Page 1

Nr 6(198) I 20 marca 2014 I  bezpłatny I  ISSN 1731-013X

DWUTYGODNIK

www.regionalna.waw.pl

Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129

Samorząd i Litwa Dwie dekady z Dolcanem W niedzielę, 30 marca obchodzony będzie jubileusz 20-lecia Dolcanu Ząbki. To dobra okazja do podsumowania jego dotychczasowej współpracy ze znanym developerem. Jak ten dorobek oceniają przedstawiciele klubu i miasta?

We wtorek, 18 marca odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów powiatu wołomińskiego oraz zarządu SK banku z ambasador Litwy w Polsce Loretą Zakareviciene. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu: burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, burmistrz Kobyłki Robert Roguski, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, wójt Strachówki Piotr Orzechowski i wójt Jadowa Dariusz Kokoszka. Sk bank reprezentowali: przewodniczący rady nadzorczej SK banku Piotr Roczek, wiceprezes zarządu Elżbieta Kubuj oraz Artur Klein. W spotkaniu uczestniczył również organizator wizyty Andrzej Lek. (dokończenie na str. 4

Wiosną 2014 roku piłkarska drużyna z Ząbek ma już uznana markę na piłkarskim rynku i regularnie zajmuje miejsce w czołówce 1. ligi. Z prezesem zarządu SSA „Dolcan Sport” Jerzym Szczęsnym, „Regionalna” rozmawiała tuż przed meczem ze Stomilem Olsztyn, który zakończył się pięknym zwycięstwem (4:2) Dolcanu. Była to okazja do szerszego podsumowania. - To prawdziwa rzadkość, aby spotkać biznesmena, który chce, aby jego firma na dobre i złe, przez wiele lat, związała się z jednym klubem sportowym.

Dać rodzicom gwarancję We wtorek, 25 marca, w Zespole Szkół w Zielonce odbędzie się uroczyste rozpoczęcie kampanii nadawania Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. O szczegółach projektu rozmawiamy z jego pomysłodawcą, starostą wołomińskim Piotrem Uścińskim.

(dokończenie na str. 5

Ambasador Litwy w Polsce Loreta Zakareviciene (z lewej) oraz wiceprezes SK banku Elżbieta Kubuj Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie zaprasza do udziału w projekcie

Moja Gazeta Regionalna: Panie Starosto, co w praktyce dla danej szkoły oznaczał będzie taki certyfikat? Piotr Uściński, starosta wołomiński: Przede wszystkim jest to informacja dla rodziców, że w tej szkole ich dzieci są bezpieczne pod względem światopoglądowym. (dokończenie na str. 4

Sensacje zamiast kompetencji Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień, które sobie przypisuje próbując oceniać sytuację w LI Liceum Ogólnokształcącym – uważa Zofia Idzikowska, prezes Oddziału ZNP Warszawa Praga Płd., Rembertów, Wawer, Wesoła.

Zapraszamy osoby pracujące oraz niezatrudnione w wieku 18-64 zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego Uczestniczkom i uczestnikom oferujemy bezpłatny: 180-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie A zakończony zewnętrznym egzaminem certyfikacyjnym Szczególnie zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 50 +, o niskich kwalifikacjach Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Oddziału w Radzyminie przy ul. Komunalnej 6; telefon: (22) 786 63 10

Moja Gazeta Regionalna: Jaka jest Pani opinia na temat protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w LI LO im. T. Kościuszki? Zofia Idzikowska: Opinię wyraziłam już w oficjalnym piśmie do burmistrza dzielnicy Rembertów, przewodniczącego rady dzielnicy i radnych oraz do wiadomości pani dyrektor Orzeszek. Oceniam, że Komisja Rewizyjna nie ma takich uprawnień, jakie sobie przypisała. Poinformowałam już o tym przewodniczącego Rady Dzielnicy, Zbigniewa Magnuckiego. Uprawnienia wszystkich organów, w tym kuratora oświaty, zapisane są w Ustawie o systemie oświaty. Tam nie znajduję zapisu, że organ prowadzący ma tego typu uprawnienia, żeby badać to, co zalecił kurator. Jest to domena kuratora. Związki zawodowe umocowane są w ustawie o związkach zawodowych i też mają swoją funkcję kontrolną, oprócz opiniodawczej czy uzgadniającej. Do nas należy kontrola przestrzegania równego traktowania, uzgodnienia przez dyrektora obowiązujących regulaminów, z których najważniejsze to prawo pracy: regulamin pracy, regu-

lamin podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami (dla nauczycieli wynagrodzenie ustalane jest centralnie na szczeblu Rady m.st. Warszawy). W związku z tym, to my kontrolujemy, czy dyrektor uzgodnił regulaminy, czy wprowadza je w życie, czy nie są to martwe zapisy. Bo my mamy kopie tych regulaminów i możemy to zweryfikować. Jeśli mówimy o funduszu socjalnym i do Rady Dzielnicy wpływa skarga, że coś w tym aspekcie jest nie tak, to do nas należy ocena. Dostałam zapytanie od burmistrza i odpowiedziałam, że za fundusz socjalny w tej szkole odpowiada prezes ogniska, któremu dałam stosowne pełnomocnictwo. Co do regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, to organ prowadzący powinien skontrolować najpierw siebie, tzn. sprawdzić czy przyznał każdemu dyrektorowi placówki oświatowej środki niezbędne do wdrożenia zapisów regulaminów wynagradzania. (dokończenie na str. 2


Sensacje zamiast kompetencji (dokończenie ze str. 1) Natomiast, warunki socjalno-bytowe to domena związków zawodowych, a nie organu prowadzącego. Tutaj też uważam, że Komisja Rewizyjna weszła w nie swoją kompetencję. Owszem, skoro wpłynęła skarga odnośnie darowanego księgozbioru, to należało ją sprawdzić. Nie powinno się jednak tego materiału wieszać na stronie internetowej urzędu. Na stronie internetowej mogłaby zawisnąć co najwyżej informacja, że odbyła się kontrola. Ludzie lubią sensacje. Zamieszczenie tego materiału na stronie spowodowało, że zaczęłam otrzymywać telefony z zapytaniem, co tam w tym liceum się wydarzyło, ile dyrektorka książek nakradła itp. Jeśli rzeczywiście ktoś by popełnił błąd i zawłaszczył sobie jakieś przedmioty, to od tego przecież są organy ścigania. Jak się dowiedzieliśmy, na jednej z sesji, potwierdziła to również dyrektor szkoły - było zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale sprawę umorzono, uznając donos za bezzasadny. No właśnie. Tymczasem informacja o kontroli podana została w charakterze sensacji. I to jest sedno całej sprawy. Pojawił się też zarzut, że pani dyrektor, z wykształcenia nauczyciel bibliotekarz, nie realizowała pensum. Organ prowadzący, w tym wypadku Rada Dzielnicy Rembertów zwolniła dyrektora z części obowiązującego pensum dydaktycznego w celu wykonywania czynności administracyjnych. W przypadku pani dyrektor O., organ zwolnił ją z 24 godzin, pozostawiając 6 godzin bezpośredniej pracy w bibliotece. I nie jest zadaniem organu prowadzącego określanie, co ona robi w ramach tych godzin: czy wypożycza książki, czy je kupuje, czy opracowuje. To jest zadanie kuratora. Komisja Rewizyjna znów weszła w czyjeś kompetencje. Praca w bibliotece to nie tylko wypożyczanie książek. To najważniejsza pracownia w szkole. Nauczyciele bibliotekarze organizują życie kulturalne szkoły, uczą czytać książki. Wiadomo, jakie teraz mamy czytelnictwo, kto bierze książkę do ręki – poziom czytelnictwa jest wręcz żenujący. Akcja „Cała Polska czyta” to praca głównie nauczycieli bibliotekarzy. To oni powinni zapraszać do szkoły ciekawych ludzi, organizować koncerty, itd., itp.. Komisja Rewizyjna miała pani dyrektor za złe, że do tej pory księgozbiór podarowany przez ZUS nie został zewidencjonowany. W piśmie zaznaczyłam, że wprowadzenie takiej masy książek wymaga ogromnego czasu. Kto ma to zrobić? Dyrektor ma prawo zlecić zadanie pracownikom, bo w tej szkole są jeszcze dwie panie bibliotekarki i równie dobrze one mogłyby wykonać to zadanie. Ale na zdrowy rozsądek: biorąc pod uwagę, że tę bibliotekę przekazał ZUS, z całą pewnością część księgozbioru to literatura fachowa, dla pracowników ZUS-u, a pozostałe pozycje to literatura rozrywkowa. Pracownicy po pracy mają prawo sobie „Harlequina” do domu wypożyczyć i poczytać. Niekoniecznie jednak taka książka powinna zalegać w bibliotece szkolnej. Ja nie mówię, że w tym jest coś złego. Po prostu taka książka nie ma większej wartości, poza tym, że bierze się ją do pociągu i potem wyrzuca. Dużo książek wycenionych było na 1 grosz… Czyli wartość znikoma. W dodatku w dobie internetu pozycje typu roczniki statystyczne to makulatura.

