Page 1

Tomelilla kommun

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

BUDGET 2012 Plan 2013-2014

Fastställd av Tomelilla kommunfullmäktige vid sammanträdet den 28 november 2011 §182


ORGANISATIONSÖVERSIKT

Politisk organisation Kommunfullmäktige

Revision

Valnämnd Överförmyndare

Kommunstyrelse

Arbets­utskott Kultur- och fritidsutskott

Familjenämnd

Arbets­utskott

Vård- och omsorgsnämnd

Arbets­utskott

Byggnadsnämnd

Förvaltningsorganisation Kommunchef Kommunledning Utveckling och ledning

Gemensam administration

Samhällsbyggnad Kultur och fritid Barn och utbildning

Mandatfördelningen 2011-2014 Socialdemokraterna

12

Moderata Samlingspartiet

10

Centerpartiet 6 Folkpartiet Liberalerna

2

Kristdemokraterna

1

Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 Vänsterpartiet 1 Miljöpartiet de gröna

2

Stöd och lärande

Sverigedemokraterna 6

Vård och omsorg

Totalt 41

Tomelilla kommuns organisation är uppdelad i en politisk och en förvaltnings­ organisation. I den politiska organisationen återfinns de förtroendevalda representanterna. Mandatfördelningen i fullmäktige framgår av ovanstående tabell. I förvaltningsorganisationen finns de kommunanställda. Verksamheterna är indelade enligt organisationsschemat ovan. Kommunfullmäktige beslutar om mål och fördelning av resurserna. Verksamhetschefen för Samhällsbyggnad rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott och i förekommande fall till Byggnadsnämnden. Verksamhetschefen för Kultur och fritid rapporterar till kommunstyrelsens Kultur- och fritidsutskott. Verksamhetscheferna för Barn och utbildning samt för Stöd och lärande rapporterar till Familjenämnden och verksamhetschefen för Vård och omsorg rapporterar till Vård- och omsorgsnämnden.

Foto: Claes von Gegerfelt,


Inledning 2-3  

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2

Budgetförutsättningar 4-12   Sammanfattning   Budgetprocessen   Vision 2020 och värdegrund Hushållning och mål    Omvärldsanalys Skatteintäkter och generella statsbidrag Ekonomisk analys Beräkningsförutsättningar ­Låneskuld och finansnetto Borgensram och borgensavgift Investeringar Resultat   Balanskrav Driftsramar för verksamheterna 2012   Volymförändring förskola/skola   Ekonomistyrningsprinciper   Förvaltningens förslag till beslut

4 5 6 7 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

Räkenskaper 13-17 Resultatbudget kommunen Investeringsbudget   Balansbudget kommunen Kassaflödesbudget kommunen Resultatbudget per verksamhet Driftsbudget

13 13 14 15 16 17

Verksamheterna 18-41            

Kommunledning Kultur och fritid Barn och utbildning Vård och omsorg Stöd och lärande Samhällsbyggnad inklusive VA-verksamheten och fastigheter

18 22 24 27 30 32

Ordlista 36

Tomelilla kommun Budget 20121


INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Dopet av Pågatåget Christina Piper den 7 juli 2011 i Tomelilla (från vänster ättlingen, i rakt nedstigande led, greve Carl Piper, Anna Archer Skånetrafiken och kommunstyrelsens ordförande Torgny Larsson)

Tomelilla – Österlens knutpunkt sedan 1865 Möjligheternas Tomelilla är här och framtiden talar för Tomelilla. Att Tomelilla har lyckats så här långt beror på vårt centrala läge för sydöstra Skåne där handel, industri, besöksnäring och utbildning har utvecklats och kommer att utvecklas. Drar man en radie på 30 km runt Svamparondellen, inkörsporten till Österlen och dessutom den mest trafikerade knutpunkten på Österlen, upptäcker man genast vilket befolkningsunderlag här finns, nämligen 100 000 invånare. Vilken möjlighet! Det är med detta i grunden vi ska forma vår gemensamma framtid för vår kommun. Det är här möjligheterna finns! Budgeten för 2012 – 2014 genomsyras av ett grundligt arbete från kommunförvaltningen och politiken, där vår Vision 2020 för Tomelilla kommun är ”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!”, för övrigt ett årtal som går hand i hand med EU:s målvision. Vår kommun ska vara platsen för inspiration och utveckling, där vi tillsammans bygger ett hållbart samhälle för kommande generationer. Livskvalité ska genomsyra det vi tillsammans gör och står för. Vi arbetar redan nu för kommande generationer, som t ex årets satsningar på meningsfull och aktiv fritid för en bättre hälsa i form av konstgräsplanen vid Kastanjeskolan, som kan användas av alla våra föreningar. Graffitiplanket vid fritidsgården Soffta är ett annat exempel, där Polisen och fastighetsägarna redan nu kan märka ett positivt resultat av denna satsning. Spontanplanen centralt i Tomelilla vid Välabäcken gör det också möjligt för våra barn och ungdomar att röra på sig. Därför är det också viktigt att våra barn har bra lekplatser. Renoveringen och tillbyggnaden av simhallen kommer att inledas i år och blir klar ett drygt år senare. Det är också här i området kring Kastanjeskolan/ Sporthallen, som den nya skolan kommer att utformas, ett vallöfte som majoritetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna tänker infria.

2

Tomelilla kommun Budget 2012


INLEDNING

För att få ett framtida hållbart samhälle är en viktig åtgärd att det byggs en biogasanläggning i vår region. En annan satsning, som Tomelilla kommun går in i och som vi har initierat till, är järnvägsutredningen, som innebär att Trafikverket utreder Simrishamnsbanan (Simrishamn – Malmö på cirka en timme i 200 km/h) i ett sammanhang, vilket kan medföra att den kan bli klar 2021. En LED-plan är under framtagning där gång-, vandrings-, cykel- och ridleder tillsammans med gröna leder, ska visa vilka förträffliga möjligheter vi har, när man ska till skola, arbete eller som turist besöka våra attraktioner. Motionärerna och flanörerna är också välkomna ut i lederna! Från och med i november i år, i samband med att järnvägsstudien är klar, vet vi också vilka områden som vi kan bebygga centralt i Tomelilla. Stationsnära boende möjliggörs! Därför måste vi exploatera nya områden, så att valmöjligheten ska öka för våra medborgare. Tomten vid Byagården i Tomelilla kommer att bebyggas utifrån Classic Lifekonceptet, kooperativa hyresrätter för ett tryggt boende. Centralt i Tomelilla, nämligen kvarteret Svärdet, är det också vår förhoppning att ett 30-tal lägenheter kommer att se dagens ljus. Det är en stor efterfrågan på lägenheter i vår kommun; bland annat äldre som vill ha ett bekvämt och bekymmersfritt boende samt ungdomar inom LSS som längtar efter eget boende. Vilken möjlighet! Vi har skolor i centralorten Tomelilla samt i Brösarp, Onslunda och Smedstorp i kommunförvaltningens regi. Därutöver finns skolor som drivs i annan form. Verksamheten för Barn och Utbildning har en ram, som motsvarar cirka 32 % av kommunförvaltningens totala ram. Därför är det ytterst viktigt, precis som i all annan verksamhet, att man använder pengarna på bästa möjliga sätt, att de gör så stor nytta som möjligt, så att våra barn och ungdomar når så bra resultat som möjligt samt att de som behöver extra stöd får det. Kom ihåg: Svensk skola har aldrig haft så mycket resurser som idag, varför det är fullt naturligt att förvänta sig ett positivt resultat av dess arbete. För att möta framtiden och för att göra särskilda satsningar, inrättar vi en så kallad social investeringsfond. För att vi ska lyckas med vårt gemensamma framtidsarbete, där vi fokuserar på varumärkena Österlen, och Tomelilla i synnerhet, är det viktigt att vi har våra medborgare och företagare med oss, våra ambassadörer. Därför är det viktigt att kommunförvaltningen och politikerna träffar medborgarna under olika mötesformer i kommunen. Framtiden är vår med möjligheternas Tomelilla!

Torgny Larsson (S) Kommunstyrelsens ordförande Tomelilla kommun Budget 20123


BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Förvaltningens skrivelse till budget 2012-2014 Sammanfattning Budgeten för 2012 med plan för 2013-2014 bygger på beslutet från kommunfullmäktige i juni om preliminära ramar för 2012-2013. Beslutet i kommunfullmäktige den 28 november innebär följande:

Det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till +1,8 mnkr eller ca 0,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För åren 2013 och 2014 uppgår resultaten till 5,0 mnkr respektive -3,7 mnkr.

- fastställande av vision 2020, värdegrund, målområden med övergripande mål samt finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Nettokostnadsökningen för 2012 motsvarar 3,1 % jämfört med budgeten 2011.

- fastställande av resultat- och balansräkningar för 2012-2014

Skattesatsen för 2012 är 20,61 kronor, det vill säga oförändrad jämfört med 2011.

- fastställande av driftsramen för verksamheterna 2012

Det bifogade budgetunderlaget har tagits fram av förvaltningen utifrån antaganden som beskrivs nedan. Förslaget presenteras för de fackliga organisationerna i enlighet med MBL § 11 i samband med ett CESAM-möte den 8 november 2011.

Investeringarna för 2012-2014 uppgår sammanlagt till 100 mnkr.

- fastställande av investeringsramen för 20122014 - fastställande av skattesatsen för 2012 - fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag

Utveckling av av skatteintäkter och årets resultat

25,0

600,0

20,0

500,0

15,0

400,0 10,0 300,0 5,0

200,0

0,0

100,0 0,0 Summa Skatteintäkter Generella Statsbidrag och utjämningar Skatteintäkter Årets Resultat Resultat i % av totala skatteintäkter

4

Resultat i mnkr

Skatteintäkter totalt i mnkr

utveckling av skatteintäkter och årets resultat

700,0

Bokslut 2010 545,0 153,9 391,1 22,0 4,0

Prognos 2011 555,8 149,6 406,2 20,2 3,6

Budget 2012 565,2 152,1 413,1 1,8 0,3

Plan 2013 583,8 155,0 428,8 5,0 0,9

Plan 2014 606,1 158,1 448,0 -3,7 -0,6

-5,0

Tomelilla kommun Budget 2012


BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetprocessen Budgetprocessen kan åskådliggöras med följande figur: December Januari November KF budgetbeslut

Nämndernas internbudgetarbete, nedbrytning av mål

2011

April KS budgetberedning

Maj KS budgetbeslut Juni KF budgetbeslut

Budgetberedningen har sammanträtt vid fyra olika tillfällen under vårens budgetprocess. Den 6 april på Eriksgården fick beredningen en omfattande information utifrån de ekonomiska, demografiska och sociala förutsättningarna. Utifrån olika tillgängliga källor, gjordes en analys av kommunens situation och ställning. Beredningen fick dessutom information om det ekonomiska läget, investeringsbehoven samt tog del av förvaltningens presentation och förslag till mål. Den 11 april presenterades det ekonomiska läget av representanterna från Sydskånska Gymnasieförbundet, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund samt YstadÖsterlenregionens miljöförbund. Den 14 april höll budgetberedningen ett sammanträde då samtliga verksamheter fick presentera sina verksamhetsförändringar, tillkommande behov och äskanden. Vd:n för kommunens helägda bolag deltog och redogjorde för bolagens ekonomi. Ett ytterligare möte hölls den 12 maj då förslaget till ramarna togs fram. Under sommaren och hösten arbetade nämnderna, utskotten och förvaltningen med

uppdragen från vårens budgetberedning. Nedbrytning av mål samt konsekvensanalyser av den föreslagna ramen presenterades för budgetberedningen på ett heldagssammanträde den 14 september. Dessutom diskuterades nya förutsättningar vad gäller samhällsekonomin och våra skatteintäkter och statsbidrag. Vi kunde konstatera att till följd av ekonomiska problem i omvärlden och svagare konjunktur kommer skatteintäkter/generella statsbidrag minska med ca 5,5 mnkr år 2012 och ytterligare några miljoner nästkommande år. Budgeten anpassades till minskade intäkter. Sedan den 14 september har nya prognoser tillkommit som visar ytterligare försvagad tillväxt i ekonomin framöver. De nya förutsättningarna har dock inte beaktats i förslaget. Nämnderna, utskotten och förvaltningen fick genom rambeslutet i kommunfullmäktige i juni månad i uppdrag att bryta ned de övergripande målen dessutom föreslå verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning samt beskriva konsekvenserna av föreslagna ekonomiska ramar.

