Page 1

SPORTSPLAN OG KLUBBHÅNDBOK for Halsen IF Fotball

Versjon #1 – vedtatt 12. mars 2015 SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

1


INNHOLD 3 4 7 8 9 10 12 13 14 15 16 22

2

HALSEN IF

HVORFOR FELLES RETNINGSLINJER? VÅR VISJON – MÅL OG OG LØFTER VÅRT VERDIGRUNNLAG – OG ROLLE I LOKALMILJØET ORGANISERING AV FOTBALLGRUPPA FLEST MULIG, LENGST MULIG, BEST MULIG HOVEDRETNINGSLINJER FOR SPORTSLIG AKTIVITET VÅR SPILLESTIL OG UTVIKLINGSMÅL BARNEFOTBALL 5-12 ÅR UNGDOMSFOTBALL 13-16 ÅR VOKSENFOTBALL OVER 16 ÅR KLUBBLEKSIKON – «FRA A TIL Å» ÅRSHJUL FOR FOTBALLGRUPPA


n INNLEDNING

En sportsplan gir Halsen IF Fotball en klar og tydelig retning i arbeidet med unge spillere. En klubbhåndbok gjør hverdagen enklere for alle.

HVORFOR FELLES RETNINGSLINJER? n SPORTSPLANEN er et sportslig styringsverktøy

n KLUBBHÅNDBOKA er et oppslagsverk for deg

og hjelpemiddel for alle trenere og lagledere i klubben. Med en fornuftig og grundig sportsplan vil den sportslige aktiviteten både bli enklere å administrere og mindre tilfeldig. Med en tydelig sportsplan øker vi sjansen for å bli gode på det vi vil bli gode på og unngår at de samme diskusjonene dukker opp igjen og igjen. Vi jobber sammen mot tydelige mål.

som trener/lagleder i Halsen IF. Her finnes nedfelte retningslinjer som gjør at det praktiske kan løses enkelt og i tråd med klubbens rammer og forpliktelser. Samtidig skal den sikre at det er kontinuitet og forutsigbarhet i den daglige driften.

En sportsplan legger grunnlaget for en fornuftig og målrettet opplæring i et trygt og demokratisk klubbmiljø. Det er ikke en tilfeldig sterk trener på småguttelaget som skal bestemme retningen. Retningen bestemmer vi sammen, og sammen velger vi klubbens ledere som har ansvaret for at sportsplanen blir fulgt opp av alle. Vi blir lederstyrte, ikke trenerstyrte. Vi gjør «klubben til sjef». Alle som lager en sportsplan bør ta utspring i den enkelte klubbs visjoner, mål og verdigrunnlag. Sportsplanen i en toppklubb ser annerledes ut enn i en breddeklubb. Samtidig må alle holde seg innenfor de nasjonale rammene fra lovverk og retningslinjer gitt av Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra trenere, ledere, spillere, foreldre og andre i klubben. Sammen med sportsplanen skal den benyttes for å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Vi er alle klar over at en plan er lite verdt før den implementeres og praktiseres i aktivitet.

n LOJALITET mot sportsplanen og klubbhåndboka er et krav vi må stille til alle trenere og ledere i Halsen IF Fotball. Ved å følge våre retningslinjer kan vi skape «en rød tråd» i vårt arbeid med unge spillere. Innholdet må derfor være kjent, riktig forstått og forankret i klubben. Både sportsplan og klubbhåndbok vil revideres årlig for til enhver tid å være oppdatert i henhold til kunnskap, erfaring og gjeldende retningslinjer.

n HALSEN IDRETTSFORENING

Adresse: Bergeskogen, PB 1001, 3253 Larvik

Halsen ballklubb ble stiftet i 1918 og var i

Hjemmebane: Bergeskogen Idrettspark

virksomhet fram til 1925. I 1933 ble klubben

Farger: Rød drakt/grønn bukse/røde strømper

rekonstituert og i 1948 omdøpt til Halsen

Klubbkontor: Tom Hetty | tlf. 922 10 611

Idrettsforening. Klubben er tilknyttet Vestfold

E-post: post@halsenfotball.no

fotballkrets, medlem av Norges idrettsforbund

Nettside: halsenfotball.no

olympiske og paralympiske komité og er aktive

Bank/konto: DNB 1503.45.89019

med egne grupper for fotball og håndball.

SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

3


Som idrettsforening tilknyttet Norges fotballforbund har vi NFFs visjon «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» som en ytre ramme for vår virksomhet. Innenfor denne har vi vår egen.

VÅR VISJON – VÅRE MÅL OG LØFTER n HALSEN IF er én av fotballforbundets nær 2.000 medlemsklubber. I dette ligger det en forpliktelse. Når alt kommer til alt, er det summen av alle tiltak og all aktivitet i klubbene som samlet skal innfri NFFs visjon om «fotballglede, muligheter og utfordringer for alle». Det betyr ikke at alle klubber må tenke på alt. I større byer og nærmiljøer kan flere klubber dele på å innfri forbundets visjon. Noen kan fokusere kun på bredden, andre kan ta rollen som «talentfabrikk» med en mer spisset profil. Så kan spillere og foreldre selv velge klubb utifra tilbud, forutsetninger, ambisjoner og interesse. Som det eneste organiserte fotballtilbudet i Østre Halsen og Valby skolekrets hviler det imidlertid et større og bredere ansvar på Halsen IF. Som den største medlemsorganisasjonen i et område på ca. 2.400 husstander er vi den viktigste fritidsarenaen i vårt distrikt. Med dette har vi et utvidet ansvar for for alle som vil spille fotball. Det forplikter oss til å tenke både bredde og spillerutvikling hvis vi skal tilby «muligheter og utfordringer for alle».

god tilrettelegging fra ledelsen i klubben, perfekte treningsforhold og felles retningslinjer for å utøve trenergjerningen. Og for en leder kan fotballglede bety god møtekultur, riktig organisering og tydelige rollebeskrivelser for den daglige driften. I sum er det mange små ting som må fungere dersom alle som er tilknyttet klubben skal oppleve at det er «gøy med fotball i Halsen». Øvelsen er å trene på dette hver eneste dag, være lojal mot det vi sammen har avtalt og samtidig være åpne for forslag som kan forbedre det som allerede er bra. Med fokus på en dynamisk og kontinuerlig klubbutvikling er sjansene store for at målene blir nådd, både på og utenfor banen. Og jo «gøyere» det blir å være med i Halsen IF Fotball, jo flere spillere, ledere og supportere vil vi rekruttere og beholde. Noen vil bli så gode at de naturlig vil søke andre klubber, men døra skal alltid stå åpen for å komme tilbake slik at alle som vil skal kunne ha et livslangt forhold til Halsen IF Fotball.

n OVERORDNET MÅL «Flest mulig, lengst mulig, best mulig»

For ingen kan oppleve fotballglede hvis muligheten ikke er der. Og fotballgleden blir ikke varig hvis utfordringene for den enkelte er for små eller store. I Halsen IF vet vi at tilhørigheten til et lag er viktig. Samtidig er vi opptatt av at den enkelte skal kunne utvikle seg til «den beste utgaven av seg selv» – både som fotballspiller og menneske. Felles for oss alle skal være opplevelsen av fotballglede.

I Halsen IF Fotball tenker vi «flest mulig, lengst mulig, best mulig». Med denne overordnede målsetningen ønsker vi å innfri følgende løfter for våre medlemmer:

3 Alle som vil spille fotball i Halsen IF, uavhengig av alder og kjønn, skal få anledning til det.

3 Alle skal ha muligheten til å trene med et lag og n VISJON

ha et ukentlig kamptilbud i kampsesongen.

«Det er gøy med fotball i Halsen»

3 Alle skal oppleve en trygg, målrettet, rettferdig og Alle i og rundt Halsen IF Fotball skal finne glede av sitt engasjement og deltakelse i klubben. For en spiller kan det bety å bli inkludert i et godt miljø, få tilpassede utfordringer og være en del av et godt lag som vinner flere fotballkamper enn man taper. For en trener kan det være ensbetydende med

4

HALSEN IF

godt organisert fotballsatsing der alle er like mye verdt og alle blir tatt på alvor.

3 Alle skal føle tilhørighet til et lag og få et best mulig sportslig tilbud utifra sine ønsker, forutsetninger og ambisjoner.