2

← 6(198) 20 marca 2014 →

Prezes Zofia Idzikowska Jednak w protokole Komisji Rewizyjnej był to jeden z podstawowych zarzutów. Jeśliby takie były, to należało sprawę skierować do właściwych organów. Sąd pewnie by uznał znikomą szkodliwość czynu. Jednak te książki przecież w szkole nadal są. Ja tutaj nie widzę poważnych zaniedbań. Nie można z tego czynić zarzutu. Jeśli chodzi o odwołanie dyrektora w trakcie kadencji, to ustawa o systemie oświaty enumeratywnie wymienia, kiedy może to nastąpić: nieprzestrzeganie dyscypliny budżetowej, defraudacja lub niewłaściwe przeznaczenie środków pieniężnych. Oddaję tutaj cześć i szacunek nie tylko tej pani dyrektor, ale wszystkim dyrektorom placówek oświatowych w Rembertowie i innych dzielnicach, którzy naprawdę świetnie gospodarują pieniędzmi, de facto nie mając ich tyle, ile powinni. Napisałam dwie skargi do organu prowadzącego, czyli do Rady Dzielnicy Rembertów na nich samych, bo nie dawali dyrektorom potrzebnych pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli (chodzi mi o dodatek motywacyjny, który w Rembertowie należał do najniższych). Uchwała Rady Miasta St. Warszawy zakłada, że średni dodatek motywacyjny dla nauczycieli powinien wynosić 450 zł. To oznacza, że dyrektor mając 10 nauczycieli powinien dysponować kwotą 4.5 tys. w miesiącu. A dyrektor dysponował kwotą 2 - 2.5 tys. zł. Kto nie dostał tych pieniędzy? Oczywiście nauczyciele. My, jako związek, pisaliśmy skargę w tej sprawie, a Rada Dzielnicy była sędzią we własnej sprawie: odpowiedziała, że nie mamy racji i że nie uznaje naszej skargi za zasadną. Zgłoszono też skargi, że nauczyciele w tej szkole byli prześladowani, co prowadziło do różnych problemów zdrowotnych. Na jakiej podstawie członkowie komisji, nie mając stosownego doświadczenia, mogli je uznać i całkowicie odrzucić wyjaśnienia dyrektora? Nie mogę się odnieść do zarzutu, czy byli prześladowani, czy nie. To kwestia modelu zarządzania szkołą przez dyrektora. Są trzy style: demokratyczny, autokratyczny i mieszany. Najbardziej pożądany jest mieszany, dyrektorzy muszą czasami podejmować trudne decyzje, wbrew radzie pedagogicznej. Nawet jeśli nauczyciele pewne rzeczy widzą inaczej. Czy Komisja Rewizyjna mogła się odnieść do tych zarzutów? Tak, ale po zbadaniu sprawy. A tego nie było. Było wysłuchanie strony, nie było konfrontacji. W tego typu sytuacjach najwłaściwsza jest konfrontacja czyli mediacja. Najlepiej byłoby, gdyby mediator z zewnątrz posadził strony naprzeciwko siebie: dyrektora i stronę skarżącą i doprowadził do próby wyjaśnienia. Zanim do tego by doszło, można było zorganizować spotkanie związkowe. Tymczasem nie zwołano zebrania ogniska, na które by mnie zaproszono i na którym mogłabym, bo prezes ma takie uprawnienia, poprosić

o wyjaśnienia. Nie było próby zorganizowania takiego spotkania przez organ prowadzący. Ludzie poszli na skargę – to wszystko. Ja nie twierdzę, że nie mieli zupełnie racji. Nie oceniam tego. Natomiast druga strona nie miała szansy, patrząc w oczy, ustosunkować się do tych zarzutów. W rozmowie z przewodniczącym Rady Dzielnicy zwróciłam uwagę, jak powinny być załatwiane problemy. W Rembertowie był podobny konflikt w szkole na Niepołomickiej i ówczesna burmistrz podjęła próbę konfrontacji. Zorganizowała spotkanie, na które zaproszono związki, była szansa wypowiedzenia się i wyjaśnienia pewnych kwestii. Tutaj też najpierw należało podjąć próbę wyjaśnienia. Tymczasem komisja weszła w rolę prokuratora czy sędziego, który wszystko wie, na podstawie tego, co ktoś opowiada czy pisze. Odnośnie samopoczucia nauczycieli. Kto nie był przy tablicy, nie funkcjonował w pokoju nauczycielskim, nie zrozumie tych zawiłości. To jest jedyny chyba zawód aż tak stresujący, którego nikt jeszcze nie nauczył się do końca. W danym momencie uczniowie stwarzają taką sytuację, że ta sama lekcja przebiega w jednej klasie super, a w drugiej nie. To jest ogromne zaangażowanie emocjonalne i psychologiczne. Ktoś, kto tego nie zna, nie jest w stanie wyłuskać całej prawdy, stwierdzić autorytatywnie, gdzie tak naprawdę leży przyczyna konfliktu. Tutaj przyczyna, moim zdaniem, cały czas była w tym, że nie wyjaśniono sprawy. Ktoś, być może nieświadomie, doprowadził do eskalacji problemu. Jest tajemnicą poliszynela, że cały konflikt wybuchł w momencie, kiedy dyrektor liceum stanęła przed koniecznością zwolnień nauczycieli, w tym nauczycielki j. niemieckiego. Nie chcę w to wnikać, ale dyrektor przysłała stosowne pismo z informacją o tym zamiarze. Co do byłej nauczycielki j. niemieckiego: otrzymała propozycję podjęcia pracy, ale nie przyjęła jej. W szkole są też 2 osoby chronione, zatrudnione w bibliotece, które otrzymają pensje, nawet jeśli nie byłoby dla nich pracy. Tak przewiduje prawo. Można się zastanawiać, czy w tak małej dzielnicy, jest potrzeba utrzymania takich stanowisk. Ale to już inna kwestia. Obowiązkiem dyrektora było zapytać Zarząd Oddziału ZNP o zgodę na ograniczenie albo rozwiązanie umowy o pracę z jedną z tych pań. Zaprosiłam obie panie, rozmawiałyśmy szczerze i otwarcie. Prezydium zarządu oddziału nie czuło się na tyle silne, by wskazać rozwiązanie. Napisałam do burmistrza prośbę, by znalazł dla jednej z tych pań zajęcie np. w bibliotece publicznej. Ta sprawa została rozwiązana przez dyrektora i władze dzielnicy w ten sposób, że obie panie mają nadal pełne etaty w liceum. Czy szkoła dostała na to dodatkowe pieniądze czy nie, tego nie wiem. Związek może tylko się cieszyć, że pani dyrektor tak ten problem rozwiązała. Obie panie są dobrymi nauczycielkami. Nie wchodzę w szczegóły i relacje personalne, bo to nie moje zadanie. Do mnie należy reprezentowanie pracowników, moich członków. I ja to czynię. Tak samo reprezentuję interesy pani S. jak i pani Orzeszek. Do końca tej kadencji pani dyrektor pozostały jeszcze 2 lata. Należało skrupulatnie i rzetelnie rozeznać problem. Nawet gdyby dyrektor Orzeszek nie była członkiem związków, powinno się podjąć takie działania, które pozwoliłyby jej jeszcze funkcjonować. Jeżeli prawdą jest, że komuś bardzo spieszyło się do stołka i chciał w trakcie kadencji odwołania dyrektora, to solidne badanie wykluczyłoby taką możliwość. Natomiast jako człowiekowi, jest mi źle z tym wszystkim, bo pani Orzeszek, która była tyle lat nauczycielką w tej szkole, później, kiedy nie działo się tu najlepiej, jako wicedyrektor pra-

cowała nad budowaniem właściwego wizerunku i poziomu edukacyjnego szkoły. I w końcu, kiedy została dyrektorem i szkoła zaczęła cieszyć się bardzo dobrą opinią zniszczono Ją w sposób nieludzki. Mam żal do tych, którzy ją niszczyli i do tych, którzy na to pozwolili. Niedawno byłam na sesji Rady Dzielnicy poświęconej edukacji, gdzie radni tak bardzo przejęli się tabliczką poświęconą Ojcu Świętemu, którą mają powiesić na budynku biblioteki. Mimo całego szacunku do Ojca Świętego, uważam, że miejsce świętych jest przede wszystkim w sercach wiernych i świątyniach. Żeby na sesji zajmować się przede wszystkim takim tematem, a jednocześnie nie dostrzegać człowieka obok siebie? Tego nie rozumiem, to nie po chrześcijańsku. Wracając do sprawozdania z kontroli w LI LO. Komisja Rewizyjna zarzuca również pani dyrektor, że było udostępnione tylko jedno wejście do budynku, że z powodu braku kostki nie korzystano z placu rekreacyjnego itp. Poziom tej szkoły oceniam bardzo wysoko. Relacje miedzy nauczycielami i młodzieżą także. Oczywiście wszystko to jest zasługa grona pedagogicznego, ale kierownikiem, organizatorem całego procesu dydaktycznego i wychowawczego jest dyrektor szkoły. I to jest jej ogromna zasługa. Być może powinny być otwarte dwa wejścia. Tylko w grę wchodzi przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów. Pani dyrektor nie ma obecnie tylu etatów, tylu dozorców i woźnych, którzy mogliby pilnować porządku i bezpieczeństwa. Być może uruchomienie dodatkowego wejścia przyniosłoby złe skutki, bo młodzież mogłaby się wymykać ze szkoły, łatwiejszy dostęp miałby np. diler narkotyków. Bezpieczna szkoła to jest również nadzór. Co do kostki. Jeżeli jakiś dyrektor dostałby pieniądze na ułożenie kostki, to pewnie by się cieszył. Ja sobie wyobrażam, że prawdopodobnie pieniędzy na kostkę w budżecie dzielnicy nie było. Czytałam, że występowano o wyższe kwoty na boisko i plac rekreacyjny. Kto w dzielnicy odpowiada za remonty placówek oświatowych, kto planuje wydatki? Pewnie ktoś miał takie aspiracje, bo przecież nie dyrektor za to odpowiada. Jeśli osoba odpowiedzialna za finanse na inwestycje chciała robić wszystko kompleksowo przy tej szkole, to trzeba tę osobę o to spytać, dlaczego nie położono paru kostek, jak to Komisja Rewizyjna stwierdza. Skoro już komisja się tym tematem zajęła, to nie w taki sposób, najpierw powinna sprawdzić, czy pani dyrektor dostała na ten cel pieniądze. Poruszony był też problem dyżurów nauczycieli na przerwach. Że nie mają kiedy zjeść przez to kanapki, ani skorzystać z toalety. Nauczyciele muszą niestety pełnić dyżury! Ja bym się bardzo cieszyła, gdyby w Polsce było tak, że wszystkie komisje rewizyjne i organy prowadzące wzięły nas, Nauczycieli w ochronę. Żebyśmy mogli wypocząć przed każdą następną lekcją. Niestety tak nie jest, tak być nie może i nie będzie. Bo uczeń jest podmiotem, on jest najważniejszy. W czasie przerwy, nauczyciel nawet jak nie ma dyżuru, to zwraca uwagę, co się dzieje w szkole. Nauczyciele mają 18 - 19 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu, ale pracują ponad 40 godzin. Rozkładając 18 godzin na 5 dni, wypadają średnio 4 godziny dziennie. Trzeba sobie tak organizować czas, by tę kanapkę zjeść albo na tzw. dużej przerwie, albo po skończonych zajęciach. Czy ci państwo kontrolując tego typu rzeczy mają świadomość, że podczas przerwy szkolnej mogą wydarzyć się różne niebezpieczne sytuacje? Skąd wiadomo, czy, nawet w tak dobrym liceum, ktoś kogoś nie zaciągnie np. do ubikacji w celu…? Ja rozumiem nauczycieli, ale to jest problem do rozwiązania, można sobie zamienić dyżur. Trzeba ze sobą rozmawiać. (dokończenie na str. 3


