Page 1

Prodajni cenik 2014 HUSQVARNA

1


Cenik je veljaven od 1.1.2014 do izdaje novega cenika. S tem cenikom vsi predhodno izdani ceniki izgubijo veljavo.               

          ! "  !  

    # $   %%% 

&     "    # $ ' (

2

HUSQVARNA


Kazalo vsebine Prodajna podpora

4

Baterijski stroji

5

Baterijska Rider kosilnica

5

) 

 

) 

  ' 

6

*'+

)  ! +

 

, "

 

8

-  

/'3

7 

 

 9 

 

3

:;'::

<  

 

:=':>

  

Bencinski rezalniki , " 

< ! 

    ' ! 

14 14 15

:?':@

   

Bencinski trimerji 16 Kombinirana motorna kosa 16 Bencinske motorne kose

:*':+

Nahrbtne motorne kose

:+

$   

:+

  

 

:/':3

  

    ! 

obrezovalnike 20 Kosilne nitke 21

   pihalniki

A  D!  

< "  

22 22 22

Nahrbtni pihalniki

22

Vrtne kosilnice

D  " 

  !

=> =>

=>'=?" 

s stranskim izmetom D  " 

=>'=? 24 25

Akumulatorski kultivator

24

Vrtni traktorji

  !

s stranskim izmetom E  

    

Rider kosilnice   <  

 

25 26 26 =+'=3 >;'>: >='>?

>@

   

>*'?>

Orodje in pribor

??'@@

  

56

Promocijski material

@+'@/

Prodajni material

@3'*; HUSQVARNA

3


Prodajna podpora

weborder.husqvarna.com   

 "  !            

 7          

    =?  E !

F  "

imate dostop tudi do Web Warranty G  H

D!       

  9 J 

support.si.husqvarna.com E  G H     9   "  L        "               

  M  

      !   O !      

  9 J  ! " #$$  #$ "#$ %P   

 "   &  

www.husqvarnauniversity.com   

 

 

    " "      

Husqvarna University. P   "       ! 

 

 

      O !        

      

4

HUSQVARNA


Baterijski strojiSERIJA BATERISJKIH STROJEV 

Baterijska Rider kosilnica Q ! ! 

Rider Battery 3*+ :/ +;T;:

M  D UV

>@=>++

PC z DDV v â&#x201A;¬*

4.299,00

L  #

7 ' Q :>@;

W  

X 3;Motor

:@;; F

L   

241 kg

Z !

85 cm

HUSQVARNA

5


Baterijski stroji

Baterijske 

436 Li

536 LiXPÂŽ

T536 LiXPÂŽ

3** += 3;T:=

3** += 3:T:?

3** += 3=T:=

M  D UV

=*:?/

=/*;+

>=+;@

PC z DDV v â&#x201A;Ź*

319,00

349,00

399,00

L  #

(T& >* D >;

(T& >* D >;

(T& >* D >;

#  â&#x201E;˘

X >@X >@X >@>+ 

>* 

>* 

12"'>; 

:?\'>@ 

:=\'>; 

Seti baterijskih &

436Li + akumulator + polnilna postaja

536 LiXPÂŽ + akumulator + polnilna postaja

T536 LiXPÂŽ + akumulator + polnilna postaja

Q ! ! 

3** += 3;T>=

3** += 3:T@?

3** += 3=T@=

M  D U

??:/;

*:>3>

*>;>>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

539,00

749,00

769,00

Polnilna postaja

^M >>;

^M >>;

^M >>;

: ?= #

=  ?= #

=  ?= #

536 LiR

136 LiC

536 LiL

Q ! ! 

3** += 3/T;=

3** += 3*T;=

3** += 3+T;=

M  D UV

>=+;@

=;?:;

=*3*+

PC z DDV v â&#x201A;Ź*

399,00

249,00

329,00

L  #

(T& >* D >;

(T& >* D >;

(T& >* D >;

#  â&#x201E;˘

~ 60 min

X >@~ 60 min

>/ 

>: 

>; 

Q ! ! 

L    

rezalne opreme 

" * Model brez akumulatorja in polnilne postaje.

#

Baterijske motorne kose / trimerji

L    

rezalne opreme * Model brez akumulatorja in polnilne postaje.

6

HUSQVARNA


Baterijski stroji

Polnjenje na  Seti baterijskih motornih kos / trimerjev

536 LiR + akumulator + polnilna postaja

136 LiC + akumulator + polnilna postaja

536 LiL + akumulator + polnilna postaja

Q ! ! 

3** += 3/T;:

3** += 3*T;:

3** += 3+T;:

      

M  D U

*@?3=

>*/;>

?@/=;PC z DDV v â&#x201A;Ź

799,00

449,00

559,00

 

! polnjenje.

Polnilna postaja

^M >>;

QC 120

^M >>;

=  ?= #

: =: #

: ?= #

# 

Polnilna postaja & .  

   

Auto-polnilna postaja.

 

   

  

  

      !

Baterijske ĹĄkarje 

136 LiHD50

536 LiHD60X

Set baterijskih   mejo

136 LiHD50 + akumulator + polnilna postaja

536 LiHD60X + akumulator + polnilna postaja

Q ! ! 

3** += 3>T;=

3** += 3?T;=

Q ! ! 

3** += 3>T::

3** += 3?T;:

M  D UV

=?@;/

>;=?*

M  D U

?;3;=

@?;:*

PC z DDV v â&#x201A;Ź*

299,00

369,00

PC z DDV v â&#x201A;Ź

499,00

659,00

L  #

(T& >* D 1.5

(T& >* D 4.2

Polnilna postaja

QC 120

^M >>;

#  â&#x201E;˘

~ 45 min

~ 85 min

: =: #

: ?= #

>/ 

>@ 

L   

in rezalne opreme

# 

* Model brez akumulatorja in polnilne postaje.

Akumulator* / polnilna postaja

BLi 80

BLi 150

BLi 520X

BLi 940X

QC 120

QC 330

Q ! ! 

3*+ =? :/T;:

3** +> ;?T;:

3** ++ @3T;:

3** ++ *;T;:

3** +> ;@T;:

3** +> ;*T;:

M  D U

::>3>

=;+@;

+>*/3

:=@>=/

+=3@

:==:>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

139,00

253,15

899,00

1.529,00

89,00

149,00

(T& >* D integriran

(T& >* D integriran

(T& >* D nahrbtni

(T& >* D nahrbtni

220 V

220 V

- "

=: # ' +* F

?= # '

:@:F

:?? # ' @=; F

=*: # ' 3?; F

:=; F

>>; F

L 

;/ 

:> 

@3 

*+ 

:: 

:> 

Podatki o akumulatorju

* Novi modeli akumulatorjev dobavljivi od aprila 2014.

HUSQVARNA

7


 

' 

317 EL

321 EL

Q ! ! 

3*+ @? >:T*?

3*+ @? +:T**

M  D U

:?*+=

:+3@:

PC z DDV v â&#x201A;Ź

179,00

- "

135

236

Q ! ! 

3** +* :/T;=

3** *> 33T;:

M  D U

=:=>;

:*>::

219,00

PC z DDV v â&#x201A;Ź

259,00

199,00

:+;; F

=;;; F

Prostornina valja

?;3 >

>/ >

?? 

?? 

F GQ-H

:? G:3H

:? G:3H

>'/f

:> ' q

>'/f

:> ' q

?+ 

?* 

Korak verige 

"

:?f'>* 

:*f'?; 

Korak verige

>'/f

:> ' q

>'/f :>

D  

elektro motor

D   elektronsko nadzorovan elektro motor

 

"

:?f'>* 

:?f'>* 

# & w

samodejno povrat  

   " 

# & w

samodejno povrat  

" 

 " ' stop stikalo

L 

brez rezalne opreme

( 

 

L 

brez rezalne garniture

( 

 Q ! ! 

435e

439

445

450e

3*+ :@ @@T>@

3*+ :@ @>T:?

3*+ :@ *?T>@

3*+ :@ *3T>@

M  D U

>=*=>

>>??>

?=?@3

?*?+@

?/3>?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

398,00

408,00

518,00

567,00

597,00

Prostornina valja

?;3 >

?;3 >

>@= >

46 cm>

@;= >

F GQ-H

:* G==H

:* G==H

:@ G=;H

=: G=/H

=? G>=H

?= 

?? 

>3 

?3 

@: 

Korak verige

>=@f

:> ' x 

>=@f :> ' x 

>'/f :>

>=@f

:> ' x 

>=@f

:> ' x 

 

"

:@f'>/ 

:@f'>/ 

:?f'>* 

:@f'>/ 

:@f'>/ 

# & w samodejno povrat  

"  stranski napenjalnik   !

SmartStartÂŽ

# & w samodejno povrat  

"  " 

  !

SmartStartÂŽ

# & w samodejno povrat  

"  stranski napenjalnik  ( %DÂŽ

& !

Smart StartÂŽ # & w samodejno povrat  

"  napenjalnik verige

& !

Smart StartÂŽ # & w samodejno povrat   " 

napenjanje verige brez orodja

L 

brez rezalne garniture

( 

8

435 3*+ :@ @?T>@

HUSQVARNA


 

 

545

555

460

365

Q ! ! 