«DET ER GØY MED FOTBALL I HALSEN» GØY FOR SPILLEREN: 3 Tilhørighet i laget 3 Mestringsfølelse 3 Tilpassede utfordringer 3 Positiv egenutvikling 3 Masse spilletid 3 Felles opplevelser

GØY FOR TRENEREN: 3 Tydelig sportsplan 3 Handlefrihet/forum 3 Utstyr/baneforhold 3 God administrasjon 3 Mulighet for utvikling 3 Et hyggelig voksenmiljø

GØY FOR LEDEREN: 3 Tydelig klubbhåndbok 3 Definert ansvar/rolle 3 God organisering 3 God kommunikasjon 3 Mulighet for utvikling 3 Et hyggelig voksenmiljø

GØY FOR SUPPORTEREN: 3 Se laget sitt spille bra 3 Se laget juble for seier 3 Være med på lagfølelse 3 Få fram gode spillere 3 Ha tilhørighet livet ut 3 Aktivitetstilbud livet ut

SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

5


«SAMHOLD, FAIR PLAY OG UTVIKLING» 6

HALSEN IF


n VISJON/VERDIER

Som den største frivillige medlemsorganisasjonen i Østre Halsen og Valby skolekrets er viden viktigste fritidsarenaen for barn og unge i vårt nedslagsfelt.

VÅRT VERDIGRUNNLAG OG ROLLE I LOKALMILJØET Fotball er en lagidrett og har mye å tilføre et oppvekstmiljø dersom aktiviteten ledes på riktig måte. Følelsen av å tilhøre et lag er god å ha. For å trives må man også oppleve personlig mestring og utvikling. Vi vet at bare noen ytterst få skal bli fotballspillere til slutt, men alle skal bli folk. Halsen IF Fotball har med dette bakteppet valgt seg tre verdier som sammen med visjon og mål skal være styrende for vår virksomhet.

n SAMHOLD Samhold i Halsen IF Fotball betyr gode venner som vinner og taper kamper sammen, som gleder seg til å møte hverandre på trening, som støtter hverandre og stoler på hverandre i et trygt og godt klubbmiljø, både i med- og motgang.

n UTVIKLING Utvikling i Halsen IF Fotball handler både om å utvikle oss selv som organisasjon og legge til rette for personlig utvikling av spillere, trenere, ledere og dommere. Til grunn for denne utviklingen ligger viktige forutsetninger som mestringsfølelse, trivsel, trygghet og tilpassede utfordringer for å ta det neste steget.

3 For Halsen IF Fotball er det like viktig å utvikle mennesket som fotballspilleren. Gjennom lagidretten kan den enkelte utvikle samspillsferdigheter som er nyttige på andre arenaer i livet. Det ligger også mye læring i å bli bevisst på sine egne styrker og svakheter, finne ut hva som er viktig en selv, sette seg egne mål, kjenne mestringsgleden av personlig utvikling og få anerkjennelse for arbeidet en legger ned.

3 Samhold i Halsen IF Fotball betyr også samarbeid på tvers av lagsmiljøene, mellom trenere og ledere, til alle som er tilknyttet Halsen IF.

3 «Klubben» er ikke styret eller ansatte. Klubben er summen av alle mennesker som til enhver tid engasjerer seg i vår demokratiske, medlemsbaserte idrettsforening.

3 I Halsen IF Fotball vet vi at trening er gratis og liker det. Vi vet også at trening og utvikling handler om det som skjer utenfor banen. Vi ønsker å utvikle våre egne trenere, ledere og dommere. Derfor skal vi også være bevisste på å lete etter dem i ung alder – og stimulere de rette emnene til å ta oppgaver og kurs gjennom klubb, krets og forbund.

3 Samhold betyr også å stå samlet om det vi sammen har blitt enige er våre styringsverktøy.

n FAIR PLAY Fair play i Halsen IF Fotball handler om respekt, ærlighet og gode holdninger i samspill og møter med andre mennesker – på og utenfor banen, i og utenfor klubben.

3 Fair play i Halsen IF handler om hvordan vi kler oss, oppfører oss og inntrykket vi etterlater oss når vi forlater en garderobe på bortebane. Halsen IF Fotball vil fremstå som ryddige og ordentlige i alt fra økonomisk drift til sportslige vurderinger, både som enkeltmedlemmer, som lag og som klubb i samspill med samarbeidspartnere og lokalmiljøet. SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

7


Halsen IF Fotball er klar over at det er like viktig med god lagorganisering utenfor banen som det er ute på det grønne spillefeltet. Tydelige roller og ansvarsområder er avgjørende.

ORGANISERING AV FOTBALLGRUPPA LEDER

ØKONOMI

KLUBBKONTOR

ADMIN

MARKED

SPORT

NESTLEDER

ARENA

Ansvar for: • spillerreg. • overganger • informasjon • innkallinger • referater

Ansvar for: • dugnader • salg/lotterier • sponsorer

Sportsutvalg • trenerkoord. • trenerforum • trenerkurs • dommere

Miljø

Arrangement • egne cuper • fotballskole • sosiale arr. • kiosk

n Halsen IF Fotball skal til enhver tid vurdere hvilke ansvarsområder og organisasjonsmodeller som egner seg best for å lede aktiviteten best mulig. En velfungerende organisasjon og gode ledere er et av de mest avgjørende virkemidlene for å oppnå de mål som settes. I henhold til basislovnormen for idrettslag er en klubb pålagt å ha følgende funksjoner i styret: Leder, nestleder, minst ett styremedlem og minst ett varamedlem (jfr. NIFs lover, §11). Blant styremedlemmene bør en også

8

HALSEN IF

Fair play

ha sekretær og økonomiansvarlig. I tillegg skal et årsmøte velge en valgkomité. Alle andre verv er opp til klubben selv å vurdere. Det handler om hvilke behov en har for å kunne innfri målet om å gi alle spillere et godt fotballtilbud.

n Halsen IF skal aktivt jobbe for å utvikle sine egne ledere, både unge og voksne. Unge trenere, ledere og dommere skal utvikles med utgangspunkt i egne lag. De yngre trenerne/lederne skal gis ansvar og roller i barne- og ungdomsavdelingen.


n ORGANISERING

Vi er en breddeklubb som ønsker å ta vare på alle. Samtidig skal vi gi et godt sportslig tilbud til unge spillere som ønsker å trene mer, har ambisjoner om å nå langt og forutsetninger til det.

FLEST MULIG, LENGST MULIG – BEST MULIG n MODELLEN UNDER viser hvordan vi organiserer vår fotballaktivitet fra barnefotbalenl (5-12 år) til ungdomsfotballen (13-16 år) og videre til det vi definerer som voksenfotball (over 16 år) i klubben. Gjennom barnefotballen og i de to første årene i ungdomsfotballen (U13 og U14) trener hele årskullet sammen, med samme trener og lik treningstid. Etter dette (fra første året på U16) deles treningsgruppa i to med fremtidig potensial (ferdigheter + fysikk + ambisjon + treningstalent) som den vurderende faktoren for delingen. Dette er starten på det vi kaller «Halsens to spor» – et utviklingsløp for de som vil trene mye/satse og et sosialt løp for å gi et trenings- og kamptilbud til alle. Det er trenerne, i samråd med sportslig leder/SU, som står for denne delingen. En deling som forutsetter at det er nok spillere i U16-kullet til å ha to gode treningsgrupper.

3 «HALSENS TO SPOR» fortsetter opp gjennom U19 til A-lag i utviklingsløpet. På den sosiale siden går løpet gjennom U19-2 og til B-laget. Godt samarbeid og tett dialog mellom trenere, lagledere og sportslig ledelse er en forutsetning for å gi god oppfølging og et tilpasset tilbud til alle. En fornuftig flyt mellom gruppene skal praktiseres. Antall treningsgrupper kan avvike fra antall kamparenaer fra år til år, avhengig av størrelsen på kullene.

VÅRE «TO SPOR» A-LAGET

B-LAGET

U19 – 1. LAG

U16 – 2. LAG

U16 – 1. LAG

U16 – 2. LAG UNGDOMSFOTBALL (13-14 ÅR) BARNEFOTBALL (5-12 ÅR) SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

9


I Halsen IF er vi bevisste på at styret i fotballgruppa har det sportslige ansvaret. Aktiviteten styres ut fra vår visjon, våre verdier, mål og øvrige retningslinjer i sportsplanen.

HOVEDRETNINGSLINJER FOR SPORTSLIG AKTIVITET n Halsen IF Fotball skal til enhver tid organisere seg slik at styret får jevnlige tilbakemeldinger fra de som har det utøvende sportslige ansvaret på feltet.

er støtte av et sportslig utvalg (SU) som nedsettes av styret i samarbeid med sportslig leder.