Katarzyna Lubiak na czele wołomińskiej rady Podczas ostatniej sesji (12 marca) Rady Miejskiej w Wołominie wybrano nową przewodniczącą rady – Katarzynę Lubiak. Członkini Klubu Radnych PiS była dotychczas wiceprzewodniczącą wołomińskiej rady. Dyskusja na temat powołania nowego przewodniczącego toczyła się wśród wołomińskich radnych przez kilka ostatnich tygodni. Sam wybór kandydatów nie był zadaniem łatwym, ponieważ do końca kadencji zostało niewiele ponad pół roku. Katarzyna Lubiak była jedną z dwojga kandydatów. Zaledwie jednym głosem pokonała radnego Andrzeja Żelezika (SKW). Otrzymała 11 głosów poparcia, natomiast Andrzej Żelezik 10. Choć do końca kadencji nie pozostało wiele czasu, nowa przewodnicząca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej sprawdzić się na stanowisku. Jest przekonana, że uda jej się sprostać nowym obowiązkom, o czym mówi w krótkiej rozmowie z Moją Gazetą Regionalną. Podjęła się Pani nowych obowiązków, które wymagają dużo czasu i jeszcze więcej zaangażowania. Moją działalność w Radzie Miejskiej traktowałam, traktuję i będę traktowała jako służbę dla dobra naszej małej ojczyzny. W tym sensie nic się w moim życiu nie zmieniło. Wybór na przewodniczącą rady to dla mnie wielki zaszczyt, ale nie dla zaszczytów kandydowałam na to stanowisko. Nowa funkcja - co oczywiste - oznacza nowe zadania i dodatkowe obowiązki, a więc stanowi większe wyzwanie. Nie zgodziłabym się na wysunięcie mojej kandydatury, gdybym nie

była pewna, że podołam obowiązkom spoczywającym na przewodniczącym, czyli, że znajdę czas i energię do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Liczę na współpracę ze strony radnych, bo w końcu wszyscy jesteśmy tutaj z woli naszych wyborców i dla nich. Czy możemy spodziewać się nowych zmian w zakresie pełnienia funkcji przewodniczącego rady? Czy przewodniczący będzie bardziej udzielał się w codziennym życiu Wołomina albo czy wprowadzi zmiany w zakresie prowadzenia sesji rady? Ostatnia sesja trwała prawie

Sensacje zamiast kompetencji (dokończenie ze str. 2) A zarzut, że w szkole nie ma stołówki z gorącymi posiłkami? Teraz odchodzi się od stołówek. W liceum uczy się młodzież dorosła. Rodzice ustalają, czy dziecko bierze kanapkę czy kupuje sobie pączka w kiosku. Jeśli zaś nauczyciele mają długi dzień np. z powodu rady pedagogicznej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić catering. Ja nie wiem, w czym problem, o co tutaj chodzi? Tym bardziej, że nie tak dawno, rok czy 2 lata temu, Rada Dzielnicy chciała zlikwidować stołówkę w gimnazjum nr 126. Więc nie rozumiem: to można likwidować stołówki w gimnazjum, a trzeba zakładać w liceum? Czy nie odnosi Pani wrażenia, że uwagi Komisji Rewizyjnej były dalej idące niż kuratorium czy Państwowej Inspekcji Pracy? W kompetencji tej komisji, jako organu prowadzącego leżało, moim zdaniem, tylko sprawdzenie rzetelności wydawania środków pieniężnych. I tylko to. Bo to Rada Dzielnicy przydziela dyrektorowi środki na prowadzenie szkoły. Cały problem od początku do końca nie został rozpoznany, tak jak powinien. Nie można sobie przypisywać kompetencji, które nie są zapisane w przepisach. Nie można prowadzić na ludzi nagonki, bo w polskim prawie istnieje domniemanie niewinności. I od tego należało zacząć. Jestem zażenowana całą tą sytuacją. Organ prowadzący, znając wyniki kontroli kuratora, nie powinien badać ponownie tej sprawy. Mając wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy powinien przyjąć je do wiadomości i zająć stanowisko. Z szacunkiem przyjęłabym werdykt organu prowadzącego, który powiedziałby: na podstawie zebranej dokumentacji, stawiamy zarzut, że pani dyrektor popełniła określone błędy, w związku z czym wnosimy o odwołanie jej z funkcji. Albo należało powiedzieć, i tego mi zabrakło: owszem nie było idealnie, zarzuty były, niektóre się potwierdziły, ale to nie jest jeszcze powód do odwoływania. I dodać zalecenia, ewentualnie zatrudnić mediatora. Tak powinno być to rozwiązane. Z tego co wiem, pani Orzeszek zrezygnowała z funkcji sama. Ale zrobiła to pod presją, w atmosferze niszczenia człowieka i o to mam żal do tych, którzy się do tego przyczynili.

Ma Pani wielkie doświadczenie jako wieloletni pracownik oświaty i działacz związkowy. Czy Pani zdaniem któryś z tych zarzutów kwalifikował się do tego, by można było dyrektora odwołać? Nie. Żaden z tych zarzutów nie kwalifikuje się do tego, aby odwołać dyrektora z funkcji. Jeżeli któryś się potwierdził, to kwalifikował się do wydania zaleceń i napisania np. programu naprawczego. I stosowne organy takie zalecenia wydały. Nic więcej. Jedynym zarzutem mogłoby być zawłaszczenie księgozbioru. Ale z tego co już wiemy, prokurator takiego zarzutu nie postawił. Cała ta sytuacja nie tworzy dobrej atmosfery wokół liceum. Sprzyja to koncepcji pani prezydent, która chciałaby, żeby młodzież dojeżdżała do szkół średnich znajdujących się w centrum. W tym roku jest zgoda na utworzenie tylko 3 oddziałów. Dowiadujemy się również, że na całym jednym poziomie będzie przedszkole. Rozmawiałam z przewodniczącym rady na ten temat i racje dzielnicy wydają mi się zasadne. Do 2015 roku Rembertów musi stworzyć określoną liczbę miejsc w przedszkolu. Dzielnica nie ma środków na wybudowanie nowej placówki. Gdyby nie wzięła tych pieniędzy z Ratusza (docelowo 3 mln zł), to one by przepadły. Natomiast, czy dobrze, że ono będzie w tym, a nie innym budynku? Tutaj może zbyt pochopnie podjęto decyzje. Lepszym rozwiązaniem byłoby pewnie połączenie liceum i gimnazjum. Na ten temat mieszkańcy powinni się wypowiedzieć. Ja chcę wierzyć, że społeczność Rembertowa obroni tę szkołę. W tak odległej od centrum dzielnicy jest to oaza kultury. Trzeba, żeby nadal funkcjonowała. Jeśli będę miała jakieś możliwości obrony tego liceum, to będę to robiła. Bardzo się obawiam, że taki zły rozgłos zaszkodzi szkole. Ci którzy nagłośnili ten temat, wyolbrzymiając go, chyba sobie nie zdawali sprawy, że także sobie szkodzą. W dodatku niż demograficzny prowadzi do zmniejszania oddziałów. Jestem przekonana, że w tym roku sytuacja się powtórzy i będą kolejne zwolnienia. Obawiam się, że będzie to odczytane jako zemsta pani dyrektor. A przecież tej pracy i etatów faktycznie tam nie będzie. Nie wyobrażam sobie, by liceum przestało funkcjonować, tym bardziej, że jest to szkoła bardzo stara, z tradycjami. Byłaby to duża strata dla społeczności rembertowskiej. Rozmawiała: Urszula Szaliłow

10 godzin, a połowa z tego było to zwykłe bicie piany. Zadawane publicznie przez radnych pytania nadawały się co najwyżej na komisje merytoryczne, a nie na sesję. Bardzo mi zależy na tym, aby prace Rady Miejskiej przebiegały sprawnie i były merytoryczne. Uważam, że w samorządzie powinno być jak najmniej polityki i tzw. bicia piany. Mam nadzieje, że uda mi się przekonać do tego koleżanki i kolegów z Rady. Jednakże o to może być trudno, bo weszliśmy w rok wyborczy. Obawiam się, że wielu radnych będzie chciało przed wyborami samorządowymi za wszelką cenę „pokazać się” i „zabłysnąć”. Niczego zatem obiecać nie mogę, ale powtórzę: dołożę wszelkich starań, by rada obradowała efektywnie i wspólnie pracowała nad najlepszymi dla mieszkańców Wołomina rozwiązaniami. Po to przecież w niej jesteśmy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Lubiak Tuż po wyborach podziękowała Pani kolegom radnym za zaufanie. Czy spodziewała się Pani takiego poparcia i zaufania? To poparcie nie było bardzo duże, ale wystarczające. Uzyskałam o jeden głos więcej niż mój kontrkandydat. Tym, co zagłosowali na mnie, chciałabym w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie, natomiast osobom, które nie były przychylne mojej kandydaturze pragnę powiedzieć, że będę chciała swoją pracą przekonać ich do tego, że wybór radnych był właściwy. Agata Bochenek

Konto Osobiste SK bank

R

Najlepszy kredyt odnawialny w koncie

Super warunki dla karty kredytowej MasterCard

www.skbank.pl

← 6(198) 20 marca 2014 →

3


Dać rodzicom gwarancję (dokończenie ze str. 1)

Starosta Piotr Uściński Będą im przekazywane pozytywne wartości zakorzenione w polskiej i europejskiej kulturze, oparte na tradycyjnym modelu rodziny – małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Będą wychowywane do miłości wierności i odpowiedzialności. Szkoła – nauczyciele, uczniowie i rodzice, będzie miała możliwość korzystania z pakietu specjalnie organizowanych szkoleń. Jednak najważniejsze jest to, że Certyfikat będzie gwarancją dla rodziców, że ich dzieci nie będą narażone na programy negatywne, działające destrukcyjnie na młode pokolenie. Można powiedzieć, że jest „formalna blokada” dla propagatorów ideologii typu gender, uniemożliwiająca wchodzenie do szkół tego typu indoktrynacji i przedwczesnej seksualizacji.