3** *? /@T>@

3** ;: ;3T:/

3*@ ;> :=T*/

3** ?= />T:/

M  D U

@>::@

*;?:;

@>;>>

*=;?3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

648,00

737,00

647,00

757,00

Prostornina valja

@;: >

@3/ >

*;> >

+;+ >

F GQ-H

=@ G>?H

>: G?=H

=+ G>+H

>* G?/H

L 

brez rezalne garniture

?3 

@* 

@/ 

*? 

Korak verige

>=@f :>

>=@f :@

>'/f

:@

>'/f :@

 

"

:@f'>/ 

:/f'?@ 

:/f'?@ V

:/f'?@ 

# L w Smart StartÂŽ # & w "  napenjalnik verige

# L w Smart StartÂŽ # & w "  integrirane matice pokrova (se ne izgubijo)

Smart StartÂŽ # & w  " '   "  napenjalnik verige

Smart StartÂŽ # & w nastavljiva oljna " napenjalnik verige

T 425

T 435

T 540 XP

Q ! ! 

3** 3; *3T:;

3** 33 +=T:=

3*@ 3/ =+T:?

M  D U

?=@?:

>=+;@

@+=:>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

519,00

399,00

698,00

Prostornina valja

=@? >

>@= >

>3 >

F GQ-H

;3* G:>H

:@ G=;H

:/ G=?H

>; 

>? 

4 kg

Korak verige

>'/f :> q

>'/f :> q

>=@f

 

"

:;f'=@ 

:=f'>; 

:?f'>* 

W 

nastavljiva oljna " napenjalnik verige

Smart StartÂŽ # & w samodejno povrat   " 

nastavljiva oljna "

( 

 

Specialne motorne 

L 

brez rezalne garniture

( 

E 

" 

nastavljiva oljna " napenjalnik verige

HUSQVARNA

9


 

(  Q ! ! 

543 XPÂŽ

550 XPÂŽ

550 XPÂŽG

3** ++ *:T>@

3** *? /:T>@

3** *? />T>@

M  D U

@+3@:

*@>=/

*/*;+

PC z DDV v â&#x201A;Ź

707,00

797,00

837,00

Prostornina valja

?>: >

@;: >

@;: >

F GQ-H

== G>;H

=/ G>/H

=/ G>/H

?@ 

?3 

@= 

Korak verige

>=@f :> x 

>=@f :> x 

>=@f :> x 

 

"

:@f'>/ 

:@f'>/ 

:@f'>/ 

# L w

< ) w Smart StartÂŽ # & w  " '   "  napenjalnik verige

# L w

< ) w Smart StartÂŽ # & w "      "

L 

brez rezalne garniture

ÂŽ

( 

Smart Start # & w ( %DÂŽ

samodejno povrat  

  ! 

stranski napenjalnik verige

 

( 

560 XPÂŽ

560 XPÂŽG

562 XPÂŽ

562 XPÂŽG

Q ! ! 

3** ;; 3:T:/

3** ;; 3;T:/

3** @* 33T>/

3** @+ ;:T>/

M  D U

+@3/?

+3=*=

++*=>

/;3;=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

927,00

967,00

947,00

987,00

Prostornina valja

@3/ >

@3/ >

@3/ >

@3/ >

F GQ-H

>@ G?+H

>@ G?+H

>@ G?+H

>@ G?+H

L 

brez rezalne garniture

@* 

@/ 

@+ 

@3 

Korak verige

>=@f :@

>=@f :@

>'/f :@

>'/f :@

 

"

:/f'?@ 

:/f'?@ 

:/f'?@ 

:/f'?@ 

# L w

< ) w Smart StartÂŽ # & w  " '   "  napenjalnik verige

# L w

< ) w Smart StartÂŽ # & w  " '   "      "

# L w

< ) w Smart StartÂŽ # & w  " '    "  <7E

"

# L w

< ) w Smart StartÂŽ # & w  " '    "   " <7E

"

( 

10

HUSQVARNA


 

(  Q ! ! M  D U

372 XPÂŽ

372 XPÂŽG

576 XPÂŽ

576 XPÂŽG

3*@ 3* /:T>/

3*@ 3* /@T?;

3** /+ >/T>/

3** /+ ?=T?;

/**>3

/33:/

3@*@*

33+@?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.057,00

1.097,00

1.167,00

1.217,00

Prostornina valja

+;+ >

+;+ >

+>@ >

+>@ >

F GQ-H

?: G@@H

?: G@@H

?= G@+H

?= G@+H

*? 

** 

** 

+; 

Korak verige

>'/f :@

>'/f :@

>'/f :@

>'/f :@

 

"

:/f'?@ 

=;f'@; 

:/f'?@ 

=;f'@; 

Smart StartÂŽ # & w nastavljiva oljna "     " <7E

"

# L w

Smart StartÂŽ # & w    " '   nastavljiva oljna " <7E

"

# L w

Smart StartÂŽ # & w kombinirano " '  

  

 ! 

 "   " 

" <7E

"

L 

brez rezalne garniture

( 

Smart StartÂŽ # & w nastavljiva oljna "   <7E

"

(  

395 XPÂŽ

3120 XPÂŽ

Q ! ! 

3*@ 3; =:T??

3*@ 3* ;?T?=

/33:/

:==+/+

PC z DDV v â&#x201A;Ź

M  D U

1.097,00

1.498,00

Prostornina valja

3>* >

::// >

F GQ-H

?3 G**H

*= G/?H

+3 

:;? 

Korak verige

>'/f :@

?;?f :*

 

"

=?f'*; V

?=f':;@ V

Smart StartÂŽ # & w nastavljiva oljna " napenjalnik verige

Smart StartÂŽ !  nastavljiva oljna " 

motorna gred

L 

brez rezalne garniture

( 

 

HUSQVARNA

11


 $  

!"

Zamenljiva konica MSN TL 3/8 1,5 mm

Kat. ĹĄt. 544 92 75-01

E!  

" L ( L-   

"   

D  !  

" L ( L- =@   !

L  

"     

  

   !

- "   !      

 " 

Q ! ! 

"

PC z DDV v â&#x201A;Ź

Korak verige cole

   '

  " 

L 

Q ! !  

PC z DDV v â&#x201A;Ź

:='>;

@+* /> ;+T;?

60,35

>'/

;@;':>

45

>@

@;: /? +;T?@

11,00

ozko

:?'>@

@+* /> ;+T@=

67,60

>'/

;@;':>

52

>@

@;: /? +;T@=

12,78

ozko

:*'?;

@+* /> ;+T@*

75,69

>'/

;@;':>

56

>@

@;: /? +;T@*

13,72

! 

=;'@;

@?? 3; =@T+=

117,19

>'/

;@/':@

+=

?=

@;: /? :?T+=

18,54

! 

=/'+;

@?? 3; =@T3=

138,96

>'/

;@/':@

3=

?=

@;: /? :?T3=

30,26

D 

"

 

"  '

ozko

>:=;}

>3@}

>*@ ' >+=} ' @*= } ' @+* }

460

>>/}L ' >>?L ' L?>@ '

L@?; } :>@ ' :?; ' =>* ' =?; '

=?; L) ' ?>3 ?>@ ' ??; ' =>@ ' =?; '

>>3 } >@> ' >?*} ' @@ ' ??@ ' ?@; '

@@; } ' @?@ ' @?> } >@+} ' >@3 ' @@@ ' @*; } ' 455e

L ?=@

>:+,( ' >=: ,(

>=+ L @7

@>@ |)x

P 

   " "     

dela in varnost pri delu.

')!':;<!'=><?!@! ?@!')!?'@<F!IJ@!:

  T'

  " 

L 

Q ! !  

>'/

;?>'::

40

>/

@;: /? =>T?;

9,84

24,48

>'/

;?>'::

45

>/

@;: /? =>T?@

11,00

ozko

:?'>@

@;: 3@ 3@T@=

25,51

>'/

;?>'::

52

>/

@;@ ;> @;T;=

11,83

PC z DDV v â&#x201A;Ź

Korak verige cole

23,43

@;: 3@ 3@T?@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

@;: 3@ 3@T?;

:='>;

Q ! ! 

"

:;'=@

ozko

 

"  '

ozko

D 

"

L @>* ( } ' @>* ( }

?>* (

 $  

'?<@?( '??M?' !FJ'Y?Z'

12

HUSQVARNA


D 

"

 

"  '

Q ! ! 

"

PC z DDV v â&#x201A;Ź

Korak verige cole

   '

  " 

L 

Q ! !  

PC z DDV v â&#x201A;Ź

>:=;}

>3@}

>*@ ' >+=} ' @*= } ' @+* }

460

:>@ ' :?; ' =>* ' =?; ' =?;

L) ' ?>3 ?>@ ' ??; ' =>@ ' =?; ' >>3

} >@> ' >?*} ' @@ ' ??@ ' ?@; '

@@; } ' @?@ ' @?> } >@+} ' >@3 ' @@@ ' @*; }

' ?@@

>>/}L ' L?>@ ' L@?; }

L ?=@

>:+,( ' >=: ,(

>=+ L @7

@>@ |)x

 $  

ozko

:;'=@

575 84 22-58

31,11

:'?

