Page 1

Kwiecień, rok żydowski 5772

LIST MODLITEWNY STRÓŻA NA MURACH MIASTA

Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Hab. 2:1 …i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. II Kr. 7:14 Potem rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: Wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze… Wszak sam powiedziałeś: Będę ci czynił dobrze… I Mojż. 32:9, 12 „Modlitwa Jakuba zawiera wiele ważnych wskazówek do modlitwy… Zaczyna on od dwukrotnego zacytowania Bożej obietnicy, mówiąc: który do mnie powiedziałeś oraz sam powiedziałeś… Poprzez Boże obietnice mamy do Niego dostęp i to dzięki nim tak naprawdę możemy Mu powiedzieć: sam powiedziałeś… Bóg musi uczynić to, co powiedział… Dlatego też, kiedy się modlimy musimy mocno oprzeć się na Bożej obietnicy. Czyniąc tak, otrzymamy wystarczającą moc, by otworzyć bramy Nieba i czerpać z nich” (według „Practical Portions for the Prayer-Life” - „Praktyczne wskazówki do życia modlitewnego” Charles A. Cook - przyp. tłum.). Musimy uwierzyć w to, co powiedział Bóg i oprzeć się na Jego obietnicach. Proroczy zegar czasu cały czas wydaje cichy, lecz niesłabnący, tykający dźwięk. Czas dobiega końca i kiedy uważnie śledzi się gorącą atmosferę na Bliskim Wschodzie, wyraźnie słychać stale dzwoniący alarm. U samych podstaw tamtejszych konfliktów leży „klejnot wśród wszystkich ziem” (Ez. 20:6) - Ziemia Izraela. Ten kraj, który na wieki nosi Boże imię oraz ta ziemia, która często nazywana jest „ziemią świętą” znajduje się pod atakiem wrogich narodów chcących ją opanować i wyrwać z rąk jej prawowitych właścicieli - narodu żydowskiego. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: Ziemię tę dam potomstwu twemu (I Mojż. 12:7). Ziemia ta została nadana potomstwu Abrahama po wszystkie pokolenia, ponieważ z tej ziemi miał pochodzić Mesjasz Izraela a Zbawiciel świata. To w tej ziemi Mesjasz cierpiał, zmarł i zmartwychwstał. I to do tej ziemi powróci przynosząc zbawienie Izraelowi (Zach. 12). I właśnie to ostatnie, przyszłe i szczególne wydarzenie (przyjście Mesjasza), które być może wypełni się w niedalekiej przyszłości, stanowi jedną z głównych przyczyn ciągnącego się konfliktu, w którym znajduje się Izrael. Ten Jezus… tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba (Dz. Ap. 1:11). Powyższy werset wyjaśnia nieustające prześladowania, jakich doświadcza ten nieliczny, lecz silny naród ze strony znacznie potężniejszych i liczniejszych grup na Bliskim Wschodzie. Tak samo jak szatan wmieszał się do historii świata poprzez Heroda, Hamana –3–