Tomelilla kommun Budget 20125


MÅL OCH VISION

Vision 2020 och värdegrund Vision Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! MÅLOMRÅDEN

Medborgare och dialog

Demokrati

Kreativitet och glädje

Tillväxt

ÖVERGRIPANDE MÅL I Tomelilla kommun har medborgaren m ­ öjlighet att påverka och ta ansvar för samhälls­utvecklingen.

I Tomelilla kommun ger vi bra service till med­ borgare och företag, och vår gemenskap ­kännetecknas av ­ömsesidig respekt.

I Tomelilla kommun sker utveckling för m ­ änniskor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I Tomelilla kommun har vi ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter, naturupp­levelser och stora möjligheter att utöva såväl kultur som idrott.

I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog.

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt tillsammans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet.

I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla ­branscher.

I Tomelilla kommun erbjuder vi turisten ­upplevelser under hela året.

V

E

R

K

S

A

M

H

E

T

S

M

Å

L

Värdegrund

Tomelilla – livskvalité i dialog Tomelilla – livskvalité för alla Tomelilla – tillväxt för livskvalité Tomelilla – livskvalité med kreativitet och glädje

Vision 2020

Värdegrund

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Tomelilla – livskvalité i dialog

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer. Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika verksamheter.

Livskvalité är nyckelbegreppet i vår vision och vår värdegrund. Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är en rättighet. Tomelilla – livskvalité för alla Platsen att bo på där alla människor känner trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde. Tomelilla – tillväxt för livskvalité Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, natur, företagsamhet och bostäder. Tomelilla – livskvalité med kreativitet och   glädje Platsen med en atmosfär som ger livslust.

6

Tomelilla kommun Budget 2012


MÅL OCH VISION

Hushållning och mål Mål finns på olika nivåer i organisationen. Kommunens målområden med de övergripande målen är långsiktiga och har inriktningskaraktär. De övergripande målen återfinns i figuren på motstående sida. Framtagna målområden har brutits ner enligt SMART-modellen till verksamhetsmål av nämnder och utskott som presenterats för budgetberedningen och kommunstyrelsen under höstens budgetprocess.

SMART-mål SMART-modellen är ett hjälpmedel för att ta fram effektiva mål. Enligt modellen ska mål vara: • Specifika – så att alla fattar vart de ska och varför • Mätbara – så att det finns något att mäta målet mot • Accepterade – så att alla är motiverade att jobba mot målet • Realistiska – så att det blir lätt att se möjligheten att nå fram

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt till­sam­ mans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet. Tillväxt I Tomelilla kommun sker utveckling för människor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla branscher. Kreativitet och glädje I Tomelilla kommun sker utveckling för människor och natur på långsiktigt sätt ur ett eko­ logiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla branscher.

Mål för god ekonomisk ­hushållning

– Målgrupp

ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har utarbetas av nämnder och utskott i samarbete med förvaltningen och redovisas på sid 8-9.

– Mätmetod

Måluppfyllnad

– Samverkanspartners (interna och externa)

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiellaoch verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering.

• Tidssatta – så att det finns en tydlig start- och slutpunkt

SMART-mål i Tomelilla Målen har kompletterats med information om: – Exempel på aktiviteter

– Tidplan och jämförelse

Målområden

Demokrati I Tomelilla kommun har medborgaren möjlighet att påverka och ta ansvar för samhälls­ utvecklingen. I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog. Medborgare och dialog I Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och företag, och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt.

Finansiella mål för god ekonomisk ­hushållning • Kommunen ska under en femårsperiod (2010-2014) ha ett genomsnittligt resultat före extra­ordinära poster som minst uppgår till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. • Investeringsnivån för den anslagsfinansierade verksamheten (exklusive vatten/avlopp) ska ligga på mellan 25 och 35 mnkr per år.

Tomelilla kommun Budget 20127


VERKSAMHETERNAS MÅL

Målområde Övergripande mål

Verksamheternas mål

*

Demokrati

Andelen medborgare som upplever ett ökat inflytande på kommunala beslut och verk­ samheter ska öka.

I Tomelilla kommun har medborgaren ­möjlighet att påverka och ta ansvar för samhälls­ utvecklingen.

I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog.

KL

Andelen företagsbesök med politiker/tjänstemän ska öka Andelen medborgare som har tillgång till tydlig information med fokus på kommunens ekonomi ska öka Kultur och fritids utåtriktade verksamheter är tillgängliga för alla och är öppna för en aktiv dialog med medborgaren

KoF

Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information samt utbildning i självstudier. Våra registrerade föreningar är öppna för alla och uppbyggda enligt demokratiska principer. Eleverna/Vårdnadshavarna ska kunna ta del av elevens kunskapsutveckling över tid Verka för ökad kunskap och opinionsbildning inför ny översiktsplan

Medarbetares förhållningssätt och attityder om diskrimineringslagstiftningens grunder ska förändras på ett positivt sätt.

BoU SB

KL

Andelen medborgare som upplever bra service ska öka Ökad lättillgänglig information till medborgare om hur man kan följa sitt ärende

Medborgare och dialog

Kultur och fritid har en öppen dialog och samverkan med såväl interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som möjligt.

I Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och före­ tag, och vår gemen­ skap ­kännetecknas av ­ömsesidig respekt.

KoF

Minst 85% av barn, skolelever och äldre med matabonnemang ska uppleva att maten smakar bra. Öka möjligheterna för barn, elever och vårdnadshavare i Tomelilla kommun att påverka verksamheterna Varje verksamhet ska ständigt hålla hemsidan uppdaterad. Prioriterade områden är: Medarbetare, Hur man överklagar, Hur man lämnar in synpunkter och klagomål

BoU

SoL

Rutiner hur verksamheten ska vara nåbara ska utarbetas. Prioriterade områden är: Nåbarhet på telefon, Mailhantering, Sms-hantering Språket som används ska vara lättförståeligt både muntligt och skriftligt.

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt tillsam­ mans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas i syfte att tillse att myn­ dighetsutövningen är transparent och rättssäker. Ett remissförfarande ska införas mellan skola och Resursenhet. Syftet är att effektivisera resursanvändningen Samverkan kring PUFF-föräldrar (Projekt för Utveckling av FöräldraFörmågan) ska utvecklas. Arbetsformer och samarbetsformer ska integreras i verksamheten. Brukarråd för delaktighet är inrättat inom äldreomsorgen och inom LSS

VoO

Minst 70 procent av den totala arbetstiden i hemtjänsten är direkt brukartid Minst 60 procent av den totala arbetstiden för hälso- och sjukvårdspersonal är direkt brukartid Grundvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd ska tryggas för medborgarna

8

SB

Tomelilla kommun Budget 2012


Målområde Övergripande mål

Verksamheternas mål Medborgarna ska uppleva kommunen som en bättre plats att bo och leva på.

* KL

Öka antalet nyföretagare

Tillväxt

Samverkan med andra verksamheter och andra kommuner ska öka

I Tomelilla kommun sker utveckling för ­människor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Kultur- och fritid arbetar kontinuerligt för att kultur- och fritidsutbudet ska vara attrak­ tivt och utvecklande för medborgarna med särskilt fokus på barn, unga och funktions­ hindrade Kostråd som har dialog med alla de verksamheter som köper tjänster av kostenheten. Öka andelen procent av ekologiska livsmedel En handlingsplan ska finnas för att stimulera till hög närvaro för att uppnå goda studie­ resultat och arbetsvanor.

I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla ­branscher.

KoF

BoU

Skolan ska inspirera till samarbete med hemmet. Ett antal kvalitetshandledare är utbildade i syfte att driva kvalitetsförbättringar och vara bärare av värdegrunden Valmöjligheten gällande tomter ska öka

VoO

SB

Ökad lokaleffektivitet Nyttjandegraden av kommunförvaltningens entreprenadmaskiner ska öka Slammet ska kunna återföras till åkermark

Kreativitet och glädje

Antalet nya upplevelser och samlade aktiviteter inom ramen för naturprofilen ska öka

I Tomelilla kommun har vi ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter, naturupp­ levelser och stora ­möjligheter att utöva såväl kultur som idrott.

KL

Antalet besökare ska öka under perioden oktober-mars I Kultur och fritids verksamheter ska det finnas utrymme för medborgaren att ta del av hälso­främjande kreativa och glädjefyllda aktiviteter Minst två kurser med balansträning för äldre är genomförd av sjukgymnast/arbetstera­ peut Antal cykelvägar ska öka

KoF

VoO

SB

I Tomelilla kommun erbjuder vi turisten ­upplevelser under hela året.

* KL = Kommunledningen, KoF = Kultur och fritid, BoU = Barn och utbildning, VoO = Vård och omsorg, SB = Samhällsbyggnad

Aktiviteter och övriga kommentarer för de nedbrutna målen återfinns under respektive verksamhet.

Tomelilla kommun Budget 20129


BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys Befolkningsutveckling Befolkningen beräknas öka från 12.914 invånare 1 januari 2011 med cirka 35 invånare per år under perioden. Denna befolkningsprognos, som är framtagen i början av året, är inlagd i underlaget och volymförändringar vad gäller förskola och skola är beaktade. Efter en stark ökning av antal invånare under juni och juli (med nästan 40 personer per månad) har nu ökningstakten avtagit och den totala ökningen från första januari till sista augusti 2011 är 54 invånare. Med tanke på den demografiska utvecklingen under tidigare år kommer befolkningen snarare att minska än öka under resten av året. Kommunen har dock gjort stora ansträngningar för att få igång bostadsbyggande både i privat och egen regi.

var kommunen befinner sig och vilken utveckling den har haft finansiellt under de senaste åren i förhållande till övriga kommuner i länet. Profilen speglar starka och svaga sidor i ett finansiellt perspektiv. Analysen för 2010 redovisas i nedanstående diagram där ju högre betyg på axeln desto starkare finansiell ställning.

Skatteintäkter och generella statsbidrag Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som är inlagd i bifogat underlag utgår från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) cirkulär nummer 2011:39, publicerat i augusti 2011. Skatteunderlaget ökar något tack vare konjunkturuppgången samtidigt som det tillfälliga konjunkturstödet försvinner. Konjunkturuppgången är betydligt svagare än vad som antogs under våren. Detta har resulterat i att budgetberedningen i september har föreslagit åtgärder i form av minskade kostnader med totalt 5 mnkr för att resultatet för 2012 skulle förbli positivt. Det föreligger ett förslag från utjämningskommittén om att göra förändringar i det kommunala utjämningssystemet som enligt förslaget börjar gälla från 2013. Om förslaget genomföres innebär det ett betydligt högre statsbidrag till Tomelilla kommun.