3 Det sportslige utvalget i Halsen IF Fotball skal

10

HALSEN IF

I Halsen IF Fotball er det sportslig leder som har rapporterer til styret. Ut fra tilbakemeldingene fra sportslig leder vil styret i klubben være i stand til å gjøre fornuftige beslutninger i saker som omhandler sport.

være sammenesatt av personer som har sportslig kompetanse, god kjennskap til klubbens sportsplan og tilhørighet i ulike deler av klubben, som barne-, ungdoms- og voksenfotballen. Arbeidsoppgavene i SU skal fordeles og ledes av sportslig leder.

Denne måten å organisere klubben på gjør at Halsen IF Fotball lettere kan styre mot den helhet som vi er opptatt av. For å sikre en bredest mulig forankring i alle deler av klubben, har sportslig led-

3 Sportslig leder skal også lede klubbens trenerforum for alle klubbens trenere. Sportslig leder har også ansvar for å lede klubbens kurs-/opplæringsprogram for trenere etter avtale med styret.


n SPORTSLIGE MÅL

n LA HELE ÅRSKULLET TRENE SAMMEN

n HOLD SPILLERNE I SMÅLAGSSPILL SÅ LENGE SOM MULIG

Halsen har normalt mange spillere og flere lag i samme årskull. Disse lagene skal ha samme treningstid. Det er mange fordeler ved å la hele årstrinn trene sammen. Spillere fra både Østre Halsen og Valby skoler blir kjent med hverandre gjennom fotballen før de skal gå sammen på ungdomstrinnet. Flere lag betyr som regel flere trenere på feltet. Ulik kompetanse gir grunnlag for å lære av hverandre. Den samme gevinsten får vi blant spillerne. Samlet trening gir bedre forutsetninger for differensierte treninger ut fra ferdighetsnivå og modning. Overgangene til 7-, 9- og 11-fotball blir også enklere ved en slik felles organisering.

I fotballen er det mange som vil introdusere elleverfotball tidligst mulig, til tross for at de fotballfaglige argumentene for å drøye dette lengst mulig er overveldende. I smålagsspill vil spillerne møte flere spillsituasjoner og få flere ballberøringer. Begge deler fører til bedre ferdighetsutvikling. I tillegg vil dette gi flere lag slik at flere klubber kan stille i lokale serier, som igjen gir mindre reising.

n DEL INN I JEVNBYRDIGE LAG I DE YNGRE ÅRSKLASSENE Bland lagene godt med tanke på ferdighetsnivå, modning, kameratbånd og motivasjon. Bytt på lagsammensetning fra et år til et annet. Da blir flere spillere og foreldre/foresatte kjent med hverandre. Og det øker sjansene for at Lag A, Lag B og Lag C vinner og taper like mye.

n VURDER KAMPTILBUD I KLASSEN OVER Har noen av spillerne i årsklassen kommet ekstra langt? Kanskje bør dere på et lag i årsklassen over, slik at de møter enda riktigere motstand? Ruller på spillerne etter kriteriene oppførsel, innsats, ferdighetsnivå, modning og motivasjon. Laget skal rekrutteres fra hele årsklassen. En viktig forutsetning er at disse spillerne alltid er med på «sitt» årsklasselag. Påmelding av lag gjøres i samråd med SU.

n MOTIVER ALLE SPILLERNE TIL EKSTRATRENING n MELD PÅ MANGE NOK LAG SLIK AT ALLE FÅR SPILLE MYE Spillerne skal spille mye i hver kamp. Altfor ofte ser vi lag som har for mange innbyttere. Pass på at klubben melder på nok lag på årstrinnet. Lån gjerne spillere mellom lagene for å få nok aktivitet. Eller bruk overårige spillere iht regelverket.

I Halsen IF Fotball skal klubbens ekstratreninger være åpne for alle. Dette krever selvfølgelig nok trenere og et differensiert fotballfaglig innhold i øktene. Men å stenge noen spillere ute fordi de uheldig nok henger litt etter i ei utviklingstrapp, skal ikke finne sted. Treninger og kamper i egen klubb skal prioriteres foran ekstratilbud utenfor egen klubb, med mindre annet er avtalt med sportslig leder og SU.

n MELD PÅ LAGENE I SERIER MED TILNÆRMET LIK MOTSTAND Meld på lagene i kretsserien etter antatt ferdighets- og modningsnivå på egne lag. Kan lagene sies å være «nybegynnere», «midt på» eller «viderekomne»? Dette er en forutsetning for jevnbyrdighet.

n TENK FELLESSKAP MED ÅRSTRINNET OVER OG UNDER Bli kjent med laget over og under fra tidlig alder, sosialt og sportslig.

n GJØR KAMPEN TIL EN GOD OPPLEVELSE FOR ALLE For svært mange barn og unge er kampen ukas høydepunkt. Som voksne er det vår oppgave å sørge for at kampen blir jevnbyrdig, at den stimulerer til mer aktivitet og faktisk er utviklende. Store tap og lite spilletid øker ikke motivasjonen til å gå på en ny treningsuke. Store seire er ikke nødvendigvis det mest utviklende.

DIFFERENSIERING ETTER FLYTSONEMODELLEN n DIFFERENSIERING i Halsen IF Fotball handler om å drive positiv forskjellsbehandling. Å behandle alle spillere likt, utsette alle for de samme utfordringene, vil føre til at trenerne ikke treffer alle spillerne optimalt. Alle må få oppgaver som passer sine ambisjoner og forutsetninger. Slik differensiering skal så langt det er mulig skje i økta sammen med eget årskull. I noen tilfeller kan det være fornuftig å la noen spillere få hospitere (i første rekke trene/eventuelt spille kamper) med eldre lag. Både for å tilby mer aktivitet, og for å gi nye utfordringer, både sportslige og sosiale. Et viktig poeng: Differensiering gjelder både oppover og nedover. Det er altså like viktig å legge til rette for dem som ikke har kommet så langt som andre. Og alle spillere bør fortsatt delta i aktiviteten med sitt opprinnelige årskull.

n MERK! Vi har detaljerte retningslinjer for hospitering for barn og ungdom (se egne sider). Hospitering i og utenfor klubb skal alltid avklares med sportslig leder/sportslig utvalg.

SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

11


Vårt arbeid skal være utviklingsorientert. Vi ønsker å vinne fotballkampene, men vi skal holde oss innenfor våre rammer – og resultatfokus skal ikke stå i veien for utvikling.

VÅR SPILLESTIL OG UTVIKLINGSMÅL n I HALSEN SPILLER VI FOTBALL Alle lag i Halsen IF skal «spille og ikke sparke fotball». Et presist og godt pasningsspill er fotballspillets grunnidé. Og derfor skal vi lære våre spillere til å se og tenke før de tar et konstruktivt valg med ballen, og de skal se og tenke allerede før de mottar den. For å utvikle et godt pasningsspill skal vesentlige momenter som orientering, retningsbestemt medtak for å ta av press, presisjon, balltempo, bevegelse, vinkel i pasningsspillet, basisferdigheter og mye smålagsspill vektlegges for alle aldersgrupper.

n VI ER GODE ÉN MOT ÉN Noen ganger må vi klare oss alene, også i fotball. Alle lag i Halsen IF skal derfor øve sine spillere for å bli best mulig i 1v1-situasjoner, som førsteforsvarere og førsteangripere, defensivt og offensivt. Aktiv bruk av øvelser og spillsekvenser som øver spillerne i å takle disse rollene, skal praktiseres. En god førsteforsvarerjobb er like verdifull som en vellykket avdribling, og skal anerkjennes med den samme rosen.

måte som keeperen vår er første angriper når han fanger et innlegg. Allerede tidlig i barnefotballen skal spillerne lære grunnprinsippet om at alle er forsvar når motstander har ballen og alle bidrar i angrepsspillet når vi har ballen. Den taktiske skoleringen tiltar med alder, men relasjonelle betydningen av å «jobbe sammen» skal være med i alle spilløvelser, gjerne også i ren lek (som lenkesisten).

n VI GÅR VEIEN MOT 4-2-3-1 Våre 11-lag skal forstå de relasjonelle og strukturelle prinsippene i 4-2-3-1 med et soneforsvar som vektlegger korte avstander i og mellom ledd. Andre systemkombinasjoner er naturligvis lov, både i læringsøyemed og av taktiske årsaker. Systemet er valgt fordi det gir oss gode muligheter for vinkler i pasningsspillet og er godt egnet for å finne rom mellom motstanderens ledd (fremrom/mellomrom). I 5-fotballen vil 1-2-1 være en start på veien da denne formasjonen også gir gode vinkler og med tre ledd. I 7-fotballen vil 2-3-1 gjøre det samme, en formasjon som samtidig utgjør de tre øverste leddene i vår foretrukne 4-2-3-1. I 9-fotball vil 2-5-1 og 3-4-1 gi mye av det samme læringsgrunnlaget.

n VI FORSVARER OG ANGRIPER SOM ET LAG Fotball er et lagspill og det skal vi lære våre spillere fra tidlig alder. I Halsen IF er det ikke noen som spiller i forsvar og andre i angrep. Vi har stoppere og spisser, men spissen er vår første forsvarer når motstander starter et angrep på samme

12

HALSEN IF

n VI ER OFFENSIVE OG UNDERHOLDENDE I Halsen IF Fotball tør vi å ta risiko for å spille god fotball og skape sjanser. Vi skal oppfordre våre lag til å sette i gang bakfra framfor å rope «ett spark i forsvar». Vi tør å gjøre feil for å lære av det.


n SPORTSLIGE MÅL

Jevnbyrdige lag, pedagogisk differensiering og felles fotballglede skal stå i fokus for våre yngste lag. Den sportslige og sosiale utviklingen skal skje i tråd med sportsplanen.