Do jakiego rodzaju placówek ten projekt jest skierowany? Program dopiero rusza, zgłaszają się pierwsze szkoły, a docelowo chcemy, aby ich było kilkadziesiąt. Chodzi o edukację na wszystkich poziomach, a więc podstawówki, gimnazja i szkoły średnie. Pomysł, aby formalnie zablokować wpływy niebezpiecznych ideologii powstał w ubiegłym roku po konferencji „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny”. Rozpoczynamy na terenie powiatu wołomińskiego, ale chciałbym, żeby stało się to akcją ogólnopolską. Dlatego nie działamy wyłącznie siłami starostwa, ale też we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które realizuje projekt. Zdaje sobie Pan na pewno sprawę, że w szkole zdarzają się rodzice o rozmaitych światopoglądach, zarówno prawicowych, jak i lewicowych. Czy akceptacja tego programu nie będzie problemem dla części z nich? Jeśli ktoś chce deprawować własne dzieci, nich robi to we własnym zakresie. Nie potrzeba do tego szkoły. Najważniejsza informacja jest zaś taka, że program nie będzie nikomu narzucał jakichkolwiek konkretnych rozwiązań. Nie jest to przekazywanie np. wiary katolickiej, bo od tego są przecież lekcje religii. Chcemy jedynie spowodować, aby dzieci nie były narażone na kontakt z tematami oraz ideologiami, z którymi w tym wieku jeszcze zdecydowanie mieć nie powinny. TS

Ambasador Litwy w Polsce Loreta Zakareviciene przywiązuje olbrzymią wagę do spotkań z samorządami miast i gmin w Polsce. Pomimo wielu obowiązków dyplomatycznych pani ambasador (zaplanowana na ten dzień wizyta wiceprezydenta USA Joe Bidena w Polsce i Litwie) spotkanie odbyło się w zapowiedzianym terminie. Poruszono wiele tematów m.in. nawiązanie współpracy handlowej pomiędzy Litwą a biznesmenami z powiatu wołomińskiego, wymiana kulturalna i młodzieży z miastami Litwy oraz znalezienie partnerskich miast. Burmistrzowie i wójtowie przedstawili osiągnięcia, plany i sukcesy swoich gmin. Z kolei wiceprezes SK banku Elżbieta Kubuj oraz przewodniczący rady nadzorczej

Piotr Roczek wyjaśnili, że nowa handlowa nazwa banku brzmi: Spółdzielczy Krajowy Bank. To obecnie największy spółdzielczy bank w Polsce, który rozwija się niezwykle dynamicznie. Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, społecznych i sportowych. - Jesteśmy bankiem dla średnich i małych przedsiębiorców, z którymi mamy ścisłą współpracę i kontakt. Bank nasz daje poczucie bezpieczeństwa w biznesie. Jesteśmy z naszymi klientami, kiedy osiągają sukces, ale również kiedy przeżywają ciężkie chwile - powiedziała m.in. wiceprezes Elżbieta Kubuj. Wizyta przebiegała w serdecznej i życzliwej atmosferze. Na zakończenie wizyty uczestnicy podziękowali Andrzejowi Lekowi za zorganizowanie spotkania. AL

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania w ambasadzie Litwy (od lewej): wójt Strachówki Piotr Orzechowski, burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, Artur Klein, ambasador Litwy w Polsce Loreta Zakareviciene, wiceprezes SK banku Elżbieta Kubuj, burmistrz Kobyłki Robert Roguski, przewodniczący rady nadzorczej SK banku Piotr Roczek, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, wójt Jadowa Dariusz Kokoszka

4

← 6(198) 20 marca 2014 →

serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pedagogów i psychologów szkolnych, rodziców i młodzież oraz osoby zainteresowane dobrem dzieci

na uroczyste rozpoczęcie kampanii nadawania Certyfikatów

25 marca 2014 roku (wtorek) rozpoczęcie o godzinie 11:00 aula Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego przy ul. Inżynierskiej w Zielonce k/Warszawy

Patronat honorowy: J.E. ABP Henryk Hoser

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Wołominie Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Powiat Wołomiński

Więcej informacji na stronie internetowej

Samorząd i Litwa (dokończenie ze str. 1)

Starosta Wołomiński Piotr Uściński


Dwie dekady z Dolcanem (dokończenie ze str. 1) Wspierała go i sponsorowała, nie zważając nawet na zawirowania na rynku. To wielka zasługa pana Sławomira Dolińskiego i jego małżonki, że dziś w tak małej miejscowości jak Ząbki, mamy w pełni profesjonalny klub, z ugruntowaną pozycją na piłkarskiej mapie Polski, ze stabilną stabilną sytuacją finansową i organizacyjną – ocenia prezes Jerzy Szczęsny. Sukcesy klubu sportowego to także powód do dumy dla władz miasta - Bardzo się cieszę, że 20-letnia współpraca przetrwała różne okresy. Tak jak w małżeństwie, wiadomo, że przez 20 lat trudno liczyć tylko i wyłącznie na dobre chwile. Na pewno zdarzały się te bardziej trudne i ciężkie momenty, kiedy trzeba było razem przetrwać. Wielkie słowa uznania dla pana prezesa Dolińskiego, ale również dla zarządu klubu, że pomimo upływu czasu zawsze potrafili znaleźć wspólne rozwiązanie i ten sport kwalifikowany pierwszoligowy wspierać właśnie w Ząbkach. Niewątpliwie jest to również bardzo korzystne i promocyjne dla całego miasta – ocenia burmistrz Ząbek, Robert Perkowski.

Marzenie o ekstraklasie

Sukcesami były kolejne awanse do 1. ligi, gdzie w końcu, po wejściu tu w 2008 roku, zespół zadomowił się na dobre. Kibice z Ząbek mieli okazję oglądać już drużyny z całej Polski, a nawet zagraniczne. Hi-

storycznym wydarzeniem był mecz reprezentacji olimpijskich Polski i Danii w 1998 r., kiedy na tutejszym stadionie można było wysłuchać hymnu przed oficjalnym meczem międzypaństwowym.

szymy się z pięknego jubileuszu, ale to nie oznacza oczywiście, że gasną ambicje i apetyty na dalszy rozwój piłki nożnej. Dzięki współpracy z firmą Dolcan i przy dalszym zaangażowaniu miasta w rozwój sportowej infrastruk-

Przedszkole na miarę XXI wieku Po 9 miesiącach od wmurowania kamienia węgielnego pod siedzibę Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi u zbiegu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i Armii Krajowej w Wołominie powstał już nowy budynek. Trwają kolejne prace, m.in. wykonanie elewacji z ociepleniem, ścianek działowych i tynków wewnętrznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych - informuje Iza Bońska, rzecznik prasowy urzędu. Koniec inwestycji wyznaczony został na 30 czerwca. Podczas zwycięskiego meczu (4:2) ze Stomilem Olsztyn Jednak Dolcan to nie tylko wielki sport. - Na co dzień obserwujemy, że coraz więcej młodzieży garnie się do trenowania. Prowadzimy dla nich już 10 grup i zatrudniamy 14 trenerów. O wartości wychowania przez sport nie trzeba przekonywać, a być może dzięki temu Dolcan będzie się mógł też poszczycić kolejnymi reprezentantami w swoich barwach (jak Artur Boruc, Artur Jędrzejczyk oraz Rafał Leszczyński). Jesteśmy dumni ze wspaniałej trybuny, nie ma ładniejszej po tej stronie Wisły. Cieszy nas bardzo i dobrze rokuje na przyszłość udana współpraca z lokalnym samorządem i przychylność władz miasta z burmistrzem Robertem Perkowskim na czele – mówi prezes Jerzy Szczęsny. Czego możemy się spodziewać w następnych latach? - Cie-

tury, można w ciągu kilku lat zmierzyć się z wielkim marzeniem o ekstraklasie w Ząbkach. Wielki sport to jedno, ale równie ważny będzie także dalszy rozwój w zakresie szkolenia, aby jak najwięcej dzieci i młodzieży z naszych okolic, mogło dzięki klubowi czynnie uprawiać sport – mówi prezes Dolcanu. Burmistrz Ząbek wypowiada się nieco bardziej dyplomatycznie. - Boję się mieć jakiekolwiek oczekiwania i plany, ponieważ przez te kilka wspólnych lat udało się zrobić tak dużo, że strach planować coś więcej. Myślę, że naszym planem powinno być pielęgnowanie i udoskonalanie tego, co osiągnęliśmy, a na pewno dalej będzie jeszcze lepiej – powiedział „Regionalnej” Robert Perkowski. Tomasz Sobiech

Reprezentanci Polski w Dolcanie Ząbki Imię i nazwisko

Lata gry w Dolcanie

Lata gry w kadrze

Liczba spotkań/goli w kadrze

Jan Karaś

1994-1996

1984-1988

16 (1)

Kazimierz Buda

1997-2001

1981-1984

10 (2)

Tomasz Cebula

2000-2001

1990-1994

12 (0)

Artur Boruc

2000

od 2004

51 (0)

Artur Jędrzejczyk

2008-2009

od 2010

4 (1)

Tomasz Ciesielski

2010-2013

2002

1 (0)

Rafał Leszczyński

od 2009

od 2013

1 (0)

Nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, którego budowa ruszyła pod koniec 2012 r., będzie kosztował ponad 8,2 mln zł i spełniał najwyższe standardy, zapewniając najmłodszym bezpieczeństwo oraz umożliwiając jeszcze lepszą opiekę nad nimi. Prace budowane, finansowane przez gminę Wołomin, wykonuje firma Budimpol z Warszawy. Nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek o kubaturze 14450 m3 i całkowitej powierzchni użytkowej 1993,27 m2, zastąpi starą zniszczoną siedzibę, która funkcjonuje od blisko 35 lat. Na parterze znajdować się będą: trzy sale dydaktyczne, szatnia, sala zajęć ruchowych, sala doświadczeń przyrodniczych z oranżerią, administracja, zespół żywieniowy, pomieszczenia techniczne oraz część pomieszczeń dodatkowych. Wszystkie pomieszczenia dostępne będą z przestronnego hallu. Na piętrze zlokalizowano również trzy sale dydaktyczne, salę zajęć rytmicznych, pion specjalistyczny oraz pozostałe pomieszczenia pomocnicze. W zakres prac wchodzi też zakup, dostawa i montaż kompletnego wyposażenia w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenie

Ze szczegółami inwestycji i dalszymi planami zapoznali dyrektora przedszkola, Marię Krukowską, burmistrz Ryszard Madziar wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Mickiewiczem technologiczno-sportowe i socjalno-sanitarne. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdą się tu gabinety m.in. psychologa, logopedy, gabinet ciszy, sala do terapii sensorycznej, która wspomaga pracę zmysłów, wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej i poznawczej, a co za tym idzie - poprawia skuteczne uczenie się. Co ważne, nowe przestronna placówka gwarantuje dodatkowe miejsca dla przedszkolaków. Sześciooddziałowe przedszkole pomieści aż 150 dzieci.

