRI=NNVFK=oównáÉż=`çêduäa=kátëcÜ=éçwçłuàÉ=ëáę=na=éçdçbnÉ=wnáçëâá= z= badań= twáÉêdzącI=żÉ= éêzóëwaàanáÉ= wáęâëzÉà=áäçścá= àęzóâów= zwáęâëza= aâtówacàę= mózgçwócÜ=çśêçdâów=_êçâá=á=tÉênácâÉgç=á=mçżÉ=éêçwadzáć=dç=włączanáa=ëáę= wáęâëzÉà=áäçścá=çbëzaêów=éêzÉdnáÉà=âçêó=mózgçwÉà=w=éêçcÉë=éêzÉtwaêzanáa=mçJ wó =EkátëcÜI =OMMTI =RRFK =fda =huêcz =bada =zwáązÉâ =dwuàęzócznçścá =á =êçzwçàu =éçJ znawczÉgç=u=dzáÉcá=á=zwêaca=uwagę=na=baêdzç=éçzótównÉI=âçêzóëtnÉ=çddzáałóJ wanáÉ=zdçänçścá=àęzóâçwócÜ=na=zdçänçścá=éçzaàęzóâçwÉK== taêtç= zauważyćI= żÉ= cÜçć= wëéçmnáanÉ= wóżÉà= badanáa= dçtóczą= głównáÉ= wáÉäçàęJ zócznçścá=u=çëób=báäángwaänócÜ=á=wzaàÉmnócÜ=êÉäacàá=àęzóâów=éáÉêwëzÉgç=á=dêugáÉJ gçI= tç= éłónącÉ= z= nácÜ= wnáçëâá= ëą= ántÉêÉëuàącÉ= êównáÉż= w= âçntÉâścáÉ= ëzâçänÉgç= nauczanáa= àęzóâówK= mêçcÉëó= éêzóëwaàanáa= àęzóâa=w= ëéçëób= âáÉêçwanóI= w=wónáâu= nauczanáa=á=âçntaâtu=z=tóm=àęzóâáÉm=w=ëzâçäÉI=w=ëamÉà=ëwçàÉà=áëtçcáÉ=ëą=éêçcÉëamá= natuêaänómáI=dónamácznómá=á=ëÉâwÉncóànómá=á=w=znacznóm=ëtçénáuI=àaâ=głçëá=„ÜáJ éçtÉza= ádÉntócznçścá”I= éçdäÉgaàą= wëéóänóm= unáwÉêëaänóm= éêawádłçwçścáçm= uczÉnáa=ëáę=àęzóâaK=wa=duduäą=iáët=mçżna=éçwtóêzóćI=żÉ=„mózg=äudzâá=ma=máÉàëcÉ= na=wáÉäÉ=àęzóâów”=á=uwaêunâçwanáa=báçäçgácznÉ=náÉ=ëtançwáą żadnócÜ=çgêanáczÉń= däa=áäçścá=àęzóâówI=âtóêÉ=człçwáÉâ=bółbó=w=ëtanáÉ=ëçbáÉ=éêzóëwçáć=EOMMNI=NNFK==

= PK kiewókorzóstówanó potencjał – deklaracje a polska rzeczówistość oświatowa

gaâ=éáëzą=éçäëcó=uczÉëtnácó=á=wëéółtwóêcó=ÉuêçéÉàëâáÉgç=éêçàÉâtuK=‘ganua=iánguJ aêum’=–=„_êama=gęzóâów”W=„t=éêaâtócÉ=cçêaz=wáęâëzó=âçntaât=dzáÉcá=á=młçdzáÉJ żó=náÉ=tóäâç=z=tzwK=àęzóâamá=çbcómá=aäÉ=taâżÉ=z=àęzóâamá=ç=êóżnóm=ëtatuëáÉ=E…F= àÉët=éêawdzáwóm=wózwanáÉm=däa=ëzâçänáctwa=na=wëzóëtâácÜ=éçzáçmacÜ=ÉduâaJ cóànócÜI= çd= âtóêÉgç= çczÉâuàÉ= ëáę= dzáëáaà= àuż= náÉ= tóäâç= êçzwáàanáa= âçméÉtÉncàá= jęzóâçwÉà= ucznáów= w= wáęcÉà= náż= àÉdnóm= çbcóm= àęzóâuI= aäÉ= taâżÉ= êçzwáàanáa= w= nácÜ= éçzótównÉgç= ëtçëunâu= dç= ánnócÜ= àęzóâów= á= âuätuê= w= cÉäu= wócÜçwanáa= dÉmçâêatócznÉgç= ëéçłÉczÉńëtwa”= EjuêâçwëâaI=wáÉäáńëâaI=OMMMI=NFK=tódaàÉ=ëáę= náÉëtÉtóI=żÉ=çczÉâáwanáa=tÉ=náÉ=ëą=w=cÜwáäá=çbÉcnÉà=ëéÉłnáanÉI=a=dÉâäaêacàÉ=ëâłaJ danÉ= éêzÉz= éêzÉdëtawácáÉäá= naëzÉgç= âêaàu= na= fçêum= ÉuêçéÉàëâám= náÉ= maàą= àaâ= dçtąd=çdzwáÉêcáÉdäÉnáa=w=âçnâêÉtnócÜ=dzáałanáacÜ=władz=çśwáatçwócÜK=mçdëtaJ wa= éêçgêamçwa= wócÜçwanáa= éêzÉdëzâçänÉgç= uwzgäędnáa= cç= éêawda= àaâç= cÉä=

TT


oÉgána=ptêzÉmÉëâa

„êçzwóà=mçwó”=u=dzáÉcá=a=éçdëtawa=éêçgêamçwa=däa=éáÉêwëzÉgç=Étaéu=ÉduâaJ cóànÉgç=„umáÉàętnçść=âçmunáâçwanáa=ëáę=w=àęzóâu=çàczóëtóm=á=w=àęzóâu=çbcómI= zaêównç=w=mçwáÉI=àaâ=á=w=éáśmáÉ”=Emçdëtawa=éêçgêamçwa=âëztałcÉnáa=çgóänÉgç= däa =ëzâół= éçdëtawçwócÜI =OMMVI =PRF =á =„wëéçmaganáÉ =dzáÉcá =w =éçêçzumáÉwanáu = ëáę=z=çëçbamáI=âtóêÉ=mówáą=ánnóm= àęzóâáÉm”= Emçdëtawa=éêçgêamçwa= âëztałcÉJ náa=çgóänÉgç=däa=ëzâół=éçdëtawçwócÜI=OMMVI=QNFI=náÉ=znaàdzáÉmó=àÉdnaâ=w=zaJ máÉëzczçnócÜ= dç= nácÜ= âçmÉntaêzacÜ= á= zaäÉcÉnáacÜ= däa= nauczócáÉäá= wzmáanâá= ç= éêzógçtçwanáu= dç= wáÉäçàęzócznçścá= á= êçzwáàanáu= śwáadçmçścá= àęzóâçwÉàK= káÉJ wáÉäÉ= ëzâçäÉń= däa= nauczócáÉäá= àęzóâów= dçtóczó= wáÉäçàęzócznçścáX= w= éêçgêamacÜ= âëztałcÉnáa=nauczócáÉäá=náÉ=ëtançwá=tÉż=çna=ważnÉgç=éunâtuK== mÉêmanÉntnáÉ= maêna= âçndócàa= fánanëçwa= éçäëâáÉà= çśwáató= éçgłębáçna= éêzÉz= âêózóë= fánanëçwó= náÉ= éçzwaäa= na= zbótná= çétómázmI= nawÉt= w= éêzóéadâuI= gdóbó=udałç=ëáę=éêzÉâçnać=naëzÉ=ëéçłÉczÉńëtwçI=Éäátó=á=władzÉ=çśwáatçwÉ=dç=tÉgçI= abó=ÉuêçéÉàëâą=âçncÉécàę=„àÉdÉn= àęzóâ= H= dwa= àęzóâi= çbcÉ= çd= naàwczÉśniÉàszócÜ= äat”= éçJ têaâtçwać= éçważnáÉK= mçwëtaàÉ= éótanáÉI= czó= wéêçwadzÉnáÉ= çbçwáązâçwÉgç= dêuJ gáÉgç= àęzóâa= çbcÉgç= dçéáÉêç= çd= gámnazàum= wóëtaêczóI= bó= budçwać= ëéçłÉczÉńJ ëtwç=złożçnÉ=z=çbówatÉäá=éçëáadaàącócÜ=âçméÉtÉncàę=êóżnçàęzóczną=á=êóżnçâuätuJ êçwą=êçzumáaną=àaâçW=„umáÉàętnçścá=éçëługáwanáa=ëáę=âażdóm=zÉ=znanócÜ=àęzóâów= w= cÉäacÜ= âçmunáâacóànócÜ= çêaz= uczÉëtnáczÉnáa= w= ántÉêaâcàá= máędzóâuätuêçwÉà”= EbuêçéÉàëâá= ëóëtÉm=çéáëu= âëztałcÉnáa=àęzóâçwÉgçW=uczÉnáÉ=ëáęI=nauczanáÉI=çcÉnáaJ náÉI=OMMNI=NQRFK=qóm=baêdzáÉàI=áż=wódaàÉmó=ëáę= dzáëáaà= têwçnáć=zgêçmadzçnó=àuż= âaéátał=w=éçëtacá=äácznócÜ=wóâwaäáfáâçwanócÜ=nauczócáÉäá=àęzóâów=çbcócÜ=ánnócÜ= náż=àęzóâ=angáÉäëâá=zwaänáanócÜ=çbÉcnáÉ=zÉ=ëzâół=z=éçwçdu=bêaâu=gçdzánK=w=éÉwJ nçścáąI=àaâ=éáëzÉ=_aêbaêa=dłçwacâaI=„ç=àaâçścá=âçméÉtÉncàá=wáÉäçàęzócznÉà=ëtançJ wá= náÉ= tóäâç=äáczba= àęzóâów= éçznanócÜ=w= ëzâçäÉI= aäÉ= ëuma= naëzócÜ= dçśwáadczÉń= jęzóâçwócÜ=á=âuätuêçwócÜ=çêaz=ëéçëóbI=w=àaâá=wóâçêzóëtuàÉmó=tÉ=dçśwáadczÉnáa”= EOMMOI=NSFI=àÉdnaâ=wczÉśnáÉàëzÉ=wzbçgacÉnáÉ=çfÉêtó=á=éçdàęcáÉ=śwáadçmócÜ=dzáałań= na=êzÉcz=éêzógçtçwanáa=ucznáów=dç=wáÉäçàęzócznçścá=àuż=çd=naàwczÉśnáÉàëzócÜ=äat= ëzâçänócÜ=mçgłçbó=tóäâç=ëéêzóàać=êçzwáàanáu=tÉà=âçméÉtÉncàáK==

= 4K aominacja jęzóka angielskiego przóczóną ograniczenia ofertó jęzókowej w polskich szkołach

téêçwadzÉnáÉ=w=całóm=âêaàu= çbçwáązâçwÉà=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=çd=éáÉêwëzÉà= âäaëó=ëzâçłó=éçdëtawçwÉà=éç=uéêzÉdnám=éáäçtażuI=w=êamacÜ=âtóêÉgç=dóêÉâtçêzó= ëzâół=éçdëtawçwócÜ=çtêzómówaäá=dçtacàÉ=z=éêzÉznaczÉnáÉm=tóäâç=na=àęzóâ=anJ gáÉäëâá= éçtwáÉêdzáłç=éêómat= tÉgç=àęzóâa= w= éçäëâácÜ=ëzâçłacÜI=àaâ= tÉż=dçéêçwaJ dzáłç=náÉëtÉtó=częëtç=dç=wócçfówanáa=ánnócÜ=àęzóâów=çbcócÜ=z=éçzáçmu=wczÉJ ënçëzâçänÉgçK= t= âçnëÉâwÉncàá= wóbóê= àęzóâa= çbcÉgç= w= ëzâçäÉ= zçëtaàÉ= cçêaz= baêdzáÉà=çgêanáczçnó=dç=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=àaâç=éáÉêwëzÉgç=àęzóâa=çbcÉgçK=t= tÉn=ëéçëób=ánnÉgç=àęzóâa=ucznáçwáÉ=mçgą=ëáę=uczóć=àaâç=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgç= dçéáÉêç=na=éóźnáÉàëzócÜ=EgámnazàumF=ÉtaéacÜ=nauâáK=qÉndÉncàa=ta=náÉ=éêzóëtaàÉ= dç=wçäá=wóêażçnÉà=w=„kçwÉà=stratÉgii=ramçwÉà=w=sérawiÉ=wiÉäçàęzócznçści”=z=êçâu=OMMUI=

TU


azáÉcâç=w=wáÉżó=_abÉä=czóäá=éêzógçtçwanáÉ=dç=wáÉäçàęzócznçścá=…

tàK=„udçstęéniÉnia=więâszÉà=äiczbiÉ=uczącócÜ=sięI=E…F=szÉrszÉgç=wóbçru=àęzóâów”I=cÜçć=taâżÉ= mçäëâa=ëtêatÉgáę=tę=éêzóàęła=á=zçbçwáązała=ëáę=êÉaäázçwaćK=mçtwáÉêdza=tç=dáagnçzę= gêuéó= êçbçczÉàI= âtóêą= założçnç= w= cÉäu= éêzógçtçwanáa= zaäÉcÉń= çêaz= wómáanó= dçbêócÜ=éêaâtóâ=á=éçmóëłów=w=zaâêÉëáÉ=éçéêawó=nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜI=żÉ= „cÜçcáaż śwáadçmçść=ëéçłÉczna=ważnçścá=nauâá=àęzóâów=ëtaäÉ=wzêaëtaI=éçëtêzÉJ gana=waêtçść=êóżnçêçdnçścá=àęzóâçwÉà=w=buêçéáÉ=àÉëtI=bóć=mçżÉI=ëłabáÉà=ugêunJ tçwanaK= pcÉna= àÉët=wóêaźnáÉ= zdçmánçwana= éêzÉz=ëtałó=wzêçët= êçäá= angáÉäëâáÉgç= àaâç= dêugáÉgç= àęzóâa= na= ëzczÉbäu= ÉuêçéÉàëâám= á= máędzónaêçdçwómI= natçmáaët= ucznáçwáÉI= ëtudÉncáI= ácÜ= êçdzánóI= a= nawÉt= dÉcódÉncá= éçäátóczná= á= ánëtótucàÉ= çdJ éçwáÉdzáaänÉ= za= ëóëtÉmó= ÉduâacóànÉ= náÉ= zawëzÉ= wódaàą= ëáę= w= éÉłná= dçcÉnáać= wagę= nauczanáa= á= uczÉnáa= ëáę= dçdatâçwócÜ= àęzóâów= çbcócÜK= qÉn= wómáaê= àęzóJ âçwÉà=êóżnçêçdnçścá=éçwánáÉn=wçbÉc=tÉgç=zawëzÉ=tçwaêzóëzóć=wëzÉäâám=wóëáłJ âçm= éçdÉàmçwanóm= w= cÉäu= naëáäÉnáa= éêçcÉëów= nauczanáa= á= uczÉnáa= àęzóâów= çbcócÜ”= Ehçmunáâat= hçmáëàá= dç= maêäamÉntu= buêçéÉàëâáÉgçI= oadó= buêçéóI= buêçéÉàëâáÉgç= hçmátÉtu= bâçnçmácznçJpéçłÉcznÉgç= á= hçmátÉtu= oÉgáçnówI= táÉäçàęzócznçśćW= atut=däa=buêçéó= á=wëéóänÉ= zçbçwáązanáÉI=OMMUI=TFK= mçwóżëzą= çéánáę=wódaàÉ=ëáę=uzaëadnáać=taâżÉ=gwałtçwnó=éêçtÉët=gêuéó=éçäëâácÜ=wóbátnócÜ= éçëtacá=śwáata=éçäátóâáI=âuätuêó=á=nauâá=w=zwáązâu=z=zaëtçëçwanóm=w=éêçàÉâcáÉ= mánáëtÉêáaänóm= ëfçêmułçwanáÉmI= żÉ= wczÉënçëzâçänó= çbçwáązÉâ= nauâá= àęzóâa= çbcÉgç=dçtóczó=dçwçänÉgç=nçwçżótnÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=a=náÉI=àaâ=çczÉâáwançI= âçnâêÉtnáÉ=tóäâç=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK=wnawczóná=éêçbäÉmu=_êátta=eufÉáëÉn=wóJ éçwáada=ëáę=éêzÉcáwâç=náÉâçêzóëtnÉà=àÉà=zdanáÉm=ëótuacàáI=gdó=ucznáçwáÉ=êçzéçJ czónaàą=nauâę=àęzóâa=çbcÉgç=çd=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK=qwáÉêdzá=çnaI=żÉ=unáwÉêëaäJ nçść=âçmunáâacóàna=tÉgç=àęzóâa=éçwçduàÉI=żÉ=uczącó=ëáę=náÉ=ma=wóëtaêczaàącÉà= mçtówacàáI=abó=w=naëtęénÉà=âçäÉànçścá=êçzéçcząć=nauâę=ánnócÜ=àęzóâów=EeufÉJ áëÉnI=OMMPI=VFK=mçnáÉważ=aêgumÉntacàa=taâa=náÉ=éêzÉâçnuàÉ=częëtç=êçdzáców=zaánJ tÉêÉëçwanócÜ=tóäâç=àęzóâáÉm=angáÉäëâám=á=dóêÉâtçêów=ëtçàącócÜ=éêzÉd=zadanáÉm= éçzóëâanáa=dç=ëwçácÜ=ëzâół=àaâ=naàwáęâëzÉà=äáczbó=ucznáówI=éçzçëtaàÉ=êçzważyć= mçżäáwçść= á= ëéçëçbó= êównçäÉgłÉgç= nauczanáa= dêugáÉgç= àęzóâa= çbcÉgç= àuż= na= ÉtaéáÉ=wczÉënçëzâçänómK==

= RK mrzókładó dobróch praktók w szkołach dêuéa=fntÉäÉâtuaäáëtów=dëK=aáaäçgu=jáędzóâuätuêçwÉgç=utwçêzçna=z=ánácàatówó= hçmáëàá=buêçéÉàëâáÉà=ëtwáÉêdza=w=ëwçám=êaéçêcáÉW=„tażnÉ=àÉëtI=żÉ=náÉ=tóäâç=„na= ëzczócáÉ”=éçwánnó=zçëtać=wóbêanÉ=dwa=äub=têzó=àęzóâá=çbcÉI=âtóêÉ=będzáÉ=mçżna= éêzóëwaàaćI=äÉcz=żÉ=dÉcózàa=taâa=éçwánna=zçëtać=éçdàęta=„u=éçdëtaw”I=tç=znaczó= na=éçzáçmáÉ=ëzâółI=a=taâżÉ=cçêaz=częścáÉà=na=éçzáçmáÉ=ëamócÜ=çbówatÉäáK”=EdêuJ éa= fntÉäÉâtuaäáëtów= dëK= aáaäçgu= jáędzóâuätuêçwÉgçI= OMMUI= ORF= a= ÉuêçéÉàëâáÉ= ánëtótucàÉ= ëtaêaàą= ëáę= ëtwçêzóć= waêunâá= ëéêzóàaàącÉ= éçdÉàmçwanáu= çddçänócÜ= çbówatÉäëâácÜ=ánácàatów=taâżÉ=éçéêzÉz=ëéçëób=fánanëçwanáa=éêçàÉâtówK== fnácàatówó=taâáÉ=na=naëzóm=gêuncáÉ=mçżna=znaäÉźć=éêzógäądaàąc=ëáę=ëzâçJ łçm= náÉéubäácznómI= âtóêÉ= z= éçwçdzÉnáÉm= wéêçwadzaàą= dwa= àęzóâá= çbcÉ= na=

T9


oÉgána=ptêzÉmÉëâa

éáÉêwëzóm= ÉtaéáÉ= Éduâacóànóm= êçzëzÉêzaàąc= w= tÉn= ëéçëób= ëwçàą= çfÉêtę= ÉduâaJ cóànąK= tażną=dÉcózàę= éçdàęłç= máaëtç= ddańëâ= wéêçwadzaàąc= ëtêatÉgáę= ddańëzJ czanán=OMOM=á=dçfánanëçwuàąc=w=êamacÜ=tÉgç=éêçgêamu=nauczanáÉ=àęzóâów=çbJ cócÜ=çd=éçczątâu=ÉduâacóànÉà=dêçgáK=qaâżÉ=w=ddańëâu=z=ánácàatówó=nauczócáÉäá= dawnÉgç= khgl= éêçwadzçnç= w= êamacÜ= çbäáczçnÉgç= na= ëzÉść=äat= éêçàÉâtu= baJ dawczÉgç=êównçäÉgłÉ=nauczanáÉ=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=á=angáÉäëâáÉgç=UM=ëzÉścáçJ=á= ëáÉdmáçäatâówK=mêçfÉëçê=eaäána=ptaëáaâ=éçdëumçwuàąc=wnáçëâá=na=tÉmat=çbëÉêJ wçwanÉgç= u= dzáÉcá= éêzÉcÜçdzÉnáa= z= àęzóâa= na= àęzóâI= máÉëzanáa= ëóëtÉmów= á= „éêzÉłączanáa”= âçdów= àęzóâów= çbcócÜ=á= àęzóâa= çàczóëtÉgç=zauważaI= żÉ= zacÜçJ wanáa=tÉgç=tóéu=á=wtêącanáÉ=ëłów=çbcçàęzócznócÜ=néKW=„aaà=mi=jÉÜä=und=wucâÉr”= náÉ= zaâłócałç= âçmunáâacàáI= éçza= tóm= taâáÉ= dzáałanáÉ= dzáÉcá= mçżna= éêzóéáëać= cÉäçwÉmu= użówanáa= éêzÉz= náÉ= ëónçnámácznócÜ= wóêażeńK= azáÉcá= użówałó= taâżÉ= jęzóâa= angáÉäëâáÉgç= àaâç= àęzóâa= éçmçcnáczÉgçI= abó= uéÉwnáć= ëáęI= czó= właścáwáÉ= zêçzumáałó=éótanáÉ=nauczócáÉäa=éçëtawáçnÉ=w=àęzóâu=náÉmáÉcâám=EptaëáaâI=OMMMI= PTFK= jçżna= zatÉm= ëądzáćI= żÉ= wbêÉw= wóêażanóm= częëtç= çbawçm= êównçczÉënÉ= nauczanáÉ= dwócÜ= àęzóâów= çbcócÜ= àuż= na= ÉtaéáÉ= wczÉënçëzâçänóm= náÉ= wéłówa= na=dzáÉcá= nÉgatównáÉI= éçd=çczówáëtóm=waêunâáÉm=waêunâáÉm=zaéÉwnáÉnáa=çdJ éçwáÉdnáÉà=àaâçścá=nauczanáa=á=ëtwçêzÉnáa=ám=waêunâów=ëéêzóàaàącócÜ=éêzóëwaJ àanáu=àęzóâa=w=âçntÉâścáÉ=ÉduâacóànómK= aç=éçdçbnÉgç=wnáçëâu=dçëzäá=êçdzácÉI=nauczócáÉäÉ=á=dóêÉâcàa= pzâół=paäÉJ zàańëâácÜ=w=qçêunáuK=hçnëÉâwÉntnáÉ=çd=êçâu=OMMQ=wëzóëtâáÉ=dzáÉcá=êçzéçczónaJ jącÉ=nauâę=w=tÉà=ëzâçäÉ=êçzéçczónaàą=êównáÉż=nauâę=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=w=wómáaJ êzÉ=R=gçdzán=tógçdnáçwç=á=náÉmáÉcâáÉgç=w=wómáaêzÉ=O=gçdzán=tógçdnáçwçK=iÉâcàÉ= éêçwadzçnÉ=ëą=zabawçwç=á=náÉ=ëtançwáą=däa=dzáÉcá=çbcáążÉnáa=éçnad=máaêęK=lfÉêJ ta =ta =çêaz =çbëÉêwçwanÉ =éçzótównÉ =ÉfÉâtó =taâáÉà =nauâá =náÉ =tóäâç =náÉ =çdëtêaëzaàąI = äÉcz=ëâutÉcznáÉ=éêzócáągaàą=dç=ëzâçłó=êzÉëzÉ=zaántÉêÉëçwanócÜ=êçdzáców=Ew=êçâu= OMMQ=nauâę=w=âäaëáÉ=éáÉêwëzÉà=êçzéçczęłç=PS=dzáÉcáI=a=w=êçâu=OMMU=aż=VNFK== káÉ=tóäâç=ëzâçłó=éêówatnÉ=„ÉâëéÉêómÉntuàą”=wéêçwadzaàąc=dwa=àęzóâá=na= wczÉënóm =ÉtaéáÉ =nauâáK =t =pzâçäÉ =mçdëtawçwÉà =nê =V =w =qçêunáu =w =êamacÜ = wëéółéêacó=z=khgl=w=qçêunáu=éçza=éäançwómá=äÉâcàamá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=w= wómáaêzÉ=O=gçdzán=tógçdnáçwç=dçdatâçwÉ=äÉâcàÉ=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=w=wómáaJ êzÉ=O=gçdzán=tógçdnáçwç=w=êamacÜ=całçêçcznócÜ=éêaâtóâ=éêçwadzą=ëłucÜaczÉ= khglK= mêacuàą= éaêamá= éçd= çéáÉâą= nauczócáÉäá= nauczanáa= zántÉgêçwanÉgçI= naJ uczócáÉäá= àęzóâów= çbcócÜ= á= nauczócáÉäá= mÉtçdóâów= z= khglK= ka= éáÉêwëzócÜ= ëéçtâanáacÜ=z=êçdzácamá=dóêÉâcàa=ëzâçłó=á=zaéêçëzÉná=mÉtçdócó=ánfçêmuàą=êçdzáJ ców=ç=ëéçëçbáÉI=w=àaâá=nauczanÉ=będą=dzáÉcáI=nauczócáÉäÉ=dÉmçnëtêuàą=matÉêáałó= á=nagêanáa=z=äÉâcàáK=t=âçäÉànócÜ=äatacÜ=taâám=nauczanáÉm=çbàętócÜ=bółç=çd=TRB= dç=VMB=dzáÉcá=w=tÉà=ëzâçäÉI=a=çgêanáczÉnáa=wónáâaàą=êaczÉà=z=małÉà=äáczbó=ëtudÉnJ tów=na=éêaâtócÉ=a=náÉ=z=náÉwóëtaêczaàącÉà=áäçścá=cÜętnócÜK== péÉâtaâuäaênóm=éêzóâładÉm=ánácàatówó=wczÉënÉgç=nauczanáa=àęzóâów= çbJ cócÜ=àÉët=jáÉàëâáÉ=mêzÉdëzâçäÉ=ç=éêçfáäu=àęzóâçwóm=nê=NQ=w=qçêunáuK=t=éêzÉdJ ëzâçäu=tóm=êÉaäázçwnó=àÉët=éêçgêam=„häucz=dç=uczÉnáa=ëáę”=daäánó=açäóa=á=jáâçJ łaàa= sÉêaâëa= çéaêtó= ç=tÉçêáÉ=uczÉnáa=ëáę=iwa=tógçtëâáÉgçK= mçëzczÉgóänÉ= mçdułó=

U0


azáÉcâç=w=wáÉżó=_abÉä=czóäá=éêzógçtçwanáÉ=dç=wáÉäçàęzócznçścá=…

taâáÉ= àaâW= matÉmatóâa= á= matÉmatóâa= ëÉnëçêócznaI= äçgáâaI= éêçgêam= äátÉêacâáI= gêó= êçzwáàaàącÉI=„çd=bazgêanáa=dç=éáëanáa”I=éêçgêam=wázuaänçJéêzÉëtêzÉnnóI=âêÉatównÉ= mçdÉäçwanáÉI=âçnëtêuâcàÉI= éêçgêam=badawczóI= êucÜ=ÉâëéêÉëóànóI= éêçgêam=„tóJàaJ śwáat”=êÉaäázçwanÉ=ëą=éç=częścá=w=àęzóâacÜ=çbcócÜK=azáÉcá=uczą=ëáę=w=ëéçëób=naJ tuêaänóI= nauczócáÉä= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= z= çdéçwáÉdnám= éêzógçtçwanáÉm= éÉdagçJ gácznóm= á= àęzóâçwóm= zaéÉwnáa= cçdzáÉnnáÉ= dzáÉcáçm= cztÉêçgçdzánnó= âçntaât= z= jęzóâáÉm=a=nauczócáÉä=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=éêacuàÉ=z=dzáÉćmá=dwa=êazó=w=tógçdnáu= éç= dwáÉ= gçdzánóK= açmánuàÉ= ámÉêëàaI= éçdÉàścáÉ= naêêacóànÉ= á= zabawçwÉK= dêuéó= dzáÉcá=ëą=máÉëzanÉI=„êçdzánnÉ”I=bÉz=éçdzáału=na=wáÉâK=t=çéánáá=nauczócáÉäá=dzáÉcá=z= têzÉcÜ= gêué= àęzóâçwócÜ= z= taâ= ántÉnëównóm= têÉnángáÉm= àęzóâçwóm= ëą= baêdzáÉà= çtwaêtÉI=êçbáą=ëzóbëzÉ=éçëtęéó=á=„ëą=baêdzáÉà=êzutâáÉ”=çd=dzáÉcá=z=dçtócÜczaë=éêçJ wadzçnócÜ=gêué= çgóänçêçzwçàçwócÜK= ka= éêçśbó= êçdzáców= tzwK= gêuéó=„çgóänçJ êçzwçàçwÉ”= włączanç= w= éêçgêam= á= w= cÜwáäá= çbÉcnÉà= w= tÉn= ëéçëób= nauczanócÜ= àÉët=NOR=dzáÉcá=êçcznáÉK=„AbëçäwÉncá”=tÉgç=éêzÉdëzâçäa=éêzÉcÜçdząc=dç=êÉàçnçwÉàI= tóéçwÉà=ëzâçłó=éêzÉżówaàą=àÉdnaâ=éêawdzáwó=dêamatK=pzâçła=bçwáÉm=náÉ=zaéÉwJ náa=ám=cáągłoścá= nauâá= dwócÜ=àęzóâów= na= tóm=ëamóm=éçzáçmáÉ=á=ëtan=taâá=utêzóJ muàÉ=ëáę=âçnëÉâwÉntnáÉ=çd=âáäâu=äatK=máÉêwëzçâäaëáścá=wêacaàą=zatÉm=dç=éêzÉdëzâçJ äa= na= éçéçłudnáçwÉ=äÉâcàÉ=á=âçntónuacàę=nauâáK=t=âażdóm=z= çéáëanócÜ=éêzóâłaJ dów=dçbêÉà=éêaâtóâá=náÉmałą=êçäę=çdgêówa=çëçbáëtÉ=zaangażçwanáÉ=dóêÉâcàá=çêaz= nauczócáÉäá=w=danÉà=éäacówcÉK=tómaga=tç=éêzÉłamanáa=éÉwnÉà=baêáÉêó=á=ëtÉêÉçtóJ éçwÉgç=móśäÉnáa=na=tÉmat=nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜK=

= SK kowe spojrzenie na dódaktókę jęzóków obcóch – spójna dódaktóka wielojęzóczności mçwóżëzÉ=éêzóâładó=dçbêÉà=éêaâtóâá=uśwáadamáaàą=namI=żÉ=mçżäáwÉ=àÉët=êównçJ äÉgłÉ=nauczanáÉ=dwócÜ=àęzóâów=çbcócÜ=àuż=na=ÉtaéáÉ=wczÉënçëzâçänómI=a=nawÉt= éêzÉdëzâçänómK=páłą=êzÉczó=nauczanáÉ=taâáÉ=wómaga=àÉdnaâ=zmáanó=„têadócóànÉJ gç”= ëéçëçbu= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜK= wgçdnáÉ= z= dçtócÜczaëçwą= éêaâtóâą= nauczanáÉ= taâáÉ=éêzÉbáÉga= zwóâäÉ= dwutçêçwçW= äÉâcàa=àęzóâa= çbcÉgç=iO= á= àęzóâa= çbcÉgç=iP=náÉ=ma=żadnócÜ=wëéóänócÜ=ÉäÉmÉntów=á=éêçwadzçnÉ=àÉët=náÉzaäÉżnáÉ= çd=ëáÉbáÉK=mçdëumçwuàąc=éêçàÉât=Éduâacóànó=dçtóczącó=éêzógçtçwanáa= dç=wáÉJ äçàęzócznçścá=AdÉäÜÉád=háÉêÉéâa=á=oÉnatÉ=hêĆgÉê=ëtwáÉêdzaàąW=„tëéáÉêanáÉ=wáÉJ äçàęzócznçścá=w=âçntÉâścáÉ=ëzâçänóm=wómaga=zmáanó=dçtócÜczaëçwÉgç=éunâtu= wádzÉnáa=na=taâáI=w=âtóêóm=uczÉnáÉ=ëáę=wáÉäu=àęzóâów=náÉ=àÉët=éçëtêzÉganÉ=àaâç= çëçbnÉ=éêzÉbáÉgaàącÉ=çbçâ=ëáÉbáÉ=äub=éç=ëçbáÉ=éêçcÉëóI=äÉcz=àaâç=àÉdÉnI=âçêzóëtJ nó= däa= ucznáaI= złożçnó= éêçcÉëI= w= czaëáÉ= âtóêÉgç= uczącó= ëáę= ëáęgaàą= éç= ëwçàÉ= umáÉàętnçścá= á= dçśwáadczÉnáa= z= wáÉäu= àęzóâów”= EOMMTI= NNPFK= háÉêÉéâa= á= hêĆgÉê= éçëtuäuàą=tu= ëtçëçwanáÉ= nçwÉgç=éçdÉàścáaI=wÉdług= âtóêÉgç=äÉâcàÉ= çbu= àęzóâów= çbcócÜ= çêaz= taâżÉ= äÉâcàÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgç= éçwánnó= ëáę= wzaàÉmnáÉ= dç= ëáÉbáÉ= çdnçëáć=á=dçéÉłnáaćI=bóć=w=gêuncáÉ=êzÉczó=„àÉdną=ëéóàną=äÉâcàą”=á=éêzóczónáać=ëáę= dç= tÉgç= ëamÉgç= éêçcÉëu= êçzwáàanáa= âçméÉtÉncàá= àęzóâçwócÜK= matêząc= z= tÉà= éÉêJ ëéÉâtówó=bóć=mçżÉ=éçwánnç=éêzóàêzÉć=ëáę=âçncÉécàçm=dódaâtócznóm=çbÉcnóm=w=

UN


oÉgána=ptêzÉmÉëâa

naëzÉà=êzÉczówáëtçścá=ëzâçänÉàI=bó=ëtwáÉêdzáćI=czóI=á=w=àaâám=ëtçénáuI=éçzwaäaàą=çnÉ= na=éêzógçtçwanáÉ=naëzócÜ=ucznáów=dç=wáÉäçàęzócznçścáK=`zó=maàą=çnÉ=cÜaêaâtÉê= ántÉgêacóànóI=uwzgäędnáaàą=á=wóâçêzóëtuàą=däa=cÉäu=êçzwáàanáa=çgóänÉà=âçméÉtÉncàá= jęzóâçwÉà= áëtçtnÉ= cÉcÜó= éçdçbnócÜ= éêçcÉëów= éêzóëwaàanáa= àęzóâów= éáÉêwëzÉgçI= dêugáÉgç =á =âçäÉànócÜ? =qÉmu =cÉäçwá =mçżÉ =ëłużyć= mKánK =oÉmA =oÉfÉrÉnzraÜmÉn= fĆr= mäuraäÉ= AnsätzÉ= zu= péracÜÉn= und= huäturÉn= Enazwa= wÉêëàá= náÉmáÉcâçàęzócznÉàI= âtóêa= uâazała=ëáę=w=äáécu=OMMVF=czóäá=póstÉm=çéisu=âçncÉécài=dódaâtócznócÜ=dçtóczącócÜ=różnçrçdJ nçści=àęzóâów=i=âuätur=EtłumK=oKpKFK=qaâżÉ=jÉáβnÉê=á=oÉánfêáÉd=w=ëwçàÉà=„jÉÜêëéêaJ cÜágâÉátëdádaâtáâ”= EjÉáβnÉêI=hêĆgÉêI=NVVUI=ORSF=éçëtuäuàą=àuż=ëéóàną=„dódaâtóâę= wáÉäçàęzócznçścá”=çéaêtą=mKánK=ç=naëtęéuàącÉ=âçméçnÉntóW== · śwáadçmÉ=uaâtównáanáÉ=zaëçbów=wáÉdzó=éçcÜçdzącócÜ=z=iN=á=in=ucznáa= · włączanáÉ=w=àÉdÉn=ëóëtÉm=àęzóâów=éêzóëwçàçnócÜ=uéêzÉdnáç=á=éêzóëwaàaJ nócÜ=éóźnáÉà=çêaz=uwzgäędnáanáÉ=áëtnáÉàącÉà=àuż=wáÉäçàęzócznçścá=ucznáa= · wáęâëzÉ= çtwaêcáÉ= ëcÉnaêáuëzó= äÉâcàá= çêaz= uwzgäędnáanáÉ= wáÉäu= éÉêëéÉâJ tów=éçdczaë=éêacó=z=tÉâëtÉm= · ëéçtâanáa=z=àęzóâamá= · nçwÉ=éçdÉàścáÉ=dç=błędu=uwzgäędnáaàącÉ=badanáa=nad=àęzóâamá=éçśêÉdJ námá=ucznáa=EántÉêäanguagÉF= · éçłączÉnáÉ=wáÉäçàęzócznçścá=z=wáÉäçâuätuêçwçścáąK= mçëtuäató=tÉ=wóâçêzóëtanç=taâżÉ=w=dÉëâêóétçêacÜ=éêçéçnçwanócÜ=éêzÉz=oÉmAK== = `Üçć= w= śwáÉtäÉ= tócÜ= âêótÉêáów= zaéÉwnÉ= náÉ= wëzóëtâáÉ= éêzÉdëtawáçnÉ= éçwóżÉà= ánácàatówó=ÉduâacóànÉ=w=éÉłná=zaëługuàą=na=máanç=tócÜI=âtóêÉ=dçbêzÉ=éêzógçtçJ wuàą= ucznáów= dç= wáÉäçàęzócznçścáI= naäÉżałçbó= àÉ= àÉdnaâ= dçcÉnáć= àaâç= éêóbó= zadçśćuczónáÉnáa= éçtêzÉbçm= zmáÉnáaàącÉgç= ëáę= ëéçłÉczÉńëtwaK= w= éÉwnçścáą= waêtç= tÉż= dçâçnać= Éwaäuacàá= âçncÉécàá= dódaâtócznócÜ= çbÉcnócÜ= w= éçäëâáÉà= ëzâçäÉI= cç= z= âçäÉá= mçgłçbó= dçéêçwadzáć= dç= âçnáÉcznÉà= mçdófáâacàá= á= dçëtçëçJ wanáa= ácÜ= dç= wómáÉnáçnócÜ= wóżÉà= wómagańK= fëtçtnó= wódaàÉ= ëáę= taâżÉ= faâtI= żÉ= zaäÉcanó= ántÉgêacóànó= cÜaêaâtÉê= taâáÉgç= nauczanáa= çdéçwáada= âçncÉécàá= zántÉJ gêçwanÉgç= nauczanáa= na= ÉtaéáÉ= wczÉënçëzâçänómI= cç= mçżÉ= bóć= dçdatâçwóm= aêgumÉntÉm=za=wczÉënóm=wéêçwadzanáÉm=dwócÜ=àęzóâów=çbcócÜK=

= TK modsumowanie dêuéa=fntÉäÉâtuaäáëtów= dëK=aáaäçgu=jáędzóâuätuêçwÉgç=utwçêzçna=z=ánácàatówó= hçmáëàá= buêçéÉàëâáÉà ëtwáÉêdzáła= w= ëwçám= êaéçêcáÉW= „oóżnçêçdnçść= àęzóâçwa= àÉët=däa=buêçéó=wózwanáÉmK=iÉcz=àÉët=tçI=naëzóm=zdanáÉmI=wózwanáÉ=zbawáÉnnÉK= aäa= âażdÉgç= ëéçłÉczÉńëtwa= äudzâáÉgçI= êóżnçêçdnçść= àęzóâçwaI= âuätuêçwaI= ÉtJ náczna= äub= êÉäágáàna= éêzónçëá= zaêównç= âçêzóścáI= àaâ= á= têudnçścáI= àÉët= źêódłÉm= bçgactwaI=aäÉ=êównáÉż źêódłÉm=naéáęćK=jądêą=éçëtawą=àÉët=êçzéçznanáÉ=złożçJ nçścá=zàawáëâa=çêaz=włożÉnáÉ=wóëáłâu=w=cÉäu=zmaâëómaäázçwanáa=âçêzóścá=á=zmáJ námaäázçwanáa=têudnçścáK”=oçzëądnÉ=bółçbó=zatÉm=wóâçêzóëtanáÉ=zacÜçdzącócÜ=

U2


azáÉcâç=w=wáÉżó=_abÉä=czóäá=éêzógçtçwanáÉ=dç=wáÉäçàęzócznçścá=…

éêçcÉëów= àęzóâçwócÜ= á= êçztêçénÉ= wóâçêzóëtanáÉ= áëtnáÉàącÉgç= àuż= éçtÉncàałuI= wëéáÉêanáÉ=ánácàatów= maàącócÜ=na= cÉäu= wéêçwadzanáÉ= nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=çd= naàwczÉśnáÉàëzócÜ=äat=ëzâçänócÜ=á=twçêzÉnáÉ=éêçgêamów= ÉduâacóànócÜ=çéaêtócÜ= ç=âçncÉécàę=dódaâtóâá=wáÉäçàęzócznçścáK=

BfBifldoAcfA

= Głçwacâa= _K= OMMOK= „háäâa= êÉfäÉâëàá= na= tÉmat= wáÉäçàęzócznçścá”K= Jęzóâi= lbcÉ= w= pzâçäÉ=kauczaniÉ=dwuàęzócznÉK=kumÉê=ëéÉcàaänóW=NRJOMK= eufÉáëÉnI=_K=OMMPK=„huêzÉ=bánfĆÜêung=án=dáÉ=äánguáëtáëcÜÉ=_aëáë”K=EwF=jÉÜrséraJ cÜigâÉitsâçnzÉét= –= qÉrtiärséracÜÉnäÉrnÉn= –= aÉutscÜ= nacÜ= bngäiscÜK= EêÉdK= _êátta= eufÉáëÉnI=_K=á=dK=kÉunÉêFK=ptêaβbuêgW=tódawnáctwa=oadó=buêçéóW=VJNQ= háÉêÉéâaI= AK= á= oK= hêĆgÉêK= OMMTK= „jÉÜêëéêacÜágâÉát= án= dÉê= dêundëcÜuäÉJsáëáçn= çdÉê=oÉaäátätI=cçêtëcÜêáttÉ=ám=fêĆÜÉn=cêÉmdëéêacÜÉnuntÉêêácÜt”K=EwFW=Auf= dÉm= tÉgÉ= zur= jÉÜrséracÜigâÉitK =EêÉdK =háÉêÉéâaI =AKX =häÉánI =bK =á =oK =hêĆgÉêFK = qĆbángÉnK=dĆntÉê=kaêê=sÉêäagW=NNPJNPS= huêczI= fK= OMMTK= msócÜçäçgicznÉ= aséÉâtó= dwuàęzócznçściK= ddańëâK= ddańëâáÉ= tódawnáctwç=mëócÜçäçgácznÉK= iáëtI=dK=OMMNK=„aaë=dÉÜáên=Üat=mäatz=fĆê=váÉäÉ=péêacÜÉn”K=qrÉfféunât=dÉutscÜÉ=péraJ cÜÉI=péracÜfördÉrung=vçn=mÉÜrséracÜigÉn=hindÉrn=in=qagÉsÉinricÜtungÉn=cçrscÜungsJ ansätzÉ= –= hçnzÉétÉ= –= brfaÜrungÉn= binÉ= qagungsdçâumÉntatiçn= mêçàÉâtÜÉft= RK= aÉutëcÜÉë= gugÉndánëtátut= ÉK= sW= NNJNTI= ÜttéWLLwwwKdàáKdÉLbábëL= agf_péêacÜfçÉêdÉêqaggKédf=at=PMKMUKOMMV== jÉáßnÉêI=cK=á=jK=oÉánfêáÉd=EwódKFK=NVVUK=jÉÜrséracÜigâÉitsdidaâtiâK=hçnzÉétÉI=AnaäósÉnI= iÉÜrÉrfaÜrungÉn=mit=rçmaniscÜÉn=péracÜÉnK=qĆbángÉnK=dĆntÉê=kaêê=sÉêäagK= juêâçwëâa=AK=á=gK=wáÉäáńëâaK=OMMMK=„ltwaêcáÉ=na=àęzóâá=á=âuätuêó=śwáata”K=mêçàÉât= ‘ganua=iinguarum’=–=„Brama=gęzóâów”K=`Éntêum=gęzóâów=kçwçżótnócÜ=oaJ dó= buêçéó= w= dêazuK= ÜttéWLLàaäángKÉcmäKatLédfdçcëLfo_édfëLàÉzóâáKédfK= at=PMKMUKOMMV= kátëcÜI= `K= OMMTK= „jÉÜêëéêacÜágâÉátW= bánÉ= nÉuêçwáëëÉnëcÜaftäácÜÉ= mÉêëéÉâtávÉ”K= EwFW= jÉÜrséracÜigâÉit=bÉi=hindÉrn=und=brwacÜsÉnÉnI=brwÉrbI=cçrmÉnI=cördÉrungK= EêÉdK=AnëtattI=qKFK=qĆbángÉnK=kaêê=cêancÉ=AttÉmétç=sÉêäagW=QTJSU= oada= buêçéóK= OMMPK= burçéÉàsâi= sóstÉm= çéisu= âształcÉnia= àÉzóâçwÉgçW= uczÉniÉ= sięI= naJ uczaniÉI= çcÉnianiÉK= taêëzawaK= tódawnáctwa= `ÉntêaänÉgç=lśêçdâa= açëâçJ naäÉnáa=kauczócáÉäáK= oçcÜÉI= gK= OMMRK= crÉmdséracÜÉnÉrwÉrb= –= crÉmdséracÜÉndidaâtiâK= qĆbángÉnI= _aëÉäK= kaêê=cêancâÉ=sÉêäag=rqmK= ptaëáaâI=eK=OMMMK=„cêĆÜbÉgánn=ám=cêÉmdëéêacÜÉnuntÉêêácÜtW=mçtÉnzáaäÉ=und=mêçbJ äÉmÉ”K= cäÉnsburgÉr= maéiÉrÉ= zur= jÉÜrséracÜigâÉit= und= huäturviÉäfaät= im= rntÉrricÜtK= EêÉdK=AééÉätauÉêI=bKFK=eÉft=OOLOPK=rnávÉêëátät=cäÉnëbuêgW=NMJQTK= =

UP


oÉgána=ptêzÉmÉëâa

AkAifwltAkb alhrjbkqv = `andÉäáÉêI= jKI= `amáääÉêá= dêámaI= AKI= `aëtÉääçttáIsKI= dÉ= máÉtêçI= gKcKI= iöêánczI= fKI= jÉáßnÉêI=cKgKI=pcÜêödÉêJpuêaI=AKI= kçguÉêçäI= AK=á= jK=jçäánáéK= oÉmA= oÉfÉJ rÉnzraÜmÉn=fĆr=mäuraäÉ=AnsätzÉ=zu=péracÜÉn=und=huäturÉnK=OMMTK=`Éntêum=gÉzóJ âów= kçwçżótnócÜ= oadó= buêçéó= w= dêazuK= ÜttéWLLwwwKÉcmäKatLmtéOL= éubäácatáçnëL`Q_oÉmA_MVMTOQ_faqKédfK=at=PMKMUKOMMVK= hçmáëàa=tëéóänçt=buêçéÉàëâácÜK=açâumÉnt=rçbçczó=âçmisài=pérawçzdaniÉ=z=rÉaäizacài= éäanu=działania=éçd=tótułÉm=„mrçmçwaniÉ=nauâi=àęzóâówI=çbcócÜ=i=różnçrçdnçści=àęJ zóâçwÉà”K= NRKNNKOMMTI= hljEOMMTF= RRQ= wÉêëàa= çëtatÉcznaLOK= _êuâëÉäaK= ÜttéWLLÉcKÉuêçéaKÉuLÉducatáçnLéçäácáÉëLäangLdçcLcçmRRQ_éäKédfK= at= PMKMUKOMMVK= hçmunáâat=hçmáëàá=dç=maêäamÉntu=buêçéÉàëâáÉgçI=oadóI=buêçéÉàëâáÉgç=hçmáJ tÉtu= bâçnçmácznçJpéçłÉcznÉgç= á= hçmátÉtu= oÉgáçnówK= tiÉäçàęzócznçśćW= atut=däa=burçéó=i=wséóänÉ=zçbçwiązaniÉ=péis=działań=wséóänçtó=w=dziÉdziniÉ=wiÉäçàęJ zócznçści=çraz=wóniâi=intÉrnÉtçwócÜ=âçnsuätacài=éubäicznócÜK= açâumÉnt= êçbçczó= służb=âçmáëàá=açâumÉnt=tçwaêzóëzącóK=_êuâëÉäaK=OMMUK=pbhEOMMUF=OQQPK= ÜttéWLLÉuêçéaKÉuLgÉnÉêaäêÉéçêtLéäLêgOMMUéäKédfK=at=OKMQKOMNMK= iáët=znanócÜ=çëçbáëtçścá= dç=éêÉmáÉêaK=éçnáÉdzáałÉâ= ON=äáéca=OMMU=NOWNRK=AngiÉäJ sâi= àuż= çd= éiÉrwszÉà= âäasóK= ÜttéWLLwwwKdzáÉnnáâKéäLwódaêzÉnáaLéáÉêwëzÉJ angáÉäëâáLaêtácäÉONMUPQLAngáÉäëâá_àuz_çd_éáÉêwëzÉà_âäaëóKÜtmäK= at= PMKMUKOMMV= hçmáëàa=tëéóänçt=buêçéÉàëâácÜK=hçmunáâat=hçmáëàá=dç=oadó=maêäamÉntu=buêçJ éÉàëâáÉgç=hçmátÉtu=bâçnçmácznçJpéçłÉcznÉgç=çêaz=hçmátÉtu=oÉgáçnówI= kçwa= ëtêatÉgáa= êamçwa= w= ëéêawáÉ= wáÉäçàęzócznçścáK= OOKNNKOMMRI= `çm= EOMMRF= RVS= wÉêëàa= çëtatÉcznaK= _êuâëÉäaK= ÜttéWLLÉcKÉuêçéaKÉuLÉducatáçnL= éçäácáÉëLäangLdçcLcçmRVS_éäKédfK=at=PMKMUKOMMVK= mçdstawa=érçgramçwa=wócÜçwania=érzÉdszâçänÉgç=däa=érzÉdszâçäiI=çddziałów=érzÉdszâçänócÜ= w=szâçłacÜ=éçdstawçwócÜ=çraz=innócÜ=fçrm=wócÜçwania=érzÉdszâçänÉgçK=wałącznáâ=nê= N=dç=oçzéçêządzÉnáa=jánáëtêa=bduâacàá=kaêçdçwÉà=z=dnáa=OP=gêudnáa=OMMUK= ÜttéWLLbáéKmÉnKgçvKéäLmÉn_báéLaâtó_éêawnÉLêçzéçêzadzÉnáÉ_OMMUNOOP= _zaä_NKédfK=at=PMKMUKOMMVK= mçdstawa=érçgramçwa=âształcÉnia=çgóänÉgç=däa=szâół=éçdstawçwócÜK=f=Étaé=ÉduâacóànóW=âäasó= fJfffI=Éduâacàa=wczÉsnçszâçänaK=wałącznáâ= nê=O=dç=oçzéçêządzÉnáa=jánáëtêa= bduâacàá= kaêçdçwÉà= z= dnáa= OP= gêudnáa= OMMUK= ÜttéWLLbáéKmÉnKgçvKéäL= mÉn_báéLaâtó_éêawnÉLêçzéçêzadzÉnáÉ_OMMUNOOP_zaä_NKédfK=at=PMKMUKOMMVK= oada=buêçéÉàëâa=w=_aêcÉäçnáÉI=NRJNS=maêca=OMMOKI=hçnâäuzàÉ=mêÉzódÉncàáI=część=fI=QPKNKI= ÜttéWLLwwwKuâáÉKgçvKéäLeimLmçántántgêKnëfLMLc`aAOR__U_NSRaVS`NOR SbTRMMRSMSNMLAfáäÉLjbRNNNKédfK=at=PMKMUKOMMV= wbawiÉnnÉ=wózwaniÉI=w=àaâi=séçsób=wiÉäçść=àęzóâów=mçgłabó=sâçnsçäidçwać=ÉurçéęI=érçéçzócàÉ= gruéó= intÉäÉâtuaäistów=dsK= diaäçgu= międzóâuäturçwÉgç= utwçrzçnÉà= z= inicàatówó= âçmisài= ÉurçéÉàsâiÉàK= OMMUK= _êuâëÉäaK= rêząd= lfácàaänócÜ= mubäáâacàá= tëéóänçt= buêçJ éÉàëâácÜK=ÜttéWLLéubäácatáçnëKÉuêçéaKÉuLándÉx_éäKÜtmK=at=PMKMUKOMMV=

U4


jałgorzata Bielicka

hçäÉgium=gęzóâów=lbcócÜ= mçznań=rAj=

AhqvtACgA mAjfĘCf ArqlBfldoAcfCwkbg gAhl gbabk w CwvkkfhÓt tpmfboAgĄCvCe Acbhqvtkb rCwbkfb pfĘ kA ibhCgf JĘwvhA lBCbdl Activation of autobiographical memoró as a factor supporting affective learning in cii qÜÉ =éêÉëÉnt =éaéÉê =fçcuëÉë =çn =çnÉ =çf =tÜÉ =tÜÉçêáÉë =ëuééçêtáng =affÉct =án = fçêÉágn=äanguagÉ=äÉaênángI=namÉäó=tÜÉ=tÜÉçêó=çf=autçbáçgêaéÜácaä=mÉmçêóK= fn= cçntêaët=tç= mçtÜÉê= tçnguÉ= uëÉI=ántÉêactáçn=duêáng= a= fçêÉágn=äanguagÉ= äÉëëçn=áë=a=çnÉJdámÉnëáçnJéÜÉnçmÉnçn=taâáng=éäacÉ=„ÜÉêÉ=and=nçw”=tÜat= dçÉë=nçt=êÉgáëtÉê=án=tÜÉ=éÉêëçnaä=Üáëtçêó=çf=tÜÉ=äÉaênÉêK=Actávatáçn=çf=tÜÉ= autçbáçgêaéÜácaä= mÉmçêó= cçuäd= çvÉêcçmÉ= tÜÉëÉ= äámátatáçnëK= AftÉê= tÜÉ= éêÉëÉntatáçn= çf= tÜÉ= cÜaêactÉêáëtácë= çf= autçbáçgêaéÜácaä= mÉmçêóI= ëucÜ= aë= tÜÉ=Émçtáçnaä=ándÉx=and=átë=êÉäatáçn=tç=tÜÉ=támÉ=and=éäacÉ=çf=tÜÉ=ëátuatáçnI= tÜÉ=waóë=çf=actávatáng=át=duêáng=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉëëçnë=wáää=bÉ=dÉëcêábÉdK==

= NK tstęp kánáÉàëzó=aêtóâuł=àÉët=éêóbą=ëéçàêzÉnáa=na=àęzóâ=çbcó=àaâç=àÉdÉn=z=ÉäÉmÉntów=twçJ êzÉnáa=naêêacàáI=czóäá=tÉâëtu=ëtêuâtuêózuàącÉgç=çëçbáëtÉ=dçśwáadczÉnáÉK=ddó=uczómó= ëáę=àęzóâa=çàczóëtÉgçI=wtaéáa=ëáę=çn=w=ándówáduaäną=Üáëtçêáę=człçwáÉâa=á=łączó=tçI= cç =nçwÉ =z =tómI =cç =ëtaêÉI =mánáçnÉI =éêzÉëzłÉK =„katçmáaët =gdó =mówámó =w =àęzóâu = çbcómI= wëzóëtâç= ëtaàÉ= ëáę= tÉêaźnáÉàëzçścáąI= éçnáÉważ= uczącó=ëáę= náÉ= éçëáadaàą= w= jęzóâu=çbcóm=máäczącócÜ=wëéçmnáÉń=çdnçëzącócÜ=ëáę=dç=çëçbáëtÉàI=a= taâżÉ=ëéçJ łÉcznÉà=–=éêzÉfáätêçwanÉà=zawëzÉ=éêzÉz=tę=çëçbáëtą=–=ÜáëtçêááK=ptąd=tÉż=àęzóâ=çbcó= będzáÉ=äub=àÉët= däa=uczącÉgç=ëáę=zàawáëâáÉm=àÉdnçwómáaêçwómI= zàawáëâáÉm=…tu= á= tÉêaz»”=EpcÜwÉêdtfÉgÉê=NVVSW=QPTI=tłumK=jK_KFK=`zónnáâáÉmI=âtóêó=mógłbó=cÜçcáaż=

U5


jałgçêzata=_áÉäácâa

częścáçwç=znáwÉäçwać=éçwóżÉà=wëéçmnáaną=àÉdnçwómáaêçwçść=éêçcÉëu=nauczaJ náa= àęzóâa= çbcÉgç= àÉët= afÉâtównçśćK= mêzÉżócáa= w= éêçcÉëáÉ= dódaâtócznóm= EtutaàW= éêóba=ëtwçêzÉnáa=Ééázçdów=ç=cÜaêaâtÉêzÉ=autçbáçgêafácznómF=mçgłóbó=wéáëać=ëáę= autÉntócznáÉ=w=ándówáduaäną=naêêacàę żócáçwą=çëçbó=uczącÉà=ëáęK=qÉçêáa=zwáązana= z= éamáęcáą= autçbáçgêafáczną= baêdzç= mçcnç= wëéáÉêa= naêêacóànçJantêçéçäçgáczną= éÉêëéÉâtówę=uczÉnáa=ëáę=àK=çbcÉgç=á=äÉgátómázuàÉ=afÉâtównçść=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=á= nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgçK=

= OK hrótki historócznó rós afektówności w glottodódaktóce AfÉâtównçść=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=náÉ=naäÉżó=dç=zàawáëâ=çdâêówanócÜ=dçéáÉêç= w=çëtatnácÜ=dÉâadacÜ=éêzÉz=gäçttçdódaâtóâówK=jçtów=éêzÉżócáa=baêdzç=głębçJ âç= éçdâêÉśäaäá= àuż= êÉfçêmatçêzó= czaëów= êÉfçêm= àaâ= sáëtçê= w= znanÉà= éubäáâacàá= nuçusèuÉ=tandÉm=ENUUOFK=kadanáÉ=wáęâëzÉgç=znaczÉnáa=wëzÉäâám=éêzÉàawçm=afÉâJ tównóm=na=äÉâcàacÜ=àK=çbcÉgç=éçëtuäuàą=zdÉcódçwanáÉ=dódaâtócó=nuêtu=ÜumanáJ ëtócznÉgç=àaâ=jçëâçwátz=ENVTUF=czó=ptÉvácâ=ENVVMFK=waántÉêÉëçwanáÉ=afÉâtównçJ ścáą=wádçcznÉ=àÉët=taâżÉ=w=taâ=zwanócÜ=mÉtçdacÜ=aätÉênatównócÜ=utwçêzçnócÜ= na=faäá=nuêtu=ÜumanáëtócznÉgçI=cÜaêaâtÉêózuàącócÜ=ëáę=Üçäáëtócznóm=uàęcáÉm=tznK= uwzgäędnáÉnáÉm= w= éêçcÉëáÉ= uczÉnáa= zaêównç= ëfÉêó= ántÉäÉâtuaänÉà= ucznáa= àaâ= á= ëfÉêó=afÉâtównÉà=E_auê=NVVMI=lêtnÉê=NVVUI=Anáëámçwácz=OMMMFK=qaâżÉ=w=gäçttçJ dódaâtócÉ= éçäëâáÉà= çëtatnácÜ= dÉâad= wóbêanÉ= aëéÉâtó= afÉâtównçścá= ëtałó= ëáę= éêzÉdmáçtÉm= êçzważań= tÉçêÉtócznócÜ= uàętócÜ= w= fçêmáÉ= wáęâëzócÜ= éubäáâacàá= Ehçmçêçwëâa= NVTUI= páÉâJmáëâçzub= NVVRI= páÉâJmáëâçzub= á= tacÜ= OMMSI= tçàtóJ nÉâJjuëáâ= OMMNFK= t= káÉmczÉcÜ= badanáa= nad= afÉâtównçścáą=w= nauczanáu= àęzóJ âów =çbcócÜ =éêzÉéêçwadzçnç =w =äatacÜ =UMtócÜ =á =VMtócÜK =kaàbaêdzáÉà =znanÉ =ëą= éubäáâacàÉ= AéÉäta= ENVVSaINVVSbF= çêaz= AéÉäta= á= hçÉênága= ENVVQFK= t= çëtatnácÜ= äatacÜ=êçzäÉgłÉ=badanáa=nad=mçtówacàą=éêçwadzá=oáÉmÉê=EOMMRFK=

= PK qeorie argumentujące za włączeniem przeżócia w proces uczenia się i nauczania kauâá= êÉfÉêÉncóànÉ= gäçttçdódaâtóâá= dçëtaêczółó= àuż= wáÉäÉ= tÉçêáá= wëâazuàącócÜ= na= wagę=Émçcàá=w=żócáu=człçwáÉâaK=mçnáżÉà=éêzÉdëtawáam=âêótâáÉ=uàęcáÉ=âáäâu=z=nácÜK== rmósł= a= ÉmçcàÉ= – mëócÜçäçgáa= âçńca= uu= wáÉâu= á= éçczątâów= uuf= wóâazuàÉI= żÉ= „cÜłçdnó”=umóëł=náÉ=áëtnáÉàÉ=á=náÉ=naäÉżó=mówáć=ç=êçzdzáÉänçścá=umóëłu=á=Émçcàá= Ehçäańczóâ= OMMQFK= „rmóëł= bÉz= Émçcàá= náÉ= mçżna= nazwać= umóëłÉmK= gÉët= çn= duëzą=z=äçdu=–=zámną=áëtçtąI=âtóêa=náÉ=ma=żadnócÜ=éêagnáÉńI=äęâówI=ëmutâówI= náÉ=çdczuwa=cáÉêéáÉń=aná=éêzóàÉmnçścá”=EiÉaçux=OMMMWOUFK=mçdçbnáÉ=aamaëáç= EOMMOWVFW=„pugÉêuàę=àÉdónáÉI=áż=éÉwnÉ=aëéÉâtó=éêçcÉëów=ÉmçcàçnaänócÜ=á=uczuJ cáçwócÜ=ëą=náÉzbędnÉ=dç=funâcàçnçwanáa=êacàçnaänçścáK=t=naàäÉéëzóm=éêzóéadJ âu=uczucáa=éçéócÜaàą=naë=wÉ=właścáwóm=âáÉêunâuI=éêçwadząc=dç=çdéçwáÉdnáÉJ gç= máÉàëca=w=éêzÉëtêzÉná= dÉcózóànÉàI=w=âtóêóm=mçżÉmó= właścáwáÉ=wóâçêzóëtać=

U6


Aâtówacàa=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=àaâç=àÉdÉn=z=czónnáâów=wëéáÉêaàącócÜ=…

naêzędzáa= naëzÉà= äçgáâá= x…zK= qaâ= wáęc= ÉmçcàÉI= uczucáa= á= êÉguäacàa= báçäçgácznaI= uczÉëtnáczą=w=twçêzÉnáu=umóëłuI=a=naàéêçëtëzÉ=funâcàÉ=çêganázmu=ëéäataàą=ëáę=z= naàbaêdzáÉà=wóêafánçwanómá=éçzáçmamá=ántÉäÉâtu”K= pÉäÉâtównó=wéłów=ÉmçcàiK=pÉäÉâtównó=wéłów=Émçcàá= badał=_êçwÉêI=âtóêó=twáÉêdzáI=żÉ= éêzó=éêzÉtwaêzanáu=ánfçêmacàá=uczucáa= çëçbó= dzáałaàą=náczóm=ëÉäÉâcàçnuàącó=fáätêK= cáätê=tÉn=àÉët=éêzÉéuëzczaänó=däa=matÉêáałuI=âtóêó=wëéółgêa=z=naëtêçàÉm=éÉêcÉéuàąJ cÉgçI=natçmáaët=náÉéêzÉéuëzczaänó=däa=matÉêáału=náÉ=éêzóëtaàącÉgç=dç=àÉgç=naëtêçJ àuK= tażnómá= czónnáâamá= wéłówaàącómá= na= wódaànçść= éamáęcá= ëą= ántÉnëównÉ= uczucáa=éêzó=éêzóëwaàanáu=ánfçêmacàá=á=dużó=ëtçéáÉń=ważnçścá=matÉêáałuK=waéçmáJ nanáÉ= ëéçwçdçwanÉ= àÉët= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= náëâą= ëubáÉâtówną= çcÉną= êÉäÉwancàá= matÉêáału=àaâ=á=bêaâuàącą=uwagą=éêzó=àÉgç=uczÉnáu=ëáę=EbdÉämann=NVVSFK= hrasÜÉn’s=mçnitçr=tÜÉçróK=jçdÉäÉmI=âtóêó=zdÉcódçwanáÉ=éçdâêÉśäa=dużą=êçäę=czónJ náâów=afÉâtównócÜ=w=aâwázócàá=àęzóâów=çbcócÜ=àÉët=tÉçêáa=hêaëÜÉnaK=däçttçdóJ daâtócó= náÉ= çgêanáczaàą= wóëtęéçwanáa= fáätêa= afÉâtównÉgç= tóäâç= dç= náÉśwáadçJ mócÜ= éêçcÉëów= aâwázócàáI= äÉcz= àÉgç= áëtnáÉnáÉ= éçdâêÉśäaàą= taâżÉ= w= éêçcÉëacÜ= uczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉgçI=czÉgç=wónáâáÉm=àÉët=cáągłó=éçwêót=dç=badań=nad=êçäą= mçtówacàá=EpáÉâJmáëâçzub=NVVRI=aöênÉó=OMMOFI= cunâcàçnçwaniÉ=çbu=éółâuä=mózguK=_adanáa=nad=funâcàçnçwanáÉm=çbu= éółâuä=móJ zgçwócÜ=uàawnáłó=zdÉcódçwanÉ=ácÜ=ëéÉcàaäázacàÉ=funâcàçnaänÉK=mçdâêÉśäa=ëáęI=żÉ= éêawa= éółâuäa= mózgçwa= çdéçwáÉdzáaäna= mKánK= za= wóçbêaźnáęI= maêzÉnáaI= ántuJ ácàęI=zdçänçścá=muzócznÉI=czó=éäaëtócznÉ=czóäá=funâcàÉ=zwáązanÉ=zÉ=ëfÉêą=ÉmçcàçJ naäną= człçwáÉâaI= ëéÉłnáa= êównáÉ= ważnÉ= funâcàÉI= âtóêÉ= náÉ= éçwánnó= bóć= zanáÉJ dbówanÉ=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáę=EsÉëtÉê=NVVUFK= msócÜçäçgia= ÜumanistócznaK=rzaëadnáÉnáÉ= afÉâtównÉgç= éçdÉàścáa= dç= nauczanáa= dçJ ëtaêcza= taâżÉ=éëócÜçäçgáa= éçtêzÉbI=ëzczÉgóänáÉ=éçdÉàścáÉ=ÜumanáëtócznÉI=êÉéêÉJ zÉntçwanÉ=éêzÉz=AbêaÜama=jaëäçwaK=pwçàą=tÉçêáę=mçtówacàá=çéaêł=çn=na=tzwK= ÜáÉêaêcÜáá=éçtêzÉb=–=çdnçëzącócÜ=ëáę=dç=ëfÉêó=zaêównç=ántÉäÉâtuaänÉà=àaâ=á=ÉmçJ càçnaänÉà= àaâ= néKW= éçtêzÉba= éêzónaäÉżnçścá= á= máłoścáI= éçtêzÉba= ëzacunâuI= éêaJ gnáÉnáa= wáÉdzó= á= êçzumáÉnáaI= éçtêzÉbó= ÉëtÉtócznÉ= çêaz= éçtêzÉbó= ëamçuêzÉczóJ wáëtnáÉnáa=ëáę=Ejaëäçw=NVVMFK= hçncÉécàa= fntÉäigÉncài=tiÉäçraâicÜ=dardnÉra=dçëtaêcza=êównáÉż=éêzÉëłanâá=dç=wéêçwaJ dzÉnáa=wáęâëzÉà=Émçcàçnaänçścá=na=tÉêÉn=ëzâçłóK=t=àÉà=uàęcáu=ántÉäágÉncàa=tç=„zdçäJ nçść=êçzwáązówanáa= éêçbäÉmów=äub=twçêzÉnáa= éêçduâtówI=âtóêÉ= maàą=âçnâêÉtnÉ= znaczÉnáÉ= w= danóm= śêçdçwáëâu= czó= âçntÉâścáÉ= âuätuêçwóm= äub= ëéçłÉcznóm”= EdaêdnÉê= OMMOW= PSFK= tg= daêdnÉêa= áëtnáÉàą= naëtęéuàącÉ= ántÉäágÉncàÉW= muzócznaI= cáÉäÉënçJâánÉëtÉtócznaI= äçgácznçJmatÉmatócznaI= àęzóâçwaI= éêzÉëtêzÉnnaI= ántÉêéÉêJ ëçnaäna=çêaz=ántêaéÉêëçnaänaK=qaâ=dużó=êÉéÉêtuaê=êçdzaàów=ántÉäágÉncàá=ucznáów=–= taâżÉ= zwáązanócÜ= z= Émçcàçnaänóm= wómáaêÉm= człçwáÉâa= –= éçwánáÉn= zmuëzać= ëzâçłę=dç=fçêmułçwanáa=cÉäów=wáÉäçéłaëzczóznçwÉgç=êçzwçàu=ucznáaK== fntÉäigÉncàa=ÉmçcàçnaänaK mëócÜçäçgçwáÉ=éçëtuäuàą=âçnáÉcznçść=êçzwáàanáa=ántÉäágÉnJ càá=ÉmçcàçnaänÉà=ucznáów=àaâç=umáÉàętnçścá=náÉçdzçwnÉà=w=żócáu=âażdÉgç=człçJ wáÉâaK= t= ëâład= ántÉäágÉncàá= ÉmçcàçnaänÉà= wcÜçdzą= taâáÉ=umáÉàętnçścá= àaâW= znaJ àçmçść= właënócÜ= ÉmçcàáI= âáÉêçwanáÉ= ÉmçcàamáI= zdçänçść= mçtówçwanáa= ëáęI=

UT


jałgçêzata=_áÉäácâa

êçzéçznawanáÉ=Émçcàá=u=ánnócÜ=çêaz=nawáązówanáÉ=á=éçdtêzómówanáÉ=zwáązâów= z=ánnómá=EptÉênbÉêg=á=paäçvÉó=za=dçäÉman=NVVTFK= msócÜçäçgia=rçzwçàu=dziÉci=i=młçdziÉżó wëâazuàÉ=na=dużą=éçtêzÉbę=wóêażanáa=ëwçácÜ= Émçcàá=éêzÉz=dzáÉcá=á=młçdzáÉż=ElbucÜçwëâa=OMMNI=fäuâ=OMMOFK= mamięć=autçbiçgraficzna=àaâç=àÉdÉn=z=sóstÉmów=éamięci=długçtrwałÉàK=oçzważanáa=tÉà=tÉçêáá= éçdÉàmuàę=w=âçäÉànócÜ=êçzdzáałacÜK=

4K Aktówizacja pamięci autobiograficznej mamáęć=mçżÉ=bóć=dÉfánáçwana=àaâç=zdçänçść=umóëłu=dç=éêzÉcÜçwówanáa=á=wóJ dçbócáa=ánfçêmacàá=Ewámbaêdç=á=dÉêêág=OMMUW=OPOF=äub=àaâç=mÉcÜanázm=éêzÉnçJ ëzącó= dçśwáadczÉnáÉ= śwáata= zÉwnętêznÉgç= dç= ëtêuâtuêó= ëóëtÉmu= nÉêwçwÉgç= çêganázmu= EjaêâçwátëcÜ= á= tÉäzÉê= OMMRW=NOFK=qa= dêuga=dÉfánácàa= wódaàÉ=ëáę=bóć= na=éçtêzÉbó=éêçcÉëów=gäçttçdódaâtcznócÜ=baêdzáÉà=têafnaI=gdóż=éçdâêÉśäa=âçmJ éäÉmÉntaênçść=éêçcÉëów=báçäçgácznócÜI=ëéçłÉcznócÜ=á= éëócÜácznócÜ=człçwáÉâaK= iÉâcàa=àęzóâa=çbcÉgç=tç=éêzÉcáÉż=éêaca=z=ucznáÉm=wóéçëażçnóm=w=ándówáduaäJ nÉ=cÉcÜó=éçznawczÉ=á=ëçcàçJafÉâtównÉI=àaâ=á=ç=êóżnóm=zaéäÉczu=gÉnÉtócznómK== t=éëócÜçäçgáá=éamáęcá=çéáëówanÉ=ëą=taâżÉ=P=éêçcÉëó=mÉntaänÉ=waêunâuàącÉ= éêzóéçmánanáÉ=ëçbáÉ=àaâáÉgçś=dçśwáadczÉnáa=éç=éÉwnóm=czaëáÉW=âçdçwanáÉI=éêzÉJ cÜçwówanáÉ= á= wódçbówanáÉK= hçdçwanáÉ= tç= éêçcÉëI= dzáęâá= âtóêÉmu= ánfçêmacàa= ç= bçdźcu= zçëtanáÉ= éêzÉâëztałcçna= w= ëéÉcófácznó=âçd= nÉuêçnaänóK= mêzÉcÜçwówanáÉ= tç=utêzómówanáÉ=ánfçêmacàá=w=éamáęcá=éêzÉz=éÉwáÉn=czaëI=natçmáaët=wódçbówanáÉ= tç=éêçcÉë=uzóëâáwanáa=dçëtęéu=dç=éêzÉcÜçwówanÉà=ánfçêmacàá=Ewámbaêdç=NVVVFK= káÉzaäÉżnáÉ= çd= wëéçmnáanócÜ= éçwóżÉà= éêçcÉëów= mÉntaänócÜ= zwáązanócÜ= z= éamáęcáą=ëtwçêzçnó=zçëtał=mçdÉä=P=ëóëtÉmów=éamáęcáçwócÜ=ëâładaàącócÜ=ëáę=z= éamáęcá= ëÉnëçêócznÉàI= âêótâçtêwałÉà= á= długçtêwałÉàK= aç= éamáęcá= długçtêwałÉà= jaêâçwátëcÜI=taäzÉê=á=quäváng=EjaêâçwátëcÜ=á=taäzÉê=OMMRF=zaäáczaàą=naëtęéuàąJ cÉ= éçdëóëtÉmóW= éamáęć= éêçcÉduêaänąI= éêámángI= ëÉnëçêóczną= EéÉêcÉécóànąFI= ëÉJ mantóczną=á=ÉéázçdócznąK== = 4KNK mamięć autobiograficznaN mamáęć=autçbáçgêafáczna=àÉët=tómI=cç=çdêóżnáa=człçwáÉâa=çd=naczÉänócÜ=á=ánnócÜ= ëëaâówK= gÉët= çna= zdçänçścáą= éçwáÉdzÉnáa= „àa”= á= êçzumáÉnáa= éçd= tóm= éçàęcáÉm= N=oóżnáca= éçmáędzó=częëtç=zamáÉnnáÉ=użówanómá= éçàęcáamá= éamáęć=Ééázçdóczna=a= éaJ máęć=autçbáçgêafáczna= éçäÉga= na= tómI= żÉ= „éamáęć=autçbáçgêafáczna= çdnçëá= ëáę=zdaêzÉńI= âtóêÉ=wóëtąéáłó=w=çëçbáëtÉà=Üáëtçêáá=àÉdnçëtâáI=natçmáaët=éamáęć=Ééázçdóczna=çdnçëá=ëáę= dç =wëzóëtâácÜ =zdaêzÉń= z =éêzÉëzłoścá” =EjaêuëzÉwácz =OMMNW =NTVFK =mêzóéçmánanáÉ =ëçbáÉ = wëzÉäâácÜ=éêzÉżyć=dçtóczącócÜ=éáÉêwëzÉgç=dnáa=w=ëzâçäÉ=naäÉżó=dç=éamáęcá=autçbáçgêaJ fácznÉàI=natçmáaët=éêzóéçmánanáÉ=ëçbáÉ=ëławnÉgç=gÉëtu=hçzaâáÉwácza=na=läáméáadzáÉ=w= jçëâwáÉ= naäÉżó= dç= éamáęcá= ÉéázçdócznÉàK= mçnáÉważ= właścáwçścá= éamáęcá= autçbáçgêaJ fácznÉà= á= ÉéázçdócznÉà= w= dużÉà= máÉêzÉ= éçâêówaàą= ëáęI= mçżna= w= êçzważanáacÜ= éamáęcá= autçbáçgêafácznÉà=éçëłużyć=ëáę=çéáëamá=éamáęcá=ÉéázçdócznÉàK=

UU


Aâtówacàa=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=àaâç=àÉdÉn=z=czónnáâów=wëéáÉêaàącócÜ=…

àÉdónÉà= w= ëwçám= êçdzaàu= çëçbóI=âtóêa= éçëáada= ëzczÉgóäną= Üáëtçêáę żócáaI= śwáaJ dçmą= tÉêaźnáÉàëzçść= á= mçżäáwą= éêzóëzłośćK= t= uàęcáu= baêdzáÉà= abëtêaâcóànóm= éamáęć= autçbáçgêafáczna= umçżäáwáa= uëótuçwanáÉ= ándówáduaänÉà= ÉgzóëtÉncàá= w= âçntánuum=czaëçwçJéêzÉëtêzÉnnómI=a=wáęc=zdçänçść=ëéçàêzÉnáa=w=éêzÉëzłośćK=w= âçäÉá=zdçänçść=mÉntaänócÜ=éçdêóżó=ëtançwá=éêawdçéçdçbnáÉ=éçdëtawę=çêáÉntaJ càá= na= dzáałanáÉ= w= éêzóëzłoścáK= qçI= czÉgç= człçwáÉâ= ëáę= nauczół= á= dçśwáadczół= mçżÉ= zçëtać= wóâçêzóëtanÉ= dç= âëztałtçwanáa= á= éäançwanáa= éêzóëzłoścá= EjaêâçJ wátëcÜ=á=tÉäzÉê=OMMRWNOFK== = 4KNKNK oozwój pamięci autobiograficznej człowieka t=éáÉêwëzóm=çâêÉëáÉ=żócáa=dzáÉcâa=éêçcÉëó=uczÉnáa=çdbówaàą=ëáę=dzáęâá=zdçänçJ ścá=dç=Üabátuacàá=czóäá=éêzózwóczaàanáa=ëáę=dç=éçwêacaàącÉgç=tÉgç=ëamÉgç=bçdźJ caK=w=czaëÉm=êçzëzÉêzaàą=ëáę=mçżäáwçścá=Éâëéäçêacàá=śwáata=dzáÉcâa=dzáęâá=waêunJ âçwanáu=âäaëócznÉmu=á=çéÉêacóànÉmu=EtêzómáÉëáęcznÉ=dzáÉcá=ëą=w=ëtanáÉ=nauczóć= ëáę=wéêawáać=w=êucÜ=zabawâę=zawáÉëzçną=nad=ácÜ=łóżÉczâáÉm=á=éêzówáązaną=dç= ácÜ=nçgáFK=lâçłç=S= máÉëáąca=żócáa=dzáÉcâç=êçzëzÉêza=ëwçàÉ=mçżäáwçścá=uczÉnáa= ëáę= dzáęâá= ëtçénáçwç= êçzwáàaàącÉmu= ëáę= zmóëłçwá= wzêçâuI= âtóêó= u= człçwáÉâa= ëtançwá= éçdëtawę= éamáęcá= éÉêcÉécóànÉàK= ttÉdó= tç= náÉmçwäę= nabówa= umáÉàętJ nçść=ëéçëtêzÉganáa=głębá=czó=çdêóżnáanáa=âçäçêuK=hêçâáÉm=máäçwóm=w=êçzwçàu= éamáęcá=człçwáÉâa=àÉët=éçàawáÉnáÉ=ëáę=Ew=wáÉâu=UJV=máÉëáęcóF=éamáęcá=çéÉêacóànÉà= –= éáÉêwëzÉà= aâtównÉà= fçêmó= éêzóéçmánanáa= ëçbáÉI= âtóêa= àÉët= zwáązana= z= nabóJ cáÉm= umáÉàętnçścá= ëéçëtêzÉżÉnáa= ëtałoścá= éêzÉdmáçtuK= azáÉcá= zaczónaàą= êçzuJ máÉćI=żÉ=éêzÉdmáçt=w=daäëzóm=cáągu=áëtnáÉàÉI=nawÉtI=gdó=gç=ëtêacą=z=çczuK=ŚwáaJ dçmçść=áëtnáÉnáa=ëtałócÜ=çbáÉâtów=uêucÜamáa=cÜęć=dç=zdçbówanáa=ánfçêmacàá=ç= nácÜ=á=éçêządâçwanáa=ácÜ=w=âatÉgçêáÉ=EjaêâçwátëcÜ=á=tÉäzÉê=OMMRFK= lgêçmnóm=ëâçâáÉm=w=êçzwçàu=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=àÉët=VK=máÉëáąc= dzáÉcâaI= w= âtóêóm= naëtęéuàÉ= ánácàçwanáÉ= éêzÉz= náÉ= éêçcÉëów= âçmunáâacóànócÜ= dçéêçwadzaàącócÜ= dç= çéáëówanÉgç= w= éëócÜçäçgáá= zàawáëâa= dziÉäÉnia= tÉmatu= tznK= umáÉàętnçścá= ëâáÉêçwanáa= uwagá= ánnócÜ= na= tÉn= ëam= çbáÉâtK= rmáÉàętnçść= ta= àÉët= éçdëtawą=ántÉêëubáÉâtównçścá=–=zdçänçścá=wádzÉnáa=śwáata=çczamá=ánnócÜ=EumáÉJ jętnçścá= éêzÉàęcáa= éÉêëéÉâtówóFK= t= tóm= tç= çâêÉëáÉ= dzáÉcâç= éçzóëâuàÉ= śwáadçJ mçść= ëáÉbáÉ= àaâç= çëçbó= ántÉncàçnaänÉàK= Abó= dç= tÉgç= dçëzłçI= dzáÉcâç= muëá=àÉdJ naâżÉ= nauczóć= ëáę= çdéçwáÉdnáç= êÉagçwać= ÉmçcàçnaänáÉ= na= çbáÉâtó= śwáataI= w= âtóêó=wêaëtaK=pçcàaäázacàa=uczuć=zaczóna=ëáę=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=za=éçśêÉdnáctwÉm= matâáI= âtóêa= w= éêçcÉëacÜ= âçmunáâacóànócÜI= bçgatócÜ= w= wómáaê= afÉâtównóI= náÉëáÉ=ánfçêmacàęI=cç=w=śwáÉcáÉ=àÉët=dçbêÉI=bÉzéáÉcznÉ=á=czÉgç=náÉ=naäÉżó=ëáę=baćI= a= cç= wéêçët= éêzÉcáwnáÉ= –= àÉët= zàawáëâáÉm= zagêażaàącómK= têażäáwçść= matâá= àÉët= wáęc=éçdëtawą=éêçcÉëów=âçmunáâacóànócÜ=dzáÉcâaK== ka=éêçcÉë=éçwëtawanáa=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=ëâładaàą=ëáę=taâżÉ=taâáÉ= fazó= àaâ= êçzwóà= mçwó= EéçéêzÉz= éêçtçâçnwÉêëacàÉI= mÉmçêó= taäâFI= umáÉàętnçść= êçzéçznawanáa=ëáÉbáÉI=éêzóéçmánanáÉ=ëçbáÉ=wódaêzÉń=á= éêzóéçêządâçwanáÉ=ácÜ= w= czaëáÉI= êçzéçznawanáÉ= âçntÉâëtu= máÉàëca= çêaz= dzáÉcáęca= tÉçêáa= umóëłuI= czóäá=

U9


jałgçêzata=_áÉäácâa

zdçänçść= wnáçëâçwanáa= ç= ëtanacÜ= éëócÜácznócÜ= ánnócÜ= äudzá= á= ëéçëtêzÉganáa= tócÜ=ëtanów=àaâç=éêzóczón=dzáałanáa=EpcÜaffÉê=OMMSFK=lëtatÉcznáÉ=mçżna=mówáć= ç= wóâëztałcÉnáu= ëáę= éamáęcá= autçbáçgêafácznÉà= dçéáÉêç= w= têzÉcám= êçâu= żócáa= dzáÉcâaK=aäa=êçzwçàu=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=náÉzwóâäÉ=ważnÉ=ëą=éêawádłçwç= éêzÉbáÉgaàącÉ=éêçcÉëó= êçzwçàçwÉ= dzáÉcâaK= kÉgatównÉ=dçśwáadczÉnáa= w= fçêmáÉ= éêzÉżyć=têaumatócznócÜI=nçtçêócznÉgç=ëtêÉëuI=àaâ=á= náÉéêawádłçwócÜ=éêçcÉëów= âçmunáâacóànócÜ= éçmáędzó= çëçbą= çdnáÉëáÉnáa= EnaàczęścáÉà= matâąF= a= dzáÉcâáÉm= dçéêçwadzaàą= dç= „báçäçgácznÉà= êanó”I= EêÉduâcàa= éäaëtócznçścá= ÜáéçâaméaF= unáÉmçżäáwáaàącÉà=w=daäëzóm=żócáu=êadzÉnáÉ=ëçbáÉ=z=ëótuacàamá=ëtêÉëçwómá=çêaz= bêaâ=umáÉàętnçścá=ëóncÜêçnázacàá=afÉâtu=á=âçgnácàá=EjaêâçwátëcÜ=á=tÉäzÉê=OMMRFK== 4KNKOK Cechó pamięci autobiograficznej = léêócz= çêáÉntacàá= czaëçwçJéêzÉëtêzÉnnÉà= wëéçmnáanÉà= éêzó= éçdawanáu= dÉfánáJ càáI=éamáęć=autçbáçgêafáczna=cÜaêaâtÉêózuàÉ=ëáę=êównáÉż=taâámá=cÉcÜamá=àaâW== · çdnáÉëáÉnáÉ=dç=„àa”=çëçbó=éêzóéçmánaàącÉà=ëçbáÉ=dçśwáadczÉnáÉ=z=éêzÉJ ëzłoścáI== · Émçcàçnaänó=ándÉâë=EwëéçmnáÉnáa=éçëáadaàą=aäbç=éçzótównóI=aäbç=nÉgaJ tównó=wómáaêF= · śwáadçmçść=aâtówázçwanáa=wëéçmnáÉń=–=náÉ=tóäâç=ëçbáÉ=cçś=éêzóéçmánaJ móI=aäÉ=taâżÉ=àÉëtÉśmó=śwáadçmá=tÉgç=faâtu=EjaêâçwátëcÜ=á=tÉäzÉê=OMMRFK= mçwóżÉà= çéáëanÉ=cÉcÜó= éamáęcá= autçbáçgêafácznÉà= éçëáadaàą=dużÉ=znaczÉnáÉ= däa= éêçcÉëów=uczÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçK=ldnáÉëáÉnáÉ=dç=„àa”=çëçbó=àÉët=âçmJ éäÉmÉntaênÉ= z= çéáëówanóm= w= éëócÜçäçgáá= ÉfÉâtÉm= autçêÉfÉêÉncàáI= éçäÉgaàącóm= na=tómI=żÉ=ánfçêmacàÉI=âtóêÉ=mçżna=éçwáązać=z=właëną=çëçbąI=wódaàą=ëáę=bçgatÉ= w= znaczÉnáaK= pâutâáÉm= tÉgç= àÉët= ácÜ= głębëzÉ= çéêacçwanáÉ= w= umóśäÉK= jatÉêáał= wóuczçnó= éêzó= wóâçêzóëtanáu= ÉfÉâtu= autçêÉfÉêÉncàá= w= éóźnáÉàëzócÜ= éêóbacÜ= éamáęcáçwócÜ=àÉët=bÉz=têudu=wówçłówanó=z=éamáęcá=długçtêwałÉàK=bfÉât=autçêÉJ fÉêÉncàá =dzáała =àuż= wśêód =dzáÉcáI =âtóêÉ =maàą= mnáÉà =náż= dzáÉëáęć= äatK =jçżna =gç = taâżÉ=zaçbëÉêwçwać=–=á=tç=w=ëáänáÉàëzóm=ëtçénáu=wśêód=młçdzáÉżó=ëtaêëzÉà=àaâ=á= u= dçêçëłócÜ= EjáÉtzÉä= OMMPW= ONTFK= mêzÉéêçwadzçnÉ= éêzÉz= autçêâę= nánáÉàëzÉgç= aêtóâułu= badanáÉ= nad= éÉêëçnaäázacàą= têÉścá= tÉmatócznócÜ= na= éêzÉdmáçcáÉ= éêaâJ tóczna= nauâa= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgç= wśêód= ëtudÉntów= ëtudáów= nÉçfáäçäçgácznócÜ= taâżÉ=éçtwáÉêdza=éçwóżëzÉ=wónáâá=E_áÉäácâa=OMMRX=_áÉäácâa=OMMSFK== hçäÉàna= cÉcÜa= éamáęcá= autçbáçgêafácznÉà= –= Émçcàçnaänó= ándÉâë= éêzóéçJ mánanócÜ=ëçbáÉ=têÉścá=âçngêuuàÉ=z=wëâazanáÉm=na=dużą=êçäę=éêçcÉëów=afÉâtówJ nócÜ=däa= uczÉnáa=ëáę=w=çéáëanócÜ=éçwóżÉà= tÉçêáacÜ= zwáązanócÜ=z= éëócÜçäçgáą=á= éëócÜçäángwáëtóâąK== t= âçńcu= çëtatnáa= z= éêzÉdëtawáçnócÜ= cÉcÜ= éamáęcá= autçbáçgêafácznÉà= –= śwáadçmÉ=aâtówázçwanáÉ=wëéçmnáÉń=mçżÉ=çznaczaćI=żÉ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç= uczÉń=będzáÉ=w=ëtanáÉ=„éçëtawáć=ëáę”=w=ëótuacàá=ëéêzÉd=àaâáÉgçś=czaëu= á=àą=çdtwçJ êzóć= w= całoścá= –= àaâç= Ééázçd= żócáçwó= á= àęzóâçwóK= Śwáadçmçść= aâtówázçwanáa= éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà= çznacza=taâżÉ=mçżäáwçść=ëtçénáçwÉgçI=êçzłożçnÉgç=w=

90


Aâtówacàa=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=àaâç=àÉdÉn=z=czónnáâów=wëéáÉêaàącócÜ=…

czaëáÉI= wótêwaäÉ= ÉâëéäçêuàącÉgç= éçâładó= éamáęcá= wnáâanáa= w= éêzÉcÜçwówanÉ= w= umóśäÉ=ánfçêmacàÉI=cç=mçżÉ=éêçwadzáć=dç=ëâutÉcznáÉàëzÉgç=éêzóéçmánanáa=ëçbáÉ= ëzczÉgółów=éêzÉżócáaI=taâżÉ=ëzczÉgółów=zwáązanócÜ=zÉ=ëtêçną=wÉêbaäną=dçśwáadJ czanÉà=ëótuacàáI=ëtançwáącÉà=ëzczÉgóänÉ=éçäÉ=zaántÉêÉëçwań=gäçttçdódaâtóâaK= t= ÜáÉêaêcÜácznóm= mçdÉäu= ëóëtÉmów= éamáęcá= quäváng= wëâazuàÉ= na= naàwóżëzą= éçzócàę=éamáęcá=ÉéázçdócznÉàK=

pcÜÉmat=NW=pmfJjçdÉä=quävánga=EjaêâçwátëcÜ=á=tÉäzÉê=OMMRW=UPFK=

=

= jçdÉä=quävánga=pmf=çéáëówanó=àÉët=àaâç=ëzÉêÉgçwó=Ep=–=ëÉêáaäFI=êównçäÉJ głó=Em=–=éaêaääÉäF=á=náÉzaäÉżnó=Ef=–=ándÉéÉndÉntFK=pzÉêÉgçwÉ=zaâçdçwanáÉ=çznaJ czaI= żÉ= ánfçêmacàa= muëá= bóć= éêzÉtwçêzçna= naàéáÉêw= éçéêzÉz= ëóëtÉm= éamáęcá= ëÉnëçêócznÉà= á= ëÉmantócznÉàI= zanám= éêzÉàdzáÉ= dç= ëóëtÉmu= éamáęcá= autçbáçgêaJ fácznÉàK= `zóäá= ánfçêmacàa= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= Ééázçdócznóm= mçżÉ= dçëtać= ëáę= dç= éaJ máęcá=ÉéázçdócznÉà=tóäâç=wtÉdóI=gdó=éçàÉdónczÉ=ánfçêmacàÉ=ëâładaàącÉ=ëáę=na=tÉn= ÉéázçdI=mçgą=bóć=zaâçdçwanÉ=w=ëóëtÉmáÉ=éamáęcá=ëÉnëçêócznÉà=äub=ëÉmantóczJ nÉà= EmêátzÉä= á= _êandt= OMMVFK= waâçdçwana= w= ëóëtÉmáÉ= éamáęcá= ÉéázçdócznÉà= ánJ fçêmacàa=mçżÉ=àÉdnaâżÉ=bóć=çdâçdçwana=êównçäÉgäÉI=tç=znaczó=zaêównç=éêzÉz= ëóëtÉm=éamáęcá=ÉéázçdócznÉàI=àaâ=á=éamáęcá=ëÉmantócznÉàI=náÉzaäÉżnáÉ=çd=fçêmóI= w= âtóêÉà= naëtąéáłç= zaâçdçwanáÉK= jçdÉä= quävánga= ëugÉêuàÉ= wáęcI= żÉ= waêunâáÉm= zaâçdçwanáa= àaâáÉàś= ánfçêmacàá= w= ÜáÉêaêcÜácznáÉ= wóżÉà= éçëtawáçnóm= ëóëtÉmáÉ= àÉët=àÉà= éêzÉtwçêzÉnáÉ=w= náżëzócÜ=ëtêuâtuêacÜ=éamáęcáK=t= taâám=êçzumáÉnáuI=na= çdéçwáÉdnáç= éêzógçtçwanÉà= äÉâcàá= àK= çbcÉgç= mçżÉ= dçàść= dç= zaéamáętanáa= ëÉJ âwÉncàá=jęzóâçwócÜ=dzáęâá=éêzÉżówanáu=ëótuacàá=ÉéázçdócznócÜK== kaäÉżó= w= tóm= máÉàëcu= wëâazaćI= żÉ= çéáëuàąc= cÉcÜó= éamáęcá= ÉéázçdócznÉà= quäváng= náÉ= zauważał= àÉà= éêzódatnçścá= w= wóâëztałcÉnáu= EjaêuëzÉwácz= OMMNFI= àÉdnaâżÉ=w= tamtócÜ= czaëacÜ=uczÉnáÉ= çéaêtÉ= bółç= êaczÉà= na= mÉtçdacÜ= têadócóàJ nócÜ=EmÉmçêózacàaI=éêzóëwaàanáÉ=ánfçêmacàáFK=t=dzáëáÉàëzócÜ=czaëacÜ=éçdâêÉśäaJ

9N


jałgçêzata=_áÉäácâa

jącócÜ=dużą=êçäę=fçêm=dzáałanáçwócÜ=á=uczÉnáÉ=éêzÉz=çdâêówanáÉI=uêucÜamáanáÉ= ëóëtÉmu=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=wódaàÉ=ëáę=náÉçdzçwnÉK== kÉuêçéëócÜçäçgçwáÉ= éçdâêÉśäaàąI= żÉ= zÉ= wzgäędu= na= tçI= żÉ= człçwáÉâ= ëáę= zmáÉnáaI= taâżÉ= éamáęć= Ééázçdóczna= mçżÉ= uäÉc= çëłabáÉnáuK= pótuacàa= ta= dçtóczó= ëzczÉgóänáÉ=dzáÉcáI=éçnáÉważ=zmáanó=dçâçnuàą=ëáę=w=nácÜ=àÉëzczÉ=ëzóbcáÉà= náż=u= człçwáÉâa= dçêçëłÉgçK= gÉdnaâżÉ= éçéêzÉz= éçwtaêzanáÉ= matÉêáałuI= âtóêÉ= àÉët= ámJ manÉntnóm= ëâładnáâáÉm= éêçcÉëu= uczÉnáa= ëáęI= têÉścá= éêzÉżyć= éçnçwnáÉ= mçgą= zçëtać=wcáÉäçnÉ=w=éamáęć=autçbáçgêafáczną=EjaêâçwátëcÜ=á=tÉäzÉê=OMMRFK=

= RK tnioski końcowe qêanëfÉêuàąc= wóżÉà= çéáëaną= tÉçêáę= éamáęcá= autçbáçgêafácznÉà= na= äÉâcàę= àęzóâa= çbcÉgç= éçëtuäuàę= wéêçwadzáć= äub= mçcnáÉà= zaaâcÉntçwać= na= äÉâcàá= àK= çbcÉgç= naëtęéuàącÉ=aëéÉâtóW= · ëtwçêzóć=wáęâëzą=éêzÉëtêzÉń=däa=àęzóâa=çbcÉgç=àaâç=àęzóâa=âçmunáâacàáI== · náÉ=éçzwçäáć=na=„ëucÜÉ”I=bÉzwóêazçwÉ=çdtwaêzanáÉ=dáaäçgówI=tóm=baêJ dzáÉà=çdczótówanáÉ=dáaäçgów=z=âaêtâáI= · uczóćI=żÉ=àęzóâ=éçzawÉêbaänó=àÉët=ważnó=w=âçmunáâacàáI= · ëtçëçwać=tÉcÜnáâá=dêamçwÉI= · wëéáÉêać=çdtwaêzanÉ=ëótuacàÉ=âçmunáâacóànÉ=êÉâwázótamá=–=gÉnÉêçwać= âçntÉâëtI= náÉ= bać= ëáę= zmáan= w= uëtawáÉnáu= éêzÉëtêzÉnnóm= ławÉâI= ëtçäáJ âówI=âêzÉëÉłI= · ëtçëçwać=dużą=áäçść=gáÉê=á=zabaw=àęzóâçwócÜI= · ëtçëçwać=éêçàÉâtóI= · éçzwçäáć=na=éêçwadzÉnáÉ=zaàęć=EfêagmÉntówF=éêzÉz=dzáÉcá= · ëtçëçwać=fçêmó=äátÉêacâáÉ=z= éçwtaêzaàącómá=ëáę=têÉścáamá=ÉmçcàçnaänóJ máX= éêzó= wáÉäçâêçtnóm= czótanáu= tÉâëtu= éêzÉêwać= naêêacàę= á= éçzwçäáć= ucznáçm=na=êÉéêçduâçwanáÉ=têÉścá=ç=dużóm=ładunâu=ÉmçcàçnaänómI== · =„bawáć=ëáę=àęzóâáÉm” –=ÉmçcàçnaänÉ=éçwtaêzanáÉ=zwêçtów=àęzóâçwócÜ= w=gêuéáÉI=na=głçëI=cácÜçI=ëÉnnáÉI=àaâç=człçwáÉâ=ëzczęśäáwóI=àaâç=człçwáÉâ= ëmutnó=átdK= t=tóm=máÉàëcu=éêagnę=éçwêócáć=dç=àÉdnÉgç=z=âäuczçwócÜ=éçàęć=dódaâtóâá=çbJ cçàęzócznÉà=a=máançwácáÉ=éçàęcáa=âçmunáâacàá=autÉntócznÉàI=àÉà=cÉcÜ=á=âçnáÉcznçJ ścá=ëtwaêzanáa=ëótuacàá=âçmunáâacóànócÜ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçI=mçżäáwáÉ=wáÉêJ náÉ=çdzwáÉêcáÉdäaàącócÜ=ëótuacàÉ=autÉntócznÉ=Ehçmçêçwëâa=NVUUFK=AâtówçwanáÉ= éamáęcá= autçbáçgêafácznÉà= zmáÉêzaàącÉ= dç= éêzÉżyć= ÉéázçdócznócÜ= z= użócáÉm= jęzóâa= çbcÉgç= baêdzç= mçcnç= wëéáÉêa= tÉn= àuż= çd= wáÉäu= dÉâad= znanóI= wóżÉà= wëéçmnáanó=éçëtuäatK== kaäÉżó=taâżÉ=éçdâêÉśäáćI=żÉ=cÉäÉm=nánáÉàëzÉà=éubäáâacàá=náÉ=àÉët=dÉéêÉcàçnçwaJ náÉ= ánnócÜ= fçêm= uczÉnáa= ëáę= àęzóâa= àaâW= uczÉnáÉ= ëáę= éçéêzÉz= zêçzumáÉnáÉI= uczÉnáÉ= bÉÜawáçêaänÉI=czó=uczÉnáÉ=na=éamáęćK=_çgactwç=ëtêuâtuê=éamáęcá=człçwáÉâa=ëtwaêza=

92


Aâtówacàa=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉà=àaâç=àÉdÉn=z=czónnáâów=wëéáÉêaàącócÜ=…

mçżäáwçścá= wóâçêzóëtanáa= wëzóëtâácÜ= éçdëóëtÉmów= éamáęcáK= káÉ= naäÉżó= àÉdnaâżÉ= zaéçmánać=ç=éçdëóëtÉmáÉ=bazuàącóm=na=éêzÉżócáacÜW=éamáęcá=autçbáçgêafácznÉàK= =

BfBifldoAcfA

= AnáëámçwáczI=_K=OMMMK=AätÉrnatównÉ=nauczaniÉ=àęzóâów=çbcócÜ=w=uu=wiÉâuK=taêëzaJ waW=aádK= AéÉätI= tK= NVVSaK= …jçtávatáçn= ám= cêÉmdëéêacÜÉnuntÉêêácÜt= –= _áäanz= und= AuëJ bäácâ=ENF»K=crÉmdséracÜÉnuntÉrricÜt=OW=UNJUVK== AéÉätI= tK= NVVSbK= …jçtávatáçn= ám= cêÉmdëéêacÜÉnuntÉêêácÜt= –= _áäanz= und= AuëJ bäácâ=EOF»K=crÉmdséracÜÉnuntÉrricÜt=PW=NSSJNTNK= AéÉätI=tKLhçÉênágI=eK=NVVQK=…AffÉâtávátät=ám=cêÉmdëéêacÜÉnuntÉêêácÜt=ENF»K== = crÉmdséracÜÉnuntÉrricÜt=PW=NSNJNSUK= _auêI= oKJpK= NVVMK= puéÉräÉarning= und= puggÉstçéädiÉI= drundäagÉn= –= AnwÉndungI= hritiâJ mÉrséÉâtivÉnK=_ÉêäánI=jĆncÜÉnW=iangÉnëcÜÉádtK= _áÉäácâaI= jK= OMMRK= …taêtçścá= –= tÉmat= têÉndó= czó= éaëëé?»= EwF= bduâacàa= czóni= człçwiÉâa= ÉtócznómI= jatÉriałó= fs= jiędzónarçdçwÉà= hçnfÉrÉncài= kauâçwçJ aódaâtócznÉàK=EêÉdK=iK=pzczuâaJaçêna=á=_K=pâwaêëâaFK=mçznańW=ptudáum=gęJ zóâów=lbcócÜ=mmK= _áÉäácâaI=jK=OMMSK=mÉrsçnaäizacàa=trÉści=éçzaàęzóâçwócÜ=na=zaàęciacÜ=éraâtócznócÜ=z=àęzóJ âa=niÉmiÉcâiÉgçK=káÉéubäáâçwana=éêaca=dçâtçêëâaK=fip=rAj=mçznańK== aamaëáçI=AKJoK=OMMOK=Błąd=hartÉzàuszaK=mçznańW=açm=tódawnáczó=oÉbáëK== aöênÉóI=wK=OMMOK=…táÉ=mçtáváÉêÉ=ácÜ=êácÜtág?»K=aÉutscÜ=aäs=crÉmdséracÜÉ=OSW=NSJNTK= bdÉämannI=tK=NVVSK=iÉrnésócÜçäçgiÉK=tÉánÜÉámW=_Éätz=mëócÜçäçgáÉ=sÉêäagë=rnáçnK= daêdnÉêI=eK=OMMOK=fntÉäigÉncàÉ=wiÉäçraâiÉI=qÉçria=w=éraâtócÉK=mçznańW=jÉdáa=oçdzánaK= dçäÉmanI=aK=NVVTK=fntÉäigÉncàa=ÉmçcàçnaänaK=mçznańW=jÉdáa=oçdzánaK= fäuâI=gK=OMMOK=…mêçbäÉmÉ=dÉê=_ÉfäÜágung=zum=Auëdêucâ=vçn=bmçtáçnÉn=án=dÉê= cêÉmdëéêacÜÉ=auë=cuêêácuäaêÉê=pácÜt»K=aÉutscÜ=aäs=crÉmdséracÜÉ=OW=VSJNMOK= hçäańczóâI=AKX=cáäaJganâçwëâaI=AKX=mawłçwëâaJcuëáaêaI=jKX=ptÉêczóńëâáI=oK=OMMQK= pÉrcÉ= w= rçzumiÉI= AfÉâtównÉ= éçdstawó= çriÉntacài= w= çtçczÉniuK= ddańëâW= ddańëâáÉ= tódawnáctwç=mëócÜçäçgácznÉK== hçmçêçwëâaI=eK=NVTUK=puâcÉs=i=niÉéçwçdzÉniÉ=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgçK=taêëzawaW=tpámK= hçmçêçwëâaI= eK=NVUUK= ĆwiczÉnia= âçmuniâacóànÉ= w= naucÉ= àęzóâa= çbcÉgçK= tarszawaW= tódawnáctwa=pzâçänÉ=á=mÉdagçgácznÉK== iÉaçuxI=gK=OMMMK=józg=ÉmçcàçnaänóK=mçznańW=jÉdáa=oçdzánaK== jaêâçwátëcÜI=eK=gKX=tÉäzÉêI=eK=OMMRK=aas=autçbiçgraéÜiscÜÉ=dÉdäcÜtnisK=eirnçrganiJ scÜÉ=drundäagÉn=und=biçsçziaäÉ=bntwicâäungK=ptuttgaêtW=häÉttJ`çttaK= jaêuëzÉwáczI= qK= OMMNK= msócÜçäçgia= éçznaniaK= ddańëâW= ddańëâáÉ= tódawnáctwç= mëócÜçäçgácznÉK= jáÉtzÉäI= dK= OMMPK= msócÜçäçgia= âształcÉniaK= ddańëâW= ddańëâáÉ= tódawnáctwç= mëóJ cÜçäçgácznÉK= jçëâçwátzI=dK=NVTUK=`aring=and=sÜaring=in=tÜÉ=cçrÉign=ianguagÉ=`äassK=oçwäÉóI=jaëJ ëacÜuëÉttëW=kÉwbuêó=eçuëÉ=mubäáëÜÉêëK=

9P


jałgçêzata=_áÉäácâa

lêtnÉêI= _K= NVVUK= AätÉrnativÉ= jÉtÜçdÉn= im= crÉmdséracÜÉnuntÉrricÜtK= fëmanángW= jax= euÉbÉê=sÉêäagK= mêátzÉäI= jKX= _êandtI= jKX= jaêâçwátëcÜI= eK= gK= OMMVK= dÉÜirn= und= sÉrÜaätÉnK= bin= drundâurs=dÉr=éÜósiçäçgiscÜÉn=msócÜçäçgiÉK=eÉádÉäbÉêgW=péÉâtêum=sÉêäagK= oáÉmÉêI= `K= OMMRK= …aacJiÉênÉndÉJaääÉë= bxçtÉn?= jçtávatáçnëfçêëcÜung= und= aÉutëcÜ=aäë=cêÉmdëéêacÜÉ»=EwF=fnnçvatiçnÉn=–=nÉuÉ=tÉgÉ=im=aÉutscÜuntÉrricÜt= EêÉdK=eKJgK=hêummI=mK=mçêtmannJqëÉäáâaëFK=fnëbêucâW=ptudáÉn=sÉêäagK== pcÜaffÉêI= eK= oK= OMMSK= oçzwóà= séçłÉcznóK= hêaâówW= tódawnáctwç= rnáwÉêëótÉtu= gagáÉääçńëâáÉgçK= pcÜwÉêdtfÉgÉêI= fK= NVVSK= …AnëätzÉ= fĆê= ÉánÉ= antÜêçéçäçgáëcÜÉ= _ÉgêĆndung= dÉê= aádaâtáâ= dÉë= rntÉêêácÜtë= aÉutëcÜ= aäë= cêÉmdëéêacÜÉ»K= fnfçrmatiçnÉn= aac= OPJQW=QPMJQQOK= páÉâJmáëâçzubI= qK= NVVRK= dróI= zabawó= i= sómuäacàÉ= w= érçcÉsiÉ= gäçttçdódaâtócznómK= mçJ znańW=tódawnáctwç=kauâçwÉ=rAjK== páÉâJmáëâçzubI= qKX= tacÜI= AK= OMMSK= juzóâa= i= słçwaK= oçäa= éiçsÉnâi= w= érzóswaàaniu= jęzóâa=çbcÉgçK=mçznańW=tódawnáctwç=kauâçwÉ=rAjK== ptÉvácâI= bK=tKNVVMK=eumanism=in= ianguagÉ=qÉacÜingK=lxfçêdW= lxfçêd= rnávÉêëátó= mêÉëëK= sÉëtÉêI=cK=NVVUK=aÉnâÉnI=iÉrnÉnI=sÉrgÉssÉnK=ptuttgaêtW=dtvK= tçàtónÉâJjuëáâI=hK=OMMNK=pamçéçznaniÉ=w=érçcÉsiÉ=nauâi=àęzóâa=çbcÉgç=çraz=érçéçzócàÉ= ćwiczÉń=çbcçàęzócznócÜK=hatçwácÉW=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu=ŚląëâáÉgçK= waczóńëâáI=tK=NVVMK=rczÉniÉ=się=érzÉz=érzÉżówaniÉK=taêëzawaW=tpámK== wámbaêdçI=mJdK=NVVV=msócÜçäçgia=i=żóciÉK=taêëzawaW=mtkK= wámbaêdçI=mKdKX=dÉêêágI=oKgK=OMMUK=msócÜçäçgiÉK=jĆncÜÉnW=mÉaêëçn=ptudáumK

94


jonika ganicka

kauczóciÉäsâiÉ=hçäÉgium=gęzóâów=lbcócÜ=`ÜÉłm=

prhCbp t rCwbkfr pfĘ f gbdl pmlŁbCwkb rtAorkhltAkfA puccess in learning and its social determinants qÜÉ =éêÉëÉnt =éaéÉê =éêÉëÉntë =twç =áméçêtant =ëçcáÉtaä =éaêadágmë =wÜácÜ =aêÉ = ánfäuÉntáaä=án=äÉaênáng=cuätuêÉë=and=undÉêëtandáng=çf=ëcÜççä=acÜáÉvÉmÉntK= ft=aäëç=ÜágÜäágÜtë=tÜÉ=êçäÉ=ëcÜççä=éäaóë=án=ëçcáaäázáng=ëtudÉntëK=cánaääóI=tÜÉ= tÉnÉtë= çf= tÜÉ= mçäáëÜ= ëcÜççä= êÉfçêm= aêÉ= cçnfêçntÉd= wátÜ= ëçmÉ= êÉëÉaêcÜ= cçncÉênáng=tÉacÜÉêë’=êçutánÉë=çf=aëëÉëëmÉntK=

NK tstęp

= qÉçêáÉ=ëçcàçäçgácznÉ=éçdÉàmuàą=éêóbę= çdzwáÉêcáÉdäÉnáa=á=wóàaśnáÉnáa=mÉcÜanáJ zmów= funâcàçnçwanáa= ëéçłÉczÉńëtw= çêaz= zacÜçdzącócÜ= w= nácÜ= éêçcÉëówK= t= tóm= âçntÉâścáÉ= mçżna= uznaćI= żÉ= ëtançwáą= tłçI= w= âtóêóm= çëadzçnÉ= ëą= éêçcÉëó= dódaâtócznÉ=Ew=tóm=êównáÉż=uczÉnáÉ=ëáę=á=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜFK=qÉçêáÉ=tÉ= zaàmuàą= ëáę= êównáÉż= anaäázçwanáÉm= êÉäacàá= éçmáędzó= àÉdnçëtâą= a= ëéçłÉczÉńJ ëtwÉm=çêaz=czónnáâamá=zÉwnętêznómáI=w=tóm=mKánK=wéłówamá=ánëtótucàçnaänómá= waêunâuàącómá=ëéçłÉcznó=êçzwóà=àÉdnçëtâáK== gÉdną= z= naàważnáÉàëzócÜ= ánëtótucàá= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= ëçcàaäázuàącóm= àÉët= bÉz= wątéáÉnáa=ëzâçłaK=wadanáÉm=ëzâçłó=àÉët=wdêçżÉnáÉ=młçdÉgç=człçwáÉâa=dç=żócáa= w= ëéçłÉczÉńëtwáÉ= w= ëéçëób=ëóëtÉmatócznóI= zçêganázçwanó=á= zaéäançwanó= çêaz= wóéçëażÉnáÉ=gç=w=umáÉàętnçścá=á=âçméÉtÉncàÉ=dç=tÉgç=żócáa= náÉzbędnÉK=pzâçła= àaâç=ánëtótucàa=àÉët=ëwçáëtÉgç=êçdzaàu=aéaêatÉm=uêzędnáczómK=t=mçäëcÉ=nad=àÉgç= funâcàçnçwanáÉm=czuwaàą=jánáëtÉêëtwç=bduâacàá=kaêçdçwÉàI=huêatçêáa=lśwáaJ tóI= dóêÉâtçêzó= ëzâółK= fnëtêumÉntamá= tÉà= çêganázacàá= ëą= éçdëtawó= éêçgêamçwÉI= éêçgêamó= nauczanáaI=êçzâładó= matÉêáału= çêaz=éäanó=wónáâçwÉK= pzâçłó= àaâç=ánJ ëtótucàá= náÉ= da= ëáę= unáânąćW= çbçwáązâáÉm= ëzâçänóm= çbàętÉ= ëą= çbÉcnáÉ= dzáÉcá= á= młçdzáÉż=çd=ëzóëtÉgç=dç=çëáÉmnaëtÉgç=êçâu=żócáaK==

95


jçnáâa=ganácâa

káÉ=naäÉżó=êównáÉż=zaéçmánaćI=żÉ=w=ëzâçäÉI=àaâ=w=âażdÉà=ánëtótucàáI=çbçJ wáązuàą=çâêÉśäçnÉ=zaëadó=âçmunáâçwanáa=ëáę=á=wëéółżócáaK=`zónnáâá=tÉ=náÉ=éçzçJ ëtaàą=bÉz=wéłówu=na=àÉdnçëtâę=á=àÉà=ëéçłÉcznó=êçzwóàI=zaś=mçdÉäÉ=âçmunáâacàá= dçmánuàącÉ=w=ëzâçäÉ=dÉtÉêmánuàą=w=ëéçêÉà=máÉêzÉ=tçI=cç=uważanÉ=àÉët=za=ëuâcÉë= ÉduâacóànóI=a=cç=za=éçêażkęK= kánáÉàëzó=aêtóâuł=–=çbáÉêaàąc=ëçbáÉ=za=tłç=dwa=éaêadógmató=ëéçłÉcznÉ=–=éçJ dÉàmuàÉ=éêóbę=uâazanáaI=w=àaâ=dáamÉtêaänó=ëéçëób=âçncÉécàÉ=funâcàçnçwanáa=ëéçJ łÉczÉńëtwaI= ëéçëób= éçëtêzÉganáa= êçäá= ëzâçłó= çêaz= dçmánuàąca= âuätuêa= dódaâtóczna= mçgą=dÉtÉêmánçwać=êçzumáÉnáÉ=ëuâcÉëu=w=éêçcÉëacÜ=nauczanáa=á=uczÉnáa=ëáęK== t=śwáÉtäÉ=tócÜ=éêzÉmóśäÉń=zaéêÉzÉntçwana=zçëtanáÉ=anaäáza=dçâumÉntu=çâêÉJ śäaàącÉgç= wótócznÉ= âëztałcÉnáa= çgóänÉgç= çêaz= âëztałcÉnáa= àęzóâçwÉgç= w= éçäëâácÜ= ëzâçłacÜW=çbçwáązuàącÉà=çd=PM=ëtócznáa=OMMV=êçâu=nçwÉà=éçdëtawó=éêçgêamçwÉàK=

= OK Cele nauczania i uczenia się w koncepcji funkcjonalistócznej

= qÉçêáąI= âtóêa= wówaêła= znaczącó=wéłów= na= éçëtêzÉganáÉ=êçäá= ánëtótucàá= ëéçłÉczJ nócÜ= w= ëçcàaäázacàá= àÉdnçëtâáI= bół= funâcàçnaäázm= ëçcàçäçgácznóK= mçgäąd= tÉn= zaJ kładałI= żÉ= nadêzędnóm= cÉäÉm= funâcàçnçwanáa= ëéçłÉczÉńëtw= àÉët= utêzómanáÉ= áëtnáÉàącÉà= ëtêuâtuêó= ëéçłÉcznÉàI=zaś=ëzâçänáctwçI=będąc=ánëtótucàą=ç= cÜaêaâtÉêzÉ= ëéçłÉcznómI=w=znacznÉà=máÉêzÉ=tÉ=wóëáłâá=wëéáÉêaK=rtêzómanáÉ=áëtnáÉàącÉgç=éçJ êządâu= ëéçłÉcznÉgç= àÉët= àÉdnaâ= mçżäáwÉ= tóäâç= wtÉdóI= gdó= äudzáÉ= „éçëtęéuàą= zgçdnáÉ= z= ánëtótucàçnaänómá= wzçêamá= nçêm= çâêÉśäaàącómáI= cç= w= danóm= ëéçłÉJ czÉńëtwáÉ= uważa= ëáę= za= właścáwÉI= éêawnáÉ= uzaëadnáçnÉ= äub= çczÉâáwanÉ”= EmaêJ ëçnëI=NVTOW=RPFK=`złçwáÉâ=ç=çëçbçwçścá=w=éÉłná=zántÉgêçwanÉàI=czuàÉ=ëáę=zçbçJ wáązanó= dç= éçëtęéçwanáa= zgçdnáÉ= z= çczÉâáwanáamá= á= çâêÉśäçnómá= ëéçłÉcznáÉ= êçäamáK=káÉzbędnÉ=dç=éÉłnáÉnáa=tócÜ=êóä=àÉët=uëtaäÉnáÉ=éÉwnÉà=ácÜ=ÜáÉêaêcÜáá=çêaz= éêzóéáëanáÉ=dç=âażdÉà=z=êóä=wzçêów=ánëtótucàçnaänáÉ=çâêÉśäçnócÜ=çczÉâáwańK== t=âçncÉécàá= tÉà=êçäÉ=nauczócáÉäa=á=ucznáa=ëą=àaënç=zdÉfánáçwanÉW=nauczóJ cáÉä= éêzÉâazuàÉ=á=ÉgzÉâwuàÉ=wáÉdzęI=ëtçëuàÉ=ëóëtÉm=âaê=á=nagêódI=utêzómuàÉ=dóëJ cóéäánę=w=âäaëáÉK=katçmáaët=çd=ucznáów=ëzâçła=çczÉâuàÉI=abó=bóäá= néK=„gêzÉczJ nóm= cÜłçécÉm”I= „ëâêçmną= dzáÉwczónâą”I= „dçbêą= uczÉnnácą”I= „ëéçâçànóm= dzáÉcâáÉm”I= abó= „náÉ= ëéêawáaäá= éêçbäÉmów= wócÜçwawczócÜ”K= mçëtęéçwanáÉ= zgçdnÉ= z= çczÉâáwanáamá= á= nçêmamá= ëéçtóâa= ëáę= uznanáÉmI= ëzacunâáÉm= á= àÉët= nagêadzanÉI=natçmáaët=éêzÉcáwëtawáanáÉ=ëáę=ám=wówçłuàÉ=éçtęéáÉnáÉ=äub=âaêęK== lbçâ=funâcàá=ëçcàaäázuàącÉà=ëzâçła=éÉłná=êównáÉż=funâcàę=ëÉäÉâcàá=çêaz=éêzóJ éáëanáa=çâêÉśäçnÉà= éçzócàá=w= éóźnáÉàëzóm=żócáu=zawçdçwómK=ldbówa=ëáę=tç= éçJ éêzÉz=ëóëtÉmatóczną=çcÉnę=çëáągnáęć=ucznáówW=nauczócáÉäÉ=ëtawáaàą=çcÉnóI=wóëtaJ wáaàą śwáadÉctwaI=cÜwaäą=á=ganáąI=nagêadzaàą=á=âaêząK=ka=tÉà=éçdëtawáÉ=êçzéçczóna= ëáę=éêçcÉë=ëÉäÉâcàáW=ucznáçwáÉ=zÉ=ëłabómá=çcÉnamáI=náÉ=ëéÉłnáaàącó=çczÉâáwańI=náÉ= éêzÉcÜçdzą=na=wóżëzó=éçzáçm=ÉduâacàáI=äub=âçntónuuàą=àą=néK=w=ëzâçłacÜ=zawçJ dçwócÜI=zdçbówaàąc=âwaäáfáâacàÉ= dç=małç=cÉnáçnócÜI=náëâç= éłatnócÜI=cáÉëzącóm= ëáę=małóm=uznanáÉm=ëéçłÉcznóm=zawçdówK=tÉdług=maêëçnëa= w= taâám=ëéçëçbáÉ= çcÉnáanáaI=âtóêó=àÉët=àÉdnçczÉśnáÉ=ëéçëçbÉm=dç=wóëÉäÉâcàçnçwanáa=ucznáów= dçJ

96


puâcÉë=w=uczÉnáu=ëáÉ=á=àÉgç=ëéçłÉcznÉ=uwaêunâçwanáa

bêócÜ=á=umçżäáwáÉnáa=ám=daäëzÉà=âaêáÉêó=ÉduâacóànÉà=á=çdêzucÉnáÉ=ucznáów=ëłabócÜ= na=wczÉënócÜ=ÉtaéacÜ=ÉduâacàáI=náÉ= ma= náczÉgç=nÉgatównÉgçK=póëtÉmI=w=âtóêóm= dç=zadań=ucznáów=naäÉżó=éêzóëwçàÉnáÉ=ëçbáÉ=wáÉdzó=âçäéçêtçwanÉà=éêzÉz=ëzâçłęI= a=dç=zadań=nauczócáÉäá=–=êÉguäaênÉ=çcÉnáanáÉI=w=àaâám=ëtçénáu=ucznáçwáÉ=tę=wáÉdzę= éêzóëwçáäáI=uznaàÉ=çn=za=mçżäáwáÉ=naàbaêdzáÉà=ëéêawáÉdäáwó=EmaêëçnëI=NVSUFK== lczÉâáwanáa= ëzâçłó= w= tÉà= têadócóànÉà= funâcàçnaäáëtócznÉà= âçncÉécàá= éêzÉdëtawáa= w= ëéçëób= têçcÜę= ëâaêóâatuêózçwanóI= a= àÉdnaâ= àaâżÉ= éêawdzáwó= jałgçêzata=qaêaëzâáÉwáczW=„qêadócóàna=ëzâçła=E…F=uczóła=ucznáów=êÉgułI=âtóêÉ= dawałó=gwaêancàę= éêzÉtêwanáa= w= taâáÉà= ëzâçäÉK= máÉêwëza= zaëada= bêzmáałaW= ëáÉdź= cácÜç=á=ëłucÜaà>=aêugaW=ëáÉdź=cácÜç=á=çdéçwáadaà=na=éótanáaI=gdó=zçëtanáÉëz=zaéóJ tanó>= qêzÉcáaW= çdéçwáadaà= taâI= àaâ= tÉgç= çczÉâuàÉ= nauczócáÉä>”= EqaêaëzâáÉwáczI= OMMNW=OOFK=kaëuwa=ëáę=tu=éÉwna=anaäçgáa=z=„cÉêdóduêâÉ”=tátçäda=dçmbêçwáczaK= kauczócáÉä=„zacÜęca”=tam=ucznáów=dç=éçâçcÜanáa=éçÉzàá=guäáuëza=płçwacâáÉgçW= „káÉêçbóI= náÉuâáI= mówáę= wam= éêzÉcáÉż= ëéçâçànáÉI= wbáàcáÉ= tç= ëçbáÉ= dçbêzÉ= w= głçwó =– =a =wáęc =àÉëzczÉ =êaz =éçwtóêzęI =éêçëzę= éanówW =wáÉäâá =éçÉta =guäáuëz =płçJ wacâáI= wáÉäâá= éçÉtaI= âçcÜamó= guäáuëza= płçwacâáÉgç= á= zacÜwócamó= ëáę= àÉgç= éçJ ÉzàamáI= gdóż= bół= çn= wáÉäâám= éçÉtą”K= ddó= uczÉń= dałâáÉwácz= zaéêzÉczaI= àaâçbó= àÉgç=éçÉzàa=guäáuëza=płçwacâáÉgç=zacÜwócałaI=nauczócáÉä=ëtêçfuàÉ=gçW=„dałâáÉwáJ czçwá= ëtawáam= éałkęK= E…F= gaâ= tç= náÉ= zacÜwóca= dałâáÉwáczaI= àÉśäá= tóëáąc= êazó= tłumaczółÉm=dałâáÉwáczçwáI=żÉ=gç=zacÜwócaK=E…F=gaâ=wádać=dałâáÉwácz=náÉ=àÉët= ántÉäágÉntnóK=fnnócÜ=zacÜwóca”=EdçmbêçwáczI=NVUVW=QPFK= t= taâá=ëóëtÉm= funâcàçnçwanáa= ëzâçłó= wéáëuàÉ=ëáę=bÉÜawáçêaäna=âçncÉécàa= uczÉnáa= ëáę= á= nauczanáaI= maàąca= na= cÉäu= „wóâëztałcÉnáÉ= çdéçwáÉdnácÜ= nawóâówI= czóäá=têwałócÜ=zwáązâów=éçmáędzó=bçdźcÉm=a=êÉaâcàą”=EhçmçêçwëâaI=OMMRW=OTFK== t= nauczanáu=àęzóâów= çbcócÜ=cÉä= tÉn=çëáąganó= àÉët= éçéêzÉz= ámátacàę=á=wáÉäçJ âêçtnÉ=éçwtóêzÉnáa=éçdanócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäaI=zamáÉëzczçnócÜ=w=éçdêęcznáâu=äub= çdÉgêanócÜ=z=taśmó=magnÉtçfçnçwÉà=zwêçtów=á=zdań=w=tóéçwócÜ=däa=nácÜ=âçntÉâJ ëtacÜI=cç=máałç=éêçwadzáć=dç=utêwaäÉnáa=çâêÉśäçnÉgç=nawóâu=àęzóâçwÉgçK=mçdÉàścáÉ= tç=âładzáÉ=nacáëâ=na=uczÉnáÉ=ëáę=w=ëéçëób=bÉzêÉfäÉâëóànóI=ëtąd=wóâäuczçnÉ=àÉët=àaâáÉJ âçäwáÉâ=tłumaczÉnáÉ=ëtêuâtuê=gêamatócznócÜ=äub=włączanáÉ=àęzóâa=çàczóëtÉgçK= gaâ=éçdâêÉśäa=hçmçêçwëâa=EtamżÉF=mÉtçda=bÉÜawáçêaänçJaudáçäángwaäna= wéêçwadzáła= têwałÉ= éêzÉâçnanáÉ= ç= âçnáÉcznçścá= àaënÉgç= fçêmułçwanáa= cÉäów= nauczanáaI= éêÉcózóànÉgç= dçbçêu= matÉêáału= àęzóâçwÉgç=á= çéáëówanáa= mÉtçd= naJ uczanáaI=cç=àÉët=àÉdną=z=àÉà=náÉwątéäáwócÜ=zaäÉtK=qç=z=âçäÉá=umçżäáwáa=éêzÉàêzóëtą= á=éêÉcózóàną=âçntêçäę=umáÉàętnçścá=çêaz=çcÉnę=çëáągnáęćI=a=taâżÉ=znacznáÉ=éêzóJ czónáa=ëáę=dç=ÉfÉâtównçścá=éêçcÉëu=âëztałcÉnáa=EjöääÉêI=NVVVFK==

= PK hontrowersje wokół funkcjonalistócznoJbehawioralnej koncepcji nauczania i uczenia się

= `Üçć=za=zaäÉtę=funâcàçnaäáëtócznÉà=âçncÉécàá=éçëtêzÉganáa=êçäá=ëzâçłó=w=éêçcÉëáÉ= ëçcàaäázacàá= mçżna= uznać= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= éêóbę= ëtwçêzÉnáa= çbáÉâtównÉgç= ëóëtÉmu=wáÉdzó=çêaz=têanëéaêÉntnÉgç=á=zaêazÉm=ëéêawáÉdäáwÉgç=ëóëtÉmu=çcÉnáaJ

9T


jçnáâa=ganácâa

náaI= àÉët= tç= ëóëtÉm= ëéêawáÉdäáwó= àÉdónáÉ= z= éçzçêuK= wa= ëzczÉgóäną= ëłabçść= tÉgç= éçdÉàścáa= dç= ëuâcÉëu= uczÉnáa= ëáę= uważa= ëáę= faâtI=żÉ= éçmáàa= çnç= zaêównç= całó= éêçcÉë=uczÉnáa=ëáęI=àaâ=êównáÉż=czónnáâá=śêçdçwáëâçwÉ=wéłówaàącÉ=na=çëáągnáęJ cáa=uczącócÜ=ëáęK=mêçbäÉm=tÉn=àaâç=éáÉêwëá=dçëtêzÉgäá=dwaà=fêancuëcó=ëçcàçäçgçJ wáÉW=máÉêêÉ=_çuêdáÉu=á=gÉanJ`äaudÉ=maëëÉêçnI=âtóêzó=ëtwáÉêdzáäáI=żÉ=éçcÜçdzÉnáÉ= ëéçłÉcznÉ=dÉtÉêmánuàÉ=ëzâçänÉ=çëáągnáęcáa=ucznáówK=fcÜ=zdanáÉm=dzáÉàÉ=ëáę=taâI= za=ëéêawą=àÉdónáÉ=z=éçzçêu=çbáÉâtównÉgç=ëóëtÉmu=çcÉnáanáa=ëzâçänócÜ=umáÉàętJ nçścáK=qaâáÉ=çcÉnáanáÉ=náÉ=báÉêzÉ=àÉdnaâ=éçd=uwagę=âaéitału=äingwistócznÉgç=ucząJ cócÜ= ëáęK= gaâ= zauważaàą= _çuêdáÉu= á= maëëÉêçnI= àęzóâ= dçëtaêcza= „éçza= mnáÉà= äub= baêdzáÉà=złożçnóm=ëłçwnáctwÉmI=baêdzáÉà=äub=mnáÉà=złożçnÉgç=ëóëtÉmu=âatÉgçJ êááI=á= tç=w=tÉn=ëéçëóbI= żÉ=umáÉàętnçść=êçzëzófêçwówanáa=złożçnócÜ= ëtêuâtuê=äçJ gácznócÜ= äub= ÉëtÉtócznócÜ= á= éçëługáwanáa= ëáę= námá= zaäÉżó= w= éÉwnÉà= máÉêzÉ= çd= złożçnçścá= àęzóâa= éêzÉâazanÉgç= éêzÉz= êçdzánę”= E_çuêdáÉu= á= maëëÉêçnI= OMMSW= NRTFK=azáÉcâç=éçcÜçdzącÉ=z=êçdzánó=ç=náëâám=wóâëztałcÉnáu=mçżÉ=máÉć=àuż=na= ëtaêcáÉ=éêçbäÉmóI=éçnáÉważ=éçëługuàÉ= ëáę=gwaêąI=użówa=náÉéçéêawnáÉ= éÉwnócÜ= zwêçtów= äub= ma= małó= zaëób= ëłçwnáctwaK= qêadócóàna= ëzâçła= çcÉnáa= taâácÜ= ucznáów=źäÉI=a=ácÜ=bêaâá=w=têaâcáÉ=Éduâacàá=ëzâçänÉà=–=zamáaët=bóć=ÉäámánçwanÉ=–= éçgłębáaàą=ëáę=á=âumuäuàąK== aç=czónnáâów=éçgłębáaàącócÜ=ëÉäÉâcàę=éçéêzÉz=ëzâçłę=naäÉżó=êównáÉż=âaéiJ tał=âuäturçwó=utçżëamáanó=z=wóâëztałcÉnáÉm=çàcaK=rcznáçwáÉ=éçcÜçdzącó=z=êçdzán= ç=náëâám=âaéitaäÉ=âuäturçwóm=éêzó=éáÉêwëzócÜ=náÉéçwçdzÉnáacÜ=ëzâçänócÜ=ÉäámánuJ ją= ëáę= ëamá =éçêzucaàąc =daäëzą= ÉduâacàęI =tłumacząc =ëwçàą= dÉcózàę= çbáÉâtównómá = mçżäáwçścáamá=éêzóéáëanómá=dç=ácÜ=âäaëó=ëéçłÉcznÉàK=pzâçła=náÉ=éçmaga=ucznáçm= w= éêzÉzwócáężanáu= têudnçścá= z= nauâąI= aná= w= êçzwáàanáu= çëçbçwçścáI= éçnáÉważ= wÉdług= fêancuëâácÜ= ëçcàçäçgów= éêaca= éÉdagçgáczna= náÉ= àÉët= náczóm= ánnómI= àaâ= „naêzucanáÉm=aêbátêaänçścá=âuätuêçwÉà”=E_çuêdáÉu=á=maëëÉêçnI=OMMSFK== mÜáäáéé= gacâëçn= nazwał= tç= zàawáëâç= érçgramÉm= uârótóm= EgacâëçnI= NVUSFK= mêçgêam= uâêótó= mçżÉ= ëtać= ëáę= za= têÉścáamá= éçdêęcznáâów= naêzucaàąc= éÉwnÉ= ëcÜÉmató= éÉêcÉécàáI= móśäÉnáa= á= dzáałanáaI= âtóêÉ= náÉ= ëą=wóêażçnÉ= w= żadnóm= çfáJ càaänóm=éêçgêamáÉ=nauczanáaK=mrçgram=uârótó=mçżÉ=wóêażać=ëáę=êównáÉż=éçéêzÉz= władzęI=àaâą=nauczócáÉä=éçëáada=nad=ucznáamáW=nad=ácÜ=uwagą=á=dzáałanáamáK=gÉdJ nóm=z=atêóbutów=tÉà=władzó=àÉët=çcÉnáanáÉK= =

4K Cele uczenia się i nauczania w koncepcji interakcjonizmu sómbolicznego

= aêuga= éçłçwa=uu=wáÉâu=éêzónáçëła=wáÉäÉ=zmáan=ëéçłÉcznócÜK=mäuêaäázmI=aéçtÉJ çza=wçänçścá=á=êçzwçàu=àÉdnçëtâá=ëéêawáłóI=żÉ=éêzÉëtanç=éçëtêzÉgać=ëéçłÉczÉńëtwç= àaâç=waêunâuàącÉ=êçäę=á=máÉàëcÉ=w=nám=àÉdnçëtâáI=zaś=ëtatuë=ëéçłÉcznó=éêzÉëtał=bóć= éçëtêzÉganó=àaâç=dÉtÉêmánuàącó=âçäÉàÉ=żócáçwÉ=naëtęénÉgç=éçâçäÉnáaK=mçd=wéłóJ wÉm= éêzÉmáan= ëéçłÉcznócÜ= á= éçäátócznócÜ= naëtąéáłç= éêzÉwaêtçścáçwanáÉ= êÉäacàá= àÉdnçëtâaJëéçłÉczÉńëtwçK=t=ëéçłÉczÉńëtwáÉI=w=âtóêóm=wóëçâç=waäçêózçwanÉ=ëą= ándówáduaäázmI= umáÉàętnçść= éçdÉàmçwanáa= dÉcózàá= á= êçzwáązówanáa= éêçbäÉmów=