BARNEFOTBALL 5-12 ÅR n LAGSTILKNYTNING: Halsen IF har som utgangs-

n DIFFERENSIERING: Det skal differensieres peda-

punkt at alle spillere gjennom hele barnefotballen skal spille på det laget som tilsvarer deres fødselsår. I tilfeller der en slik organisering vurderes å hemme enkeltspillerens utvikling, kan det gjøres unntak for dette prinsippet. En slik ordning skal kun skje etter behandling av sportslig leder/SU i samråd med hovedtrener.

gogisk i trening. Organisatorisk differensiering med laginndeling etter ferdigheter (1. lag, 2. lag etc) skal tidligst skje på U12. På U10 og U11 kan kullet melde på et «ekstralag» på et høyere nivå enn de jevnbyrdige lagene for kullet forøvrig. Dette skal alltid behandles av sportslig leder/SU og laget skal komme i tillegg til de jevnbyrdige lagene, ikke som en erstatning. Spillerne som deltar på «ekstralaget» skal være treningsivrige, ha gode holdninger og beholde sin naturlige tilknytning i sitt opprinnelige lag. Fra U8 kan det etableres hospiteringsordninger for enkeltspillere og da i utgangspunktet bare på trening med eldre lag. Merk! All form for hospitering og organisatorisk differensiering skal avgjøres av sportslig leder/SU i samråd med hovedtrenerne.

n LAGSORGANISERING: Årskullet skal deles i jevne lag og skolene skal blandes på en fornuftig måte slik at ingen blir stående alene og uten venner. Det siste er spesielt viktig i en oppstartsfase. Med jevne mellomrom (mindre enn en hel sesong) skal gruppa blandes i nye lag. Det er flere fordeler med dette: Man unngår klikkdannelser og «lag i laget». Hele kullet blir kjent med hverandre, også på tvers av skoletilhørighet. Samtidig unngår man at ett lag «vokser seg» sterkere enn de andre, som vil bryte med grunnprinsippet om jevne lag.

n FOKUS: Det viktigste arbeidet i disse årsklassene er utviklingen av enkeltspilleres ferdigheter og fotballglede. Det er også viktig at kullet som helhet spleises sammen til én gruppe som deler opplevelser i et sosialt fellesskap. Det skal i liten eller ingen grad fokuseres på enkeltresultater. Tabeller føres ikke i disse aldersgruppene. Det er heller ikke cupspill med plassering. (Ref. NFF`s retningslinjer).

n ANDRE IDRETTER: Spillerne skal aktivt oppfordres til å drive med annen idrett ved siden av fotballen, dette gjelder spesielt håndball i egen klubb. Trenere og ledere har et felles ansvar for god tilrettelegging, og første bud er at de faste treningstidene på fotball og håndball ikke kolliderer. Å drive med andre idretter skal ikke få konsekvenser for spilletid i fotballkamper eller tilbud om hospiteringsordninger eller ekstratrening. Betingelsen for dette er at treningshverdagen er avklart med aktuell trener, og at spilleren viser interesse for å være med på fotballaget over tid og hele sesongen.

n I TRENING: Lagene skal trene samtidig og hele kullet samlet i Bergeskogen. Alle skal bli sett. Og trenerne skal tilstrebe at alle spillere skal få ros og anerkjennelse på hver trening. Det skal gis anerkjennelse for det å prøve framfor det å lykkes. På den måten utvikler vi spillere som tør å prøve på nye ting (feile/prøve igjen) i stedet for å gjøre det man allerede kan.

n I KAMP: Alle spillerne i barnefotballen (5-12 år) skal få tilnærmet like mye spilletid i kamper og turneringer. Vektleggingen av kortsiktige sportslige resultater er underordnet dette prinsippet. Det skal også være rotasjon på hvem som starter kampene. SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

13


Organisert differensiering med 1. og 2. lag, fokus på spillerutvikling og ivaretakelse av et tilbud til alle skal stå i fokus i ungdomsfotballen.

UNGDOMSFOTBALL 13-16 ÅR n LAGSTILKNYTNING: Halsen IF har som utgangspunkt i ungdomsfotballen at alle skal spille på det laget som tilsvarer deres fødselsår. I tilfeller der en annen ordning er best for spillerens utvikling, kan det gjøres unntak for dette prinsippet som gjelder opp til det første året på U16. En slik ordning skal kun skje etter behandling av sportslig leder/SU i samråd med hovedtrener.

n LAGSORGANISERING: Fra U13 legges det til rette for organisert differensiering. Lagene skal da organiseres som 1. og 2. lag etter forutsetninger/ ambisjoner. Som førsteårs U16 samles for første gang to årstrinn. Lagene deles da inn i 1. og 2. lag (og evt 3. lag) etter forutsetninger/ambisjoner (fremtidig potensial) uavhengig av aldersklasse.

n FOKUS: I denne aldersgruppen er det store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Flere har kraftig lengdevekst og finkoordinasjonen er fortsatt i utvikling. Dette må trenerne ta hensyn til, både i form av belastningsstyring og laginndeling. Både prestasjoner og humør kan variere. Dette er en gunstig alder for påvirkning av gode holdninger. Større grad av selvstendighet i treningen er viktig å vektlegge.

n I TRENING: Alle spillere i ungdomsfotballen skal tilhøre en treningsgruppe. Ferdigheter skal fortsatt prioriteres. De kreative sidene ved taktiske valg skal

14

HALSEN IF

oppmuntres. Spillerne skal oppfordres til å «tenke fotball», selv finne løsninger i kamplike situasjoner og være bevisste på hva som skal til for å utvikle seg som fotballspillere. For spillerne handler om å ta større ansvar for egen læring.

n I KAMP: Alle spillerne i ungdomsfotballen (13-16 år) skal ha et ukentlig kamptilbud i klubben. Her skal spilleren få rikelig med spilletid og vektleggingen av kortsiktige sportslige resultater er fortsatt underordnet dette prinsippet.

n DIFFERENSIERING: På trening skal det differensieres pedagogisk og gis utfordringer etter behov. (Eks. i grupper etter nivå/ferdighet) Organisatorisk differensiering i form av laginndeling etter ferdigheter/ambisjoner skal skje. I tillegg skal det etableres hospiteringsordninger for enkeltspillere etter behov. Sportslig leder/SU avgjør dette i samråd med hovedtrenere på kullene.

n ANDRE IDRETTER: Spillere i ungdomsfotballen kan drive med annen organisert idrettsaktivitet ved siden av fotballen. Dette skal ikke få konsekvenser for spilletid i fotballkamper eller tilbud om hospiteringsordninger eller nominasjoner til by-/kretslag. Betingelsen for dette er at treningshverdagen er avklart med aktuell trener, og at spilleren viser interesse for å være med på fotballaget over tid og hele sesongen.


n SPORTSLIGE MÅL

Vi har «to spor» i det vi definerer som voksenfotballen. Vi har et utviklingsløp for spillere med forutsetninger og ambisjoner samt et sosialt løp for resten av våre medlemmer.