Ekonomisk analys Finansiell profil Kommunforskning i Västsverige har genomförts en forskningsstudie vad gäller finansiell profil för samtliga kommuner i Skåne utifrån utfallen för 2008, 2009 och 2010, som sammanställts i en rapport. Syftet med analysen är att redovisa

10

Enligt rapporten bör kommunen bibehålla en hög resultatnivå de kommande åren. Kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme bör förbättras för att möta framtida utmaningar. De framtida utmaningarna är förväntade volymökningar inom Vård och omsorg, ökade pensionskostnader till följd av ökade utbetalningar för den gamla pensionsskulden upparbetad före 1998.

Känslighetsanalys Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kostnader och intäkter enligt följande: Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 19 miljoner kronor. 100 invånare motsvarar cirka 4 miljoner kronor i skatteintäkter. Löneökning med 1 % i innebär cirka 3,6 miljoner kronor.

Tomelilla kommun Budget 2012


BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningsförutsättningar Budgetförslaget bygger på oförändrad skattesats, 20,61 % av den beskattningsbara inkomsten. Kommunfullmäktige måste i enlighet med kommunallagen besluta om skattesatsen för 2012 senast den 30 november 2011.

Enligt gällande ägardirektiv för Österlenhem AB samt för Tomelilla Industri AB ska avkastningskravet fastställas årligen vid beslut om budgetramar. Avkastningen fastställs individuellt för varje bolag.

Ramen för 2012 räknades upp till prisnivån för 2012 enligt följande: Löneökningar har kalkylerats till i genomsnitt 3,2 %. Priskompensation för så kallade köpta tjänster, t.ex. entreprenader har lämnats med 3 %. Vad gäller övriga kostnader och intäkter räknas dessa upp med 1,8 %. Eftersom konjunkturläget är ovisst, liksom räntenivåer och inflation innehåller ovanstående uppräkningar en större osäkerhet än vanligt. Uppräkning enligt ovannämnda kalkylerade procentsatser innebär en nettokostnadsökning för hela kommunen på cirka 12 mnkr.

Kommunstyrelsens ledamöter, Österlenhem AB:s styrelsemedlemmar samt vissa tjänstemän har genomgått en heldagsutbildning om nya villkor för allmännyttiga bostadsbolag. En politisk styrgrupp har tillsatts för att se över ägardirektiven, utreda avkastningskraven, se över borgensavgiften samt göra en översyn av bolagsordningen för respektive bolag. I avvaktan på förslag från gruppen föreslås inga avkastningskrav eller utdelning från bolaget.

Låneskuld och finansnetto Låneskulden uppgår till 45 mnkr efter en delamortering på 15 mnkr i början på 2011. Kommunens båda lån hos Kommuninvest löper ut i början på nästa år och en ny upphandling kommer att genomföras. Finansnettot budgeteras till minus 3,6 mnkr nästa år då vi befarar högre ränta. Med tanke på att investeringstakten är ganska hög kan kommunens låneskuld öka redan under 2012. Kommunfullmäktige har i november 2011 beslutat ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Borgensram och borgensavgift Borgensram för Österlenshem AB föreslås att uppgå till 324 mnkr för 2012. Den aktuella skulden 265,5 mnkr och man räknar med nyupplåning som uppgår till 40 mnkr till följd at föreslagen nybyggnation i centrala Tomelilla. Detta innebär att kommunens borgensåtagande per invånare ökar med 3 tkr (från 22 till 25 tkr) Borgensram för Tomelilla Industri AB föreslås att uppgå till 16,9 mnkr, varav den aktuella skulden vid årsskiftet beräknas till 14,9 mnkr. Borgensavgiften för 2012 föreslås att uppgå till 0,25 % av den aktuella låneskulden från respektive bolag.

Investeringar Kommunfullmäktige föreslås besluta om en investeringsram, exklusive vatten/avlopp, på totalt 100 miljoner kronor, som sträcker sig över en treårsperiod (2012-2014), där ej avslutade objekt från den ena året förs över till påföljande år, inklusive investeringsanslagen, vilket medför att ramen för det påföljande året höjs med motsvarande belopp. Fördelning av ramen mellan åren görs löpande efter investeringsbeslut i dialog med politiken. De större investeringsobjekten för 2012 som redovisades vid budgetberedningen var följande: – Simhall – Skola, pedagogisk anpassning, ersättning av   Byavångskolans lokaler – Kastanjeskolans kök – Byavägen, cirka 7 mnkr – Exploatering, cirka 3 mnkr – Tillgänglighet fastigheter, cirka 0,8 mnkr – Tillgänglighet gata/park, cirka 1 mnkr – Längan/Smörblomman/Björkebo/Scout   stugan, cirka 5,5 – 6 mnkr – Belysning/Beläggning m.m. cirka 4 mnkr Beslutet om simhallens om- och nybyggnation fattades av kommunfullmäktige under hösten 2011 liksom beslutet om storkökets flytt från Välagården till Kastanjeskolan. För mer information om investeringar 2012-2014 se sid 13 och 34.

Tomelilla kommun Budget 201211


BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Resultat Förvaltningens underlag resulterar i ett positivt resultat, + 1,8 miljoner kronor. I kostnaderna finns tre miljoner inräknade i form av kommunstyrelsens buffert vilket är en minskning med tre miljoner jämfört med tidigare år och även jämfört med förslaget till ramen från våren. Resultatnivån är mycket låg då förvaltningen gör en bedömning att resultat bör ligga på mellan 2,5 och 3 % av skatteintäkter och statsbidrag, d.v.s. på ca 15 mnkr årligen för att möta kommande behov i form av högre pensionskostnader, högre investeringar och kostnader för verksamheten. Resultatprognosen för 2011 pekar på drygt tjugo mnkr.

Balanskrav Från 2000 gäller ett lagreglerat balanskrav för kommunerna. Detta innebär att budgeten varje år ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om det finns synnerliga skäl.

Driftsramar för verksamheterna 2012 Förutom ovannämnd uppräkning finns en del satsningar i verksamheternas ramar. Nämndernas, utskottens och förvaltningens uppdrag är att noggrant analysera ramarna inklusive uppräkning och särskilda satsningar och beskriva konsekvenserna. Under hösten har två riktade besparingar lagts in i ramunderlaget: dels en minskning av kommunstyrelsens buffert från 6 mnkr till 3 mnkr och en minskning av budgeten för ledning och administration med 2 mnkr. Medlemsavgifter till våra förbund är beslutade av förbundsdirektionen i samband med

Göran Clausson Kommunchef

12

ägersamråd. Dessa är beaktade i förslaget. Det råder stor osäkerhet vad gäller Sydskånska Gymnasieförbundets framtid. Vid en eventuell upplösning av förbundet kan kostnaderna för gymnasieverksamheten öka kraftigt. Eftersom kommunfullmäktige har beslutat om fortsatt samverkan för gymnasieverksamheten, är inga kostnadsökningar beaktade i förslaget till ekonomiska ramar. Framtiden för SÖRF utreds under 2012 och förhandlingar pågår med övriga medlemskommuner.

Volymförändring förskola/skola Förvaltningen har utifrån en framtagen befolkningsprognos analyserat befolkningsförändringar i vissa åldersgrupper. Förskolor och skolor (både kommunala och fristående) får merparten av sina resurser genom ett resursfördelningssystem där varje barn/elev genererar ett visst belopp. Därför är det av stor vikt att verksamheten kompenseras för volymförändringarna. Denna volymförändring kräver – utifrån en schablonberäkning – cirka 3 mnkr i ökade resurser till Barn och Utbildning 2012. Denna utökning är inlagd i underlaget.

Ekonomistyrningsprinciper Parallellt med budgeten föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar förslag till reglemente vad gäller ekonomistyrning där de viktigaste principerna för budget och uppföljning fastlås. Budgetföljsamheten betonas som viktigaste principen för kommunens ekonomiska stabilitet.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att fastställa förslag till budgeten för 2012 med plan för 2013-2014.

Luisa Hansson Ekonomichef

Tomelilla kommun Budget 2012


RÄKENSKAPER

Resultatbudget – kommunen Bokslut 2010

Mnkr Verksamhetens intäkter

Prognos 2011

Budget 2012

Plan 2013

Plan 2014

139,2

130,0

141,8

141,8

141,8

-635,2

-647,8

-681,6

-695,6

-724,6

-24,9

-19,4

-20,0

-21,0

-22,0

-520,9

-537,2

-559,8

-574,8

-604,8

Skatteintäkter

391,1

406,2

413,1

428,8

448,0

Generella statsbidrag och utjämning

153,9

149,6

152,1

155,0

158,1

1,6

5,3

1,0

1,0

1,0

Finansiella kostnader

-3,7

-3,7

-4,6

-5,0

-6,0

Resultat före extraordinära poster

22,0

20,2

1,8

5,0

-3,7

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

20,2

1,8

5,0

-3,7

Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Årets resultat

Investeringsbudget Investeringsram 2012-2014 totalt

Mnkr Kommunledning

1,5

Kultur och fritid

1,5

Samhällsbyggnad inkl. fastighet

91,0

Stöd och lärande

0,3

Barn och utbildning

2,7

Vård och omsorg

3,0

Summa

100,0

VA-enheten

60,0

Summa investeringar totalt

160,0

Verksamhetens nettokostnader i % 2012 Politik Kommunledning 1% Kultur och fritid 7% 4% Räddningstjänsten LSS 2% 7% Miljöverksamheten 0% Gymnasieverksamheten 9% Äldreomsorg 24%

Samhällsbyggnad inkl fastigheter 5% Stöd och lärande 9%

Barn och utbildning 32%

Tomelilla kommun Budget 201213


RÄKENSKAPER

Balansbudget – kommunen Mnkr

Bokslut 2010

Delårsbokslut 2011-08

Budget 2012

294,8

296,6

351,6

385,6

415,6

12,2

11,1

9,1

9,1

9,1

17,5

19,6

19,6

19,6

19,6

324,5

327,2

380,3

414,3

444,3

Plan 2013

Plan 2014

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella Anläggningstillgångar Mark , byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd mm

25,7

7,2

20,0

20,0

20,0

Fordringar

41,8

43,5

43,5

43,5

43,5

Kortfristiga placeringar

27,5

26,4

26,4

26,4

26,4

Kassa och bank

55,7

19,6

-10,0

-39,0

-72,7

Summa omsättningstillgångar

150,7

96,7

79,9

50,9

17,2

SUMMA TILLGÅNGAR

475,2

423,9

460,2

465,2

461,5

268,2

291,9

290,2

295,2

291,5

22,0

23,7

1,8

5,0

-3,7

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Avsatt till pensioner Andra avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avsättningar

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

65,4

46,5

46,5

46,5

46,5

Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

139,2

83,1

121,1

121,1

121,1

Summa skulder

204,6

129,6

167,6

167,6

167,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

475,2

423,9

460,2

465,2

461,5

14

Tomelilla kommun Budget 2012


RÄKENSKAPER

Kassaflödesbudget – kommunen Bokslut 2010

Delårsbokslut 2011-08

Årets/periodens resultat

22,0

23,7

1,8

5,0

-3,7

Justering för av- och nedskrivningar

24,9

12,3

20,0

21,0

22,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

-0,2

1,1

0,0

0,0

0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

46,7

37,1

21,8

26,0

18,3

-15,3

-1,7

0,0

0,0

0,0

1,9

18,5

0,0

0,0

0,0

Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder

-13,2

-56,1

21,2

0,0

0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

20,1

-2,2

43

26,0

18,3

Investering i immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-29,9

-13,0

-53,0

-55,0

-52,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

-2,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-29,4

-15,0

-53,0

-55,0

-52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Amortering av långfristiga skulder