9U


puâcÉë=w=uczÉnáu=ëáÉ=á=àÉgç=ëéçłÉcznÉ=uwaêunâçwanáa

çêaz=umáÉàętnçść=éäançwanáa=ëwçàÉgç=êçzwçàuI=náÉ= ma=máÉàëca= na=báÉênÉ=éçdéçJ êządâçwówanáÉ=ëáę=naêzucçnóm=ëcÜÉmatçmK=wmáanó=tÉ=éêzónáçëłó=àÉdnçëtcÉ=éçJ ëzÉêzÉnáÉ=ëéÉâtêum=dzáałanáa=éçéêzÉz=mçżäáwçścá=wóbçêu=ëwçàÉà=dêçgá=żócáçwÉàK== t=zwáązâu=z=tóm=na=znaczÉnáu=zóëâałó=tÉçêáÉ=ëéçłÉcznÉI=âtóêÉ=tÉ=zmáanó= çdzwáÉêcáÉdäałóK=gÉdną=z=tÉçêááI=âtóêÉ=ëâuéáaàą=ëáę=na=çëçbáÉI=àaâç=àÉdnçëtcÉ=aâJ tównáÉ= á=âêÉatównáÉ=âëztałtuàącÉà= ëwóà= êçzwóàI=àÉët= tÉçêáa= ántÉêaâcàçnázmu= ëómJ bçäácznÉgçK=hçncÉécàa=ta=çdcÜçdzá=çd=tłumaczÉnáa=äudzâáÉgç=dzáałanáa=éçéêzÉz= czónnáâá= taâáÉ= àaâ= éçzócàaI= ëtatuëI= ëanâcàÉI= wómçgá= êçäá= á= ëóëtÉmu= ëéçłÉcznÉgçK= KładzáÉ=natçmáaët=nacáëâ=na=umáÉàętnçścá=ëÉnëçwnÉgç=âçêzóëtanáa=z=wçänçścáI=z= dçëtęénócÜ=çécàá=dzáałanáa=çêaz=aâtównÉgç=âëztałtçwanáa=ëwçàÉgç=żócáaK=rmáÉJ jętnçść=éäançwanáa=ëwçàÉgç=êçzwçàu=uważana=àÉët=wêęcz=za=„âäuczçwą=âçméÉtÉncàę= àÉdnçstâi”=EeÉánzI=OMMMW=NTRFK=`złçwáÉâ=éçëáadaàącó=tę=âäuczçwą=umáÉàętnçść=ëam= âëztałtuàÉ= ëwçàÉ= çtçczÉnáÉ= á= wéłówa= na= éêzÉbáÉg= ëwçàÉà= báçgêafáá= buduàąc= tóm= ëamóm=ëwçàą=çëçbçwçśćK= káÉ =uäÉga =àÉdnaâ =wątéäáwçścáI =żÉ =çëçbçwçść= náÉ =mçżÉ =âëztałtçwać= ëáę= éçza=dçśwáadczÉnáÉm=ëéçłÉcznómI=gdóż=wëzÉäâáÉ=éêçcÉëó=uczÉnáa=ëáę=á=nauczaJ náa= çdbówaàą= ëáę= w= śêçdçwáëâuI= w= âtóêóm= człçwáÉâ= żóàÉW= éçczątâçwç= àÉët= tç= śêçdçwáëâç=êçdzánnÉI=z=czaëÉm=tę=êçäę=éêzÉàmuàą=ánëtótucàÉW=éêzÉdëzâçäÉI=ëzâçłaI= a=taâżÉ=ánnÉ=ánëtótucàÉ=âuätuêaänçJçśwáatçwÉI=àaâ=êównáÉż=gêuéó=éêzóàacáół=á=âçJ äÉgówK=gÉdnçëtâa=àaâç=âêÉatównó=á=aâtównó=éçdmáçt=wéłówa=na=funâcàçnçwanáÉ= ánëtótucàá= çêaz= na= âëztałtçwanáÉ= êÉäacàáI= aäÉ= àÉët= éêzÉz= náÉ= êównáÉż= fçêmçwanaK= „`złçwáÉâ= ma= çëçbçwçśćI= éçnáÉważ= naäÉżó= dç= àaâáÉàś= wëéóänçtóI= éçnáÉważ= wcáÉäa= ánëtótucàÉ= tÉà= wëéóänçtó= dç= ëwÉgç= éçëtęéçwanáaK= rżówa= àęzóâa= àaâç= śêçdâa= çëáągnáęcáa= çëçbçwçścáX= naëtęénáÉ= éêzÉz= éêçcÉë= éêzóàmçwanáa= êóżnócÜ= êóäI=âtóêócÜ=dçëtaêczaàą=wëzóëcó=ánnáI=dçcÜçdzá=dç=éêzóàęcáa=éçëtawó=człçnâów= wëéóänçtó”=EjÉadI=NVTRW=OOQFK=t=âçncÉécàá=tÉà=àÉdnçëtâa=náÉ=àÉët=àÉdnaâ=báÉênáÉ= éçddana=dzáałanáçm=z=zÉwnątêzI=aäÉ=ëama=àÉët=dÉfánáçwana=éêzÉz=dzáałanáÉI=éçJ náÉważ= „ëéçłÉczÉńëtwç= ëâłada= ëáę= z= äudzá= éçdÉàmuàącócÜ= dzáałanáa”I= a= żócáÉ= gêuéçwÉ=„z=âçnáÉcznçścá=zaâłada=ántÉêaâcàÉ=máędzó=człçnâamá=gêuéó”=E_äumÉêI= OMMTW=VFK=ddó=äudzáÉ=dążą=dç=wzaàÉmnÉgç=zêçzumáÉnáa=ëwçácÜ=dzáałańI=tç=ántÉJ êaâcàÉ= máędzóäudzâáÉ= éêzÉbáÉgaàą= na= éçzáçmáÉ= ëómbçäácznómW= „ŻócáÉ= gêuéçwÉ= äudzá= àÉët= êçzäÉgłóm= éêçcÉëÉm= dÉfánáçwanáa= ánnóm= çëçbçmI= cç= maàą= czónáćI= á= ántÉêéêÉtçwanáa=ácÜ=dÉfánácàáX=dzáęâá=tÉmu=éêçcÉëçwá=äudzáÉ=dçéaëçwuàą=wzaàÉmJ náÉ=ëwçàÉ=dzáałanáa=á=âëztałtuàą=właënÉ=zacÜçwanáa=ándówáduaänÉ”=E_äumÉêI=OMMTW= NNJNOFK=azáÉàÉ=ëáę=tç=éçéêzÉz=wzaàÉmną=âçmunáâacàęK=gaâ=z=âçäÉá=éçdâêÉśäa=jÉJ ad=nadawanáÉ=znaczÉń=właënÉmu=dzáałanáu=çêaz=dzáałanáçm=ánnócÜ=çëób=mçżäáJ wÉ= àÉët= tóäâç= dzáęâá= éçëáadanáu= „àaźná”= fëtnáÉnáÉ= „àaźná”= ëéêawáaI= żÉ= człçwáÉâ= mçżÉ= ëtać= ëáę= éêzÉdmáçtÉm= däa= ëamÉgç= ëáÉbáÉ= á= éçdÉàmçwać= dzáałanáa= wçbÉc= ánnócÜ=äub=wçbÉc=ëáÉbáÉ=zÉ=wzgäędu=na=tçI=w=àaâá=ëéçëób=dÉfánáuàÉ=ëwçàą=çëçbę=á= àaâá=ma=çbêaz=ëáÉbáÉ=wÉ=właënócÜ=çczacÜK=qÉn=êçzdzáał=EfI=jÉF=ëéêawáaI=żÉ=człçJ wáÉâ=àÉët=w=ëtanáÉ=çcÉnáać=ëam=ëáÉbáÉ=á=na=tÉà=éçdëtawáÉ=âçnëtêuçwać=ëwçàÉ=dzáaJ łanáaK=hçncÉécàa= ta=éêzóéáëuàÉ=wáÉäâáÉ=znaczÉnáÉ=éêçcÉëçm=éÉêcÉécàá=á=ántÉêéêÉJ tacàá= dçâçnuàącóm= ëáę= w= umóśäÉ= àÉdnçëtâá= á= éçdÉàmçwanáa= éêzÉz= náą= dzáałań=

99


jçnáâa=ganácâa

będącócÜ= ÉfÉâtÉm= éêçcÉëów= móśäÉnáaW= dzáałanáa= tÉ= mçgą= bóć= éç= çdéçwáÉdnáÉà= êÉfäÉâëàá=éêzÉêwanÉI=çdłożçnÉ=na=éóźnáÉà=äub=zmçdófáâçwanÉ=EjÉadI=NVTRFK== t=âçncÉécàę=tęI=tłumaczącą=funâcàçnçwanáÉ=ëéçłÉczÉńëtwa=éçéêzÉz=wzaJ àÉmnÉ=ántÉêaâcàÉ=àÉgç=człçnâówI=wéáëuàÉ=ëáę=tÉçêáa=ëéçłÉcznÉgç=uczÉnáa=ëáę=AäJ bÉêta= _anduêóK= tÉdług= tÉà= tÉçêáá= uczÉnáÉ= çdbówa= ëáę= éçéêzÉz= çbëÉêwacàę= á= nadawanáÉ= znaczÉń= çbëÉêwçwanóm= zàawáëâçmK= t= âçncÉécàá= tÉàI= äudzáÉ= náÉ= êÉJ aguàą=na=bçdźcÉI=aäÉ=ántÉêéêÉtuàą=àÉI=a=uczÉnáÉ=ëáę=naëtęéuàÉ=w=éêçcÉëáÉ=mçdÉäçJ wanáa=éêzÉz=éêzóâładK=gÉdnçëtâa=á=śêçdçwáëâç=znaàduàą=ëáę=w=êÉäacàá=wzaàÉmnÉgç= dÉtÉêmánázmuW=éçéêzÉz=ëwçàÉ=dzáałanáa=äudzáÉ=ëtwaêzaàą=çâêÉśäçnÉ=waêunâá=śêçJ dçwáëâçwÉI=a=z=âçäÉá=dçśwáadczÉnáa=wónáâaàącÉ=z=dzáałanáa=wéłówaàą=na=tçI=âám= àÉët=àÉdnçëtâaK=_anduêa=EOMMTF=éçdâêÉśäaI=àaâ=ważna=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáę=àÉët= ëamçêÉguäacàaI= éêzÉâçnanáÉ= człçwáÉâa= ç= mçżäáwçścá= âçntêçäçwanáa= ëwçàÉgç= zacÜçwanáa=çêaz=mçżäáwçścá=wéłówanáa=na=náÉK=gÉdnçëtâa=ëama=çcÉnáaI=âtóêÉ=z= zacÜçwań=ëéÉłnáaàą=wÉwnętêznÉ=ëtandaêdó=á=zaëługuàą=na=éçzótówną=çcÉnęK= bcÜa= tÉçêáá= ëéçłÉcznÉgç= uczÉnáa= ëáę= çdnaàduàÉmó= w= âçgnátównçJ âçnëtêuâtówáëtócznÉà= âçncÉécàacÜI= âtóêÉ= éçdâêÉśäaàą= ándówáduaäázm= éêçcÉëu= uczÉnáa=ëáęK=wgçdnáÉ=z=tómá=éaêadógmatamá=wáÉdzó=náÉ=da=ëáę=éêzÉnáÉść=z=çëçbó= nauczócáÉäa= na= çëçbę= uczącÉgç= ëáęI= éçnáÉważ= mózg= äudzâá= àÉët= autçêÉfÉêÉncóàJ nómI= ëamççâêÉśäaàącóm= ëáę= ëóëtÉmÉm= EpáÉbÉêtI= OMMRFK= aäatÉgç= âçnáÉcznÉ= àÉët= éêzÉnáÉëáÉnáÉ=éunâtu=cáężâçścá=z=wáÉdzóI=âtóêa=baêdzç=ëzóbâç=ëáę=dÉzaâtuaäázuàÉI= na =mÉtçdóI =âtóêÉ =umçżäáwáą= uczącÉmu =ëáę= âçnëtêuçwanáÉ =właënÉà =wáÉdzó =w = zaäÉżnçścá=çd=éçtêzÉb=á=ëótuacàáK=ptąd=wónáâa=âçnáÉcznçść=éêzÉdÉfánáçwanáa=êçäá=á= zadań=nauczócáÉäaK=oçäa=nauczócáÉäa=éçwánna=éçäÉgać=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=na=wóJ éçëażÉnáu= ucznáa= w= çdéçwáÉdnáÉ= ëtêatÉgáÉ= uczÉnáa= ëáę= E_ámmÉä= á= oaméáääçnI= OMMMFI=na=zacÜęcÉnáu=uczącócÜ=dç=êÉfäÉâëàá= nad=éêçcÉëamá=uczÉnáa=ëáę=EjóczâçI= OMMUF=çêaz=na=ëtómuäçwanáu=śwáadçmçścá=àęzóâçwÉà=EdnutzmannI=NVVTFI=a=taâżÉ= w= âëztałtçwanáu= âçméÉtÉncàá= ëéçłÉcznócÜW= umáÉàętnçścá= âçmunáâçwanáa= ëáę= á= wëéółdzáałanáa=w=gêuéáÉK=puâcÉëÉm=w=tóm=uàęcáu=àÉët=êçzwóà=çëçbçwçścáI=wóêaJ żaàącó= ëáę= máędzó= ánnómá= éêzóêçëtÉm= âçméÉtÉncàá= âçgnátównócÜ= çêaz= umáÉàętJ nçścá=ëamçêÉguäacàá=éêçcÉëów=uczÉnáa=ëáęK=

RK hontrowersje wokół interakcójnoJspołecznej koncepcji nauczania i uczenia się = waêównç=_anduêa=EOMMTFI=àaâ=á=ánná=autçêzó=EaáÉcâmannI=NVVSI=dçffmanI=NVTRI= qáäämannI= OMMQF= éçdÉàmuàącó= tÉmatóâę= ántÉêaâcóànçJëéçłÉcznÉgç= uczÉnáa= ëáęI= zauważaäá= çgêanáczÉnáaI=àaâáÉ=âçntÉâët=ëéçłÉcznó= naâłada= na= dzáałanáa= á= zacÜçJ wanáÉ=àÉdnçëtâáK=t=ánëtótucàáI=àaâą=àÉët=ëzâçłaI=ántÉêéêÉtacàa=wzaàÉmnócÜ=dzáałań= àÉët=w=dużÉà=máÉêzÉ=ëtÉêçwana=ánëtótucàçnaänáÉI=zaś=âçmunáâacàa=zdçmánçwana= àÉët=éêzÉz=ÜáÉêaêcÜáęI=éêzómuëI=çëáągnáęcáa=á=âçnâuêÉncàęK=lbÉcnçść=na=äÉâcàacÜ= àÉët=çbçwáązâçwaI=âçmunáâacàa=dçtóczó=głównáÉ=têÉścá=zawaêtócÜ=w=éêçgêamacÜ= á=éçdêęcznáâacÜK=kauczócáÉä=ma=dç=dóëéçzócàá=uëanâcàçnçwanÉ=ánëtótucàçnaänáÉ=

N00


puâcÉë=w=uczÉnáu=ëáÉ=á=àÉgç=ëéçłÉcznÉ=uwaêunâçwanáa

naêzędzáa= władzó= àaâ= çcÉnóI= śwáadÉctwaK= t= taâáÉà= êzÉczówáëtçścá= autçnçmáa= àÉdnçëtâá=àÉët=mçcnç=çgêanáczçna=EqáäämannI=OMMQFK= _anduêa= éêagnąłI= abó= äudzáÉ= çcÉnáaäá= ëáÉbáÉ= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= właënócÜ= mçżäáwçścá=á=ëtandaêdówI=éêzóznawał=àÉdnaâI=żÉ=w=ëéçłÉczÉńëtwacÜ=ándówáduJ aäáëtócznócÜI= uâáÉêunâçwanócÜ= na= êówaäázacàę= á= ëuâcÉëI= éçêównanáa= ëéçłÉcznÉ= çdgêówaàą=baêdzç=ważną=êçäęK=mçéêzÉz=tÉ=éçêównanáa=mçżÉ=dçcÜçdzáć=dç=dÉJ éêÉcàçnçwanáa=właënócÜ=çëáągnáęćK== gaâ=zauważył=jÉad=„wádzámó=ëáÉbáÉ=taâI=àaâ=naë=wádzą=ánná”=EjÉadI=NVTRW= VVFW=rcznáçwáÉI=âtóêzó=çdnçëáäá=w=ëwçàÉà=âaêáÉêzÉ=ëzâçänÉà=éçêażâá=uéatêuàą=náÉJ êzadâç =wánó =za =tÉ =náÉéçwçdzÉnáa =w =ëamócÜ =ëçbáÉW =w =bêaâu =ántÉäágÉncàá =äub =w = bêaâu=zdçänçścáK=mçgäąd=tÉn=éçtwáÉêdzaàą=badanáa=ÉméáêócznÉW=éÉêcÉécàa=çcÉnó= umáÉàętnçścá= ucznáa= éêzÉz= nauczócáÉäá= wéłówa= naàëáänáÉà= na= éçëtêzÉganáÉ= ëáÉbáÉ= çêaz=ëamççcÉnę=umáÉàętnçścáK=rcznáçwáÉI=âtóêzó=tłumaczą=ëwçàÉ=náÉéçwçdzÉnáa= bêaâáÉm= zdçänçścáI= maàą= êównáÉż= nÉgatównó= çbêaz= ëamÉgç= ëáÉbáÉ= EeçädÉêI= OMMRFK=gaâ=éçâazuàą=badanáa=właënÉI=éçzáçm=umáÉàętnçścá= ucznáów=àÉët=naàwóżJ ëzóI=âáÉdó=maàą=çná=éçczucáÉI=żÉ=ëzâçła=zaëéçâaàa=ácÜ=éçtêzÉbę=âçméÉtÉncàá=çêaz= gdó=maàą=w=ëzâçäÉ=éçczucáÉ=wáęzá=á=ëéçłÉcznÉgç=wëéaêcáa=EganácâaI=OMMVFK= qómczaëÉmI=àaâ=wóâazuàą=ánnÉ=badanáaI=dç=naàczęëtëzócÜ=błędów=éçéÉłJ náanócÜ= éêzÉz= nauczócáÉäá= naäÉżó= ÉtóâáÉtçwanáÉW= ucznáçwáÉ= ç= wóëçâám= ëtatuëáÉ= ëzâçänómI= a= wáęc= maàącó= çéánáę= dçbêócÜ= ucznáówI= éçëáadaàącó= wóżëzó= ëtatuë= ëçcàaänçJÉâçnçmácznóI=a=taâżÉ=cáI=âtóêzó=zgadzaàą=ëáę=z=nauczócáÉäÉm=ëą=çcÉnáaná= äÉéáÉà=náż=ácÜ=âçäÉdzó=á=âçäÉżanâá=EgançwëâáI=NVUVFK=ka=çcÉnę=maàą=wéłów=nawÉt= taâáÉ= czónnáâá= àaâ= éłećI= wógäąd= zÉwnętêznóI= a= nawÉt= ámáę= EiáëzâaI= OMMNFK= fnnÉ= badanáa=wóâazuàąI=żÉ=za=naàbaêdzáÉà=ëâutÉcznócÜ=á=naàwóżÉà=çcÉnáanócÜ=ucÜçdzą= w= çczacÜ= nauczócáÉäá= ucznáçwáÉI= âtóêzó= naàëâêuéuäatnáÉà= wóâçnuàą= zadanáa= naJ êzucçnÉ= éêzÉz= nauczócáÉäaK= tóëçâç= waäçêózçwana= àÉët= taâżÉ= dçbêa= éamáęć= wëéçmagaàąca= umáÉàętnçścá= ëéêçëtanáa= zadanáçm= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= çdtwóêczóm= éçzçëtaàącóm=w=çbëzaêzÉ=zadań=âçntêçäçwanócÜ=éêzÉz=ëzâçłę=EquêëâaI=OMMSFK= _êaâ=êównçścá=ëzanë=uwádacznáa=ëáę=taâżÉ=w=çbëzaêzÉ=nauczanáa=àęzóâów= çbcócÜK=qêadócóàna=ëzâçła=náÉ=wëéçmaga=dzáÉcáI=u=âtóêócÜ=wóëtąéáłó=têudnçścá=z= çéançwanáÉm=àęzóâa=çbcÉgçI=na= çgół=zaâładaàąc=náâłÉ=zdçänçścá=w=tóm=wzgäęJ dzáÉK= káÉ= àÉët=bêanÉ=éçd=uwagęI= żÉ=dzáÉcá= wóâëztałcçnócÜ=êçdzácówI= znaàącócÜ= jęzóâá= çbcÉ= mçgą= çtêzómać= éçmçc= w= dçmu= w= tóm= zaâêÉëáÉ= äub= éçmçc= z= zÉJ wnątêzI= àÉśäá= éçzócàa= Éâçnçmáczna= êçdzáców= na= tç=éçzwaäaK= `áI=âtóêzó= na= taâą= éçmçc=w=éêzóéadâu=têudnçścá=äáczóć=náÉ=mçgąI=ëâazaná=ëą=na=ëzâçänÉ=éçêażâáK=

= SK modsumowanie

= gaâ=éçâazuàÉ=éçwóżëza=anaäázaI=náÉ=ëéçëób=çcÉnáaćI=czóm=àÉët=ëuâcÉë=w=éêçcÉëáÉ= uczÉnáa=ëáęI=náÉ=uwzgäędnáaàąc=éêzó=tóm=zmáan=ëéçłÉcznócÜK=t=mçäëcÉ=àuż=êÉfçêJ ma=Éduâacàá=z=NVVV=êçâu=éçdâêÉśäała=âçnáÉcznçść=wóêównówanáa=ëzanë=ÉduâaJ cóànócÜI=abó=mçżäáwÉ=ëtałç=ëáę=znáwÉäçwanáÉ=çbëzaêów=wóâäuczÉnáa=ëéçłÉcznÉgç=

N0N


jçnáâa=ganácâa

ëéçwçdçwanÉgç=báÉdą=ÉâçnçmácznąI=máÉàëcÉm=zamáÉëzâanáa=äub=náëâám=âaéátaJ łÉm=âuätuêçwóm=êçdzácówK== kaéêzÉcáw= tóm= éçtêzÉbçm= wócÜçdzá= naànçwëza= éçdëtawa= éêçgêamçwa= ÜttéWLLwwwKêÉfçêmaéêçgêamçwaKmÉnKgçvKéäLámagÉëLmçdëtawa_éêçgêamçwaL mÉn_tçm_PKédf=at=OTKMPKOMNMI=âtóêa=êównáÉż=dçëtêzÉga=tÉ=éêçbäÉmó=á=ëtaêa=ëáę= ám= éêzÉcáwdzáałaćW= éêçgêamó= nauczanáa= ëáänáÉà= uwzgäędnáaàą= ándówáduaänÉ= éçJ têzÉbó=ucznáówI=w=tóm=êównáÉż=ucznáów=mnáÉà=zdçänócÜI=mKánK=éçéêzÉz=wódłuJ żÉnáÉ=czaëu=na=êÉaäázacàę=éçdëtawçwÉgç=cóâäu=âëztałcÉnáa=äub=éçéêzÉz=çbnáżÉnáÉ= wáÉâu=ëzâçänÉgçK=tśêód=zaäÉcÉń=âáÉêçwanócÜ=éçd=adêÉëÉm=nauczócáÉäá=àÉët=ánJ dówáduaäázçwanáÉ=éêacó=z=ucznáamáI=êóżnácçwanáÉ=wómagańI=wzmacnáanáÉ=mçcJ nócÜ=ëtêçn=ucznáówI=twçêzÉnáÉ=ucznáçm=éêzÉëtêzÉná=dç=êçzwçàu=çëçbçwçścáI=dç= êçzwáàanáa= zaántÉêÉëçwańK= tëzóëtâáÉ= tÉ= uwaêunâçwanáa= ëéêzóàaàą= Üumanázacàá= ÉduâacàáK=`ÉäÉm=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgç=w= ëzâçäÉ=àÉët=„ëâutÉcznÉ=éçêçzumáÉJ wanáÉ=ëáę=w=àęzóâu=çbcómI=w=mçwáÉ=á=éáśmáÉ”K=mêáçêótÉtÉm=àÉët=çëáąganáÉ=éêzÉz= ucznáów=cÉäów=âçmunáâacóànócÜK=mçéêawnçść=àęzóâçwa=náÉ=àÉët=natçmáaët=nadJ êzędnóm= cÉäÉm= dódaâtócznómK= „léêócz= âçméÉtÉncàá= éçêçzumáÉwanáa= ëáę= w= jęzóâacÜ= çbcócÜI= wómaganáa= zawaêtÉ= w= tÉâścáÉ= éçdëtawó= dçtóczą= tÉż= taâácÜ= âçméÉtÉncàá= âäuczçwócÜ= àaâW= umáÉàętnçścá= uczÉnáa= ëáęI= âçméÉtÉncàá= ánfçêmaJ tócznÉàI=ëéçłÉcznÉà=á=çbówatÉäëâáÉà=çêaz= śwáadçmçścá=âuätuêó=á=umáÉàętnçścá=wóJ êażanáa= àÉà”K= ptąd= taâ=ważnÉ= ëą= umáÉàętnçść= ëamççcÉnó= çêaz= êÉfäÉâëàá= nad=àęzóJ âáÉmK= léêócz= çéáëu= wómagań= ëzczÉgółçwócÜ= däa= twçêzÉnáa= á= éêzÉtwaêzanáa= wóéçwáÉdzá=çêaz=êÉagçwanáa=na=náÉ=däa=éçëzczÉgóänócÜ=ëéêawnçścáI=nçwa=éçdJ ëtawa=éêçgêamçwa=âładzáÉ=ëzczÉgóänó=nacáëâ=na=âëztałtçwanáÉ=éçëtaw=cáÉâawçJ ścáI=tçäÉêancàá=á=çtwaêtçścá= wçbÉc=ánnócÜ=âuätuê=çêaz=na=umáÉàętnçść=wëéółdzáaJ łanáa= w= gêuéáÉI= néK= éêzó= twçêzÉnáu= àęzóâçwócÜ= éêac= éêçàÉâtçwócÜI= zacÜęcaàąc= nauczócáÉäá=dç=êÉaäázçwanáa=założçnócÜ=cÉäów=náÉ=tóäâç=na=zaàęcáacÜ=äÉâcóànócÜI= aäÉ=taâżÉ=na=zaàęcáacÜ=dçdatâçwócÜ=w=ëzâçäÉ=á=éçza=náąK= kçwa= êÉfçêma= éêçgêamçwa= dçwçdzáI= żÉ= éçäëâáÉ= władzÉ= çśwáatçwÉ= dçJ ëtêzÉgaàą=zaêównç=zmáanó=ëéçłÉcznÉI= àaâ=á= éçtêzÉbó= ÉduâacóànÉ=wëéółczÉënÉgç= ëéçłÉczÉńëtwa=á=têçëzczą=ëáę=ç=éÉłnçéêawnÉ=funâcàçnçwanáÉ=młçdócÜ=mçäaâów= w= ëéçłÉczÉńëtwáÉ= rnáá= buêçéÉàëâáÉàK= mçzçëtaàÉ= wáęc= àÉdónáÉ= żówáć= nadzáÉàęI= żÉ= ëâçëtnáÉnáÉ= wśêód= éêzÉdëtawácáÉäá= zawçdu= nauczócáÉäëâáÉgçI= utaêtÉ= ëcÜÉmató= çcÉnáanáa= á= çdwáÉcznó= bêaâ= éáÉnáędzó= náÉ= ëéêawáąI= żÉ= éáęâna= ádÉa= ugêzęźnáÉ= w= báuêçâêacàá=á=çgêanáczÉnáacÜ=cçdzáÉnnçścáK=

= BfBifldoAcfA

= _anduêaI=AK=OMMTK=qÉçria=séçłÉcznÉgç=uczÉnia=sięK=taêëzawaW=tódawnáctwç=kauâçJ wÉ=mtkK= _ámmÉäI=mKI= oamáääçnI=rK=OMMMK= iÉrnautçnçmiÉ=und=iÉrnstratÉgiÉnK=cÉênëtudáÉnÉánJ ÜÉát=OPK=_ÉêäánI=jĆncÜÉnI=táÉnI=wĆêácÜI=kÉw=vçêâW=iangÉnëcÜÉádtK= _äumÉêI=eK=OMMTK=fntÉraâcàçnizm=sómbçäicznóW=éÉrséÉâtówa=i=mÉtçdaK=hêaâówW=tódawJ náctwç=…=kljlp=»=

N02


puâcÉë=w=uczÉnáu=ëáÉ=á=àÉgç=ëéçłÉcznÉ=uwaêunâçwanáa

_çuêdáÉuI= máÉêêÉI= gÉanJ`äaudÉ= maëëÉêçn=OMMSK= oÉérçduâcàaK= bäÉmÉntó= tÉçrii= sóstÉmu= nauczaniaK=taêëzawaW=tódawnáctwç=kauâçwÉ=mtkK== aáÉcâmannI=gK=NVVSK=„aÉê=fntÉêaâtáçnáëmuë=aäë=lêáÉntáÉêungëmáttÉä=fĆê=éädagçJ gáëcÜÉë= eandÉän”= EwF= pçziçäçgiÉ= fĆr= mädagçgÉnK= EêÉdK= aáÉcâmannI= gKI= _êÉátJ âêÉuz=dKF=jĆncÜÉn=táÉnW=oK=lädÉnbuêg=sÉêäagK= dnutzmannI=`K=NVVTK=„ianguagÉ=AwaêÉnÉëëK=dÉëcÜácÜtÉI=dêundäagÉnI=AnwÉnJ dung”K=mraxis=dÉs=nÉuséracÜäicÜÉn=rntÉrricÜts=QQEPFW=OOTJOPSK= dçffmannI=bK=NVTRK=ptigmaK=cêanâfuêt=am=jaánW=puÜêâaméK= dçmbêçwáczI=tK=NVUVK=cÉrdódurâÉK=hêaâówW=tódawnáctwç=iátÉêacâáÉK= eÉánzI= tKoK= OMMMK= „pÉäbëtëçzáaäáëatáçn= ám= iÉbÉnëäaufK= rmêáëëÉ= ÉánÉê= qÜÉçêáÉ= báçgêaéÜáëcÜÉn= eandÉänë”= EwF= BiçgraéÜiscÜÉ= pçziaäisatiçn= EêÉdKF= eçÉênágI= bKjK=ptuttgaêtW=iucáuë=C=iucáuëK= eçädÉêI=jK=OMMRK=cäÜigâÉitssÉäbstâçnzÉét=und=iÉistungsmçtivatiçn=im=crÉmdséracÜÉnunJ tÉrricÜtK=_ÉêäánW=mÉtÉê=iangK= ÜttéWLLwwwKêÉfçêmaéêçgêamçwaKmÉnKgçvKéäLámagÉëLmçdëtawa_éêçgêamçwaL mÉn_tçm_PKédf= gacâëçnI=mK=NVUSK=iifÉ=in=tÜÉ=cäassrççmK=kÉw=vçêâW=eçätI=oánÉÜaêtI=tánëtçnK= ganácâaI=jK=OMMVK=aas=sçziaäÉ=und=scÜuäiscÜÉ=jiäiÉu=und=iÜr=binfäuss=auf=iÉistungsfäÜigâÉit= und=iÉrnÉffiziÉnzK=binÉ=ptudiÉ=am=BÉiséiÉä=dÉs=aÉutscÜuntÉrricÜts=an=dómnasiaäscÜuäÉn= auf=dÉm=dÉbiÉt=dÉr=iubäinÉr=tçiwçdscÜaftK=káÉéubäáâçwana=éêaca=dçâtçêëâaK= gançwëâáI=AK=NVUVK=rczÉń=w=tÉatrzÉ=żócia=szâçänÉgçK=taêëzawaW=tpámK= hçmçêçwëâaI= eK= OMMRK= jÉtçdóâa= nauczania= àęzóâów= çbcócÜK= taêëzawaW= cêaëzâa= bduâacóànaK= iáëzâaI=hK=OMMNK=kauczóciÉäsâiÉ=ârótÉria=çcÉniania=uczniówK=hatçwácÉW=rnáwÉêëótÉt=ŚląëâáK= jÉadI= dK= eK= NVTRK= rmósłI= çsçbçwçść= i= séçłÉczÉństwçK= taêëzawaW= mańëtwçwÉ= tóJ dawnáctwç=kauâçwÉK= jöääÉêI=`ÜK=NVVVK=aáÉ=cuêêácuäaêÉ=aádaâtáâ=ldÉêW=aÉê=äÉênzáÉäçêáÉntáÉêtÉ=Anëatz= EwF= aidaâtiscÜÉ= qÜÉçriÉn= EêÉdK= dudàçnëI= eKI= tánâÉäI= oKFK= eambuêgW= _ÉêgJ mann=H=eÉäbág=sÉêäagK= jóczâçI =hK =OMMUK =ld =aâtówázacàá =dç =autçnçmáá =ucznáa =w =âëztałcÉnáu =àęzóâçJ wómK=EwF=Autçnçmia=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgç=–=cç=çsiągnęäiśmó=i=dçâąd=zmiÉrzamó?= EêÉdK=mawäaâI=jK=F=mçznańI=haäáëzI=hçnánK= maêëçnëI= qK= NVSUK= pçziaästruâtur= und= mÉrsönäicÜâÉitK= cêanâfuêt= am= jaánW= buêçéäáJ ëcÜÉ=sÉêäagëanëtaätK= maêëçnëI=qK=NVTOK=pzâicÉ=z=tÉçrii=sçcàçäçgicznÉàK=taêëzawaW=mtkK= páÉbÉêtI=eK=OMMRK=mädagçgiscÜÉr=hçnstruâtivismusK=iÉrnzÉntriÉrtÉ=mädagçgiâ=in=pcÜuäÉ=und= brwacÜsÉnÉnbiädungK=tÉánÜÉám=und=_aëÉäW=_Éätz=sÉêäagK== qaêaëzâáÉwáczI=jK=OMMNK=gaâ=uczóć=àÉszczÉ=äÉéiÉàK=mçznańW=tódawnáctwç=AohAK= qáäämannI=hKJgK=OMMQK=pçziaäisatiçnstÜÉçriÉnK=binÉ=binfĆÜrung=in=dÉn=wusammÉnÜang=vçn= dÉsÉääscÜaftI= fnstitutiçn= und= pubàÉâtwÉrdungK= oÉánbÉâ= bÉá= eambuêgW= oçwçÜät= qaëcÜÉnbucÜvÉêäagK= quêëâaI=aK=OMMSK=pâutÉcznçść=uczniaK=ld=czÉgç=zaäÉżó=udana=rÉaäizacàa=wómçgów=ÉduâaJ cóànócÜ?=iubäánW=tódawnáctwç=rj`pK=

N0P


aorota harczewska fnstótut=iingwistóâi=ptçsçwanÉà= rniwÉrsótÉt=tarszawsâi=

wjfbkkb lBifCwA fkkltACvgklŚCf wApqlpltAŃ fCq t avaAhqvCb gĘwvhltbg qransformations in the perception of the innovative aspect in fCq applications for foreign language teaching qÜÉ =aêtácäÉ =fçcuëÉë =çn =tÜÉ =anaäóëáë =çf =aëéÉctë =and =èuaäátáÉë =éÉêcÉávÉd =aë = innçvativÉ=án=tÜÉ=cçntÉxt=çf=tÜÉ=mçët=mçdÉên=ánfçêmatáçn=and=cçmmunácaJ táçn=tÉcÜnçäçgáÉë=aééäáÉd=án=fçêÉágn=äanguagÉ=tÉacÜángK= = qÜÉ=fáêët=attÉmétë=tç=áméäÉmÉnt=mçdÉên=tÉcÜnçäçgáÉë=án=ciq=wÉêÉ=dÉfJ ánátÉäó=ánnçvatávÉI=ëÜÉddáng=an=ÉntáêÉäó=nÉw=äágÜt=çn=tÜÉ=ciq=mÉtÜçdçäçJ góK=iatÉêI=cçncuêêÉntäó=wátÜ=tÜÉ=dÉvÉäçémÉnt=çf=ánfçêmatáçn=tÉcÜnçäçgáÉë= and= fq= ánfêaëtêuctuêÉI=aë= wÉää=aë= éubäácatáçn= çf= nÉw=cçméutÉê= éêçgêamë= and=tÉacÜáng=aádëI=tÜÉ=éÉêcÉétáçn=çf=wÜat=áë=ánnçvatávÉ=undÉêwÉnt=cÉêtaán= têanëfçêmatáçnëK=qÜÉ=äanguagÉ=tÉacÜÉêë’=gêçwáng=awaêÉnÉëë=çf=çééçêtunáJ táÉë=çffÉêÉd=bó=tÜçëÉ=tÉcÜnçäçgácaä=nçvÉätáÉëI=aë=wÉää=aë=tÜÉáê=áncêÉaëáng=äÉJ vÉäë= çf= éêçfÉëëáçnaäáëm= and= wáääángnÉëë= tç= adaét= tç= tÜÉ= cÜangáng= cçndáJ táçnëI =aäëç =cçntêábutÉd =tç =tÜçëÉ =cÜangÉëK =qÜÉ =autÜçê =çf =tÜÉ =aêtácäÉ =atJ tÉmétë=tç=anaäózÉ=tÜÉ=têanëfçêmatáçnë=án=tÜÉ=éÉêcÉétáçn=çf=wÜat=áë=ánnçJ vatávÉ=án=f`q=aééäácatáçnëI=váÉwáng=tÜÉm=án=tÜÉ=cçntÉxt=çf=actáçnë=undÉêJ taâÉn= án= êÉcÉnt= dÉcadÉë= êÉgaêdáng= áméäÉmÉntatáçn= çf= mçdÉên= tÉcÜnçäçJ gáÉëI=aë=wÉää=aë=án=tÜÉ=cçntÉxt=çf=muätáJmÉdáa=ciq=matÉêáaäë=tÜat=aêÉ=bÉáng= cêÉatÉd=bó=tÉacÜÉêë=tÜÉmëÉävÉëK=

=

w=dÉfánácàá=ánnçwacàa=tç=‘wérçwadzaniÉ=czÉgçś=nçwÉgçI=rzÉcz=nçwç=wérçwadzçnaI=nçwçśćI= rÉfçrma’= EpgmFK= t= àÉà= éçwëzÉcÜnÉ= êçzumáÉnáÉ= wódaàÉ= ëáę= wéáëówać= çéçzócàa= dç= dzáałań= âçnëÉêwatównócÜ= EéçêK= káżÉgçêçdcÉwI= NVVQW= OMFK= aÉfánáuàąc= dzáałanáa= ánnçwacóànÉ= częëtç=çâêÉśäamó=àÉ=tÉż=w=âatÉgçêáacÜ=ëóëtÉmu= zÉêçJàÉdónâçwÉgçW= cçś=àÉëtI=aäbç=náÉ=àÉët=ánnçwacàąK=tëzaâ=mnáÉà=äub=baêdzáÉà=ánnçwacóànÉ=bóć=náÉ=

N05


açêçta=haêczÉwëâa

mçżÉK=A=ériçri=wáęcI=ánnçwacàa=àÉët=náÉëtçénáçwaänaK=w=àÉdnÉà=ëtêçnóI=éçëtêzÉgaJ na=àÉët=çna=àaâç=dzáałanáÉK=tÉdług=káżÉgçêçdcÉw=EábádKFI=w=nawáązanáu=dç=naJ uczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=–=tç=dzáałanáÉ=á=éçëtawa=nauczócáÉäëâa=çéaêta=na=ánnócÜ= zaëadacÜ= náż=dçtócÜczaëçwÉK= létóâa= ta= çgnáëâuàÉ=ëáę=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=wçâół= ëamÉgç=éêçcÉëu=àaâç=taâáÉgçK=w=dêugáÉà=àÉdnaâ=ëtêçnóI=ánnçwacàą=àÉët=taâżÉ=êÉJ zuätat= éçdàętócÜ= dzáałańI= çwa= „ëłçwnáâçwa”= êzÉczK= wa= lâçńJeçêçdóńëâą= EOMMPWQTF=éêzóàmuàÉmóI=żÉ=„ánnçwacàa=àÉët=éêçcÉëÉm=éçäÉgaàącóm=na=éêzÉâëztałJ cÉnáu=áëtnáÉàącócÜ=mçżäáwçścá=w=nçwÉ=ádÉÉ=á=wéêçwadzÉnáÉ=ácÜ=dç=éêaâtócznÉgç= zaëtçëçwanáa”K= w= dÉfánácàá= tÉà= wónáâaI= áż= náÉ= cÜçdzá= tu= wółącznáÉ= ç= çéaêtÉ= na= ánnócÜ=náż=dçtócÜczaëçwÉ=dzáałanáa=á=ácÜ=êÉzuätatI=aäÉ=ç=àaâçść=éêçcÉëuI=a=taâżÉ= éêaâtócznÉ= zaëtçëçwanáÉI= wóâçêzóëtanáÉ= éçwëtałócÜ= w= àÉgç= wónáâu= ÉfÉâtówK= `Üçdzá=tuI=néK=ç=tÉëtçwanáÉ=„éêçduâtu”I=àÉgç=wdêażanáÉ=w=çbáÉgI=éubäáâacàÉ=mu= éçśwáęcçnÉ= czó= z= nám=zwáązanÉI= átéK= qç=ÉâçnçmácznÉ= ëéçàêzÉnáÉ= na= ánnçwacàę= uzmóëławáa=bçgactwç=éçêuëzanÉà= éêçbäÉmatóâáK A=twçêząc=éaêaäÉäę=z=tą=gałęzáą= ÜumanáëtóâáI=faâtI=żÉ=cÉäÉm=gçëéçdaêczóm=wëzÉäâáÉà=dzáałaänçścá=vë=dzáałanáa=àÉët= çëáągnáęcáÉ= waêtçścá= dçdanÉàI= uśwáadamáa= dçdatâçwç= çgêçmnÉ= âçêzóścáI= àaâáÉ= wnçëá=ánnçwacàa=w=ëfÉêę=dódaâtóâá=àęzóâçwÉàK=

NK mostulowane poziomó innowacji

= t= âçntÉâścáÉ= wóâçêzóëtanáa= naànçwëzócÜ= tÉcÜnçäçgáá= ánfçêmacóànçJ âçmunáâacóànócÜ=w=nauczanáu=àęzóâów=çbcócÜ=éçàęcáÉ=ánnçwacàá=dçtóczóć=mçJ żÉ= wáÉäu= çbëzaêówK fnnçwacóànçść= zaëtçëçwań= f`q= ma= bçwáÉm= êóżną= ëâaäęI= zaëáęgI= a= czaëÉm= á= cÜaêaâtÉêK= mêçéçnuàÉmó= êçzéatêówanáÉ= ánnçwacàá= na= têzÉcÜ= éçzáçmacÜK= máÉêwëzó= z= nácÜ= dçtóczółbó= wónaäÉzáÉnáa= âçméutÉêówI= dêugá= –= wdêażanáa=ácÜ=w=nauâę=Ew=tóm=w=dódaâtóâę=àęzóâçwąFI=wêÉëzcáÉ=têzÉcá=–=twçêzÉJ náa=matÉêáałów=gäçttçdódaâtócznócÜ=w=ëáÉcáK= NKNK moziom f – wónalezienie komputerów = _Ézëéçêną= nçwçścáą= w= zaâêÉëáÉ= zaëtçëçwań= f`q= bółç= ëamç= éçàawáÉnáÉ= ëáę= âçméutÉêów NK =`zó =bóła =tç =àÉdnaâ =ánnçwacàa =czó =mçżÉ =wónaäazÉâ? =gçëÉéÜ = pcÜuméÉtÉêI= éêÉâuêëçê= badań= nad= ánnçwacàamáI= wóêaźnáÉ= êçzgêanáczał= wónaäaJ zÉâ= àaâç= dçâçnanáÉ= çdâêócáa= tÉcÜnácznÉgç= á= ánnçwacàę= êçzumáaną= àaâç= éêaâJ tócznÉ= zaëtçëçwanáÉ= éêçduâtu= w= éêzÉmóśäÉ= ElâçńJeçêçdóńëâaINVVUW= PUFK= t= tóm= ëÉnëáÉ= wónaäÉzáÉnáÉ= âçméutÉêówI= âtóêÉ= çâêÉśäáć= mçżna= àaâç= zmáanę= tÉcÜJ nácznąI= éçcáągaàącą= za= ëçbą= zmáanó= çêganázacóànÉI= a= nawÉt= ëéçłÉcznÉ= äÉgłç= u= éçdëtaw=ánnçwacàáI=utçżëamáaàąc=àa=z=nçwçścáą=EábádKW=OVFK=t=cÜwáäáI=gdó=âçméuJ tÉêó=zçëtałó=wéêçwadzçnÉ=na=êónÉâ=á=zaëtçëçwanÉ=w=éêçduâcàá=ëtałó=ëáę=ánnçwaJ càą=tÉcÜnçäçgácznąK=qóm=ëamómI=taâ=êçzumáana=ánnçwacàa=àÉët=éçëtêzÉgana=àaâç= êÉzuätatI=ÉfÉât=éçdàętócÜ=dzáałańK== N=pzÉêzÉà=ç=Üáëtçêáá=âçméutÉêów=néK=iágçnnáèêÉI=NVVOK=

N06


wmáÉnnÉ=çbäácza=ánnçwacóànçścá=zaëtçëçwań=áct=w=dódaâtócÉ=àęzóâçwÉà

NKOK moziom ff – wprowadzanie komputerów w naukę = máÉêwëza=éêóba=zaëtçëçwanáa=âçméutÉêówI=a=właścáwáÉ=maëzón=éêzÉznaczçnócÜ= dç= nauâá= éçàawáła= ëáę= àuż= w= äatacÜ= OM= mánáçnÉgç= wáÉâu= na= rnáwÉêëótÉcáÉ= w= lÜáçK=`Üçć=têudnç=dçâładnáÉ=uëtaäáćI=âáÉdó=zaánácàçwanç=éêçcÉë= wóâçêzóëtanáa= âçméutÉêa= dç= cÉäów= ÉduâacóànócÜI= zwłaëzcza= w= nauczanáu= àęzóâów= çbcócÜ= EéçêK=aębëâáI=NVUUW=POOFI=za=éçczątÉâ=éêzóàmuàÉ=ëáę=äata=SM=uu=wáÉâuOK=matêząc=z= éÉêëéÉâtówó= na= mánáçnÉ= äataI= náÉ= ëéçëób= náÉ= zauważyćI= żÉ= âçméutÉêóI= czó= àaâ= dzáś=zwóâłç=ëáę=mawáać=nçwÉ=tÉcÜnçäçgáÉI=ëą=náÉ=tóäâç=zàawáëâáÉm=tÉcÜnácznómK= qçwaêzóëzó=ám= znaczącó= êçzwóà= móśäáK= t= tóm= âçntÉâścáÉ= mçżna= êçzéatêówać= wóâçêzóëtanáÉ= âçméutÉêów= däa= nauâáPI= a= w= ëzczÉgóänçścá= däa= gäçttçdódaâtóâáK= ka= tóm= éçzáçmáÉ=mamó=dç=czónáÉnáa= z= êóżnómá= çbäáczamá= ánnçwacóànçścá= ácÜ= zaëtçëçwańK=fnnó=bół=néK=zaëáęgI=ëâaäa=éáÉêwëzócÜ=éêób=áméäÉmÉntacàá=âçméutÉJ êów= w= ëtçëunâu= dç= dzáałań= dzáëáÉàëzócÜK= fnna= tÉż= bóła= wagaI= znaczÉnáÉ= çêaz= ëâutâá=éçdÉàmçwanócÜ=éêzÉdëáęwzáęć=wczçêaà=á=dzáśK=mêçéçnuàÉmó=tu=ëéçàêzÉnáÉ= w=dwu=uàęcáacÜW=dáacÜêçnácznóm=á=ëóncÜêçnácznómK= NKOKNK moziom ffW ujęcie diachroniczne = máÉêwëzÉ=zaëtçëçwanáa=âçméutÉêa=w=naucÉ=àęzóâów=çbcócÜ=çéáÉêałó=ëáę=na=wóJ âçêzóëtanáu= éçàÉdónczócÜI= çgêçmnócÜ= maëzón= EéêçàÉât= san= `améÉnaI= ëzÉêzÉà= DębëâáI=NVUUX=daàÉâI=OMMOF=náÉâáÉdó=z=uêządzÉnáamáI=çâêÉśäanómá=dzáś=àaâç=éÉêóJ fÉêócznÉ={ëóëtÉm=NRMMI=miAqlI=qf``fq=EëzÉêzÉà=läáméçI=NVVPX=daàÉâI=OMMOF}I= éêzÉznaczçnócÜ= na= éçtêzÉbó= âuêëów= àęzóâçwócÜI= wëéçmaganáa=nauâá=ëłçwnácJ twaI= àÉgç=mÉmçêózacàáI= umçżäáwáaàącÉà=ëamçdzáÉäną= äÉâtuêę= tÉâëtu= EzaéêçéçnçJ wana= éêzÉz= jKeKqK= Aäfçêda= mÉtçda= qÜêÉÉ= nuÉëtáçn= bxéÉêámÉntaä= jÉtÜçd= EPnuFI= ëzÉêzÉà= aębëâáI= NVUUFI= nauâá= tłumaczÉnáa= éáëÉmnÉgçI= ÉtcK= hçnáÉc= äat= ëáÉdÉmdzáÉëáątócÜ= á= éçczątÉâ= äat= çëáÉmdzáÉëáątócÜ= éêzónáçëłó= âçäÉàną= zmáanęK= fntÉnëównó=êçzwóà=tÉcÜnáâá=âçméutÉêçwÉà=ëéêawáłI=áż=mçżäáwçścá=tÉcÜnáâá=tÉcÜJ nçäçgáá= ánfçêmacóànÉà= zçëtałó= éçëzÉêzçnÉK= t= çâêÉëáÉ= tóm= éçàawáłó= ëáę= máâêçJ âçméutÉêóK=mçczątâçwç= w= ptanacÜ= wàÉdnçczçnócÜ=á= táÉäâáÉà= _êótanááI=éóźnáÉà= taâżÉ=w=mçäëcÉ=EwaàącI=NVUUFK=„_çdźcÉm=dç=ácÜ=êçzwçàu=bóła=Üáééáëçwëâa=ádÉa= O=oównáÉż=na=äata=SMJtÉ=uu=wáÉâu=éêzóéada=éçczątÉâ=budçwó=éáÉêwëzócÜ=éçäëâácÜ=maëzón= matÉmatócznócÜK=t=êçâu=NVRU=w=taêëzawëâám=waâładzáÉ=Aéaêatów=jatÉmatócznócÜ=mAk= zçëtał= ëâçnëtêuçwanó= éáÉêwëzó= âçméutÉê= ç= nazwáÉ= uvwI= âtóêó= éêacçwał= głównáÉ= na= éçJ têzÉbó= wçàëâaK= t= êçâu= NVSO= êuëzóła= ëÉêóàna= éêçduâcàa= maëzónó= rj`JN= dç= çbäáczÉń= ánżóJ náÉêëâácÜK=móźnáÉà=éçwëtałó=têanzóëtçêçwÉ=âçméutÉêó=laoA=EëzÉêzÉà=iÉwandçwëâáI=OMMOFK== P=máçnáÉêÉm=zaëtçëçwanáa=âçméutÉêa=dç=éêacó=nauâçwÉà=w=mçäëcÉ=bół=ptanáëław=jaêcán= räam= ENVMVJNVUQFI= wóbátnó= éçäëâá= matÉmatóâK= pK= räam= bół= àÉdónóm= matÉmatóâáÉm= w= hçmáëàá= páÉdÉmnaëtuI= âtóêa= zçëtała= éçwçłana= dç= zbudçwanáa= éáÉêwëzócÜ= bçmb= atçJ mçwócÜK=mç=zaâçńczÉnáu=ff=wçànó=śwáatçwÉà=wócçfał=ëáę=zÉ=ścáëłÉà=wëéółéêacó=w=dzáÉJ dzánáÉ= zbêçàÉń= á= zaàął= ëáę= zaëtçëçwanáÉm= matÉmatóâá= dç= báçäçgáá= EzçbK= _çbÉêëâá= Ét= aäKI= NVVPX=huêatçwëâáI=NVTPFK=

N0T


açêçta=haêczÉwëâa

złamanáa=mçnçéçäu=wáÉäâácÜ=äabçêatçêáów=wçàëâçwócÜ=á=nauâçwócÜ=çêaz=éêzÉJ âazanáa= tÉcÜnçäçgáá= ánfçêmatócznócÜ= zwóâłóm= äudzáçm”= EiÉwandçwëâáI= OMMOI= QQFK=mêzóśwáÉcała=tÉmu=êównáÉż=dużç=baêdzáÉà=banaäna=ádÉaK=açtócÜczaë=ëtçëçJ wanÉ=uêządzÉnáa= bółó=dużÉI=dêçgáÉ=á= baêdzç=náÉwógçdnÉK=jáâêçâçméutÉêó= zaśI= zÉ=wzgäędu=na=ëtçëunâçwç=náëâą=cÉnę=çêaz=mnáÉàëzÉ=êçzmáaêó=ëtałó=ëáę=baêdzáÉà= dçëtęénÉ=däa=zwóâłócÜ=çdbáçêcówI=w=tóm=éäacówÉâ=ÉduâacóànócÜK=azáśI=ëótuacàa= àÉët=dáamÉtêaänáÉ=êóżnaK=hçméutÉêów=éêzóbówaI=äáczba=ëtançwáëâ=z=êçâu=na=êçâ= wzêaëtaQI=éçwëzÉcÜnÉ=ëtaàÉ=ëáę=çtwáÉêanáÉ=wáÉäçëtançwáëâçwócÜ=ëaä=ánfçêmatóczJ nócÜK= mçczątÉâ= éêzÉmáan= máał= náÉwątéäáwáÉ= znamáçna= éêawdzáwÉà= êÉwçäucàá= w= dódaâtócÉK=oÉwçäucàáI=âtóêą=zaánácàçwała=êçzbudçwa=ánëtêumÉntaêáum=Eçd=éçàÉJ dónczócÜ=âçméutÉêów=däa=wáÉäuI=dç=wáÉäu=âçméutÉêów=däa=âażdÉgçI=çdI=cÜcáaJ łçbó= ëáę= êzÉcI= Éâëâäuzównçścá= dç= éçwëzÉcÜnçścá= á= éçwëzÉdnáçścáFI= a= âtóêa= zaJ çwçcçwała=êÉfçêmą=dzáałań=ÉduâacóànócÜK=aługçfaäçwóm=ëâutâáÉm=tócÜ=zmáan= bółç= zdónamázçwanáÉ= éêçcÉëu= nauczanáaI= zwáęâëzÉnáÉ= mçtówacàá= ucznáa= á= naJ uczócáÉäaI= a= taâżÉ=wáęâëza= ándówáduaäázacàa= éêçcÉëu= nauczanáa= çêaz=zwáęâëzçna= autçnçmázacàa=éêacó=ucznáaK=t=śwáÉtäÉ=êçzważanÉà=éêzÉz=naë=âwÉëtáá=ánnçwacóàJ nçścá= zaëtçëçwań= f`q= zauważyć= mçżnaI= żÉ= na= éçzáçmáÉ= ff= Ew= uàęcáu= dáacÜêçJ nácznómF= mamó= dç= czónáÉnáa= z= ánnçwacàą= wógaëaàącąI= maäÉàącą= na= éçzáçmáÉ= ánëtêumÉntaêáum= EtçI= cç= bółç= ánnçwacàą= u= zaêanáaI= taâám= àuż= náÉ= àÉët= çbÉcnáÉF= çêaz= wzêaëtaàącą= na= éçzáçmáÉ= mÉtçdócznómLmÉtçdçäçgácznóm= Ezmáana= w= çbJ rębáÉ= dzáałań= dódaâtócznócÜI= éêzÉàścáÉ= çd= bÉÜawáçêóëtócznócÜR= zaëad= uczÉnáa= ëáęLnauczanáa= dç= âçncÉécàá= âçgnátówáëtócznócÜFK= f= cÜçć= ánnçwacàa= z= dÉfánácàá= wódaàÉ=ëáę=náÉëtçénáçwaänaI=w=tóm=ëÉnëáÉ=mçżÉmó=mówáć=ç=àÉà=ëtçénáçwaänçścáK= mçëáłâuàąc= ëáę= tÉêmánçäçgáą= ëtçëçwaną= éêzÉz= hçmáëàę= buêçéÉàëâą= w= éçmçcçJ wóm= éêçgêamáÉ= unáànóm= bnrAiS= mçżÉmó= mówáć= ç= innçwacài= zçriÉntçwanÉà= na= âçntÉâstI=czóäá=çdnçëzącÉà=ëáę=dç=êçzwçàu=ánfêaëtêuâtuêó=á=ëóëtÉmu=éêacóK==

Q=aäa=éêzóâładu=Eäáczba=âçméutÉêów=w=ëzâçłacÜI=w=tóm=dç=użótâu=ucznáów=á=ëtudÉntówFW= pzâçłó= éçdëtawçwÉW= NPNSSV=EOMMRLMSFI=NTPQSM= EOMMSLMTFI=NVOUPU=EOMMTLMUFI=dámnaJ zàaW= TRSTR= EOMMRLMSFI= VMVOQ= EOMMSLMTFI= NMMOSM= EOMMTLMUFI= iácÉa= çgóänçâëztałcącÉW= QNTOS= EOMMRLMSFI= RPTUO= EOMMSLMTFI= RVOOP= EOMMTLMUF= çêaz= pzâçłó= tóżëzÉW= TMQOU= EOMMRLMSFI=TUNSQ=EOMMSLMTFI=USQNT=EOMMTLMUF=Ejałó=oçcznáâ=ptatóëtócznó=OMMTI=OMMUF= R= t= äatacÜ= éáęćdzáÉëáątócÜ= á= ëzÉśćdzáÉëáątócÜ= Ezwłaëzcza= w= ptanacÜ= wàÉdnçczçnócÜF= nauczanáÉ=éêçgêamçwanÉ=w=dódaâtócÉI=çéaêtÉ=na=bÉÜawáçêóëtócznócÜ=zaëadacÜ=uczÉnáa= ëáęI=cáÉëzółç=ëáę=dużóm=zaántÉêÉëçwanáÉmK=waâładałç=çnç=ëtatóëtóczną=zaäÉżnçść=máędzó= çbáÉâtównáÉ= máÉêzaänómá= bçdźcamá= á= êÉaâcàamá= uczącÉgç= ëáęK= t= éêaâtócÉ= çznaczałç= éçdzáał=matÉêáału=na=baêdzç=małÉ=àÉdnçëtâáI=a=naëtęénáÉ=éêzóëwaàanáÉ=gç=éçéêzÉz=zaëtçJ ëçwanáÉ= dáaäçguK= t= éêzóéadâu= błędnÉà= çdéçwáÉdzá= uczÉńLëtudÉnt= ëam= àą= éçéêawáałI= zważówëzó=na=náÉwáÉäâá=zaâêÉë=éêçéçnçwanÉgç=dç=nauâá=matÉêáału=EaębëâáI=çéKcátKFK= S=gÉdnóm=z=éêáçêótÉtów=éêçgêamu=bnrAi=àÉët=ëtwçêzÉnáÉ=wáęâëzÉà=áäçścá=máÉàëc=éêacóI= zaéÉwnáÉnáÉ= ëzÉêçâáÉgç=dç= nácÜ=dçëtęéu= á=êçzwáązówanáa=éêçbäÉmów= dóëâêómánacàá= na= êónâu=éêacóK=

N0U


wmáÉnnÉ=çbäácza=ánnçwacóànçścá=zaëtçëçwań=áct=w=dódaâtócÉ=àęzóâçwÉà

NKOKOK moziom ffW ujęcie sónchroniczne = mçdçbnáÉ=àaâ= w= uàęcáu= dáacÜêçnácznómI= taâ= á=w=uàęcáu=ëóncÜêçnácznómI=ánnçwaJ cóànçść=zaëtçëçwań=f`q=ma=máÉàëcÉ=na=êóżnócÜ=éçzáçmacÜK=w=éÉwnçścáą=dçtóczó= ëamÉgç= faâtu=wóâçêzóëtanáa= f`q=w= éêçcÉëáÉ=gäçttçdódaâtócznómK= qu= nadaä= mçJ żÉmó= mówáć= ç= ánnçwacàá= zçêáÉntçwanÉà= na= âçntÉâëtI= gdóż= w= wáÉäu= éäacówâacÜ= ÉduâacóànócÜ= ánnçwacàą= àÉët= włączÉnáÉ= nçwócÜ= tÉcÜnçäçgáá= w= éêçcÉë= nauczanáa= jęzóâów= çbcócÜK= l= ánnçwacóànóm= cÜaêaâtÉêzÉ= dzáałań= mçżÉmó= mówáć= àÉdnaâ= éêzÉdÉ=wëzóëtâám=w=âçntÉâścáÉ=zmáan=wónáâaàącócÜ=z=wóâçêzóëtanáa=f`qK=mçàęcáÉ= ánnçwacàá=náÉêçzÉêwaänáÉ=wáążÉ=ëáę=z=áëtçtą=zmáanó=á=mçżÉ=bóć=utçżëamáanÉ=z=ádÉąI= éçëtęéçwanáÉm=äub=êzÉcząI=âtóêa=àÉët=nçwa=zÉ=wzgäędu= na=ëwçàą=çdmáÉnnçść=çd= dçtócÜczaëçwócÜ= ëtanówI= éêçcÉëów= á= zàawáëâ= EpztucâáI= NVVUW=NMOF= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= tÉcÜnácznómI= çêganázacóànómI= ëéçłÉcznóm= bądź= éëócÜçäçgácznómK= „fnnçwacàa= àÉët= zmáaną= ëzczÉgóänąI= gdóż= w= ëwçàÉà= áëtçcáÉ= w= çdêóżnáÉnáu= çd= zmáan= ámátacóàJ nócÜ= ma= náÉéçwtaêzaänó= cÜaêaâtÉê”= EpâaäáâI= OMMTW= QMFK= wmáanóI= ç= âtóêócÜ= éêaJ gnáÉmó= wëéçmnáÉć= çbÉàmuàą= mKánKW= zmáanę= éçëtawó= nauczócáÉäa= éçd= wéłówÉm= f`qI=cç=éçcáąga=za=ëçbą=zmáanę=mÉtçd=á=tÉcÜnáâ=éêacóI=a=taâżÉ=ëtçéáÉń=EÉfÉâtówJ nçścáF= wóâçêzóëtanáa= naêzędzá= á= matÉêáałów= ÉäÉâtêçnácznócÜK= wmáana= éçëtawó= éçzçëtaàÉ=ëéêawą=wagá=nadêzędnÉàK=wçbäágçwanáÉ=dç=wdêażanáa=f`q=w=dódaâtóâę= jęzóâów= çbcócÜ= náÉ= àÉët= àuż= ëéêawą= ándówáduaäną= á= wçäácàçnaänąTK= fnną= âwÉëtáą= éçzçëtaàÉ=àÉdnaâ=nadaä=ëéêawa=cÜęcá=á=umáÉàętnçścá=nauczócáÉäá=w=zaâêÉëáÉ=wóâçJ êzóëtówanáa=nçwócÜ=tÉcÜnçäçgáá=w=ëwçàÉà=éêacóK=w=éêzÉéêçwadzçnÉgç=w=ëáÉêénáu=á= wêzÉśnáu=OMMP=êçâu=éêzóâładçwÉgç=badanáa=çéánáá=nauczócáÉäáI=uczÉëtnáczącócÜ=w= ÉJäÉaênángçwócÜ= âuêëacÜ= âçméutÉêçwócÜ= éêçwadzçnócÜ= w= lśêçdâu= bduâacàá= fnfçêmatócznÉà= á= waëtçëçwań= hçméutÉêów= wónáâaI= żÉ= głównóm= éçwçdÉm= éçJ dÉàmçwanáa= éêzÉz= nauczócáÉäá= tÉgç= tóéu= âëztałcÉnáa= àÉët= zdçbócáÉ= nçwócÜ= umáÉJ jętnçścá=á=wáÉdzó=EëzÉêzÉà=daàÉâI=OMMRFK=fëtçtnÉ=àÉët=àÉdnaâ=tçI=bóI=àÉśäá=cÜęć=ta=àuż= ëáę=éçàawáI=znaäazła=çna=ëwçàÉ=éêzÉłożÉnáÉ=na=właścáwą=êÉaäázacàę=zamáÉêzÉńI=tznK= mÉtçd=á=tÉcÜnáâ=nauczanáaK=t=ánnóm=êazáÉI=náÉ=będzáÉ=tu=mçwó=ç=ánnçwacóànçścáI= êaczÉà=ç=ánnçwacóànçścá=éçzçênÉà=EéçêK=káżÉgçêçdcÉwI=NVVQFK== fnnçwacàę=z=éçzáçmu=ff=mçżna=çbëÉêwçwać=w=âçntÉâścáÉ=ántÉgêacàá=śêçJ dçwáëâa=nauczócáÉäëâçJucznáçwëâáÉgç=Eêóżna=éÉêëéÉâtówaF=z=f`q=çêaz=ántÉgêacàá= dçtócÜczaëçwócÜ=mÉtçd=nauczanáa=z=nçwómá=êçzwáązanáamáK=lbáÉ=éłaëzczóznó= wáążą= ëáę= z= çâêÉśäçnóm= dzáałanáÉm= zaangażçwanócÜ= w= náÉ= çëóbK= mç= éáÉêwëzÉ= dzáałanáÉ=nauczócáÉäá=waêunâçwanÉ=àÉët=wëéçmnáanóm=wómçgáÉm=fçêmaänómI=a= taâżÉ=wÉwnętêzną=éçtêzÉbą=dçëâçnaäÉnáa=waêëztatu=mÉtçdóâaK=w=âçäÉáI=w=éêzóJ éadâu=ántÉgêacàá=śêçdçwáëâa=ucznáçwëâáÉgç=z=f`q=ważnÉ=àÉët=éçdnçëzÉnáÉ=atêaâJ cóànçścá=çfÉêtó=dódaâtócznÉàI=mçtówacàa=á=mçbáäázacàa=dç=nauâáI=zdónamázçwanáÉ= tçâu=zaàęćI=ántÉêaâtównÉ=á=ántÉêdóëcóéäánaênÉ=éçdÉàścáÉ=dç=zdçbówanÉà=wáÉdzó=á=

T=lâêÉśäaàą=tç=właścáwÉ=êÉguäacàÉ=éêawnÉ=EoçzéçêządzÉnáÉ=jbk=OMMMI=oçzéçêządzÉnáÉ=

jbkáp=OMMPI=oçzéçêządzÉnáÉ=jbkáp=OMMQaI=oçzéçêządzÉnáÉ=jbkáp=OMMQbF=

N09


açêçta=haêczÉwëâa

umáÉàętnçścáI=átdKI=czóäá=ÉcÜa=założeń=pK=maéÉêtaUI=âtóêó=z=éçczątâáÉm=äat=TMJtócÜ= zaéêçéçnçwał=udçëâçnaäÉnáÉ=ëóëtÉmu=Éduâacàá=z=wóâçêzóëtanáÉm=nçwócÜ=tÉcÜJ nçäçgáá=właśnáÉ=éçéêzÉz=ántÉêaâtówną=éçëtawęK= jówáąc= ç= wdêażanáu= nçwócÜ= tÉcÜnçäçgáá= w= Éduâacàę= àęzóâçwąI= mamó= çczówáścáÉ=na=móśäá=tçI=w=àaâám=ëtçénáu=á=w=àaâá=ëéçëób=wóâçêzóëtuàÉmó=f`q=dç= êçzwáązówanáa= âçnâêÉtnócÜ= zadań= á= éêçbäÉmów= dódaâtócznócÜI= a= taâżÉ= na= áäÉ= ÉfÉâtównáÉ=z=tócÜ=naêzędzá=âçêzóëtamóK=ldwçłuàąc=ëáę=dç=çéáëu=máÉàëca=âçméuJ tÉêa=w=Éduâacàá=àęzóâçwÉàI=àaâá=zaéêçéçnçwała=maêâÉê=oçÉêdÉn=ENVVTW=QI=cótK=za= daàÉâ= OMMUW= UQFI= daàÉâ= EábádKF= anaäázuàÉ= ëtçéáÉń= ánnçwacóànçścá= wëéçmaganáa= âçméutÉêçwÉgçI=uwzgäędnáaàąc=àÉgç=têzó=ÉtaéóK=btaé=f=Emçżna=êçbáć=z=âçméutÉJ êÉm= tçI= cç= dçtócÜczaë= bółç= êçbáçnÉ= bÉz= âçméutÉêaF= çbÉàmuàÉ= wóâçêzóëtanáÉ= çâêÉśäçnócÜ= matÉêáałów= ÉäÉâtêçnácznócÜ= w= waêunâacÜ= bêaâu= dçëtęéu= dç= ëáÉcáK= Są=tçW=ëłçwnáâá=ÉäÉâtêçnácznÉI=éêÉzÉntçwanáÉ=matÉêáałów=gêafácznócÜI=néK=éäaâaJ tówI= fçtçgêafááI= êóëunâów= wëéçmagaàącócÜ= nauâęI= użówanáÉ= nagêań= dźwáęâçJ wócÜ=dç=êçzwáàanáa=ëéêawnçścá=ëłucÜanáaI=éêÉzÉntacàa=nagêań=wádÉç=w=cÉäu=ëtóJ muäçwanáa= dóëâuëàá= á= áäuëtêçwanáa= waêunâów= wóéçwáÉdzáI= użówanáÉ= Édótçêa= tÉâëtu=dç=nauâá=éáëanáa=á=Édócàá=tÉâëtówK=ka=tóm=ÉtaéáÉ=matÉêáałó=ëtançwáą=tÉcÜJ náâę=uzuéÉłnáaàącą=éêacę=w=âäaëáÉK=btaé=ff=da=ëáę=ëtêÉścáć=w=ëtwáÉêdzÉnáuW=mçżna= êçbáć=tçI=cç=dçtócÜczaëI=äÉcz=ëzóbcáÉàI=ÉfÉâtównáÉàK=qutaà=zwáęâëzÉnáÉ=ÉfÉâtównçJ ścá= éêacó= umçżäáwáa= zaëtçëçwanáÉ= fntÉênÉtu= àaâç= źêódła= tÉâëtuI= çbêazów= á= naJ gêańI=a=taâżÉ=tabäácó=ántÉêaâtównÉàI=wëéçmagaàącÉà=mKánK=aâtównçść=ucznáçwëâąK= btaé=fff=Emçżna=êçbáć=tçI=czÉgç=náÉ=dałçbó=ëáę=zêçbáć=bÉz=âçméutÉêaF=çbÉàmuàÉ= âçmunáâacàę= audáçwázuaäną= z= uczÉëtnáâamá= çddaäçnómá= gÉçgêafácznáÉ= äub= czaJ ëçwç=EÉJäÉaênángFK=tódaàÉ=ëáęI=żÉ=cÉzuêą=däa=ánnçwacóànçścá=zaëtçëçwań=f`q=àÉët= tu= çbÉcnçść= Eäub= ëtçéáÉń= çbÉcnçścáF= fntÉênÉtu= áI= aäbç= éêzÉdÉ= wëzóëtâámI= ÉfÉâJ tównçść=àÉgç=wóâçêzóëtanáaK== ka= czóm=zatÉm=éçäÉga= ánnçwacóànçść=zaëtçëçwań=f`q= na= éçzáçmáÉ= ff= w= ëtçëunâu=dç=éçzáçmu=f?=mç=éáÉêwëzÉI=bÉz=éçzáçmu=f=náÉ=mçżna=bó=mówáć=ç=éçJ záçmáÉ=ffK=mç=dêugáÉI=cç=áëtçtnáÉàëzÉI=éçczątâçwÉ=ánnçwacàÉ=tÉcÜnçäçgácznÉ=uëtąéáJ łó= máÉàëca= ánnÉgç= êçdzaàu= ánnçwacàçm= zwáązanóm= zÉ= zmáanamá= ëéçłÉcznçJ âuätuêçwómá=á= çêganázacóànómá= Eçéaêtómá=àÉdnaâżÉ= na= ánnçwacàacÜ=tÉcÜnçäçgáczJ nócÜFK=ka= éçzáçmáÉ=ff= naëtęéuàÉ= éêzÉëunáęcáÉ= éunâtu= cáężâçścáI=zaâêÉëu= ánnçwaJ cóànçścá=z=çbëzaêu=ánëtêumÉntaêáum=na=çbëzaê=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=mÉtçdócznóK=ka= tóm=éçzáçmáÉ=mówáć=mçżÉmó=zaêównç=ç=innçwacài=zçriÉntçwanÉà=na=cÉä=àaâ=i=na=érçcÉsVK= fnnçwacàÉ= zçêáÉntçwanÉ= na= cÉä= âçncÉntêuàą= ëáę= bçwáÉm= wçâół= fçêmułçwanáa= nçwócÜ=cÉäów=çêaz=éçdÉàść=çêaz=twçêzÉnáu=nçwócÜ=çbëzaêów=dzáałań=dódaâtóczJ nócÜI= zaś= ánnçwacàÉ= zçêáÉntçwanÉ= na= éêçcÉë= dçtóczą= êçzwçàu= nçwócÜ= mÉtçdI= ánëtêumÉntów=á=éçdÉàśćI=àaâ=êównáÉż=éçéêawó=áëtnáÉàącócÜ=mÉtçdK= U=qwóêca=àęzóâa=éêçgêamçwanáa=içgçI=ëtwçêzçnÉgç=àaâç=śêçdÉâ=dç=nauczanáa=matÉmaJ tóâá=á=ánfçêmatóâá= V=qÉêmánó= EéçdçbnáÉ= àaâ=wczÉśnáÉàëzóF=ëtçëçwanÉ= éêzÉz=hçmáëàę=buêçéÉàëâą=w=éçmçJ cçwóm=éêçgêamáÉ=unáànóm=bnrAi=

NN0


wmáÉnnÉ=çbäácza=ánnçwacóànçścá=zaëtçëçwań=áct=w=dódaâtócÉ=àęzóâçwÉà

NKPK moziom fff – tworzenie materiałów glottomultimedialnóch = l= ánnóm= éçzáçmáÉ= ánnçwacóànçścá= zaëtçëçwań= f`q= w= dódaâtócÉ= àęzóâów= çbJ cócÜ= mçżÉmó= êównáÉż= mówáć= w= âçntÉâścáÉ= zawaêtçścá= çfÉêtó= dódaâtócznÉàI= zaêównç= w= çbêębáÉ= çâêÉśäçnÉà= àÉdnçëtâá= äÉâcóànÉàI= âçnâêÉtnÉgç= matÉêáału= gäçtJ tçdódaâtócznÉgç= àaâ= á= całÉgç= âuêëu= àęzóâçwÉgç= EnéK= ÉJäÉaênángçwÉgçFK= t= tóm= éêzóéadâu=náÉ=naëtęéuàÉ=zmáana=çbëzaêu=ánnçwacóànçścá=zaëtçëçwań=f`qK=kadaä= éçzçëtaàÉmó= bçwáÉm= w= çbêębáÉ= mÉtçdóâáK= jamó= tu= êaczÉà= dç= czónáÉnáa= zÉ= zmáaną=àÉà=cÜaêaâtÉêuK=qóm=êazÉm=náÉ=cÜçdzá=àuż=ç=éêçëtą=zmáanę=w=éçdÉàścáu= dç=wdêażanáa=f`q=na=zaëadzáÉ=wóâçêzóëtówać=kq=bądź=náÉI=aäÉ=ç=ántÉnëófáâacàę=á= âçncÉntêacàę= dzáałań= w= ëtêÉfáÉ= nauczócáÉäJnçwÉ= tÉcÜnçäçgáÉK= fnnçwacóànçść= na= tóm=ÉtaéáÉ=wóêaża=ëáę=mKánK=éêzÉz=aâtówną=wëéółéêacę=z=âçméutÉêÉmK=f=náÉ=cÜçJ dzá=tu=tóäâç=ç=zdçänçść=âçmunáâçwanáa=w=wáêtuaänóm=śwáÉcáÉI=ç=éêçëtÉ=„âäáâaJ náÉ”I=aäÉ=ç=umáÉàętnçść=éêzÉâëztałcanáa=çwÉgç=śwáataI=czóäá=aâtównÉ=êÉagçwanáÉ= na=ánfçêmacàęK=mçäÉm=dç=éçéáëu=mçgą=bóć=tu=twçêzçnÉ=éêzÉz=nauczócáÉäá=matÉJ êáałó= gäçttçdódaâtócznÉ= wóâçêzóëtuàącÉ= nçwÉ= tÉcÜnçäçgáÉK= wwę= àÉ= matÉêáałamá= gäçttçmuätámÉdáaänómáNMK=fcÜ=çfÉêta=w=ëáÉcá=àÉët=baêdzç=zêóżnácçwana=zaêównç=w= çbêębáÉ= éêzÉdëtawáçnÉgç= éêçbäÉmuI= tÉmatóâáI= çbàętçścá= matÉêáałuI= wóâçêzóëtaJ nócÜ=naêzędzáI= mÉtçdI=átdK=wa= waàąc=ENVVOW=OVVFI=çéáëuàącą=náÉgdóś=náÉâçnwÉnJ càçnaänÉ= mÉtçdó= nauczanáa= EâçncÉécàa= éëócÜçdêamatuêgáá= àęzóâçwÉà= táääó’Égç= rêbanaF=éçwtóêzóć=mçżnaI=żÉ=„łączó=àÉ=ëwçbçda=çêganázacóànaI=bêaâ=àÉdnçäátÉà= „mÉtçdçäçgáá”= wóêażçnÉà= w= ścáëłócÜ= àÉdnçëtâacÜ= dódaâtócznócÜ= çêaz= nacáëâ= éçłożçnó=baêdzáÉà=na=cÉäacÜ=á=tÉcÜnáâacÜ=náż=na=têÉścáacÜK”=káÉzaäÉżnáÉ=çd=faâtuI= iż=w=éêzóéadâu=çmawáanócÜ=matÉêáałów=aêgumÉntó=tÉ=náÉ=zawëzÉ=znaàduàą=éçJ twáÉêdzÉnáÉ= Ewëzaâ= néK= wśêód= nácÜ= ëąI= àaâ= wëéçmnáÉäáśmóI= çâêÉśäçnÉ= àÉdnçëtâá= äÉâcóànÉI=a=nawÉt=całÉ=âuêëóI=náÉ=zawëzÉ=êównáÉż=tÉcÜnáâa=góêuàÉ=nad=têÉścáąFI=ÉJ çfÉêta=gäçttçdódaâtóczna=àÉët=baêdzç=bçgataK== jçżäáwçścáI=àaâáÉ=daàą=nçwÉ=tÉcÜnçäçgáÉI=a=wêaz=z=námá=ántÉgêacàa=ëtaêÉgç=z= nçwóm= ëtwaêzaàą= náÉéçwtaêzaäną= çâazàę= dç= ëtwçêzÉnáa= czÉgçś= nçwÉgçK= t= tóm= âçntÉâścáÉ=mówáć=mçżÉmó=ç=dzáałanáu=ç=cÜaêaâtÉêzÉ=twóêczómK=A=mçżÉ=âêÉatówJ nóm?= mçàęcáÉ= twóêczçścá= Ew= uàęcáu= ÉgaäátaênómF= częëtç= utçżëamáanÉ= àÉët= z= âêÉJ atównçścáąI= cç= àÉëtI= bóć= mçżÉ= z= éêagmatócznÉgç= éunâtu= wádzÉnáaI= uzaëadnáçnÉK= `çêaz=częścáÉà=bçwáÉm=çba=tÉêmánó=ëtçëçwanÉ=ëą=zamáÉnnáÉ=w=wáÉäu=âçntÉâëtacÜK= mçwëzÉcÜnáÉ= zwóâłç= ëáę= ëądzáćI= áż= twóêczçść= çznacza= wótwóê= dzáałaänçścá= człçJ wáÉâa=w=âçntÉâścáÉ=dzáÉła=ëztuâá=äub=tÉż=wónaäazâu=z=dzáÉdzánó=nauâá=á=tÉcÜnáâá=w= çdnáÉëáÉnáu= dç= çëób= ç=wóbátnócÜ= zdçänçścáacÜ= á= éêÉdóëéçzócàacÜI= éêzÉâêaczaàąJ cócÜ= umáÉàętnçścá= éêzÉcáętnÉgç= człçwáÉâaK= tëéółczÉënÉ= êçzumáÉnáÉ= twóêczçścá= çbÉàmuàÉ=wëzÉäâáÉ=dzáÉdzánó=aâtównçścá=człçwáÉâaI=ç=áäÉ=náÉ=çgêanáczaàą=ëáę=çnÉ=dç= éçwtaêzanáa=czó=naśäadçwanáaK=w=âçäÉá=âêÉatównçść=éçëtêzÉgana=àÉët=àaâç=z=àÉdnÉà= ëtêçnó=zdçänçść=dç=twçêzÉnáa=czÉgçś=nçwÉgçI=z=dêugáÉà=àaâç=éêçcÉë=éçcáągaàącó=za= ëçbą=éçwëtawanáÉ=nçwócÜ=ádÉáI=âçncÉécàáI=äub=nçwócÜ=ëâçàaêzÉń=czó= éçwáązań=z= NM=qÉêmán=zaéçżóczçnó=çd=ganâçàča=ENVVTFK=

NNN


açêçta=haêczÉwëâa

áëtnáÉàącómá=àuż=ádÉamá=á=âçncÉécàamáK=w=tÉà=âêótâáÉà=anaäázó=éçàęcáçwÉà=wónáâaI=áż= náÉ=zawëzÉ=tÉêmánó=twórczçść=á=ârÉatównçść=ëtçëçwać=mçżna=wómáÉnnáÉK=mç=éáÉêwëzÉI= âêÉatównçść= wáążÉ= ëáę= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= z= dzáałanáÉm= á= aâtównçścáą= éçdmáçtuJ ëéêawcóI=éêzÉëuwaàąc=éunât=cáężâçścá=z=wótwçêu=właśnáÉ=na=dzáałanáÉK=mç=dêugáÉI= âêÉatównçść=náÉâçnáÉcznáÉ=àÉët=cÉcÜą=umóëłów=wóbátnócÜI=éçdczaë=gdó=twóêczçść= mçżÉ=taâą=cÉcÜą=bóćK=wdanáÉm=iámçnt=EOMMPW=NUF=naàważnáÉàëzą=cÉcÜą=âêÉatównçJ ścá=àÉët=àÉdnaâ=ëamçśwáadçmçść=àÉdnçëtâáK= w=ÉâçnçmácznÉgç=éunâtu=wádzÉnáa=áëtnáÉàÉ=zaäÉżnçść=máędzó=ánnçwacàą=a= dzáałanáÉm=twóêczóm=äub=âêÉatównómK= aäa=lâçńJeçêçdóńëâáÉà= ENVVUW=PMF=âażda= ánnçwacàa= muëá= bóć= éçéêzÉdzçna= éêacą= móśäçwą= zawáÉêaàącą= ÉäÉmÉntó= twóêczÉK= mêzówçłówanó=éêzÉz=mêóëtêçm=EOMMTW=SMF=dÉnêácÜ=AätëÜuääÉê=dçëtêzÉga=w=ánnçwaJ càá=âçnáÉcznçść=zacÜçdzÉnáa=éêçcÉëów=twóêczócÜ=á=éçdâêÉśäa=zwáązÉâ=ánnçwacàá=z= âêÉatównçścáąK= wgçdnáÉ= z= àÉgç= éêzÉâçnanáamáI= ánnçwacàa= „tç= złożçnÉ= zàawáëâçI= zbáóê=umáÉàętnçścáI=çdmáÉnnó=ëéçëób=çêganázçwanáaI=ëóntÉzó=á=wóêażanáa=wáÉdzóI= éçëtêzÉganáa= śwáata= á= twçêzÉnáa= nçwócÜ= ádÉáI= éÉêëéÉâtówI= êÉaâcàá= á= éêçduâtów”= EábádKFK= ka= éçzáçmáÉI= çâêÉśäanóm= éêzÉz= naë= àaâç= fffI= mçżna= mówáć= zaêównç= ç= ëtçénáu= ánnçwacóànçścá= zaëtçëçwań= f`q= Eéêóba= ëtçénáçwanáa= tÉgçI= cç= náÉëtçéJ náçwaänÉ=a=ériçriFI=àaâ=á=ç=âçäÉànÉà=zmáanáÉ=cÜaêaâtÉêu=ánnçwacàáK=qu=bçwáÉm=mamó= dç= czónáÉnáa= éêzÉdÉ= wëzóëtâám=zÉ= ëâaäą=máâêçdzáałańK= `Üçdzá=àÉdnaâ= ç= tçI= bó=w= âçntÉâścáÉ= éçëtêzÉganáa= ánnçwacàá= àaâç= zmáanó= náÉ= bółó= tç= zmáanó= dêçbnÉI= äÉcz= éçwëzÉcÜnáÉ=ëtçëçwanÉ=ElâçńJeçêçdóńëâaI=NVVUW=POFI=bó=ánnçwacàa=ëâładała=ëáę= z=twóêczÉgç=użótâu=êóżnócÜ=fçêm=wáÉdzóI=âtóêó=çdéçwáada=êónâçwÉmu=éçéótçwá= á= wómaganáçm= wóznaczçnóm= éêzÉz= ëéçłÉczÉńëtwç= ánnçwacóànÉ= EpámçnÉttáI= oKI= AêcÜábugáI=aK=á=bwangÉäáëtaI=oKI=NVVRI=cótK=za=pzaàtI=OMMUW=NVFK=t=éêzóéadâu=dzáaJ łanáa=ç=cÜaêaâtÉêzÉ=twóêczóm=éêçwadzącóm=dç=éçwëtanáa=matÉêáałów=dódaâtóczJ nócÜ= EgäçttçmuätámÉdáaänócÜF= w= ëáÉcá= częëtç= mçżÉ= éadać= éótanáÉI= cç= EàÉëzczÉF= ánnçwacàą=àÉëtI=a=cç=àuż=náÉK=açść=éçwëzÉcÜnÉ=ëtçëçwanáÉ=gçtçwócÜ=éêçgêamów= ÉduâacóànócÜ= na= `aJêçmacÜI= zÉëtawów= ćwáczÉń= ántÉêaâtównócÜI= âçêzóëtanáÉ= z= fntÉênÉtu=EnéK=ëzuâanáÉ=ánfçêmacàá=na=wóbêanócÜ=ëtêçnacÜ=ántÉênÉtçwócÜF=czó=tÉż= âçmunáâacàa=ÉäÉâtêçnáczna=náÉ=wódaàą=ëáę=bóć=éçëtêzÉganÉ=àaâç=nçvumK=wdaêza= ëáę= àÉdnaâI=żÉ=náÉ=wëzędzáÉK=l=áäÉ=w=dużócÜ=çśêçdâacÜ={z=çdéçwáÉdnáą=ánfêaëtêuâtuêą= tÉcÜnçäçgáczną= á= âçméÉtÉncóàną= Emamó= tu= na= móśäá= éêzógçtçwanáÉ= zawçdçwÉ= nauczócáÉäáF}= wóâçêzóëtanáÉ= f`q= taâám= nçvum= bóć=mçżÉ=àuż= náÉ=będzáÉI= ç=tóäÉ=w= mnáÉàëzócÜ=éäacówâacÜ=–=nadaä=mçżÉ=EcÜçć=náÉ=muëáF=nám=bóćNNK=qu=éçdçbnáÉ=àaâ= na=éçzáçmáÉ=ff=ánëtêumÉntaêáum=ëtaàÉ=ëáę=ëéêawą=wtóêną=EçczówáścáÉ=âażda=nçwánJ âa= tÉcÜnçäçgáczna= będzáÉ= ánnçwacóànóm= zaëtçëçwanáÉm= f`q= w= dódaâtócÉI= z= tą= êóżnácąI= żÉ= däa= àÉdnócÜ= nçwatçêëâáÉ= będzáÉ= wóâçêzóëtanáÉ= tabäácó= ántÉêaâtównÉàI= däa= ánnócÜ= éêaca= z= ÉdótçêÉm= tÉâëtuFK= kaëzóm= zdanáÉm= áëtçtnáÉàëzÉ= àÉët= tçI= cç= z= NN= jamó =śwáadçmçść= zbótnáÉgç =uéêçëzczÉnáa =ëtwáÉêdzÉnáaK =káÉ =zawëzÉ =bçwáÉm =wáÉäJ âçść=éäacówâá=czó=àÉà=właścáwa=ánfêaëtêuâtuêa=tÉcÜnçäçgáczna=dÉcóduàą=ç=wóâçêzóëtanáu= f`q=w=dódaâtócÉ=àęzóâów=çbcócÜK=t=éçwëzÉcÜnÉà=çéánááI=wáęâëzÉ=çśêçdâá=maàą=àÉdnaâ= tÉçêÉtócznáÉ=wáęâëzÉ=mçżäáwçścáK=

NN2


wmáÉnnÉ=çbäácza=ánnçwacóànçścá=zaëtçëçwań=áct=w=dódaâtócÉ=àęzóâçwÉà

dÉfánácàá=ánnçwacàa= náÉëáÉ=zÉ=ëçbąI=a=wáęc=twçêzÉnáÉ=czÉgçś=nçwÉgçI=twóêczóI=czó= tÉż= âêÉatównó= aëéÉât= dzáałań= gäçttçdódaâtócznócÜI= z= zaëtêzÉżÉnáÉmI= áż= „cáągła= Éwçäucàa=danÉgç=zàawáëâa=czó=éêçduâtu=náÉ=àÉët=twçêzÉnáÉm=nçwÉgç=zàawáëâa=E…FK= qç=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=nçwÉ=âçmbánacàÉ=EéçmóëłóF=éçwëtałÉ=w=ëéçëób=náÉcáągłó=ëą= ánnçwacàamá”=EpzaàtI=OMMUW=NRFK= mêzógäądaàąc=ëáę=ánnçwacàá=w=çbëzaêzÉ=dódaâtóâá=àęzóâów=çbcócÜ=ëtwáÉêdzáć= mçżÉmóI=áż=wêaz=z=êçzwçàÉm=ánfêaëtêuâtuêó=ánfçêmatócznÉàI= naêzędzá=wëéçmagaJ jącócÜ=nauczanáÉI=êçënącÉà=wśêód=nauczócáÉäá=śwáadçmçścá=zmáanI=àaâáÉ=éêzónçëá=á= éçcáąga=za=ëçbą=çwç=tÉcÜnçäçgácznÉ=nçvumI=a=taâżÉ=ëtçénáa=éêzógçtçwanáa=dódaâJ tóâów=àęzóâa=á=cÜęcá=éêzóëtçëçwanáa=ëáę=dç=zmáÉnáaàącócÜ=ëáę=waêunâówI=átéKI=éçàęJ cáÉ= ánnçwacàá= uäÉgałç= zmáanáÉK= t= éçczątâçwóm= çâêÉëáÉ= Edçëtęéną= tóäâç= náÉäáczJ nómF=ánnçwacàą=bółç=ëamç=çdwçłanáÉ=ëáę=dç=f`qI=ácÜ=wóâçêzóëtanáÉ=w=éêçcÉëáÉ= ÉduâacóànómK=w=báÉgáÉm=äat=zmáÉnáała=ëáę=ëâaäa=dzáałań=w=zaâêÉëáÉ=wdêażanáa=naàJ nçwëzócÜ=tÉcÜnçäçgáá=Eçd=maâêç=dç=máâêçFI=cÜaêaâtÉê=ánnçwacàáI=a=àÉà=zaâêÉë=zaJ czął=ëtçénáçwç=éêzÉëuwać=ëáę=na=ánnÉ=çbëzaêó=dzáałań=gäçttçdódaâtócznócÜ=EéêzÉàJ ścáÉ= çd= ánëtêumÉntaêáum= dç= mÉtçdóâáFK= t= śwáÉtäÉ= zaéêçéçnçwanÉà= na= éçczątâu= dÉfánácàá=ánnçwacàá=zauważyć=mçżnaI=żÉ=w=zaäÉżnçścá=çd=anaäázçwanÉgç=éçzáçmu= uwóéuâäçnÉ=zçëtaàą=ánnÉ=àÉà=ëâładçwÉK=t=éêzóéadâu=éçzáçmu=f=na=éäan=éáÉêwëzó= wóëuwa=ëáę=êÉzuätat=éçdàętócÜ=dzáałańI=w=éêzóéadâu= éçzáçmu=ff=–=dzáałanáÉ=á=àaJ âçść=éêçcÉëu=çêaz=wóâçêzóëtanáÉ=éçwëtałócÜ=w=àÉgç=wónáâu=êÉzuätatówI=zaś=w=fff= –= tÉnI= âtóêó= za= twóêczómI= âêÉatównóm= dzáałanáÉm= á= àÉgç= êÉzuätatÉm= ëtçáI= czóäá= człçwáÉâK=káÉzaäÉżnáÉ=çd=zmáanI=àaâáÉ=na=éêzÉëtêzÉná=äat=náçëłó=zÉ=ëçbą=zdçbóczÉ= tÉcÜnáâáI= àÉdnç= z= éÉwnçścáą= za= aêucâÉêÉm= ENVVOW= NROJNRPI= cótK= za= lâçńJ eçêçdóńëâaI=NVVUW=PNF=éçwtóêzóć=mçżÉmóI=éaêafêazuàącI=żÉ=ánnçwacàÉ=ëą=cáężkąI= cÉäçwąI=ëâçncÉntêçwaną=éêacą=wómagaàącą=wáÉdzóI=éáänçścáI=wótêwałoścáI=zaangaJ żçwanáaK= tómagaàą=çd=ánnçwatçêów= wóâçêzóëtanáa=ácÜ= naàëáänáÉàëzócÜ=ëtêçn=á= ëą= ëâutâáÉm=wówçłanóm=w=gçëéçdaêcÉ=á=ëéçłÉczÉńëtwáÉI=éçwçduàą=bçwáÉm=zmáanę= zacÜçwań=ácÜ=nadawcówI=a=taâżÉ=çdbáçêcówK==

= BfBifldoAcfA

= _çbÉêëâáI= gK= Ét= aäK= EêÉdKFK= NVVPK= mçäitÉcÜniâa= iwçwsâa= NUQQJNVQRK= têçcławW= tóJ dawnáctwç=mçäátÉcÜnáâá=têçcławëâáÉàK= DębëâáI=oK=NVUUK=…=háäâa=faâtów=z=Üáëtçêáá=á=dnáa=dzáëáÉàëzÉgç=nauczanáa=àęzóâów= çbcócÜ=wëéçmaganÉgç=âçméutÉêÉm=»K=Jęzóâi=çbcÉ=w=szâçäÉI=nM=QW=POOJPOQK= aêucâÉêI=mKI=cK=NVVOK=fnnçwacàa=i=érzÉdsiębiçrczçśćK=mraâtóâa=i=zasadóK=taêëzawaW=mtbK= daàÉâI=bK=OMMOK=hçméutÉró=w=nauczaniu=àęzóâów=çbcócÜK=taêëzawaW=mtkK= daàÉâI=bK=OMMRK=…=bJäÉaênáng=–=_adanáÉ=éçtêzÉb=nauczócáÉäá=»K=bJmÉntçrI=nê=Q=ENNFW= QMJQO= EÜttéWLLwwwKÉJmÉntçêKÉduKéäLaêtóâuä_vOKéÜé?numÉêZNNCádZNVNI= at=czÉêwáÉc=OMMVFK= daàÉâI=bK=OMMUK=bduâacàa=àęzóâçwa=w=séçłÉczÉństwiÉ=infçrmacóànómK=taêëzawaW=fnëtóJ tut=iángwáëtóâá=ptçëçwanÉà=rtK=

NNP


açêçta=haêczÉwëâa

ganâçàčI= wKI= bK= NVVTK= …= hçnëtêuçwanáÉ= matÉêáałów= gäçttçmuätámÉdáaänócÜ= w= nauczanáu=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=»=EwF=wasadó=i=mÉtçdó=érçàÉâtçwania=matÉriałów= muätimÉdiaänócÜK=fff=lgóänçéçäsâiÉ=tarsztató=juätimÉdiaänÉ=w=aódaâtócÉ=qÉcÜniJ âiI=pzczÉcinI=ONJOO=äistçéada=NVVS=EêÉdK=hK=tÉntaFK=pzczÉcánW=tódawnáctwç= kauâçwÉ=rnáwÉêëótÉtu=pzczÉcáńëâáÉgçI=NNRJNONK= huêatçwëâáI=hK=NVTPK=mół=wiÉâu=matÉmatóâi=éçäsâiÉà=NVOMJNVTMK=taêëzawaW=táÉdza= mçwëzÉcÜnaK= iÉwandçwëâáI=hKIqK=OMMOK=…=jazçváa=–=qÉêmçéáäÉ=éçäëâáÉà=ánfçêmatóâá=»K=jówią= wiÉâi=NOK= iágçnnáèêÉI= oK= NVVOK= mrÉÜistçria= i= Üistçria= âçméutÉrówK= xéêzÉłK= oóëzaêd= auäánáczzK= têçcławW=lëëçäánÉumK= iámçntI=tK=OMMPK=…=qwóêczçść=w=aëéÉâcáÉ=cóâäu=żócáa=»=EwF=qwórczçść=–=wózwaniÉ= uuf=wiÉâu=EêÉdK=bK=aąbêçwëâa=á=AK=káÉdźwáÉcâaFK=hêaâówW=lfácóna=tóJ dawnácza=„fméuäë”I=NTJPUK= jałó=oçczniâ=ptatóstócznó=OMMTK=taêëzawaW=drpK= jałó=oçczniâ=ptatóstócznó=OMMUK=taêëzawaW=drpK= káżÉgçêçdcÉwI= AK= NVVQK= …= hçnëÉêwatózm= á= ánnçwacàa= w= nauczanáu= àęzóâów= çbcócÜ=»K=kÉçfiäçäçg=UW=OMJOSK= lâçńJeçêçdóńëâaI=bK=OMMPK=…=fnëtótucàçnaänÉ=ëtêuâtuêó=na=êzÉcz=ánnçwacóànçścá=w= mçäëcÉ=»=EwF=fnnçwacóànçść=a=rçzwóà=gçséçdarâi=mçäsâiK=piłó=mçtçrócznÉ=i=bariÉró=EêÉdK= bK=lâçńJeçêçdóńëâaFK=hatçwácÉW=tódawnáctwç=AâadÉmáá=bâçnçmácznÉàK= lâçńJeçêçdóńëâaI= bK= NVVUK= karçdçwó= sóstÉm= innçwacài= w= mçäscÉK= hatçwácÉW= tóJ dawnáctwç=rczÉänáanÉ=Ab= läáméçI=dK=NVVPK=…=kaëcáta=É=ëváäuééá=dÉääÉ=tÉcnçäçgáÉ=dádattácÜÉ=»K=qa=NI=aéêáäÉK= EÜttéWLLwwwKátdKcnêKátLqajagazánÉLmacMNLläáméçKédfI=at=czÉêwáÉc=OMMVFK= maêâÉê= oçÉêdÉnI= iK= NVVTK= kÉt= iÉssçnsW= tÉbJBasÉd= mrçàÉcts=cçr= vçur= `äassrççmK= pÉJ baëtaéçäI=`AW=pçngäánÉ=ptudáçëI=fncK=and=l’oÉáääó=C=AëëçcáatÉëI=fncK= mêóëtêçmI=gK=OMMTK=…=fnnçwacàÉ=á=çśêçdâá=wëéáÉêanáa=dzáałaänçścá=ánnçwacóànÉà=w= mçäëcÉ= »= EwF= fnnçwacàÉ= w= rçzwçàu= gçséçdarâi= i= érzÉdsiębiçrstwW= siłó= mçtçrócznÉ= i= bariÉró=EêÉdK=bK=lâçńJeçêçdóńëâa=á=AK=wacÜçêçwëâaJjazuêâáÉwáczFK=taêJ ëzawaW=fnëtótut=táÉdzó=á=fnnçwacàáI=RUJTMK= oçzéçêządzÉnáÉ= jbk= OMMMW=oçzéçrządzÉniÉ=jinistra=bduâacài= karçdçwÉà=z=dnia=P= siÉrénia=OMMM=rçâu=w=sérawiÉ=uzósâiwania=stçéni=awansu=zawçdçwÉgç=érzÉz=nauczóJ ciÉäi=EazK=rK=z=OMMM=êK=nê=TMI=éçzK=UORFK= oçzéçêządzÉnáÉ=jbkáp=OMMPW=oçzéçrządzÉniÉ=jinistra=bduâacài=karçdçwÉà=i=péçrtu= z=dnia=OP=wrzÉśnia=OMMP=rçâu=w=sérawiÉ=standardów=âształcÉnia=nauczóciÉäi=EazK= rK=z=OMMP=êK=nê=NTMI=éçzK=NSRRFK= oçzéçêządzÉnáÉ=jbkáp=OMMQaW=oçzéçrządzÉniÉ=jinistra=bduâacài=karçdçwÉà=i=péçrJ tu=z=dnia=T=wrzÉśnia=OMMQ=rçâu=w=sérawiÉ=standardów=âształcÉnia=nauczóciÉäi=EazK= rK=z=OMMQ=êK=nê=OMTI=éçzK=ONNMFK= oçzéçêządzÉnáÉ=jbkáp=OMMQbW=oçzéçrządzÉniÉ=jinistra=bduâacài=karçdçwÉà=i=péçrJ tu=z=dnia=N=grudnia=OMMQ=rçâu=w=sérawiÉ=uzósâiwania=stçéni=awansu=zawçdçwÉgç= érzÉz=nauczóciÉäi=EazK=rK=z=OMMQ=êK=nê=OSMI=éçzK=ORVPF=

NN4


wmáÉnnÉ=çbäácza=ánnçwacóànçścá=zaëtçëçwań=áct=w=dódaâtócÉ=àęzóâçwÉà

pámçnÉttáI=oKI=AêcÜábugáI=aK=á=bwangÉäáëtaI=oK=NVVRK=…=mêçduct=and=éêçcÉëë=ánnçJ vatáçnëW=Üçw=aêÉ=tÜÉó=dÉfánÉd?=eçw=aêÉ=tÜÉó=èuantáfáÉd=»K=pcáÉntçmÉtêácë= POI=NW=TTJUVK= pâaäáâI=gK=OMMTK=…=`zónnáâá=wzêçëtu=ánnçwacóànçścá= małócÜ=á= śêÉdnácÜ=éêzÉdëáęJ báçêëtw= »= EwF= hçnâurÉncóànçść= i= innçwacóànçść= wséółczÉsnócÜ= çrganizacài= EêÉdK= gK= ptanâáÉwáczFK=wáÉäçna=dóêaW=rnáwÉêëótÉt=wáÉäçnçgóêëâáI=PVJQTK= Słçwniâ=gęzóâa=mçäsâiÉgç=éçd=êÉdK=tK=açêçëzÉwëâáÉgçK=NVSPK=taêëzawaW=mtkK= pzaàtI=jK=OMMUK=Aâtównçść=innçwacóàna=a=wzrçst=gçséçdarczó=mçäsâiK=Anaäiza=statóstócznçJ ÉâçnçmÉtrócznaK=`zęëtçcÜçwaW=tódawnáctwç=mçäátÉcÜnáâá=`zęëtçcÜçwëâáÉàK= pztucâáI=qK=NVVUK=bâçnçmia=marâÉtinguK=aÉfinicàÉK=wasadóK=jÉtçdóK=taêëzawaW=AgÉnJ càa=tódawnácza=mäacÉtK= waàącI=gK=NVVOK=…=káÉâçnwÉncàçnaänÉ=mÉtçdó=nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=»K=Jęzóâi= lbcÉ=w=pzâçäÉ=QW=OVVJPMSK= waàącI=jKNVUUK= …= waëtçëçwanáÉ=máâêçâçméutÉêów= na= äÉâcàacÜ=àęzóâów= çbcócÜ= »K=Jęzóâi=çbcÉ=w=szâçäÉ=QW=PORJPOSK= =

NN5


jałgorzata hubica fnstótut=ciäçäçgii=oçmańsâiÉà= mçznań=rAj=

kArCwAkfb f olwtfgAkfb pmoAtklŚCf hljrkfhACvgkvCe t lBClgĘwvCwkvj avphropfb pmbCgAifpqvCwkvjK mlqowbBvI tvwtAkfAI fkkltACgb aeveloping communicative abilitó in teaching a foreign language language for specific purposesW keedsI challengesI innovations qÜáë= éaéÉê= cçncÉênë= tÜÉ= tÉacÜáng= çf= äanguagÉë= fçê= ëéÉcáfác= éuêéçëÉë= tç= aduätëK=ft=ëÜçwë=tÜÉ=gêçwáng=nÉÉd=fçê=tÜáë=âánd=çf=tÉacÜáng=fêçm=tÜÉ=buêçJ éÉan=and=muätácuätuêaä=éÉêëéÉctávÉK=péÉcáaäáët=dáëcçuêëÉ=cçméaêÉd=tç=tÉacÜJ áng=gÉnÉêaä=äanguagÉ=wáää=bÉ=dÉëcêábÉd=and=tÜÉ=áméäácatáçnë=çf=ëucÜ=a=cçmJ éaêáëçn= wáää= anaäózÉdK= qÜÉ= éaéÉê= ÉméÜaëázÉë= tÜÉ= nÉcÉëëátó= çf= dÉtÉêmánáng= äÉaênÉêë’=nÉÉdë=án=ëéÉcáaäáët=cçmmunácatáçn=and=tÜÉ=uëÉ=çf=ëucÜ=Éducatáçnaä= ánnçvatáçnë=aë=tÜÉ=fntÉênÉt=and=tÜÉ=äanguagÉ=actáçn=éÉêëéÉctávÉK=

=

mêçbäÉmatóâą= aêtóâułu= àÉët= nauczanáÉ= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= w= Éduâacàá= çbcçàęzócznÉà= çëób= dçêçëłócÜI= âëztałcącócÜ= ëáę= áLäub= éêacuàącócÜ= w= danóm= zawçdzáÉK=máÉêwëza=część=êÉfÉêatu=éçdâêÉśäa=wzêçët=éçtêzÉb=nauczanáa=dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= EgłównáÉ= báznÉëçwÉgçI= éêawnáczÉgç= çêaz= mÉdócznÉgçF= w= éÉêëéÉâtówáÉ= ÉuêçéÉàëâáÉà= Ew= âçntÉâścáÉ= wáÉäçàęzócznçścá= á= wáÉäçâuätuêçwçścáI= ántÉgêacàá=ÉuêçéÉàëâáÉàI=mçbáänçścáI=éêacó=çêaz=nauâá=w=śêçdçwáëâu=máędzóâuätuJ êçwómI=wómáan=máędzónaêçdçwócÜFK=hçäÉàna=część=aêtóâułu=éêóbuàÉ=zdÉfánáçJ wać=dóëâuêë=w=uàęcáu=çgóänómI=a=taâżÉ=ëéÉcàaäáëtócznóm=çêaz=êÉäacàÉ=máędzó=nám= a=àęzóâáÉm=çgóänómK=qêzÉcáa=część=éêzÉdëtawáa=áméäáâacàÉ=dódaâtócznÉ=éłónącÉ=z= dwócÜ=éçéêzÉdnácÜ=częścá=çêaz=éçdâêÉśäaI=éêzÉdÉ=wëzóëtâámI=éçtêzÉbę=dÉfánáçJ wanáa= cÉäów= w= nauczanáu= çbcçàęzócznÉà= âçmunáâacàá= ëéÉcàaäáëtócznÉàK= léáëanÉ= są=taâżÉ=taâáÉ=ÉäÉmÉntóI=àaâ=autçnçmáa=á= ántÉêâuätuêçwçść=w=tÉgç=tóéu=nauczaJ náuI= zaëtçëçwanáÉ= ánnçwacàá= dódaâtócznócÜI= àaâám= àÉët= fntÉênÉtI= çêaz= ÉfÉâtówJ nçść=nauczanáa=éçéêzÉz=êÉaäázacàę=éêçàÉâtów=á=uczÉnáa=ëáę=w=dzáałanáuK=

NNT


jałgçêzata=hubáca

NK merspektówa europejska

= táÉäçść=àęzóâów=á=âuätuê=ÉuêçéÉàëâácÜ=àÉët=náÉçdłącznóm=cÜaêaâtÉêóëtócznóm=däa= buêçéó= ÉäÉmÉntÉmI= aäÉ= taâżÉ= ëtançwáącóm= wáÉäâáÉ= wózwanáÉ= däa= àÉà= ántÉgêacàáK= buêçéa= wóêaża= ëwçàą= âwántÉëÉncàę= w= êóżnçêçdnçścáK= A= éêçmçcàa= wáÉäçàęzóczJ nçścá= á=wáÉäçâuätuêçwçścáI=maàąca=na=cÉäu=budçwanáÉ=wzaàÉmnÉgç=zêçzumáÉnáaI= wéáëuàÉ=ëáę=w=çéêacçwaną=á=êçzwáàaną=éêzÉz=ánëtótucàÉ=unáànÉ=éçäátóâę=àęzóâçwąI= âuätuêçwą=á=ÉduâacóànąI=w=êamacÜ=âtóêÉà=éçdÉàmçwanÉ= ëą=äácznÉ=éêçàÉâtó=uâáÉJ êunâçwanÉ=na= êçzwóà= âçméÉtÉncàá= ántÉêâuätuêçwÉà= máÉëzâańców= rbI= a= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= wáÉäçaëéÉâtçwóI= çéaêtó= na= zêçzumáÉnáuI= dáaäçgK= qóm= ëamómI= náÉJ zwóâäÉ=áëtçtnÉ=ëtaàÉ=ëáę=çâêÉśäÉnáÉ=waêunâów=wëéółéêacó=çêaz=âçnáÉcznçść=éçJ znawanáa=ëáÉbáÉ=nawzaàÉmI=éêzó=àÉdnçczÉënóm=éçgłębáanáu=wzaàÉmnÉà=tçäÉêancàá= çêaz= çtwaêtçścá= wzgäędÉm=ánnócÜ= âuätuêI= âtóêÉ= çâazuàą= ëáę= náÉzbędnÉ= däa= âçnJ ëtêuâtównÉgç=dáaäçgu=máędzó=ëéçłÉczÉńëtwamá=ÉuêçéÉàëâámáK=

= OK buropejska politóka jęzókowa i edukacójna

= oÉaäázacàa= wózwańI= àaâáÉ= ëtçàą= éêzÉd= ëéçłÉczÉńëtwÉm= ÉuêçéÉàëâám= áméäáâuàÉ= ważną=êçäę=Éduâacàá=ántÉêâuätuêçwÉàI=âtóêÉà=ántÉgêaäną=częścáą=àÉët=nauczanáÉ=çêaz= uczÉnáÉ=ëáę=àęzóâów=á=âuätuêI= çtwáÉêaàącócÜ=na=çdmáÉnnçśćI=wzbudzaàącócÜ=éçJ ëtawę= cáÉâawçścáI= a= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= êÉëéÉât= wçbÉc= tÉgçI= cç= çdmáÉnnÉK= kaJ uczanáÉ=çdgêówa=âäuczçwą=êçäę=w=ÉuêçéÉàëâáÉà=ëtêatÉgáá=dáaäçgu=çêaz=éçêçzumáÉJ náaK=Abó=bół=çn=ëâutÉcznóI=éçtêzÉba=aâtównÉgç=uczÉëtnáctwa=náÉ=tóäâç=ucznáów=á= ëtudÉntów=w=âçntÉâścáÉ=ÉduâacóànómI=aäÉ=taâżÉ=éçza=námK=qóm=ëamómI=nauczaJ náÉ=àęzóâów=éçwánnç=bóć=âçntónuçwanÉ=êównáÉż=w=wáÉâu= dçêçëłómI=cç=éêzóJ czónáa= ëáę= dç= aâtównÉgç= uczÉëtnáctwa= wÉ= wzaàÉmnómI= ÉuêçéÉàëâám= dáaäçguK= qêzÉbaI=abó=êçzwáàanáÉ=âçmunáâacàá=á=âçméÉtÉncàá=ántÉêâuätuêçwÉà=nawáązówałç= dç=éêaâtóâ=baêdzáÉà=êÉaänócÜI=wómagaàącócÜ=baêdzáÉà=aâtównÉà=éçëtawó=zaêównç= çd= ëtêçnó= dÉcódÉntówI= àaâ= á= wóâçnawców= á= uczÉëtnáâów= éêçéçnçwanócÜ= éêçJ àÉâtówI=âtóêÉ=éêzóczónáaàą=ëáę=dç=êçzwáàanáa=wáęzá=á=âçntaâtów=máędzó=éêzÉdëtaJ wácáÉäamá=êóżnócÜ=âuätuêI=zaêównç=w=wómáaêzÉ=ándówáduaänómI=àaâ=ëéçłÉcznóm= á=zawçdçwómK=bduâacàa=ëtançwá=àÉdÉn=z= éunâtów=ëtêatÉgácznócÜ=éçäátóâá=ÉuêçJ éÉàëâáÉàI=a=àÉà=éêáçêótÉtó=ëą=êÉaäázçwanÉ=éçéêzÉz=taâáÉ=ádÉÉ=á=éêçgêamóI=àaâ=wëéáÉJ êanáÉ= uczÉnáa= ëáę= éêzÉz= całÉ= żócáÉ= EangK= äifÉäçng= äÉarningFI= wëéáÉêanáÉ= nauczanáa= jęzóâów=çbcócÜ=éçéêzÉz=éêçgêamó=wómáanó=ucznáów=á=ëtudÉntów=Eiim=`çmÉJ náuëI= bêaëmuëFI= wdêażanáÉ= tÉcÜnçäçgáá= ánfçêmacóànçJâçmunáâacóànócÜI= éêçmçJ càa= ánnçwacóànçścáI= âtóêa= àÉët= aâtuaänáÉ= aâcÉntçwana= w= êamacÜ= éêçàÉâtu= „hrÉJ atównçść= i= innçwacàÉK= burçéÉàsâi= oçâ= OMMVK”= tëzóëtâáÉ= tÉ= ánácàatówó= łączó= àÉdÉn= wëéóänó=cÉä=–=wzaàÉmnÉ=éçznanáÉI=zêçzumáÉnáÉ=çêaz=dzáałanáÉK== =

NNU


kauczanáÉ=á=êçzwáàanáÉ=ëéêawnçścá=âçmunáâacóànócÜ=w=çbcçàęzócznóm=dóëâuêëáÉ=…

PK mrzestrzeń europejska a potrzebó skutecznej komunikacji

= tçbÉc= wzêaëtaàącócÜ= mçżäáwçścáI= mçbáänçścáI= âçntaâtów= máędzóâuätuêçwócÜI= utêzómówanócÜ=máędzó=ánnómá=dzáęâá= fntÉênÉtçwá= á=dçtóczącócÜ=náÉ=tóäâç=éçàÉJ dónczócÜ=çëóbI=aäÉ=taâżÉ=fáêm=á=ánëtótucàá=dzáałaàącócÜ=w=çbëzaêzÉ=êóżnócÜ=dzáÉJ dzán= nauâáI= âäuczçwóm= wózwanáÉm= àÉët=znaàçmçść= àęzóâów= á= âuätuê= êçzwáàana= éêzÉz= całÉ=żócáÉK= `ÉäÉm= Éduâacàá= àęzóâçwÉà=àÉët=ëâutÉczna= âçmunáâacàa= máędzó= äudźmáI=aäÉ=taâżÉI=cç=éçdâêÉśäa=ëáę=cçêaz=częścáÉàI=máędzó=fáêmamáK=qóm=baêdzáÉàI= żÉ= éçëzÉêza= ëáę= wëéóäna= ÉuêçéÉàëâa= éêzÉëtêzÉń= badawczaI= àaâ= êównáÉż= êónÉâ= éêacó= á= âçntaâtó= báznÉëçwÉK= t= tÉà= éÉêëéÉâtówáÉI= éçàawáaàą= ëáę= êównáÉż= nçwÉ= êçdzaàÉ=âçntaâtów=á=wëéółéêacóI=aäÉ=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=zçëtaàą=çâêÉśäçnÉ=éÉwnÉ= éçtêzÉbó=á=cÉäÉI=w=tóm=àęzóâçwÉ=á=âuätuêçwÉK=buêçéÉàëâáÉ=éêzÉdëáębáçêëtwa=ëtaàą= ëáę= cçêaz= baêdzáÉà= máędzóâuätuêçwÉI= a= áëtnáÉnáÉ= na= wáÉäu= ÉuêçéÉàëâácÜ= êónâacÜ= dÉcóduàÉ=ç=ácÜ=âçnâuêÉncóànçścá=á=„ma=zaëadnáczÉ=znaczÉnáÉ=däa=wzêçëtu=gçëéçJ daêczÉgç=á=twçêzÉnáa=nçwócÜ=máÉàëc=éêacó”NK== t= çéêacçwanóm= na= zäÉcÉnáÉ= hçmáëàá= buêçéÉàëâáÉà= badanáuOI= w= âtóêóm= udzáał= wzáęłç= éçnad= OMMM= éêzÉdëáębáçêëtw= dzáałaàącócÜ= w= zaâêÉëáÉ= ÉâëéçêtuI= wóâazançI= żÉ= ÉuêçéÉàëâáÉ= fáêmó= têacą= ëzanëę= na= zaáëtnáÉnáÉ= na= êónâacÜ= wÉJ wnętêznócÜ= z= bêaâu= çdéçwáÉdnácÜ= âçméÉtÉncàá= àęzóâçwócÜ= ëwçácÜ= éêacçwnáJ âówI= cç= ma= éêzÉłożÉnáÉ= náÉ= tóäâç= ÉâçnçmácznÉK= ptąd= éçtêzÉba= ëâutÉcznÉà= âçJ munáâacàá=w=çâêÉśäçnÉà=dzáÉdzánáÉ=máędzó=éaêtnÉêamá=éçcÜçdzącómá=z= êóżnócÜ= âêaàówI=âtóêa=ëtaàÉ=ëáę=náÉçdzçwnóm=ÉäÉmÉntÉm=náÉ=tóäâç=w=wómáaêzÉ=ëéçłÉczJ nómI=aäÉ=taâżÉ=ÉâçnçmácznómK=tómaga=tç=çdéçwáÉdnáÉà=ÉduâacàáI=âtóêa=w=tóm= éêzóéadâu= uwzgäędná= âçnâêÉtnÉ= éçtêzÉbó= zawçdçwÉK= qóm= ëamómI= wzêaëta= éçtêzÉba= éêçmçwanáa= nauâá= àęzóâów= w= çâêÉśäçnócÜ= cÉäacÜ= wśêód= çëób= dçêçJ słócÜ=çêaz=çéêacçwanáa=éêçgêamów=nauczanáa=uwzgäędnáaàącócÜ=tÉgç=tóéu=éçJ têzÉbóK= A= éçdâêÉśäÉnáÉ= waêtçścá= zaëtçëçwanáa= znaàçmçścá= àęzóâów= çbcócÜ= Ea= wáęc =náÉ =tóäâç =iOI =aäÉ =êównáÉż= iPI =ÉtcKF =w =âçmunáâacàá =zawçdçwÉà =ma =na =cÉäu = wáÉäçwómáaêçwą=ántÉnëófáâacàę=ántÉgêacàá=ÉuêçéÉàëâáÉàK= t= śwáÉtäÉ= tócÜ= założeńI= w= dçbáÉ= êçënącócÜ= éçtêzÉb= ántÉêâuätuêçwÉà= âçJ munáâacàá=báznÉëçwÉàI=a=taâżÉ=na=ëzczÉbäu=çfácàaänóm=rnáá=buêçéÉàëâáÉàI=éçàawáa= ëáę=éótanáÉI=âtóêÉ=dçtóczó=éêaâtócznÉgç=zaëtçëçwanáa=âçméÉtÉncàá=àęzóâçwócÜ=w= tÉàżÉ= âçmunáâacàá= –= àaâ= ëâutÉcznáÉ= àÉ= âëztałtçwaćI= abó= âçmunáâacàaI= z= àÉdnÉà= ëtêçnóI=ántÉêâuätuêçwaI=a=z=dêugáÉàI=zawçdçwaI=bóła=ëâutÉczna?= wdÉfánáçwanáÉ=z=àÉdnÉà=ëtêçnó=éçtêzÉbI=a=z=dêugáÉà=cÉäów=ëtaàÉ=ëáę=âäuczçJ wÉ= däa= tÉgç= tóéu= nauczanáa= àęzóâówI= tóm= baêdzáÉàI= żÉ= êçzwáàanáÉ= âçméÉtÉncàá= jęzóâçwócÜ= w= âçmunáâacàá= na= éłaëzczóźnáÉ= ëéÉcàaäáëtócznÉà= łączó= á= wëéáÉêa= zaJ N= „gęzóâá= ëą= ważnÉ= däa=éêzÉdëáębáçêëtw”= ÜttéWLLÉcKÉuêçéaKÉuLÉducatáçnLäanguagÉëLäanguagÉëJ mÉanJbuëánÉëëL=dçcNQSM_éäKÜtmK== O=_adanáÉ=biAk=dçtóczącÉ=wéłów=náÉwóëtaêczaàącÉà=znaàçmçścá=àęzóâów=çbcócÜ=w=éêzÉdJ ëáębáçêëtwacÜ=na=gçëéçdaêâę=ÉuêçéÉàëâą=ÜttéWLLÉcKÉuêçéaKÉuLÉducatáçnLäanguagÉëL== cçcuëLdçcëLÉäan_fêKédfK==

NN9


jałgçêzata=hubáca

êównç=ÉuêçéÉàëâáÉ=éêáçêótÉtó=ÉduâacóànÉI=àaâ=á= cÉäÉ=ëéçłÉcznÉ=çêaz= ÉâçnçmáczJ nÉK= tażnóm= ÉäÉmÉntÉm= àÉët= uwzgäędnáÉnáÉ= éçtêzÉb= á= cÉcÜ= gêué= dçcÉäçwócÜ= nauczanáa= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= á= zaéêçéçnçwanáÉ= ám= çdéçwáÉdnácÜ= naJ êzędzá= çêaz= éêçgêamów= mçtówuàącócÜ= dç= nauâá= àęzóâówI= w= tóm= éêçmçwanáÉ= nauâá=éêzÉz=całÉ=żócáÉ=çêaz=ÉJäÉarningK=w=dêugáÉà=zaś=ëtêçnóI=áëtnáÉàÉ=éçtêzÉba=çdJ éçwáÉdnáÉgç=çéêacçwanáa=éêçgêamów=tÉgç=tóéu=nauczanáaI=a=dç=tÉgç=náÉzbędnÉ= ëtaàÉ= ëáę= çéáëanáÉ= àÉgç= cÉcÜ= wëéóänócÜ= çêaz= êóżnác= wzgäędÉm= nauczanáa= àęzóâa= çgóänÉgçK=qaâ=wáęcI=çdwçłanáÉ=dç=äángwáëtóâá=Ew=tóm=äángwáëtóâá=tÉâëtuFI=a=taâżÉ= éêagmatóâá=znaàduàÉ=tutaà=ëwçàÉ=uzaëadnáÉnáÉK=A=ëéÉcófácznó=cÜaêaâtÉê=dóëâuêëu= çêaz= âçmunáâacàá= ëéÉcàaäáëtócznÉà= łączó= ëáę= z= ÉäÉmÉntamá= âuätuêçwómáI= âtóêÉ= êównáÉż=àąI=w=éÉwnóm=ëÉnëáÉI=dÉtÉêmánuàąK= t= daäëzÉà= częścá= nánáÉàëzÉgç= aêtóâułu= zçëtaną= çéáëanÉ= cÜaêaâtÉêóëtócznÉ= cÉcÜó= dóëâuêëu= çêaz= âçmunáâacàá= ëéÉcàaäáëtócznÉà= w= âçntÉâścáÉ= ÉuêçéÉàëâámI= a= taâżÉ=zçëtanáÉ=éçdâêÉśäçna=àÉà=êçäa=á=funâcàÉK=`ç=wáęcÉàI=cÜcÉmó=zaëtançwáć=ëáęI= w=àaâá=ëéçëób=mçżna=éêçéçnçwać=nauâę=dóëâuêëu=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=á=éêaâtóczJ nÉ= àÉà= êçzwáàanáÉ= w= âçntÉâścáÉ= autçnçmáá= á= ánnçwacàáI= âtóêÉ= êównáÉż= znaàduàą= ëwçàÉ=máÉàëcÉ=w=êamacÜ=éçäátóâá=ÉduâacóànÉàK=

= 4K homunikacja i dóskurs specjalistócznó tçbÉc= çâêÉśäçnócÜ= éçwóżÉà= éçtêzÉbI= naäÉżó= uâáÉêunâçwać= nauâę= àęzóâów= çbJ cócÜ= na= çdéçwáÉdná= tóé= dóëâuêë= çêaz= âçmunáâacàę= ëéÉcàaäáëtócznąK= káÉçdzçwJ nóm=ÉäÉmÉntÉm=w=naucÉ=àęzóâów=w=cÉäacÜ=zawçdçwócÜ=àÉët=zdÉfánáçwanáÉ=éçJ jęcáa= dóëâuêëu= á= âçmunáâacàá= wêaz= z= ácÜ= çdnáÉëáÉnáÉm= wzgäędÉm= ëáÉbáÉ= çêaz= wzgäędÉm=àęzóâa=náÉëéÉcàaäáëtócznÉgç=EçgóänÉgçFK=

= RK aóskurs jako element jęzóka

= Abó=móc=wëâazać=náÉzbędnÉ=ÉäÉmÉntóI=náÉ=tóäâç=àęzóâçwÉI=âtóêÉ=éçwánnó=złçJ żyć=ëáę=na=danó=dóëâuêëI=éçwánnáśmó=naàéáÉêw=gç=zdÉfánáçwaćK=gaâ=zçëtałç=éçdJ âêÉśäçnÉI=éçàęcáÉ= dóëâuêëu= náÉ= zawáÉêa= w= ëçbáÉ= tóäâç=ÉäÉmÉntów= àęzóâçwócÜI=a= áméäáâuàÉ= éÉwnÉ= éêçcÉëó= âçmunáâacóànÉI= àaâ= êównáÉż= âçntÉâët= âçmunáâacàá= jęzóâçwÉà= Eaaâçwëâa= OMMMW=UNFK= aóëâuêë= àÉët= àÉdnçëtâą= âçmunáâacàáI= na= âtóêą= ëâłada=ëáę=ëzÉêÉg=êÉäacàá=á=ántÉêaâcàá=w=náÉà=zacÜçdzącócÜK=Łączó=àÉ=éÉwna=ántÉncàa= âçmunáâacóànaI=dążÉnáÉ=dç=âçnâêÉtnÉgç=cÉäu=w=çâêÉśäçnÉà=ëótuacàáI=a=ëéÉłnáÉnáÉ= tÉà= ántÉncàá= w= aâcáÉ= âçmunáâacàá= waêunâuàÉ= àÉà= ÉfÉâtównçśćK= qóm= ëamómI= àaâ= uważa= aaâçwëâa= EOMMNFI=dóëâuêë= náÉ=mçżÉ=bóć=têaâtçwanó=czóëtç=äángwáëtóczJ náÉI=äÉcz=w=uàęcáu=ántÉêdóëcóéäánaênóm=äángwáëtóâá=çêaz=éêagmatóâáK= aóëâuêë=àÉët=çëadzçnó=na=éÉwnócÜ=mçdÉäacÜ=âuätuêçwócÜ=çêaz=ëéçłÉczJ nócÜI= âtóêÉ= waêunâuàą= z= àÉdnÉà= ëtêçnóI= çdéçwáÉdnáÉ= dÉâçdçwanáÉ= ánfçêmacàá= éêzÉâazówanócÜ= w= aâcáÉ= âçmunáâacóànómI= àaâ= êównáÉż= ácÜ= éêçduâcàęI= gdóż= ëtançwáą= bazę= âçntÉâëtuaäną= naäÉżącą= dç= êzÉczówáëtçścá= ëéçłÉcznçJâuätuêçwÉà= właścáwÉà=däa=danÉgç=àęzóâaK=jçżna=wáęc=uznaćI=żÉ=wëzÉäâáÉ=ántÉêaâcàÉ=zaäÉżą=çd=

N20


kauczanáÉ=á=êçzwáàanáÉ=ëéêawnçścá=âçmunáâacóànócÜ=w=çbcçàęzócznóm=dóëâuêëáÉ=…

êÉguł=ëéçłÉcznócÜ=çêaz=çd=tóéu=dóëâuêëuI=w=àaâám=ëą=éçdÉàmçwanÉK=lâêÉśäçnó= dóëâuêëI=naäÉżącó=dç=danÉgç=àęzóâaI= wéáëuàÉ= ëáę=tóm=ëamóm=w=êamó= çâêÉśäçnÉ= éêzÉz= àÉgç=âçntÉâët= ëéçłÉcznçJâuätuêçwó=çêaz=w=âçnâêÉtnÉ= fçêmó=àęzóâa= EauJ ëzaâ=NVVUFK=káÉzêçzumáÉnáÉ=éÉwnócÜ=ÉäÉmÉntów=çêaz=nçêmI=àaâáÉ=tÉn=âçntÉâët= naznacza=éêçwadzá=dç=náÉéçêçzumáÉń=çêaz=zaâłócÉń=w=âçmunáâacàáK== kaäÉżó= tóm= ëamóm= çâêÉśäáć= dóëâuêëI= z= àÉdnÉà= ëtêçnóI= àaâç= zbáóê= éÉwnócÜ= fçêm=á=ÉäÉmÉntów=àęzóâçwócÜI=çëadzçnócÜ=w=éÉwnÉà=êzÉczówáëtçścá=âuätuêçwÉàI=a=z= dêugáÉàI=wéáëanócÜ=w=çâêÉśäçnó=âçntÉâët=ëótuacóànóK=mêzÉdÉ=wëzóëtâámI=éçzçëtaàÉ=çn= ëéóànóm= twçêÉm= á= „ëtêuâtuêaänáÉ= zántÉgêçwanóm= z= całą= ëótuacàą= âçmunáâacóàną”= Eaaâçwëâa=OMMMW=UOFK=qóm=ëamómI=dóëâuêë=ëéÉcàaäáëtócznóI=çdnçëzącó=ëáę=dç=danÉà= dzáÉdzánó=wáÉdzóI=éçd=âątÉm=äángwáëtócznómI=naäÉżó=dç=danÉgç=àęzóâaI=zaś=w=uàęcáu= éêagmatócznómI=àÉët=wóznaczçnó=éêzÉz=çâêÉśäçnó=mçdÉä=âçmunáâacàá=àęzóâçwÉàK== mêóbuàąc= wóçdêębnáć= w= éÉwnóm= ëÉnëáÉ= dódaâtóâę= çbcçàęzócznÉgç= dóëJ âuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= çd= dódaâtóâá= àęzóâa= w= uàęcáu= çgóänómI= naäÉżó= éêzÉdÉ= wëzóëtâám=wóêóżnáć=éçdanÉ=cÉcÜó=dóëâuêëu=çêaz=êÉaäázacàę=aâtów=âçmunáâacàá=w= âçnâêÉtnóm= cÉäuI= waêunâuàącóm=âçäÉànçść= éêçcÉëów= w=danÉà= ëótuacàáK= t= âçnJ tÉâścáÉ=dóëâuêëu=báznÉëçwÉgçI=mçżÉ=tç=bóć=całość=àaâáÉgçś=éêzÉdëáęwzáęcáaI=na= âtóêó=ëâłada=ëáę=ëzÉêÉg=aâtów=âçmunáâacàáI=àaâ=êównáÉż=éÉwnÉ=àÉà=wótwçêó=çêaz= éçëzczÉgóänÉ=àÉà=cÉäÉK= Abó= çâêÉśäáć= założÉnáa= dódaâtóâá= àęzóâa= ëéÉcàaäáëtócznÉgçI= wódaàÉ= ëáę= çczówáëtÉI=żÉ=naäÉżó=bazçwać=na=ÉäÉmÉntacÜI=âtóêÉ=ëâładaàą=ëáę=na=całość=danÉà= ëótuacàá= w= âçmunáâacàá= ëéÉcàaäáëtócznÉàK= _ędą= tç= taâżÉ= êamó= ëéçłÉcznçJ âuätuêçwÉ=danÉgç=àęzóâaI=bÉz=âtóêócÜ=náÉ=mçżna=mówáć=ç=ÉfÉâtównçścá=âçmuJ náâacàá=ántÉêâuätuêçwÉàK== t=êÉäacàacÜ=máędzó=àęzóâáÉm=a=âçntÉâëtÉm=âçmunáâacóànóm=w=dóëâuêëáÉ= áëtçtnó= àÉët= âçntÉâët= ëótuacóànóI= âtóêó= dóâtuàÉ= éÉwnÉ= nçêmó= däa= âçnâêÉtnócÜ= ántÉêaâcàá=á=dzáałań=âçmunáâacóànócÜI=będącócÜ=zdaêzÉnáamá=àÉdnçëtâçwómáI=àaâ= á=złożçnómá=Ew=dóëâuêëáÉ=ëéÉcàaäáëtócznómI=naàczęścáÉà=będą=tç=ëótuacàÉ=złożçnÉI= éÉwnÉ= çâêÉśäçnÉ= éêçcÉëóFK= w= dêugáÉà= ëtêçnóI= êÉaäázacàa= éçëzczÉgóänócÜ= aâtów= âçmunáâacàá= çdbówa= ëáę= za= éçmçcą= ÉäÉmÉntów= äángwáëtócznócÜK= lbódwáÉ= tÉ= częścá= dóëâuêëu= çëadzçnÉ= ëą= w= âçnâêÉtnóm= âçntÉâścáÉ= ëéçłÉcznçJâuätuêçwóm= ëéÉcófácznóm=däa=danÉà=ëéçłÉcznçścá=çêaz=àęzóâaK=waś=ëéçëób=àÉgç=éêzÉtwaêzanáa= àÉët=wóznaczçnó=éêzÉz=mçdÉä=âçmunáâacàá=àęzóâçwÉà=Eaaâçwëâa=OMMMW=UTFK= mçmáędzó= ÉäÉmÉntamá= àęzóâçwómá= çêaz= âçmunáâacóànómáI= âtóêÉ= twçêzą= dóëâuêëI=zacÜçdzá=éÉwnÉgç=êçdzaàu=fÉÉdbacâI=gdóż=dzáałaàą=çnÉ=wzgäędÉm=ëáÉbáÉ=á= w=éÉwáÉn=ëéçëób=ëą=çd=ëáÉbáÉ=zaäÉżnÉK=`ç=wáęcÉàI=na=çbódwa=tÉ=ÉäÉmÉntó=naâłaJ da=ëáę=àÉëzczÉ=âçntÉâët=ëéçłÉcznçJâuätuêçwóI=âtóêó=àÉ=dÉtÉêmánuàÉK=

= SK aóskurs specjalistócznó a komunikacja

= aóëâuêë=ëéÉcàaäáëtócznó=ëtançwá= część=dóëâuêëu=éçàmçwanÉgç=w=ëéçëób=çgóänóK= qêzó= éłaëzczóznóI= àaâáÉ= ëáę= w= nám= zawáÉêaàąI= fçêmaäna= EàęzóâçwaFI= âçntÉâëtçwa= EëótuacóànaF= çêaz= êÉfÉêÉncóàna= EçdnáÉëáÉnáa= ëéçłÉcznçJâuätuêçwÉFI= ëą= wóêażanáÉ=

N2N


jałgçêzata=hubáca

éêzÉz= éÉwnÉ=ÉäÉmÉntó= ëéÉcófácznÉI=çdnçëzącÉ=ëáę=dç= çâêÉśäçnÉà= dzáÉdzánóI=âtóêÉ= naâładaàą= ëáęI= zaêównç= na= ÉäÉmÉntó= àęzóâçwÉI= głównáÉ= tÉêmánçäçgácznÉI= a= taâżÉ= âçntÉâët=ëótuacóànó=âçmunáâacàáK=t=dóëâuêëáÉ=ëéÉcàaäáëtócznómI=mçżna=wóçdêębJ náć= âáäâa= ÉäÉmÉntówI= ëâładaàącócÜ= ëáę= na= ëéÉcófáâę= danÉà= dzáÉdzánó= wáÉdzó= bądź= gêuéó=zawçdçwÉà=–=ántÉêaâcàę=ëéçłÉcznąI=wómáanę=çêaz=éêzÉtwaêzanáÉ=âçmunáâaJ tówLánfçêmacàá=a=taâżÉ=zdÉtÉêmánçwanó=éêzÉz=êóżnÉ=czónnáâá=cÉä=aâtu=âçmunáâaJ càáK=tóêóżnáamó=tutaà=zaêównç=têÉść=çêaz=fçêmęI=wóêażçnÉ=za=éçmçcą=âçnâêÉtnÉà= tÉêmánçäçgááI=dç=zêçzumáÉnáa= âtóêÉà= náÉzbędna= àÉët=wáÉdza= dçtócząca= danÉà= dzáÉJ dzánóI=çêaz=âçnâêÉtnó=cÉä=âçmunáâacóànóI=âtóêó=mçżÉ=bóć=çëáągnáętó=éêzó=umáÉàętJ náÉ=éçéêçwadzçnÉà=ántÉêaâcàáI=w=âtóêÉà=naäÉżó=wzáąć=éçd=uwagę=taâáÉ=czónnáâáI=àaâ= éçdłożÉ=ëéçłÉcznçJâuätuêçwÉI=fçêmaänçść=ëótuacàá=á=çâêÉśäçnÉ=êÉäacàÉK= tónáâa=z=tÉgçI=żÉ=dÉfánácàa=dóëâuêëu=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=náÉ=mçżÉ=çbóć=ëáę= bÉz=çdnáÉëáÉnáa=dç=àęzóâa=çgóänÉgç=çêaz=çgóänÉgç=éçàęcáa=dóëâuêëuK=gęzóâ=çgóäJ nó= ëâuéáa= êóżnÉ= àęzóâá= facÜçwÉI= âtóêÉ= ëą= z= nám= ścáśäÉ= éçwáązanÉI= cÜçćbó= çd= ëtêçnó=fçêmaänÉàK=aóëâuêë=ëéÉcàaäáëtócznó=éçdäÉga=âáäâu=âêótÉêáçmW= - éçëługuàÉ=ëáę=nám=çâêÉśäçna=gêuéaLwëéóänçta=ëéçłÉcznaLzawçdçwaX= - cÜaêaâtÉêózuàÉ= ëáę= éÉwnóm= ëtçénáÉm= fçêmaänçścá= Edçëtęénçść= däa= çdJ báçêców=náÉ=będącócÜ=ëéÉcàaäáëtamá=w=danÉà=dzáÉdzánáÉFX= - ma=çâêÉśäçnó=cÉäI=âtóêó=dÉtÉêmánuàÉ=aâtó=âçmunáâacàáX= - éçëáada=właëną=tÉêmánçäçgáę=facÜçwąX= - àÉët=wóêażanó=éçéêzÉz=właścáwÉ=ëçbáÉ=tÉâëtó=facÜçwÉK= lgóänáÉ= éêzóàętó= mçdÉä= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= ëtançwá= tÉêmán= nadJ êzędnó=däa=âçnâêÉtnócÜ=dóëâuêëów=EnéK=éêawnáczÉgçI=mÉdócznÉgçFI=âtóêÉ=êóżnáą= ëáę= éçmáędzó= ëçbą= têÉścáąI= tÉêmánçäçgáąI= mÉtçdamá= dzáałanáaI= ÉtcK= Łączó=àÉ= zaś= éêzónaäÉżnçść= dç= danÉgç= àęzóâa= á= âuätuêó= éçàmçwanócÜ= w= ëéçëób= çgóänóI= a= taâżÉ= éÉwnÉ= êamó= fçêmaänÉK= gaâ= éçdâêÉśäa= jangáantÉ= EOMMQW= NUFI= àaâaâçäwáÉâ= dzáÉdzána=EtuêóëtóâaI=éêawçI=ÉtcKF=náÉ=áëtnáÉàÉ=éçéêzÉz=àęzóâI=aäÉ=éçéêzÉz=właścáJ wó= däa= náÉà= dóëâuêë= á= çâêÉśäçnÉ= ántÉêaâcàÉK= aóëâuêë= ëéÉcàaäáëtócznóI= będącó= ÉäÉJ mÉntÉm=çgóänáÉ=éçàętÉgç=dóëâuêëuI=çéáÉêa=ëáę=na=àęzóâu=bazçwómI=âtóêó=z=âçäÉá= łączó=ëáę=w=ëéçëób=náÉêçzÉêwaänó=z=âçntÉâëtÉm=âuätuêçwómK=gÉdnóm=z=czónnáJ âów=çdêóżnáaàącócÜ=gç=çd=àęzóâa=bazçwÉgçI=a=tóm=ëamóm=w=ëtçëunâu=dç=náÉgç= wóçdêębnáaàącócÜI=àÉët=facÜçwa=tÉêmánçäçgáaI=bÉz=âtóêÉà=têudnç=mówáć=ç=âçmuJ náâacàá=ëéÉcàaäáëtócznÉàK==