- Nasi najmłodsi mieszkańcy będą tu mieli komfortowe warunki do zabawy i nauki. Stawiamy na lepszy standard opieki nad dziećmi. Warto robić tak dobre inwestycje prorodzinne. Gwarantuję, że zarówno dzieci, jak i rodzice będą zadowoleni akcentował burmistrz Ryszard Madziar. Gmina zadbała także o zmotoryzowanych rodziców, którzy przywożą swoje pociechy do przedszkola - od strony ul. Piłsudskiego powstaną miejsca parkingowe. Przydadzą się już we wrześniu, kiedy nowe przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi zostanie oficjalnie otwarte. Red.

← 6(198) 20 marca 2014 →

5


Ząbki kopią dalej Skoro w tunelu pod torami kolejowymi widać już mocne światło zakończenia robót, miasto postanowiło iść za ciosem. Radni zdecydowali o przystąpieniu do projektowania dodatkowego, podziemnego przejścia dla pieszych. Oddanie do użytkowania tunelu pod torami PKP, będzie się wiązać z równoczesnym zamknięciem dla pojazdów dotychczasowego przejazdu kolejowego w ciągu ulic 3-go Maja i Batorego. Aby zadbać o bezpieczeństwo i sprawną komunikację w tym miejscu, niezbędne jest wybudowanie podziemnego przejścia dla pieszych także po zachodniej stronie przystanku kolejowego. Koszt takiego przedsięwzięcia to według ogólnych szacunków kilka milionów złotych i Ząbki musza oczywiście na taki cel pozyskać jakieś finansowanie zewnętrzne. Miasto ma już nawet plan w tym zakresie. – Po pierwsze, powinniśmy stosować nomenklaturę „wejście na perony”, co powinno zwiększyć nasze szanse pozyskania środków. Po drugie, powinniśmy przygotować dokumentację projektowo-kosztorysową, aby móc rozmawiać o konkretach – argumentował podczas ostatniej sesji rady miasta (7 marca) burmistrz Ząbek, Robert Perkowski. Radni pozytywnie odnieśli

się do wniosku, na przygotowanie wstępnej dokumentacji pod budowę pieszego przejścia podziemnego przeznaczono kwotę 72 tysięcy złotych. Przybliżony koszt całej inwestycji znany będzie po przeprowadzeniu tych analiz.

Od szpitala do tunelu

Rada Miasta zaakceptowała też projekty, które burmistrz Perkowski zapowiadał już na naszych łamach („Wychodząc z tunelu”, MGR. 5/2014). Miasto Ząbki podjęło decyzję o udzieleniu Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej (do 30% poniesionych przez Powiat kosztów, jednak nie więcej niż 214.285,00 zł.) na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej. Na fragmencie gruntu należącym obecnie do szpitala „Drewnica”, powstanie dzięki temu cały nowy układ komunikacyjny. Zdaniem wnioskodawców, nie tylko pozwoli to sprawnie przejąć większy ruch po oddania tunelu do użytku, ale także wpłynie na bezpie-

czeństwo i estetykę tej części Ząbek. Z tym projektem związana jest zresztą kolejna inwestycja. Podczas sesji zdecydowano bowiem także o udzieleniu pomocy rzeczowej na remont (także powiatowej) drogi ul. Wojska Polskiego, na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej. Dzięki temu, jeszcze w tym roku powstanie jednolity, zmodernizowana ciąg komunikacyjny od nowego ronda, przez ul. Wojska Polskiego, aż do tunelu pod torami.

Tańsza woda i to pod większym ciśnieniem?

Także w Ząbkach będzie to za kilka lat możliwe, dzięki decyzji o oddaniu w dzierżawę zakupionego wcześniej gruntu pod nową Stację Uzdatniania Wody. Nieruchomość do końca 2024 r. przejmie gminna spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, która w ciągu ok. 3 lat powinna wybudować nową stację, a następnie nią zarządzać.

Gotowi na przyszłość

„Gorącym” tematem, który pojawił się na dosłownie godziny przed sesją, była informacja o przetargu na zakup działek przy ul. Andersena i Powstańców, które Ząbki chciałby przeznaczyć pod budowę zupełnie nowej szkoły podstawowej. - Ząbki, zwłaszcza południowa część, to obszar dynamicznych działań deweloperskich. Przybywa nam w błyskawicznym tempie nowych mieszkańców, głównie z małymi dziećmi. Abyśmy mogli w przyszłości zaspokajać potrzeby, zwłaszcza edukacyjne, musimy już dziś pomyśleć, nie tylko o rozbudowie szkoły, którą mamy rozpocząć jeszcze w roku bieżącym, ale również o zabezpieczeniu gruntów pod przyszłe szkoły - powiedział „Regionalnej” burmistrz Perkowski. Nowa szkoła, którą będzie prawdopodobnie szkoła podstawowa, nie ma szans na powstanie w najbliższych dwóch, trzech latach, a może nawet pięciu. - Ale już dziś musimy zabezpieczyć taki grunt, bo sami takimi nieruchomościami, jako miasto, na południowej części Ząbek, nie dysponujemy – dodaje burmistrz. Rada Miasta wyraziła zgodę na udział w przetargu organizowanym przez wojskowego właściciela terenu. Aby zagwa-

rantować sobie sukces w tak istotnym z punktu widzenia miasta postępowaniu, „na zapas” upoważniono burmistrza do dysponowania kwotą w wysokości aż do 20 milionów złotych. Po pozytywnym gło-

sowaniu, w żartobliwym tonie, burmistrz dziękował radnym za aż tak duże zaufanie i obiecał, że całej sumy z pewnością nie wyda. Tomasz Sobiech

PODZIĘKOWANIA W imieniu organizatorów oraz rodziny, która otrzymała wsparcie, składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Balu, który odbył się dnia 8 lutego w Zielonce. Dziękujemy za okazane serce, które przyczyniło się do zakupu artykułów pierwszej potrzeby dla rodziny z Zielonki, która tej pomocy pilnie potrzebowała. Zakupiono m in. kuchenkę gazową, kilka kompletów pościeli, ręczniki, artykuły chemii gospodarczej oraz artykuły spożywcze. Dziękujemy OSP w Zielonce za okazaną pomoc. Agnieszka Bardowska i Bożena Sobkowiak

Komunikat Program Aktywny Samorząd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, iż rusza nowa edycja programu Aktywny Samorząd. Wnioski o dofinansowanie można składać w Biurze Obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, przy ul. Legionów 78 w terminach:

UBEZPIECZENIA

PZU

OC, AC, NNW, ASSISTANCE, mieszkania, domy

PAT, Warszawa Rembertów ul. Czerwonych Beretów 6 tel. 22 673 41 27, 602 872 737 www.pat.waw.pl

CENTRUM SERWISOWE Ząbki, ul. Warszawska 50 TEL: 600-356-762 www.serwiszabki.pl serwis@serwiszabki.pl OFERUJEMY NAPRAWĘ: * komputerów, laptopów, netbooków, * telewizorów :LCD, LED, PLAZMA * monitorów komputerowych * zestawów AUDIO VIDEO * drukarek laserowych i urządzeń KSERO * kuchenek mikrofalowych, odkurzaczy * pralek, zmywarek, piekarników i płyt elektrycznych PUNKT KSERO pn-pt: 10-18, sob: 10-13

6

← 6(198) 20 marca 2014 →

Moduł I - do dnia 30 września, − wnioski złożone do dnia 30.06.2014 roku będą rozpatrywane w lipcu, − wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków, czyli po 30.09.2014 r., pomoc dotyczy : • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu; • uzyskania prawa jazdy kategorii B; • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania; • dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania; • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Moduł II - do dnia 30 marca - II semestr 2013/2014 roku szkolnego/akademickiego, - do dnia 30 września - I semestr 2014/2015 roku szkolnego/akademickiego. Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków. pomoc dotyczy: dofinansowania lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Treść programu została opublikowana na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl Zasady uczestnictwa w programie oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej www.pcprwolomin.pl.