-0,1

-18,9

-15,0

0,0

0,0

Minskning (+) / ökning (-) långfristiga fordringar

-7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-7,4

-18,9

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,7

-36,1

-25,0

-29,0

-33,7

Livida medel vid årets början

72,4

55,7

15,0

-10,0

-39,0

Livida medel vid årets/periodens slut

55,7

19,6

-10,0

-39,0

-72,7

-16,7

-36,1

-25,0

-29,0

-33,7

Mnkr

Budget 2012

Plan 2013

Plan 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Minskning (+) / ökning (-) kortfristiga fordringar Minskning (+) / ökning (-) av förråd och varulager

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån

UTBETALT BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR ÅRETS KASSAFLÖDE

Förändring av likvida medel

Tomelilla kommun Budget 201215


RÄKENSKAPER

Resultatbudget per verksamhet Tkr Förtroendemannaorganisationen Kommunledning och administration

  Revidering: 1 370 infodisk , - 2 000 besparing

Uppräknad budgetram 2012

Särskilda satsningar

Prel budgetram 2012

Reviderad budgetram 2012

Budgetram 2012

5 144

5 144

5 144

37 946

37 946

-630

37 316

24 023

-1 370

22 653

Kultur och fritid

  Revidering: infodisk-1370,   Satsning: 200 Soffta,70 web bibl,100 traktor,100 eko mjölk

23 553

470

Räddningstjänsten

8 340

8 340

8 340

Miljöverksamheten

1 730

1 730

1 730

Gymnasieverksamheten

47 844

47 844

47 844

Samhällsbyggnad exkl. VA   Satsning: 200 drift gata/park, 400 översiktsplan

23 217

23 817

23 817

3 362

3 362 51 679

Fastighetsenheten Stöd och lärande

  Satsning: 2,25 tjänster

Barn och utbildning

  Satsning: 500 fotbollsprofil, 1000 korrigering uppräkning

600

3 362 50 499

1 180

51 679

177 121

500

177 621

1 000

178 621

131 189

2 482

133 671

7 057

140 728

41 604

-7 057

34 547

Äldreomsorg

  Satsning: 2 000 demensvård, 482 anhörigstöd   Revidering: 7 057 förändrad redovisning

LSS   Revidering: -7 057 förändrad redovisning Summa Buffert till Kommunstyrelsens förfogande

41 604 551 549

5 232

556 781

555 781

6 000

6 000

27 000

27 000

Revidering: ny KPA prognos -1000

-12 000

-12 000

Avgår internränta som ingår i verksamhetens budgetramar

-13 000

-12 981

-12 981

Summa verksamhetens nettokostnader

559 549

564 800

559 800

Finansnetto

3 600

3 600

3 600

Resultat

2 300

2 300

1 800

570 700

570 700

  Revidering: -3 000 besparing

Pensionskostnader enligt KPA Avgår beräknad pensionskostnad som ingår i verksamhetens budgetramar

Skatteintäkter och statsbidrag

16

-3 000

3 000 27 000

-1 000

-5 000

-13 000

565 200

Tomelilla kommun Budget 2012


RÄKENSKAPER

Driftsbudget Bokslut 2010

Prognos 2011

0,2

0,0

-

0,0

Driftskostnader

-4,6

-5,7

-

-5,1

Nettokostnader

-4,4

-5,7

-

-5,1

2,3

1,5

1,5

1,5

Mnkr Förtroendemannaorg

Kommunledningen

Kultur och fritid

Räddningstjänsten

Gymnasieverksamheten

Miljöverksamheten

Samhällsbyggnad exkl VA

VA

Driftsintäkter

Driftsintäkter Driftskostnader

-34,2

-37,8

0,5

-38,8

-31,9

-36,3

2,0

-37,3

19,1

17,9

-

17,0

Driftskostnader

-40,7

-39,8

-

-39,7

Nettokostnader

-21,6

-21,9

-

-22,7

0,0

0,0

-

0,0

Driftskostnader

-7,8

-8,1

-

-8,3

Nettokostnader

-7,8

-8,1

-

-8,3

Driftsintäkter

Driftsintäkter

3,7

0,0

-

0,0

Driftskostnader

Driftsintäkter

-50,0

-49,5

2,0

-47,8

Nettokostnader

-46,3

-49,5

2,0

-47,8

0,0

0,0

-

0,0

Driftskostnader

-2,3

-1,8

-

-1,7

Nettokostnader

-2,3

-1,8

-

-1,7

9,1

10,2

-0,3

10,7

Driftskostnader

-32,9

-32,4

-

-34,5

Nettokostnader

-23,8

-22,2

-0,3

-23,8

Driftsintäkter

Driftsintäkter

Driftsintäkter

Nettokostnader Driftsintäkter Driftskostnader

Stöd och lärande

Barn och utbildning

Äldreomsorg

LSS

Totalt

Budget 2012

Nettokostnader

Driftskostnader

Fastighetsenheten

Avvik Prognos/ Budget 2011

21,2

22,5

-

23,2

-20,5

-22,7

-0,2

-23,2

0,7

-0,2

-0,2

0,0

19,6

19,3

0,3

20,0

-21,4

-22,1

-0,6

-23,4

Nettokostnader

-1,8

-2,8

-0,3

-3,4

Driftsintäkter

11,0

12,5

-

12,7

Driftskostnader

-58,8

-61,8

-

-64,4

Nettokostnader

-47,8

-49,3

-

-51,7

106,6

117,2

-

-

Driftskostnader

Driftsintäkter

-273,9

-289,8

-1,1

-178,6

Nettokostnader

-167,3

-172,6

-1,1

-178,6

25,7

25,8

-0,4

27,7

Driftskostnader

-151,5

-156,0

1,1

-168,4

Nettokostnader

-125,8

-130,2

0,7

-140,7

34,7

66,8

1,3

66,9

Driftskostnader

-74,2

-106,9

-3,9

-101,5

Nettokostnader

-39,5

-40,1

-2,6

-34,5

Driftsintäkter

253,2

293,7

2,4

179,6

Driftskostnader

-772,8

-834,3

-2,2

-735,4

Nettokostnader

-519,6

-540,6

0,2

-555,8

Driftsintäkter

Driftsintäkter

Tomelilla kommun Budget 201217


KOMMUNLEDNING

Kommunledning Kommunchef Göran Clausson

Verksamhetsområde • Utveckling och ledning: Kommunövergripande ledning och styrning. Personalstrategi, förhandling, organisation och utveckling. Infrastruktursfrågor samt marknadsföring av kommunen. Näringslivsfrågor Juridik Säkerhetssamordning • Gemensam administration: Ekonomi, finansförvaltning Nämndsorganisation och kanslifunktioner Upphandlingsfrågor IT-verksamhet

Framtid Översiktsplanen ett viktigt verktyg Under slutet av 2011 påbörjas ett omfattande arbetet med kommunens nya översiktsplan, som ska bli ett viktigt verktyg för kommunens fortsatta utveckling i att vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och arbeta i. Översiktsplanen, som alla verksamheter är involverade i, kommer bland annat att lyfta fram kommunens vackra natur och rika naturupplevelser för såväl våra medborgare och besökare. Positiva konsekvenser för Tomelilla kommun vid byggandet av ESS – forskningscentrum och MAX IV – ljuslaboratorium i Lunds kommun måste också uppmärksammas och tas hänsyn till. Marknadsföringskampanjen ”Flytta till Österlen” kommer under 2012 att ta fokus på marknadsföring med hjälp av nya medier och kommunikationskanaler. 18

Mötet, bemötandet och dialogen Genom kommunens nya värdegrund och målområden sätts fokus på livskvalitet, demokrati, medborgaren och dialog. Ett fortsatt arbete med att öka öppenheten mot medborgare, näringsidkare, byalag, med flera fortsätter och utvecklas, vilket kan ske genom att kommunen för en aktivare och mer planerad medborgardialog i kommunens olika utvecklingsfrågor. Ett nytt näringslivsråd har under 2011 bildats tillsammans med näringslivets organisationer med målet att öka samverkan och dialogen ytterligare. Arbete pågår med att utveckla mötet och bemötandet i de första kontakterna med kommunförvaltningen såväl digitalt som personligt. Bland annat kommer växeln att åter ha sin fysiska placering i Tomelilla kommunhus. Arbetet fortsätter för att skapa bättre förutsättningar för medborgarna att följa sina ärenden med kommunen, vilket kommer att göras genom en utveckling av ”Mina sidor” på Tomelilla.se kopplat till kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem. Under året följer kommunförvaltningen upp medborgarundersökningen som gjordes 2010 genom att utvärdera de redan framtagna handlingsplanerna. Dessutom genomförs en ny undersökning hösten 2012, vilket kommer att resultera i nya konkreta åtgärder för att göra ytterligare förbättringar. Tomelilla kommun Budget 2012


KOMMUNLEDNING

Fortsatt arbete med att utveckla Tomelilla kommun i rollen som en attraktiv arbetsgivare görs genom satsningar på gemensam ledarskapsutveckling för alla ledare och chefer. Uppföljning och utvärdering av arbets­givarrollen görs genom den årliga medarbetar­enkäten. Vid behov vidtas förbättringsåtgärder. Utbildningar planeras för alla kommunförvaltningens anställda utifrån jämlikhetsplanen med fokus på diskrimineringslagstiftningens ­grunder. Samarbete över gränserna Kommunen fortsätter arbeta för satsningar på infrastruktur som t.ex. Simrishamnsbanan. Efter förstudien, som blev klar 2011, kommer järnvägsutredningen att starta under 2012 i samverkan med bland annat berörda kommuner, Trafikverket och Region Skåne. Samverkan med andra kommuner i infrastrukturfrågor fortsätter för att säkerställa befintliga kommunikationer – även under vinterhalvåret – och att utveckla och förbättra kommunikationsmöjligheterna inom vår del av sydöstra Skåne. Arbetet omfattar allt från tåg, buss till cykel-, gång- och ridleder.

I slutet på 2011 tas beslut om ett gemensamt destinationsbolag tillsammans med näringslivet och Ystads och Simrishamns kommuner. Planering och genomförande av upphandling av turismverksamheten görs i början på året vid ett beslut om deltagande i destinationsbolaget. Utredning för Sydskånska Gymnasieförbundets framtid fortsätter. Bredbansprojektet är ett samarbetsprojekt som bygderådet driver och Tomelilla kommun är en part. Projektet ska bland annat arbeta med dialog för att fånga intresse för fiberoptiskt bredband på landsbygden och ta fram en strategisk plan för detsamma. Genom lagändringar och behov av åtgärder i fastigheterna har ägarfrågor mot våra kommunala bolag hamnat i fokus. En politisk styrgrupp samt en tjänstemannagrupp arbetar med att ta fram nya styrdokument. Syftet med dessa är skapa större koncernnytta och uppnå en affärsmässighet i våra relationer. Tack vare införande av beslutsstödsystemet finns nu möjligheter till bättre och effektivare uppföljning av både verksamhet och ekonomi. Vi gör även kontinuerliga utbildningssatsningar både vad gäller ekonomi och kvalité.

Driftsbudget

Ledning och administration Tkr Intäkter

Utfall 2010 2 279

Prognos 2011

Budget 2012

1 500

1 500 -38 816

Kostnader

-34 172

-37 775

Nettokostnad

-31 893

-36 275

36 812

38 275

4 919

2 000

Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

37 316

Budgetkonsekvenser Nästa års budgetram är 2 mnkr lägre än tidigare år. Med hänvisning till tidigare års positiva utfall föreslår förtroendevalda att minska det ekonomiska utrymmet. Förvaltningen kommer utan att behöva göra större neddragningar i verksamheten kunna lägga fram en balanserad internbudget även framöver. Icke desto mindre blir utrymme för konsultinsatser, kompetensutveckling och annat mera begränsat framöver.