TK qerminologia specjalistóczna = qÉêmánçäçgáa=wáążÉ=ëáę ścáśäÉ=z=waêtçścáamá=ëÉmantócznómá=çêaz=wáÉdzą=uczÉëtJ náâów= aâtu= âçmunáâacóànÉgç=Enadawcó= çêaz= çdbáçêcó= âçmunáâatuF=á= éêzÉàawáa= ëáę= w= taâácÜ= fçêmacÜI= àaâ= na= éêzóâład= tÉâët= ëéÉcàaäáëtócznóK= cunâcàçnçwanáÉ= çdéçwáÉdnáÉà= tÉêmánçäçgáá= wÉwnątêz= danÉà= dzáÉdzánó= çdbówa= ëáę= za= éçmçcą= âçntÉâëtu= ëéÉcàaäáëtócznÉgçI= czóäá= dóëâuêëównÉgç= çêaz= éçzaàęzóâçwÉgçK= Abó= móc=çdâçdçwać=éÉwnÉ=ánfçêmacàÉI=éçtêzÉbna=ëą=náÉ=tóäâç=znaàçmçść=tÉêmánów=

N22


kauczanáÉ=á=êçzwáàanáÉ=ëéêawnçścá=âçmunáâacóànócÜ=w=çbcçàęzócznóm=dóëâuêëáÉ=…

jęzóâçwócÜI= wóëtęéuàącócÜ= naàczęścáÉà= tóäâç= w= çbêębáÉ= danÉgç= dóëâuêëuI= aäÉ= taâżÉ= éçzaàęzóâçwócÜI= âtóêÉ= ëą= wëéóänÉ= däa= éÉwnÉà= wëéóänçtó= ëéÉcàaäáëtówK= mêzóâładÉm= mçgą= bóć= êçzmçwó= éêçwadzçnÉ= éêzÉz= äÉâaêzóI= w= âtóêócÜ= częëtç= mçżna= ëéçtâać= çdwçłanáa= dç= ëâêótówI= a= taâżÉ= âçnâêÉtnócÜ= ëótuacàáK= kaäÉżó= éçdâêÉśäáćI= żÉ= âçnëtêuçwanáÉ= znaczÉnáa= EnéK= êçzumáÉnáÉ= tÉâëtów= ëéÉcàaäáëtóczJ nócÜF=w=çbêębáÉ=danÉgç=dóëâuêëu=náÉ=éêzÉàawáa=ëáę=éçéêzÉz=àęzóâ=çgóänóI=äÉcz=na= dwócÜ=éçzáçmacÜW=w=danÉà=dzáÉdzánáÉ=á=w=dóëâuêëáÉI=a=taâżÉ=w=ántÉêaâcàá=máędzó= námáI=cç=wáążÉ=ëáę=náÉ=tóäâç=zÉ=znaàçmçścáą=danÉà=dzáÉdzánóI=aäÉ=êównáÉż=z=wáÉdzą= éêaâtóczną=á=dóëâuêëównąK=

= UK aódaktóka dóskursu oraz komunikacji specjalistócznej w jęzóku obcóm

= cundamÉntaänóm=wódaàÉ=ëáę=bóć=éótanáÉI=czó=dóëâuêë=ëéÉcàaäáëtócznó=àÉët=çdêębJ nóm= twçêÉm= á= czó= àÉët= êóżnó= w= êóżnócÜ= àęzóâacÜ?= w= éêagmatócznÉgç= éunâtu= wádzÉnáaI= çéáë= dóëâuêëu= däa= âçmunáâacàá= ëéÉcàaäáëtócznÉàI= ëtançwá= część= fundaJ mÉntaänąK= mÉwnÉI= çâêÉśäçnÉ= àÉgç= cÉcÜó= ëą= wëéóänÉ= däa= dóëâuêëu= zaêównç= w= jęzóâu=éáÉêwëzómI=àaâ=á=w=dêugám=Eá=w=âçäÉànócÜFK=gÉdnaâżÉI=z=éunâtu=wádzÉnáa= dódaâtóâáI= nauczanáÉ= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç=wáążÉ=ëáę=náÉ=tóäâç= z= dçbçêÉm= çdéçwáÉdnáÉà= tÉêmánçäçgááI= aäÉ= éêzÉdÉ=wëzóëtâám= umáÉàętnçścáamá= àęzóâçwómáK= `ÉäÉ= éêagmatóâá= çêaz= dódaâtóâá= náÉ= ëą= w= tóm= máÉàëcu= zbáÉżnÉK= aäa= éçdÉàścáa= dódaâtócznÉgçI= éêagmatóâa=ëtançwá= bazę= á= dçëtaêcza= wóàaśnáÉnáÉ= dóëâuêëuI=zaś= dódaâtóâa=ma=na=cÉäu=ułatwáÉnáÉ=éêçcÉëu=nauczanáa=á= ëâutÉczną=êÉaäázacàę=ëótuJ acàá= âçmunáâacóànócÜ= éçéêzÉz= êçzwóà= âçméÉtÉncàáK= qóm= ëamómI= éçàęcáÉ= dóëJ âuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= w= dódaâtócÉ= çbcçàęzócznÉà= àÉët= baêdzáÉà= złożçnÉI= éçJ náÉważ=waêunâuàÉ=gç=ëâutÉcznçść=âçmunáâacóàna=w=àęzóâu=çbcómK= burçéÉàsâi= sóstÉm=çéisu=âształcÉnia=àęzóâçwÉgçI=àaâç=àÉdną=zÉ=ëâładçwócÜ=âçmJ éÉtÉncàá= âçmunáâacóànÉà= wëâazuàÉ= âçméÉtÉncàę= dóëâuêëówną= á= çéáëuàÉI= na= éçJ ëzczÉgóänócÜ= éçzáçmacÜI= umáÉàętnçść=âçmunáâçwanáa= ëáę=w= ëótuacàacÜ=zaêównç= w=çbëzaêzÉ=çëçbáëtómI=éubäácznómI=àaâ=á=zawçdçwóm=E`b`oiW=QNFK=t=zamáÉêzÉJ náu=bplhgI=çëçba=ucząca=ëáęI=éçtêafá=wáęc=zêÉaäázçwać=éÉwnÉ=zadanáa=zwáązanÉ=z= éêaâtóâą=zawçdçwąK=hçméÉtÉncàa=âçmunáâacóàna=w=çbêębáÉ=àęzóâa=çbcÉgç=àÉët=w= tóm= mçmÉncáÉ= ścáśäÉ= zwáązanáa= z= âçméÉtÉncàamá= zawçdçwómáI= a= àęzóâ= ëtançwá= naêzędzáÉ=dç=wóâçnanáa=çâêÉśäçnócÜ=zadań=E`aêêaë=Ét=aäK=OMMTW=RNFK== AâtuaänáÉI= w= çbäáczu= wzêçëtu= mçbáänçścáI= éêçmçwanáa= wáÉäçàęzócznçścá= çêaz= wómáan= máędzóâuätuêçwócÜI= cçêaz= częścáÉà= éçdâêÉśäa= ëáę=âçnáÉcznçść= naJ uczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=w=cÉäacÜ=zawçdçwócÜ=á=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=çéêacçwanáa= âçnâêÉtnócÜI= çdéçwáÉdnáç= dçbêanócÜ= éçd= êóżnómá= aëéÉâtamá= éêçgêamów= naJ uczanáaK=mçtêzÉbaI=éêzÉdÉ=wëzóëtâámI=çâêÉśäáć=éłaëzczóznę=bądź=aëéÉât=dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgçI=dç=àaâáÉgç=ma=ëáę=çdnáÉść=âëztałcÉnáÉ=àęzóâçwÉ=á=w=zaäÉżnçścá= çd=tÉgçI=çâêÉśäáć=ÉäÉmÉntó=éêçgêamu=nauczanáaK=cêancuëâa=badaczâa=jçuêäÜçnJ aaääáÉë=EOMMSF=wóçdêębnáa=éçàawáaàącÉ=ëáę=w=äátÉêatuêzÉ=éêzÉdmáçtu=nazwó=çdnçJ

N2P


jałgçêzata=hubáca

ëzącÉ= ëáę= dç= nauczanáa= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= w= àęzóâu= fêancuëâám= á= wóàaJ śnáa=máędzó=námá=êóżnácÉ=naëtęéuàącçW= - français= dÉ= sééciaäité= –= àęzóâ= danÉà= dzáÉdzánó= ëéÉcàaäáëtócznÉàI= a= wáęc= dóëJ âuêë= éçàmçwanó= éçd= âątÉm= äángwáëtócznómI= zbáóê= ÉäÉmÉntów= àęzóâçJ wócÜ=EgêamatócznócÜI=tÉêmánçäçgácznócÜI=tÉâëtuaänócÜF= - français=sur=çbàÉctifEsF=séécifièuÉEsF=Enazwa=àÉët=âaäâą=çd=angáÉäëâáÉgç=zwêçtu= bngäisÜ= fçr= péÉcific= muréçsÉF= –= uâáÉêunâçwanó= na= âëztałtçwanáÉ= danócÜ= umáÉàętnçścá=w=wóâçnówanáu=âçnâêÉtnócÜ=zadań= - français=äanguÉ=érçfÉssiçnnÉääÉ=EcimF=–=âëztałcÉnáÉ=àęzóâçwÉ=w=tóm=éêzóéadâu= łączó=ëáę=z=âëztałcÉnáÉm=âáÉêunâçwóm=w=danÉà=dzáÉdzánáÉI=łączó=wáęc=wáÉJ dzęI= wómaganÉ= umáÉàętnçścá= náÉzbędnÉ= dç= wóâçnówanáa= mnáÉà= äub= baêJ dzáÉà=éêzÉwádówaänócÜ=zadańI=a=taâżÉ=âëztałcÉnáÉ=àęzóâçwÉ=EdóëâuêëównÉF= _adaczâa=ëâłanáa=ëáę=âu=têzÉcáÉmu=êçdzaàçwáI=zÉ=wzgäędu=na=baêdzáÉà=ÜçäáJ ëtócznÉ= éçdÉàścáÉ= dç= danÉà= dzáÉdzánó= –= łączó= çnç= w= ëçbáÉ= zaêównç= dóëâuêë= w= uàęcáu=äángwáëtócznómI=àaâ=á=âçnâêÉtnÉ=àÉgç=êÉaäázacàÉ=w=ántÉêaâcàáK=ldnçëá=ëáę=tóm= ëamóm=dç=całoścá=âçmunáâacàá=ëéÉcàaäáëtócznÉàK=taêtç=taâżÉ=wëéçmnáÉćI=żÉ=têzÉcá= waêáant= çbÉàmuàÉ= náÉ= tóäâç= àęzóâ= fêancuëâá= àaâç= çbcó= EcibFI= aäÉ= taâżÉ= éáÉêwëzó= EcijF= czó= dêugá= EcipFI= gdóż= éÉwnÉ= ÉäÉmÉntó= dóëâuêëównÉI= tÉêmánçäçgáaI= ánfçêJ macàÉ=náÉzbędnÉ=dç=wóâçnówanáa=danÉgç=zawçdu=çêaz=umáÉàętnçścá=ëą=éêzÉâazóJ wanÉ=á=êçzwáàanÉ=éçdczaë=âëztałcÉnáa=w=danÉà=dzáÉdzánáÉK=t=tóm=éêzóéadâu=ÉduJ âacàa= zawçdçwa= çêaz= àęzóâçwa= ëą= wzgäędÉm= ëáÉbáÉ= êównçäÉgłÉ= á= ëtançwáą= dwáÉ= częścá=âëztałcÉnáaK=oóżnácą=w=âçntÉâścáÉ=nauczanáa=àęzóâa=fêancuëâáÉgç=àaâç=çbcÉJ gç=będzáÉ=tutaà= éêzÉdÉ=wëzóëtâám=éçzáçm=âçméÉtÉncàá=âçmunáâacóànÉà= çêaz= çdJ náÉëáÉnáÉ=dç=àęzóâa=çgóänÉgç=çêaz=âçntÉâëtu=ëéçłÉcznçJâuätuêçwÉgçK==

= VK fmplikacje dódaktóczne w opracowaniu programów nauczania=

= `ÉcÜą= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= àÉët= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= àÉgç= wóëtęéçwanáÉ= w= çâêÉśäçnócÜ= ëótuacàacÜ= zwáązanócÜ= ścáśäÉ= z= çâêÉśäçną= dzáÉdzáną= wáÉdzó= çêaz= tÉêmánçäçgáąK= hçmunáâacàa= w= çbêębáÉ= danÉgç=dóëâuêëu= çbÉàmuàÉ= çdéçwáÉdnáÉ= umáÉàętnçścá= á= âçméÉtÉncàÉ= uâáÉêunâçwanÉ= na= çëáągnáęcáÉ= çâêÉśäçnÉgç= cÉäuK= qóm=ëamómI=âëztałcÉnáÉ=àęzóâçwÉ=w=âáÉêunâu=dóëâuêëu=ëéÉcófácznÉgç=éçwánnç= bóć=naëtawáçnÉ=na= êçzwáàanáÉ=właścáwócÜ=âçméÉtÉncàáK=`aêêaë=EÉt=aäK=OMMTF=wóJ máÉnáa= naëtęéuàącÉ= ÉäÉmÉntóI= náÉzbędnÉ= éêzó= twçêzÉnáu= çdéçwáÉdnáÉgç= éêçJ gêamuI=taâáÉI=àaâW= - çâêÉśäÉnáÉ=éçtêzÉb=àęzóâçwócÜ=çëób=uczącócÜ=ëáę= - anaäáza=tócÜ=éçtêzÉb= - cÉäÉ=âëztałcÉnáa= - cÉcÜó=gêuéóLçëób=nauczanócÜ= - zÉbêanáÉ= çdéçwáÉdnácÜ= däa= danÉà= dzáÉdzánó= danócÜ= EtÉâëtówI= matÉêáałówI=ÉtcKF= - anaäáza=tócÜ=danócÜ=wêaz=z=éêçfÉëàçnaäáëtamá=w=danÉà=dzáÉdzánáÉ=

N24


kauczanáÉ=á=êçzwáàanáÉ=ëéêawnçścá=âçmunáâacóànócÜ=w=çbcçàęzócznóm=dóëâuêëáÉ=…

-

zaëtçëçwanáÉ=çdéçwáÉdnáÉà=mÉtçdçäçgáá= autçnçmázacàa=çëób=uczącócÜ=ëáę= Éwaäuacàa=EwÉwnętêzna=bądź=w=éêaâtócÉF= lâêÉśäÉnáÉ=éçtêzÉb=àÉët=w= tóm=tóéáÉ=nauczanáa= ÉtaéÉm=âäuczçwómI=gdóż= dzáęâá= tÉmu= mçżna= uâáÉêunâçwać= nauczanáÉ= na= çgóänÉ= bądź= baêdzáÉà= ëéÉcàaäáJ ëtócznÉ=E`aêêaë=Ét=aäK=OMMTW=OPFK=t=éêzóéadâuI=âáÉdó=ëą=çnÉ=âäaêçwnáÉ=éêzÉdëtaJ wáçnÉI= mçżna= zdÉfánáçwać= cÉä= âëztałcÉnáa= àęzóâçwÉgç= á= wóznaczóć= tÉ= âçméÉJ tÉncàÉ= á= umáÉàętnçścáI= âtóêÉ= maàą= bóć= êçzwáàanÉK= aêugám= ÉäÉmÉntÉm= ëą= cÉcÜó= danÉà=gêuéóI=w=zaäÉżnçścá=çd=âtóêócÜ=mçżna=wóbêać=çâêÉśäçnó=éçzáçm=nauczaJ náa= çêaz= dçëtçëçwać= mÉtçdóK= hçäÉànóm= aëéÉâtÉm= àÉët= dçbóê= çdéçwáÉdnácÜ= matÉêáałów=nauczanáa=zwáązanócÜ=z=çâêÉśäçną=dzáÉdzáną=çêaz=ácÜ=anaäáza=zÉ=ëéÉJ càaäáëtamáK=jçżna=wáęc=éçêównać=tÉgç=tóéu=anaäázę=dç=nÉgçcàçwanáa=têÉścá=naJ uczanáa=z=çëçbamá=uczącómá=ëáęK=káÉ=bêaâuàÉ=tutaà=êównáÉż=êçzwáàanáa=autçnçmááI= âtóêa=àÉët=ëzczÉgóänáÉ=ważna=w=tÉgç=tóéu=âëztałcÉnáa=àęzóâçwÉgçI=gdóż=dçtóczó= çnç=çëób= dçêçëłócÜ= uâáÉêunâçwanócÜ=na=çâêÉśäçnó=cÉä= á= częëtç=ëtçëuàącócÜ=w= éêaâtócÉ=çmawáanÉ=na=báÉżącç=têÉścáI=cç=umçżäáwáa=êównáÉż=włączÉnáÉ=aâtuaänáÉ= êÉaäázçwanócÜ= zadań= zawçdçwócÜ= dç= nauâá= àęzóâaK= Autçnçmáa= mçżÉ= êównáÉż= bóć= êçzwáàanáa= éçéêzÉz= zaëtçëçwanáÉ= ánnçwacóànócÜ= naêzędzá= dódaâtócznócÜI= àaâámá=ëą=fntÉênÉt=á=muätámÉdáaI=náÉzwóâäÉ=éêzódatnÉ=zÉ=wzgäędu=na=ëwçàą=autÉnJ tócznçść=w=danÉà=dzáÉdzánáÉK== fnnóm=aëéÉâtÉmI=nad=âtóêóm=naäÉżó=ëáę=zaëtançwáćI=ëą=âçméÉtÉncàÉ=naJ uczócáÉäa=w=tóm=mçdÉäu=nauczanáaK=l=áäÉI=w=çgóänáÉ=éçàętóm=éêçcÉëáÉ=nauczanáaI= uâáÉêunâçwanóm= na= êçzwóà= ëéêawnçścá= âçmunáâacóànócÜ= w= ëéçëób= çgóänóI= a= wáęc=bÉz=cÉäów=tóéçwç=zawçdçwócÜ=bądź=zwáązanócÜ=ścáśäÉ=z= çâêÉśäçną=dzáÉJ dzáną=bądź=ëótuacàamá=âçmunáâacóànómáI=çéáëó=âçméÉtÉncàá=nauczócáÉäa=ëâuéáaàą= ëáę= wçâół= àÉgç= çëçbó= çêaz= éêzÉâazówanócÜ= têÉścáK= waś= w= nauczanáu= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgçI= náÉçdzçwnóm= ëtaàÉ= ëáę= çdéçwáÉdnáÉ= éêzógçtçwanáÉ= mÉêótçJ êócznÉ= nauczócáÉäa= w= danÉà= matÉêááI= âtóêÉà= têÉścá= éêzÉdëtawáa= á= êçzwáàa= éçéêzÉz= dóëâuêëK= qóm= baêdzáÉàI= żÉ= çd= çdéçwáÉdnáÉgç= dçbçêu= têÉścáI= a= wáęc= umáÉàętnáÉ= ëâçêÉäçwanÉgç=z=danóm=dóëâuêëÉm=matÉêáałÉm=dódaâtócznómI=zaäÉżó=çëáągnáęJ cáÉ=éçëtawáçnÉgç=cÉäuK= fëtçtnóm=àÉëtI= wáęcI=faâtI=żÉ=całó=éêçcÉë= nauczanáa=àęzóâa= w=âçmunáâacàá= ëéÉcàaäáëtócznÉà=àÉët=éçddanó=ÉwaäuacàáI=âtóêa=w=tóm=ëÉnëáÉ=mçżÉ=bóć=wÉwnętêzJ naI= naàczęścáÉà= ëéêawdzaàąca= êçzwáàanÉ= umáÉàętnçścá= á= âçméÉtÉncàÉ= éçéêzÉz= ëóJ muäacàÉ=âçnâêÉtnócÜ=ëótuacàá=zawçdçwócÜK=gÉdnaâżÉ=częëtç=àÉët=tç=Éwaäuacàa=„w= tÉêÉnáÉ”I=czóäá= w=êzÉczówáëtócÜ=ëótuacàacÜ=âçmunáâacóànócÜI=náÉêzadâç=náÉéêzÉJ wádzáanócÜ=w=éêçgêamáÉ=nauczanáaK== `aêêaë=EÉt=aäK=OMMTW=OQF=éçdaàÉ=dwa=éêzóâładó=gêuéI=âtóêÉ=wómagaàą=âuêëu= jęzóâa= ëéÉcàaäáëtócznÉgçI= zwáązanÉgç= z= âçnâêÉtnómá= éçtêzÉbamá= á= wóâçnówaJ náÉm= éçëzczÉgóänócÜ= zadańK= máÉêwëzóm= éêzóâładÉm= àÉët= gêuéa= ëtudÉntów= çbJ cçâêaàçwców= uczęëzczaàącócÜ= na= âuêë= àęzóâa= fêancuëâáÉgç= na= unáwÉêëótÉtacÜ= fêancuëâácÜK=gaââçäwáÉâ=éçzáçm=znaàçmçścá=àęzóâa=mçgą=máÉć=zbäáżçnóI=taâ=ácÜ= cÉäÉ=náÉ=éçâêówaàą=ëáę=całâçwácáÉK=qÉgç=tóéu=âuêëó=àęzóâçwÉ=éçwánnóI=bçwáÉmI=

N25


jałgçêzata=hubáca

máÉć=na=cÉäu= âëztałcÉnáÉ=ëéêawnçścá=dóëâuêëównócÜ=w=danÉà=dzáÉdzánáÉK=gÉśäá=w= gêuéáÉ=uczą=ëáę=zaêównç=ëtudÉncáI=néK=éêawaI=àaâ=á=mÉdócónóI=têudnç=wóbêać=w= taâám= éêzóéadâu= éêçgêam= çdéçwáadaàącó= danÉmu= dóëâuêëçwá= aná= éçd= âątÉm= tÉâëtçwómI=gdóż=tÉâëtó=mçàą=ánną=fçêmę=w=êóżnócÜ=dzáÉdzánacÜI=aná=tÉêmánçäçJ gácznóm= czó= âçmunáâacóànómK= t= ÉfÉâcáÉI= âuêë= àęzóâçwó= àÉët= çéaêtó= na= àęzóâu= çgóänómI=a=àÉdónáÉI=éÉwnÉ=dçëtçëçwanÉ=fêagmÉntó=danócÜ=dóëâuêëów=mçgą=bóć= àÉgç=éêzÉdmáçtÉmK== aêugám=éêzóâładÉmI=àaâá=çéáëuàÉ=`aêêaë=EÉt=aäK=OMMTW=OQFI=àÉët=ëótuacàaI=w= âtóêÉà=éÉwna=angáÉäëâa=âancÉäaêáa=adwçâacâa=ma=zamáaê=çtwçêzóć=ëwçàą=fáäáę=w= _êuâëÉäáI= dç= âtóêÉà= éêzÉnçëá= część= ëwçácÜ= éêacçwnáâów= uczącócÜ= ëáę= w= éêzÉJ ëzłoścá=fêancuëâáÉgç=w=ëzâçäÉ=śêÉdnáÉàK=huêë=àęzóâçwóI=âtóêó=fáêma=wóbáÉêzÉ=däa= ëwçácÜ= éêacçwnáâówI= muëá= bóć= w= tóm= éêzóéadâu= çéaêtó= na= çdéçwáÉdnáç= dçJ bêanócÜ=dç=ácÜ=éçtêzÉb=założÉnáacÜK=qêzÉba=w=tóm=éêzóéadâu=çâêÉśäáćI=âtç=bęJ dzáÉ=z=námá=wëéółéêacçwał=çêaz=àaâá=àęzóâ=będzáÉ=dçmánçwał=w=ëótuacàacÜ=zaJ wçdçwócÜK=gÉśäá=będzáÉ=tç=àęzóâ=angáÉäëâáI=âuêë=éçwánáÉn=bóć=baêdzáÉà=naëtawáçJ nó=na=àęzóâ=çgóänóI=éçtêzÉbnó=w=ëótuacàacÜ=cçdzáÉnnócÜK=gÉśäá=zaś=àęzóâ=fêancuJ ëâá=będzáÉ=naêzędzáÉm=éêacóI=âuêë=muëá=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=ëâuéáć=ëáę=na=éçtêzÉJ bacÜ=zawçdçwócÜ=á=âçnâêÉtnócÜ=ëótuacàacÜK==

= NMK hompetencja interkulturowa a komunikacja specjalistóczna

tómáaê=âuätuêçwó=á=ántÉêâuätuêçwó=náÉ=mçżÉ=bóć=éçmánáętó=w=dóëâuêëáÉ=ëéÉcàaJ äáëtócznómI= gdóż=àÉët=z= nám=náÉêçzÉêwaänáÉ=éçwáązanóK=w=àÉdnÉà=ëtêçnóI=dóëâuêë= ëéÉcàaäáëtócznó= łączó= ëáę= z= àęzóâáÉmI= dç= âtóêÉgç= ëáę= çdnçëáI= a= àęzóâ= wáążÉ= ëáę= z= aëéÉâtÉm=âuätuêçwómI=âtóêÉgç=àÉët=nçśnáâáÉmK=qóm=ëamómI=dóëâuêë=náÉ=áëtnáÉàÉ= bÉz= éçwáązanáa= z= âuätuêą= á= âçntÉâëtÉm= ëéçłÉcznómK= w= dêugáÉà= ëtêçnóI= áëtnáÉàÉ= taâżÉ= éÉwna= êzÉczówáëtçść= êÉäatówna= däa= âçnâêÉtnÉà= dzáÉdzánóI= âtóêą= ëtançwáą= éÉwnÉ=zaëadó=Ezaêównç=áméäácótnÉ=çêaz=ÉâëéäácótnÉFI=éêawçI=êÉguäamánóI=a=taâżÉ= éÉwnÉ= nçêmó= zacÜçwań= á= êÉäacàá= çâêÉśäanÉ= á= wómaganÉ= éêzÉz= danó= âçntÉâëtK= jçuêäÜçnJaaääáÉë=EOMMSF=éçdâêÉśäaI= żÉ=nauczanáÉ=àęzóâa=w= cÉäacÜ=zawçdçwócÜ= ma=na=cÉäu=âëztałtçwanáÉ=âçnâêÉtnócÜ=umáÉàętnçścá=náÉzbędnócÜ=dç=wóâçnówaJ náa=zadań=zawçdçwócÜ=á=z=àÉdnÉà= ëtêçnó=çbÉàmuàÉ=éçznanáÉ=ÉäÉmÉntów= danÉgç= dóëâuêëuI= a=z= dêugáÉà=âçméÉtÉncàÉ=éêaâtócznÉI=âtóêÉ= muëzą=bóć=zgçdnÉ=z= daną= êzÉczówáëtçścáą= á= âçntÉâëtÉmK= aóëâuêë= ëéÉcàaäáëtócznó= náÉ= mçżÉ= bóć= wáęc= naJ uczanó= éçd= âątÉm= tóäâç= waêëtwó= àęzóâçwÉà= EgêamatócznÉà= á= tÉêmánçäçgácznÉàFI= gdóż łączó=ëáę= dwçàaâç= z= âuätuêą= –= éçéêzÉz= àęzóâI= dç= âtóêÉgç= éêzónaäÉżó= çêaz= éçéêzÉz= ántÉêaâcàÉ= wÉ= właścáwÉà= ëçbáÉ= âçmunáâacàáK= ozÉczówáëtçść= âuätuêçwa= wómaga=éÉwnócÜ=nçêm=w=zacÜçwanáuI=a=âçmunáâacàa=ëéÉcàaäáëtóczna=çâêÉśäa=àÉ= w=çbêębáÉ=çâêÉśäçnÉà=dzáÉdzánóK== AëéÉât=âuätuêçwó=wóêaża=ëáę=taâżÉ=w=êÉäacàacÜ=á=w=ÜáÉêaêcÜáá=máędzó=ëéÉJ càaäáëtamáI=âtóêó=êóżná=ëáę=w=zaäÉżnçścá=çd=àęzóâa=á=âuätuêóK=mêzóâładÉm=mçgą=bóć= êÉäacàÉ=ántÉêéÉêëçnaänÉ=w=danÉà= çêganázacàáI=néK=w=éêzÉdëáębáçêëtwáÉ=bądź=ánëtóJ tucàáI= á= wóêażać= ëáę= cÜçcáażbó= zwêacanáÉm= ëáę= dç= éçdwładnócÜ= á= dç= ëzÉfa= éç=

N26


kauczanáÉ=á=êçzwáàanáÉ=ëéêawnçścá=âçmunáâacóànócÜ=w=çbcçàęzócznóm=dóëâuêëáÉ=…

ámáÉnáuK=`zęëtç=ëéçtóâanÉ=néK=wÉ=cêancàá=á=àÉëzczÉ=w=wáÉäu= éêzóéadâacÜ=náÉ=dç= éêzóàęcáa= w= âçntÉâścáÉ= éçäëâámK= fnnóm= éêzóâładÉm= mçżÉ= bóć= ëéçëób= éêçwaJ dzÉnáa= nÉgçcàacàá= báznÉëçwócÜI= êóżnáącó= ëáę= zaêównç= máędzó= éaêtnÉêamá= wÉJ wnątêz=danÉà=âuätuêóI=àaâ=á=çbcçâêaàçwcamáK=`aêêaë=EÉt=aäK=OMMTW=QRF=éçdaàÉ=taâżÉ= éêzóâład=ëtçëunâu=dç=czaëuI=âtóêó=mçżÉ=ëáę=êóżnáć=w=zaäÉżnçścá=çd=ëéçłÉczÉńJ ëtwaK=t=náÉâtóêócÜ=âuätuêacÜ=âáäâuJ=äub=âáäâunaëtçmánutçwÉ=ëéóźnáÉnáÉ=na=ëéçJ tâanáÉ=báznÉëçwÉ=náÉ=àÉët=çdbáÉêanÉ=àaâç=wóêaz=äÉâcÉważÉnáa=éaêtnÉêaI=a=w=náÉJ âtóêócÜ=mçżÉ=budzáć=náÉéçêçzumáÉnáa=á=bêaâ=éêçfÉëàçnaäázmuK= gaâ=wádaćI=aëéÉâtó=âuätuêçwÉI=zaêównç=w=âçmunáâacàá=çgóänÉàI=àaâ=á=ëéÉJ càaäáëtócznÉàI=ëą=náÉzwóâäÉ=áëtçtnÉK=`ç=wáęcÉàI=âçntÉâët=zawçdçwóI=ëéÉcàaäáëtóczJ nó= wómaga= w= éÉwnóm= ëÉnëáÉ= éçdwóànÉgç= uwzgäędnáÉnáa= êóżnác= Eá= éçdçJ báÉńëtwFI= zaêównç= éçd= âątÉm= êzÉczówáëtçścá= âuätuêçwçJëéçłÉcznÉàI= âtóêa= naJ kłada=ëáę=na=dóëâuêë=á=âçmunáâacàę=ëéÉcàaäáëtócznąI=àaâ=á=na=właścáwÉ=àÉà=êÉgułó=á= çâêÉśäçnÉ=êÉäacàÉ=éçmáędzó=àÉà=uczÉëtnáâamáK=

= NNK Autonomia oraz innowacje

= fdÉaänóm= naêzędzáÉm= éêacó= á= źêódłÉm= matÉêáałów= dódaâtócznócÜ= EdçâumÉntów= autÉntócznócÜF= w= éêçcÉëáÉ= uczÉnáa= EëáęF= dóëâuêëu= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= àÉët= fntÉênÉtI= âtóêó=mçżÉ=ëłużyć=àaâç=źêódłç=aâtuaänócÜ=ánfçêmacàá=ç=danÉà=dzáÉdzánáÉ=çêaz=ëtaJ nçwáć=naêzędzáÉ=âçmunáâacàáI=cç=baêdzç=częëtç=ma=zaëtçëçwanáÉ=w=éêaâtócznócÜ= êÉäacàacÜ= z= éaêtnÉêamá= zagêanácznómáK= `ç= wáęcÉàI= éçtÉncàał= fntÉênÉtu= éçäÉga= na= éçłączÉnáu=funâcàá=ánfçêmacóànÉà=z=funâcàą=âçmunáâacóànąI=âtóêa=umçżäáwáa=âçnJ taâtó= ántÉêâuätuêçwÉ= bÉz= çgêanáczÉń= éêzÉëtêzÉnnçJczaëçwócÜI= cç= ëtaàÉ= ëáę= fçêmą= wógçdną= zwłaëzcza= w= âçntÉâścáÉ= uczÉnáa= ëáę= w= dzáałanáu= çêaz= uczÉnáa= autçnçJ mácznÉgçI= bçwáÉm=umçżäáwáa= ëéçntanácznçść=çêaz=zaéÉwnáa= cáągłość=âçmunáâaJ càáK= fntÉênÉt=àÉët=wáęc=naêzędzáÉm=wéłówaàącóm= na= êçzwóà= autçnçmáá= çëób=ucząJ cócÜ=ëáę=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=á=wëéçmagaàącóm=śwáadçmÉ=uczÉnáÉ=ëáęK=taêtç= àÉdnaâ=éçdâêÉśäáćI=żÉ=w=zaäÉżnçścá=çd=éçzáçmuI=náÉ=wëzóëtâáÉ=matÉêáałó=çêaz=tÉâJ ëtóI=àaâáÉ=mçżna=w=nám=znaäÉźćI=mçgą=ëtançwáć=éêzódatnÉ=źêódłç=ánfçêmacàá=bądź= ëtançwáć= matÉêáał= dódaâtócznóK= qóm=baêdzáÉàI=w= ëótuacàá=autçnçmácznÉàI= bêaâuàÉ= çdéçwáÉdnácÜ=âêótÉêáów=çcÉnó=éêzódatnçścá=tÉgç=tóéu=matÉêáałów=çêaz=mçżäáwçJ ścá=ÉwaäuacàáK=káÉmnáÉàI=fntÉênÉtI=éçzçëtaàÉ=głównóm=źêódłÉm=á=naêzędzáÉm=éêacó= zaêównç= däa= nauczócáÉäaI= àaâ= á= çëçbó= uczącÉà= ëáę= àęzóâa= w= cÉäacÜ= zawçdçwócÜI= dzáęâá= äácznóm= mçżäáwçścáçm= ëómuäacàá= ëótuacàá= zawçdçwócÜ= çêaz= ánfçêmacàçm= dçtóczącócÜ=danÉà=dzáÉdzánóI=á=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=autÉntócznÉà=âçmunáâacàáK=taêtç= taâżÉ=éçdâêÉśäáćI=żÉ=tÉcÜnçäçgáÉ=ánfçêmacóànçJâçmunáâacóànÉ=wéáëuàą=ëáę=éêçmçJ wanÉ=éêzÉz=ánëtótucàÉ=unáànÉ=założÉnáaI=àaâámá=ëą=êçzwáàanáÉ=âçméÉtÉncàá=àęzóâçJ wócÜ=âçntónuçwanÉ=éêzÉz=całÉ=żócáÉ=çêaz=ÉJäÉarningK==

=

N2T


jałgçêzata=hubáca

NOK modsumowanie

= `ÉäÉm=aêtóâułu=bółç=uâazanáÉ=zmáÉnáaàącÉgç=ëáę=âçntÉâëtu=ÉuêçéÉàëâáÉgçI=w=âtóJ êóm=znaczącą=êçäę=çdêówa=znaàçmçść=àęzóâów=á=âuätuê=náÉ=tóäâç=w=wómáaêzÉ=çgóäJ nómI=aäÉ=taâżÉ=zawçdçwómK=mêzÉdëtawáçnó=çéáë=á=cÉcÜó=cÜaêaâtÉêóëtócznÉ=dóëâuêJ ëu= çêaz= âçmunáâacàá= ëéÉcàaäáëtócznÉà= éçzwçäáłó=ucÜwócáć=ÉäÉmÉntó=wëéóänÉ=á= çdJ rębnÉ=máędzó=námá=a=àęzóâáÉm=çgóänómI=a=taâżÉ=éêzÉdëtawáć=éłónącÉ=z=nácÜ=áméäáJ âacàÉ=däa=dódaâtóâá=àęzóâçwÉàK=mçdâêÉśäáäáśmóI=àaâ=ważnÉ=w=çéêacçwanáu=éêçgêamu= nauczanáa=dóëâuêëu=á=âçmunáâacàá=ëéÉcàaäáëtócznÉà=ëą=çâêÉśäçnÉ=éçtêzÉbó=á=cÉä=naJ uczanáaI=a=taâżÉ=wëâazaäáśmó=máÉàëcÉ=autçnçmáá=á=fntÉênÉtu=w=tÉgç=tóéu=nauczanáuI= cç=wéáëuàÉ=ëáę=w=êÉaäázacàę=ÉuêçéÉàëâáÉà=éçäátóâá=ÉduâacóànÉà=á=àęzóâçwÉàK=

= BfBifldoAcfA

= `aêêaëI=`KI=hçÜäÉêI=mKI=pàáäagóáI=bKI=qçäaëI=gK=OMMTK=iÉ=français=sur=çbàÉctifs=séécifièuÉs=Ét= äa=cäassÉ=dÉ=äanguÉK=maêáëW=`ib=fntÉênatáçnaäK= `adrÉ= ÉurçééÉn= cçmmun= dÉ= référÉncÉ= éçur= äÉs= äanguÉsW= aéérÉndrÉI= ÉnsÉignÉrI= évaäuÉrK= OMMMK= ptêaëbçuêgW=`çnëÉáä=dÉ=ä’buêçéÉK= aaâçwëâaI=jK=OMMNK=msócÜçäingwistócznÉ=éçdstawó=dódaâtóâi=àęzóâów= çbcócÜK=taêëzaJ waW=mtkK= auëzaâI=AK=NVVUK=qÉâstI=dósâursI=âçmuniâacàa=międzóâuäturçwaK=taêëzawaW=mtkK= jangáantÉ=gKJjKI=maêéÉttÉI=`K= OMMQK=iÉ= français=sur=çbàÉctif=séécifièuÉW= dÉ=ä’anaäósÉ= dÉs= bÉsçins=à=ä’éäabçratiçn=d’un=cçursK=maêáëW=eacÜÉttÉK== jçuêäÜçnJaaääáÉëI=cK=OMMSK=…=mÉnëÉê=äÉ=fêançaáë=äanguÉ=éêçfÉëëáçnnÉääÉ=»K=iÉ=fraJ nçais=dans=äÉ=mçndÉ=PQSW=ORJOUK= =

N2U


Część ff = =

mowbdiĄa BAaAŃ


bwa Andrzejewska

fnstótut=ciäçäçgii=dÉrmańsâiÉà= rniwÉrsótÉt=ddańsâi=

tCwbpklpwhlikb kArCwAkfb JĘwvhÓt lBCvCe – mliphfb moACb bjmfovCwkb t Śtfbqib AhqrAikvCe avphrpgf l BAaAkfACe mowvptAgAkfA JĘwvhA lBCbdl mowbw awfbCf

qeaching foreign languages in the earló óears of education – molish empirical studies in the light of the current debate concerning reJ search on foreign language acquisition and children qÜÉ=ántêçductáçn=çf=cçméuäëçêó=tÉacÜáng=çf=a=fçêÉágn=äanguagÉ=án=tÜÉ=ÉaêJ äó= óÉaêë= çf= Éducatáçn= áë= tÜÉ= mçët= áméçêtant= dÉvÉäçémÉnt= án= êÉcÉnt= acJ cçuntë=çf=fçêÉágn=äanguagÉ=tÉacÜángK=qÜÉ=ádÉntáfácatáçn=çf=tÜÉ=Éaêäó=ëtaêt=áë= accçméanáÉd=bó=attÉmétë=tç=çbtaán=Éméáêácaääó=baëÉd=cçncÉétë=aámáng=tç= ëÜçw= Üçw= tç= tÉacÜ= cÜáädêÉn= án=ëcÜççä= cçndátáçnë= án=tÜÉ= mçët= ÉffÉctávÉ= waóK=iaët=NM=óÉaêë=wátnÉëëÉd=a=cçnëádÉêabäÉ=éêçgêÉëë=án=tÜÉ=aêÉa=çf=äÉaênJ áng= and= tÉacÜáng= fçêÉágn= äanguagÉë= bóLtç= cÜáädêÉnK= qÜáë= aêtácäÉ= éêÉëÉntë= mçäáëÜ=Éméáêácaä=ëtudáÉë=án=tÜÉ=äágÜt=çf=cçntÉméçêaêó=êÉëÉaêcÜ=êÉäatÉd=tç= tÉacÜáng=a=fçêÉágn=äanguagÉ=án=tÜÉ=Éaêäó=óÉaêë=çf=ÉducatáçnK=

NK tstęp = tczÉënçëzâçänÉ= nauczanáÉ= àęzóâów= çbcócÜ= uznawanÉ= àÉët= za= naàbaêdzáÉà= znaJ czącą=ánnçwacàę=çëtatnácÜ=äat=w=gäçttçdódaâtócÉK=réçwëzÉcÜnáanáu=êçzéçczónaJ náa=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=w=naàmłçdëzócÜ=âäaëacÜI=âtóêÉ=nçtçwanÉ=àÉët=w=buêçJ éáÉ=çd=äat=VMK=uu=wáÉâuI=tçwaêzóëzą=éêóbó=nauâçwÉgç=çéáëu=„wczÉënÉgç=ëtaêtu= jęzóâçwÉgç”K=`ÉäÉm=tócÜ=dążeń=àÉët=éçznanáÉ=á= zêçzumáÉnáÉ=éêçcÉëów= uczÉnáa= ëáę=á=nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=w=młçdëzóm=wáÉâu=ëzâçänómK=iátÉêatuêa=éêzÉdJ

NPN


bwa=AndêzÉàÉwëâa

máçtu=cçêaz=częścáÉà=wëâazuàÉ=na=éçtêzÉbę=budçwanáa=wáÉdzó=ç=tómI=àaâ=nauczać= jęzóâa= çbcÉgç=dzáÉcá= w= waêunâacÜ=ëzâçänócÜ=w= çéaêcáu= ç= badanáa= ÉméáêócznÉ= EéçêK= `amÉêçn= OMMNW= OQPI= hubanÉâJdÉêman= OMMPW= OTJOUI= oĆcâ= OMMQW= TMJTNI= iÉgutâÉ= OMMVW= PMFK= kánáÉàëzó= aêtóâuł= àÉët= éêóbą= anaäázó= naànçwëzócÜ= éçäëâácÜ= éêac=ÉméáêócznócÜ=w=śwáÉtäÉ=aâtuaänócÜ=dóëâuëàá=ç=badanáacÜ=éêzóëwaàanáa=àęzóJ âa=çbcÉgç=éêzÉz=dzáÉcáK=

= OK Aktualne nurtó badawcze wczesnoszkolnego nauczania jęzóków obcóch

= mçczątÉâ= uuf= wáÉâu= éêzónáóëł= zaêównç= znacznÉ= çżówáÉnáÉ= w= zaâêÉëáÉ= badań= ÉméáêócznócÜ= nad= wczÉënçëzâçänóm= nauczanáÉm= àęzóâów= çbcócÜ= àaâ= á= éêzÉJ máanó=w=âáÉêunâacÜ=tócÜ=badańK=tczÉśnáÉàëzÉ=éêacÉI=cç=wónáâa=z=anaäázó=bdÉJ äÉnbçëa=á=hubanÉâ= EOMMQFI=bółó=tç=głównáÉ=badanáa=áäçścáçwÉ=éçêównuàącÉ=wóJ náâá= nauczanáa= młçdëzócÜ= dzáÉcá= z= wónáâamá= ucznáówI= âtóêzó= êçzéçczónaäá= naJ uâę=éóźnáÉà=EnéK=açóÉI=iĆttgÉ=NVTTFK=t=ëótuacàáI=gdó=za=ëéêawą=dÉcózàá=éçäátóczJ nócÜ=wczÉënçëzâçänÉ=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜ=ëtałç=ëáę=çbäágatçêóànÉ=w=wáęâJ ëzçścá=éańëtw=ÉuêçéÉàëâácÜ=ëzÉêçâç=zaâêçàçnÉ=badanáa=éçêównawczÉ=dçtóczącÉ= êóżnócÜ= gêué= wáÉâçwócÜ= ëtêacáłó= na= éçéuäaênçścá= EbdÉäÉnbçëI= hubanÉâJ dÉêman=OMMQW=SFK=wamáaët=dóëâutçwać=ç=tómI=czó=äÉéáÉà=zaczónać=nauâę=àęzóâa= çbcÉgç=wczÉśnáÉà=czó=éóźnáÉàI=zaczętç=dçcáÉâaćI=àaâ=éêzÉbáÉga=éêçcÉë=uczÉnáa=ëáę= jęzóâa=çbcÉgç=w=waêunâacÜ=ëzâçänócÜ=çêaz=àaâáÉ=mçżÉ=éêzónçëáć=ÉfÉâtóK== máÉêwëzÉ=znaczącÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=w=zaâêÉëáÉ=éçëzuâáwanáa=çdéçwáÉdzá= na=éótanáÉI=àaâ=dzáÉcá=uczą=ëáę=àęzóâów=çbcócÜ=naäÉżałó=dç=tzwK=nuêtu=aâadÉmácJ âáÉgç=EangK=acadÉmic=äanguagÉ=acèuisitiçn=rÉsÉarcÜFI=EéçêK=iÉgutâÉ=OMMVW=OVFK=_adanáa=tÉ= wóàaśnáałó=éëócÜçäángwáëtócznÉ=aëéÉâtó=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=EnéK=wangäI=mÉätzÉêJ haêéf= NVVUFI= maêgánaäázçwałó= natçmáaët= znaczÉnáÉ= uwaêunâçwań= nauâá= ëzâçäJ nÉàK= AâtuaänáÉ=dążó=ëáę=dç=taâáÉà= çêganázacàá= badań=ÉméáêócznócÜI= bó=dçtóczółó= çnÉ= éêaâtóâá=nauczanáa=a=ácÜ=wónáâá=máałó=znaczÉnáÉ=däa=çétómaäázacàá=éêçcÉëu= uczÉnáa=ëáę=á= nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=w=ëzâçäÉK= t=tóm=nuêcáÉ=wóêóżnáć=mçJ żÉmó =badanáa =tÉëtuàącÉ =tÉçêáÉ =á =ÜáéçtÉzó =çêaz =badanáaI =âtóêÉ =dążą= dç =çéáëu =á = ántÉêéêÉtacàá= wóbêanócÜ= aëéÉâtów= uczÉnáa= ëáę= á= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜI= zaJ êównç= àęzóâçwócÜ= àaâ= á= éÉdagçgácznócÜK= mêaca= oçëë= EOMMTF= àÉët= éêzóâładÉm= badanáaI= âtóêÉ=ëéêawdzaI= czó= w= waêunâacÜ=ëzâçänÉgç= nauczanáa= àęzóâa=angáÉäJ ëâáÉgç= éêzó= zaëtçëçwanáu= çâêÉśäçnÉgç= éçdêęcznáâa= á= éêçéagçwanócÜ= w= nám= mÉtçd=éêacó=ëtêuâtuêó=gêamatócznÉ=éêzóëwaàanÉ=ëą=zgçdnáÉ=z=zaâładaną=w=tÉçêáá= máÉnÉmanna=ëtałą=á= unáwÉêëaäną=âçäÉànçścáą=EéçêK= hÉßäÉê=OMMSW=NOUJNRTFK=mêacÉ= dêugáÉgç=tóéu=tç=néK= badanáa=hubanÉâJdÉêman=EbdÉäÉnbçëI=hubanÉâJdÉêman= OMMQW= SFI= âtóêÉ= dçtóczółó= ëzâçänÉgç= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= EangáÉäëâáÉgçI= fêancuëâáÉgçI= czÉëâáÉgçI= éçäëâáÉgçF= w= waêunâacÜ= éêçgêamu= çbÉàmuàącÉgç= QÜ= tógçdnáçwçK=mêzÉdmáçtÉm=badań=hubanÉâJdÉêman=bółó=zaêównç=aëéÉâtó=êçzJ wçàu= àęzóâçwÉgçI= àaâ= á= âwÉëtáÉ= éÉdagçgácznÉI= tàK= śwáadçmçść= ántÉêâuätuêçwaK= mêzóâładÉm= éêacó= ç= dçmánacàá= éçdÉàścáa= éÉdagçgácznÉgç= àÉët= ëtudáum= jaêJ

NP2


tczÉënçëzâçänÉ=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜ=–=éçäëâáÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=w=śwáÉtäÉ=…

ëcÜçääâa= EOMMOF= éçśwáęcçnÉ= wéłówçwá= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç= na= âçgnátównó= á= afÉâtównó=êçzwóà=dzáÉcáK== _adanáçm= Éméáêócznóm= uwzgäędnáaàącóm= uwaêunâçwanáa= nauâá= ëzâçänÉà= tçwaêzóëzó= dążÉnáÉ= dç= éêzógçtçwanáa= éêaâtócznócÜ= wëâazówÉâI= w= àaâá= ëéçëób= naàëâutÉcznáÉà= nauczać= àęzóâów= çbcócÜ= éçdczaë= äÉâcàáK= Abó= taâa= wáÉdza= zçëtała= uéçwëzÉcÜnáçnaI=dążó=ëáę=dç=âççéÉêacàá=badaczó=á=nauczócáÉäáI=cç=zêÉaäázçwała=néK= hçäb=EOMMTF=w=ëwçám=éêçàÉâcáÉ=dçtóczącóm=mçrtfçäia=àęzóâçwÉgç=däa=dziÉciK=fnną=éêçJ éçzócàą=w=tóm=zaâêÉëáÉ=ëą=éubäáâacàÉ=danócÜ=ÉméáêócznócÜI=têanëâêóécàá=á=nagêań= muätámÉdáaänócÜ=çéatêzçnócÜ=âçmÉntaêzÉm=çêaz=zdanáamá=däa=nauczócáÉäáI=àaâ=néK= dçâumÉntacàa=cóâäu=äÉâcàá=àęzóâa=fêancuëâáÉgç=EwáÉgäÉêI=cêancÉëcÜáná=OMMTFK== kaànçwëzÉ=badanáa=ÉméáêócznÉI=âtóêÉ=ëâuéáaàą=ëáę=na=éótanáuI=àaâ=w=waJ êunâacÜ=ëzâçänócÜ=nauczać=àęzóâa=çbcÉgç=dzáÉcá=çbÉàmuàą=naëtęéuàącÉ=aëéÉâtóW= - êçäa=nauczócáÉäa=w=éêçcÉëáÉ=uczÉnáa=ëáę=dzáÉcá=EpauÉê=OMMMFX= - éçêównanáÉ= ÉfÉâtównçścá= nauczanáa= w= wómáaêzÉ= OÜ= tógçdnáçwç= z= nauczanáÉm=w=wómáaêzÉ=QÜ=tógçdnáçwç=EhubanÉâJdÉêman=OMMPFX= - znaczÉnáÉ= êçzwáàanáa= ëéêawnçścá= czótanáa= á= éáëanáa= wÉ= wczÉënóm= nauczanáu=àęzóâów=çbcócÜ=EoÉácÜaêtJtaääêabÉnëtÉán=OMMQFX= - mçtówacàa=dzáÉcá=dç=nauâá=àęzóâów=çbcócÜ=EjaêëcÜçääÉâ=OMMOFX= - mçżäáwçść=êçzwáàanáa=ëtêatÉgáá=uczÉnáa=ëáę=EbdÉäÉnbçëI=hubanÉâ=OMMTFX= - ÉfÉâtównçść=„wczÉënÉgç=ëtaêtu= àęzóâçwÉgç”= w= âçntÉâścáÉ= âçntónuacàá= nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgç=na=daäëzócÜ=ÉtaéacÜ=âëztałcÉnáa=EhÉßäÉê=OMMSFX= - znaczÉnáÉ=ëtçëçwanáa=mçrtfçäia=àęzóâçwÉgç=Ehçäb=OMMTFX= - mçżäáwçścá= êçzwáàanáa= ëéêawnçścá= mówáÉnáa= w= éçêównanáu= z= âçncÉécàamá= éçdâêÉśäaàącómá= éêómaênÉ= znaczÉnáÉ= ëéêawnçścá= êçzumáÉnáa=zÉ=ëłucÜu=Epambanáë=OMMTI=aáÉÜêI=cêáëcÜ=OMMUFK= jámçI =áż= w =cáągu =çëtatnácÜ =NM =äat =zwáęâëzóła =ëáę= zaêównç =áäçść= á =zaâêÉë = éêac=badawczócÜ=w=dzáÉdzánáÉ=wczÉsnÉgç=startu=àęzóâçwÉgçI=bêaâ=àÉëtI=àaâ=éáëzą=bdÉJ äÉnbçë=á=hubanÉâ=EOMMTFI=wáÉdzó=zwłaëzcza=ç=tómI=dç=àaâácÜ=wónáâów=nauczanáa= éêçwadzą=çâêÉśäçnÉ=mÉtçdó=éêacó= z= dzáÉćmáK= gÉët=tç=ácÜ=zdanáÉm=éçdëtawçwÉ= zadanáÉ=naàbäáżëzócÜ=éêçàÉâtówI=âtóêÉ=éçwánnç=ëłużyć=çéêacçwanáu=ÉméáêócznáÉ= uzaëadnáçnócÜ=éêçgêamów=á=matÉêáałów=nauczanáa=däa=dzáÉcáK==

PK mroblemó metodologiczne

= péÉcófáczną=cÉcÜą=badań=ÉméáêócznócÜ=dçtóczącócÜ=wczÉënçëzâçänÉgç=nauczaJ náa= àęzóâów= çbcócÜ= àÉët= faâtI= áż= ácÜ= uczÉëtnáâamá= ëą= dzáÉcáK= tónáâaàą= z= tÉgç= ëzczÉgóänÉ= têudnçścáI= âtóêÉ= àÉdnaâ= náÉ= wóczÉêéuàą= éêçbäÉmów= mÉtçdçäçgáczJ nócÜI=aäÉ=éçnáÉważ=ëą=tóéçwÉ=däa=badań=wczÉsnÉgç=startu=àęzóâçwÉgçI=na=nácÜ=éêzÉdÉ= wëzóëtâám=zçëtanáÉ=ëâuéáçna=uwagaK= rwaêunâçwanáa=wónáâaàącÉ=z=wáÉâu=ucznáów=éêçwadząI=zdanáÉm=aáÉÜê=á= cêáëcÜ= EOMMUW= NSF= dç= tÉgçI= żÉ= dóëéçnuàÉmó= náÉwáÉäâą= áäçścáą= danócÜ= ÉméáêóczJ nócÜ= á= çbÉàmuàą= çnÉ= zazwóczaà= náÉäácznÉ=gêuéó= badanócÜK= pzczÉgóänÉ= uwaêunJ

NPP


bwa=AndêzÉàÉwëâa

âçwanáa=éêçwadzÉnáa=badań=z=dzáÉćmá=wónáâaàą=z=Étaéu=ácÜ=êçzwçàu=éëócÜçfáJ zócznÉgç =EéçêK =dêÉág =Ét =aäKI =OMMTFK =gaâ =éçâazał= AéÉätauÉê =EOMMMFI =zaëadnáczó = wéłów=na=àaâçść=á=áäçść=uzóëâanócÜ=ánfçêmacàá=zaäÉżó=çd=bäiższÉgç=á=daäszÉgç=âçntÉâJ stu= badanáaK= _äáżëzó= âçntÉâët= dçtóczó= ëéçëçbu= fçêmułçwanáa= zadanáaI= zaëtçëçJ wanócÜ= matÉêáałówI= udzáÉäanáa= wëâazówÉâ= çêaz= czaëu= têwanáa= badanáaK= aaäëzó= âçntÉâët= çbÉàmuàÉ= mKánK= zaufanáÉ= dzáÉcâa= dç= çëçbó= badaàącÉàI= atmçëfÉêę= éçdJ czaë= badanáa= çêaz= âçméÉtÉncàÉ=ántÉêaâcóànÉ=nauczócáÉäaK=hçäb=EOMMTW=NVF=natçJ máaët=zwêaca=uwagę=na=faâtI=żÉ=zacÜçwanáa=dzáÉcá=éçdczaë=badańI=dÉtÉêmánçwaJ nÉ= ëą= ácÜ= dçtócÜczaëçwómá= dçśwáadczÉnáamá= w= êçäá= ucznáaI= cç= mçżÉ= zdÉcódçJ wanáÉ= wéłówać= na= éêzÉbáÉg= badanáaK= mçnadtç= anaäáza= wóéçwáÉdzá= dzáÉcá= muëá= uwzgäędnáać=ëéÉcófáâę=ácÜ=zacÜçwań=âçmunáâacóànócÜI=âtóêa=êóżná=ëáę=çd=tÉgçI= àaâ=éçêçzumáÉwaàą=ëáę=dçêçśäá= EhubanÉâJdÉman=OMMPW=UQFK=qêudnçść=w= młçdJ ëzócÜ=âäaëacÜ=ëtançwá=ëtçëçwanáÉ=tÉëtów=éáëÉmnócÜ=EéÉnJandJéaéÉrJtÉstF=çêaz=zbót= małç=dçśwáadczÉńI=a=tóm=ëamóm=naêzędzá=badawczócÜ=dç=éçzóëâáwanáa=danócÜ= jęzóâçwócÜI=zwłaëzcza=w=zaâêÉëáÉ=êçzwçàu=ëéêawnçścá=mówáÉnáaK=iÉgutâÉ=Ét=aäKI= EOMMVW= QOF= wëâazuàą= na= mçżäáwçścá= ëtçëçwanáa= w= badanáacÜ=zadań= wóâçnówaJ nócÜ=na=äÉâcàacÜ=EtasâJbasÉdJäanguagÉ=äÉarningFK=t=tóm=máÉàëcu=waêtç=dçdaćI=żÉ=dç= éçzóëâáwanáa=danócÜ=éçéêzÉz=zaëtçëçwanáÉ=zadań=âçmunáâacóànócÜ=EcçmmunicaJ tivÉ=tasâsF=á=ácÜ=ántÉêéêÉtacàá=wóâçêzóëtówanÉ=ëą=nçwçczÉënÉ=tÉcÜnçäçgáÉI=àaâ=néK= oaéid=mrçfiäÉ=w=badanáu=hÉßäÉêa=EOMMSFK= t= êÉfäÉâëàá= mÉtçdçäçgácznÉà= âêótóâuàÉ= ëáę= éêzóàmçwanáÉ= zbót= ëzÉêçâáÉgç= êçzumáÉnáa=éçàęcáa=„młçdëzó=wáÉâ=ëzâçänó”=á=gÉnÉêaäázçwanáÉ=wónáâów=badańI= àaâ= êçbá= tç=néK= `amÉêçn=EOMMNFK=cçêmułuàÉ=çna=uçgóänáçnÉ=wëâazówâá= dódaâJ tócznÉ=dçtóczącÉ=éêacó=z=dzáÉćmá=w=wáÉâu=çd=R=dç=NO=äat=EiÉgutâÉI=OMMVW=UFK== kaànçwëzÉ=éêacÉ=śwáadczą=êównáÉż=ç=zmáanáÉ=ëtçëunâu=dç=dzáÉcâa=àaâç= uczÉëtnáâa=badańK=w=àÉdnÉà=ëtêçnó=éçëtuäuàÉ=ëáęI=bó=badanáa=áäçścáçwÉ=uzuéÉłnáać= badanáamá= àaâçścáçwómáI= cç= éçzwçäá= zacÜçwać=w= cÉntêum= uwagá= éçdmáçt= baJ dań=–=dzáÉcâç=EhubanÉâJdÉêman=OMMPW=OUFK=w=dêugáÉà=ëtêçnó=éçdÉàścáÉ=badań=ç= dziÉciacÜ=êçzëzÉêza=ëáę=ç=badania=z=dziÉćmiK=rznaàÉ=ëáę=w=námI=żÉ=nawÉt=naàmłçdëá= ucznáçwáÉ= ëą= w= ëtanáÉ= udzáÉäać= waêtçścáçwócÜ= éçznawczç= ánfçêmacàá= ç= ëçbáÉ= ëamócÜ=EmántÉê=OMMSW=NQSI=hçäb=OMMTW=NOVFK=

= 4K molskie badania empiróczne w zakresie wczesnoszkolnego uczenia się i nauczania jęzóków obcóch

= jámçI= áż= nauczanáÉ= àęzóâów= çbcócÜ= w= âëztałcÉnáu= wczÉënçëzâçänóm= àÉët= w= mçäëcÉ =çbçwáązâçwÉ =çd =N =wêzÉśnáa =OMMV =EazK =rK =nê =QI =éçzK =NT =z =dnáa =NRKMNK = OMMVF=àuż=w=äatacÜ=VMK=éçd=wéłówÉm=ëáänócÜ=nacáëâów=ëéçłÉcznócÜ=wáÉäÉ=ëzâół= çêganázçwałç= äÉâcàÉ= àęzóâów= çbcócÜ= däa= dzáÉcáK= qçwaêzóëzółç= tÉmu= twçêzÉnáÉ= éêçgêamów= nauczanáaI= éçdêęcznáâówI= çêaz= çêganázçwanáÉ= âuêëów= däa= nauczóJ cáÉäáI=w=cç=zaangażçwanÉ=bółó=çśêçdâá= aâadÉmácâáÉI=âtóêÉ=zaczęłó=êównáÉż=éçJ dÉàmçwać=badanáa=nauâçwÉ=dçtóczącÉ=wczÉsnÉgç=startuK==

NP4


tczÉënçëzâçänÉ=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜ=–=éçäëâáÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=w=śwáÉtäÉ=…

Wśêód=dçtócÜczaëçwócÜ=éçäëâácÜ=éêac=ÉméáêócznócÜ=w=zaâêÉëáÉ=wczÉënçëzJ âçänÉgç=uczÉnáa=ëáę=á=nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=mçżÉmó=wóêóżnáć=badanáaI=âtóêÉ=zÉ= wzgäędu=na=zaâêÉë=ëą=éêzÉcáÉêanáÉm=dêóg=dç=daäëzócÜ=éêac=EnéK=tawêzónáaâJŚäáwëâa= OMMSF=çêaz=tÉ=ç=ëzÉêëzóm=zaëáęguI=çéubäáâçwanÉ=àaâç=éçzócàÉ=âëáążâçwÉK=fnnÉ=éêóbó= wóàaśnáanáa=éêçcÉëu=uczÉnáa=ëáę=dzáÉcá=á=éçëzuâáwanáa=właścáwócÜ=êçzwáązań=dódaâJ tócznócÜ= na= äÉâcàacÜ= zwáązanÉ= bółó= z= badanáamá= w= dzáałanáu= Eactiçn= rÉsÉarcÜFI= néK= hêzÉmáńëâaJAdamÉâ= EOMMSFK= mêzÉdmáçtÉm= nánáÉàëzÉà= anaäázó= ëą= êaéçêtó= z= badań= ÉméáêócznócÜ=éêzÉéêçwadzçnócÜ=w=âäaëacÜ=fJfff=ëzâçłó=éçdëtawçwÉàI=âtóêÉ=uâazaJ łó=ëáę=àaâç=éubäáâacàÉ=âëáążâçwÉ=äub=aêtóâułó=w=éáëmacÜ=nauâçwócÜK= waántÉêÉëçwanáa=badawczÉ=tçwaêzóëzącÉ=çâêÉëçwá=cçêaz=wáęâëzÉà=aâtówJ nçścá= na= éçäu= ëzâçänÉgç= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= dzáÉcá= çbÉàmçwałó= êóżnçJ êçdnÉ=zagadnáÉnáaK=mêacÉ=`ÜêçmáÉc=EOMMQF=á=gaêçëzÉwëâáÉà=EOMMTF=âçncÉntêuàą=ëáę= na=aëéÉâtacÜ=éÉdagçgácznócÜ=çêaz=zagadnáÉnáu=wáÉäçâuätuêçwçścáK=gaêçëzÉwëâa= êçzważa= w= ëwçàÉà= éêacóW= „`zó= uśwáadamáanáÉ= ëçbáÉ= wáÉäçâuätuêçwçścá= éêzÉz= dzáÉcâç=àÉët=zaäÉżnÉ=çd=àÉgç=âçntaâtu=z=àęzóâáÉm=çbcóm=w=ëzâçäÉ”=EgaêçëzÉwëâa= OMMTW=ONPFK=`ÜêçmáÉc=natçmáaët=cÜcÉ=éçznaćW=„gaâá=àÉët=wéłów=éêçgêamu=çbcçJ jęzócznÉgç= na= çtwaêtçść= dzáÉcá= w= ëótuacàá= ëéçtâanáa= z= lbcóm”?= E`ÜêçmáÉc= OMMQW=TVFK=aäa= éçtêzÉb= badanáa= çéêacçwała= çna=ánnçwacóànó=éêçgêam=nauczaJ náaK=Anaäáza=zacÜçwań=ucznáów=éçdczaë=ëéçtâanáa=z=lbcóm=éçâazałaI=áż=dzáÉcáI=z= gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=bółó=baêdzáÉà=„uważnÉ”=w=éçëtêzÉganáu=lbcÉgçK=_adanáÉ= `ÜêçmáÉc= wóêóżnáa= náÉ= tóäâç= éêzógçtçwanáÉ= autçêëâáÉgç= éêçgêamu= nauczanáaI= aäÉ=êównáÉż=çéêacçwanáÉ=wzçêca=çéáëu=zacÜçwań=dzáÉcá=w=âçntÉâścáÉ=éêzÉdmáçJ tu=badań=çêaz=âäaëófáâacàa=ácÜ=ëtêatÉgáá=ÉmçcàçnaänçJéçznawczócÜK=gaêçëzÉwëâa= EOMMTF= natçmáaët= éêzÉéêçwadzáła= badanáÉ= éçéêzÉcznÉI= w= âtóêóm= éçłączçnÉ= zçëtałç=éçdÉàścáÉ=áäçścáçwÉ=z=àaâçścáçwóm=çêaz=wóâçêzóëtówała=mÉtçdę=ëçndaJ żuI=anaäázó=dçâumÉntówI=çbëÉêwacàá=á=ëtudáum=éêzóéadâuK=w=ántÉêéêÉtacàá=zÉbêaJ nócÜ= danócÜ= wónáâaI= áż= nauczanáÉ= àęzóâa= çbcÉgç= wéłówa= éçzótównáÉ= na= śwáaJ dçmçść= wáÉäçâuätuêçwą= dzáÉcáK= mçdÉàścáÉ=gaêçëzÉwëâáÉà=wóêóżnáa= ëéçëób=ántÉêJ éêÉtacàá= danócÜ=éçzóëâanócÜ=çd= ucznáówI= a= máançwácáÉ=uwzgäędnáanáÉ= êównáÉż= ácÜ= właënÉà= éÉêëéÉâtówóK= oóëunâá= éêzógçtçwanÉ= éêzÉz= dzáÉcá= zçëtałó= ëâçmÉnJ tçwanÉ=êównáÉż=éêzÉz=náÉ=ëamÉI=cç=taâżÉ=éçëłużyłç=daäëzÉà=anaäázáÉK== mçzçëtałÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=âçncÉntêuàą=ëáę=na=êóżnócÜ=aëéÉâtacÜ=êçzwçJ àu=àęzóâçwÉgç=á=badaàą=ëâutÉcznçść=wóbêanócÜ=mÉtçd=éêacó=z=dzáÉćmáK=rëtaäÉnáÉ= wéłówu=zaëtçëçwanÉgç=éçdÉàścáa=na=ÉfÉâtó=nauczanáa=dçâçnówanÉ=àÉët=głównáÉ= éçéêzÉz=éçêównanáÉ=gêóéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉà= z=âäaëamáI=w=âtóêócÜ=náÉ=wéêçwaJ dzçnç= ántÉêwÉncàá= dódaâtócznÉàK= wÉbêanÉ= danÉ= éçddawanÉ= ëą= anaäázáÉ= ëtatóJ ëtócznÉà=EnéK=pzuäcJhuêéaëâa=OMMNI=wawçdnáaâ=OMMRI=dładóëz=OMMTI=pzéçtçwácz= OMMUFK= _adanáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉ= wawçdnáaâ= EOMMRF= dçtóczółç= ÉfÉâtównçścá= zaëtçëçwanáa=éêçgêamu=äÉâëóâaänÉgçK=wÉ=wzgäędu=na=uwaêunâçwanáa=fçêmaänÉI= a= máançwácáÉ= têudnçść= êandçmázacàá= człçnâów= gêué= w= ëótuacàá= âäaë= ëzâçänócÜI= wáęâëzçść= éêçàÉâtów= w= tóm= nuêcáÉ= tç= badanáa= èuaëáJÉâëéÉêómÉntaänÉK= pzuäcJ huêéaëâa=EOMMNF=éçëługuàąc=ëáę=taâámá=naêzędzáamá=àaâ=âwÉëtáçnaêáuëzÉI=wówáaJ dóI=çbëÉêwacàÉ=çêaz=tÉëtó=anaäázuàÉ=mçżäáwçść=á=ÉfÉâtównçść=ëtçëçwanáa=têÉnángu=

NP5


bwa=AndêzÉàÉwëâa

ëtêatÉgáá= uczÉnáa= ëáę= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= àuż= çd= éáÉêwëzÉà= âäaëóK= t= badanáu= oçâçëzÉwëâáÉà= EOMMSF= éçêównanÉ= zçëtałó= wónáâá= nauczanáa= mÉtçdą= ÉâäÉâtóczną=éçéuäaêną=w=ëzâçłacÜ=éańëtwçwócÜ=çêaz=äÉâcàÉ=éêçwadzçnÉ=zgçdJ náÉ=z=zaëadamá=ëtçëçwanómá=w=ëzâçłacÜ=eÉäÉn=açêçnK=dładóëz=EOMMTF=ëéêawdza= ÉfÉâtównçść= éçdÉàścáa= naêêacóànÉgçI= w= zÉëtawáÉnáu= z= nauczanáÉm= w= çéaêcáu= ç= éçdêęcznáâá=dç=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=däa=dzáÉcáK=t=tÉà=éêacóI=éçdçbnáÉ=àaâ=w=ánJ nócÜI= znaàduàÉmó= wóêaźnÉ= çdwçłanáÉ= dç= çâêÉśäçnÉà= çêáÉntacàá= tÉçêÉtócznÉàI= cç= ma= znacznáÉ= däa= wóbçêu= danócÜI= àaâáÉ= ëą= éçzóëâáwanÉ= çêaz= ácÜ= ántÉêéêÉtacàáK= léaêcáÉ= tÉçêÉtócznÉ= däa= badań= dładóëz= EOMMTF= ëtançwá= éêaca= _äÉóÜäa= EOMMMF= á= êÉéêÉzÉntçwanó=w=náÉà=éçgäąd=ç=éêáçêótÉcáÉ=ëéêawnçścá=êÉcÉétównócÜI=znaczÉnáu= ánéutuI=fazó=ánâubacàá=àęzóâçwÉà=á=çâêÉëu=cáëzóI=w=âtóêóm=náÉ=naäÉżó=dzáÉcá=zmuJ ëzać=dç=mówáÉnáa=EsiäÉnt=éÉriçdFK=wgçdnáÉ=z=tóm=éçdÉàścáÉm=w=badanáacÜ=dładóëz= zaëadó=nauczanáa=á=matÉêáałó=anaäázçwanÉ=ëą=w=çéçzócàá=dç=éçdÉàść=bÉÜawáçêaäJ nócÜI= a= éçzóëâáwanÉ= danÉ= dçtóczą= ëéêawnçścá= êçzumáÉnáa= zÉ= ëłucÜuK= bâëéÉêóJ mÉntaänÉ=éçdÉàścáÉ=éêzóàęła=êównáÉż=pzéçtçwácz=EOMMUFI=âtóêa=badała=nauczanáÉ= á=uczÉnáÉ=ëáę=ëłçwnáctwa=çbcçàęzócznÉgç=éêzÉz=dzáÉcáK=ka=uwagę=zwêaca=zaëtçJ ëçwana=mÉtçdçäçgáa=badań=çêaz=àÉà=êzÉtÉänó=çéáëK=eáéçtÉzó=ëéêawdzanÉ=w=badaJ náu=áäçścáçwóm=ëfçêmułçwanÉ=zçëtałó=éêzÉz=pzéçtçwácz=na=éçdëtawáÉ=éêzÉéêçJ wadzçnócÜ=éêzÉz=náą=wczÉśnáÉà=badań=àaâçścáçwócÜK=t=éêacó=táÉëzczÉczóńëâáÉà= EOMMTF=çéáëanÉ=zçëtałó=éêzÉbáÉg=á=wónáâá=wdêçżÉnáa=autçêëâáÉgç=éêçgêamu=nauâá= czótanáaI=çéaêtÉgç=na=tÉà=ëamÉà=mÉtçdzáÉI=âtóêa=ëtçëçwana=àÉët=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa= éçäëâáÉgç= w= éáÉêwëzÉà= âäaëáÉK= t= tóm= ÉwaäuacóànçJwdêçżÉnáçwóm= badanáu= náÉ= zaâładanç=éçêównanáa=z=gêuéąI=âtóêa=uczó=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=bÉz=zaëtçëçwanáa= taâáÉà=ántÉêwÉncàá=dódaâtócznÉàK= mêzÉgäąd=éçdëtawçwócÜ=danócÜ=ç=anaäázçwanócÜ=badanáacÜ=áäuëtêuàÉ=éçJ náżëza=qabÉäa=NK= AnaäázçwanÉ= éêacÉ= wóâçêzóëtuàą= badanáa= áäçścáçwÉ= Ewawçdnáaâ= OMMRI= Gładóëz=OMMTI=oçâçëzÉwëâaI=OMMSF=çêaz=àaâçścáçwÉ=E`ÜêçmáÉc=OMMQFK=ŁączÉnáÉ= w= àÉdnóm= badanáu= mÉtçd= áäçścáçwócÜ= á= àaâçścáçwócÜ= EpzuäcJhuêéaëâa= OMMNI= gaêçëzÉwëâa= OMMTI= pzéçtçwácz= OMMUFI= śwáadczóć= mçżÉ= ç= báÉgłoścá= mÉtçdçäçJ gácznÉà=EhçnaêzÉwëâá=OMMMW=NUFK=tśêód=naêzędzá=wóâçêzóëtanócÜ=dç=éçzóëâanáa= wáÉdzó=ç=tómI=àaâ=dzáÉcá=uczą=ëáę=àęzóâów=çbcócÜI=ëtçëçwanç=częëtç=çbëÉêwacàęK= gÉët=tç=uzaëadnáçnÉI=gdóżI=àaâ=éêzóéçmána=mawäaâ=EOMMVW=TOFI=„ëéêawdza=ëáę=çna= w= éêzóéadâu= małócÜ= dzáÉcáI= âtóêócÜ= zacÜçwanáa= dçść= wáÉênáÉ= çdzwáÉêcáÉdäaàą= éêçcÉëó=móśäçwÉ”K=mçnadtç=däa=wáÉäçëtêçnnÉgç=uàęcáa=badanÉgç=zàawáëâa=wóâçJ êzóëtanç=êóżnçêçdnÉ=mÉtçdó=á=tÉcÜnáâá=éçzóëâáwanáa=danócÜI=tàK=tÉëtó=dçtóczącÉ= êçzwçàu=àęzóâçwÉgçI=zaéamáętanáa=ëłçwnáctwaI=tÉëtó=ántÉäágÉncàáI=éêacÉ=éäaëtóczJ nÉI= anâáÉtó= däa= êçdzácówI= anâáÉtó= däa= dzáÉcáI= âwÉëtáçnaêáuëzÉ= däa= nauczócáÉäáK= `ÉcÜą=cÜaêaâtÉêóëtóczną=tócÜ=éêac=àÉët=tçI=żÉ=w=wáęâëzçścá=z=nácÜ=badacz=aâtówJ náÉ=uczÉëtnáczół=w=éêzógçtçwówanáu=äÉâcàáI=ëam=bół=zaêównç=nauczócáÉäÉmI=àaâ=á= çëçbą= éçzóëâuàącą= danÉ= EnéK= táÉëzczÉczóńëâa= OMMTFK= káÉâáÉdó= dç= éêzÉéêçwaJ dzÉnáa=wówáadów=á=çbëÉêwacàá=angażçwanç=êównáÉż=ëtudÉnów=E`ÜêçmáÉc=OMMQFK= qaâáÉ=éçdÉàścáÉ=wónáâa=z=àÉdnÉà= ëtêçnó=z= czaëçcÜłçnnçścá= badań=z= dzáÉćmáI=aäÉ=

NP6


tczÉënçëzâçänÉ=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜ=–=éçäëâáÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=w=śwáÉtäÉ=…

tÉż=àÉdnçczÉśnáÉ=éêzóczónáa=ëáę=dç=çgäądu=zàawáëâ=z=êóżnócÜ=éÉêëéÉâtów=EtêáanJ guäacàa=badaczóI=éçêK=hçnaêzÉwëâá=OMMMW=PPFK=mêçbäÉmÉmI=ç=âtóêóm=ánfçêmçwaJ łó= êaéçêtó= EnéK= pzéçtçwácz= OMMNFI= bóła= zmáÉnáaàąca= ëáę= äáczba= uczÉëtnáczącócÜ= dzáÉcá=w=badanáacÜ=têwaàącócÜ=dłużÉà=náż=êçâI=cç=çdzwáÉêcáÉdäa=natuêaäną=ëótuJ acàę=éêçwadzÉnáa=badań=w=waêunâacÜ=ëzâçänócÜK== =

autor pracó i rok przedmiot badań opublikowania raportu

zastosowana metodologia

czas trwaJ nia badania Eêçâ=Z=êçâ= ëzâçänóF= pzuäcJhuêéaëâa= ëtêatÉgáÉ=uczÉnáa=ëáę== èuaëáJÉâëéÉêómÉntI= QIR=êçâu= OMMN= ëtudáum=éêzóéadâu= `ÜêçmáÉc== máędzóâuätuêçwçść=a= ÉâëéÉêómÉnt= N=êçâ= OMMQ= wczÉëna=Éduâacàa= àaâçścáçwó== çbcçàęzóczna= wawçdnáaâ== zaëtçëçwanáÉ=éêçJ ÉâëéÉêómÉntI= U=máÉëáęcó= OMMR= gêamu=äÉâëóâaänÉgç== ëtudáum=éêzóéadâu= oçâçëzÉwëâa== mÉtçda=ÉâäÉâtóczna=a= èuaëáJÉâëéÉêómÉnt= N=êçâ= OMMS== mÉtçda=eÉäÉn=açJ êçn= Gładóëz== éçdÉàścáÉ=naêêacóànÉ= èuaëáJÉâëéÉêómÉnt= O=äata= OMMT= w=nauczanáu=àęzóâów= çbcócÜ== gaêçëzÉwëâa== nauczanáÉI=uczÉnáÉ= badanáa=áäçścáçwÉ= badanáÉ= OMMT= ëáę=àK=çbcÉgç=a=êçzJ EëçndażI=çbëÉêwaJ éçéêzÉcznÉ= wóà=śwáadçmçścá= càaI=anaäáza=dçâuJ wáÉäçâuätuêçwÉà mÉntówFI== ëtudáum=éêzóéadâu= táÉëzczÉczóńëâa= nauâa=czótanáa=w= dáagnçëtócznçJ N=êçâ== OMMT= jęzóâu=çbcóm= ÉwaäuacóànçJ= wdêçżÉnáçwÉ= pzéçtçwácz== nauczanáÉ=á=uczÉnáÉ= èuaëáJ=ÉâëéÉêóJ NIR=êçâu= OMMU= ëáę=ëłçwnáctwa= mÉntI= ëtudáum=éêzóéadâu=

uczestnicó ilość dzieci PN== NMM= NNP= NON= VR=

wiek TJNN=äat= TJU=äat= UJV=äat= SJU=äat= UJNM=äat=

NRR= TJNM=äat= PM= TP=

TJU=äat= TJU=äat=

=

qabÉäa=NK=mêzÉgäąd=éçäëâácÜ=badań=ÉméáêócznócÜ=w=zaâêÉëáÉ=wczÉënçëzâçänÉgç=nauczaJ náa=àęzóâów=çbcócÜ=çéubäáâçwanócÜ=w=äatacÜ=OMMNJOMMU=

= mêzÉéêçwadzçnÉ= éêçàÉâtó= dçtóczą= nauczanáa= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= EpzuäcJ huêéaëâa= OMMNI= wawçdnáaâ= OMMRI= oçâçëzÉwëâa= OMMSI= pzéçtçwácz= OMMUF= çêaz= jęzóâa= náÉmáÉcâáÉgç= EOMMQI= dładóëz= OMMTI= gaêçëzÉwëâa=OMMTI= táÉëzczÉczóńëâa= OMMTFK= tnáçëâá= âçńcçwÉ= dçtóczą= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= á= zdaàą= ëáę= máÉć= zaëtçëçwanáÉ=dç=wëzóëtâácÜ=nauczanócÜ=àęzóâówK=Aâtuaäna=dóëâuëàa=mÉtçdçäçJ gáczna= natçmáaët= éçdnçëá= âwÉëtáę= zaëadnçścá= uçgóänáanáa= wónáâów= badań= w=

NPT


bwa=AndêzÉàÉwëâa

çbêębáÉ=danÉgç=àęzóâa=na=uczÉnáÉ=ëáę=á=nauczanáÉ=âażdÉgç=àęzóâa=çbcÉgçK=açtóJ czó=tç=êównáÉż=nauczanáa=wczÉënçëzâçänÉgç=EoáÉmÉê=OMMUW=NTVFK== ka=éçdëtawáÉ=dçtócÜczaëçwócÜ=badań=ëfçêmułçwanÉ=zçëtałó=naëtęéuàącÉ= wnáçëâáW= - têÉnáng=ëtêatÉgáá=uczÉnáa=ëáę=mçżna=éêçwadzáć=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç= z =dzáÉćmá =w =młçdëzóm =wáÉâu =ëzâçänóm =EVJNM =äatFX =àÉët =çn =ëâutÉcznó =á = éêçwadzá= dç= êçzwçàu= umáÉàętnçścá= ëéêzóàaàącócÜ= uczÉnáu= ëáę= EpzuäcJ huêéaëâa=OMMNFX= - dzáÉcá=uwêażäáwáçnÉ=na=âuätuêę=á=àęzóâ=ëą=baêdzáÉà=„uważnÉ”=w=âçntaâcáÉ= z=„lbcóm”=E`ÜêçmáÉc=OMMQFX= - nauczanáÉ=w=çéaêcáu=ç=éêçgêam=äÉâëóâaänó=àÉët=ëâutÉcznáÉàëzÉ=náż=têadócóànÉ= mÉtçdó= ëtçëçwanÉ= na= äÉâcàacÜI= ułatwáa= éłónnÉ= éêzÉcÜçdzÉnáÉ=çd= éêçcÉëu= nauczanáa=dç=ÉfÉâtów=uczÉnáa=ëáę=Ewawçdnáaâ=OMMRFX= - nauczanáÉ= çéaêtÉ= na= tÉâëtacÜ= naêêacóànócÜ= àÉët= ëâutÉcznáÉàëzÉ= náż= nauczanáÉ=têadócóànÉI=ëtwaêza=çétómaänÉ=waêunâá=dç=êçzwçàu=ëéêawnçścá= êÉcÉétównócÜI=a=zwłaëzcza=êçzumáÉnáa=gäçbaänÉgç=Edładóëz=OMMTFX= - náÉ= mçżna= éêzÉëądzać= ç= wáęâëzÉà= ÉfÉâtównçścá= mÉtçdó= eÉäÉn= açêçnI= gdóż=ëâutÉcznçść=nauczanáa=náÉ=zaäÉżó=çd=ëamÉà=mÉtçdóI=aäÉ=êównáÉż=çd= äáczÉbnçścá= gêuéI= matÉêáału= nauczanáa= mçtówacàá= á= zaangażçwanáa= êçdzáców=EoçâçëzÉwëâa=OMMSFX= - nauczanáÉ= àęzóâa= çbcÉgç= ëéêzóàa= êçzwçàçwá= śwáadçmçścá= wáÉäçâuätuêçwÉà=u=dzáÉcá=EgaêçëzÉwëâa=OMMTFX= - dzáÉcá= uczącÉ= ëáę= czótać= w= àęzóâu= náÉmáÉcâám= z= wóâçêzóëtanáÉm= tÉà= ëamÉà=mÉtçdóI=cç=w=àęzóâu=éçäëâám=EçàczóëtómF=çéançwuàą=umáÉàętnçść= czótanáa= w= àęzóâu= çbcóm= EnáÉmáÉcâámF= na= éçzáçmáÉ= baêdzç= dçbêóm= EtáÉëzczÉczóńëâa=OMMTFX= - âçncÉntêacàa= na= zadanáacÜ= ma= dużÉ= znaczÉnáÉ= däa= ÉfÉâtównçścá= éêzóéçmánanáa=á=êçzéçznawanáa=ëłçwnáctwa=Epzéçtçwácz=OMMUFX= - wéłów= çâêÉśäçnócÜ= dzáałań= dódaâtócznócÜ= nauczócáÉäa= na= ÉfÉâtó= w= zaâêÉëáÉ= nauczanáa= ëłçwnáctwa= dçtóczó= zwłaëzcza= fazó= wéêçwadzanáa= nçwÉgç=matÉêáału=Epzéçtçwácz=OMMUFX= - éçëzczÉgóäná= ucznáçwáÉ=w= êóżnó=ëéçëób= çëáągaàą=dçbêÉ= wónáâáX= wéłów= na= tç= maàą= êóżnçêçdnÉ= czónnáâá= ándówáduaänÉ= taâáÉ= àaâ= wáÉâI= éłećI= mçtówacàaI= éamáęćI= éçzáçm= autçnçmáá= EpzuäcJhuêéaëâa= OMMNI= pzéçtçwácz=OMMUFK=

= RK wakończenie

= mêzÉdëtawáçnó=éçwóżÉà=éêzÉgäąd=badań=ÉméáêócznócÜ=dçtóczącócÜ=wczÉënçëzâçäJ nÉgç= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= éçâazuàÉI= żÉ= w= mçäëcÉ= éçdçbnáÉ= àaâ= w= buêçéáÉ= áäçść=á=zaâêÉë=éêac=w=tÉà=dzáÉdzánáÉ=ëą=àÉëzczÉ=çgêanáczçnÉK=mçnáÉważ=éêzóëwaàanáÉ= jęzóâa=àÉët=éêçcÉëÉm=złożçnómI=na=âtóêó=wéłówa=wáÉäÉ=êóżnçêçdnócÜ=czónnáâówI=

NPU


tczÉënçëzâçänÉ=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜ=–=éçäëâáÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=w=śwáÉtäÉ=…

éçëzczÉgóänÉ= éêacÉ= çdnçëzą=ëáę=dç=wóbêanÉgç=aëéÉâtu=á=çâêÉśäçnócÜ=waêunâów= nauczanáaK=káÉwątéäáwóm=waäçêÉm=éçäëâácÜ=badań=àÉët=tçI=żÉ=uwzgäędnáaàą=êçdzáJ mó=âçntÉâët=ÉduâacóànóK=mçnadtç=badanáa=tÉ=éêçwadzçnÉ=bółó=éêzÉz=çëçbóI=âtóêÉ= twçêzą= éêçgêamó= nauczanáaI= éáëzą= éçdêęcznáâá= EwwwKmÉnKgçvKéäFI= cç= ëéêzóàać= mçżÉ=uéçwëzÉcÜnáanáu=uzaëadnáçnócÜ=ÉméáêócznáÉ=dÉcózàá=dódaâtócznócÜK=pzczÉJ góäną=waêtçścáą=tócÜ=éêac=àÉët=tçI=áż=w=czaëáÉI=gdó=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜ=náÉ= bółç=àÉëzczÉ=éçwëzÉcÜnÉI=uczÉëtnáczącÉ=w=nácÜ=dzáÉcá=máałó=âçntaât=zÉ=ëtaêannáÉ= éêzógçtçwanómá=á=éêzÉmóśäanómá=äÉâcàamáK== _adanáa=bdÉäÉnbçëa=á=hubanÉâ=EOMMTW=PQF=dçtóczącÉ=wczÉënÉgç=nauczaJ náa=àęzóâów=çbcócÜ=w=buêçéáÉ=éçâazałóI=żÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=náÉ=maàą=wáęâëzÉJ gç=wéłówu=na=éêaâtóâę=ëzâçänąK=táęâëzçść=z=nácÜ=náÉ=cáÉëzó=ëáę=ëzÉêëzóm=zaántÉJ êÉëçwanáÉmI=êównáÉż=zÉ=wzgäędu=na= náÉéêzógçtçwanáÉ=czótÉänáâówI=néK=ëtudÉnJ tówI=czó=nauczócáÉäá=dç=äÉâtuêó=êaéçêtów=z=badańK=lbçâ=éçtêzÉbó=daäëzócÜ=ëtuJ dáów=ÉméáêócznócÜI=âtóêÉ=wëâazówałóbóI=àaâ=naàÉfÉâtównáÉà=ëtÉêçwać=éêçcÉëÉm= uczÉnáa=ëáę=á=nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜ=dzáÉcáI=zadbać=naäÉżó=ç=taâáÉ=âëztałcÉnáÉ= aâadÉmácâáÉI=âtóêÉ=éêzógçtçwałçbó=zaêównç=dç=êÉcÉécàá=éêac=ÉméáêócznócÜ=àaâ= á=dç=éêçwadzÉnáa=badań=właënócÜK==

= BfBifldoAcfA

= AguadçI=hK= EêÉdKFK= OMMMK=wur=jÉtÜçdçäçgiÉ= in= dÉr= ÉméiriscÜÉn= crÉmdséracÜÉnfçrscÜungK= eçÜÉngÉÜêÉnW=pcÜnÉádÉê=sÉêäagK== AéÉätauÉêI= bK= OMMMK= „aatÉnÉêÜÉbung= ám= pcÜuäÉángangëbÉêÉácÜK= jÉtÜçdçäçgáëcÜÉ= mêçbäÉmÉ=bÉám=bêÜÉbÉn=vçn=sÉêgäÉácÜëdatÉn”I=EwF=AguadçI=hK=EêÉdKFW=TJNUK== _auëcÜI= hKJoKI= _uêwátzJjÉäzÉêI= bKI= hönágëI= cKdK= á= hêummI= eKJgK= EêÉdKFK= OMMUK= crÉmdséracÜÉnäÉrnÉn=ÉrfçrscÜÉnX=séracÜséÉzifiscÜ=çdÉr=séracÜĆbÉrgrÉifÉnd?=qĆbángÉnW= duntÉê=kaêê=sÉêäagK== _äÉóÜäI=tK=EêÉdKFK=OMMMK=crÉmdséracÜÉn=in=dÉr=drundscÜuäÉK=drundäagÉn=und=mraxisbÉiJ séiÉäÉK=eannçvÉêW=pcÜêçÉdÉä=sÉêäagK== `amÉêçnI=iK=OMMNK=qÉacÜing=ianguagÉs=tç=vçung=iÉarnÉrsK=`ambêádgÉW=rnávÉêëátó=mêÉëëK= `ÜêçmáÉcI=bK=OMMQK=aziÉcâç=wçbÉc=çbcçści=âuäturçwÉàK=ddańëâW=dtmK= aáÉÜêI=_K=á=cêáëcÜI=pK=OMMUK=jarâ=tÜÉir=wçrdsK=péracÜäÉistungÉn=im=bngäiscÜuntÉrricÜt=dÉr= drundscÜuäÉ=fördÉrn=und=bÉurtÉiäÉnK=_êaunëcÜwÉágW=tÉëtÉêmannK== açóÉI=mK=á=iĆttgÉI=aK=NVTTK=rntÉrsucÜungÉn=zum=bngäiscÜuntÉrricÜt=in=dÉr=drundscÜuäÉK= BÉricÜt= ĆbÉr= das= BraunscÜwÉigÉr= cçrscÜungsérçàÉât= „crĆÜbÉginn= dÉs= bngäiscÜuntÉrJ ricÜts”I=cbrK=_êaunëcÜwÉágW=tÉëtÉêmannK== bdÉäÉnbçëI= mK= á= hubanÉâJdÉêmanI= AK= OMMQK= „cêÉmdëéêacÜÉnJcêĆÜbÉgánnW= auf= dÉê=péuê=vçn=ÉánágÉn=bntwácâäungÉn=án=buêçéaK”=crĆÜÉs=aÉutscÜ=OW=QJTK== bdÉäÉnbçëI= mK= á= hubanÉâI= AK= OMMTK= „cêÉmdëéêacÜÉnJcêĆÜbÉgánnW= ÉánzágaêtágÉ= iÉêncÜancÉn=nutzÉnK=wu=dÉn=bêgÉbnáëëÉn=dÉê=ptudáÉ=bA`=UVLMQ=fĆê=dáÉ= buêçéäáëcÜÉ=hçmmáëëáçn”K=crĆÜÉs=aÉutscÜ=NMW=OSJPUK== GładóëzI= gK= OMMTK= „bméáêáëcÜÉ= rntÉêëucÜungÉn= dÉê= bffázáÉnz= dÉë= naêêatávÉn= AnëatzÉë”K=lrbis=äinguarum=POK=OMRJOPNK==

NP9


bwa=AndêzÉàÉwëâa

dêÉágI= AKI= qaóäçêI= gK= á= jacââaóI= qK= OMMTK= açing= oÉsÉarcÜ= witÜ= `ÜiädrÉnK= içndçnW= pAdb=mubäácatáçn=itdK== gaêçëzÉwëâaI=AK=OMMTK=kauczaniÉ=àęzóâa=çbcÉgç=w=âształcÉniu=wczÉsnçszâçänómK=oçzwóà= świadçmçści=wiÉäçâuäturçwÉà=dziÉcâaK=têçcławW=lfácóna=tódawnácza=AqrqK== hÉßäÉêI= eKJgK= OMMSK= bngäiscÜÉrwÉrb= im= AnfangsuntÉrricÜt= diagnçstiziÉrÉnK= iinguistiscÜÉ= mrçfiäanaäósÉn=am=ÜbÉrgang=vçn=dÉr=mrimarstufÉ=in=diÉ=pÉâundarstufÉ=fK=qĆbángÉnW= duntÉê=kaêê=sÉêäagK= hçäbI= AK= OMMTK= mçrtfçäiçarbÉitK= tiÉ= drundscÜuäâindÉr= iÜr= péracÜÉnäÉrnÉn= rÉfäÉâtiÉrÉnK= qĆbángÉnW=duntÉê=kaêê=sÉêäagK== hçnaêzÉwëâáI=hK=OMMMK=gaâ=uérawiać=badania=çświatçwÉK=jÉtçdçäçgia=éraâtócznaK=taêJ ëzawaW=tódawnáctwa=pzâçänÉ=á=mÉdagçgácznÉK== hubanÉâJdÉêmanI=AK=OMMPK=hindgÉmä˛Ér=crÉmdséracÜÉnuntÉrricÜtK=Band=OK=aidaâtiâ= dÉr=dÉgÉnwartK=jĆnëtÉêI=kÉw=vçêâI=jĆncÜÉnI=_ÉêäánW=taxmannK== hêzÉmáńëâaJAdamÉâI= jK= OMMSK= „oÉcÉétównÉ= éêzóëwaàanáÉ= ëłçwnáctwa= z= âçnJ tÉâëtu=baàâá=éêzÉz=dzáÉcá=w=wáÉâu=wczÉënçëzâçänóm”K=mçäigäçta=NK=TUJURK== iÉgutâÉI=jKI=hKI=jĆääÉêJeaêtmannI=AK=á=pcÜçcâÉêJvK= aátfuêtÜ=jK=OMMVK=qÉacÜing= bngäisÜ=in=tÜÉ=mrimaró=pcÜççäK=ptuttgaêtW=häÉttK= jaêëcÜçääÉâI=AK=OMMOK=hçgnitivÉ=und=affÉâtivÉ=cäÉxibiäität=durcÜ=frÉmdÉ=péracÜÉnK=binÉ=ÉméiriJ scÜÉ=rntÉrsucÜung=in=dÉr=mrimarstufÉK=jĆnëtÉêI=eambuêgI=içndçnW=ifq=sÉêäagK== mawäaâI=jK=OMMVK=„jÉtçdçäçgáa=badań=nad=ëtêatÉgáamá=uczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉJ gç”K=kÉçfiäçäçg=POK=SRJUPK= mántÉêI=AK=OMMSK=qÉacÜing=vçung=ianguagÉ=iÉarnÉrsK=lxfçêdW=lxfçêd=rnávÉêëátó=mêÉëëK= oÉácÜaêtJtaääêabÉnëtÉánI=jK=OMMQK=„…=âönnt=ácÜ= àÉtzt=àa= ëcÜçn=maä= vÉêëucÜÉnI= waë=da=ëtÉÜt=zu=äÉëÉn…K=bánÉ=ptudáÉ=zum=rmgang=mát=pcÜêáft=ám=bngJ äáëcÜuntÉêêácÜt=häaëëÉ=P”K=crĆÜÉs=aÉutscÜ=OK=NUJOMK= oáÉmÉêI=`K=OMMUK=„sçn=pinn=und=rnsinn=séracÜĆbÉrgrÉifÉndÉr=mÉrséÉâtivÉn=in=dÉr=crÉmdJ séracÜÉnfçrscÜung”I= wW= _auëcÜI= hKJoKI= _uêwátzJjÉäzÉêI= bKI= hönágëI= cKdKI= hêummI=eKJgK=EêÉdKFK=OMMUK=NTUJNUUK== oçâçëzÉwëâaI=hK=OMMSK=„A=ëtudó=çn=tÜÉ=bffÉctávÉnÉëë=çf=tÜÉ=eÉäÉn=açêçn=jÉJ tÜçd=–=oÉëÉaêcÜ=oÉëuätë”K=Acta=rnivÉrsitatis=tratisäaviÉnsis=kç=OUVO=Angäica= tratisäaviÉnsia=uifsK=NPRJNROK= oçëëI=gK=OMMTK=péracÜÉrwÉrb=und=péracÜérçduâtiçnK=iÉrnziÉäÉ=und=iÉrnÉrgÉbnissÉ=im=bngJ äiscÜuntÉrricÜt=dÉr=drundscÜuäÉK=qĆbángÉnW=duntÉê=kaêê=sÉêäagK== oĆcâI=eK= OMMQK= crÉmdséracÜÉn= in= dÉr=drundscÜuäÉK= cranzösiscÜ= und=bngäisÜK= iandauW= sÉêäag=jaêâuë=hnÉcÜtK== pambanáëI=jK=OMMTK=péracÜÉ=aus=eandÉänK=bngäiscÜ=und=cranzösiscÜ=in=dÉr=drundscÜuäÉK== iandauW=sÉêäag=bméáêáëcÜÉ=mädagçgáâK== pauÉêI= eK= OMMMW= crÉmdséracÜÉnäÉrnÉn= in= drundscÜuäÉnK= aÉr= tÉg= ins= ONK= gaÜrÜundÉrtK= binÉ= annçtiÉrtÉ= BibäiçgraéÜiÉ= und= das= BÉiséiÉä= kçrdrÜÉinJtÉstfaäÉnK= iÉáézágI= ptuttgaêtW=häÉttK== pzéçtçwáczI= jK= OMMUK= pÉcçnd= ianguagÉ= iÉarning= mrçcÉss= in= içwÉr= mrimaró= `ÜiädrÉnK= sçcabuäaró=AcèuisitiçnK=taêëzawaW=tódawnáctwç=rtK=

N40


tczÉënçëzâçänÉ=nauczanáÉ=àęzóâów=çbcócÜ=–=éçäëâáÉ=éêacÉ=ÉméáêócznÉ=w=śwáÉtäÉ=…

pzuäcJhuêéaëâaI= jK= OMMNK= cçrÉign= ianguagÉ= Acèuisitiçn= in= tÜÉ= mrimaró= pcÜççäK= qÉaJ cÜing=and=ptratÉgó=qrainingK=têçcławW=lfácóna=tódawnácza=AqrqK= tawêzónáaâJŚäáwëâaI=jK=OMMSK=„Autçnçmáa=dzáÉcá=w=wáÉâu=wczÉënçëzâçänóm”K= mçäigäçta=OKNRJORK== táÉëzczÉczóńëâaI= bK= OMMTK= tczÉsnçszâçäna= Éduâacàa= àęzóâçwa= a= nauczaniÉ= czótaniaK= mrçgram= aäfabÉtózacài= w= àęzóâu= niÉmiÉcâim= àaâç= çbcóm= na= érzóâładziÉ= wóbranócÜ= mÉtçd=i=ÉäÉmÉntarzóK=têçcławW=lfácóna=tódawnácza=AqrqK== wangäI =oK =á =mÉätzÉêJhaêéfI =AK =NVVUK =aiÉ= aiagnçsÉ= dÉs= frĆÜÉn= crÉmdséracÜÉnÉrwÉrbsK= qĆbángÉnW=duntÉê=kaêê=sÉêäagK== wawçdnáaâI= gK= OMMRK= qÉacÜing= `ÜiädrÉn= bngäisÜ= witÜ= oÉäiancÉ= çn= tÜÉ= iÉxicaääó= arivÉn= póääabusK=hêaâów=lfácóna=tódawnácza=„fméuë”K== wáÉgäÉêI= dKI=á= cêancÉëcÜánáI=oK= EêÉdKFK=OMMTK= BÉçbacÜtungÉn=zum=crĆÜÉrwÉrb=cranzöJ siscÜ= in= dÉr= drundscÜuäÉK= bin= ArbÉitsbucÜ= fĆr= ptudiÉrÉndÉ= und= iÉÜrÉndÉK= _aätmannëwÉáäÉêW=pcÜnÉádÉê=sÉêäag=eçÜÉngÉÜêÉnK==

N4N


bwa tieszczeczóńska

kauczóciÉäsâiÉ=hçäÉgium=gęzóâów=lbcócÜ= trçcław=

molBibjAqvhA pmoAtklŚCf jÓtfbkfA tb tCwbpklpwhlikbg barhACgf gĘwvhltbg t Śtfbqib tpmÓŁCwbpkvCe kfbjfbChlgĘwvCwkvCe BAaAŃ bjmfovCwkvCe ppeaking skills related issues in an earló language education from the perspective of recent empirical studies based on the derman language

qÜÉ=maán=gçaä=çf=tÜáë=éaéÉê=áë=tç=ÉvaäuatÉ=êÉcÉnt=Éméáêácaä=ëtudáÉë= cçnductÉd= án= tÜÉ= dÉêman= ÉnváêçnmÉnt= wÜácÜ= cçncÉên= tÜÉ= éêçcÉëëÉë= çf= fçêÉágn= äanguagÉ= acèuáëátáçn= bó= óçung= cÜáädêÉn= án= tÜÉáê=Éaêäó=ëcÜççä=ÉducatáçnK=qÜÉ=êÉëuätë=çf=tÜÉëÉ=nÉw=ëtudáÉë=äÉd=tç= tÜÉ=dÉvÉäçémÉnt= çf= nÉw= tÉacÜáng= ëtêatÉgáÉë= baëÉd= çn= tÜÉ= ántÉêacJ táçn=bÉtwÉÉn=tÜÉ=tÉacÜÉê=and=tÜÉ=óçung=äÉaênÉêëK=aáffÉêÉnt=aëéÉctë= çf =tÜÉ =ëtudáÉë =êÉéçêtÉd =án =tÜÉ =éaéÉê =aêÉ =nçw =ëubàÉct =tç =a =wádÉJ ëéêÉad= dÉbatÉ= and= tÜÉó= dÉëÉêvÉ= attÉntáçn= án= çuê= Éducatáçnaä= cçnJ tÉxt=aë= wÉääI=ëáncÉ=mçäáëÜ=ëcÜççäë= êÉëÉmbäÉ= dÉêman= çnÉë= án= manó= êÉëéÉctëK= qÜÉêÉfçêÉI= tÜÉ= cêátácaä= çvÉêváÉw= éêÉëÉntÉd= ÜÉêÉ= can= bÉ= ëÉÉn =aë =an =ánëéáêatáçn =fçê =a =nÉw =êÉëÉaêcÜ =agÉnda =án =tÜÉ =aêÉa =çf = ëÉcçnd= äanguagÉ= êÉëÉaêcÜ= and= tÉacÜáng= mÉtÜçdçäçgó= fçê= tÜat= agÉ= gêçuéK =jçêÉçvÉêI =fêçm =tÜÉ =éêactácaä =éçánt =çf =váÉwI =át =çéÉnë =nÉw = çétáçnë= án= dÉvÉäçéáng= nÉw= tÉacÜáng= mÉtÜçdë= and= tÉacÜáng= matÉJ êáaäë=fçê=óçung=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉaênÉêë=án=mçäáëÜ=ëcÜççäëK== = =

N4P


bwa=táÉëzczÉczóńëâa

NK tprowadzenie tÉ= wëéółczÉënÉà= náÉmáÉcâçàęzócznÉà= äátÉêatuêzÉ= gäçttçdódaâtócznÉà= tçczą= ëáę= dóëâuëàÉ=nad=çétómaäną=mÉtçdą=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgç=na=ÉtaéáÉ=wczÉënçëzJ âçänómK= aanócÜ= dç= çéêacçwanáa= éçdëtaw= taâáÉà= âçncÉécàá= dçëtaêczaàą= wónáâá= badań= ÉméáêócznócÜI= âtóêócÜ= àÉdnóm= z= głównócÜ= cÉäów= àÉët= mKánK= Éwaäuacàa= dçtócÜczaëçwócÜ= mÉtçd= nauczanáa= á= zbadanáÉ= éêçcÉëów= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgç=dzáÉcá=młçdëzócÜ=w=waêunâacÜ=ëzâçänócÜK=tónáâá=tócÜ=badań=wëâazuàą= na= małą= ëâutÉcznçść= mÉtçd= çéaêtócÜ= wółącznáÉ= na= çëłucÜáwanáu= z= àęzóâáÉm= çbcómI= éçdâêÉśäaàą= natçmáaët= éçtÉncàał= àęzóâçwó= dzáÉcâa= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= êçzwáàanáa=umáÉàętnçścá=uëtnÉà=ántÉêaâcàá=w=àęzóâu=çbcómK=hêótócÉ=éçddawanÉ=ëą= tÉ=âçncÉécàÉI= âtóêÉ=çéáÉêaàą=ëáę=wółącznáÉ=na=êÉagçwanáu=náÉwÉêbaänóm=na=wóJ éçwáÉdzá=uëtnÉ=nauczócáÉäaI=éçwtaêzanáu=na=éamáęć=wóuczçnócÜ=éáçëÉnÉâI=wáÉêJ ëzóâówI= êómçwanÉâ= á= éêçmuàą= bÉzêÉfäÉâëóànÉ= użówanáÉ= éêómaênócÜ= ëtêuâtuê= jęzóâçwócÜ=çéançwanócÜ=ámátacóànáÉK== t= éubäáâacàacÜ= nauâçwócÜ=w= zaâêÉëáÉ= wczÉënÉà= Éduâacàá= àęzóâçwÉà= tçczó= ëáę=êównáÉż=dóëâuëàa=nad=éçdłożÉm=tÉçêÉtócznóm=âçncÉécàá=çéaêtócÜ=na=çëłucÜaJ náu= z= àęzóâáÉm= çbcómK= rznanáÉ= ëłucÜanáa= za= éçdëtawçwą= ëéêawnçść= w= naucÉ= jęzóâa=çbcÉgç=na=wczÉënócÜ=ÉtaéacÜ=Éduâacàá=wónáâa=z=fawçêózçwanáa=tócÜ=tÉçêáá= éêzóëwaàanáa=àęzóâaI=âtóêÉ=âêzóâ=á=éêçduâcàę=głçëÉâ=náÉmçwäaâa=náÉ=uznaàą=za=fazę= éçéêzÉdzaàącą= mówáÉnáÉK= wdanáÉm= tócÜ= tÉçêáá= êçzwóà= àęzóâa= mówáçnÉgç= êçzéçJ czóna= ëáę= dçéáÉêç= z= fazą= gawçêzÉnáaK= azáÉcâç= wádzáanÉ= àaâç= çdbáçêca= àęzóâa= á= áëtçta= éêzÉtwaêzaàąca= bçdźcÉ= ëłucÜçwÉI= náÉ= zaś= àaâç= wëéółtwçêząca= ántÉêaâcàę= z= matâą=czó=çéáÉâunÉm=EêucÜ=głçwąI=âçntaât=wzêçâçwóI=éêçduâcàa=głçëÉâFI=taâ=àaâ= cÜaêaâtÉêózuàÉ=tÉn=éêçcÉë=_êunÉêK=aäatÉgç=tÉż=âçncÉécàÉ=çéaêtÉ=na=çëłucÜáwanáu=z= jęzóâáÉm= çbcóm= zaâładaàą= ÉtaéçwÉ= nauczanáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= ëéêawnçścá= àęzóJ âçwócÜ=–=naàéáÉêw=ëłucÜanáÉI=a=dçéáÉêç=éç=éÉwnóm=czaëáÉ=mówáÉnáÉK=wa=baêdzç= ważnó=Étaé=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgç=uznaàą=siäÉnt=éÉriçdI=tzwK=éêawç=dç=cáëzóK=rważaJ ją=bçwáÉmI=żÉ=êçzwóà=äÉâëóâá=á=ëâładná=w=àęzóâu=àÉët=wónáâáÉm=éêzÉtwaêzanáa=wêaJ żeń=ëłucÜçwócÜ=á=âçnëtêuâcàá=mÉntaänócÜ=êÉéêÉzÉntacàá=w=umóśäÉ=êçzwáàaàącócÜ=ëáę= na= ÉtaéáÉI= âáÉdó= dzáÉcâç= àÉëzczÉ= náÉ= mówá= EpambanáëI= OMMTW= QRJRRFK= _äÉóÜä= àÉët= zdanáaI=żÉ=dzáÉcâç=zaêównç=w=éêçcÉëáÉ=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=çàczóëtÉgç=àaâ=á=çbcÉJ gçI=naàéáÉêw=éêzóëwaàa=ëóëtÉm=głçëâçwóI=éêzÉtwaêza=á=ÉâëéÉêómÉntuàÉ=z=àęzóâáÉmK= wbót= wczÉënÉ= éêóbó= mówáÉnáa= mçgą= wéłónąć= náÉâçêzóëtnáÉ= na= çbcçàęzóczną= wómçwę=E_äÉóÜäI=OMMMW=PSFK=aáÉÜê=á=cêáëcÜ=âêótóâuàą=tÉn=Étaé=nauâá=–=wónáâá=ácÜ= badań= ÉméáêócznócÜ= wëâazuàąI= żÉ= długçtêwałó= bêaâ= mówáÉnáa= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç=wéłówa=náÉâçêzóëtnáÉ=na=mçtówacàę=dç=nauâá=çêaz=éçwçduàÉI=áż=dzáÉcá=náÉ= mówáą=äub=çdéçwáadaàą=nauczócáÉäçwá=w=àęzóâu=çàczóëtóm=EaáÉÜê=á=cêáëcÜI=OMMUW= NRFK= oównáÉż= ánná= badaczÉ= uznaàą= wczÉënÉ= nauczanáÉ= àęzóâa= çbcÉgç= ëłucÜanáa= á= êçzumáÉnáa=za=małç=ëâutÉcznÉ=Ejándt=á=tagnÉêI=OMMVW=NTPFK===== hçncÉécàÉ= çéaêtÉ= na= çëłucÜáwanáu= uznaàąI= żÉ= éêçcÉë= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgç= éêzÉbáÉga= éçdçbnáÉ= àaâ= nabówanáÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgçK= jándt= á= pcÜäĆtÉê= wëâazuàą= àÉdnaâI= żÉ= ucznáçwáÉ= éáÉêwëzócÜ= âäaë= ëzâçłó= éçdëtawçwÉà= êóżnáą= ëáę=

N44


mêçbäÉmatóâa=ëéêawnçëcá=mówáÉnáa=wÉ=wczÉënçëzâçänÉà=Éduâacàá=àęzóâçwÉà=…

znacznáÉ=çd=dzáÉcâa=uczącÉgç=ëáę=mówáć=w=àęzóâu=çàczóëtóm=éçd=wzgäędÉm=éçJ znawczómI=êçzwçàçwóm=á=ÉmçcàçnaänómK=mçnadtç=założÉnáa=ç=éçdçbnóm=éêzÉJ báÉgu=tócÜ=éêçcÉëów=náÉ=ëą=ÉméáêócznáÉ=éçtwáÉêdzçnÉ=Ejándt=á=pcÜäĆtÉêI=OMMPW=SFK=== `ÉäÉm= nánáÉàëzÉgç= aêtóâułu= àÉët= éêzÉdëtawáÉnáÉ= wëéółczÉënócÜ= náÉmáÉcJ âçàęzócznócÜ=badań=ÉméáêócznócÜI=âtóêÉ=ëâuéáaàą=ëáę=na=éêçbäÉmatócÉ=êçzwáàaJ náa=á=Éwaäuacàá=ëéêawnçścá=mówáÉnáa=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=á=fêancuëâáÉJ gç= na= ÉtaéáÉ= wczÉënçëzâçänómK= kaäÉżó= éçdâêÉśäáćI= żÉ= wónáâá= tócÜ= badań= ëą= w= znacznóm= ëtçénáu= éêzóczónâáÉm= dç= dóëâuëàá= nad= nçwóm= éçdÉàścáÉm= dç= nauâá= jęzóâa=çbcÉgç=na=tóm=ÉtaéáÉ=wáÉâçwómK==

= OK Badania procesów przóswajania jęzóka obcego

aanócÜ= ç= éêçcÉëacÜ= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgç= dzáÉcá= w= wáÉâu= çd= ëzóëtÉgç= dç= dzáÉëáątÉgç= êçâu= żócáa= w= waêunâacÜ= ëzâçänócÜ= dçëtaêczaàą= badanáa= ÉméáêócznÉ= „cêÉmdëéêacÜÉn=án=dÉê=dêundëcÜuäÉ”=éêzÉéêçwadzçnÉ=na=zäÉcÉnáÉ=jánáëtÉêëtwa=dëK= kauâáI=jłçdzáÉżó=á=péçêtu=_adÉnááJtáêtÉmbÉêgááK=téêçwadzÉnáÉ=àęzóâa=çbcÉgç=çd= âäaëó=N=ëzâçłó=éçdëtawçwÉà=á=tóm=ëamóm=çbnáżÉnáÉ=wáÉâu=êçzéçczónanáa=àÉgç=nauâá= z= çśmáu= na= ëzÉść= äatI= máałç= bóć= éçéêzÉdzçnÉ= wnáâäáwą= anaäázą= nauâçwąK= _adanáa= ÉméáêócznÉ= ç=cÜaêaâtÉêzÉ= éçdłużnóm= éêzÉéêçwadzçnç=w=äatacÜ=OMMNJOMMR=w=wóJ bêanócÜ=QSQ=ëzâçłacÜ=éçdëtawçwócÜ=_adÉnááJtáêtÉmbÉêgááK=ptançwáą=çnÉ=éáÉêwëzÉ= tÉgç= tóéu= badanáa= w= káÉmczÉcÜI= ëâuéáaàącÉ= ëáę= na= çbëÉêwacàá= á= anaäázáÉ= éêçcÉëów= uczÉnáa= ëáę= àęzóâa= çbcÉgç= dzáÉcá= młçdëzócÜ= na= éêzÉëtêzÉná= całÉà= Éduâacàá= wczÉJ ënçëzâçänÉà=á=będącÉ=éçdëtawą=dç=çéêacçwanáa=ëtandaêdów=âëztałcÉnáa=w=zaâêÉëáÉ= nauâá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=á=fêancuëâáÉgç=w=ëzâçäÉ=éçdëtawçwÉà=EtÉêäÉnI=OMMTW=PFK=== wÉbêanáÉ= danócÜ= çéáÉêa= ëáę= w= znacznóm= ëtçénáu= na= máâêçanaäázacÜ= nagêaJ nócÜ=äÉâcàá= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç=á= fêancuëâáÉgçI= a= ácÜ=çéáë= ma=cÜaêaâtÉê=àaâçścáçwóK= kagêań=äÉâcàá=dçâçnówanç=êaz=w=tógçdnáuI=a=anaäázáÉ=éçddanç=éêçcÉëó=éêzóëwaàanáa= jęzóâa= çbcÉgç=wóbêanócÜ=ucznáów= éçdczaë= âażdÉà= äÉâcàáI=àaâ= êównáÉż=éêzÉanaäázçJ wanç=àÉgç=éêçgêÉëàę=na=éêzÉëtêzÉná=cztÉêÉcÜ=äat=nauâá=ëzâçänÉà=EtÉêäÉnI=OMMTW=UFK== tónáâá=badań=wëâazuàąI=żÉ=nauâa=àęzóâa=çbcÉgç=na=ÉtaéáÉ=wczÉënçëzâçäJ nóm=éçwánna=çéáÉêać=ëáę=na=ámmÉêëàá=á=êÉfäÉâëàáK=azáÉcá=uczą=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=w= ántÉêaâcàáI=éçéêzÉz= ántÉêaâcàę=á= w= cÉäu=ántÉêaâcàá= z= nauczócáÉäÉm= á= êówáÉśnáâamáK= fmmÉêëàa =êçzumáana =àÉët =àaâç =zanuêzÉnáÉ =w =ántÉêaâcàę= á =w =danó =âçntÉâët =ëótuJ acóànó=éêÉzÉntçwanó=na=äÉâcàáK=kaäÉżó=zatÉm=éçéêzÉz=autÉntócznÉ=wëéółdzáałaJ náÉ=na=äÉâcàá=êçzwáàać=êównçczÉśnáÉ=umáÉàętnçść=ëłucÜanáa=á=mówáÉnáaI=êçzumáaJ nÉgç=àaâç=çdéçwáÉdnáa=êÉaâcàa=àęzóâçwa=na=wóéçwáÉdzá=nauczócáÉäa=á=êówáÉśnáJ âówK=jáâêçanaäázó=äÉâcàá=éçâazuàąI=żÉ=dzáÉcá=ëéçntanácznáÉ=êÉaguàą=na=wóéçwáÉJ dzá=nauczócáÉäa=äub=âçäÉgów=á=âçäÉżanÉâ=z=âäaëóI=éçwtaêzaàąc=éçàÉdónczÉ=wóêazóI= nawÉt=gdó=náÉ=çczÉâuàÉ=ëáę=çd=nácÜ=wÉêbaänócÜ=êÉaâcàá=EtÉêäÉnI=_äÉutgÉ=á=janzI= OMMSW=QSJQUFK=rważa=ëáęI=żÉ=tÉgç=tóéu=dzáałanáa=éÉłnáą=dwáÉ=éçdëtawçwÉ=funâcàÉK= rcznáçwáÉ= wcÜçdzą= za= éçmçcą= éêçëtócÜ= śêçdâów= àęzóâçwócÜ= w= ántÉêaâcàę= z= nauczócáÉäÉmI=ëógnaäázuàąc=tóm=ëamóm=ëwçàÉ=zaántÉêÉëçwanáÉ=äÉâcàą=bądź=tÉmaJ tÉmK=mçnadtç=éçwtaêzaàąc=na=głçë=danÉ=ëłçwnáctwç=maàą=mçżäáwçść=ëéêawdzÉJ

N45


bwa=táÉëzczÉczóńëâa

náa=zêçzumáÉnáa=wóéçwáÉdzá=ánnócÜ=çëób=á=ëwçàÉà=çbcçàęzócznÉà=wómçwóK=wnaJ czą= część= wóéçwáÉdzá= ma= cÜaêaâtÉê= gêuéçwó= –= dzáÉcá= mámç= cÜęcá= êÉagçwanáa= wÉêbaänÉgç=w=àęzóâu=çbcóm=cÜcą=éçzçëtać=àÉdnaâ=ançnámçwómáK=pzczÉgóänáÉ=w= éáÉêwëzócÜ= máÉëáącacÜ= nauâá= cÉcÜuàÉ= àÉ= êównáÉż= dużó= âçntaât= Émçcàçnaänó= z= nauczócáÉäÉmK=fcÜ=wóéçwáÉdzá=ëą=ëâáÉêçwanÉ=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=dç=nauczócáÉäaI= ç=czóm=ánfçêmuàÉ=âçntaât=wzêçâçwó=z= éêçwadzącóm=w=têaâcáÉ=êÉaâcàá=wÉêbaäJ nÉàK=têaz=zÉ=wzêçëtÉm=âçméÉtÉncàá=àęzóâçwÉà=tÉgç=tóéu=dzáałanáa=éçàawáaàą=ëáę= cçêaz= êzadzáÉàI= wóëtęéuàą= àÉdónáÉ= wówczaëI= gdó= ucznáçwáÉ= âçnfêçntçwaná= ëą= z= nçwóm=á=têudnóm=ëłçwnáctwÉmK== tëâazanç=êównáÉżI=żÉ=wêaz=zÉ=wzêçëtÉm=umáÉàętnçścá=mówáÉnáa=êçzwáàa= ëáę=nçwa=ëtêatÉgáa=éçäÉgaàącą=na=cçdÉJswicÜing= –= uważa=ëáęI=żÉ=tç=máÉëzanáÉ=âçdu= jęzóâçwÉgç=daàÉ=dzáÉcáçm=wáęâëzą=mçżäáwçść=âçmunáâçwanáa=ëáę=çêaz=wëâazuàÉ= na =umáÉàętnçść= êÉfäÉâëàá =nad =àęzóâáÉm =EtÉêäÉnI =_äÉutgÉ =á =janzI =OMMSW =QVJRMFK = jáâêçanaäázó= äÉâcàá= éçtwáÉêdzáłó= êównáÉż= zdçänçść= dzáÉcá= w= wáÉâu= wczÉënçëzJ âçänóm=dç=êÉfäÉâëàá=nad=àęzóâáÉm=á=éêçcÉëÉm=àÉgç=éêzóëwaàanáaK=tëâazançI=żÉ=w= mçmÉncáÉ=gdó=nauczócáÉäÉ=éçtêafáą=zaçbëÉêwçwać=á=éêzÉanaäázçwać=wóéçwáÉdzá= ucznáów= éçd= wzgäędÉm= äángwáëtócznóm= á= zaëtçëçwać= çdéçwáÉdnáÉ= ćwáczÉnáa= maàącÉ= na= cÉäu= uśwáadçmáÉnáÉ= dzáÉcáçm= użócáÉ= danÉgç= ëłçwnáctwa= á= ëtêuâtuê= jęzóâçwócÜI= wówczaë= wzêaëta= ácÜ= umáÉàętnçść= ëéçntanácznÉgç= wÉêbaänÉgç= êÉJ agçwanáa=w=àęzóâu=çbcóm=EtÉêäÉnI=_äÉutgÉ=á=janzI=OMMSW==QPFK== oównáÉż= badanáÉ= oççë= éêzÉéêçwadzçnÉ= w= êçâu= ëzâçänóm= OMMPLOMMQI= ëâuéáa=ëáę=na=çéáëanáu=éêçcÉëów=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=çbcÉgç=w=éáÉêwëzóm=êçâu= àÉgç= nauâáI= a= w= ëzczÉgóänçścá= âçncÉntêuàÉ= ëáę= na= anaäázáÉ= çëáągnáętócÜ= éêzÉz= dzáÉcá= cÉäów= w= zaâêÉëáÉ= éêçduâcàá= àęzóâçwÉà= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= ëtandaêdów= âëztałcÉnáa=çâêÉśäçnócÜ= w= éçdëtawáÉ= éêçgêamçwÉà= á=w=éçdêęcznáâu= wáçdącómK= _adanáÉ= éêzÉéêçwadzçnç= na= gêuéáÉ= ucznáów= âäaë= têzÉcácÜ= êçzéçczónaàącócÜ= nauâę= àęzóâa= angáÉäëâáÉgçI= gêuéa= badawcza= çbÉàmçwała= Q= âäaëó= EoççëI= OMMTW= NNSFK=mçdłożÉ=tÉçêÉtócznÉ=badanáa=ëtançwáą=mrçcÉssabiäitó=qÜÉçró=á=qÉacÜabiäitó=eóJ éçtÜÉsis= –= daàą= çnÉ= mçżäáwçść= çëzacçwanáaI= na= âtóêócÜ= ÉtaéacÜ= éêzóëwaàanáa= jęzóâa=çbcÉgç=éçëzczÉgóänÉ=ëtêuâtuêó=àęzóâçwÉ=uczÉń=àÉët=w=ëtanáÉ=çéançwać=w= ëéçëób=éêçduâtównó=EoççëI=OMMSW=NMVFK== _adanáÉ= éçdzáÉäçnç= na= dwa= Étaéó= –= éáÉêwëzó= çbÉàmçwał= ëóëtÉmatóczną= çbëÉêwacàę=äÉâcàá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçI=w=têaâcáÉ=dêugáÉgç=éêzÉéêçwadzçnç=wówáaJ dó= àęzóâçwÉI=âtóêÉ= çbÉàmçwałó=zadanáa= éçâazuàącÉ= umáÉàętnçść= ëamçdzáÉänÉgçI= ëéçntanácznÉgç=zaëtçëçwanáa=ëtêuâtuê=àęzóâçwócÜ=wcÜçdzącócÜ=w=ëâład=ëłçwnácJ twa= éêçduâtównÉgç= éçdêęcznáâa= wáçdącÉgçK= ka= éçdëtawáÉ= zÉbêanócÜ= danócÜ= autçêâa=çâêÉśäáła=éçzáçm=êçzwçàu=àęzóâçwÉgç=ucznáów=éç=éáÉêwëzóm=êçâu=nauâáK= lëáągnáętÉ=éêzÉz=dzáÉcá=wónáâá=w=zaâêÉëáÉ=éêçduâcàá=uëtnÉà=éçêównanç=êównáÉż=zÉ= ëtandaêdamá=âëztałcÉnáa=ëfçêmułçwanómá=w=éçdëtawáÉ=éêçgêamçwÉà=á=éçdêęcznáJ âu=wáçdącómI=w= cÉäu=éçâazanáaI=na=áäÉ= çdéçwáadaàą=çnÉ=êzÉczówáëtóm= mçżäáwçJ ścáçm= éêzÉcáętnÉgç= ucznáa= âäaëó= têzÉcáÉà= ëzâçłó= éçdëtawçwÉàK= `ÉäÉm= çbëÉêwacàá= natçmáaët=bółç=zaznaàçmáÉnáÉ=ëáę=z=mÉtçdamá= éêacó=çêaz=zÉbêanáÉ=danócÜ=w=zaJ âêÉëáÉ= tÉmatówI= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ= á= ëłçwnáctwa= wéêçwadzanÉgç= á= utêwaäaJ

N46


mêçbäÉmatóâa=ëéêawnçëcá=mówáÉnáa=wÉ=wczÉënçëzâçänÉà=Éduâacàá=àęzóâçwÉà=…

nÉgç=na=äÉâcàáK=ka=ácÜ=éçdëtawáÉ=autçêâa=badanáa=çéêacçwała=zadanáa=wcÜçdzącÉ= w=ëâład=wówáadów=àęzóâçwócÜ=EoççëI=OMMTW=NOSJNQNFK= tónáâá=anaäázó=áäçścáçwÉà=ëtêuâtuê=mçêfçëóntaâtócznócÜ=éçàawáaàącócÜ=ëáę= w=wóéçwáÉdzáacÜ=uëtnócÜ=dzáÉcá=wóâazuàąI=żÉ=éêçcÉë=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=angáÉäJ ëâáÉgç=éêzÉbáÉga=u=wëzóëtâácÜ=badanócÜ=zgçdnáÉ=z=założÉnáamá=mrçcÉssabiäitó=qÜÉJ çró=–=UTIRB=badanócÜ=znaàduàÉ=ëáę=na=N=éçzáçmáÉ=êçzwçàu=àęzóâçwÉgçI=NOIRB=na= éçzáçmáÉ=O=á=wczÉënóm=ëtadáum=fazó=PK=azáÉcá=fçêmułuàą=ëamçdzáÉänÉ=á=ëéçntaJ nácznÉ= wóéçwáÉdzá= wółącznáÉ= w= çéaêcáu= ç= wóêażÉnáa= àÉdnçwóêazçwÉ= á= fêazó= êzÉczçwnáâçwÉ= EoççëI= OMMTW= NSQFK= katçmáaët= anaäáza= éçêównawcza= wónáâów= çëáągnáętócÜ=éêzÉz=dzáÉcá=w=zaâêÉëáÉ=ëamçdzáÉänÉgç=mówáÉnáa=z=cÉäamá=założçJ nómá= w= éçdëtawáÉ= éêçgêamçwÉà= á= ëfçêmułçwanómá= w= éçdêęcznáâu= wáçdącóm= éçâazuàÉ= dużó= êçzdźwáęâ= máędzó= éêzÉwádówanáamá= a= êzÉczówáëtómá= mçżäáwçJ ścáamá=ucznáów=êçzéçczónaàącócÜ=nauâę=àęzóâa=çbcÉgçK=mçéêzÉdzaàąca=badanáÉ= ÉméáêócznÉ=anaäáza=éçdêęcznáâa= wáçdącÉgç=wëâazuàÉI= żÉ=àÉgç=autçêzó=éêzó=wóJ bçêzÉ=á=âçäÉànçścá=wéêçwadzanócÜ=á=ćwáczçnócÜ=ëtêuâtuê=àęzóâçwócÜ=náÉ=çéáÉêaäá= ëáę= na= żadnÉà= nauâçwÉà= tÉçêáá= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgçK= `ÉäÉ= nauczanáa= w= zaâêÉëáÉ= éêçduâcàá= àęzóâçwÉà= w= nám= zawaêtÉI= çbÉàmuàą= ëtêuâtuêó= àęzóâçwÉ= zÉ= wëzóëtâácÜ=éçzáçmów=mrçcÉssabiäitó=qÜÉçróK=_adanÉ=dzáÉcá=natçmáaët=fçêmułçwałó= ëamçdzáÉänÉI= ëéçntanácznÉ= wóéçwáÉdzá= za= éçmçcą= ëtêuâtuê= àęzóâçwócÜ= tóéçJ wócÜ= däa= N= éçzáçmu= êçzwçàu= àęzóâçwÉgçK= téêawdzáÉ= ëtçëçwałó= çnÉ= êównáÉż= ëtêuâtuêó=àęzóâçwÉ=z=wóżëzócÜ=éçzáçmów=–=bółó=tç=àÉdnaâ=éêómaênÉ=ëtêuâtuêó= çéançwanÉ=wółącznáÉ=ámátacóànáÉI=a=dzáÉcá=náÉ=éçtêafáłó=ácÜ=wóâçêzóëtać=w=ëéçJ ëób= ëamçdzáÉänó= á= ëéçntanácznó= w= nçwócÜ= âçntÉâëtacÜ= ëótuacóànócÜ= EoççëI= OMMTW= NSVJNTOFK= tódaàÉ= ëáę= zatÉm= ëłuëznóm= zaëtançwáć= ëáę= nad= Étaéamá= wéêçJ wadzanáa=éçëzczÉgóänócÜ=ëtêuâtuê=àęzóâçwó=éçd=âątÉm= mçżäáwçścá=ácÜ=śwáadçJ mÉgç=çéançwanáa=éêzÉz=dzáÉcá=w=danóm=ëtadáum=êçzwçàu=àęzóâçwÉgçK==

= PK Badania jakości kształcenia jęzókowego aanócÜ=ç=àaâçścá=âëztałcÉnáa=àęzóâçwÉgç=w= éáÉêwëzócÜ=âäaëacÜ=ëzâçłó=éçdëtaJ wçwÉà= dçëtaêczaàą= badanáa= éêzÉéêçwadzçnÉ= na= zäÉcÉnáÉ= jánáëtÉêëtwa= dëK= hëztałcÉnáaI= huätuêó= á= kauâá= paaêó= EcêancÉëcÜánáI= OMMPFK= pâutÉcznçść= nauâá= jęzóâa=fêancuëâáÉgç=w=éáÉêwëzóm=á=dêugám=êçâu=nauâá=badana=bóła=w=wóbêanócÜ= OR=âäaëacÜI=w=tÉêmánáÉ=çd=ëtócznáa=OMMN=dç=äutÉgç=OMMO=êçâuK=bwaäuacàę=âçméÉJ tÉncàá=àęzóâçwÉà=dzáÉcá=éêzÉéêçwadzçnç=na=éçdëtawáÉ=anaäázó=àaâçścáçwÉà=á=áäçJ ścáçwÉà= danócÜ= çéaêtócÜ= na= çbëÉêwacàá= äÉâcàáI= dáagnçzáÉ= êçzwçàu= àęzóâçwÉgç= wóbêanócÜ=ucznáów=çêaz=w=çéaêcáu=ç=wónáâá=tÉëtu=dáagnçëtócznÉgç=éêzÉéêçwaJ dzçnÉgç= na= zaâçńczÉnáÉ= badanáaK= jáâêçanaäázó= äÉâcàá= âçncÉntêuàą= ëáę= na= fçêJ macÜ= ántÉêaâcàá= w= âäaëáÉI= êÉaâcàacÜ= dzáÉcá= wëâazuàącócÜ= na= zêçzumáÉnáÉ= wóéçJ wáÉdzá= nauczócáÉäa= çêaz= na= wóéçwáÉdzáacÜ= uëtnócÜ= ucznáówK= Autçêzó= badanáa= éçdÉàmuàą=êównáÉż=éêóbę=çdéçwáÉdzá=na=éótanáÉI=w=àaâá=ëéçëób=dzáÉcá=êçzwáàaàą= ëwçàą= âçméÉtÉncàą= âçmunáâacóàną= á= ëamçdzáÉänáÉ= twçêzą= wóéçwáÉdzá= uëtnÉK=

N4T


bwa=táÉëzczÉczóńëâa

qÉët= dáagnçëtócznó= máał= natçmáaët= na= cÉäu= çcÉnę= ándówáduaänócÜ= umáÉàętnçścá= dzáÉcá=w=zaâêÉëáÉ=ëłucÜanáa=á=mówáÉnáa=EcêancÉëcÜánáI=OMMPW=VJNNFK== t= éçdëumçwanáu= wëtęénócÜ= wónáâów= autçêzó= çdnçëzą= ëáę= w= ëéçëób= âêótócznó=dç=éçzáçmu=àęzóâçwÉgç=dzáÉcá=báçêącócÜ=udzáał=w=badanáuK=tëâazuàą= cç= éêawda= na= dçść= wóëçâá= éçzáçm= çéançwanáa= ëłçwnáctwa= êÉcÉétównÉgç= –= dzáÉcá=êçzumáałó=çbcçàęzócznÉ=wóéçwáÉdzá=nauczócáÉäaI=àÉdnaâ=êÉagçwałó=na=náÉ= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= w= ëéçëób= náÉwÉêbaänó= äub= udzáÉäałó= çdéçwáÉdzá= w= àęzóâu= çàczóëtómK=_aêdzç=êzadâç=âçmunáâçwałó=ëáę=w=àęzóâu=çbcóm=za=éçmçcą=àÉdnçJ= äub=dwuwóêazçwócÜ=zdańK=açéáÉêç=éç=NR=máÉëáącacÜ=nauâá=àęzóâa=fêancuëâáÉgç= bółó= w= ëtanáÉ= twçêzóć= ëamçdzáÉänÉI= ëéçntanácznÉ= dwuJ= á= têzówóêazçwÉ= wóéçJ wáÉdzá=uëtnÉ=–=ëą=tç=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=fêazó=êzÉczçwnáâçwÉI=fêazó=czaëçwnáâçJ wÉ= wóëtęéçwałó= baêdzç= êzadâçK= waçbëÉêwçwanç= natçmáaëtI= żÉ= dzáÉcá= czónáłó= dużÉ=éçëtęéó=w=mówáÉnáu=ëtÉêçwanóm=çéaêtóm=na=éçwtaêzanáu=cÜóêÉm=á=użócáu= éêómaênócÜ=ëtêuâtuê=àęzóâçwócÜ=çéançwanócÜ=ámátacóànáÉK=wwêócçnç=uwagę=na= éçéêawną=wómçwę=á=éłónnçść=wóéçwáÉdzá=EcêancÉëcÜánáI=OMMPW=OOJOPFK== tażnóm=wódaàÉ=ëáę=faâtI=áż=dzáÉcá=znacznáÉ=częścáÉà=twçêzółó=ëamçdzáÉänÉ=á= ëéçntanácznÉ= wóéçwáÉdzá= w= àęzóâu= çbcóm= na= äÉâcàacÜ= çéaêtócÜ= na= ántÉêaâcàáK= aÉcóduàącą=êçäę=çdgêówał=tu=nauczócáÉäI=âtóêó=éçtêafáł=nawáązać=âçntaât=ÉmçcàçJ naänó=z=âäaëąK=mêzÉéêçwadzçnÉ=anaäázó=àaâçścáçwÉ=á=áäçścáçwÉ=matÉêáału=badawczÉJ gç=wëâazuàąI=żÉ=dzáÉcá=dóëéçnçwałó=dużóm=éçtÉncàałÉmI=âtóêó=umçżäáwáa=ám=ëaJ mçdzáÉänÉ=mówáÉnáÉ=àuż=w=éáÉêwëzócÜ=máÉëáącacÜ=nauâáK=Autçêzó=badań=éêçéçnuJ ją=zatÉm=ëéçàêzÉć=na=nauâę=àęzóâa= çbcÉgç=z=ánnÉà= éÉêëéÉâtówó= –=uważaàąI=żÉ=àÉët= çn= éêzóëwaàanó= éçéêzÉz= âçnâêÉtnÉ= dzáałanáÉ= z= ánnómá= á= däatÉgç= tÉż= éêçéçnuàą= zaëtąéáć= dçtócÜczaëçwÉ= mÉtçdó= nauczanáa= fçêmamá= çéaêtómá= na= ántÉêaâcàá= á= wëéóänóm=dzáałanáu=àęzóâçwóm=z=êówáÉśnáâamá=EcêancÉëcÜánáI=OMMPW=OQFK== oównáÉż= wónáâá= badanáa= maàącÉgç= na= cÉäu= çcÉnę= éçzáçmu= àęzóâçwÉgç= dzáÉcá=w=zaâêÉëáÉ=mówáÉnáaI=éêzÉéêçwadzçnÉgç=na=zaâçńczÉnáÉ=dwuäÉtnáÉgç=cóâäu= nauâá= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= w= wóbêanócÜ= ëzâçłacÜ= mółnçcnÉà= kadêÉnááJtÉëtfaäááI= wëâazuàą= na= âçnáÉcznçść= zmáanó= dçtócÜczaëçwÉà= âçncÉécàá= nauczanáa= EdêççtJ táäâÉn=á=qÜĆêmannI=OMMTFK=mêóbâa=badawcza=çbàęła=NQMM=ucznáów=âäaë=czwaêtócÜI= badanáÉ= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= éçéêzÉcznóm= éêzÉéêçwadzçnç= w= maàu= OMMTK= aanÉ= áäçJ ścáçwÉ=á=àaâçścáçwÉ=zÉbêanç=na=éçdëtawáÉ=tÉëtu=âçméÉtÉncàá=àęzóâçwÉà=ëâładaàąJ cÉgç=ëáę=z=dwócÜ=zadańK=máÉêwëzÉ=éçäÉgałç=na=éêzÉéêçwadzÉnáu=dáaäçgu=z=nauczóJ cáÉäÉm=á=ëéêawdzałç=umáÉàętnçść=ántÉêaâcàá=w=ëótuacàá=éáÉêwëzÉgç=ëéçtâanáa=z=nçJ wç=éçznaną=çëçbąK=mçdczaë=dêugáÉgç=zadanáa=dzáÉcá=çéáëówałó=çbêazÉâK=== tónáâá=éêzÉéêçwadzçnÉgç=tÉëtu=wëâazuàąI=żÉ=dzáÉcá=éçtêafáłó=tóäâç=w=częJ ścá= wÉàść= w= ántÉêaâcàę= z= nauczócáÉäÉm= –= na= éçëtawáçnÉ= éótanáa= udzáÉäałó= cç= éêawda= éçéêawnócÜ= çdéçwáÉdzáI= àÉdnaâ= tóäâç= cç= dzáÉëáątó= uczÉń= bół= w= ëtanáÉ= ëamçdzáÉänáÉ=zadać=éótanáÉ=w=àęzóâu=çbcómK=t=éçëumçwanáu=wónáâów=dêugáÉJ gç= zadanáa= autçêzó= éçdâêÉśäaàą= wóëçâá= éçzáçm= çéançwanáa= éêçduâtównÉgç= słçwnáctwa= –= dçtóczó= tç= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= êzÉczçwnáâówK= tóéçwáÉdzá= dzáÉcá= bółó=dçść=âêótâáÉ=á=ëâładałó=ëáę=z=àÉdnÉgç=wóêazu=á=fêagmÉntów=zdańK=qóäâç=NMB= ucznáów=bóła=w=ëtanáÉ=çéáëać=çbêazÉâ=za=éçmçcą=ëéóànócÜ=âêótâácÜ=zdańK==