;@;':>

58

;;

501 84 40-58

14,45

ozko

:='>;

575 84 22-64

32,14

:'?

;@;':>

64

;;

501 84 40-64

15,92

ozko

:;'=@

505 89 16-40

24,67

>'/

;@;':>

40

>@

501 84 70-40

9,84

ozko

:;'=@

501 95 92-40

24,67

>'/

;@;':>

40

>@

501 84 70-40

9,84

ozko

:='>;

501 95 92-45

24,67

>'/

;@;':>

45

>@

501 84 70-45

11,00

ozko

:?'>@

501 95 92-52

25,72

>'/

;@;':>

52

>@

501 84 70-52

12,78

ozko

:*'?;

501 95 92-56

32,14

>'/

;@;':>

56

>@

501 84 70-56

13,72

ozko

:>'>>

508 92 61-56

28,00

>=@

;@;':>

56

>;

501 84 06-56

12,88

ozko

:@'>/

508 92 61-64

30,08

>=@

;@;':>

64

>;

501 84 06-64

14,67

ozko

:*'?;

508 92 61-66

31,11

>=@

;@;':>

66

>;

501 84 06-66

15,08

ozko

:/'?@

508 92 61-72

32,14

>=@

;@;':>

+=

>;

501 84 06-72

16,44

ozko

=;'@;

508 92 61-80

35,46

>=@

;@;':>

80

>;

501 84 06-80

18,85

ozko

:>'>>

508 91 21-56

28,00

>=@

;@/':@

56

=@

501 84 04-56

12,88

ozko

:@'>/

508 91 21-64

30,08

>=@

;@/':@

64

=@

501 84 04-64

14,67

ozko

:*'?;

508 91 21-66

31,11

>=@

;@/':@

66

=@

501 84 04-66

15,08

ozko

:/'?@

508 91 21-72

32,14

>=@

;@/':@

+=

=@

501 84 04-72

16,44

ozko

=;'@;

508 91 21-80

35,46

>=@

;@/':@

80

=@

501 84 04-80

18,32

ozko

:@'>/

508 91 41-56

30,08

>'/

;@/':@

56

?=

501 84 14-56

14,35

ozko

:*'?;

508 91 41-60

31,11

>'/

;@/':@

60

?=

501 84 14-60

15,40

ozko

:/'?@

508 91 41-68

32,14

>'/

;@/':@

68

?=

501 84 14-68

17,38

<?!@! ?@!')!I' !Y@!J

ozko

=;'@;

510 15 35-72

35,46

>'/

;@/':@

+=

?=

501 84 14-72

18,54

! 

:@'>/

508 91 31-56

30,08

>'/

;@/':@

56

?=

501 84 14-56

14,35

! 

:*'?;

508 91 31-60

31,11

>'/

;@/':@

60

?=

501 84 14-60

15,40

! 

:/'?@

508 91 31-68

32,14

>'/

;@/':@

68

?=

501 84 14-68

17,38

! 

=;'@;

544 28 55-72

35,46

>'/

;@/':@

+=

?=

501 84 14-72

18,54

ozko

:/'?@

501 95 77-68

42,19

>'/

;@/':@

68

?=

501 84 14-68

17,38

 [!')!?'@<F!IJ@!: ozko

=;'@;

501 95 77-72

52,77

>'/

;@/':@

+=

?=

501 84 14-72

18,54

! 

:/'?@

501 95 69-68

52,77

>'/

;@/':@

68

?=

501 84 14-68

17,38

! 

=;'@;

501 95 69-72

57,95

>'/

;@/':@

+=

?=

501 84 14-72

18,54

! 

=?'*;

501 95 69-84

68,63

>'/

;@/':@

84

?=

501 84 14-84

31,68

! 

=/'+;

501 95 69-92

79,20

>'/

;@/':@

3=

?=

501 84 14-92

23,77

! 

:/'?@

501 95 80-68

73,91

>'/

;@/':@

68

?=

501 84 14-68

17,38

! 

=;'@;

501 95 80-72

95,06

>'/

;@/':@

+=

?=

501 84 14-72

18,54

! 

=?'*;

501 95 80-84

105,63

>'/

;@/':@

84

?=

501 84 14-84

21,68

! 

=/'+;

501 95 80-92

116,21

>'/

;@/':@

3=

?=

501 84 14-92

23,77

! 

=?'*;

507 47 60-46

105,63

.404

;*>':*

+*

*?

501 84 31-76

21,46

! 

=/'+;

501 58 96-01

116,21

.404

;*>':*

84

*?

501 84 31-84

23,77

! 

>;'+@

501 95 81-92

118,34

.404

;*>':*

3=

*?

501 84 31-92

25,54

! 

>*'3;

501 95 81-04

126,78

.404

;*>':*

104

*?

501 84 31-04

29,22

! 

?=':;@

501 92 18-24

211,37

.404

;*>':*

124

*?

501 84 31-24

34,77

')! [J@!:

LowVib

Pixel LowVib

=   

HUSQVARNA

13


'" 

Bencinski rezalniki Q ! ! 

K 760 3** ?> >=T;:

3** @= ;@T;=

3** ?+ +:T;:

3** ?+ +=T;:

M  D U

:;=?@3

:;*@@+

:://@=

:==3@:

:=+;?3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.250,00

1.300,00

1.450,00

1.500,00

1.550,00

Prostornina valja

+>@ >

+>@ >

3>* >

3>* >

3>* >

F GQ-H

>+ G@;H

>+ G@;H

?/ G*@H

?/ G*@H

?/ G*@H

3+ 

33 

:;* 

11 kg

::/ 

L 

brez rezalne garniture Premer rezila

:=f'>;;

:?f'>@;

:=f'>;;

:?f'>@;

:*f'?;;

Premer osi v mm

=@?

=@?

=@?

=@?

=@?

Maksimalna globina reza v mm

100

125

100

125

145

Bencinski rezalniki

K 1260

' 

K 3000 WET

K 3000 VAC

Q ! ! 

3** ;; >:T;:

3** ;; >@T;:

Q ! ! 

3** +3 3=T;:

3** +: @/T;:

M  D U

:?;3/?

:?@;/=

M  D U

3;:*?

3?=*=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.720,00

1.770,00

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.100,00

1.150,00

Prostornina valja

::// >

::// >

D 

F GQ-H

@/ G+3H

@/ G+3H

- "

L 

brez rezalne garniture

:>+ 

:?? 

L 

brez rezalne garniture

:?f'>@;

:*f'?;;

=@?

=@? 145

Premer rezila Premer osi v mm

14

K 970 3** ?> >?T;:

=>; D

=>; D

=+;; F

=+;; F

/@ 

/3 

:?f'>@;

:?f'>@;

Premer osi v mm

=@?

=@?

Maksimalna globina reza v mm

125

::3

Premer rezila

Maksimalna globina reza v mm

125

I  

KV 760

KV 970 / 1260

Q ! ! 

3*@ :3 :*T;:

3*@ :3 :*T;@

M  D U

@;?:;

@3?=*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

615,00

725,00

HUSQVARNA


'" 

 

K 760 Rescue

Q ! ! 

3** ?+ ++T;:

M  D U

:;>=+3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.260,00

Prostornina valja

+>@ >

F GQ-H

>+ G@;H

L 

brez rezalne garniture Premer rezila

3+ :=f'>;;

Premer osi v mm

20

Maksimalna globina reza v mm

100

 

K 970 Rescue

Q ! ! 

3** ?+ +>T;:

M  D U

:=3@;/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.580,00

Prostornina valja

3>* >

F GQ-H

?/ G*@H

L 

brez rezalne garniture Premer rezila

 $ Q ! ! 

11 kg :?f'>@;

Premer osi v mm

=@?

Maksimalna globina reza v mm

125

 $ "# @;= ;+ /@T;:

@;= ;+ /@T;=

 $ \ >] "# @;= ;+ //T;:

@+? /@ >3T;:

@+? /@ ?;T;:

@+? /@ ?:T;:

M  D U

:>::@

:>::@

:>::@

:://@

:://@

:://@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

160,00

160,00

160,00

145,00

145,00

145,00

Premer rezila v mm

>;;

>;;

>@@

>;;

>@;

400

Vrtina v mm

20

===

=@?

=@?

=@?

=@?

HUSQVARNA

15


Bencinski trimerji / Kombinirane motorne kose

Bencinski trimerji / Motorne kose Q ! ! 

122 C

129 C

^f] F

f]f F

129 LK

525 LK

3** ++ 3+T;:

3*+ :3 >=T;:

3** 3/ 3;T;:

3** *= /+T;:

3*+ :3 >*T;:

3*+ :? />T;=

M  D U

:?*+=

:/*;+

@+=3@

?;/=;

==+;@

>;:*?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

179,00

227,00

699,00

498,00

277,00

368,00

Prostornina valja

=:+ >

=+* >

@;* >

>?* >

V =+* >

=@? >

F GQ-H

;* G;/H

;/ G::H

=> G>:H

:* G==H

V ;/ G::H

:; G:>*H

?? 