Driftsbudget

Förtroendemannaorganisation Tkr Intäkter

Utfall 2010 175

Prognos 2011

Budget 2012

-

-5 144

Kostnader

-4 538

-5 685

Nettokostnad

-4 363

-5 685

4 950

5 685

587

0

Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

5 144

Av Förtroendemannaorganisationens budgetram på 5,1 mnkr har kommunfullmäktige i november 2011 fastställt budgeten för Revisionen till 925 000 kr för 2012.

Tomelilla kommun Budget 201219


KOMMUNLEDNING

Mål kommunledning och administration Målområde Demokrati

Mål Andelen medborgare som upplever ett ökat inflytande på kommunala beslut och verk­ samheter ska öka.

Andelen företagsbesök med politiker/tjäns­ temän ska öka

Andelen medborgare som har tillgång till tydlig information med fokus på kommunens ekonomi ska öka

Medborgare och dialog

Medarbetares förhållningssätt och attityder om diskrimineringslagstiftningens grunder ska förändras på ett positivt sätt.

Andelen medborgare som upplever bra service ska öka

Ökad lättillgänglig information till medbor­ gare om hur man kan följa sitt ärende

20

Hur

Kommentar

Två pilotprojekt genomförda utifrån SKL:s metod för strategisk medbor­ gardialog

Mätmetod: Medborgarundersöknings index för inflytande på kommunala beslut och verksamhe­ ter 2012 i jämförelse med 2010 ska ha ökat med fem indexenheter. Ansvar: Kommunikationsan­ svarig Exempel på samverkansparter: Byalag, föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter Målgrupp: Medborgarna i Tomelilla kommun

Företagsbesök

Mätmetod: Antal genomförda företagsbesök ska öka med 50 procent 2012 jämfört med 2011 Ansvar: Turism- och näringslivsutvecklare Exempel på samverkansparter: Byalag, föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter Målgrupp: Näringslivet i Tomelilla kommun

Presentation över kommunens eko­ nomi som är lätt att ta till sig och förstå

Mätmetod: Statistik över publiceringstillfälle i olika medier 2012 i jämförelse med 2010. Ansvar: Ekonomichef Målgrupp: Medborgare

Utbildningsinsats för alla rekryterande chefer kring diskrimineringsneutral rekrytering.

Mätmetod: Uppföljning av utbildningsinsats samt uppföljning av målen i jämlikhetsplan och tillgänglighetsplan. 25 procent av alla anställda ska ha spelat LIKA- spelet, ett sällskapsspel för kompetensutveckling och attitydförändring kring diskriminering. Ansvar: Personalchef Exempel på samarbetspartner: Extern utbildare i rekrytering samt Malmö Stad Målgrupp: Anställda i kommunförvaltningen

Ökat fokus på bemötande frågor genom utbildningsinsatser till kommun­enförvaltningens personal Lättare att få svar på frågor i ­reception/växel Kanalstrategi ska arbetas fram och e-tjänster utvecklas på webben.

Mätmetod: Medborgarundersökningens index för bemötande och tillgänglighet 2010 i jämfö­ relse med 2012 ska öka med fem indexenheter. Ansvar: Kommunikationsansvarig Exempel på samverkansparter: Kommunens verksamheter, kommunens bolag Målgrupp: Medborgare i Tomelilla kommun

Nya rutiner införs

Mätmetod: Antal medborgare som under 2012 följer sina respektive ärende ska uppgå till 100 Ansvar: Ekonomichef Exempel på samverkansparter: Kommunala verksamheter, Projekt för nya informationsrelate­ rade tjänster i Skåneregionen (Prios) Målgrupp: Medborgare

Tomelilla kommun Budget 2012


KOMMUNLEDNING

Målområde Tillväxt

Mål Medborgarna ska uppleva kommunen som en bättre plats att bo och leva på.

Öka antalet nyföretagare

Samverkan med andra verksamheter och andra kommuner ska öka

Kreativitet och glädje

Antalet nya upplevelser och samlade aktivi­ teter inom ramen för naturprofilen ska öka

Antalet besökare ska öka under perioden oktober-mars

Hur

Kommentar

Aktiviteter för att upptäcka natur- och kulturuppleveser ska anordnas till nyinflyttade, anställda och boende i kommunen ska utvecklas. I kombi­ nation med dialog/information med kommunens tjänstemän/politiker Arbeta tillsammans med arrangörer av hemvändarträffar

Mätmetod: Medborgarundersökningens index för hur man uppfattar Bo och leva i Tomelilla kommun ska öka med fem indexenheter. Ansvar: Kommunikationsansvarig Exempel på samverkansparter: Föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter Målgrupp: Medborgare

Näringslivsråd Bredbandsutbyggnad Företagarlots Mentorskapsprogram för unga

Mätmetod: SCB? Ansvar: Närings- och turismutvecklare Exempel på samverkansparter: Näringsliv, elever, kommunala verksamheter Målgrupp: Nya och blivande företagare

Nya samverkansprojekt startas, exem­ pelvis inom digital kommunikation Lättillgänglig information gällande upphandlingsförfarande till näringslivet

Mätmetod: Statistik, minst tre nya projekt startas under 2012 Ansvar: Ekonomichef Exempel på samverkansparter: Målgrupp: Nuvarande och blivande medborgare och företag

Nya upplevelser och samlade event, till exempel utveckling av Gilla jorden och Österlen lyser

Mätmetod: Årsvis redovisning av genomförda aktiviteter. Ansvar: Kommunikationsansvarig, näringsliv- och turismutvecklare Exempel på samverkansparter: Föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter, byalag Målgrupp: Turister, anställda och medborgare i Tomelilla kommun

Stimulera näringslivet i produktut­ veckling genom bland annat Naturens bästa och Natur- och kulturbussens affärsutvecklingsprojekt

Mätmetod: Gästnattsstatistik – gästnätterna ska öka i jämförelse från 2011 Ansvar: Närings- och turismutvecklare Exempel på samverkansparter: Föreningsliv, näringsliv, kommunala verksamheter Målgrupp: Besökare, medborgare

Tomelilla kommun Budget 201221


KULTUR OCH FRITID

Kultur och fritid Verksamhetschef Marina Hansson

Verksamhetsområde • Kultur som består av konsthall, barnkultur, Jazzarkiv och Bildkonstskola. Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp. • Fritid och turism består av en simhall, tre friluftsbad, idrottsanläggningar, motionsspår, vandringsleder och turistbyråer. Enheten ansvarar för handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen och yttrande om tillstånd för ­automatspel. Föreningsbidrag och stöd till kultur, fritid-, pensionärsoch handikappföreningar. • Kostenheten består av tolv kök som lagar mat till kommunens verksamheter. • Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från ­mellanstadiet till och med det år de fyller 20. • Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.

Framtid och utveckling Dialog och samarbete Genom en fortsatt dialog och samarbete med kommunens föreningar ska vi vidareutveckla kultur- och fritidsutbudet. Vi kommer att ingå i berednings-och arbetsgrupper som arbetar med kommunövergripande frågor såsom planeringsarbete för simhallen och kökslokaler. Våra medarbetare representerar kommunen i olika samverkansprojekt.

22

Minskad miljöpåverkan Kultur och fritid samt Samhällsbyggnad medverkar tillsammans med Ystad och Simrishamns kommuner i ett projekt som har arbetsnamnet samordnad varudistribution. Detta projekt hoppas vi kan bidra till bättre logistik och mindre miljöpåverkan av våra transporter inom kommunen. Ökad delaktighet I det ungdomsattraktiva Tomelilla ska vi arbeta för att öka samarbete och engagemang för att skapa goda möjligheter till ett ungdomsattraktivt Tomelilla. Genom samverkan mellan olika aktörer vill projektet bidra till ett stort antal olika aktiviteter och uppmuntra fler personer att bli delaktiga i vårt lokala närsamhälle. Tomelilla ska vara en plats där unga och unga vuxna trivs att bo men också en plats att vara stolt över och där man kan se sin framtid. Projektet ska fungera gränsöverskridande och integrationsfrämjande. Kulturhistorien är ett projekt där vår medverkan bidrar till att de ideella krafter som finns i Tomelilla kommun samverkar.

Tomelilla kommun Budget 2012


KULTUR OCH FRITID

Mål Kultur och fritid kommer att arbeta med att bryta ner våra verksamhetsmål tillsammans med vår ­personal så vi kan föra aktiva dialoger kring detta arbete. Målområde

Mål

Hur

Kommentar

Demokrati

Kultur och fritids utåtriktade verksamheter är tillgängliga för alla och är öppna för en aktiv dialog med medborgaren.

Öka eller minst bibehålla nuvarande tillgänglighet till våra utåtriktade verksamheter.

Mätmetod: Besöksstatistik och öppethållande Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information samt utbildning i självstudier.

Öka eller minst bibehålla nuvarande tillgänglighet till våra utåtriktade verksamheter.

Mätmetod: Besöksstatistik och öppethållande Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

Våra registrerade föreningar är öppna för alla och uppbyggda enligt demokratiska principer.

Se över och göra vissa justeringar i våra bidragsregler.

Mätmetod: Status på våra bidragsregler Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

Kultur och fritid har en öppen dialog och samverkan med såväl interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som möjligt.

Öka eller minst bibehålla nuvarande tillgänglighet till våra utåtriktade verksamheter.

Mätmetod: Besöksstatistik och öppethållande Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

Minst 85% av barn, skolelever och äldre med matabonnemang ska uppleva att maten smakar bra.

En aktiv dialog med matgästerna.

Mätmetod: Kostenhetens brukarenkät Ansvar: Kostchefen

Kultur- och fritid arbetar kontinuerligt för att kultur- och fritidsutbudet ska vara attraktivt och utvecklande för medborgarna med särskilt fokus på barn, unga och funktions­ hindrade.

Öka eller minst bibehålla nuvarande tillgänglighet till våra utåtriktade verksamheter.

Mätmetod: Besöksstatistik och öppethållande Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

Kostråd som har dialog med alla de verk­ samheter som köper tjänster av kostenheten.

Minst två kostråd per år.

Mätmetod: Kontrollera antalet Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

Öka andelen procent av ekologiska livs­ medel.

All mjölk som serveras ska vara ekolo­ gisk. I mån av resurser välja ekologiska livsmedel.

Mätmetod: Mäta procent ekologiska livsmedel Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

I Kultur och fritids verksamheter ska det finnas utrymme för medborgaren att ta del av hälsofrämjande kreativa och glädjefyllda aktiviteter.

Öka eller minst bibehålla nuvarande tillgänglighet till våra utåtriktade verksamheter.

Mätmetod: Besöksstatistik och öppethållande Ansvar: Kultur- och fritidschefen Målgrupp: Barn och unga

Medborgare och dialog

Tillväxt

Kreativitet och glädje

Driftsbudget Tkr Intäkter

Utfall 2010 19 101

Prognos 2011

Budget 2012

17 905

16 975

Kostnader

-40 769

-39 799 -39 628

Nettokostnad

-21 668

-21 894

Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

22 042 374

21 894 -22 653 0

Bild från sommarens Ulf Trotzig-utsällning

Tomelilla kommun Budget 201223


BARN OCH UTBILDNING

Barn och utbildning Barn- och utbildningschef Simon Blixt

Verksamhetsområde • I Tomelilla kommun finns det sex förskolor och sex grundskolor samt en musikskola i kommunal drift. • Pedagogisk omsorg finns i Tomelilla tätort, i Lunnarp och i Smedstorp. Därutöver finns det fem fristående förskolor och en fristående grundskola i kommunen. • Totalt har kommunen 864 barn i åldern 1-6 och 1 312 barn i åldern 7-16. • Varje skola leds av en rektor och varje förskola av en förskolechef. Barn- och utbildningschefen har en central administrations- och utvecklingsenhet.