VOKSENFOTBALL OVER 16 ÅR n LAGSTILKNYTNING: Fra U16 bryter vi opp den

n DIFFERENSIERING: På trening skal det differen-

prinsipielle lagtilknytningen til spillerens fødselsår. På U16 blir to årskull slått sammen og delt inn etter forutsetninger og ambisjoner (fremtidig potensial). Denne ordningen fortsetter inn på U19 (junioralder) og over i seniorlagene (A og B).

sieres pedagogisk og gis utfordringer etter behov. (Eks. i grupper etter nivå/ferdighet) Organisatorisk differensiering i form av laginndeling etter ferdigheter/ambisjoner skal skje. I tillegg skal det etableres hospiteringsordninger for enkeltspillere etter behov. Sportslig leder/SU avgjør dette i samråd med hovedtrenere på kullene.

n LAGSORGANISERING: Fra U16 og oppover tilhører spillerne de lagene de er kvalifisert for i henhold til forutsetninger og ambisjoner (fremtidig potensial). Fra fylte 16 år spiller man for det laget man er høyest kvalifisert for.

n FOKUS: Tidlig i denne aldersgruppen er spillerne fortsatt i sterk vekst – og det må hensyntas. Dette skjer i en periode der spillerne møter mange nye krav til prestasjoner og resultater både på skole og idretten. De mest ambisiøse kan få økt tilbud om trening i skoletid, og trenerne må derfor være spesielt oppmerksomme på belastningsstyringen og koordineringen av aktiviteter. Vær spesielt oppmerksom på symptomer på belastningsskader og utbrenthet. Fotballfaglig ønsker vi en videreutvikling av våre viktigste grunnprinsipper på taktiske valg, individuelle og relasjonelle, i tillegg til videreutviklingen av tekniske ferdigheter. på den sosiale siden må det jobbes aktivt for å spleise kull som ikke har vokst opp sammen. Dette arbeidet er avgjørende for å kunne beholde et kamptilbud for alle dem som ikke fortsetter i vårt utviklingsløp.

n ANDRE IDRETTER: Spillere i voksenfotballen oppfordres til å velge fotball som idrett dersom spilleren har ambisjoner og forutsetninger for å utvikle seg videre. Valget skal alltid tas i tett samråd med spilleren selv og dens foresatte. God og ærlig veiledning er en forutsetning for å ta gode valg – og valget skal gjøres på spillerens premisser.

n I TRENING: Alle spillere i voksenfotballen skal tilhøre en treningsgruppe. Spillere i utviklingsløpet skal trene vesentlig mer enn spillerne som nå spiller fotball for helsas skyld eller moro skyld. Fotballgleden skal bevares på begge sider. Det skal fortsatt være gøy med fotball i Halsen.

n I KAMP: Alle spillerne i voksenfotballen (over 16 år) skal ha et ukentlig kamptilbud i klubben. Her skal spilleren få rikelig med spilletid . Vektleggingen av kortsiktige sportslige resultater er viktigere enn før, men fortsatt underordnet prinsippet om spillerutvikling. SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

15


I løpet av et år er det mange spørsmål som stilles til klubbens ledelse. Med vårt klubbleksikon «Halsen IF Fotball – fra A til Å» forsøker vi å besvare de fleste av dem.

HALSEN IF FOTBALL FRA A TIL Å n ADIDAS-AVTALEN Halsen IF er en Adidas-klubb med Albert Bøe som lokal utstyrsleverandør. Håndball- og fotballgruppa har en lik avtale. Detaljer omkring avtalen blir fulgt opp av gruppas styre.

n ALBERT BØES FAMILIERABATT Alle klubbens medlemmer tildeles et familierabattkort fra Albert Bøe. Viser du kortet ved varekjøp i butikken, får du avslag på klubbrelatert utstyr og også på alle andre varer (ikke tilbudsvarer). Tilbudet gjelder også fotballrelatert skotøy. På spesifikke salgskvelder kan rabattene være høyere.

n ALBERT BØE SPORT OG FRITID Albert Bøe er vår utstyrsleverandør av alt av idrettsmateriell og én av våre hovedsponsorer. Det tillates ingen kjøp fra andre leverandører i samme bransje, og ingen reklameavtaler kan inngås med andre.

n ANSATTE Halsen IF har én heltidsansatt og én deltidsansatt på anlegget. Henvendelser gjøres til klubbkontoret.

«forkjørsrett» på dette området. Organisert trening og kampaktivitet skal kun skje etter avtale med klubbkontoret og på en slik måte at den ikke er til hinder for uorganisert lek.

n BALLHUSET Fotballgruppa disponerer ballhuset til alle enkeltlags utstyr, med låsbare skap. Noe fellesutstyr ligger åpent i huset. Ryddeprosedyre og bytting av skap foregår hvert år i april. Innkallelse skjer fra gruppas sekretær. Nøkkel kan bestilles på klubbkontoret.

n BALLPUMPE n BAKROMMET Bakrommet er bygget av Halsen IF Fotball og drives også av fotballgruppa. Lokalet kan benyttes av alle lag i klubben etter avtale med klubbkontoret. Her arrangeres også felles tilstelninger hvor alle klubbens trenere, ledere, styremedlemmer og sponsorer blir invitert fra både håndball- og fotballgruppa.

Elektrisk ballpumpe står disponibel i ballhuset. Pumpespisser fåes på klubbkontoret ved behov.

n BANEOPPSETT Baneoppsett gjelder kamper og treninger på uteanlegget. Oppsettet blir koordinert av klubbkontoret, og alle innspill og ønsker kan meldes inn her på alle hverdager 08.00-16.00.

n BALLER Alle lag tildeles egne nett med baller. Fotballgruppas mål er at alle spillere har hver sin ball på trening. Dette gjelder sommerballer. Vinterballer anses som fellesutstyr og ligger tilgjengelig i ballhuset gjennom vinteren.

n BANK Halsen IF har DNB som bankforbindelse. Klubben er bundet til samarbeidet gjennom en sponsoravtale. Ingen annen bank kan benyttes av klubbens grupper eller lag. Hovedforeningen er ansvarlig for alle forhandlinger på vegne av gruppene.

n BALLBINGE Ballbingen utenfor klubbhuset ble klar i 2014. Hovedintensjonen med bingen er å legge til rette for uorganisert trening for yngre spillere, og disse har

16

HALSEN IF

n BEACH-ANLEGG Nytt anlegg for beach-håndball ferdigstilles våren 2015 ved siden av parkeringsplassen.


n KLUBBLEKSIKON

n BERGSLIHALLEN

n DRAKTER

n GARDEROBER

Bergslihallen åpnet 1. august 1981 og eies av Halsen IF. Hallen brukes primært til eget bruk, men leies også noe ut på dagtid og i helger. All egen bruk av hallen koordineres gjennom sekretær i fotballgruppa. Ingen lag kan leie hallen på eget initiativ.

Alle fotballgruppas hjemmedrakter er røde fra Adidas og med lang arm. Draktene skal alltid profileres med Meny- og DNB-logo på brystet. Kontakt alltid klubbkontor for detaljer rundt innkjøp.

Det finnes fem garderober med dusj og toaletter i klubbhusets underetasje. Alle trenere er utstyrt med nøkkel, og står ansvarlig for disse ved bruk. Rydding og slukking av både gjesters og egen garderobe er trener/ leders ansvar.

n DUGNAD n BÅRE Klubben disponerer en egen båre som ligger tilgjengelig i ballhuset. Husk å legge den tilbake etter bruk.

Alle lag i fotballgruppa har anledning til å ta på seg dugnadsarbeid med spillere og foreldre. Ta umiddelbart kontakt med klubbkontoret for info vedrørende økonomi som skal overføres fra evt. arbeidsgiver.

n GARASJEBYGG/LAGER Garasjebygget inneholder all redskap og maskiner til bruk på anlegget, og hovedforeningen eier alt inventar. Lagerrommet ytterst eies av fotballgruppa.

n CUPDELTAGELSE n GRASROTANDELEN

Alle lag i fotballgruppa kan melde seg på cuper, og deltagelse meldes til styrets cupansvarlig. Det anbefales å støtte de lokale klubbene som arrangerer da det er viktig å få disse som deltagere på vår egen kunstgresscup. Sommerturneringen Skaw Cup i Skagen har i flere år vært vår klubbturnering for alle lag over 13 år. Fotballstyret står for all administrasjon til alle cuper. Styrets cupansvarlig kontaktes alltid på forhånd.