i Hitlera próbując wymordować wszystkich nowonarodzonych chłopców i zniszczyć naród izraelski, aby zapobiec narodzinom Mesjasza, tak i teraz, ten sam wróg Boga i wódz upadłych aniołów nadal dąży do zagłady narodu żydowskiego, aby nie dopuścić do powtórnego przyjścia Mesjasza! Posłużę się przykładem. Jeżeli ktoś pragnie odebrać innej osobie coś, co mogłoby zostać użyte przeciwko niemu samemu, będzie w stanie zrobić wszystko: zabijać, niszczyć, kraść, psuć, spiskować i knuć, aby zapewnić sobie ochronę. Szatan wie, że Jezus (Jeszua) musi powrócić do Jerozolimy, a nie do jakiejś innej stolicy świata, ponieważ zna Słowo Boże i zdaje sobie sprawę, że chodzi właśnie o to miasto. Jeszua nigdy nie wróci do Jerozolimy, przeznaczonej by być „tronem Pana” (Jer. 3:17), jeżeli jakakolwiek islamska lub palestyńska flaga będzie powiewała z Cytadeli Dawida. Jerozolima musi znajdować się pod żydowskimi rządami; dlatego szatan w swoim wypaczonym i chytrym umyśle postanowił pozbyć się wszystkich Żydów na świecie i przejąć władzę w Jerozolimie. Szatan od zawsze pragnął przejąć Boży tron i także chciałby panować w czasie tysiącletniego królestwa. Dopóki Pan nie przyjdzie, aby odkupić Izraela i wybawić go od wszelkich kłopotów, musimy trzymać się niezachwianie Jego obietnic, kiedy modlimy się Jego Słowem i sercami pełnymi wiary w Boga Izraela otwieramy bramy Nieba! Bracia i Siostry na całym świecie, gdziekolwiek się znajdujecie czytając ten list, wdrażajcie go w swoje życie modlitewne i służbę jako strażnicy i stróże tego ukochanego przez Boga narodu. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że sprawy, z którymi zmaga się teraz Izrael powinny obchodzić nas, jako ciało Mesjasza i oblubienicę Jeszui. Jesteśmy z Nim połączeni wiarą i nowonarodzeniem, a także wypełnieniem Duchem. Podobnie też powinniśmy być połączeni z Jego ludem, który Bóg kocha bardziej niż Józef kochał swoich braci. On przyszedł najpierw do nich. On nigdy nie wyszedł poza granice tej ziemi. Jak nikt inny dotknął się życia niezliczonej liczby Żydów. Przebaczył swojemu ludowi na krzyżu, a Jego Ojciec w swoim czasie usunie zasłonę z ich oczu. Bitwa o Jerozolimę i Ziemię Izraela to bitwa o prawdę! Proszę, módlcie się! Izrael potrzebuje waszego gorącego, usilnego i szczerego wstawiania się o: • nadnaturalną mądrość Bożą odnoście tego, jak postępować względem oczekującego na sądny dzień reżimu Iranu, •odwagę, aby czynił to, co jest słuszne w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojemu narodowi, jeżeli Iranowi uda się doprowadzić do wojny w tym regionie, •odpowiednie przygotowanie do możliwych ataków rakietowych na wszystkie części Izraela, a zwłaszcza Tel Aviv, który jest gęsto zaludniony, •ochronę przed „pierwszym uderzeniem”, które może spowodować ogromną ilość ofiar ludzkich oraz pozostawiający uraz szok w Izraelu, • ochronę narodu izraelskiego przed ostrzałami rakietowymi z Gazy, a także atakami terrorystycznymi w Judei, Samarii i Jerozolimie, • anielską tarczę wokół izraelskiej armii, która ochroni ich przed „drugim uderzeniem”, jakim może być atak bronią chemiczną ze strony Syrii, • podejmowanie działań kierowanych przez Boga oraz abyśmy oglądali cuda miary tych biblijnych, które doprowadzą do porażki wrogów Izraela, • uświadomienie sobie przez wrogów Izraela, że chociaż przewyższają go liczbą, to tak naprawdę to oni są pokonani, ponieważ wybrali złą drogę. Oby zwrócili się do Boga Izraela i zostali zbawieni. Wiele narodów arabskich w tamtejszym regionie podobnych jest do wulkanów pełnych niekontrolowanej złości, krzyku, histerii i „kotłujących” temperamentów. Jątrzy się w nich –4–


„lawa” nikczemnych działań, która w każdej chwili może zamienić się w płynącą na wielką skalę śmiercionośną truciznę. Po pierwsze, toczymy duchową walkę, a dopiero na drugim miejscu tę fizyczną. Strzeżenie narodu izraelskiego i stanie za nim w tym trudnym czasie będzie wymagało duchowych tarczy modlitwy i wiary. Sytuacje się piętrzą, a my musimy się przygotowywać. Już wielokrotnie nas ostrzegano i musimy być przygotowani na to, że w każdej chwili możemy stracić życie. Zatrważająca retoryka i demagogia ludzi zupełnie zwiedzionych krwawą i katastroficzną ideologią, ponieważ wybrali „innego boga” zamiast Jedynego Prawdziwego Boga Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, powinny wystarczyć każdemu prawdziwie wierzącemu człowiekowi i skłonić go do szukania prawdy w konfliktach bliskowschodnich. Dlaczego kościół nie dostrzega prawdy? Najbardziej zasmucający a zarazem niepokojący jest fakt, że zdumiewająca liczba chrześcijan została wprowadzona w błąd w swojej teologii i stoi obecnie po złej stronie nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ostatnio w Betlejem odbyła się konferencja „Christ at the Checkpoint"”(„Chrystus na punkcie kontrolnym” - przyp. tłum.), która ujawniła jak daleko kościół odszedł od jasnego i wiernego zrozumienia Bożego Słowa. Na najbliższej konferencji CFI, która odbędzie się 4-7 czerwca 2012 również poruszymy temat pojawiających się odstępczych kościołów oraz wzrostu duchowego zaślepienia kościoła (więcej informacji na: www.cfijerusalem.org w zakładce „events”). Jan Markell ze służby „Drzewo Oliwne” w takich słowach opisał konferencję „Christ at the Checkpoint”, która odbyła się 5-9 marca 2012,: „…Na konferencji tej zebrała się brygada uderzająca w Izrael i nazywająca go „nazistowskim apartheidem okupującym” arabską ziemię. Nie padło na niej ani jedno słowo o tym, że ziemia ta została dana Żydom przez Boga oraz że Jego przymierza są wieczne. Konferencja ta miała też na celu zniszczenie wizerunku chrześcijańskich syjonistów (chrześcijan, którzy są przyjaciółmi Izraela) i oczernienie teologii poruszających kwestie końca czasów… Tłum ludzi biorących w niej udział uważa, że kościół to nowy Izrael i wyznaje teologię znaną jako teologia zastąpienia. To sprawia, że chcą pozbawić Izrael jego dziedzictwa i lekceważą arabskie ataki terrorystyczne na Izrael tak samo, jak na podstawie teologii zastąpienia niemieckie kościoły zlekceważyły antysemityzm 80 lat temu…" (I Tym. 4:1-2; II Tym. 3:1,5). Kiedy w końcu kościoły i ich liderzy przejrzą na oczy i dotrą do nich słowa Wielkiego Muftiego Arabii Saudyjskiej, żeby: „Zniszczyć wszystkie kościoły!” w tamtym regionie? Powiedział on, że nie może być dwóch religii na Półwyspie Arabskim, co oznacza, że można tam praktykować jedynie islam. A nie skończy się to tym, że islam przejmie władzę nad tamtym regionem, lecz nad całym światem: waszym narodem, a także narodem, w którym ja się urodziłam. Ambasador Izraela w Stanach Zjednoczonych - Michael Oren powiedział ostatnio: „jedynym miejscem na Bliskim Wschodzie, gdzie chrześcijanie nie są zagrożeni, lecz dobrze prosperują i rozwijają się jest Izrael”. Nie dajmy się zwieść naukom islamu. Dlatego też weźmy nasze Biblie, zwróćmy się do Pisma i przypominajmy Bogu „sam powiedziałeś”. Ufajmy, wierzmy i trzymajmy się obietnic, które Bóg dał ukochanemu miastu, ziemi i narodowi. Wszyscy zostaliśmy „włączeni” do wspólnoty Izraela przez Jeszuę (Jezusa) Mesjasza. Nie zapominajmy, że mamy względem nich zobowiązania, o których dobrze wiedziała Rut: „…lud twój - lud mój…” (Rut 1:16). Wejdźmy razem do Bożej sali tronowej • Czytajmy i rozważajmy modlitwę Salomona z I Król. 8. Módlmy się, aby Bóg w Niebie wysłuchał naszych modlitw i błagań i nie zapominał o sprawie swojego ludu. –5–