Framtid och utveckling Skolutveckling Förskolorna, fritidshemmen och skolorna fortsätter sitt arbete med införandet av de nya styrdokumenten. Frågor kring behörighet och lärarlegitimation kommer också att vara aktuella. En inventering sker i kommunen av lärarpersonal, för att säkerställa att alla verksamheter har legitimerad och behörig personal. Inom förskolorna fortsätter arbetet med att tydliggöra yrkesrollerna. Under våren fortgår projektet ”Tidiga Insatser”. Det är en satsning på att utbilda förskolans personal för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd. ”Tidiga Insatser” är ett samarbetsprojekt med Region Skåne och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Grundskolan inriktar sitt arbete på de nya kursplanerna och det nya betygssystemet.

24

Arbetet med formativ bedömning (kontinuerlig bedömningsprocess) är ett av många områden som kommer att belysas. Erfarenheter från seniorlärarnas arbete ska tillvaratas för att stärka de yngre elevernas läs-och skrivinlärning. Närvaro Närvaron i skolan för elever är ett starkt prioriterat område för att nå högre kunskapsmål. Verksamheterna samarbetar med Stöd och lärande i framtagande och införande av en handlingsplan för att främja närvaro. Aktiviteter som bryter elevernas garanterade undervisningstid utvärderas och stryks om de inte kan motiveras. Rektorerna kommer att enas kring en gemensam hållning när det gäller att bevilja ledighet för semesterresor. Kommunala musikskolans verksamhet läggs utanför elevernas ordinarie undervisningstid. Teknik och undervisningsmaterial Rektorerna och skolornas personal prioriterar tekniskt undervisningsmaterial och kommer i ett första skede att förse lärarpersonalen med tillgång till dator för planering av undervisningen. Vidare kommer man att försöka tillföra verksamheten fler datorer för elevarbete. Undervisningsmaterial i övrigt ses över kontinuerligt och lokalt på varje skola/förskola.

Tomelilla kommun Budget 2012


BARN OCH UTBILDNING

Lokaler Förskolan i Smedstorp kommer antingen att renoveras eller byggas om dessutom är en tillbyggnad är planerad. Verksamheten kommer att arbeta för att den byggnad i Ängens förskola som har ett tillfälligt bygglov genom en planändring ska stå kvar. Lärkans förskola ska renoveras både utvändigt och invändigt och skolornas utemiljöer ska ses över. Arbetet för att planera en framtida ersättning av Byavångsskolans lokaler fortsätter utifrån Kommunfullmäktiges direktiv. Brandskyddet kommer att moderniseras för att möta de myndighetskrav som ställs på verksamheten.

Verksamhetsstatistik Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Antal barn i åldern 1-5 år

717

741

758

Antal barn i förskoleverksamhet

645

657

653

varav i förskoleverksamhet

585

603

593

60

54

60

Andel barn som efterfrågar plats

89%

88%

86%

Antal barn i åldern 6-12 år

908

932

939

varav i familjedaghem

Antal barn i skolbarnsomsorg Andel barn som efterfrågar plats Antal barn i åldern 6-15 år Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal barn i tränings- och grundsär­ skola

440

437

421

48%

46%

44%

1 307

1 328

1 348

1 247

1 309

1 312

26

19

16

Driftsbudget Tkr

Utfall 2010

Rektorsområden

-31 138

Prognos 2011

Budget 2012

-28 341

-31 642

Barn och utbildning centralt Resursfördelning Anslagsfinansiering Barn och utbildning totalt Budgeterad nettokostnad Budgetavvikelse

-128 889 -139 885 -143 537 -7 292

-4 380

-3 442

-167 318 -172 606 166 054

171 506

-1 264

-1 100

178 621

Budgetkonsekvenser Föreslagen utökning av ram för Barn och utbildning är en uppräkning som tar hänsyn till kostnadsökningar för löner, hyror och köpta tjänster. I ramen finns en utökning för finansiering av fotbollsinstruktör till fotbollsprofilen. Vidare finns en utökning utifrån ett ökat antal barn/elever i produktionen. Föreslagen ram tar inte hänsyn till minskade intäkter i form av färre elever från annan kommun, ramen ger ej heller utrymme för satsningar som gjorts 2011, till exempel utökade öppettider på en förskola (kostnad 200 tkr per helår). I uppräkningen som baseras på kostnaderna för 2011 finns finansiering för den generella höjningen av förskollärarnas löner, men bara för sex månader, vilket innebär att verksamheten blir underfinansierad centralt 2012 med 708 tkr.

Tomelilla kommun Budget 201225


BARN OCH UTBILDNING

Mål Barn och utbildning Målområde

Mål

Hur

Kommentar

Demokrati

Eleverna/Vårdnadshavarna ska kunna ta del av elevens kunskapsutveckling över tid

Öka tillgängligheten på information till elever och vårdnadshavare Eleverna ska göras delaktiga i sin lärprocess. InfomentorPODB ska användas av alla som är verksamma inom skolan.

Mätmetod: Rektor följer upp skriftliga omdö­ men, åtgärdsprogram, IUP, LPP Ansvar: Undervisande lärare Målgrupp: Alla elever och deras vårdnadshavare

Medborgare och dialog

Öka möjligheterna för barn, elever och vård­ nadshavare i Tomelilla kommun att påverka verksamheterna

Klagomålsrutiner ska finnas i samtliga verksamheter inom Barn och utbild­ ning och vara kända för barn, elever och föräldrar. Barn och utbildnings ledningsgrupp enas om på vilket sätt man önskar ta emot klagomålen. T.ex. speciell mail klagomal.smedstorpsskola@tomelilla. se som finns på hemsidan. IT-avdel­ ningen tar hand det tekniska.

Mätmetod: I augusti 2012 kontrollerar vi att liknande klagomålsrutiner finns i alla verksam­ heter inom Barn och utbildning. Alla inkomna klagomål ska få en kvittens. Ansvarig: Ledningsgruppen för Barn och utbildning Målgrupp: Barn, elever och vårdnadshavare i Barn och utbildnings verksamheter.

Tillväxt

En handlingsplan ska finnas för att stimulera till hög närvaro för att uppnå goda studiere­ sultat och arbetsvanor.

Olika typer av frånvaro ska identifieras och förses med lämpliga åtgärder med syfte att stärka individernas upplevelse av arbete som meningsfullt. En granskning av frånvaron genomförs på samtliga enheter minst en gång per termin. Kompetensutveckling, samver­ kan med Socialtjänst och andra aktö­ rer. Framtagande av handlingsplan.

Mätmetod: Skola 24 och PODB. Handlingsplan framtagen och beslutad. Ansvarig: Rektor och personal i samarbete med verksamhetssamordnare. Målgrupp: Barn/ elever och vårdnadshavare vid samtliga enheter.

Skolan ska inspirera till samarbete med hemmet.

Föräldramöte, elevvårdskonferenser, utvecklingssamtal och besöksdagar. Alla barn/elever och vårdnadshavare får möjligheter att träffa skolans för­ skolechef eller rektor på föräldramöten och/eller på andra sammankomster.

Mätmetod: Respektive chef dokumenterar möten. Ansvarig: Förskolechef eller rektor. Målgrupp: Alla barn/elever och föräldrar

De föreslagna målen och aktiviteterna ska brytas ner till lokala aktiviteter vid respektive enhet. ­Respektive skola och förskola tar fram mätmetoder för att kunna ange ett nuläge och därefter under året kunna mäta en förändring.

26

Tomelilla kommun Budget 2012


VÅRD OCH OMSORG

Vård och omsorg Vård och omsorgschef Britt-Louise Lind

Verksamhetsområde • Verksamheter för äldre och funktionshindrade Hemsjukvård Utredning och beslut om insatser och avgifter enligt ­Socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Förebyggande och uppsökande verksamhet • Äldreomsorg Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Rehabilitering Bostadsanpassning Korttidsvård Närståendestöd Dagvård • LSS Gruppboende Daglig verksamhet Korttidsvård Personliga assistenter

Framtid och utveckling Äldreomsorgen Särskilt boende Under senare år har vi sett en tydlig tendens till ett ökat behov av särskilt boende för personer med demenssjukdomar i förhållande till vårdtagare med olika kroppsliga åkommor. För att möta behovet ställs krav på flexibilitet i planeringen av boendeformer. Socialstyrelsens förtydligande av tvångsåtgärder innebär att inom den kommunala hälso- och sjukvården får ingen tvångsvård användas vilket bland annat innebär att inlåsning inte är til�låtet. Detta ställer högre krav på tillsyn i all-

mänhet och nattetid i synnerhet. Personer med demenssjukdom får inte lämnas ensamma på en avdelning, och flera i media uppmärksammade fall har visat på förödande konsekvenser där så skett. På Brinkehem och Norrevång planeras nu att successivt omvandla serviceenheter till boende för personer med demenssjukdom. Detta ställer dock krav på högre bemanning och en säkrare miljö. Utökning av en personal på dagen samt ytterligare en på natten innebär totalt för båda boendena en utökning med 3,90 tjänster nattetid och 6,0 tjänster dagtid. Motsvarande en kostnadsökning med 3,3 mnkr, 2 mnkr har bifallits till budget 2012 vilket kommer att innebära en prioritering till en utökning av natt­personal. Hemtjänst Allt fler äldre väljer att bo kvar i det egna hemmet allt längre. Under 2011 har en markant ökning av antalet hemtjänsttimmar skett. Det blir inte nämnvärt fler vårdtagare men de som är i behov av hjälp behöver allt mer hjälp. Framtiden kommer att ställa krav på mer insatser i det egna hemmet men också möjligheter till anpassat boende i form av ”trygghetsboende” och ”seniorboende”. Med fler valmöjligheter kommer behovet av särskilt boende troligen att minska för gruppen med enbart fysiska sjukdomar, där vårdbehovet kan tillgodoses i en bra hemmiljö.

Tomelilla kommun Budget 201227


VÅRD OCH OMSORG

Förebyggande insatser Sedan 2008 har kommunförvaltningen bedrivit ett projekt med förebyggande hembesök till personer 75-80 år. Projektet har bekostats av statliga stimulansmedel och fått ett mycket positivt gensvar bland kommunens äldre. Den information som lämnats i form av bland annat fullvärdig kost, fallförebyggande och säkerhet har i många fall lett till förändrade levnadsvanor hos de äldre. Därutöver har förvaltningen fått mycket värdefull statistik över äldres boende, sociala situation och hjälpbehov.

Skogsdungen Skogsdungen är ett servicehus med blandade hyresgäster (LSS, äldreomsorg). I kontraktet som löper fram till 2014 finns inskrivet att kommunen svarar för inre underhåll. LSS Hus AB har nu förvärvat både Skogsdungen och Solgläntan (service­boende LSS), och har beräknat eftersatt underhåll till cirka 225 tkr. De erbjuder sig att svara för renoveringen och sprida ut kostnaden på ett tioårigt hyreskontrakt, vilket innebär en hyreshöjning om cirka 30 tkr per år.

Det finns nu ingen möjlighet till ytterligare statliga medel för denna typ av verksamhet och projektet med förebyggande hembesök kommer därmed att avslutas om inte möjlighet finns att finansiera detta inom ram.

