Page 1

Ales Ruzicka

Galerie Laboratorio Praha I Prague cerven I June 2011


KREP'n'ROLL Zabývat se v dnešni době krajinomalbou působí jako lehký anachronismus. Městský člověk přirodu vnimá jako luxus, který si může dopřát leda tak o vikendu. Idealizuje sí ji jako oázu klidu, kterou jsme si vybájili stejně jako Claude Lorrain Arkádii. Ne náhodou lemuji stěny nemocničnich čekáren krajinky v zimnim hávu a češti politici objimaji stromy. Přiroda podle obecného úzu uklidňuje. Vedle plenérístů, kteři krásu přirody odevzdaně kopiruj i , ale existuji taci, kterým výsek krajiny slouži jako matrice, do niž otiskuji své rozhašené ego. Tato krajinářská tradice, zaštítěná guruem Casparem Davidem Friedrichem je nepoměrně živější. Na odkaz německého romantismu periodicky navazuje třeba Anselm Kiefer, Peter Doing nebo David Hockney. V připadě maliře Aleše Růžičky /1977/ můžeme směle operovat s predestinaci /Rů-ži-čka/ a taky s kvalitnim genofondem /Ztělesňuje už čtvrtou generaci jihočeských krajinářů započatou pradědou Aloisem, který rámoval obrazy Janu Zrzavému/. Nezanedbatelný vliv na Alešovu tvorbu má i klání O nejhezčí balkón konájici se v jeho rodné Bechyni. Už řadu let v něm nekompromisně vitězi jeho maminka Jiřina. Aleš Růžička je krajinář - katalogizátor. Má systém. Eviduje krajinu a jeho záběr se stále zužuje. Obsese květenou je u něj zjevná od začátku. Postupně se tématicky přenesl z exteriéru do interiéru. Kytky přirozeně bujicí v krajině vyměnil za pokojovou okrasu a od krajinomalby se posunul k dalšimu tradíčnimu žánru - zátiši. Plně si vědom omezených možnosti pěstitele, začal ve svých malbách konzervovat to, co musi nutně podlehnout rozkladu. Seschlý fikus se stal plnohodnot~ým ekvivalentem baro kní ch vanitas. Na rozdíl od klasických mi s trů, realitu nerepro d u kuj e , ale fabuluje. ňadu květ in, které shnily dřív , n ež je stačil port rétovat, maluje zpaměti. Jednotlivé rostliny si pamatuje po svém. Aniž by se řidil íkonografickýmí či ikonologickými přiručkamí, obtěžkává je vlastní, vysoce privátni symbolikou. Jsou mementem jednotlivosti z jeho života. Heroizuje je nadživotnimi formáty a gestickou, misty až trojrozměrnou past6zni malbou. Citová investice je vice než patrná. Intimni obsahy zůstávaji skryty.

S dalšimi cykly se životnost kytek dramaticky zkracuje. Začiná e v i dovat ř e z an é a r a nže váza n é k životnim jubil e j ím nebo j en t ak . Téma pomí j ivo s ti jej přivádi k pug é t ům d arovaným ex post /Hřbitovní kviti/. Stejně jako v p ří pad ě barokních tenebristů se jeho natura mo rta vyl u pu j e z čer n ého les klého pozadi. Fascinova ně se zaob írá celofánem , ja ko by podlehl formálnímu ekvilibrismu Henriho F. Latoura . V nejnovějším cykl u střídá zmar a z trouchnivělost syntetika. Zjedn o du šeně řeče n o , Aleš u šel d louhou cestu od celofánu ke krepáku . Fu n erální kulisy vyměnil za poutě. Kontemplativní paletu za koloto čářskou barevnos t a k očičí zlato . Dr uhý plán je o poznáni světlej ší , místy vyp u n cova ný srdci . Explicitni symbolika, patetic ká sdělení v p olevové úpravě ke střeln i c ím patří . Stejně jako pouťov k y . Papirové růže - k rep ový kýč na špejli. V A lešově podáni maji styl ově n am íř en o od suverénní exp rese k lapidárni kaligraf ii . A č se j e dn á o atrap y , dojimaji stejně. Pad ly totiž za lásku .


