Page 6

IV – Lista gatunków roślin i zwierząt, które na terenie Unii Europejskiej wymagają ochrony ścisłej. V – Lista gatunków, których pozyskanie ze stanu dzikiego może podlegać ograniczeniu. VI – Lista zabronionych metod odławiania i zabijania ssaków i ryb. Siedlisko przyrodnicze to obszar lądowy lub wodny o charakterze naturalnym bądź półnaturalnym, o określonych biotycznych i abiotycznych cechach środowiska wraz z charakterystycznym typem zbiorowiska roślinnego. * Dyrektywa Rady o ochronie dziko żyjących ptaków, znana jako Dyrektywa Ptasia (79/409/ EWG, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku) oraz pięć załączników; na jej podstawie wyznaczany jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000, tzw. OSO. Załączniki: I – Lista 195 gatunków ptaków wymierających lub zagrożonych, dla których trzeba tworzyć OSO. II – Spis gatunków, na które wolno polować. III – Spis gatunków, które mogą być przedmiotem handlu. IV – Spis nieakceptowanych w krajach Europy metod odłowu i zabijania ptaków. V – Propozycje tematów badawczych i ekspertyz dotyczących podejmowania właściwych działań ochronnych. Każdy z obszarów ma swoją nazwę i specjalne oznaczenie kodowe. Oznaczenia kodów PLH Specjalne obszary ochrony siedlisk (czyli SOO) PLB Obszary specjalnej ochrony ptaków (czyli OSO) Obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary PLC ochrony siedlisk, których granice całkowicie się pokrywają Na terenie Puszczy Knyszyńskiej wyznaczono obszar o kodzie PLB200003, nazwie „Puszcza Knyszyńska” i powierzchni 132 372,2 ha oraz obszar o kodzie PLH200006, nazwie „Ostoja Knyszyńska” i powierzchni 136 084,4 ha. W polskim porządku prawnym kwestia obszarów Natura 2000 jest regulowana w następujących aktach prawnych: * ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska * ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody * ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko * rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 * rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Jak działa Natura 2000? W obszarze Natura 2000 nie podlega zmianie ani dotychczasowy sposób funkcjonowania tego obszaru, ani rodzaj prowadzonej na nim gospodarki, jeśli chronione siedliska i gatunki pozostają w tzw. właściwym stanie ochrony (zdefiniowanym w art. 1 Dyrektywy Siedliskowej jako korzystny status ochrony, czyli KSO).

6

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.  

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.  

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.

Advertisement