Centrum Szembeka

Wmurowanie kamienia węgielnego

W uroczystej oprawie, w asyście członków Bractwa Kurkowego, 13 marca br. podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowaną galerię handlową przy ul. Zamienieckiej w Warszawie.

będzie liczyła powyżej 20.000 m2 podzielonych na dwa sektory, spożywczy i przemysłowy. Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości: posłów na Sejm RP, burmistrzów dzielnic warszawskich i sąsied-

Prezes WIP Waldemar Piórek (z lewej) i Prezes SK banku Jan Bajno Inwestycja realizowana jest przez firmę PROBUD S.A., finansuje zaś ją konsorcjum banków spółdzielczych z SK bankiem na czele. Projekt przewiduje rozbudowę Centrum Handlowego o nowy budynek. Całość kompleksu handlowo-usługowego

nich gmin, przedstawicieli duchowieństwa, wykonawcy, sektora bankowego oraz kupców. Swoją obecnością zaszczyciła i zgodziła się pełnić rolę matki chrzestnej, wdowa po Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim prezydencie Polski na uchodźstwie, pani Karolina Kaczo-

rowska. W uroczystości wzięła udział również córka gen. Andersa - Anna Maria. Poświęcenia obiektu dokonał ks. biskup Kazimierz Romaniuk, pierwszy ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Druga część uroczystości miała miejsce w sali konferencyjnej na Stadionie Narodowym. Podczas uroczystej kolacji prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemar Piórek wręczył statuetkę i dyplom uznania prezesowi Janowi Bajno, za partnerstwo i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Podobne wyróżnienie za solidność, rzetelność i wiarygodność odebrał również Zenon Tabor, właściciel Towarzystwa Budowlanego PROBUD S.A. Z kolei Karolina Kaczorowska nadała tytuł Bene Meritus Polonus prezesowi CH Szembeka, Mirosławowi Sztyberowi. Po części oficjalnej licznie zgromadzeni goście obejrzeli bogaty program artystyczny. US

Wołomin wspiera osoby niepełnosprawne Gmina Wołomin w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi od lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku na zadanie „Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji” przeznaczyła z budżetu 50 tys. zł. Wsparcie finansowe otrzymały organizacje: Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Fundacja „Bezpiecz-

na Przystań” oraz „Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko”. Umowa z tą

ostatnią podpisana została 11 marca w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Nowo otwarty sklep

dziecięcy, młodzieżowy, wyjątkowe wzory, super jakość, przystępne ceny. Wiosenna promocja i niespodzianki!

Ząbki, ul. Towarowa 1 tel. 508 273 260 ← 6(198) 20 marca 2014 →

7


Mistrzostwa Ekstraklasy w tańcu sportowym W dniach 8-9 marca w Ząbkach odbyły się Mistrzostwa Ekstraklasy Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego pod Honorowym Patronatem Starosty Wołomińskiego oraz Burmistrza Miasta Ząbki. Organizatorami tego wydarzenia byli: MOK w Ząbkach, MOSiR w Ząbkach, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Miasto Ząbki, Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego, Klub Tańca Sportowego „Shock Dance” oraz Gimnazjum nr 2 im Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach. Imprezę sponsorowali: SK Bank - Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa - Oddział w Ząbkach, Firma Gór-Pis, Agencja Ochrony „Grupa DSF”, Firma Taneczne Pasje, Fotex – usługi hotelarskie, Supadance, MB Catering, Restauracja „Na skrajnej” w Ząbkach, firma Voytex, Drukarnia Benedysiuk oraz Samorządowa Instytucja Kultury „Park

Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Była to druga edycja tej imprezy, mega taneczny weekend. Tym razem zobaczyliśmy zmagania tancerzy z klubów i szkół tańca z całej Polski oraz gości zagranicznych w wielu

widowiskowych dyscyplinach tanecznych: Disco Dance, Disco Freestyle, Jazz, Modern, Dance Show, Free Show i Fantazy. Dwa dynamiczne dni pełne tańca, akrobatyki, ciekawych kostiumów i rozwiązań choreograficznych. Podczas

Gali Finałowej Mistrzostw odbył się występ młodego, świetnie zapowiadającego się artysty z Zielonki - kompozytora muzyki Ambient - Atura Telakowiec w wykonaniu T-Art. Warto było zobaczyć i dopingować pokazy turniejowe

Dzień planowania kariery

14 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie odbył się kolejny już, IX Dzień Planowania Kariery Zawodowej. Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatu Wołomińskiego we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

Pamiątkowe zdjęcie organizatorów z laureatami

Wzięli w nim udział m.in. dyrektorzy szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wołomińskiego na czele z dyrektor ZSE Bożeną Czapkiewicz, dyrektor PUP Jolanta Tlaga, zastępca dyrektora PUP Beata Bożedaj, pracownicy PUP, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Michał Kurek, a także licznie zgromadzona młodzież. Głównym celem Powiatowych Dni Planowania Kariery Zawodowej jest prezentacja oferty szkół policealnych i uczelni wyższych oraz krótkie wprowadzenie młodzieży w obecną sytuację na rynku pracy.

stara porcelana kryształowe kieliszki antyki meble żyrandole, lampy obrazy i in.

Duży wybór - wciąż nowe dostawy! Wołomin - Słoneczna Szosa Jadowska 50 C tel. 669 26 11 67 www.komisukrysi-antyki.yoyo.pl

8

← 6(198) 20 marca 2014 →

solistów, duetów czy formacji tanecznych, które wypełniły od rana halę Gimnazjum nr 2 w Ząbkach w dniach 8-9 marca 2014 r. W turnieju wzięło udział 360 tancerzy z różnych ośrodków tańca, zostało przydzielonych 517 numerów

startowych. Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie internetowej ZNTS www.dancesport.org.pl. Wśród patronów medialnych wydarzenia znalazła się Moja Gazeta Regionalna. JP

- Bardzo się cieszymy, że zechcieliście wziąć udział w naszych corocznych Dniach Planowania Kariery – zwróciła się do młodzieży w imieniu swoim oraz swoich pracowników dyrektor PUP Jolanta Tlaga. – Świadczy to o tym, że poważnie myślicie o swojej przyszłości i macie już plany dotyczące waszej przyszłej pracy. Podczas spotkania młodzież miała okazję porozmawiać z przedstawicielami szkół wyższych oraz policealnych, którzy w tym dniu przedstawili swoją ofertę oraz zachęcili uczniów do wzięcia udziału w rekrutacji. Następnie ogłoszono wyniki konkursu plastyczno-literackiego „Moja ścieżka zawodowa”. Wśród laureatów szkół ponadgimnazjalnych znaleźli

się: I miejsce - Kamila Kopyrska, uczennica III klasy Liceum Ekonomicznego w Wołominie; II miejsce - Paulina Ryszawy, uczennica II klasy LO w Urlach; III miejsce - Radosław Rumiński, uczeń II klasy LO w Urlach; wyróżnienie - Monika Wiśniewska, uczennica II klasy LO w Tłuszczu. Laureatami szkół gimnazjalnych zostali: I miejsce - Magdalena Molęda, uczennica II klasy Gimnazjum nr 1 w Ząbkach; II miejsce - Justyna Kolczyńska, uczennica II klasy Gimnazjum nr 1 w Wołominie; III miejsce - Wiktoria Chmielewska, uczennica II klasy Gimnazjum nr 1 w Wołominie; wyróżnienie - Agnieszka Wilk, uczennica Gimnazjum w Jadowie. A.B.


Obywatele drugiej kategorii?

Porady Księgowo-Prawne

Ostatnio regularnie do głowy przychodzą mi natrętne pytanie – czy mieszkańcy Marek i Zielonki są obywatelami drugiej kategorii? Dlaczego na kluczowym odcinku zaplanowanej obwodnicy Marek na odcinku od rzeki Długa do osiedla Kosynierów będą mieć gorszą ochronę antyhałasową (o ile w ogóle) niż warszawiacy z Targówka i Żoliborza? A mogło być tak pięknie. Ubiegłoroczna rozprawa administracyjna, dotycząca prowadzonego przez wojewodę w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację odcinka, przyniosła znakomite wieści dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), spodziewając się znacznego natężenia ruchu, założyła budowę aż czterech pasów na każdej jezdni tej części obwodnicy. Nic dziwnego - w tym miejscu będzie kumulował się ruch z/i do Białegostoku (60 tys. pojazdów na dobę) oraz – być może - Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Doszło też do zmian w systemie ochrony przed hałasem. Na logikę – skoro ruch będzie potężny i trzeba mieć cztery pasy, powinny być lepsze. Jednak logika kogoś tutaj nie tyka. Oto dlaczego… Po pierwsze, od strony północnej obwodnicy pojawiły się dwa fragmenty trasy, które - mimo niedużej odległości od osiedli i domów

mieszkalnych - nie mają zabezpieczeń w postaci ekranów. Po drugie, nie ma ich także na planowanym wiadukcie nad rzeką Długą. Po trzecie, wysokość ekranów wynosi zaledwie 3-4 metry. I jak to się ma do tego, co mają warszawiacy? Ano nijak. Mieszkańcy Marek nie żądali przecież wykopania tunelu jak na Ursynowie, nie marzyli głośno o ekranach tunelowych jak na Trasie Toruńskiej (TT). Chcieli zachowania ciągłości ekranów akustycznych i podobnej wysokości jak te wzdłuż TT. Tu naprawdę nie ma żadnych walorów krajobrazowych, które należałoby pokazywać kierowcom przecinającym Zielonkę i Marki. Mieszkańcy Marek, którzy są już w GDDKiA dobrze znani z pokojowej, cukierkowej akcji na rzecz budowy obwodnicy, postanowili po raz kolejny zaapelować o zdrowy rozsądek. W ciągu kilku dni zebrali ponad 600 podpisów z wnioskiem o wyższe ekrany. Niestety, apele pozostały bez echa. A właściwie z komen-

Wiercenie studni głębinowej i abisynki Paweł Folman Tłuszcz, ul. Kolejowa 4

pawel folman@interia.pl

tel. 604-211-417 /29/ 777-40-58

tarzem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że wnioski są nieuzasadnione, bo to, co zaprojektowano, powinno wystarczyć. Z biegiem czasu dochodzę do wniosku, że Marki i Zielonka stały się ofiarą dwóch awantur: o ekrany wzdłuż autostrady z Warszawy do Łodzi (stoją w polu) oraz o koszty budowy autostrad przed państwo. Wahadło się wychyliło w drugą stronę i wszyscy – po stronie inwestora – nagle dbają o koszty. Kosztem mieszkańców miejscowości, przez które będzie przebiegać obwodnica Marek. W tej sytuacji do głowy przychodzi kuriozalny pomysł – przenieśmy ekrany z A2 do naszego miasta. Będzie taniej, a zabezpieczenia będą wystarczająco wysokie. Uśmiechnęliście się? Zapewniam, że mieszkańcom nie jest jednak wcale do śmiechu. Coraz częściej słychać w ich głosie rozgoryczenie: „popierałem obwodnicę, mimo że mam ją za płotem, ale nie na takich zasadach, z taką mizerną ochroną akustyczną”. Nie zdziwię się, jeśli ktoś zdecyduje się na radykalne kroki. Ale wtedy nie obwiniajcie ich winą – wina będzie leżała po stronie inwestora, który szuka oszczędności nie tam, gdzie trzeba. Tadeusz Markiewicz marecki bloger

Urlop na żądanie Zgodnie z art. 1672 Kodeksu Pracy Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Powyższy przepis wprowadza szczególny tryb udzielania pracownikowi czterech dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym, w terminie przez niego wskazanym. Urlopu na żądanie nie obejmuje się planem urlopów (art. 163 § 1 k. p.) oraz nie dotyczy go zasada, że urlopu niewykorzystanego należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 k. p.). Z jego istoty wynika możliwość wykorzystania każdego z czterech dni oddzielnie.