CREPE'n'ROLL These days it seems like an anachronism to be occupied with landscape painting. Urban people perceive nature as a piece of luxury they can afford on weekends at best. They glamorize it as an oasis of peace that we dreamt up as Claude Lorrain did his Arcadia. It is not by coincidence that the walls of hospital waiting rooms are lined with winter landscapes and that the Czech politicians cuddle trees. The popular belief is that nature is a tranquillizer. Apart from landscapists who merely copy the beauty of nature, there are artists who use a segment of landscape as a matrix to imprint their battered ego in. This tradition of landscape painting, with Caspar David Friedrich as its guru, is considerably livelier. Anselm Kiefer, Peter Doing and David Hockney are among those who periodically build on the legacy of German romanticism. In the case of Aleยง Ruzicka (1977) whose last name translates ~Rose" we can talk predestination as well as genetic pre-dispositions (he represents the fourth generation of South Bohemian landscapists founded by his great- grandfather Alois who used to frame the pictures of Jan Zrzavy) . A competition known as "The Most Beautiful Balcony" that takes place in his native town of Bechyn~ has also an indispensable influence on his creation. His mother Jitina has won it for many successive years. Aleยง Ruficka is a landscapist-cataloguer. He has a method of his own. He keeps records of the landscape and his range narrows down all the time. His obsession with flora is obvious from the beginning. He gradually transferred it from the exterior to the interior. He substituted flowers blossoming in the wild with interior decoration and moved from landscape to another traditional genre - still life. Being fully aware of the limited options of a grower, in his paintings he started to preserve things predestined to decay. A dried up ficus became an adequate equivalent of baroque vanitas. Unlike old masters, Aleยง Ruzicka does not reproduce reality, he conceives it. He paints many flowers, which rotted long before he could portray them, drawing on his memory. And he remembers them in his own way. He inserts his own highly private symbolism in them, regardless of iconographic or iconological handbooks. They are the mementos of the particulars from his life. He gives them heroic proportions with larger-than-life formats and gestural, sometimes three-dimensional impasto painting. The emotional investment is more than evident. The intimate contents remain hidden.

The life span of flowers shortens dramatically in his subsequent cycles. He begins to record cut flowers arranged on the occasion of anniversaries or just so. The theme of ephemerality leads him to bouquets given ex post (Graveyard Flowers). As with baroque tenebrists, his natura morta shucks from glossy black background. He is fascinated by cellophane, as if he were captivated by Henri F. Latour's formal equilibrism. Ruins and rottenness are replaced by synthetics in his latest cycle. In a nutshell, Aleยง has gone a long way from cellophane to crepe paper. He swapped a funeral set for a fun fair, a contemplative palette for the bright colors of carousels and rhinestone. On a deeper level, there is noticeably more brightness, in places hallmarked by hearts. The explicit symbolism and impassioned messages, arranged like icing, go part and parcel with shooting galleries. Crepe paper roses - the kitsch on a stick. Though faked they affect nevertheless. They fell in the name of love.


Hfbitovni kviti, 2009 165 x 105 cm akryl na platne

Graveyard Flowers, 2009 165 x 105 cm acrylic paint on canvas


Poutove ruze I, 2009 120 x 100 cm akryl na platne

Fun-fair Roses I, 2009 120 x 100 cm acrylic paint on canvas


Pou~ove ruze II, 2010 200 x 140 cm akryl na platne

Fun-fair Roses II, 2010 200 x 140 cm acrylic paint on canvas


Pou~ove ruze III, 2010 200 x 140 cm akryl na platne

Fun-fair Roses III, 2010 200 x 140 cm acrylic paint on canvas


Poutove ruze IV, 2011 80 x 100 cm akryl na platne

Fun-fair Roses IV, 2011 80 x 100 cm acrylic paint on canvas


Poueove ruze v, 2011 175 x 110 cm akryl na platne

Fun-fair Roses v, 2011 175 x 110 cm acrylic paint on canvas


Strelnice I, 2011 135 x 200 cm akryl na platne

Shooting Gallery I, 2011 135 x 200 cm acrylic paint on canvas


Strelnice II, 2011 135 x 200 cm akryl na platne

Shooting Gallery II, 2011 135 x 200 cm acrylic paint on canvas


Strelnice III, 2011 140 x 210 cm akryl na platne

Shooting Gallery III, 2011 140 x 210 cm acrylic paint on canvas


l.