Grasrotandelen er en samarbeidsavtale med Norsk Tipping. Registreres du med klubbens organisasjonsnummer går 5% av din spillinnsats til Halsen IFs hovedforening. Registrering kan gjøres hos din kommisjonær. Det koster deg ikke noe ekstra å være registrert.

n GRILLHUSET Grillhuset «Corner» kan benyttes av alle klubbens egne lag i håndball og fotbal gruppa. I tillegg lånes det ut til leietagere som bor på sportellet. Huset har plass til ca. 25 personer med sitteplass til alle. Henvendelser for lån gjøres til klubbkontoret på dagtid.

n DOMMERANSVARLIG Fotballstyret har oppnevnt egen dommeransvarlig som rekrutterer dommere, arrangerer interne kurs og setter opp dommere til vår egen kunstgresscup.

n HANDICAP-TOALETTER n DOMMERE Alle kamper i sesongen fra G/J13 har oppsatt dommer fra Vestfold fotballkrets. Alle kamper i klassene 6-12 år dømmes av «egne” dommere. Disse må skaffes av hver enkelt lagleder. Her benyttes fortrinnsvis ungdom i egen klubb. Dommeransvarlig fra styret formidler en navnliste på kandidater via sekretær. Oversikt sendes ut i forkant av seriestart.

n FAIR PLAY Halsen IF Fotball er én av Fair play-klubbene til Vestfold fotballkrets, og setter dette verdiarbeidet høyt – både i form av profilering på anlegget og i måten vi opptrer på og utenfor banen.

Dommergarderobe med egen dusj ligger på venstre side etter inngang 4-5-6 til garderobene. Her ligger også alltid linjeflagg til bruk i kamp.

n DOMMEROPPGJØR Dommere fra Vestfold fotballkrets får betalt for gjerningen via kontoutbetaling. Kvittering med kontonummer leveres i kiosken før/ etter kamp. Kvittering legges i hvit postkasse i kiosken. For yngre klubbdommere som dømmer 5-er og 7-er fotball, betales kr 50,pluss én flaske mineralvann pr kamp. Penger betales fra kioskkasse og kvittering legges samme sted. Denne skrives av kioskansvarlig. Påfør lagenes navn og klasse, samt dommersignatur. Du finner kvitteringsark ved kioskkasse.

n HJEMMESIDE Halsen-fotballen har sin egen nettside under domenet halsenfotball.no.

n HJERTESTARTER n FLOMLYS

n DOMMERGARDEROBE

Det finnes tre handicap-toaletter i klubbhuset. Ett i 2. etasje tilknyttet salen og to i 1 etasje tilknyttet garderobe 4 og 5.

Lysbrytere til kunstgressbanene er på tavle i gangen inn til garderobe 4-5-6. Det tillates ikke å sette på lyset før det mørkner, og det bes om at lyset slukkes umiddelbart etter siste trening. Lyset i trikseparken er tilknyttet banelyset på den gamle banen. Lyset i den nye bingen har egen bryter.

Klubben disponerer en hjertestarter på anlegget. Denne står tilgjengelig i ballhuset. Kursvirksomhet for kyndig bruk arrangeres med jevne mellomrom.

n HJULLASTER Halsen IFs hjullaster eies av hovedforeningen. Maskinen benyttes til all brøyting av bane og vei samt parkeringsområder.

n FOTBALLSKOLEN Fotballskolen starter hver høst med spillere i klasse fem år som inviteres til trening en gang pr. uke. Invitasjon sendes alle barnehager i distriktet. Trenere/ledere til fotballskolen er rekruttert av fotballstyret på forhånd, og er utstyrt med alt nødvendig utstyr, samt instruert om måten skolen drives. En styreansvarlig møter de første gangene for oppfølging og informasjon til foreldrene. Aktiviteten foregår i Bergslihallen hvert år.

n HOVEDSPONSORER Meny-Blinken, Impregneringen, Albert Bøe Sport & Fritid, Nordbyen Steen & Strøm, DNB.

n IDRETTSPRISEN Idrettsprisen deles ut av hovedforeningen hvert år på årsmøtet. Prisen går til en gutt og jente i fotball/håndball som har utmerket seg på sitt lag det siste året. Prisen er på kr SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

17


3.000,-samt diplom. Grunnlaget for prisen er gitt av Kristian Aarstens arv til klubben. Arvebeløpet var på kr. 60.000,- gitt som gave til foreningen, med premisser lagt av Kristian Aarsten.

n KLUBBKONTORET Klubbkontoret administrerer all virksomhet på klubbens anlegg, og formidler kontakt og informasjon til alle klubbens trenere, ledere og styrer. Kontoret er åpent alle hverdager kl. 08.00-16.00.

n INNBYTTERBOKSER Innbytterboksene ved den nye kunstgressbanen skal alltid ryddes og holdes ved like slik at de er klare for de neste lagene.

n INNKJØP Halsen IF baserer seg på å kjøpe varer og tjenester fra firmaer og næringsdrivende som sponser klubben. Alle innkjøp gjøres eller formidles av klubbkontoret. Ingen enkeltpersoner kan bestille eller ta ut varer i klubbens navn uten først å ha gjort avtale med klubbkontoret om dette.

n KIOSK Kiosken ved inngangspartiet på klubbhuset drives av fotballgruppa. Kiosken blir betjent av alle smålagsforeldre på dugnad. Fotballgruppas sekretær setter opp turnusordningen for lagene, og formidler dette til hver lagsansvarlig i forkant. Reglement for nøkkelordning og kioskinstruks er satt opp på veggen i kiosken.

n KLUBBMAGASINET Fotballgruppas klubbmagasin kommer ut en gang i året. Magasinet inneholder stoff fra fotball- og anleggsrelaterte ting i året som har gått samt reklame for alle sponsorer til gruppa. Magasinet distribueres til ca 2.500 husstander i Østre Halsen og Valby skolekrets samt til alle sponsorer.

n KONTINGENT Halsen IFs kontingent går til hovedforeningen. Alle aktive og ikke aktive medlemmer må betale kontingent. Pris aktive: kr 850,- Pris ikke-aktive: 250,- Kontingenten går til drift og utvikling av idrettsparken. Hovedforeningen administrerer utsendelse og innkreving. (NB! Treningsavgift kommer i tillegg og administreres av gruppene.)

n KRETSTINGET Kretstinget arrangeres hvert år av Vestfold fotballkrets og foregår i februar/mars. Halsen-fotballen representeres med to til tre personer fra fotballstyret.

n KUNSTGRESSBANENE Den første kunstgressbanen ble anlagt i 2003 og var Larviks første i sitt slag. Den andre ble åpnet i 2014.

n KUNSTGRESSCUP

n KLUBBANTREKK Alle trenere og ledere i Halsen IF Fotball tildeles treningsantrekk fra Adidas. Dette skal brukes i alle anledninger til trening og kamp med laget. Klubbens policy er å fremstå som Vestfolds beste på uniformering. Det tillates selvsagt shorts i sommerhalvåret. Vinterjakke tildeles kun hovedtrenere som deltar ute med flere aktiviteter i uka. Oppdatering og oppfølging av alle klubbantrekk skjer via klubbkontoret.

n KLUBBDRESS Halsen IFs offisielle klubbdress er i Adidas og skal kjøpes på Albert Bøe Sport & Fritid. Dressen påføres klubbemblem, Albert Bøe-logo og teksten Halsen Idrettsforening som standard.

n KLUBBHUSET Klubbhuset, bygd i 1971 med utvidelse i 1985, benyttes til egne gruppers virksomhet. Det arrangeres bespisning i forbindelse med landslagssamlinger og større grupper som leier sportellet. Klubbhuset leies ikke ut til noe privat virksomhet.

18

HALSEN IF

Cupen er fotballgruppas store vårmønstring for alle yngre klasser fra 6-13 år. Cupen foregår i alle helger i april (ikke påskehelger). Yngste klasse med alder 6-10 år foregår alltid siste helg i april. Nordbyen Steen & Strøm er cupens hovedsponsor. Trenere, ledere og foreldre til alle klubbens lag deltar på dugnad, og fotballstyret administrerer all tilrettelegging i forkant. kunstgresscup.no

n KURSVIRKSOMHET Fotballgruppa legger til rette for alle kurs som blir arrangert, rettet mot sport eller administrasjon. Alle kurs betales av klubben. Fotballgruppa vektlegger dette så ofte det passer. Alle kurs går i regi av Vestfold fotballkrets.

n LAGSKONTI Alle lag i fotballgruppa kan skaffe seg midler via dugnadsbasert arbeid eller lagstøtte fra foreldre eller firmaer. Dette må i forkant klareres med klubbkontoret, for regler og rutiner som fotballgruppa praktiserer. Alle midler som tilfaller enkeltlag må settes inn på fotballgruppas hovedkonto 1503.45.89019, og merkes med dugnad/lagstøtte til lag merket med fødselsår for laget det gjelder. Fotballgruppas kasserer fører oversikt for alle lags


n KLUBBLEKSIKON

økonomi til enhver tid. Det tillates lagleder å samle inn egenandeler i forkant av turer o.l, før overføring til hovedkonto. Klubbkontoret kontaktes i alle tilfeller i forkant av tiltak. Alle fakturaer knyttet til tiltak leveres kasserer og betales herfra. Lagleder plikter alltid å følge klubbens rutiner vedrørende økonomi.