?? 

+3 

6 kg

' ?+ 

?+ 

L?@} E  =+@T? Q !"

naramnica

L>@ E  =@@T? Q !" Naramnica

W 

  " "

 Â T "

W 

T "  

povratno stop stika   L

Â&#x201A; $  

!"  

s kosilno glavo ali 

 

L 

L>@ Kosilna glava Rezalna oprema Z"

L=@

L=@

Z"

Z"

ÂŽ

( 

Smart Start "  samodejno povrat   tih motor

Smart StartÂŽ "  samodejno povrat   dolga zaukrivljena cev

* preliminarni podatki

(# x^{<J

KataloĹĄka ĹĄtevilka

Q G/> H

@>+ ?= @?T;:

:3@3;

239,00

< G/> H

@>+ :3 *3T;:

:==:>

149,00

D!  

@>+ :/ >>T:*

=@?:;

310,00

>:3+

39,00

 T "  

 

PC brez DDV v â&#x201A;Ź

L=@ Z"

Z" D" Â T 

G 

 Â T " !"

naramnica)

Smart StartÂŽ "  samodejno pov  

   stranska uporaba z " "

Smart StartÂŽ "  samodejno pov  

   stranska uporaba z " "

PC z DDV v â&#x201A;Ź

A   G:: VH

@>+ :3 **T;@

=>*/3

289,00

A    G/> VH

@>+ :3 **T;*

=*3*+

329,00

"   G/> H

@>+ :3 *+T;:

>;=?*

369,00

   

(# ]^_<[`f^f<J

KataloĹĄka ĹĄtevilka

Q G/> H

@>+ ?= @?T;:

:3@3;

239,00

< G/> H

@>+ :3 *3T;:

:==:>

149,00

D!  

@>+ :/ >>T:*

=@?:;

310,00

PC z DDV v â&#x201A;Ź

 T "  

 

@>+ ;? /@T;:

?@;/

55,00

A   G:: VH

@>+ :3 **T;@

=>*/3

289,00

A    G/> VH

@>+ :3 **T;*

=*3*+

329,00

"   G/> H

@>+ :3 *+T;:

>;=?*

369,00

Pihalnik

3@= +: :3T::

*:?+

75,00

L 

@>+ >@ >@T;:

/3>?

109,00

   

16

PC brez DDV v â&#x201A;Ź

HUSQVARNA

  

kombinirane motorne kose Q! :;: *> ?@ T3* =>/>> U

290,76 â&#x201A;Ź


M"   

Motorne kose / @ & kose

525 RK

553 RS

f|] M`

ff] M`

Q ! ! 

3** ++ +;T;:

3** +/ ;;T;=

3*+ :3 *=T;:

3** +/ ;=T;:

M  D U

>;:*?

@+=3@

?**>3

@3+@?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

368,00

699,00

569,00

729,00

Prostornina valja

=@? >

@;* >

?;: >

@;* >

F GQ-H

:; G:>*H

=> G>:H

:@ G=;H

=> G>:H

@* 

/* 

::3 

:=: 

L>@ E  =@@T? Q !" Oprtnik Balance 55

L?@ E  >;;T> Q !" Oprtnik Standard

L?@} E  =+@T?

Q !" Oprtnik

L?@} E  =+@T?

Q !" Oprtnik

( 

Kotni prenos za !  SmartStartÂŽ ( %DÂŽ

W  robusten sistem " " "

 

W  Â T " 

 ! 

tresljajev

W  Â T "

Bencinske motorne kose / Gozdarski obrezovalniki

535 RX

535 RXT

545 RX

545 RXT

555 RXT

fff\}

Q ! ! 

3** *= //T;:

3** *= /3T;:

3** ;: @3T;:

3** ;: @/T;:

3** *= 3;T;:

3** *= 3:T;:

L 

Kosilna glava Rezalna oprema Z"

M  D U

@:>::

@+:>:

+++/+

/:+=:

/33:/

/33:/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

626,00

697,00

949,00

997,00

1.097,00

1.097,00

Prostornina valja

>?* >

>?* >

?@+ >

?@+ >

@>> >

@>> >

F GQ-H

:* G==H

:* G==H

=: G=/H

=: G=/H

=/ G>/H

=/ G>/H

*: 

*= 

/+ 

/@ 

3= 

/3 

L>@x E  >;;T> Q !" Oprtnik ) >@

L>@x E  >;;T> Q !" Oprtnik ) }

L?@x

E  >;;T> Q !" Oprtnik ) }

L?@x

E  >;;T> Q !" Oprtnik ) }L

L@@x E  >@;T> Q !" Oprtnik ) }L

(  

225-24    Oprtnik ) }L

Samodejno povrat   " 

kosilna glava L Â&#x201A; $ ( %DÂŽ

Samodejno povrat   " 

kosilna glava L Â&#x201A; $ ( %DÂŽ

Smart StartÂŽ samodejno povrat   "  ( %DÂŽ

Smart StartÂŽ samodejno povrat   "  ( %DÂŽ

Smart StartÂŽ samodejno povrat   "      ( %DÂŽ

Smart StartÂŽ samodejno povrat   "  dodajanje plina s  ( %DÂŽ

L 

Kosilna glava Rezalna oprema Z"

( 

HUSQVARNA

17


PC z DDV v â&#x201A;Ź 49,90

@@@ |}

?;3;

@@@ <}L

18,50

@?@ |}

M  D U

@@> <)x ' @?> <)x

=?> <Â ' @?> <7 '

@>@ < ' @>@ <} '

@>@ <}L @?@ <} ' @?@ <}L ' @@> <7 ' =@> <Â

:@:*

@>> <7 ' @=@ <Q

=?

 = -:=

128 R

@+/ ?? +*T;:

:=/ (x

18,50

:=/ M ' :=3 M

:@:*

122 C

=?

 = -:;

Opis artikla

:>* (M

@+/ ?? +?T;:

Q ! ! 

@>* (< ' @>* ((

Slika

>=+ (x ' @=@ (Q '

=>> <Â

Dodatna oprema za motorne kose

J!<@'Z<?I' S 35

 " !  

!!>(~

@+/ ?? +/T;:

=?

 = -:=

1

6

 " !       !Â&#x201E;   @+/ ?? *:T;:

=?

 = -:;

:==:

14,90

@+/ ?? *;T;:

=?

 = >'/f

:==:

14,90

@+3 =3 ?;T;:

=;

 = 

:==:

14,90

T25 polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom glave ob tla

T35 Universal T35

@+/ ?? 3?T;:

=?

 = 

=:/;

26,60

@+/ ?? *>T;:

=?

 = -:;

:*>3

20,00

@+/ ?? *?T;:

=?

 = -:=

:*>3

20,00

polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom glave ob tla

]f`

@+/ ?? *@T;:

=?

 = -:;

=:/;

26,60

@+/ ?? **T;:

=?

 = -:=

=:/;

26,60

     

 Â&#x201E;    ! @+/ ?? */T;:

|f`

Tricut @ za Tricut

=3@:

36,00

>;

 = -:=

1

6

>@=@

43,00

>:3+

39,00

?+@?

58,00

==3@

28,00

=?

 = :f

     @>: ;; 3=T=*

Auto 55

6

     

 Â&#x201E;    ! @+/ ?? +:T;:

Super Auto II

1

     

 Â&#x201E;    ! @+/ ?? +;T;:

ff`

>;

 = -:=

>;

 = -:=

1

6

     @+/ ?? 3:T;:

>T =@@

 -:;

@+/ ?? 3>T;:

>T >;;

 -:=

=/=/

34,50

@>: ;: ++T:?

Â&#x2026; =>; Â&#x2020; =@@

  / 

:>:

1,60

@>: ;: ++T:@

Â&#x2026; >;;

  :; 

:>:

1,60

@>+ =/ /@T;:

x Â&#x2026; >;;

:/;>

22,00

@?? :* ;>T;:

x Â&#x2026; >@;

=+;@

33,00

@?@ ;; *;T3@

://@

23,00

@;> 3+ +:T;:

==3@

28,00

@;> +? @;T;?

==3@

28,00

@+? ?+ 3@T;:

://@

23,00

==3@

28,00

==3@

28,00

@;> 3> ?=T;=

=:>:

26,00

@>+ >> :*T;:

=?@3

30,00

@?@ ;> ;3T;:

=;?3

25,00

@?? ?* ?>T;:

=:>:

26,00

@++ ;: />T;:

=:>:

26,00

2

Â&#x20AC;)!@!J! PVC

2

5

   

(I:$ ĹĄkropljenjem

@;> 3@ ?>T;:

1

@?? :; +?T;=

J 

6

=:>:

26,00

@;> /3 ;:T;=

DM Â&#x2026; :@ 

@+?

7,00

@;> 3; :/T;=

DM Â&#x2026; =@?

 

@+?

7,00

@;> /3T;:T;:

DM Â&#x2026; :=

 "

@+?