...,,,

.

z lasky III, 2011 20 x 20 cm akryl na platne

With Love III, 2011 20 x 20 cm acrylic paint on canvas


z lasky I, 2011 110 x 130 cm akryl na platne

With Love I, 2011 110 x 130 cm acrylic paint on canvas


z lasky II, 2011 70 x 110 cm akryl na platne

With Love II, 2011 70 x 110 cm acrylic paint on canvas


Krep'n'Roll, 2011 llO x 130 cm akryl na platne

Crepe'n'Roll, 2011 llO x 130 cm acrylic paint on canvas


s

A 1 e

R

uz

~ije

i

c

k a /1977/

a pracuje v Praze

Studi.a 1995 - 2002 Akademie Vytvarnych Umeni v Praze - Atelier Krajinomalby prof. Frantisek Hodonsky - Atelier Malby odb. as. Antonin Stfizek - Atelier Malby doc. Michael Rittstein Samoatatn• vyatavy /vyber/ 2011 Stal• iiv9, Galerie Dolmen, Praha 2009 Rosa Doloroaua, Nova sin, Praha 2008 Volini pfirody, Galerie AVU, Praha 2007 Obrazy 1~~7 - 2007 , Dum umeni, Zlin 2006 Zahradnikovo jaro, Cafe Therapy, Praha Park, Galerie Dinitz, Praha 2005 V• vlastni i~ve, AJG Wortneruv dilm, Ceske Budejovice Spolu (se Sarkou Zadakovou), Galerie XXL, Louny 2004 Vyjevy meho nadrieni, Makromolekularni Ostav AV CR, Praha Svatba, (se Sarkou Zadakovou), Galerie Deubner, Praha Zahradnik, divadelni kavarna Damuza, Praha 2003 Nahofe, Divadlo Alfred ve dvofe, Praha Spolecn• vyatavy /vy'biir/ 2010 Poet& Bohuslavu Reynkovi, Mestske muzeum vytvarneho umeni, Havl ickuv Brod 2009 Veen• pomijivost, Severoceska galerie vytv.umeni, Litomefice Mini tJB, Galerie Vltavin, Praha Co to znamen• ... ? , Ceske centrum, via Costabella , ~im Autoportr•t v cask41m umini 20 . a 21 . stoleti, Hradec Kralove 2008 v . Novy zlinsky sal6n, Dum umeni ve Zline, Zlin Autoportr•t v cask(tm umini 20 . a 21 . stoleti, AJG, Hluboka nad Vltavou Sympozimn soucasn•ho vytvarn•ho umini, Galerie F.Jeneweina , Kutna Hora 2007 mezinarodni malifsk• sympozimn, ucast za CR, Bosna a Hercegovina 2006 IV . Zlinsky sal6n mladych, Zlin 2003 III . Zlinsky sal6n mlactych, Zlin 2002 Diplomanti AVO, NG Veletrzni palac, Praha 2001 G&leri• IQS, Sezimovo Usti G&leri• ~•s, Praha 2000 4 qenerac• RuiiCku , Divadlo O.Nedbala , Tabor Sladkosti slasti , Galerie AVU, Praha Ateli•ry , AJG Wortneruv dum, Ceske Budejovice