N4U


mêçbäÉmatóâa=ëéêawnçëcá=mówáÉnáa=wÉ=wczÉënçëzâçänÉà=Éduâacàá=àęzóâçwÉà=…

ka=éçdëtawáÉ=çbëÉêwacàá=zacÜçwań=ucznáów=éçdczaë=wóâçnówanáa=zadań= tÉëtçwócÜI=ëtwáÉêdzçnç=dużą=gçtçwçść=dç=âçmunáâçwanáa=ëáę=w=àęzóâu=çbcómI= mámç=dÉfácótów=w=zaâêÉëáÉ=çdéçwáÉdnácÜ=śêçdâów=àęzóâçwócÜK=azáÉcá=náÉ=bałó= ëáę=éçéÉłnáać=błędówI=éçdÉàmçwałó=êózóâç=âçmunáâacóànÉ=ëtçëuàąc=êóżnçêçdnÉ= ëtêatÉgáÉI= w= cÉäu= wóêażÉnáa= ëwçácÜ= ántÉncàá= w= àęzóâu= angáÉäëâámK= rznaàÉ= ëáęI= żÉ= tÉn= éçtÉncàał= dzáÉcá= naäÉżó= çdéçwáÉdnáç= wóâçêzóëtać= w= éäançwanáu= nauczanáa= na= ÉtaéáÉ= wczÉënçëzâçänómK= iÉâcàÉ= àęzóâa= çbcÉgç= éçwánnó= dawać= mçżäáwçść= êçzwáàanáa=umáÉàętnçścá=ëłucÜanáa=á=mówáÉnáa=éçéêzÉz=fazó=äÉâcàá=çéaêtÉ=na=ántÉJ êaâcàáK= azáęâá= tóm= dzáałanáçm=ëtwçêzó= ëáę=dzáÉcáçm= mçżäáwçść=éêçduâtównÉgç= użócáa= àęzóâa= çbcÉgç= w= natuêaänócÜ= waêunâacÜ= âçmunáâacóànócÜK= katçmáaët= nauâa= àęzóâa= éçwánna= bóć= êównáÉż= çéaêta= na= êÉfäÉâëóànóm= éçdÉàścáu= dç= àÉgç= ÉäÉmÉntów=–= éêzÉanaäázçwanÉ=błędó=àęzóâçwÉ=dzáÉcá= śwáadcząI= żÉ=éçtêafáą=çnÉ= uçgóänáać=á=ÉâëéÉêómÉntçwać=z=àęzóâáÉmK==

= 4K Badania wdrożeniowoJewaluacójne

_adanáÉ=éêzÉéêçwadzçnÉ=éêzÉz=pambanáë=máałç=na=cÉäu=çcÉnáć=funâcàçnçwanáÉ= nçwÉà= âçncÉécàá= nauczanáa= çéaêtÉà= na= wëéóänócÜ= dzáałanáacÜ= àęzóâçwócÜ= w= âäaëáÉK=hçncÉécàa=ta=çéáÉêa=ëáę=na=ántÉêaâcàçnázmáÉ=_êunÉêa=á=tÉçêáá=fáguêacàá=bäáaJ ëaK= waâłada= çnaI= żÉ= dzáÉcâç= uczó= ëáę= àęzóâa= çbcÉgç= éç= tç= bó= uczÉëtnáczóć= w= éêçcÉëáÉ=âçmunáâacàáI=a=éêzóëwaàa=ëçbáÉ=çbcçàęzócznó=âçd=éçéêzÉz=wëéółéêacę= z=ánnómá=dzáÉćmá=á=nauczócáÉäÉmK=t=tóm=éêçcÉëáÉ=zaêównç=ëłucÜanáÉ=àaâ=á=móJ wáÉnáÉ= çdgêówaàą= êównçêzędną= êçäę= –= badanáa= ÉméáêócznÉ= wëâazuàą= na= zaäÉżJ nçść=éçmáędzó=mçtówacàą=a=êçzwáàanáÉm=umáÉàętnçścá=mówáÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa= çbcÉgçK=oçzwáàanáÉ=mówáÉnáa=çéáÉêa=ëáę=na=naucÉ=àÉgç=ÉäÉmÉntów=éçéêzÉz=ëłuJ cÜanáÉI= ćwáczÉnáÉ= çdéçwáÉdnáÉà= wómçwóI= ámátacàę= á= éçëzÉêzanáÉ= ëłçwnáctwa= w= zaâêÉëáÉ=àęzóâa=ánëtêuâcàá=âäaëçwócÜ=á= zwêçtów=użówanócÜ=w=żócáu= cçdzáÉnnóm= EséracÜäÉrnçriÉntiÉrtÉ=hçJAâtiçnÉnFK=hładzáÉ=ëáę=àÉdnaâ=dużó=nacáëâ=na=tç=bó=zdanáa= tÉ=wóâçnówanÉ=bółó=w=gêuéáÉ=á=wëéáÉêałó=àÉà=dónamáâęK=kaàważnáÉàëzóm=àÉdnaâ= ÉäÉmÉntÉm=äÉâcàá=ëą=aâtównçścá=çéaêtÉ=na=wëéóänóm=éêzÉżówanáu=àęzóâa=çbcÉgç= EséracÜÉräÉbnisbÉtçntÉ=hçJAâtiçnÉnF=–=éêçéçnuàÉ=ëáę=taâáÉ=fçêmó=éêacóI=gdzáÉ=mçżäáJ wa=będzáÉ=w=máaêę=natuêaäna=ántÉêaâcàa=ucznáçwáÉJnauczócáÉäK=hçncÉécàa=çdêzuJ ca=siäÉnt=éÉriçdI=tzwK=éêawç=dç=cáëzó=çêaz=têadócóànÉ=fçêmó=éêacó=zÉ=ëłçwnáctwÉmI= éçäÉgaàącÉ=na=fazacÜ=wéêçwadzÉnáaI=ćwáczÉnáa=á=zaëtçëçwanáaK=EpambanáëI=OMMTW= NPTJNRVX=OMMUW=SMJSSFK== tdêçżÉnáÉ=nçwÉà=âçncÉécàá=nauczanáa=á=àÉà=Éwaäuacàa=éêzÉéêçwadzçnÉ=zçJ ëtałó=w=çéaêcáu=ç=ëtudáum=éêzóéadâuK=_adanáa=éêçwadzçnÉ=bółó=głównáÉ=w=mÉtçJ dçäçgáá=àaâçścáçwÉàI=çéáÉêaàącÉà=ëáę=na=zaëadacÜ=badań=w=dzáałanáuK=t=cÉäu=zaéÉwJ náÉnáa= àaâ= naàwáęâëzÉgç= ëtçénáa= ugêuntçwanáa= wáÉdzó= zaëtçëçwanç= têáanguäacàę= badaczóI= źêódÉł= á= mÉtçdK= _adanáÉ= éêzÉéêçwadzçnç= w= tÉêmánáÉ= çd= âwáÉtnáa= dç= äáéca= OMMQ= w= dwócÜ= êóżnócÜ= ëzâçłacÜ= éçdëtawçwócÜK= mêóbâa= badawcza= çbÉàJ mçwała=dwáÉ=âäaëó=éáÉêwëzÉ=–=gêuéę=uczącą=ëáę=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=á=gêuéę=uczącą= ëáę= àęzóâa= fêancuëâáÉgçK= aanÉ= zÉbêanÉ= zçëtałó= na= éçdëtawáÉ= çbëÉêwacàá= äÉâcàáI=

N49


bwa=táÉëzczÉczóńëâa

máâêçanaäáz=wóbêanócÜ=ëÉâwÉncàá=äÉâcàá=w=çéaêcáu=ç=nagêanáa=wádÉçI=éêçtçâçłówI= anâáÉtI=anâáÉt=ëamççcÉnó=ucznáówI=wówáadów=á=dzáÉnnáâów=badańK=dłównÉ=éótaJ náa= badawczÉ= çdnçëzą= ëáę= dç= êçäá= aâtównçścá= çéaêtócÜ= na= wëéóänóm= dzáałanáu= jęzóâçwóm=w=êçzwáàanáu=umáÉàętnçścá=ántÉêaâcàá=w=àęzóâu=çbcómI=dç=àęzóâa=ucznáa= á= nauczócáÉäa= w= têaâcáÉ= âçmunáâacàáI= dç= tÉcÜnáâ= nauczanáa= êçzwáàaàącócÜ= êównçJ czÉśnáÉ= êçzumáÉnáÉ= zÉ= ëłucÜu= á= mówáÉnáÉK= mçnadtç= badanáÉ= dçëtaêcza= danócÜ= w= zaâêÉëáÉ=êçzwçàu=àęzóâçwÉgç=á=ëtêatÉgáá=uczÉnáa=ëáę=dzáÉcá=w=éáÉêwëzóm=êçâu=nauâá= jęzóâa=çbcÉgç=na=ÉtaéáÉ=wczÉënçëzâçänóm=EpambanáëI=OMMTW=USJUTFK== tónáâá=badań=éçâazuàąI=żÉ=êçzwóà=umáÉàętnçścá=âçmunáâacóànócÜ=w=àęzóJ âu=çbcóm=àÉët=àuż=mçżäáwó=na=éçczątâçwóm=ÉtaéáÉ=nauâá=éçéêzÉz=wéêçwadzÉJ náÉ= faz= äÉâcàá= çéaêtócÜ= zaêównç= na= ëéêawnçścáacÜ= êÉcÉétównócÜ= á= éêçduâtówJ nócÜK= waëtçëçwanáÉ= nçwÉà= âçncÉécàá= nauczanáa= çéaêtÉà= na= dzáałanáacÜ= àęzóâçJ wócÜ=w=żadnóm=ëtçénáu=náÉ=wéłówa=náÉâçêzóëtnáÉ=na=éêçcÉë=éêzóëwaàanáa=àęzóâa= çbcÉgçK=azáÉcá=ucząc=ëáę=éçéêzÉz= dçśwáadczÉnáÉ=a=náÉ=çbëÉêwacàęI=maàą=mçżäáJ wçść=w=znacznáÉ=wáęâëzóm=ëtçénáu= ëtçëçwać=àęzóâ= çbcó=na=äÉâcàáK=Anaäáza= éçJ êównawcza= wóéçwáÉdzá= badanócÜ= nauczócáÉäá= á= ucznáów= wëâazuàÉI= żÉ= zaëtçëçJ wanáÉ= w= nauczanáu= ëÉâwÉncàá= äÉâcàá= çéaêtócÜ= na= ántÉêaâcàá= daàÉ= dzáÉcáçm= wáÉäÉ= mçżäáwçścá= éêçduâtównÉgç= użócáa= śêçdâów= àęzóâçwócÜ= éêzó= êównçczÉënóm= êçzwáàanáu=umáÉàętnçścá=êçzumáÉnáa=zÉ=ëłucÜuK=rëtnÉ=êÉaâcàÉ=àęzóâçwÉ=ucznáów= na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=wónçëzą=RMB=całoścá=wóéçwáÉdzáI=a=na=äÉâcàacÜ= jęzóâa= fêancuëâáÉgç=QNITB= Eëą= tç=zaêównç= êÉaâcàÉ=całÉà=âäaëó=àaâ= á= wóéçwáÉdzá= éçàÉdónczócÜ=ucznáówFK=ka=éçdâêÉśäÉnáÉ=zaëługuàÉ=faâtI=żÉ=ëą=tç=éêzÉdÉ=wëzóëtJ âám=ëamçdzáÉänÉI=ëéçntanácznÉ=wóéçwáÉdzá=uëtnÉ=ç=długçścá=nawÉt=dç=T=wóêaJ zów=EpambanáëI=OMMTW=PRNJPRPFK=fcÜ=anaäáza=äÉâëóâaänçJëâładnáçwa=éçâazuàÉI=żÉ= OLP= êÉaâcàá= uëtnócÜ= ëâłada= ëáę= z= àÉdnçJ= á= dwuwóêazçwócÜ= wóéçwáÉdzáI= çâçłç= NLP=ëtançwáą=wóéçwáÉdzá=ç=długçścá=çd=têzÉcÜ=dç=ëáÉdmáu=wóêazówK=kaàczęścáÉà= ëtçëçwanómá= złożÉnáamá= wóêazçwómá= ëą= taâáÉ= éçłączÉnáa= àaâW= êçdzaànáâ= á= êzÉJ czçwnáâI= zaámÉâ= éótaàącó= á= zaámÉâ= çëçbçwó= çêaz= éêzómáçtnáâ= á= êzÉczçwnáâK= `zaëçwnáâ=éçàawáa=ëáę=w=wóéçwáÉdzáacÜ=dłużëzócÜ=będącócÜ=éêómaênómá=ëtêuâJ tuêamá= àęzóâçwómá= çéançwanómá= ámátacóànáÉK= Autçêâa= wóëuwa= ÜáéçtÉzęI= żÉ= zdanáa= dwuwóêazçwÉ= dzáÉcá= buduàą= ëamçdzáÉänáÉ= w= çéaêcáu= ç= êÉgułó=użówanáa= jęzóâaI=dłużëzÉ=natçmáaët=zaéamáętówanÉ=á=çdtwaêzanÉ=ëą=w=całoścá=w=çéaêcáu=ç= ámátacàę=EpambanáëI=OMMTW=PSMJPSNFK== jáâêçanaäázó=ëÉâwÉncàá=äÉâcàá=çéaêtócÜ=na=ántÉêaâcàá=dçëtaêczaàą=danócÜ=maJ jącócÜ=na=cÉäu=wóàaśnáÉnáÉ=w=àaâácÜ=ëótuacàacÜ=dzáÉcá=ëtçëuàą=àęzóâ=çàczóëtó=á=máÉJ ëzanâá=àęzóâçwÉK=Autçêâa=uważaI=żÉ=ucznáçwáÉ=użówaàą=ácÜ=àaâç=ëtêatÉgáá=âçméÉnJ ëacóànócÜI= âçmunáâacóànócÜ= á= âçgnátównócÜK= azáÉcá= naàczęścáÉà= éêzÉcÜçdzą= na= jęzóâ=çàczóëtó=á=wóâçêzóëtuàą=máÉëzanâá=àęzóâçwÉ=w=mçmÉncáÉI=gdó=bêaâ=ám=śêçdJ âów=àęzóâçwócÜ=dç=wóêażÉnáa=danócÜ=ántÉncàá=w=àęzóâu=çbcómI=a=náÉ=éçtêafáą=ácÜ= éêzÉâazać=za=éçmçcą śêçdâów=náÉwÉêbaänócÜ=á= éaêawÉêbaänócÜK=ozadzáÉà=w=cÉäu= êÉfäÉâëàá=àęzóâçwÉà=w=fçêmáÉ=tzwK=głośnÉgç=móśäÉnáaK=Autçêâa=uważaI=żÉ=ëtçëçwaJ náÉ=máÉëzanÉâ=àęzóâçwócÜ=mçżÉ=śwáadczóć=ç=wáÉdzó=àęzóâçwÉà=w=zaâêÉëáÉ=ëâładná= çbcçàęzócznÉà= –= dzáÉcá= bçwáÉm= w= ëéçëób= śwáadçmó= uzuéÉłnáaàą= çdéçwáÉdnámá=

N50


mêçbäÉmatóâa=ëéêawnçëcá=mówáÉnáa=wÉ=wczÉënçëzâçänÉà=Éduâacàá=àęzóâçwÉà=…

wóêazamá=z=àęzóâa=çàczóëtÉgç=äuâá=w=wóéçwáÉdzáacÜ=w=àęzóâu=çbcómK=jáÉëzanâá=tÉ= éçàawáaàą=ëáę=częścáÉà=w= dêugám=êçâu= nauâáI=cç=ma=zwáązÉâ=z= baêdzáÉà=zaawanëçJ wanóm= çéançwanáÉm= çbu= ëóëtÉmów= àęzóâçwócÜK= Anaäáza= wóéçwáÉdzá= ucznáów= éçâazuàÉ= êównáÉżI= żÉ= wczÉënÉ= éêóbó= mówáÉnáa= náÉ= wéłówaàą= w= żadÉn= ëéçëób= náÉâçêzóëtnáÉ=na=çbcçàęzóczną=wómçwęK=oównáÉż=náÉ=maàą=náÉâçêzóëtnÉgç=wéłóJ wu=na=êçzwóà=umáÉàętnçścá=êçzumáÉnáa=zÉ=ëłucÜu=EpambanáëI=OMMTW=PRPJPRTFK==

RK modsumowanie lmówáçnÉ=éçwóżÉà=badanáa=ëtançwáą=wóbóê=aâtuaänócÜ=tÉndÉncàá=wÉ=wczÉënÉà= Éduâacàá= àęzóâçwÉà= w= káÉmczÉcÜK= waéêçéçnçwanÉ= êçzwáązanáa= znaàduàą= çdJ zwáÉêcáÉdäÉnáÉ=w=äácznócÜ=çéêacçwanáacÜ=mÉtçdócznócÜ=däa=nauczócáÉäá=àęzóâów= çbcócÜ=á=tóm=ëamóm=éçdÉàmuàą=éêóbę=éçłączÉnáa=tÉçêáá=z=éêaâtóâą=ëzâçänąK== tóâçêzóëtuàąc=zdçänçścá=dzáÉcá=dç=êÉfäÉâëàá=nad=àęzóâáÉm=á=éêçcÉëÉm=àÉgç= éêzóëwaàanáaI=çéêacçwanç=mçdÉä=wéêçwadzanáa=á=ćwáczÉnáa=nçwócÜ=ÉäÉmÉntów= jęzóâa=„çd=ámátacàá=dç=śwáadçmÉgç=użócáa=śêçdâów=àęzóâçwócÜ”=Esçn=dÉr=fmitaJ içn= zur= bÉwusstÉn= sÉrwÉndung= vçn= péracÜmittÉänFK= aäa= cÉäów= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç= zaadaétçwanç= z= éëócÜçäçgáá= éçznawczÉà= ëcÜÉmat= haêmáäçffJpmátÜa= –= zaâłada= çn=éêzÉàścáÉ=çd=éêçcÉëów=éçznanáa=éçśêÉdnáÉgç=dç=éêçcÉëów=éçznanáa=bÉzéçJ śêÉdnáÉgçK=waëtçëçwanáÉ=tÉgç=mçdÉäu=éçzwaäa=na=éêçduâcàę=àęzóâçwąI=âêÉatówJ nçść=á=mçżäáwçść=użócáa= éêómaênócÜ=ëtêuâtuê=àęzóâçwócÜ=çéançwanócÜ=ámátaJ cóànáÉ=w=nçwócÜ=âçntÉâëtacÜ=ëótuacóànócÜ=EjándtI=OMMSX=audÉâI=OMMSFK== mçdÉàmçwanÉ=ëą=êównáÉż=éêóbó=çéêacçwanáa=éçdëtawçwÉgç=ëłçwnáctwa=á= ëtêuâtuê= àęzóâçwócÜI= mçżäáwócÜ= dç= çéançwanáa= éêçduâtównÉgç= éêzÉz= dzáÉcá= uczącÉ=ëáę=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK=munât=wóàścáa=ëtançwá=éçzáçm=êçzwçàu=àęzóâçwÉgç= ucznáów= na= éçëzczÉgóänócÜ=ÉtaéacÜ=Éduâacàá= wczÉënçëzâçänÉàI=àaâ= êównáÉż= częJ ëtçtäáwçść=wóëtęéçwanáa=danÉgç=ëłçwnáctwa=w=àęzóâu=dzáÉcá=będącómá=êçdzámómá= użótâçwnáâamá= tÉgç= àęzóâa= Ejándt= á= tagnÉêI= OMMVFK= léêacçwówanáÉ= ëą=êównáÉż= naêzędzáa= dáagnçzuàącÉ= éçzáçm= çéançwanáa= umáÉàętnçścá= mówáÉnáa= w= àęzóâu= angáÉäëâámI=âtóêÉ=çéáÉêa=ëáę=na=êóżnócÜ=fçêmacÜ=dóëâuêëuI=w=zaäÉżnçścá=çd=wáÉâu= ucznáa=á=éçzáçmu=çéançwanáa=àęzóâa=EaáÉÜêI=OMMSX=aáÉÜê=á=cêáëcÜI=OMMUFK= mêzÉdëtawáçnÉ=badanáa= ÉméáêócznÉ=w= zaâêÉëáÉ=wczÉënÉà=Éduâacàá= àęzóâçJ wÉà= mçgą= ëtançwáć= êównáÉż= éêzóczónÉâ= dç= dóëâuëàá= nad= âëztałcÉnáÉm= àęzóâçJ wóm= w= éáÉêwëzócÜ= âäaëacÜ= ëzâçłó= éçdëtawçwÉà= w= mçäëcÉK= mêzÉéêçwadzçnç= àÉ= bçwáÉm= w= waêunâacÜ= badawczócÜI= âtóêÉ= w= náÉwáÉäâám= ëtçénáu= êóżnáą= ëáę= çd= éçäëâáÉgç=âçntÉâëtu=ÉduâacóànÉgç=na=tóm=ÉtaéáÉ=ëzâçänómK==

==== BfBifldoAcfA

= _äÉóÜäI= tK= OMMMK= crÉmdséracÜÉn= in= dÉr= drundscÜuäÉK= drundäagÉn= und= mraxisbÉiséiÉäÉK= eannçvÉêW=pcÜêçÉdÉäK=

N5N


bwa=táÉëzczÉczóńëâa

aáÉÜêI=_K=OMMSK=„cĆnf=qÜÉëÉn=zuê=_ÉuêtÉáäung=dÉê=péêÉcÜäÉáëtungÉn=ám=ÉêgÉbnáJ ëçêáÉntáÉêtÉn= bngäáëcÜuntÉêêácÜt= án= dÉê= dêundëcÜuäÉ”= EwF= cçrtscÜrittÉ= im= crĆÜÉn=crÉmdséracÜÉnäÉrnÉn=EêÉdK=kK=pcÜäĆtÉêFK=_ÉêäánW=`çênÉäëÉnK= aáÉÜêI=_KI=cêáëcÜI=pK=OMMUK=jarâ=tÜÉir=wçrdsK=pérÉcÜäÉistungÉn=im=bngäiscÜuntÉrricÜt=dÉr= drundscÜuäÉ=fördÉrn=und=bÉurtÉiäÉnK=_êaunëcÜwÉágW=tÉëtÉêmannK= audÉâI=gK=OMMS=„sçn=dÉê=fmátatáçn=zuê=bÉwuëëtÉn=sÉêwÉndung=vçn=péêacÜmátJ tÉänW= rntÉêêácÜtëÉánÜÉát= zum= jçdaävÉêb= can”= EwF= cçrtscÜrittÉ= im= crĆÜÉn= crÉmdséracÜÉnäÉrnÉn=EêÉdK=kK=pcÜäĆtÉêFK=_ÉêäánW=`çênÉäëÉnK= cêancÉëcÜánáI= oK= OMMPK= „bffázáÉnz= dÉë= cêĆÜuntÉêêácÜtëW= bÉgäÉátÉndÉ= cçêëcÜung= ám= oaÜmÉn= dÉê= cêÉmdëéêacÜÉnêÉfçêmÉn”K= pcÜäuëëbÉêÉácÜt= ĆbÉê= daë= ÉêëtÉ= cöêdÉêàaÜê=NKNKOMMNJOUKOKOMMOW=wwwKéÜáäKunáJëbKdÉLfêLêçmanáëtáâLäánguáëtáâL= äfL=at=MVKNMKOMMVK== dêççtJtáäâÉnI=_KI=qÜĆêmannI=bK=OMMTK=„iÉaên=tç=ëéÉaâ=bngäáëÜK=bánÉ=ptudáÉ=zÉágtI= daëë=hándÉê=ám=bngäáëcÜuntÉêêácÜt=dÉê=dêundëcÜuäÉ=mÉÜê=ëéêÉcÜÉn=ëçäätÉn”K= cçrum=pcÜuäÉ=NVLOW=ÜttéWLLaêcÜávKfçêumJëcÜuäÉKdÉLfëNVLmagfçêëcÜKÜtmä=at= MVKNMKOMMVK== jándtI=aK=OMMSK=„sçn=dÉê=fmátatáçn=zuê=bÉwuëëtÉn=sÉêwÉndung=vçn=péêacÜmátJ tÉänW=bán=nÉuÉë=rntÉêêácÜtëmçdÉä”=EwF=cçrtscÜrittÉ=im=crĆÜÉn=crÉmdséracÜÉnJ äÉrnÉn=EêÉdK=kK=pcÜäĆtÉêFK=_ÉêäánW=`çênÉäëÉnK= jándtI=aKI= pcÜäĆtÉêI=kK=OMMPK=bngäiscÜ=in=dÉn=häassÉn=P=und=QK=drundäagÉn=fĆr=ÉinÉn= ÉrgÉbnisçriÉntiÉrtÉn=rntÉrricÜtK=_ÉêäánW=`çênÉäëÉnK= jándtI= aKI= tagnÉêI= dK= OMMVK= fnnçvativÉr= bngäiscÜuntÉrricÜt= fĆr= diÉ= häassÉn= N= und= OK= _êaunëcÜwÉágW=tÉëtÉêmannK= oççëI=gK=OMMSK=„péêacÜÉêwÉêb=und=péêacÜéêçduâtáçn=ám=bngäáëcÜuntÉêêácÜt=dÉê= dêundëcÜuäÉ”= EwF= cçrtscÜrittÉ= im= crĆÜÉn= crÉmdséracÜÉnäÉrnÉn= EêÉdK= kK= pcÜäĆtÉêFK=_ÉêäánW=`çênÉäëÉnK== oççëI= gK= OMMTK= péracÜÉrwÉrb= und= péracÜérçduâtiçnK= iÉrnziÉäÉ= und= iÉrnÉrgÉbnissÉ= im= bngäiscÜuntÉrricÜt=dÉr=drundscÜuäÉK=qĆbángÉnW=kaêêK= pambanáëI= jK= OMMTK= péracÜÉ= aus= eandÉänK= bngäiscÜ= und= cranzösiscÜ= in= dÉr= drunndJ scÜuäÉK=iandauW=sÉêäag=bméáêáëcÜÉ=mädagçgáâK= pambanáëI=jK=OMMUK=„péêÉcÜÉn=ám=AnfangëuntÉêêácÜt=çdÉê=áët=pcÜwÉágÉn=dçäd?”= EwF=bngäiscÜ=untÉrricÜtÉn=in=häassÉ=N=und=O=EêÉdK=`ÜK=oÉánÜçädI=dK=`wáâFK=_ÉêJ äánW=`çênÉäëÉn=pcêáétçêK= tÉêäÉnI= bK= OMMTK= „wuëammÉnwáêâÉn= vçn= rntÉêêácÜtëzáÉä= und= cacÜdádaâtáâ= ám= cêÉmdëéêacÜÉnuntÉêêácÜt= dÉê= dêundëcÜuäÉ”= EwF= tÉgÉ=zu=andÉrÉn= péracÜÉn= und= huäturÉnK= cÉstscÜrift= fĆr= crau= mrçfK= arK= eÉidÉmariÉ= partÉr= EêÉdK= _K= ptÉánFK= eambuêgW=sÉêäag=aêK=hçvacK== tÉêäÉnI=bKI=_äÉutgÉI=`ÜKI=janzI=pK=OMMSK=„dêundäagÉn=fĆê=ÉánÉ=aádaâtáâ=dÉë=fêĆÜÉn= cêÉmdëéêacÜÉnuntÉêêácÜtë=–=wwáëcÜÉnÉêgÉbnáëëÉ=dÉê=táëëÉnëcÜftäácÜÉn=_ÉgJ äÉátung=dÉê=máäçtéÜaëÉ=crÉmdséracÜÉn=in=dÉr=drundscÜuäÉ=in=BadÉnJtĆrttÉmbÉrg”=EwF= cçrtscÜrittÉ=im=crĆÜÉn=crÉmdséracÜÉnäÉrnÉn=EêÉdK=kK=pcÜäĆtÉêFK=_ÉêäánW=`çênÉäëÉnK=

N52


jałgorzata Burzóńska

péÉcàaänó=lśrçdÉâ=pzâçänçJtócÜçwawczó= imK=jarii=drzÉgçrzÉwsâiÉà=w=miäÉ=

ibhCgA gĘwvhA lBCbdl w rCwkfbj kfbmbŁklpmoAtkvj jfbgpCbj BAaAŃ jbqlaĄ fkavtfarAikvCe mowvmAahÓt A foreign language lesson with a disabled pupil – the place of a case studó method qÜÉ=aêtácäÉ=éêÉëÉntë=éêÉäámánaêó=êÉëuätë=çf=êÉëÉaêcÜ=cçnductÉd=duêáng=bngJ äáëÜ=äanguagÉ=cäaëëÉëI=wátÜ=tÜÉ=caëÉ=ëtudó= mÉtÜçdI=amçng=éuéáäë=wátÜ=ántÉäJ äÉctuaä=dáëabáäátó=attÉndáng=a=éêámaêó=ëéÉcáaä=nÉÉdë=ëcÜççäK=qÜÉ=êÉëÉaêcÜ=waë= mÉant=tç=ÜÉäé=anëwÉê=tÜÉ=èuÉëtáçnë=êÉäatÉd=tç=tÜÉ=éçëëábáäátó=çf=áncçêéçêatJ áng=fçêÉágn=äanguagÉ=tÉacÜáng=án=tÜÉ=cçméêÉÜÉnëávÉ=éêçcÉëë=çf=tÜÉáê=êÉÜabáäJ átatáçnI=and=ÉëéÉcáaääó=tÜÉ=dÉvÉäçémÉnt=çf=ándáváduaä=cçgnátávÉ=ëâáääë=aë=wÉää= aë=tÜÉ=mçtÜÉê=tçnguÉ=cçmmandK=qÜÉ=aêtácäÉ=ÉméÜaëázÉë=tÜÉ=advantagÉë=çf= êÉëÉaêcÜ=baëÉd=çn=a=caëÉ= ëtudó=wÜácÜ=ÉnabäÉë=tÜÉ=êÉëÉaêcÜÉê=tç=aééäó= tÜÉ= éêáncáéäÉ= çf=ándáváduaäázatáçn=and=tÜÉ= têÉatmÉnt=çf=ÉvÉêó= éuéáä= aë=a=ëubàÉct= nç=mattÉê=wÜat=tÜÉ=dÉvÉäçémÉntaä=baêêáÉêë=maó=bÉK=

= = NK tstęp

= mêÉzÉntçwanó=êÉfÉêat=àÉët=éêóbą=wëtęénÉà=êÉfäÉâëàáI=dçtóczącÉà=wóbêanócÜ=aëéÉâJ tów= badańI= éêçwadzçnócÜ= mÉtçdą= ándówáduaänócÜ= éêzóéadâówI= na= äÉâcàacÜ= jęzóâa=çbcÉgç=z=ucznáamá=z=náÉéÉłnçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną=w=ëtçénáu=äÉââámK= mçdëtawçwóm=cÉäÉm=badań=bółç=znaäÉzáÉnáÉ=mçżäáwçścá=włączÉnáa=nauâá=àęzóâa= çbcÉgç=w=całoścáçwó=éêçcÉë=ácÜ=êÉÜabáäátacàáI=zwłaëzcza=w=éłaëzczóźnáÉ=uëéêawJ náanáa=éçëzczÉgóänócÜ=zdçänçścá=éçznawczócÜ=çêaz=znaàçmçścá=àęzóâa=çàczóëtÉJ gçK=w=tÉgç=wzgäędu=éêzÉdëtawáę=naàéáÉêw=uzaëadnáÉnáÉ=wóbçêu=wëâazanÉà=mÉtçJ dó= dç= badań= éêçwadzçnócÜ= z= ucznáamá= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉäÉâtuaänąI=

N5P


jałgçêzata=_uêzóńëâa

naëtęénáÉ= zaéêÉzÉntuàę= éçêtêÉt= wóbêanÉgç= dzáÉcâa= z= gêuéó= çbàętÉà= badanáamáK= `ałość=zçëtanáÉ=éçdëumçwana=wÉ=wnáçëâacÜ=âçńcçwócÜI=ëtançwáącócÜ=wëtęéJ nÉ=éçdëumçwanáÉ=badańK=

= OK Badanie metodą indówidualnóch przópadków

= t= éÉêëéÉâtówáÉ= badawczÉàI= êÉaäázçwanáÉ= éêzÉz= nauczócáÉäa= zaëad= autçnçmáá= á= éçdmáçtçwçścá= ucznáa= umçżäáwáa= mu= wóbóê= çdéçwáÉdnáÉà= mÉtçdó= badańK= w= wáÉäu= wzgäędówI= mÉtçda= ándówáduaänócÜ= éêzóéadâów= mçżÉ= náÉ= tóäâç= umçżäáJ wáać= nauczócáÉäçwá= ëtçëçwanáÉ= w= éêaâtócÉ= zaëadó= ándówáduaäázacàáI= äÉcz= taâżÉ= wéłówać=na=éÉłnáÉàëzÉ=éçznanáÉ=dzáÉcáI=âtóêóm=éçmaga= zdçbóć=wáÉdzę=á=umáÉJ jętnçścáK= azáęâá=zaëtçëçwanáu=wëâazanÉà= mÉtçdó= badacz=mçżÉ= máÉć=mçżäáwçść= dçâładnáÉàëzÉgç=zêçzumáÉnáa=äácznócÜ=baêáÉê=w=éÉłnóm=éçznawanáu=á=êçzumáÉJ náu= złożçnçścá= śwáataI= âtóêÉ= éçàawáaàą= ëáę= w= éêzóéadâu= náÉéÉłnçëéêawnçścá= ántÉäÉâtuaänÉàK= _ędąc= zatÉm= çéáëÉm= àÉdnçëtâçwócÜ= zmagań= âçnâêÉtnócÜ= çëóbI= mÉtçda=ándówáduaänócÜ=éêzóéadâów=ëtwaêza=àÉdnçczÉśnáÉ=éłaëzczóznę=däa=éÉłJ náÉàëzÉà=ántÉêéêÉtacàá=âçntÉâëtu= badanÉgç=wócánâa=êzÉczówáëtçścá=ëéçłÉcznÉàK=t= àÉà= cÉntêum= zawëzÉ= éçzçëtaàÉ= çëçba= –= éçdmáçtI= âtóêó= wëéółtwçêzó= á= twóêczç= éêzÉâëztałca=ëwçàÉ=çtçczÉnáÉK= gÉdną=z=éçdëtawçwócÜ=éêzÉëłanÉâ=wóbçêu=mÉtçdó=ándówáduaänócÜ=éêzóéadJ âów=dç=badanáa=ucznáów=z=náÉéÉłnçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną=w=ëtçénáu=äÉââám=na= äÉâcàacÜ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=bółç=założÉnáÉI=żÉ=dzáęâá=àÉà=zaëtçëçwanáu=badacz=mçżÉ= éçłożyć=„ëáänáÉàëzó=nacáëâ=na=éêçcÉëó=zacÜçdzącÉ=w=âäaëáÉ=ëzâçänÉà=náż=na=máÉêzaänÉ= éêçduâtó=w=éçëtacá=éÉwnócÜ=wónáâów=dódaâtócznócÜ=czó=wócÜçwawczócÜ”I=a=tóm= ëamóm=éÉłnáÉà=zêçzumáÉć=á=çcÉnáć=znaczÉnáÉ=éçdÉàmçwanócÜ=w=âäaëáÉ=çddzáałówań= Ehçmçêçwëâa= NVUVW= NUFK= azáęâá= tÉmu= głównó= aâcÉnt= éadał= na= anaäázçwanáÉ= naJ uczanáaJuczÉnáa=ëáę=çêaz=àÉgç=uwaêunâçwań=w=âäaëáÉ=ëzâçänÉàK= fëtçta=ëtudáum=éêzóéadâu=éçäÉga=na=gêçmadzÉnáu=ánfçêmacàá=ç=wóbêanócÜ= éêzÉz= badacza= çëçbacÜI= w= ëfÉêzÉ= fázócznÉàI= éëócÜácznÉà= á= ëéçłÉcznÉà= EŁçbçcâá= NVVVW=OQTFK=t=éêzóéadâu=badanáa=ucznáów=z=náÉéÉłnçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną= w= ëtçénáu= äÉââám= danÉ= tÉ= mçgą= éçmóc= w= uëtaäÉnáuI= éçëtuäçwanÉà= na= gêuncáÉ= éÉdagçgáâá= ëéÉcàaänÉàI= wëzÉcÜëtêçnnÉà= dáagnçzó= á= éêçgnçzó= ácÜ= êçzwçàuK= táążÉ= ëáę= tç= z= çéêacçwanáÉmI= dçëtçëçwanócÜ= dç= éçtêzÉb= á= mçżäáwçścá= dzáÉcáI= adÉJ âwatnócÜ= çddzáałówań= tÉêaéÉutócznócÜI= âtóêócÜ= éêçwadzÉnáÉ= umçżäáwá= uëéêawnáanáÉ=zabuêzçnócÜ=ëfÉê=êçzwçàçwócÜK== `ÉäÉm= éêzóàętóm= na= wëtęéáÉ= éêÉzÉntçwanócÜ= badańI= éêçwadzçnócÜ= wśêód= ucznáów= pzâçłó= mçdëtawçwÉà= péÉcàaänÉgç= lśêçdâa= pzâçänçJ tócÜçwawczÉgç=w=máäÉI=bóła=çbëÉêwacàa=mçżäáwçścá=éêçwadzÉnáa=çddzáałówań= uëéêawnáaàącócÜ= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= çbcÉgç= z= dzáÉćmá= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉäÉâtuaäną= w= ëtçénáu= äÉââámI= âtóêa= umçżäáwáłabó= àÉdnçczÉśnáÉ= udzáÉäÉnáÉ= çdéçwáÉdzá=na=naëtęéuàącÉ=éótanáaW== - àaâ=á=na=áäÉ=nauâa=àęzóâa=çbcÉgç=w=badanÉà=gêuéáÉ=mçżÉ=ëtançwáć=część= éêçcÉëu=êÉÜabáäátacóànÉgç?=

N54


iÉâcàa=àÉzóâa=çbcÉgç=z=ucznáÉm=náÉéÉłnçëéêawnóm=máÉàëcÉm=badań=mÉtçdą=…

-

àaâáÉ=çbëzaêó=êçzwçàu=mçgą=bóć=bçgacçnÉ=dzáęâá=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgç?= àaâ= dzáęâá= naucÉ= àęzóâa= çbcÉgç= mçżna= uëéêawnáać= znaàçmçść= àęzóâa= çàczóëtÉgç?= mçëzuâáwanáÉ= zaâêÉëu= éêçwadzÉnáa= çddzáałówań= êÉÜabáäátacóànócÜ= na= äÉâcàacÜ= jęzóâa= çbcÉgç= dçéêçwadzáłç= dç= têaâtçwanáa= éêzóàętÉà= éłaëzczóznó= nauczanáaJ uczÉnáa=ëáę=àaâç=wóéadâçwÉà=wáÉäu=zàawáëâK== jÉtçda= ándówáduaänócÜ= éêzóéadâów= çâazała= ëáę= tu= éçmçcnaI= éçnáÉważ= umçżäáwáła= çbëzÉênąI= a= zaêazÉm= zándówáduaäázçwaną= cÜaêaâtÉêóëtóâę= çbëzaêu= badanÉà=êzÉczówáëtçścáI=a=zwłaëzcza=àÉà=éçdmáçtówK=hażdó=uczÉń=éçddanó=badaJ náu= tç=àÉdnçëtâa=ç=ëwçáëtócÜ=cÉcÜacÜ=w=éłaëzczóźnáÉ=báçéëócÜçëéçłÉcznÉàI= mçcJ nócÜ=á=ëłabócÜ=ëtêçnacÜI=zêóżnácçwanóm=éçzáçmáÉ=êçzwçàu= éçëzczÉgóänócÜ=ëfÉêI= âtóêÉ=maàą=wéłów=na=uczÉnáÉ=ëáę=àęzóâa=çbcÉgçK=ptąd=wóbóê=mÉtçdóI=âtóêa=éçäÉga= na= „éÉłnóm=éçznanáu=á= çcÉnáÉ= êçzwçàu= àÉdnçëtâáI= aâtuaänÉgç=éçzáçmu= tÉgç=êçzJ wçàu= á= éçdàęcáu= na= tÉà= éçdëtawáÉ= çdéçwáÉdnácÜ= dzáałań= –= aäbç= wzmacnáaàącócÜI= aäbç=âçêÉâtównócÜ=á=naéêawczócÜ”=E_aêançwácz=OMMNW=NNVFK=gÉdnçczÉśnáÉ=badanáa= ç=cÜaêaâtÉêzÉ=àaâçścáçwómI=a=zwłaëzcza=ëtudáum=éêzóéadâu=mçgą=tçêçwać=dêçgę= dç= całoścáçwÉgç= éçznanáa= çbëzaêu= badanÉà= êzÉczówáëtçścáI= zwłaëzcza= éçéêzÉz= mçżäáwçść=uwóéuâäÉnáa=àÉgç=náÉéçwtaêzaänÉgç=wómáaêu=EéçêK=quêäÉàëâa=NVVUFK= t= cÉntêum= badań= éêçwadzçnócÜ= mÉtçdą= ándówáduaänócÜ= éêzóéadâów= éçzçëtaàÉ=uczÉńI=ëtąd=éçàawáaàącÉ=ëáę=w=ácÜ=têaâcáÉ=mçżäáwçścá=çdâêówanáa=àÉgç= ëáł=êçzwçàçwócÜI=âtóêÉ=mçgą=wëéçmagać=çddzáałówanáa=êÉÜabáäátacóànÉK=t=ëzÉêJ ëzóm=âçntÉâścáÉ=natçmáaët=badanáa=tÉgç=tóéu=mçgą=ëtómuäçwać=„dzáałanáa=éêçJ wadzącÉ=âu=äÉéëzÉmu=êçzumáÉnáu=éêçbäÉmów=çëób=náÉéÉłnçëéêawnócÜI=a=äÉéëzÉ= zêçzumáÉnáÉ=dç=adÉâwatnócÜ=fçêm=éçmçcó=á=wëéaêcáa”=E_aêançwácz=OMMNW=NOPFK= t=tÉà=éÉêëéÉâtówáÉI=badanáÉ=za=éçmçcą=ëtudáum=éêzóéadâuI=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa= çbcÉgç= z= ucznáamá= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉäÉâtuaäną= w= ëtçénáu= äÉââámI= tç= ëzanëa= zêçzumáÉnáa= wáÉäu= têudnçścá= w= uczÉnáu= ëáęI= na= àaâáÉ= naéçtóâaàąK= gÉdnçJ czÉśnáÉ=àÉët=tç=taâżÉ=ëzanëa=na=éçëzuâáwanáÉ=mçżäáwçścá=ácÜ=éêzÉzwócáężanáaK= mçdëumçwuàącI=wóbóê=mÉtçdó=badań=éçéêzÉdzçnó=bół=êÉfäÉâëàą=dçtócząJ cą= mçżäáwçścá= àaâ= naàéÉłnáÉàëzÉgç= éçznanáa= ucznáa= á= ëzanë= wóâçêzóëtanáa= àÉgç= mçcnócÜ=ëtêçn=dç=âçnëtêuçwanáa=çddzáałówań=êÉÜabáäátacóànócÜ=éêçwadzçnócÜ= na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK==

= PK rczeń z niepełnosprawnością intelektualną jako podmiot badania

= waëtçëçwanáÉ= mÉtçdó= ándówáduaänócÜ= éêzóéadâów= ëtałç= ëáę= taâżÉ= éêzóczóną= éçgłębáçnÉà= êÉfäÉâëàá= dçtóczącÉà= áëtçtó= náÉéÉłnçëéêawnçścá= ántÉäÉâtuaänÉàK= `zó= éçwánna=bóć=çna=çéáëówana=àÉdónáÉ=z=éunâtu=wádzÉnáa=utêudnáÉń=w=uczÉnáu=ëáę=á= funâcàçnçwanáu= w= ëéçłÉczÉńëtwáÉ?= lâazuàÉ= ëáęI= żÉ= zdáagnçzçwanáÉ= náÉéÉłnçJ ëéêawnçścá=ántÉäÉâtuaänÉà=u=dzáÉcâa=náÉàaâç=áméäáâuàÉ=têaâtçwanáÉ=gç=àaâç=ucznáa= ëéÉcàaänÉgçI=àÉdónáÉ=z=éunâtu=wádzÉnáa= têudnçścá=á=baêáÉêI= a= náÉ=àaâç=çëçbó=éçJ ëáadaàącÉà=çbçâ=ëłabócÜ=taâżÉ=mçcnÉ=ëtêçnóK==

N55


jałgçêzata=_uêzóńëâa

mçnáÉważ=äÉâcàa=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=ëtała=ëáę=máÉàëcÉm=badań=mÉtçdą=ánJ dówáduaänócÜ= éêzóéadâówI= ëâutâáÉm= ácÜ= éêçwadzÉnáa= àÉët= cÜaêaâtÉêóëtóâa= éçJ ëzczÉgóänócÜ= ucznáów= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉäÉâtuaäną= w= ëtçénáu= äÉââámI= dçâçnana= w= wóbêanócÜ= ëfÉêacÜK= aç= wëtęénÉà= éêÉzÉntacàá= wónáâów= badań= wóJ bêanç=éçêtêÉt=aawádaK= mortret aawida ucznáa=âäaëó=s=ëzâçłó=éçdëtawçwÉà=ëéÉcàaänÉà= mçzáçm= êçzwçàu= ántÉäÉâtuaänÉgçW= uéçśäÉdzÉnáÉ= umóëłçwÉ= w= ëtçénáu= äÉââám= ç= náÉznanÉà=Étáçäçgáá= oçdzánaW=éÉłnaI=młçdëzó=bêat= ptçéáÉń=zaántÉêÉëçwanáa=êçdzáców=éçëtęéamá=dzáÉcâaW=éêzÉcáętnó= tczÉśnáÉàëzÉ=dçśwáadczÉnáa=ÉduâacóànÉW=ëzâçła=çgóänçdçëtęéna=Ef=âäaëa=ëzâçłó= éçdëtawçwÉàF= waàęcáa= ëéÉcàaäáëtócznÉW=aêtÉtÉêaéáa= EgłównáÉ=z= éçwçdu= náëâáÉgç=êçzwçàu= mçtçJ êóâá=małÉàFI=äçgçéÉdáa=Ez=uwagá=na=wadę=zgêózuF= = lgólna charakteróstóka uczniaW t= zaâêÉëáÉ= uëéçëçbáÉnáa= á= zacÜçwanáa= uczÉń= àÉët= zdóëcóéäánçwanó= á= taâtçwnóI= naàczęścáÉà= êÉaguàÉ= adÉâwatnáÉ= dç= ëótuacàáK= gÉgç= âçncÉntêacàa= uwagá= na= zadanáu= zaäÉżó=çd=ëtçénáa=zaántÉêÉëçwanáa=tÉmatÉmI=aäÉ=z=êÉgułó=àÉët=éêawádłçwaK=mçtêafá= cÜętnáÉ= wëéółéêacçwać= w= gêuéáÉI= éêzÉëtêzÉga= nçêm= ëéçłÉcznócÜK= káÉ= wómaga= ëtałÉà= éçmçcó= nauczócáÉäaI= cÜçć= zabáÉga= ç= àÉgç= uwagę= á= éçcÜwałóK= t= zaâêÉëáÉ= ëéêawnçścá=manuaänÉà=náÉ=zawëzÉ=éçéêawnáÉ=çdtwaêza=âëztałtó=fáguê=á=éêçéçêcàÉ= éçëtacáI=êóëunÉâ=wóéÉłnáa=náÉëtaêannáÉ=á=náÉdçâładnáÉK= = aiagnoza rozwoju jęzókowegoW - dçbêó=êçzwóà=âçntaâtu=ëłçwnÉgçW=uczÉń=cÜętnáÉ=êçzmawáa=z=âçäÉgamá=á= nauczócáÉäÉmI= wóéçwáada= ëáę= za= éçmçcą= âáäâu= zdań= ëtançwáącócÜ= äçgáczną= całośćI= na= éótanáa= dçtóczącÉ= tÉmatu= äÉâcàá= çdéçwáada= naàczęścáÉà= àÉdnóm= äub= âáäâçma= wóêazamáI= aäÉ= zacÜęcçnó= éêzÉz= nauczócáÉäa=wóéçwáada=ëáę=àÉdnóm=zdanáÉm=éêçëtómI= - w= zaâêÉëáÉ= aêtóâuäacàáW= w= mçwáÉ= ëéçntanácznÉà= éçàawáaàą= ëáę= ubÉzdźwáęcznáÉnáaI=móäá=máÉàëca=aêtóâuäacàáI= - àÉgç= wóéçwáÉdzá= náÉ= zawëzÉ= dçtóczą= têÉścá= zaàęćI= cÜçć= éçtêafá= zadać= właścáwÉ=éótanáÉ=dç=tÉmatu=äÉâcàáI= - çéáëuàąc= áäuëtêacàę= éçëługuàÉ= ëáę= âáäâçma= zdanáamáI= aäÉ= naàczęścáÉà= wómáÉnáa= tóäâç= éêzÉdmáçtó= na= náÉà= zawaêtÉI= éêzó= éçmçcó= nauczócáÉäa= ëtaêa=ëáę=dçëtêzÉgać=zwáązâá=éêzóczónçwçJëâutâçwÉI= - éêawádłçwç= êçzumáÉ= éçäÉcÉnáa= dçtóczącÉ= âçnâêÉtnócÜ= zacÜçwań= w= âäaëáÉI=czónnçścá=umóëłçwócÜI= - w=wáęâëzçścá=użówa=éçéêawnócÜ=nazw=dç=çâêÉśäanáa=éêzÉdmáçtówI=zàawáëâI=

N56


iÉâcàa=àÉzóâa=çbcÉgç=z=ucznáÉm=náÉéÉłnçëéêawnóm=máÉàëcÉm=badań=mÉtçdą=…

-

éçdÉàmuàÉ=éêóbó=zdÉfánáçwanáa=wóbêanócÜ=éçàęćI= w= zaâêÉëáÉ= éçéêawnçścá= gêamatócznÉà= w= wóéçwáÉdzáacÜ= ëtçëuàÉ= wëzóëtâáÉ= częścá= mçwóI= ëtçëuàÉ= znaâá= éêzÉëtanâçwÉI= éêçbäÉmó= z= éçdzáałÉm=wóêazów=na=ëóäabóI= czóta=całoścáçwçI=têudnçścá=w=zaâêÉëáÉ=êçzumáÉnáa=têÉścá=éêzÉczótanÉgç= tÉâëtuI= çdéçwáada= na= éótanáa= dç= tÉâëtu= uâáÉêunâçwanó= éçmçcnáczómá= éótanáamá=nauczócáÉäaI= w =zaâêÉëáÉ =umáÉàętnçścá =éáëanáaW =éáëzÉ =éêawą= êękąI =éêzó = çdwzçêçwówanáu=éçéÉłnáa=błędó=éçäÉgaàącÉ=na=çéuëzczanáu=äátÉêI=éáëząc= zacÜçwuàÉ= łączÉnáa= á= çdëtęéóI= náÉ= zacÜçwuàÉ= właścáwÉgç= âëztałtu= äátÉê= çêaz=éêçéçêcàáK=

jocne stronó uczniaW - dçbêzÉ=êçzwánáętÉ=zdçänçścá=wóçbêażÉnáçwÉ=á=éêzÉëtêzÉnnçJwzêçâçwÉI= - na=śêÉdnám=éçzáçmáÉ=êçzwánáęta=ëéçëtêzÉgawczçść=wzêçâçwaI=anaäáza=á= ëóntÉza=wzêçâçwaI=zdçänçść=móśäÉnáa=äçgácznÉgç= - śêÉdná=zaëób=ëłçwnáctwaI= - dçbêa=znaàçmçść=nçêm=á=zacÜçwań=ëéçłÉcznócÜK= Słabe stronó uczniaW - dÉfácótó=éÉêcÉécàá=wzêçâçwÉàI= - náëâá=éçzáçm=umáÉàętnçścá=éêzóëwaàanáa=nçwócÜ=wáadçmçścáI= - słabó=zaâêÉë=éamáęcáI= - znacznÉ=têudnçścá=w=éçêządâçwanáu=á=çêganázçwanáu=wáÉdzóI= - náëâá=zaâêÉë=wáÉdzó=çgóänÉàI= - äácznÉ=têudnçścá=w=éêzÉéáëówanáu=tÉâëtuI= - äátÉêó=ëą=náÉâëztałtnÉK= walecenia rehabilitacójneW - wzbçgacać=zaâêÉë=ëłçwnáctwa=á=wáadçmçścá=ç=çtaczaàącóm=śwáÉcáÉI= - ëtçëçwać ćwáczÉnáa= maàącÉ= na= cÉäu= uëéêawnáÉnáÉ= tÉcÜnáâá= éáëanáaI= zwêacać=uwagę=na=éçéêawnçść=çdwzçêçwówanÉgç=éêzÉz=ucznáa=tÉâëtuI= mçtówçwać=dç=âëztałtnÉgç=zaéáëu=äátÉêI= - nagêadzać=za=dêçbnÉ=çëáągnáęcáaI= - wzbudzać= mçtówacàę= á= éêÉzÉntçwać= mçżäáwçść= wóâçêzóëtówanáa= éêzóëwçàçnÉà=wáÉdzó=á=umáÉàętnçścáI= - dçëâçnaäáć= ëamçdzáÉänçść= á= umáÉàętnçść= êadzÉnáa= ëçbáÉ= w= ëótuacàacÜ= ëéçłÉcznócÜI= - dçëâçnaäáć=âççêdónacàę=wzêçâçwçJêucÜçwąI= - uëéêawnáać=anaäázę=á=ëóntÉzę=wzêçâçwçJêucÜçwą=na=matÉêáaäÉ=çbêazâçwómK=

N5T


jałgçêzata=_uêzóńëâa

mêçéçzócàa=wóâçêzóëtanáa=ánfçêmacàá=ç=dzáÉcâuI=zawaêtócÜ=wÉ=wëtęénÉà=dáagnçzáÉI= dç=éäançwanáa=ÉduâacóànçJtÉêaéÉutócznócÜ=çddzáałówań=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçW= Cele główneW=

cormó tóbrane ćwiczenia usprawJ mrognozowane fndówidualizacjiW= niające stosowane na lekJ osiągnięcia uczniaW= cjach jęzóka obcegoW

Cel edukacójnóW wóéçëażÉnáÉ== ucznáa=w=wáadçmçJ ścá=á=umáÉàętnçścá= zgçdnáÉ=z=autçêJ ëâám=éêçgêamÉm= nauczanáa=na=éçJ záçmáÉ=dçbêóm=á= baêdzç=dçbêóm= = Cel terapeutócznóW éçzótównáÉ= wzmacnáać=êçzwóà= éçznawczó=ucznáa=

rsérawnianiÉ=âçncÉnJ aF w zakresie usprawniania wgçdnáÉ== tracài=uwagi=–= rozwoju grafomotorócznegoW z=założçnómá== wzbudzanáÉ=zaántÉJ J=zabawó=éäaëtócznÉ=z=użócáÉm= w=autçêëâám=éêçgêaJ êÉëçwanáa=ćwáczÉJ êóżnçêçdnócÜ=tÉcÜnáâI= máÉ=nauczanáaK= náamáI=éçdawanáÉ= J=êóëçwanáÉ=na=éçdanó=tÉmatI= = âêótâácÜ=éçäÉcÉń=äub= J=ëâładanáÉ=çbêazâów=w=całośćI== t=aëéÉâcáÉ=tÉêaéÉuJ éçdawanáÉ=ácÜ=ÉtaJ J=wóéÉłnáanáÉ=âçntuêówI=uâłaJ tócznómW= éamáI= J=éçéêawa=êçzwçàu= danâá= = J=êóëçwanáÉ=äátÉê=á=ëómbçäá=na= gêafçmçtçêócznÉgçI= rsérawnianiÉ=éamięci=–==êóżnócÜ=éçwáÉêzcÜnáacÜI== J=äÉéëza=âçncÉntêacàa= ëéêawdzać=éçzáçm= J=dçêóëçwówanáÉ=bêaâuàącócÜ= uwagáI= J=éçéêawa=umáÉàętnçJ zêçzumáÉnáa=têÉścáI= ÉäÉmÉntówI= bF w zakresie usprawniania ścá=çêganázçwanáa= ëtçëçwać=częëtą= âçntêçäę=éçëtęéówI= percepcji i pamięci wzrokoJ wáÉdzóI= utêwaäać=matÉêáał= wej oraz koordónacji wzroJ J=wzêçët=zaâêÉëu= zaéamáętówanÉgç= nauczanáa=êóżnómá= kowoJruchowejW matÉêáałuK= ëéçëçbamáI=ëtçëçJ J=wëâazówanáÉ=á=nazówanáÉ= wać=tÉcÜnáâá=éçäáëÉnJ éêzÉdmáçtów=w=âäaëáÉ=á=na= áäuëtêacàacÜI== ëçêócznÉI= J=éçêównówanáÉ=áäuëtêacàáI= = rsérawnianiÉ=umiÉàętnçJ J=dçbáÉêanáÉ=éaê=àÉdnaâçwócÜ= ści=çrganizacài=i=éçrządJ çbêazâówI= J=uâładanáÉ=ÜáëtçêóàÉâ=çbêazâçJ âçwania=wiÉdzó=–== wócÜ=Ez=uwzgäędnáÉnáÉm=zwáązJ çmawáanáÉ=cÉäu= äÉâcàáI=éçdâêÉśäanáÉ= âów=éêzóczónçwçJ áëtçtnócÜ=wáadçmçJ ëâutâçwócÜFI= J=ëâładanáÉ=çbêazâa=z=częścáI= ścáI=wáÉäçëtêçnnÉ= J=dçbáÉêanáÉ=częścá=çbêazâa=dç= wáązanáÉ=tÉmatu= äÉâcàá=z=wáÉdzą=dzáÉcJ całoścáI== âaI=łączÉnáÉ=wáadçJ J=wóëzuâáwanáÉ=taâácÜ=ëamócÜ== mçścá=w=zaâêÉëó= wóêazówI= tÉmatócznÉI== J=wóëzuâáwanáÉ=wóêazów=wÉJ dług=wzçêuI== J=çdtwaêzanáÉ=wzçêów=z=éamáęJ cáI= J=éçêównówanáÉ=wóêazów=á=äátÉê== ç=éçdçbnóm=âëztałcáÉ=gêafáczJ nómI== J=uâładanáÉ=dçmána=äátÉêçwÉgçI== J=uzuéÉłnáanáÉ=zdań=éçdanómá= wóêazamá=á=äátÉê=w=wóêazacÜI==

N5U


iÉâcàa=àÉzóâa=çbcÉgç=z=ucznáÉm=náÉéÉłnçëéêawnóm=máÉàëcÉm=badań=mÉtçdą=… J=ćwáczÉnáa=w=éáëanáu=á=czótanáu= wóêazówK= =

qabÉäa= NW= mêçéçzócàa= éêçwadzÉnáa= çddzáałówań= êÉÜabáäátacóànócÜ= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= çbcÉgç= z= ucznáÉm= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉäÉâtuaäną= w= ëtçénáu= äÉââám= EçéêacçwanáÉ=jK_KF=

= 4K mrzókładó ćwiczeń o charakterze korekcójnoJkompensacójnóm stosowane na lekcjach jęzóka angielskiego z uczniem z niepełJ nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

= tóbêanÉ=ćwáczÉnáa=wóâçnanÉ=éêzÉz=aawáda=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçW= =

=

=

aawádI=móà=dçm=E_êuná=OMMRF=

=

=

aawádI=éêzóbçêó=ëzâçänÉ=á=äáczÉbnáâá=

=

=== =

=

=

N59


jałgçêzata=_uêzóńëâa

= =

aawádI=éçznaàÉmó=zwáÉêzęta=

=

=

aawádI=âwáató=

= mêÉzÉntçwanÉ= ćwáczÉnáa= tç= tóäâç= àÉdna= z= mçżäáwçścá= âëztałtçwanáa= wóçbêaźná= éêzÉëtêzÉnnÉàI= uëéêawnáanáa= âççêdónacàá= wzêçâçwçJêucÜçwÉà= á= êçzwçàu= gêafçJ mçtçêócznÉgç= u= ucznáa= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉäÉâtuaänąK= mçmámç= éêçëtÉà= fçêmóI= mçgą= bóć= çnÉ= ëtçëçwanÉ= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= çbcÉgçI= éçnáÉważ=umçżäáJ wáaàą=dzáÉcâu=éçêządâçwanáÉ=wáÉdzó=w=àęzóâu=çàczóëtómK=

= RK tnioski i refleksje z badań prowadzonóch metodą indówidualnóch przópadków

= tëtęénÉ=wnáçëâáI=éêçwadzçnócÜ=w=têaâcáÉ=całÉgç=êçâu=ëzâçänÉgç=badańI=éçzwaäaàą= na=éçdâêÉśäÉnáÉ=wáÉäçëtêçnnÉà=êçäá=nauczanáaJuczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=w=êÉÜabáäátaJ càáK=mêzÉdÉ=wëzóëtâámI=ucząc=àęzóâa=çbcÉgçI=mçżna=ëtómuäçwać=êçzwóà=éçznawczó= dzáÉcâa=á=uëéêawnáać=àÉgç=uwagęI=éamáęćI=móśäÉnáÉ=á=mçwę=çêaz=śwáadçmçść=mÉtaJ jęzóâçwą=á=mÉtaéçznawcząK=t= zaäÉżnçścá= çd=éëócÜçfázócznócÜ=á=ÉduâacóànócÜ=éçJ têzÉb= ucznáów= ćwáczÉnáa= wóâçnówanÉ= w= cÉäu= dçëâçnaäÉnáa= éÉêcÉécàá= á= éamáęcá= wzêçâçwÉà= á= ëłucÜçwÉàI= âççêdónacàá= wzêçâçwçJëłucÜçwçJêucÜçwÉàI= êçzwçàu= gêaJ fçmçtçêócznÉgç=czó=ëłucÜu=fçnÉmatócznÉgç=mçgą=bóć=włączçnÉ=w=àÉgç=ándówáduJ aänó= éêçgêam=nauczanáa= àęzóâa= çbcÉgçK= „téêçwadzanáÉ”= dzáÉcâa= w= śwáat=nçwÉgç= jęzóâa=tç=taâżÉ=mçżäáwçść=êçzwçàu=âçncÉétuaäázacàá=éçàęćI=éêawádłçwÉgç=çâêÉśäanáa= ácÜ=znaczÉń=çêaz=éçêządâçwanáa=wáÉdzó=w=àęzóâu=çàczóëtómK=açdatâçwçI=tç=taâżÉ= ëzanëa= nabówanáa= nçwócÜ= tÉcÜnáâ= uczÉnáa= ëáę= àęzóâa= á= éêzÉzwócáężanáa= têudnçścá= âçmunáâacóànócÜ=EéçêK=haêéáńëâaJpzaà=OMMSaI=OMMSbFK== t=wómáaêzÉ=ëéçłÉcznómI=nauczanáÉJuczÉnáÉ=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç=éêzÉz=dzáÉcá=z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną=w=ëtçénáu=äÉââám=mçżÉ=éçzótównáÉ=wéłówać=na=

N60


iÉâcàa=àÉzóâa=çbcÉgç=z=ucznáÉm=náÉéÉłnçëéêawnóm=máÉàëcÉm=badań=mÉtçdą=…

ácÜ=ëamççcÉnęK=oçäa=nauczócáÉäaI=z=àÉdnÉà= ëtêçnóI=ëéêçwadza=ëáę=dç=çêganázçwanáa= ucznáçm= ëótuacàá= ëéêzóàaàącócÜ= wóâçêzóëtówanáu= éçëáadanÉà= éêzÉz= nácÜ= wáÉdzó= w= éêaâtócÉ=EéêacÉ=éêçàÉâtçwÉI=âçnâuêëóI=éçmçc=âçäÉżeńëâaFK=w=dêugáÉà=ëtêçnóI=éçdnçJ ëzÉnáÉ=wáaêó=dzáÉcá=w=ácÜ=mçżäáwçścá=będzáÉ=wëéáÉêanÉ=éçéêzÉz=éçzótównÉ=wzmacJ náanáÉ=ácÜ=çëáągnáęć=çêaz=çcÉnę=éçëtęéów=w=wómáaêzÉ=ándówáduaänómK= t=têaâcáÉ=éêçwadzÉnáa=badań=têudnÉ=çâazałó=ëáę=éótanáa=ç=zaâêÉë=ándówáduJ aäázacàá= çêaz= taâą=ácÜ=çêganázacàęI= âtóêa= çbçâ= têaâtçwanáa= ucznáów= àaâç=aâtównócÜ= éçdmáçtówI=umçżäáwáałabó=taâżÉ=autçêÉfäÉâëàę=nauczócáÉäaI=éêçwadzçną=çd=wómáaJ êu= àÉdnçëtâçwÉgç= âu= ëzÉêëzÉà= éÉêëéÉâtówáÉK= ptçëçwanáÉ= zaëadó= ándówáduaäázacàá= w= têaâcáÉ=badań=ëéêçwadzałç=ëáę=dç=uwzgäędnáanáa=mçżäáwçścá=á=éçtêzÉb=êçzwçàçwócÜ= dzáÉcá=w=dçbçêzÉ=têÉścáI=mÉtçd=á=fçêm=éêacó=dódaâtócznÉàK=gÉdnçczÉśnáÉ=ëtaêanç=ëáę= uwzgäędnáć= êçdzaàÉ=êóżnác=máędzó= badanómá=ucznáamáI= a=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=mçżäáJ wçścá= ácÜ= zmáan= êçzwçàçwócÜ= á= czónnáâów= na= náÉ= wéłówaàącócÜ= EéçêK= ptawçwóJ tçànaêçwëâa=NVUVFK=t=tóm=âçntÉâścáÉ=nauczócáÉä=ëtaêał=ëáę=wëéáÉêać=wóëáłâá=âażdÉJ gç=dzáÉcâa=w=wáÉäçëtêçnnóm=éçznawanáu=çtçczÉnáaI=mçtówuàąc=gç=dç=zdçbówanáa= nçwócÜ=wáadçmçścá=á=umáÉàętnçścá=çêaz=wzmacnáaàąc=wzêçët=àÉgç=wáaêó=wÉ=właënÉ= mçżäáwçścá= nauâá= àęzóâa= çbcÉgçK= wêçzumáÉnáÉ= çdmáÉnnçścá= âażdÉgç= ucznáaI= zwłaëzcza=w=ëótuacàá=náÉéÉłnçëéêawnçścáI=éçzwaäa=nauczócáÉäçwá=na=éçêównawczÉ= ëéçàêzÉnáÉ=na=całą=gêuéę=ucznáówI=éêzÉàścáÉ=çd=wómáaêu=àÉdnçëtâçwÉgç=âu=ëzÉêëzÉà= éÉêëéÉâtówáÉI=äÉcz=náÉ=àÉët=tç=„éçêównówanáÉ=àÉdnÉgç=dzáÉcâa=z=dêugámI=bó=àÉ=çcÉJ náćI=aäÉ=bó=ëtwçêzóć=däa=âażdÉgç=z=nácÜ=naàbaêdzáÉà=çétómaänÉ=waêunâá=çwÉgç=dçëtçJ ëçwanáa=zaâêÉëuI=ëtçénáa=têudnçścá=têÉścá=dç=mçżäáwçścá=x…z=çêaz=àÉgç=cÜęcá=uczÉëtJ náczÉnáa=w=czónnçścáacÜ=ëzâçänócÜ”=Edłçdâçwëâa=NVVVW=UVFK== tëtęénÉ=wónáâá=badań=éçzwaäaàą=wnáçëâçwać=ç=tómI=żÉ=Éduâacàa=àęzóâçJ waI= mçżÉ= bóć= włączçna= w= êÉaäázçwanó= däa= ucznáa= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉJ äÉâtuaäną= éêçcÉë= êÉÜabáäátacóànóK= gÉà= głównóm= cÉäÉm= w= ëótuacàá= náÉéÉłnçëéêawJ nçścá=umóëłçwÉàI=êÉaäázçwanóm=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgçI=àÉët=àaâ=naàéÉłnáÉàëzó= êçzwóà= àęzóâçwó= dzáÉcâa= EéêzÉdÉ= wëzóëtâám= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= àęzóâa= çàczóëtÉJ gçFK=waëtçëçwanáÉ=w=badanáacÜ=mÉtçdó=ándówáduaänócÜ=éêzóéadâówI=éçzwçäáłç= náÉ=tóäâç=na=wáÉäçëtêçnną=anaäázę=éłaëzczóznó=nabówanáa=ëéêawnçścá=àęzóâçwócÜ= á=âçmunáâacóànócÜI=w=gêuéáÉ=dzáÉcá=z=náÉéÉłnçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną=w=ëtçéJ náu= äÉââámI=aäÉ=taâżÉ=na= éçdàęcáÉ=éêóbó=uâazanáa=àÉdnçëtâçwócÜ= zmagań=z= éçJ znawanáÉm=á=użówanáÉm=àęzóâa=çbcÉgçI=éçmámç=áëtnáÉnáa=baêáÉê=êçzwçàçwócÜK==

SK rwagi końcowe ptçëçwanáÉ= mÉtçdó= ándówáduaänócÜ= éêzóéadâów= w= badanáacÜ= ucznáów= = z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= ántÉäÉâtuaäną= mçżÉ= éçmagać= nauczócáÉäçwá= náÉ= tóäâç= = wÉ= wëzÉcÜëtêçnnóm= ácÜ= éçznanáuI= aäÉ= taâżÉ= w= twóêczóm= ëtçëçwanáu= zaëadó= ándówáduaäázacàáK= azáęâá= àÉà= założÉnáçmI= éêzÉd= âażdóm= dzáÉcâáÉm= çtwáÉêa= ëáę= mçżäáwçścá= ántÉgêacàá= êçdzaàu= éçdÉàmçwanÉà= aâtównçścá= z= êçzwáàanáÉm= éçzóJ tównócÜ=cÉcÜ=àÉgç=çëçbçwçścáI=âtóêÉ=ułatwáą=âçmunáâacàę=z=çtçczÉnáÉmK=dêunJ tçwna= anaäáza= ÉduâacóànçJtÉêaéÉutócznócÜ= éçtêzÉb= dzáÉcâa= dçâçnówana=w= baJ

N6N


jałgçêzata=_uêzóńëâa

danáacÜ=mÉtçdą=ándówáduaänócÜ=éêzóéadâów=tç=taâżÉ=ëzanëa=włączÉnáa=Éduâacàá= jęzóâçwÉà=dç=całoścáçwÉgç=éêçcÉëu=àÉgç=êÉÜabáäátacàáK== t= zántÉgêçwanóm= éçdÉàścáu= dç= ucznáa= z= náÉéÉłnçëéêawnçścáą= tç= zêçzuJ máÉnáÉ=wáÉäçścá=báçéëócÜçëéçłÉcznócÜ=czónnáâów=âçnëtótuuàącócÜ=àÉgç=cçdzáÉnnÉ= żócáÉI=çgêanáczÉń=aäÉ=á=ëzanë=êçzwçàuI=ëtaàÉ=ëáę=däa=nauczócáÉäa=éunâtÉm=wóàścáa=dç= éçëzuâáwanáaI= éêçwadzçnócÜ=za= éçmçcą= ëtudáum= éêzóéadâuI=wáÉäçścá= çddzáałóJ wań=êÉÜabáäátacóànócÜK=mêçwadzÉnáÉ=badań=tą=mÉtçdą=zwłaëzcza=z=ucznáamá=z=náÉJ éÉłnçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną=mçżÉ= éçmóc=w= éÉłnáÉàëzóm=zêçzumáÉnáuI=żÉ= náÉ= tóäâç=mçżnaI=aäÉ=á= têzÉba=„éêzÉâêaczać=tçI=cç=wódaàÉ=ëáę=náÉ=dç=éêzÉâêçczÉnáaI=żÉ= mçżna= á= naäÉżó= wócÜçdzáć= éçza= ëtÉêÉçtóéó= w= éçëzuâáwanáu= ëzanë= êçzwçàçwócÜ= däa= çëób= z= uéçśäÉdzÉnáÉm= umóëłçwóm= á= żÉ= êçzwóà= àÉët=mçżäáwó= náÉzaäÉżnáÉ= çd= ëtçénáa=náÉéÉłnçëéêawnçścá”=Edłçdâçwëâa=OMMPW=OMFK=mêzóàętÉ=założÉnáÉ=á=wnáçëâá= z= badań=éêçwadzçnócÜ= mÉtçdą=ándówáduaänócÜ= éêzóéadâów= z= dzáÉćmá= z= náÉéÉłJ nçëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną=mçgą=éêzóczónáać=ëáę=dç=éêçmçwanáa= nçwatçêëâácÜ= êçzwáązań=dçtóczącócÜ=éçdâêÉśäanáa=êçäá=Éduâacàá=àęzóâçwÉà=w=ácÜ=êÉÜabáäátacàáK==

= BfBifldoAcfA

= _aêançwáczI= hK= OMMNK= „ptudáum= ándówáduaänÉgç= éêzóéadâu= w= éêacó= éÉdagçga= ëéÉcàaänÉgç”=EwF=mÉdagçgiâa=séÉcàaäna=w=rÉfçrmçwanóm=ustrçàu=Éduâacóànóm=EêÉdK= wK=maäaâFK=iubäánW=tódawnáctwç=rj`pI=NNRJNOPK= _êunáI=`K=OMMRK=bngäisÜ=AdvÉnturÉK=mçdręczniâ=däa=szâçłó=éçdstawçwÉàK=mÉaêëçn=bduJ catáçn=iámátÉdK= GłçdâçwëâaI=gK=NVVVK=mçznaniÉ=ucznia=szâçłó=séÉcàaänÉàK=trażäiwçść=Éduâacóàna=dziÉci= uéçśäÉdzçnócÜ= umósłçwç= w= stçéniu= äÉââimW= diagnçza= i= intÉrérÉtacàaK= taêëzawaW= tpám=péółâa=AâcóànaK= GłçdâçwëâaI= gK= OMMPK= „mêzÉëtêzÉń= êÉÜabáäátacóàna= w= çtçczÉnáu= çëób= z= náÉéÉłnçJ ëéêawnçścáą=ántÉäÉâtuaäną=–=uàęcáÉ=âçncÉécóànÉ”K=oucÜ=mÉdagçgicznó=RJSW=TJONK= haêéáńëâaJpzaàI=hK=OMMSaK=„kauâa=àęzóâa=çbcÉgç=àaâç=ëâładnáâ=êÉwaäádacàá=mçJ wó”K=pcriéta=kÉçéÜiäiäçgica=mçsnaniÉnsia=EêÉdK=pK=muééÉäFI=tK=sfffW=QVJRUK= haêéáńëâaJpzaàI=hK=OMMSbK=„fntÉgêacóàna=âçncÉécàa=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=na=éçJ têzÉbó=ucznáów=z=náÉdçbçêamá=àęzóâa=éáÉêwëzÉgç”=EwF=hçmuniâacàa=àęzóâçJ wa=w=séçłÉczÉństwiÉ=infçrmacóànómK=kçwÉ=wózwania=däa=dódaâtóâi=àęzóâów=çbcócÜ= EêÉdK= gK= hêáÉgÉêJhnáÉàaI= rK= maéêçcâaJmáçtêçwëâaFK= iubäánW= qçwaêzóëtwç= kauâçwÉ=hriI=RSJSPK= hçmçêçwëâaI= eK= NVUVK= „jÉtçdó= áäçścáçwÉ= a= mÉtçdó= àaâçścáçwÉ= w= badanáacÜ= éÉdagçgácznócÜ”K=bduâacàa=PEOTFW=NQJOVK= ptawçwóJtçànaêçwëâaI=fK=NVUVK=mçdstawó=âształcÉnia=séÉcàaänÉgçK=taêëzawaW=tpámK= ŁçbçcâáI=jK=NVVVK=térçwadzÉniÉ=dç=mÉtçdçäçgii=badań=éÉdagçgicznócÜK=hêaâówW=lfáJ cóna=tódawnácza=fméuäëK= quêäÉàëâaI=_K=NVVUK=„jçnçgêafáa=éÉdagçgáczna=á=ëtudáum=éêzóéadâu”=EwF=lriÉntaJ càÉ=w=mÉtçdçäçgii=badań=éÉdagçgicznócÜ=EêÉdK=pK=maäâaFK=hêaâówW=tódawnáctwç= rnáwÉêëótÉtu=gagáÉääçńëâáÉgçI=TRJUUK=

N62


Aleksandra tięckowska rniwÉrsótÉt=trçcławsâi=

pqoAqbdfb CeolkfĄCb bdl – AkAifwA jlqvtACvgkA kA mowvhŁAawfb pbicJeAkafCAmmfkd f abcbkpfsb mbppfjfpj bgoJprotective strategies – motivational analósis of selfJ handicapping and defensive pessimism fn =têadátáçnaä =cäaëëêççmëI =wÜÉêÉ =ëtudÉntë =aêÉ =ÉvaäuatÉd =çn =tÜÉ =baëáë =çf = tÜÉáê= actáçnëI= éççê= éÉêfçêmancÉ= áë= cäçëÉäó= äánâÉd= tç= tÜÉ= äacâ= çf= abáäátóK= janó=ëtudÉntë=çftÉn=ëÉÉ=faáäuêÉ=aë=a=tÜêÉat=tç=tÜÉáê=éçëátávÉ=ëÉäfJámagÉ=and= ánëtÉad=çf=áncêÉaëáng=ÉffçêtëI=aééäó=vaêáçuë=ÉgçJéêçtÉctávÉ=ëtêatÉgáÉë=tç=ëÜáft= attÉntáçn= fêçm= êÉaä= çê= ÜóéçtÜÉëázÉd= äacâ= çf= abáäátó= tç= çtÜÉê= factçêë= ánJ fäuÉncáng=unëatáëfactçêó=éêçductáçnK=fn=bçtÜ=caëÉë=ëÉäfJwçêtÜ=áë=éêçtÉctÉdK= qÜáë=éaéÉê=aámë=at=éÉêfçêmáng=a=mçtávatáçnaä=anaäóëáë=çf=twç=ëucÜ=ëtêatÉJ gáÉëI= áKÉK= sÉäfJÜandicaééing= and= dÉfÉnsivÉ= éÉssimism= uëÉd= bó= ëÉcçndaêó= ëcÜççä= ëtudÉntë=án=acÜáÉvÉmÉnt=cçntÉxtK==

= NK tstęp Śêçdçwáëâç= têadócóànÉà= âäaëóI= w= âtóêÉà= ëtçëçwanÉ= ëą= âçnwÉncàçnaänÉ= mÉtçdó= çcÉnáanáa=waêtçścáuàącÉ=ucznáów=na=éçdëtawáÉ=çëáąganócÜ=éêzÉz=nácÜ=wónáâów=á= éêçmuàącÉ= âçnâuêÉncàęI= mçżÉ= bóć= náÉzwóâäÉ= ëtêÉëuàącÉK= ka= ucznáacÜ= częëtç= éçddawanócÜ= âêótócznÉà= çcÉnáÉ= nauczócáÉäá= á= êçdzáców= çêaz= wóëtawáçnócÜ= na= êówaäázacàę= ç= dçbêÉ= ëtçénáÉ= cáążó= çgêçmna= çdéçwáÉdzáaänçśćK= t= âçntÉâścáÉ= âçntêçäá= wáÉdzó= czó= umáÉàętnçścá= éçàawáć= ëáę= mçżÉ= äęâ= éêzÉd= éçêażkąI= a= ëâçêç= náÉéçwçdzÉnáÉ= àÉët= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= utçżëamáanÉ= z= náÉwáÉdzą= czó= bêaâáÉm= zdçänçścáI=mçżÉ=çnç=éêçwadzáć=dç=éçdważÉnáa=éçczucáa=właënÉà=waêtçścáK=kaJ tuêaäną=êÉaâcàą=na=zagêçżÉnáÉ=àÉët=çbêçnaI=czóäá=àaâ=mçgłçbó=ëáę=wódawać=w=âçnJ tÉâścáÉ= ëzâçänómI= ëáänáÉàëza= mçtówacàa= á= zwáęâëzçnó= wóëáłÉâ= w= cÉäu= uzóëâanáa=

N6P


AäÉâëandêa=táęcâçwëâa

çétómaänÉgç= wónáâuK= káÉâtóêzó= àÉdnaâ= ucznáçwáÉ= w= éçdçbnócÜ= ëótuacàacÜ= wócçfuàą= ëáę= á= wóâçêzóëtuàą= êóżnÉ= ëtêatÉgáÉ= maàącÉ= çcÜêçnáć= ácÜ= zagêçżçnÉ= ÉgçK= aç=taâácÜ=ëtêatÉgáá=naäÉżą=sÉäfJÜandicaééing=á=dÉfÉnsivÉ=éÉssimismI=âtóêócÜ= éçdëtawçJ wóm=cÉäÉm=àÉët=umáÉàëcawáanáÉ=éêzóczón=ÉwÉntuaänÉà=éçêażâá=daäÉâç=çd=çëçbáJ ëtÉà= náÉâçméÉtÉncàáK= waëtçëçwanáÉ= éáÉêwëzÉà= zÉ= ëtêatÉgáá= éçäÉga= na= cÉäçwóm= wóëzuâáwanáu= éêzÉëzâód= maàącócÜ= unáÉmçżäáwáć= dçbêÉ= éêzógçtçwanáÉ= ëáę= dç= âçntêçäáK= ptêatÉgáa= dêugaI= natçmáaëtI= çéáÉêa= ëáę= na= ëtawáanáu= ëçbáÉ= zanáżçnócÜ= wómagań= éç= tç= tóäâçI= bó= máÉć= éÉwnçśćI= żÉ= éêaca= nad= zadanáÉm= zaâçńczó= ëáę= ëuâcÉëÉmK=gaâç= żÉ=wóâçêzóëtówanáÉ= ëtêatÉgáá= çbêçnnócÜ= „w= ëłużbáÉ= Égç”=naäÉżó= dç=ándówáduaänócÜ=cÉcÜ=êóżnácuàącócÜ=ucznáów=á=náÉ=áëtnáÉàÉ=unáwÉêëaänó=ëcÜÉJ mat=mçtówacóànó=éçdçbnócÜ=zacÜçwańI=ántÉêÉëuàącóm=wódaàÉ=ëáę=bóć=ëzczÉgóJ łçwÉ=éêzÉanaäázçwanáÉ=éçwçdówI=däa=âtóêócÜ=ucznáçwáÉ=ëtçëuàą=ëtêatÉgáÉ=cÜêçJ náącÉ= ÉgçK =`áÉâawçść= budzáć= mçżÉ =êównáÉż= êóżnçêçdnçść= fçêm =á =tÉcÜnáâI =àaâáÉ = wómáÉnáçnÉ=ëtêatÉgáÉ=éêzóàmuàąI=a=taâżÉ=âwÉëtáa=dçëtçëçwówanáa=wómáÉnáçnócÜ= tÉcÜnáâ=dç=zmáÉnnócÜ=waêunâów=éanuàącócÜ=w=âäaëáÉ=àęzóâçwÉàK==

= OK ptrategie chroniące ego – perspektówa motówacójna _uëë= á= `antçê= ENVUVF= w= ëwçám= mçdÉäu= zacÜçwanáa= zaéêçéçnçwaäá= àaënó= ëcÜÉJ mat=mçtówacóànó= wóàaśnáaàącó=áméäÉmÉntacàę=ëtêatÉgáá= cÜêçnáącócÜ= ÉgçK=`zónnáJ âáÉm= mçtówuàącóm= àÉët= w= tóm= éêzóéadâu= ÉäÉmÉnt= afÉâtównóI= a= máançwácáÉ= éêagnáÉnáÉ=çbêçnó=éêzÉd=çbnáżÉnáÉm=éçczucáa=właënÉà=waêtçścá=EÉgçF=á=naêaëtaàąJ cóm= éçczucáÉm= äęâuK= gÉdnaâ= âçêzóścá= éłónącÉ= z= zaëtçëçwanáa= tócÜ= ëtêatÉgáá= ëą= wáÉäçêaâáÉ= á= náÉ= çgêanáczaàą= ëáę= àÉdónáÉ= dç= çbêçnó= ÉgçK =jçgą= çnÉ =êównáÉż= àÉ = wzmacnáać=á=wéłówać=na=ëéçëób=éçëtêzÉganáa=naë=éêzÉz=ánnócÜK== ptêatÉgáÉ= cÜêçnáącÉ= Égç= mçżna= çâêÉśäáćI= àaâç= ëtêatÉgáÉ= âçgnátównÉ= ç= éçJ dçbnÉà=funâcàáI=äÉcz=éêzóbáÉêaàącÉ=êóżną=fçêmę=á=ëtçëçwanÉ=däa=çëáągnáęcáa=âçnJ âêÉtnócÜ=cÉäówI=êównáÉż=w=âçntÉâścáÉ=ëzâçänÉgç=tÉëtçwanáa=çëáągnáęć=EkçêÉm=á= fääángëwçêtÜI=NVVPFK=ptêatÉgáÉ=tÉ=ëtçëçwanÉ=ëą=zazwóczaà=éêzÉd=maàącómá=naëtąéáć= éêacamá= âçntêçänómáI= a= ácÜ= éçdëtawçwóm= zadanáÉm= àÉët= çcÜêçna= àÉdnçëtâá= éêzÉd=éçêażką=á=tóm=ëamóm=çëłabáÉnáÉm=àÉgç=éçczucáa=właënÉà=waêtçścáK== tÉdług=mçtówacóànÉà=tÉçêáá=éçczucáa=właënÉà=waêtçścá=E`çvángtçnI=NVVOF= àÉët=çnç=w=śêçdçwáëâu=ëzâçänóm=éçwëzÉcÜnáÉ=utçżëamáanÉ=z=êÉéêÉzÉntçwanóm= éêzÉz= ucznáów= éçzáçmÉm= wáÉdzó= czó=ácÜ= zdçänçścáamáK= hażdçêazçwa= éçêażâa= ëéçwçdçwana= dÉfácótÉm=wáÉdzó=czó=umáÉàętnçścá= mçżÉ=dçéêçwadzáć=dç=çbnáJ żÉnáa=éçzáçmu=właënÉà=waêtçścá= á=éçdwóżëzÉnáa=éçzáçmu=äęâu=czó=náÉéÉwnçścá= wśêód= ucznáówK= káÉàÉdnçâêçtnáÉ= tÉn= náÉâçêzóëtnó= wéłów= éçêażÉâ= na= ëéçëób= éçëtêzÉganáa= ëáę= éêzÉz= ucznáów= zçëtaàÉ= znáwÉäçwanó= éêzÉz= zaëtçëçwanáÉ= éêzÉd= éêacamá=âçntêçänómá=êóżnçêçdnócÜ=êçdzaàów=ëtêatÉgáá=çcÜêçnnócÜ=éçäÉgaàącócÜ= na=zmáanáÉ=atêóbucàá=E_Éêgäaë=á=gçnÉëI=NVTUFK=fcÜ=cÉäÉm=àÉët=çdwêócÉnáÉ=uwagá=çd= bêaâu= wáÉdzó= czó= zdçänçścá= ucznáa= á= ëâáÉêçwanáÉ= àÉà= na= ánnÉ= czónnáâáI= częëtç= zÉwnętêznÉK= awçma= éêzóâładamá= taâácÜ= ëtêatÉgáá= cÜêçnáącócÜ= Égç= ëą= sÉäfJ Üandicaééing=á=dÉfÉnsivÉ=éÉssimismK==

N64


ptêatÉgáÉ=cÜêçnáącÉ=Égç=–=anaäáza=mçtówacóàna=na=éêzóâładzáÉ=sÉäfJÜandicaééing=á=…

PK pelfJhandicapping

= ptêatÉgáa= ta= éçäÉga= na= wóbçêzÉ= çdéçwáÉdnáÉà= dç= çâçäácznçścá= éêzÉëzâçdó= unáÉJ mçżäáwáaàącÉà= właścáwÉ= éêzógçtçwanáÉ= ëáę= dç= âçntêçäá= wáÉdzóI= êównáÉż= w= âäaëáÉ= jęzóâçwÉàK= waëtçëçwanáÉ= tÉà=ëtêatÉgáá= éçzwaäa= na= éêzÉnáÉëáÉnáÉ= çdéçwáÉdzáaänçścá= za=złó=wónáâ=âçntêçäá=z=náÉzadawaäaàącÉgç=éçzáçmu=wáÉdzó=ucznáa=na=ánnÉ=czónnáJ âá= çbáÉâtównÉ= E_Éêgäaë= á= gçnÉëI= NVTUFK= ptêatÉgáa= ta= çbÉàmuàÉ= êçzmaátÉ= tÉcÜnáâáI= taâáÉ= àaâ= zanáÉcÜanáÉ= éêzógçtçwańI= çdâładanáÉ= ácÜ= na= „çëtatnáą= cÜwáäę”= äub= tÉż= wóbóê=czó=nawÉt=éêçwçâçwanáÉ=ëcÉnaêáuëzó=wódaêzÉń=unáÉmçżäáwáaàącócÜ=çdéçJ wáÉdnáÉ=éêzógçtçwanáÉ=ëáę=dç=âçntêçäá=Ena=éêzóâład=bêaâ=ënuI=ëzuâanáÉ=wómówÉâ= czó=nawÉt=zażówanáÉ=śêçdâów=çduêzaàącócÜF=EpÜÉééÉêd=á=AêâánI=NVVUFK== ptçëçwanáÉ= sÉäfJÜandicaééing= àaâç= ëtêatÉgáá= maàącÉà= cÜêçnáć= éêzÉd= éçêażką= mçżÉ= ëáę= wódać= náÉzêçzumáałÉ= –= wëzaâżÉ= éçäÉga= çnç= na= śwáadçmóm= dç= náÉà= dçéêçwadzanáuK=oçzwáązanáÉm=tÉgç=éêçbäÉmu=àÉët=êçzêóżnáÉnáÉ=máędzó=éçêażką= całoścáçwą= Egäçbaä= faiäurÉF= á= âçnâêÉtną= EséÉcific= faiäurÉF= Ebääáçt= á= `ÜuêcÜI= OMMPFK= máÉêwëza= z= nácÜ= àÉët= êçzäÉgäÉàëzaI= àaâç= żÉ= dçtóczó= náÉ= éçàÉdónczÉà= ëótuacàáI= aäÉ= çgóänÉgç=çbêazu=çëçbó=àaâç=taâáÉàI=àÉà=ántÉäÉâtuI=zdçänçścá=á=umáÉàętnçścáK=aäatÉJ gç= tÉż= unáânáęcáÉ= éçêażâá= całoścáçwÉà= á= éçśwáęcÉnáÉ= däa= tÉgç= ëzÉêÉgu= âçnâêÉtJ nócÜ=náÉéçwçdzÉń=wódaàÉ=ëáę=bóć=zêçzumáałÉ=á=mçtówacóànáÉ=uzaëadnáçnÉK== fëtnáÉàÉ=àÉdnaâ=àÉëzczÉ=àÉdÉn=aëéÉât=ëtêatÉgáá= sÉäfJÜandicaééingI=na=âtóêó=naJ äÉżó=zwêócáć=uwagęK=léêócz=éÉłnáÉnáa=funâcàá=çbêçnnócÜ=á=éêzÉnçëzÉnáa=çdéçJ wáÉdzáaänçścá=na=czónnáâá=zÉwnętêznÉ=daàÉ=çna=dçdatâçwą=mçżäáwçść=náÉzamáÉJ êzçnÉgç=éçdwóżëzanáa=éçczucáa=właënÉà=waêtçścá=w=éêzóéadâuI=gdó=mámç=wóJ bçêu= êçzmaátócÜ= éêzÉëzâódI= udaàÉ= ëáę= uzóëâać= ëatóëfaâcàçnuàącó= wónáâK= puâcÉë= àÉët= wówczaë= éêzóéáëówanó= wóàątâçwóm= zdçänçścáçm= czó= ántÉäágÉncàá= ucznáa= Erêdan=á=jádgäÉóI=OMMNFK=

= 4K aefensive pessimism

= hçäÉàną=ëtêatÉgáą=ëtçëçwaną=w=śêçdçwáëâu=ëzâçänóm=àÉët=éêzóbáÉêaàącó=dwáÉ=fçêmó= dÉfÉnsivÉ= éÉssimismK= t= éáÉêwëzÉà= fçêmáÉ= zaéçbáÉganáÉ= éçêażâçm= êÉaäázçwanÉ= àÉët= éêzÉz=ëtawáanáÉ=ëçbáÉ=zanáżçnócÜ=wómagańK=t=dêugáÉà=natçmáaëtI=bÉz=wzgäędu=na= Üáëtçêáę=çëáągnáęćI=ëzczÉgóänáÉ=éçzótównócÜI=çczÉâuàÉ=ëáę=éçêażâá=w=âażdÉà=ëótuacàá= á=éçdÉàmuàÉ=zdwçàçnÉ=wóëáłâá=w=cÉäu=àÉà=unáânáęcáa=EkçêÉm=á=`antçêI=NVUSFK== ptawáaàąc=ëçbáÉ=náëâáÉ=wómaganáaI=dÉcóduàąc=ëáę=na=wóâçnanáÉ=zadań=ç=náJ ëâám=éçzáçmáÉ=têudnçścá=çêazI=ëzczÉgóänáÉ=w=śêçdçwáëâu=ëzâçänómI=zadawaäaàąc= ëáę=náëâámá=çcÉnamáI=uczÉń=zóëâuàÉ= éÉwnçśćI= żÉ=náÉ=éçnáÉëáÉ=éçêażâáK=dçdnóm= éçdâêÉśäÉnáa= àÉët= faâtI= áż= çbawa= éêzÉd= éçêażką= á= ëtçëçwanáÉ= ëtêatÉgáá= dÉfÉnsivÉ= éÉssimism=àÉët=náÉzaäÉżnÉ=çd=êzÉczówáëtÉà=wáÉdzó=czó=zdçänçścá=uczącÉgç=ëáęK= ptêatÉgáą= zdÉcódçwanáÉ= âçêzóëtnáÉàëzą= z= éunâtu= wádzÉnáa= nauczócáÉäá= á= ucznáów=àÉët=antócóéacàa=éçêażâáK=t=tóm=bçwáÉm=éêzóéadâu=uczącó=ëáę=éçdwaJ àaàą=wóëáłâá=w=cÉäu=unáânáęcáa=éçêażâá=á=ëtaêaàą=ëáę=taâ=dçbáÉêać=mÉtçdó=éêacóI=bó= bółó=çnÉ=wódaànÉI=ÉfÉâtównÉ=á=àaâ=naàäÉéáÉà=cÜêçnáłó=wêażäáwÉ=Égç=éêzÉd=éçêażkąK==

N65


AäÉâëandêa=táęcâçwëâa

= w= éunâtu= wádzÉnáa= cÜaêaâtÉêóëtóâá= mçtówacóànÉà= ëtêatÉgáá= dÉfÉnsivÉ= éÉssiJ mism=ważnóm=wódaàÉ=ëáę=êçzêóżnáÉnáÉ=máędzó=éçëtawą=czónną=EactivÉ=avçidancÉF=á= báÉêną=EéassivÉ=avçidanÉFK=tónáâá=badań=éçâazuàąI=żÉ=çëçbó=êÉéêÉzÉntuàącÉ=éáÉêwJ ëzą=éçëtawę=ëą=mnáÉà=naâáÉêçwanÉ=na=ëuâcÉë=á=náÉ=àÉët=çn=däa=nácÜ=taâ=ważnó=àaâ= däa=çëób=baêdzç=ambátnócÜ=á=źäÉ=znçëzącócÜ=éçêażâá=EpÜçwÉêëI=NVVOFK==

= RK Analiza motówacójna

= waêównç= sÉäfJÜandicaééing= àaâ= á= dÉfÉnsivÉ= éÉssimism= wóâçêzóëtówanÉ= ëą= w= cÉäu= çcÜêçnó= wêażäáwÉgç= Égç=éêzÉd=éçêażką=á=éêzó=çéáëáÉ=mçtówacàá=ácÜ=wóâçêzóëtóJ wanáa=mçżna=éçëłużyć=ëáę=wëéóänóm=máançwnáâáÉm=mçtówacóànómK=aç=ëzczÉJ gółçwócÜ= czónnáâów= mçtówacóànócÜ= ëéêzóàaàącócÜ= ëtçëçwanáu= tócÜ= ëtêatÉgáá= naäÉżąI=máędzó=ánnómáI=náÉéÉwnçść=cç=dç=właënócÜ=mçżäáwçścá=E_Éêgäaë=á=gçnÉëI= NVTUFI =náÉśmáałość= á =wóëçâá =éçzáçm =äęâu =éêzÉd =âçntêçäą= wáÉdzó =EpnódÉê =Ét =aäKI = NVURFI=uzaäÉżnáanáÉ=éçczucáa=właënÉà=waêtçścá=çd=çcÉn=á=çéánáá=ánnócÜ=E`çvángJ tçnI=NVVOFI=dążÉnáÉ=éêzÉz=éêacę=êaczÉà=dç=áméçnçwanáa=ánnóm=náż=êçzwáązówaJ náa=çâêÉśäçnÉgç=zadanáa=á=uczÉnáa=ëáę=Erêdan=á=jádgäÉóI=OMMNFI=ëáänÉ=ëâçncÉntêçJ wanáÉ=na=ëçbáÉ=EtzwK=Égç=çriÉntatiçnF=êaczÉà=náż=na=éçwáÉêzçnóm=zadanáu=EtzwK=tasâ= çriÉntatiçnF=Ejaêtán=Ét=aäKI=OMMNFI=ëtêacÜ=éêzÉd=éçêażką=Ebääáçt=á=`ÜuêcÜI=OMMPF=czó= wêÉëzcáÉ=éêagnáÉnáÉ=bócáa=äÉéëzóm=çd=ánnócÜ=Ejaêtán=Ét=aäKI=OMMPFK== léêócz=wómáÉnáçnócÜ=ëzczÉgółçwócÜ=czónnáâów=mçtówacóànócÜ=tçżëaJ mócÜ= däa= çbu= anaäázçwanócÜ= ëtêatÉgáá= êÉguäuàącócÜI= wóëtęéuàą= êównáÉż= äácznÉ= cÉcÜó= àÉ= êóżnácuàącÉK= t= éêzóéadâu= sÉäfJÜandicaééing= àÉët= tç= Üáëtçêáa= éêzóéadâçJ wócÜ=ëuâcÉëów=EgdzáÉ=ëzczęścáÉ=têaâtçwanÉ=àÉët=àaâç=czónnáâ=atêóbucóànóF=EcÉácâ= á= oÜçdÉwaätI= NVVTF= çêaz= náëâá= éçzáçm= mçtówacàá= dç= dzáałanáaI= unáâanáÉ= çdéçJ wáÉdzáaänçścá=á=bêaâ=zadçwçäÉnáa=z=çdnáÉëáçnÉgç=ëuâcÉëu=Ebääáçt=á=`ÜuêcÜI=OMMPFK= fnaczÉà= däa= dÉfÉnsivÉ= éÉssimismI= w= éêzóéadâu= âtóêÉgç= czónnáâáÉm= mçtówuàącóm= zçëtałó=wóâazanÉ=ëáänÉ=éêagnáÉnáÉ=çdnáÉëáÉnáa=ëuâcÉëu=á=éçczucáÉ=çdéçwáÉdzáaäJ nçścá=za=éçêażâá=EatêóbucàÉ=wÉwnętêznÉF=EkçêÉm=á=`antçêI=NVUSFK==

= SK Badanie SKNK mótania badawcze = _adanáÉ=zçëtałç=zaéäançwanÉ=á=éêzÉéêçwadzçnÉ=w=cÉäu=znaäÉzáÉnáa=çdéçwáÉdzá= na=naëtęéuàącÉ=éótanáa=badawczÉW= NF gaâá=udzáał=w=badanÉà=gêuéáÉ=ucznáów=äácÉum=ëtançwáą=çëçbó=z=wóêaźną= tÉndÉncàą=dç=ëtçëçwanáa=sÉäfJÜandicaééing=äub=dÉfÉnsivÉ=éÉssimism?= OF gaâáÉ=czónnáâá=çëçbó=z=badanÉà=gêuéó=ucznáów=äácÉum=cÜcáałóbó=wádzáÉć= àaâç=çdéçwáÉdzáaänÉ=za=éçêażkę?= PF aäaczÉgç=çëçbó=w=badanÉà=gêuéáÉ=ucznáów=äácÉum=ëtçëuàą=tÉ=ëtêatÉgáÉ?= = = =

N66


ptêatÉgáÉ=cÜêçnáącÉ=Égç=–=anaäáza=mçtówacóàna=na=éêzóâładzáÉ=sÉäfJÜandicaééing=á=…

SKOK mroceduró i instrumentó badawcze = _adanáÉ= zçëtałç= éêzÉéêçwadzçnÉ= dwuÉtaéçwçK= t= éáÉêwëzóm= ÉtaéáÉ= badanáa= wzáęłç=udzáał=US=ucznáów=äácÉum=çgóänçâëztałcącÉgçI=w=wáÉâu=NSJNT=äatI=êÉéêÉJ zÉntuàącó=śêÉdnáçzaawanëçwanó=éçzáçm=znaàçmçścá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK=tśêód= çëób=badanócÜ=znaàdçwałç=ëáę=QN=mężczózn=á=QR=âçbáÉtK=rcznáçwáÉ=zçëtaäá=éçJ éêçëzÉná=ç=wóéÉłnáÉnáÉ=dwócÜ=éêzÉtłumaczçnócÜ=na=àęzóâ= éçäëâá=âwÉëtáçnaêáuJ ëzó= badaàącócÜ= ëtçëunÉâ= badanócÜ= dç= ëtçëçwanáa= ëtêatÉgáá= çbêçnnócÜ= sÉäfJ Üandicaééing=á=dÉfÉnsivÉ=éÉssimismK=t=badanáu=wóâçêzóëtanç=naëtęéuàącÉ=ánëtêumÉnJ tó= badawczÉW= aÉfÉnsivÉ= mÉssimism= nuÉstiçnnairÉI= amn= EkçêÉmI= OMMNF= çêaz= pÉäfJ eandicaééing= pcaäÉ= EgçnÉë= á= oÜçdÉwaätI= NVUOFK= t= çbu= éêzóéadâacÜ= ucznáçwáÉ= zçëtaäá= éçéêçëzÉná= ç= zaznaczÉnáÉ= naàbäáżëzócÜ= éêawdzáÉ= çdéçwáÉdzá= na= ëâaäá= iáâÉêtaK= mêzóâładçwÉ= éótanáa= z= çbu= âwÉëtáçnaêáuëzó= máałó= naëtęéuàącą= têÉśćW= „mçddaàę= ëáę= âçntêçäá= ëéçdzáÉwaàąc= ëáę= naàgçêëzÉgçI= nawÉt= àÉśäá= mam= éçwçdó= sądzáćI= żÉ= ëçbáÉ= éçêadzę”I= „açâładnáÉ= anaäázuàę= wëzóëtâáÉ= mçżäáwçścá= wónáâu= zanám=éçddam=ëáę=âçntêçäá”I=„mêzÉd=âçntêçäą=częëtç=maêtwáę=ëáęI=żÉ=náÉ=będę=w= ëtanáÉ=zêÉaäázçwać=tÉgçI=cç=założyłÉm”I=„ptaêam=ëáę=náÉ=czuć=ëáę=éçdczaë=âçntêçJ äá=zbót=éÉwnáÉ”I=„mêzÉwádówanáÉ=wëzóëtâáÉgç=złÉgçI=cç=mçżÉ=ëáę=éêzótêafáć=éçdJ czaë=âçntêçäá=éçmaga=má=ëáę=éêzógçtçwać”=EaÉfÉnsivÉ=mÉssimism=nuÉstiçnnairÉF=çêaz= „háÉdó=êçbáę= cçś źäÉI=w= éáÉêwëzóm=áméuäëáÉ=wánáę=za= tç=çâçäácznçścá”I= „lëáąJ gałbóm=znacznáÉ=äÉéëzÉ=wónáâáI=gdóbóm=náÉ=éçzwaäał=Émçcàçm=nad=ëçbą=éançJ wać”I=„tçäę=bóć=éçdzáwáanó=za=tç=áäÉ=éêacó=wâładam=w=wóâçnanáÉ=zadanáa=náż= za=mçàÉ=zdçänçścá=á=wáÉdzę”I=„mêzóznaàęI=żÉ=czuàę=éçâuëęI=żÉbó=ëáÉ=uëéêawáÉdäáJ wáaćI=âáÉdó=náÉ= udaàÉ=má=ëáę=ëéÉłnáć=çczÉâáwań=ánnócÜ”= EpÉäfJeandicaééing=pcaäÉFK= ka= éçdëtawáÉ= uzóëâanócÜ= çdéçwáÉdzá= dç= dêugáÉgç= Étaéu= zçëtałç= zaâwaäáfáâçJ wanócÜ=OM=ucznáów=ET=mężczózn=á=NP=âçbáÉtFI=âtóêócÜ=éçdzáÉäçnç=na=O=gêuéóW= · z=wóêaźną=tÉndÉncàą=dç=ëtçëçwanáa=sÉäfJÜandicaééing== · z=wóêaźną=tÉndÉncàą=dç=ëtçëçwanáa=dÉfÉnsivÉ=éÉssimism= t= dêugám= ÉtaéáÉ= badanáa= wóbêanÉ= çëçbó= êÉéêÉzÉntuàącÉ= ëáäną= tÉndÉncàę= dç= ëtçëçwanáa= àÉdnÉà= äub= dêugáÉà= ëtêatÉgáá= zçëtałó= éçéêçëzçnÉ= ç= wóéÉłnáÉnáÉ= éêzógçtçwanÉà= na= éçtêzÉbó= nánáÉàëzÉgç= badanáa= anâáÉtó= EAnâiÉta=dçtK= ptçsçwania= ptratÉgii=lcÜrçnnócÜF=maàącÉà=za=zadanáÉ=éçmóc=w=çâêÉśäÉnáu=czónnáâów=mçtówuJ jącócÜ= ucznáów= äácÉum= dç= ëtçëçwanáa= wómáÉnáçnócÜ= ëtêatÉgááK= mêzóâładçwÉ= éótanáa=çtwaêtÉ=z=tÉà=anâáÉtó=tçW=„`zó=zdaêza=`á=ëáę=çdâładać=éêzógçtçwanáa=„na= çëtatnáą= cÜwáäę”?= háÉdó= á= däaczÉgç= tç= êçbáëz?”I= „`zó= zdaêza= `á= ëáę= znaàdçwać= wómówâáI= bó=tóäâç=náÉ= muëáÉć=ëáę=uczóć?= háÉdó?= gaâáÉ= tç=ëą=wómówâá?”I=„`zó= àÉëtÉś=zadçwçäçnó=zÉ=ëwçácÜ=wónáâów=w=naucÉ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç?=aäaczÉgç?”K==

N6T


AäÉâëandêa=táęcâçwëâa

TK tóniki TKNK tóniki pierwszego etapu = péçśêód=wëzóëtâácÜ=badanócÜ=ucznáów=zdÉcódçwana=wáęâëzçść=êÉéêÉzÉntçwała= umáaêâçwaną=tÉndÉncàę=dç= ëtçëçwanáa= ëtêatÉgáá= dÉfÉnsivÉ=éÉssimism=ESSIPBFI=éçdJ czaë= gdó= sÉäfJÜandicaééing= êÉéêÉzÉntçwałç= QRIPB= badanócÜK= mçdçbnÉ= éêçéçêcàÉ= zçëtałó= zaçbëÉêwçwanÉ= w= éêzóéadâu= çëób= z= wóêaźną= tÉndÉncàą= w= âáÉêunâu= éáÉêwëzÉà=ëtêatÉgááI=âtóêÉ=w=éçëzczÉgóänócÜ=âwÉëtáçnaêáuëzacÜ=uzóëâałó=naàwáęâJ ëzÉ=áäçścá=éunâtów=Eéçnad=UMB=áäçścá=éunâtówFK==== =

=

pbicJeAkaf`Ammfkd= abcbkpfsb== mbppfjfpj= rjfAohltAkA=qbkabk`gA= PVLUS=EQRIPBF= RTLUS=ESSIPBF= = = tvoAŹkA=qbkabk`gA= SLUS=ESIVUBF= NQLUS=ENSIOUBF= = = =

qabÉäa=NW=tónáâá=âwÉëtáçnaêáuëzó=z=éáÉêwëzÉgç=Étaéu=badanáa=

tóâêÉëNW=tónáâá=âwÉëtáçnaêáuëzó=z=éáÉêwëzÉgç=Étaéu=badanáa=

= TKOK tóniki drugiego etapu = kaàczęëtëzómá= éçwçdamá= çdâładanáa= éêacó= na= „çëtatnáą= cÜwáäę”= éêzÉz= ucznáów= ëtçëuàącócÜ= ëtêatÉgáę= sÉäfJÜandicaééing= bółó= nudaI= zmęczÉnáÉI= bêaâ= czaëuI= âçnáÉczJ nçść= uczęëzczanáa= na= zaàęcáa= éçzaäÉâcóànÉI=äÉnáëtwçI= ważnÉ= éêacÉ= dçmçwÉ=z= ánJ nócÜ=éêzÉdmáçtów=náż=àęzóâ=angáÉäëâáI=äáczÉnáÉ=na=ëzczęścáÉI=zbót=dużÉ=çbcáążÉnáÉ= éêacą=nad=ánnómá=éêzÉdmáçtamáI=wáęâëza=ëzanëa=na=dçbêÉ=zaéamáętanáÉ=matÉêáałuI= złÉ=ëamçéçczucáÉ=czó=nadzáÉàa=na=łatwÉ=éótanáaK=tśêód=ucznáów=częëtç=ëtçëuàąJ cócÜ=ëtêatÉgáę=dÉfÉnsivÉ= éÉssimism=çdâładanáÉ= éêacó= éçàawáałç=ëáę=w= çdéçwáÉdzáacÜ= zdÉcódçwanáÉ=êzadzáÉàI=aäÉ=éçwçdó=taâáÉgç=ëtanu=êzÉczó=éçzçëtałó=náÉzmáÉnáçnÉK==

N6U


ptêatÉgáÉ=cÜêçnáącÉ=Égç=–=anaäáza=mçtówacóàna=na=éêzóâładzáÉ=sÉäfJÜandicaééing=á=…

_adanáÉ=wóâazałç=êównáÉżI=żÉ=wëzóëcó=ucznáçwáÉ=äácÉum=báçêącó=udzáał=w= dêugáÉà=częścá=badanáa=ëzuâaàą=wómówÉâ=á=maàą=ëâłçnnçść=dç=uëéêawáÉdäáwáanáa= ëwçácÜ=náÉéçwçdzÉń=çbaêczaàąc=za=náÉ=czónnáâá=çbáÉâtównÉK=fntÉêÉëuàącóm=àÉdJ naâ= wódaàÉ= ëáę= faâtI= áż= çëçbó= ëtçëuàącÉ= sÉäfJÜandicaééing= dç= wómówÉâ= zaäáczałó= małç=áëtçtnÉ=wódaêzÉnáaI=na=éêzóâład=náÉzaéçwáÉdzáanÉ=wázótó=czó=ëéçtâanáa=z= éêzóàacáółmáK= rcznáçwáÉ= êÉéêÉzÉntuàącó=wóêaźną=tÉndÉncàę=dç=ëtçëçwanáa=dÉfÉnJ sivÉ= éÉssimism= dç= wómówÉâ= zaäáczaäá= zaàęcáa= éçzaäÉâcóànÉI= zadanáa= dçmçwÉ= z= ánnócÜ=éêzÉdmáçtów=czó=dçdatâçwÉ=çbçwáązâáK=jçżna=zatÉm=wóënuć=wnáçëÉâI= żÉ= cÜçć= wëzóëcó= ucznáçwáÉ= ëzuâaàą= uëéêawáÉdäáwáÉńI= ëéçëób= ácÜ= éçàmçwanáa= éêzÉz=çbáÉ=gêuéó=zaëadnáczç=ëáę=êóżnáK== mçnadtç= SMIVB= badanócÜ= ucznáów= çâazała= ëáę= náÉzadçwçäçna= z= wónáâów= uzóëâáwanócÜ= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= angáÉäëâáÉgçK= katçmáaët= däa= aż= TPIVB= badanócÜ= çéánáa= çëób= têzÉcácÜ= náÉ= bóła= ważnaK= rcznáçwáÉ= cá= éçdâêÉśäaäá= znaczÉnáÉ= wáÉdzó= á= dÉâäaêçwaäáI=żÉ=uczą=ëáę=däa=ëáÉbáÉK=wwêacaäá=tÉż=uwagę=na=ëubáÉâtówázm=çcÉn=ánnócÜ= çëóbK=waäÉdwáÉ=OPINB=badanócÜ=éêzóznałaI=żÉ=äáczó=ëáę=z=çéánáamá=ánnócÜI=a= dçbêÉ= êÉcÉnzàÉ=dzáałaàą=na=náÉ=mçtówuàącç=á=daàą=éçczucáÉ=ëéÉłnáÉnáa=á=bÉzéáÉczÉńëtwaK=====

= UK tnioski i implikacje dódaktóczne

= ltêzómanÉ=wónáâá=anâáÉtó=éêzÉdëtawáaàą=w=dużóm=ëtçénáu=zêóżnácçwanó=çbêaz= ucznáów=äácÉumI=àÉdnaâ=zdaàą=ëáę=éçtwáÉêdzać=wónáâá=wczÉśnáÉàëzócÜ=badań=anaJ äázuàącócÜ= zbäáżçnÉ= zagadnáÉnáaK= gaâç= uzaëadnáÉnáÉ= áëtnáÉàącÉgç= ëtanu= êzÉczó= mçżna=éçdać=naëtęéuàącÉ=czónnáâáK=mêzÉdÉ=wëzóëtâám=éçzáçm=znaàçmçścá=àęzóJ âa=angáÉäëâáÉgç=badanócÜ=bół=dçść=wóëçâá= EtàK= śêÉdnáçzaawanëçwanóFI=cç= wáążÉ= ëáę=z=ácÜ=dużóm=dçśwáadczÉnáÉm=w=naucÉ=àęzóâa=á=mnáÉàëzą=éçtêzÉbą=éçcÜwałóK= caâtI= áż= badaná= éçdâêÉśäaäá= znaczÉnáÉ= wáÉdzó= mçżna= wóàaśnáć= zbäáżanáÉm=ëáę= w= ácÜ= éêzóéadâu= Égzamánu= matuêaänÉgçK= `zęëtç= ëubáÉâtówna= çéánáa= nauczócáÉäá= czó=êçdzánó=mçżÉ=w=éçêównanáu=z=çbáÉâtównómá=wónáâamá=Égzamánów=têacáć=na= znaczÉnáuK= `ç= wáęcÉà= éêzÉwaga= ëtêatÉgáá= dÉfÉnsivÉ= éÉssimism= nad= sÉäfJÜandicaééing= mçżÉ= śwáadczóć= ç= mnáÉàëzÉà= éêzódatnçścá= tÉà= dêugáÉà= w= dłużëzÉà= éÉêëéÉâtówáÉI= bçwáÉm=unáâanáÉ= çdéçwáÉdzáaänçścá= á=ëzuâanáÉ= éêzÉëzâód= w= naucÉ= àÉët=dzáałaJ náÉm=wóëçcÉ=náÉâçêzóëtnóm=w=âçntÉâścáÉ= jatuêó=w=śêçdçwáëâu=äácÉaänómI=naJ âáÉêçwanóm=na=ëuâcÉëK= ŚêÉdnáçzaawanëçwanó= éçzáçm= znaàçmçścá= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= çêaz= uczęëzczanáÉ= dç= dêugáÉà= âäaëó= äácÉum= mçżÉ= êównáÉż= wëâazówać= na= bçgatÉ= dçJ śwáadczÉnáa= badanócÜ= w= uczÉnáu= ëáę= á= znaàçmçść= ánnócÜ= náż= éçddanÉ= anaäázáÉ= ëtêatÉgáá= çbêçnnócÜK= mçwçdÉm= éêzÉwagá= dÉfÉnsivÉ= éÉssimism= mçżÉ= bóć= êównáÉż= wáęâëzÉ=ëâçncÉntêçwanáÉ=na=zadanáu=Etasâ=çriÉntatiçnF=náż=na=ëçbáÉ=EÉgç=çriÉntatiçnF= EawÉcâI= NVUSFI= bêaâ= wáaêó= wÉ= właënÉ= mçżäáwçścáI= éêzÉwaga= âêótóâá= nad= éçJ cÜwałą= á= zwáązanó= z= tóm= bêaâ= ëzczÉgółçwócÜ= ánfçêmacàá= zwêçtnócÜ= zÉ= ëtêçnó= nauczócáÉäá= czó=éçczucáÉ=çdéçwáÉdzáaänçścá=za=éçdÉàmçwanÉ=dÉcózàÉ=EatêóbucàÉ= wÉwnętêznÉFK= káëâá= éçzáçm= zadçwçäÉnáa= z= çëáąganócÜ= wónáâów= cÜaêaâtÉêóJ ëtócznó=däa=dÉfÉnsivÉ=éÉssimism=mçżÉ=wëâazówać=na=éçważnÉ=çbawó=żówáçnÉ=éêzÉz=

N69


AäÉâëandêa=táęcâçwëâa

ucznáówI= a= dçtóczącÉ= zbäáżaàącÉgç= ëáę= Égzamánu= matuêaänÉgçK= t= dóëâuëàá= nad= wónáâamá= náÉ= mçżna= êównáÉż= éçmánąć= náÉbÉzéáÉczÉńëtwa= náÉëzczÉêócÜ= çdéçJ wáÉdzá= badanócÜI= âtóêzó= mçgäá= udzáÉäaćI=àaâ= ám=ëáę=wódawałçI= „éçéêawnócÜ”= a= náÉ=„éêawdzáwócÜ”=çdéçwáÉdzáK== w= éçczónáçnócÜ= çbëÉêwacàá= wónáâa= âáäâa= áëtçtnócÜ= áméäáâacàá= dódaâtóczJ nócÜK=mçdëtawçwą=éêzÉëłanâą=z=anaäázó=mçtówacóànÉà=ëtçëçwanáa=éêzÉz=ucznáów= äácÉum=ëtêatÉgáá=cÜêçnáącócÜ=Égç=wódaàÉ=ëáę=bóć=zwáęâëzçna=wêażäáwçść=nauczócáÉJ äá=na=ándówáduaänÉ=éçtêzÉbó=ucznáów=á=w=naàwáęâëzó=mçżäáwáÉ=ëéçëóbI=ándówáduJ aäázçwanáÉ= éêçcÉëu= nauczanáa= w= âäaëáÉK= tażnóm= czónnáâáÉm= dÉcóduàącóm= ç= wóbçêzÉ=danÉà=ëtêatÉgáá=çâazał=ëáę=bóć=âçntÉâët=àÉà=użócáaI=w=tóm=éêzóéadâu=ÉgJ zamán=matuêaänóK=gÉët=çn=däa=ucznáów=czónnáâáÉm=taâ=ëtêÉëuàącómI=àaâ=mçtówuJ jącómI= cç= ëtwaêza= z= âçäÉá= áëtçtną= ëzanëę= däa= nauczócáÉäá= na= zántÉnëófáâçwanáÉ= éêacó= z= ucznáamá= á= àÉëzczÉ= äÉéëzÉ= wóâçêzóëtówanáÉ= zwáęâëzçnÉgç= éçzáçmu= ucznáçwëâáÉà=mçtówacàáK== kÉgatównómá=czónnáâamá=wéłówaàącómá=na=âçnáÉcznçść=ëtçëçwanáa=ëtêaJ tÉgáá= cÜêçnáącócÜ= éçczucáÉ= właënÉà= waêtçścáI= a= taâżÉ= dużó= çdëÉtÉâ= badanócÜ= angażuàącó= ëáę= w= éçdçbnÉ= dzáałanáa= mçgą= bóć= êównáÉż= nadmáÉêna= âêótóâa= zÉ= ëtêçnó=nauczócáÉäá= çêaz=náÉdçëtatÉczna= wáÉdza=ucznáów=ç=éêzóczónacÜ=éçêażÉâK= jçżÉ=tç=bóć=ëéçwçdçwanÉ=bêaâáÉm=wóczÉêéuàącÉà=ánfçêmacàá=zwêçtnÉà=zÉ=ëtêçJ nó=nauczócáÉäáK=kaäÉżó=zatÉm=zmçdófáâçwać=ëéçëób=çcÉnáanáa=á= çmawáanáa= éçJ ëtęéów=ucznáów=w=naucÉ=á=wzbçgacáć=ánfçêmacàÉ=zwêçtnÉI=bó=zaéçbáÉgać=ëtçëçJ wanáu=ëtêatÉgáá=çcÜêçnnócÜ=„na=wëzÉäâá=wóéadÉâ”K===

== = VK merspektówó badawcze

mêzÉéêçwadzçnÉ= éêzÉzÉ= mnáÉ= badanáÉI= cÜçć= dçëtaêczółç= âáäâu= ántÉêÉëuàącócÜ= wnáçëâówI=z=éÉwnçścáą=náÉ=wóczÉêéałç=tÉmatóâá=dçtóczącÉà=ëtêatÉgáá=cÜêçnáącócÜ= ÉgçK=mêzÉdÉ=wëzóëtâám=naäÉżałçbó=éêzóàêzÉć=ëáę=ácÜ=zwáązâçm=z=éçëzczÉgóänómá= czónnáâamá= ándówáduaänómá= êóżnácuàącómá= ucznáówI= zbadać= długçtÉêmánçwÉ= âçnëÉâwÉncàÉ= ëtçëçwanáa= ëtêatÉgáá= cÜêçnáącócÜ= ÉgçI= taâáÉ= àaâ= cÜçćbó= wóuczçną= bÉzêadnçśćI=çbnáżÉnáÉ=wónáâów=w=naucÉ=czó=wzêçët=éÉëómázmuK=_adanó=éêzÉzÉ= mnáÉ= âçntÉâët= naäÉżałçbó= éçwáęâëzóć= ç= dçdatâçwÉ= zmáÉnnÉI= àaâ= cÜçćbó= wáÉâ= czó=éçzáçm=znaàçmçścá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçI=a=taâżÉ=zaëtançwáć=ëáę=nad=êçäą=naJ uczócáÉäa=w=mçdófáâçwanáu=użócáa=éçdçbnócÜ=ëtêatÉgáá=w=âäaëáÉ=ëzâçänÉàK===

= BfBifldoAcfA

= _ÉêgäaëI =pK =á =bKbK =gçnÉëK =NVTUK =„aêug =`ÜçácÉ =aë =pÉäfJeandácaééáng =ptêatÉgó =án = oÉëéçnëÉ=tç=puccÉëëK”=gçurnaä=çf=mÉrsçnaäitó=and=pçciaä=msócÜçäçgó=PSW=QMRJQNTK= _uëëI= aKjK= á= kK= `antçê= EêÉdKFK= NVUVK= „mÉêëçnaäátó= mëócÜçäçgóW= oÉcÉnt= qêÉndë= and=bmÉêgáng=aáêÉctáçnë”K=kÉw=vçêâW=péêángÉêJsÉêäagK=NNRJNOT= `çvángtçnI=jK=NVVOK=jaâing=tÜÉ=gradÉK=kÉw=vçêâW=`ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK=

NT0


ptêatÉgáÉ=cÜêçnáącÉ=Égç=–=anaäáza=mçtówacóàna=na=éêzóâładzáÉ=sÉäfJÜandicaééing=á=…

awÉcâI=`KpK=NVUSK=„jçtávatáçnaä=éêçcÉëëÉë=affÉctáng=äÉaênángK”=AmÉrican=msócÜçäJ çgist=QNW=NMQMJNMQUK= bääáçtI=AKgK=á=jKAK=`ÜuêcÜK=OMMPK=„A=jçtávatáçnaä=Anaäóëáë=çf=aÉfÉnëávÉ=mÉëëámJ áëm=and=pÉäfJeandácaééángK”=gçurnaä=çf=mÉrsçnaäitó=TNW=PSVJPVSK== cÉácâI =aKiK =á =cK =oÜçdÉwaätK =NVVTK =„qÜÉ =dçubäÉJÉdgÉd =ëwçêd =çf =ëÉäfJ ÜandácaééángW= aáëcçuntángI= augmÉntatáçnI= and= tÜÉ= éêçtÉctáçn= and= ÉnJ ÜancÉmÉnt=çf=ëÉäfJÉëtÉÉmK”=jçtivatiçn=and=bmçtiçnI=ONW=NQTJNSPK= gçnÉëI=bKbK=á=cK=oÜçdÉwaätK=NVUOK=qÜÉ=pÉäfJeandicaééing=pcaäÉK=mêáncÉtçn=rnávÉêëátóK= jaêtánI=AKI=eKI=jaêëÜI=á=oK=aÉbuëK=OMMNK=„pÉäfJÜandácaééáng=and=dÉfÉnëávÉ=éÉëJ ëámáëmW= bxéäçêáng= a= mçdÉä= çf= éêÉdáctçêë= and= çutcçmÉë= fêçm= a= ëÉäfJ éêçtÉctáçn=éÉêëéÉctávÉK”=gçurnaä=çf=bducatiçnaä=msócÜçäçgóI=VPW=UTJNMOK= jaêtánI =AKgKI =eKtK =jaêëÜI =AK =táääáamëçn =á =oKiK =aÉbuëK =OMMPK =„pÉäfJ ÜandácaééángI= dÉfÉnëávÉ= éÉëëámáëmI= and= gçaä= çêáÉntatáçnW= A= èuaäátatávÉ= ëtudó=çf=unávÉêëátó=ëtudÉntëK”=gçurnaä=çf=bducatiçnaä=msócÜçäçgó=VRW=SNTJSOUK= kçêÉmI =gKhK =á =kK =`antçêK =NVUSK =„aÉfÉnëávÉ =éÉëëámáëmW =eaênÉëëáng =anxáÉtó =aë = mçtávatáçnK”=gçurnaä=çf=mÉrsçnaäitó=and=pçciaä=msócÜçäçgó=RNW=NOMUJNONTK= kçêÉmI=gKhK=á=hKpKpK=fääángwçêtÜK=NVVPK=„ptêatÉgóJdÉéÉndÉnt=ÉffÉctë=çf=êÉfäÉctáng= çn=ëÉäf=and=taëâëW=pçmÉ=áméäácatáçnë=çf= çétámáëm=and=dÉfÉnëávÉ=éÉëëámJ áëmK”=gçurnaä=çf=mÉrsçnaäitó=and=pçciaä=msócÜçäçgó=SRW=UOOJUPRK= kçêÉmI=gKhK=OMMNK=„aÉfÉnëávÉ=éÉëëámáëmI=çétámáëmI=and=éÉëëámáëmK”=EwF=létimJ ism=C=éÉssimismW=fméäicatiçns=fçr=tÜÉçróI=rÉsÉarcÜI=and=éracticÉK=EêÉdKF=bK`K=`Üang= taëÜángtçnW=AmÉêácan=mëócÜçäçgácaä=AëëçcáatáçnK== pÜçwÉêëI=`K=NVVOK=„qÜÉ=mçtávatáçnaä=and=Émçtáçnaä=cçnëÉèuÉncÉë=çf=cçnëádÉêJ áng= éçëátávÉ= çê= nÉgatávÉ= éçëëábáäátáÉë= fçê= an= uécçmáng= ÉvÉntK”= gçurnaä= çf= mÉrsçnaäitó=and=pçciaä=msócÜçäçgóI=SPW=QTQJQUPK= pÜÉééÉêdI=gK=á=oK=AêâánK=NVVUK=„aÉtÉêmánantë=çf=ëÉäfJÜandácaééángW=qaëâ=áméçêJ tancÉ=and=ÉffÉctë=çf=éêÉJÉxáëtáng=Üandácaéë=çn=ëÉäfJgÉnÉêatÉd=ÜandácaéëK”= mÉrsçnaäitó=and=pçciaä=msócÜçäçgó=BuääÉtinI=NRW=NMNJNNOK= pnódÉêI= `KoKI= qKtK= pmátÜI= oKtK= AugÉääá= á= oKbK= fngêamK= NVURK= „ln= tÜÉ= ëÉäfJ ëÉêváng= functáçn=çf= ëçcáaä= anxáÉtóW= pÜónÉëë= aë=a=ëÉäfJÜandácaééáng= ëtêatÉJ góK”=gçurnaä=çf=mÉrsçnaäitó=and=pçciaä=msócÜçäçgóI=QUW=VTMJVUMK= rêdanI =qK =á =`K =jádgäÉóK =OMMNK =„AcadÉmác =ëÉäfJÜandácaééángW =tÜat =wÉ =ânçwI = wÜat=mçêÉ=tÜÉêÉ=áë=tç=äÉaênK”=bducatiçnaä=msócÜçäçgó=oÉviÉwI=NPW=NNRJNPUK= = =

NTN


Agnieszka hubiczek

fnstótut=ciäçäçgii=dÉrmańsâiÉà= rg=hraâów=

wAowĄawAkfb rtAdĄ kA ibhCgf gĘwvhA lBCbdl t cAwfb mboCbmCgf f mowbqtAowAkfA pqorhqro JĘwvhltvCe Attention management in the foreign language classroom during the phase of perception and processing of language structures qÜáë=éaéÉê=fçcuëÉë=çn=tÜÉ=cçnnÉctáçn=bÉtwÉÉn=cçgnátávÉ=éëócÜçäçgó=and= fçêÉágn=äanguagÉ=éÉdagçgó=án=tÜÉ=cçntÉxt=çf=éÉêcÉétáçn=and=éêçcÉëëáng=çf= äanguagÉ= ëtêuctuêÉëK= ft= dÉëcêábÉë= ëÉcçnd= äanguagÉ= acèuáëátáçn= aë= tÜÉ= éêçcÉëëáng=çf=äanguagÉ= ánfçêmatáçnI=wÜácÜ=áë=ánfäuÉncÉd=bó=attÉntáçn=fçJ cuëÉd=çn=äanguagÉ=dataK=qÜÉ=cçncÉét=çf=ánëtêuctÉd=äÉaênáng=aëëumÉë=tÜÉ= éçëëábáäátó= çf= manáéuäatáng= äÉaênÉêë’= attÉntáçn=bó= tÜÉ= tÉacÜÉêK=qÜÉ= éaéÉê= éêçvádÉë=a=tÜÉçêÉtácaä=bacâgêçund=êÉfÉêêáng=tç=ëucÜ=áëëuÉë=and=aäëç=ÉxamJ éäÉë=çf=Üçw=tÜáë=âánd=çf=ânçwäÉdgÉ=can=bÉ=uëÉd=án=tÜÉ=cäaëëêççmK=

= NK tprowadzenie qÉgçêçczna= âçnfÉêÉncàa= mçäëâáÉgç= qçwaêzóëtwa= kÉçfáäçäçgácznÉgç= çbàęła= ëwą= tÉmatóâą= mKánK= ántÉêdóëcóéäánaênó= cÜaêaâtÉê= gäçttçdódaâtóâáK= aóëcóéäána= taI= baJ daàąc=éêçcÉëó=nauâá=á=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgçI=ëáęga=dç=çëáągnáęć=nauâ=zaàmuàąJ cócÜ= ëáę= éêzóëwaàanáÉm= àęzóâówI= w= tóm= éëócÜçäángwáëtóâáI= a= ta= z= âçäÉá= çbàęła= éêzÉdmáçt=dçcáÉâań=éëócÜçäçgáá=á=àęzóâçznawëtwaK=lêganázatçêzó=éçłożóäá=êówJ nçczÉśnáÉ=nacáëâ=na=zaëtçëçwanáÉ=tÉçêáá=w=éêaâtócÉI=ëtąd=ádÉa=zaéêÉzÉntçwanáa= éêzóâładu= „łańcucÜa= badawczÉgç”I= w= âtóêóm= wócÜçdzę= çd= éçàęcáa= uwagá= á= àÉà= udzáału=w=éêçcÉëacÜ=éçznawczócÜ=z=wóëzczÉgóänáÉnáÉm=éÉêcÉécàá=á=éêzÉtwaêzaJ náa=àęzóâaI=éêzÉcÜçdzę=dç=wéłówu=uwagá=na=éêçcÉë=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=Ez=móślą= ç=nabówanáu=àęzóâa=dêugáÉgçFI=bó=na=âçnáÉc=éêzÉdëtawáć=mçżäáwçścá=zaëtçëçwaJ náa=wnáçëâów=z=badań=çbu=tócÜ=dóëcóéäán=w=nauczanáu=àęzóâów=çbcócÜK==

NTP


AgnáÉëzâa=hubáczÉâ

mëócÜçäçdzó= wócÜçdzą= z= założÉnáaI= żÉ= człçwáÉâ= uczó= ëáę= czÉgçś= wtÉdóI= gdó=ëwçàą=uwagę=ëâuéá=na=éêzÉdmáçcáÉ=nauâáI=a=nauczanáÉ=àÉët=ëâutÉcznÉ=wówJ czaëI= gdó= „nauczócáÉä= ëâáÉêuàÉ= uwagę= na= zadanáÉ= wóëtaêczaàącç= dçbêzÉ= á= éêzÉz= czaë= dçëtatÉcznáÉ= długáI= abó= uczÉń= ëáę= wóuczół”= EdaääçwaóI= NVUUW= NPOFK= rwagę= uznaàÉ=ëáę=za=àÉdÉn=zÉ=ëtanów=śwáadçmçścáI=çdnçëzącó=ëáę=dç=éêçcÉëów=éçëtêzÉJ ganáa=á=móśäÉnáaI=âáÉdó=ëtêumáÉń śwáadçmçścá=âáÉêçwanó=àÉët=„na=tçI=cç=tu=á=tÉêaz= däa=mnáÉ=êÉäÉwantnÉ”= EdadÉnnÉLlëwaäd=w=fngÉndaÜäI=NVVVW=RQI=tłumK=właënÉFK= mçdçbnó=éunât=wádzÉnáa=mçżna=znaäÉźć=w=äátÉêatuêzÉ=éçśwáęcçnÉà=éêzóëwaàanáu= jęzóâaK=t=uàęcáu=baêdzáÉà=çgóänóm=ëtan=ëéÉcàaänÉà=uwagá=ëâáÉêçwanÉà=na=zàawáëâa= jęzóâçwÉ=á=gçtçwçść=ácÜ=çdbáçêu=tç=àÉdÉn=z=éêzÉàawów=śwáadçmçścá=àęzóâçwÉàK= téłów=uwagá=na=ÉfÉât=nauâá=àęzóâa=àÉët=wádçcznó=w=àÉà=éçëzczÉgóänócÜ=fazacÜI= néK=„zauważanáÉ=nçwócÜ=fçêm=àęzóâçwócÜI=czóäá=uśwáadçmáçnÉ=ácÜ=éêzÉtwaêzaJ náÉ”= àÉët= wÉdług= oácÜaêda= pcÜmádta= waêunâáÉm= aâwázócàá= àęzóâa= EaaâçwëâaI= OMMNW=PMFK=qaâ=éçëtêzÉgana=uwaga=çdgêówa=znaczącą=êçäę=w=âçncÉécàá=nabówaJ náa=àęzóâa=çéáÉêaàącÉà=ëáę=na=założÉnáuI=żÉ=człçwáÉâ=âçnëtêuuàÉ=wáÉdzę=á=umáÉàętJ nçścá=àęzóâçwÉ=w=çéaêcáu=ç=danÉ=àęzóâçwÉ=éçcÜçdzącÉ=z=çtçczÉnáaI=çâêÉśäçnÉJ gç= àaâç= inéutK= t= êamacÜ= badań= nad= éêzóëwaàanáÉm= àęzóâa= éêzÉz= érzÉtwarzaniÉ= infçrmacài=àęzóâçwócÜ=çdwçłuàÉ=ëáę=náÉàÉdnçâêçtnáÉ=dç=badań=dçtóczącócÜ=éçëtêzÉJ ganáa=á=éêzÉtwaêzanáa=êóżnÉgç=êçdzaàu=ánfçêmacàáI=éêzó=czóm=ma=ëáę=na=wzgäędzáÉ= ëéÉcófácznó=éêçcÉëI=àaâám=àÉët=zdçänçść=człçwáÉâa=dç=çéançwówanáa=taâ=ëâçmJ éäáâçwanÉà=umáÉàętnçścá=àaâ=éçëługáwanáÉ=ëáę=àęzóâáÉmK==