• Teraz więc, Boże Izraela, potwierdź, proszę, swoje obietnice… (I Król. 8:26, 28-29). Powinniśmy przypominać Panu, że jest On Bogiem dotrzymującym przymierzy, który udowodni, że Jego Słowo i obietnice są prawdziwe (truewoman.com). • …racz… spełnić to wszystko, o co woła do ciebie ten cudzoziemiec, aby wszystkie ludy ziemi poznały twoje imię… I Król. 8:43. To my jesteśmy tymi „cudzoziemcami”, którzy wzywają imienia Pana i są częścią Domu Izraela dzięki wierze w Pana Jezusa (Jeszuę). • Gdy twój lud wyruszy na wojnę przeciwko swojemu nieprzyjacielowi… Ty racz wysłuchać w niebie ich modlitwy i błagania i uznać ich prawo I Król. 8:44-45. Izrael NIE prowadzi żadnej wojny… I mamy nadzieję, że Izrael NIE będzie musiał angażować się w kolejną, narzuconą mu wojnę. Jednak żołnierze Sił Obronnych Izraela codziennie ryzykują życie broniąc swojej ziemi przed atakami z różnych miejsc. • Módlmy się, aby Izrael wybrał właściwy czas na misję w Iranie, zwłaszcza że irańskie zasoby nuklearne ukryte są głęboko pod ziemią w górskich bunkrach, co może sprawić, że atak się nie powiedzie. • Módlmy się, aby Bóg w cudowny sposób unicestwił wszelkie plany i intrygi skierowane przeciwko Izraelowi, tak by świat dowiedział się, że Izrael ma Boga. Na koniec jeszcze jedna informacja z Jerozolimy, za którą należy Bogu oddać chwałę. Zima powoli odchodzi, ale te zimowe miesiące wypełnione były wspaniałym przejawem Bożej łaski i miłości dla tej ziemi - a mianowicie obfitymi opadami deszczu. Deszcz stanowi cudowny obraz odnawiającej mocy Ducha Świętego, a sprowadzić go może jedynie Pan Bóg Izraela. Powinniśmy poświęcić się modlitwie za Izrael, ponieważ to my jesteśmy jego stróżami w Duchu.

W oczekiwaniu na Jego przyjście,

Sharon Sanders Współzałożycielka i dyrektorka CFI w Jerozolimie

Tłumaczenie tekstu: Kesja Gaweł

List Stróża Na Murach Miasta redaguje międzynarodowa organizacja Christian Friends of Israel (Chrześcijańscy Przyjaciele Izraela) z siedzibą w Jerozolimie: CFI, P.O.Box 1813, Jeruzalem 910 15, Izrael, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org Z organizacją CFI współpracujemy także w ramach Muru Modlitwy. W Polsce za współpracę z CFI odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu. –6–

list stróża  
list stróża  

www.koscioloaza.org

Advertisement