Verksamhetsstatistik

Anhörigstöd Genom en ändring i Socialtjänstlagen är anhörigstöd en laglig rättighet som kommunen måste tillhandahålla. Närstödsverksamheten har byggts upp genom statliga stimulansmedel. Från och med 2011 finns inte längre riktade statliga medel till verksamheten dock ingår de i det kommunala generella statsbidraget. 482 tkr har tilldelats Vård och omsorg i budget 2012.

Äldreomsorg

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Antal invånare

12 914

12 968

12 970

65-79 år

2 084

2 152

2 160

80-89 år

712

744

750

90 år och äldre

118

136

140

Antal personer med insats i ordinärt boende

404

470

470

  varav med hemtjänst

244

260

260

  varav med trygghetslarm

323

343

350

  varav med matdistribution

128

150

150

13,9 %

15,5 %

15,4 %

146

146

146

Antal personer i tryggt boende

8

8

8

Antal pers. med ­boendestöd enl. SoL

2

2

2

Andel av befolkning över 65 år med insats Antal personer i särskilt boende

Mål Vård och omsorg Målområde

Mål

Hur

Kommentar

Medborgare och dialog

Brukarråd för delaktighet är inrättat inom äldreomsorgen och inom LSS

För att öka medinflytande och delaktighet ska brukare inbjudas minst två gånger per termin till diskussioner om vård och omsorg.

Mätmetod: Inrättat Ansvar: Vård- och omsorgschefen Målgrupp: Brukare

Minst 70 procent av den totala arbetstiden i hemtjänsten är direkt brukartid

Ett digitalt planeringssystem ska möjliggöra en effektivare planering i hemtjänsten. Hembesöks­ tiden mäts med registrering i digitala lås som ska installeras hos brukare i ordinärt boende.

Mätmetod: Statistik Ansvar: Vård- och omsorgschefen Målgrupp: Brukare

Minst 60 procent av den totala arbetstiden för hälso- och sjukvårdspersonal är direkt brukartid

En mätning av brukartiden ska genomföras som bas för förbättringar. Nya sätt att planera verk­ samheten ska implementeras genom ett digitalt planeringssystem.

Mätmetod: Statistik Ansvar: Vård- och omsorgschefen Målgrupp: Brukare

Tillväxt

Ett antal kvalitetshandledare är utbildade i syfte att driva kvalitetsförbättringar och vara bärare av värdegrunden

All personal ska omfattas av kommunens värde­ grund. Minst två personal per enhet ska utbildas för att vara bärare av värdegrunden i det dagliga arbetet. Vidare ska dessa tillsammans med respek­ tive enhetschef utgöra ett kvalitetsråd på enheten för att i samverkan med all personal driva enhe­ tens utveckling och kvalitetsarbete.

Mätmetod: Antal utbildade Ansvar: Vård- och omsorgschefen Målgrupp: Brukare

Kreativitet och glädje

Minst två kurser med balansträning för äldre är genomförd av sjukgymnast/arbetstera­ peut

Många äldre har balanssvårigheter och där med stor fallrisk. Detta kan motverkas genom aktiv träning och kunskap.

Mätmetod: Antal utbildade Ansvar: Vård- och omsorgschefen Målgrupp: Brukare

28

Tomelilla kommun Budget 2012


VÅRD OCH OMSORG

LSS Daglig verksamhet Brukare inom LSS har rätt till daglig verksamhet. Under senare år har antalet brukare varit relativt konstant, men de blir äldre och får ett ökat behov av stöd och omsorg och därmed krävs fler personalresurser och utrymme för hjälpmedel. Många brukare har också uppnått den ålder då andra mer generella åldersförändringar uppträder vilket innebär att de inte alltid har ork att gå till den dagliga verksamheten. Detta innebär att de blir kvar hemma i boendet som då måste bemannas för den dagliga omsorgen. Korttidsverksamheten Verksamheten har de senaste två åren fördubblats, varken lokalerna, personaltätheten eller kompetensen är anpassad efter antalet ungdomar och deras behov av fritidssysselsättning. Ungdomarnas ålder varierar från tolv år upp till 21 år och de har många olika diagnoser, vilket medför svårigheter att tillgodose varje enskild individs behov. Behov av boende De flesta ungdomar inom målgruppen LSS som idag växer upp kommer inte att vara i behov av ett LSS-boende. De vill och kan, leva ett mycket mer självständigt liv. Under de närmaste åren finns ett behov av lägenheter för

dessa ungdomar. Boende som kan tillgodose målgruppens behov ska vara funktionella, integrerade och centralt belägna. Närheten till allmänna kommunikationer är en fördel, för att kunna delta i en integrerad arbetsplats eller kunna arbeta på den allmänna arbetsmarknaden. I dagsläget finns inga lediga platser på LSS boenden eller lämpliga lägenheter för denna målgrupp. Behovet av boendestöd ökar successivt och verksamheten behöver anpassas för att klara uppställda krav.

Verksamhetsstatistik LSS

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Antal personer med ­personlig assist

30

31

31

-LASS

28

29

29

varav i kommunal regi

17

17

17

2

2

2

- med ledsagarservice

34

31

31

- kontaktperson

16

16

16

- korttidsvistelse

16

16

16

-LSS Antal personer

- korttidstillsyn

24

21

24

- i daglig verksamhet

43

47

48

0

0

0

Antal boende i särskilt boende enligt LSS - unga - vuxna särskild service

17

17

17

- vuxna annan anpassad bostad

1

1

1

Antal personer med i­nsats enl. LSS

92

83

83

Driftsbudget Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

27 099

25 834

27 730

Äldreomsorg Intäkter Kostnader

-158 144 -156 000 -168 458

Nettokostnad

-131 045 -130 166

Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

128 729

130 928

-2 316

762

33 316

66 800

140 728

LSS Intäkter

66 904

Kostnader

-67 591 -106 900 -101 451

Nettokostnad

-34 275

-40 100

33 346

37 483

-929

-2 617

Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

34 547

Vård och omsorg totalt Nettokostnad Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

-165 320 -170 266 162 076

168 412

-3 245

-1 854

175 275

Budgetkonsekvenser Ett prognostiserat underskott för Vård och Omsorg 2011 talar inte för att den totala budgeten skulle vara tillräcklig 2012. Dock kommer Vård och omsorg att aktivt arbeta för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. De extra 2 mnkr som tilldelats Vård och omsorg i syfte att säkra demensvården kan ses som en utökning av verksamheten men är nödvändig utifrån nya regler och lagar. Årets ökning av beviljade hemtjänsttimmar kan bli ett problem om ökningen fortgår. Daglig verksamhet och korttidsverksamheten skulle behöva en utökning av såväl personalresurser som lokaler. Detta får dock anstå ytterligare. Förebyggande hembesök synes inte kunna finansieras inom ramen. Den förebyggande verksamheten kan delvis bekostas av eventuella stimulansmedel för ”det sociala innehållet”.

Tomelilla kommun Budget 201229


STÖD OCH LÄRANDE

Stöd och lärande Verksamhetschef Elisabet Andersson

Verksamhetsområde • Individ och familjeomsorg, myndighet: missbruksvård, barn och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, familjerätt, arbetsmarknadsenhet • Resursenheten: skolhälsovård, elevhälsovård, Råd och Stöd-verksamhet • Vuxenutbildning Egen regi: rektor, studie- och yrkesvägledare, admini­ stration Forum Ystad/Ystads kommun: SFI, Grundvux, gymnasiekurser samt särvux • Socialpsykiatri: boendestöd, centrumträffen, bistånds­ bedömning • Flyktingmottagning • Mottagning av ensamkommande ungdomar

Framtid och utveckling Boston-metoden Socialpsykiatrin kommer ha ökat fokus på rehabiliteringsinsatser. De använder Boston-metoden som inriktas på områdena boende, arbete, studier samt fritid. Samlokaliseringen med arbetsmarknadsenheten ökar möjligheterna till insatser mot arbetsmarknaden för personer med psykiska funktionshinder. Stöd till unga arbetslösa Försörjningsstöd fortsätter utveckla sina arbetsmetoder med inriktning på unga försörjningsstödstagare med syfte att förhindra långvarigt bidragsberoende. Arbetsmarknadsenheten är en viktig länk till egen försörjning samt de båda ungdomsprojekten Finsam-projektet Movare.nu samt Kompetensarprojektet som finansieras av 30

ESF (europeiska socialfonden). Kompetensare startar i mars 2012 och omfattar unga arbetslösa som ska få stöd ut mot arbete i det lokala näringslivet. Förebyggande insatser Inriktningen mot tidiga insatser i förebyggande syfte kommer förstärkas under 2012 och framåt. Medel söks externt och internt för att bland annat arbeta med ungas alkohol och drogvanor, ökad närvaro, måluppfyllelse i skolan, föräldrautbildningar och andra folkhälsofrågor med fokus på barn och unga. Arbetet kring utvecklingsstörda föräldrar och deras barn ska fortsätta genom insatser både individuellt och för grupper. Samverkan med regionen och andra aktörer sker via ett nätverk. Tomelilla kommun Budget 2012


STÖD OCH LÄRANDE

Mål De målen som antagits för 2012 är realistiska och har goda möjligheter att uppfyllas. Inga kvarvarande mål finns från tidigare.

Målområde

Mål

Kommentar

Tidsplan

Medborgare och dialog

Varje verksamhet ska ständigt hålla hemsi­ dan uppdaterad. Prioriterade områden är: Medarbetare, Hur man överklagar, Hur man lämnar in synpunkter och klagomål

Mätmetod: Enkät, Frågor till samarbetspartners Ansvar: Enhetschefer utser ansvariga i sin enhet Målgrupp: Kommunens medborgare, samar­ betspartner och övriga intressenter

Redovisas i årsredovisningen. Jämförelse med Socialstyrelsens gransk­ ning av hemsidan. Fortgående

Rutiner hur verksamheten ska vara nåbara ska utarbetas. Prioriterade områden är: Nåbarhet på telefon, Mailhantering, SMShantering

Redovisas i årsredovisningen 2012. Mätmetod: Enkät Ansvar: Enhetschefer utser ansvariga i sin enhet Fortgående Målgrupp: Kommunens medborgare, samar­ betspartner och övriga intressenter

Språket som används ska vara lättförståeligt både muntligt och skriftligt.

Mätmetod: Enkät, Urvalslista som tas ur verk­ Redovisas i årsredovisningen 2012 samhets-systemet Treserva, Fokusgrupp Fortgående Ansvar: Enhetschefer, handläggare med stöd av tillgänglighets-rådgivaren. Målgrupp: Alla som kommer i kontakt med verksamheterna

Ledningssystem för systematiskt kvalitets­ arbete ska utvecklas i syfte att tillse att myndighetsutövningen är transparent och rättssäker.

Mätmetod: Urvalslista, Genomgång av överkla­ Redovisas till Familjenämnden jan 2012 gande, Genomgång av domar Implementering under hela 2012 Ansvar: Enhetschefer, handläggare Fortgående Målgrupp: Alla som kommer i kontakt med myndighets-utövningen inom IFO och Social­ psykiatrin

Ett remissförfarande ska införas mellan skola och Resursenhet. Syftet är att effektivisera resursanvänd­ ningen

Redovisas till Familjenämnden jan 2012. Mätmetod: Dokumenterad rutin som är känd och implementerad, Antal remisser, Specifikation Redovisas i årsredovisningen av begärda insatser Fortgående Ansvar: Chef för Resursenheten, skolchef Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, pedago­ ger, specialpedagoger, talpedagoger, kuratorer

Samverkan kring PUFF*-föräldrar ska utvecklas. Arbetsformer och samarbetsformer ska integreras i verksamheten *Projekt för Utveckling av FöräldraFörmågan

Mätmetod: Dokumenterade samarbetsrutiner. Ansvar: Styrgrupp för projektet Målgrupp: Barn till föräldrar med utvecklings­ störning eller andra kognitiva svårigheter.