OK rwaga w procesach poznawczóch `zónnçść=uważanáa=tç=àÉdÉn=z=czónnáâów=„dÉtÉêmánuàącócÜ=á=âáÉêuàącócÜ=éêçcÉJ ëamá= éçëtêzÉganáaI= âçàaêzÉnáa= á= móśäÉnáa”= EjunnI= NVQS= w= pcÜumanI= NVSNW= NUFK= katężÉnáÉ=uwagá=éçdnçëá=ëéêawnçść=éêçcÉëów=éçznawczócÜ=á=dzáałań=człçwáÉJ âaI= gdóż= éêzÉdmáçtóI= na= âtóêÉ= zwêacamó= uwagęI= uśwáadamáamó= ëçbáÉ= àaënç= á= wóêaźnáÉK=mëócÜçäçdzó=éçàmuàą=uwagę=àaâç=ëtan=„éçbudzÉnáa=á=aâtównçścá=éêçcÉJ ëów= nÉêwçwócÜ=w= tócÜ= çśêçdâacÜ=âçêó=EmózgçwÉàI=éêzóéK=autçêaFI=âtóêÉ= aâtuJ aänáÉ=anaäázuàą=á=çéêacçwuàą=danÉI=dçëtaêczanÉ=éêzÉz=çêganó=zmóëłçwÉ”=EtamżÉ= ëtêKNTFK=qaâ=zdÉfánáçwanÉà=uwagi=náÉ=naäÉżóI=wÉdług=pzumana=ENVSNFI=utçżëamáać= àÉdnçznacznáÉ= zÉ= ëâuéáÉnáÉm= śwáadçmçścá= na= éçëtêzÉganóm= éêzÉdmáçcáÉK= UśwáadçmáÉnáÉ= ëçbáÉ= czÉgçś= àÉët= êaczÉà= zàawáëâáÉm= wtóênómI= ëâutâáÉm= ëâáÉêçJ wanáa=uwagá=na=danó=éêzÉdmáçtK=ŚwáadçmÉ=uważanáÉ=àÉët=zatÉm=éêzÉàawÉmI=aäÉ= náÉ=ëtançwá=áëtçtó=éêçcÉëów=zacÜçdzącócÜ=w=mózgu=w=czaëáÉ=natężÉnáa=uwagáI=á= naäÉżó=założyć=mçżäáwçść=áëtnáÉnáa=náÉśwáadçmócÜ=éêçcÉëów=á=ëtanów=uwagáK== Aâtównçść= éêçcÉëów= nÉêwçwócÜ= éçwáązanócÜ= zÉ= ëtanÉm= uwagá= ëéÉłnáa= êóżnÉ=funâcàÉW=éêçwadzá=dç=ëéçëtêzÉżÉnáa=á=éçznanáa=éêzÉdmáçtuI=âtóêó=àą=wzbuJ dzáłI= wzmaga= Ew= mnáÉàëzóm=äub=wáęâëzóm=ëtçénáuF=ántÉnëównçść=éêçcÉëów= ántÉJ äÉâtuaänócÜ=báçêącócÜ=udzáał=w=anaäázáÉ=éçznawczÉàI=a=taâżÉ=éçwçduàÉ=mçbáäázacàę= á= wzêçët=ëtçénáa= ëtaêanáa= ëáę= éçdmáçtu= éçznaàącÉgçK= páła= natężÉnáa= uwagá= zaäÉżó= taâżÉ=çd=ántÉnëównçścá=á=àaâçścá=bçdźcaI=a=zaêazÉm=çd=tÉgçI=na=áäÉ=àÉët=çn=däa=daJ

NT4


waêządzanáÉ=uwagą=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=w=fazáÉ=éÉêcÉécàá=á=éêzÉtwaêzanáa=ëtêuâtuê=…

nÉgç=éçdmáçtu=ántÉêÉëuàącó=á=ważnóK=waangażçwanáÉ=uwagá=w=danÉ=dzáałanáÉ=éçJ wçduàÉ= àÉdnçczÉśnáÉI= áż= éêzÉëtaàÉmó= uważać= na= tçI= cç= náÉ= àÉët= éêzÉdmáçtÉm= czó= znaàduàÉ= ëáę= éçza= âêęgáÉm=zadanáaI= na= âtóêóm=ëâuéáçna=àÉët= uwagaK= oçzważaàąc= êçäę=uwagá=w=naucÉI=naäÉżó=wómáÉnáć=wśêód=zadań=çëób=nauczaàącócÜI=a=wáęc=zaJ éçznaàącócÜ= äub= umçżäáwáaàącócÜ= éçznanáÉI= wówçłówanáÉ= á= âëztałtçwanáÉ= uwagá= ucznáówI= bądź= tç= éêzÉz= bÉzéçśêÉdnáą= zacÜętę= ëłçwną= dç= ëâuéáÉnáa= uwagá= bądź= éêzÉz=dawanÉ=ám=dç=wóâçnanáa=çâêÉśäçnÉ=zadanáa=EpzumanI=NVSNFK=

= PK oola uwagi w percepcji i przetwarzaniu informacji = Wśêód=badań=dçtóczącócÜ=äudzâáÉà=éÉêcÉécàá= znaàduàÉ=ëáę=çdbáÉêanáÉ=á=éêzÉtwaJ êzanáÉ= bçdźców= ëłucÜçwócÜ= á= wzêçâçwócÜI= w= tóm= tÉâëtów= mówáçnócÜ= äub= éáëanócÜI=çdgêówaàącócÜ=dÉcóduàącą=êçäę=w=éêçcÉëacÜ=éêzóëwaàanáa=á=éçëługáwaJ náa= ëáę= àęzóâáÉmK= léêócz= czóëtócÜ= mÉcÜanázmów= dçcáÉêanáa= bçdźców= àęzóâçJ wócÜ=dç=naêządów=ëłucÜu=á=wzêçâuI=ëzczÉgóänáÉ=cáÉâawÉ=wódaàą=ëáę=éêçcÉëó=ácÜ= ádÉntófáâacàá= á= ántÉêéêÉtacàá= çêaz= łączÉnáa= w= wáęâëzÉ= àÉdnçëtâá= znaczÉnáçwÉK= gaâ= éçwëzÉcÜnáÉ=wáadçmçI=w=wáęâëzçścá=éêzóéadâów=w=éêzÉcáętnóm=aâcáÉ=âçmunáJ âacóànóm=çdbáóê=tÉâëtu=náÉ=çdbówa=ëáę=na=éçzáçmáÉ=éçàÉdónczócÜ=wóêazówI=äÉcz= całoścá= éêzÉâazuK=mêzÉtwaêzanáÉ=ëógnałów= éêzÉbáÉga= wáÉäçéçzáçmçwçI= a= ánfçêJ macàÉ=cząëtâçwÉ=ëą łączçnÉ=w=cçêaz=baêdzáÉà=złożçnÉ=têÉścáI=w=ÉfÉâcáÉ=czÉgç=na= âçnáÉc=znáâaàą=z=naëzÉà=śwáadçmçścá=ëógnałóI=âtóêÉ=dçtaêłó=dç=naë=na=éçczątâu= Ehçnçêëâá= za= tçźnácâáI=NVTVFK= mëócÜçäçdzó= éçdâêÉśäaàą= faâtI= áż= àaââçäwáÉâ= za= éáÉêwëzó= Étaé= éêzÉtwaêzanáa= àÉdnçëtÉâ= âçgnátównócÜ= uznaàÉ= ëáę= çdbáóê= bçdźJ cówI=tç=âäuczçwa=däa=àÉgç=éçwçdzÉnáa=àÉët=àuż=éçéêzÉdzaàąca=gç=ëÉäÉâcàa=ánfçêJ macàáI= w= ëâutÉâ= âtóêÉà= tóäâç= część= ëógnałów= éçdäÉga= ántÉêéêÉtacàáK= t= éêçcÉëáÉ= tóm= znaczną= êçäę= çdgêówa= âáÉêçwanáÉ= uwagáI= êçzumáanÉ= tu= àaâç= cÉäçwÉ= ëÉäÉâJ càçnçwanáÉ=ánfçêmacàáI=âtóêÉ=ëtaną=ëáę=éêzÉdmáçtÉm=śwáadçmÉgç=éçëtêzÉganáaNK= gÉët= tç= dzáałanáÉ= náÉzbędnÉ= wçbÉc= natłçâu= bçdźcówI= âtóêÉ= éêzÉêaëtaàą= éçàÉmJ nçść=çéÉêacóàną=umóëłu=éêzÉznaczçną=na=éêzÉtwaêzanáÉ=ánfçêmacàáK== mêçcÉë= ëóëtÉmatócznÉgç= éçëzuâáwanáa= á= zaêządzanáa= danómá= gwaêantuàÉI= żÉ=wóbóê=ánfçêmacàá=náÉ=będzáÉ=éêzóéadâçwóI=äÉcz=êÉäÉwantnó=däa=danÉà=ëótuacàá=á= éçtêzÉb=EéçêK=hÉbÉcâI=NVVQX=jáßäÉêI=NVVVX=aaâçwëâaI=OMMNFK=pÉäÉâcàa=á=êÉduâcàaI= będącÉ=ÉfÉâtÉm=âáÉêçwanáa=uwagá=na=danÉ=bçdźcÉI=éÉłnáą=funâcàę=fáätêaI=âtóêÉgç= funâcàçnçwanáu=éçśwáęcçnç=wáÉäÉ=ÜáéçtÉzK=tÉdług=àÉdnÉà=z=nácÜ=ma=çn=éçëtać= éêzÉwężÉnáa=âanałuI=éêzÉz=âtóêó=dçëtaàą=ëáę=àÉdónáÉ=wóëÉäÉâcàçnçwanÉ=ánfçêmaJ càÉI=tÉ=éçza=éçäÉm=uwagá=zçëtaàą=zabäçâçwanÉ=EmçdÉä=ëtÉêçwanáa=uwagą=_êçadJ bÉntaFK=fnnÉ=ëéçàêzÉnáÉ=êÉéêÉzÉntuàą=w=tÉà=matÉêáá=autçêzó=mçdÉäu=mówáącÉgçI=áż= zÉ= wzgäędu=na= çgêanáczçnÉ= mçżäáwçścá= éêzÉtwaêzanáa=ánfçêmacàá= naëtęéuàÉ= éçJ dzáał=zadań=na=angażuàącÉ=mnáÉà=äub=wáęcÉà=uwagáI=zaäÉżnáÉ=çd=złożçnçścá=ánfçêJ macàá=á= ëtçénáa= àÉà= nçwçścáK=t= tÉn= ëéçëób=éêzÉz= wóćwáczÉnáÉ= éÉwnócÜ= dzáałań= N=t=tóm=âçntÉâścáÉ=mówá=ëáę=ç=fiätrzÉ=sÉäÉâcóànóm=çâêÉśäanóm=êównáÉż=àaâç=éróg=świadçmçści=

EtçźnácâáI=NVTVFK=

NT5


AgnáÉëzâa=hubáczÉâ

êÉduâuàÉmó=ëtçéáÉń=zaangażçwanÉà=w=náÉ=uwagáI=éêzÉz=cç=mçżÉmó=bÉz=wáęâëzÉJ gç= wóëáłâu= wóâçnówać= êównçczÉśnáÉ= ánnÉ= czónnçścá= czó= çéÉêacàÉ= umóëłçwÉ= EmçdÉä=jêaóa=á=haÜnÉmannaFK== mêzÉbáÉg=éêzÉtwaêzanáa=âçnâêÉtnÉà=ánfçêmacàá=àÉët=ścáśäÉ=éçwáązanó=z=âçnJ tÉâëtÉmI= w= àaâám= ëáę= éçàawáaK= mçwtaêzaàącÉ= ëáę= dçśwáadczÉnáÉ= çdbáçêu= danÉgç= bçdźca= w= çâêÉśäçnóm= çtçczÉnáuI= z= àÉdnÉà= ëtêçnó= ułatwáa= àÉgç= ádÉntófáâacàę= á= ántÉêéêÉtacàęI=z=dêugáÉà=ëtêçnó=éçwçduàÉI=áż=àÉgç=çbÉcnçść=wówçłuàÉ=çczÉâáwanáÉ= éçàawáÉnáa=ëáę=adÉâwatnÉgç=âçntÉâëtuK=mçłączÉnáÉ=âçntÉâëtu=z=dçtócÜczaëçwóm= dçśwáadczÉnáÉm=á= çczÉâáwanáamá= ëéêawáaI=áż= éçwëtaàÉ= ÜáéçtÉza= dçtócząca= ëéçJ ëtêzÉżçnÉgç=çbáÉâtuI=a=âçäÉànÉ=éçdçbnÉ=bçdźcÉ=ëą=éçêównówanÉ=z=éçéêzÉdnámá= á= ëłużą=àaâç= éçdëtawa= dç= éçtwáÉêdzÉnáa=äub=çdêzucÉnáa=taâáÉà=ÜáéçtÉzóK= bâëéÉJ êómÉnt=eabÉêa=á=eÉêëÜÉnëçna=z=NVSR=êçâu=Eza=hÉbÉcâI=NVVQF=dçtóczącó=çdbáçêu= éçâazówanócÜ=éçàÉdónczócÜ=wóêazów=éçzwçäáł=çdtwçêzóć=mÉcÜanázm=ádÉntófáJ âacàá=àÉdnçëtÉâ=ánfçêmacóànócÜ=z=ácÜ=fêagmÉntówK=ltóż=ç=áäÉ=éçàÉdóncza=baêdzç= âêótâa= éêÉzÉntacàa= ëłów= náÉ= dawała= ëzanë= na=ácÜ=êçzéçznanáÉI= ç= tóäÉ=éç= âáäâuJ âêçtnÉàI=êównáÉ=âêótâáÉàI=ácÜ=Éâëéçzócàá=uczÉëtnácó=ÉâëéÉêómÉntu=bóäá=w=ëtanáÉ=àÉ= zádÉntófáâçwaćK=Autçêzó=ÉâëéÉêómÉntu=dçëzäá=dç=wnáçëâuI=áż=uczÉëtnácó=àuż=éêzó= éáÉêwëzÉà=éêÉzÉntacàá=ëtawáaäá=àaâąś=ÜáéçtÉzęI=âtóêą=tÉëtçwaäá=âáÉêuàąc=éêzó=âażdÉà= âçäÉànÉà=éêÉzÉntacàá=uwagę=na=éçëzczÉgóänÉ=âçnâêÉtnÉ=ÉäÉmÉntóI=éçzwaäaàącÉ=w= ëumáÉ=çëtatÉcznáÉ=êçzéçznać=ëłçwçK= káÉ=bÉz=znaczÉnáa=däa=ëuâcÉëu=éêçcÉëu=éçznawczÉgç=éçzçëtaàą=czónnáâá= afÉâtównÉK= pama= cÜęć= á= zaántÉêÉëçwanáÉ= éêzÉdmáçtÉm= nauâá= mçżÉ= wónáâać= z= éçzótównócÜ= çdczuć= z= nám= zwáązanócÜ= czó= uczućI= àaâámá= daêzómó= çëçbę= naJ uczaàącąK= qaâżÉ= ÉmçcàÉ= wówçłanÉ= âçntÉâëtÉmI= w= àaâám= éçàawáaàą= ëáę= nçwÉ= bçdźcÉ=çddzáałuàą=na=uwagę=zaangażçwaną=w=ácÜ=éêzÉtwaêzanáÉK=ptan=äęâuI=êçzJ bawáÉnáa=czó=zaëâçczÉnáa=mçżÉ=znacznáÉ=wéłónąć=na=éêędâçść=á=àaâçść=anaäázóK= lmawáaàąc= éêzÉbáÉg= éÉêcÉécàá= á= éêzÉtwaêzanáa= ánfçêmacàá= naäÉżó= wëéçJ mnáÉć=ç=máÉàëcu=zacÜçdzÉnáa=tócÜ=éêçcÉëówI=czóäá=éamáęcáK=Aât=ëamÉà=éÉêcÉécàá= têwa= baêdzç= âêótâçI= naéłówaàącÉ= bçdźcÉ= êÉàÉëtêçwanÉ= ëą= éêzÉz= éamáęć= uätêaJ âêótâąI=wóëÉäÉâcàçnçwanÉ=ánfçêmacàÉ=dçcáÉêaàą=dç=éamáęcá=âêótâçtêwałÉàI= zwaJ nÉà= êównáÉż= êçbçcząI= éçnáÉważ= tç= tam= zacÜçdzą= wëzóëtâáÉ= éêçcÉëó= „çbêóbâá”= çdÉbêanócÜ=ëógnałówK=fntÉnëównçść=naëtęéuàącócÜ=w=náÉà= çéÉêacàá= éêzÉtwaêzaJ náa= nçwócÜ= ánfçêmacàá= dÉcóduàÉ= ç= àÉgç= wónáâuI= âtóêó= zçëtaàÉ= éêzÉâazanó= dç= éamáęcá=długçtêwałÉàK=l=tóm=czó=zçëtanáÉ=çn=zacÜçwanó=w=náÉà=na=dłużÉàI=zaäÉżó= çd=tÉgçI=àaâ=częëtç=ánfçêmacàa=będzáÉ=aâtówçwanaK=fnfçêmacàÉ=éêzÉcÜçwówanÉ= w= éamáęcá= długçtêwałÉà= çdgêówaàą= znaczącą= êçäę= w= ádÉntófáâacàá= á= ántÉêéêÉtacàá= nçwócÜ= àÉdnçëtÉâ= á= éçzwaäaàą= éçnçwnáÉ= êçzéçznać= çdÉbêanó= àuż= âáÉdóś= bçJ dzáÉcI=taâżÉ=àÉśäá=náÉ=zçëtał=çn=wtÉdó=zántÉêéêÉtçwanóK==

= 4K rwaga w psócholingwistócznej koncepcji przóswajania jęzóka

= mçdëtawą=nabówanáa=àęzóâa=çbcÉgç=àÉët=zêçzumáÉnáÉ=wóéçwáÉdzáI=âtóêÉ=éçäÉga=w= dużÉà= máÉêzÉ= na= wóëÉäÉâcàçnçwanáu= tÉgçI= cç= àÉët= êÉäÉwantnÉ= däa= danÉà= ëótuacàáK=

NT6


waêządzanáÉ=uwagą=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=w=fazáÉ=éÉêcÉécàá=á=éêzÉtwaêzanáa=ëtêuâtuê=…

rmáÉàętnçścáą=náÉ=dç=éêzÉcÉnáÉnáa=ëtaàÉ=ëáę=zdçänçść=uwagi=sÉäÉâtównÉàI=dzáęâá=âtóêÉà= człçwáÉâ=éçtêafá=zágnçêçwać=ánfçêmacàÉ=náÉáëtçtnÉK=rmáÉàętnÉ=ëtÉêçwanáÉ=uwagą=w= czaëáÉ= êÉcÉécàá= tÉâëtu= éêçwadzá= dç= éçëtêzÉganáa= ÉäÉmÉntów= zêçzumáałócÜ= á= znaJ czącócÜ=çêaz=budçwanáa=na=ácÜ=éçdëtawáÉ=ëáatâá=ánfçêmacàá=umçżäáwáaàącÉà= çdczóJ tanáÉ= têÉścá= tÉâëtu= äub= tóäâç= ánfçêmacàá= ántÉêÉëuàącócÜ= çdbáçêcęK= ldëuwanáÉ= na= daäëzó= éäan= éçäa= éçëtêzÉganáa= ÉäÉmÉntów= mnáÉà= áëtçtnócÜ= äub= náÉmçżäáwócÜ= dç= zántÉêéêÉtçwanáa= cÜêçná= éêzÉd= natłçâáÉm= bçdźców= zaâłócaàącócÜ= zêçzumáałó= çdbáóê=tÉâëtuK=wazwóczaà=éêzóéáëuàÉmó=znaczÉnáÉ=wóéçwáÉdzáI=náÉ=ëâuéáaàąc=ëáę=na= znaczÉnáu=âażdÉgç=éçàÉdónczÉgç=àÉà=ÉäÉmÉntuK=t=czaëáÉ=ëłucÜanáa=tÉâëtu=mówáçJ nÉgç=éÉêcóéuàÉmó=tóäâç=część=dźwáęâówI=náÉâtóêzó=twáÉêdząI=żÉ=tóäâç=RMB=EdutJ zmann=w=tçźnácâáI=NVTVFK=mçzçëtałócÜ=têÉścáI=âtóêÉ=twçêzą=äuâi=éÉrcÉécài=àÉdónáÉ=ëáę= dçmóśäamóK=káÉznanÉ=çbcçàęzócznÉ=ëtêuâtuêó=àęzóâçwÉ=ëtançwáącÉ=äuâę=infçrmacóàJ ną=éêzóéçmánaàą=äuâi=éÉrcÉécài=á=tÉ=ëamÉ=mÉcÜanázmó=éçmagaàą=w=zêçzumáÉnáu=tÉâJ ëtu= w=àęzóâu= çbcómK=aäatÉgç=àÉëtÉśmó=w=ëtanáÉ=zêçzumáÉć=wóéçwáÉdźI=mámç=áż= zawáÉêa=çna=náÉznanÉ=nam=âçnëtêuâcàÉK=gÉśäá=ánéut=EtÉâëtF=àÉët=àÉdnaâ=w=zbót=dużóm= ëtçénáu= náÉzêçzumáałóI= ëłabnáÉ= âçncÉntêacàaI= aż= dç= całâçwátÉgç= àÉà= zanáânáęcáaK= kaäÉżó=taâżÉ=uwzgäędnáć=faâtI=żÉ=częëtç=náÉ=àÉëtÉśmó=w=ëtanáÉ=zaêÉàÉëtêçwać=á=éêzÉJ anaäázçwać=wëzóëtâácÜ=dçcÜçdzącócÜ=dç=naë=ëógnałówK== ddóbó=àÉdnaâ=człçwáÉâ=éçëługáwał=ëáę=tóäâç=znanómá=ëtêuâtuêamáI=zaâêÉë= àÉgç=mçżäáwçścá=âçmunáâacóànócÜ=bółbó=baêdzç=çgêanáczçnóK=iudzáÉ=êçzwáàaàącó= ëwçàą=wáÉdzę=á=umáÉàętnçścá=w=nçwóm=àęzóâu=dÉâçduàą=êównáÉż=ánfçêmacàÉ=wóJ êażçnÉ= náÉznanómá= ám= dçtąd= ëtêuâtuêamá= Eczó= tç= na= éçzáçmáÉ= äÉâëóâaänóm= czó= gêamatócznómFK= t= mçdÉäu= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= àaâç= éêzÉtwaêzanáa= ánfçêmacàá= jęzóâçwócÜ=mçżna=znaäÉźć=wóêaźną=anaäçgáę=dç=éêzÉbáÉgu=éêçcÉëu=éçëtêzÉganáa= çéáëanÉgç=éêzÉz=éëócÜçäçgówK== =

==

inéut →=éÉêcÉécàa=→=intaâÉ →=twçêzÉnáÉ=á=tÉëtçwanáÉ=ÜáéçtÉz==

=

péçśêód=çtaczaàącócÜ=naë=wóéçwáÉdzá=EánéutF=ëÉäÉâcàçnçwanÉ=ëą=EéÉêcÉéJ càaF= danÉ= EántaâÉFI= âtóêÉ= zçëtaną= éçddanÉ= daäëzÉmu= éêzÉtwçêzÉnáu= EéçéêzÉz= twçêzÉnáÉ= á= tÉëtçwanáÉ= ÜáéçtÉzFK= rwaga= çdgêówa= tu=wáÉäçâêçtnáÉ= znaczącą= êçäęK= taêunâáÉm= êçzéçczęcáa= éêçcÉëu= éêzóëwçàÉnáa= nçwócÜ= ÉäÉmÉntów= czó= zàawáëâ= jęzóâçwócÜ=àÉët=zaántÉêÉëçwanáÉ=tÉâëtÉmI=czóäá= éçświęcÉniÉ=mu=uwagi=á= âçncÉntêaJ càaI=âtóêa=ëéêçwadza=ëáę=dç=wótężÉnia=uwagiK=Abó=wóëÉäÉâcàçnçwać=ëtêuâtuêóI=âtóJ êÉ =ëtaną= ëáę= éçdëtawą= dç =nauâá =czÉgçś= nçwÉgçI =muëzą= çnÉ =zçëtać= zauważçnÉI= czóäá=uczącó=muëá=sâiÉrçwać=na=náÉ=uwagęK=oównáÉż=twçêzÉnáu=á=tÉëtçwanáu=ÜáéçtÉz= tçwaêzóëzó= częëtç= „uważnÉ” śäÉdzÉnáÉ= ëtêuâtuêóI= náÉâçnáÉcznáÉ= wómagaàącÉ= wóJ ëçâáÉgç=ëtçénáa=śwáadçmçścáI=éêçcÉë=tÉn=mçżÉ=máÉć=cÜaêaâtÉê=éçdśwáadçmóI=w= ëÉnëáÉ=czuànçścá=czóäá=gçtçwçścá=dç=zauważÉnáa=czÉgçśK== mêzÉtwaêzanáÉ= nçwócÜ= dçëtêzÉżçnócÜ= ëtêuâtuê= àęzóâçwócÜ= mçżäáwÉ= àÉët= dzáęâá= âçntÉâëtçwá= ëótuacóànÉmuI= w= àaâám= ëáę= éçàawáaI= çêaz= âçntÉâëtçwá= àęzóJ âçwÉmu=zawaêtÉmu=w=tÉâścáÉ=Eczó=tç=mówáçnóm=czó=éáëanómFK=hçntÉâët=umçżJ äáwáa= éçëtawáÉnáÉ= éáÉêwëzÉà= ÜáéçtÉzó= dçtóczącÉà= znaczÉnáa= danÉà= ëtêuâtuêóI= a= w= daäëzÉà=âçäÉànçścá= tóéçwócÜ=däa= náÉà= cÉcÜ=çdnçśnáÉ=budçwó=czó=funâcàáK=t=âçJ

NTT


AgnáÉëzâa=hubáczÉâ

äÉànócÜ=çdëłçnacÜ=éçzwaäa=àą=zwÉêófáâçwaćI=a=taâżÉ=éçëzÉêzać=ç=âçäÉànÉ=aëéÉâtóI= éçdçbnáÉ= àaâ= tç= bółç= w= ÉâëéÉêómÉncáÉ= eabÉêa= á= eÉêëÜÉnëçnaK= t= tÉn= ëéçëób= uczącó=ëáę=éçznaàÉW=znaczÉnáÉ=ëłów=á=ácÜ=éêzónaäÉżnçść=dç=çâêÉśäçnócÜ=âatÉgçêáá= gêamatócznócÜ=czó=âçnâêÉtnÉà=waêëtwó=àęzóâçwÉà=EnéK=àęzóâa=éçtçcznÉgçFI=êÉguJ łó= gêamatócznÉI= funâcàÉ= éêagmatócznÉ= á= âçntÉâët= użócáa= wóêażeń= àęzóâçwócÜK= bäÉmÉntÉm=náÉ=zawëzÉ=âçnáÉcznómI=aczâçäwáÉâ=w=wáęâëzçścá=wóéadâów=ëéêzóJ àaàącóm= ÉfÉâtównÉmu= éêzÉtwaêzanáu= ánfçêmacàá= á= éêzóëwaàanáu= nçwÉà= wáÉdzóI= àÉët=éçwtaêzaänçść=danÉà=ëtêuâtuêó=w=âçäÉànócÜ=ëłóëzanócÜLczótanócÜ=wóéçwáÉJ dzáacÜK=wwáęâëza=tç=ëzanëęI=żÉ=ëtêuâtuêa=zçëtanáÉ=zauważçna=á=żÉ=uczącó=ëáę=mçJ żÉ= wáÉäçâêçtnáÉ= çbëÉêwçwać= wóbêanÉ= aëéÉâtó= äub= âáÉêçwać= uwagę= za= âażdóm= êazÉm=na=ánnó=àÉà=ÉäÉmÉntK=fm=częścáÉà= wcÜçdzámó=w=âçntaât=zÉ=ëtêuâtuêąI=tóm= ëzóbcáÉà= naëtęéuàÉ= ádÉntófáâacàa= EtçźnácâáI= NVTVFK= oównáÉż= wódłużçnó= czaë= ëtócznçścá=z=éêzÉdmáçtÉm=éçmaga=„éçâçnać=çgêanáczÉnáa=uwagá=á=dçgłębnáÉ=ëáę= z=czómś=zaéçznać”=EaaâçwëâaI=OMMNW=OTFK== Abó= nçwą= ëtêuâtuêę= zacÜçwać= głębáÉà= w= éamáęcá= Enauczóć= ëáę= àÉàFI= éçJ têzÉbnÉ=àÉët=zatÉm=éêzÉàścáÉ=na=wóżëzó=éçzáçm=śwáadçmçścáI=a=wáęc=uważnÉ=àÉà= éçëzuâáwanáÉI= ëâáÉêçwanáÉ= na= náą= ëtêumáÉnáa= śwáadçmçścá= á= çcÉnáÉnáÉ= àÉà= wagá= EéçêK=tçźnácâáI=NVTVFK=qaâá=éêzÉbáÉg=éêzÉtwaêzanáa=danócÜ=àęzóâçwócÜ=mçżna= éêzÉdëtawáć=naëtęéuàącçW= = faza identófikacji faza interpretacji = = potwierdzenie tworzenie hipotezó fkmrT = = lub + wópowiedź = w jęzóku odrzucenie porównanie z dotóchczasową = docelowóm wiedzą jęzókową i = hipotezó zrozumianą treścią = = = =

pcÜÉmat=NW=êÉcÉétównÉ=tÉëtçwanáÉ=ÜáéçtÉz=Ena=éçdëtawáÉ=sçgÉäI=NVUVF=

= mêzóâładW=uczÉńI= ëłóëząc= fêazę= Ér=trifft= Eçn= séçtóâaF= mçżÉ= na= éçdëtawáÉ= wáÉdzó= ç= çdmáanáÉ= czaëçwnáâów= w= náÉmáÉcâám= éçëtawáć= dwáÉ= ÜáéçtÉzóW= ENF= àÉët= tç= czaJ ëçwnáâ= êÉguäaênó= triffÉn= äub= EOF= àÉët= tç= czaëçwnáâ= náÉêÉguäaênó= trÉffÉnK= açéáÉêç= natânáęcáÉ=ëáę=na=fçêmó=ánnócÜ=çëób=gêamatócznócÜI=néK=icÜ=trÉffÉ=EséçtóâamFI=ëéçJ wçduàÉ=çdêzucÉnáÉ=éáÉêwëzÉà=á=éçtwáÉêdzÉnáÉ=dêugáÉà=ÜáéçtÉzóK=l=áäÉ=w=natuêaäJ nócÜ=waêunâacÜ=éêzóëwaàanáa=àęzóâa=dêugáÉgç=uczącó=àÉët=zdanó=na=äçëI=âáÉdó=á=z= àaâą=częëtçtäáwçścáą=éçàawá=ëáę=çwa=ëtêuâtuêa=éçnçwnáÉ=w=ánéucáÉI=tç=w=ëtÉêçwaJ nÉà=naucÉ=àęzóâa=dódaâtócó=mçgą=ëtwçêzóć=waêunâá=EéatêzW=matÉêáałó=dódaâtóczJ nÉF=ëéêzóàaàącÉ=ántÉnëównÉmu=tÉëtçwanáu=ÜáéçtÉzK== léêócz=taâáÉgç=êÉcÉétównÉgç=tÉëtçwanáa=ÜáéçtÉzó=áëtnáÉàÉ=mçżäáwçść=aâJ tównÉgç= ëéêawdzÉnáa= ÜáéçtÉzó= éçéêzÉz= cÉäçwÉ= éçëzuâáwanáÉ= dçwçdów= äub=

NTU


waêządzanáÉ=uwagą=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=w=fazáÉ=éÉêcÉécàá=á=éêzÉtwaêzanáa=ëtêuâtuê=…

ánfçêmacàá= wÉêófáâuàącócÜ= ëłuëznçść= éêzóéuëzczÉnáaI= néK= éçéêzÉz= éêçduâcàę= jęzóâçwąK=rżótâçwnáâ=àęzóâa=mçżÉ=tu=éêzÉàąć=w=ëwçàÉ=êęcÉ=wÉêófáâacàę=ÜáéçtÉJ zóI=máançwácáÉ=ëéótać=wéêçët=ç=âçnâêÉtnó= ÉäÉmÉnt=danÉà=ëtêuâtuêó=äub=ëéêóbçJ wać=użyć=àą=ëam=á=çbëÉêwçwać=êÉaâcàę=éaêtnÉêaK= = faza faza faza = aktówacji formułowania interpretacji = = porównanie z fkmrT produkcja porównanie potwierdzenie dotóchczasową w oparciu o z reakcją lub = wiedzą jęzókową wópowiedź hipotezę (feedback) odrzucenie = i zrozumianą w jęzóku [(meta) hipotezó = treścią docelowóm jęzókowaz = = = =

pcÜÉmat=OW=éêçduâtównÉ=tÉëtçwanáÉ=ÜáéçtÉz=Ena=éçdëtawáÉ=sçgÉäI=NVUVF=

= mêzóâładW=uczÉń=tóäâç=êaz=natânął=ëáę=na=fçêmę=Ér=trifftI=âtóêÉà=znaczÉnáÉ=zádÉntóJ fáâçwał=na=éçdëtawáÉ=âçntÉâëtuK=jçżÉ=çn=ENF=éçwáÉdzáÉć=ëwÉmu=êçzmówcó=fcÜ= têáffÉ=aucÜ=gÉrn=crÉundÉ=Eàa=równiÉż=cÜętniÉ=séçtóâam=érzóàaciółF=á=czÉâaćI=czó=zçëtanáÉ= éçéêawáçnóI=äub=EOF=ëéótać=wéêçët=czó=tç=àÉët=czaëçwnáâ=triffÉn=czó=trÉffÉn?= mêawádłçwa=ádÉntófáâacàa=á=ántÉêéêÉtacàa=náÉ=zawëzÉ=naëtęéuàÉ=éêzó=éáÉêwJ ëzóm= âçäÉànóm= ëéçëtêzÉżÉnáu= ëtêuâtuêóI= âtóêą= mamó= na= uwadzÉI= taâ= ëamç= àaâ= tÉëtçwanáÉ= náÉ= zawëzÉ= éêzónçëá= çd= êazu= ÉfÉât= çdnçëzącó= ëáę= dç= wëzóëtâácÜ= aëéÉâtów= danÉà=ëtêuâtuêóK= ddó= àÉdna=ëtêuâtuêa=zçëtaàÉ=zádÉntófáâçwana=ëtçëunJ âçwç=éêędâçI= ánna= wómaga= wáÉäçâêçtnÉgç=éêzÉtÉëtçwanáaI= zaäÉżnáÉ= çd= ëtçénáa= têudnçścáI=âçméäÉâëçwçścá=á=czónnáâów=ëéêzóàaàącócÜ=àÉdnçznacznÉà=ántÉêéêÉtaJ càáK=qóéçwÉ=ëótuacàÉ=tç=ëłçwa=wáÉäçznacznÉ=czó=fçêmó=náÉêÉguäaênÉK=t=éêzóéadJ âu=nauâá=àęzóâa=cÜaêaâtÉêóëtóczna=àÉët=zdçänçść=dç=êçzéçznawanáÉ=á=ántÉêéêÉtacàá= ëtêuâtuê=na=éçzáçmáÉ=êÉcÉécàá=àęzóâaI=âtóêa=náÉ=ëâutâuàÉ=autçmatócznáÉ=umáÉàętJ nçścáą=zaëtçëçwanáa=àÉà=wÉ=właënÉà=éêçduâcàá=àęzóâçwÉàK=

= RK warządzanie uwagą na lekcji jęzókowej léáëanÉ=zàawáëâa=ëą=çczówáścáÉ=właścáwÉ=zaêównç=éêzóëwaàanáu=àęzóâa=dêugáÉgç= w=waêunâacÜ=natuêaänócÜI=àaâ=á=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgç=w=waêunâacÜ=fçêmaänócÜI= taâácÜ= àaâ= ëzâçłaI= âuêëI= äÉâcàÉ= éêówatnÉK= tśêód= czónnáâów= wóêóżnáaàącócÜ= tÉn= dêugá= âçntÉâët= ëótuacóànó= wómáÉnáa= ëáę= stÉrçwaniÉ= érçcÉsÉm= nauâiI= âtóêó= znaäazł= çdbácáÉ=w=tÉêmánçäçgáá=w= äátÉêatuêzÉ=náÉmáÉcâçàęzócznÉà=gÉstÉuÉrtÉr=péracÜwÉrwÉrbI= w=angäçàęzócznÉà=–=instructÉd=äÉarningK=l=áäÉ=éêzÉz=długá=czaë=éçàęcáÉ=tç=bółç=naàJ częścáÉà= çmawáanÉ= w= âçntÉâścáÉ= ëéçëçbów= ëtÉêçwanáa= nauâą= ucznáów= éêzÉz= nauczócáÉäáI=ç=tóäÉ= çbÉcnáÉ= cçêaz= częścáÉà= éçdâêÉśäçna= á=éçëtuäçwana= àÉët=umáÉJ jętnçść= „ëamçëtÉêçwanáa”= właënóm= éêçcÉëÉm= nabówanáa= àęzóâaK= lëçbáścáÉI= za=

NT9


AgnáÉëzâa=hubáczÉâ

àÉdÉn= z= dÉcóduàącócÜ= ÉäÉmÉntów= w= çbu= aëéÉâtacÜ= âáÉêçwanáa= éêçcÉëÉm= nauâá= uznaàę= âáÉêçwanáÉ= uwagąI= âtóêÉ= mçżÉ= znacznáÉ= éçdnáÉść= ÉfÉâtównçść= wóëáłâu= wâładanÉgç=w=nauâęK=azáałanáÉ=taâáÉ=çâêÉśäáłam=w=nawáązanáu=dç=wëéółczÉënÉJ gç=àęzóâa=éêzÉëáąânáętÉgç=wéłówamá=Éâçnçmáá=àaâç=zarządzaniÉ=uwagąOK== mçëáadanáÉ=umáÉàętnçścá=zaêządzanáa=uwagą=éêzÉz=nauczócáÉäa=uważam=za= ëzczÉgóänáÉ=ważnÉ=w=çbäáczuI=náÉëtÉtó=ëmutnÉàI=êÉfäÉâëàá=wónáâaàącÉà=náÉ=tóäâç=z= mçácÜ= çbëÉêwacàáI= aäÉ= êównáÉż= ánnócÜ= nauczócáÉäá= á= ëtudÉntów= çdbówaàącócÜ= éêaâtóâá=w=ëzâçäÉI=áż=ëéçêa=äáczba=ucznáówI=ëzczÉgóänáÉ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâów=ánJ nócÜ=náż=angáÉäëâáI=náÉ=àÉët=zbótnáç=zmçtówçwana= dç=nauâáK=qómczaëÉm=mçtóJ wacàaI=éçdçbnáÉ=àaâ=ánnÉ=czónnáâá=afÉâtównÉI=ma=znacznó=wéłów=na=éêzÉtwaêzaJ náÉ=ánfçêmacàáI=gdóż=éçzótównÉ=ëtanó=ÉmçcàçnaänÉ=ëéêzóàaàą=êçzéçznanáu=á=éêzóJ ëwaàanáu= ánfçêmacàá= éçéêzÉz= „naëáäÉnáÉ= Éâëéäçêacàá= éÉêcÉécàá”= EtçźnácâáI= NVTVW= NPFK=bfÉâtÉm=mçtówacàá=ëąW=wóëáłÉâ=wâładanó=w=daną=czónnçśćI=uéçêczówçść=w= dzáałanáuI=âçncÉntêacàa=na=dzáałanáu=zmáÉêzaàącóm=dç=çëáągnáęcáa=cÉäu=çêaz=uwaJ ga=éçśwáęcçna=tÉà=a=náÉ=ánnÉà=czónnçścá=EaaâçwëâaI=OMMNFK=t=tÉà=ëótuacàáI=tç=na= nauczócáÉäu= mçżÉ= äub= éçwánáÉn= ëéçcząć= çbçwáązÉâ= taâáÉgç= ëtÉêçwanáa= uwagąI= bó= uczÉń= çëáągnął= àaâ= naàwáęâëzó= ëuâcÉëI= cç= éçtwáÉêdza= daääçwaó= wómáÉnáaàąc= wśêód=wëâazanócÜ=czónnçścá= dódaâtócznócÜ=nauczócáÉäa= na= éáÉêwëzóm=máÉàëcu= „éêzócáąganáxÉz=á=uâáÉêunâçwówanáxÉz=uwagá”=ENVUUW=NSPFK== mçëtuäat=tÉn=dçtóczó=dwócÜ=tóéów=uwagá=–=ç=áäÉ=wzbudzanáÉ=zaántÉêÉëçJ wanáa=éêçwadzá=dç=aâtówacàá=uwagi=mimçwçänÉàI=âtóêa=utêzómuàÉ=ëáę=natuêaänáÉ=bÉz= angażçwanáa= wóëçâáÉgç= ëtçénáÉ= śwáadçmçścáI= tç= dç= éÉêcÉécàá= á= éêzÉtwçêzÉnáa= éÉwnócÜ= ánfçêmacàá= wómagaàącócÜ= wóëáłâu= âçgnátównÉgçI= àaâ= néK= złożçnÉ= ëtêuâtuêó= gêamatócznÉ= czó= wóêażÉnáa= äÉâëóâaänÉI= éçtêzÉbna= àÉët= uwaga= dçwçäna= czóäá=czónnçść=cÉäçwÉgçI=śwáadçmÉgç=âáÉêçwanáa=uwagá=na=çâêÉśäçnó=éêzÉdmáçt= éçznanáa= EéçêK= pzumanI= NVSNX= aaâçwëâaI= OMMNFK= ptąd= wónáâaI= áż= àaââçäwáÉâ= uwaga=àÉët=naàczęścáÉà=utçżëamáana=zÉ=ëtanÉm=śwáadçmçścáI=bónaàmnáÉà=náÉ=naäÉżó= zaâładaćI=żÉ=uczÉń=muëá=w=éÉłná=śwáadçmáÉ=âáÉêçwać=àą=na=tçI=cç=àÉët=éêzÉdmáçJ tÉm=nauâá=EéçêK=éunât=OFK=têęcz=éêzÉcáwnáÉI=cała=ëztuâa=éçäÉga=na=tómI=bó=wóJ âçnuàąc= cáÉâawÉ= zadanáa= naëtawáçnÉ= na= ëzÉêëzó= cÉä= EtÉmatFI= uczÉń= êÉaäázçwał= êównáÉż=tÉ=mnáÉà=däa=náÉgç=wádçcznÉ=cÉäÉI=náÉâçnáÉcznáÉ=będąc=śwáadçmómI=żÉ= nauczócáÉä=całó=czaë=dba=ç=tçI=abó=uwaga=âáÉêçwana=bóła=na=wóbêanÉ=ëtêuâtuêó= czó= umáÉàętnçścá= àęzóâçwÉK= fnfçêmacàÉ= mçgą= znaàdçwać= ëáę= w= êçżnóm= zaëáęgu= uwagáI =aäÉ =zaêównç =tÉ =w =cÉntêum =uwagáI =àaâ =á =tÉ =na =àÉà =éÉêófÉêáacÜ =mçgą= bóć= éêzÉtwaêzanÉ= á= éêzÉnçëzçnÉ= dç= éamáęcá= długçtêwałÉà= EéçêK= aaâçwëâaI= OMMNFI= éêzó=czóm=w=dêugám=éêzóéadâu=éêçcÉëó=tÉ=éêzÉbáÉgaàą=częëtç=taâ=ëzóbâçI=żÉ=w= danóm=mçmÉncáÉ=náÉ=mçżÉ=ám=tçwaêzóëzóć=éÉłna=śwáadçmçść=á=náÉmçżäáwÉ=àÉët= éçddanáÉ=ácÜ=właënÉà=êÉfäÉâëàáK= =

O=aaâçwëâa=EOMMNF=użówa=çâêÉśäÉnáa=éçäitóâa=âiÉrçwania=uwagąK=

NU0


waêządzanáÉ=uwagą=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=w=fazáÉ=éÉêcÉécàá=á=éêzÉtwaêzanáa=ëtêuâtuê=…

SK mrzókładó zarządzania uwagą na lekcji jęzóka obcego

= mêçbäÉm=uâáÉêunâçwówanáa=uwagá= á=ëtÉêçwanáa=náą=w=âçntÉâścáÉ=nauâá=àęzóâów= çbcócÜ=àÉët=wáÉäçéłaëzczóznçwóK=jçżna=gç=çdnáÉść=gäçbaänáÉ=dç=taâácÜ=aëéÉâJ tów=àaâ=zaántÉêÉëçwanáÉ=czó=ëtçénáçwanáÉ=uwagá=w=çbêębáÉ=àÉdnçëtâá=äÉâcóànÉàI= àaâ=á=êçzéatêówać=wéłów=ëtanu=uwagá=na=éçëzczÉgóänÉ=Étaéó=éêzóëwaàanáa=á=użóJ cáa= àęzóâaK= t= tóm= máÉàëcu= cÜcáałabóm= éçdać= âáäâa= éêaâtócznócÜ= éêzóâładów= wëéáÉêanáa= éêzÉtwaêzanáa= ánfçêmacàá= àęzóâçwócÜ= éçéêzÉz= âáÉêçwanáÉ= uwagą= ucznáówI=ëâáÉêçwanócÜ=dç=dódaâtóâów=éêaâtóâówK=kauczócáÉäW= · wzbudza= zaántÉêÉëçwanáÉ= matÉêáałÉm= éçéêzÉz= twçêzÉnáÉ= âçntÉâëtu= tÉmatócznÉgç= uâazuàącÉgç= mçżäáwçścá= zaëtçëçwanáa= éçznanócÜ= na= äÉâcàá=ëtêuâtuêI=dzáęâá=czÉmu=éêzócáąga=uwagę=ucznáówX= · zwêaca= uwagę= ucznáów= na= tçI= cç= àÉët= cÉäÉm= äÉâcàá= á= âtóêÉ= ëtêuâtuêó= jęzóâçwÉ=ëą=w=tóm=âçntÉâścáÉ=éêzódatnÉ=Ebędą=êównáÉż=ÉgzÉâwçwanÉ=w= czaëáÉ= âçntêçäá= éçëtęéówFI= éçnáÉważ= náÉmçżäáwÉ= àÉëtI= bó= dç= ucznáa= dçtaêłç= á= zçëtałç= çdéçwáÉdnáç= éêzÉtwçêzçnÉ= wëzóëtâçI= cç= uëłóëzał= á= éêzÉczótał=na=äÉâcàáX= l ëtçëuàÉ=atêaâcóànÉ=fçêmó=éêacóI=tóm=ëamóm=mçtówuàÉ=dç=wáęâëzÉà=âçnJ cÉntêacàáX== l ëtçëuàÉ=śêçdâá=éêçwadzącÉ=dç=wzmçżÉnáa=uwagáI=néK=éêzÉêwóI=ÉäÉmÉntó= zaëâaâuàącÉ=czó=âçntêaëtçwÉX= l wówçłuàÉ= w= çdéçwáÉdnácÜ= mçmÉntacÜ= adÉâwatnó= ëtan= Émçcàçnaänó= ëéêzóàaàącó=éçdwóżëzÉnáu=äub=ëéadâçwá=ëtçénáa=natężÉnáa=uwagá=Ew=czaJ ëáÉ=äÉâcàá=têwaàącÉà=QR=a=nawÉt=VM=mánut=náÉ=àÉët=mçżäáwÉ=ëtałÉ=éçdtêzóJ mówanáÉ=ëtanu=wótężçnÉà=uwagáFX= l nçwÉ=ważnÉ=ánfçêmacàÉ=éçdaàÉ=wÉ=właścáwóm=mçmÉncáÉI=âáÉdó=uwaga= ucznáów= náÉ= àÉët= zwêócçna= âu= ánnóm= czónnçścáçmI= néK= náÉ= çbàaśnáa= znaczÉnáa=nçwÉà=ëtêuâtuêóI=âáÉdó=ucznáçwáÉ=ëą=zaàęcá=czótanáÉmX= l wéêçwadzaàąc= nçwó= matÉêáał= aâtówuàÉ= dçtócÜczaëçwą= wáÉdzę= twçêząc= âçntÉâët=umçżäáwáaàącó=ëéêawną=ántÉêéêÉtacàę=nçwócÜ=ëtêuâtuê=àęzóâçwócÜX= l éêÉzÉntuàÉ=nçwÉ= ëtêuâtuêó= w=ácÜ=natuêaänóm=çtçczÉnáuI=a= wáęc=w=adÉâwatJ nóm= âçntÉâścáÉ= àęzóâçwóm= á= ëótuacóànóm= uâazuàącóm= àÉdnçznacznáÉ= ácÜ= znaczÉnáÉI=fçêmę=á=użócáÉI=éêzÉz=cç=ëâêaca=fazę=ácÜ=ádÉntófáâacàá=á=ántÉêéêÉtacàáX== l éêÉzÉntuàąc=ëłçwa=âäuczçwÉ=zwáązanÉ=z=çmawáanóm=naëtęénáÉ=tÉmatÉm= czó=tÉâëtÉm=éÉłná=funâcàę=ëÉäÉâcàçnÉêa=ánfçêmacàá=êÉäÉwantnócÜ=däa=zaJ danáa=àęzóâçwÉgçI=âtóêÉ=będą=muëáÉäá=wóâçnać=ucznáçwáÉX= l ëtwaêza= àaâ= naàwáęcÉà= çâazàá= dç= éçnçwnÉgç= êçzéçznanáa= éçznanÉà= ëtêuâtuêó=ëtçëuàąc=êóżnçêçdnÉ=śêçdâá=dódaâtócznÉ=EnéK=éçmçcÉ=wázuaäJ nÉFI=çdwçłówanáÉ=ëáę=dç=ëótuacàáI=w=àaâáÉà=uczÉń=zÉtânął=ëáę=z=náą=éç=êaz= éáÉêwëzóI=äub=dç=éçdçbáÉńëtwa=z=ánną=znaną=ëtêuâtuêąX== l dçbáÉêa=tÉâëtó=á=zadanáa=taâI=bó=nçwÉ=ëtêuâtuêó=éçàawáałó=ëáę=w=nácÜ=àaâ= naàczęścáÉà=á=w=êóżnócÜ=âçntÉâëtacÜI=éêzÉz=cç=daàÉ=ëzanëę=na=wáÉäçâêçtJ nÉ=całoścáçwÉ=äub=cząëtâçwÉ=tÉëtçwanáÉ=ÜáéçtÉzóX==

NUN


AgnáÉëzâa=hubáczÉâ

náÉ =éóta =á =náÉ =dçéuëzcza =dç =zadawanáa =zbót =wáÉäu =éótań= ç =tçI =âtóêÉ = słówâa= w= tÉâścáÉ= ëą=náÉznanÉI=éêzÉz= cç= çdwêaca= uwagę=çd=ÉäÉmÉntów= náÉáëtçtnócÜI=âtóêÉ=éçwánnó=bóć=zágnçêçwanÉX= l âáÉêuàÉ=éêÉzÉntacàą=zadanáa=taâI=bó=ucznáçwáÉ=ëtçëçwaäá=nçwç=éçznanÉ= ëtêuâtuêóI=cç=ëtançwá=ÉäÉmÉnt=éêçduâtównÉgç=tÉëtçwanáa=ÜáéçtÉzóK= Abó=àÉëzczÉ=âçnâêÉtnáÉà=zçbêazçwać=éêçcÉduêę=zaêządzanáa=uwagąI=cÜcáaJ łabóm=éçdać=éêzóâładó=éêzÉbáÉgu=faz=äÉâcàáI=w=âtóêócÜ=náÉ=wóâçêzóëtanç=mçżäáJ wçścá=ÉfÉâtównÉgç=ëtÉêçwanáa=nauâąI=éçnáÉważI=z=éunâtu=wádzÉnáa=założçnócÜ= cÉäówI=uwaga=ucznáów=zwêócáła=ëáę=âu=náÉáëtçtnóm=ÉäÉmÉntçmK= › mêçwadzącó=äÉâcàę=éêzÉd=zadanáÉm=éótań=dç=éêzÉczótanÉgç=właśnáÉ=tÉâJ ëtu=éótaI=czó=ëą=ëłówâaI=âtóêócÜ=ucznáçwáÉ=náÉ=êçzumáÉàąK=mç=NM=mánuJ tacÜ=zaéáëówanáa=na=tabäácó=äáëtó=náÉznanócÜ=dçtąd=wóêażeń=éadaàą=éótaJ náa=zwáązanÉ=z=têÉścáą=tÉâëtuI=na=âtóêą=náÉwáÉäÉ=çëób=zwêócáłç=uwagę=w= czaëáÉ= czótanáaI= éçnáÉważ= ucznáçwáÉI= znaàąc= mÉtçdó= nauczócáÉäaI= zaàęcá= bóäá=éêzó=czótanáu=éçdâêÉśäanáÉm=náÉ=êçzumáanócÜ=wóêażeńK== › ka=äÉâcàá=wéêçwadzçnÉ=zçëtaàą=nazwó=ÉäÉmÉntów= zaëtawó=ëtçłçwÉàK=t= âçäÉànóm= zadanáu= ucznáçwáÉ= ëłucÜaàą= êçzmçwó= á= zaznaczaàą= w= tabÉäcÉI= âtç=cç=éçłożył=na=ëtçäÉK=wamáaët=ëéótać=ç=tçI=cç=éêzónáçëłó=éçëzczÉgóäJ nÉ=çëçbóI=umçżäáwáaàąc=tóm=ëamóm=êÉéêçduâcàę=wéêçwadzçnócÜ=nazwI= éêçwadzącó=äÉâcàę=ëam=éçdaàÉ=nazwó=a=ucznáçwáÉ=tóäâç=çëçbó=–=juttÉr= EmamaF=äub=hindÉr=EdziÉciFK= › mêçwadzącó= äÉâcàę= éêzógçtçwał= âçnâuêë= z= wáÉdzó= çgóänÉàI= w= âtóêÉà= ucznáçwáÉ=muëzą=dwóm=çëçbçm=zadawać=éótanáa=ç=wóbêanÉ=wódaêzÉnáa= w= nçwç= éçznanóm=czaëáÉ= éêzÉëzłóm= EmatÉêáał= äÉâëóâaänó= dç= twçêzÉnáa= éótań= znaàduàÉ= ëáę= na= äçëçwanócÜ= éêzÉz= ucznáów= âaêtâacÜFK= káÉëtÉtó= ucznáçwáÉ=Ecç=náÉ=àÉët=dzáwnÉFI=a=za=námá=nauczócáÉä=Eâtóêó=éçwánáÉn=âçnJ têçäçwać= éêzÉbáÉg= zadanáaF= ëą= taâ= zaafÉêçwaná= znaàçmçścáą= çdéçwáÉdzá= äub=àÉà=bêaâáÉmI=żÉ=àuż=náât=náÉ=zwêaca=uwagá=na=fçêmę=zadawanócÜ=éótańI= cç=àÉët=éêzÉcáÉż=cÉäÉm=tÉà=fazó=äÉâcàáI=a=tç=éêçwadzá=dç=äácznócÜ=błędów=w= twçêzçnócÜ=wóéçwáÉdzáacÜI=cç=àÉdnaâ=umóâa=uwadzÉ=nauczaàącÉgçK= › kauczócáÉä=wéêçwadzaàącó=fçêmó=czaëçwnáâów=w=czaëáÉ=éêzÉëzłóm=taâ=częJ ëtç=zwêaca=uwagę=ucznáów=na=fçêmó=náÉêÉguäaênÉ=á=ántÉnëównáÉ=àÉ=ćwáczóI=żÉ= ucznáçwáÉ=twçêzą=fçêmó=czaëçwnáâów=êÉguäaênócÜ=na=wzóê=náÉêÉguäaênócÜK= l

= TK wakończenie

= mçdanÉ=éêzóâładó=mçgą=dçśwáadczçnóm=á=wóâëztałcçnóm=éÉdagçgçm=wódawać= ëáę=êzadâáÉ=á=éêçzaácznÉI=àÉdnaâ=ëą=çnÉ=éçwëzÉcÜnÉ=wśêód=çëób=êçzéçczónaàąJ cócÜ=éêacę=nauczócáÉäa=çêaz=çëóbI=âtóêÉ=w=czaëáÉ=äÉâcàá=bÉzêÉfäÉâëóànáÉ=éêzÉêabáaJ ją= éçdêęcznáâI= náÉ= zaëtanawáaàąc= ëáę= nad= êçäą= á= ëÉnëÉm= wóâçnówanócÜ= éêzÉz= ucznáów=czónnçścáK=t=ëótuacàá=éçwtaêzaàącÉgç=ëáę=ágnçêçwanáa=zaëad=wónáâaàąJ cócÜ= z= náÉwątéäáwócÜ= zaäÉt= zaêządzanáa= uwagąI= âtóêÉ= ëą= àÉdónáÉ= dêçbnóm= ÉäÉJ

NU2


waêządzanáÉ=uwagą=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=w=fazáÉ=éÉêcÉécàá=á=éêzÉtwaêzanáa=ëtêuâtuê=…

mÉntÉm= złożçnÉà= ëztuâá= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜI= aâtuaänÉ= mçżÉ= çâazać= ëáę= éçwáÉdzÉnáÉI=áż=dáabÉł=tâwá=w=ëzczÉgółacÜK=

= BfBifldoAcfA

= aaâçwëâaI=jK=OMMNK=msócÜçäingwistócznÉ=éçdstawó=dódaâtóâi=àęzóâów= çbcócÜK=taêëzaJ waW=tódawnáctwç=kauâçwÉ=mtkK= daääçwaóI= `ÜK= NVUUK= msócÜçäçgia= uczÉnia= się= i= nauczaniaK= taêëzawaW= tódawnáctwç= kauâçwÉ=mtkK= fngÉndaÜäI=tK=NVVVK=péracÜrÉfäÉxiçn=statt=drammatiâK=qĆbángÉnW=káÉmÉóÉêK= hnaééJmçttÜçffI=AK=NVVTK=„péêacÜEäÉênFbÉwuëëtÜÉát=ám=hçntÉxt”I=EwF=crÉmdséraJ cÜÉn=iÉrnÉn=und=iÉÜrÉn=OSW=VJOPK= eçuëÉI=gK= NVVTK= „hçmmunáâatávÉ=_ÉwuëëtÜÉát= und= cêÉmdëéêacÜÉnäÉênÉn”I= EwF= crÉmdséracÜÉn=iÉrnÉn=und=iÉÜrÉn=OSW=SUJUTK= hÉbÉcâI= dKNVVQK= taÜrnÉÜmungW= qÜÉçriÉnI= jÉtÜçdÉn= und= cçrscÜungsÉrgÉbnissÉ= dÉr= taÜrnÉÜmungsésócÜçäçgiÉK=tÉánÜÉámW=guvÉntaK= jáßäÉêI= _K=NVVVK= crÉmdséracÜÉnäÉrnÉrfaÜrungÉn= und= iÉrnstratÉgiÉnK=qĆbángÉnW= ptauffÉnbuêgK== tçźnácâáI =qK =NVTVK =„caza =éÉêcÉécàá”I =EwF =cazó= érçcÉsu= érzóswaàania= àęzóâa= çbcÉgç= EêÉdK= tçźnácâáI= qKI= wawadzâaI= bKFK= taêëzawaW= tódawnáctwç= kauâçwÉ= mtkW=VJPMK= pzumanI=pK=NVSNK=l=uwadzÉK=taêëzawaW=mańëtwçwÉ=waâładó=tódawnáctw=pzâçänócÜK= = =

NUP


jarzanna harolczuk

fnstótut=ciäçäçgii=tscÜçdniçsłçwiańsâiÉà= rniwÉrsótÉt=w=Białómstçâu=

l tvBoAkvCe ApmbhqACe abqbojfkrgĄCvCe kArCwAkfb f rCwbkfb pfĘ JĘwvhA olpvgphfbdl Eaordfbdl lBCbdlF – tkflphf w BAaAŃ ln selected factors influencing the teaching and learning of oussian as a second foreign language – research conclusions qÜÉ =aám =çf =tÜÉ =éêÉëÉnt =éaéÉê =áë =tç =attÉmét =tç =anaäózÉ =ëÉäÉctÉd =factçêë = wÜácÜ=ánfäuÉncÉ=tÜÉ=äÉaênáng=çf=a=ëÉcçnd=çê=fçêÉágn=äanguagÉK=qÜÉ=gçaä=áë= aäëç =tç =éêÉëÉnt =tÜÉ =êÉëuätë =çf =éêÉäámánaêó =ëtudáÉë =baëÉd =çn =tÜÉ =çbëÉêvaJ táçnë=çf=ouëëáan=äanguagÉ=äÉëëçnëK=qÜÉ=ántêçductáçn=çf=a=ëÉcçnd=fçêÉágn= äanguagÉ= ántç= ëcÜççäë= maâÉë= tÉacÜáng= muätáäánguaäK= ptudÉntë’=natávÉ= äanJ guagÉ=tçgÉtÜÉê=wátÜ=tÜÉ=äanguagÉë=tÜÉó=äÉaên=án=and=çutëádÉ=Éducatáçnaä= ánëtátutáçnë= aää= cçntêábutÉ= tç=ÉëtabäáëÜáng= a= unáèuÉ= äánguáëtác= and= cuätuêaä= ÉnváêçnmÉntK=qÜÉ=éêçcÉëë=çf=tÉacÜáng=and=äÉaênáng=çf=a=ëÉcçnd=äanguagÉ= ëÜçuäd=êÉfÉê=tç=ëtudÉntë’=ânçwäÉdgÉ=and=ëâáääëI=wÜácÜ=tÜÉó=acèuáêÉd=duêáng= tÜÉáê=éêÉváçuë=äÉaênáng=ÉxéÉêáÉncÉëK=

NK tstęp

= wnaàçmçść=àęzóâów= çbcócÜ=ułatwáa=âçntaâtó= máędzó=äudźmáI=zwáęâëza=mçbáänçśćI= éçëzÉêza= zaâêÉë= wzaàÉmnÉà= wëéółéêacóI= éêzóczónáa= ëáę= dç= éêçéagçwanáa= „zêçzuJ máÉnáa=á=tçäÉêancàáI=ëzacunâu=däa=tçżëamçścá=á=êóżnçêçdnçścá=âuätuêçwÉà=éêzÉz=ëâuJ tÉczną= âçmunáâacàę= máędzó= naêçdamá”= EbuêçéÉàëâá= ëóëtÉm= çéáëu= âëztałcÉnáa= àęzóJ âçwÉgç=OMMNW=NRFK=katuêaänóm=wódaàÉ=ëáę= nauczanáÉ=á=uczÉnáÉ=ëáę=dwócÜ=a=nawÉt= têzÉcÜ=àęzóâów= çbcócÜK= gaâ= éçdâêÉśäa= AäÉâëandêçwáczJmędácÜ= „ÉduâacàaI= zaêównç= fçêmaänÉ=ëzâçänáctwçI=àaâ=á=náÉfçêmaänÉ=ánëtótucàÉ=âëztałcÉnáa=çêaz=mÉdáa=çdgêówaàą= áëtçtną=êçäę=w=éêzógçtçwanáu=éçäëâáÉgç=ëéçłÉczÉńëtwa=dç=aâcÉétçwanáa=wáÉäçâuätuJ

NU5


jaêzanna=haêçäczuâ

êçwÉà= éêzÉëzłoścá=á=éêzógçtçwanáa=dç=éêzóëzłócÜ=udanócÜ= âçntaâtów=máędzóâuätuJ êçwócÜI=âtóêÉ=ëtaną=ëáę=éçwëzÉcÜnóm=dçśwáadczÉnáÉm”=EOMMRW=UFK== téêçwadzÉnáÉ=dç=ëzâół=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=çznaczaI=żÉ=nauczanáÉ=ëtaJ àÉ=ëáę=wáÉäçàęzócznÉW=àęzóâ= çàczóëtóI= éáÉêwëzó=àęzóâ= çbcó= á= dêugá= w= ëzâçäÉI= częëtç= têzÉcá=éçza=ëzâçłąI=twçêzą=unáâaänÉ=äángwáëtócznÉ=á=âuätuêçwÉ=zàawáëâçK=kauczanáÉ= dêugáÉgç= àęzóâa= çbcÉgç= tç= cçś=wáęcÉà= náż=êçzwáàanáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= ëéêawnçścá= jęzóâçwócÜK=qç=taâżÉI= nauczanáÉ=ánnÉà= âuätuêóI=ánnÉgç=éatêzÉnáa= na= śwáat=á= çbcçJ wanáa=z=námI=âëztałtçwanáÉ=çtwaêtócÜ=éçëtaw=nacÉcÜçwanócÜ=tçäÉêancàąK== buêçéÉàëâá= ëóëtÉm= çéáëu= âëztałcÉnáa= àęzóâçwÉgç= EOMMNWNQSFI= éêçmuàącó= êóżnçêçdnçść=àęzóâçwą=á=âuätuêçwąI=àaâç=cÉnną=waêtçśćI=âtóêą=naäÉżó=cÜêçnáć=á= âuätówçwaćI= fçêmułuàÉ= têzó= głównÉ= zaëadó= dçtóczącÉ= twçêzÉnáa= éêçgêamów= nauczanáa=àęzóâów=çbcócÜW= NK „E…F=nauczanáÉ=á=uczÉnáÉ=ëáę=àaâáÉgçâçäwáÉâ=àÉdnÉgç=àęzóâa=éçwánnç=ëáę=êçzJ ważać=báçêąc=éçd=uwagę=ánnÉ=àęzóâá=çbÉcnÉ=w=ëóëtÉmáÉ=âëztałcÉnáaI=a=taâżÉ= dêçgáI=àaâáÉ=w=daäëzÉà=éÉêëéÉâtówáÉ=mçgą=wóbáÉêać=uczącó=ëáęI=éêóbuàąc=êçzJ wánąć=êçzmaátÉ=ëéêawnçścá=àęzóâçwÉ”K= OK „E…F=zêóżnácçwanáÉ=w=âëztałcÉnáu=àęzóâçwómI=ëzczÉgóänáÉ=w=ëzâçłacÜI= àÉët= mçżäáwÉ= tóäâç= wtÉdóI= gdó= báÉêzÉ= ëáę= éçd= uwagę= ÉfÉâtównçść= âçëztçwą= ëóëtÉmu= ÉduâacóànÉgçK= `Üçdzá= ç= tçI= abó= umçżäáwáć= têanëfÉê= êçzwáàanócÜ=ëéêawnçścáI=unáâaàąc=éêzó=tóm=zbędnócÜ=éçwtóêzÉń”K PK „E…F=ëéêawó=éêçgêamçwÉ=náÉ=mçgą=bóć=êçzéatêówanÉ=däa=âażdÉgç=z=àęJ zóâów=z= çëçbnaI=aná= tÉż=náÉ=mçgą=çgêanáczać=ëáę=dç=àÉdnÉgç=zántÉgêçJ wanÉgç=éêçgêamu=nauczanáa=àęzóâçwÉgçI=äÉcz=naäÉżó=dç=nácÜ=éçdcÜçJ dzáć=àaâç=dç=êçdzaàu=Éduâacàá=çgóänÉàI=éêzó=założÉnáuI=żÉ=wáÉdza=äángwáJ ëtóczna=EëavçáêF=á=ëéêawnçścá=EëavçáêJfaáêÉF=wêaz=z=umáÉàętnçścáą=uczÉnáa= ëáę=EëavçáêJaééêÉndêÉF=çdgêówaàą=zaêównç=âçnâêÉtną=êçäę=w=danóm=àęJ zóâuI=àaâ=á=êçäę=éêzÉcÜçdnáąI=wëéóäną=däa=wëzóëtâácÜ=àęzóâów”K=jámç=żÉ= zaâêÉë= badań= nad= nauczanáÉm= á= éêzóëwaàanáÉm= àęzóâów= çbcócÜ= àÉët= znacznóI= tç= àÉdnaâ= wcáąż= małç= wáÉmó= na= tÉmat= ëzÉêçâç= êçzumáanÉgç= éêçcÉëu=nauczanáa=á=uczÉnáa=ëáę=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgçK=mêçcÉëuI=âtóêó= náÉ=mçżÉ=„tçczóć=ëáę=ëwçám=tçêÉm”I=aäÉI=àaâ=éçdâêÉśäa=wóżÉà=cótçwanó= dçâumÉntI= éçwánáÉn= wáązać= ëáę= z= wáÉdzą= á= umáÉàętnçścáamá= ucznáówI= nabótómá=w=czaëáÉ=wczÉśnáÉàëzócÜ=dçśwáadczÉń=ÉduâacóànócÜK== `ÉäÉm= nánáÉàëzÉgç= aêtóâułu= àÉët= éêóba= anaäázó= wóbêanócÜ= czónnáâówI= maàącócÜ= wéłów= na= éêzóëwaàanáÉ= dêugáÉgç= àęzóâa= çbcÉgç= çêaz= éêzÉdëtawáÉnáÉ= wónáâów= wëtęénócÜ=badań=çéaêtócÜ=na=çbëÉêwacàá=äÉâcàá=àęzóâa=êçëóàëâáÉgçK=====

OK kauczanie drugiego jęzóka obcego

= t=âëztałcÉnáu=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=waêtç=éçdâêÉśäać=faâtI=żÉ=nauâa=nçwÉgç= jęzóâa= náÉ= zaczóna= ëáę= çd= zÉêaK rcznáçwáÉ= náÉ= zawëzÉ= zdaàą= ëçbáÉ= ëéêawęI= żÉ= ucząc=ëáę=àÉdnÉgç=àęzóâa=wáÉdzą=êównáÉż=wáÉäÉ=na=tÉmat=ánnócÜ=àęzóâówK=kaäÉżó= zgçdzáć= ëáę= z= cágaêëâámI= żÉ= „däa= ucznáaI= âtóêó= uczó= ëáę= àęzóâa= ánnÉgç= naêçduI=

NU6


l=wóbêanócÜ=aëéÉâtacÜ=dÉtÉêmánuàącócÜ=nauczanáÉ=á=uczÉnáÉ=ëáę=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç=…

éçznaàÉ=àÉgç=âuätuêęI=wcaäÉ=náÉ=muëá=tç=bóć=‘àęzóâ=çbcó’I=cç=wáęcÉàI=náÉ=éçwánáÉn= âçàaêzóć=ëáę=z=çbcçścáąI=äÉcz=cç=naàwóżÉà=z=ánnçścáąK=hażdó=uczącó=ëáę=äÉéáÉà=éêzóJ ëwaàa=tçI=cç=àÉët=mu=bäáëâáÉI=náż=tç=cç=çbcÉ”=EOMMPW=QFK=táÉäÉ=ÉäÉmÉntów=wáÉdzó= çgóänÉà=àÉët=éêzódatnócÜ=w=naucÉ=àęzóâaI=będąc=w=dóëéçzócàá=uczącócÜ=ëáę=àuż=w= mçmÉncáÉ=êçzéçczónanáa=éêzÉz=nácÜ=nauâáK=„rczÉnáÉ=ëáę=ánnócÜ=àęzóâów=zwóâäÉ= ułatwáa=uaâtównáÉnáÉ=tÉà=wáÉdzó=á=zwáęâëza=śwáadçmçść=àÉà=éçëáadanáaI=âtóêó=tç= czónnáâ=waêtç=bêać=éçd=uwagęI=zamáaët=gç=ágnçêçwać”=EbuêçéÉàëâá=ëóëtÉm=çéáëu= âëztałcÉnáa= àęzóâçwÉgç= OMMNW= NQSFK= rczÉń= éçwánáÉn= âçêzóëtać= z= dçtócÜczaëçJ wócÜ=dçśwáadczÉń=ÉduâacóànócÜ=á=çgóänócÜ=w=àęzóâu=çàczóëtóm=çêaz=éáÉêwëzóm= jęzóâu= çbcómI= çdwçłuàąc= ëáę= mKánK= dç= umáÉàętnçścá= çêganázacóànócÜ= á= ántÉêéÉêJ ëçnaänócÜX= uczÉnáa= ëáę= á= ëtêatÉgááI= ułatwáaàącócÜ= wóâçnanáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= zaJ dańX= êadzÉnáa= ëçbáÉI= gdó= zaëçbó= àęzóâçwÉ= çâazuàą= ëáę= náÉwóëtaêczaàącÉX= wnáçJ ëâçwanáa=w=cÉäu=âçméÉnëacàá=‘äuâ’=wóëtęéuàącócÜ=w=éêzÉâazáÉX=çdwçłówanáa=ëáę= dç=wáÉdzó=ç=ëcÜÉmatacÜ=âçmunáâacóànócÜK= wgçdnáÉ=z=dÉfánácàą=Słçwniâa=dódaâtóâi=àęzóâów=çbcócÜI= têanëfÉê=tç=„ëtçëçwaJ náÉ= éçëáadanÉà= wáÉdzó= äub= umáÉàętnçścá= w= nçwócÜ= ëótuacàacÜK= E…F= qêanëfÉê=dçJ datná=umçżäáwáa=éêçduâçwanáÉ=aâcÉétçwaänócÜ=wóéçwáÉdzá=w=àęzóâu=çbcóm=tamI= gdzáÉ= zacÜçdzá= zgçdnçść= nçwócÜ= zacÜçwań= àęzóâçwócÜ= z= àuż= éçëáadanómá”= ENVVTW=OOMFK=rczÉnáÉ=ëáę=éáÉêwëzÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=çdbówa=ëáę=éçéêzÉz=fáätê=àęzóâa= çàczóëtÉgçI=a= dêugáÉgç=–= éçéêzÉz= fáätê=zaêównç=àęzóâa= çàczóëtÉgç=àaâ= á= zántÉênaäáJ zçwanÉgç= éáÉêwëzÉgç= àęzóâa= çbcÉgçK= gaâ= éçdâêÉśäa= cK= dêucza= „E…F= aâwázócàa= nçwÉgç= matÉêáału=àęzóâçwÉgçI=a=wáęc=nçwócÜ=fêagmÉntów=àęzóâaI= çêaz=nçwócÜ= jęzóâów=dçâçnuàÉ=ëáę=zawëzÉ=éçéêzÉz=fáätê=uéêzÉdnáç=çéançwanÉgç=EéêzóëwçàçJ nÉgçF= matÉêáału= àęzóâçwÉgçI= a= wáęc= uéêzÉdnáç= çéançwanócÜ= àęzóâów= äub= ácÜ= fêagmÉntów”=ENVTUW=NSFK=katuêaänóm=zàawáëâáÉm=éçwánna=bóć=ëâłçnnçść=ucznáów= dç= éêzÉnçëzÉnáa= uéêzÉdnáç= çéançwanócÜ= wzçêców= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ= äub= ëÉmantócznócÜ=á=ácÜ=êÉaäázacàa=na=aâtuaänáÉ=éêzóëwaàanó=matÉêáał=àęzóâçwóK=AâcÉnJ tuàÉ=ëáę=znaczÉnáÉ=têanëfÉêu=éçzótównÉgç=EaczâçäwáÉâ=náÉ=àÉët=çn=wçänó=çd=ántÉêfÉJ êÉncàáF=w=nauczanáu=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgçW=náÉmáÉcâáÉgç=EБим=OMMNFI=fêancuëâáÉJ gç=EЩепилова=OMMMF=czó=ÜáëzéańëâáÉgç=EСавчук=OMMQFK== taêtç= éêzóàêzÉć= ëáę= badanáçm= nad= ëéçëçbamá= uczÉnáa= ëáę= àęzóâów= çbJ cócÜK= açéêçwadzáłó= çnÉ= dç= çéêacçwanáa= äáëtó= ëéçëçbów= uczÉnáa= ëáę= àęzóâa= éêzÉz=ucznáów=dçbêócÜ=çêaz=naàbaêdzáÉà=ÉfÉâtównócÜ=ëtêatÉgáá=uczÉnáa=ëáę=àęzóâa= çbcÉgçK= tśêód= cÜaêaâtÉêóëtócznócÜ= zacÜçwań= ucznáówI= waêunâuàącócÜ= çétóJ maänó= ëuâcÉë= w= éêzóëwaàanáu= àęzóâa= çbcÉgç= wómáÉnáa= ëáę= mKánK= cÜęć= éçêçzuJ máÉwanáa=ëáę=w=àęzóâu=çbcómI=autçâçntêçäę=á=autçâçêÉâtę=ucznáaI=wóéêacçwanáÉ= ándówáduaänócÜ= tÉcÜnáâ= uczÉnáa= ëáęI= czó= tÉż= ëtçëçwanáÉ= dużÉà= äáczbó= ćwáczÉń= Ecágaêëâá= OMMPFK= kaäÉżó= zwêócáć= uwagę= na= ánnÉ= ëéçëçbó= éêacó= nad= àęzóâáÉmI= wéáëuàącÉ=ëáę=w= çbëzaê=naëzócÜ=dçcáÉâańK=f=taâI=dçbêó= uczÉń=cÜętnáÉ= çdgaduàÉ= znaczÉnáÉ= nçwócÜ= ëłówI= zwêçtów= á= zdańI= ántÉêÉëuàÉ= ëáę= éçdëóëtÉmÉm= gêamaJ tócznómI= anaäázuàÉI= wócáąga= wnáçëâá= Eoubán= NVTRFK= tśêód= naàbaêdzáÉà= ÉfÉâtówJ nócÜ=ëtêatÉgáá=uczÉnáa=ëáę=badaczÉ=zwêacaàą=uwagę=mKánK=na=ëtêatÉgáę=ÉméatócznąI= tàK= éçzótównó= ëtçëunÉâ= ucznáa= dç= àęzóâa= çbcÉgç= á= àÉgç=êçdçwátócÜ= użótâçwnáJ

NUT


jaêzanna=haêçäczuâ

âów= çêaz= ëÉmantócznąI= cÜaêaâtÉêózuàącą= ëáę= aâtówną= éçëtawą=w= dzáÉdzánáÉ= ëÉJ mantózacàá= àęzóâçwÉà= EptÉên= NVURFI= znaczÉnáÉ= śwáadçmÉgç= éçdÉàścáa= dç= àęzóâa= çbcÉgç= àaâç= çdêębnÉgç= ëóëtÉmuI= anaäázçwanáa= ëtêuâtuêI= éçêównówanáa= gç= z= jęzóâáÉm=çàczóëtóm=EpçbçäÉw=NVUTFK===== tádzámó= tóm= ëamómI= áż= dużą= êçäę= w= zaéamáętówanáu= äÉâëóâá= w= naucÉ= dêugáÉgç= àęzóâa= çbcÉgç= çdgêówa= dçmóëł= àęzóâçwóK= pâçàaêzÉnáa= z= éáÉêwëzóm= jęzóâáÉm= çbcóm= äub= çàczóëtómI= néK= çdwçłówanáÉ= ëáę= dç= àęzóâa= éçäëâáÉgç= éêzó= naucÉ=àęzóâa=êçëóàëâáÉgçI=wëéçmaganÉ=dçdatâçwómá=tÉcÜnáâamá=ćwáczÉnáçwómá= ułatwáaàą= zaéamáętówanáÉ= nçwócÜ= wóêazów= czó= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜK= t= éêzóéadâu= àęzóâa= êçëóàëâáÉgç= àaâç= dêugáÉgç= çbcÉgç= áëtçtnÉ= znaczÉnáÉ= maàą= tÉż= zaéçżóczÉnáaK= bgzÉméäáfáâacàą= tÉgç= zàawáëâa= mçżÉ= bóć= äÉâëóâa= dçtócząca= ëtêçJ àów= á= mçdó= uâëztałtçwana= éêzÉz= zaéçżóczÉnáa= EnéK= пиджакI= angK= éÉaàacâÉtI= пуловерI=angK=éuääçvÉêI=джемперI=angK=àuméÉê=átéKFI=âtóêÉ=ëtançwáą=éêawáÉ=TMB= anaäázçwanócÜ= nazw= ubáçêów= Eoçmanáâ= OMMUFK= tódaàÉ= ëáęI= áż= àÉët= tç= ÉäÉmÉnt= „atêaâcóànóI=nçwó=á=mçtówuàącó”=däa=ucznáaI=âtóêó=częëtç=dzáÉäá=àęzóâá=na=„waêtÉ=á= náÉwaêtÉ”= uczÉnáa= ëáęK= lmawáanÉ= zàawáëâç= áäuëtêuàą= nazwó= máÉëáęcó= w= àęzóâu= êçëóàëâámI=âtóêÉ=łatwáÉà=ëâçàaêzóć=z=àęzóâáÉm=angáÉäëâám=náż=éçäëâám=Eянварь=–= ganuaêóI=февраль=–=cÉbêuaêóI=март=–=jaêcÜI=апрель=–=AéêáäI=май=–=jaóI=июнь= –=gunÉI=июль=–=guäóI=август=–=AuguëtI=сентябрь=–=pÉétÉmbÉêI=октябрь=–=lctçJ bÉêI=ноябрь=–=kçvÉmbÉêI=декабрь=–=aÉcÉmbÉêFK=wêçzumáÉnáÉI=uśwáadçmáÉnáÉ=á= çdnaàdówanáÉ= éçdçbáÉńëtw= máędzó= àęzóâamá= àÉët= éçtężnóm= czónnáâáÉm= mçtóJ wuàącóm= dç= ëamçdzáÉänÉà= éêacó= nad= àęzóâáÉm= çbcómK= gęzóâ= êçëóàëâá= á= éçäëâá= naäÉżą= dç= gêuéó= àęzóâów= ëłçwáańëâácÜK= mçëáadaàą= cÉcÜó= wëéóänÉ= àaâ= á= êóżnáącÉ= çba=ëóëtÉmó=àęzóâçwÉI=cç=w=âçnëÉâwÉncàá=mçżÉ=ułatwáć=éêzóëwaàanáÉ=àęzóâa=äub= éêçwadzáć=dç=ántÉêfÉêÉncàá=Ehaêçäczuâ=OMMSFK==== wagadnáÉnáÉm=ważnóm= w= çmawáanóm= çbëzaêzÉ=àÉët= êównáÉż=têÉnáng= máęJ dzóâuätuêçwóI=ëzczÉgóänáÉ=áëtçtnó=na=äÉâcàá= dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=w=ëzâçäÉK=kaJ äÉżó=zgçdzáć=ëáę=z=âçnëtatacàą=AäÉâëandêçwáczJmędácÜI=áż=„têÉnáng=máędzóâuätuêçJ wó=wómaga=wáÉäçâêçtnÉgç=á=długçtêwałÉgç=éêzózwóczaàanáa=ucznáów=dç=âçntaâtu= z= ánnómá= âuätuêamáK= ja= na= cÉäu= wóâëztałcÉnáÉ= umáÉàętnçścá= náÉwaêtçścáuàącÉgç= éçêównówanáa=âuätuêó=właënÉà=á=çbcÉà=çêaz=dçëtçëçwówanáa=właënÉgç=zacÜçwanáa= dç=âçdu=zacÜçwań=çbçwáązuàącÉgç=w=ánnÉà=âuätuêzÉK=tażnóm=aëéÉâtÉm=têÉnángu= máędzóâuätuêçwÉgç=àÉët=êçzwáàanáÉ=umáÉàętnçścá=çbëÉêwacàá=á=dçëtêzÉganáa=çdêębJ nçścáK= E…F= fëtçtą= têÉnángu= máędzóâuätuêçwÉgç= àÉët= wáęc= wáÉäçâêçtnó= âçntaât= z= êóżnómá=aëéÉâtamá=âuätuê=ánnócÜ=náż=êçdzáma”=EOMMRW=SQJSRFK=hçntaât=tÉn=mçżna= zaéÉwnáć=éêzÉz= éçłożÉnáÉ=nacáëâu= na= anaäázę=éçêównawczą=á= umáÉàętnçść=dçëtçJ ëçwówanáa= zacÜçwań= àęzóâçwócÜ= á= éçzawÉêbaänócÜ= dç= nçwÉà= ëótuacàáI= wéêçwaJ dzÉnáÉ= zadań= âçntêaëtównÉgç= anaäázçwanáa= êóżnócÜ= zàawáëâ= âuätuêçwócÜI= çbàaJ śnáanáÉ= éêzóczón= á= ëâutâów= wódaêzÉń= ÜáëtçêócznócÜ=äub= éçäátócznócÜI= êçzwáàanáÉ= éçëtawó=aâcÉétçwanáa=ánnçścáI=ćwáczÉnáa=tóéu=ëómuäacàÉ=czó=çdgêówanáÉ=êóä=E`aJ máääÉêá= OMMMX= AäÉâëandêçwáczJmędácÜ=OMMRFK= jçżna= żówáć= nadzáÉàęI= áż= młçdzáÉżI= êçzéçczónaàąca= nauâę= dêugáÉgç= àęzóâa= çbcÉgç= cÜaêaâtÉêózuàÉ= çtwaêtçść= na= çdJ máÉnnçśćI=„gçtçwçść=dç=êÉäatówázacàá=właënÉgç=ëóëtÉmu=waêtçścá=á=éêzÉśwáadczÉń=

NUU


l=wóbêanócÜ=aëéÉâtacÜ=dÉtÉêmánuàącócÜ=nauczanáÉ=á=uczÉnáÉ=ëáę=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç=…

âuätuêçwócÜI=gçtçwçść=dç=éêzóàęcáa=êçäá=‘éçśêÉdnáâa=âuätuêçwÉgç’=máędzó=âuätuêą= właëną= a= çbcą= çêaz= dç= êçzwáązówanáa= náÉéçêçzumáÉń= á= âçnfäáâtów= ántÉêâuätuêçJ wócÜ”=EbuêçéÉàëâá=ëóëtÉm=çéáëu=âëztałcÉnáa=àęzóâçwÉgç=OMMNW=NQSFK= tóżÉà=wómáÉnáçnÉ=czónnáâá=éçwánnó=dÉtÉêmánçwać=dzáałanáa=nauczócáÉäa= á=éçëáadać=çdzwáÉêcáÉdäÉnáÉ=w=éêacó=dódaâtócznÉàK==

PK lbserwacja lekcji jęzóka rosójskiegoK lrganizacja badań

= lbëÉêwacàa= tç= „çëçbäáwó= ëéçëób= éçëtêzÉganáaI= gêçmadzÉnáa= á= ántÉêéêÉtçwanáa= éçznawanócÜ= danócÜI= w= natuêaänóm= ácÜ= éêzÉbáÉgu= á= éçzçëtaàącócÜ= w= bÉzéçJ śêÉdnám= zaëáęgu= wádzÉnáa= á= ëłóëzÉnáa= çbëÉêwatçêaK= mçëtêzÉganáÉI=gêçmadzÉnáÉ= á= ántÉêéêÉtçwanáÉ= ëtançwáą= ważnÉ= ëâładnáâá= çbëÉêwacàá= á= w= éÉwnóm= ëÉnëáÉ= têzó= éçdëtawçwÉ=àÉà=Étaéó=E…F=`zęëtç=éçëtêzÉganáÉ=zàawáëâ=ádzáÉ=w=éaêzÉ=zaêównç=z= ácÜ= gêçmadzÉnáÉmI= tàK= çdéçwáÉdnám= utêwaäanáÉm= á= z= ácÜ= ántÉêéêÉtçwanáÉm”= (Łçbçcâá= NVUOW= NNTFK= gaâ= ëtwáÉêdza= lâçń= EOMMPF= éêçcÉë= badawczóI= çéaêtó= na= çbëÉêwacàá= éêzÉdëtawáa= tç= „cç= àÉët”I= âçncÉntêuàÉ= ëáę= na= çgóänócÜ= waêunâacÜ= zacÜçdzącÉgç=éêçcÉëu=á=ëéêçwadza=ëáę=dç=çéáëuI=êÉàÉëtêacàáI=anaäázó=á=ántÉêéêÉtacàá= çbÉcnÉgç= ëtanu= êzÉczóK= lbëÉêwacàa= àaâç= mÉtçda= badawczaI= ëzczÉgóäną= êçäę= çdgêówa= wÉ= wëtęénÉà= fazáÉ= éçznanáa= nauâçwÉgçI= éçzwaäaàąc= na= wóëuwanáÉ= ÜáéçtÉz=êçbçczócÜ=á=ácÜ=wÉêófáâacàę=EŁçbçcâá=NVUOFK== gaâ=ëłuëznáÉ=zauważa=AäÉâëandêçwáczJmędácÜ=„badanáaI=náÉzaäÉżnáÉ=çd=tÉgçI= czó= cÉä= àÉët= czóëtç= nauâçwóI= czó= utóäátaênóI= uàawnáaàą= zàawáëâa= wczÉśnáÉà= náÉéçJ ëtêzÉganÉK=ptąd=éçdcÜçdzÉnáÉ=dç=badań=z=çâêÉśäçną=tÉzą=éçwánnç=bóć=mçdófáâçJ wanÉ=éêzÉz=çtwaêtçść=na=ánnÉ=aëéÉâtó=badanÉà=matÉêááK=wàawáëâa=çdâêótÉ=w=têaâcáÉ= badań= bówaàą= êównáÉ= cÉnnóm= wónáâáÉm= àaâ= mçżäáwçść= uëtçëunâçwanáa= ëáę= dç= ÜáéçtÉz=ëtawáanócÜ=éêzÉd=êçzéçczęcáÉm=badań”=EOMMPW=NMUFK== _adanáÉI= çéaêtÉ= na= çbëÉêwacàá= äÉâcàá= àęzóâa= êçëóàëâáÉgçI= zçëtałç= éêzÉéêçwaJ dzçnÉ= w= ëzâçłacÜ= éçdëtawçwócÜI= gámnazàacÜI= ëzâçłacÜ= śêÉdnácÜ= çgóänçâëztałcąJ cócÜ=á=zawçdçwócÜ=w=çâêÉëáÉ=çd=OMMP=dç=OMMV=êçâu=w=_áałómëtçâu=EqabÉäa=NF=á=ma= cÜaêaâtÉê= wëtęénóK= aługçtêwała= çbëÉêwacàa= äÉâcàá= umçżäáwáa= unáânąć= éêzÉdwczÉJ ënócÜ=wnáçëâów=á=uçgóänáÉńI=aäÉ=tÉż=mçżÉ=zaçwçcçwać=náÉçczÉâáwanómá=wnáçëâaJ máI=z=âtóêócÜ=wónáâaàą=náÉéêzÉwádówanÉ=wczÉśnáÉà=zwáązâá=äub=ÜáéçtÉzóK==== =

moziom nauczania iiczba obserwowanóch zajęć pzâçła=éçdëtawçwa= NNT= dámnazàum= SP= iácÉum=çgóänçâëztałcącÉ= NOR= pzâçła=śêÉdnáa=ç=éêçfáäu=zawçdçwóm= UN= lgółÉm= PUS= =

qabÉäa=NK=mçdzáał=çbëÉêwacàá=wÉdług=éçzáçmu=nauczanáa=

= _adanáa= éêçwadzçnÉ= bółó= w= êamacÜ= śêódêçcznócÜ= éêaâtóâ= éÉdagçgáczJ nócÜI= na= âtóêÉ= uczęëzczaäá= ëtudÉncá= fáäçäçgáá= êçëóàëâáÉà= rnáwÉêëótÉtu= w= _áałómJ

NU9


jaêzanna=haêçäczuâ

ëtçâu= wêaz= z= çéáÉâunÉm= mÉtçdócznóm= uczÉänáK= lbëÉêwacàÉ= çbàęłó= PUS= zaàęć= éêçwadzçnócÜ= éêzÉz= NO= nauczócáÉäá= çêaz= ëtudÉntówJéêaâtóâantówK= ptudÉncá= éêzógçtçwówaäá=ëáę=dç=äÉâcàá=éçd=czuànóm=çâáÉm=nauczócáÉäaI=w=zwáązâu=z=tóm= ácÜ=„éçmóëłó”=na=äÉâcàÉ=náÉ=êóżnáłó=ëáę=zaëadnáczç=çd=äÉâcàá=nauczócáÉäáK=ptudÉncá= częścáÉà= ëtçëçwaäá= matÉêáałó= dçdatâçwÉK= mêaâtóâancá= éáëaäá= ëzczÉgółçwÉ= âçnJ ëéÉâtóI= âtóêÉ= muëáałó= bóć= zatwáÉêdzçnÉ= éêzÉz= nauczócáÉäa= éêzónaàmnáÉà= dzáÉń= éêzÉd= êÉaäázçwanóm= tÉmatÉmK= jçgäá= tÉż= ëâçnëuätçwać= ëáę= z= mÉtçdóâáÉmJ éêacçwnáâáÉm= unáwÉêëótÉtuK= rwagá= tÉ= ëą= áëtçtnÉ= däa= naëzócÜ= badańI= éçnáÉważ= éçtwáÉêdzaàą= êzÉtÉänÉ= éêzógçtçwanáÉ= ëtudÉntów= dç= äÉâcàá= àęzóâa= êçëóàëâáÉgçK= oóżnáca=w=áäçścá=äÉâcàá=éêçwadzçnócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäa=á=éêaâtóâantów=EqabÉäa= OF=bóła=dçść=wóêaźnaI=aäÉ=uwaêunâçwana=wómçgamá=fçêmaänómáK== =

moziom nauczania= pzâçła=éçdëtawçwa= dámnazàum= iácÉum=çgóänçâëztałcącÉ= pzâçła=śêÉdnáa=ç=éêçfáäu= zawçdçwóm=

iiczba lekcji prowadzonóch iiczba lekcji prowadzonóch przez nauczócieli przez praktókantów NP= NMQ= T= RS= NR= NNM= V=

TO=

=

qabÉäa=OK=mçdzáał=wÉdług=äÉâcàá=éêçwadzçnócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäá=çêaz=ëtudÉntówK=

= auża= äáczba= çbëÉêwacàá= ułatwáła= wnáâäáwÉ= éêzóàêzÉnáÉ= ëáę= éêçcÉëçm= zaJ cÜçdzącóm=na=äÉâcàacÜI=âtóêÉ=bółó=ÜçëéátçwanÉ=zawëzÉ=w=całoścáK=wÉbêanó=maJ tÉêáałI= çéaêtó= na= ëzczÉgółçwócÜ=nçtatâacÜ=çêaz=äácznócÜ=êçzmçwacÜ=z= nauczóJ cáÉäamáI= bół= anaäázçwanóI= çéáëówanó= á= ántÉêéêÉtçwanóK= lgóänóm= zadanáÉm= çbJ ëÉêwacàá=bółç=éêzÉéêçwadzÉnáÉ=anaäázó=äÉâcàá=àęzóâa=êçëóàëâáÉgçI=âtóêÉ=çmawáanÉ= bółó=z=nauczócáÉäÉmI=dódaâtóâáÉm=uczÉäná= çêaz=éêaâtóâantamá=cÉäÉm=zaéÉwnáÉJ náa= çdéçwáÉdnáÉgç= éêzógçtçwanáa= ëtudÉntów= dç= éêzóëzłÉà= éêacó= zawçdçwÉàK= `ÉäÉm= ëzczÉgółçwóm= bółç= zaçbëÉêwçwanáÉ= czó= wóëtęéuàą=àaâáÉâçäwáÉâ= çdnáÉJ ëáÉnáaI=w=zaâêÉëáÉ=wáÉdzó=á=umáÉàętnçścáI=dç=éáÉêwëzÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=na=äÉâcàá= jęzóâa =êçëóàëâáÉgç =àaâç =dêugáÉgç =çbcÉgçI =a =àÉśäá =taâI =tç =àaâáÉgç =êçdzaàuK =máÉêwJ ëzóm=àęzóâáÉm=çbcóm=wÉ=wëzóëtâácÜ=ëzâçłacÜ=bół=àęzóâ=angáÉäëâáK==

4K tnioski z badań

= tódaàÉ=ëáęI=żÉ=nauczócáÉäÉ=náÉ=éêzówáązuàą=wagá=dç=wáÉdzó=ucznáów=äub=náÉ=maàą= śwáadçmçścá= á= éçtêzÉbó= àÉà= wóâçêzóëtanáa= na= tÉmat= ánnócÜ= àęzóâów= á= têaâtuàą= ëwçàą=äÉâcàę=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç=àaâç=náÉzaäÉżną=á=çdÉêwaną=çd=Éduâacàá=çgóänÉàK== rcznáçwáÉ= náÉ= êçzumáÉàą= czóm= àÉët= dçmóëł= àęzóâçwó= á=náÉ= maàą= nawóâu= àÉgç=ëtçëçwanáaK=ŁatwáÉà=àÉët=ám=éçwáÉdzáÉć=‘náÉ=êçzumáÉm’=äub=‘náÉ=wáÉm=ç=cç= cÜçdzá’K=ka=dwócÜ=äÉâcàacÜ=w=ëzâçłacÜ=śêÉdnácÜ=nauczócáÉäÉI=wóàaśnáaàąc=nçwą= äÉâëóâę= zaéêçéçnçwaäá= ëâçàaêzÉnáÉ= z= àęzóâáÉm= angáÉäëâámK= pâçàaêzÉnáÉ= tç= dçtóJ czółç=ëłówÉâW=сюрприз=EêçëKF=–=ëuêéêáëÉ=EangKF=–=náÉëéçdzáanâaI=баскетбол=EêçëKF=

N90


l=wóbêanócÜ=aëéÉâtacÜ=dÉtÉêmánuàącócÜ=nauczanáÉ=á=uczÉnáÉ=ëáę=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç=…

–= baëâÉtbaää= EangKF= –= âçëzóâówâa= çêaz= волейбол= EêçëKF =– =vçääÉóJbaää =EangKF =– = ëáatâówâaK=ka=äÉâcàacÜ=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç=ëtçëuàÉ=ëáę=éçêównanáa=ëtêuâtuê=äÉâëóJ âaänçJgêamatócznócÜ=z=àęzóâáÉm=éçäëâámI=w=cÉäu=zaéçbáÉganáa=błędçm=ç=cÜaêaâJ tÉêzÉ=ántÉêfÉêÉncóànómK== waçbëÉêwçwançI=żÉ=dzáÉcá=á=młçdzáÉż=wëzóëtâácÜ=tóéów=ëzâół=mçżna=éçJ dzáÉäáć= na= têzó= gêuéóK= máÉêwëza= gêuéa= dçtóczó= ucznáówI= âtóêzó= uczą= ëáę= àęzóâa= êçëóàëâáÉgçI= w=cÉäu= utêzómanáa= wóëçâáÉà= śêÉdnáÉàI= dêuga=–= tç=ucznáçwáÉI= âtóêzó= faëcónuàą=ëáę=àęzóâáÉm=á=âuätuêą=êçëóàëâąI=ëą=mçtówçwaná=éêzÉz=êçdzácówI=a=têzÉJ cáa= –= tç= młçdzáÉżI= âtóêa= náÉcÜętnáÉ= uczó= ëáę= àęzóâa= êçëóàëâáÉgç= àaâç= dêugáÉgç= çbcÉgçK=qêzÉcáa=gêuéa=çëáąga=naàëłabëzÉ=wónáâá=w=naucÉI=cç=éçtwáÉêdzaI=áż=ÉmçJ càçnaäna=afÉâtówna=ëfÉêa=ucznáa=wéłówa=na=àÉgç=wáÉdzę=á=umáÉàętnçścá=àęzóâçwÉK= w= éêzÉéêçwadzçnócÜ= êçzmów= z= nauczócáÉäamá= wónáâaI= żÉ= ucznáçwáÉ= âtóêzó= çëáągaàą= dçbêÉ= wónáâá= z= àęzóâa= angáÉäëâáÉgçI= cÜętnáÉà= uczą= ëáę= dêugáÉgç= àęzóâa= çbcÉgçK= rcznáçwáÉ= ëzâół= éçdëtawçwócÜ= çêaz= gámnazàów= éêóbçwaäá= çdéçwáaJ dać= w= àęzóâu= angáÉäëâám= na= éótanáa= nauczócáÉäa= zadawanÉ= w= àęzóâu= êçëóàëâámK= ptudÉncá= çdÉbêaäá= taâáÉ= zacÜçwanáÉ= àaâç= náÉëtçëçwnÉ= ágnçêçwanáÉ= nauczócáÉäa= çêaz =éêzÉdmáçtu =àęzóâa =çbcÉgçK =_óć= mçżÉ =àÉdnaâI =àÉët =tç =ëógnałI =áż= waêtç =na = ÉtaéáÉ= ëzâçłó= éçdëtawçwÉàI= na= äÉâcàá= àęzóâów= çbcócÜI= wáęcÉà= uwagá= éçśwáęcáć= ćwáczÉnáçmI=nawáązuàącóm=dç=tçäÉêancàáI=ëzançwanáa=çdêębnçścá=á=ánnçścáI=anaäáJ zó=właënócÜ=waêtçścá=á=éêzÉâçnańI=âëztałtçwanáa=éçëtaw=éçzótównócÜK= == moziom nauczania

pzâçła=éçdëtawçwa= dámnazàum= iácÉum=çgóänçJ âëztałcącÉ= pzâçła=śêÉdnáa=ç= éêçfáäu=zawçdçwóm= ŁącznáÉ=

iiczba lekcji z odniesieniami do iiczba lekcji bez odniesień do kulturó kulturó NO= NMB= NMR= VMB= R= UB= RU= VOB= NV= NRB= NMS= UQB= NV=

OPB=

SO=

TTB=

RR=

NRB=

PPN=

URB=

qabÉäa=PK=mçdzáał=äÉâcàá=éçd=wzgäędÉm=çbÉcnçścá=çdnáÉëáÉń=dç=âuätuêó=âêaàu=nauczanÉgç=àęzóâaK=

= _adanáÉ=wóâazałçI=áż=nauczanáÉ=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç=àaâç=dêugáÉgç=çbcÉgç= àÉët= éêçwadzçnÉ= w= çddaäÉnáu= çd= éêçbäÉmatóâá= máędzóâuätuêçwÉàK= t= çbëÉêwçJ wanÉà=gêuéáÉ=PUS=zaàęć=w=PPN=náÉ=ëtwáÉêdzçnç=çbÉcnçścá=żadnócÜ=çdnáÉëáÉń=dç= âuätuêó= EqabÉäa= PFK= iÉâcàÉ=zdçmánçwanÉ=bółó=éêzÉz= gêamatóâę=á= äÉâëóâęI=tÉmat= êÉaäázçwanó= bół= w= çéaêcáu= ç= âçäÉàną= tÉmatóâę= z= éçdêęcznáâaI= âtóêó= âáÉêçwał= dçbçêÉm= têÉścá= nauczanáaK= kaàwáęcÉà= çdnáÉëáÉń= dç= âuätuêó= zaçbëÉêwçwanç= w= ëzâçłacÜ= śêÉdnácÜ= zawçdçwócÜ= EOPB= çbëÉêwçwanócÜ= äÉâcàáFK= bäÉmÉntó= âuätuJ êçwÉ= w= tócÜ= ëzâçłacÜ= éçàawáłó= ëáę= w= âçntÉâścáÉ= tÉmatu= gêamatócznçJ äÉâëóâaänÉgçI= a= náÉ= àaâç= wónáâ= śwáadçmÉgç= budçwanáa= u= młçdzáÉżó= ëzâçänÉà= âçméÉtÉncàá=máędzóâuätuêçwÉàK=tódaàÉ=ëáęI=żÉ=náÉ=máałó=tÉż=na=cÉäu=uêçzmaácÉJ náa=äÉâcàá=czó=éçdnáÉëáÉnáa=àÉà=atêaâcóànçścáK=kaäÉżó=éçdâêÉśäáćI=żÉ=ÉäÉmÉntó=âuäJ tuêçwÉ= wÉ= wëzóëtâácÜ= ëzâçłacÜ= wéêçwadzanç= wółącznáÉ= w= fçêmáÉ= éêÉzÉntacàá=

N9N


jaêzanna=haêçäczuâ

wóbêanócÜ= aëéÉâtów= âuätuêó= êçëóàëâáÉàK= péçêadócznáÉ= éêÉzÉntacàa= dçtóczóła= éÉwnócÜ= aëéÉâtów= âuätuêó= éçäëâáÉàK= ka= äÉâcàacÜ= náÉ= zaçbëÉêwçwanç= têÉnángu= máędzóâuätuêçwÉgçK=káÉ=wóëtąéáłó=ćwáczÉnáa=éçäÉgaàącÉ=na=çdâêówanáuI=âçntêaJ ëtçwanáuI= éçêównówanáu= czó= śwáadçmóm= nawáązanáu= dç= éÉwnócÜ= ÉäÉmÉntów= jęzóâa= äub= âuätuêó= ánnÉà= náż= êçëóàëâaK= káÉ= wóëtąéáłó= ćwáczÉnáa= tóéu= ëómuäacàÉ= á= çdgêówanáÉ=êóäI=w=têaâcáÉ=âtóêócÜ=uczÉń=mçżÉ=ëáę=wcáÉäáć=w=êçäę=éêzÉdëtawácáÉäa= ánnÉà=âuätuêóK=tódaàÉ=ëáęI=żÉ=nauczócáÉäÉ=náÉ=ëą=éêzógçtçwaná=á=śwáadçmá=znaczÉJ náa= budçwanáa= âçméÉtÉncàá= máędzóâuätuêçwÉà= na= äÉâcàá= àęzóâa= êçëóàëâáÉgç= àaâç= dêugáÉgç=çbcÉgçK=qêudnç=ëáę=cÜóba=náÉ=zgçdzáć=zÉ=ëtwáÉêdzÉnáÉm=wawadzâáÉàI=żÉ= „uśwáadçmáÉnáÉ=êóżnác=w=ëóëtÉmacÜ=waêtçścá=á=âçnëÉâwÉncàacÜ=ácÜ=ágnçêçwanáaI= a=taâżÉ=éêzóëwçàÉnáÉ=cÜaêaâtÉêóëtócznócÜ=däa=danÉà=ëéçłÉcznçścá=êÉguł=ëéçłÉczJ nçJâuätuêçwócÜ= çâazuàÉ=ëáę=częëtç=znacznáÉ= têudnáÉàëzÉ=çd= éêzóëwaàanáa=ëtêçnó= fçêmaänÉà=àęzóâa=EâçméÉtÉncàá=àęzóâçwÉà=w=wąëâám=êçzumáÉnáuFK=qaâ=néK=użócáÉ= fçêm=adêÉëatównócÜI=dÉfánáuàącócÜ=êÉäacàÉ=máędzó=ántÉêäçâutçêamáI=ácÜ=êçäÉ=ëéçJ łÉcznÉI=ëtatuëI=wóêażaàącócÜ=ëzacunÉâI=áêçnáęI=uéêzÉàmçść=zaâłada=áëtnáÉnáÉ=umáÉJ jętnçścá=ántÉêéêÉtacóànócÜ=zacÜçwań=wÉêbaänócÜ=á=éçzawÉêbaänócÜ=zgçdnáÉ=z=ácÜ= funâcàçnçwanáÉm=w=danÉà=âuätuêzÉK=wnaàçmçść=ëtêçnó=fçêmaänÉà=àęzóâa=dç=tÉgç= náÉ= wóëtaêczaI= gdóż= âçmunáâacàa= àÉët= éêzóznawanáÉm= znaczÉnáa= á= ántÉêéêÉtacàą= zgçdnáÉ=z=çâêÉśäçnómá=âuätuêçwç=âçnwÉncàamá”=EOMMQW=NUTFK=== taêtç=tÉż=wëéçmnáÉć=ç=ánnócÜ=badanáacÜ=w=aëéÉâcáÉ=éçêównawczómK== t= OMMQ= êçâu= zçëtałó= éêzÉéêçwadzçnÉ= badanáa= w= dużÉà= ëzâçäÉ= àęzóâów= çbcócÜ= w= _áałómëtçâu= éêzÉz= AäÉâëandêçwáczJmędácÜI= âtóêa= badała= áäçść=á= cÜaJ êaâtÉê=çdnáÉëáÉń=dç=âuätuêó=á=ácÜ=wéłów=na=êçzwáàanáÉ=âçméÉtÉncàá=máędzóâuätuJ êçwÉà=ucznáaK=lbëÉêwacàÉ=çbàęłó=UO= zaàęcáa=éêçwadzçnÉ=éêzÉz=nauczócáÉäá= àęzóJ âówW=angáÉäëâáÉgçI=náÉmáÉcâáÉgçI=fêancuëâáÉgçI=włçëâáÉgçI=ÜáëzéańëâáÉgç=á=êçëóàJ ëâáÉgçK= AäÉâëandêçwáczJmędácÜ= âçnâäuduàÉI= áż= „wëâaźnáâ= zaàęć= bÉz= çdnáÉëáÉń= âuätuêçwócÜ= àÉët= E…F= wóżëzó= w= çdnáÉëáÉnáu= dç= äÉâcàá= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= náż= ánnócÜ= àęzóâówK= tëâaźnáâ= tÉn= E…F= éçtwáÉêdza= mçàÉ= wáÉäçäÉtnáÉ= çbëÉêwacàÉ= äÉâcàá= êóżnócÜ= àęzóâów= çbcócÜI= wëâazuàącÉI= żÉ= éêçcÉë= nauczanáa= àęzóâa= angáÉäJ ëâáÉgç= àÉët= baêdzáÉà= éçzbawáçnó= ÉäÉmÉntu= âuätuêçwÉgç= náż= nauczanáÉ= ánnócÜ= jęzóâów”=EOMMRW=RUFK=A=zatÉm=mçżna=éçâuëáć=ëáę=ç=ëtwáÉêdzÉnáÉI=żÉ=nauczócáÉäÉ= dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgçI=w=naëzóm=éêzóéadâu=êçëóàëâáÉgçI=ëâazaná=ëą=na=éçêażkę= w =ëtçëçwanáu =têÉnángu =máędzóâuätuêçwÉgçI =gdóż= náÉ =mçgą= çdwçłówać= ëáę= dç = wáÉdzó=á=umáÉàętnçścá=ucznáów=nabótócÜ=na=äÉâcàá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=Eäub=ánnÉgç= éáÉêwëzÉgçFK=w=çbëÉêwacàá=badaczâá=wónáâaI=żÉ=„tÉmatóâa=âuätuêçwa=na=äÉâcàacÜ= jęzóâów=çbcócÜ=naàczęścáÉà=dçtóczó=âêaàów=nauczanÉgç=àęzóâaK= E…F=ëéçêadóczJ náÉ= éçàawáaàą= ëáę= çdnáÉëáÉnáa= dç= âuätuê= ÉgzçtócznócÜI= a= éêaâtócznáÉ= náÉçbÉcna= àÉët=tÉmatóâa= dçtócząca= naêçdów= ëąëáÉdzâácÜ=äub=ÉuêçéÉáëtóczna”= EAäÉâëandêçJ wáczJmędácÜ=OMMRW=SQFK=oÉaëumuàącW=tÉmatóâa=âuätuêçwa=éçàawáa=ëáę=na=äÉâcàacÜ= jęzóâów=çbcócÜI=aäÉ=náÉ=w=fçêmáÉ=ëéêzóàaàącÉà= budçwanáu=âçméÉtÉncàá= máędzóJ âuätuêçwÉàK=açdatâçwÉ=matÉêáałó=á=ćwáczÉnáa=w=ëzâçäÉ=àęzóâçwÉà=ëą=natuêaänóm= ÉäÉmÉntÉm=zaàęćK=ka=tóéçwÉà=äÉâcàá=ëzâçänÉà=éçàawáaàą=ëáę=ëéçêadócznáÉI=a=éêzÉJ

N92


l=wóbêanócÜ=aëéÉâtacÜ=dÉtÉêmánuàącócÜ=nauczanáÉ=á=uczÉnáÉ=ëáę=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç=…

cáÉż=dçëtęénçść=atêaâcóànócÜ=matÉêáałów=uzuéÉłnáaàącócÜ=éçdêęcznáâ=àÉët=áëtçtJ na=w=Éduâacàá=máędzóâuätuêçwÉàK= kaäÉżó=éçdâêÉśäáćI=żÉ=éçmáàanáÉ=aëéÉâtu=máędzóâuätuêçwÉgç=czó=bêaâ=çdJ náÉëáÉń=dç=éáÉêwëzÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=êçëóàëâáÉgçI=náÉ=çznacza= náëâáÉà= àaâçścá= éêacó= na= äÉâcàáK=táęâëzçść= çbëÉêwçwanócÜ= nauczócáÉäá= tç= çëçbó= çëáągaàącÉ=dçbêÉ=wónáâá=w=nauczanáuK==

RK modsumowanie

= oÉfäÉâëàa=nad=uzóëâanóm=matÉêáałÉm=dáagnçëtócznóm=éçzwaäa=na=ëfçêmułçwanáÉ= âáäâu= wnáçëâów= éêaâtócznócÜI= âtóêÉ= mçgą=uëéêawnáć=éêacę=nauczócáÉäaI= êçzwáàać= zaántÉêÉëçwanáa= dzáÉcá= á= młçdzáÉżó= çêaz= budçwać= autçnçmáę= ucznáówK= kaäÉżó= zaëtançwáć= ëáę= nad=wéêçwadzÉnáÉm=na= uczÉänáacÜ=wóżëzócÜI= âëztałcącócÜ= éêzóJ ëzłócÜ= nauczócáÉäá= àęzóâów= çbcócÜ= éêzÉdmáçtu= âçmunáâacàa= máędzóâuätuêçwaK= taêtç=tÉż=éçłożyć=wáęâëzó=nacáëâ=na=dêugá=àęzóâ=çbcó=EnáÉ=âáÉêunâçwóF=zÉ=ëzczÉJ góänóm= uwzgäędnáÉnáÉm= ÉäÉmÉntów= àęzóâçwócÜ= çêaz= âuätuêçwócÜ= áëtçtnócÜ= w= éêacó=nauczócáÉäa=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=çêaz=çéêacçwanáÉ=matÉêáałów=dçdatâçJ wócÜI=náÉzbędnócÜ=w=nauczanáu=á=uczÉnáu=ëáę=àęzóâa=dêugáÉgçLtêzÉcáÉgçK=tażnóm= ÉäÉmÉntÉm=w=êçzwáàanáu=śwáadçmçścáI=wáÉdzó=á=umáÉàętnçścá=àÉët=çêganázçwanáÉ=w= êamacÜ= wëéółéêacó= máędzóëzâçänÉà= ëéçtâań= z= nauczócáÉäamáI= uczącómá= àęzóâów= çbcócÜ=aäÉ=tÉż=ánnócÜ=éêzÉdmáçtówK=waéêçëzÉnáÉ=ucznáów=dç=çêganázçwanáa=âół= zaántÉêÉëçwań=dçtóczącócÜ=uczÉnáa= ëáę=dêugáÉgçLtêzÉcáÉgç= àęzóâa= çbcÉgçI=zacÜęJ canáÉ=dç=ëamçdzáÉänÉà=éêacó=w=dçmu=Ezabawa=z=zaéçżóczÉnáamáF=çêaz=angażçwaJ náa=ëáę=w=ëzâçänÉ=éêçàÉâtó=àęzóâçwÉ=äub=âuätuêçwÉ=tç=âçäÉànÉ=czónnáâá=dÉtÉêmánuJ jącÉ=éêzóëwaàanáÉ=dêugáÉgçLtêzÉcáÉgç=àęzóâa=çbcÉgçK=== hwÉëtáÉ=nauczanáa=á=uczÉnáa=ëáę=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgç=wómagaàą=âçmJ éäÉâëçwócÜ= á= ëzÉêçâácÜ= badań= wóâçêzóëtuàącócÜ= êóżnÉ= naêzędzáa= badawczÉK= kaäÉżó= çâêÉśäáć= éêáçêótÉtçwÉ= cÉäÉ= nauczanáa= dêugáÉgç= àęzóâa= çbcÉgçI= zbadać= éçdçbáÉńëtwa= á= êóżnácÉ= w= êamacÜ= âçméÉtÉncàá= àęzóâçwÉà= á= âçmunáâacóànÉà= éáÉêwëzÉgç=á=dêugáÉgç=àęzóâa=çbcÉgçI=çéêacçwać=ëtêatÉgáÉ=éêacó=na=äÉâcàáK=tażnÉ= znaczÉnáÉ= ma= tÉż= zbadanáÉ= ándówáduaänÉgç= éçdÉàścáaI= êçzumáanÉgç= náÉ= tóäâç= àaâç=ándówáduaänÉ=cÉcÜó=ucznáówI=ëtóäÉ=éçznawczÉ=á=ëtêatÉgáÉ=uczÉnáa=ëáęI=aäÉ=tÉż= uwzgäędnáaàącÉ=ëéÉcófáâę=âçntÉâëtu=ÉduâacóànÉgç=çâêÉśäçnÉgç=çbëzaêu=mçäëâáK===== ka= zaâçńczÉnáÉ= naäÉżó= éçdâêÉśäáćI= żÉ= bêaâ= śwáadçmçścá= znaczÉnáa= dçJ śwáadczÉń= ÉduâacóànócÜ= zwáązanócÜ= z= nauczanáÉm= á= uczÉnáÉm= ëáę= éáÉêwëzÉgç= jęzóâa= çbcÉgç= w= naucÉ= dêugáÉgç= zwáązanó= àÉët= z= náÉçbÉcnçścáą= tÉgç= tÉmatu= w= Éduâacàá=nauczócáÉäëâáÉàK=

BfBifldoAcfA

= AäÉâëandêçwáczJmędácÜI= iK= OMMPK= iitÉratura= amÉróâańsâa= w= âształcÉniu= nauczóciÉäi= jęzóâa=angiÉäsâiÉgçK=_áałóëtçâW=qêanë=eumana=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉcâáÉK=

N9P


jaêzanna=haêçäczuâ

AäÉâëandêçwáczJmędácÜI= iK= OMMRK= jiędzóâuäturçwçść= na= äÉâcàacÜ= àęzóâów= çbcócÜK= _áałóëtçâW=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu=w=_áałómëtçâuK===== `amáääÉêáI=AK=OMMMK=„qÜÉ=aÉvÉäçémÉnt=çf=cçgnátávÉ=éêçcÉëëÉë”=EwF=AéérçacÜÉs=tç= jatÉriaäs=aÉsign=in=burçéÉan=qÉxtbççâsW=fméäÉmÉnting=mrinciéäÉs=çf=AutÜÉnticitóI= iÉarnÉr=AutçnçmóI=`uätuêaä=AwaêÉnÉëë=EêÉdK=aK=kÉwbóFK=buêçéÉan=`ÉntêÉ= fçê=jçdÉên=ianguagÉK=dêazK=NPJNQK== burçéÉàsâi= sóstÉm= çéisu= âształcÉnia= àęzóâçwÉgçW= uczÉniÉ= sięI= nauczaniÉI= çcÉnianiÉK= OMMNK= oÉdK=nauâK=eK=hçmçêçwëâaK=taêëzawaW=tódawnáctwç=`lakK= cágaêëâáI=tK=OMMPK=mrçcÉs=gäçttçdódaâtócznó=w=szâçäÉK=taêëzawaW=tódawnáctwç=rnáJ wÉêëótÉtu=taêëzawëâáÉgçK= dêuczaI=cK=NVTUK=„lgóänÉ=zagadnáÉnáa=äaéëçäçgáá”=EwF=w=érçbäÉmatóâi=błędów=çbcçJ jęzócznócÜI=EêÉdK=cK=dêuczaFK=taêëzawaW=tpámK= haêçäczuâI= jK= OMMSK= Грамматическая интерференция в процессе обучения русской= речи польских студентов-филологовK=_áałóëtçâW=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu= w=_áałómëtçâuK== ŁçbçcâáI=jK=NVUOK=jÉtçdó=badań=éÉdagçgicznócÜK=taêëzawaW=tódawnáctwç=nauâçJ wÉ=mtkK= lâçńI=tK=OMMPK=térçwadzÉniÉ=dç=dódaâtóâi=çgóänÉàK=taêëzawaW=tódawnáctwç=AâaJ dÉmácâáÉ=„Żaâ”K= oçmanáâI=AK=OMMUK=„oçäa=angäácózmów=w=âëztałtçwanáu=äÉâëóâá=çdzáÉżçwÉà=á=ácÜ=adaéJ tacàa=w=ëóëtÉmáÉ=àęzóâa=êçëóàëâáÉgç”K=ptudia=tscÜçdniçsäçwiańsâiÉ=UK=NSTJNTRK== oubánI=gK=NVTRK=„tÜat=tÜÉ=„dççd=ianguagÉ=iÉaênÉê”=`an=qÉacÜ=rë”K=qbpli= nuartÉräó=NK=QNJRNK=== ptÉênI=eK=NVURK=„tÜat=`an=tÉ=iÉaên=fêçm=tÜÉ=dççd=ianguagÉ=iÉaênÉê?”K=qÜÉ= `anadian=jçdÉrn=ianguagÉ=oÉviÉw=PNK=PMQJPNUK= pçbçäÉwI=iK=NVUTK=„ptêatÉgáÉ=uczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç”K=gęzóâá=lbcÉ=w=pzâçäÉ= RK=NRVJNSPK= pzuäcI= AK= NVVTK= Słçwniâ= dódaâtóâi= àęzóâów= çbcócÜK= taêëzawaW= tódawnáctwç= naJ uâçwÉ=mtkK== wawadzâaI=bK=OMMQK=kauczóciÉäÉ=àęzóâów=çbcócÜ=w=dçbiÉ=érzÉmianK= hêaâówW= lfácóna= tódawnácza=fméuäëK== БимI= ИK= ЛK= OMMNK= Концепция обучения второму иностранному языку= Eнемецкий на= базе английскогоFK=ОбнимскW=ТитулK= СавчукI=ЕK=АK=OMMQK=Обучение испанскому языку как второму иностранному на базе= французского в гуманитарном вузе неязыкового профиляK= МоскваW= Автореферат диссертации кандидата педагогических наукK== ЩепиловаI= АK= ВK= OMMMK= „Реализация сопоставительного подхода при= обучении французскому языку как второму иностранному= Eна базе= английскогоF”K=Иностранные языки в школе=OK=OPJOVK= =

N94


Artur aariusz hubacki rniwÉrsótÉt=Śląsâi=w=hatçwicacÜ=

oliA ĆtfCwbŃ TŁrjACwbkfltvCe kA ibhCgACe gĘwvhA lBCbdl qhe role of translation exercises during foreign language lessons qÜÉ=aám=çf=tÜÉ=aêtácäÉ=áë=tç=éêÉëÉnt=tÜÉ=êçäÉ=çf=têanëäatáçn=ÉxÉêcáëÉë=duêáng= fçêÉágn=äanguagÉ=äÉëëçnëK=ln=tÜÉ=baëáë=çf=tÜÉ=èuÉëtáçnnaáêÉ=êÉëÉaêcÜ=cçnJ ductÉd=at=a=ëÉcçndaêó=ëcÜççäI=tÜÉ=autÜçê=têáÉë=tç=éêçvÉ=tÜat=tÜçëÉ=ëcÜçäaêë= wÜç =cäaám =tÜat =têanëäatáçn =ÉxÉêcáëÉë =ëÜçuäd =nçt =bÉ =uëÉd =duêáng =fçêÉágn = äanguagÉ= äÉëëçnë= aêÉ= wêçngK= AätÜçugÜ= tÜÉ= gêammaê= têanëäatáçn= mÉtÜçdI= wÜácÜ =têÉatÉd =têanëäatáçn =aë =a =éêÉcçndátáçn =fçê =maëtÉêáng =a =fçêÉágn =äanJ guagÉI=waë=ÜaêëÜäó=cêátácáëÉdI=át=áë=nçw=cäÉaê=tÜat=tÜÉ=mçtÜÉê=tçnguÉ=–=and= ÜÉncÉ=têanëäatáçn=–=éäaóë=a=ëágnáfácant=éaêt=án=tÜÉ=fçêÉágn=äanguagÉ=acèuáëáJ táçn=éêçcÉëëK=jó=Éméáêácaä=êÉëÉaêcÜ=aäëç=cçnfáêmë=tÜat=tÉacÜÉêë=çftÉn=êÉJ tuên=tç=têanëäatáçn=ÉxÉêcáëÉë=duêáng=fçêÉágn=äanguagÉ=äÉëëçnëK=

= NK tprowadzenie

= açmánuàąca= éêzÉz= wáÉäÉ= äat= mÉtçda= gêamatócznçJtłumaczÉnáçwa= w= nauczanáu= jęzóâów= çbcócÜ= zçëtała= w= znacznóm= ëtçénáu= zdóëâêÉdótçwanaK= t= zwáązâu= z= tóm=dódaâtócó=zaéêzÉëtaäá=badań=nad=mçżäáwçścáą=wóâçêzóëtanáa=tłumaczÉnáa=na= äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçK=kác=náÉ=zmáÉnáłó=tu=taâżÉ=założÉnáa=âçgnátównÉI=âtóêÉ=àaâç= êÉaâcàa=na=mÉtçdó=audáçäángwaänÉ=á=audáçwázuaänÉ=ëtançwáłó=çdÉàścáÉ=w=âáÉêunâu= gêamatóâá=á= śwáadçmçścá= àęzóâçwÉà= Ebdmçndëçn=á= eçuëÉI=OMMSFK=waêównç=dóJ daâtóâa= àęzóâów= çbcócÜI= àaâ= á= têanëäatçêóâa= êçzwáàałó= ëáę= çddzáÉänáÉ= EhönágëI= OMMMFK=włożyłç=ëáę=na=tç=wáÉäÉ=éêzóczónI=âtóêÉ=mçżna=zÉbêać=w=cztÉêó=éunâtóW= NF wáÉäÉ=çëób=wcáąż=wáÉêzóI=áż=dçbêa=znaàçmçść=àęzóâa=çbcÉgç=wáążÉ=ëáę=z= autçmatócznóm=náÉàaâç=éçàawáÉnáÉm=ëáę=umáÉàętnçścá=tłumaczÉnáa=EeöJ nág=á=hußmauäI=NVVNFI=

N95


Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá

OF wáÉäÉ= çëób= na= ëâutÉâ= ëwçácÜ= dçśwáadczÉń= zÉ= ëzâçänócÜ= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç=ma=çgêanáczçnÉ=ëéçàêzÉnáÉ=na=tçI=àaâáÉ=mçżäáwçścá=dódaâtócznÉ= çfÉêuàÉ=tłumaczÉnáÉI= PF dódaâtócó= àęzóâów= çbcócÜ= uważaàą= tłumaczÉnáÉ= za= éêçcÉë= baêdzç= ëâçméäáâçwanó=á=êaczÉà=Üamuàącó=éêçcÉë=uczÉnáa=ëáę=EhönágëI=OMMMFI= QF nauâçwcó=zaàmuàącó=ëáę=têanëäatçêóâą=uważaàąI=áż=érawdziwÉ=tłumaczÉnáÉ=taâ= czó=çwaâ=náÉ=będzáÉ=máałç=máÉàëca=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=EhönágëI=OMMMFK= qç=náÉdçcÉnáÉnáÉ= êçäá= tłumaczÉnáa=àÉët=głównóm=tÉmatÉm=nánáÉàëzÉgç= aêtóâułuK= gaâ= éçâazuàÉ= êzÉczówáëtçść= cçdzáÉnnÉà= éêaâtóâá= ëzâçänÉàI= tłumaczÉnáa= ad= ÜçcI= ëÉmantózacàa= dwuàęzócznaI= dwuàęzócznÉ=zÉëtawáÉnáa= ëłówÉâI=użócáÉ= ëłçwnáâów= báäángwaänócÜ= çêaz= tłumaczÉnáa= zdanáÉ= éç= zdanáu= bółó= á= ëą= nadaä= cçdzáÉnnóm= cÜäÉbÉm=uczÉnáa=ëáę=á=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgç=w=ëzâçäÉK=t=éçdêęcznáâacÜ=çêaz= äátÉêatuêzÉ= ëéÉcàaäáëtócznÉà= w= mçäëcÉ= éçśwáęca= ëáę= çbÉcnáÉ= náÉwáÉäÉ= uwagá= êçäá= tłumaczÉnáa= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= aç= cÜäubnócÜ= wóàątâów= naäÉżó= zaäáczóć= zamáÉëzczçnó=náÉdawnç=w=JęzóâacÜ=lbcócÜ=w=pzâçäÉ=aêtóâuł=gana=fäuâa=EOMMUW=POF= étK= Tłumaczóć= czó= niÉ=tłumaczóć= na= äÉâcàacÜ=àęzóâa= çbcÉgçK =gÉgç =autçê =dçëtêzÉga =dwa = wóâäuczaàącÉ=ëáę=ëtançwáëâa=w=ëéêawáÉ=ëtçëçwanáa=tłumaczÉnáa=na=äÉâcàacÜ=àęzóJ âa=çbcÉgç=çêaz=çmawáa=ácÜ=âçnëÉâwÉncàÉ=mÉtçdócznÉK=mçnadtç=bêaâ=tłumaczÉJ náa= na=äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç= w= éçäëâáÉà=ëzâçäÉ= –= àÉgç=zdanáÉm=–= àÉët= äanëçwanó= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= éêzÉz= âêaàçwÉ= á= zagêanácznÉ= éçêadnáâá= mÉtçdócznÉI= cÜçć= wáęâëzçść= çbçwáązuàącócÜ= éêçgêamów= nauczanáa= náÉ= zaàmuàÉ= ëtançwáëâa= w= ëéêawáÉ=funâcàá=á=zaâêÉëu=ëtçëçwanáa=tłumaczÉnáa=w=nauczanáu=àęzóâów=çbcócÜK= gÉêzó=Żmudzâá=EOMMUF=éêzÉéêçwadzáł=badanáa=na=tÉmat=çbÉcnçścá=ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ=w=éçdêęcznáâacÜ=dç=nauâá=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=naéáëanócÜ=éêzÉz= éçäëâácÜ= autçêówI= âtóêÉ= uâazałó= ëáę= w= äatacÜ=NVTQJOMMOK= Żmudzâá= EOMMUW=NMTF= ëtwáÉêdzáł=naëtęéuàącó=udzáał=zadań=têanëäacóànócÜ=w=bäçâu=ćwáczÉnáçwómW=USB= –=aÉutscÜ=maä=andÉrs=ENVUSJNVUUFI=PPB=–= iÉrnt=mit=uns=ENVTQJNVTVFI=OQB=–=aÉin= aÉutscÜ=ENVVRJNVVUFI=NB=–=ka=und?=EOMMMJOMMNFI=MB=–=AääÉs=âäar=EOMMOFK= w=éêzÉéêçwadzçnócÜ=éêzÉz=ŻmudzâáÉgç=badań=wónáâaI=áż ćwáczÉnáa=tłuJ maczÉnáçwÉ= ëtçëuàÉ= ëáę= baêdzç= náÉëóëtÉmatócznáÉ= á= bÉz= wóêaźnócÜ= éêzÉëłanÉâ= mÉtçdócznócÜK= fcÜ= funâcàa= éçäÉga= głównáÉ= na= êçzëzÉêzÉnáu= zaâêÉëu= ćwáczÉńK= UżócáÉ=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=zaäÉżó=çd=éçmóëłçwçJ ścá=nauczócáÉäa=á=däatÉgç=ma=àÉdónáÉ=cÜaêaâtÉê=aâcÉëçêócznóK=mçnadtç=àaâ=wádać=z= éçwóżëzÉgç=zÉëtawáÉnáaI=ám=àÉët=nçwëzó=éçdêęcznáâI=tóm=mnáÉà=zawáÉêa=ćwáczÉń= bazuàącócÜ=na=éêzÉâładzáÉ=EŻmudzâáI=OMMUW=NNMFK= kaäÉżó=éçdâêÉśäáćI=áż=w=çdnáÉëáÉnáu=dç=âwÉëtáá=zaëtçëçwanáa=tłumaczÉnáa= na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçI=a=w=ëzczÉgóänçścá=äÉâcàá=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgçI=w=éçäëâáÉà= êzÉczówáëtçścá=ëzâçänÉà=náÉ=ma=náÉëtÉtó=çbÉcnáÉ=zbót=wáÉäu=badańK=tśêód=éubäáJ âacàá= z= çëtatnácÜ= NM= äat= éêçbäÉmçwá= tÉmu= éçśwáęcaàą=uwagę=zaäÉdwáÉ= dwáÉ= baJ daczâáK=máÉêwëza=z=nácÜ=tç=bäżbáÉta=kçwaâ=EOMMMFI=âtóêa=éêzÉéêçwadzáła=anâáÉtę= w= Łçdzá=wśêód= QR= nauczócáÉäá=á=äÉâtçêów= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgç=w=ëzâçłacÜ=éçdJ ëtawçwócÜI= śêÉdnácÜ= á= ëzâçłacÜ= àęzóâçwócÜK= tónáâa= z= náÉàI= áż= PU= nauczócáÉäá= bądź=äÉâtçêów=éêzóznaàÉ=ëáę=dç=ëtçëçwanáa=éêzÉâładu=w=ëótuacàacÜI=gdó=náÉçéaêJ

N96


oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç

tÉ=na=tłumaczÉnáu=tÉcÜnáâá=dódaâtócznÉ=ëłużącÉ=Éâëéäáâacàá=çbcçàęzócznócÜ=fçêm= zawçdząK=_adaczâa=ëtwáÉêdzáłaI=áż=naàczęścáÉà=tłumaczó=ëáę=uëtnáÉ=tÉcÜnáâą=âçnJ ëÉâutówną=äub=éáëÉmnáÉ=éçàÉdónczÉ=wóêazóI=âçnëtêuâcàÉ=zdanáçwÉI=âêótâáÉ=tÉâJ ëtó=äub=fêagmÉntó=wáęâëzócÜ=całoścáK= _adanáa=anâáÉtçwÉ=wśêód=ucznáów=á=nauczócáÉäá=dçtóczącÉ=máÉàëca=tłumaJ czÉnáa=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=na=éçczątâu=uuf=wáÉâu= éêzÉéêçwadzáła= gçanna= qaêgçńëâa= w= OMMT= êKI=a= ácÜ= wónáâá= çéubäáâçwała= w=aêtóâuäÉ= na= łamacÜ= kÉçfiäçäçga= nê= PMK =_adaczâa =EOMMTW =TNF =éçtwáÉêdzáła =ważnçść= dwócÜ =éçëtawáçJ nócÜ=éêzÉz= ëáÉbáÉ=tÉzK=máÉêwëza=z=nácÜ=dçtóczó=êÉäÉwancàá=tłumaczÉnáa=àaâç=náÉJ çdzçwnÉgç=śêçdâa=ëÉmantózacàá=çêaz=zaéamáętówanáa=á=éêzóëwaàanáa=ánfçêmacàá= äÉâëóâaänócÜK= katçmáaët= dêuga=tÉza=zaâładaI=áż= dzáęâá= tłumaczÉnáu= mçżna= wÉàJ êzÉć= w= głąb= zêóżnácçwanócÜ= ëtêuâtuê= àęzóâa= éêómaênÉgç= á= dçcÉäçwÉgçI= a= wáęc= uśwáadçmáć=uczącóm=ëáę=êóżnácÉ=máędzó=tómá=àęzóâamáI=a=cç=za=tóm=ádzáÉI=dzáęâá= tłumaczÉnáu= mçżna= unáânąć= ántÉêfÉêÉncàáK= tónáâá= éêzÉéêçwadzçnócÜ= éêzÉz= qaêgçńëâą= badań= udzáÉäáłó= twáÉêdzącÉà= çdéçwáÉdzá= na= éótanáÉI= czó= w= éçäëâáÉà= ëzâçäÉ= éçtêzÉbnÉ= ëą ćwáczÉnáa= éêzÉâładçwÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgçK= mçJ nadtç=çâêÉśäçnç=cÉäI=àaâá=éêzóśwáÉca=tÉgç=tóéu=ćwáczÉnáçmK= mçnáżÉà=w=çéaêcáu=ç=éêzÉéêçwadzçnÉ=badanáa=anâáÉtçwÉ=wśêód=ucznáów=á= nauczócáÉäá= w= ëzâçäÉ= éçnadgámnazàaänÉà= zçëtanáÉ= éçdàęta= éêóba= udçwçdnáÉnáa= tÉzóI=áż=błędnÉ=àÉët=ëtançwáëâç=tócÜ=nauâçwcówI=âtóêzó=aéÉäuàą=ç=náÉëtçëçwanáÉ= ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgçK=mçnadtç=anaäázáÉ=éçddam= âáäâa=éçäëâácÜ=éçdêęcznáâów=dç=nauâá=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgç=éçd=wzgäędÉm=çbÉcJ nçścá=w=nácÜ=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜK=