7,00

@++ 3* @:T;:

Podpornik PVC

  $$

18

HUSQVARNA

528 81 81-01

+>/

9,00

@;= :@ +;T;=

=?@3

30,00


PC z DDV v â&#x201A;Ź 20,00

://@

23,00

://@

23,00

:*>3

20,00

:*>3

20,00

:*>3

20,00

:*>3

20,00

@@@ |}

20,00

:*>3

@@@ <}L

:*>3

@?@ |}

M  D U

@@> <)x ' @?> <)x

=?> <Â ' @?> <7 '

@>@ < ' @>@ <} '

@>@ <}L @?@ <} ' @?@ <}L ' @@> <7 ' =@> <Â

17,60

@>> <7 ' @=@ <Q

:??>

128 R

6,90

:=/ (x

8,90

@**

:=/ M ' :=3 M

+>;

 !  ==@ 

122 C

    =;; 

@;= @: =+T;:

Opis artikla

:>* (M

@;> /; :+T;:

Q ! ! 

@>* (< ' @>* ((

Slika

>=+ (x ' @=@ (Q '

=>> <Â

Dodatna oprema za motorne kose

(':!?<@'?!Â&#x201A;Â&#x20AC;?M<@??M Â Â&#x20AC;'@F'Y?Z!@'Z?<!?(!< Specialna mast Ĺ ablona in pila za # > 

@;@ *3 /:T=;     ! 

'!<??JÂ&#x20AC;@F Rezila za travo

@+/ ?? >+T;:

Â&#x2026; =@@

 ?T :\

@+/ ?? >3T;:

Â&#x2026; =@@

 ?T =;

@+/ ?? ?;T;:

Â&#x2026; =@@

 /T :\

@+/ ?? ?=T;:

Â&#x2026; =@@

 /T =;

2

5

2

5

obojestransko uporabni

@  

@+/ ?? @;T;:

Â&#x2026; =@@

 >T =;

@+/ ?? ?3T;:

Â&#x2026; =@@

 >T :\

@+/ ?? ?/T;:

Â&#x2026; =+@

 ?T =;

@+/ ?? ?+T;:

Â&#x2026; =+@

 ?T :\

@+/ ?? ?*T;:

Â&#x2026; >;;

 >T =;

@+/ ?? ?@T;:

Â&#x2026; >;;

 >T :\

@+/ ?? ??T;:

Â&#x2026; >@;

 >T :\

2

5

2

5

==3@

28,00

2

5

==3@

28,00

5

=/*3

35,00

:**?

20,30

=;>>

24,80

=;>>

24,80

=;>>

24,80

obojestransko uporabni

< 

@+/ ?? =@T;:

7 =;;

 == P :\

@+/ ?? >=T;:

-x 7 Â&#x2026; =;;

 =* P

20 mm

>

@+/ ?? >:T;:

-x 7 Â&#x2026; =;;

 =* P :\

@+/ ?? =3T;:

-x }7 Â&#x2026; =;;

 == P

20 mm

>

4

4

@+/ ?? =+T;:

7 ==@

 =? P :\

=?=*

29,60

@+/ ?? =/T;:

7 Â&#x2026; ==@

 =? P

20 mm

:**?

20,30

@+/ ?? >;T;:

-x }7 Â&#x2026; ==@

 == P

20 mm

=>/@

29,10

@+/ ?? >?T;:

A Â&#x2026; =@@

 == P =;

=/*3

35,00

=*+=

32,60

>

4

za gosto in grobo travo ter majhna drevesa

Â&#x20AC;)!@!J! Â&#x20AC;  

@>+ =3 3@T;:

Â&#x2026; =;;

  "

@;: >= ;?T;=

Â&#x2026; =;;

  "

@>+ =: +:T;:

Ă&#x2DC; 200 mm

544 01 65-01

Ă&#x2DC; 225 mm

@+? @; *+T;=

Ă&#x2DC; 225 mm

>

:33=

24,30

4

:>*:

16,60

4

=;:*

24,60

==+3

27,80

>

1

  >?@ |} ' @?@ |} G! @>+ =3 +>T;:H    G<}H

  >?@ |} ' @?@ |} G! @>+ =3 +?T;:H     G<}H

    G! @>+ >: ;3T;=H  "  <} |}    Â&#x2021; >?@ ' @?@ 4

    G! @;= ?> @@T;:H  "  <} |}    Â&#x2021; >@@ ' @@@ 5

    G! @;= ?* ?3T;:H  "  |} <}   Â&#x2021; >@@ ' @@@ 6

    G! @;= ?* @;T;:H  "  |} <}  Â&#x2021; >@@ ' @@@ 2 >

Stojala za nitke za koĹĄnjo Do odprodaje

Do odprodaje

Display Consumer

Display Professional

@+3 => /=T;:

@+3 => +3T;:

:+x

F  :@

:@

:+x

F  =;

:@

/x

F  =;

:>;

:+x

F  =?

:@

/x

F  =?

3;

:+x

F  =+

:=

/x

F  =+

+;

:+x

< >;

:;

:+x Â&#x2C6;}Â&#x201A; | =?

:@

>?x Â&#x2C6;}Â&#x201A; | =+

:=

:*x Â&#x2C6;}Â&#x201A; | =+

+;

>?x Â&#x2C6;}Â&#x201A; | >;

:;

:*x Â&#x2C6;}Â&#x201A; | >;

@*

:*x

F  } =+

+;

:*x

F  } >;

@*

Akcija 360,- â&#x201A;Ź NETO

Akcija 799,- â&#x201A;Ź NETO

#$$%&'()*+.

#$$%/(/)58.

HUSQVARNA

19


PC z DDV v â&#x201A;Ź

@>+ =: *>T;:

  

   

E     , 

in hitro odpetje na prsnem delu.

=:>:

26,00

Balance 35

@>+ =+ @+T;=

,  Â&#x201E; 

   

  

 Â&#x201E; !   ! 

 !"

?;:*

49,00

@>+ =+ @+T;:

P "

  Â&#x201E;  

oblikovan oprtnik za optimalno   

  

  7 !    "

   

?/>*

59,00

@+/ ?? 3+T;:

Optimalna razporeditev obremenitve med    Z  

!  !" !  

    A   "

     

   |

hitrega odpenjanja.

+=3@

89,00

@+/ ?? 3/T;:

Najbolj ergonomski oprtnik na trgu. Z   !  !

obremenitev na zgornji del telesa in ramena. E  !"Â&#x201E;  

 Â&#x201E;   !"Â&#x201E; 

 !"Â&#x201E; " !"Â&#x201E;   

 Â&#x201E;    

na pasu.

3+@?

119,00

@+/ ?? 33T;:

  !   D! 

obrezovalnik se hitro in enostavno pripne     

     

     

  P

 >=+ @x >=+

L@7 @?@ |)x

:>;>>

159,00

Balance 55

Balance X

Balance XT

M "\`

@ "

HUSQVARNA

Oprtnik Standard

Oprtnik Balance 35

Oprtnik Balance 55

Oprtnik Balance X

Oprtnik Balance XT

>@@ |} ' @@@ |}

Standard

>?@ |} ' @?@ |}

19,00

:=@ < ' :=/ <

M  D U

>=+ @x ' >=+ L@7 '

@>@ |)x

>@@ <} ' @@@ <}L

:>> < ' =>> <Â ' >=>

< && ' >=? <x ' @>> <7

' @?> <7 :?> < ' =>@ ' =?> < '

=@> <Â ' >>> < ' >>@

< ' :?> < && ' >>* |< '

@>@ <} ' @>@ <}L '

@@> <7 >?@ <} ' >?> < ' @?@

<} ' @?@ <}L

>=> (x ' >=+ (x

>=? (x

:@@+

:=@ M ' :=/ M '

124 C

Za trimerje

122 C

@>+ =: *=T;:

Opis artikla

@>* (<

@ "

Q !

! 

Oprtnik

20

:=@ (x ' :=/ (x

[ $    

Oprtnik M "\`


Kosilne nitke Artikel

Opis artikla

Ă&#x2DC; mm

Barva

[ 

m

KataloĹĄka ĹĄtevilka

15

@+/ ?> =+T;:

4,10

@/

@+/ ?> =/T;:

14,50

:>;

@+/ ?> =3T;:

26,30

:@

@+/ ?> >:T;:

5,20

@;

@+/ ?> >=T;:

14,50

PC z DDV vâ&#x201A;Ź

J Â&#x192;}Â&#x201E;\ :' Â&#x160; Q  

  

      

    " 

=;

Â&#x160; Â&#x2039;}Â&#x2039; | TM   

  M T q      Â&#x160;     

=?

=+

>;

>>

3;

@+/ ?> >?T;:

26,30

=?;

@+/ ?> >@T;:

72,30

:=

@+/ ?> >+T;:

5,20

?>

@+/ ?> >/T;:

14,50

+;

@+/ ?> >3T;:

26,30

=?;

@+/ ?> ?;T;:

85,60

:;

@+/ ?> ?:T;:

5,20

>=

@+/ ?> ?=T;:

14,50

@*

@+/ ?> ?>T;:

26,30

=?;

@+/ ?> ??T;:

98,80

+@

@+/ ?> ?@T;:

39,30

=?;

@+/ ?> ?*T;:

112,00

J Â&#x2026;;!(' } Â&#x160; E F  }    

      

 F  Â&#x160; F  }      !"   L     " 

  

     !  