Klar dec 2012. Redovisas i årsredovisningen

Driftsbudget Tkr

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

Intäkter

10 975

12 525

12 750

Kostnader

-58 740

-61 778

-64 429

Nettokostnad

-47 765

-49 253

Budgeterad nettokostnad:

46 727

49 253

Budgetavvikelse

-1 038

0

51 679

Bilderna är visar arbetsmarknadsenheten och Ifo. Tomelilla kommun Budget 201231


SAMHÄLLSBYGGNAD

gatubild

Samhällsbyggnad Verksamhetschef Jörgen Prahl

Verksamhetsområde • Skötsel av kommunens gator och grön­områden. • Drift av kommunens vatten- och avloppssystem. • Upprättande och myndighetshantering av planer. • Handläggning av bygglov. • Inmätningar och husutsättningar. • Naturvård. • Energirådgivning. • Biogasprojekt • Miljömålsarbete • Tillgänglighetsrådgivning. • Exploatering och tomtförsäljning. • Förvaltning av kommunala fastigheter.

Framtid och utveckling Planering För Samhällsbyggnads hela verksamhet gäller att tid måste avsättas för planering. Att kunna styra utvecklingen och sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle i stället för att reagera på händelser som redan skett är högst prioriterat kommande år. Detta arbetssätt ger också möjlighet till information och dialog med våra medborgare på ett mycket bättre sätt. Simhall Detta är en fråga som varit föremål för omfattande utredningar 2011. En enig beredning har föreslagit en renovering av befintligt bad samt en nybyggnation av en undervisningsbassäng. Om projektet avlöper som planerat beräknas byggtiden till cirka 18 månader.

32

Lokalplanering De fastigheter som kommunförvaltningen inte använder eller där vi inte kan få kostnadstäckning måste avyttras. Välagården och Tekniskt center är fastigheter som i dagsläget är belastningar för kommunens resultat men kan också ses som möjligheter för Tomelillas framtida utveckling. Ny Plan och bygglag En ny PBL trädde i kraft 2011. Detta har inneburit att gällande praxis ändrats i en del fall och av den utlovade förenklingen har förvaltningen inte sett någon effekt. Tvärtom har lagen medfört fler arbetsmoment och längre handläggningstider. Nya rutiner och prövning av förändrade arbetssätt är de sätt som förändringen ska mötas. Planer Arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan kommer påbörjas under året. Att ta fram en ny ÖP är en process som tar lång tid. Under 2012 kommer arbetet främst att inriktas på visioner och dialogmöten med kommunens invånare. Flertalet av kommunens detaljplaner är väldigt gamla och sällan överensstämmer med de byggnationer som man idag vill uppföra. Detta medför att planerade byggen måste vänta i avvaktan på att en ny detaljplan ska tas fram och vinna laga kraft. Regelverket hur en detalj-

Tomelilla kommun Budget 2012


SAMHÄLLSBYGGNAD

plan ska upprättas är omfattande. Tidsintervallen för en plans olika skeden är fastställda vilket medför att sex månader är minimum för att genomföra en enkel planändring. Gata/Park Målsättningen är att utveckla avdelningen och att bättre ta tillvara den kompetens som finns. Nyttjandegraden av våra anläggningsmaskiner måste öka för att vi ska uppnå en bättre kostnadseffektivitet. Natur Kommunen har blivit beviljade stora bidrag för naturvårdsåtgärder de kommande åren. Som

alltid är inga pengar gratis och till största delen motfinansieras bidragen med egen arbetsinsats. Fullt ut går det dock inte varför en lösning på resterande biten av motfinansierinkskravet måste hittas. VA Överföringsledningen mellan Tomelilla och Lunnarp kommer att vara det stora projektet. Arbetet med översyn av ledningsnätet fortsätter. Anledningen till att detta arbete är prioriterat är att i ledningsnätet finns oerhörda summor nedlagda. En uppskattning av vad det skulle kosta att gräva ner befintligt ledningssystem hamnade på drygt 1500 miljoner kronor!

Mål Målområde

Mål

Hur

Kommentar

Demokrati

Verka för ökad kunskap och opinionsbild­ ning inför ny översiktsplan

Information och aktiv dialog

Mätmetod: Statistik över antal samrådsmöte under 2012 Ansvar: Samhällsbyggnadschef Exempel på samverkansparter: Intresseorga­ nisationer, kommunala verksamheter Målgrupp: Medborgare

Medborgare och dialog

Grundvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd ska tryggas för medborgarna

Utbyggnad av vattenledningar med tryckstegringsstationer

Mätmetod: Trycket i kommunala vattenled­ ningar ska inte understiga3 bar Ansvar: Samhällsbyggnadschef Målgrupp: Medborgare

Tillväxt

Valmöjligheten gällande tomter ska öka

Exploatering av nya område

Mätmetod: Ett nytt område ska exploateras under 2012 Ansvar: Samhällsbyggnadschef Exempel på samverkansparter: Intresseorga­ nisationer, företag Målgrupp: Nuvarande och blivande medbor­ gare och företag

Ökad lokaleffektivitet

Försäljning av outnyttjade fastigheter

Mätmetod: Statistik, outnyttjade lokalytor som är uthyrda under 2012, jämförelseår 2011 Ansvar: Samhällsbyggnadschef Målgrupp: Nuvarande och blivande medbor­ gare och företag

Marknadsföring av outnyttjade lokaler

Kreativitet och glädje

Nyttjandegraden av kommunförvaltningens entreprenadmaskiner ska öka

Fler projekt i egen regi Öka nyttjandegrad av kommunför­ valtningens entreprenadmaskiner

Mätmetod: Statistik, nyttjandegraden av kom­ munförvaltningens entreprenadmaskiner ska ej understiga 1250 timmar under 2012. Ansvar: Samhällsbyggnadschef Exempel på samverkansparter: Intresseorga­ nisationer, företag Målgrupp: Medborgare och personal

Slammet ska kunna återföras till åkermark

Certifiering

Mätmetod: VA-enheten ska ha ett färdigt underlag under 2012 för en certifiering av slam­ met från Rosendals avloppsreningsverk enligt Revaq. Ansvar: Samhällsbyggnadschef

Antal cykelvägar ska öka

Dialog med Trafikverket

Mätmetod: Statistik, antal meter cykelväg 2013, jämförelseår 2011 Ansvar: Samhällsbyggnadschef Exempel på samverkansparter: Intresseorga­ nisationer, närliggande kommuner, Polismyndig­ heten, Trafikverket Målgrupp: Nuvarande och blivande medbor­ gare och företag

Sammanbindning av befintliga cykel­ vägar Förbereda genomförande av LED-plan

Tomelilla kommun Budget 201233


SAMHÄLLSBYGGNAD

Fastighetsförvaltning Driftsbudget

Samhällsbyggnad Driftsbudget Tkr Intäkter

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

9 100

10 234

10 724

Kostnader

-32 800

-32 407

-34 541

Nettokostnad

-23 700

-22 173

23 100

21 873

-600

-300

Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

Tkr

Utfall 2010

Intäkter Kostnader Nettokostnad

23 817

Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

Prognos 2011

Budget 2012

19 658

19 265

20 025

-21 425

-22 027

-23 412

-1 767

-2 762

1 681

2 462

-86

-300

3 362

VA-verksamhet Driftsbudget Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgeterad nettokostnad: Budgetavvikelse

Utfall 2010

Prognos 2011

Budget 2012

21 200

22 475

23 200

-20 600

-22 675

-23 200

600

-200

-

-

600

-200

-

Investeringsbudget Mnkr

Investeringsram 2012-2014 totalt

Samhällsbyggnad inkl. fastighet

91,0

VA-enheten

60,0

Summa investeringar totalt

151,0

Budgetkonsekvenser investeringar Investeringsplanen för de närmaste tre åren är 100 mnkr för skattefinansierad verksamhet. De stora investeringsobjekten är nu beslutade – till- och ombyggnation av simhallen som fick stängas 2010 samt flyttning av Välagårdens kök till Kastanjeskolan. Simhallens renovering beräknas att kosta totalt mellan 40 och 45 mnkr och utgiften fördelas mellan 2012 och 2013. Upprustningen innebär en väsentlig standardhöjning. Flytten av Välagårdens kök till Kastanjeskolan görs för att kunna sälja Välagården och bygga om fastigheten för bostadsändamål. Det befintliga köket är ganska omodernt och

34

ett moderniserat kök på Kastanjeskolan innebär att man kan göra personaleffektiviseringar. Flytten och ombyggnationen beräknas att kosta ca 11 mnkr. Eftersom dessa två stora investeringsobjekten tar i anspråk en stor del av investeringsramen på 100 mnkr kommer övriga investeringssatsningar övervägas mycket noga. Samhällsbyggnad planerar ett antal mindre satsningar inom fastighetsbeståndet samt en del inom gata/park där Byavägens upprustning är ett prioriterat objekt. Fördelning av ramen mellan åren görs löpande efter investeringsbeslut i dialog med politiken.

Tomelilla kommun Budget 2012


Vimmelbilder frĂĽn Tomelilla hĂśstmarknad

Tomelilla kommun Budget 201235


ORDLISTA

Ordlista Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar på grund av förslitningar. Avsättningar Förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp eller tidpunkt då de ska infrias. Den viktigaste posten är avsättningar till pensioner (pensionsskuld) Balansräkningen / balansbudget Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar). Skulder och eget kapital avser hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Driftsredovisning / driftsbudget Innefattar både externa och interna mellanhavanden. Eget kapital Kommunens totala kapital består av: - anläggningskapital (bundet eget kapital i   anläggningar med mera) - rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift  och investeringsändamål och utgör   skillnad­en mellan tillgångar och skulder. Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet. Justerat resultat Resultatet efter justeringar enligt balans­ kravet. Kapitalkostnader Benämning för internränta och avskrivning. Kassaflödesanalys / kassaflödesbudget Beskriver hur likvida medel förändras under året genom den löpande investerings- och finansieringsverksamheten. Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.

36

Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Om likviditen är högre än 100 procent innebär att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. Långfristiga skulder Skulder överstigande ett år. Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag med mera. Nettodriftkostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Nyckeltal Mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatteintäkterna. Omsättningstillgångar Egendom som inte är anläggningstillgång. Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsår till vilka de hör. Avgörande är under vilket år leverans har skett. Resultaträkningen / resultatbudget Visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av balansräkningen. Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt, dvs. kommunens likviditet. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga graden av tillgångar som är finansierade med kommunens egna medel. Soliditeten avser att beskriva kommunen långsiktiga motståndskraft mot ekonomiska svårigheter.

Tomelilla kommun Budget 2012


Skatte- och avgiftssatserna i Tomelilla kommun per församling 2012 Församling

Brösarp-Tranås församling

Primär kommun

Region Skåne

Summa

20,61

10,39

31,00

20,61

10,39

31,00

Varav begravningsavgift Smedstorps församling

Varav begravningsavgift

Stadsparken Tomelilla

1,73

Totalt medlem i kyrkan

1,98

31,41 32,98

0,54 20,61

10,39

31,00

1,52 0,43

Totalt ej medlem i kyrkan

32,73

0,41

Varav begravningsavgift Tomelillabygdens församling

Kyrkoavgift Samfälligheter

31,54 32,52 31,43


Budget 2012, dec 2011.

Tomelilla – livskvalité i dialog livskvalité för alla tillväxt för livskvalité livskvalité med kreativitet och glädje

Budget 2012  

Budget 2012 för Tomelilla kommun