= OK qłumaczenie na lekcji jęzóka obcego = t= tÉà= częścá= cÜcáałbóm=éêzóéçmnáÉć=w= éunâtacÜ=ç=zaëadacÜ=dódaâtócznócÜ=w= zaâêÉëáÉ=użócáa=tłumaczÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçW= NK t= äátÉêatuêzÉ= ëéÉcàaäáëtócznÉà= áëtnáÉàÉ= dófÉêÉncàacàa= éçmáędzó= tłumaczÉnáÉm=àaâç=fçêmą ćwáczÉnáa=a= tłumaczÉnáÉm=àaâç=ëamçdzáÉäną= ëéêawnçścáą= EéçêK =hönágëI =OMMMFK =t =zwáązâu =z =tóm =ćwáczÉnáa = tłumaczÉnáçwÉ= ëéÉłnáaàą= dwa= cÉäÉW= ëą śêçdâáÉm= éçmçcnáczóm= dç= éêzóëwçàÉnáa= nçwócÜ= ëtêuâtuê= ëóntaâtócznócÜ= á= ëÉmantócznócÜ= çêaz= éêzóczónáaàą=ëáę=dç=wóâëztałcÉnáa=ëéêawnçścá=tłumaczÉnáaK= OK táęâëzçść=dódaâtóâów=têanëäacàá=EnéK=oöëäÉêI=OMMMF=êÉéêÉzÉntuàÉ=éçgäądI= iż= tłumaczÉnáa= naàäÉéáÉà= nauczać= w= małócÜ= gêuéacÜK= t= tÉn= ëéçëób= ucznáçwáÉ= ëłóëzą= éêçéçzócàÉ= tłumaczÉnáçwÉ= âçäÉgów= á= mçgą= uzóëâać= wóżëzą=êóżnçêçdnçść=ëtóäáëtóczną=têanëäatuK= PK tg= hautza= EOMMMW= NQF= çêaz= qçmaëzâáÉwácz= ENVUPW= NSVF= naäÉżó= uczóć= tłumaczÉnáa= w= çbu= âáÉêunâacÜK= mçdczaë= tłumaczÉnáa= na= àęzóâ= çbcó= uczÉń= na= éçdëtawáÉ= ëwçácÜ= âçméÉtÉncàá= âuätuêçwócÜ= á= tÉâëtçwócÜ= éçcÜçdzącócÜ= z= àęzóâa= çàczóëtÉgç= mçżÉ= çddać= tÉâët= wóàścáçwó= zÉ= wëzóëtâámá= àÉgç= náuanëamá= á= âçnçtacàamáI= natçmáaët= éçdczaë=

N9T


Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá

QK

RK

SK

TK

UK

N9U

tłumaczÉnáa= na= àęzóâ= çàczóëtó= mçżÉ= –= z= tócÜ= ëamócÜ= éçwçdów= –= çétómaänáÉ=âëztałtçwać=tÉâët=dçcÉäçwóK= gaâ= éçwëzÉcÜnáÉ= wáadçmçI= wóbêanó= êçdzaà= tÉâëtu= mçżÉ= znaczącç= âëztałtçwać=ëtçéáÉń=têudnçścá=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉgçK=káÉ=tóäâç=wáążÉ= ëáę= tç= zÉ= znaàçmçścáą= ëłçwnáctwa= á= gêamatóâáI= aäÉ= taâżÉ= zÉ= ëtçénáÉm= âçnwÉncàçnaäázacàá=danÉgç=tÉâëtuK=tg=kçêd=ENVVVW=VTF=ám=baêdzáÉà=tÉâët= àÉët=ëâçnwÉncàçnaäázçwanóI= tóm= mnáÉàëzą=ëwçbçdą=dóëéçnuàÉ= tłumacz= éçdczaë=àÉgç=éêzÉâładuK= oçäa= tłumaczÉnáa= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgç= náÉ= zmáÉnáła= ëáę= áëtçtnáÉ= çd= wáÉäu=äatK=tg=hautza=EOMMMW=QQM=á=nKF=tłumaczçnç=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=éç= tçI= abó= êçzwáązać= éêçbäÉmó= ëÉmantózacàáI= uśwáadçmáć= ucznáçm= ëtêuâtuêó= äÉâëóâaänÉ= á= gêamatócznÉ= çêaz= àÉ= wóćwáczóćI= móc= âçnfêçntçwać= àęzóâá= w= cÉäu= ëtwçêzÉnáa= wáÉdzó= mÉtaàęzóâçwÉàI= a= taâżÉ= âçntêçäçwać=ÉfÉâtó=nauczanáaK= káÉ= mçżna= zaéêzÉczóćI= áż= àęzóâ= çàczóëtó= ëtançwá= ważnó= czónnáâ= ëzczÉgóänáÉ= na= éçczątâu= nauczanáa= àęzóâa= çbcÉgçK= jÉtçdó= bÉzéçśêÉdnáÉI= audáçäángwaänÉ= á= audáçwázuaänÉ= zaâładałó= całâçwátÉ= wóêugçwanáÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgç= z= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= lbÉcnáÉ= uważa= ëáęI= áż= użócáÉ= àęzóâa= çàczóëtÉgç= àÉët= âçnáÉcznÉ= dç= éçâazanáa= êóżnác= w= ëóëtÉmacÜ=àęzóâa= çbcÉgç=á=çàczóëtÉgçK=t= tóm=cÉäu= mçżna= wóâçêzóëtać= tłumaczÉnáÉ= tóéu= zdaniÉ= w= àęzóâu= çbcóm= à= zdaniÉ= w= àęzóâu= çàczóstómK= ĆwáczÉnáÉ= tç= ma= za= zadanáÉ= autçmatózacàę= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ= jęzóâa= çbcÉgçI= natçmáaët= àęzóâ= çàczóëtó= ëtançwá= àÉdónáÉ= éçmçc= w= zêçzumáÉnáu= çbcÉà= ëtêuâtuêó= gêamatócznÉàK= mçnadtç= ucznáçwáÉ= dzáęâá= éçêównawczóm= anaäázçm= zàawáëâ= gêamatócznócÜ= zóëâuàą= nçwÉ= ëéçàêzÉnáÉ= na= ëwóà= àęzóâ= çàczóëtóI= a= máançwácáÉ= dçëtêzÉgaàą= tçI= áż= ácÜ= jęzóâ=çàczóëtó=taâżÉ=êządzá=ëáę=êÉgułamá=á= mçżna=gç=çéáëać=za= éçmçcą= âatÉgçêáá=gêamatócznócÜ=EéçêK=eufÉáëÉn=á=kÉunÉêI=OMMMFK= mçdczaë= aâwázócàá= àęzóâa= çbcÉgç= ëłçwnáctwç= çdgêówa= znaczącą= êçäęK= rcznáçwáÉ= na= ÉtaéáÉ= éçczątâçwóm= nauâá= àęzóâa= çbcÉgç= częëtç= ëáęgaàą= dç=àęzóâa=çàczóëtÉgç=éçéêzÉz=âçêzóëtanáÉ=zÉ=ëłçwnáâa=báäángwaänÉgç=äub= éótanáÉ= nauczócáÉäa= ç= ÉâwáwaäÉnt= w= àęzóâu= çàczóëtómK= aódaâtócó= uważaàąI= żÉ= éçdczaë= têÉnángu= êçzumáÉnáa= tÉâëtów= çbcçàęzócznócÜ= naäÉżó= mçżäáwáÉ= àaâ= naàêzadzáÉà= âçêzóëtać= z= çàczóëtÉgç= matÉêáału= jęzóâçwÉgçI=a=cç=za=tóm=ádzáÉ=tłumaczÉnáaK=t=cÉäu=zêçzumáÉnáa=tÉâëtu= naäÉżó=êaczÉà=éçëáłâçwać=ëáę=àuż=éçëáadaną=wáÉdząI=dáagêamamáI=tótułamá= êçzdzáałówI= âçntÉâëtÉm= çêaz= âçnÉâtçêamá= zdanáçwómá= á= tÉâëtçwómáK= katçmáaët= ćwáczÉnáa= tłumaczÉnáçwÉ= éçwánnó= znaäÉźć= zaëtçëçwanáÉ= éêzó=ëÉmantózacàá=éçàÉdónczócÜ=wóêazówI=âçäçâacàá=á=zwêçtówK=aç=tÉgç= cÉäu=nadaàą=ëáę=dçëâçnaäÉ=âçnfêçntatównÉ=çêaz=ántÉêâuätuêçwÉ=ćwáczÉnáa= słçwnáâçwÉ=EéçêK=iöëcÜmannI=NVVPX=eufÉáëÉn=á=kÉunÉêI=OMMMFK= TłumaczÉnáÉ= mçżÉ= taâżÉ= wëéçmagać= éêÉzÉntacàę= nçwÉgç= matÉêáału= jęzóâçwÉgç =éçdczaë =êçzmów =äub =dóëâuëàá =na =äÉâcàá =àęzóâa =çbcÉgçK =t =


oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç

taâácÜ= ëótuacàacÜ= éçwánna= máÉć= máÉàëcÉ= dwuàęzóczna= ëÉmantózacàaK= kauczócáÉä= muëá= dóëéçnçwać= çdéçwáÉdnáâáÉm= danÉgç= ëłçwa= äub= zwêçtuK=mêzÉâaz=ëłówÉâ=çbcócÜ=náÉ=mçżÉ=bóć=zbót=âłçéçtäáwó=á=nużącóI= éçnáÉważ=ucznáçwáÉ=báçêącó=udzáał=w=dóëâuëàá=ëtêacą=wątÉâK=tg=kçwaâ= EOMMMW= NS= á= nKF= fçêma= éêÉzÉntacàá= nçwÉgç= ëłçwnáctwa= éçwánna= bóć= ëzóbâa= á= éÉwnaI= a= bÉz= wątéáÉnáa= àÉët= náą= éêzÉtłumaczÉnáÉ= nçwÉgç= słçwnáctwaK= qaâżÉ= _utzâamm= á= bëcÜbacÜ= ENVURW= NPQ= á= nKF= çéçwáadaàą= ëáę=za=ëóëtÉmatócznóm=ëtçëçwanáÉm=dwuàęzócznÉà=ëÉmantózacàá=na=äÉâcàá= jęzóâa= çbcÉgçK= tg= nácÜ= dç= tÉgç= cÉäu= mçżna= wóâçêzóëtać= tzwK= tÉcÜniâę= pandwicÜ= açdëçnaI= éçäÉgaàącą= na= tómI= áż= nauczócáÉä= mówá= zdanáÉ= dáaäçguI=wéäata=tłumaczÉnáÉI=a=naëtęénáÉ=éçwtaêza=zdanáÉ=çbcçàęzócznÉI= taâ=áż=uczÉń=mçżÉ=bÉzéçśêÉdnáç=zaêÉagçwać=na=bçdzáÉc=çbcçàęzócznóK= azáęâá=tÉà=tÉcÜnácÉ=ucznáçwáÉ=éçznaàą=ÉâwáwaäÉntó=całócÜ=ánfçêmacàáK= VK kaäÉżó=taâżÉ=wëéçmnáÉć=ç=znaczącÉà=êçäá=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na= wóżëzócÜ= ÉtaéacÜ= nauczanáaI= néK= na= ëtudáacÜ= fáäçäçgácznócÜK= fcÜ= éçtÉncàał= tâwá= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= wÉ= wëéáÉêanáu= êÉcÉétównÉà= á= éêçduâtównÉà=âçméÉtÉncàá=w=çdnáÉëáÉnáu=dç=êóżnócÜ=êçdzaàów=tÉâëtów= zaêównç=w=àęzóâu=çbcómI=àaâ=á=çàczóëtómI=w=zaéçbáÉganáu=éçwëtawanáu= áäuzàáI=żÉ=zawëzÉ=áëtnáÉàą=ÉâwáwaäÉntó=NWNI=çêaz=w=wóêçbáÉnáu=âêótócznÉgç= éçdÉàścáa= dç= ëłçwnáâów= dwuàęzócznócÜI= âëztałcÉnáu= âçméÉtÉncàá= têanëäatçêócznÉàI= wëéáÉêanáu= âçméÉtÉncàá= ántÉêâuätuêçwÉàI= a= taâżÉ= êçzwáàanáu=äanguagÉ=awarÉnÉssK=

= PK Badania empiróczne

= `ÉäÉm=mçácÜ=badań=bółç=éêzÉdëtawáÉnáÉ=êçäá=tłumaczÉnáa=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç= w= éçäëâácÜ=ëzâçłacÜI=a= taâżÉ=çâêÉśäÉnáÉ= cÉäu= däa= ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜK=Abó= uzóëâać=ëzczÉgółçwą=çdéçwáÉdźI=éçëtawáłÉm=S=głównócÜ=éótań=badawczócÜW= NK gaâ=częëtç=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=wóëtęéuàą=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç?= OK `zó=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=âçnáÉcznÉ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç?= PK `zó= ucznáçwáÉ= mçgą= uzóëâać= àaâáÉâçäwáÉâ= âçêzóścá= z= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ?= QK gaâáÉ=àÉët=naëtawáÉnáÉ=ucznáów=dç=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ?= RK `zó= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= maàą= ëÉnë= na= wëzóëtâácÜ= éçzáçmacÜ= nauczanáa=àęzóâa?= SK `zó=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=çbÉcnÉ=w=éçäëâácÜ=éçdêęcznáâacÜ?= = PKNK lpinia uczniów o ćwiczeniach translacójnóch = _adanáa= anâáÉtçwÉ= éêzÉéêçwadzáłÉm=wśêód= NMM= ucznáów= äácÉum= w= gawçêznáÉ= w= maêcu= OMMU= êK= AnâáÉtçwaná= zçëtaäá= éçéêçëzÉná= ç= éêzÉdëtawáÉnáÉ= ëwçàÉà= çéánáá= na= tÉmat= éêzódatnçścá= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= çêaz= ácÜ= êçäá= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK=

N99


Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá

AnâáÉta= zawáÉêała= zaêównç= éótanáa= çtwaêtÉI= àaâ= á= zamânáętÉI= éêzó= czóm= éótanáa= çtwaêtÉ=bółó=taâ=ëâçnëtêuçwanÉI=abó=náÉ=ëugÉêçwałó=ucznáçm=żadnÉà=çdéçwáÉdzáK= _adanáa=wóâazałóI=áż ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=çbÉcnÉ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbJ cÉgçK=RPB=êÉëéçndÉntów=éêzóznałçI=áż=tÉgç=tóéu=ćwáczÉnáa=éçàawáaàą=ëáę=częëtçK= OVB=ucznáów=éçdałçI=áż=na=âażdócÜ=zaàęcáacÜ=ma=dç=czónáÉnáa=z=taâámá=ćwáczÉJ náamáK=gÉdónáÉ=NUB=çëób=ëtwáÉêdzáłçI=áż=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=êzadâç=éçàawáaàą= ëáę ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉK= tëzóëcó= ucznáçwáÉ= ëą= zgçdná= cç= dç= tÉgçI= áż= áäçść= éêçéçnçwanócÜ= na= äÉâcàá= éêzÉz= nauczócáÉäa= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= àÉët= çdéçJ wáÉdnáaK= mçnadtç= TQB= anâáÉtçwanócÜ= éêzóznaàÉI= áż ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= ëą= ëtçëçwanÉ=taâżÉ=éçdczaë=éêac=âçntêçänócÜK= w=badań=wónáâa=taâżÉI=áż=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgç=tłumaczó=ëáę=naàczęścáÉà= éçàÉdónczÉ=ëłówâa=çêaz=zdanáaK=ozadâç=natçmáaët=éêzÉâłada=ëáę=całÉ=tÉâëtóK=t= çdnáÉëáÉnáu=dç=zdań=cÜçdzá=głównáÉ=ç=éêzÉâład=na=àęzóâ=çbcóI=âtóêó=ucznáçwáÉ= uważaàą= za= baêdzáÉà= têudnó= náż= éêzÉâład= na= àęzóâ= çàczóëtóK= qÉn= dêugá= dçtóczó= całócÜ=tÉâëtów=á=àÉët=ëtçëçwanó=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=éçdczaë=âçntêçäá=êçzumáÉnáa= tÉâëtuK=aäa=TNB=anâáÉtçwanócÜ=ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉ=ëą łatwÉ=á=náÉ=ëéêawáaJ ją=ám=têudnçścáK=katçmáaët=OVB=ucznáów=uważa=àÉ=za=dçëóć=têudnÉI=a=ëwçàÉ=náÉJ éçwçdzÉnáa= w= éêzÉâładzáÉ= uéatêuàÉ= głównáÉ= w= éçëáadanáu= náÉwóëtaêczaàącÉgç= zaëçbu=ëłçwnáctwa=çbcçàęzócznÉgçK= kaëtawáÉnáÉ=ucznáów=dç=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ=àÉët=nad=wóêaz=dçbêÉK=Aż= VSB=àÉët=zdanáaI=áż=taâáÉ=ćwáczÉnáa=ëą=náÉçdzçwnÉ=na=äÉâcàá=àęzóâa=çbcÉgçK=káÉ= tóäâç=maàą=ëÉnëI=aäÉ=ëą=cáÉâawÉI=ważnÉ=á=éêzóàÉmnÉK=wa=naàważnáÉàëzą=zaäÉtę ćwáJ czÉń=têanëäacóànócÜ=RPB=anâáÉtçwanócÜ=uważa=mçżäáwçść=éçëzÉêzanáa=ëłçwnácJ twa= çbcçàęzócznÉgçK= ka= dêugám= máÉàëcu= EOQBF= éäaëuàÉ= ëáę= éçmçcna= êçäa= ćwáJ czÉń=têanëäacóànócÜ=w=zêçzumáÉnáu=zàawáëâ=gêamatócznócÜK=mçnadtç=dzáęâá=mçżJ äáwçścá=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=ëłówÉâ=mçżna=–=ácÜ=zdanáÉm=–=äÉéáÉà=zêçzuJ máÉć= tÉâëtó= çbcçàęzócznÉK= azáęâá= tłumaczÉnáu= uśwáadamáaàą= çná= ëçbáÉ= äÉéáÉà= êóżnácÉ= éçmáędzó=àęzóâáÉm=çàczóëtóm=a=àęzóâáÉm=çbcómK=káÉ= bÉz= znaczÉnáa=ëą= taâżÉ=ácÜ=uwagáI=áż=tłumaczÉnáÉ=wëéáÉêa=éamáęć=çêaz=wáÉdzę=àęzóâçwąK=mçwóżëzÉ= ëtwáÉêdzÉnáa=áäuëtêuàą=naëtęéuàącÉ=wóéçwáÉdzá=ucznáówW= · iubię ćwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉI=bç=dzięâi=nim=mçżna=äÉéiÉà=éçznać=àęzóâ=çbcóK= · ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=są=éçtrzÉbnÉI=éçniÉważ=utrwaäaàą=nçwÉ=słçwnictwçK= · TłumaczÉnia=są=érzódatnÉI=éçniÉważ=szóbciÉà=mçgę=zaéamiętać=słçwa=i=różnÉ=fçrmó= gramatócznÉK= · azięâi= tłumaczÉniçm= mçżna= dçwiÉdziÉć= sięI= àaâ= naäÉżó= éçérawniÉ= zbudçwać= zdaniÉ=w=àęzóâu=çbcómI=a=tç=częstç=sérawia=nam=érçbäÉmóK= · ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=są=ciÉâawÉI=bç=mçżna=się=érzÉâçnaćI=żÉ=wiÉäÉ=słówÉâ=ma= âiäâa=znaczÉń=i=mçżÉ=wóstęéçwać=w=różnócÜ=âçntÉâstacÜK= · gÉśäi=słçwç=àÉst=érzÉtłumaczçnÉI=tç=ç=wiÉäÉ=łatwiÉà=àÉst=àÉ=zaéamiętaćK= · SłçwaI=âtórÉ=częstç=się=tłumaczóI=zaéamiętuàą=się=autçmatóczniÉK= =

200


oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç

_adanáa=wóâazałóI=áż=ucznáçwáÉ=çéêócz=zaäÉt=dçëtêzÉgaàą=taâżÉ=wadó=ćwáJ czÉń= têanëäacóànócÜK= QB= anâáÉtçwanócÜ= uważa= nawÉtI= áż ćwáczÉnáa= tłumaczÉJ náçwÉ= náÉ= ëą= w= çgóäÉ= éçtêzÉbnÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= l= mánuëacÜ= taâácÜ= ćwáczÉń= mówáą= êównáÉż= cá= ucznáçwáÉI= âtóêzó= ëą= za= ëtçëçwanáÉm= tłumaczÉń= w= éêçcÉëáÉ=nauczanáa=àęzóâa=çbcÉgçK=tóëuwaàą=çná=aêgumÉntI=żÉ=ćwáczÉnáa=tłumaJ czÉnáçwÉ= ëą= zbót= ambátnÉ= á= czaëçcÜłçnnÉK= mçnadtç= ëzóbâç= ácÜ= nużąK= fnnÉ= złÉ= ëtêçnó=tÉgç=êçdzaàu=ćwáczÉń=tç=éêçbäÉmó=z=éáëçwnáą=w=àęzóâu=çbcómI=mçnçtçJ náa=á=náÉznaàçmçść=ëłówÉâK=mçtwáÉêdzaàą=tç=naëtęéuàącÉ=wóéçwáÉdzáW= · ĆwiczÉnia=są=trudnÉ=i=wómagaàą=dużÉà=znaàçmçści=słçwnictwaK= · ĆwiczÉnia= tłumaczÉniçwÉ= są= bardzç= éracçcÜłçnnÉI= a= czas= na= äÉâcài= mçżna= wóâçrzóstać=w=innóI=ciÉâawszó=séçsóbK= · qÉ=ćwiczÉnia=wómagaàą=bardzç=częstÉgç=użócia=słçwniâówI=érzÉz=cç=tracimó=dużç=czasuK= · `zęstç= niÉ= da= się= dçsłçwniÉ= érzÉtłumaczóć= àaâiÉgçś= zdania= äub= tÉâstu= i= wtÉdó= éçàawiaàą=się=érçbäÉmóI=żÉbó=zdaniÉ=éasçwałç=dç=âçntÉâstuK= · ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=są=nudnÉ=i=mçnçtçnnÉK= · wmuszaàą=dç=âçrzóstania=zÉ=słçwniâaI=tam=znaàduàÉmó=wiÉäÉ=çdéçwiÉdniâów=àÉdnÉJ gç=słçwaI=wóbiÉramó=àÉdÉn=z=nicÜI=éç=czóm=i=taâ=çâazuàÉ=sięI=żÉ=àÉst=złóK= = gaâ=wónáâa=z=éêzótçczçnÉà=éçwóżÉà=anaäázóI=wáęâëzçść=ucznáów=àÉët=éçzóJ tównáÉ= naëtawáçna= dç= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜK= AnâáÉtçwaná= ëą śwáadçmá= âçJ náÉcznçścá=ëtçëçwanáa=á=znaczącÉà=êçäá=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàá=àęzóâa= çbcÉgçK=açëtêzÉgaàą=mçżäáwçść=zaëtçëçwanáa=taâácÜ=ćwáczÉń=zaêównç=éçdczaë= ëÉmantózacàá=nçwÉgç=ëłçwnáctwaI=àaâ=á=użócáa=ëtêuâtuê=gêamatócznócÜK=jámç=áż= ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=maàą=wáÉäÉ=zaäÉtI=ëą=éçëtêzÉganÉ=éêzÉz=náÉâtóêócÜ=ucznáów= àaâç=têudnÉI=a=nawÉt=náÉéçżądanÉK=qêudnçść ćwáczÉń=éêzÉâładçwócÜ=éçäÉga=na= tómI=áż=ucznáçwáÉ=éçdczaë=tłumaczÉnáa=muëzą=âçêzóëtać=z=całÉà=éçëáadanÉà=wáÉJ dzó= äÉâëóâaänÉà= á= gêamatócznÉàK= caât= tÉn= ëéêawáaI= áż= ëą= çnÉ= däa= wáÉäu= ucznáów= wózwanáÉmI=âtóêÉ=náÉëtÉtó=częëtç=éêzÉâêacza=ácÜ=mçżäáwçścáK= = PKOK lpinia nauczócieli o ćwiczeniach translacójnóch = t=êamacÜ=mçácÜ=badań=cÜcáałÉm=éçznać=taâżÉ=çéánáÉ=nauczócáÉäá=na=tÉmat=znaJ czÉnáa= ćwáczÉń= têanëäacóànócÜ= w= éêçcÉëáÉ= éêzóëwaàanáa= àęzóâa= çbcÉgç= w= waêunJ âacÜ= ëzâçänócÜK= mêzógçtçwałÉm= anâáÉtę= däa= NR= nauczócáÉäá= zatêudnáçnócÜ= w= tÉà= ëamÉà=ëzâçäÉ=éçnadgámnazàaänÉà=w=gawçêznáÉI=éêzó=czóm=ëâładała=ëáę=çna=éêzÉdÉ= wëzóëtâám= z= éótań= çtwaêtócÜK= gÉà= wónáâá= éçtwáÉêdzáłó= àÉdnçznacznáÉI= áż= wëzóëcó= nauczócáÉäÉ=àęzóâów= çbcócÜ= wóâçêzóëtuàą=na= ëwçácÜ= zaàęcáacÜ= ćwáczÉnáa= têanëäaJ cóànÉI= àÉdnaâ= ácÜ= częëtçtäáwçść= àÉët= êóżnaW= O= nauczócáÉäá= ëtçëuàÉ= tłumaczÉnáa= na= âażdÉà=äÉâcàáI=T=ëtçëuàÉ=àÉ=częëtçI=R=–=êzadâçI=a=N=–=baêdzç=êzadâçK=QTB=anâáÉtçwaJ nócÜ= àÉët= zdanáaI= áż ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= éçwánnó= bóć= częścáÉà= ëtçëçwanÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçI= gdóż= mçżÉ= tç= wëéáÉêać= utêwaäanáÉ= nauczanÉgç= matÉêáałuK=

20N


Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá

katçmáaët=RPB=badanócÜ=êÉéêÉzÉntuàÉ=éçgäądI=áż ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ=na=äÉâcàá= àÉët=wóëtaêczaàącç=dużç=á=náÉ=wádzą=éçtêzÉbó=wéêçwadzanáa=wáęâëzÉà=ácÜ=áäçścáK= w=matÉêáału=badawczÉgç=wónáâa=taâżÉI=áż=V=nauczócáÉäá=wéêçwadza=ćwáczÉJ náa=têanëäacóànÉI=âtóêÉ=maàą=wóćwáczóć=nçwÉ=ëłçwnáctwç=á=nçwç=éçznanÉ=ëtêuâtuJ êó= gêamatócznÉK= Q= êÉëéçndÉntów= wóâçêzóëtuàÉ= ćwáczÉnáa= éêzÉâładçwÉ= dç= tÉëtçJ wanáa= znaàçmçścá= ëłçwnáctwaI= natçmáaët= O= ëéêawdza= dzáęâá= nám= éçéêawnÉ= çéaJ nçwanáÉ= zàawáëâ= gêamatócznócÜK=tëzóëcó= nauczócáÉäÉ=ëtwáÉêdzáäáI=áż=ëą=zmuëzÉná= ëamá= éêzógçtçwówać= dçdatâçwÉ= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉI= gdóż= náÉ= wóëtęéuàą= çnÉ= äub= wóëtęéuàą= w= náÉwáÉäâácÜ= áäçścáacÜ= w= éçdêęcznáâacÜI= z= âtóêócÜ= nauczaàąK= mçJ nadtç=àÉśäá=éçdêęcznáâ=zawáÉêa=ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉI=tç=zaëadnáczç=ëą=tç=ćwáJ czÉnáa=w=éêzÉâładzáÉ=z=àęzóâa=çbcÉgç=na=àęzóâ=çàczóëtóK=qłumaczÉnáÉ=–=zwóâäÉ=z= jęzóâa= çàczóëtÉgç= na=àęzóâ= çbcó=–= àÉët=wóâçêzóëtówanÉ=taâżÉ=w= êóżnócÜ= éêzógçJ tçwówanócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäá=tÉëtacÜ=á=éêacacÜ=âäaëçwócÜ=ëłużącócÜ=ëéêawdzÉnáu= wónáâów=nauczanáaK=mçnáżÉà=âáäâa=êÉfäÉâëàá=nauczócáÉäá=éçcÜçdzącócÜ=z=anâáÉtW= · ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=wómagaàą=çd=ucznia=więâszÉgç=wósiłâuK= · pérawdzaàą=zastçsçwaniÉ=éçznanÉà=wiÉdzó=w=éraâtócÉK= · mrzógçtçwuàą=ucznia=dç=zadań=maturaänócÜK= · mçzwaäaàą=zrçzumiÉć=uczniçwi=różnÉ=zàawisâa=gramatócznÉK= · mçdczas=sérawdzianów=ćwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=niÉ=éçâazuàą=wszóstâicÜ=umiÉàętJ nçści=uczniaK= · ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=éçwinnó=wóstęéçwać=w=éçdręczniâacÜI=éçniÉważ=éçmagaJ ją=w=éçdsumçwaniu=matÉriału=i=utrwaäaniu=słçwnictwaK= · fcÜ= niÉwóstarczaàąca= iäçść= zmusza= nauczóciÉäa= dç= dçdatâçwÉà= éracó= éçäÉgaàącÉà= na= wószuâiwaniu=taâicÜ=ćwiczÉńK= · ĆwiczÉnia=tłumaczÉniçwÉ=niÉ=éçàawiaàą=się=w=éçdręczniâacÜ=éraâtóczniÉ=wcaäÉK= ka=uwagę=zaëługuàÉ=faâtI=áż=TQB=anâáÉtçwanócÜ=ëtçëuàÉ=na=äÉâcàá=w=êówJ nóm=ëtçénáu=tłumaczÉnáa=w=çbódwu=âáÉêunâacÜK=katçmáaët=éç=NPB=nauczócáÉäá= éêÉfÉêuàÉ= tłumaczÉnáÉ= àÉdónáÉ= z= àęzóâa= çbcÉgç= äub= àÉdónáÉ= na= àęzóâ= çbcóK= mêzó= tóm= wëzóëcó= anâáÉtçwaná= uważaàąI= áż= tłumaczÉnáÉ= na= àęzóâ= çbcó= ëéêawáa= ucznáçm=wáęâëzÉ=âłçéçtóK=wwáązanÉ=àÉët=tç=z=tómI=áż=ucznáçwáÉ=częëtç=tłumaczą= słçwç=éç=ëłçwáÉI=cç=w=ÉfÉâcáÉ=daàÉ=błędnó=têanëäatK= jámç= éçgäąduI= áż= ucznáçwáÉ= uważaàą ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ= za= têudnÉI= wëzóëcó=nauczócáÉäÉ=ëądząI=żÉ=ëą=äubáanÉ=éêzÉz=ucznáów=á=mçgą=bóć=wéêçwadzanÉ= zaêównç= däa= éçczątâuàącócÜI= àaâ= á= zaawanëçwanócÜK= pwçàÉ= zdanáÉ= çéáÉêaàą= na= faâcáÉI= áż= zawëzÉ= mçżna= éêzógçtçwać= taâáÉ= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉI= âtóêÉ= będą= adÉâwatnÉ=dç=éçzáçmu=wáÉdzó=ucznáówI=éçcząwëzó=çd=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ= słówÉâI= a= ëâçńczówëzó= na= tłumaczÉnáu= ëâçméäáâçwanócÜ= tÉâëtówK= mçnadtç= ácÜ= zdanáÉm=ucznáçwáÉ=têaâtuàą=taâáÉ=ćwáczÉnáa=àaâç=ántÉêÉëuàącÉ=uêçzmaácÉnáÉK= oÉaëumuàącW=w= çéánáá= nauczócáÉäá= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ=ëą=éçtêzÉbnÉ= na= äÉâcàá= àęzóâa= çbcÉgçK= mçmagaàą= w= zêçzumáÉnáu= funâcàá= wóêazów= w= zdanáu= á= w= twçêzÉnáu= zdańK= t= têaâcáÉ= ácÜ= wóâçnówanáa= ucznáçwáÉ= uczą= ëáę= âçêzóëtać= zÉ= słçwnáâów=báäángwaänócÜ=á=w=znacznóm=ëtçénáu=éçëzÉêzaàą=ëwóà=äÉâëóâçn=çbcçJ

202


oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç

jęzócznóK= mçnadtç= ułatwáaàą=ucznáçm= dçëtêzÉżÉnáÉ= êóżnác= äub= éçdçbáÉńëtw= áëtJ náÉàącócÜ=éçmáędzó=àęzóâáÉm=çbcóm=a= çàczóëtómI=a= taâżÉ=wëéáÉêaàą=êçzumáÉnáÉ= tÉâëtu=w=àęzóâu=çbcómK= = PKPK Ćwiczenia translacójne w podręcznikach = gaâ=àuż=wczÉśnáÉà= ëtwáÉêdzçnçI=nauczócáÉäÉ=muëzą=ëamá=çéêacçwówać ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉ=na=ëwçàÉ=zaàęcáaI=éçnáÉważ=náÉ=ma=ácÜ=w=éçäëâácÜ=nçwócÜ=éçdêęczJ náâacÜ=dç=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=aäbç=àÉët=ácÜ=baêdzç=náÉwáÉäÉK=mçdêęcznáâá=áméçêJ tçwanÉ= –= àaâ= zauważa= fäuâ= EOMMUW= PPMF= –= náÉ= zawáÉêaàą ćwáczÉń= tłumaczÉnáçJ wócÜI= éçnáÉważ= náÉ= ëą= ëâáÉêçwanÉ= dç= çdbáçêców= z= âçnâêÉtnÉgç= âêaàuK= w= tÉgç= wzgäędu= éêzóàęta= w= nácÜ= âçncÉécàa= mÉtçdóczna= éêçgêamçwç= wóâäucza= ëtçëçJ wanáÉ=tłumaczÉnáa=w= éêçcÉëáÉ=dódaâtócznómK=Abó=éçtwáÉêdzáć=faât=bêaâu= ćwáJ czÉń=éêzÉâładçwócÜ=w=êçdzámócÜ=éçdêęcznáâacÜI=âtóêócÜ=nçtabÉnÉ=àÉët=náÉwáÉJ äÉ=na=éçäëâám=êónâuI=dçâçnałÉm=anaäázó=âáäâu=użówanócÜ=éêzÉz=nauczócáÉäá=âëáąJ żÉâ= dç= nauâá= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgçK= _ółó= tç= zaêównç= ëÉêáÉ= éçdêęcznáâów= çgóäJ nócÜ=adêÉëçwanócÜ=dç=ucznáów=ëzâół śêÉdnácÜI=àaâ=á=wëzÉäâáÉgç=êçdzaàu=êÉéÉtóJ tçêáa=dç=nauczanáa=gêamatóâá=áLäub=ëłçwnáctwaK= = mçdêęcznáâáW= aÉutscÜ=fĆr=dicÜ=nÉu=Egadwága=ŚmáÉcÜçwëâaI=OMMMF= AääÉs=âäar=Ehêóëtóna=ŁunáÉwëâa=Ét=aäKI=OMMQF= = oÉéÉtótçêáaLmatÉêáałó=uzuéÉłnáaàącÉW= AâadÉmicâi=éçdręczniâ=àęzóâa=niÉmiÉcâiÉgç=Egan=`zçcÜêaäëâá=Ét=aäKI=OMMMF= kçwÉ=rÉéÉtótçrium=z=gramatóâi=àęzóâa=niÉmiÉcâiÉgç=Eptanáëław=_ęzaI=OMMQF= aÉutscÜ=dÉinÉ=`ÜancÉ=N=Eptanáëław=_ęzaI=OMMTF= qrÉning=maturaänó=àęzóâ=niÉmiÉcâiK=oÉéÉtótçrium=däa=éçziçmu=éçdstawçwÉgç=i=rçzszÉrzçnÉgç= EjagdaäÉna=mtaâI=Anna=oánâI=OMMTF= = péçśêód=wwK=éçdêęcznáâów=dç=nauâá=àęzóâa=çbcÉgç=àÉdónáÉ=âëáążâa=gadwágá= ŚmáÉcÜçwëâáÉà= çfÉêuàÉ= êóżnçêçdnÉ= ćwáczÉnáa= têanëäacóànÉK= ka= éçczątâu= âażdÉgç= êçzdzáału= dçëtęéna= àÉët= äáëta= tÉmatóczna= zÉ= ëłówâamá= á= zwêçtamáI= éêzó= âtóêócÜ= éçdanç=éçäëâáÉ= ÉâwáwaäÉntóK= mçnadtç= w= éçdêęcznáâu= zaéäançwanç= ëÉêáę= êóżnçJ êçdnócÜ=ćwáczÉń=éêzÉâładçwócÜI=taâácÜ=àaâW=tłumaczÉnáa=z=àęzóâa=çbcÉgç=na=àęzóâ= çàczóëtó=á=çdwêçtnáÉI=tłumaczÉnáa=éçàÉdónczócÜ=zdań=çêaz=całócÜ=tÉâëtówI=tłumaJ czÉnáa= maàącÉ= na= cÉäu= zaëtçëçwanáÉ= çdéçwáÉdnácÜ= ëtêuâtuê= gêamatócznócÜ= äub= nçwÉà= äÉâëóâá= EëłówÉâI=zwêçtówI=âçäçâacàáFK= katçmáaët= éçdêęcznáâ= AääÉs= âäar=zaJ wáÉêa=àÉdónáÉ=âáäâa= ćwáczÉń=têanëäacóànócÜI=âtóêÉ=éçàawáą=ëáę=àaâç=éçdëumçwanáÉ= danÉgç=êçzdzáału=á=éçäÉgaàą=na=tłumaczÉnáu=zwêçtów=áLäub=zdańKN= N= caâtI =żÉ =wg =ŻmudzâáÉgç =w =éçdêęcznáâu =AääÉs= âäar= náÉ= ma=ćwáczÉń= têanëäacóànócÜI= wónáâa=

éêawdçéçdçbnáÉ=ëtądI=żÉ=autçê=éêzóàął=baêdzáÉà=çgêanáczaàącą=dÉfánácàę ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉgçK=

20P


Aêtuê=aaêáuëz=hubacâá

t= zwáązâu= z= tómI= áż= nauczócáÉäÉ= dóëéçnuàą= náÉwáÉäâám= wóbçêÉm= éçdJ ręcznáâówI=âtóêÉ=çfÉêuàą ćwáczÉnáa=tłumaczÉnáçwÉI=zmuëzÉná=ëą=ëáęgać=éç=matÉJ êáałó= dçdatâçwÉI= taâáÉ= àaâ= êÉéÉtótçêáaK= aç= matÉêáałów= uzuéÉłnáaàącócÜ= mçżna= náÉwątéäáwáÉ= zaäáczóć= êÉéÉtótçêáa= gêamatócznÉ= á= äÉâëóâaänÉ= _ęzó= EOMMQ= á= OMMTFI= mtaâ= á= oánâ= EOMMTF= çêaz= éêacę= zbáçêçwą= éçd= êÉdaâcàą= `zçcÜêaäëâáÉgç= EOMMMFK= tómáÉnáçnÉ=tu=éçzócàÉ=zawáÉêaàą=wéêawdzáÉ=dużą=áäçść ćwáczÉń=têanëäacóànócÜI= aäÉ= dçtóczą= çnÉ= głównáÉ= éêçbäÉmów= gêamatócznócÜK= kaàéáÉêw= çmawáanÉ= àÉët= danÉ=zàawáëâç=gêamatócznÉI=éçtÉm=naëtęéuàÉ=ëÉêáa=êóżnócÜ=ćwáczÉńI=a=na=âçńcu= ucznáçwáÉ=muëzą=éêzÉtłumaczóć=zdanáa=zawáÉêaàącÉ=çmawáaną=ëtêuâtuêę=gêamaJ tócznąI=zazwóczaà=na=àęzóâ=çbcóK=azáęâá=tÉgç=êçdzaàu=ćwáczÉnáçm=nauczócáÉä=ma= mçżäáwçść= wóâçêzóëtanáa= tłumaczÉń= w= cÉäu= utêwaäÉnáa= danÉà= ëtêuâtuêó= gêamaJ tócznÉàI= z= dêugáÉà=àÉdnaâ=ëtêçnó= ćwáczÉnáa=tÉ=wóëtęéuàą=w=àÉdnÉà=fçêmáÉ= á=mçgą= bóć=éêzóczóną=nudóI=mçnçtçnáá=á=bêaâu=zaántÉêÉëçwanáa=ucznáówK=

= 4K tnioski

= mêzÉéêçwadzçnÉ=éêzÉzÉ=mnáÉ=badanáa=ÉméáêócznÉ=udçwçdnáłóI=áż ćwáczÉnáa=têanëJ äacóànÉ= baêdzç= częëtç= znaàduàą= zaëtçëçwanáÉ= na= äÉâcàacÜ=àęzóâa= çbcÉgçK= kaàczęJ ścáÉà= nauczócáÉäÉ= wóâçêzóëtuàą= àÉ= dç= Éâëéäáâacàá= zàawáëâ= gêamatócznócÜI=uśwáadçJ máÉnáa= êóżnác= máędzó= àęzóâáÉm= çbcóm= a= çàczóëtóm= çêaz= dç= éêÉzÉntacàá= nçwÉgç= słçwnáctwaK=l=wáÉäÉ=êzadzáÉà=ëtçëuàÉ=ëáę=àÉ=w=cÉäu=âçntêçäá=ÉfÉâtów=nauczanáa=éçdJ czaë =ëéêawdzáanówK =kauczócáÉäÉ =ëą= bçwáÉm =śwáadçmá =têudnçścáI =na =àaâáÉ =mçżÉ = natânąć=ëáę=uczÉń=éçdczaë=tłumaczÉnáaK=wêÉëztą=dódaâtócó=têanëäacàá=EéçêK=hautzI= OMMMW=QQSX=kçêdI=NVVVW=PS=á=nKF=zwêacaàą=taâżÉ=uwagę=na=àÉdónáÉ=waêunâçwą=mçżJ äáwçść=wóâçêzóëtanáa=ćwáczÉń=éêzÉâładçwócÜ=dç=éçmáaêu=ÉfÉâtów=nauczanáaK= jámç=wáÉäu=têudnçścá=zwáązanócÜ=z=wóâçnanáÉm=ćwáczÉń=têanëäacóànócÜ= cáÉëzą=ëáę=çnÉ=éçwçdzÉnáÉm=wśêód=ucznáówK=pą=bçwáÉm=êçdzaàÉm=çdëâçczná=çd= ćwáczÉń=âçmunáâacóànócÜI=a=éçnadtç=ucznáçwáÉ=wáÉdząI=żÉ=ćwáczÉnáa=tÉ=ëą=baêJ dzç=ambátnÉ=á=náÉ=naäÉżą=dç=naàéêçëtëzócÜK= _adanáa=wóâazałó=éçnadtçI=áż ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=ëą=ëtçëçwanÉ=éêzÉz= wáęâëzçść= nauczócáÉäá= àęzóâów= çbcócÜK= w= éçwçdu= çdÉàścáa= çd= mÉtçdó= gêamaJ tócznçJtłumaczÉnáçwÉà=w=znacznóm=ëtçénáu=zêÉzógnçwançI=náÉëtÉtóI=w=éçäëâácÜ= éêçgêamacÜ= nauczanáa= àęzóâów= çbcócÜ= á= éçdêęcznáâacÜ= z= ćwáczÉń= éêzÉâładçJ wócÜ= àaâç= mÉtçdó= ÉâëéäáâacàáK= t= zwáązâu= z= tóm= nauczócáÉäÉ= ëą= zmuëzÉná= dç= ëamçdzáÉänÉgç= çéêacçwówanáa= taâácÜ= ćwáczÉń= äub= âçêzóëtanáa= z= náÉ= zawëzÉ= aâtuaänócÜ=matÉêáałów=uzuéÉłnáaàącócÜK= oÉaëumuàąc= naäÉżó= ëtwáÉêdzáćI= áż= tłumaczÉnáÉ= çdgêówa= znaczącą= êçäę= w= éêçcÉëáÉ=dódaâtócznómI=a=ćwáczÉnáa=têanëäacóànÉ=–=àaâ=éçdâêÉśäa=fäuâ=EOMMUW=QMF= –= êçzwáàaàą= w= ëéçëób= zántÉgêçwanó= âçméÉtÉncàę= äÉâëóâaänąI= gêamatóczną= çêaz= éçdëtawçwÉ= ëéêawnçścá= âçmunáâacóànÉK= w= tÉgç= éçwçdu= tÉcÜnáâá= têanëäacóànÉ= zaëługuàą=na=znacznáÉ=wáęâëzą=aâcÉétacàę=á=uznanáÉ=mÉtçdóâówK=

= 204


oçäa=ćwáczÉń=tłumaczÉnáçwócÜ=na=äÉâcàacÜ=àęzóâa=çbcÉgç

BfBifldoAcfA

= _utzâammI= tK= á= bëcÜbacÜI= pK= NVURK= „mêánzáé= dÉê= bánëéêacÜágâÉátLoçääÉ= dÉê= juttÉêëéêacÜÉ”K= EwF= açnnÉêëtagI= gK= á= hnaééJmçttÜçffI= AK= EêÉdKF= hçngrÉssJ dçâumÉntatiçn= dÉr= NMK= ArbÉitstagung= dÉr= crÉmdséracÜÉndidaâtiâÉrK= qĆbángÉnW= duntÉê=kaêê=sÉêäagW=NPPJNQOK= bdmçndëçnI=tK=á=eçuëÉI=gK=OMMSK=binfĆÜrung=in=diÉ=péracÜäÉÜrfçrscÜungK=qĆbángÉnW= cêancâÉ=sÉêäagI=PK=AufäagÉK= eönágI=dK=á=hußmauäI=mK=NVVNK=ptratÉgiÉ=dÉr=ÜbÉrsÉtzungW=bin=iÉÜrJ=und=ArbÉitsbucÜK= qĆbángÉnW=duntÉê=kaêê=sÉêäagK= eufÉáëÉnI= _K= á= kÉunÉêI= dK= OMMMK= AngÉwandtÉ= iinguistiâ= fĆr= dÉn= frÉmdséracÜäicÜÉn= aÉutscÜuntÉrricÜtK=cÉênëtudáÉnÉánÜÉát=NSK=_ÉêäánW=iangÉnëcÜÉádtK= fäuâI= gK= OMMUK= „qłumaczóć= czó= náÉ= tłumaczóć= na= äÉâcàacÜ= àęzóâa= çbcÉgç”K= EwF= Jęzóâi=lbcÉ=w=pzâçäÉ=RW=POJQNK= hautzI= rK= OMMMK= eandbucÜ= aidaâtiâ= dÉs= ÜbÉrsÉtzÉns= und= açämÉtscÜÉnsK= jĆncÜÉnW= áudácáumK= hönágëI =cKJdK =OMMMK =„ÜbÉêëÉtzÉn =ám =aÉutëcÜuntÉêêácÜt? =gaI =abÉê =andÉêë>”K =EwF = crÉmdséracÜÉ=aÉutscÜK=eÉft=OPW=SJNPK= iöëcÜmannI= jK= NVVPK= bffiziÉntÉ= tçrtscÜatzarbÉitW= AätÉ= und= nÉuÉ= tÉgÉK= cêanâJ fuêtLjaánW=mÉtÉê=iangK= kçêdI=`ÜK=NVVVK=cÉrtigâÉit=ÜbÉrsÉtzÉnK=cÉênëtudáÉnÉánÜÉát=PV=Ebêéêçbungëfaëëung= TLVVFK=_ÉêäánW=iangÉnëcÜÉádtK= kçwaâI=bK=OMMMK=„bánëéêacÜág?=–=wwÉáëéêacÜág?=ÜbÉêëÉtzÉn=aäë=játtÉä=dÉê=pÉmJ antáëáÉêung=vçn=tçêtëcÜatz”K=EwF=crÉmdséracÜÉ=aÉutscÜK=eÉft=OPW=NQJNUK= oöëäÉêI=aK=OMMMK=„hççéÉêatáv=ëtatt=äÉÜêÉêzÉntêáÉêt>=bán=_ÉáëéáÉä=fĆê=dÉn=âççéÉêaJ távÉn=ÜbÉêëÉtzungëuntÉêêácÜt”K=EwF=crÉmdséracÜÉ=aÉutscÜK=eÉft=OPW=NVJOQK= qaêgçńëâaI= gK=OMMTK=„jáÉàëcÉ= tłumaczÉnáa= na=äÉâcàá= àęzóâa= náÉmáÉcâáÉgç= na= éçJ czątâu=uuf=wáÉâu”K=kÉçfiäçäçg=PMW=SVJTTK= qçmaëzâáÉwáczI=qK=NVUPK=„waëtçëçwanáÉ=éêzÉâładu=w= éêçcÉëáÉ=nauczanáa”K=EwF= Jęzóâi=lbcÉ=w=pzâçäÉ=PW=NSTJNTPK= ŻmudzâáI=gK=OMMUK=„aaë= mêçbäÉm=dÉë=ÜbÉêëÉtzÉnë= ám=aÉutëcÜuntÉêêácÜtK= cçêtJ ëÉtzung=ÉánÉê=aáëâuëëáçn”K=EwF=gançëzczóâI=gKI=hêzóëáaâI=iK=á=ŻmudzâáI=gK= EêÉdKFI=aÉutscÜ=äÉrnÉn= und= äÉÜrÉn=mit= iÉÜrwÉrâÉnK= sÉrgangÉnÜÉitK=dÉgÉnwartK=wuJ âunftK=iubäánW=tódawnáctwç=rj`pW=VVJNNOK=

205


Agnieszka hrólJjarkefka rniwÉrsótÉt=gagiÉääçńsâi=

„A” f „qeb” aiA rCwkfÓt w tvlBoAŹkfĄ – bcbhqv wApqlpltAkfA doAjAqvhf hldkfqvtkbg t hiApfb „A” and „the” for students with imaginationW the effects of applóing cognitive grammar in the classroomK qÜÉ=aêtácäÉ=éêÉëÉntë=tÜÉ=êÉëuätë=çf=a=èuaëáJÉxéÉêámÉntI=wÜçëÉ=aám=waë=tç= vÉêáfó= tÜÉ= ÜóéçtÜÉëáë= abçut= tÜÉ= advantagÉë= çf= gêammatácaä= ánëtêuctáçn= baëÉd= çn= cçgnátávÉ= äánguáëtácë= éêáncáéäÉëK= qwç= gêçuéë= çf= ëtudÉntë= tççâ= éaêt=án=a=ëÉêáÉë=çf=äÉëëçnëI=undÉêgçáng=têÉatmÉnt=baëÉd=ÉátÜÉê=çn=ëtandaêd= çê =çn =cçgnátávÉ =êuäÉë =cçncÉênáng =tÜÉ =uëÉ =çf =bngäáëÜ =aêtácäÉëK =qÜÉ =çutJ cçmÉë=çf= tÜÉ=ëtudó= dÉmçnëtêatÉ= tÜat= aätÜçugÜ= bçtÜ=tóéÉë=çf=ánëtêuctáçn= bêçugÜt= éçëátávÉ= ÉffÉctë= ámmÉdáatÉäó= aftÉê= tÜÉ= têÉatmÉntI= tÜÉ= cçgnátávÉ= gêçué=çutéÉêfçêmÉd=tÜÉ=têadátáçnaä=gêçué=çn=dÉäaóÉd=éçëttÉëtángK==

NK tstęp kánáÉàëzó= aêtóâuł= ma= na= cÉäu= zwÉêófáâçwanáÉ= ÜáéçtÉzó= ç= âçêzóścáacÜ= éłónącócÜ= z= zaëtçëçwanáa=êÉguł=çéaêtócÜ=na=àęzóâçznawëtwáÉ=âçgnátównóm=w=nauczanáu=gêamaJ tóâá= angáÉäëâáÉàI= a= dçâładnáÉ= éêzÉdámâa= çâêÉśäçnÉgç= tÜÉ= á= náÉçâêÉśäçnÉgç= aK= jámç= tÉgçI=żÉ=cáągäÉ=âwÉëtáą=náÉzbadaną=éçzçëtaàÉ=zagadnáÉnáÉ=êÉäacàá=éçmáędzó=éêzóëwaJ àanáÉm=gêamatóâá=àęzóâa=çbcÉgç=a=znaàçmçścáą=êÉgułI=ëzÉêÉg=badań=nauâçwócÜ=àaâ=á= éêaâtóâa=éÉdagçgáczna=wëâazuàą żÉ=wáÉdza=mÉtaàęzóâçwaI=éêzónaàmnáÉà=däa=náÉâtóJ êócÜ=ëtêuâtuêI=ma=éçzótównó=wéłów=na=éçëtęéó=w=báÉgłoścá=EcfK=kçêêáë=and=lêtÉga= OMMMFK= hçêzóëtnó= wéłów= fçêmaänÉgç= nauczanáa= zaëad= gêamatóâá= àÉët= ëzczÉgóänáÉ= wádçcznó= w= éêzóéadâu= ëtêuâtuê= taâácÜ= àaâ= éêzÉdámâá= –= wódaàÉ= ëáęI= żÉ= właścáwáÉ= náÉmçżäáwÉ= àÉët= çéançwanáÉ= éçéêawnÉgç= ëtçëçwanáa= ëtêuâtuê= âçntêaëtównócÜI= małç=wóêazáëtócÜ=á=ëÉmantócznáÉ=çêaz=éêagmatócznáÉ=ëâçméäáâçwanócÜ=bÉz=zaznaJ àçmáÉnáa=ëáę=cÜçćbó=z=éçdëtawçwómá=zaëadamá=ácÜ=użócáa=EmÉêduÉ=NVVPFK=

20T


AgnáÉëzâa=hêóäJjaêâÉfâa

hwÉëtáąI=nad=âtóêą=cÜcáałabóm=ëáę=çbÉcnáÉ=zaëtançwáć=àÉët=éótanáÉ=däaczÉgç= náÉmçżäáwÉ= wódaàÉ=ëáę= éêzóëwçàÉnáÉ= tÉà= ëtêuâtuêó= taâżÉ= z= éçmçcą= częëtç= baêdzç= éêÉcózóànócÜ=á=êçzbudçwanócÜ=êÉguł=àaâáÉ=éêÉzÉntçwanáÉ=ëą=w=matÉêáałacÜ=éÉdaJ gçgácznócÜK=gÉdną=z= çdéçwáÉdzá=na=tç=éótanáÉ=àÉët=ÜáéçtÉzaI=żÉ=çwÉ=éêçbäÉmó=w= çmawáanóm=éêzóéadâu=éêzónaàmnáÉà=w=éÉwnóm=ëtçénáu=mçżna=éêzóéáëać=ëamóm= êÉgułçmK= tódaàÉ= ëáę= bçwáÉmI= żÉ= zaëadó= dçtóczącÉ= użócáa= éêzÉdámâów= Ea= taâżÉ= ánnócÜ=ëtêuâtuê=gêamatócznócÜF=ëą=têudnÉ=dç=zaéamáętanáa=á=móäącÉI=cç=çczówáścáÉ= nÉgatównáÉ=wéłówa=na=ácÜ=éçéêawnÉ=użówanáÉ=EcKfK=hêóäJjaêâÉfâa=OMMTFK= w= gêamatóâ= éÉdagçgácznócÜ= á= éçwëzÉcÜnáÉ= użówanócÜ= éçdêęcznáâów= EnéK= pwan=and=taätÉê=NVVTI=juêéÜó=OMMQI=baëtwççd=OMMRF=znanÉ=ëą=êÉgułó=taâáÉ=àaâW= áF a= użówamó= éêzÉd= êzÉczçwnáâamá= w= äáczbáÉ= éçàÉdónczÉàI= w= äáczbáÉ= mnçgáÉà=náÉ=użówanó=éêzÉdámâa=náÉçâêÉśäçnÉgç=aI= ááF a=użówamóI=gdó=mówámó=ç=czómś=éç=êaz=éáÉêwëzóI= áááF a=użówamó=éêzÉd=nazwamá=zawçdów=éç=czaëçwnáâacÜ=tç=bÉI=tç=bÉcçmÉ=átdKI= ávF tÜÉ=użówamóI=gdó=mówámó=ç=czómś=âçnâêÉtnómI=wóàątâçwómI=néK=tÜÉ=punI= vF tÜÉ=użówamó=âáÉdó=àuż=ç=czómś=wëéçmánaäáśmóI= váF tÜÉ= ëtçëuàÉmó= àÉżÉäá= éêzÉd= êzÉczçwnáâáÉm= àÉët= éêzómáçtnáâ= w= ëtçénáu= naàwóżëzóm= äub= gdó= éç= êzÉczçwnáâu= wóëtęéuàÉ= zdanáÉ= wzgäędnÉ= çâêÉśäaàącÉ=danó=êzÉczçwnáâK= Długa=äáëta=êÉgułI=wśêód=âtóêócÜ=éêawáÉ=dç=âażdÉà=załączçna=àÉët=uwaga= dçtócząca= wóàątâówI= zawáÉêa= máÉëzanâę= ánfçêmacàá= bądź= ç= têÉścá= ëÉmantócznÉà= êzÉczçwnáâa=EnéK=tÜÉ=sunFI=bądź=ç=âçntÉâścáÉ=ëótuacóànóm=EwëéçmnáanÉ=éáÉêwëzó= êazF=bądź=tÉż=ç=fçêmáÉ= gêamatócznÉà= danÉà= fêazó=EatêóbutóI=äáczbaFK=oÉgułó=tÉgç= tóéu=náÉ=daàą=àaënçścá=cç=dç=tÉgçI=czÉmu=ëłużą=éêzÉdámâá=á=àaâ=mçdófáâuàą=znaJ czÉnáÉ= danÉà= fêazó= êzÉczçwnáâçwÉàK= t= âçnëÉâwÉncàáI= wśêód= ucznáów= éanuàÉ= éêzÉâçnanáÉI=żÉ=náÉ=waêtç=uczóć=ëáę=êÉgułI=gdóż łatwáÉà=nauczóć=ëáę=użówać=éêzÉJ dámâów =„na =wóczucáÉ” =äub =żÉ =éêzÉdámâá =EtudzáÉż= cała =gêamatóâaF =náÉ =àÉët =éçJ têzÉbnaI=żÉbó=umáÉć=ëáę=ÉfÉâtównáÉ=éçêçzumáÉwaćK=gÉdnóm=z=dçwçdów=na=náÉJ éêzóëtawaänçść=êÉguł=dç=autÉntócznócÜ=éçtêzÉb=uczącócÜ=ëáę=mçżÉ=bóć=faâtI=żÉ= nawÉt=w=zadanáacÜI=w=âtóêócÜ=àÉët=czaë=na=śwáadçmÉ=zaëtçëçwanáÉ=wáÉdzó=mÉtaJ jęzóâçwÉà=EnéK=éáëanáÉ=wóéêacçwanáaF=ucznáçwáÉI=a=náÉêzadâç=nawÉt=ácÜ=nauczóJ cáÉäÉI=náÉ=éçtêafáą=wóbêać=właścáwÉgç=éêzÉdámâa=EnawáaëÉm=mówáąc=dçtóczó= tç= êównáÉż=ánnócÜ=ëtêuâtuêFK= jaàąc=na=uwadzÉ=faâtI=żÉ=éêzóëwaàanáÉ=angáÉäëâácÜ=éêzÉdámâów=éêzÉz=mçäaJ âów=àÉët=ëéêawą=złożçnąI=wódaàÉ=má=ëáęI=żÉ=mçżna=éçéêawnÉ=ëtçëçwanáÉ=tÉà=ëtêuâtuJ êó=ułatwáć=êÉwáduàąc=têÉść=zaëad=dçtóczącócÜ=ácÜ=użócáaK=AätÉênatówą=däa=tzwK=êÉguł= têadócóànócÜ=mçgą=bóć=êÉgułó=çéaêtÉ=ç=anaäázó=àęzóâçznawëtwa=âçgnátównÉgçK==

OK dramatóka w glottodódaktóce a gramatóka kognitówna guż=çd=wáÉäu=äat=zaêównç=w=àęzóâçznawëtwáÉ=àaâ=á=dódaâtócÉ=nauczanáa=àęzóâów= çbcócÜ=çgêçmną=wagę=éêzówáązuàÉ=ëáę=dç=funâcàçnaäázmu=á=éêagmatóâáK=t=âçnJ ëÉâwÉncàáI=cçêaz=wáęcÉà=matÉêáałów=éÉdagçgácznócÜ=wzbçgacanócÜ=àÉët=ánfçêmaJ

20U


„A”=á=„tÜÉ”=däa=ucznáów=z=wóçbêaźnáą=–=ÉfÉâtó=zaëtçëçwanáa=gêamatóâá=âçgnátównÉà=…

càamá=ç=tómI=w=àaâácÜ=ëótuacàacÜ=danÉ=wóêażÉnáÉ=àÉët=ëtçëçwanÉ=á=àaâáÉmu=éêagJ matócznÉmu=cÉäçwá= mçżÉ=ëłużyć=àÉgç=użócáÉK= gÉdnçczÉśnáÉI=náÉ=zmáÉnáł=ëáę=zaJ ëadnáczç=ëéçëób=éçàmçwanáa=ëóëtÉmu=gêamatócznÉgç=−=nadaä=w=wáÉäu=matÉêáaJ łacÜ=éÉdagçgácznócÜ= dçmánuàÉ=wázàa= gêamatóâá=àaâç=ëztównÉgç=ëóëtÉmu= çdéçJ wáÉdzáaänÉgç= za= éçéêawnÉ= âçnëtêuçwanáÉ= wóêażeńK= dêamatóâa= ëama= w= ëçbáÉ= wódaàÉ=ëáę=bóć=zbáçêÉm=nác=náÉ=znaczącócÜI=aêbátêaänócÜ=âçnëtêuâcàáI=âtóêÉ=muëzą= zçëtać=użótÉ=w= çâêÉśäçnócÜ=ëótuacàacÜK=rcznáçm=náÉ= mówá= ëáę=ç= tómI=cç=łączó== z= ëçbą= „fçêmę”= á= „użócáÉI”= czóäá= ç= znaczÉnáu= àaâáÉ= éçëáadaàą= ëtêuâtuêó= gêamaJ tócznÉ=çêaz=ç=tómI=w=àaâá=ëéçëób=wóbóê=danÉà=fçêmó=éçwánáÉn=bóć=mçtówçwanó= éêzÉâazówaną= têÉścáąK= qaâáÉ= éçdÉàścáÉ= àÉët= ÉfÉâtÉm= głębçâç= zaâçêzÉnáçnÉgç= éçàęcáa=ëâładná=àaâç=„êuëztçwanáa”=däa=zdańI=âtóêÉ=nabáÉêaàą=ëÉnëu=tóäâç=wtÉdóI= gdó= wóéÉłná= ëáę= àÉ= náçëącómá= znaczÉnáÉ= àÉdnçëtâamá= äÉâëóâaänómáK= mçnáÉważ= właśnáÉ=taâa=wázàa=gêamatóâá=zçëtała=wëzczÉéáçna=w=mçdÉä=âçméÉtÉncàá=âçmuJ náâacóànÉàI=náÉâtóêÉ=mÉtçdó=nauczanáa=çdêzucaàą=dbałość=ç=éçéêawnçść=gêamaJ tóczną=àaâç=náÉáëtçtną=däa=ÉfÉâtównÉgç=éêzÉâazówanáa=têÉścáK= qçI= cç= àęzóâçznawëtwç= âçgnátównÉN= ma= dç= zaçfÉêçwanáa= mÉtçdócÉ= naJ uczanáa= àęzóâa= çbcÉgç= wáążÉ= ëáę= właśnáÉ= z= çdmáÉnnóm= ëéçàêzÉnáÉm= na= áëtçtę= jęzóâa=á=gêamatóâáK=t=iangacâÉêçwëâám=mçdÉäu=àęzóâa=EiangacâÉê=NVUTF=âçnJ ëtêuâcàÉ= gêamatócznÉ= ëą=àÉdnçëtâamá= ëómbçäácznómáI= âtóêÉ=àaâç=taâáÉ= éçëáadaàą= çâêÉśäçnÉ=znaczÉnáaK=fnaczÉà= náż=w=éçdÉàścáu=gÉnÉêatównómI=tç=náÉ=êÉgułó=êząJ dzącÉ= ëóëtÉmÉm= ëâładnáI= äÉcz= użótâçwnáâ= dÉcóduàÉ= ç= tómI= âtóêócÜ= śêçdâów= jęzóâçwócÜ= użyć= w= danÉà= ëótuacàáK= fnaczÉà= mówáącI= nadawca= âçmunáâatu= ëéçJ śêód= wëzóëtâácÜ= dçëtęénócÜ= ëtêuâtuê= wóbáÉêa= tÉI= âtóêÉ= àaâ= naàdçâładnáÉà= á= àaâ= naàbaêdzáÉà=ÉâçnçmácznáÉ=EtàK=éêzó=mánámaänóm=wóëáłâu=zwáązanóm=z=âçnëtêuâJ càą=á=wóéçwáÉdzÉnáÉm=zdanáaF=zçbêazuàą=tçI=cç=cÜcÉ=éêzÉâazaćK=caâtI=żÉ=znaczÉJ náÉ= àÉdnçëtÉâ= ëómbçäácznócÜ=éêzóàętÉ= àÉët=éêzÉz= âçnwÉncàę=àęzóâçwą=zaéÉwnáa= zêçzumáÉnáÉ= âçmunáâatu= éêzÉz= çdbáçêcęK= hçnwÉncàa= àęzóâçwa= náÉ= çznacza= zatÉm= éêzómuëu= ëtçëçwanáa= danÉà= ëtêuâtuêó= w= çâêÉśäçnÉà= ëótuacàáK= mçznanáÉ= âçnwÉncàá=tç=éçznanáÉ=znaczÉnáa=àaâáÉ=éêzÉâazówanÉ=àÉët=éêzÉz=daną=ëtêuâtuêęX= tóm=ëamómI=dócÜçtçmáa=éçéêawnÉLnáÉéçéêawnÉ=utçżëamáçna=zçëtaàÉ=z=éçdzáaJ łÉm=na=çdéçwáÉdnáÉLnáÉçdéçwáÉdnáÉ=w=danóm=aâcáÉ=mçwnómK= oÉaëumuàącW=dwáÉ=zaëadnáczÉ=ánnçwacàÉ=àaâáÉ=àęzóâçznawëtwç=âçgnátówJ nÉ=mçżÉ=wéêçwadzáć=dç=nauczanáa=gêamatóâá=éçäÉgaàą=naW== NF zwêócÉnáu=uwagá=na=znaczÉnáÉ=danÉà=ëtêuâtuêóI== OF zwáęâëzÉnáu= náÉzaäÉżnçścá= ucznáów= w= wóbçêzÉ= śêçdâów= àęzóâçwócÜ= çdéçwáÉdnácÜ=dç=éêzÉâazówanÉgç=znaczÉnáaK==

N=qÉêmánu=„àęzóâçznawëtwç=âçgnátównÉ”=çznaczaàącÉgç=éêąd=w=àęzóâçznawëtwáÉ=zaéçJ

czątâçwanó= éêzÉz= oK=iangacâÉêaI= gK=iaâçffaX=mK= gçÜnëçnaX= jK= qaóäçêa= náÉ= naäÉżó= utçżJ ëamáać=z=âçgnátówázmÉm=kK=`Üçmëâó’ÉgçK=

209


AgnáÉëzâa=hêóäJjaêâÉfâa

PK gęzókoznawstwo kognitówne w klasie – wdrożenie koncepcji fëtnáÉàÉ= ëzÉêÉg= badań= á= çéêacçwań= EaáêvÉn=NVUSI= qaóäçê= NVVPI= quêÉwácz=OMMMI= iÉwandçwëâaJqçmaëzczóâ= á= quêÉwácz= OMMOI= oudzâaJlëtón= OMMPI= AcÜaêd= á= káÉmÉáÉê= OMMQF= nad= éÉdagçgácznómá= áméäáâacàamá= mçdÉäu= âçgnátównÉgçI= w= âtóêócÜ=na= éçdëtawáÉ=tÉçêáá= á=anaäázó=àęzóâçznawczÉà=wócáąga=ëáę=wnáçëâá= dçtóJ czącÉ=dódaâtóâáK=`çêaz=wáęcÉà=éçdàętócÜ=zçëtaàÉ=taâżÉ=éêçàÉâtów=Ehuêtóâa=OMMNX= aáêvÉnI=OMMNI=_áÉäaâ=OMMTFI=âtóêÉ=çwÉ=áméäáâacàÉ=çêaz=éçwëtałÉ=na=ácÜ=éçdëtaJ wáÉ=gêamatóâá=á=ánnÉ=matÉêáałó=éÉdagçgácznÉ=éêóbuàą=wdêçżyć=w=éêaâtóâęI=cÜçć= êzadâç=ëą=çnÉ=fçêmaänómá=ÉâëéÉêómÉntamá=daàącómá=ëtatóëtócznáÉ=wáaêógçdnÉ=á= êzÉtÉänÉ=wónáâáK=qaâżÉ=náżÉà=zaéêÉzÉntçwanó=éêçàÉât=dçtóczącó=nauczanáa=éêzÉJ dámâów= bół= zaâêçàçnóm= na= małą= ëâaäę= éáäçtażçwóm= badanáÉm= èuaëáJ ÉâëéÉêómÉntaänómI= âtóêÉgç= cÉäÉm= bółç= éçêównanáÉ= ÉfÉâtównçścá= êÉguł= âçgnáJ tównócÜ=z=êÉgułamáI=âtóêÉ=zwóâäÉ=éêzÉdëtawáanÉ=ëą=w=éçdêęcznáâacÜK== = PKNK rczestnicó i procedura t=badanáu=wzáęłç=udzáał=PS=ucznáów=éáÉêwëzÉà=âäaëó=äácÉumI=âtóêzó=znaäá=àęzóâ= angáÉäëâá=na=éçzáçmáÉ=śêÉdnáçzaawanëçwanóm=E_NFK=rcznáçwáÉ=bóäá=aäfabÉtóczJ náÉ=éçdzáÉäÉná=na=dwáÉ=gêuéóI=a=éçnáÉważ=badanáÉ=máałç=máÉàëcÉ=w=têaâcáÉ=zaàęć= w= ëzâçäÉI= náÉ= bółç=mçżäáwçścá= äçëçwÉgç=dçbçêu= badanócÜK= mçnadtçI= náÉâtóêzó= ucznáçwáÉ=náÉ=bóäá=çbÉcná=na=wëzóëtâácÜ=éáęcáu=äÉâcàacÜ=w=ëÉëàáK=gaâ=éçâazał=tÉët= éêzÉd= badanáÉmI= éçmáędzó= gêuéamá= náÉ= bółç= áëtçtnócÜ= êóżnác= w= éçéêawnçścá= ëtçëçwanáa=éêzÉdámâów=EzçbK=qabÉäa=NF=−=wónáâá=çbódwu=gêué=bółó=éçêównóJ waänÉ= Et=Z=NIQVX= é=[=MIMRFK= qÉët= éçäÉgał= na=uzuéÉłnáÉnáu= SP=äuâ= w=têzÉcÜ=tÉâJ ëtacÜ=çdéçwáÉdnám=éêzÉdámâáÉm=tÜÉI=aI=an=äub=‘−’=Ebêaâ=éêzÉdámâaFK= hażda=z=gêué=wzáęła=udzáał=w=éáęcáu=QR=mánutçwócÜ=äÉâcàacÜI=âtóêócÜ=cÉJ äÉm= bółç= éçznanáÉ= êÉguł= á= ćwáczÉnáÉ= éçéêawnÉgç= ëtçëçwanáa= éêzÉdámâówK= rcznáçm=w=gêuéáÉ=tzwK=têadócóànÉà=éêzÉâazówanÉ=bółó=zaëadó=użówanáa=a=á=tÜÉI= àaâáÉ= zwóâäÉ= zawáÉêaàą= gêamatóâá= éÉdagçgácznÉ= Eéêzóâładó= éaêz= éâtK= NFK= `ÉäÉm= ánëtêuâcàá= w= gêuéáÉ= âçgnátównÉà= bółç= éêzÉdëtawáÉnáÉ= ucznáçm= znaczÉnáa= éêzÉJ dámâów=çêaz=éçdâêÉśäÉnáÉ=êóżnác=w=wóêażanÉà= têÉścáI= gdó=użótó=zçëtaàÉ= éêzÉdáJ mÉâ=çâêÉśäçnó=äub=náÉçâêÉśäçnó=Eéêzóâładó=êÉguł=w=hêóäJjaêâÉfâa=OMMSFK= t=çbódwu=gêuéacÜ=êÉgułó=áäuëtêçwanÉ=bóła=taâámá=ëamómá=éêzóâładamá=á=taJ âáÉ=ëamÉ=tÉâëtó=użótÉ=zçëtałó=dç=ćwáczÉńK=ĆwáczÉnáa=éçäÉgałó=głównáÉ=na=wóéÉłnáaJ náu= äuâI= tłumaczÉnáuI= częścáçwÉà= êÉâçnëtêuâcàá= tÉâëtuI= wóêóżnáanáu= éêzÉdámâów= w= czótanóm=äub=ëłucÜanóm=tÉâścáÉK=wwóâäÉ=zadanáa=wómagałó=mnáÉàëzÉà=äub=wáęâëzÉà= uwagá=a=częëtç=śwáadçmÉà=aéäáâacàá=êÉguł=gêamatócznócÜK=waêaz=éç=zaâçńczÉnáu=ëÉëàá= éêzÉéêçwadzçnó=zçëtał=tÉëtI=âtóêó=badał=użócáÉ=éêzÉdámâów=w=âçntÉâëtacÜ=éçdçbJ nócÜ=dç=tócÜ=w=tÉścáÉ=éêzÉd=badanáÉmK=máęć=tógçdná=éç=tóm=tÉścáÉ=ucznáçwáÉ=éçéêçJ ëzÉná=zçëtaäá=EbÉz=wczÉśnáÉàëzÉà=zaéçwáÉdzáF=ç=àÉgç=éçnçwnÉ=wóéÉłnáÉnáÉK== mçnáÉważ= wëzóëtâáÉ= éáęć= äÉâcàá= w= ëÉëàá= çdbółç= ëáę= w= éêzÉcáągu= tógçdnáaI= mçżäáwÉ=bółçI=żÉ=na=wónáâá=tÉëtów=éêzÉd=á=éç=badanáu=wéłónáÉ=faât=éçnçwnÉgç=

2N0


„A”=á=„tÜÉ”=däa=ucznáów=z=wóçbêaźnáą=–=ÉfÉâtó=zaëtçëçwanáa=gêamatóâá=âçgnátównÉà=…

êçzwáązówanáa=tÉgç=ëamÉgç=tÉëtuK=aäatÉgç=dç=zmáÉêzÉnáa=éçéêawnçścá=ëtçëçwaJ náa= éêzÉdámâów= éêzÉd= á= éç= äÉâcàacÜ= zaëtçëçwanç= tÉëtó= êóżnÉK= Abó= zaéÉwnáć= éçêównówaänçść= tÉëtówI= tÉâëtó= dç= zadań= zçëtałó= taâ= dçbêanÉI= abó= äáczba= äuâ= tÉëtuàąca= danÉ= użócáÉ= éêzÉdámâa= bóła= zbäáżçnaK= qÉët= çdêçczçnó= w= czaëáÉ= bół= ádÉntócznó=z=tÉëtÉm=éç=äÉâcàacÜK== PKOK tóniki fäçść= éunâtów= EśêÉdnáa= á= mÉdáana= gêuéóF=uzóëâana= éêzÉz= ucznáów= na= éçëzczÉJ góänócÜ= tÉëtacÜ= zçëtała= éêzÉdëtawáçna= w= qabÉäá= NK= mçnáÉważ= wónáâá= tÉëtów= éêzÉd=á=bÉzéçśêÉdnáç=éç=badanáu=zaêównç=w=gêuéáÉ=âçgnátównÉà=àaâ=á=têadócóànÉà= wóâazówałó= êçzâład= nçêmaänóI= éêzÉéêçwadzçnç= cztÉêó= tÉëtó= t= ëtudÉnta= w= cÉäu= zbadanáa=áëtçtnçścá=êóżnác=éçmáędzó=gêuéamáK=lbäáczÉnáa=ëtatóëtócznÉ=wóâçnanÉ= za=éçmçcą=éêçgêamu=pqAqfpqf`A=U=wóâazałóW== áF bêaâ= áëtçtnócÜ= êóżnác= éçmáędzó= gêuéamá= na= tÉścáÉ= éêzÉd= äÉâcàamá= Et= Z= NIQVX=éZ=MINQFI= ááF bêaâ= áëtçtnócÜ= êóżnác= éçmáędzó= gêuéamá= na= tÉścáÉ= bÉzéçśêÉdnáç= éç= äÉâcàacÜ=EtZ=JNIUSX=éZ=MITPRFI= áááF áëtçtną= êóżnácę= éçmáędzó= tÉëtÉm= éêzÉd= á= bÉzéçśêÉdnáç= éç= äÉâcàacÜ= w= gêuéáÉ=têadócóànÉà=tZ=PIQRX=éZ=MIMMNTFI= ávF áëtçtną= êóżnácę= éçmáędzó= tÉëtamá= éêzÉd= á= bÉzéçśêÉdnáç= éç= äÉâcàacÜ= w= gêuéáÉ=âçgnátównÉà=EtZ=QIOQX=éZ=MIMMOUFK= tónáâá=tÉëtów=çdêçczçnócÜ=w= çbódwu=gêuéacÜ=náÉ=bółó= êçzłożçnÉ= nçêJ maänáÉI=däatÉgç=dç=éçêównanáa=êóżnác=máędzó=gêuéamá=zaëtçëçwanó=zçëtał=náÉJ éaêamÉtêócznó= tÉët= jannJtÜátnÉó’aI= âtóêó= wóâazał= áëtçtną= êóżnácę= éçmáędzó= gêuéamá=Ew=Z=JPISNI=é=Z=MIMMMPFK== =

= =

dêuéa= hçgnátówna= R4IR RNIV= SIQ=

qêadócóàna= RMIR QUIS= UIN=

qÉët=éêzÉd=äÉâcàamá=

X Z= j=Z= p=Z=

qÉët=éç=äÉâcàacÜ=

X Z=

SVIP TPIN= NMIU=

SNIU SNIT= NMIM=

X Z=

SMIP SRIV= NQIR=

4MIM PTIV= NMIN=

j=Z= p=Z= qÉët=çdêçczçnó=w=czaëáÉ=

j=Z= p=Z= =

qabÉäa=NW=tónáâá=tÉëtów=éêzÉd=á=éç=badanáu=çêaz=tÉëtu=çdêçczçnÉgç=EśêÉdnáaI=mÉdáanaI= çdcÜóäÉnáÉ=ëtandaêdçwÉFK=

=

2NN


AgnáÉëzâa=hêóäJjaêâÉfâa 80 T0 60 50 drupa Tradycyjna

40

drupa Kognitywna

30 20 10 0 1

2

3

=

tóâêÉë=NW=tónáâá=tÉëtów=EśêÉdnáa=gêuéóFW=N=–=tÉët=éêzÉd=äÉâcàamáI=O=–=tÉët=éç=äÉâcàacÜI=P= –=tÉët=çdêçczçnó=w=czaëáÉK=

= PKPK Analiza ilościowa i jakościowa wóników gaâ=wëâazuàą=uzóëâanÉ=danÉI=mÉtçdó=nauczanáa=éêzÉdámâów=w=çbódwu=gêuéacÜ= éêzóczónáłó=ëáę=dç=znaczącÉgç=zwáęâëzÉnáa=éçéêawnçścá=bÉzéçśêÉdnáç=éç=éêzÉJ éêçwadzçnócÜ=äÉâcàacÜK=mçnáÉważ=ëéçëób=tÉëtçwanáa=zaëtçëçwanó=w=nánáÉàëzóm= éêçàÉâcáÉ= náÉ= éçzwaäa= na= àÉdnçznacznÉ= çâêÉśäÉnáÉI= czó= ucznáçwáÉ= êçzwáązuàąc= tÉëtó=éçëługáwaäá=ëáę=wáÉdzą=utaàçną=EangK=iméäicit=ânçwäÉdgÉF=czó=wáÉdzą=uśwáadçJ máçną=EangK= Éxéäicit= ânçwäÉdgÉFI=naäÉżó=éêzóàąć=têzó=mçżäáwçścáW=áF=ucznáçwáÉ=êçzJ wáązówaäá=tÉëtó=autçmatócznáÉI=bÉz=éçwçłówanáa=ëáę=na=êÉgułóI=tzn=użówaäá=wáÉJ dzó= utaàçnÉàI= ááF= ucznáçwáÉ= éçwçłówaäá= ëáę= na= znanÉ= ëçbáÉ= êÉgułó= gêamatócznÉI= tznK=użówaäá=wáÉdzó=uśwáadçmáçnÉàI=áááF=ucznáçwáÉ=użówaäá=zaêównç=wáÉdzó=utaJ àçnÉà=àaâ=á=uśwáadçmáçnÉàK== tÉdług= bçgatÉà= äátÉêatuêó= dçtóczącÉà= éêzóëwaàanáa= àęzóâów= çbcócÜ= EjciJ augÜäán=NVVMI=pcÜmádt=NVVPX=bääáë=OMMOI=bääáë=OMMRFI=êçzwóà=wáÉdzó=utaàçnÉà=zwáąJ zanó=àÉët=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=z=łatwáÉàëzóm=á=ëzóbëzóm=éêzÉtwaêzanáÉm=danÉà=ëtêuâJ tuêóI=âtóêÉ=zwóâäÉ=àÉët=wónáâáÉm=áF=częëtÉgç=âçntaâtu= z=daną=ëtêuâtuêą=EfêaząF=ááF= zwêócÉnáa= uwagá= na= daną= ëtêuâtuêę= áááF= zántÉênaäázçwanáa= êÉgułó= EêçzumáanÉgç= taâżÉ=àaâç=zautçmatózçwanáÉ=àÉà=ëtçëçwanáaFK=watÉmI=àÉśäá=ucznáçwáÉ=ëtçëçwaäá=w= êçzwáązówanáu= tÉëtu= wáÉdzę= utaàçną= á= tç=właśnáÉ=àÉà= êçzëzÉêzÉnáÉ= bółç= çdéçwáÉJ dzáaänÉ= za= zwáęâëzçną= éçéêawnçśćI= tç= uzóëâanócÜ= wónáâów= náÉ= mçżna= àÉdnçJ znacznáÉ=éêzóéáëać=wółącznáÉ=têÉścá=éêzÉdëtawáçnócÜ=êÉgułI=gdóż=wádçcznó=éçëtęé= mçżÉ=bóć=êÉzuätatÉmW=áF=ëâuéáÉnáa=uwagá=ucznáów=na=danÉà=ëtêuâtuêzÉI=äubLçêaz=ááF= zaëtçëçwanáa= tÉcÜnáâ= nauczanáa= mámçwçänÉgçI= taâácÜ=àaâ= inéut=fäççdI=inéut= ÉnÜancÉJ mÉntI= áááF= zwáęâëzçnÉà= áäçścá= éêaâtóâá= w= ëtçëçwanáu= éêzÉdámâówK= kaäÉżó= zatÉm= éêzóàąćI=żÉ=wádçcznÉ=éçäÉéëzÉnáÉ=éçéêawnçścá=w=çbódwu=gêuéacÜ=mçżÉI=aäÉ=náÉ= muëá= dçwçdzáćI= zÉ= çbódwa= ëéçëçbó= éêzÉdëtawáanáa= éêzÉdámâów= −= têadócóànó= á=

2N2


„A”=á=„tÜÉ”=däa=ucznáów=z=wóçbêaźnáą=–=ÉfÉâtó=zaëtçëçwanáa=gêamatóâá=âçgnátównÉà=…

âçgnátównó=−=éêzóczónáaàą=ëáę=dç=éçëtęéu=w=naucÉI=âtóêó=mçżÉ=bóć=éêzóéáëanó=náÉ= tóäÉ=têÉścá=êÉgułI=cç=ánnóm=tÉcÜnáâçm=nauczanáa=zaëtçëçwanóm=w=têaâcáÉ=äÉâcàáK== oçzwáązanáÉ= çéáëanÉà= wóżÉà= dwuznacznçścá= w= ántÉêéêÉtacàá= wónáâów= mçżna= znaäÉźć= anaäázuàąc= danÉ= uzóëâanÉ= na= tÉścáÉ= çdêçczçnóm= w= czaëáÉK= gaâ= wádać=na=tóâêÉëáÉ=NI=çbódwáÉ=gêuéó=znaczącç=êóżnáą=ëáę=çd=ëáÉbáÉK=mçdczaë=gdó= gêuéa=âçgnátówna=utêzómała=dçść=wóëçâá=śêÉdná=wónáâ=E X Z=SMIPFI=éçéêawnçść= w= gêuéáÉ= têadócóànÉà= ëéadła= dç= X Z= QMK= qa= áëtçtna= êóżnáca= mçżÉ= wëâazówaćI= éêzó=założÉnáuI=żÉ=gêuéó=ëą=éçêównówaänÉ=á=żÉ=żadÉn=ánnó=czónnáâ=náÉ=wéłónął= na =wónáâáI =żÉ =tçI =cç =bółç =wëéóänÉ =w =nauczanáu =çbódwu =gêué =EtàK =tÉcÜnáâá =naJ uczanáa= mámçwçänÉgçI= ćwáczÉnáa= çêaz= zwáęâëzÉnáÉ=śwáadçmçścá= gêamatócznÉàF= náÉ= bółç= çdéçwáÉdzáaänÉ= za= wzêçët= éçéêawnçścá= na= tÉëtacÜ= bÉzéçśêÉdnáç= éç= äÉâcàacÜK=ddóbó=bçwáÉm=taâ=bółçI=naäÉżałçbó=çczÉâáwać=éçêównówaänócÜ=wónáJ âów=na=tÉścáÉ=çdêçczçnómK=t=zwáązâu=z=éçwóżëzómI=mçżna=wóëunąć=ÜáéçtÉzęI= żÉ=czónnáâáÉmI=âtóêó=wéłónął=na=éçéêawnçść=ëtçëçwanáa=éêzÉdámâów=na=tÉścáÉ= çdêçczçnóm=bółç=tçI=cç=êóżnácçwałç=nauczanáÉ=w= çbódwu=gêuéacÜI=czóäá=têÉść= éêzÉdëtawáanócÜ=êÉgułK= kaäÉżó=àÉdnaâ= çdnçtçwaćI=żÉ=w=gêuéáÉ=âçgnátównÉà= wónáâá= tÉëtu=çdêçczçJ nÉgçI=cÜçć=dçść=wóëçâáÉI=náÉ=êóżnáłó=ëáę=áëtçtnáÉ=çd=wónáâów=uzóëâanócÜ=na=tÉścáÉ= éêzÉd=äÉâcàamá=EwZMIVOX=éZMIPRRFI=cç=wëâazuàÉI=żÉ=äÉâcàÉ=náÉ=máałó=długçfaäçwÉgç= ÉfÉâtu=w=éçëtacá=utêzómuàącÉà=ëáę=na=áëtçtnóm=éçzáçmáÉ=zwáęâëzçnÉà=éçéêawnçścáK= katçmáaët=w=gêuéáÉ=têadócóànÉà=wónáâá=tÉëtu=çdêçczçnÉgç=êóżnáłó=ëáę=znaczącç=çd= wónáâów=uzóëâanócÜ=na=tÉścáÉ=éêzÉd=äÉâcàamá=Ew=Z=JPIUVX=é=Z=MIMMMVFI=cç=çznaczaI= żÉ=gêuéa=têadócóàna=znaczącç=éçgçêëzóła=ëáę=w=éçéêawnóm=użócáu=éêzÉdámâówK== gÉżÉäá=wónáâá=uzóëâanÉ=na=tÉścáÉ=çdêçczçnóm=éêzóéáëzÉmó=zmáÉnnÉà=náÉzaäÉżJ nÉàI=czóäá=têÉścá=çmawáanócÜ=êÉgułI=tç=mçżna=wóënuć=wnáçëÉâI=żÉ=âçgnátównÉ=éêzÉdJ ëtawáÉnáÉ=éêzÉdámâów=náÉ=ma=áëtçtnÉgç=wéłówu=na=têwałÉ=zwáęâëzÉnáÉ=éçéêawnçścá= użówanáa= tÉà= ëtêuâtuêóK= waéçznanáÉ= ëáę= z= têÉścáą= zaëad= âçgnátównócÜ= éçmçgłç= ucznáçm= tóäâç= bÉzéçśêÉdnáç= éç= äÉâcàacÜI= gdó= éêawdçéçdçbnáÉ= êÉgułó= bółó= éêzÉz= ëtudÉntów= éamáętanÉ= á= ëtçëçwanÉ= w= têaâcáÉ= êçzwáązówanáa= tÉëtuK= mç= éáęcáu= tógçJ dnáacÜ=çd=zaâçńczÉnáa=ëÉëàá=ucznáçwáÉ=naàéêawdçéçdçbnáÉà=zaéçmnáÉäá=á=náÉ=ëtçëçJ waäá= àuż= éçznanócÜ= êÉgułK= gÉśäá= założómóI= żÉ= ucznáçwáÉ= w= têaâcáÉ= êçzwáązówanáa= tÉëtu=çdêçczçnÉgç=éçëługáwaäá=ëáę=tóäâç=wáÉdzą=utaàçnąI=tç=mçżna=taâżÉ=ëtwáÉêdzáćI= żÉ=nabóta=wáÉdza=mÉtaàęzóâçwa=náÉ=máała=wéłówu=na=wáÉdzę=utaàçnąK= fntÉêÉëuàącóm=wódaàÉ= ëáę=faâtI=żÉ=äÉâcàÉ=w=gêuéáÉ=têadócóànÉà= éêzóczónáłó= ëáę=dç=ëéadâu=éçéêawnçścá= gêamatócznÉàK=fëtnáÉàÉ=âáäâa=ëéçëçbów=wótłumaczÉJ náa=taâáÉgç=wónáâuK=gÉdną=z=nácÜ=àÉët=mçżäáwçść=wóëtąéáÉnáa=cÜwáäçwÉgç=ëéadâu= éçéêawnçścá=będącÉgç=àÉdnóm=z=natuêaänócÜ=Étaéów=éçëtęéuI=âtóêó=częëtç=cÜaJ êaâtÉêózuàÉ=ëáę=éçzçênóm=éçgçêëzÉnáÉm=báÉgłoścá= EtzwK= rJsÜaéÉd= grçwtÜFK=wàawáJ ëâç=tç=tłumaczçnÉ=àÉët=éêçcÉëamá=êÉëtêuâtuêózacàá=wáÉdzó=–=nagêçmadzçnó=maJ tÉêáał= àęzóâçwó= àÉët= anaäázçwanó= á= âatÉgçêózçwanó= w= nçwó= ëéçëóbI= cç= częëtç= wáążÉ= ëáę= z= błędamá= wóéłówaàącómá= néK= z= nadmáÉênÉgç= uçgóänáÉnáaK= mçnáÉważ= êÉëtêuâtuêózacàa= matÉêáału= àęzóâçwÉgç= éêçwadzá= dç= éçéêawó= báÉgłoścáI= mçżna= wóëunąć=ÜáéçtÉzęI=żÉ=ëéadÉâ=éçéêawnçścá=w=gêuéáÉ=têadócóànÉà=mógł=bóć=tóäâç=

2NP


AgnáÉëzâa=hêóäJjaêâÉfâa

cÜwáäçwóm=éçgçêëzÉnáÉm=éêçwadzącóm=w=çëtatÉcznóm=êçzêacÜunâu=dç=éçëtęJ éuK=mçwóżëza=ántÉêéêÉtacàa=náÉ=dawałabó=àÉdnaâ=çdéçwáÉdzá=na=éótanáÉ=däaczÉgç= ëéadÉâ=éçéêawnçścá=náÉ=éçàawáł=ëáę=w=gêuéáÉ=âçgnátównÉàK= aêugáÉI= całâçwácáÉ= çdmáÉnnÉ= çd= éáÉêwëzÉgçI= wóàaśnáÉnáÉ= çbnáżçnÉà= éçJ éêawnçścá= w=gêuéáÉ=têadócóànÉà= mçżna=çéêzÉć=na=wónáâacÜ=ánnÉgç=badanáa=dçJ tóczącÉgç= éçéêawnÉgç= ëtçëçwanáa= éêzÉdámâów= EhêóäJjaêâÉfâa= OMMTFI= âtóêÉ= wëâazuàÉI=żÉ=błędó=wÉ=właścáwóm=ëtçëçwanáu=angáÉäëâácÜ=éêzÉdámâów=mçgą=bóć= ëéçwçdçwanÉ= ëamómá= êÉgułamá= gêamatócznómá= EtêadócóànómáFI= âtóêÉ= ëą= nçtçJ êócznáÉ=móäçnÉI=nadmáÉênáÉ=uçgóänáanÉ=á=łatwç=zaéçmánanÉK=gÉët=zatÉm=mçżäáwÉI= żÉ=ucznáçwáÉI=cÜcąc=ëtçëçwać=ëáę=dç=êÉguł=zaéçznanócÜ=w=têaâcáÉ=badanáaI=éçäÉJ gaäá= na= wáÉdzó= uśwáadçmáçnÉà= na= tÉścáÉ= çdêçczçnóm= Eá= na= tÉścáÉ= bÉzéçśêÉdnáç= éç=äÉâcàacÜF=w=wáęâëzÉà=máÉêzÉ=náż=na=tÉścáÉ=éêzÉd=äÉâcàamáI=gdzáÉ=éçëługáwaäá=ëáę= głównáÉ= wáÉdzą= utaàçnąK= t= êÉzuätacáÉI= êÉgułóI= âtóêÉ= na= tÉścáÉ= bÉzéçśêÉdnáç= éç= äÉâcàacÜ= bółó= dçbêzÉ= éamáętanÉ= á= właścáwáÉ= ëtçëçwanÉI= uäÉgłó= częścáçwÉmu= zaéçmnáÉnáu= äub=zçëtałó=móänáÉ=çdtwçêzçnÉ=na= tÉścáÉ=çdêçczçnómK=t= éçêówJ nanáu= z= áëtçtnáÉ= äÉéëzómá= wónáâamá= gêuéó= âçgnátównÉàI= zaéêÉzÉntçwana= ántÉêJ éêÉtacàa=çznaczałabóI=żÉ=êÉgułó=âçgnátównÉ=maàą=tę=wóżëzçść=nad=têadócóànómá= żÉ=náÉ=ëą=taâ=łatwç=móäçnÉ=á=błędnáÉ=ëtçëçwanÉK== qêzÉcáą=mçżäáwçść=àaâą=naäÉżó=wzáąć=éçd=uwagę=éêzó=ántÉêéêÉtacàá=wónáâów= àÉët= wéłów= ánnÉgç=czónnáâa=äub= czónnáâówK= gaâ= zçëtałç=wëéçmnáanÉ= w= éunâcáÉ= PKNI=çbódwáÉ=gêuéó=ucznáów=bółó=éçdçbnÉ=éçd=wzgäędÉm=báÉgłoścá=á=dçśwáadczÉJ náa=w=naucÉK=gÉdnóm=z=czónnáâówI=âtóêó=mógł=wéłónąć=na=êóżnácÉ=máędzó=gêuéaJ máI= bółó= waêunâá= éçéêzÉdzaàącÉ= äub= maàącÉ= máÉàëcÉ= éç= tÉścáÉK= tëzóëtâáÉ= tÉëtó= á= äÉâcàÉ=w=têaâcáÉ=badanáa=máałó=máÉàëcÉ=éçdczaë=êÉguäaênócÜ=zaàęć=w=ëzâçäÉK=`ÜçJ cáaż=badanáa=éêzÉéêçwadzçnÉ=bółó=máędzó=gçdzáną=UKMM=a=NQKMMI=mçgłç=zdaêzóć= ëáę żÉ=àÉdna=z=gêué=éáëała= tÉët=na=ëwçàÉà= éáÉêwëzÉàI=a=dêuga= na= çëtatnáÉà=äÉâcàá=w= danóm=dnáuK=w=taâą=mçżäáwçścáą=zwáązanó=àÉët=faâtI=żÉ=ucznáçwáÉ=mçgäá=êóżnáć=ëáę= éçd=wzgäędÉm=zmęczÉnáa=fázócznÉgç=á=umóëłçwÉgç=a=taâżÉ=çbcáążÉnáa=zwáązanÉgç= z=tómI=cç=czÉâa=ácÜ=éç=tÉścáÉK= Anaäázuàąc=wónáâá=uzóëâanÉ=w=nánáÉàëzóm=badanáuI=waêtç=zwêócáć=ëzczÉgóäJ ną=uwagę=na=waêtçść=çdcÜóäÉnáa=ëtandaêdçwÉgç=w=çbódwu=gêuéacÜ=Eéatêz=qabÉäa= NFK= t= gêuéáÉ= âçgnátównÉà= waêtçść= çdcÜóäÉnáa= ëtandaêdçwÉgç= ëóëtÉmatócznáÉ= wzêaëta=z=tÉëtu=na=tÉëtI=çëáągaàąc=na=tÉścáÉ=çdêçczçnóm=waêtçść=éçnad=dwa=êazó= wóżëzą=náż=na=tÉścáÉ=éêzÉd=äÉâcàamáK=lznacza=tçI=żÉ=w=çbêębáÉ=tÉà=gêuéó=na=âçäÉàJ nócÜ=tÉëtacÜ=wzêaëtałç=zêóżnácçwanáÉ=çëáągnáętócÜ=wónáâówI=cç=z=âçäÉá=wëâazuàÉI= żÉ=êÉgułó=âçgnátównÉ=náÉ=wéłówałó=na=wzêçët=éçéêawnçścá=àÉdnaâçwç=u=wëzóëtJ âácÜ= badanócÜ= w= tÉà= gêuéáÉK= kaàéêawdçéçdçbnáÉà= çwç= zêóżnácçwanáÉ= mçżna= éêzóéáëać= cÉcÜçm= ándówáduaänóm= ucznáówK= pzczÉgóänáÉ= taâáÉ= aëéÉâtó= ëtóäu= éçJ znawczÉgç=á=ëtóäu=uczÉnáa=ëáę=àaâ= êÉfäÉâëóànçść=á=áméuäëównçśćI=zaäÉżnçść=á=náÉzaJ äÉżnçść= çd= éçäa= çêaz= głębçâçść= éêzÉtwaêzanáa= ánfçêmacàá= mçgą= éêÉdóëéçnçwać= uczącócÜ=ëáę=dç=mnáÉàëzÉà=äub=wáęâëzÉà=wêażäáwçścá=na=ánfçêmacàÉ=zawaêtÉ=w=êÉguJ łacÜ=âçgnátównócÜK=w=êacàá=tÉgçI=żÉ=gêamatóâa=âçgnátówna=çdwçłuàÉ=ëáę=dç=çgóäJ nócÜ=éçàęć=êÉéêÉzÉntçwanócÜ=w=êóżnócÜ=âçntÉâëtacÜ=éêzÉz=êóżnÉ=użócáa=tÉà=ëamÉà=

2N4


„A”=á=„tÜÉ”=däa=ucznáów=z=wóçbêaźnáą=–=ÉfÉâtó=zaëtçëçwanáa=gêamatóâá=âçgnátównÉà=…

fçêmóI= mçżna= éçdÉàêzÉwać żÉ= uczÉń= baêdzáÉà= ëâłçnnó= dç= ëóntÉzçwanáaI= éçêówJ nówanáaI=ëzuâanáa=éçwáązań=ánfçêmacàá=aâtuaänÉà=z=utêwaäçną=wáÉdzą=zóëâa=wáęcÉà= náż=uczÉń=baêdzáÉà=áméuäëównó=äub=uczÉń=éêÉfÉêuàącó=anaäátócznó=ëéçëób=uàmçwaJ náa= éçäa= danócÜK= lgêçmną= êçäę= çdgêówa= taâżÉ= mçtówacàa= –=ucznáçwáÉ= baêdzáÉà= zaántÉêÉëçwaná=àęzóâáÉm=á=gêamatóâąI=äub=éç=éêçëtu=angáÉäëâám=àaâç=éêzÉdmáçtÉm= ëzâçänómI= w= wáęâëzóm=ëtçénáu= á= wáęâëzóm= éêawdçéçdçbáÉńëtwÉm=ëâçêzóëtaàą=z= nçwócÜ=ánfçêmacàá=náż=ácÜ=mnáÉà=zaántÉêÉëçwaná=âçäÉdzóK== Abó=móc=dçâładnáÉà=çâêÉśäáć=êóżnácÉ=éçmáędzó=zaëtçëçwanómá=mÉtçdamá= nauczanáaI= zanaäázçwanç= zmáanó= w= éçéêawnçścá= użócáa= éçëzczÉgóänócÜ= éêzÉJ dámâówK= qabÉäa= O= éêzÉdëtawáa= éçéêawnçść= użócáa= aI= tÜÉ= çêaz= tzwK= éêzÉdámâa= zÉêçwÉgç= Ebêaâu= éêzÉdámâaF= w= çbódwu= gêuéacÜ= na= wëzóëtâácÜ= têzÉcÜ= tÉëtacÜK= t=cÉäu=ułatwáÉnáa=anaäázó=éçêównawczÉà=tÉëtu=éêzÉd= äÉâcàamá=z= tÉëtÉm=éç=äÉâJ càacÜ=EâtóêÉ=zawáÉêałó=ánną=äáczbę=äuâ=tÉëtuàącócÜ=użócáÉ=danÉgç=éêzÉdámâa=EnFFI= äáczba=éçéêawnócÜ=çdéçwáÉdzá=zçëtała=zamáÉnáçna=na=waêtçścá=éêçcÉntçwÉK= =

= qÉët=éêzÉd=äÉâcàamá=

qÉët=éç=äÉâcàacÜ=

qÉët=çdêçczçnó=w= czaëáÉ=

a EnZNNF= the =============================== EnZPOF= brak przedimka EnZNSF= a EnZNUF= the ================================ EnZOUF= brak przedimka EnZONF= a EnZNUF= the ================================ EnZOUF= brak przedimka EnZONF=

dêuéa= hçgnátówna= qêadócóàna= EBF= EBF= RTIN SMI4 RTIN

RSIN

PNIT

OMIS

S4IN

TMIO

UPIN

SRIT

RSIS

RMIM

RRI4

ROIO

TMIS

R4IN

ROIM

NOIO

=

qabÉäa=OW=ŚêÉdnáa=éçéêawnçść=użócáa=éçëzczÉgóänócÜ=éêzÉdámâów=EnZ=äáczba=äuâ=tÉëtuJ jąca=danÉ=użócáÉ=na=âażdóm=z=tÉëtówFK=

= gÉżÉäá= cÜçdzá= ç= użócáÉ= éêzÉdámâa= náÉçâêÉśäçnÉgçI= tç= zaêównç= w= gêuéáÉ= âçgnátównÉà=àaâ=á=têadócóànÉà=çbëÉêwuàÉ=ëáę=náÉznacznó=wzêçët=éçéêawnçścá=éçJ máędzó=tÉëtÉm=éêzÉd=á=tÉëtÉm=éç=äÉâcàacÜ=EçdéçwáÉdnáç=ç=T=á=VIU=éunâtów=éêçJ cÉntçwócÜFK=ka=tÉścáÉ=çdêçczçnóm=éçéêawnçść=w=gêuéáÉ=âçgnátównÉà=ëéadła=ç= TIU=éâtK=éêçcK=a=w=gêuéáÉ=têadócóànÉà=ç=NU=éâtK=éêçcKI=cç=wëâazuàÉI=żÉ=w=gêuéáÉ= âçgnátównÉà=wéłów=wáÉdzó=mÉtaàęzóâçwÉà=na=éçéêawnçść=bół=âêótâçtêwałó=á=éç=

2N5


AgnáÉëzâa=hêóäJjaêâÉfâa

éáęcáu= tógçdnáacÜ= çd= zaâçńczÉnáa= ëÉëàá= wêócáł= dç= éçzáçmu= éçczątâçwÉgçI= naJ tçmáaët= w= gêuéáÉ= têadócóànÉà= éçéêawnçść= ëéadła= w= ëtçëunâu= dç= śêÉdnáÉà= éçJ éêawnçścá=éçczątâçwÉà=ç=U=éâtK=éêçcK= mçéêawnçść= użócáa= éêzÉdámâa= çâêÉśäçnÉgç= wóêaźnáÉ= êóżnácuàÉ= gêuéóW= éçdczaë=gdó=na=tÉścáÉ=bÉzéçśêÉdnáç=éç=äÉâcàacÜ=éçéêawnçść=w=gêuéáÉ=têadócóàJ nÉà=wzêçëła=ç=VIS=éunâtów=éêçcÉntçwócÜI=a=w=gêuéáÉ=âçgnátównÉà=êóżnáca=máęJ dzó=tÉëtÉm=éêzÉd=a=tÉëtÉm=éç=äÉâcàacÜ=wónçëáła=aż=OS=éunâtów=éêçcÉntçwócÜK= ka=tÉścáÉ=çdêçczçnóm=çdnçtçwanç=ëéadÉâ=éçéêawnçścá= w=użócáu=tÜÉ=w=gêuéáÉ= âçgnátównÉà=ç=NOIR=a=w=gêuéáÉ=têadócóànÉà=ç=NNIS=éâtK=éêçcK=w=ëtçëunâu=dç=tÉëtu= bÉzéçśêÉdnáç=éç= äÉâcàacÜK= t=ëtçëunâu= dç= tÉëtu=éêzÉd= äÉâcàamáI=éçéêawnçść=w= użócáu=tÜÉ=na=tÉścáÉ=çdêçczçnóm=wzêçëła=w=gêuéáÉ=âçgnátównÉà=ç=NPIR=éâtK=éêçcKI= éçdczaë =gdó =w =gêuéáÉ =têadócóànÉà =naëtąéáł= ëéadÉâ =éçéêawnçścá =ç =O =éâtK =éêçcK = jçżna= zatÉm=wóënuć=wnáçëÉâI=żÉ=êÉgułó=użócáa= tÜÉ= çéaêtÉ=na=àęzóâçznawëtwáÉ= âçgnátównóm= éêzóczónáłó= ëáę= dç= znaczącÉgç= á= têwałÉgç= wzêçëtu= éçéêawnçścáK= oÉgułó=têadócóànáÉ=ëtçëçwanÉ=éêzónáçëłó=tóäâç=náÉwáÉäâá=á=âêótâçtêwałó=ÉfÉâtK= gÉżÉäá= cÜçdzá= ç= éêzóéadâá= náÉëtçëçwanáa= éêzÉdámâów= EêzÉczçwnáâá= náÉJ çâêÉśäçnÉ= w= äáczbáÉ= mnçgáÉàI= êzÉczçwnáâá= náÉéçäáczaänÉI= wóêażÉnáa= ádáçmatóczJ nÉFI=tç=mçżna=éçwáÉdzáÉćI=żÉ=nauczanáÉ=êÉguł=w=çbódwu=gêuéacÜ=ëéçwçdçwałç= znacznó =wzêçët =éçéêawnçścá =Eç =OQIV =éâtK =éêçcK =w =gêuéáÉ =âçgnátównÉà =á =ç =OVIQ = éâtK=éêçcK=w=gêuéáÉ=têadócóànÉàFK=wnamáÉnnÉ=ëą=àÉdnaâ=êóżnácÉ=w=têwałoścá=êÉzuäJ tatów= éçmáędzó= gêuéamá= –= éçdczaë= gdó= w= gêuéáÉ= âçgnátównÉà= éçéêawnçść= na= tÉścáÉ=çdêçczçnóm=ëéadła=ç=QIS=éâtK=éêçcK=w=ëtçëunâu=dç=tÉëtu=bÉzéçśêÉdnáç=éç= äÉâcàacÜI= w= gêuéáÉ=têadócóànÉà= çdnçtçwanç=ëéadÉâ= éçéêawnçścá= aż=ç= PTIU= éâtK= éêçcK=lznacza=tçI=żÉ=w=çëtatÉcznóm=êçzêacÜunâu=éçéêawnçść=w=gêuéáÉ=âçgnáJ tównÉà=wzêçëła=ç=OMIP=éâtK=éêçcK=a=w=gêuéáÉ=têadócóànÉà=ëéadła=ç=UIQ=éâtK=éêçcK= mçwóżëza= çbëÉêwacàa= ëugÉêuàÉI= żÉ= êÉgułó= dçtóczącÉ= éêzóéadâów= náÉużówanáa= éêzÉdámâówI= zaêównç= tÉ= têadócóànÉ= àaâ= á= âçgnátównÉI= éêzóczónáaàą= ëáę= dç= znaJ czącÉgç=wzêçëtu= éçéêawnçścáI= äÉcz= tóäâç=êÉgułó=âçgnátównÉ=éêçwadzą=dç=dłuJ gçfaäçwócÜ=zmáan=w=éçéêawnçścáK= kaäÉżó=àÉdnaâ=zwêócáć=uwagęI=żÉ=wóżÉà=zaéêÉzÉntçwanÉ=çbëÉêwacàÉ=mçgą= bóć=çbaêczçnÉ=błędÉm=zwáązanóm=z=tómI= żÉ=tÉëtó=éêzÉd= á= éç=äÉâcàacÜ=náÉ= bółó= ádÉntócznÉI= w= zwáązâu= z= czóm= náÉ= zawáÉêałó= tÉà= ëamÉà= äáczbó= użyć= á= êóżnáłó= ëáę= âçntÉâëtÉm=wóëtęéçwanáa=éçëzczÉgóänócÜ=éêzÉdámâówK=mçnáÉważ=w=éêzóéadâu= éêzÉdámâów= baêdzç= têudnç= àÉët= zaéêçàÉâtçwać= dwa= éçêównówaänÉ= tÉëtóI= w= éêzóëzłoścá=w=éçdçbnócÜ=éêçàÉâtacÜ=naäÉżałçbó=ëtçëçwać=tÉ=ëamÉ=tÉëtóI=éêóbuJ jąc=àÉdnçczÉśnáÉ=mánámaäázçwać=ÉfÉât=wéłówu=tÉëtu=na=wónáâá=éçéêzÉzW= NF wódłużÉnáÉ=çâêÉëu=éçmáędzó=tÉëtamáI= OF éçwëtêzómanáÉ= ëáę= çd= çdéçwáadanáa= na= ÉwÉntuaänÉ= éótanáa= ucznáów= dçtóczącÉ=éêawádłçwócÜ=çdéçwáÉdzáI= PF náÉużówanáÉ= w= têaâcáÉ= äÉâcàá= éêzóâładów= zawáÉêaàącócÜ= wóêażÉnáa= êzÉczçwnáâçwÉ=zawaêtÉ=w=tÉścáÉK=

2N6


„A”=á=„tÜÉ”=däa=ucznáów=z=wóçbêaźnáą=–=ÉfÉâtó=zaëtçëçwanáa=gêamatóâá=âçgnátównÉà=…

4K tnioski i uwagi końcowe kaàáëtçtnáÉàëzóm=wnáçëâáÉm=z=çéáëanócÜ=wóżÉà= badań=àÉët=faât=áëtnáÉnáa=êóżnácó= éçmáędzó= nauczanáÉm= gêamatóâá= za= éçmçcą= êÉguł= têadócóànócÜ= á= êÉguł= âçgnáJ tównócÜK= `Üçcáaż= nabóta= wáÉdza= mÉtaàęzóâçwa= éçzótównáÉ= wéłónęła= na= éçJ éêawnçść=w=çbódwu=gêuéacÜ=bÉzéçśêÉdnáç=éç=ëÉëàacÜ=äÉâcóànócÜI=êóżnÉ=bółó=àÉà= długçfaäçwÉ= ÉfÉâtóK= caâtI= żÉ= gêuéa= âçgnátówna=uzóëâała=na= tÉścáÉ= çdêçczçnóm= w=czaëáÉ=wónáâá=ç=wáÉäÉ=äÉéëzÉ=náż=gêuéa=têadócóàna=wëâazówać=mçżÉ=na=wáęâëzą= ëâutÉcznçść= êÉguł= âçgnátównócÜK= mçäÉéëzÉnáÉ= éçéêawnçścá= w= ëzczÉgóänçścá= dçtóczółç=éêzóéadâów=bêaâu=użócáa=éêzÉdámâaK== mçnáÉważ= zaéêÉzÉntçwanÉ= badanáÉ= máałç= cÜaêaâtÉê= éáäçtażçwóI= áëtçtną= âwÉëtáą=àÉët=çcÉna=á=wócáągnáÉcáÉ=wnáçëâów=dçtóczącócÜ=ëamÉgç=éêçàÉâtu=á=ëéçJ ëçbu=àÉgç=éêzÉéêçwadzÉnáa=Etóëçcâa=OMMMFK=mç=éáÉêwëzÉI=wódaàÉ=ëáęI=żÉ=çéáëóJ wanócÜ=wóżÉà=éêçbäÉmów=z=ántÉêéêÉtacàą=wónáâów=mçżna=bó=éç=częścá=unáânąćI= gdóbó= ëéçëób= tÉëtçwanáa= âçméÉtÉncàá= gêamatócznÉà= ucznáów= éçzwaäał= na= ëtwáÉêdzÉnáÉI=czó=éçëługuàą=ëáę=çná=wáÉdzą=utaàçną=czó=uśwáadçmáçnąK=gaâ=ëłuëzJ náÉ=zauważa=mawäaâ=EOMMVW=PVFI=ÉfÉâtównçść=nauczanáa=bÉzéçśêÉdnáÉgç=gêamaJ tóâá=éçwánna=bóć=çcÉnáana=na=éçdëtawáÉ=umáÉàętnçścá=zaëtçëçwanáa=danÉà=ëtêuâJ tuêó=w=âçmunáâacàáI=cç=z=âçäÉá=éçzwçäáłçbó=na=wócáągnáÉ=wnáçëâów=dçtóczącócÜ= ëtçénáa= àÉà= éêzóëwçàÉnáaK= gÉëtÉm= àÉdnaâ= zdanáaI= żÉ= w= çmawáanóm= éêzóéadâu= éêóba= taâáÉgç= éçmáaêu= náÉ= ëéÉłnáałóbó= âêótÉêáów= êzÉtÉänçścá= á= wáaêógçdnçścáK= aç=éçwóżëzÉgç=twáÉêdzÉnáa=ëâłanáa=mnáÉ=âáäâa=éêzÉëłanÉâI=âtóêÉ=éçzwçäę=ëçbáÉ= àÉdónáÉ= zaëógnaäázçwaćI= àaâç= żÉ= ácÜ= dçâładnáÉàëzÉ= çmówáÉnáÉ= wóâêacza= éçza= zaâêÉë=nánáÉàëzÉgç=aêtóâułuK== mç=éáÉêwëzÉI=zÉ=wzgäędu=na=natuêę=badanÉà=ëtêuâtuêóI=âtóêÉà=użócáÉ=àÉët=ścáJ śäÉ=zwáązanÉ=z=âçntÉâëtÉm=wóéçwáÉdzáI=náÉmçżäáwÉ=àÉët=dçâładnÉ=áäçścáçwÉ=á=àaâçJ ścáçwÉ= éçêównanáÉ= âçméÉtÉncàá= éêzÉd= á= éç= ántÉêwÉncàá= w= têaâcáÉ= ëéçntanácznÉà= wóéçwáÉdzá= badanÉgç= Eéatêz= éât= PKPFK= mç= dêugáÉI= êçzwóà= wáÉdzó= utaàçnÉà= àÉët= głównáÉ= ëéçwçdçwanó= éêaâtóâą= çêaz= EtÉçêÉtócznáÉF= ëamóm= zwêócÉnáÉm= uwagá= uczącÉgç=ëáę=na=daną=a=ëtêuâtuêę=Eéatêz=éâtK=PKPFI=däatÉgç=zaçbëÉêwçwanÉ=ÉwÉntuJ aänáÉ= éçäÉéëzÉnáÉ= éçéêawnçścá= náÉ= muëáałçbó= dçwçdzáć= wéłówu= wáÉdzó= uśwáaJ dçmáçnÉàK=mç=têzÉcáÉI=zadanáa=użówanÉ=dç=éçmáaêu=wáÉdzó=utaàçnÉà=taâáÉ=àaâ=çéçJ wáadanáÉ=á= tÉëtó=na=çcÉnę=éçéêawnçścá=wóâçnówanÉ=w= çâêÉśäçnócÜ=êamacÜ=czaJ ëçwócÜ=dçëtaêczaàą=êaczÉà=danócÜ=na=tÉmat=użócáa=wáÉdzó=zautçmatózçwanÉà=EéêçJ cÉduêaänÉàFI= âtóêa= mçżÉ= çdnçëáć= ëáę= dç=wáÉdzó= zaêównç=utaàçnÉà= àaâ=á= uśwáadçJ máçnÉà=Ebääáë=NVVPW=VQFK=t=âçńcuI=mçżna=éçddać=éçd=dóëâuëàę=zaëadnçść=twáÉêJ dzÉnáaI= żÉ= máaêą=ÉfÉâtównçścá= nauczanáa= bÉzéçśêÉdnáÉgç=àÉët= ëtçéáÉń=éêzóëwçàÉJ náaI= czóäá= éêzÉâëztałcÉnáa= mÉtaàęzóâçwÉà= wáÉdzó=uśwáadçmáçnÉà= w= àęzóâçwą=wáÉJ dzę=utaàçnąK=tÉdług=bçgatÉà=äátÉêatuêó=dçtóczącÉà=ëtêatÉgáá=uczÉnáa=á=éçêçzumáÉwaJ náa=ëáę=E`Üamçt=á=l’jaääÉó=NVVQF=uśwáadçmáçna=wáÉdza=mçżÉ=bóć=użótÉczna=däa= ucznáa=nawÉt=àÉśäá=náÉ=„zmáÉnáa”=ëáę=w=wáÉdzę=utaàçnąI=gdóż=użóta=śwáadçmáÉ=éçdJ czaë=mçnátçêçwanáa=właënÉà=wóéçwáÉdzá=éêzóczónáa=ëáę=dç=wáęâëzÉà=éçéêawnçścá=á= éêÉcózàáI=a=zatÉm=taâżÉ=dç=wáęâëzÉà=ÉfÉâtównçścá=danÉgç=aâtu=mçwnÉgçK==

2NT


AgnáÉëzâa=hêóäJjaêâÉfâa

hçäÉànóm= çgêanáczÉnáÉm= éêçàÉâtu= àÉët= àÉgç= èuaëáJÉâëéÉêómÉntaänó= éäanI= âtóêó=náÉ=éçzwaäa=na=zbót=ëzÉêçâáÉ=uçgóänáÉnáÉ=wónáâówK=w=àÉdnÉà=ëtêçnóI=éçëtuJ äçwać= mçżna= éêzÉéêçwadzÉnáÉ= w= éêzóëzłoścá= éêçàÉâtu= tóéçwç= ÉâëéÉêómÉntaäJ nÉgçI= éçêównuàącÉgç= âçêzóścá= éłónącÉ= z= wáÉdzó= mÉtaàęzóâçwÉà= têadócóànÉà= á= âçgnátównÉàK=_adanáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉ=na= çdéçwáÉdnáç=wáÉäâáÉà=éêóbcÉ=äçëçwç= dçbêanócÜ= badanócÜ= éçzwçäáłçbóI= éêzónaàmnáÉà= tÉçêÉtócznáÉI= na= uçgóänáanáÉ= wónáâów= á= wócáąganáÉ= wnáçëâów= éêzóczónçwçJëâutâçwócÜ= Ehçmçêçwëâa= NVUOFK= w= dêugáÉà= àÉdnaâ= ëtêçnó= waêtç= zauważyćI= żÉ= badanáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉI= cÜçć=ëéÉłnáałçbó=wómaganáa=badanáa=nauâçwÉgçI=mçgłóbó=éêçwadzáć=dç=wnáçJ ëâówI=âtóêÉ=faâtócznáÉ=náÉ=znaàdçwałóbó=çdzwáÉêcáÉdäÉnáa=w=êzÉczówáëtçścáI=czóäá= w=autÉntócznócÜ=âäaëacÜK=gÉët=taâ=däatÉgçI=żÉ=nałożçna=na=badanáÉ=ÉâëéÉêómÉnJ taänÉ=âçnáÉcznçść=wóÉäámánçwanáa=wëzóëtâácÜ=czónnáâów= zaâłócaàącócÜ=wéłów= zmáÉnnÉà=náÉzaäÉżnÉà=náÉ=àÉët=mçżäáwa=dç=çëáągnáęcáa=w=êzÉczówáëtócÜ=waêunâacÜ= nauczanáaI=a=zatÉm=–=éaêadçâëaänáÉ=–=mçżÉ=fałëzçwać=éêawdę=ç=êÉaänÉà=ÉfÉâtówJ nçścá= badanócÜ= mÉtçd= uczÉnáa= àęzóâów= çbcócÜK= t= âçntÉâścáÉ= éçwóżëzÉgçI= wódaàÉ=ëáęI=żÉ=ç=użótÉcznçścá=gêamatóâá=âçgnátównÉà=baêdzáÉà=náż=badanáa=ÉâëéÉJ êómÉntaänÉ=będzáÉ=śwáadczóć=àÉà=udanÉ=zaëtçëçwanáÉ=w=âäaëáÉK=

= BfBifldoAcfA AcÜaêdI=jK=á=pK=káÉmÉáÉê=EêÉdKF=OMMQK=`çgnitivÉ=iinguisticsI=pÉcçnd=ianguagÉ=AcèuisiJ tiçn=and=cçrÉign=ianguagÉ=qÉacÜingK=kÉw=vçêâW=jçutçn=dÉ=dêuótÉêK= _áÉäaâI=gK=OMMTK=„Aééäóáng=cçgnátávÉ=gêammaê=án=tÜÉ=cäaëëêççmW=tÉacÜáng=bngäáëÜ= éçëëÉëëávÉë”= EwF= jK= mawäaâ= EêÉdKF= bxéäçring= cçcus= çn= cçrm= in= ianguagÉ= qÉacÜing=EpéÉciaä=fssuÉ=çf=ptudiÉs=in=mÉdagçgó=and=cinÉ=ArtsFK=mçznańW=tódawJ náctwç=rnáwÉêëótÉtu=Adama=jácâáÉwáczaK=NNPJNPPK== l’jaääÉó=á= `ÜamçtI= AKrK= NVVMK= iÉarning= ptratÉgiÉs= in= pÉcçnd= ianguagÉ=AcèuisitiçnK= `ambêádgÉW=`ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK= aáêvÉnI =oK =NVUSK =„qçwaêdë =a =éÉdagçgácaä =bngäáëÜ =gêammaê”K =EwF =dK =iÉátnÉê = EêÉdKF= qÜÉ= bngäisÜ= oÉfÉrÉncÉ= drammarK= ianguagÉ= and= iinguisticsI= tritÉrs= and= oÉadÉrsK=qĆbángÉnW=káÉmÉóÉêK=UVJNMOK= aáêvÉnI=oK=OMMNK=„bngäáëÜ=éÜêaëaä=vÉêbëW=tÜÉçêó=and=dádactác=aééäácatáçn”K=EwF=j= jaêtán =mĆtzI =pK =káÉmÉáÉê =á =oK =aáêvÉn =EêÉdKF =AééäiÉd= `çgnitivÉ= iinguisticsK= _ÉêäánLkÉw=vçêâW=jçutçn=dÉ=dêuótÉêK=PJOTK= baëtwççdI= gK= OMMRK= lxfçrd= iÉarnÉrs’= drammarK=drammar= cindÉrK= lxfçêdW= lxfçêd= rnávÉêëátó=mêÉëëK= bääáëI= oK= NVVPK= „qÜÉ= ëtêuctuêaä= ëóääabuë= and= ëÉcçnd= äanguagÉ= acèuáëátáçn”K= qbJ pli=nuartÉräó=OTW=VNJNNPK== bääáëI= kK`K= OMMOK= „oÉfäÉctáçnë= çn= fêÉèuÉncó= ÉffÉctë= án= äanguagÉ= éêçcÉëëáng”K= ptudiÉs=in=pÉcçnd=ianguagÉ=Acèuisitiçn=OQW=OVTJPPVK= bääáëI=kK`K=OMMRK=„At=tÜÉ=ántÉêfacÉW=dónamác=ántÉêactáçnë=çf=Éxéäácát=and=áméäácát= äanguagÉ=ânçwäÉdgÉ”K=ptudiÉs=in=pÉcçnd=ianguagÉ=Acèuisitiçn=OTW=PMRJPROK=

2NU


„A”=á=„tÜÉ”=däa=ucznáów=z=wóçbêaźnáą=–=ÉfÉâtó=zaëtçëçwanáa=gêamatóâá=âçgnátównÉà=…

hçmçêçwëâaI= eK= NVUOK= jÉtçdó= badań= ÉméirócznócÜ= w= gäçttçdódaâtócÉK= taêëzawaW= mtkK== hêóäJjaêâÉfâaI=AK=OMMSK=„qÜÉ=ÉffÉctë=çf=aééäóáng=cçgnátávÉ=gêammaê=ántç=tÜÉ=tÉacÜJ áng= çf= bngäáëÜ= aêtácäÉë= tç= mçäáëÜ= äÉaênÉêë”K= EwF= bK= tátaäáëz= á= gK= iÉśnáÉwëâa= EêÉdKFW=ianguagÉ=and=idÉntitóW=bngäisÜ=and=AmÉrican=studiÉs=in=tÜÉ=agÉ=çf=gäçbaäisatiçnK= sçäK=OW=ianguagÉ=and=cuäturÉK=hêaâówW=gagáÉääçnáan=rnávÉêëátó=mêÉëëK=NMMJNNRK= hêóäJjaêâÉfâaI=AK=OMMTK=„eçw=dç=mçäáëÜ=äÉaênÉêë=uëÉ=bngäáëÜ=aêtácäÉë?=A=dáagnçëJ tác=ëtudó”K=EwF=mawäaâI=jK=EêÉdKF=bxéäçring=cçcus=çn=cçrm=in=ianguagÉ=qÉacÜingK= haäáëzJmçznańW=cacuätó=çf=mÉdagçgó=and=cánÉ=AêtëK=NPRJNRPK= huêtóâaI=AK=OMMNK=„qÉacÜáng=bngäáëÜ=éÜêaëaä=vÉêbëW=A=cçgnátávÉ=aééêçacÜ”K=EwF= jK=mĆtzI=pK=káÉmÉáÉê=á=oK=aáêvÉnI=EêÉdKF=AééäiÉd=`çgnitivÉ=iinguisticsK=_ÉêJ äánLkÉw=vçêâW=jçutçn=dÉ=dêuótÉêK=OVJRPK= iangacâÉêI=oK=NVUTK=cçundatiçns=çf=`çgnitivÉ=drammarW=sçä=fW=qÜÉçrÉticaä=mrÉrÉèuisitÉsK= ptanfçêdW=ptanfçêd=rnávÉêëátó=mêÉëëK= iÉwandçwëâaJqçmaëzczóâI= _K= á= hK= quêÉwácz= OMMOK= `çgnivÉ= iingusitcs= qçdaóK= cêanâfuêtLjaánW=mÉtÉê=iangK= jciaugÜäánI=_K=NVVMK=„oÉëtêuctuêáng”K=AééäiÉd=iinguistics=NNW=NNPJNOUK= juêéÜóI=dK=OMMQK=bngäisÜ=drammar=in=rsÉK=`ambêádgÉW=`ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK= kçêêáëI =gK =jKI =á =lêtÉgaI =iK =OMMMK =„bffÉctávÉnÉëë =çf =iO =ánëtêuctáçnW =A =êÉëÉaêcÜ = ëóntÜÉëáë=and=èuantátatávÉ=mÉtaJanaäóëáë”K=ianguagÉ=iÉarning=RMW=QNTJROUK= mawäaâI=jK=OMMVK=„kauczanáÉ=gêamatóâá=àęzóâa=çbcÉgç=–=âáÉêunâá=á=mÉtçdó=baJ dań”=kÉçfiäçäçg=POW=PPJQUK= mÉêduÉI= `K= EêÉdKF= NVVPK= Aduät= äanguagÉ= acèuisitiçnW= `rçssäinguistic= éÉrséÉctivÉsK= kÉw= vçêâW=`ambêádgÉ=rnávÉêëátó=mêÉëëK== oudzâaJlëtónI= _K= OMMPK= tçrd= éçwÉrW= mÜrasaä= sÉrbs= and= `çméçundsK= A= `çgnitivÉ= AéérçacÜK=_ÉêäánLkÉw=vçêâW=jçutçn=dÉ=dêuótÉêK= pcÜmádtI=oK=NVVPK=„AwaêÉnÉëë=and=ëÉcçnd=äanguagÉ=acèuáëátáçn”K= Annuaä=oÉviÉw= çf=AééäiÉd=iinguistics=NPW=OMSJOOSK= pwan=jK=á=`K=taätÉêK=NVVTK=eçw=bngäisÜ=wçrâsK=A=grammar=mracticÉ=BççâK=lxfçêdW= lxfçêd=rnávÉêëátó=mêÉëëK= qaóäçêI= gKoK= NVVPK=„pçmÉ= éÉdagçgácaä=áméäácatáçnë= çf= cçgnátávÉ=äánguáëtácë”K= EwF= oKAK=dÉágÉê=á=_K=oudzâaJlëtón=EêÉdKF=`çncÉétuaäizatiçns=and=jÉntaä=mrçcÉssing= in=ianguagÉK=_ÉêäánLkÉw=vçêâW=jçutçn=dÉ=dêuótÉêK=OMNJOOPK= quêÉwáczI= hK= OMMMK= Aééäicabiäitó= çf= `çgnitivÉ= drammar= as=a= cçundatiçn= çf= mÉdagçgiJ caäLoÉfÉrÉncÉ=drammarK=ŁódźW=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu=ŁódzâáÉgçK= tóëçcâaI=jK=OMMMK= „mułaéâá= mÉtçdçäçgácznÉ=w=éêçàÉâtçwanáu= badań=nad=éêçJ cÉëÉm=nauczanáaLuczÉnáa=ëáę=àęzóâa=çbcÉgç”K=EwF=gK=Aêabëâá= EêÉdKF=jÉtçdó= badań=gäçttçdódaâtócznócÜK=hatçwácÉW=tóżëza=pzâçła=waêządzanáa=jaêâÉtánJ gçwÉgç=á=gęzóâów=lbcócÜK=NOPJNOTK== =

2N9


jariusz hruk

wÉséół=pzâół=wawçdçwócÜ=w=płuécó=

tvhlowvpqAkfb fkqbokbqr t olwtfgAkfr Arqlkljff rCwkfA – tvkfhf BAaAkfA Akhfbqltbdl qhe use of the fnternet in the development of learner autonomó – the results of a questionnaire studó qÜÉ=aám=çf=tÜÉ=aêtácäÉ=áë=tç=ëÜçw=tÜÉ=ÉxtÉnt=tç=wÜácÜ=tÜÉ=uëÉ=çf=tÜÉ=fntÉêJ nÉt= êÉëçuêcÉë= éêçmçtÉë= tÜÉ= dÉvÉäçémÉnt= çf= äÉaênÉê= autçnçmó= amçng= mçäáëÜ=ëÉnáçê=ÜágÜ=ëcÜççä=äÉaênÉêë=çf=bngäáëÜK=qÜÉ=data=wÉêÉ=gatÜÉêÉd=bó= mÉanë=çf=a=èuÉëtáçnnaáêÉ=bÉfçêÉ=and=aftÉê=tÜÉ=têÉatmÉnt=and=ëubàÉctÉd=tç= èuantátatávÉ=and=èuaäátatávÉ=anaäóëáëK=ft=ëÜçuäd=bÉ=nçtÉd=tÜat=tÜÉ=data=camÉ= fêçm= a= äaêgÉê= êÉëÉaêcÜ= éêçàÉct= án= wÜácÜ= twç= gêçuéëI= ÉxéÉêámÉntaä= and= cçntêçäI=êÉcÉávÉd=dáffÉêÉnt=tóéÉë=çf=ánëtêuctáçnK=jçêÉ=éêÉcáëÉäóI=tÜÉ=äÉaênJ Éêë=án=tÜÉ=ÉxéÉêámÉntaä=gêçué=gaánÉd=accÉëë=tç=tÜÉ=fntÉênÉt=and=ÉxÉêcáëÉd= mçêÉ=fêÉÉdçm=án=äÉaênángK=ln=tÜÉ=çtÜÉê=ÜandI=tÜÉ=cçntêçä=gêçué=ëtudÉntë= wÉêÉ=taugÜt=án=a=têadátáçnaä=waóK=qÜÉ=êÉëuätë=ándácatÉ=tÜat=tÜÉ=ÉxéÉêámÉntaä= äÉaênÉêë=bÉcamÉ=mçêÉ=autçnçmçuë=tÜan=tÜÉáê=cçntêçä=cçuntÉêéaêtëK=

NK tprowadzenie Autçnçmáa= zaàmuàÉ= çbÉcnáÉ= àÉdnç= z= cÉntêaänócÜ= máÉàëc= w= dódaâtócÉ= àęzóâów= çbcócÜK=l=éçéuäaênçścá=autçnçmáá=śwáadczó=faât=áëtnáÉnáa=çgêçmnÉà=äáczbó=êóżJ nÉgç=êçdzaàu=çéêacçwań=czó=aêtóâułów=dçëtęénócÜ=taâ=w=fçêmáÉ=têadócóànÉà=àaâ= á=ÉäÉâtêçnácznÉà=na=ëtêçnacÜ=ántÉênÉtçwócÜI=ç=czóm=mçżna=ëáę=éêzÉâçnać=wóâçJ êzóëtuàąc= éçéuäaêną= wóëzuâáwaêâę= ántÉênÉtçwą= dççgäÉK =oównáÉż= w =mçäëcÉ =ç = áëtçtnçścá=éêçmçwanáa=autçnçmáá=śwáadczą=äácznÉ=âçnfÉêÉncàÉ=á=éubäáâacàÉ=êÉfÉJ êatów= na= nácÜ= wógłçëzçnÉ= EnéK= mawäaâ= OMMQI= OMMUbFI= uwzgäędnáÉnáÉ= autçnçmáá= w= éçdëtawáÉ= éêçgêamçwÉà= á= éêçgêamacÜ= nauczanáa= czó= éçäëâáÉ= wÉêëàÉ= burçéÉàJ sâiÉgç=éçrtfçäiç=àęzóâçwÉgçK==

22N


jaêáuëz=hêuâ

OK Charakteróstóka projektu badawczego mêÉzÉntçwanÉ= w= aêtóâuäÉ= wónáâá= badanáa= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= anâáÉtçwóm= ëą= częścáą= éêçàÉâtu= badawczÉgç= dçtóczącÉgç= êçzwáàanáa= autçnçmáá= ucznáa= za= éçmçcą= fnJ tÉênÉtuK= t= badanáu= uczÉëtnáczółç= OU= çëób= ER= uczÉnnác= á= OP= ucznáówF= dêugáÉà= âäaëó= äácÉum= éêçfáäçwanÉgçI= âtóêzó= twçêzóäá= gêuéę= ÉâëéÉêómÉntaänąI= çêaz= NU= ucznáów= dêugáÉà=âäaëó=tÉcÜnáâum=zawçdçwÉgçI=âtóêzó=ëtançwáäá=gêuéę=âçntêçäJ nąK=tëzóëcó=ucznáçwáÉ=cÜaêaâtÉêózçwaäá=ëáę=éçdçbnómI=éêzÉcáętnóm=éçzáçmÉm= znaàçmçścá= àęzóâa= angáÉäëâáÉgçI= cç= ëtwáÉêdzçnç= na= éçdëtawáÉ= umáÉàętnçścá= ucznáów=éçdczaë=êçzwáązówanáa=zadań=czó=çcÉnK=mçnadtç=àęzóâ=angáÉäëâá=w=çbu= gêuéacÜ=bół=nauczanó=w=wómáaêzÉ=dwócÜ=gçdzán=äÉâcóànócÜ=w=tógçdnáuK== mçdczaë= ÉâëéÉêómÉntuI= âtóêó= têwał= NP= tógçdná= EOP= gçdzánó= äÉâcóànÉFI= ucznáçm=éçddanóm=ánnçwacàá=éÉdagçgácznÉà=zaéÉwnáçnç=mçżäáwçść=éêacó=éêzó= âçméutÉêzÉ= z= dçëtęéÉm= dç= fntÉênÉtu= á= zacÜęcanç= dç= ëamçdzáÉänÉà= nauâáK= tëzóëtâáÉ=náÉzbędnÉ=zadanáaI=naêzędzáaI=matÉêáałó=dç=nauâá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç= átéK= zçëtałó= zamáÉëzczçnÉ= na= ëzâçänÉà= ëtêçnáÉ= ántÉênÉtçwÉà= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= EÜttéWLLangäáâKnÉçëtêadaKéäLF=taâI=abó=ucznáçwáÉ=w=ëwçbçdnó=á=wógçdnó=ëéçëób= mçgäá= z= nácÜ=âçêzóëtać= zaêównç= éçdczaë=äÉâcàá= àaâ= á= éçza= námáK=`ç=wáęcÉà= bóäá= çná= zacÜęcaná= dç= éçëzuâáwanáa= á= twçêzÉnáa= właënócÜ= zadańK= kaäÉżó= dçdaćI= żÉ= zadanáÉm=ucznáów=z=gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=bółç=êównáÉż=éêçwadzÉnáÉ=dzáÉnJ náâa=ucznáa=w= éçëtacá= ÉäÉâtêçnácznÉàI= dç= âtóêÉgç=wéáëó=dçâçnówanç=êÉguäaênáÉ= éç=âażdÉà=äÉâcàá=a=ácÜ=âçéáę=éêzÉëółanç=na=âçntç=éçcztó=ÉäÉâtêçnácznÉà=nauczóJ cáÉäçwáK= mçnadtç= ucznáçwáÉ= zóëâaäá= mçżäáwçść= uczÉëtnáctwa= w= ántÉênÉtçwóm= fçêum= àęzóâa= angáÉäëâáÉgçI= gdzáÉ= w= ëéçëób= mnáÉà= fçêmaänóI= mçgäá= dzáÉäáć= ëáę= çéánáamá= dçtóczącómá= äÉâcàá= czó= ëéçëçbamá= nauâá= àęzóâaK= t= gêuéáÉ= âçntêçänÉà= natçmáaët=äÉâcàÉ=éêçwadzçnç=w=ëéçëób=têadócóànóK======= t=çmawáanóm=badanáu=danÉ=zÉbêanÉ=zçëtałó=za=éçmçcą=âwÉëtáçnaêáuëza= ëéçêządzçnÉgç= na= éçdëtawáÉ= áëtnáÉàącócÜ= w= äátÉêatuêzÉ= çéêacçwań= tÉgç= tóéu= Emawäaâ=OMMUaFK=hwÉëtáçnaêáuëz=ëâładał=ëáę=z=dwócÜ=częścáK=t=éáÉêwëzÉà=zawáÉJ êał=PM=ëtwáÉêdzÉń=w=ëâaäá=iáâÉêta=çd=N=dç=RI=natçmáaët=dêuga=część=âwÉëtáçnaêáuJ ëza=zawáÉêała=V=éótań=çtwaêtócÜK=kaäÉżó=dçdaćI=żÉ=w=éêçàÉâcáÉ=badawczóm=wóJ âçêzóëtanç=êównáÉż=ëzÉêÉg= ánnócÜ=ánëtêumÉntów=taâácÜ=àaâ=âwÉëtáçnaêáuëz= çëçJ bçwóI= tÉëtó= àęzóâçwÉI= anâáÉta= ÉwaäuacóànaI= çbëÉêwacàaI= dzáÉnnáâ= ucznáaI= ëwçJ bçdnó=wówáad=gêuéçwó=á=ándówáduaänó=çêaz=fçêum=ántÉênÉtçwÉK= `ÉäÉm= éêÉzÉntçwanÉgç= badanáa= bółç= çâêÉśäÉnáÉ= ëtçénáaI= w= àaâám=wóâçJ êzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=éêzóczónáa=ëáę=dç=êçzwçàu=autçnçmáá=ucznáa=ëzâçłó=éçnadJ gámnazàaänÉà= w= éçäëâám= âçntÉâścáÉ= ÉduâacóànómK= t= zwáązâu= z= tómI= wëzóëcó= ucznáçwáÉ= zçëtaäá= éçéêçëzÉná= ç= wóéÉłnáÉnáÉ= têzÉcÜ= ádÉntócznócÜ= âwÉëtáçnaêáuJ ëzóW=éêzÉd= êçzéçczęcáÉm=ánnçwacàá= EâwÉëtáçnaêáuëz= éçczątâçwó=–= hmFI=bÉzéçJ śêÉdnáç=éç=àÉà=zaâçńczÉnáu=EâwÉëtáçnaêáuëz=âçńcçwó=–=hhF=á=éç=uéłówáÉ=ëzÉścáu= tógçdná= EâwÉëtáçnaêáuëz= dóëtanëçwó= –= haFK= aałç= tç= mçżäáwçść= éçêównanáa= wéłówu=ánnçwacàá=na=éçdÉàmçwanÉ=éêzÉz=uczÉëtnáâów=badanáa=dzáałanáa=ç=cÜaJ êaâtÉêzÉ=autçnçmácznóm=éêzÉd=á=éç=ántÉêwÉncàáK=