n LEGEKOFFERT Legeskrin eller utstyr til dette bruk, tildeles eller suppleres i forbindelse med skapbytte og materiellutdeling før sesongen. Annen supplering foregår ved å kontakte klubbkontoret.

n LINJEFLAGG Linjeflagg står alltid i kogger på veggen inne i dommergarderoben. Disse skal tildeles dommer før alle kamper i 11-klassene. Halsen IFs ansvarlige lagleder påser dette, samt sørger for at flaggene blir satt tilbake på plass.

n LOTTERIER Fotballgruppa har tre store klubblotterier hvert år. Dette er påskelotteriet, høstlotteriet og julekalender. Lotteriene administreres av fotballstyret etter faste prosedyrer. Enhver fotballeder må forholde seg til klubbens rutiner og følge opp dette mot sine spillere. Det tillates ingen enkeltlag å iverksette lotterier eller lignende på egenhånd.

n LØRDAGSTRENINGER Lørdagstrening foregår hele året og er en viktig arena hvor alle spillere og foreldre møter hverandre i samme alderstrinn. Da lagene er splittet i flere små grupper gjennom sesongen er det viktig at disse møtes og trener sammen denne dagen. Alle treningstider administreres fra klubbkontoret.

kontantbeløp. (Hovedforening/fotballgruppa/ håndballgruppa). Halsen IF er forpliktet til å kjøpe alle sine varer som er i Meny-Blinkens sortiment. (Unntak avtales m/Meny).

n MUSEUM Det er opprettet et lite «klubbmuseum» i glassmonter inne i klubbhuset. Her blir det samlet effekter som forteller noe av klubbens historie. Klubbkontoret tar imot alle henvendelser gjeldende klubbgjenstander. n MØTEROM Klubben stiller møterom tilgjengelig for alle klubbens grupper og lag. Alle henvendelser må skje i forkant til klubbkontoret på dagtid. Nøkkel utstedes herfra.

Alt av fotballmateriell bestilles fra klubbkontoret. Alle kjøp og bestillinger gjøres herfra. Ta kontakt på dagtid for hjelp.

Alle lags trenere og ledere må til enhver tid trille på plass mål før og etter sin aktivitet. Det er særdeles viktig å utføre dette raskt under kampsesongen slik at banen blir ryddet til neste lag. På vinterstid er det innført en plassering av alle mål ned mot Bergslihallen, med hjulene stående oppe og stolpene pekende inn mot banen. Dette forenkler snøryddingen, og sparer målene for stor belastning m.h.t. løfting og flytting med maskin.

Enhver person som påtar seg offisielle verv som trener, leder eller styremedlem i Halsen IF må ha politiattest. Dette blir fulgt opp fra fotballstyrets sekretær og signeres av vervtager før den formidles politiet og godkjennes.

Alle lag i fotballgruppa har sin posthylle inne i garderobeavdelingen for inngang 4-5-6. Her formidles det papirpost eller f.eks legeskrinseffekter etter avtale med klubbkontoret.

n NORDBYEN STEEN & STRØM Fotballgruppas hovedsponsor til kunstgresscup deltar med støtte til premiering samt et kontantbeløp. Nordbyen Steen & Strøm deltar også med støtte til sommerfotballskolen.

n NØKLER Halsen IF har et nøkkelsystem fra Trio Ving. Nøkkel nr 1 som styreledere disponerer, går til klubbhusdører i 2. etg samt til garderober i 1. etg. Nøkkel nr 3 disponeres av alle hovedtrenere og nære assistenter. Det er en egen nøkkel utenfor systemet til ballhuset, som disponeres av alle trenere og lagledere. Nøkkelbrikke til Bergslihallen lånes ut i perioder fra fotballgruppas klubbkontor. All utlevering går via klubbkontoret og ingen tillates å kopiere nøkler på egenhånd.

Ved bruk av anlegget er det viktig at alle rydder etter seg. Dette bidrar til en god holdning fra alle spillere og ledere i Halsen IF. Klubbens policy om ryddighet gjelder både på eget anlegg og når vi gjester andre. Få med alle rester fra baneområder og rydd garderoben etter kamp. La gjerne spillerne få ansvar for hjelp.

n MENY-BLINKEN Dette er Halsen IFs største sponsor og bidragsyter og støtter alle gruppene med

n POLITIATTEST

n POSTHYLLE n MÅL

n OPPRYDDING

n MATERIALFORVALTER

forsøker å ha et bilfritt anlegg rundt banene da det minsker risikoen for uhell mot alle barn som beveger seg til og fra trening og kamp. Ved spesielle behov for ansatte, vareleveranse eller fysiske behov for bevegelseshemmede, tillates parkering der det måtte passe.

n PARKERING All parkering skjer på anviste områder. Vi

n PREMIER Premier til bruk i fotballgruppa er enten til lotterier eller til bruk i kunstgresscup. Fotballgruppas samarbeidspartnere benyttes, og all bestilling og kjøp gjøres fra klubbkontoret.

n REGNSKAPSFØRING Halsen IF benytter det samme regnskapskontoret til alle grupper og avdelinger. Kasserere i hver enkelt gruppe betaler og signerer bilag og regnskapsfører konterer og fører regnskap etter felles kontoplan. Fakturering for utleie og reklame i Bergslihallen skjer fra regnskapskontoret. Fotballgruppa/håndballgruppa fakturerer alle sine kreditorer også gjennom disse. HIFs regnskapskontor er Schumacher & Hammer.

n REKLAMESALG All salg og koordinering av reklame foregår fra klubbkontoret. Ingen kan selge reklame i klubbens navn uten at godkjenning foreligger. Klubbens reklameavtaler på kunstgressbanene og klubbmagasinet er en fellesavtale SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

19


for sponsorer. Økonomien er her delt, med kunstgressdrift og fotballgruppa. Hovedforeningen og håndballgruppa kan begge profilere seg i Bergslihallen, og fakturerer hver for seg. Reklameavtaler koordineres også fra klubbkontoret i samarbeid med håndballgruppa/hovedforeningen.

n SØPPELKASSER På anlegget er det satt opp søppelkasser som skal benyttes. Disse bærer også en påminnelse om hvordan vi ønsker å fremstå som klubb på borte- og hjemmebane. I Halsen IF rydder vi etter oss.

n SPONSORER n REKLAMETRYKKING Klubbens trykkeri på drakter og klubbtøy er Profilhuset Madison. Skiltproduksjon for utendørs bruk skjer fra Kursiv Larvik og gjelder reklamegjerder rundt kunstgress og eventuelle bygninger. All reklametrykk inne i Bergslihallen skjer fra Punkt 1 Larvik. Det understrekes at ingen kan bestille trykk av noe reklame rettet mot HIF før avtale er gjort med klubbkontoret. Evt. firmaer som måtte ha andre produsenter for skiltproduksjon bestemmer dette selv, og tillates dette.

Alle fotballgruppas sponsorer er profilert i klubbmagasinet og på reklamegjerder rundt kunstgressbanene.

n SPONSORVIRKSOMHET HIF har bestemt at bankforbindelse, dagligvarekjede og sportsutstyrsleverandører for alle grupper og avdelinger skal være den samme. Langsiktige avtaler er inngått med DNB, Meny-Blinken og Albert Bøe Sport og Fritid. Det kan ikke kjøpes varer eller tjenester hos noen konkurrerende virksomhet.

n RESERVEDRAKTER Fotballgruppa har to draktsett i hvitt, som kan benyttes av egne lag på bortebane. Regelen er at bortelaget bytter draktfarge ved likhet. Draktbytte foregår kun i 11-er fotballen. I alle andre årsklasser løses det hele ved bruk av treningsvester. Våre hvite reservedrakter oppbevares alltid på klubbkontoret. Draktene må alltid returneres nyvasket, dagen etter bruk. Klubber i Vestfold Fotballkrets med røde drakter: Andebu, Store Bergan, Svarstad, Sandar og Fram.

n SESONGAVSLUTNING Med sesongavslutning menes at alle lag (hele aldersgrupper samlet) kan kontakte klubbkontoret for en sosial tilstelning, enten i grillhuset, klubbhuset, sportellet eller Bakrommet. Det avtales her tidspunkt, utlevering av nøkkel og evt. bespisning. Ta kontakt på dagtid 08.00-15.30 i ukedagene.

n SKAW CUP Skaw-cup arrangeres av Indre Østfold Reisebyrå og foregår i Skagen. Cupen er for lag fra spillere 13-19 år. Halsen IF Fotball har valgt denne turneringen som sin hovedturnering hvert år. Påmelding og avtaler gjøres gjennom fotballstyret for lag som ønsker å delta. Fotballstyret har utnevnt egen klubbkoordinator for cupen.

n STYREKONTORET Fotballgruppas styrerom ligger i glassverandaen på klubbhuset. Her holdes alle gruppas styremøter og andre praktiske samlinger i forbindelse med gruppas arbeid. Kontoret benyttes også til sekretariat under alle helger med kunstgresscup.

n STYRET

Klubben har ti småmål som kan benyttes til trening. Målene settes på plass etter bruk.