Skłodowscy Wiedza i Finanse sp. z o.o.

Ustanowienie obowiązku pracodawcy udzielenia pracownikowi na jego żądanie części urlopu wypoczynkowego ma na celu uwzględnienie nadzwyczajnych sytuacji, które powodują, że pracownik w danym terminie nie może świadczyć pracy. Z uwagi na to, że ustawodawca nie określił obowiązku uzasadniania przez pracownika jego żądania udzielenia mu urlopu w trybie art. 1672, pracodawca nie ma jakiegokolwiek instrumentu, który umożliwiałby weryfikację celu, na który jest wykorzystywany urlop na żądanie. W praktyce urlop na żądanie pracownika będzie udzielany zarówno wówczas, gdy wskutek przemęczenia będzie on potrzebował krótkiego wypoczynku, jak i wówczas, gdy nie będzie on chciał skorzystać z krótkiego zwolnienia lekarskiego w związku z chorobą, a także w celu załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych.

Z wyroku Sądu Najwyższego z 28 października 2009 r. (II PK 123/2009), można wyciągnąć wniosek, że pracownik nie może rozpocząć urlopu „na żądanie” dopóty, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu. Wyraźne sprecyzowanie takich reguł korzystania z urlopu „na żądanie”, uprawnia do stwierdzenia, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku żądania pracownika, bowiem wymóg ustawowy udzielenia urlopu przez pracodawcę byłby zbędny, gdyby czynność pracodawcy w każdym przypadku miała sprowadzać się wyłącznie do akceptacji wniosku pracownika. Obowiązek udzielenia urlopu „na żądanie” nie jest więc bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy. Źródło: Ustawa Kodeks pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), www.lexisnexis.pl Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

doradztwo finansowe, kredyty, leasingi, factoring, biznesplany, dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, szkolenia

Buchalter kompleksowa obsługa Skłodowscy sp. j. księgowa firm Skłodowscy sp. z o.o. KANCELARIA DORADZTWA A PRAWNEGO I PODATKOWEGO O www.honestus.pll

ZAPROSZENIE

MOK Ząbki ul. Słowackiego 21 29.03 godz. 17.00 (wstęp wolny) Wystawa malarstwa Krystyny Maracewicz oraz koncert musicalowy Jakuba Wociala

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, pracownicze, gospodarcze i administracyjne

Rembertów tel. 514-94-11-94 www.orszewska.pl

Recepta

na brak gotówki BIURO Kredyty: KREDYTOWE • Gotówkowe Ząbki • Firmowe ul. Piłsudskiego 2 Dojazd do Klienta • Hipoteczne

Tel. 509 202 713

← 6(198) 20 marca 2014 →

9


Dzień Kobiet po góralsku Klub Galop z Zielonki zaproponował swoim gościom atrakcyjną ofertę z okazji Dnia Kobiet. Z cyklu Kulinarne Podróże odbyło się spotkanie, podczas którego członek elitarnej Fundacji Klubu Szefów Kuchni, Artur Świerżewski, zdradzał tajniki kuchni góralskiej. Tradycyjnie, na oczach publiczności przyrządził rów-

nież 2 dania: na przystawkę smażony oscypek z żurawiną i jako danie główne – duszoną baraninę z grulami (grule to góralska nazwa ziemniaków) i smażoną kapustą podaną w wydrążonym, pieczonym jabłku. Oczywiście potem wszyscy

Tego wieczoru nie mogło obyć się bez góralskiej kapeli

Kuchnia Artura Świerżewskiego słynie z doskonałych potraw

mogli spróbować tych wspaniałych potraw. Nie zabrakło również góralskiej śliwowicy. Popisy kulinarne przeplatane były występem młodej, ale grającej z werwą kapeli góralskiej. Miłą niespodzianką było losowanie nagród wśród pu-

bliczności, m.in. wycieczki jachtem po Zalewie Zegrzyńskim dla 6 osób. Po części oficjalnej goście bawili się dalej przy dźwiękach muzyki w urokliwych wnętrzach sali rycerskiej klubu Galop. US

Święto Kobiet w klubie Tramp Uroczystą oprawę miało Święto Kobiet w Klubie Seniora „Tramp” w Wołominie. Były życzenia, kwiaty dla Pań oraz ciekawy program artystyczny. Zaproszonych gości przywitała prezes Klubu Seniora „Tramp” Bogumiła Smulewicz. Uroczystość zaszczycili: zastępca burmistrza Wołomina Grzegorz Mickiewicz, przedstawiciel starostwa Marek Szafrański, przedstawiciel burmistrza miasta Kobyłki Emilia Oleksiak, dyrektor OPS Jarosław Kowalczyk, radny gminy Andrzej Żelezik, państwo Niegowscy z Radzymina i wielu innych sympatyków klubu. Bardzo miłym akcentem Święta Kobiet były ciepłe słowa wiceburmistrza Grzegorza

Wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz złożył życzenia wszystkim paniom Mickiewicza. Życzył wszystkim paniom dużo zdrowia, radości, optymizmu, szczęścia uśmiechu i słońca na każdy dzień.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, dla przybliżenia podatnikom specyfiki pracy urzędu oraz pokazania otwartości urzędu na potrzeby podatników, organizuje „Dzień Otwarty” w siedzibie urzędu przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie w sobotę 5 kwietnia 2014 r. w godz. 9:0013:00. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer informuje także, że w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2014 r. godziny pracy urzędu skarbowego będą wydłużone, tj. urząd będzie czynny w godz. 8:00 – 18:00 i zachęca do składania  rocznych zeznań podatkowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu e-Deklaracje (wszelkie informacje dostępne są na stronie www.e-deklaracje.gov.pl).

Wiktor Szczęsny

10

← 6(198) 20 marca 2014 →

Niezapomnianych wrażeń gościom dostarczył zespół „Babeczki” w składzie: Anastazja Kowalska, Janina Świątek, Joanna Zawadzka, Alicja Kielczyk. W sympatycznej atmosferze panie seniorki przedstawiły skecz pt: „Cyganka i dziewczyna”. Nie mogło również zabraknąć pysznego poczęstunku. Imprezę umilał DJ Pana Darka. Trzeba przyznać, że panie seniorki znakomicie przygotowały spotkanie. Swoją energią i aktywnością w dużej mierze mogłyby obdarować młodych. Jadwiga Powała


PRACA • Ekspresowe przepisywanie na komputerze. Tel. 608 125 001 • Szukam pracy. Chałupnictwo: owerlok i stebnówka. Tel. 606 733 551 • Zatrudnię opiekunkę do dziecka. Kobyłka tel. 608 763 406 PRACA ZIELONKA technik uruchamiania płyt PCB wymagane doświadczenie telefon 22 713 81 97 joanna.krupa@partnerpaca.pl SKUP, SPRZEDAŻ • Sprzedam samochód na części: silnik Forda 1,3 po kompletnym remoncie, skrzynia biegów oraz 5 kół (opony w b.dobrym stanie). Tel. 507 827 217 • Sprzedam samochód Warszawa Kombi r. 1971. Tel. 720 581 162 • Sprzedam części do samochodu Warszawa. Tel. 720 581 162 Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 789 33 05 22

FILTRY DO WODY Domowe stacje uzdatniania wody, odżelaziacze, odmanganiaczne, zmiękczacze i inne

tel. 783 800 800

• Betoniarstwo Janusz Ostaszyk Kobyłka ul. Ketlinga 4 tel. 602 388 709 • Malowanie, gładź, glazura i terakota, tel. 530-069-187 • Zakład kamieniarski nagrobki, parapety, schody tel. 502 472 396 • Remonty. Tel. 512 527 434 marbud@onet.com.pl • Ocieplenia, elewacje, malowanie dachów, ogrodzeń. Tel. 668 155 973 • TOM-BUD Tynki Posadzki egregatem 514632272 • Kostka brukowa i granitowa, układanie i sprzedaż, wyburzanie , rozbiórki różnych obiektów, sprzedaż piachu wiślanego, żwiru tłucznia, tel. 604 40 58 26, 22 787 99 42 Docieplania budynków, czyszczenie elewacji szybko i solidnie, wieloletnie doświadczenie, firma budowlana z Dąbrówki, ul. Kościelna 37, tel. 29 757 80 52, 502 220 117, 502 053 214 WYRÓB I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – E.Kalicki. Ogrodzenia betonowe, pustaki żużlowe, bloczki, kręgi, EKO Atrakcyjne ceny. Tel. (22) 799 93 89, 604 555 651

Docieplenia budynków, adaptacja poddaszy, malowanie obiektów, tel. 500-256-311

Wołomin, ul. Lipińska 82 www.oresmiusz.pl Drewno kominkowe, opałowe i na rozpałkę, w wałkach. Tel. 691-471- 460

Drewno opałowe kominkowe, klocki dębowe, brykiet paczkowany Od 500 zł tona! Atrakcyjne ceny! Transport! Nadma Jaworówka k/Kobyłki Tel. 514 202 038, 882 840 184

Meble

kanapy, fotele, narożniki, stoły, krzesła. Sprzedaż i naprawa. Kobyłka, ul. Długosza 4 Tel. 503 983 738, (22) 786 11 05 SKUP złomu, metali kolorowych, makulatury i folii. Sprzedaż węgla. Wołomin, ul. Armii Krajowej 22 tel. 604 914 179 Sprzedam drewno do pieców i kominków: klocki dębowe w cenie 125 zł/mb, brykiet drzewny - 530 zł/t. Transport gratis. Tel. 508 193 081

BUDOWLANE Układanie glazury terakoty, malowanie i inne tel. 600 798 517, (29) 757 25 30 SAN - BUD Tynki gipsowe agregatem materiałem firmy KNAUF. Leszek Nasiłowski. Tel. 603 625 805

Tynki, posadzki maszynowe, prace wykończeniowe, elewacje Kontakt: 602 598 249

Kostka brukowa i granitowa. Układanie i sprzedaż. Wyburzanie i rozbiórki różnych obiektów. Sprzedaż piachu wiślanego, żwiru i tłucznia. Tel. 604 40 58 26, (22) 787 99 42

Pranie tapicerek samochodowych i meblowych, dywanów i wykładzin oraz innych. Szewc. Dorabianie kluczy. Tel. 602 620 616, 600 266 003

Brukarstwo

REMBERTÓW

podwórza, podjazdy, opaski, chodniki, odwadnianie terenu, parkingi /itp./ Grzegorz Lewandowski

oraz Dowóz dzieci Tel. 607183 776

tel. 512-289-277

Trojany 83A k.Dąbrówki USŁUGI

Naprawa obuwia.