222


tóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=w=êçzwáàanáu=autçnçmáá=ucznáa=–=wónáâá=badanáa=anâáÉtçwÉgç

PK tóniki badania i ich analiza aanÉ= éçcÜçdzącÉ=z= éáÉêwëzÉà= częścá= âwÉëtáçnaêáuëza= éçddanç= anaäázáÉ= áäçścáçJ wÉà= za= éçmçcą= dwuëtêçnnÉgç= tÉëtu= t= däa =gêué =náÉzaäÉżnócÜ =Ew =éêzóéadâu =éçJ êównanáa=śêÉdnácÜ=éçmáędzó=gêuéamáF=çêaz=tÉëtu=t=däa=éêób=zaäÉżnócÜ=Ew=éêzóJ éadâu=éçêównanáa=śêÉdnácÜ=w=çbêębáÉ=àÉdnÉà=gêuéóFK=t=tóm=cÉäu=wóâçêzóëtanç= éêçgêam= âçméutÉêçwó= dç=ëtatóëtócznÉà= anaäázó= danócÜ= pmpp= NTK= mçnadtçI= däa= âażdÉgç=ëtwáÉêdzÉnáa=çbäáczçnç=śêÉdnáą=á=çdcÜóäÉnáÉ=ëtandaêdçwÉK=aanÉ=éçcÜçJ dzącÉ= z= dêugáÉà= częścá= âwÉëtáçnaêáuëza= éçddanç= anaäázáÉ= àaâçścáçwÉà= àaâ= á= áäçJ ścáçwÉàI= éçdczaë= âtóêÉà= dçâçnanç= âatÉgçêózacàá= á= wóbçêu= głównáÉ= tócÜ= çdéçJ wáÉdzáI=âtóêÉ=wóëtąéáłó=naàczęścáÉà=Ejchaó=OMMSFK=== gaâ=wádać=na=oóëunâu=NI=ucznáçwáÉ=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=náÉznaczJ náÉ=częścáÉà=dÉâäaêçwaäá=éçdÉàmçwanáÉ=dzáałań=ç=cÜaêaâtÉêzÉ=autçnçmácznóm=çd= ucznáów=z=gêuéó=âçntêçänÉà=éêzÉd=êçzéçczęcáÉm=ÉâëéÉêómÉntuI=cÜçć=êóżnáca=ta= wónáçëła=tóäâç=MKNQ=á=náÉ=bóła=ëtatóëtócznáÉ=áëtçtna=Et=Z=MK=TUI=é=Z=MKQPFK=gÉdnaâżÉ= bÉzéçśêÉdnáç= éç=zaâçńczÉnáu=ántÉêwÉncàá= wzêçëła=áäçść=ucznáówI= âtóêzó=dÉâäaJ êçwaäá=éçdÉàmçwanáÉ=taâácÜ=dzáałań=éêzÉdÉ=wëzóëtâám=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaäJ nÉàK= oóżnáca= éçmáędzó= gêuéamá= w= tóm= éêzóéadâu= wónáçëła= MKOV= á= bóła= ëtatóJ ëtócznáÉ=áëtçtna=Et=Z=OKNTI=é=Z=MKMPFK=Anaäáza=danócÜ=çtêzómanócÜ=na=éçdëtawáÉ= âwÉëtáçnaêáuëza= dóëtanëçwÉgç= uàawnáłaI= żÉ= częëtçtäáwçść= dÉâäaêçwanócÜ= éêzÉz= ucznáów= dzáałań= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= autçnçmácznócÜ= zmaäałaI= a= êóżnáca= éçmáędzó= gêuéamá=wónáçëła=MKOO=á=náÉ=bóła=ëtatóëtócznáÉ=áëtçtna=Et=Z=NKQVI=é=Z=MKNQFK==== =

PIN4

PI0N 2IU5

2ITU

2IT9

2I64

OwesWionariusY pocYąWkowy

OwesWionariusY końcowy

Grupa eksperymenWalna =

OwesWionariusY TysWansowy Grupa konWrolna

=

oóëunÉâ= NK= azáałanáa= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= autçnçmácznóm= dÉâäaêçwanÉ= éêzÉz= ucznáów= w= gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=á=âçntêçänÉà=na=éçdëtawáÉ=éáÉêwëzÉà=częścá=âwÉëtáçnaêáuëzaK==

= gÉśäá=cÜçdzá=ç=êóżnácÉ=w=çbêębáÉ=âażdÉà=z=gêuéI=tç=w=éêzóéadâu=ucznáów= éçddanócÜ= ánnçwacàá= çdnçtçwanç= wzêçët= éçzáçmu= autçnçmáá= ç= MIPS= ETIOBF= bÉzéçśêÉdnáç= éç= zaâçńczÉnáu= ántÉêwÉncàáK= gÉdnaâżÉ= anaäáza= âwÉëtáçnaêáuëza=

22P


jaêáuëz=hêuâ

dóëtanëçwÉgç=éçâazałaI=żÉ=éçzáçm=autçnçmáá=w=tÉà=gêuéáÉ=zmaäał=ç=MINP=EOISBFK= t=éêzóéadâu=gêuéó=âçntêçänÉà= êównáÉż=zaçbëÉêwçwanç=wzêçët=éçzáçmu=autçJ nçmáá=ç=MION=EQIOBF=bÉzéçśêÉdnáç=éç=badanáuI=àaâ=á=àÉà=ëéadÉâ=ç=MIMS=ENIOBF=éç= uéłówáÉ= ëzÉścáu= tógçdnáK= mçnadtçI= anaäáza= danócÜ= uàawnáła= wzêçët= éçzáçmu= autçnçmáá=máÉêzçnó=êÉzuätatÉm=âwÉëtáçnaêáuëza= éçczątâçwÉgç=á= dóëtanëçwÉgçI= gdzáÉ=êóżnácÉ=wónáçëłó=MIOP=EQISBF=á=MINR=EPBF=çdéçwáÉdnáç=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêóJ mÉntaänÉà=á=âçntêçänÉàNK==== gaâ= àuż= wëéçmnáançI= ucznáçwáÉ= z= gêuéó= ÉâëéÉêómÉntaänÉà= dÉâäaêçwaäá= náÉcç= wáęâëzą= ëamçdzáÉänçść= w= naucÉ= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= éêzÉd= êçzéçczęcáÉm= badanáa= w= éçêównanáu= z= ucznáamá= z= gêuéó= âçntêçänÉàK= kaàbaêdzáÉà= wádçcznÉ= êóżnácÉ= éçmáędzó= gêuéamá= çdnçtçwanç= w= ëtwáÉêdzÉnáacÜ= RI= TI= NOI= NPI= OOI= OS= and= PM= EqabÉäa= NFK= watÉmI= ucznáçwáÉ= w= gêuéáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉà= bóäá= baêdzáÉà= ëâłçnná=dç=wóâazówanáa=zacÜçwań=autçnçmácznócÜ=w=dÉcódçwanáu=ç=tóm=czÉJ gç= uczóć= ëáę= na= äÉâcàacÜ= EëtwáÉêdzÉnáÉ= NOI= êóżnáca= MITUF= á= z= àaâácÜ= matÉêáałów= uczóć=ëáę=na=zaàęcáacÜ=EëtwáÉêdzÉnáÉ=NPI=êóżnáca=MISPFI=uczÉnáu=ëáę=àęzóâa=angáÉäJ ëâáÉgç=w=wçänÉ=çd=nauâá=dná=EëtwáÉêdzÉnáÉ=OOI=êóżnáca=MIROF=çêaz=wóâçêzóëtówaJ náu=çâazàá=dç=użówanáa=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=EëtwáÉêdzÉnáÉ=OSI=êóżnáca=MIRRFK=kaJ tçmáaët=ucznáçwáÉ=z=gêuéó=âçntêçänÉà=częścáÉà=dÉâäaêçwaäá=éçdÉàmçwanáÉ=dzáałań= ç= cÜaêaâtÉêzÉ= autçnçmácznóm= w= çâêÉśäanáu= cÉäuI= däa= âtóêÉgç= uczą= ëáę= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç=EëtwáÉêdzÉnáÉ=RFI=ëamçdzáÉänÉgç=wóbçêu=matÉêáałów=ETF=çêaz=zaántÉJ êÉëçwanáÉm= ÜáëtçêáąI= âuätuêą= á= báÉżącómá= wódaêzÉnáamá= w= âêaàacÜ= angäçàęzóczJ nócÜ= EPMFK= taêtç= àÉdnaâ= zauważyćI= żÉ= êóżnácÉ= bółó= tutaà= znacznáÉ= mnáÉàëzÉ= á= wónçëáłó=çdéçwáÉdnáç=MIOUI=MIPO=á=MIPTOK== oóżnácÉ= w= dÉâäaêçwanóm= éêzÉz= ucznáów= ëamçdzáÉänóm= éçdÉàmçwanáu= dzáałań= w= naucÉ= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= bółó= baêdzáÉà= wóêaźnÉ= bÉzéçśêÉdnáç= éç= zaâçńczÉnáu=ÉâëéÉêómÉntuK=f=taâI=naàwáęâëzÉ=êóżnácÉ=çdnçtçwanç=w=ëtwáÉêdzÉJ náacÜ= OI= VI= NNI= NOI= NR= á= NSK= açtóczółó= çnÉ= wóâçnówanáa= zadań= wómagaàącócÜ= ëamçdzáÉänÉà= éêacó= EëtwáÉêdzÉnáÉ= OI= êóżnáca= MIVVFI= têaâtçwanáa= náÉéçwçdzÉń= w= naucÉ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=àaâç=źêódła=cÉnnócÜ=ánfçêmacàá=EëtwáÉêdzÉnáÉ=VI=êóżnáJ ca=MIUOFI=éêacó=wÉ=właënóm=tÉméáÉ=EëtwáÉêdzÉnáÉ=NNI=êóżnáca=MIRRFI=dÉcódçwanáa= ç= tóm= czÉgç= uczóć= ëáę= na= äÉâcàacÜ= EëtwáÉêdzÉnáÉ= NOI= êóżnáca= MIRRFI= mçdófáâacàá= ëéçëçbu=uczÉnáa=ëáę=EëtwáÉêdzÉnáÉ=NRI=êóżnáca=MITQF=çêaz=ëamçdzáÉänçścá=w=ëzuJ âanáu= êçzwáązanáa= éêçbäÉmów= éçdczaë= äÉâcàá= EëtwáÉêdzÉnáÉ= NSI= êóżnáca= MITOFPK= katçmáaët=ucznáçwáÉ=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉà=częścáÉà=dÉâäaêçwaäá=ëamçdzáÉänçść=w= ëtwáÉêdzÉnáacÜ= PI= NVI= OU= á= PMI= cÜçć= êóżnácÉ= bółó= náÉwáÉäâáÉ= á= ëtatóëtócznáÉ= náÉJ áëtçtnÉ=Eé=[=MIMRFK= = =

N=kaäÉżó=dçdaćI=żÉ=wÉ=wëzóëtâácÜ=éêzóéadâacÜ=êóżnácÉ=bółó=ëtatóëtócznáÉ=áëtçtnÉ=Eé=Y=MIMRFK==== O

Żadna=z=wómáÉnáçnócÜ=êóżnác=náÉ=bóła=ëtatóëtócznáÉ=áëtçtna=Eé=[=MIMRFK===

P=oóżnácÉ=bółó=ëtatóëtócznáÉ=áëtçtnÉ=däa=ëtwáÉêdzÉń=O=Et=Z=PKPSI=é=Z=MKMMOFI=V=Et=Z=OKVSI=é=

Z=MKMMRFI=NN=Et=Z=OKSMI=é=Z=MKMNFI=NR=Et=Z=OKQVI=é=Z=MKMNF=á=NS=Et=Z=OKQQI=é=Z=MKMNFK=

224


tóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=w=êçzwáàanáu=autçnçmáá=ucznáa=–=wónáâá=badanáa=anâáÉtçwÉgç ptwierdzenie N=`zęëtç=zaëtanawáam=ëáęI=àaâ= ëâutÉcznáÉ=uczóć=ëáę=àęzóâa=angáÉäJ ëâáÉgçK= O=rcząc=ëáęI=naàcÜętnáÉà=wóâçnuàÉ= zadanáa=wómagaàącÉ=ëamçdzáÉänÉà= éêacóK= P=wnam=ëwçàÉ=ëłabÉ=á=mçcnÉ= ëtêçnó=w=àęzóâu=angáÉäëâámK= Q=mçtêafáę=çâêÉśäáć=ëwóà=éçzáçm= znaàçmçścá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK= R=mçtêafáę=çâêÉśäáć=cÉä=EcÉäÉFI=däa= âtóêÉgç=uczę=ëáę=àęzóâa=angáÉäëâáÉJ gçK= S=táÉm=czÉgçI=w=àaâá=ëéçëób=á= gdzáÉ=uczóć=ëáę=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=á= taâ=ëáę=uczęK= T=pamçdzáÉänáÉ=dçâçnuàę=wóbçêu= matÉêáałów=…= U=mçtêafáę=ëamEaF=ëtwáÉêdzáćI=czó= dçbêzÉ=wóâçnałaEÉFm=zadanáÉK= V=káÉéçwçdzÉnáa=w=naucÉ=ëą=däa= mnáÉ=źêódłÉm=cÉnnócÜ=ánfçêmacàá= a=náÉ=éçêażkąK== NM=mçtêafáę=çâêÉśäáćI=áäÉ=czaëu= éçtêzÉbuàę=na=wóâçnanáÉ=zadanáaK= NN=tçäę=àaâ=nauczócáÉä=éçzwaäa= éêacçwać=má=w=mçám=tÉméáÉK= NO=`ÜcáałEaFbóm=dÉcódçwać=ç=tómI= czÉgç=mam=ëáę=uczóć=na=äÉâcàacÜK= NP=`ÜcáałEaFbóm=dÉcódçwać=ç=tómI= z=àaâácÜ=matÉêáałów=mam=ëáę=uczóć= na=äÉâcàacÜK= NQ=gÉśäá=wóâçnam=zadanáÉ=náÉéçJ éêawnáÉI=móślę=cç=zêçbáćI=abó= éçéêawáć=ëáę=naëtęénóm=êazÉmK= NR=mçtêafáę=zmáÉnáć=ëéçëób=uczÉnáa= ëáę=taâI=abó=éêzónáóëł=zamáÉêzçnó= ÉfÉâtK== NS=ka=äÉâcàacÜI=gdó=czÉgçś=náÉ= êçzumáÉmI=náÉ=éótam=nauczócáÉäa= tóäâç=ëamEaF=ëzuâam=êçzwáązanáaK= NT=mçdczaë=äÉâcàá=êçbáę=nçtatâá= nawÉt=wtÉdóI=gdó=nauczócáÉä=náÉ= wómaga=tÉgçK== NU=`zęëtç=éçwtaêzam=éêzÉêçbáçnó= matÉêáał=nawÉt=wtÉdóI=gdó=náÉ=ma= tÉëtu=…== NV=`zęëtç=ëtaêam=ëáę=wóâçnówać=

drupa eksperómentalna hm hh ha Śr lp Śr lp Śr lp

drupa kontrolna hm hh ha Śr lp Śr lp Śr lp

PIMQ= NIMM= PIRM= MIUU= PIOR= MITR= PINT= NIPQ= PIMS= NINN= PIMS= MISQ= OIUS= NIMN= PIQP= NIMT= PINU= MIUS= OITU= MIUU= OIQQ= MITU= OITU= MITP= PITR= NIMU= PIUV= MIVS= PISN= MIVO= PIOU= NIMO= PIVQ= MIVQ= PIVQ= MIUM= PIPO= MIVU= PIQS= NIMQ= PIPV= MITV= PIOU= NINP= PIPP= NIMU= PIRM= MIVO= PIPV= NIPN= PITV= MIVV= PISQ= NIMS= PIST= NIOU= PIRM= NIPQ= PISN= MIVO= PIMT= MIVQ= PIPO= NIMV= OIVP= MITO= OIST= NIMU= OIUP= NINM= PIMM= NIMU= NIVS= MIVS= OIQS= NIMT= OIRM= MISV= OIOU= NIPO= OIOO= MIUU= OIOU= MIUV= OISQ= MISO= PION= MIVV= OIVP= MIUS= OIRS= MIVO= OIVQ= MIUT= OIUP= MITV= PIMM= MIVU= PITN= MIVQ= PIQS= NIMT= PIMS= NIMM= OIUV= MIVM= PIOO= MIUU= OIUV= NIMP= PIPO= MIVU= PIMT= MIVM= OIUP= NIPU= PIOO= NIMS= PIRS= MIVU= QIPV= MIUP= QISN= MISP= QINU= MIUS= QIQQ= MISO= QIMS= MIUM= QIPV= MITM= PIUV= NIOP= PIRM= NIPT= PITR= MIUV= PINN= NIQR= OIVQ= NIMS= PIPP= NINV= PIQS= NIQP= PIRQ= NIOM= PIRM= NIMT= OIUP= NIOM= PINN= NIOP= OIVQ= NIPR= PIRT= NIMT= PITV= MIVO= PIPO= MIVU= PIRS= MITU= PIRM= MIVV= PIOO= NIMM= PINU= MIVM= PIQS= MIVO= PIMM= MIVU= OIVQ= NINN= OITO= NIMT= PIMS= MIUM= PINU= NIMS= PIRM= NIMM= OIUV= MIUU= OIUP= NINR= OITU= MIVQ= OIUP= MITV= NIVS= MIVO= OISU= NIPN= OISN= NIOS= OIMS= NINN= OIPV= NIMV= OIMM= MIUQ= OION= MIVS= OISQ= MIVN= OIQP= NIMM= OINT= MIVV= OIRM= MIVO= OIRM= NIMQ= OIPV= MIVS= OIQP= MIUQ= OIPV= MIUU= OINN= NIMO= OIRS= MIVU= OIOO= MIVQ=

225


jaêáuëz=hêuâ náÉçbçwáązâçwÉ=zadanáa=„däa= cÜętnócÜ”=…== OM=wdaêza=ëáęI=żÉ=uczę=ëáę=êzÉczóI= âtóêócÜ=náÉ=zadał=w=ëzâçäÉ=nauczóJ cáÉäK== ON=mçza=äÉâcàamá=częëtç=âçêzóëtam= z=fntÉênÉtu=wóbáÉêaàąc=ëtêçnó=w= jęzóâu=angáÉäëâámK= OO=rczę=ëáę=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç= nawÉt=w=wçänÉ=çd=nauâá=dná=EnéK= waâacàÉFK= OP=`zęëtç=ëzuâam=çâazàá=dç=nauâá= jęzóâa=angáÉäëâáÉgç=EnéK=çgäądam= fáämóFK= OQ=péêawdzam=na=báÉżącç=ëwçàÉ= éçëtęéó=w=naucÉ=àęzóâa=…= OR=ptaêam=ëáę=ëamEaF=ádÉntófáâçwać= á=éçéêawáać=błędóK= OS=ptaêam=ëáę=wóâçêzóëtówać=àaâ= naàwáęcÉà=çâazàá=dç=tÉgçI=abó= użówać=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK= OT=mäanuàę=nauâę=àęzóâa=angáÉäëâáÉJ gçK== OU=oÉaäázuàę=zadanáaI=âtóêÉ=çâêÉśäáJ łaEÉFm=w=éäanáÉK= OV=oÉàÉëtêuàę=tç=cçI=àaâI=âáÉdó=á= gdzáÉ=uczę=ëáę=…= PM=fntÉêÉëuàÉ=ëáę=ÜáëtçêáąI=âuätuêą=á= báÉżącómá=wódaêzÉnáamá=w=âêaàacÜ= angäçàęzócznócÜK=

OIPO= NINV= OISQ= NINP= OIUO= NIMV= NIVQ= MIVQ= OIRM= NIMQ= OIQQ= NIOM= OIRQ= NIOM= PIOR= NINT= PION= NINM= OIPP= NIQS= OIUV= NIOU= OIRS= NIOR= NIVS= NIOS= OIQP= NIOS= OIPO= NIMV= NIQQ= MISO= OINT= MIVV= NITU= MITP= OIRM= NIOM= OIVP= NIOR= PIMT= NIMV= OISN= NIOQ= OIUV= NINP= OISN= NIMQ= OINQ= MIVT= OITN= NIMR= OIRT= NINM= NITU= MITP= OIOO= NIMS= NITO= MIRT= OITN= MIUN= PINQ= MIVP= OIVS= MIUQ= OITO= NINP= PIMM= NINQ= OIST= MITT= OISN= NIMP= OISQ= NINP= OIUV= NIMT= OIMS= MIUT= OIRM= MIVV= OIPP= MIUQ= OIPV= MIVV= OITR= MIVT= OIUO= NIMV= OINN= NIMU= OIRS= NINM= OIST= NIOQ= OIQP= MIUU= OIUV= NINT= PIMM= MIVM= OISN= NIOQ= OIVQ= NINN= OIRM= NINR= NIPV= MISP= OIPS= NIPT= OIOR= MIVP= NIRS= MIUS= OIPP= NINQ= OIMM= MIVN= OIMT= NIPP= OION= NINP= OIOR= NINN= OIQQ= NIQO= OIRM= NIOM= OINT= NINM=

=

qabÉäa=NK=ŚêÉdnáa=á=çdcÜóäÉnáÉ=ëtandaêdçwÉ=däa=ëtwáÉêdzÉń=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=á= âçntêçänÉàK==

= Anaäáza= danócÜ= éçcÜçdzącócÜ= z= âwÉëtáçnaêáuëza= éêzÉéêçwadzçnÉgç= ëzÉść=tógçdná=éç=zaâçńczÉnáu=ánnçwacàá=uàawnáłaI=żÉ=ucznáçwáÉ=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉJ êómÉntaänÉà=éç=êaz=âçäÉànó=częścáÉà=dÉâäaêçwaäá=éçdÉàmçwanáÉ=dzáałań=ç=cÜaêaâJ tÉêzÉ=autçnçmácznómK=f=taâI=naàbaêdzáÉà=wádçcznÉ=êóżnácÉ=dçtóczółó=ëamçdzáÉäJ nÉgç=dçâçnówanáa= nçtatÉâ= éçdczaë= äÉâcàá= EëtwáÉêdzÉnáÉ=NTFI=częëtÉgç=âçêzóëtaJ náa= z= fntÉênÉtu= á= wóbáÉêanáa= ëtêçn= w= àęzóâu= angáÉäëâám= EONFI=uczÉnáu= ëáę= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç =w =wçänÉ =çd =nauâá =dná =EOOFI =ëéêawdzanáa =na =báÉżącç =éçëtęéów =w = naucÉ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=EOQFI=wóâçêzóëtówanáa=çâazàá=dç=użówanáa=àęzóâa=anJ gáÉäëâáÉgç= EOSF= á= êÉaäázçwanáa= zadań= çâêÉśäçnócÜ= w= éäanáÉ= EOUFQK= t= éêzóéadâu= ucznáów=z=gêuéó=âçntêçänÉà= êóżnácÉ= wóëtąéáłó=w=ëtwáÉêdzÉnáacÜ= PI=QI=SI=NMI= NNI= NR=çêaz=NUI=cÜçć=bółó=çnÉ=náÉwáÉäâáÉ=á=ëtatóëtócznáÉ=náÉáëtçtnÉ=Eé=[=MIMRFK== Q=kaäÉżó=zaznaczóćI=żÉ=cÜçć=êóżnácÉ=w=éçdanócÜ=ëtwáÉêdzÉnáacÜ=wónáçëłó=éçwóżÉà=MIRMI=

tç=tóäâç=êóżnáca=w=ëtwáÉêdzÉnáu=OQ=bóła=ëtatóëtócznáÉ=áëtçtna=Et=Z=PKMMI=é=Z=MKMMQFK=

226


tóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=w=êçzwáàanáu=autçnçmáá=ucznáa=–=wónáâá=badanáa=anâáÉtçwÉgç

taêtç=êównáÉż=zwêócáć=uwagę=na=faâtI=żÉ=taâ=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=àaâ= á=âçntêçänÉàI=áëtnáała=gêuéa= ëtwáÉêdzÉńI=w=âtóêócÜ=śêÉdnáa=nágdó= náÉ=éêzÉâêçczóła= waêtçścá=OIRK=f=taâI=ucznáçwáÉ=w= çbu=gêuéacÜ=çâazaäá= ëáę= mnáÉà=autçnçmáczná=w= âwÉëtáacÜ=dçtóczącócÜ=ëamçdzáÉänÉgç=wóbçêu=matÉêáałów=EëtwáÉêdzÉnáÉ=TFI=uczÉJ náu=ëáę=àęzóâa=w=wçänÉ=çd=nauâá=dná=EOOFI=êÉàÉëtêacàá=nauâá=àęzóâa=EOVF=çêaz=w=éêzóJ éadâu=ántÉêÉëçwanáa=ëáę=ÜáëtçêáąI=âuätuêą=á=báÉżącómá=wódaêzÉnáamá=w=âêaàacÜ=anJ gäçàęzócznócÜ= EPMFK= kaäÉżó= êównáÉż= éçdâêÉśäáć= znacznÉ= zêóżnácçwanáÉ= wóbáÉêaJ nócÜ=éêzÉz=ucznáówI=taâ=z=gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=àaâ=á=âçntêçänÉàI=çdéçwáÉdzá=wÉ= wëzóëtâácÜ= têzÉcÜ= âwÉëtáçnaêáuëzacÜ= wádçcznÉ= w= śêÉdnáÉà= waêtçścá= çdcÜóäÉnáa= ëtandaêdçwÉgçI= cç= çznacza= bêaâ= àÉdnçmóśänçścá= máędzó=êÉëéçndÉntamá= w= wáÉäu= âwÉëtáacÜ=zwáązanócÜ=z=ëamçdzáÉänçścáą=w=naucÉ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgçK== fëtçtnóm=ÉäÉmÉntÉm=âwÉëtáçnaêáuëza=bółó=éótanáa=çtwaêtÉK=f=taâI=anaäáza=daJ nócÜ=éçcÜçdzącócÜ=zÉ=wëzóëtâácÜ=têzÉcÜ=âwÉëtáçnaêáuëzó=éçâazałaI=żÉ=éêawáÉ=wëzóJ ëcó=êÉëéçndÉncá=ëtwáÉêdzáäáI=żÉ=äubáą=uczóć=ëáę=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=EéótanáÉ=NFI=cÜçć= ácÜ=áäçść=zmáÉnáała=ëáę=á=wónáçëła=UVIOUBI=URITNB=á=VOIURB=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaäJ nÉàI=a=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉà=UUIUUBI=TTITTB=á=TTITTB=çdéçwáÉdnáç=däa=âwÉëtáçnaêáuJ ëza= éçczątâçwÉgç= EhmFI= âçńcçwÉgç= EhhF= á= dóëtanëçwÉgç= EhaFK= wa= âażdóm= tÉż= êazÉmI=ucznáçwáÉ=w=çbu=gêuéacÜ=naàczęścáÉà=wëâazówaäá=na=éêzódatnçść=àęzóâa=anJ gáÉäëâáÉgç=w= żócáu= çêaz= éçdâêÉśäaäá= éçzótówną=êçäęI= àaâą=çdnçëá= àÉgç=znaàçmçść=w= âçmunáâacàá=çêaz=tçI=żÉ=àÉët=łatwáÉàëzó=w=naucÉ=çd=àęzóâa=náÉmáÉcâáÉgçK= aêugáÉ=éótanáÉ=çtwaêtÉ=dçtóczółç=cÉäuI=àaâá=ucznáçwáÉ=cÜcáÉäábó=çëáągnąć=dç= âçńca=êçâu=ëzâçänÉgçK=lâazałç=ëáęI=żÉ=êÉëéçndÉncá=zawëzÉ=wómáÉnáaäá=uzóëâanáÉ= éçzótównÉà=çcÉnóI=aczâçäwáÉâ=tç=ucznáçwáÉ=z=gêuéó=âçntêçänÉà=fçêmułçwaäá=taâá= cÉä=naàczęścáÉà=EPUIUUB=→=hmI=RMB=→=hhI=RRIRRB=→=ha=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉà= çêaz=NQIOUB=→=hmI=ONIQOB=→=hhI=NTIURB=→=ha=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉàFK= kaäÉżó=zauważyćI=żÉ= däa= ëéçêÉà= częścá= ucznáów= w= gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà= ważJ náÉàëzÉ= bółç= mówáÉnáÉ= EPVIOUBF= çêaz= éáëanáÉI= czótanáÉ= czó= gêamatóâa= EêazÉm= PRITNBF=á=cç=ważnÉ=cÉäÉ=tÉ=çdnçtçwanç=éçdczaë=anaäázó=âwÉëtáçnaêáuëza=âçńcçJ wÉgçK=t= tóm=máÉàëcu= têzÉba=êównáÉż=zaznaczóćI=żÉ=ucznáçwáÉ=w= çbu=gêuéacÜ=za= âażdóm=êazÉm=dÉâäaêçwaäá=cÜęć=çgóänÉà=éçéêawó=znaàçmçścá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç= EQOIURB= →= hmI= RPIRTB= →= ha= w= gêuéáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉà= çêaz= RMB= →= hmI= QQIQQB=→=ha=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉàFI=cÜçć=część=ucznáów=z=gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaäJ nÉà= nadaä= çétçwała= za= dçëâçnaäÉnáÉm= umáÉàętnçścá= mówáÉnáa= EOUIRTB= →= haFK= qçI= żÉ= êÉëéçndÉncá= bóäá= w= ëtanáÉ= ëéêÉcózçwać= cÉä= w= naucÉ= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= éçâêówa= ëáę= zÉ= śêÉdnáą= ëtwáÉêdzÉnáa= R= z= éáÉêwëzÉà= częścá= anâáÉtóI= âtóêa= éêawáÉ= zawëzÉ= bóła= wóżëza= çd= PIRK= kaàbaêdzáÉà= mçżÉ= natçmáaët= cáÉëzóć= faâtI= żÉ= tç= ucznáçwáÉ=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉàI=taâżÉ=éç=zaâçńczÉnáu=ántÉêwÉncàáI=náÉ=çgêaJ náczaäá=ëáę=w=wáęâëzçścá=dç=ëtwáÉêdzÉnáa=cÜęcá=çtêzómanáa=çcÉnó=éçzótównÉàI=aäÉ= ëtawáaäá=ëçbáÉ=êównáÉż=za=cÉä=néK=dçëâçnaäÉnáÉ=âçnâêÉtnÉà=ëéêawnçścá=àęzóâçwÉàK== oÉëéçndÉncá= zçëtaäá= êównáÉż= éçéêçëzÉná= ç= éçdanáÉ= ëéçëçbu= uczÉnáa= ëáę= jęzóâa=angáÉäëâáÉgç=éçza=ëzâçłąK=f=taâI=wśêód=ucznáów=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaäJ nÉà=éêzÉd=êçzéçczęcáÉm=badanáa=dçmánçwałç=çgäądanáÉ=fáämów=w=àęzóâu=angáÉäJ ëâám=EQSIQOBF=á=wóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=EPOINQBFK=katçmáaët=bÉzéçśêÉdnáç=éç=

22T


jaêáuëz=hêuâ

zaâçńczÉnáu= ÉâëéÉêómÉntuI= çgäądanáÉ= fáämów= á= âçêzóëtanáÉ= z= fntÉênÉtu= EçdéçJ wáÉdnáç=RVIORB=á=PTIORBF=zçëtałç=uzuéÉłnáçnÉ=ç=wóâçêzóëtanáÉ=gáÉê=âçméutÉJ êçwócÜ= EOVISOBFI= éêçwadzÉnáÉ= âçnwÉêëacàá= w= àęzóâu= angáÉäëâám= ENQIOUBF= czó= słucÜanáÉ=muzóâá=ENTIURBFK=t=âwÉëtáçnaêáuëzu=dóëtanëçwóm=ëéçëób=uczÉnáa=ëáę= jęzóâa=zdçmánçwałó=çdéçwáÉdzá=wëâazuàącÉ=na=wóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=ERMBF=á= çgäądanáÉ=fáämów=ERMBFI=cÜçć=náÉâtóêzó=ucznáçwáÉ=nadaä=wómáÉnáaäá=dçdatâçwç= gêó= âçméutÉêçwÉI= ëłucÜanáÉ= muzóâáI= czótanáÉ= gazÉt= czó= éêçwadzÉnáÉ= êçzmówK= qaâá= wónáâ= mçżna= éêzóàąć= za= zadçwaäaàącóI= àÉśäá= éêzóàêzómó= ëáę= dzáałanáçm= ucznáów=z=gêuéó=âçntêçänÉàK=t=tÉà= gêuéáÉ=bçwáÉm=éêzÉd=êçzéçczęcáÉm=badanáa= êÉëéçndÉncá= naàczęścáÉà= çgêanáczaäá= ëáę= dç= éçwtaêzanáa= matÉêáału= z= äÉâcàá= EPUIUUBFI=a=tóäâç=część=ucznáów=wëâazałç=na=wóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=EPPIPPBFK= mçdçbnáÉ=bółç=bÉzéçśêÉdnáç=éç= zaâçńczÉnáu=ÉâëéÉêómÉntuI=gdóż=ucznáçwáÉ=cá= nadaäI= cÜçć= nawÉt= z= wáęâëzą= częëtçtäáwçścáąI= wómáÉnáaäá= éêzÉdÉ= wëzóëtâám= éçJ wtaêzanáÉ= äÉâcàá= ERRIRRBFK= mçnadtçI= PPKPPB= ucznáów= wómáÉnáłç= çgäądanáÉ= fáäJ mów=a= éçàÉdónczÉ= çëçbó= âçêzóëtałó=z= fntÉênÉtuI= ëłucÜałó=muzóâá= çêaz= czótałó= gazÉtóK= Anaäáza= âwÉëtáçnaêáuëza= dóëtanëçwÉgç=uàawnáłaI=żÉ= zwáęâëzóła= ëáę= áäçść= çdéçwáÉdzá=wëâazuàąca=na=çgäądanáÉ=fáämów=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉà=EQQIQQBFK=mçza= tómI= náÉâtóêzó= ucznáçwáÉ= wómáÉnáäá= âçêzóëtanáÉ= z= fntÉênÉtuI= gêó= âçméutÉêçwÉ= czó=ëłucÜanáÉ=angäçàęzócznÉà=muzóâáK=mêzótçczçnÉ=éçwóżÉà=ëéçëçbó=uczÉnáa=ëáę= jęzóâa=éçza=ëzâçłą=maàą=ëwçàÉ=çdzwáÉêcáÉdäÉnáÉ=w=ëtwáÉêdzÉnáacÜ=SI=NR=á=OPI=w= âtóêócÜ=tç=śêÉdnáa=çdéçwáÉdzá=bóła=wóżëza=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉàK======== hçäÉànÉ= éótanáÉ= çtwaêtÉ= zwáązanÉ= bółç= z= éçdanáÉm= éêzóâładów= ëamçJ dzáÉänÉà=nauâá=náÉéçwáązanÉà=z=zadanáamá=ëzâçänómáK=lâazałç=ëáęI=żÉ=éêzÉd=êçzJ éçczęcáÉm=badanáaI=éêawáÉ=éçłçwa=ucznáów=z=gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=á=éçłçwa= gêuéó=âçntêçänÉà= éêzóznałaI=żÉ=náÉ= êçbáła= nácK=mçnadtçI= ORB=ucznáów=w=gêuéáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉà= á=OTITTB=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉà= wëâazałç=na= nauâę=ëłçwnáctwaI= a= éçàÉdónczó= ucznáçwáÉ= wómáÉnáaäáI= cÜçć= baêdzç= çgóänáâçwçI= nauâę= czótanáaI= słucÜanáa= czó= éáëanáaK= pótuacàa= uäÉgła= náÉznacznÉà= éçéêawáÉ= bÉzéçśêÉdnáç= éç= ántÉêwÉncàáI= zwłaëzcza=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉàI= gdóż=wśêód=çdéçwáÉdzá= éçJ àawáłó=ëáę=tutaà=taâáÉ=zadanáa=àaâ=zaéáëówanáÉ=á=tłumaczÉnáÉ=ëłów=éáçëÉnÉâI=czótaJ náÉ= tÉâëtówI= uczÉnáÉ= ëáę= gêamatóâá= czóI= cç= baêdzç= ważnÉI= éçdÉàmçwanáÉ= éêób= âçmunáâçwanáÉ= ëáę= w= àęzóâu= angáÉäëâámK= kaäÉżó= àÉdnaâ= éçdâêÉśäáćI= żÉ= nadaä= ëéçêa=część=ucznáów=EPRITNBF=éç=éêçëtu=âçncÉntêçwała=ëáę=na=matÉêáaäÉ=z=äÉâcàáI= a= á= náÉ= zabêaâłç= ucznáówI= âtóêzó= çtwaêcáÉ= éêzóznaäáI= żÉ= náÉ= uczóäá= ëáę= náczÉgç= ENQIOUBFK= t= gêuéáÉ= âçntêçänÉà= tóäâç= OTITTB= ucznáów= ëtaêałç= ëáę= uczóć= ëamçJ dzáÉänáÉ=êzÉczó=náÉzwáązanócÜ=z=äÉâcàamá=ëzâçänómá=wëâazuàąc=na=nauâę=ëłçwnácJ twaI=gêamatóâá=äub=czótanáÉ=tÉâëtówK=Aż=PUIUUB=ucznáów=w=tÉà=gêuéáÉ=çgêanáczóJ łç=ëáę=dç=nauâá=matÉêáału=éêzÉêabáanÉgç=na=äÉâcàacÜI=a=PPIPPB=éêzóznałçI=żÉ=náÉ= êçbáłç= nácK= Anaäáza= âwÉëtáçnaêáuëza= dóëtanëçwÉgç=uàawnáłaI= żÉ= äáczba= ucznáówI= âtóêzó=náÉ=éçdàęäá=żadnócÜ=dzáałań=maàącócÜ=na=cÉäu=ëamçdzáÉäną=nauâę=wzêçëła= w= gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà= dç= PVIOUBI=a=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉà= éêzÉâêçczóła= éçJ łçwę=ERRIRRBFK=kadaä=àÉdnaâI=ORB=ucznáów=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=zdÉâäaJ êçwałç= uczÉnáÉ= ëáę= ëłçwnáctwa= çêaz= ORB= çdéçwáÉdzá= zwáązana= bóła= z= nauâą=

22U


tóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=w=êçzwáàanáu=autçnçmáá=ucznáa=–=wónáâá=badanáa=anâáÉtçwÉgç

gêamatóâáI= czótanáa= czó= mówáÉnáaK= t= éêzóéadâu= gêuéó= âçntêçänÉàI= OTITTB= çdJ éçwáÉdzá= dçtóczóła= nauâá= ëłçwnáctwa= çêaz= éçàÉdónczÉ= wéáëó= zwáązanÉ= bółó= z= muzóâąI= fáämamá= czó= äÉâcàamáK= mêzótçczçnÉ= danÉ= mçgą= éçzçëtawáać= ëéçêç= dç= żóczÉnáaI= cÜçć=àÉśäá= çgêanáczómó= ëáę=tóäâç= dç=éçêównanáa= gêuéI=tç=ucznáçwáÉ=z= gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=wóéadäá=äÉéáÉàK=aanÉ=tÉ=çdzwáÉêcáÉdäaàą=êównáÉż=êÉzuätat= çtêzómanó= z= éáÉêwëzÉà= częścá= âwÉëtáçnaêáuëzaI= gdzáÉ= śêÉdnáa= ëtwáÉêdzÉnáa= OM= wëâazuàÉ=wzêçët= éçdÉàmçwanáa= taâácÜ= dzáałań= z= báÉgáÉm= czaëuI=zwłaëzcza= àÉśäá= cÜçdzá=ç=ucznáów=z=gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉàK== rzuéÉłnáÉnáÉm= éótanáa= ç= éêzóâładó= ëamçdzáÉänÉà= nauâá= bółç= éótanáÉ= ç= âçêzóëtanáÉ=z=ánnócÜ=źêódÉł=dç=nauâá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=náż=éçdêęcznáâ=ëzâçäJ nóK=f=taâI=naàczęścáÉà=ucznáçwáÉ=wómáÉnáaäá=fntÉênÉtI=àÉdnaâ=tóäâç=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉJ êómÉntaänÉà=àÉgç=wóâçêzóëtanáÉ=wóêaźnáÉ=wêçëłç=w=máaêę=uéłówu=czaëu=EPRITNB= →=hmI=RTINQB=→=hhI=UOINQB=→=ha=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=á=PPIPPB=→= hmI=OTITTB=→=hhI=QQIQQB=→=ha=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉàFK=mçnadtç=ucznáçwáÉ= wëâazaäá=na=âçêzóëtanáÉ=zÉ=ëłçwnáâów=ENTIURB=→=hm=á=POINQB=→=hh=w=gêuéáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉà=çêaz=OOIOOB=→=hmI=OTITTB=→=hh=á=ha=w=gêuéáÉ=âçntêçäJ nÉàFK= mçmámç= tÉgçI= żÉ= éótanáÉ= dçtóczółç= âçêzóëtanáa= z= ánnócÜ= matÉêáałów= náż= éçdêęcznáâ= tç=á= taâ=ëéçêa= gêuéa=êÉëéçndÉntówI= zwłaëzcza= w= gêuéáÉ=âçntêçänÉàI= çgêanáczóła=ëáę=dç=éçdanáa=właśnáÉ=tÉgç=źêódłaI=cç=mçżna=náÉwątéäáwáÉ=ántÉêéêÉJ tçwać= àaâç= bêaâ= użówanáa= ánnócÜ= matÉêáałów= dç= nauâá= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= EPVIOUB=→=hm=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=çêaz=PUIUUB=→=hm=á=QQIQQB=→=hh= w= gêuéáÉ=âçntêçänÉàFK= ltêzómanÉ= danÉ= âçêÉëéçnduàą=zÉ=śêÉdnáą=ëtwáÉêdzÉnáa=TI= âtóêa =w =éêzóéadâu =gêuéó =ÉâëéÉêómÉntaänÉà =wzêçëła =z =NIVT =dç =OIRMI =a =w =éêzóJ éadâu= gêuéó= âçntêçänÉà= çëcóäçwała= na= éçzáçmáÉ= OIOSK= mçmámçI= żÉ= śêÉdnáa= w= gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=náÉ=éêzÉâêçczóła=OIRI=tç=faâtI=żÉ=wzêçëła=ç=MIRP=çd=éçJ záçmu=éçczątâçwÉgç=mçżÉ=cáÉëzóć=á= w= éÉwnóm=ëÉnëáÉ= éçtwáÉêdzáć=éçzótównó= wéłów=ánnçwacàá=na=êçzwáàanáÉ=ëamçdzáÉänçścá=wśêód=tÉà=częścá=ucznáówK========== awa=âçäÉànÉ=éótanáa=çtwaêtÉ=wómagałó=çd=êÉëéçndÉntów=ëfçêmułçwanáa= çczÉâáwań=wçbÉc=nauczócáÉäa=àaâç=çëçbó=uczącÉà=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=á=çâêÉśäÉnáa= àÉgç=êçäá=w= éêçcÉëáÉ=nauczanáa=tÉgç=àęzóâa=EéótanáÉ=SF=çêaz=ëcÜaêaâtÉêózçwanáa= êçäá= ucznáa= àaâç= çëçbó= uczącÉà= ëáę= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= EéótanáÉ= TFK= gÉśäá= zatÉm= cÜçdzá=ç=éótanáÉ=S=tç=çczÉâáwanáa=ucznáów=wçbÉc=nauczócáÉäa=dçtóczółó=naàczęJ ścáÉà=tłumaczÉnáa=matÉêáału=éêzÉêabáanÉgç=na=äÉâcàacÜ=EQSIPOB=→=hmI=PRITNB= →=hhI=RPIRTB=→=ha=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=çêaz=QQIQQB=→=hm=á=hhI= SNINNB=→=ha=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉàF=á=éçmçcó=EPOINQB=→=hmI=PRITNB=→=hhI= RPIRTB=→=ha=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=çêaz=PUIUUB=→=hm=á=NSISSB=→=hh= á= ha= w= gêuéáÉ= âçntêçänÉàFK= kaäÉżó= dçdaćI= żÉ= náÉwáÉäâa= część= ucznáów= w= çbu= gêuéacÜ= ëtwáÉêdzáłaI= żÉ= náÉ= çczÉâuàÉ= nác= çd= nauczócáÉäa= äub= tÉż= náÉ= wáÉdzáałaI= àaâą= êçäę= éçwánáÉn= çn= éÉłnáć= w= éêçcÉëáÉ= nauczÉnáa= àęzóâa= angáÉäëâáÉgçK= katçJ máaët= anaäáza= danócÜ= dçtóczącócÜ= éótanáa= T= náÉ= uàawnáła= żadnócÜ= znacznócÜ= fäuâtuacàá=cç=dç=éçëtêzÉganáa=êçäá=ucznáa=çd=éáÉêwëzÉgç=dç=çëtatnáÉgç=âwÉëtáçnaJ êáuëzaI= gdóż= êÉëéçndÉncá= w= çbu= gêuéacÜ=naàczęścáÉà= twáÉêdzáäáI= żÉ= uczÉń= éçwáJ náÉn =éç =éçêçëtu =uczóć= ëáę= á =çdêabáać= zadanáa =dçmçwÉ =ETUIRTB =→= hm =á =hhI =

229


jaêáuëz=hêuâ

STIURB=→=ha=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=çêaz=TOIOOB=→=hmI=TTITTB=→=hhI= UPIPPB=→=ha=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉàF=çêaz=bóć=éêzógçtçwanóm=dç=zaàęć=ENTIURB= →=hh=á=ORB=→=ha=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=çêaz=NSISSB=→=hh=á=ha=w= gêuéáÉ=âçntêçänÉàFK=káÉwáÉäâám=éçcáÉëzÉnáÉm=àÉët=faâtI=żÉ=tóäâç=náÉäáczná=ucznáçJ wáÉ= z= gêuéó= ÉâëéÉêómÉntaänÉà= bÉzéçśêÉdnáç= éç= zaâçńczÉnáu= ÉâëéÉêómÉntu= wëâazaäá= na= ëamçdzáÉäną= nauâę= á= éçzótównÉ= naëtawáÉnáÉ= dç= nauâá= tÉgç= àęzóâa= çêaz=bócáa=śwáadçmóm=ëwçácÜ=cÉäówK= = `ÉäÉm= éótanáa= U= bółç= uzóëâanáÉ= ánfçêmacàá= dçtóczącócÜ= ëéçëçbu= w= àaâá= uczÉëtnácó=badanáa=uczą=ëáę=gêamatóâáI=ëłçwnáctwaI=czótanáaI=átdK=lâazuàÉ=ëáęI=żÉ= naàéêçścáÉà= àÉët= éêzÉdëtawáć= çdéçwáÉdzá= êÉëéçndÉntów= éçcÜçdzącÉ= z= éêzÉd= badanáaI= éçnáÉważ=w= wáęâëzçścá= dçtóczółó= çnÉI= çgóänáÉ=êzÉcz= uàmuàącI=éçwtaJ êzanáa= matÉêáału= z= äÉâcàá= EPVIOUB= w= gêuéáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉà= á= RMB= w= gêuéáÉ= âçntêçänÉàFK=mçzçëtałÉ=çdéçwáÉdzá=bółó=baêdzç=zdawâçwÉ=á=mçżna=bółç=znaäÉźć= ëéçêç=wéáëów=tóéuW=„dużç=ëłucÜać”I=„uważać=na=äÉâcàá”I=czó=„zêçzumáÉć”K=fnaJ czÉà= éêÉzÉntuàą= ëáę= çdéçwáÉdzá= udzáÉäçnÉ= éêzÉz= ucznáów= bÉzéçśêÉdnáç= éç= zaJ âçńczÉnáu= badanáaI= ëzczÉgóänáÉ= tÉ= éçcÜçdzącÉ= z= gêuéó= ÉâëéÉêómÉntaänÉàI= gdóż= są= baêdzáÉà= zêóżnácçwanÉ= bó= náÉ= éçwáÉdzáÉć= wóëzuâanÉK= f= taâI= ucznáçwáÉ= w= tÉà= gêuéáÉI=abó=ëâutÉcznáÉ=nauczóć=ëáę=mówáć=w=àęzóâu=angáÉäëâámI=ëłucÜać=czó=éçdJ ëzâçäáć= ëáę= w= gêamatócÉ= wómáÉnáaäá= éêçwadzÉnáÉ= âçnwÉêëacàá= w= àęzóâu= angáÉäJ ëâám=z= çëçbamá=z=zagêanácó=za= éçmçcą=fntÉênÉtuI=użówanáÉ=ÉduâacóànócÜ=éêçJ gêamów= âçméutÉêçwócÜ= á= ëtêçn=fntÉênÉtçwócÜ=w= àęzóâu= angáÉäëâám=czó= nawÉt= twçêzÉnáÉ=właënócÜ=zadań=gêamatócznócÜK=`ç=wáęcÉà=náÉâtóêzó=ucznáçwáÉ=wëâaJ zaäá=na=áëtçtnçść=âçncÉntêacàá= éçdczaë=êçzwáązówanáa=zadań=á= wóâçnówanáÉ=ácÜ= zÉ=zêçzumáÉnáÉm=çêaz=wómáÉnáaäá=wótêwałość=á=„náÉ=banáÉ=ëáę”=éçéÉłnáanáa=błęJ dówK= f= cÜçć= ëéçêa= część= ánfçêmacàá= dçtóczóła= êaczÉà= têadócóànócÜ= ëéçëçbów= nauâá= àęzóâa= angáÉäëâáÉgçI= àaâ= na= éêzóâład= éçwtaêzanáÉI= nauâa= na= éamáęć= czó= mówáÉnáÉ= dç= ëamÉgç= ëáÉbáÉI= tç= á= taâ= cáÉëzó= wóëtąéáÉnáÉ= wóżÉà= wómáÉnáçnócÜ= baêdzáÉà= náÉâçnwÉncàçnaänócÜ= ëéçëçbów= nauâáK= mÉwnÉ= éçtwáÉêdzÉnáÉ= éêzótçJ czçnócÜ= danócÜ= mçżna= taâżÉ= çdnaäÉźć= w= ëtwáÉêdzÉnáu= NR= z= éáÉêwëzÉà= częścá= anâáÉtóI=âtóêÉgç=śêÉdnáa=bóła= naàwóżëza=bÉzéçśêÉdnáç=éç=zaâçńczÉnáu=ÉâëéÉêóJ mÉntu=á=wónáçëła=PIQSK=gÉśäá=cÜçdzá=ç=ucznáów=z=âêuéó=âçntêçänÉàI=tç=ucznáçwáÉ= wómáÉnáaäá=éçwtaêzanáÉI=twçêzÉnáÉ=äáët=wóêazów=dç=zaéamáętanáaI=czótanáÉI=çgäąJ danáÉ=tÉäÉwázàá=czó=fáämówK= lëtatnáÉ= z= éótań= çtwaêtócÜ= âwÉëtáçnaêáuëza= dçtóczółç= ádÉntófáâacàá= éêçJ bäÉmów= w= naucÉ= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= çêaz= çâêÉśäÉnáÉ= tÉgç= cç= éêzócÜçdzá= ucznáçm=naàłatwáÉàK=lâazałç=ëáęI=żÉ=éêawáÉ=wëzóëcó=êÉëéçndÉncá=zdçłaäá=çdéçJ wáÉdzáÉć=na=tç=éótanáÉI=cç=çdéçwáada=śêÉdnáÉà=ëtwáÉêdzÉnáa=P=z=éáÉêwëzÉà=częścá= âwÉëtáçnaêáuëzaK=f=taâI=ucznáçwáÉ=w=çbu=gêuéacÜ=zgçdnáÉ=á=naàczęścáÉà=wómáÉnáaJ äá=têudnçść=w=naucÉ=gêamatóâá=ESQIOUB=→=hmI=UOINQB=→=hhI=TUIRTB=→=ha= w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉà=çêaz=RRIRRB=→=hmI=TTITTB=→=hhI=TOIOOB=→=ha= w=gêuéáÉ=âçntêçänÉàFI=cÜçć=tóäâç=náÉäáczná=éçtêafáäá=uzaëadnáć=ëwçàą=çdéçwáÉdźK= gÉżÉäá=àÉdnaâ=zdÉcódçwaäá=ëáę=tç=uczónáć=tç=naàczęścáÉà=wëâazówaäá=na=têudnçść=w= zêçzumáÉnáu=zaëad=çêaz=tçI=żÉ=uczÉnáÉ=ëáę=gêamatóâá=àÉët=baêdzç=czaëçcÜłçnnÉK=

2P0


tóâçêzóëtanáÉ=fntÉênÉtu=w=êçzwáàanáu=autçnçmáá=ucznáa=–=wónáâá=badanáa=anâáÉtçwÉgç

mçdçbnáÉ= zgçdnáÉI= wáęâëzçść= êÉëéçndÉntów= uznała= za= naàłatwáÉàëzą= nauâę= słçwnáctwa =ETNIQOB =→= hmI =TUIRTB =→= hh =á =ha =w =gêuéáÉ =ÉâëéÉêómÉntaänÉà = çêaz=SNINNB=→=hmI=TOIOOB=→=hh=á=RMB=→=ha=w=gêuéáÉ=âçntêçänÉàFI=cÜçć= tóäâç= ëéçêadócznáÉ= dçâçnówanç= uzaëadnáÉnáaI= âtóêÉ= zwóâäÉ= çgêanáczałç= ëáę= dç= ëtwáÉêdzÉnáa= ç= łatwçścá= w=zaéamáętanáuK=mçnadtç=ucznáçwáÉ=w= gêuéáÉ=ÉâëéÉêóJ mÉntaänÉà= dç= łatwócÜ= êzÉczó= éêzÉd= êçzéçczęcáÉm= badanáa= zaäáczóäá= czótanáÉ= ERMBFI= a= éç= zaâçńczÉnáu= badanáa= wómáÉnáäá= taâżÉ= mówáÉnáÉ= EORB= →= hh= á= ONIQQB=→=haFK=t=gêuéáÉ=âçntêçänÉà=dç=naàłatwáÉàëzócÜ=êzÉczó=éêzÉd=badanáÉm= naäÉżałç= czótanáÉ= EOOIOOBF=çêaz= gêamatóâa= ENSISSBFI= a=éç= zaâçńczÉnáu= ÉâëéÉJ êómÉntu =część= ucznáów =wëâazała =na =ëłucÜanáÉ =EOOIOOB =→= hh =á =PPIPPB =→= haF=çêaz=mówáÉnáÉ=EOOIOOB=→=haFK==

4K tnioski

= mêzÉdëtawáçnÉ= w= aêtóâuäÉ= wónáâá=badanáa= éçâazuàąI= żÉ=wóâçêzóëtanáÉ= fntÉênÉtu= mçżÉ=éêzóczónáć=ëáę=dç=êçzwçàu=autçnçmáá=wśêód=ucznáów=ëzâçłó=éçnadgámnaJ zàaänÉà=w=éçäëâám=âçntÉâścáÉ=ÉduâacóànómK=`Üçć=zaêównç=ucznáçwáÉ=w=gêuéáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉà=àaâ=á=âçntêçänÉà=dÉâäaêçwaäá=éçdÉàmçwanáÉ=dzáałań=ç=cÜaêaâtÉJ êzÉ=autçnçmácznóm=àuż=éêzÉd=êçzéçczęcáÉm=badanáaI=tç=tóäâç=ucznáçwáÉ=éçddaJ ná= ánnçwacàá= éÉdagçgácznÉà= çâazaäá= ëáę= bóć= baêdzáÉà= ëâłçnná= á= cÜętná= dç= ëamçJ dzáÉänçścá= bÉzéçśêÉdnáç= éç= ántÉêwÉncàá= çêaz= éç= uéłówáÉ= ëzÉścáu= tógçdnáuK= Śwáadczó=ç=tóm=cÜçcáażbó=wóżëza=śêÉdnáa=çdéçwáÉdzá=däa=ëtwáÉêdzÉń=z=éáÉêwëzÉà= częścá= âwÉëtáçnaêáuëza= w= tÉà= gêuéáÉ= ucznáówI= âtóêa= za= âażdóm= êazÉm= náÉ= tóäâç= bóła= wóżëza= çd= śêÉdnáÉà= éçczątâçwÉàI= aäÉ= êównáÉż= éêzÉâêçczóła= éułaé= têzÉcÜ= éunâtówK=qÉgç=ëamÉgç=náÉ=mçżna=éçwáÉdzáÉć=ç=ucznáacÜ=z=gêuéó=âçntêçänÉàI=w= âtóêÉà=tç=gêuéáÉ=śêÉdnáa=çdéçwáÉdzá=däa=ëtwáÉêdzÉń=z=éáÉêwëzÉà=częścá=âwÉëtáçnaJ êáuëzaI= cÜçć= éêzÉâêçczóła= waêtçść= éçczątâçwąI= bóła= zawëzÉ= bóła= náżëza= çd= PK= mçza= tómI= gêuéę= ÉâëéÉêómÉntaäną= cÉcÜçwałó= wóżëzÉ= śêÉdnáÉ= w= wáęâëzçścá= ëtwáÉêdzÉń= çêaz= częëtç= ëtatóëtócznáÉ= áëtçtnÉ= êóżnácÉ= w= śêÉdnácÜ= éçmáędzó= gêuJ éamáK=mçnadtçI=cç= êównáÉż=áëtçtnÉI=zaéêçéçnçwanó=ëéçëób=nauâá=ëéçtâał=ëáę=z= aéêçbatą=wáęâëzçścá=ucznáów=w=gêuéáÉ=ÉâëéÉêómÉntaänÉàI=na=cç=wëâazuàÉ=wóëçâá= éêçcÉnt= çdéçwáÉdzá= twáÉêdzącócÜ= udzáÉäçnócÜ= w= çdéçwáÉdzá= na= éáÉêwëzÉ= z= éótań=çtwaêtócÜ=zamáÉëzczçnócÜ=w=dêugáÉà=częścá=âwÉëtáçnaêáuëzaK== w= dêugáÉà= àÉdnaâ= ëtêçnóI= zaçbëÉêwçwanÉ= zêóżnácçwanáÉ= wóbáÉêanócÜ= çdJ éçwáÉdzá=w=ëtwáÉêdzÉnáacÜ=z=éáÉêwëzÉà=częścá=âwÉëtáçnaêáuëza=wádçcznÉ=w=śêÉdnáÉà= waêtçścá= çdcÜóäÉnáa= ëtandaêdçwÉgç= éçâazałçI= żÉ= zawëzÉ= áëtnáałó= êóżnácÉ= éçmáęJ dzó= ucznáamá= w= çbêębáÉ= tÉà= ëamÉà= gêuéóK= káÉéçâçáć=mçżÉ= á= faâtI= żÉ=ucznáçwáÉ= z= gêuéó=ÉâëéÉêómÉntaänÉàI=éçdçbnáÉ=zêÉëztą=àaâ=ucznáçwáÉ=z=gêuéó=âçntêçänÉàI=êzadJ âç=dÉâäaêçwaäá=éçdÉàmçwanáÉ=dzáałań=z=właënÉà=ánácàatówóI=cç=zçëtałç=uwóéuâäçJ nÉ=w=náÉâtóêócÜ=ëtwáÉêdzÉnáacÜI=àaâ=á=éótanáacÜ=çtwaêtócÜI=a=àÉśäá=àuż=zdÉcódçwaäá= ëáę=ç=tóm=nadmáÉnáćI=tç=z=êÉgułó=bółó=tç=tóéçwÉ=dzáałanáaI=âtóêÉ=náÉ=zawëzÉ=éçmaJ gaàą=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgçK=lznaczać=tç=mçżÉI=çgóänáÉ=êzÉcz=uàmuàącI=żÉ=wśêód= ucznáów= éçâutuàÉ= têadócóànÉ=ëzâçänÉ= éçdÉàścáÉ= dç=nauâá= á= çbçwáązâu= ëzâçänÉgçK=

2PN


jaêáuëz=hêuâ

mçnadtç=dçść=dêaëtócznó=ëéadÉâ=éçdÉàmçwanáa=náÉâtóêócÜ=dzáałań=ç=cÜaêaâtÉêzÉ= autçnçmácznóm= w= gêuéáÉ= ÉâëéÉêómÉntaänÉàI= çdnçtçwanó= na= éçdëtawáÉ= anaäázó= âwÉëtáçnaêáuëza=dóëtanëçwÉgç=éçâazuàÉI= żÉ= êçzwáàanáÉ=autçnçmáá=wśêód=ucznáów= náÉ=àÉët=êzÉczą łatwą=á=wómaga=czaëuI=zacÜçwanáa=cáągłoścáI=ëóëtÉmatócznçścá=czó= tÉż=wçäá=uczącócÜ=ëáę=àęzóâa=çêaz=tócÜI=âtóêzó=gç=nauczaàąK=watÉmI=abó=ëâutÉcznáÉ= êçzwáàać=autçnçmáę=w=éçäëâám=âçntÉâścáÉ=Éduâacóànóm=wómaganÉ=àÉët=éêzÉłamaJ náÉ= éÉwnócÜ= baêáÉê= czó= ëtÉêÉçtóéów= çd= äat= w= nám= áëtnáÉàącócÜI= gdzáÉ= z= éçmçcą= mçżÉ=éêzóàść=zaëtçëçwanáÉ=tÉcÜnçäçgáá=âçméutÉêçwÉà=cçêaz=baêdzáÉà=éçwëzÉcÜnÉà= á=dçëtęénÉà=w=éçäëâácÜ=ëzâçłacÜK=fëtçtnÉ=wódaàÉ=ëáę=tÉż=ëtçëçwanáÉ=êóżnçêçdnócÜ= ánëtêumÉntów=badawczócÜ=w=cÉäu=éçmáaêu=autçnçmáá=ucznáaK=

BfBifldoAcfA

= jchaóI=pK=OMMSK=oÉsÉarcÜing=sÉcçnd=äanguagÉ=cäassrççmsK=jaÜwaÜI=kgW=iawêÉncÉ=bêäbaumK== mawäaâI=jK=EêÉdKFK=OMMQK=Autçnçmia=w=naucÉ=àęzóâa=çbcÉgçK=mçznańJhaäáëzW=tódawJ náctwç=tódzáału=mÉdagçgácznçJAêtóëtócznÉgç=rAjK= mawäaâI=jK=OMMUaK=„Autçnçmáa=w=naucÉ=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=w=äácÉum=–=dáagnçJ zaI=anaäázaI=wnáçëâá”I=EwF=mawäaâI=jK=EêÉdKFK=OMMUbK=NPTJNRTK= mawäaâI= jK= EêÉdKFK= OMMUbK= Autçnçmia= w= naucÉ= àęzóâa= çbcÉgç= –= cç= çsiągnęäiśmó= i= dçâąd= zmiÉrzamóK=mçznańJhaäáëzJhçnánW=tódawnáctwç=rAj=á=mtpw=w=hçnánáÉK==

2P2


= = Część fff =

mowvhŁAav olwtfĄwAŃ moAhqvCwkvCe


Anna kiżegorodcew rniwÉrsótÉt=gagiÉääçńsâi=

brolmbgphfb kArCwvCfbiphfb pqrafA jAdfpqbophfb EbjbqqF – jlarŁv fkqbohriqroltbN buropean jaster for buropean qeacher qraining EbjbqqF ptudies – intercultural modules qÜáë=éaéÉê=áë=fáêët=çf=aää=ánfçêmatávÉK=fn=tÜÉ=fáêët=ëÉctáçnI=át=gávÉë=a=ëuêvÉó=çf= ánnçvatávÉ=jaëtÉê=ptudáÉë=fçê=buêçéÉan=ëÉcçndaêó=tÉacÜÉêëI=bÉáng=éêÉéaêÉd= bó= an= ántÉênatáçnaä= tÉam= fêçm= ÉágÜt= cçuntêáÉëK= Amçng= fávÉ= maán= têaánáng= aêÉaëI= tÜÉêÉ= aêÉ= fntÉêcuätuêaä= ptudáÉëI= wÜácÜ= aêÉ= tç= bÉ= áméäÉmÉntÉd= án= ançtÜÉê=cçuntêó=duêáng=a=mçbáäátó=ëÉmÉëtÉêK=qÜÉ=ëÉcçnd=ëÉctáçn=çf=tÜÉ=éaJ éÉê=dÉëcêábÉë=bêáÉfäó= fçuê=ántÉêcuätuêaä=mçduäÉë=dÉvÉäçéÉd=án=tÜÉ=bjbqq= ptudáÉëW=bducatáçn=ëóëtÉmë=án=tÜÉ=buêçéÉan=rnáçnI=fntÉêcuätuêaä=cçmmuJ nácatáçnI=pÉäÉctÉd=aëéÉctë=çf=buêçéÉan=cuätuêÉ=and=fntÉêcuätuêaä=ÉducatáçnK= qÜÉ=tÜáêd=éaêt=çf=tÜÉ=éaéÉê=gávÉë=an=ÉxaméäÉ=çf=tÜÉ=tÉacÜáng=matÉêáaä=wÜácÜ= can=bÉ=uëÉd=tç=êaáëÉ=ëtudÉntë’=ántÉêcuätuêaä=awaêÉnÉëëK=qÜÉ=matÉêáaä=áë=baëÉd= çn=a=äátÉêaêó=tÉxt=madÉ=ántç=a=cçntÉméçêaêó=éäaóI=fçcuëÉd=çn=tÜÉ=unávÉêëaä= tÜÉmÉ= çf= a= àçuênÉóI= ëÉt=án= tÜÉ= mçäáëÜ= qatêa= jtëK= qÜÉ= autÜçê= çf= tÜÉ= éaéÉê= ëÜçwë= Üçw= ëucÜ= a= matÉêáaä= can= cçmbánÉ= ÉäÉmÉntë= çf= tÜêÉÉ= ántÉêcuätuêaä= mçduäÉëW=fntÉêcuätuêaä=ÉducatáçnI=fntÉêcuätuêaä=cçmmunácatáçn=and=pÉäÉctÉd= aëéÉctë=çf=buêçéÉan=cuätuêÉK=cánaääóI=tÜÉ=éaéÉê=éçántë=çut=tÜÉ=êçäÉ=çf=a=äanJ guagÉ= çf= ántÉênatáçnaä= cçmmunácatáçn= án= tÜÉ= áméäÉmÉntatáçn= çf= bjbqq= ptudáÉë=duêáng=tÜÉ=mçbáäátó=ëÉmÉëtÉêK=

N=t=twçêzÉnáu=éêçgêamu=ëtudáów=bjbqq=EburçéÉan=jastÉr= fçr=burçéÉan= qÉacÜÉr=qrainingF=

uczÉëtnácząW =cêancÉëca =`aÉna =EâççêdónatçêâaF =– =tÉnÉcàaI =káàçäÉ =_êaznáÉnÉ =á =içêÉta = `ÜçdzâáÉnÉ=–=táänçI=eanë=açêf=–=hçéÉnÜagaI=maëcaä=duábÉêt=–=kantÉëI=hataäán=hçääaê=–= _udaéÉëztI=jaêáçë=máttaäáë=–=káâçzàaI=cêáÉdêácÜ=táttáb=–=fnnëbêucâI=Anna=káżÉgçêçdcÉwI= jaêáa=gçdłçwáÉcI=jałgçêzta=ptóéáńëâa=á=jałgçêzata=wámmÉêmann=–=hêaâówK=fnácàatçêÉm=á= âáÉêçwnáâáÉm=mêçàÉâtu=bjbqq=àÉët=éêçfK=rmbÉêtç=jaêgáçtta=z=rnáwÉêëótÉtu=`a’=cçëcaêá= w= tÉnÉcàáK=mêçàÉât= àÉët= êÉaäázçwanó=w= êamacÜ= éêçgêamu= rnáá=buêçéÉàëâáÉà= „rczÉnáÉ= ëáę= éêzÉz=całÉ=żócáÉ”I=ad=bduâacàa=á=huätuêaI=numÉê=gêantuW=OMMTJORTTLMMNJMMNK=

2P5


Anna=káżÉgçêçdcÉw

NK mrojekt bjbqq

= mêçàÉât= bjbqq= EburçéÉan= jastÉr= fçr= burçéÉan= qÉacÜÉr= qrainingF= àÉët= ánnçwacóàJ nóm= éêçàÉâtÉm= ëtudáów= ÉuêçéÉàëâácÜ= ff= ëtçénáa= éêzógçtçwuàącócÜ= éêzóëzłócÜ= nauczócáÉäá=ëzâół śêÉdnácÜK=ptudáa=tÉ=ëą=w=âçńcçwÉà=fazáÉ=çéêacçwówanáaI=czóm= zaàmuàÉ=ëáę=máędzónaêçdçwó=zÉëéół=z=çśmáu=âêaàów=rnáá=buêçéÉàëâáÉà=EAuëtêááI= `óéêuI= aanááI= cêancàáI= iátwóI= mçäëâáI= tęgáÉê= á= tłçcÜFK= kaàważnáÉàëzóm= cÉäÉm= mêçàÉâtu= àÉët= wéêçwadzÉnáÉ= wëéóänÉgç= ÉuêçéÉàëâáÉgç= éêçgêamu= âëztałcÉnáa= nauczócáÉäá=ëzâół śêÉdnácÜI=éêzó=wóâçêzóëtanáu=áëtnáÉàącócÜ=àuż=mçżäáwçścá=têanëJ fçêmacàá=ëóëtÉmów=Éduâacàá=w=éçëzczÉgóänócÜ=âêaàacÜ=rnáá=buêçéÉàëâáÉàI=ëtwçJ êzçnócÜ=éêzÉz=éêçcÉë=bçäçńëâáK== téêçwadzÉnáÉ= ëtudáów= bjbqq= umçżäáwá= wáęcÉà= âçntaâtów= máędzóâuätuêçJ wócÜ=á=máędzóàęzóâçwócÜI=éçnáÉważ=éêzÉz=àÉdÉn=ëÉmÉëtê=Ez=cztÉêÉcÜ=ëÉmÉëtêów= ëtudáówF=éêzóëzäá=nauczócáÉäÉ=będą=ëtudáçwaäá=w=ánnóm=âêaàuI=na=àÉdnóm=z=çśmáu= unáwÉêëótÉtów=ErnáwÉêëótÉt=bötvöëa=içêŁnda=–=_udaéÉëztI=rnáwÉêëótÉt=AaêÜuë= –= hçéÉnÜagaI= qóêçäëâá= rnáwÉêëótÉt= mÉdagçgácznó= –= fnnëbêucâI= rnáwÉêëótÉt= gagáÉääçńëâá=–=hêaâówI=rnáwÉêëótÉt=kantÉàëâá=– kantÉëI=rnávÉêëótÉt=`óéêóàëâá=–= káâçzàaI=rnáwÉêëótÉt=`a“cçëcaêá=–=tÉnÉcàa=á=rnáwÉêëótÉt=táäÉńëâá=–=táänçFK== ptudáa=bjbqq=çbÉàmuàą=éáęć=çbëzaêów=âëztałcÉnáa=Ew=ëumáÉ=NOM=b`qpFW= · mêzÉdmáçt=ëtudáów=zántÉgêçwanó=z=mÉtçdóâą=nauczanáa=tÉgç=éêzÉdmáçtu= · mêaâtóâę=éÉdagçgáczną= · mëócÜçéÉdagçgáâę= · kauâę=têzÉcÜ=àęzóâów= ÉuêçéÉàëâácÜW=dwa= głównÉ=àęzóâá=ÉuêçéÉàëâáÉ= Ew= tóm= àęzóâ= wóâładçwó= ëtudáów= zagêanácznócÜI= éêawdçéçdçbnáÉ= àęzóâ= angáÉäëâáF=á=àęzóâ=âêaàu=éêzóàmuàącÉgç=EnéK=àęzóâ=éçäëâáF= · jçdułó=ántÉêâuätuêçwÉ= · pÉmánaêáum=magáëtÉêëâáÉ== t= têaâcáÉ= ëÉmÉëtêu= za= gêanácą= Edêugá= äub= têzÉcá= ëÉmÉëtê= ëtudáówF= éêçgêam= bjbqq= éêzÉwáduàÉW= éêaâtóâę= éÉdagçgáczną= EczęścáçwçFI= nauâę= dwócÜ= äub= têzÉcÜ=àęzóâów= çbcócÜ=EgłównÉ=àęzóâá= ÉuêçéÉàëâáÉ= á=àęzóâ=âêaàu= éêzóàmuàącÉgçF= çêaz=mçdułó=ántÉêâuätuêçwÉK=

OK jodułó interkulturowe w mrojekcie bjbqq

= jçdułó=ántÉêâuätuêçwÉ=çbÉàmuàą=âuêëó=dçtóczącÉW · bduâacàá=w=âêaàacÜ=rnáá=buêçéÉàëâáÉà== · hçmunáâacàá=máędzóâuätuêçwÉà= · tóbêanócÜ=ÉäÉmÉntów=âuätuêó=âêaàów=ÉuêçéÉàëâácÜ== · bduâacàá=máędzóâuätuêçwÉàK== jçduł=bduâacàa=w=âraàacÜ=rnii=burçéÉàsâiÉà=ëâuéáa=ëáę=mKánK=na=tÉmatócÉ=zwáązanÉà= z= éçäátóâą=çśwáatçwą=w=êóżnócÜ=âêaàacÜ=rnáá=buêçéÉàëâáÉàI=naànçwëzómá=êÉfçêJ

2P6


buêçéÉàëâáÉ=kauczócáÉäëâáÉ=ptudáa=jagáëtÉêëâáÉ=EbjbqqF=–=mçdułó=ántÉêâuätuêçwÉ

mamá=w= tócÜ=âêaàacÜ=çêaz= ëtatuëÉm=nauczócáÉäa= w=êóżnócÜ=âêaàacÜ=rnáá= buêçJ éÉàëâáÉàI=w=âçntÉâścáÉ=áëtnáÉàącócÜ=mçżäáwçścá=á=wózwańK=t=êamacÜ=tÉgç=mçdułu= éêzóëzäá=nauczócáÉäÉ=éçznawać=będą=éêçgêamó=âëztałcÉnáa=nauczócáÉäá=á=ácÜ=êÉaäáJ zacàę=w=rnáá=buêçéÉàëâáÉàI=na=éçdëtawáÉ=czÉgç=éçwánná=wóêçbáć=ëçbáÉ=éçgäąd=na= áëtnáÉàącÉ=éçdçbáÉńëtwa=á=êóżnácÉ=éçmáędzó=âëztałcÉnáÉm=nauczócáÉäá=w=buêçéáÉK== tózwanáÉmI=z=âtóêóm=będą=muëáÉäá=ëáę=zmáÉêzóć=wóâładçwcó=tÉgç=mçdułu=àÉët= zaâêÉë=tÉmatóâá=á= ëtçéáÉń=ëzczÉgółçwçścá= tÉmatówK=`Üçdzá=zwłaëzcza=ç=tçI=abó= wódçbóć= áëtçtnÉ= têÉścá= á= fçêmó= âëztałcÉnáa= nauczócáÉäá= w= êóżnócÜ= âêaàacÜ= rnáá= buêçéÉàëâáÉàI= bÉz= náÉéçtêzÉbnÉgç= çbcáążanáa= éamáęcá= ëtudÉntów= ëzczÉgółamá= dçtóczącómá= tÉçêáá= âëztałcÉnáaK= tódaàÉ= ëáęI= żÉ= wázuaänÉ= éêçgêamó= ëzâçäÉnáçwÉ= däa= nauczócáÉäá= mçgą= uêçzmaácáć= têadócóànÉ= wóâładó= á= ëÉmánaêáaI= âtóêÉ= w= tóm= mçduäÉ=ëtançwáć=muëzą=éçdëtawę=âëztałcÉnáaK== hçmuniâacàa=międzóâuäturçwa=çbÉàmuàÉ=mKánK=tÉmatóâę=âçmunáâacàá=wÉêbaänÉà=á=náÉwÉêJ baänÉà=w=êóżnócÜ=âuätuêacÜLàęzóâacÜI=funâcàá=àęzóâa=çêaz=ëéçëçbów=ácÜ=wóêażanáa=w= êóżnócÜ= âuätuêacÜLàęzóâacÜI= àęzóâçwócÜ= á= âuätuêçwócÜ= aëéÉâtów= gêzÉcznçścá= çêaz= máędzóâuätuêçwócÜ=náÉéçêçzumáÉń=âçmunáâacóànócÜ=á=ëtêatÉgáá=ácÜ=êçzwáązówanáaK== qÉn= mçduł= będzáÉ= éêawdçéçdçbnáÉ= baêdzç= atêaâcóànó= däa= ëtudÉntówI= ç= áäÉ= ëzczÉgółçwó=éêçgêam=âëztałcÉnáa=zawáÉêać=będzáÉ=fçêmó=waêëztatçwÉI=çdgêówaJ náÉ=êóä=á=çdwçłówanáÉ=ëáę=dç=właënócÜ=dçśwáadczÉń=uczącócÜ=ëáęK== jçduł=tóbranÉ=ÉäÉmÉntó=âuäturó=âraàów=ÉurçéÉàsâicÜ=zawáÉêa=mKánK=tÉmatóâę=dçtóczącą= wóbêanócÜ= dzáÉł= âuätuêó= âêaàów= ÉuêçéÉàëâácÜ= EaêcÜátÉâtuêóI= maäaêëtwaI= êzÉźbóI= muzóâáI= äátÉêatuêóF= àaâç= éêzóâładów= wëéóänÉà= têadócàá= buêçéó= çêaz= wóbêanócÜ= nçwócÜ=zàawáëâ=âuätuêçwócÜ=âêaàów=ÉuêçéÉàëâácÜ=EtÉatêI=wóëtawóI=fÉëtáwaäÉFK== oównáÉż= á= tÉn= mçduł= mçżÉ= bóć= náÉzwóâäÉ= atêaâcóànó= däa= ëtudÉntówI= bçwáÉm= çéêócz=éêzÉâazu=uëtnÉgçI=wóâładçwcó=âçêzóëtać=éçwánná=z=matÉêáałów=wázuaäJ nócÜI= éêÉzÉntacàá= muätámÉdáaänócÜ=á= fáämów= dçâumÉntaänócÜI= a= taâżÉ=çêganázçJ wać= éçwánná= wázótó= w= muzÉacÜI= zwáÉdzanáÉ= zabótâówI= udzáał= w= éêzÉdëtawáÉJ náacÜI=fÉëtáwaäacÜ=á=âçncÉêtacÜK== têÉëzcáÉ= bduâacàa= międzóâuäturçwa= dçtóczó= tÉmatóâá= zwáązanÉà= z= âuätuêçwóm= zêóżnácçwanáÉm= buêçéóI= âçncÉécàamá= âuäturóI= aâuäturacài= á= dósâróminacàiI= éêçbäÉJ mamá= âuätuêçwómá= mágêantów= wÉ= wëéółczÉënÉà= buêçéáÉI= éçäátóâą= âuätuêçwą= rnáá=buêçéÉàëâáÉà=çêaz=mÉtçdamá=á=tÉcÜnáâamá=Éduâacàá=máędzóâuätuêçwÉàK=jçJ duł= tÉn= ma= bóć= çbçwáązâçwó= däa= wëzóëtâácÜ= éêzóëzłócÜ= nauczócáÉäáK= w= àÉdnÉà= ëtêçnó= ëtançwáć= ma= éçdëtawę= tÉçêÉtócznÉgç= âëztałcÉnáa= ántÉêâuätuêçwÉgçI= z= dêugáÉàI=éçéêzÉz=aâtuaänÉ=wódaêzÉnáaI=wówáadó=çêaz=ëéçtâanáaI=ma=dawać=wgäąd= w=dçśwáadczÉnáÉ=wáÉäçâuätuêçwçścáK= qwçêzÉnáÉ= mçdułów= ántÉêâuätuêçwócÜ= éçdäÉgałç= taâáÉmu= ëamÉmu= éêçcÉëçwá= àaâ= éçzçëtałÉ= çbëzaêó= âëztałcÉnáaK= ka= éçczątâu= uczÉëtnácó= máędzónaêçdçwÉgç= zÉëéçłu= wóçdêębnáäá= éçëzczÉgóänÉ= çbëzaêóK= kaëtęénáÉ= çéêacçwanç=ëzabäçn=däa= éçëzczÉgóänócÜ= mçdułówI= âtóêó= zçëtał= wóéÉłnáçnó= éêzÉz= mnáÉàëzó= zÉëéół= w= âatÉgçêáacÜ=cÉäów=á=têÉścá=âuêëówI=ácÜ=ëéçdzáÉwanócÜ=wónáâów=çêaz=âçméÉtÉnJ càá=âçńczącócÜ=âuêë=ëtudÉntówK==

2PT


Anna=káżÉgçêçdcÉw

t=çbÉcnóm=ëtanáÉI=éçwóżëzó=êamçwó=éêçgêam=mçdułów=ántÉêâuätuêçwócÜ=àÉët= w= dużóm= ëtçénáu= náÉâçméäÉtnóK= juëá= bóć= çn= çéêacçwanó= ëzczÉgółçwç= éêzÉz= zÉëéçłó=naêçdçwÉI=w=cÉäu=znaäÉzáÉnáa=właścáwócÜ=matÉêáałów=á=fçêm=âëztałcÉnáaI= çdéçwáadaàącócÜ= éçtêzÉbçm= á= zaántÉêÉëçwanáçm= ëtudÉntów= z= êóżnócÜ= âêaàów= ÉuêçéÉàëâácÜI= çêaz= nadêzędnóm= cÉäçm= ëtudáów= bjbqqI= czóäá= wzaàÉmnÉmu= éçznawanáu=ëwócÜ=âuätuê=á=êçzwáàanáu=śwáadçmçścá=ántÉêâuätuêçwÉàK=

PK mrzókład materiału do rozwijania świadomości interkulturowej=

= mçnáżÉà= éçdanç= éêzóâład= zadanáa= á= matÉêáału= dçtóczącÉgç=têzÉcÜ= mçdułów= ánJ tÉêâuätuêçwÉgç= çbëzaêu= âëztałcÉnáaW= Éduâacàá= máędzóâuätuêçwÉàI= âçmunáâacàá= máędzóâuätuêçwÉà= á= wóbêanócÜ= ÉäÉmÉntów= âuätuêó= âêaàów= ÉuêçéÉàëâácÜK= kaäÉżó= éçdâêÉśäáćI=żÉ=àaâ=w=éçdanóm=éêzóâładzáÉI=mçdułó=mçgą=ëáę=zÉ=ëçbą=éêzÉéäataćI= a=fçêma=âëztałcÉnáa=éçdczaë=mçbáänÉgç=ëÉmÉëtêu=mçżÉ=bóć=çtwaêtaI=çbÉàmçwać= wázuaäázacàę=á=ÉâëéêÉëàę=aêtóëtóczną=éçéêzÉz=ëztuâęI=muzóâęI=tanáÉc=á=dêamatózaJ càęI= éçwáązanÉ= z= äátÉêatuêąI= a= âçncÉntêuàącÉ= ëáę= na= tÉmacáÉI= âtóêó= dçëtaêczałbó= zagêanácznóm=ëtudÉntçm=wáÉdzó=ántÉêâuätuêçwÉà=á=êçzwáàał=ácÜ=śwáadçmçść=dçJ tóczącą= âuätuêó= âêaàu= éêzóàmuàącÉgçK= `ÉäÉm= taâ= uàętÉgç= âëztałcÉnáa= ántÉêâuätuJ êçwÉgç= náÉ= àÉët= całoścáçwó=âuêë= âuätuêó= danÉgç= âêaàu= äub= êÉgáçnuI= zêÉëztą= náÉJ mçżäáwó=dç=éêzÉéêçwadzÉnáa=w=czaëáÉ=àÉdnÉgç=ëÉmÉëtêuI=äÉcz= uwêażäáwáÉnáÉ=na= cÜaêaâtÉêóëtócznÉ=aëéÉâtó=çâêÉśäçnÉà=âuätuêó=w=âçntêaścáÉ=z=właëną=âuätuêąK= tóbêanç=unáwÉêëaänó=tÉmat=wędêówâá=w=góêó=á=çdâêówanáa=zaêównç=éáęâna=éêzóJ êçdóI=àaâ=á=wzaàÉmnÉgç=éçznawanáa=ëáę=uczÉëtnáâów=wędêówâáK=qÉmat=tÉnI=będącó= éêzÉdmáçtÉm=wáÉäu=utwçêów=äátÉêacâácÜ=á=çbêazówI=mçżÉ=zçëtać=uâazanó=ëtudÉnJ tçm=na=éêzóâładzáÉ=ëztuâá=tÉatêaänÉà=„ka=éêzÉłęczó”I=wóëtawáanÉà=z=éçwçdzÉnáÉm= çd =ëáÉdmáu =äat =éêzÉz =qÉatê =ámK =ptK =fK =tátâáÉwácza =w =waâçéanÉmI =na =éçdëtawáÉ = utwçêu= äátÉêacâáÉgç= z= éçczątâu= uu= wáÉâu= –= çéçwáÉścá= ptK= tátâáÉwácza= éçd= tóm= ëamóm=tótułÉmKO=AutçêÉm=ëcÉnaêáuëza=á=êÉżóëÉêÉm=ëztuâá=àÉët=AndêzÉà=azáuâK= lbÉcnáÉ= wóëtawáana= ëztuâa= „ka= éêzÉłęczó”I= àaââçäwáÉâ= dçść= wáÉêna= ëwçàÉmu= äátÉêacâáÉmu=éáÉêwçwzçêçwáI=ma=êównáÉż=wëéółczÉënÉ=çdnáÉëáÉnáaI=âtóêÉ=mçżna= anaäázçwać=w= âçntÉâścáÉ=âuätuêçtwóêczÉà= êçäá= waâçéanÉgç=á= qatê=NMM= äat=tÉmuI= àaâ=á=âuätuêçwócÜ=aëéÉâtów=wędêówÉâI=éáÉägêzómÉâ=á= tuêóëtóâá= çbÉcnáÉK= mçwçJ dzÉnáÉ= éêzÉdëtawáÉnáa= śwáadczó= ç= àÉgç= aâtuaänçścá= däa= wëéółczÉënÉà= éçäëâáÉà= wádçwnáK=pzczÉgóänóm=aéäauzÉm=wádçwnáa=wáta=áêçnácznÉI=äÉcz=cáÉéłÉ=éçtêaâtçJ wanáÉ=„máÉëzczucÜów=écÜaàącócÜ=ëáę”=w=qatêóI=w=tóm=taâżÉ=cudzçzáÉmcówI=cç= mçżÉ=bóć=ëzczÉgóänáÉ=atêaâcóànÉ=däa=zagêanácznócÜ=ëtudÉntówK== ptudÉncá=z=ánnócÜ=âêaàów=á=âuätuê=mçgäábó=zaéçznać=ëáę=zÉ=zêóżnácçwanáÉm=âuäJ tuêçwóm=w=mçäëcÉI=w=tóm=na=tÉêÉnáÉ=mçdÜaäa=EÉduâacàa=máędzóâuätuêçwaFK=jçJ gäábó= éçznać= nazwáëâa= naàważnáÉàëzócÜ= éáëaêzóI= éçÉtówI= muzóâówI= maäaêzó= á= aêcÜátÉâtów=zwáązanócÜ=na=éçczątâu=uu=wK=z=waâçéanÉm=á=qatêamáK=jçgäábóI= na= éêzóâładI= wóëłucÜać=fêagmÉntów= „eaênaëá”= haêçäa= pzómançwëâáÉgç=á= âçnJ O=ptKtátâáÉwáczK=NVQUK=ka=érzÉłęczóK=taêëzawaW=péółdzáÉänáa=tódawnácza=„hëáążâa”K=

2PU


buêçéÉàëâáÉ=kauczócáÉäëâáÉ=ptudáa=jagáëtÉêëâáÉ=EbjbqqF=–=mçdułó=ántÉêâuätuêçwÉ

cÉêtu=âaéÉäá=góêaäëâáÉàI=çbÉàêzÉć=tanáÉc=góêaäëâáI=zaéçznać=ëáę=z=éêzóâładamá=çêóJ gánaänÉgç=budçwnáctwa=góêaäëâáÉgç=á=aêcÜátÉâtuêó=ëtóäázçwanÉà=na=góêaäëzczóznęI= çbÉàêzÉć=çbêazó=wçfáá=ptêóàÉńëâáÉàI=oafała=jaäczÉwëâáÉgç=á=ánnócÜ=maäaêzó=zwáąJ zanócÜ=z=waâçéanÉm=EwóbêanÉ=ÉäÉmÉntó=âuätuêóFK=jçgäábó=êównáÉż=nauczóć=ëáę= wóbêanócÜ= ëłów= á= wóêażeń= gwaêó=góêaäëâáÉàI=a= taâżÉ= zaëad= zacÜçwanáa= na= góêJ ëâám=ëzäaâu=Eâçmunáâacàa=ántÉêâuätuêçwaFK== mêzóâład= wóâçêzóëtanáa= tÉmatóâá= tatêzańëâáÉà= dç= zaznaàçmáÉnáa= zagêanácznócÜ= ëtudÉntów= z= éçäëâą= âuätuêąI= êównçczÉśnáÉ= w= àÉà= wáÉäu= aëéÉâtacÜI= éçwáązanócÜ= cÜaêaâtÉêóëtócznóm= máÉàëcÉm= EqatêóI= waâçéanÉFI= mçżna= wóâçêzóëtać= dç= éçJ êównanáa=âuätuêçtwóêczÉà=êçäá=qatê=z=ánnómá=máÉàëcamá=á=góêamá=w=buêçéáÉ=EnéK= AäéamáFK=katçmáaët=tÉmatóâa=éÉwnÉà=çdêębnçścá=âuätuêçwÉà=á=àęzóâçwÉà=máÉëzJ âańców= mçdÜaäa= mçżÉ= éêçwadzáć=dç= máędzóâuätuêçwÉà= dóëâuëàá= ç= êóżnócÜ= êÉJ gáçnacÜ=w= buêçéáÉ= á= ç=cÜaêaâtÉêóëtócznócÜ=cÉcÜacÜ=ácÜ= máÉëzâańcówK= mêzóëzäá= nauczócáÉäÉ= ëzâół śêÉdnácÜ= w= âêaàacÜ= rnáá= buêçéÉàëâáÉà= Ew= tóm= w= mçäëcÉF= éçJ wánná=zauważać=ëótuacàÉI=âtóêÉ=mçgą=ëłużyć=àaâç=çâazàÉ=dç=máędzóâuätuêçwócÜ= ëéçtâańK=t=tócÜ=ëéçtâanáacÜ=éçwánná=êçzwáàać=náÉ=tóäâç=wáÉdzę=ç=ánnócÜ=âuätuJ êacÜI= äÉcz= taâżÉ=umáÉàętnçść= éçêównówanáaI= êÉfäÉâëàá= á= ÉméatááK= tłaëna= âuätuêa= mçżÉ=bóć=éáÉêwëzóm=źêódłÉm=ánfçêmacàá=á=êÉfäÉâëàáK== Abó= éçëłużyć= ëáę= bÉzéçśêÉdnáç= fêagmÉntÉm= ëztuâáI= éêzótçczmó= fêagmÉntI= gdó= w= éêzÉdëtawáÉnáu= „ka= éêzÉłęczó”= éçàawáa= ëáę= w= qatêacÜ= „Angäáâ”= EzabawnáÉ= ubêanó= éç=ëzâçcâuFI=âtóêó=çâazuàÉ=ëáę=àÉdnaâ=uêçdzçnóm=w=Angäáá=mçäaâáÉmK=oÉżóëÉê=éçJ têaâtçwał=tÉn=Ééázçd=w=cáÉâawó=ëéçëóbK=mêzÉbêanó=za=_êótóàczóâa=mçäaâ=udaàÉ=AnJ gäáâaI= wóéçwáadaàąc= z= éçäëâám= aâcÉntÉm= tÉâëtó= éêzóéçmánaàącÉ= ćwáczÉnáa= z= têadóJ cóànÉgç=éçdêęcznáâa=dç=nauâá=àęzóâa=angáÉäëâáÉgç=çêaz=ánnÉ=banaänÉ=ëtwáÉêdzÉnáaW= = tÜat’s=tÜat?=qÜat=is=a=trÉÉK=qÜÉ=trÉÉ=is=grÉÉnK=f’m=nçt=grÉÉnK= tÜat’s=tÜat?=qÜat’s=a=mçuntainK=qÜÉ=mçuntain=is=bigK=f’m=bigI=tççK= tÜat’s=tÜat?=qÜat’s=a=dçgK=qÜÉ=dçg=wants=tç=Éat=mÉK= x…z= qatró=–=lh!=–=tÜÉ=mçst=bÉautifuä=mçuntains=in=tÜÉ=wçräd=–=lh!=–=hruéówâi=== in=waâçéanÉ=nçt=wçrsÉ=tÜan=micadiääó=–=lh!=–vÉs!=–=lh!=

= cêagmÉnt= tÉn= mçżna= wóâçêzóëtać= zaêównç= éçd= âątÉm= czóëtç= àęzóâçwóm= Eëztucznçść= wóéçwáÉdzáI= çbcó= aâcÉntFI= àaâ= á= éçd= âątÉm= ëtÉêÉçtóéów= êóżnócÜ= naêçdçwçścá= w= danóm=ëéçłÉczÉńëtwáÉ=á= ácÜ= éêzÉçbêażeń=w= czaëáÉK=mçêównanáÉ= çêógánaänÉgç=tÉâëtu= tátâáÉwácza= ëéêzÉd=NMM=äat=z=àÉgç=ówczÉënóm= ëtÉêÉçtóéÉm= Angäáâów= E„ëzczót= fäÉgmóI= äçêdçwëâá= ëéçâóàI= éócÜa= á= éêzÉbáÉgłość”F= á= z= éçdzáJ wÉmI=żÉ=cá=éêzÉdëtawácáÉäÉ=wóêafánçwanÉà=cówáäázacàá=zacÜçdnáÉà=zawátaäá=w=dzáâáÉ= qatêóI= z= çbÉcnóm= wázÉêunâáÉm= êçzéaëanócÜ= _êótóàczóâów= w= mçäëcÉI= mçgłçbó= bóć=baêdzç=cáÉâawÉ=däa=êçzwçàu=ántÉêâuätuêçwÉà=śwáadçmçścá=ëtudÉntówK=

2P9


Anna=káżÉgçêçdcÉw

4K oola jęzóka międzónarodowej komunikacji w mrojekcie bjbqq

= mçdczaë= mçbáänÉgç= ëÉmÉëtêu= éêzóëzäá= nauczócáÉäÉ= będą= çdbówać= ëtudáa= w= ánnóm= âêaàuK=pótuacàa=ta=ëtwaêza=ëéçêÉ=wómaganáa=àęzóâçwÉK=gÉdÉn=àęzóâ=ÉuêçéÉàëâá=EéêzóJ naàmnáÉà= na= éçzáçmáÉ=_O= äub=`NF=éçwánáÉn=zçëtać=wóbêanó=àaâç=àęzóâ= wóâładçwó= ëtudáów= bjbqqK= mêawdçéçdçbnáÉ=taâám=àęzóâáÉm=wóâładçwóm=däa= máędzónaêçJ dçwÉà=gêuéó=ëtudÉntów=ëtanáÉ=ëáę=àęzóâ=angáÉäëâáI=àaâç=naàbaêdzáÉà=éçéuäaênó= àęzóâ= çbcó=nauczanó=w=ëzâçłacÜ=w=âêaàacÜ=báçêącócÜ=udzáał=w=mêçàÉâcáÉ=bjbqq=á=ëéÉłJ náaàącó=êçäę=àęzóâa=máędzónaêçdçwÉà=âçmunáâacàá=Eäingua=francaF=w=buêçéáÉK== léêócz= funâcàá= âçmunáâacóànÉàI= wëéóänó= àęzóâ= máędzónaêçdçwÉà= âçmunáâacàá= éÉłnáłbó= êównáÉż= funâcàę= ántÉêâuätuêçwąI= éçnáÉważ= umçżäáwáałbó= éçznawanáÉ= ánnócÜ= âuätuê= á= êçzwóà= śwáadçmçścá= ántÉêâuätuêçwÉàK= jçdułó= ántÉêâuätuêçwÉ= nauczanÉ= éêzó= éçmçcó= àęzóâa= angáÉäëâáÉgç= ëtawałóbó= ëáę= náÉ= tóäâç= zêçzumáałÉ= däa= zagêanácznócÜ= ëtudÉntówI= àÉśäá= ádzáÉ= ç= ácÜ= têÉśćI= äÉcz= taâżÉ= ácÜ= éêzÉëłanáÉ= bółçbó= baêdzáÉà= unáwÉêëaänÉK= pam= wóbóê= têÉścá= dç= mçdułów= EéçêK= éçwóżëzó= éêzóâład=tÉmatóâá=tatêzańëâáÉàFI=ëtwaêzałbó=çâazàę=dç=êÉfäÉâëàá= nad=mçżäáwçścáą= ácÜ=zêçzumáÉnáa=éêzÉz=ëtudÉntów=z=ánnócÜ=âêaàówK=qaâa=êÉfäÉâëàa=z=âçäÉá=bółabó= çâazàą=dç=éçëzÉêzÉnáa=Üçêózçntów=móśäçwócÜK= mçnadtçI=użócáÉ=àÉdnÉgç=wëéóänÉgç=àęzóâa=Eçbçâ=àęzóâów=naêçdçwócÜF=ëtwaêzaJ łçbó=mçżäáwçść=bÉzéçśêÉdnáÉgç=éçêównanáa=właënÉà=âuätuêó=z=ánnómá=âuätuêamá= á=wóàścáa=éçza=zawężçnó=Üçêózçnt=àÉdnÉà=âuätuêóI=ëzczÉgóänáÉ=w=zaâêÉëáÉ=éçëtaw= á=çcÉn=w=ëtçëunâu=dç=ëáÉbáÉ=á=dç=ánnócÜK=

RK tnioski = t= założÉnáu= çëóbI= âtóêÉ= çéêacçwówałó= mçdułó= ántÉêâuätuêçwÉ= mêçàÉâtu= bjbqqI=dç=âtóêócÜ=naäÉżała=êównáÉż=autçêâaI=mçdułó=tÉ=éçwánnó=êçzwánąć=u= éêzóëzłócÜ=nauczócáÉäá=âçméÉtÉncàÉ=ántÉêâuätuêçwÉI=çéaêtÉ=na=wáÉdzó=á=dçśwáadJ czÉnáu= ántÉêâuätuêçwómK= hçméÉtÉncàÉ= tÉ= náÉ= çgêanáczałóbó= ëáę= àÉdónáÉ= dç= wáÉJ dzó= ántÉêâuätuêçwÉàI= äÉcz= êównáÉż= zawáÉêałóbó= éçëtawó= çtwaêtçścá= á= tçäÉêancàá= wçbÉc=ánnócÜ=äudzá=á=ácÜ=âuätuêI=a=taâżÉ=umáÉàętnçścá=éçëzÉêzanáa=wáÉdzó=ántÉêJ âuätuêçwÉà= á= êçzwáàanáa= éçëtaw= çtwaêtçścá= á= tçäÉêancàáK= hçméÉtÉncàÉ= tÉ= mçżna= êçzwáàać=u=éêzóëzłócÜ=nauczócáÉäá=éçéêzÉzW== · WłączÉnáÉ= dç= éêçgêamów= âëztałcÉnáa= nauczócáÉäá= mçdułów= ántÉêâuätuêçJ wócÜI=çbÉàmuàącócÜ=bduâacàę=w=âraàacÜ=rnii=burçéÉàsâiÉàI=hçmuniâacàę=międzóâuäJ turçwąI=tóbranÉ=ÉäÉmÉntó=âuäturó=âraàów=ÉurçéÉàsâicÜ=çêaz=bduâacàę=międzóâuäturçwąK== · qêaâtçwanáÉ=tócÜ=mçdułów=náÉ=tóäâç=àaâç=éêzÉâaz=wáÉdzóI=äÉcz=taâżÉ=àaJ âç=zántÉgêçwanÉ=tÉmatócznáÉ=dçśwáadczÉnáÉ=âuätuêçwÉI=ëłużącÉ=êçzwáJ àanáu=śwáadçmçścá=ántÉêâuätuêçwÉà=EéçêK=éçwóżëzó=éêzóâładFK= · mêçwadzÉnáÉ= zaàęć= zwáązanócÜ= z= mçdułamá= ántÉêâuätuêçwómá= w= âêaàu= éêzóàmuàącómI=a=wáęc=w=âêaàu=ç=ánnÉà=âuätuêzÉ=anáżÉäá=âuätuêa=âêaàu=çàczóëtÉJ gçI=cç=umçżäáwáałçbó=uâazówanáÉ=zàawáëâ=âuätuêçwócÜ=z=ánnÉà=éÉêëéÉâtówóK=

240


buêçéÉàëâáÉ=kauczócáÉäëâáÉ=ptudáa=jagáëtÉêëâáÉ=EbjbqqF=–=mçdułó=ántÉêâuätuêçwÉ

·

mçëługáwanáÉ=ëáę=àęzóâáÉm=máędzónaêçdçwÉà=âçmunáâacàá= EnéK=àęzóâáÉm= angáÉäëâámFI=cç=ëtwaêzałçbó=mçżäáwçść=baêdzáÉà=unáwÉêëaänÉgç=éêzÉâazu= âuätuêçwÉgçI= âtóêó= têafáałbó= êównçczÉśnáÉ= dç= éêzÉdëtawácáÉäá= êóżnócÜ= âuätuê=á=àęzóâówK= =

24N


blżbieta dajewska

rniwÉrsótÉt=mÉdagçgicznó=imK=hbk=w=hraâçwiÉ=

jagdalena powa

hatçäicâi=rniwÉrsótÉt=iubÉäsâi=gana=mawła=ff=

jbqlalildfA hlkpqorhCgf hropr gĘwvhA lBCbdl aiA mlqowbB wAtlaltvCe jethodologó of constructing a foreign language course for specific purposes pçmÉ= çf= tÜÉ= ëçäutáçnë= ÉméäçóÉd= án= tÜÉ= fáÉäd= çf= tÉacÜáng= äanguagÉë= fçê= ëéÉcáaä=éuêéçëÉë=ÜavÉ=tuênÉd=çut=tç=bÉ=uëÉfuä=aäëç=án=tÜÉ=fáÉäd=çf=gÉnÉêaä= dádactácëI=ÉKgK=tÜÉ=taëâJçêáÉntÉd=aééêçacÜK=tÜat=áë=éaêtácuäaêäó=vaäuabäÉ=án= tÜÉ=äÉgacó=çf=tÉacÜáng=äanguagÉë=fçê=ëéÉcáaä=éuêéçëÉë=áë=átë=ÉcäÉctác=natuêÉI= wÜácÜ= gávÉë= çnÉ= tÜÉ= éçëëábáäátó= tç= cÜççëÉ= and= cçmbánÉ= tÜÉ= bÉëtJtÉëtÉd= mÉtÜçdë= dÉéÉndáng= çn= tÜÉ= ándáváduaä= cÜaêactÉêáëtácë= çf= ÉvÉêó= äÉaênÉêK= pucÜ=an=undçgmatác=aééêçacÜ=and=ëÉaêcÜ=fçê=tÜÉ=bÉët=éçëëábäÉ=tÉcÜnáèuÉI= wÜácÜ= taâÉë= ántç= accçunt= ándáváduaä= cÜaêactÉêáëtácë= çf= ÉacÜ= ëtudÉntI= aéJ éÉaêë=tç=bÉ=a=éaêtácuäaêäó=vaäuabäÉ=and=ÉnêácÜáng=çnÉ=án=tÜÉ=daóë=çf=cÉêtaán= êÉäuctancÉ=tçwaêdë=an=çvÉêtäó=êágádäó=dÉfánÉd=cçncÉét=çf=cçmmunácatávÉ= aééêçacÜ=án=fçêÉágn=äanguagÉ=tÉacÜángK=

MK tstęp = kauczanáÉ=àęzóâa=çbcÉgç=EglF=éçd=âątÉm=wóëéÉcàaäázçwanócÜ=éçtêzÉb=–=wónáJ âaàącócÜ=éêzÉdÉ= wëzóëtâám=z= éçëługáwanáa= ëáę=gl= w= âçntÉâścáÉ= zawçdçwóm= –= àÉët= częścáą= gäçttçdódaâtóâá= çgóänÉàI= w= ëwçácÜ= założÉnáacÜ= náÉ= zawëzÉ= bówa= àÉdnaâ=zgçdnÉ=z=éçëtuäatamá=głównÉgç=nuêtuK=káÉâáÉdó=êçzwáązanáa=çéêacçwanÉ= w= êamacÜ=dódaâtóâá= ëéÉcàaäáëtócznÉà=zaëáäaàą= çgóäną= tÉçêáę= nauâá= glI=ánnóm=êaJ zÉm=éçzçëtaàą=çnÉ=właścáwÉ=tóäâç=nauczanáu=uâáÉêunâçwanÉmu=na=ëéÉcófácznÉ= gêuéó= dçcÉäçwÉK= kánáÉàëzó= aêtóâuł= éçśwáęcçnó= będzáÉ= anaäázáÉ= âáäâu= tÉçêáá= éäaJ

24P


bäżbáÉta=daàÉwëâaI=jagdaäÉna=pçwa=

nçwanáa=âuêëu=zÉ=ëzczÉgóänóm=zwêócÉnáÉm=uwagá=na=zaäÉtó=á=wadó=éêçéçnçwaJ nócÜ=na=éêzÉëtêzÉná=äat=âçncÉécàá=mÉtçdócznócÜK=

NK hształtowanie się nauczania zorientowanego na cele zawodoweW rozwijanie lub odrzucanie istniejącej metodó w ramach indówiJ dualnóch koncepcji dódaktócznóch

= ld= naàdawnáÉàëzócÜ= czaëów= äudzáÉ= éçtêzÉbçwaäá= znaàçmçścá= gl= däa= äÉéëzÉgç= wóâçnówanáa=ëwçàÉà=éêacóK=açtóczółç=tç= zwłaëzcza=âuéców=á= dóéäçmatówI=aäÉ= taâżÉ=máëàçnaêzó=á=żołnáÉêzóI=âtóêzó=éçëługáwaäá=ëáę=àęzóâamá=ánnómá=náż=çàczóëtó= w=éçwtaêzaänócÜ=á=częëtç=ëfçêmaäázçwanócÜ=ëótuacàacÜ=âçmunáâacóànócÜK=jatÉJ êáałó=dódaâtócznÉ=zaëéçâaàaàącÉ=ácÜ=éçtêzÉbó=twçêzçnÉ=bółó=zgçdnáÉ=z=zaëadamá= çbçwáązuàącócÜ=w=danóm=çâêÉëáÉ=mÉtçd=bądź=w=çéaêcáu=ç=ándówáduaänÉ=éêzÉJ móśäÉnáa= autçêówK= aäa= záäuëtêçwanáa= tÉmatu= éêzÉdëtawámó= éçnáżÉà= âáäâa= éêzóJ kładów=z=dzáÉdzánó=nauczanáa=àęzóâa=fêancuëâáÉgç=däa=éçtêzÉb=zawçdçwócÜK= = NKNK lpracowówanie kursów dla potrzeb zawodowóch w ramach stosowanej w danóm okresie metodologii Aż=dç=äat=SMJtócÜ=uu=wK=gäçttçdódaâtóâa=ëéÉcàaäáëtóczna=náÉ=bóła=wóçdêębnáçną= dzáÉdzáną=w=nauczanáu=glK=Autçêzó=âuêëów=adêÉëçwanócÜ=dç=ëzczÉgóänócÜ=gêué= dçcÉäçwócÜ=âçêzóëtaäá=z=mÉtçdçäçgáá=ëtçëçwanÉà=éçwëzÉcÜnáÉ=w=ëóëtÉmáÉ=çśwáaJ tóI=dçëtçëçwuàąc=dç=ëéÉcófácznócÜ=éçtêzÉb=ëwçácÜ=çdbáçêców=têÉścá=âëztałcÉnáaK= fäuëtêacàą= taâáÉgç= éçdÉàścáa= mçżÉ= bóć= éçdêęcznáâ= dç= nauâá= fêancuëâáÉgç= çéêaJ cçwanó= däa= tubóäczócÜ= żołnáÉêzó= tzwK= tÉêótçêáów= zamçêëâácÜ= Ern= manuÉä= éçur= ä’ÉnsÉignÉmÉnt=du=français=aux=miäitairÉs=indigènÉs=NVOTX=w=haÜnI=NVVMFK=wawdzáęczamó= gç= wçàëâçwÉmu= ëłużbó= czónnÉàI= däa= âtóêÉgç= bóła= tç= éêawdçéçdçbnáÉ= àÉdóna= éêzógçda=z=gäçttçdódaâtóâąK=l=áäÉ=ëtçëçwanÉ=tÉcÜnáâáI=çdwçłuàącÉ=ëáę=dç=mÉtçJ dó= bÉzéçśêÉdnáÉàI= ëą= naàéêawdçéçdçbnáÉà= éêzÉnáÉëáçnÉ= z= dçśwáadczÉń= autçêa= àaâç=ucznáaI=ç=tóäÉ=dçbóê=têÉścá=EUMM=ëłów=á=zwêçtów=–=âçmÉnd=á=éçäÉcÉń=ëtçëçJ wanócÜ=w=cçdzáÉnnóm=żócáu=wçàëâçwómF=ëtançwá=çwçc=êÉfäÉâëóànáÉ=éêzÉmóśäaJ nÉà=éêaâtóâá=dnáa=cçdzáÉnnÉgçK== = NKOK hursó dla potrzeb zawodowóch tworzone w opozócji do obowiązującóch metod i ich wkład w rozwój dódaktóki ogólnej `ÉcÜą= ëzczÉgóäną= éêacó= z= çëçbamá= uczącómá= ëáę= gl= w= zwáązâu= z= wóâçnówanóm= zaàęcáÉm= ëą= ëéêÉcózçwanÉ= éçtêzÉbó= âçmunáâacóànÉ= éçdmáçtów= âëztałcÉnáa= á= ácÜ= dążÉnáÉ=dç=ëzóbâáÉgç=nabócáa=cÜçćbó=çgêanáczçnÉà=âçméÉtÉncàáK=qç=çczÉâáwanáÉ=náÉ= zawëzÉ=mçgłç=zçëtać=zaëéçâçàçnÉ=za=éçmçcą=âçnwÉncàçnaänócÜ=mÉtçd=âëztałcÉnáa= á=ëâłanáałç=dç=éçëzuâáwanáa=ánnçwacóànócÜ=êçzwáązańK=káÉ=àÉët=éêzóéadâáÉmI=żÉ=w= czaëacÜ=éçwëzÉcÜnÉgç=çbçwáązówanáa=mÉtçdó=gêamatócznçJtłumaczÉnáçwÉà=éêóbó= wótóczanáa=nçwócÜ=dêóg=w= dódaâtócÉ=wáążą=ëáę=naàczęścáÉà=z= nauczanáÉm=uâáÉêunJ

244


jÉtçdçäçgáa=âçnëtêuâcàá=âuêëu=àęzóâa=çbcÉgç=däa=éçtêzÉb=zawçdçwócÜ=

âçwanóm= na= gêuéó= zawçdçwÉK= mêzóâładÉm= tÉgç= ëą= éçdêęcznáâá= wóâçêzóëtuàącÉ= mÉtçdę=âçnwÉêëacóàną=ENKOKNKF=çêaz=tłumaczÉnáÉ=ántêaäánÉaênÉ=ENKOKOKFK== = NKOKNK jetodó konwersacójneW podręczniki do nauki specjalistócznego jęzóka francuskiego ia=manièrÉ=dÉ=äangagÉ=èui=ÉnsÉignÉ=à=éaräÉr=Ét=à=écrirÉ=äÉ=français=ENPVSX=w=_êunçtI=NVSSW= PVPF= àÉët= àÉdnóm= z= naàëtaêëzócÜ= éçdêęcznáâów= àęzóâa= tuêóëtóâá= á= ÜçtÉäaêëtwaK= waâêÉë=tÉmatócznó=çbÉàmuàÉ=naàczęëtëzÉ=ëótuacàÉ=zwáązanÉ=z=uzóëâanáÉm=nçcäÉJ gu= á= zaéÉwnáÉnáÉm= éçëáłâu= w= éçdêóżó= éç= śêÉdnáçwáÉcznÉà= cêancàáK= káÉ= zaéçJ mnáanç=tÉż=ç=dwçênÉà=âçnwÉêëacàá=maàącÉà=na=cÉäu=éçzóëâanáÉ=uëług=máłçënócÜ= éań=éêacuàącócÜ=w=éêzódêçżnócÜ=çbÉêżacÜK== mçdêęcznáâ= autçêëtwa= táääáama= `axtçna= ENQUPX= w= dÉêmaánI= NVVPW= RUF= çbÉàmuàÉ= ëzÉêëzó= éêçgêamK= mçza= dáaäçgamá= zwáązanómá= z= zaéÉwnáÉnáÉm= ëçbáÉ= éçëáłâu=çêaz=âwatÉêó=uczącó=ëáę=ma=dç=dóëéçzócàá=dáaäçgá=á=ëłçwnáctwç=zwáązanÉ= z=zaâuéamá=ëéçżówczómá=EmáęëaI=dêçbáuI=çwçcówI=éêzóéêawI=átdKF=çêaz=âuénÉm= tÉâëtóäáów= á= ëâóêK= léêócz= dáaäçgów= éçdêęcznáâ= zawáÉêa= êównáÉż= uëzÉêÉgçwanÉ= aäfabÉtócznáÉ=éçêtêÉtó=êzÉmáÉśänáâów=EàubáäÉêa=`çäaêdaI=ëáçdäaêza=aawádaI=dÉçêJ gÉ’a=ëéêzÉdawcó=âëáążÉâFK=hçméÉndáum=éçzwaäa=taâżÉ=na=çéançwanáÉ=zwóczaJ àçwócÜ=éçzdêçwáÉń=á=êÉäacàá=êçdzánnócÜK== t=éêzÉcáwáÉńëtwáÉ=dç=mÉtçdóâá=gêamatócznçJtłumaczÉnáçwÉà=ëtçëçwanÉà= wówczaë=w=nauczanáu=łacánó=á=gêÉâáI=éçdêęcznáâá=dç=nauâá=gl=zçêáÉntçwanÉ=na= cÉäÉ=zawçdçwÉ=náÉ=ëą=éêzÉcáążçnÉ=ánfçêmacàamá=gêamatócznómá=á=çdznaczaàą=ëáę= zuéÉłnáÉ=ánnóm=éçdÉàścáÉmK=mçzwaäa=tç=ëądzáćI=żÉ=ëą=çnÉ=autçêëtwa=náÉ=unáwÉêJ ëótÉcâácÜ=baâałaêzóI=äÉcz=éêzÉdëtawácáÉäá=çdnçśnócÜ=zawçdówI=däa=âtóêócÜ=àęzóâ= àÉët=naêzędzáÉm=âçmunáâacàáI=náÉ=éêzÉdmáçtÉm=êçzbáçêu=á=anaäázK= = NKOKOK jetodó oparte na tłumaczeniu intralinearnóm = ldbáçêcó= âuêëów= ëéÉcàaäáëtócznócÜ= çczÉâuàą= funâcàçnaänçścá= á= éêaâtócznçścáI= éêzÉz= cç= ta= dzáÉdzána= nauczanáa= gl= ëtawała= ëáę= náÉêaz= âçłÉm= naéędçwóm= däa= êçzwçàu=gäçttçdódaâtóâá=çgóänÉàK=qłumaczÉnáÉ=ántêaäánÉaênÉI=znanÉ=tÉż=w=dódaâJ tócÉ=fêancuëâçàęzócznÉà= àaâç=métÜçdÉ=raisçnnéÉ=äub= éar=äa=äÉcturÉI=zêçdzáłç=ëáę=àaâç= aätÉênatówa=däa=mÉtçdóâá=têadócóànÉà=w=usff=wK=caâtI=żÉ=áëtnáałç=çnç=na=gêuncáÉ= nauczanáa= àęzóâów= ëéÉcàaäáëtócznócÜ= àuż= éçnad= dwáÉścáÉ= äat= wczÉśnáÉà= –= wóâçJ êzóëtuàÉ= àą= éçdêęcznáâ= autçêëtwa= tónâÉna= dÉ= tçêdÉ= z= âçńca= us= wáÉâu= EwW= dÉêmaánI=NVVPW=SQF=–=àÉët=àÉdnóm=z=dçwçdów=na=éçéaêcáÉ=tÉà=tÉzóK=gl=têaâtçwaJ nó =àÉët =tu =àaâç =naêzędzáÉK =pam =autçê =taâ =dÉfánáuàÉ =wÉ =wëtęéáÉ =cÉäI =dç =âtóêÉgç = dążóW= „w= ámáę= làca= á= póna= á= aucÜa= ŚwáętÉgç= Lzaczónam= ëáę= uczóć= mówáć= éç= fêancuëâuL= abóm= mógł= ëéêzÉdawać= ëwçàÉ= tçwaêó= wÉ= cêancàá= á= wëzędzáÉ= tamI= gdzáÉ=äudzáÉ=mówáą=éç=fêancuëâu”=EtłumK=właënÉI=w=dÉêmaánI=NVVPW=SQFK= =

245


bäżbáÉta=daàÉwëâaI=jagdaäÉna=pçwa=

jówáąc= ç= êçzwáązanáacÜ= twçêzçnócÜ= éçza= –= a= êaczÉà= éêzÉd= éçwëtanáÉm= ëéóànÉà= mÉtçdóâá= nauczanáa= àęzóâów= ëéÉcàaäáëtócznócÜ= –= naäÉżó= éçdâêÉśäáć= ácÜ= náÉwątéäáwÉ= zaäÉtóW= éêaâtócznçść= çêaz= znaàçmçść= dzáÉdzánóK= `ÉäÉm= éçdêęcznáâa= bóła=éçmçc=w=ëzóbâám=á=ëâutÉcznóm=çéançwanáu=umáÉàętnçścá=éçêçzumáÉwanáa= ëáę= w= éçdëtawçwócÜ= däa= danÉà= gêuéó= zawçdçwÉà= ëótuacàacÜ= âçmunáâacóànócÜK= jatÉêáałó=dódaâtócznÉ=bółó=éêçëtÉ=w=użócáu=á= náÉ=wómagałó=zaawanëçwanÉà=wáÉJ dzó=mÉtaàęzóâçwÉà=aná=dódaâtócznÉàK=qwçêzółó=àÉ=éêawdçéçdçbnáÉ=çëçbó=czónnÉ= zawçdçwç=w=danÉà=dzáÉdzánáÉ=äub=éêzónaàmnáÉà=dçbêzÉ=àą=znaàącÉI=a=w=zwáązâu=z= tóm=têafnáÉ=wóczuwaàącÉ=éçtêzÉbó=âçmunáâacóànÉ=gêuéó=dçcÉäçwÉàK=_êaâ=unáwÉêJ ëótÉcâáÉgç= éêzógçtçwanáa= dç= nauczanáa= gl= ëtançwá= tu= éaêadçâëaänáÉ= zaäÉtęI= éçJ náÉważ=náÉ=âêęéuàÉ=ëwçbçdó=móśäÉnáa=á=twçêzÉnáa=nçwatçêëâácÜ=âçncÉécàáK= Wśêód= wad= çmawáanócÜ= w= tÉà= częścá= êçzwáązań= wómáÉnáć= mçżna= bêaâ= çéaêcáa=ëtçëçwanÉà=mÉtçdçäçgáá=na=ëéêawdzçnócÜ=tÉçêáacÜ=dçtóczącócÜ=éêçcÉëu= nabówanáa= wáÉdzó= àęzóâçwÉàI= cç= dçtóczó= całÉgç= wczÉënÉgç= çâêÉëu= êçzwçàu= gäçttçdódaâtóâáI=taâ= ëéÉcàaäáëtócznÉà=àaâ= çgóänÉàK=fnnóm=éêçbäÉmÉm=bół=çgêanáJ czçnó=zaëáęg=ëéêawdzçnócÜ=êçzwáązań=bÉz=éêób=ácÜ=éçwáązanáa=w=ëéóàną=gałąź= wáÉdzóI=na=cç=têzÉba=bółç=czÉâać=dç=uu=wK==

= OK oozkwit metodóki nauczania jęzóków specjalistócznóchW wpłów refleksji nad specóficznómi oczekiwaniami szczególnóch grup docelowóch na rozwój glottodódaktóki ogólnej t= äatacÜ= TMJtócÜ= w= cÉntêum= uwagá= gäçttçdódaâtóâów= dzáałaàącócÜ= éçd= auëéáJ càamá=fêancuëâáÉà=gêuéó=badawczÉà=`obafc=çêaz=oadó=buêçéó=znaäÉźäá=ëáę=dçêçJ śäá=á=ácÜ=çczÉâáwanáa=âçmunáâacóànÉI=waêunâçwanÉ=w=dużÉà=máÉêzÉ=éêacą=zawçJ dçwąK= t= tóm= ëamóm= çâêÉëáÉ= gäçttçdódaâtóâa= ëéÉcàaäáëtóczna= zaczęła= bóć= éçJ ëtêzÉgana=àaâç=ëéÉcófáczna=dzáÉdzána=w=çbêębáÉ=gäçttçdódaâtóâá=çgóänÉàI=maàąca= ëwçàÉ= tÉçêáÉ= á= naêzędzáa= dódaâtócznÉK= léêacçwanÉ= wówczaë= âçncÉécàÉ= éäançJ wanáa= âuêëu= çéaêtÉ= na= anaäázacÜ= fêÉâwÉncóànócÜ= EOKNKF= á= anaäázáÉ= éçtêzÉb= EOKOKF= éêzónaäÉżą=àÉdnaâ=dç=çbu=nuêtówI=ëtançwáąc=część=ówczÉënócÜ=tÉçêáá=çgóänócÜ= na= tÉmat= nauczanáa= glK= qaâżÉ= éêzÉdëtawáçnÉ= w= daäëzÉà= częścá= EOKPKF= éçdÉàścáÉ= zadanáçwÉI=maàącÉ=ëwÉ=âçêzÉnáÉ=w=âëztałcÉnáu=zawçdçwómI=udçwadnáa=çbÉcnáÉ= ëwóà=éçtÉncàał=w=dódaâtócÉ=EéçëtFâçmunáâacóànÉàK== == OKNK Analizó frekwencójne i „subjęzóki zawodowe” hçncÉécàa=tzwK=„ëubàęzóâów=zawçdçwócÜ”=bóła=éáÉêwëzą=ëéóàną=á=ëzÉêçâç=ëéçJ éuäaêózçwaną= éêóbą= ëtwçêzÉnáa= mÉtçdóâá= nauczanáa= zçêáÉntçwanÉà= na= ëéÉcóJ fácznÉ=éçtêzÉbó=çëób=uczącócÜ=ëáę=gl=z=éçwçdów=zawçdçwócÜK=wwáązana=àÉët= zÉ=ëtatóëtóczną=âçncÉécàą=àęzóâa=á=mÉtçdą=pdAsI=âtóêą=pzuäc=ENVVQW=NPOF=nazóJ wa=mÉtçdą=audiçwizuaäną=struâturaänçJgäçbaäną=äub=mÉtçdą=`obafcK=`ÉcÜą=ëzczÉgóäJ ną=wëéçmnáanÉà=mÉtçdó=bóła=ścáśäÉ=zaéäançwana=éêçgêÉëàaI=çéêacçwana=w=çéaêJ cáu= ç= anaäázó= fêÉâwÉncóànÉK= açbóê= têÉścá= éêçéçnçwanócÜ= na= éçëzczÉgóänócÜ=

246


jÉtçdçäçgáa=âçnëtêuâcàá=âuêëu=àęzóâa=çbcÉgç=däa=éçtêzÉb=zawçdçwócÜ=

ÉtaéacÜ=âëztałcÉnáa= máał= éêzÉëtać= bóć= aêbátêaänó= á=zçëtać= çéaêtó= na= nauâçwócÜ= éçdëtawacÜK= t= cÉntêum= zaántÉêÉëçwanáa= znaäÉźäá= ëáę= ucznáçwáÉ= éçczątâuàącó= çêaz=ëłçwnáctwçI=çd=âtóêÉgç=naäÉżó=êçzéçcząć=éêzógçdę=z=glK== wa=taâáÉ=uznanç=ëłçwnáctwç=„éçdëtawçwÉ”I=àÉdnaâ=tç=éçàęcáÉ=éçàmçwaJ nÉ= bółç= çdmáÉnnáÉ= náż= w= éêzóéadâu= ëtwçêzçnÉgç= éêzÉz= lgdÉna= Basic= bngäisÜK= qÉn= çëtatná= êÉduâçwał= äáëtę= dçëtęénócÜ= ëłów= dç= äÉâëÉmów= éçzwaäaàącócÜ= na= çéáëanáÉ=śwáata=éçéêzÉz=dÉfánácàÉ=çêaz=éÉêófêazó=E„bêat=çàca”=zamáaët=„ëtêóàÉâ”FK= wamáaët= zubażać= àęzóâI= mÉtçda= pdAs= ëtawáała= ëçbáÉ= za= cÉä= wółçnáÉnáÉ= ëłów= naàczęścáÉà=użówanócÜ=w=êzÉczówáëtÉà=âçmunáâacàáK=kaàbaêdzáÉà=zaawanëçwanó=z= éêçàÉâtów= dçtóczół= àęzóâa= fêancuëâáÉgçK= _adanáa= ëtatóëtócznÉ= éêzÉéêçwadzçnÉ= na= nagêanáacÜ= ëéçntanácznócÜ= êçzmów= dçéêçwadzáłó= dç= wółçnáÉnáa= w= NVRP= êçâu= NQQR= ëłów= naàbaêdzáÉà= êçzéçwëzÉcÜnáçnócÜ= w= àęzóâu= mówáçnóm= Ecç= éêawda= çczóëzczçnócÜ= z= wóêażeń= éçtçcznócÜ= á= éçëzÉêzçnócÜ= ç= taâ= zwanÉ= „ëłçwa= éêzódatnÉ”FK= qzwK=crançais= cçndamÉntaä=fÉr= dÉgréI= éçëzÉêzçnó= naëtęénáÉ= ç= çéêacçwanó=w=çéaêcáu=ç=źêódła=éáëÉmnÉ=âçäÉànó=éçzáçm=Ecrançais=cçndamÉntaä=ffÉ= dÉgré=–=çâK=PRMM=ëłówFI=máał=bóć=naêzędzáÉm=–=éunâtÉm=çdnáÉëáÉnáa=däa=autçêów= éçdêęcznáâów=däa=ucznáów=éçczątâuàącócÜ=á=śêÉdnáçzaawanëçwanócÜK== t =NVTN =êçâu =wódanó =zçëtaàÉ =sçcabuäairÉ= dénéraä= d’lriÉntatiçn= pciÉntifièuÉ= EsdlpFI= maàącó= twçêzóć= éçmçët= máędzó= âëztałcÉnáÉm= çgóänóm=a= zawçdçwómK= hçncÉécàa= sdlp= zaâłada= áëtnáÉnáÉ= „wëéóänÉgç= énáa”= éçëzczÉgóänócÜ= ëubàęzóJ âówW= ëłçwnáctwa= nauâçwÉgç= ç= náëâám= ëtçénáu= ëéÉcàaäázacàá= wëéóänÉgç= tÉâëtçm= nauâçwóm=á=éçéuäaêózatçêëâám=z=êóżnócÜ=dzáÉdzán=EmÜaäI=NVTNW=NPFK=aêçgą=anaäázó= ëtatóëtócznÉà= éçdêęcznáâów= z= nauâ= ścáëłócÜ= á= éêzóêçdnáczócÜ= dç= ëzâçłó= śêÉdnáÉà= wółçnáçnç=NNSM=ëłów=ëéçśêód=NTVQRMM=wóëtęéuàącócÜ=wÉ=wëéçmnáanócÜ=dçâuJ mÉntacÜK= ltêzómanÉ= zÉëtawáÉnáÉ= náÉ= ëtançwáłç= ëłçwnáâa= aná= gçtçwócÜ= matÉêáaJ łów=dódaâtócznócÜI=äÉcz= máałç=bóć=–= éçdçbnáÉ=àaâ=crançais=cçndamÉntaä=–=naêzęJ dzáÉm=däa=dódaâtóâów=çéêacçwuàącócÜ=nçwÉ=mÉtçdó=á=éçdêęcznáâáK=gÉgç=adêÉëaJ tÉm=ëą=nauczócáÉäÉI=„âtóêzóI=za=àÉgç=ëéêawąI=będą=dóëéçnçwaäá=éunâtÉm=çdnáÉëáÉJ náa= w= twçêzÉnáu= właënócÜ= äÉâcàáI= w= éêzógçtçwówanáu= ćwáczÉńI= ëéêawdzanáu= éçJ záçmu=wóâçêzóëtówanócÜ=na=äÉâcàá=tÉâëtów”=EtłumK=właënÉX=mÜaäI=NVTNW=NPFK= t=êamacÜ=çmawáanÉgç=éçdÉàścáa=éçwëtałó=äácznÉ=ëłçwnáâá=ëéÉcàaäáëtócznÉI= âtóêócÜ=zadanáÉ=bółç=zaëadnáczç=zbäáżçnÉ=dç=cÉäuI=àaâá=ëtawáanç=crançais=cçndamÉnJ taä=–=uëtaäáćI=w=àaâáÉà=çétómaänÉà=âçäÉànçścá=uczÉń=wánáÉn=éêzóëwaàać=nçwÉ=ëłçwJ náctwçI= abó= àaâ= naàëzóbcáÉà= móc= ëáę= wóéçwáadać= na= náÉzbędnÉ= tÉmatóK= „qêzÉbaI= abó=w=êęcÉ=wëzóëtâácÜ=zaántÉêÉëçwanócÜ=têafáł=ëzóbâá=á=ëâutÉcznó=śêçdÉâ=éçzwaäaJ jącó= zêçzumáÉć= éubäáâacàÉ= z= zaâêÉëu= tÉcÜnáâáK= gÉët= çczówáëtçścáąI= żÉ= náÉ= mçżna= zawczaëu= dçëtaêczóć= wëzóëtâácÜ= tÉêmánów= tÉcÜnácznócÜX= têzÉba= wáęc= ëáę= ëtaêać= éçdać=ám=tÉêmánó=éçdëtawçwÉ”=EtłumK=właënÉX=wëtęé=dç=ëłçwnáâa=éçdëtawçwócÜ= tÉêmánów=agêçnçmácznócÜI=`obafqI=NVSSW=SFK=mçdçbna=bóła=êównáÉż=mÉtçdçäçJ gáa= éçëtęéçwanáaW= anaäáza= ëtatóëtóczna= êÉéêÉzÉntatównócÜ= tÉâëtów= éáëanócÜ= EgłównáÉ=éçdêęcznáâówFI=uzuéÉłnáana=na=dêçdzÉ=âçnëuätacàá=z=facÜçwcamá=z=danÉà= dzáÉdzánóK= jçżna= tu=wómáÉnáć=mKánKW= sçcabuäairÉ= d’initiatiçn=aux= étudÉs=agrçnçmièuÉs=

24T


bäżbáÉta=daàÉwëâaI=jagdaäÉna=pçwa=

ENVSSFI=sçcabuäairÉ=d’initiatiçn=à=äa=critièuÉ=Ét=à=ä’Éxéäicatiçn=äittérairÉ=ENVSTFI=sçcabuäairÉ= d’initiatiçn=à=äa=viÉ=éçäitièuÉ=ENVSTF=á=sçcabuäairÉ=d’initiatiçn=à=äa=géçäçgiÉ=ENVSTFK== tâêótcÉ= zauważçnçI= żÉ= éçäÉ= äÉâëóâaänÉ= ëubàęzóâów= zawçdçwócÜ= zawáÉêa= äácznÉ= äÉâëÉmó= naäÉżącÉ= dç= àęzóâa= çgóänÉgçI= ëÉmantózçwanÉ= àaâç= ëéÉcàaäáëtócznÉ= dzáęâá= âçntÉâëtçwá= użócáaK= ptąd= tÉż= êÉdagçwanÉ= w= éóźnáÉàëzóm= çâêÉëáÉ= ëłçwnáâá= ëéÉcàaäáëtócznÉ=tç=zaëadnáczç=ëłçwnáâá=âçntÉâëtçwÉW=aictiçnnairÉ=cçntÉxtuÉä=d’un=dçmainÉ= dÉ=äa=viÉ=éçäitièuÉK=bäÉctiçns=äégisäativÉs=ENVTSFI=aictiçnnairÉ=cçntÉxtuÉä=dÉ=français=éçur=äa=géçäçgiÉ= ENVTSF=Ew=iÉÜmannI=NVVPW=VNFK=léêacçwówanÉ=w=çâêÉëáÉ=têáumfu=anaäázó=éçtêzÉbI=ëą= zwáaëtunamá=wéêçwadzÉnáa=dç=dódaâtóâá=ëéÉcàaäáëtócznÉà=anaäázó=dóëâuêëuK== aç=náÉâwÉëtáçnçwanócÜ=zaäÉt=mÉtçd=çéaêtócÜ=na=anaäázáÉ=fêÉâwÉncóànÉà=naJ äÉżó=zaäáczóć=éáÉêwëzÉ=w=Üáëtçêáá=uwzgäędnáÉnáÉ=áëtnáÉnáa=ëéÉcófácznócÜ=gêué=çdbáçêJ cówI=a=cç=za=tóm=ádzáÉ=çéêacçwanáÉ=éáÉêwëzÉà= ëéóànÉà= á=çéaêtÉà= na=éçdëtawacÜ= naJ uâçwócÜ=âçncÉécàá=çdnçëzącÉà=ëáę=dç=nauczanáa=àęzóâów=ëéÉcàaäáëtócznócÜK== tadó= wónáâaàą= głównáÉ= z= wómçgu= éçëáadanáa= uéêzÉdnáç= dużÉà= wáÉdzó= z= zaâêÉëu=àęzóâa=çgóänÉgç=éêzÉd=éêzÉàścáÉm=dç=âëztałcÉnáa=ëéÉcàaäáëtócznÉgçK=ràÉdJ nçäácçnó=éêçgêam=âuêëu=àęzóâçwÉgç=ëztównç=á= êógçêóëtócznáÉ=çâêÉśäa= éêçgêÉëàę=á= zaâłada= éêzÉcÜçdzÉnáÉ= éçëzczÉgóänócÜ= Étaéów= àęzóâa= çgóänÉgç= –= „wëéóänÉgç= énáa”= –= àęzóâa=danÉà= dzáÉdzánóK=kauczanáÉ=àęzóâa=zawçdçwÉgçI= têaâtçwanÉ= àaâç= zwáÉńczÉnáÉ=äat=éêacóI=ëtaàÉ=ëáę=mçżäáwÉ=tóäâç=na=éçzáçmáÉ=zaawanëçwanómK== = OKOK Analiza potrzeb = kauczanáÉ= àęzóâa= däa= cÉäów= zawçdçwócÜ= baêdzáÉà= náż= àaâáÉâçäwáÉâ= ánnÉ= wóâçJ êzóëtałç= mÉtçdę= anaäázó= éçtêzÉb= dç= âçnëtêuçwanáa= éêçgêamów= nauczanáaI= éçJ náÉważ=cÉäÉm=máałç=bóć=„éêzóëwçàÉnáÉI=naàëzóbcáÉà=àaâ=àÉët=tç=mçżäáwÉI=wáÉdzóI= umáÉàętnçścá=á=właścáwócÜ=zacÜçwań=w=çgêanáczçnóm=zaâêÉëáÉI=wóëtaêczaàącócÜI= abó=uczÉń=bół=w=ëtanáÉ=ëtawáć=czçła=ëótuacàçmI=w=âtóêócÜ=ëáę=znaàdzáÉ=w=ëwçám= żócáu= zawçdçwómI= á= wółącznáÉ= w= nácÜ”= EtłumK= właënÉX= oácÜtÉêácÜI= NVURW= QUFK= `Üçdzáłç=wáęc=ç=nauâę=„częścá=àęzóâa”=Ear=fêançaáë=@=ib=fêançaáëFI=éêzódatnÉJ gç=w=çâêÉśäçnócÜ=ëótuacàacÜI=w=âtóêócÜ=éçtÉncàaänáÉ=mçżÉ=znaäÉźć=ëáę=uczÉńK== „mçtêzÉbó=wółanáaàą=ëáę=w=wónáâu=âçnfêçntacàá=éçmáędzó=çbÉcną=a=çczÉJ âáwaną= ëótuacàą”= EtłumK= właënÉX= AêdçuánI= OMMPW= TPFI= „wóêażaàą= dóëéêçéçêcàÉ= éçëáadanÉà= wáÉdzó= äub= âçméÉtÉncàá= máędzó= wómaganóm= a= êzÉczówáëtóm= éêçfáJ äÉm= zawçdçwómK= pą= wáęc= wóêażçnÉ= àaâç= çéÉêacóànÉ= cÉäÉ= âëztałcÉnáa”= EtłumK= właënÉX=iÉ=_çtÉêfI=NVVMW=VSFK=t=móśä=éçwóżëzÉgçI=ádÉntófáâacàa=éçtêzÉb=máała= éêzÉâładać=ëáę=na=cÉäÉI=têÉścáI=dzáałanáa=á=éêçgêamó=nauczanáaI=bÉz=móäÉnáa=tócÜżÉ= éçtêzÉb=z=çczÉâáwanáamáI=mçtówacàamáI=wómaganáamá=átéK=Eéatêz=mçêcÜÉêI=NVTTFK= aäa= ëâçnëtêuçwanáa= éêçgêamu= nauczanáa= náÉzbędnÉ= bółç= éçwáązanáÉ= zÉ= ëçbą= âáäâu= çéÉêacàáK= mç= éáÉêwëzÉI= naäÉżałç= çâêÉśäáć= éçtêzÉbó= àęzóâçwÉ= éçéêzÉz= uzóJ ëâanáÉ=ánfçêmacàá=–=çd=ëamócÜ=uczącócÜ=ëáę=bądź=ánëtótucàá=zamawáaàącÉà=âuêë=–= éçzwaäaàącócÜ= dçâçnać= cÜaêaâtÉêóëtóâá= gêuéó= dçcÉäçwÉàI= àaâ= êównáÉż= têÉścá= á= waêunâów=êÉaäázacàá=âuêëuK=mç=dêugáÉI=na=éçdëtawáÉ=uzóëâanócÜ=danócÜ=naäÉżałç= ëfçêmułçwać=cÉäÉI=âtóêÉ=éçzwçäáłóbó=na=dçâçnanáÉ=wóbçêów=á=çâêÉśäÉnáÉ=éêáçêóJ