Fotballstyret blir valgt på gruppas årsmøte i mars hvert år. Her blir det også valgt valgkomité og denne etableres av sittende fotballstyre hvert år. Fotballstyret følger til enhver tid hovedforeningens vedtekter for drift av klubben.

Denne arrangeres i uken rett etter skoleslutt og foregår ute på fotballanlegget og i klubbhuset. Fotballskolen er kun for barn fra egen klubb i alder 8-13 år. Alle deltagere får tre dager med fotballskole for sitt alderstrinn. Invitasjon sendes ut av fotballstyret omkring seriestart tidlig i mai.

HALSEN IF

Halsen IF Sportell ble åpnet i mai 2003. Sportellet eies og drives av fotballgruppa. Det leies av lag og grupper som har behov for rimelig overnatting. Huset rommer 40 sengeplasser i 1. etg og 24 sengeplasser i 2. etg. Huset kan også leies av egne lag som ønsker seg en treningsweekend e.l. Kontakt klubbkontoret for booking.

n SMÅMÅL

n SOMMERFOTBALLSKOLEN

20

n SPORTELLET

n TILLITSVALGTE Alle styremedlemmer, trenere og ledere som står oppsatt i fotballgruppas oversikt er å regne som tillitsvalgte. Disse plikter å representere klubben utad etter styrets verdier og retningslinjer. Disse


n KLUBBLEKSIKON

punktene står nedfelt i klubbens sportsplan og klubbhåndbok.

n TRENER/LEDERSAMTALER Hver høst etter fotballsesongen holdes det samtaler med siste års trenerapparat for hver enkelt årsklasse. Disse blir innkalt av fotballstyrets sekretær etter fastsatte tidspunkt. Her oppsummeres dagens tilstand i lag og trenerstab, og fremtidsplaner legges. Sportskoordinator og fotballstyrets representant møter fra klubben.

n VAFFELRØRE Fotballgruppa står selv for produksjon av egen vaffelrøre, i form av dugnadsjobb fra en fast person. Det lages vaffelrøre til kioskdrift under sesongen og til kunstgresscup.

n VALGKOMITÉ Styret i fotballgruppa velger selv ut to personer som valgkomité i forbindelse med årsmøte eller i etterkant av dette. Det velges også ut to personer fra sittende fotballstyre som medlem av valgkomité for hovedstyret.

n TRENINGSAVGIFT

n VINTERBALLER/VESTER

Fotballgruppas årlige treningsavgift er differensiert etter alder på spillerne. Treningsavgiften inkluderer forsikring for hver enkelt. Fotballgruppa står fritt til å velge betalingsnivå hvert år. Treningsavgiften går til den sportslige aktiviteten for hvert enkelt lag og spiller i klubben.

Vinterballer er å regne som fellesutstyr og ligger tilgjengelig i ballhuset hele vinteren. Ballene er både i str. 4 og 5. Vi forsøker å holde størrelser adskilt i ballnett. Det forutsettes at alle trenere som starter trening, pumper alle baller før trening. Husk at det kommer lag etter dere, og ikke kan starte sin trening med å samle baller ute, uten luft. Ballnett henges opp på knagger i ballrommet etter trening. Treningsvester og markører anses også som fellesutstyr og er tilgjengelig i ballhuset hele året. Vester henges alltid opp i lik farge etter bruk. Dette er trenernes ansvar.

n TRENINGSTIDER Treningstider blir til enhver tid fastsatt i et samarbeid mellom klubbkontoret og trenerapparat rundt hvert lag. Treningstider i sesongen varierer grunnet hensyn til kampprogram. Fullstendig kamp og treningsoversikt blir sendt ut før vår/høstsesong fra styrets sekretær.

n VINTERSERIEN

Den nye tribunen på hovedbanen får i løpet av våren 2015 ca 200 seter under tak. Tribunen er sponset av Bjørn & Øyvind Tveter, AA Elektro, Albert Bøe, Nordbyen og Meny Blinken.

Vinterserien er en aktivitet som foregår i regi av Vestfold fotballkrets. Serien arrangeres for U13, U14, U16 og U19. Det spilles serie og cupspill fra februar til rundt påsketider i alle klasser. HIFs sekretær kontaktes for påmelding for alle klasser.

n TRIKSEPARKEN «OFFSIDE»

n ÅRSMØTER

Trikseparken er ment til ballspill for smågrupper eller individuell trening og lek. Parken står åpen til bruk for alle. Det brøytes ikke for snø om vinteren.

Alle årsmøter i klubben foregår i mars måned hvert år. Møtene blir annonsert i lokale media en måned før møtedatoer. Håndball/fotballgruppene arrangerer sine møter i tiden før hovedforeningens årsmøte. Alle årsmøter arrangeres i Halsen IFs klubbhus. Alle trenere og ledere blir invitert til årsmøtene. Personer uten medlemskap kan ikke ta ordet eller delta ved eventuell avstemming.

n TRIBUNE

n ÅRSRAPPORT

n TRYKKSAKER

Årsrapport for hver enkelt gruppe eller avdeling er en sammenfattelse av årets aktiviteter. Hvert enkelt styre er ansvarlig for å skrive denne. Årsrapport fra gruppene omhandler sport og daglig drift. Hovedforeningen sammenfatter disse med anleggs- og klubbdrift for øvrig på sitt årsmøte.

Vår leverandør på trykksaker er LOS Digital. Her trykkes brevark, konvolutter, loddlister, invitasjoner, klubbmagasin etc. All bestilling for klubben gjøres fra klubbkontoret.

Tips om noe som bør inn i vårt klubbleksikon «Halsen IF – fra A til Å»? Ta kontakt med klubbkontoret eller post@halsenfotball.no SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

21


n SESONGEN

I løpet av et år er det mange ting å tenke på for trenere og lagledere i Halsen-fotballen. For å gjøre det enkelere å huske på viktige datoer, har vi laget et årshjul med det viktigste.

ÅRSHJUL FOR FOTBALLGRUPPA 3 Oppsettmøte senior. Lagledermøte vinterserie. Påmelding seriespill BU.

3 Påmelding

3 Byserien for ungdom avsluttes. Cupfinale NM for senior.

menn senior. Dommerpåmelding.

DES

JAN

NOV

3 Høstferie. Sesongavslutning alle lag. Byserien starter for ungdom.

3 Høstserien

3 Oppstart rekrutteringsdommerkurs. Søknadsfrist for arrangører av aktivitetsturnering 6-7 år.

FEB

3 Klubbfunk-

OKT

MAR

SEP

APR

sjoner/roller må oppdateres etter klubbens årsmøte. Påmelding til Kretstinget.

3 Seriestart

pågår i tillegg til aktivitetsturneringer.

voksen og BU. Kunstgresscup i Bergeskogen.

AUG

MAI

JUL 3 Oppstart av høstserien for alle lag. Skolestart.

22

HALSEN IF

JUN 3 Seriespill,

3 Sommercuper i inn- og utland, eks. Norway Cup, Skaw Cup, Dana Cup etc.

3 Bylagsturnering? Avslutning av vårsesongen for BU. Halsen IFs sommerfotballskole.

NM og aktivitetsturneringer vår.


SPORTSPLAN | KLUBBHÅNDBOK

23


ツォDET ER Gテ郎 MED FOTBALL I HALSENツサ

Klubbkontoret v/Tom Hetty Tlf. 922 10 611 Hverdager kl. 08-16 Fotballgruppas styre v/Diedrik Kemkers (sekr.) post@halsenfotball.no Tlf. 940 58 810

24

HALSEN IF

Halsen IF Fotball sportsplan 2015  
Halsen IF Fotball sportsplan 2015  
Advertisement