 

! "  

=? =+ >;

Â&#x160;     >>

3;

@+/ ?> ?+T;:

23,80

=?;

@+/ ?> ?/T;:

65,80

+;

@+/ ?> ?3T;:

23,80

=?;

@+/ ?> @;T;:

77,80

@*

@+/ ?> @:T;:

23,80

=?;

@+/ ?> @=T;:

89,80

+@

@+/ ?> @>T;:

35,80

=?;

@+/ ?> @?T;:

101,80

:@

@+/ ?> @@T;:

3,00

:@

@+/ ?> @+T;:

3,30

:>;

@+/ ?> @/T;:

19,90

:@

@+/ ?> @3T;:

4,40

3;

@+/ ?> *=T;:

19,90

=?;

@+/ ?> *>T;:

54,90

12

@+/ ?> *?T;:

4,40

+;

@+/ ?> *@T;:

19,90

=?;

@+/ ?> **T;:

64,90

:;

@+/ ?> *+T;:

4,40

56

@+/ ?> */T;:

19,90

=?;

@+/ ?> +;T;:

74,90

:@

@+/ ?> +:T;:

2,80

J Â&#x2026;;!('

Â&#x160; P @;  G+Â? / )#H  

     Â&#x160; -! "  "  

 

     !

"  Â&#x160;  

     

  P    -

      "

   

:@ =;

=?

Â&#x160; ,    Â&#x160;     

=+

>;

J ?@[? [ Â&#x160; D    ! 

:@

Â&#x160;     =;

=?

=+

>;

>>

:@

@+/ ?> +=T;:

3,10

:>;

@+/ ?> +>T;:

15,70

:@

@+/ ?> +?T;:

3,40

3;

@+/ ?> +@T;:

15,90

=?;

@+/ ?> +*T;:

35,00

:=

@+/ ?> ++T;:

3,40

+;

@+/ ?> +/T;:

15,70

=?;

@+/ ?> +3T;:

46,60

:;

@+/ ?> /;T;:

3,40

@*

@+/ ?> /:T;:

15,70

=?;

@+/ ?> /=T;:

51,80

75

@+/ ?> />T;:

21,10

HUSQVARNA

21


  I (& 

  meje / ViĹĄinski obrezovalnik

122 HD 60

226 HD 75s

]^f;[_f`

]^_;'|`

327 PT5S

Q ! ! 

3** @> =?T;:

3** 3? @+T;:

3** /* @=T;:

3** @@ 33T;:

3** 3* >:T;:

M  D U

=/=@;

?3;/>

@>3:+

*/;/>

*/*;+

PC z DDV v â&#x201A;Ź

339,00

589,00

647,00

817,00

837,00

Prostornina valja

=:+ >

=>* >

=?@ >

=?@ >

=?@ >

F GQ-H

;* G;/H

;/ G::H

;+ G;3H

;3 G:=H

;3 G:=H

L 

?3 

@3 

@3 

** 

+> 

  

60 cm

+@ 

+> 

55 cm

>; 

Razmak med zobmi

20 mm

22 mm

22 mm

20 mm

-

Oprtnik

-

-

-

-

) | xL-

( 

Smart StartÂŽ " 

samodejno povratno stop stikalo

W  prosta zagonska naprava

Smart StartÂŽ " 

samodejno povratno    "

Smart StartÂŽ " 

samodejno povratno    " !"

 

W     

 " =+= T >3=  "   samodejno povratno stop stikalo

(& Â&#x201A; sesalnik

$& sesalnik / @ &$& Q ! ! 

]fÂ&#x2020;M`

580 BTS

3@= +: @*T?@

3@> =: ;:T;=

3** *= 3*T;:

M  D U

>;3;=

@?/>*

*=:>:

PC z DDV v â&#x201A;Ź

377,00

669,00

758,00

Prostornina valja

=/; >

@:+ >

+@* >

F GQ-H

;/ G::H

=? G>=H

>: G?=H

L 

Pretok zraka v stroju

( 

22

x^fMI`

HUSQVARNA

?>@ 

:;? 

::/ 

+3/*

>'

:>;=

>'

:+?;

>'

Smart StartÂŽ  +*

'   "

  9

" samodejno povratno stop stikalo

  +3

' "  # & w  " ( %DÂŽ tempomat

  3=

' =T   "  # & w udobni in nastavljivi " " 


Vrtne kosilnice

BioClipÂŽ opcionalno

BioClipÂŽ opcionalno

Vrtne kosilnice

GX 560

LC 348 V

LC 348 VE

Q ! ! 

3*? ;; ;*T;:

3*+ => //T;:

3*+ => /3T;:

M  D U

*;?:;

?>>*:

@;+>/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

737,00

529,00

619,00

-  ' Prostornina valja

 $MD :*; :*> >

B&S Series 650e :3; >

)Â?7 7 *+@ :3; >

  ' - 

T ' T

E   '

# F=

E   '

# F=

@;@ 

48 cm

48 cm

( 

-

-

, " 

D   !

-

60 litrov

60 litrov

BioClipÂŽ opcionalno

BioClipÂŽ opcionalno

TrioClipÂŽ

TrioClipÂŽ

TrioClipÂŽ

Vrtne kosilnice

LC 353 V

LC 353 VE

LC 356 V

LC 356 VB

LC 356 AWD

Q ! ! 

3*+ => 3:T;:

3*+ => 3>T;:

3*: ?: ;=T3:

3*: ?: ;=T//

3*: ?: ;=T3=

M  D U

?**>3

@?/>*

?=@?:

?3;:*

@+:>:

PC z DDV v â&#x201A;Ź

569,00

669,00

519,00

598,00

697,00

-  ' Prostornina valja

)Â?7 AD 7 +@; 161 cm>

)Â?7 AD 7 +@; 161 cm>

 $MD :*; 160 cm>

 $MD :*; 160 cm>

 $MD :*; 160 cm>

  ' - 

E   '

# F=

E   '

# F=

E   '

# F=

E   '

# F=

E  ?  '

# F=

@> 

@> 

56 cm

56 cm

56 cm

-

, " 

-

7  

Pogon na vsa kolesa

60 litrov

60 litrov

68 litrov

68 litrov

68 litrov

Z !

Z ! (  D   !

Izberite sistem koĹĄnje, ki je za vaĹĄe in za potrebe vaĹĄega vrta najbolj primeren. Pobiranje v koĹĄaro za ure     stranskim izmetom, za povrĹĄine, ki se bolj redko kosijo. BioClipÂŽ:

" BioClipÂŽ opcionalno: 

"  

dodatna oprema TrioClipÂŽ:  

" 

stranski izmet

 # LC 348 V/VE

 # LC 353 V/VE

585 66 05-01

585 66 06-01

=3@:

=3@:

36,00

36,00

HUSQVARNA

23


Vrtne kosilnice / Kultivator

TrioClipÂŽ

TrioClipÂŽ

Vrtne kosilnice

LC 153 S

LC 351 VH

Q ! ! 

3*: ?: ;=T3;

3*+ =@ /?T;:

M  D U

>+@?:

@/++;

PC z DDV v â&#x201A;Ź

458,00

717,00

-  ' Prostornina valja

)Â?7 7 *+@ :3; >

 $MD :*; 160 cm>

  ' - 

E   ' T

E   ' D

@> 

50 cm

62 litrov

60 litrov

Z ! D   !

BioClipÂŽ

BioClipÂŽ

BioClipÂŽ

BioClipÂŽ

BioClipÂŽ

Vrtne kosilnice

LB 155 S

LB 348 V

LB 548 S e

LB 553 S

LB 553 S e

Q ! ! 

3*: =: ;;T=+

3*+ => /+T;:

3*+ =@ *3T;:

3*+ =@ +:T;:

3*+ =@ +;T;:

M  D U

>*+=:

>3=*=

@3+@?

+>*/3

+@>=/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

448,00

479,00

729,00

899,00

919,00

-  ' Prostornina valja

B&S Series 650e :3; >

B&S Series 650e :3; >

 $MD :*; 160 cm>

 $MD :*; 160 cm>

 $MD :*; 160 cm>

Na prednja kolesa

Na zadnja kolesa

Na prednja kolesa

Na prednja kolesa

Na prednja kolesa

55 cm

48 cm

48 cm

@> 

@> 

Pogon ' ,T7 Z !

Vrtne kosilnice

Husqvarna 64

Q ! ! 

3*? 3@ ?;T;>

M  D U

3+@?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

119,00

Z !

40 cm

L 

/+ 

Akumulatorski kultivator

TB 1000

Q ! ! 

3** 3+ @:T;:

M  D U

@+=3@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

699,00

-  ' - "

, "

 '

:;;; F

Pogon

>  ' : 

  ! L  

24

HUSQVARNA

?+ 

>=   

12 cm W  >;T?@

min


Vrtni traktorji

Traktorji z zbirno koĹĄaro Q ! ! 

CT 154

CTH 126

CTH 141

CTH 174

CTH 194

3*; @: ;:T;?