24U


jÉtçdçäçgáa=âçnëtêuâcàá=âuêëu=àęzóâa=çbcÉgç=däa=éçtêzÉb=zawçdçwócÜ=

tÉtów= wzgäędÉm=umáÉàętnçścá= dç=zdçbócáa= éêzÉz=ucznáa=w= wónáâu=çdbótÉà=fçêJ macàáK= têÉëzcáÉ= náÉ= dç= éçmánáęcáa= bół= Étaé= çâêÉśäÉnáa= têÉścá= nauczanáaI= dzáęâá= âtóêÉmu=uczącó=ëáę=máał=uzuéÉłnáć=bêaâá=w=ëwçàÉà=ëfÉêzÉ=àęzóâçwçJzawçdçwÉàK= qÉ=têzó=Étaéó=ëéêçwadzałó=ëáę=w=ëumáÉ=dç=ëÉêáá=éótańI=na=âtóêÉ=naäÉżałç=znaäÉźć= çdéçwáÉdźW= w= àaâácÜ= ëótuacàacÜ= uczącó= ëáę= będzáÉ= éçëługáwał= ëáę= àęzóâáÉm= çbJ cóm=w=ëfÉêzÉ=zawçdçwÉà?=w=âám=będzáÉ=máał=dç=czónáÉnáa?=ddzáÉ=á=ç=czóm=bęJ dzáÉ=mówáł?=`zó=á=cç=będzáÉ=czótał=äub=éáëał?=gaâáÉ=zadanáa=w=àęzóâu=çbcóm=bęJ dzáÉ=muëáał=wóâçnówać?=átéK= t=éçwóżëzóm=cÉäu=wóâçêzóëtówanç=âwÉëtáçnaêáuëzÉI=âçntaâtó=zÉ=śêçdçJ wáëâáÉm= zawçdçwómI= ánwÉntaêzÉ= âçméÉtÉncàá= zawçdçwócÜI= a= w= çëtatnácÜ= äaJ tacÜ=êównáÉż=burçéÉàsâi=póstÉm=léisu=hształcÉnia=gęzóâçwÉgç=EbplhgFK=rmçżäáwáałó= çnÉ= çâêÉśäÉnáÉ= çgóänÉgç= âçntÉâëtu= âçmunáâacàá= EśêçdçwáëâçI= ëÉâtçêI= bêanżaI= êçdzaà= ëtançwáëâaFI= êçäá= á= éaêamÉtêów= ántÉêaâcàá= Eëtçëunâá= ëómÉtêócznÉ= éçdczaë= êçzmçwó=z=âçäÉgą=z=éêacó=äub=aëómÉtêócznÉ=w=âçntaâtacÜ=z=éêzÉłożçnómI=éçdJ władnómI=âäáÉntÉmFI=êçdzaàów=âçntaâtów=Etwaêzą=w=twaêzI=éêzÉd=dużą=éubäáczJ nçścáąI=éçdczaë=âçnfÉêÉncàá…FI=êçdzaàów=użótócÜ=śêçdâów=âçmunáâacàáI=waêáanJ tu=äub=âçdu=àęzóâaI=átéK= Anaäáza= éçtêzÉb= çéáÉêała= ëáę= w= dużÉà= máÉêzÉ= na= anaäázáÉ= âçmunáâacàáI= w= âtóêÉà= uéêzówáäÉàçwanÉ=máÉàëcÉ= zaàmuàÉ=àęzóâK=t=âażdóm=máÉàëcu=éêacó=âçmuJ náâacàa= ëtançwá= çbëzaê= ántÉêaâcàá= ëéçłÉcznócÜ= á= àaâç= taâa= àÉët= uzaäÉżnáçna= çd= àÉgç=çêganázacàáK=pâutÉczna=çfÉêta=âëztałcÉnáa=muëáała=zatÉm=çéáÉêać=ëáę=êównáÉż= na=çbëÉêwacàá=danÉgç=máÉàëca=éêacóI=dÉfánáuàąc=çbçwáązuàącÉ=w=nám=éçdëtawçwÉ= tóéó=dóëâuêëówI=aâtów=mçwó=á=waêunâów=éçzwaäaàącócÜ=na=ácÜ=êÉaäázacàęK=tóJ náâa=z=tÉgçI=żÉ=anaäáza=éçtêzÉb=náÉ=mçgła=bóć=çgêanáczana=wółącznáÉ=dç=ëótuacàá= âçmunáâacóànócÜ= w= ácÜ= wómáaêzÉ= àęzóâçwómK= jáała= çna= êównáÉż= çbÉàmçwać= çbëzaê= âuätuêçwóI= w= âtóêóm= dçâçnówała= ëáę= ëzÉêçâç= éçàęta= âçmunáâacàaI= éçJ náÉważ= ÉäÉmÉntó= âuätuêçwÉI= náÉdçëtêzÉgaänÉ= bóć= mçżÉ= na= éáÉêwëzó= êzut= çâaI= maàą=çgêçmnó=wéłów=na=ëtêuâtuêę=çêganázacóàną=éêzÉdëáębáçêëtwI=a=taâżÉ=wzaJ àÉmnÉ=êÉäacàÉ=éçmáędzó=uczÉëtnáâamá=ántÉêaâcàáK= oózóâçwnóm=ëâutâáÉm=éêzÉłożÉnáa=anaäázó=éçtêzÉb=na=fçêmułçwanáÉ=cÉJ äów=mçgłç=bóćI=w=ëâêaànócÜ=éêzóéadâacÜI=ëâuéáÉnáÉ=ëáę=wółącznáÉ=na=tóm=„czÉJ gç=nauczać”=z=éçmánáęcáÉm=„àaâ=nauczać”I=a=ëzczÉgóänáÉ=„àaâ=ëáę=uczóć”K=táÉäu= autçêów=éêzóéçmánałç=wáęc=ç=êçzgêanáczÉnáu=éçtêzÉb=uczącÉgç=ëáę=EfêK=bÉsçins=dÉ= ä’aéérÉnantF= çd= éçtêzÉb= éêçcÉëu= uczÉnáa= ëáę= EfêK= bÉsçins=d’aéérÉntissagÉFI= w= âtóêóm= çéêócz=ÉäÉmÉntów=àęzóâçwócÜ=á=âuätuêçwócÜ=éçwánáÉn=znaäÉźć=ëáę=êównáÉż=ÉäÉJ mÉnt= éëócÜçafÉâtównó= uśwáadamáaàącó= éçdmáçtçwá= âëztałcÉnáaI= cç= dzáÉàÉ= ëáę= éçdczaë=çdbówanÉà= fçêmacàá= Eéatêz= iÉÜmannI= NVVPFK=tÉdług= taâáÉà= wázàáI=âçnJ ëtêuçwanó=âuêë=náÉ=éêzóéçmánał=éäançwanáa=éçdêóżó=z=uwzgäędnáÉnáÉm=wółączJ náÉ=máÉàëca=wóàazdu=á=éunâtu=dçcÉäçwÉgç=EeutcÜánëçn=C=tatÉêëI=NVUTFK== taêtç=dçdaćI=żÉ=àÉdnóm=z=założeń=anaäázó=éçtêzÉb=bółç=têaâtçwanáÉ=àÉà=w= ëéçëób=Éwçäucóànó=á= êçzwçàçwóK=rmçżäáwáałç=tç=uwzgäędnáÉnáÉ=nçwócÜ=aëéÉâJ tów= éçàawáaàącócÜ= ëáę= w= têaâcáÉ= têwanáa= âuêëu= çêaz= ándówáduaänócÜ= éçtêzÉb= âażdÉgç=z=człçnâów=gêuéóK==

249


bäżbáÉta=daàÉwëâaI=jagdaäÉna=pçwa=

tómáÉnáaàąc=zaäÉtó=çmawáanÉà=âçncÉécàáI=naäÉżó=éçdâêÉśäáćI=żÉ=àaâ=wëâaJ zuàÉ=ëama=nazwa=mÉtçdóI=ëzczÉgóäną=uwagę=ëâuéáła=çna=na=dçëtçëçwanáu=têÉścá= nauczanáa=dç=ëéÉcófácznócÜ=éçtêzÉb=uczącócÜ=ëáęI=w=têaâcáÉ=nauâá=âçncÉntêuàąJ cócÜ= ëáę= wółącznáÉ= na= tómI= cç= bółç= ám= éçtêzÉbnÉ= á= éêzódatnÉK= qaâáÉ= éçdÉàścáÉ= umçżäáwáałç= z= âçäÉá= êóżnçêçdnÉ= âëztałtçwanáÉ= âçméÉtÉncàáI= uwzgäędnáaàąc= zêóżnácçwanó=ëtçéáÉń=báÉgłoścá=àęzóâçwÉà=á=dçcÉäçwó=éçzáçm=zamáÉêzçnó=éêzÉz= uczÉëtnáâów=âuêëuK=açdatâçwç=éçzwaäałç=zwêócáć=uwagę=na=éêçcÉë=uczÉnáa=ëáę= á=uśwáadamáałç=áëtnáÉnáa=czónnáâa=éëócÜçafÉâtównÉgç=wçbÉc=éêzóëwaàanÉgç=glK== aç=éçtÉncàaänócÜ=wad=naäÉżó=zaäáczóć=mçżäáwçść=náÉuwzgäędnáÉnáa=áëtçtJ nócÜ= éçtêzÉb= bądź= ácÜ= dóëâwaäáfáâacàáI= z= êóżnócÜ= éêzóczónI= w= têaâcáÉ= âçnëtêuJ çwanáa= éêçgêamu= âuêëuK= hçäÉànóm= zagêçżÉnáÉm= bółç= êózóâç= êÉduâcàá= éçtêzÉb= dç=ÉäÉmÉntów=àęzóâçwócÜ=âçmunáâacàá=àaâç=tócÜI=âtóêÉ=ëą=naàłatwáÉà=á=naàéêędzÉà= dçëtêzÉgaänÉK=lëtatnámI=äÉcz= náÉ=naàmnáÉà= ważnóm=zaëtêzÉżÉnáÉmI=bółç= náÉbÉzJ éáÉczÉńëtwç= êçzbáÉżnçścá= éçmáędzó= êzÉczówáëtómá= éçtêzÉbamá= uczącÉgç= ëáę= a= éçtêzÉbamá=fçêmułçwanómá=éêzÉz=ánëtótucàęI=âtóêa=gç=na=âuêë=ëâáÉêçwałaK== = OKPK modejście zadaniowe mçnáÉważ= wáÉdza= á= âçméÉtÉncàÉ= âëztałtuàą= ëáę= w= dzáałanáuI= wÉdług= náÉâtóêócÜ= naàëâutÉcznáÉàëzóm=tóéÉm=uczÉnáa=ëáę=àÉët=uczÉnáÉ=ëáę=éçéêzÉz=dzáałanáÉI=tznK=wóJ âçnówanáÉ=zadań=ádÉntócznócÜ=z= tómáI=âtóêÉ=maàą= máÉàëcÉ=w= cçdzáÉnnóm=żócáuK= Wśêód=éáÉêwëzócÜ=fçêm=zadańI=âtóêÉ=ëtçëçwanÉ=bółó=w=nauczanáu=gl=däa=éçtêzÉb= zawçdçwócÜ=naäÉżó=wómáÉnáć=ëtudáum=éêzóéadâuI=ëómuäacàę=gäçbaäną=çêaz=mÉtçJ dę=éêçàÉâtówK=t=nánáÉàëzóm=aêtóâuäÉ=ëâuéámó=ëáę=na=ácÜ=êçzwánáęcáu=wÉ=wëéółczÉJ ënÉà=gäçttçdódaâtócÉ=w=éçëtacá= éçëtuäatu=nauczanáa=zadanáçwÉgçI=w=móśä=âtóêÉgç= „zaêównç=uczącÉgç=ëáęI=àaâ=á=użótâçwnáâów=àęzóâa=éçëtêzÉga=ëáę=éêzÉdÉ=wëzóëtâám= àaâç=aâtównÉ=„àÉdnçëtâá= ëéçłÉcznÉ”I= czóäá= człçnâów= çâêÉśäçnÉgç=ëéçłÉczÉńëtwaI= maàącócÜ=dç=wóâçnanáa=éÉwnÉ=zadanáa=EnáÉ=tóäâç=àęzóâçwÉFI=uwaêunâçwanÉ=âçnJ tÉâëtÉm=śêçdçwáëâçwóm=á=ëótuacóànóm”=EbplhgI=OMMPW=OMFK= „wadanáÉ=dÉfánáuàÉ=ëáę=àaâç=âażdÉ=cÉäçwÉ=dzáałanáÉI=uważanÉ=za=âçnáÉcznÉI=bó= êçzwáązać=àaâáś=éêçbäÉmI=wóéÉłnáć=zçbçwáązanáÉ=äub=zêÉaäázçwać=dążÉnáÉ”=EbplhgI= OMMPW=ONFK=t=tÉn=ëéçëóbI=éçàęcáÉ=„zadanáa”=wÉdług=bplhg=wéáëuàÉ=âażdÉ=dzáałanáÉ= w=ëzÉêëzó=âçntÉâët=ëéçłÉcznó=uwzgäędnáaàąc=wáÉäçść=çëób=mçgącócÜ=éêzóczónáać=ëáę= dç= êÉaäázacàá= danÉgç= cÉäu= âçmunáâacóànÉgçI= a= z= âtóêómá= wëéółdzáała= głównó= àÉgç= ëéêawcaK=t=tÉà=éÉêëéÉâtówáÉ=âçmunáâçwanáÉ=á=uczÉnáÉ=ëáę=ëéêçwadzaàą=ëáę=dç=wóâçJ nówanáa= zadańI=w= âtóêócÜ=uçbÉcnáaàą=ëáę=âçnâêÉtnÉ=âçméÉtÉncàÉ=á= ëtêatÉgáÉ=ëtçëçJ wanÉ=éêzÉz=użótâçwnáâa=àęzóâa=w=cÉäu=zaâçńczÉnáa=zadanáa=z=ëuâcÉëÉmK== waëadó=nauczanáaLuczÉnáa=ëáę=wÉdług=éçdÉàścáa=zadanáçwÉgç=w=éÉłná=çdJ éçwáadaàą=ëéÉcófácÉ=âëztałcÉnáa=gêué=zawçdçwócÜK=mçnáÉważ=tÉ=çëtatnáÉ=częëtç= wóâçnuàą=w=cçdzáÉnnÉà=éêaâtócÉ=náÉzäáczçną=áäçść=dzáałań=w=àęzóâu=çbcómI=naàJ ëâutÉcznáÉàëzą=fçêmą=nauâá=będzáÉ=éçddanáÉ=ácÜ=éçdçbnóm=zadanáçm=w=têaâcáÉ= têwanáa=fçêmacàá=àęzóâçwÉàK=rczącócÜ=têaâtuàÉ=ëáę=wáęc=àaâç=ëéçłÉcznÉ=éçdmáçtó= dzáałań=w=çâêÉśäçnóm=śêçdçwáëâu=á=w=çâêÉśäçnÉà=dzáÉdzánáÉ=tÉgçż=dzáałanáaK=t=

250


jÉtçdçäçgáa=âçnëtêuâcàá=âuêëu=àęzóâa=çbcÉgç=däa=éçtêzÉb=zawçdçwócÜ=

tÉà= éÉêëéÉâtówáÉ= zadanáÉ= éçzçëtaàÉ= w= ścáëłóm= zwáązâu= z= cÉäÉm= á= éçtêzÉbamá= uczącÉgç=ëáęI=a=tóm=ëamóm=twçêzó=ëÉdnç=âuêëu=Eéatêz=`aêêaë=Ét=aäKI=OMMTFK== káÉâtóêzó= dódaâtócó= EmÉêêácÜçnI= OMMUF= uważaàą= nawÉtI= żÉ= àÉdónáÉ= zadanáÉ= éçJ zwaäa= naàäÉéáÉà=uâáÉêunâçwać=éêçcÉë= nauczanáaLuczÉnáa=ëáę=na= cÉäÉ= ëéçłÉcznÉ= á= zawçdçwÉI= éçnáÉważ= zadanáa= éçzçëtaàą= w= ścáëłóm= zwáązâu= zÉ= śwáatÉm= zÉJ wnętêznóm=EëéçłÉcznómI=zawçdçwómFI=ëą=autÉntócznÉ=zÉ=wzgäędu=na=ëwóà=cÉäI= çdnçëzą=ëáę=dç=âçnâêÉtnÉà=ëfÉêó=zawçdçwÉàI=ëą=êóżnçêçdnÉ=á=éçwáązanÉ=zÉ=ëçbąI= dçâçnuàą= ëáę= w= çbêębáÉ= êóżnócÜ= ëtêÉf= –= ëómbçäácznócÜ= çbëzaêówI= w= âtóêócÜ= äçâutçê=mçżÉ=znaàdçwać=ëáę=á=dzáałać=w=têaâcáÉ=ëwçàÉà=dzáałaänçścá=zawçdçwÉàK= rwzgäędnáÉnáÉ= tócÜ= ëtêÉf= éçzwaäa= zdÉfánáçwać= mçżäáwçścá= dzáałań= w= glI= ácÜ= êóżnçêçdnó=cÜaêaâtÉêI=a=w=âçnëÉâwÉncàá=ácÜ=umáÉëzczÉnáÉ=w=éêçgêamáÉ=nauczaJ náaLuczÉnáa=ëáę=àęzóâa=éçd=éçëtacáą=zadańK= t= móśä= éçdÉàścáa= zadanáçwÉgç= éêçéagçwanÉgç= éêzÉz= bplhgI= cÜçdzá= ç= wóbóê=zadań=çdéçwáadaàącócÜ=zadanáçmI=âtóêóm=uczącó=ëáę=będzáÉ=muëáał=éêawJ dçéçdçbnáÉ=ëtawáć=czçła= w= êzÉczówáëtçścá= zawçdçwÉàK= kaëtęénáÉ=âçnáÉcznÉ=àÉët= çâêÉśäÉnáÉ= têÉścá= nauczanáa= á= matÉêáałów= náÉzbędnócÜ= ucznáçwá= dç= wóâçnanáa= głównÉgç=zadanáaI= na=âtóêÉ= ëâłada=ëáę=âáäâa= Ebądź=âáäâanaścáÉF=éçdzadań=éçśêÉdJ nácÜ= éçzwaäaàącócÜ= çëáągnąć= çëtatÉcznó= cÉäI= a= wáęc= êÉaäázacàę= zadanáa= głównÉgçK= ptąd=ëtêuâtuêa=zadań=êçzbáàa=ëáę=na=âáäâa=ÉtaéówI=na=âtóêócÜ=êÉaäázçwanÉ=ëą=zadanáa= „mnáÉàëzÉgç=âaäábêu”I=aäÉ=maàącÉ=ëwóà=cÉäI=naëtawáçnÉ=na=âçnâêÉtnÉ=dzáałanáa=àęzóJ âçwÉ=á=éêzóczónáaàącÉ=ëáę=dç=éçëtęéów=w=éçdàętóm=éêzÉz=ucznáów=dzáałanáuW=„qÉn= wëéóänó= ëzâáÉäÉt= éçdtêzómuàącó= wëzóëtâáÉ= ÉäÉmÉntó= budçwäá= zaéçbáÉga= êçzdêçbJ náÉnáu=á=dÉâçncÉntêacàá=wónáâaàącÉà=w=éêaâtócÉ=z=çddzáÉänÉgç=têaâtçwanáa=êóżnócÜ= éçêcàá=matÉêáału=á=êóżnócÜ=aëéÉâtów=uczÉnáa=ëáę”=EgançwëâaI=OMMUW=QVFK== t= taâáÉà= éÉêëéÉâtówáÉ= zadanáÉ= éçwánnç= zaàmçwać= głównÉ= máÉàëcÉ= w= ëcÜÉmacáÉ=äÉâcàáK=qç=właśnáÉ=àÉmu=éçdéçêządâçwanÉ=éçwánnó=bóć=ánnÉ=ćwáczÉJ náa=dódaâtócznÉI=a=àÉgç=éçdëtawçwą=êçäą=ëtaàÉ=ëáę=nauâa=éçéêzÉz=wóâçnówanáÉ= âçnâêÉtnócÜ=dzáałań=àęzóâçwócÜ=bądź=ánnócÜK=kadaä=àÉdnaâ=éçwëzÉcÜną=éêaâJ tóâą=çâazuàÉ=ëáę=umáÉëzczanáÉ=zadanáa=w=âçńcçwÉà=częścá=êçzdzáału=éçdêęcznáâa= á=ëéêçwadzanáÉ=gç=dç=aâtównçścá=éçzwaäaàącÉà=na=ëéêawdzÉnáÉ=zdçbótócÜ=éêzÉz= uczącócÜ=ëáę=umáÉàętnçścáK= aç= zaäÉt= éçdÉàścáa= zadanáçwÉgç= zaäácza= ëáę= uéêzówáäÉàçwanáÉ= aâtównócÜ= fçêm= uczÉnáa= ëáę= glI= éçwáązanáÉ= zadań= w= âäaëáÉ= z= zadanáamá= autÉntócznómáI= wëéółáëtnáÉnáa= àęzóâa= á= dzáałanáa= Ew= cÉäu= zdçbówanáa= ánfçêmacàáI= wëéółéêacó= z= ánnómáI= átéKFK= káÉ= bÉz= éçzótównÉgç= znaczÉnáa= däa= uczącÉgç= ëáę= àÉët= uâáÉêunâçJ wanáÉ= dzáałanáa= na= êçzwáązówanáÉ=éêçbäÉmówI= a= wáęc=âëztałtçwanáÉ= êóżnçêçdJ nócÜ=âçméÉtÉncàá= EnáÉ=tóäâç=àęzóâçwócÜFK=péêzóàa=tÉmu=bÉzéçśêÉdnáÉ=éçwáązaJ náÉ=têÉścáI=tÉâëtów=á=ánnócÜ=dçâumÉntów=z=tÉmatóâą=á=éêçbäÉmatóâą=zadanáa=çêaz= wëéółéêaca=z=ánnómáK== mçdëtawçwą= têudnçścáąI=àaâą= naëtêęcza= nauczócáÉäçm= éçdÉàścáÉ=zadanáçJ wÉ= àÉët= àÉdnaâ= dçâładnÉ= zaéäançwanáÉ=têÉścáI= matÉêáałów= á= éçmçcó= dódaâtóczJ nócÜI=bç=częëtç=âłçéçtó=á=éçtêzÉbó=uczącócÜ=ëáę=éçàawáaàą=ëáę=dçéáÉêç=w=têaâcáÉ= êÉaäázacàá= zadanáa= á= na= êóżnócÜ= àÉgç= ÉtaéacÜK= qêudnó= dç=êçzwáązanáa= éçzçëtaàÉ=

25N


bäżbáÉta=daàÉwëâaI=jagdaäÉna=pçwa=

éêçbäÉm=éêçgêÉëàá=matÉêáału=w=éçëtacá=zadań=Eçd=czÉgç=zacząć?=dç=czÉgç=zmáÉJ êzać?FK= gaâ= dçtądI= zdanáÉm= wáÉäu= autçêów= EaÉnóÉêI= OMMSX= jçuêäÜçnJaaääáÉëI= OMMUFI= bêaâ= àÉët= éçgłębáçnÉà= êÉfäÉâëàá= nad= éäançwanáÉm= á= éçwáązanáÉm= máędzó= ëçbą=zadańI=a=éçdÉàścáÉ=zadanáçwÉ=ëtçëçwanÉ=àÉët=w=ëéçëób=ántuácóànóK=

PK tnioski ldéçwáadaàąc= na= ëéÉcófácznÉ= éçtêzÉbó= ëwócÜ= çdbáçêcówI= dódaâtóâa= àęzóâów= ëéÉcàaäáëtócznócÜ= twçêzóła= êçzwáązanáa= zgçdnÉ= z= têÉndamá= çbçwáązuàącómá= w= dódaâtócÉ=çgóänÉà=äub=çéêacçwówała=właënÉI=âçméäÉmÉntaênÉ=äub=éêzÉcáwëtawJ nÉ=w=ëtçëunâu=dç=aâtuaänáÉ=éêçéagçwanócÜ=mÉtçdK=káÉâtóêÉ=z=tÉcÜnáâ=á=mÉtçd= wóéêacçwanócÜ=na=gêuncáÉ=gäçttçdódaâtóâá=ëéÉcàaäáëtócznÉà=çâazałó=ëáę=éêzódatJ nÉ=w=dódaâtócÉ=çgóänÉàI=àaâ= tç=máałç=máÉàëcÉ=cÜçcáażbó=z=éçdÉàścáÉm=zadanáçJ wómK= tóëçcÉ= wóëéÉcàaäázçwanÉ= éêçéçzócàÉ= Eàaâ= cÜçćbó= anaäázó= fêÉâwÉncóànÉF= ëtçëçwanÉ=na=ëzÉêçâą=ëâaäę=çâazówałó=ëáę=w=dłużëzÉà=éÉêëéÉâtówáÉ=częëtç=âłçJ éçtäáwÉ=á=çgêanáczaàącÉK=qóm=náÉmnáÉà=wóéêacçwanÉ=náÉgdóś=âçncÉécàÉ=á=założÉJ náa= ëą= éçmçcnÉ= w= çâêÉśäçnócÜ= âçntÉâëtacÜ= á= znaàduàą= cáągäÉ= ëwçàÉ= gêuéó= çdJ báçêcówW=ucznáów=á=nauczócáÉäá=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgçI=däa=âtóêócÜ=çâazuàą=ëáę= naàäÉéëzÉK=qçI=cç=náÉzwóâäÉ=cÉnnÉ=w=ëéuścáźnáÉ=gäçttçdódaâtóâá=ëéÉcàaäáëtócznÉà= tç=ÉâäÉâtózmI=âtóêó= daàÉ= mçżäáwçść=wóbçêu= á=âçmbánacàá= ëéêawdzçnócÜ=mÉtçd= w=zaäÉżnçścá=çd=ëéÉcófáâá=âëztałcçnÉgç=çdbáçêcóK=qç=náÉdçgmatócznÉ=éçdÉàścáÉ=á= ëzuâanáÉ=naàäÉéëzócÜ=mÉtçd=w=zaäÉżnçścá=çd=cÉcÜ=ëzczÉgóänócÜ=ucznáów=wódaàÉ= ëáę= náÉzmáÉênáÉ= cÉnnÉ= á= wzbçgacaàącÉ= w= çâêÉëáÉ= znáÉcÜęcÉnáa= wçbÉc= êógçêóJ ëtócznáÉ=éçàmçwanÉgç=éçdÉàścáa=âçmunáâacóànÉgç=w=nauczanáu=glK=

BfBifldoAcfA = AêdçuánI= qK= OMMPK= fngéniÉriÉ= dÉ= fçrmatiçn= éçur= ä’ÉntrÉérisÉW= anaäósÉrI= cçncÉvçirI= réaäisÉrI= évaäuÉrK=maêáëW=aunçdK== _ÉaccçI= gKJ`K= Ét= iÉÜmannI= aK= EdáêKFK= NVVMK= mubäics= séécifièuÉs= Ét= cçmmunicatiçn= sééciaäiséÉI=iÉ=crançais=dans=äÉ=mçndÉ=nç=ëéécáaäK=maêáëW=eacÜÉttÉ=cçääK=cK== _êunçtI=cK=NVSSK=eistçirÉ=dÉ=äa=äanguÉ=françaisÉI=dÉs=çriginÉs=à=nçs=àçursK=maêáëW=`çäánK= `aêêaëI=`K=Ét=aäK=OMMTK=iÉ=crançais= sur=çbàÉctifs=séécifièuÉs= Ét=äa= cäassÉ=dÉ=äanguÉK= maêáëW= `ib=fntÉênatáçnaäK= `obafcK=NVSSK=sçcabuäairÉ=d’initiatiçn=aux=étudÉs=agrçnçmièuÉsK=maêáëW=aádáÉêK= aÉnóÉêI= jK= OMMSK= …=ia= éÉêëéÉctávÉ= actáçnnÉääÉ= défánáÉ= danë= äÉ= `b`o= Ét= ëÉë= êééÉêcuëëáçnë= danë= ä’ÉnëÉágnÉmÉnt= dÉë= äanguÉë=»= EwF= mrÉmièrÉ= rÉncçntrÉ= aiffusiçnJcibK= ia= éÉrséÉctivÉ= actiçnnÉääÉW= qłcÜÉs= Ét= érçàÉtsI= VJNSX= ÜttéWLLaääÉmandKëcçäaKacJéaêáëKfêL`b`oJÉvaäLéÉêëéÉctávÉBOMactáçnnÉääÉKédf= at=OOKMNKOMMVK= dÉêmaánI= `K=NVVPK=bvçäutiçn= dÉ= ä’ÉnsÉignÉmÉnt= dÉs= äanguÉsW= RMMM= ans= d’ÜistçirÉK= maêáëW= `ib=fntÉênatáçnaäK==

252


jÉtçdçäçgáa=âçnëtêuâcàá=âuêëu=àęzóâa=çbcÉgç=däa=éçtêzÉb=zawçdçwócÜ=

eutcÜánëçnI= qK= C= tatÉêëI= AK= NVUTK= bngäisÜ= fçr= péÉcific= muréçsÉsK= `ambêádgÉ= rnávÉêëátó=mêÉëëK== haÜnI= dK= NVVMK= …=rn= manuÉä= éçuê= ä’ÉnëÉágnÉmÉnt= du= fêançaáë= aux= máäátaáêÉë= ándágènÉëI=NVOT=»=EwF=_ÉaccçI=gKJ`K=Ét=iÉÜmannI=aK=EêÉdKF=NVVMK== iÉ= _çtÉêfI= dK= NVVMK= i’ingéniÉriÉ= Ét= ä’évaäuatiçn= dÉ= äa= fçrmatiçnK= maêáëW= bdátáçnë= d’lêganáëatáçnK= gançwëâaI=fK=OMMUK=„wadanáçwó=ëcÉnaêáuëz=àÉdnçëtâá=mÉtçdócznÉà”K=Jęzóâi=lbcÉ=w= pzâçäÉ=PLOMMUW=QPJRNK= iÉÜmannI=aK=NVVPK=lbàÉctifs=séécifièuÉs=Én=äanguÉ=étrangèrÉK=iÉs=érçgrammÉs=Én=èuÉstiçnK= maêáëW=eacÜÉttÉ=cçääK=cK= jçuêäÜçnJaaääáÉëI=cK=OMMUK=bnsÉignÉr=unÉ=äanguÉ=à=dÉs=fins=érçfÉssiçnnÉäsK=maêáëW=aádáÉê= cçääK=ianguÉë=C=aádactáèuÉK= mÉêêácÜçnI=bK=OMMUK=Agir=d’usagÉ=Ét=agir=d’aéérÉntissagÉ=Én=didactièuÉ=dÉs=äanguÉs=–=cuäturÉs= étrangèrÉsI= ÉnàÉux= cçncÉétuÉäsI= évçäutiçn= ÜistçrièuÉ= Ét= cçnstructiçn= d’unÉ= nçuvÉääÉ= éÉrséÉctivÉ= actiçnnÉääÉK= qÜèëÉ= dÉ= dçctçêatI= rnávÉêëáté= gÉan= jçnnÉt= dÉ= paánt= btáÉnnÉX= ÜttéWLLwwwKaéävJäanguÉëmçdÉênÉëKçêgLëéáéKéÜé?aêtácäÉOMOVC= vaê_êÉcÜÉêcÜÉZmÉêêácÜçn=at=NUKMOKOMMVK== mÜaäI=AK=EdáêKFK=NVTNK=sçcabuäairÉ=généraä=d’çriÉntatiçn=sciÉntifièuÉK=maêáëW=aádáÉêK= mçêcÜÉêI= iK=NVTTK=…=rnÉ=nçtáçn=ambáguëW=äÉë=bÉëçánë=äangagáÉêë=»K=iÉs= caÜiÉrs= du= `rÉäÉf=PI=rnávÉêëáté=dÉ=cêancÜÉ=`çmtéK= oada=buêçéóK=OMMPK=burçéÉàsâi= póstÉm= léisu= hształcÉnia= gęzóâçwÉgçW= uczÉniÉ= sięI= naJ uczaniÉI= çcÉnianiÉK= taêëzawaW= tódawnáctwa= `ÉntêaänÉgç=lśêçdâa= açëâçJ naäÉnáa=kauczócáÉäáK= oácÜtÉêácÜI=oK=NVURK=BÉsçins=äangagiÉrs=Ét=çbàÉctifs=d’aéérÉntissagÉK=maêáëW=eacÜÉttÉ=cçääK=cK= pzuäcI=AK=NVVQK=Słçwniâ=dódaâtóâi=àęzóâów=çbcócÜK=taêëzawaW=tódK=kauâçwÉ=mtkK=

25P


tiesława garosz

rniwÉrsótÉt=jarii=`uriÉJpâłçdçwsâiÉà= iubäin=

kArCwAkfb CrawlwfbjCÓt mliphfbdl gĘwvhA pmbCgAifpqvCwkbdl Ewb pwCwbdÓikvj rtwdiĘakfbkfbj gĘwvhA bhlkljfCwkbdl f gĘwvhA BfwkbprF qeaching molish as a second language for specific purposesI with special emphasis on business and economics qÜÉ=nçtáçn=çf=ëéÉcáaäáët=äanguagÉ=áë=dÉëcêábÉd=fçê=tÜÉ=éuêéçëÉë=çf=tÜáë=aêJ tácäÉI=fçääçwÉd=bó=a=ëÜçêt=Üáëtçêó=çf=tÜÉ=tÉacÜáng=tÉcÜnáèuÉë=uëÉd=ëáncÉ=tÜÉ= NVTMëI=wÜÉêÉ=ëtudÉntë=ÜavÉ=tóéácaääó=bÉÉn=taugÜt=gÉnÉêaä=mçäáëÜ=aë=wÉää=aë= ëéÉcáaäáët= äanguagÉK= qÜÉ= matÉêáaäë=and= tÉcÜnáèuÉë= uëÉd= fçê= tÜÉ= fáÉädë= çf= buëánÉëë=and=Écçnçmácë=aêÉ=gávÉn=aë=ÉxaméäÉë=and=dÉëcêábÉd=án=dÉtaáäK==

NK tstęp t= çëtatnácÜ= äatacÜ= naëtąéáł= w= mçäëcÉ= znacznó= wzêçët= zaántÉêÉëçwanáa= nauâą= jęzóâów=ëéÉcàaäáëtócznócÜK=waántÉêÉëçwanáÉ=tç=wáążÉ=ëáę=z=wóàazdamá=dçêçëłócÜ= mçäaâów=dç=éêacó=za=gêanácęK=huêëó=àęzóâów=ëéÉcàaäáëtócznócÜ=cÜaêaâtÉêózuàą=ëáę= ántÉnëównçścáą=nauczanáa=EnaäÉżó=çéançwać=àęzóâ=w=mçżäáwáÉ=âêótâám=czaëáÉF=á= maàą=na=cÉäu=êÉaäázacàę=âçnâêÉtnócÜ=éçtêzÉb=uczącócÜ=ëáęK=jçżna=Eá=têzÉbaF=uczóć= ëáę= na= éêzóâład= angáÉäëâáÉgç= báznÉëçwÉgçI= mÉdócznÉgçI= däa= mÉcÜanáâówI= éêaJ cçwnáâów=gaëtêçnçmáá=átéK=AäÉ=ëzâçłó=àęzóâçwÉ=çfÉêuàą=taâżÉ=cçêaz=wáęcÉà=âuêJ ëów=àęzóâa=éçäëâáÉgç=àaâç=çbcÉgçK=AdêÉëçwanÉ=ëą=çnÉ=dç=éçëzczÉgóänócÜ=gêué= zawçdçwócÜ=cudzçzáÉmcówI=néK=ducÜçwáÉńëtwaI=éêzÉwçdnáâów=tuêóëtócznócÜ= czó=cÉänáâówI=âtóêzó=éçdÉàmuàą=éêacę=w=mçäëcÉK=rczącó=ëáę=ëą=wáęc=éêzógçtçwaJ ná=mÉêótçêócznáÉ=á=éêaâtócznáÉ=dç=éêacóI=a=muëzą=tóäâç=çéançwać=ánnó=àęzóâ= w=

255


táÉëława=gaêçëz

cÉäu= daäëzÉgç= wóâçnówanáa= ëwçàÉgç= zawçdu= w= nçwócÜ= waêunâacÜI= éÉłnÉgç= uczÉëtnáctwa=w=żócáu=zawçdçwóm=á=nawáązówanáa=âçntaâtówK=

= OK mojęcie jęzóka specjalistócznego

= pzuäc=w=„płçwnáâu= dódaâtóâá=àęzóâów= çbcócÜ”=użówa=ëónçnámácznócÜ=çâêÉśäÉńW= „àęzóâ=séÉcàaäistócznó”I=„àęzóâ=facÜçwó”I=„àęzóâ=zawçdçwó”=á=éçdaàÉ=naëtęéuàącą=dÉfánácàęW= „taêáant=àęzóâa=çgóänÉgç=użówanó=éêzÉz=çâêÉśäçnÉ=gêuéó=zawçdçwÉ=á=éêzóëtçëçJ wanó=dç=mçżäáwáÉ=éêÉcózóànÉgç=çéáëu=danÉà=gałęzá=wáÉdzó=äub=tÉcÜnáâáK=oóżná=ëáę= çd= àęzóâa= éçtçcznÉgç= głównáÉ= ëłçwnáctwÉmI= éçzwaäaàącóm= na= dçâładnáÉàëzÉ= á= baêdzáÉà= ëâêótçwÉ= dÉfánácàÉ= éêzÉdmáçtówI= êÉäacàá= çêaz= éêçcÉëów= çdnçëzącócÜ= ëáę= dç=danÉà=ëéÉcàaänçścá=EnéK=àęzóâ= mÉdócónóI=cÜÉmááI=fázóâáI=àęzóâ=dêuâaêzóI=ëtçäaêzó= átéKF”= EpzuäcI=NVVTW=NMOFK=gęzóâ= ëéÉcàaäáëtócznó= w= çdnáÉëáÉnáu= dç=àęzóâa= çgóänÉgç= dÉfánáuàÉ=êównáÉż=hubáaâI=éçdaàąc=dwa=dáamÉtêaänáÉ=êóżnÉ=éçdÉàścáaW== NK „âażdó=àęzóâ=ëâłada=ëáę=tóäâç=z=àęzóâów=facÜçwócÜI=a=àęzóâ=çgóänó=ëtaJ nçwá=zaäÉdwáÉ=náÉwáÉäâá=wëéóänó=éunât=éçwáązanáa=máędzó=námáX= OK âażdó=àęzóâ=ëâłada=ëáę=tóäâç=z=àęzóâa=çgóänÉgçI=a=àęzóâ=facÜçwó=àÉët=zawJ ëzÉ=ścáśäÉ=zwáązanó=z=àęzóâáÉm=çgóänóm”=EhubáaâI=OMMOW=SFK= w= dÉfánácàá= tócÜ= wónáâaI= żÉ= çbáÉ= fçêmó= àęzóâa= cáągäÉ= na= ëáÉbáÉ= wzaàÉmnáÉ= çddzáałówuàąI=a=„nauczanáa=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=náÉ=mçżna=têaâtçwać=w=çdÉJ êwanáu= çd= mÉtçdóâá=àęzóâa”= EhubáaâI=OMMSW=OTFK= gęzóâáÉm=çgóänóm=éçëługuàą=ëáę= wëzóëcó= àÉgç= użótâçwnácóI= zaś= ëéÉcàaäáëtócznóm= –= çâêÉśäçnÉ= gêuéó= äub= waêëtwó= ëéçłÉcznÉ=w=êóżnócÜ=máÉàëcacÜ=éêacóI=gałęzáacÜ=éêzÉmóëłuI=ánëtótucàacÜ=átéK=„`Éä= éçëługáwanáa= ëáę= àęzóâáÉm= ëéÉcàaäáëtócznóm= àÉët= zaêównç= âçmunáâatównóI= àaâ= á= âçgnátównóI= czóäá= éçêçzumáÉwanáÉ= ëáę= na= danó= tÉmat= á= éçznawanáÉ= çâêÉśäçnÉà= dzáÉdzánó”=EhubáaâI=OMMOW=UFK=táÉäÉ= wóêazów=z=àęzóâa= ëéÉcàaäáëtócznÉgç=éêzÉnáâa= dç=àęzóâa=çgóänÉgç=á=na=çdwêótK=

= PK qradócje nauczania cudzoziemców jęzóka specjalistócznego

= kauczanáÉ=éçäëâáÉgç=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=cudzçzáÉmców=ma=ëwçàÉ=wáÉäçäÉtnáÉ= têadócàÉ=w=âáäâu=çśêçdâacÜ=aâadÉmácâácÜK=t=éêçcÉëáÉ=nauczanáa=àęzóâa=éçäëâáÉgç= àaâç=çbcÉgç=âçnáÉcznÉ=ëą=zaàęcáa=„ułatwáaàącÉ=ëtudÉntçm=çêáÉntacàę=w=éêçbäÉmaJ tócÉ=zwáązanÉà=z=âáÉêunâáÉm=ëtudáów”=EjazuêI=NVVOW=OPFK=lbcçâêaàçwcóI=éêzógçJ tçwuàącó=ëáę=dç=ëtudáçwanáa=w=mçäëcÉI=uczą=ëáę=wáęc=w=çdéçwáÉdnácÜ=gêuéacÜI=néK= ÜumanáëtócznócÜI=mÉdócznócÜI=éçäátÉcÜnácznócÜI=ÉâçnçmácznócÜ=czó=êçänáczócÜK== t=êçâu=NVTV=uâazał=ëáę=w=Łçdzá=ëâêóét=„gęzóâ=éçäëâáK=tóbóê=tÉâëtów=z= ćwáczÉnáamá= däa= gêué= mÉdócznócÜ”= EautçêzóW= açmácÉäa= gÉzáÉêëâaI= eÉnêóâa= pâwaêczóńëâaI=aanuta=waäÉwëâaJjaäągFK=t=äatacÜ=UMK=á=VMK=uu=wáÉâu=éçwëtałó= naëtęéuàącÉ=éçdêęcznáâá=Eéçdaàę=w=éçêządâu=cÜêçnçäçgácznómFW== NK „l=człçwáÉâu= éç=éçäëâu”=Eéçdêęcznáâ=àęzóâa=mÉdócznÉgçFI=autçêzóW=AäáJ càa=aanÉcâaJ`ÜwaäëI=jaêáa=`ÜłçéácâaI=aanuta=muâaëJmaäámąâa=ENVUNFX=

256


kauczanáÉ=cudzçzáÉmców=éçäëâáÉgç=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=…

OK „qç=właśnáÉ=mçäëâa”=Eéçdêęcznáâ=àęzóâa=éçäëâáÉgç=däa=ÜumanáëtówI=âuêë= däa=zaawanëçwanócÜFI=autçêW=tładóëław=Śäáwáńëâá=ENVUSFX= PK „oÉndÉzJvçuë= z= âuätuêą= éçäëâą”= Eéçdêęcznáâ= àęzóâa= éçäëâáÉgç= däa= ÜuJ manáëtówI= âuêë= däa= zaawanëçwanócÜFI= autçêW= _êçnáëław= iágaêaI= âçntóJ nuacàa=éçzK=nê=O=ENVVMFX= QK „`ç=éanu=dçäÉga?”=Eâçmunáâacóànó=éçdêęcznáâ=àęzóâa=mÉdócznÉgç=däa= çbcçâêaàçwcówFI= autçêzóW= jaêáa= `ÜłçéácâaI= aanuta= muâaëJmaäámąâaI= hataêzóna=quêÉâJcçênÉäëâa=ENVVNFX= RK „A=àÉdnaâ=ëáę=âêęcá”=Eéçdêęcznáâ=àęzóâa=nauâçwçJtÉcÜnácznÉgç=däa=çbJ cçâêaàçwcówFI= autçêzóW= oçbÉêt= aębëâáI= bäżbáÉta= dałdónI= jagdaäÉna= pzÉäcJjaóë=ENVVPFK= tëzóëtâáÉ=wóżÉà=wómáÉnáçnÉ=éçzócàÉ=zçëtałó=wódanÉ= naâładÉm=rnáwÉêJ ëótÉtu=gagáÉääçńëâáÉgç=w=ëÉêáá=„_ábäáçtÉâa= mçmçcó=aódaâtócznócÜ=dç= nauczanáa= çbcçâêaàçwców=àęzóâa=á=âuätuêó=éçäëâáÉà”K=AdêÉëçwanÉ=bółó=çnÉ=dç=çëóbI=âtóêÉ= éç= uâçńczÉnáu= êçcznÉgç= âuêëu= máałó= éçdàąć= nauâę= na= éçäëâácÜ= uczÉänáacÜX= w= éêzóéadâu =éçdêęcznáâa =dç =nauâá =àęzóâa =mÉdócznÉgç =„`ç =éanu =dçäÉga?” =– =dç = çbcçâêaàçwców=ëtudáuàącócÜ=mÉdócónę=na=f=á=ff=êçâu=ëtudáówK=aäa=nácÜ=äÉâtçêat= jęzóâa=éçäëâáÉgç=bół=çbçwáązâçwó=àÉëzczÉ=éç=uâçńczÉnáu=êçâu=zÉêçwÉgçK=AutçJ êamá= éçdêęcznáâów= ëą= äÉâtçêzó= àęzóâa= éçäëâáÉgçI= maàącó= dçśwáadczÉnáÉ= zawçJ dçwÉ=w=éêacó=z=cudzçzáÉmcamáK=t=éêzógçtçwanáacÜ=ëâêóétów=dç=nauâá=àęzóâa= mÉdócznÉgç= z= äÉâtçêamá= wëéółéêacçwał= äÉâaêzI= âtóêó= éêzógçtçwówał= matÉêáał= tÉâëtçwóI=äÉâtçêzó=zaś=çéêacçwówaäá=tÉâëtó=éçd=wzgäędÉm=àęzóâçwómK=mçdêęczJ náâ=bół=ëâáÉêçwanó=dç=angäçfçnów=á=zawáÉêał=ëłçwnáâ=éçäëâçJangáÉäëâá=á=angáÉäJ ëâçJéçäëâáK=t=wóżÉà=wómáÉnáçnócÜ=éçdêęcznáâacÜ=âładzáçnç=ëzczÉgóänó=nacáëâ= na=czótanáÉ=á=êçzumáÉnáÉ=tÉâëtu=autÉntócznÉgçI=nauczanáÉ=ëłçwnáctwa=á=gêamatóJ âáK= katçmáaët= éçdêęcznáâ= „`ç= éanu= dçäÉga?”= àÉët= éêzóâładÉm= zaëtçëçwanáa= éçdÉàścáa=âçmunáâacóànÉgç=àaâç=mÉtçdó=nauczanáaK== mç =êçâu =NVUV =w =mçäëcÉ =éçàawáła =ëáę= nçwa =gêuéa =ëtudÉntów =– =çbcçâêaJ àçwcówW=çëçbó=éçäëâáÉgç=éçcÜçdzÉnáa=z=âêaàów=dawnÉgç=çbçzu=ëçcàaäáëtócznÉJ gçK=tócÜçdząc=naéêzÉcáw=éçtêzÉbçm=tócÜ=ëłucÜaczó=çéêacçwówanç=nçwÉ=éêçJ gêamó=á=éçdêęcznáâáK=aç=autçêów=z=rnáwÉêëótÉtu=gagáÉääçńëâáÉgç=á=rnáwÉêëótÉtu= ŁódzâáÉgç= dçłączóäá= âçäÉànáI= z= ánnócÜ= çśêçdâówK= mçwëtałó= éçdêęcznáâá= dç= éêzÉdmáçtów= âáÉêunâçwócÜI= adêÉëçwanÉ= dç= çëób= ëâáÉêçwanócÜ= na= ëtudáa= ÜuJ manáëtócznÉI=àaâ=na=éêzóâład=éçzócàÉ=z=tódawnáctwa=rj`pW= NK „ŚêÉdnáçwáÉczÉ”=Eéçdêęcznáâ=dç=nauâá=Üáëtçêáá=äátÉêatuêó=éçäëâáÉà=däa=mçJ äçnáá= á= cudzçzáÉmcówFI= oóża= `áÉëáÉäëâaJjuëamÉÜI= Anna= qêębëâaJ hÉêntçéfI=iubäán=NVVUX= OK „ldêçdzÉnáÉ”=Eéçdêęcznáâ=dç=nauâá=Üáëtçêáá=äátÉêatuêó=éçäëâáÉà=däa=mçäçJ náá= á= cudzçzáÉmcówFI= oóża= `áÉëáÉäëâaJjuëamÉÜI= Anna= qêębëâaJ hÉêntçéfI=iubäán=OMMMK= mçäëâáÉ=éçdêęcznáâá=dç=gámnazàów=á= ëzâół śêÉdnácÜ=náÉ= çdéçwáadałó=éçJ têzÉbçm=âuêëuK=kaäÉżałç=dçbêać=matÉêáał=taâI=abó=mçgäá=gç=zêçzumáÉć=ëłucÜaczÉ= zÉ=tëcÜçdu=á=abó=bół=tç=däa=nácÜ=„ëwçáëtó=êçdzaà=çdêçdzÉnáa=zwáązâów=z=çàczóJ

25T


táÉëława=gaêçëz

zną=éçéêzÉz=dzáÉła=ëztuâá”=E`áÉëáÉäëâaJjuëamÉÜI=dêzÉëáuâ=á=qêębëâaJhÉêntçéfI= NVVQW= NOMFK= lbáÉ= autçêâá= maàą= éêaâtóâę= w= nauczanáu= cudzçzáÉmców= àęzóâa= á= äátÉêatuêó=éçäëâáÉàK=

4K kauczanie jęzóka ekonomicznego i jęzóka biznesu

= kaëá=ëłucÜaczÉ=tç=éêzóëzäá=ëéÉcàaäáścá=w=wóbêanócÜ=éêzÉz=ëáÉbáÉ=zawçdacÜK=mêzóJ àÉżdżaàą=dç=mçäëâá=na=ëtudáa=w=àęzóâu=éçäëâámK=pą=tç=çëçbó=éçäëâáÉgç=éçcÜçdzÉnáa= z= âêaàów= dawnÉgç= wwáązâu= oadzáÉcâáÉgç= çêaz= czaëamá= z= ánnócÜ= bółócÜ= âêaàów= ëçcàaäáëtócznócÜ=EtęgêóI=oumunáaI=_ułgaêáaFK=jaàą=éç=âáäâanaścáÉ=äatI=wóâëztałcÉJ náÉ=śêÉdnáÉ=Ezazwóczaà=śêÉdnáÉ=çgóänÉI=baêdzç=êzadâç=śêÉdnáÉ=zawçdçwÉFI=bêaâ=ám= àaâáÉgçâçäwáÉâ= dçśwáadczÉnáa= zawçdçwÉgçK= t= ëwçácÜ= âêaàacÜI= w= éçäëâácÜ= éäaJ cówâacÜ=dóéäçmatócznócÜI=zdaàą=Égzamánó=âwaäáfáâacóànÉ=Ew=àęzóâu= éçäëâámF= na= ëtudáa= w= mçäëcÉK= háÉêunÉâ= ëtudáów= wóbáÉêaàą= éêzÉd= wóàazdÉm= dç= âêaàu= ëwçácÜ= éêzçdâówK=kauâa=na=tzwK=êçâu=zÉêçwóm=ma=éêzógçtçwać=ácÜ=dç=àaâ=naàäÉéëzÉgç= ëtaêtu=na=f=êçâ=ëtudáówI=gdzáÉ=będą=muëáÉäá=êadzáć=ëçbáÉ=z=çbçwáązâamá=taâ=ëamçI= àaâ=abëçäwÉncá=éçäëâácÜ=ëzâółK=mêacuàÉmó=z=gêuéamá=ç=çâêÉśäçnócÜ=éêçfáäacÜ=EéçJ äçnáëtócznómI= ÜáëtçêócznómI= ÉâçnçmácznómFI=w= âtóêócÜ=çéêócz=äÉâtçêatu=àęzóâa= éçäëâáÉgç= nauczamó= éêzÉdmáçtów= âáÉêunâçwócÜI= tàK= Üáëtçêáá= äátÉêatuêó= éçäëâáÉàI= Üáëtçêáá= á= gÉçgêafáá= mçäëâáI= matÉmatóâáK= dêuéaI= zwana= umçwnáÉ= „Éâçnçmáczną”I= ëâłada= ëáę= z= çëóbI= âtóêÉ= uzóëâałó= ëâáÉêçwanáa= na= naëtęéuàącÉ= âáÉêunâá= ëtudáówW= ÉâçnçmáaI=fánanëÉ=á= êacÜunâçwçśćI=ëtçëunâá= máędzónaêçdçwÉ=ÉâçnçmácznÉI=ëtçJ ëunâá=ÉâçnçmácznÉ=gçëéçdaêczÉI=tuêóëtóâa=á=êÉâêÉacàaI=zaêządzanáÉK== péçśêód= éçdêęcznáâów= dç= nauczanáa= cudzçzáÉmców= àęzóâa= ÉâçnçmáczJ nÉgç=á=àęzóâa=báznÉëu=wómáÉnáć=naäÉżóW== NK „mçäëâá=àęzóâ=báznÉëu=däa=cudzçzáÉmców”I=Anna=_utcÜÉêI=Anna=aunánJ audâçwëâaI=tódawnáctwç=rj`pI=iubäán=NVVUX= OK „l=Éâçnçmáá=éç=éçäëâu”I=jagdaäÉna=pzÉäcJjaóëI=mawÉł=aługçëzI=tódawJ náctwç=á=mçäágêafáa=huêáá=mêçwáncàçnaänÉà=waâçnu=máàaêówI=hêaâów=NVVVX= PK „A_`=Éâçnçmáá=däa=cudzçzáÉmców”=Eéçdêęcznáâ=dwuéçzáçmçwóFI=jałJ gçêzata=`áÉśäaâ=á=ánKI=tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu=ŁódzâáÉgçI=Łódź=OMMOX= QK „bâçnçmáa= –= tç= náÉ= bçäá”= Eéçäëâá= àęzóâ= Éâçnçmácznó=däa= cudzçzáÉmcówI= éçzáçm=zaawanëçwanó=H=O=éłótó=`a=z=nagêanáamá=tÉâëtówFI=Anna=aunánJ audâçwëâaI=Anna=qêębëâaJhÉêntçéfI=tódawnáctwç=rj`pI=iubäán=OMMSX= RK „l= báznÉëáÉ= éç= éçäëâu”= EwéêçwadzÉnáÉ= dç= àęzóâa= báznÉëuI= éçzáçm= śêÉdná=_N=á=_OFI=jaêzÉna=hçwaäëâaI=qçwaêzóëtwç=Autçêów=á=tódawJ ców=rkfsbopfqApI=hêaâów=OMMUK= kauczanáÉ=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=mçżÉ=çdbówać=ëáę=w=gêuéacÜI=w=âtóJ êócÜ=ëłucÜaczÉ=znaàą=àęzóâ= éçäëâá=na= éçzáçmáÉ=śêÉdnám=çgóänóm=äub=zaawanëçJ wanómK=káÉ=użówa=ëáę=àęzóâa=éçśêÉdnáÉgçI=a=wółącznáÉ=àęzóâa=éçäëâáÉgçK=`udzçJ záÉmcóI=uczącó=ëáę=éçäëâáÉgç=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgçI=w=çdêóżnáÉnáu=çd=âuêëanJ tów=w=ëzâçłacÜ=àęzóâçwócÜI=éçtêzÉbuàą=àęzóâa=w=éáÉêwëzÉà=âçäÉànçścá=dç=cÉäów= aâadÉmácâácÜI=a=dçéáÉêç=éçtÉm=–=dç=cÉäów=zawçdçwócÜK=

25U


kauczanáÉ=cudzçzáÉmców=éçäëâáÉgç=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=…

`ÉcÜą= wëéóäną= éêawáÉ= wëzóëtâácÜ= éçdêęcznáâów= dç= nauczanáa= àęzóâa= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= àÉët= âäucz= dç= ćwáczÉńI= maàącó= bóć= éçmçcą= zaêównç= däa= ëtuJ dÉntówI= àaâ= á= däa= nauczócáÉäáK= t= éêzóéadâu= naëzócÜ= ëtudÉntów= znacznóm=ułaJ twáÉnáÉm= w= uczÉnáu= ëáę= àęzóâa= éçäëâáÉgç= àaâç= çbcÉgç= àÉët= tçI= żÉ= àęzóâáÉm= éêóJ maênóm=däa= éêawáÉ=wëzóëtâácÜ=àÉët= ánnó= àęzóâ= ëłçwáańëâá= –= naàczęścáÉà= êçëóàëâá= äub=uâêaáńëâáI=czaëÉm=báałçêuëâáK=rczącó=ëáę=na=êçâu=zÉêçwóm=ëłóëzą=àęzóâ=éçäJ ëâá=na=cç=dzáÉń=á=muëzą=ëáę=nám=cáągäÉ=éçëługáwaćK=gÉëzczÉ=àÉdnóm=ułatwáÉnáÉm= àÉët= –= têçcÜę= éaêadçâëaänáÉ= –= àęzóâ= angáÉäëâáI= âtóêÉgç= naëá= ëłucÜaczÉ= taâżÉ= ëáę= ucząK=AngäácózmóI=çbÉcnÉ=w=wáÉäu=àęzóâacÜI=ułatwáaàą=éêzóëwçàÉnáÉ=wáÉäu=tÉêmáJ nów=z=zaâêÉëu=àęzóâa=báznÉëu=á=àęzóâa=ÉâçnçmácznÉgçK= ka=zaàęcáa=z=àęzóâa=ÉâçnçmácznÉgç=éçłączçnÉgç=z=àęzóâáÉm=báznÉëu=éçJ śwáęca=ëáęI=w=zaäÉżnçścá=çd=éçtêzÉb=uczącócÜ=ëáę=á=ácÜ=éçzáçmu=znaàçmçścá=àęzóJ âa =çgóänÉgçI =OJQ =gçdzán =tógçdnáçwçI =cç =w =ëumáÉ =daàÉ =SMJNOM =gçdzán =w =cáągu = êçâu= aâadÉmácâáÉgçK= wagadnáÉnáa= mÉêótçêócznÉ= çbÉàmuàą= mKánK= naëtęéuàącą= éêçbäÉmatóâę= Ena= éçdëtawáÉ= wóbêanócÜ= àÉdnçëtÉâ= tÉmatócznócÜ= z= éçdêęcznáJ âówW=„l=Éâçnçmáá=éç=éçäëâu”I=„A_`=Éâçnçmáá=däa=cudzçzáÉmców”=á=„bâçnçJ máa=–=tç=náÉ=bçäá”FW= - wëtęénÉ=çâêÉśäÉnáÉ=tÉmatu=ÉâçnçmááX= - âatÉgçêáÉ=gçëéçdaêâá=tçwaêçwçJéáÉnáężnÉàX= - éçdatâá=á=ácÜ=êçdzaàÉX= - banâá=á=ácÜ=funâcàÉX= - gáÉłdó=á=êónÉâ=âaéátałçwóX= - ánfäacàaX= - śwáatçwó=ëóëtÉm=waäutçwóX= - áméçêt=á=ÉâëéçêtX= - bÉzêçbçcáÉ=á=zatêudnáÉnáÉX= - budżÉt=éańëtwaX= - éêówatózacàaX= - éêzÉłçm=uëtêçàçwó=NVUVLNVVM=w=mçäëcÉX= - máędzónaêçdçwÉ=çêganázacàÉ=ÉâçnçmácznÉX= - éêçcÉëó=ántÉgêacóànÉ=w=buêçéáÉX= - zaëadó=éçäëâáÉà=éçäátóâá=zagêanácznÉàX= - çcÜêçna=śêçdçwáëâa=natuêaänÉgçK= kauczócáÉä= dçâçnuàÉ= wóbçêu= tÉmatówI= âtóêÉ= będą= êÉaäázçwanÉK= t= cáągu= êçâu=aâadÉmácâáÉgç=dçéuëzczaänÉ=ëą=éÉwnÉ=mçdófáâacàÉK=w=éçdêęcznáâa=„l=ÉâçJ nçmáá= éç= éçäëâu”=âçêzóëta=ëáę=w= éêacó=z= gêuéą śêÉdnáç=zaawanëçwanąK=Autçêzó= éêÉzÉntuàą=tu= tÉâëtó=wóbêanÉ=z= éçäëâácÜ=éçdêęcznáâów=dç=Éâçnçmáá=däa= śêÉdnácÜ= ëzâół=ÉâçnçmácznócÜX=znaczÉnáa=tÉêmánów=ÉâçnçmácznócÜ=wóàaśnáanÉ=ëą=na=éçdJ ëtawáÉ= ÜaëÉł= zÉ= ëłçwnáâów= á= ÉncóâäçéÉdááK= ĆwáczÉnáçm= dç= tÉâëtów= tçwaêzóëzó= matÉêáał=gêamatócznóI=dçbêanó=taâI=abó=ułatwáć=ëtudÉntçm=çéançwanáÉ=ëéÉcófáczJ nÉà= tÉêmánçäçgáá=á= ëâładná=tÉâëtu=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=EnéK=ëtêçna= báÉênaI=fçêmó=bÉzJ çëçbçwÉ=czaëçwnáâówI=êównçważnáâá=zdańI=zdanáa=złożçnÉ=éçdêzędnáÉFK=

259


táÉëława=gaêçëz

péÉcófáâą=éçdêęcznáâa=„A_`=Éâçnçmáá=éç=éçäëâu”I=àaâ=ánfçêmuàÉ=éçdtótułI= àÉët= àÉgç= dwuéçzáçmçwçśćK= mçdêęcznáâ= naéáëanó= zçëtał= éêzÉz= dçśwáadczçnócÜ= wóâładçwców= àęzóâa= éçäëâáÉgç= àaâç= çbcÉgçI= ëéÉcàaäázuàącócÜ= ëáę= w= nauczanáu= jęzóâa=ÉâçnçmácznÉgçK=hażdó=tÉmat=çéêacçwanó=àÉët=w=dwu=waêáantacÜW=däa=ëłuJ cÜaczó= śêÉdnáç= zaawanëçwanócÜ= á= zaawanëçwanócÜK= açtóczó= tç= tÉâëtów= EtÉâëtó= éêÉéaêçwanÉ= däa= śêÉdnáç= zaawanëçwanócÜ= á= çêógánaänÉ= –= däa= zaawanëçwanócÜFI= ćwáczÉń= àęzóâçwócÜ= á= ćwáczÉń= âçntêçänócÜ= EàęzóâçwçJdóëâuëóànócÜFK= Autçêzó= éêzóàęäáI= żÉ= „éêómat= têÉścá= nad= gêamatóâą= ma= ëłużyć= éêzóëwçàÉnáu= éêzÉz= cudzçJ záÉmców=éçdëtawçwÉà=äÉâëóâá=ÉâçnçmácznÉà=w=fçêmacÜ=gêamatócznócÜ=á=ëtêuâtuJ êacÜ=ëóntaâtócznócÜ=wëéółczÉënÉà=éçäëzczóznó”=E`áÉśäaâ=á=ánnáI=OMMOW=VFK= Autçêâá=éçdêęcznáâa=däa=zaawanëçwanócÜ=„bâçnçmáa=–=tç=náÉ=bçäá”=éêçJ éçnuàą=dçść=ëzÉêçâá=á=uêçzmaácçnó=zaâêÉë=ćwáczÉńK=dłównóm=cÉäÉm=autçêÉâ=àÉët= „éêÉzÉntacàa=tÉâëtów=autÉntócznócÜI=nauâçwócÜ=á=éçéuäaênçnauâçwócÜ=éêzógçJ tçwuàącócÜ= cudzçzáÉmców= dç= ëamçdzáÉänÉgç= âçêzóëtanáa= z= éubäáâacàá= ëéÉcàaäáJ ëtócznócÜ=w=àęzóâu=éçäëâám”=EaunánJaudâçwëâa=á=qêębëâaJhÉêntçéfI=OMMSW=TFK= ĆwáczÉnáa=wëtęénÉ=dçtóczą=éêÉzÉntacàá=nçwÉgç=matÉêáału=äÉâëóâaänÉgçI=éçàawáaJ jącÉgç= ëáę= w= tÉâścáÉ= éçdëtawçwómK= jçżna= wóëłucÜać= nagêanáa= tÉâëtu= z= éłótó= `a=EzawëzÉ=ëą=tç=tÉâëtó=autÉntócznÉFI=êÉaäázuàąc=ćwáczÉnáa=z=êçzumáÉnáa=zÉ=ëłuJ cÜuI= éç= czóm= zadać= czótanáÉ= cácÜÉK= `zótanáÉ= cácÜÉ= àÉët= zaäÉcanÉ= däa= äÉéëzÉgç= zêçzumáÉnáa=tÉâëtuI=bçwáÉm=éçdczaë=czótanáa=głośnÉgç=ëtudÉnt=âçncÉntêuàÉ=ëáę= na=tómI=àaâ=ma=czótaćI=a=náÉ=–=cç=czótaK=kaëtęénáÉ=twçêzó=ëáę=éçłączÉnáa=wóêaJ zçwÉI= éótanáa= dç= tÉâëtu= éçdëtawçwÉgçI= uzuéÉłnáa= tÉëtó= z= äuâamáI= êçzwáązuàÉ= âêzóżówâáI= twçêzó= wóêazó= éçcÜçdnÉI= ëtçëuàÉ= nçwÉ= ëłçwnáctwç= w= zdanáacÜI= zadaàÉ=ëáę=ëtudÉntçm=uâładanáÉ=właënÉà=âêzóżówâá=z=éçdanóm=ÜaëłÉm=głównómK= hażdą= àÉdnçëtâę= tÉmatóczną= âçńczą= tÉmató= dç= dóëâuëàáI= dzáęâá= âtóêóm= ćwáczó= ëáę=ëéêawnçść=mówáÉnáaI=néKW=éêçwadzÉnáÉ=dóëâuëàáI=głçë=w=dóëâuëàáI=wóêażanáÉ= çéánááI=êÉâäamaK=jamó=wáęc=mçżäáwçść=nauczanáa=na=àÉdnócÜ=zaàęcáacÜ=zaêównç= éçëzczÉgóänócÜ=éçdëóëtÉmów=àęzóâaI=àaâ=á=ëéêawnçścá=àęzóâçwócÜK== Jęzóâ=báznÉëu=àÉët=w=éêzóéadâu=nauczanáa=naëzócÜ=cudzçzáÉmców=náÉàaâç= uzuéÉłnáÉnáÉm=àęzóâa=ÉâçnçmácznÉgç=–=àaâç=çdmáana=àęzóâa=éáëanÉgçK=hçêzóJ ëtaàąc=wóbáóêczç=z=éçdêęcznáâa=„mçäëâá=àęzóâ=báznÉëu=däa=cudzçzáÉmców”=uczóJ mó=éáëanáa=tzwK=éáëm=użótâçwócÜ=EéçdanáÉ=ç=éêacęI=çfÉêtó=éêacóI=żócáçêóë=á=`sI= äáëtó= éçäÉcaàącÉFI= êóżnÉgç= êçdzaàu= umów= Eumçwa= âççéÉêacàáI= dÉaäÉêëâaI= äÉaëánJ guFI=mçnátów=á=êÉâäamacàáK=taêunâáÉm=ÉfÉâtównÉgç=âçêzóëtanáa=z=tÉgç=éçdêęczJ náâa=àÉët=dçbêa=znaàçmçść=àęzóâa=çgóänÉgçK= kaànçwëzó=éçdêęcznáâ=dç= nauczanáa=àęzóâa= báznÉëu= E„l=báznÉëáÉ= éç=éçäJ ëâu”F=zawáÉêa=w=âażdÉà=àÉdnçëtcÉ=tÉâët=äub=dáaäçgI=ëłçwnáctwç=çgóänÉ=á=tÉmatóczJ nÉI=ćwáczÉnáa=gêamatócznÉ=á=äÉâëóâaänÉ=çêaz=âçnëtêuâcàÉ=ëóntaâtócznÉ=cÜaêaâtÉêóJ ëtócznÉ=taâ=däa=àęzóâa=báznÉëuI=àaâ=á=däa=àęzóâa=çgóänÉgçK=aç=éêacó=z=tóm=éçdêęczJ náâáÉm=wóëtaêcza=éçzáçm=śêÉdnáI=adêÉëatamá=zaś=ëą=cáI=„âtóêzó=cÜcą=éçznać=êÉaäáa= éêçwadzÉnáa= báznÉëu= w= mçäëcÉI= éçdëtawçwÉ= ëłçwnáctwç= çêaz= ëtêuâtuêó= ëóntaâJ tócznÉ=w=tÉà=dzáÉdzánáÉ”=EhçwaäëâaI=OMMUW=TFK=aäa=ułatwáÉnáa=éêzóëwaàanáa=matÉêáaJ łu=na=âçńcu=éçdêęcznáâa=zamáÉëzczçnÉ=ëą=tabäácÉ=gêamatócznÉ=çêaz=âäucz=dç=ćwáJ

260


kauczanáÉ=cudzçzáÉmców=éçäëâáÉgç=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç=…

czÉń= á= ëłçwnáâ= éçäëâçJangáÉäëâáK= gaâç= éçdëtawę= zagadnáÉń= z= zaâêÉëu= gêamatóâá= autçêâa=wëâazuàÉ=éçdêęcznáâ=„w=éçäëâám=na=tó”=bwó=iáéáńëâáÉà=EOMMPFK== péÉcófáczna= àÉët= ëótuacàa= uczącÉgçI= będącÉgç= êçdzámóm= użótâçwnáâáÉm= jęzóâaI= âtóêÉgç= uczóI= aäÉ= náÉbędącÉgç= ëéÉcàaäáëtą=w= danÉà= dzáÉdzánáÉK= mêzÉd= naJ uczócáÉäÉm=éçäçnáëtą=EàęzóâçznawcąFI=ëtaàą=nçwÉ=zadanáaI=zaêównç=mÉêótçêóczJ nÉI= àaâ= á= mÉtçdócznÉK= ja= çn= éÉłnÉ= éêzógçtçwanáÉ= àęzóâçwÉI= aäÉ= muëá= àÉëzczÉ= çéançwać= têudnó= däa= ëáÉbáÉ= zaëób= wáÉdzó= tÉçêÉtócznÉàI= ëzczÉgóänáÉ= w= zaâêÉëáÉ= słçwnáctwaK=_êaâ=àÉëtI=náÉëtÉtóI=âuêëówI=na=âtóêócÜ=uczącó=mógłbó=éçdwóżëzóć= ëwçàÉ= âwaäáfáâacàÉ= w= tóm= zaâêÉëáÉK= mçzçëtaàÉ= zatÉm= ëamçdzáÉänÉ= dçâëztałcanáÉ= ëáęI= gêçmadzÉnáÉ= właënócÜ= matÉêáałów= wómagaàącÉ= wáęâëzÉgç= naâładu= éêacó= á= czaëu=dç=éêzógçtçwanáa=ëáę=dç=zaàęć=z=éêzóëzłómá=ëéÉcàaäáëtamá=w=tÉà=dzáÉdzánáÉK= ptudÉnt=éçwánáÉn=çtêzómać=bazę=éçtêzÉbną=dç=zdçbówanáa=daäëzÉà=wáÉdzóK=

= RK modsumowanie

= ptçéáÉń=éêzóëwçàÉnáa= nçwÉgç= matÉêáału= éêzÉz= naëzócÜ=uczącócÜ=ëáę=àÉët=êóżnóK= dÉnÉêaänáÉ=äÉéëzÉ=wónáâá=çëáągaàą=ëtudÉncá=z=âêaàów=ëąëáaduàącócÜ=z=mçäëâąI=tàK=z= _áałçêuëáI=râêaánó=czó=oçëàá=Eçbwód=âaäánángêadzâáFK=mêçbäÉmó=máÉwaàą=ëtudÉncá= z= hazacÜëtanu= äub= z= głębá= oçëàáK= t= máÉàëcacÜ=znacznáÉ=çddaäçnócÜ= çd= mçäëâá= bêaâ=àÉët=âçntaâtu=z=éçäëâą=tÉäÉwázàąI=êadáÉmI=éêaëą=czó=cÜçćbó=äátÉêatuêą=éáęânąK= kaäÉżó= uwzgäędnáać= ándówáduaänÉ= éçtêzÉbó= uczącócÜ= ëáęI= abó= náÉ= éçàawáłç= ëáę= znáÉcÜęcÉnáÉ= dç= nauâá= àęzóâa= ëéÉcàaäáëtócznÉgç= z= éçwçdu= zbót= wóëçâáÉgç= éçJ záçmu= têudnçścáK= aużą= êçäę= çdgêówa= aâtównçść= właëna= ëtudÉntów= –= éçwánná= nauczóć=ëáę=êçbáÉnáa=nçtatÉâI=dÉfánáçwanáa=éçàęć=ÉâçnçmácznócÜX=mçgą=zgłaëzać= właënÉ=éêçéçzócàÉ=tÉmatów=á=éêzógçtçwówać=ëamçdzáÉänáÉ=êÉfÉêató=äub=éêÉzÉnJ tacàÉ=muätámÉdáaänÉK=oçäą=nauczócáÉäa=àÉët=zadawanáÉ=ëtudÉntçm=uêçzmaácçnócÜ= éêac= dçmçwócÜI= wómagaàącócÜ= ëáęgnáęcáa= éç= êóżnÉ= źêódła= wáÉdzóK= oÉguäaêna= âçntêçäa= á= çcÉna= éçëtęéów= w= naucÉ= baêdzç= zwáęâëza= mçtówacàę= uczącócÜ= ëáęK= kauczanáÉ=àęzóâa=ÉâçnçmácznÉgç=á=àęzóâa=báznÉëu=na=êçâu=zÉêçwóm=âçńczó=ëáę= zaäáczÉnáÉm=éêzÉdmáçtu=z=çcÉnąK=qÉâët=ëéÉcàaäáëtócznó=á=ćwáczÉnáa=dç=náÉgç=mçJ gą=bóć=częścáą=éáëÉmnÉgç=äub=uëtnÉgç=Égzamánu=âçńcçwÉgç=z=àęzóâa=éçäëâáÉgçK== tóéçwáÉdzá= uczącócÜ= ëáę= na= tÉmat= cÉäçwçścá= nauczanáa= àęzóâa= ÉâçnçJ mácznÉgç=á=àęzóâa=báznÉëu=śwáadczą=ç=tómI=áż=dçcÉnáaàą=çná=àÉgç=êçäę=w=éêçcÉëáÉ= nauczanáa=àęzóâa=éçäëâáÉgç=àaâç=çbcÉgçK=qaâáÉ=zaàęcáaI=mámç=żÉ=wéêçwadza=ëáę= na=nácÜ=têudnáÉàëzÉ=zagadnáÉnáa=á=wómaga=tç=wáęâëzÉgç=wóëáłâu=w=cÉäu=éêzóëwçJ àÉnáa=matÉêáałuI=ëą=éçzótównáÉ=çcÉnáanÉ=éêzÉz=wëzóëtâácÜ=ëłucÜaczóK=lbëÉêwuàÉ= ëáę=dużÉ=zaangażçwanáÉ=ëtudÉntów=w=nauâę=àęzóâa=ÉâçnçmácznÉgç=á=àęzóâa=bázJ nÉëuI=cÜçć=àÉët=tç=däa=nácÜ=éçdwóànáÉ=têudnÉI=gdóż=uczą=ëáę=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtóczJ nÉgçI= będącÉgç= àÉdnçczÉśnáÉ= àęzóâáÉm= çbcómK= táÉdza= á= umáÉàętnçścáI= zdçbótÉ= na=zaàęcáacÜ=z=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgçI=çâazuàą=ëáę=éêzódatnÉ=àuż=éçdczaë=êçzJ mów=âwaäáfáâacóànócÜ=na=f=êçâ=ëtudáówI=âtóêÉ=ëą=cçêaz=częścáÉà=éêzÉéêçwadzanÉ= na=naàäÉéëzócÜ=éçäëâácÜ=uczÉänáacÜ=Eçëtatnáç=êçzmçwó=taâáÉ=çdbówałó=ëáę=néK=w= pde=w=taêëzawáÉFK=

26N


táÉëława=gaêçëz

BfBfldoAcfA=

= `áÉëáÉäëâaJjuëamÉÜI=oKI=dêzÉëáuâI=AKI=qêębëâaJhÉêntçéfI=AK NVVQK „kauczanáÉ= cudzçzáÉmców=Üáëtçêáá=äátÉêatuêó éçäëâáÉà”=EwF=jÉrótçrócznÉ=âształcÉniÉ=mçäaJ âów=zÉ=tscÜçdu=EêÉdK=gK=jazuêFK=iubäánW=rj`pK== `áÉśäaâI= jK= á= ánK= OMMOK= AB`= Éâçnçmii= éç= éçäsâuK= mçdręczniâ= dwuéçziçmçwóK= ŁódźW= tódawnáctwç=rnáwÉêëótÉtu=ŁódzâáÉgçK= aunánJaudâçwëâaI=AK=á=qêębëâaJhÉêntçéfI=AK=OMMSK=bâçnçmia=–=tç=niÉ=bçäiK=mçäsâi= jęzóâ=Éâçnçmicznó=däa=cudzçziÉmcówK=iubäánW=tódawnáctwç=rj`pK= hçwaäëâaI=jK=OMMUK=l=biznÉsiÉ=éç=éçäsâuK=hêaâówW=rnávÉêëátaëK= hubáaâI=_K=OMMOK=„mçàęcáÉ=àęzóâa=ëéÉcàaäáëtócznÉgç”K=Jęzóâi=lbcÉ=w=pzâçäÉ=nê=RW=SJNNK= hubáaâI= _K=OMMSK= „qóéçäçgáa= nauczanáa=àęzóâa= ëéÉcàaäáëtócznÉgç”K= Jęzóâi= lbcÉ=w= pzâçäÉ=nê=OW=ORJPMK= jazuêI=gK=NVVOK=„hëztałcÉnáÉ=mçäaâów=zÉ=tëcÜçdu=w=śwáÉtäÉ=badań=anâáÉtçwócÜ= á= dçśwáadczÉń= `Éntêum= gęzóâa= á= huätuêó= mçäëâáÉà= däa= mçäçnáá= á= `udzçJ záÉmców= w= iubäánáÉ”= EwF= mrçbäÉmó=âształcÉnia= mçäaâów=zÉ= tscÜçdu= EêÉdK= gK= jazuêFK=iubäánW=rj`pK== pzÉäcJjaóëI=jK=á=aługçëzI=mK=NVVVK=l=Éâçnçmii=éç=éçäsâuK=mçdręczniâ=àęzóâa=éçäsâiÉgç= däa= cudzçziÉmcówK= hêaâówW=tódawnáctwç=á=mçäágêafáa= huêáá= mêçwáncàçnaäJ nÉà=waâçnu=máàaêówK== pzuäcI= AK= NVVTK= Słçwniâ= dódaâtóâi= àęzóâów= çbcócÜK= taêëzawaW= tódawnáctwç= kaJ uâçwÉ=mtkK=

262


Barbara jorcinek

pzâçła=gęzóâa=i=huäturó=mçäsâiÉà= rniwÉrsótÉt=Śląsâi=

BlaŹCb fhlkfCwkb t wfkqbdoltAkvj kArCwAkfr jÓtfbkfA f mfpAkfA fconic ptimuli in fntegrated qeaching of ppeaking and triting bffácáÉnt=tÉacÜáng= çf= ëéÉaâáng= and= wêátáng= án= a= fçêÉágn= äanguagÉ= áë= aäwaóë= a= cÜaääÉngÉK=fn=éaêtácuäaêI=tÜÉ=dÉvÉäçémÉnt=çf=éêçductávÉ=ëâáääë=êÉèuáêÉë=tÜÉ=ÉmJ éäçómÉnt=çf= a=vaêáÉtó= çf= mÉtÜçdë=dÉëágnÉd=tç=éêçvádÉ= nÉcÉëëaêó= ÉncçuêagÉJ mÉntK=qÉacÜáng=mçäáëÜ=án=a=cçuntêó=aë=dáëtant=fêçm=mçäand=aë=gaéan=ëÉÉmë=tç= bÉ=ÉvÉn=mçêÉ=dÉmandáng=tÜan=mágÜt=bÉ=tÜÉ=caëÉ=wátÜ=mçêÉ=éçéuäaê=äanguagJ ÉëI=ëucÜ=aë=bngäáëÜI=bÉcauëÉ=ëtudÉntë=ÜavÉ=vÉêó=äámátÉd=çééçêtunátáÉë=tç=uëÉ= mçäáëÜ=án=tÜÉáê=daáäó=äávÉëK=jó=ëçäutáçn=ánvçävÉë=tÜÉ=uëÉ=çf=éáctuêÉëI=ÉméäçóÉd= án=tÜÉ=cçuêëÉ=çf=tÜÉ=cäaëë=aë=cuÉë=ëtámuäatáng=ëtudÉntë=ámagánatáçn=and=tÜuë= gÉnÉêatáng=a=cçntÉxt=cçnducávÉ=tç=êÉaä=cçmmunácatáçnK==

= = „káÉ=àÉët=żadną=êÉwÉäacàą=ëtwáÉêdzÉnáÉI=żÉ=w=naucÉ=àęzóâaI=ëzczÉgóänáÉ=éêzó=ćwáJ czÉnáacÜ=âçmunáâacóànócÜI=naäÉżó=ëzuâać=cáągäÉ=nçwócÜ=êçzwáązańK=fm=baêdzáÉà= uêçzmaácçnÉ=mÉtçdóI=ám=wáęcÉà=dêóg=dç=éÉêcÉécàá=ëtudÉntaI=tóm=wáęâëza=ëzanëa= éçwçdzÉnáa”=–=éáëzÉ=fwçna=pzóâuła=EOMMQW=SPFK== mêçëzę= ëçbáÉ= wóçbêazáć= ëáÉdzącą= na= wéêçët= mańëtwa= gêuéę= uśmáÉcÜnáęJ tócÜI= éçtaâuàącócÜ= á= wógäądaàącócÜ= éçczątâçwç= ádÉntócznáÉ= gaéçńczóâówK= açJ kładnáÉ=taâ= wádzáałam=ëwçácÜ=ëtudÉntów= éç=éêzóàÉźdzáÉ=dç=qçâáçI= gdzáÉ=éêzÉz= OIR=êçâu=máałam=éêzóàÉmnçść=éêacçwać=àaâç=wóâładçwca=gçëzczçnó=na=qçâóç= rnávÉêëátó= çf= cçêÉágn= ptudáÉëK= jçá= ëtudÉncáI= âtóêócÜ= w= ëumáÉ= na= wëzóëtâácÜ= äatacÜ=bółç=çâçłç=TMI=éçczątâçwç=twçêzóäá=zäÉwaàącą=ëáę=w=àÉdną=całość=á=éçzçêJ náÉ= náÉ= daàącą=ëáę=êçzêóżnáć=maëęK=káÉ=tóäâç=çczó=á= włçëó=wógäądałó=éçdçbnáÉK= kawÉt= ámáçna= bêzmáałó= taâI= żÉ= têudnç= bółç= àÉ= êçzêóżnáć= EêÉâçêdzáëtâamá= w= tÉà= âatÉgçêáá=bółó=dzáÉwczónóI=âtóêócÜ=ámáçna=zaczónałó=ëáę=na=„a”W=AáI=AóaI=AóançI= AóaâçI=AóuâçI=AóumáI=AtëâuâçI=Aâáâç=–=móśäałamI=żÉ=nágdó=tÉgç=náÉ=çgaênęFK==

26P


_aêbaêa=jçêcánÉâ

w=tÉà=gêuéó=Émançwała=çgêçmna=żóczäáwçśćK=_óäáśmó=ëçbą=nawzaàÉm=zaJ cáÉâawáÉnáK=`ÜcáÉäáśmó=ëáę=çdâêówaćI=éçznawaćK=qç=mçżna=bółç=wóczuć=na=âażJ dóm= âêçâuK= mÉłna= çétómázmu= êçzéçczęłam= wáęc= zaàęcáaK= mçczątâá= bółó= náÉzłÉK= ka=éótanáa=tóéuW=„gaâ=maëz=na=ámáę?=fäÉ=maëz=äat?=`ç=äubáëz=êçbáć?”=éadałó=çdJ éçwáÉdzá= ëÉnëçwnÉ= á= zêçzumáałÉK= pzóbâç= zçêáÉntçwałam= ëáę= àÉdnaâI= żÉ= ëą= çnÉ= nawÉt=zbót=ëÉnëçwnÉ=á=zêçzumáałÉK=f=zbót=dç=ëáÉbáÉ=éçdçbnÉK=mêóbçwałam=éêzÉJ łamać= uëtaäçnÉ =ëcÜÉmatóI =aäÉ =çâazałç =ëáę= tç =náÉ =taâáÉ =éêçëtÉK =mç =âáäâu =náÉudaJ nócÜ=éêóbacÜ=zaczęłam=ëáę=zaëtanawáać=nad=éêzóczóną=náÉéçwçdzÉnáaK=máÉêwëzÉ= éçdÉàêzÉnáÉ=bółç=ëâáÉêçwanÉ=çczówáścáÉ=w=ëtêçnę=zbót=ëłabÉà=àÉëzczÉ=âçméÉtÉnJ càá=àęzóâçwÉà=á=äÉâëóâaänÉà=mçácÜ=ëtudÉntówI=zwłaëzcza=tócÜ=z=młçdëzócÜ=äatK=qç= wóàaśnáÉnáÉ=bółç=àÉdnaâ= zbót= éêçëtÉK=açéáÉêç= éç= dłużëzóm=czaëáÉI=éç=äÉéëzóm= éçznanáu=âuätuêó=á= çbóczaàçwçścá=àaéçńëâáÉàI=bółam=w=ëtanáÉ=ëama=ëçbáÉ=çdéçJ wáÉdzáÉć= na= tç= éótanáÉK= mêzóczóna= taâáÉgç= zacÜçwanáa= bóła= baêdzç= złożçnaK= pâładałó=ëáę=na=náą=zaêównç=éÉêfÉâcàçnázm=àęzóâçwóI=âtóêó=wáążÉ=ëáę=w=âuätuêzÉ= àaéçńëâáÉà=z=utêatą=twaêzó=w=éêzóéadâu=éçéÉłnáÉnáa=błęduI=náÉcÜęć=dç=uàawnáaJ náa= właënócÜ= ëądówI= çdâêówanáa= ëáęI= aäÉ= taâżÉ= złÉ= nawóâá= wónáÉëáçnÉ= z= nauâá= ánnócÜ=àęzóâów=çbcócÜI=âtóêa=w=ëóëtÉmáÉ=Éduâacàá=àaéçńëâáÉà=–=náÉëtÉtó=–=éçäÉga= na=báÉênóm=çéançwówanáu=znaàçmçścá=àęzóâaK=hçnáÉcznçść=éçâçnanáa=tÉà=baêáÉJ êóI=cÜęć=nauczÉnáa=gaéçńczóâów=ëwçbçdó=àęzóâçwÉà=nawÉt=na=éçzáçmáÉ=éçczątJ âuàącóm= çêaz= éêóba= uêucÜçmáÉnáa= ácÜ= Eàaâ= ëáę= éóźnáÉà= çâazałçF= fanataëtócznÉà= ánwÉncàá=twóêczÉàI=ëâłçnáłó=mnáÉ=dç=ëáęgnáęcáa=éç=êóżnÉ=mÉtçdó=éêacóK== t= éçëzczÉgóänócÜ= tÉçêáacÜ= âçméÉtÉncàá= âçmunáâacóànÉà= ácÜ= twóêcó= –= naàczęścáÉà= bazuàąc= na= tÉçêáá= aÉääa= eómÉëa= –= wëâazuàą= na= êóżnÉ= âçméçnÉntó= âçmunáâacàáK= lgóänÉ= założÉnáÉ= „çdÉàścáa= çd= äángwáëtóâá= äanguÉ= dç= äángwáëtóâá= éarçäÉI=czóäá=w=âáÉêunâu=êzÉczówáëtÉà=âçmunáâacàá=àęzóâçwÉà”=E`zÉcÜçwëâaI=OMMQW= NPF=çâazuàÉ=ëáę=zbót=éçàÉmnÉ=á=wómaga=dçéêÉcózçwanáaK=matêząc=z=éÉêëéÉâtówó= nauczócáÉäa=uczącÉgç=gêuéę=àÉdnçêçdną=azàatócâąI=waêtç=wëâazać=éÉwáÉn=éunâtK= t= mçdÉäu= zaéêçéçnçwanóm=éêzÉz= `ÜK_K=mauäëtçn=ENVVOF=éçàawáa= ëáę=âçméçJ nÉnt= çâêÉśäçnó=àaâçW=wóâçnanáÉ=âçmunáâacóànÉK=tóâçnanáÉ=âçmunáâacóànÉ=ma= bóć= dçëtęénÉ= w= éêçcÉëáÉ= uczÉnáa= ëáę= àęzóâa= tóäâç= w= çâêÉśäçnÉà= ëztucznÉà= EámJ éêçwázçwanÉàF=ëótuacàáK=qÉgç=tóéu=aâcàa=náÉ=éçàawáa=ëáę=w=âçmunáâacàá=êzÉczówáJ ëtÉàI=a=çâêÉśäa=taâáÉ=czónnçścá=âçmunáâacóànÉI=w=âtóêócÜ=náÉ=éçàawáaàą=ëáę=éêzóJ kładó=nacÉcÜçwanÉ=ëéçłÉcznáÉK=w=éçdçbną=ëótuacàą=ma=dç=czónáÉnáa=nauczócáÉä= éêacuàącó= éçza= gêanácamá= âêaàuK= fntÉêaâcàa= z= êçdzámómá= użótâçwnáâamá= àęzóâa= Eéçza= nativÉ= séÉaâÉrami= będącómá= na= máÉàëcuF= àÉët= baêdzç= êzadâç= mçżäáwa= Ezwłaëzcza= w= taâ= çddaäçnóm= âêaàu= àaâ= gaéçnáaFI= a= zadanáaI= âtóêÉ= ma= wóâçnać= uczącó=ëáęI=ëą=ëáłą=êzÉczó=ëztucznÉK=mçàmçwanÉ=w=tÉn=ëéçëób=wóâçnanáÉ=âçmuJ náâacóànÉ=ma=dçbêÉ=á=złÉ=ëtêçnóK=włÉ=ëtêçnó=ëą=àaënÉW=âçmunáâacàa=w=çbêębáÉ=ëaäá= äÉâcóànÉà=z=zaëadó=àÉët=náÉnatuêaänaI=éçzbawáçna=ÉäÉmÉntów=autÉntócznçścáI=náÉ= éçzwaäa= ëéêawdzáć= czó= ëtudÉnt= àÉët= àuż= éêzógçtçwanó= dç= funâcàçnçwanáa= w= éêawdzáwóm= śêçdçwáëâu= éçznawanÉgç= éêzÉz= ëáÉbáÉ= àęzóâaK= gÉdnaâżÉ= w= éêzóJ éadâu=ëtudÉntów=taâ=zamânáętócÜ=w=ëçbáÉ=á=częëtç=náÉśmáałócÜ=àaâ=gaéçńczócóI= ta=aâuêat=ëtêatÉgáaI=çéêócz=çczówáëtÉgç=âëztałcÉnáa=zdçänçścá=àęzóâçwócÜI=mçżÉ=

264


_çdźcÉ=áâçnácznÉ=w=zántÉgêçwanóm=nauczanáu=mówáÉnáa=á=éáëanáa=

éêzónáÉść= taâżÉ= dçbêÉ=ÉfÉâtó= éëócÜçäçgácznÉI= éçzwaäaàąc= ëtudÉntçm= na= éêzÉłaJ manáÉ= baêáÉê= á= uwáÉêzÉnáÉ= wÉ= właënÉ= mçżäáwçścáK= kaàczęścáÉà= éçdawanómá= –= éêzÉz= ëamócÜ= uczącócÜ= ëáę= –= éêzóczónamá= náÉcÜęcá= dç= wóéçwáadanáa= ëáę= éuJ bäácznáÉ=ëą=çbawaI=ç=tçI=żÉ=ácÜ=znaàçmçść=gêamatóâá=á=äÉâëóâá=náÉ=ëą=àÉëzczÉ=wóJ ëtaêczaàącÉI= żÉ=náÉ=éçêadzą=ëçbáÉ=zÉ=zêçzumáÉnáÉm=tÉgçI=cç=mówáą=dç=nácÜ=êçJ dzámá=użótâçwnácó=àęzóâaI=éêzÉz=cç=ëamá=tÉż=náÉ=zçëtaną=zêçzumáaná=çêaz=mała= wáaêa=wÉ=właënÉ=zdçänçścá=àęzóâçwÉK== mêçfÉëçê=qçâámaëa=pÉâágucÜáI=mÉntçê=àaéçńëâácÜ=éçäçnáëtówI=âçmÉntuàÉ=tę= ëótuacàę=naëtęéuàącçW=„mçäëâa=àÉët=náÉçbÉcna=w=cçdzáÉnnóm=żócáu=gaéçnááI=a=àęzóâ= éçäëâá= éçzçëtaàÉ= w= ëfÉêzÉ= abëtêaâcàá= däa= àaéçńëâácÜ= ëtudÉntówX= tç= däa= nácÜ=àaâbó= àÉëzczÉ=àÉdÉn=nçwó=ëóëtÉm=matÉmatócznó= çéaêtó= na=âçméäÉtnáÉ= náÉznanóm=éÉwJ náâuK=móâá=náÉ=naëtąéá=ëéçtâanáÉ=z=mçäaâáÉm=w=ácÜ=żócáu=çëçbáëtómI=éóâá=náÉ=éêzóJ àadą=dç=mçäëâáI=têudnç=ám=nawÉt=wáÉêzóćI=żÉ=áëtnáÉàą=äudzáÉ=naéêawdę=„żóàącó”=tóm= jęzóâáÉm”= EpÉâágucÜáI= OMMNW= SQFK= qa= éêawda= ëtaàÉ= ëáę= çczówáëta= á= baêdzç= mçcnç= uśwáadçmáçna= däa= âażdÉgç= wóâładçwcóI= âtóêó= éêzóàÉżdża= dç= taâ= çdäÉgłÉgçI= a= éêzÉz=ëwą=wóëéçwçść=éÉwnáÉ=àÉëzczÉ=baêdzáÉà=w=ëâaäá=éëócÜácznÉà=wóázçäçwanÉgç= âêaàuI=àaâám=àÉët=gaéçnáaK=qutÉàëá=ëtudÉncá=náÉ=maàą=taâácÜ=mçżäáwçścá=àaâ=ÉuêçéÉàJ ëcóI=âtóêzó=mçgą=w=dçwçänó=wÉÉâÉnd=wëáąść=dç=éçcáaguI=czó=ëamçäçtu=á=cÜçć=na= cÜwáäę=„uêÉaänáć”=ëçbáÉ=wázàę=âêaàuI=âtóêÉgç=àęzóâa=ëáę=ucząK=káÉ=maàą=tÉż=cudçwJ nÉà= mçżäáwçścáI=a=zaêazÉm=çbçwáązâuI=àaâá=maàą=na= éêzóâład=cÜçêwaccó=ëtudÉncá= éçäçnáëtóâáI=âtóêzó=éêzónaàmnáÉà=dwa=êazó=w=cáągu=ëtudáów=éêzóàÉżdżaàą=na=dwutóJ gçdnáçwÉ= waêëztató= dç= mçäëâáI= bó= ëtwçêzóć= çdéçwáÉdnáą= mçtówacàę= dç= nauâá= á= éçâçnać=ëtêacÜ=àęzóâçwó=EzçbK=hêóżanJptançàÉváćI=OMMQW=VRJNMMFK== káÉ=mçgąc=zabêać=ëtudÉntów=dç=éçbäáëâáÉgç=éubu=á=âazać=ám=zamawáać= naéçàÉ= czó= danáaI= náÉ= maàąc= ëzanëI= bó= çśmáÉäáć= ácÜI= éêzÉłamać= ácÜ= náÉéÉwnçść= éêzÉz= çdbócáÉ= éêçëtócÜ= êçzmów= w= ëâäÉéáÉ= czó= éótanáÉ= ç= dêçgę= –= ëłçwÉmI= náÉ= dóëéçnuàąc=tómá=wëzóëtâámá=śêçdâamáI=âtóêÉ=mamó=na=wócáągnáęcáÉ=êęâá=ucząc=w= mçäëcÉ= –= muëáałam= éçëzuâać= ánnócÜ= êçzwáązańK= jÉtçd= uêucÜçmáÉnáa= ëtudÉnJ tówI=bó=zÉcÜcáÉäá=wóéçwáadać=ëáę=náÉ=tóäâç=na=éáśmáÉI=aäÉ=á=w=fçêmáÉ=uëtnÉà=àÉët= náÉzäáczçna= áäçśćK= t= éêzóéadâu= gaéçńczóâów= naàmnáÉà= ánwazóàna= wódawała= má= ëáę= mÉtçda= çbêazâçwaK= ld= ëamÉgç= êçzéçczęcáa= éêçcÉëu= dódaâtócznÉgç= ëtaêaJ łam= ëáę= éêzózwóczaàać= ácÜ= dç= éêacó= z= çbêazâamáK= gÉët= tç= êçdzaà= bÉzéáÉcznÉgç= EéêzónaàmnáÉà= éçzçênáÉF= wóêażanáa= çéánááNK= káÉ= muëzą= EéêzónaàmnáÉà= éçczątâçJ wçF=wóêażać=ëwçácÜ=éêzÉâçnańI=cçêaz=śmáÉäÉà=zaczónaàą=użówać=naàéáÉêw=zaéêçJ éçnçwanócÜ=ám=âçnëtêuâcàá=àęzóâçwócÜI=bó=éçtÉm=wóàść=éçza=náÉI=w=zaäÉżnçścá= N=mêacuàąca=w=`ÜaêâçwáÉ=póäwáa=_áÉëagaI=éáëzÉ=ç=ëwçácÜ=dçśwáadczÉnáacÜ=w=wóâçêzóëtaJ

náu=bçdźców=áâçnácznócÜ=w=nauczanáu=ëtudÉntów=éçäëâáÉgç=éçcÜçdzÉnáaK=f=cÜçć=w=tóm= éêzóéadâu=dużç=wáęâëza=àÉët=ácÜ=çtwaêtçść=àęzóâçwaI=tç=nawÉt=çná=náÉcÜętnáÉ=wdaàą=ëáę= w=dóëâuëàęK=jçmÉnt=wáęâëzÉgç=çtwaêcáa=ëtudÉntów=naëtęéuàÉ=w=cÜwáäáI=gdó=na=zaàęcáacÜ= éçàawáaàą=ëáę=çbêazâá=z=máÉàëc=ám=znanócÜK=„ptudÉncá=çdnçëzą=ëáę=dç=tÉgç=baêdzç=éçzóJ tównáÉ=á=częëtç=ëamá=éêzónçëzą=éçcztówâá=çêaz=właënÉ=zdàęcáa=zêçbáçnÉ=w=czaëáÉ=éçbótu= w=mçäëcÉI=cÜętnáÉ=çéçwáadaàą=ç=ëwçácÜ=wêażÉnáacÜI=cÜçć=w=ánnócÜ=ëótuacàacÜ=têudnç=ácÜ= wcáągnąć=dç=êçzmçwó”=E_áÉëagaI=OMMRW=RNVFK==

265


_aêbaêa=jçêcánÉâ

çd= tÉmatóâá= çbêazâa= wzbçgacaàą= ëwçàÉ= ëłçwnáctwçK= Ćwáczą= éçêównanáa= náÉJ zbędnÉ= dç= çéáëu= czó= âçnëtêuâcàÉ= gêamatócznÉ= éçtêzÉbnÉ= dç= wóêażÉnáa= çéánáá= zaêównç=na=éêçëtóm=éçzáçmáÉ=dÉâäánacàá=á=âçnáugacàáI=àaâ=êównáÉż=–=w=éóźnáÉàJ ëzócÜ=ÉtaéacÜ=–=na=éçzáçmáÉ=ëâładnáK== mêacę=z=çbêazâamá=zaczónałam=çd=éçdëtaw=znanócÜ=wëzóëtâámW=éçâazóJ wanáa= âçäçêówI= máÉàëcI= nazw= zawçdówI=àÉdzÉnáaI= çbêazçwanáa= éêzómáçtnáâówK= waznaàçmáÉná= z= éêacą= z= çbêazâamá= çd=ëamÉgç=êçzéçczęcáa= nauâáI= ëtudÉncá= êÉJ agçwaäá= cçêaz= baêdzáÉà= ëéçntanácznáÉ= na= âçäÉànÉ= éêzónçëzçnÉ= ám= çbêazâáK= mçJ czątâá=bółó=łatwÉI=àaâ=cÜçćbó=ułożÉnáÉ=âêótâáÉà= Üáëtçêáá=ç=çëçbáÉI=âtóêa=wádnáÉàÉ= na=çbêazâuI=wómóśäÉnáÉ=àaâ=ma=na=ámáęI=ëâąd=àÉëtI=czóm=ëáę=zaàmuàÉK=qÉ=naàéêçëtJ ëzÉ=nawÉt=Üáëtçêóàâá=daàą=uczącÉmu=ëáę=éêzÉâçnanáÉ=ç=baêdzç=ëzóbâám=uzóëâanáu= ëamçdzáÉänçścá=âçmunáâacóànÉàI=ç=mçżäçwçścá=zbudçwanáa=czÉgçśI=cç=wócÜçdzá= éçza=éçzáçm=zdanáa=àuż=éç=âáäâu=zaäÉdwáÉ=äÉâcàacÜK=têaz=z=éêzóêçëtÉm=wáÉdzó= gêamatócznÉà= á= ëłçwnáctwa= éêzócÜçdzáłó= têudnáÉàëzÉ= zadanáaK= ptudÉncá= bóäá= w= ëtanáÉ=náÉ=tóäâç=nazwać=éçëtacáI=aäÉ=tÉż=éçwáÉdzáÉćI=gdzáÉ=ëąI=cç=êçbáąI=cç=àÉdząI= àaâ=ëą=ubêanÉ=átéK=guż=w=tóm=mçmÉncáÉ=dçëtêzÉgłam=zaëadnáczą=êóżnácę=máędzó= ëtudÉntamáI =âtóêzó =z =mÉtçdą= éêacó =z =çbêazâamá =náÉ =zÉtânęäá =ëáę= wczÉśnáÉàI =a = tómáI=âtóêzó=z=çbêazâamá=éêacçwaäá=çd=éçczątâuK=oóżnáca=éçäÉgała=náÉ=na=ëtçéJ náu= znaàçmçścá= éçtêzÉbnócÜ= dç= çéáëu= âçnëtêuâcàá= czó= äÉâëóâáI= äÉcz= na= ëtçénáu= çtwaêcáa= ëáę= na= éêacę= z= âçnâêÉtnóm= bçdźcÉm= áâçnácznómK= ptudÉncáI= âtóêzó= na= dêugám=czó=têzÉcám=êçâu=zÉtânęäá= ëáę=z=çbêazâamá=éç=êaz=éáÉêwëzóI=wóâçnówaäá= éçéêawnáÉ=zäÉcçnÉ=ám=zadanáÉI=náÉ=wócÜçdząc=w=tóm=àÉdnaâ=éçza=ëcÜÉmatóK=t= zaëadzáÉ= wëzóëtâáÉ= çéáëó= bółó= baêdzç= dç= ëáÉbáÉ= éçdçbnÉK= katçmáaët= ëtudÉncá= éêzózwóczaàaná=dç=tÉà= mÉtçdó=éêacó=çd=éçczątâuI=àuż=éç=baêdzç=âêótâám=czaëáÉ= EnawÉt=àÉëzczÉ= w=éáÉêwëzóm=ëÉmÉëtêzÉ=nauâáF=uêucÜamáaäá=ëwą=fantazàęI=bó=wóJ móśäáć=àaâ=naàcáÉâawëzÉ=ÜáëtçêóàâáI=ëtaêaäá=ëáęI=bó=náÉ=bółó=tç=àuż=éêçëtÉ=çéáëóI=äÉcz= EàÉëzczÉ=náÉudçänáÉ=á=dóëéçnuàąc=zbót=ëłabą=znaàçmçścáą=àęzóâaF=éêóbçwaäá= wóJ móśäać=całÉ=ÜáëtçêáÉ=fabuäaênÉI=częëtç=ç=éçdłożu=êçmantócznóm=bądź=âêómánaäJ nómK=caât=ácÜ= náÉdçëtatâów= àęzóâçwócÜI=âtóêÉ=ëą=na= tóm=ÉtaéáÉ= çczówáëtÉI=náÉ= éêzÉëzâadzał= w= nabócáu= éÉwnÉà= śmáałoścáI= éêzÉłamanáu= baêáÉêI= éçdàęcáu= éêóbó= zabawó=àęzóâçwÉàK=_óła=tç=baêdzç=cÉnna=däa=mnáÉ=çbëÉêwacàaK=w=taâ=éêzógçtçJ wanómá= ëtudÉntamá= łatwáÉà= bółç=éêzÉàść=dç=âçäÉànÉgç=Étaéu=éêacó=z=çbêazâáÉmK= ld=éêçëtÉgç=çéáëu=czaë=bółç=bçwáÉm=éêzÉàść=dç=uâładanáa=éêawdzáwócÜ=Üáëtçêáá= w= çéaêcáu= ç= çbêazÉâK= qaâą= âçäÉànçść= wéêçwadzanáa= éçëzczÉgóänócÜ= Étaéów= éêacó=z=çbêazâáÉm=dçëtçëçwałam=dç=wómçgów=częścá=uëtnÉà=Égzamánu=cÉêtófáJ âatçwÉgç=z=àęzóâa=éçäëâáÉgç=àaâç=çbcÉgçK=ka=éçzáçmáÉ=A=àÉët=tu=głównáÉ=wóJ maganó= çéáë= çbêazâaI= éçzáçm= _= ëáęga= àuż= éç= utwçêzÉnáÉ= Üáëtçêáá= w= çéaêcáu= ç= çbêazÉâI= zaś= na= éçzáçmáÉ= `= zdaàącó= ma= za= zadanáÉ= dçâçnać= anaäázó= bçdźców= áâçnácznócÜI=bó=na=ácÜ=éçdëtawáÉ=zbudçwać=wóéçwáÉdź=na=danó=tÉmatK== mêzógçtçwanáÉ=ëtudÉntów= dç= budçwanáa= Üáëtçêóàâá= w= çéaêcáu= ç=çbêazÉâ= náÉ=ëtançwáłç=zbót=dużÉgç=éêçbäÉmuK=tóëtaêczółç=uśwáadçmáć=ám=dçâładnáÉ=na= czóm=éçäÉga=zadanáÉI=âtóêÉgç=ëcÜÉmat=wógäąda=naëtęéuàącçW== =

266


_çdźcÉ=áâçnácznÉ=w=zántÉgêçwanóm=nauczanáu=mówáÉnáa=á=éáëanáa= `ç=bółç=wczÉśnáÉà?=

lbêazÉâ=

`ç=będzáÉ=éóźnáÉà?=

= ka=éáÉêwëzóm=ÉtaéáÉ=éêacó=éunâtÉm=wóàścáa=bół=çczówáścáÉ=ëam=çbêazÉâ=á= uczuäÉnáÉ=ëtudÉntów=na= mçżäçwçścá=àaâáÉ=dawałK=tëâazanáÉ=ámI= żÉ=ważnÉ=ëą=zaJ êównç=çëçbóI=àaâ=á=máÉàëcaI=éçêó=êçâuI=mámáâaI=ubêanáÉI=wóëtêóà=wnętêzK=tócÜçJ dzáäáśmó=zatÉm=çd=çéáëu=çbêazâaK=aêugą=częścáą=bółç=dçdanáÉ=wątâu=fabuäaênÉgçK== =

= péçgäądaàąc=na=éêzÉdëtawáçnó=çbêazÉâ=mçżna=bółç=dçàść=cÜçćbó=dç=taâácÜ= wnáçëâówW =ëâçêç =na =çbêazâu =àÉët =dwócÜ =éanówW =àÉdÉn =ëtaêëzóI =dêugá =młçdëzóX = ëâçêç= ëtçàą= éêzÉd= tÉêmánaäÉm= äçtnáëâa= á= maàą= na= ëçbáÉ= ëéçêtçwÉ= ubêanáa= a= éêzó= ëçbáÉ=dużÉ=bagażÉI=tç=cç=êçbáą?=pâąd=ëáę=znaàą?=hám=ëą=däa=ëáÉbáÉ?=oçdzána?=mêzóJ àacáÉäÉ?=mêzógçdná=znaàçmáI=âtóêzó=êazÉm=ëáÉdzáÉäá=w=ëamçäçcáÉ?=aäaczÉgç=zdÉcóJ dçwaäá=ëáę=éêzóàÉcÜać?=`ç=cÜcą=êçbáć?=`ç=êçbáą=na=çbêazâu?=A=cç=éóźnáÉà?=ddzáÉ= éóàdą? =mçàadą? =`ç =zçbaczą? =gaâ =długç =będą? =hçgç =éçznaàą? =gaâáÉ =będą= máÉć= éêzógçdó?= gaâą= éçgçdę?= kauczÉnáÉ= ëtudÉntów= ëtawáanáa= çdéçwáÉdnácÜ= éótań= éçzwçäáłç=ám=na=uêucÜçmáÉnáÉ=wóçbêaźná=fabuäaênÉà=á=zbudçwanáÉ=całÉà=ÜáëtçêááI= âtóêÉà=cÉntêaänóm=éunâtÉm=bółç=zdàęcáÉK=mÉwnóm=ëtudÉntçm=éêzóëzłç=tç=łatwç=á= çd= êazu= éçdcÜwócáäá= âçnwÉncàęI= náÉâtóêzó= –= éamáętaàmóI= żÉ= çéáëówaną=gêuéą=ëą= gaéçńczócó=–=éçczątâçwç=buêzóäá=ëáę=wÉwnętêznáÉ=éêzÉcáwâç=taâáÉmu=fantazàçwaJ náuI =bç =ëâçêç =náÉ =bółç =wáadçmç =czó =éêzÉdëtawáÉná =na =zdàęcáu =äudzáÉ =ëą= çàcÉm =á = ëónÉmI=czó= tÉż=âuzónamáI=tç=àaâ= mçżna=ç=tóm=mówáć?=A=éçza= tóm=náÉ=wáadçmç= czó=ëą= káÉmcamá= czó= eçäÉndêamá= czó= tÉż= AmÉêóâanamá?= açéáÉêç= éêzÉłamanáÉ= tÉndÉncàá= dç= éçzçëtwawanáa= w= ëfÉêzÉ= êÉaänçścá= çéáëu= tóäâç= tÉgçI= cç= ëáę= z= całą= éÉwnçścáą=wáÉI= Etu= częëtç= éçmçcą=ëłużyłç= çdwçłanáÉ= dç=taâácÜ=fçêm=àaâ= manga= czó=anámÉI=âtóêÉ=w=àaéçńëâáÉà=âuätuêzÉ=çbêazâçwÉà=çdgêówaàą=dużą=êçäęF=éçzwaäaJ łç=na=éêzÉłamanáÉ=êÉzÉêwóK=mç=éçâçnanáu=tÉà=baêáÉêó=ëéêawa=bóła=éêçëtaK=kaäÉżałç= =

26T


_aêbaêa=jçêcánÉâ

àÉdónáÉ=zwêócáć=uwagę=na= zacÜçwanáÉ= çdéçwáÉdnácÜ=éêçéçêcàá=w= budçwanáu= ÜáJ ëtçêááK= káÉdçéuëzczaäna= bóła= bçwáÉm= âçnëtêuâcàa= w= àaâáś= ëéçëób= „âuäawa”I= w= âtóêÉà=część=éçéêzÉdzaàąca=zdàęcáÉ=bóła=baêdzç=długaI=çéáë=zdàęcáa=âêótëzó=çd=náÉà= znacznáÉI=a=zaâçńczÉnáÉ=éçtêaâtçwanÉ=zuéÉłnáÉ=éç=macçëzÉmuK=`zęëtómá=błędamá= bółó= tÉż= êçzbudçwanÉ= częścá= fabuäaênÉ= á= ëzczątâçwó= çéáë= çbêazâa= äub= baêdzç= êçzbudçwanó=çéáë=çbêazâa=éçéêzÉdzçnó=zaäÉdwáÉ=dwçma=zdanáamá=wëtęéu=á=taJ âám=ëamóm=zaâçńczÉnáÉmK=açéáÉêç=éç=złożÉnáu=w=całość=tócÜ=ÉäÉmÉntów=zaczęłó= éçwëtawać=ëéóànÉI=cáÉâawÉI=umáÉàętnáÉ=ëâçméçnçwanÉ=ÜáëtçêáÉI=âtóêócÜ=ánëéáêacàą= bół=çbêazÉâK=t=tócÜ=ÜáëtçêáacÜ=ëtudÉncá=muëáÉäá=àuż=wóâazać=ëáę=náÉ=tóäâç=znaàçJ mçścáą=éêçëtócÜ=fçêm=fäÉâëóànócÜ=á=ëâładnáçwócÜK=wbudçwanáÉ=Üáëtçêáá=wómagałç= çd= nácÜ= śwáadçmÉgç= użócáa= wëzóëtâácÜ= czaëów= gêamatócznócÜI=aëéÉâtu= a= częëtç= nawÉt=ëâçméäáâçwanócÜ=fçêm=éêÉfáâëaänócÜ=çêaz=wóâazanáa=ëáę=znaàçmçścáą=äÉâJ ëóâá=z=êóżnócÜ=âêęgów=tÉmatócznócÜK== qêzÉcá= Étaé= éêacó= çâazał= ëáę= àÉdnaâ= naàtêudnáÉàëzóK= qu= àuż= wócÜçdzáäáśmó= éçza= éêçëtó= çéáëI= czó= Üáëtçêáę= fabuäaênąK= `ÉäÉm= bółç= bçwáÉm= éçłączÉnáÉ= dwócÜ= éçéêzÉdnácÜ=umáÉàętnçścá=z=umáÉtętnçścáą=wnáçëâçwanáa=á=ántÉêéêÉtçwanáa=faâtów= na=éçdëtawáÉ=tÉgçI=cç=wádzą=na=çbêazâuK=mêçścáÉà=bółç=nauczóć=tÉgç=ëtudÉntów=àuż= éêzówóâłócÜ=dç=éêacó=z=çbêazâamáI=àÉdnaâ=nawÉt=w=gêuéáÉ=zaawanëçwanÉàI=âtóêa= náÉ=éêacçwała=tą=mÉtçdąI=têudnç=bółç=çczÉâáwać=êÉzuätatów=çd=êazuK=_ó=ëtudÉncá= zÉcÜcáÉäá=ëáę=çtwçêzóć=á=éçdàąć=zaéêçéçnçwaną=ám=gêę=náÉ=wóëtaêczółó=éêçëtÉ=ánJ ëtêuâcàÉK=mçczątâçwç=nawÉt=na=Q=êçâu=ëtudáów=wáęâëzçść=çëób=çgêanáczała=ëáę=dç= çéáëuI=náÉ=éêzÉcÜçdząc=w=çgóäÉ=dç=fazó=anaäázó=á=wócáąganáa=wnáçëâówK=mçëtançJ wáłam=wáęc=zacząć=çd=mÉtçdó=wëéóänÉà=éêacó=nad=çbêazâáÉmK== =

= t=taâáÉà=ëótuacàá=uâazanáÉ=ëtudÉntçm=faâtuI=żÉ=zadanáÉI=âtóêÉ=maàą=éêzÉd= ëçbą=àÉët=naéêawdę łatwÉ=á= náÉ= éêzÉâêacza= ácÜ= mçżäáwçścáI= żÉ=náÉ=çśmáÉëzą=ëáęI= =

26U


_çdźcÉ=áâçnácznÉ=w=zántÉgêçwanóm=nauczanáu=mówáÉnáa=á=éáëanáa=

wóâçnuàąc= àÉ= çêaz= żÉ= maàą= zaêównç= çdéçwáÉdnáÉ= zaëçbó= äÉâëóâá= àaâ= á= wáÉdzę= gêamatócznąI=çâazałç=ëáę=éçdëtawąK=oçzéçczęäáśmó=éçnçwnáÉ=çd=ëtawáanáa=éóJ tańK= ka= tabäácó= wóéáëałam= naàéêçëtëzÉ= éótanáaW= htç?= ddzáÉ?= háÉdó?= aäaczÉgç?= tzbudzáłç= tç= êçzbawáÉnáÉ= wśêód= ëtudÉntów= Q= êçâu= EnáÉâtóêzó= ëéçgäądaäá= na= mnáÉ= nawÉt= z= éçbłażäáwçścáąW= àaâ= âtçś= mçżÉ= ám= zadawać= taâ= éêçëtÉ= éótanáaFK= mótanáa=wódawałó=ëáę=éêçëtÉI=wáęc=éçéêçëáłamI= żÉbó=na= náÉ=çdéçwáÉdzáÉäáK=ldJ éçwáÉdzá=àÉdnaâ=çâazałó=ëáę=éç=êaz=âçäÉànó=ëztandaêçwÉ=á=náÉ=wócÜçdzącÉ=éçza= ëcÜÉmatóK=mçéêçëáłam=wáęc=ç=tçI=bó=dçéêÉcózçwaäá=éçëtawáçnÉ=éótanáa=á=dçéáëaäá= àÉ=na=tabäácóK=tëzóëtâáÉ=ánfçêmacàÉI=âtóêÉ=cÜcą=éçdać=muëáałó=bóć=àÉdnaâ=çéaêtÉ= ç=àaâáÉś=éêzÉëłanâá=wádçcznÉ=na= anaäázçwanóm=zdàęcáuK=káÉ= mçżna= bółç=wóâçJ êzóëtówać=fantazàáI= a= àÉdónáÉ= ëtawáać=ÜáéçtÉzó= çéaêtÉ= ç= faâtóK= káÉ= budçwaäáśmó= àuż=wómóśäçnÉà=Üáëtçêáá=tóäâç=anaäázçwaäá=âçnâêÉtnÉ=éêzÉdëtawáÉnáÉ=á=wócáągaäá=z= náÉgç=wnáçëâáK=aç=éêzÉdëtawáçnÉgç=tu=çbêazâa=zadanç=naëtęéuàącÉ=éótanáaK== htçW =hám =ëą= tÉ =âçbáÉtó? =gaâáÉ =êÉäacàÉ =àÉ =łączą? =fäÉ =maàą= äat? =`zó =éêacuàą= zawçdçwç?=`ç=wëâazuàÉ=na=tçI=żÉ=ÉwÉntuaänáÉ=náÉ=éêacuàą?=fcÜ=cÜaêaâtÉê?=kaJ ëtawáÉnáÉ=dç=ëáÉbáÉ=nawzaàÉm?=pâąd=wáÉmóI=żÉ=ëą=ëóméatócznÉ?= gaâ= ëą=ubêanÉ?= gaâáÉ=maàą=fêózuêó?=gaâ=ëáÉdzą?== ddzáÉW=açm=czó=máÉëzâanáÉ?= gaâáÉ=éçmáÉëzczÉnáÉ?=`zóàÉ=tç=máÉëzâanáÉ?= htç=w=nám=máÉëzâa?=`zóm=ëáę=ántÉêÉëuàÉ=çëçbaI=âtóêa=tam=máÉëzâa?=`zó=aéaêató= fçtçgêafácznÉ=w=ëzafcÉ=wëâazuàą=na=fçtçgêafa=czó=na=çëçbęI=âtóêa=âçäÉâcàçnuàÉ= aéaêató?=`zóàÉgç=autçêëtwa=ëą=zdàęcáa=na=ścáanáÉ?=`ç=çnÉ=mówáą=ç=çëçbáÉ=tam= máÉëzâaàącÉà?=gaâá=àÉët=wóëtêóà=wnętêza?== háÉdóW=gaâa=éçêa=êçâu?=gaâa=éçêa=dnáa?=`zó=ç=éçêzÉ=dnáa=mçżÉmó=wnáçJ ëâçwać=z=êÉfäÉâëów=śwáatła=çdbátócÜ=w=antóêamacÜI=w=âtóêÉ=çéêawáçnÉ=ëą=zdàęJ cáa?=l=czóm=ánfçêmuàÉ=śwáÉczâa=na=ëtçäÉ?== aäaczÉgçW=`ç=êçbáą=w=tóm=máÉàëcu?=w=àaâáÉà=çâazàá=ëáę=ëéçtâałó?=`zó=ácÜ= ubêanáa= wëâazuàą= na= çâazàę= uêçczóëtą?= `ç= àÉdzą?= t= àaâácÜ=âêaàacÜ= àÉ= ëáę= taâáÉ= éçtêawó?=mêzó=àaâácÜ=çâazàacÜ?=aäaczÉgç=na=ëtçäáâu=àÉët=wáęcÉà=naâêóć=náż=çëób= wádçcznócÜ=na=zdàęcáu?= açéáÉêç=éç=taâ=zadanócÜ=éótanáacÜ=mçżna=bółç=éêzóëtąéáć=dç=anaäázó=çbJ êazâówK=káÉ=çd=êazu=àÉdnaâ=udawałç=ëáę=ëtudÉntçm=zwêócáć=uwagę=na=tóäÉ=ÉäÉJ mÉntów= çéáëówanÉgç= śwáataI=áäÉ=bóm= cÜcáałaK=`zęëtç=çddawałam=éêacÉ=dç=éçJ éêawó=z=éêçśbą=ç=uzuéÉłnáÉnáÉ=àÉà=ç=dçéáëanÉ=éêzÉzÉ=mnáÉ=éótanáaI=àaâ=tç=máałç= máÉàëcÉ= w= éçnáżëzóm= éêzóéadâuK= t= éêzÉdëtawáçnÉà= éêacó= zçëtał= zacÜçwanó= çêógánaänó=zaéáëI=bÉz=âçêÉâtó=błędów=aná=gêamatócznócÜI=bç=náÉ=naëzóm=zadaJ náÉm= àÉët= tu= çâêÉśäÉnáÉ= êçdzaàu= błędówI= aná= äÉâëóâaänócÜI= cÜçć= częëtç= á= taâáÉ= maàą=máÉàëcÉI=aná=tÉż=çêtçgêafácznócÜ=czó=ántÉêéunâcóànócÜK=`ÉäÉm=éêzÉdëtawáÉJ náa=tÉâëtu=bÉz=âçêÉâtó=àÉët=cÜęć=éçâazanáa=àÉgç=autÉntócznÉgç=bêzmáÉnáa=á=cÜaJ êaâtÉêuK=wacÜçwanó=zçëtał=tÉż=éçdzáał=na=aâaéátóK== = paäa=drçgiÉgç=ÜçtÉäuK= lficàaänÉ=érzóàęciÉ=wiÉczórnÉ=zçrganizçwanÉ=érzÉz=ambasadę=z=àaâiÉàś=çâazàiK== kiÉwiadçmç=àaâa=tu=àÉst=éçra=rçâuK==

269


_aêbaêa=jçêcánÉâ

=

pzwÉdcâi=stółK=t=çbrazâu=widać=właśniÉ=stçła=warzónçwÉgçK=qam=są=winçgrçnaI=trusâawâiI= mandarónóI=mÉäçnóI=srÉróI=i=àçgurtK== mrzÉdstawiciÉäi=âażdÉà=ambasadó=zaérçszçni=na=érzóàęciÉK=w=wizótówâi=mçżna=się=dçwiÉdzićI= âtç=àaâiÉ=éaństwç=rÉérÉzÉntuàÉK== mrzóàęciÉ=w=samóm=traâciÉK== oçzmawiaàąI=biÉrzą=sçbiÉ=dÉsÉrtK== rbranó=w=garnitur=éan=éóta=swçàą=âçäÉżanâęW=„gdziÉ=àÉst=ciastâa?”=f=çna=uâazuàÉ=na=innó=stółK=

= aç=tÉgç=tÉâëtu=zçëtałó=zadanÉ=dçdatâçwç=éótanáaW= NK `ç=àÉët=na=éáÉêwëzóm=éäanáÉI=cç=na=dêugám?= OK `ç=àÉët=w=täÉ?= PK gaâ=àÉët=ubêana=wáęâëzçść=gçścá?= QK `ç=êçbá=éaná=za=âwáatamá=na=ëtçäÉ?= `Éäçwç= zacÜçwanó= zçëtał= çêógánaänó= éçdzáał= na= aâaéátóI= zwłaëzcza= w= éáÉêwëzÉà=wÉêëàáI=gdóż=wëâazuàÉ=çn=wóêaźnáÉ=na=bêaâ=ëéóànçścá=wóéçwáÉdzáK=qç= náÉ=cáągłó=çéáëI=aäÉ=çdÉêwanÉ=çd=ëáÉbáÉ=zdanáaK=t=wÉêëàá=éçéêawáçnÉà=náÉ=ëą=àuż= tç=zdanáaI=aäÉ=tÉâëtI=zaś=éçdzáał=na=wáęâëzÉ=całoścá=wëâazuàÉ=wóêaźnáÉ=na=äÉéëzÉ= zêçzumáÉnáÉ= wóâçnówanÉgç= zadanáaI= gdóż= wóëzczÉgóänáçnÉ= częścá= łączą= ëáę= zÉ= ëçbą=w=äçgáczną=całośćK== =

=

ka =éiÉrwszóm =éäaniÉ =çbrazâu =są= âçbiÉta =z =taäÉrzÉmI =âtóra =àÉst =ubrana =w =czÉrwçnó =âçJ stiumK =f =àÉszczÉ =są= dwiÉ =rçzmawiąjącÉ =çsçbó =– =âçbiÉta =i =mężczóznaK =lni =są= tÉż= ubrani =éçJ rządniÉK== ka=drugim=éäaniÉ=są=tÉż=dwiÉ=çsçbóI=biÉrzącÉ=sçbiÉ=sÉrK=man=z=szâäanâą=wina=àÉst=ubranó=w= âçstiumI=a= éani= w=suâiÉnâą=wiÉczçrnęK=t=täÉ=àÉst= wiÉäu= äudziI=rçzmawiaàącócÜ= się=âiäâami= gruéamiK=lni=są=tÉż=ubrani=w=âçstiumK=jçżna=éçwiÉdziÉćI=żÉ=çdbówa=się=imérÉza=çficàaänÉgç= cÜaraâtÉru=w=dużÉà=saäiI=mçżÉ=ÜçtÉäu=drçgiÉgçK=t=täÉ=àÉszczÉ=widać=stçéni=i=éartÉrK=ka=stçäÉ=są= çwçcÉI=dÉsÉró=i=sÉróK=gÉszczÉ=stçàą=âwiatóK=dłówniÉ=różó=i=çrcÜidÉaK== =

2T0


_çdźcÉ=áâçnácznÉ=w=zántÉgêçwanóm=nauczanáu=mówáÉnáa=á=éáëanáa=

léáë =zçëtał= éçéêawáçnóI =uwzgäędnáçnç =wáęcÉà =dÉtaäáI =aäÉ =wcáąż= za =małç = wnáçëâçwanáa=á=anaäázó=wónáâaàącócÜ=z=çbêazâa=faâtówK== aäa= éçêównanáa= éêzótçczę= éêacę= ëéÉłnáaàącą= tÉ= wómaganáa= w= znacznáÉ= wáęâëzÉà= máÉêzÉI= dużç= baêdzáÉà= dçâładnąI= äçgácznáÉ= ułożçnąI= w= âtóêÉà= wádać= wóéłówaàącą=z=éêzÉéêçwadzçnÉgç=çéáëu=ántÉêéêÉtacàę=çmawáanÉgç=zdàęcáaK=káÉ= àÉët=tÉż=êçzdêçbnáçna=na=wáÉäÉ=çdÉêwanócÜ=çd=ëáÉbáÉ=zdańI=äÉcz=ma=çbëzÉênáÉàJ ëzÉI=ëtançwáącÉ=całoścá=aâaéátóK== =

=

=

ka=tóm=zdàęciu=widzę=dużç=äudziK=ji=się=wódaàÉI=żÉ=àÉst=na=äçtnisâu=aäbç=na=dwçrcuK== ka=éiÉrwszóm=éäaniÉ=àÉst=trzÉcÜ=äudziK=mç=érawÉà=strçniÉ=stçi=àÉdÉn=mężczóznaI=a=éç=äÉwÉà=z= niÉgç=stçàą=dwiÉ=âçbiÉtóK=tszóscó=z=nicÜ=wógäądaàą=z=burçéóK=qÉn=mężczózna=ma=dużó=bagaż= na=ramiÉniu=i=nad=nim=äÉżó=bÉżçwa=âurtâaK=ja=na=sçbiÉ=séçrtçwÉ=ubraniÉI=ciÉmnó=brązçwó= éçdâçszuäÉâK=A=ta=âçbiÉtaI=âtóra=stçi=w=śrçdâu=nicÜ=tÉż=ma=dużó=bagażK=gÉst=ubrana=w=czarJ nÉ=éraâtócznÉ=ubraniÉK=ja=çâuäaróK=A=inna=âçbiÉta=éç=äÉwÉà=strçniÉ=z=niÉà=ma=trçcÜę=długi= bäçndK=ja=na=sçbiÉ=niÉbiÉsâą=âurtâęI=czarnÉ=séçdniÉ=i= àasnçczÉrwçną=tçrÉbâęK=mçâazuàÉ=cçś= różçwÉgçI=a=mi=się=wódaàÉI=żÉ=tç=àÉst=biäÉtK== ka=drugim=éäaniÉ=za=nimi=siÉdzi=bardzç=wiÉäu=äudzi=na=rządacÜ=ârzÉsÉłK=tięâszçść=z=nicÜ= wógäąda= wÉdług=mniÉ=AzàatÉmI=bç= ma= ciÉmnÉ=äub=czarnÉ=włçsóK=jóślęI=żÉ=siÉdząc=tamI= çni= czÉâaàą=na=czas=wóàazdu=samçäçtu=aäbç=éçciąguK=jçim=zdaniÉm=àÉst=tam=gdziÉś=w=AzàiK== t=głębi=są=çânaI=a=éç=äÉwÉà=strçniÉ=są=ÉâranóK=mrzÉz=çâna=widać=ciÉmnÉ=niÉbçI=a=wÉ=wnęJ trzu= świÉci= światłçI= więc=mçżna= éçwiÉdziÉćI= żÉ=àÉst= w=nçcó=aäbç= wczÉśniÉ=rançK=tidzę=wiÉäÉ= çsóbI =âtórÉ =ubiÉra =się=w =âurtâę=z =długimi =ręâawamiI =a =tóäâç =tÉn =mężczózna =àÉst =ubranó =z = ârótâimi=ręâawamiK=w=tÉgç=móślęI=żÉ=àÉst=na=wiçsnę=aäbç=na=àÉsiÉńK=A=çni=wógäądaàą=àaâ=érzÉd= cÜwiäą= érzóàÉcÜaäi= dç= tÉgç= âraàuI= bç= cÜóba= çni= są=trçcÜę= zmęczÉni= i= na=ręâacÜ= niÉ= maàą= éaJ miątâiK=pądzęI=żÉ=icÜ=éçdróż=dçéiÉrç=się=zaczónaK==

= t=tÉà=éêacó=wádać=dużç=wáęâëzą=ëamçdzáÉänçść=w=wócáąganáu=wnáçëâówI= éçdâêÉśäanáÉ =właënÉà =çéánááK =mçàawáaàą= ëáę= fçêmułó =tóéuW =„wódaàÉ =má =ëáęI =żÉ”I = „wÉdług= mnáÉ”I= „móślęI= żÉ”I= „mçám= zdanáÉm”I= „mçżna= éçwáÉdzáÉć”I= „ëądzęI=

2TN


_aêbaêa=jçêcánÉâ

żÉ”I =a =nawÉt =náÉéçéêawnÉ =„z =tÉgç =móślę” =zamáaët =z =tÉgç =wnáçëâuàęI =âtóêÉ =ëą= dçwçdÉm= na= éçéêawnÉ= éêzÉéêçwadzÉnáÉ= anaäázó= çbêazâa= á= wócáągnáęcáÉ= z= náÉà= çdéçwáÉdnácÜ= wnáçëâówK= qaâ= ëâçméçnçwana= éêacaI= náÉzaäÉżnáÉ= çd= tÉgçI= czó= będzáÉ=wóéçwáÉdzáąI=czó=tÉż=éêacą=éáëÉmnąI=uâazuàÉ=àuż=znacznáÉ=wóżëzó=ëtçéáÉń= çéançwanáa=àęzóâa=éêzÉz=ëtudÉntaK== tódaàÉ=ëáęI=żÉ=waêtç=w=tóm=máÉàëcu=zwêócáć=uwagę=na=àÉëzczÉ=àÉdÉn=ÉäÉmÉntK= mçàawáaàącÉ=ëáę=éçd=âçnáÉc= tÉâëtu= ëfçêmułçwanáÉW=„á=na=êęâacÜ=náÉ=maàą=éamáątâá”= mçżÉ= bóć= náÉàaënÉ= däa= buêçéÉàczóâówK= gÉdnaâ= wnáçëâçwanáÉ= bółç= àaâ= naàbaêdzáÉà= éçéêawnÉ=däa=gaéçńczóâaK=AêgumÉntI=żÉ=tuêóścá=dçéáÉêç=wóêuëzaàą=w=éçdêóżI=bç=náÉ= maàą=w=êęâacÜ=éêÉzÉntów=àÉët=äçgácznó=w=âuätuêzÉ=àaéçńëâáÉàI=w=âtóêÉà=çëçbó=wóàÉżJ dżaàącÉ=w=éçdêóż=maàą=náÉàaâç=„çbçwáązÉâ”=éêzówáÉźć=ëwóm=naàbäáżëzóm=á=wëéółJ éêacçwnáâçm=w=fáêmáÉ=dêçbnÉ=uéçmánâá=EçmióagÉFI=naàczęścáÉà=ëą=tç=wóéêçduâçwanÉ= w=danóm=máÉàëcu=ëłçdóczÉ=äub=éêzÉâąëâáI=a=çëçbó=ëâądś=wêacaàącÉ=częëtç=dźwágaàą= ëéÉcófácznÉ=éaéáÉêçwÉ=tçêbó=z=éêÉzÉntamáK=aäatÉgç=tÉż=àaéçńëâá=ëtudÉnt=wádząc=taâá= çbêazÉâI=àÉët=w= ëtanáÉ=wównáçëâçwać=z= náÉgç= tçI= żÉ= éçdêóżná= dçéáÉêç=ëą=u= éêçgu= éêzógçdóI=bç=náÉ=wádzá=w=ácÜ=êęâacÜ=uéçmánâówK=f=w=tóm=máÉàëcu=çâazuàÉ=ëáę=náÉJ zbędna= âçméÉtÉncàa= ëçcàçâuätuêçwaK= qóm= êazÉm= âçméÉtÉncàa= ëçcàçâuätuêçwa= nauczócáÉäaI=âtóêó= muëá= umáÉć=êçzëzófêçwać=taâá=tçâ=móśäÉnáa=á=çcÉnáć=gç=àaâç=éçJ éêawną=anaäázę=ëótuacàáK=AäÉ=tç=àuż=éçczątÉâ=zuéÉłnáÉ=ánnÉà=Üáëtçêáá…=

BfBifldoAcfA _áÉëagaI= pK= = OMMRK= „waëtçëçwanáÉ= audáçwázuaänócÜ= śêçdâów= dódaâtócznócÜ= w= nauczanáu= àęzóâa= á= âuätuêó= éçäëâáÉà= w= śêçdçwáëâacÜ= éçäçnáànócÜ= na= tëcÜçdzáÉ”=EwF=daêncaêÉâI=mK=EêÉdKF=kauczaniÉ=àęzóâa=éçäsâiÉgç=àaâç=çbcÉgç=i= éçäsâiÉà=âuäturó=w=nçwÉà=rzÉczówistçści=ÉurçéÉàsâiÉàK=jatÉriałó=z=sf=jiędzónarçdçJ wÉà=hçnfÉrÉncài=däçttçdódaâtócznÉàI==taêëzawaW=fnëtótut=gęzóâa=á=huätuêó=mçäJ ëâáÉà=däa=`udzçzáÉmców=mçäçnácumK= `zÉcÜçwëâaI=AK=NVVOK=hçméÉtÉncàa=âçmuniâacóàna=w=gäçttçdódaâtócÉI=EwF=aąbêçwëâaI= AK= EêÉdKF= trçcławsâa= dósâusàa= ç= àęzóâu= éçäsâim= àaâç= çbcómK= têçcławW= tóJ dawnáctwç=tqk=W=NPJONK= hêóżanJptançàÉváćI=_K=OMMQK=tarsztató=àęzóâçwÉ=w=tÉrÉniÉ=àaâç=stratÉgia=dódaâtóczna=na= studiacÜ= éçäçnistócznócÜ= w