Napy, szycie. Wołomin, ul. Kościelna róg Reja (vis a vis ZUS). Tel. 603 364 508

Brukarstwo Tanio - solidnie Duże doświadczenie, Tel. 667-261-828 • Pranie dywanów tapicerek samochodowych, meblowej tel. 519 104 768 • USŁUGI TAPICERSKIE SOLIDNIE, tel. 795 457 654 • Remonty, wykończenia mieszkań A-Z, tel. 510383044 • Docieplanie budynków. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 502 053 214 • Remonty. Tanio i solidnie. Tel. 784 23 52 38 • Wycinka, przecinka, karczowanie, plantowanie, czyszczenie lasów. Tel. 691-564-249

STUDIO URODY LABALUZ www. labaluz.pl ul. Marecka 89 C Zielonka

Produkcja i remont pomp, usługi tokarskie. Kobyłka, ul. M.Konopnickiej 12. Tel./fax: (22) 786 86 80, 512 375 131

Sprzedaż i układanie kostki brukowej, odwodnienia i drenaże. Tel. 502-404-196

GEODETA

Hydraulika pełny zakres

Tel. 793-573-169, 501-310-258 Wołomin, ul. Ujazdowa 14 biuro@geoplan2.pl Mapy do celów projektowych i prawnych, podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic. Układanie kostki brukowej, tanio i solidnie, tel. 696-053-958

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe

Montaż instalacji urządzeń gazowych, hydraulika CO plastik, miedź, tel: 514 166 055

Układanie glazury, terakoty, malowanie i inne. Tel. 606-826-224

TAXI

Szklarskie usługi (kompleksowo): lustra, ścianki szklane. Nowość! Szklane panele kuchenne, tel. 608-688-792 HYDRAULIK Pogotowie 24h

pogotowie wodno-kanalizacyjne 24h instalacje sanitarne c.o., instalacje gazowe montaż, spawanie, sprawdzanie szczelności

tel. 501 195 176 www.hydraulikbrzuchalski.pl

Toczenie, frezowanie, ostrzenie narzędzi, CNN, TIG, 3D, koła zębate wykonuje TOK-FREZ, Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. /22/ 787-61-80

KIEROWNIK BUDOWY nadzory, inwentaryzacje, odbiory mieszkań, kosztorysy

792 632 792

www.kierownik.warszawa.pl

NIERUCHOMOŚCI

Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. tel./fax 22 781 44 56 tel. 601 898 715

• Sprzedam mieszkanie w Rembertowie, 45 m kw., dwupoziomowe, bezpośrednio, tel. 601 851 504 • Sprzedaż nowych mieszkań w Rembertowie. Tel. (22) 781-01-48 • Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną, w tym 0,5 ha lasu sosnowego. 500 m od Narwii. Miejscowość Michałowo w gminie Goworowo, powiat ostrołęcki. Tel. 507 827 217 • Sprzedam dom w Radzyminie do zamieszkania, centrum Radzymina, tel. 501-260-472 • Sprzedam dom w Dobczynie, pow. 130 m, media, tel. 500-256-311 • Dom 110 m2 + budynek gospodarczy z garażem 5x10 m, działka 9 arów, Góra k. Starożreb, woj. mazowieckie, tel. kontaktowy: 532 337 363, 0049 1776219041 • Sprzedam działkę rekreacyjną 10 tys. m kw. nad Bugiem. Borsuki, gm. Sarnaki. Tel. 514 165 383

Haki, tłumiki, mechanika: Zielonka, tel.: (22) 7611026

519353990

Kasacja samochodów, złomowanie, skup złomu, sprzedaż części, naprawa samochodów, zbiórka sprzętu AGD i RTV. JAN TOKARSKI, Poświętne, ul. Szkolna 11. Biuro: Wołomin, ul. Wileńska 57. Tel./fax: (22) 78711-65, 668-46-90-13, 507-01-79-12 AUTOREBUŚ Mechanika pojazdowa, naprawy, diagnostyka itp. Tel. 29 777 04 23, 61 610 4546

PRZEPROWADZKI TRANSPORT

www.trans-mart.pl

Mechanika samochodowa Marek Piotrowski Zielonka, ul. Marecka 72 tel. /22/781-82-63, 603-528-562 www.automechanik.com.pl

tel. 22 781-60-03, kom. 601 911 362

Nieodpłatna kasacja pojazdów

Mercedes klasy E oraz BMW Serii 5.

Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania pojazdów oraz wycofania OC. Oferujemy bezpłatny transport.

Przeprowadzki. Tel. 603 625 805

Zawiozę do ślubu. Tanio.

Tel. 508-456-046

BIUROWE

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do kupna i wynajmu

Wynajmę lokal o pow. 57 m kw. lub połowę przy stacji PKP Wołomin Słoneczna tel. 508 273 260

skorodowany i bez dokumentów, osobowy i dostawczy, w każdym stanie, również rozbity, bez opłat

MOTORYZACJA

www.metropolis.waw.pl www.agencjametropolis.gratka.pl e-mail: biuro@metropolis.waw.pl

Sprzedam dom w Zagościńcu, wszystkie media, blisko stacji PKP, szkoła, kościół tel: 607 560 155

Kupię

każdy samochód,

Kancelaria Podatkowa

MARKI ul. Okólna 38

tel. /22/ 771-34-39, 607-664-409, 601-07-88-52

Kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa firm Warszawa Rembertów Al. gen. Chruściela 44 tel. 22 610-28-29 e-mail: biuro@lex-fin.pl

HOLOWANIE POJAZDÓW W Rafał Krogulec tel. 601 717 458

Sprzedaż, montaż.

MECHANIKA, BLACHARSTWO TWO LAKIERNICTWO, WULKANIZACJA

Tel. 600 551 008 502 381 948

05-200 Wołomin-Duczki, ul. Zachodnia 2 tel. kom. 601 717 385

Tanio, Szybko, solidnie.

KAMYK - Krzysztof Kozłowski Oferujemy: • układanie kostki brukowej • bruk tradycyjny • elewacje z kamienia • budowę ogrodzeń • altany ogrodowe • oczka wodne Tel. kom. 663 416 295 www.e-kamyk.pl

ADRES REDAKCJI: Ząbki, ul. Skorupki 7A (II p.)

REMBERTÓW * ZĄBKI * ZIELONKA * MARKI * KOBYŁKA * WOŁOMIN *RADZYMIN * TŁUSZCZ

WYDAWCA: AB PERFEKT Nakład: 21,5 tys. REDAKTOR NACZELNA: URSZULA SZALIŁOW Dyżur redakcyjny: wtorek 16.00-17.30 tel. 600 29 31 29

tel./fax: (22) 781 67 13

e-mail: redakcja@regionalna.waw.pl e-mail: reklama@regionalna.waw.pl e-mail: abperfekt@interia.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

← 6(198) 20 marca 2014 →

11


Po zimowej przerwie rusza piknikowy AON 29 marca znajdujący się na terenie kampusu Akademii Obrony Narodowej Park Militarny Rembertów, skupiający na swoim terenie oryginały historycznego sprzętu wojskowego, zatętni prawdziwie wiosennym życiem. W scenerii przyrodniczo-wojskowej zorganizowany zostanie piknik militarny. Głównym punktem programu będą otwarte Mistrzostwa AON w kolarstwie MTB o Puchar Rektora-Komendanta AON. Dodatkowo, przez całą sobotę odbywać się będzie szereg gier zespołowych, nie tylko tych o tematyce kolarskiej. Nie zabraknie m.in. duathlonu (jazda na rowerze i biegi), wyścigu „kto wolniej”, slalomu i dartu rowerowego czy rzutów do puszek. Czynne będzie także miasteczko „Jedź bezpiecznie” i strzelnica elektroniczna. Ponadto w programie przewidziano m.in. pokazy wyszkolenia, wyposażenia i uzbrojenia formacji i jednostek wojskowych, występy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz pokazy ratownictwa medycznego i historycznych grup rekonstrukcyjnych. Na pasjonatów militariów czekać będą stoiska, oferujące najciekawsze okazy kolekcjonerskie. Nie obędzie się bez konkursów rysunkowych i quizów poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym. A nad zadowolonym podniebieniem i pełnymi brzuchami czuwać będzie ekipa z akademickiego kasyna. W karcie dań m.in. żołnierska grochówka.

Restauracja Akademia Obrony Narodowej al. gen Chruściela 103, 00-910 Warszawa tel. 22 6 813 378, 660 541-635; 661-975-440 e-mail: restauracja@aon.edu.pl Restauracja zapewnia: • potrawy tradycyjnej kuchni polskiej oraz wybrane potrawy kuchni europejskiej; • konkurencyjne ceny (możliwość płatności kartą) • profesjonalną i miłą obsługę; • dobre warunki lokalizacyjne; • bardzo wysoki standard lokalu. Czynne codziennie od godz. 12.00 do 21.00*, w sobotę: od 12.00 do 24.00* * do ostatniego gościa

PROMOCJA

Farba antykorozyjna CORINA

Mgr 6 14  
Mgr 6 14  
Advertisement