Ceny 2006 - I. Cena Vaclava Chada na IV. Zlinskem sal6nu mladych Zaatoupeni ve sbirkach Sbirka soucasneho umeni, NG v Praze Sbirka soucasneh o umeni, KGVU ve Zline Sbirka Galerie Felixe Jeneweina v Kutne Hofe Sbirka Galerie Jeste-R v Ceske Tfebove Sbirka mesta Jajce, Bosna a Hercegovina Soukrome sbirky v CR i v zahranici Literatura R.Drury, Pocta Bohuslav u Reynkovi, text katalogu , 2010 R.Drury, Vecna pomijivost, text katalogu , 2009 L.Siklova , Rosa Dolorosus, text katalogu Rosa Dolorosus, 2009 F.Miks, Ruze bolestna Alese Ruzicky, text katalogu Rosa Dolorosus, 2009 F.Drury, text katalogu Mini UB, 2009 A.Rezler, VIII sympozium F.Jeneweina v K. Hofe, text kata l ogu , 2008 V.Tetiva, Skryty autoportret (Samozfejmost rozmanitosti), text katalogu k vystave Autoportret, AJG v Hluboke nad Vltavou, 2008 F.Miks, Proglas 2/2008 , vytvarnik cisla P.Vanous, Ruzicka ve Zline, A 2, text k samostatne vystave "Obrazy 1997 - 2007 ~ , Dum umeni ve Zline, 2007 V.Hornakova , Obrazy 1997 - 2007, katalog k vystave, 2007 V.Hornakova , Rozhovor s A.R., PROSTOR ZLtN, 3/2006 M.Pesch, Spolu (se Sarkou Zadakovou), Galerie XXL v Lounech, ATELIER, 2005 V.Tetiva, Ve vlastni §~ave (katalog vystavy), 2005 P.Vanous, Pfetlaky Alese Ruzicky, TVAR, 2004 V.Tetiva, III. Zlinsky salon mladych (katalog k vystave), 2003 D.Bafinkova , Diplomanti AVU (katalog vystavy), 2002


A 1 e

s

R

uz

i

c

k a

/1977/ Lives and works in Prague, Czech Republic Studies 1995 - 2002

Academy of Fine Arts in Prague /prof. Frantisek Hodonsky, odb. as. Antonin Strizek, doc. Michael Rittstein/

Solo exibitions /selected/ 2011 Stale iive /Still Al.ive/ , Galerie Dolmen, Prague 2009 Rosa Dolorosus, Nova sin, Prague 2008 Volani prirody /Call of Nature/ , Galerie AVU,Prague 2007 Obrazy 1997 - 2007 /Paintinqs 1997 - 2007/ , Dum umeni, Zlin 2006 Zahradnikovo jaro /Sprinq of a Gardener/ , Cafe Therapy, Prague Park /Pare/ , Galerie Dinitz, Prague 2005 Ve vlastni it'ave /In its own Juice/ , AJG Wortneruv dum, ~eske Budejovice Spolu /Toqether/ (with Sarka Zadakova), Galerie XXL, Louny 2004 yYjevy maho nadrieni, Macromolecular Institute, Academy of Sciences,Prague Svatba /Weddinq/ , (with Sarka Zadakova), Galerie Deubner, Prague Zahradnik /Gardener/ , Theatre Damuza, Prague 2003 Nahore /Upstairs/ , Theatre Alfred ve dvore, Prague Group exibitions /selected/ 2010 Tribute to Bohuslav Reynek, Municipal Museum of Fine Arts, Havlickuv Brod 2009 Eternal Transience, North Gallery of Fine Arts, Litometice Mini UB, Galerie Vltavin, Prague What does it mean ... ? , Czech Centre, via Costabella , Rome, Italy Self-portrait in the Czech Art of 20th and 21st Century, Hradec Kralove 2008 V . Novi' zlinsky sal6n, House of Art, Zlin Self-portrait in the Czech Art of 20th and 21st Century, AJG, Hluboka nad Vltavou Symposium of Contemporary Art, Galerie Felixe Jeneweina , Kutna Hora 2007 International Symposium of Paintinq, Bosnia and Hercegovina 2006 IV . Zlin Youth Salon, House of Art, Zlin 2003 III . Zlin Youth Salon, House of Art, Zlin 2002 Academy of Fine Arts Graduates, National Gallery Veletrzni palac, Prague

Prices 2006 Price of Vaclav Chad at IV. Zlin Youth Salon /winner/ Collections National Gallery in Prague KGVU in Zlin Gallery of Felix Jenewein in Kutna Hora Collection of Jajce, Bosnia and Hercegovina Private collections in the Czech Republic and abroad

Aleš Růžička  

Crep 'N' Roll, catalogue