3*; @: ;;T;/

3*; *: ;>T?@

3*; @: ;:T;@

3*; @: ;:T;*

M  D U

==??=*

:+>*/3

:/?>??

=@:?+@

=@//@=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

2.738,00

2.119,00

2.249,00

3.068,00

3.158,00

B&S Intek 4155

)Â?7 % )

#D7 >:=@

)Â?7 % )

Q  M 7D@>;

Q  M 7D@3;

500 cm>

>?? >

500 cm>

@3+ >

@3+ >

Motor Prostornina valja - "  

 - 

" Z ! D  ! L 

( 

/* F =*;; ' 

** F =/;; ' =?+? E>*;; ' 

3+ 

++ 

220 litrov

200 litrov

216 kg

:+* 

/@ F J =*;; ' 

3+ 

200 kg

< "

 *  ! !  " "     nastavek BioClipÂŽ v "

   Â&#x201C; 

 "     

nastavek BioClipÂŽ kot dodatna oprema indikator stanja s "

  

akumulatorja

:;* F =*;; ' :;+ F =*;; ' :+ Q- >*;; ' :3; Q- >*;; ' 3+ 

:;+ 

220 litrov

>=; 

216 kg

240 kg

 " "  

   OTM   "   "   nastavek BioClipÂŽ v nastavek BioClipÂŽ v   Â&#x201C; 

  Â&#x201C; 

   

   

indikator stanja s indikator stanja s "

  

"

  

akumulatorja akumulatorja

Traktorji z zbirno koĹĄaro

CTH 164 T

CTH 184 T

CTH 224 T

:;^^|\!

Q ! ! 

3*; @: ;:T;+

3*; @: ;:T;/

3*; @: ;:T;3

3*; @: ;:T:;

M  D U

=+*;**

=33/>*

>=+*=>

>??:/;

PC z DDV v â&#x201A;Ź

3.368,00

3.658,00

3.997,00

4.199,00

Q% DTL%

|7?/:D

Q% DTL%

|7@?:D =T

Q% DTL%

|7*@:D =T

B&S Endurance DTL% +==;

*;> >

*;> >

+=* >

656 cm>

Motor Prostornina valja - "  

 - 

" Z ! D  ! L 

( 

3= F =*;; ' :;> F =*;; ' ::/ F =*;; ' :;? FJ=*;; ' :?@ Q- >*;; ' :@; Q- >*;; ' ==; Q- >*;; ' ==; Q- >*;; ' 3+ 

:;+ 

:;+ 

:;+ 

>=; 

>=; 

>=; 

>=; 

246 kg

254 kg

=@+ 

=@+ 

 "  

OTM   "   nastavek BioClipÂŽ v   Â&#x201C; 

   

indikator stanja s "

  

  " 

" 

 "  

BioClipÂŽ 

 "  

7 7%w indikator stanja s "

  

  " 

" 

 " "  

  

OTM   OTM   "   "   nastavek BioClipÂŽ v ÂŽ nastavek BioClip v   Â&#x201C; 

  Â&#x201C;  

   

  indikator stanja s indikator stanja s "

  

"

  

  " 

akumulatorja

" 

HUSQVARNA

25


Vrtni traktorji

Traktorji s stranskim izmetom Q ! ! 

LTH 126

LTH 154

LTH 174

YTH 184 T

GTH 264 T

3*; ?: ;:T33

3*; ?: ;>T?:

3*; ?: ;>T?=

3*; ?: ;>T?>

3*; ?: ;>T?*

M  D U

:?+?@3

:+@>=/

=;;*@*

=@:@@+

>>@3;=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.799,00

2.139,00

2.448,00

3.069,00

4.098,00

)Â?7 % ) #D7

>:=@

Q  M 7D?+;

Q  M 7D@>;

Q% DTL%

|7@?:D

Q% DTL%

|7+>;D

>?? >

@3+ >

@3+ >

*;> >

+=* >

Motor Prostornina valja - "  

 - 

"

*? F =/;; ' =?+? E

 >*;; ' 

Z ! D  ! L 

++ 

3+ 

:;+ 

:;+ 

122 cm

-

-

-

-

-

160 kg

184 kg

:3> 

214 kg

>;* 

 "P !  !"  "

 "  

 "  

  

OTM   "  

 "   "   "     

OTM   ÂŽ ÂŽ nastavek BioClip in nastavek BioClip in nastavek BioClipÂŽ in "     !   !  nastavek BioClipÂŽ kot  !   " 

     

     

dodatna oprema "

 " "

 "

  

polnilec akumulatorja polnilec akumulatorja polnilec akumulatorja akumulatorja

( 

@  

3? F =*;; ' :;* F =*;; ' :;: F =*;; ' ::/ F =*;; ' :@; Q- >*;; ' :+; Q- >*;; ' :@; Q- >*;; ' =?; Q- >*;; ' 

77 cm

77 cm

97 cm levi

97 cm desni

97 cm

107 cm levi

107 cm desni

107 cm

137 cm

Q ! ! @>= ?: 3=T+? @>= ?: 3=T+> @>= ?= +3T/? @>= ?= +3T/@ @>= :3 >3T@+ @>= :/ ;@T/> @>= :/ ;@T/? @>= :> /3T+: @>= :/ +=T@* M  D U

=@?:

=@?:

:3*+

:3*+

:/;>

==:>

==:>

://@

=:>:

PC z DDV v â&#x201A;Ź

31,00

31,00

24,00

24,00

22,00

27,00

27,00

23,00

26,00

ML :@? ML :=* ML :?: ML :+? ML :3? ML :*? L ML :/? L ML ==? L ML ==? L|& (L :=* (L :@? (L :+? Â&#x2022;L :/? L $L =*? L

26

HUSQVARNA


Dodatna oprema za vrtne traktorje

(# vrtne traktorje

Prikolica Trailer (~

Prikolica Trailer 275

(~

Trosilnik 75

Pobiralna naprava Sweeper 960

) 

Q ! ! 

3@> @: :+T;=

501 00 82-01

3@> @= ?3T;:

3*+ ;= +=T;:

3** +: :;T;:

3@? := ;;T?>

M  D U

>3=*=

=*:?/

:==/*3

=/*;+

?@;;;

:;@+?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

479,00

319,00

1.499,00

349,00

549,00

129,00

Preklopna zadnja  

keson za enostavno nakladanje in razkla mere nakladanja: :=>x3;x>; kapaciteta nakladanja 225 kg

Snemljiva zadnja stranica za enostavno nakladanje in  mere nakladanja: :=@x/>x>:

P   

ali prod (do velikosti :;

H  

!: "   

102 litra.

Ni primeren za sol    !

> T >* +@ 

 ' na naprava s kapaci >/;   ! 3*   ?+ 

<  " 

 " stranjevanje mahu. A  >= 

- odvisno od struk  

! :;= 

( 

(# Dodatna oprema Q ! ! 

Â&#x20AC; $ @?? 3= :*T;:

3@> @: *:T;:

SB122

Gumijasta letev

@?? 3= :+T;:

3** ;; :3T;:

   $ @;@ @? 3=T;:

@+3 =+ @+T;:

@/; >/ 3+T;:

M  D U

:/;=?*

:/;=?*

>=+;@

*?+@

::>3>

::>3>

::>3>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

2.199,00

2.199,00

399,00

79,00

139,00

139,00

139,00

ML :@? ML :=* ML :?: ML :+? ML :3? ML :*? L ML :/? L ML ==? L ML ==? L|& (L :=* (L :@? (L :+? Â&#x2022;L :/? L $L =*? L

( 

Primerna za  

7  

7):==

  !

 !"

:== 

   

nastavljiva v levo !  

ali desno smer.  

deske.

   ! 

   

   =@ 

HUSQVARNA

27


Dodatna oprema za vrtne traktorje

(# vrtne traktorje

(  

(  TA36

   $  

Valjar

 

Q ! ! 

3*? 33 @+T;>

@?; ;; ;;T+>

@>3 ;; +@T:;

3*@ /3 3?T;:

@?? 3= :/T;:

M  D U

=;?:;

:>>@=@

:>;>>

=;?:;

:*>/@=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

249,00

1.629,00

159,00

249,00

1.999,00

A  ?@ T

odvisno od strukture tal.  ! :;= 

Q  " 

do 10.000 m2'  ! 3; 

@   '  

 " L#>*

(   

  

xDÂ&#x2014; 3*x?* 

   182 kg.

=T    9 

  ! :;+ 

Izmetna cev se lahko " :/;°.

( 

Polnilec za akumulator 12-V-sistem za vse vrtne traktorje & Riderje (podrobnosti na str. 34.)

Dodatna oprema Q ! ! 

@  $

Zbirna koĹĄara

 #

)$ #

@;@ *3 3;T?: @;@ *3 3;T?> 3*; +: ;;T:; 3*; +: ;;T;: 3*; +: ;;T;+ 3*; +: ;;T;* 3*; +: ;;T=? 3*; +: ;;T>/

M  D U

:>>>>

=:=>;

>;=?*

>;=?*

/3>?

/::@

@*@*

@*@*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

159,00

259,00

369,00

369,00

109,00

99,00

69,00

69,00

ML :@? ML :=* ML :?: ML :+? ML :3? ML :*? L

serijsko

ML :/? L

serijsko

ML ==? L

serijsko

ML ==? L|& (L :=* (L :@? (L :+? Â&#x2022;L :/? L $L =*? L

( 

28

HUSQVARNA

O Â&#x201E;

maks. obreme ?@; Â&#x201E;

=;x:@;x>@

cm.

O Â&#x201E;

maks. obreme ?@; Â&#x201E;

=;x=;;x@ 

   !

210 litrov (2 prekata).

Za pretvorbo Za pretvorbo v BioClipÂŽ v BioClipÂŽ G " H

G " H

Set vsebuje Set vsebuje      "  

" 

-

-


Dodatna oprema za vrtne traktorje

Dodatna oprema

( #

[Â&#x160;

 

 

Q ! ! 

3*; +: ;;T;>

3*; +: ;;T=@

3*; +: ;;T>=

3*; +: ;;T?:

@;@ @* //T:>

3@? := ;;T?3

M  D U

>:3+

>:3+

/::@

/::@

/::@

?/>*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

39,00

39,00

99,00

99,00

99,00

59,00

Za modele do letnika 2012.

Za modele od  =;:>

ML :@? ML :=* ML :?: ML :+? ML :3? ML :*? L ML :/? L ML ==? L ML ==? L|& (L :=* (L :@? (L :+? Â&#x2022;L :/? L $L =*? L ( 

Dodatna oprema za koĹĄnjo

@  za roke

 

(  

Q ! ! 

501 00 14-01

33+ :; >:T:;

33+ :; >*T:;

@++ *: *3T;3

@>= ?= :?T33

@;@ *> ;/T/;

@;@ *> ;/T/=

M  D U

:==:>

:==:>

:==:>

/::@

?;:*

?/>*

?/>*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

149,00

149,00

149,00

99,00

49,00

59,00

59,00

Za kolesa velikosti =>x:;@T:=  7

Za kolesa velikosti =;x:;;T/  7

Za kolesa velikosti :/x3@T/  7

Za kolesa velikosti :/x3@

Naslonjala za roke za bolj udobno sedenje med delom.

ML :@? ML :=* ML :?: ML :+? ML :3? ML :*? L ML :/? L ML ==? L ML ==? L|& (L :=* (L :@? (L :+? Â&#x2022;L :/? L $L =*? L ( 

&     

vrvica na spodnji strani in luknjice " 

HUSQVARNA

29


Rider kosilnice

Rider

R 112 C

R 115 C

R 213 C

R 216

3*+ :+ /?T;:

3*+ =@ =+T;:

3*+ :@ ;?T;:

3*+ :@ ;*T;:

BioClipÂŽ 85

BioClipÂŽ 3@

M 3?

M 3?

M :;>

M  D U

=?:*>3

=+*;**

>=*3*+

>+@3/?

>/;;/=

PC z DDV v â&#x201A;Ź Â&#x2039;Â&#x152;Â?

2.948,00

3.368,00

3.989,00

4.587,00

4.637,00

) Â? 7 % ) >::@

)Â?7 % ) #D7

4145

B & S Intek >:=@

B&S Intek 4155

>?? >

500 cm>

>?? >

500 cm>

*? F >;;; ' 22++ E- 

>*;; ' 

3@ F >;;; ' 28*3 E>*;; ' 

*+ F >;;; ' 

3* F =3;; ' 

85 cm

3@ 

3? 

P   

 " !" ) MÂŽ z dve  

P   

 "    

na zadnja kolesa

P   

 " !" M  

 

Q ! ! Q !"

Motor Prostornina valja - "  

 - 

" Z ! ( 

:;> 

P   

 " !" M M  

Rider

R 216 AWD

R 215 TX

R 320 AWD

Q ! ! 

3*+ :@ ;+T;:

3*+ :@ ;/T;:

3*+ :@ :+T;:

Q !"

M 3?

M :;>

M 3?

M :;>

CombiClipÂŽ 3?

CombiClipÂŽ :;>

CombiClipÂŽ 112

M  D U

?@3*+=

?*>++;

?;//@>

?:=3@:

@@==:>

@@*>:=

@+>@=@

PC z DDV v â&#x201A;Ź Â&#x2039;Â&#x152;Â?

5.608,00

5.658,00

4.988,00

5.038,00

6.737,00

6.787,00

6.997,00

B&S Intek 4155

Motor

- "  

 - 

" Z ! ( 

HUSQVARNA

)Â?7 & DTL% +:*;

>

B&S Endurance Series

500 cm

656 cm

500 cm>

3* F =3;; ' 

:=/ F >:;; ' >:** E

 >*;; ' 

:;* F =3;; ' 

Prostornina valja

30

3? 

3? 

>

:;> 

   !   

  

 " !" M M  

3? 

:;> 

 

  " !" M M  

3? 

:;> 

112 cm

   !   " !" M M  


Rider kosilnice

Rider

R 316 T AWD

Q ! ! 

R 316 Ts AWD

3*+ :@ :3T;: CombiClip :;>

CombiClip 112

CombiClip 3?

CombiClipÂŽ :;>

CombiClipÂŽ 112

M  D U

@/+?@3

@3:@@/

*;/++:

*=>@=?

*=+*=>

*??/>*

PC z DDV v â&#x201A;Ź Â&#x2039;Â&#x152;Â?

7.167,00

7.217,00

7.427,00

7.607,00

7.657,00

7.867,00

Motor Prostornina valja - "  

 - 

" Z ! ( 

3? 

ÂŽ

3*+ :@ =;T;:

CombiClip 3?

Q !"

ÂŽ

ÂŽ

Q% 

DTL% |7?/:D

Q% 

DTL% |7?/:D

*;> >

*;> >

3* F =3;; ' :?@ Q- >*;; ' 

3* F =3;; ' :?@ Q- >*;; ' 

:;> 

112 cm

 

  " !" M M  

Rider

3? 

:;> 

R 422 Ts AWD

3*+ :@ =:T;: CombiClip :;>

CombiClip 112

M L9 112

M L9ÂŽ 122

M  D U

*?:@@+

*?@*@*

**=/*3

3=;=?*

3>**?;

PC z DDV v â&#x201A;Ź Â&#x2039;Â&#x152;Â?

7.827,00

7.877,00

8.087,00

11.227,00

11.427,00

Motor

ÂŽ

)Â?7 , 7 DTL% +==;

>

- "  

 - 

"

( 

ÂŽ

Q% 

DTL% |7?/:D

Prostornina valja

Z !

ÂŽ

3** ++ =3T;:

CombiClip 3?

Q !"

ÂŽ

3? 

*;> 

656 cm>

3/ F >:;; ' :?@ Q- >*;; ' 

:=* F >;;; ' ==; Q- >*;; ' 

:;> 

112 cm

 

  " !" M M  

R 316 TXs AWD

Q ! ! 

ÂŽ

112 cm

 

  " !" M M  

112 cm

122 cm

 

  " !" M L9  

HUSQVARNA

31


Dodatna oprema za Rider kosilnice

Combi 94

Combi 103

CombiClipÂŽ 94

CombiClipÂŽ 103

CombiClipÂŽ 112

:#ÂŽ 112

:#ÂŽ 122

Q ! ! 

3*+ :@ ==T;:

3*+ :@ >@T;:

3*+ :@ =*T;:

3*+ :@ =?T;:

3*+ :/ /@T;:

3*+ :/ //T;:

3*+ :/ /3T;:

M  D U

+@?:;

+3@;/

++;?3

/::?/

3/>*:

:;3;:*

:=@?:;

PC z DDV v â&#x201A;Ź

920,00

970,00

940,00

990,00

1.200,00

1.330,00

1.530,00

J  kosilnice

Q ! ! 

3@> @: :+T;=

501 00 82-01

3@> @= ?3T;:

3*+ ;= +=T;:

Pobiralna naprava Sweeper 960 3** +: :;T;:

M  D U

>3=*=

=*:?/

:==/*3

=/*;+

?@;;;

=;?:;

PC z DDV v â&#x201A;Ź

479,00

319,00

1.499,00

349,00

549,00

249,00

( 

Preklopna zadnja  

keson za enostavno nakladanje in  mere nakladanja: :=>x3;x>; kapaciteta nakladanja 225 kg

Snemljiva zadnja stranica za enostavno nakladanje in  mere nakladanja: :=@x/>x>:

P  

pesek ali prod (do  :;

H  !: "   

102 litra.

Ni primeren za sol    !

> T >* +@ 

 ' na naprava s kapaci >/;   ! 3*

  ?+ 

(  

   

xDÂ&#x2014; 3*x?* 

   :/= 

(# namestijo spredaj

  Kova*

  ? Â&#x17D;

  Kova*

  Kova*

 

Preklopna  

Q ! ! 

3*+ :* +>T;:

3** 3+ /+T;:

3*@ ;+ ;3T;:

3** ?: @3T;:

3** /> >;T;:

3** /@ ;:T;:

M  D U

=*3*+

>=+;@

>*/;>

?;3;=

:;*?+@

:*>/@=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

329,00

399,00

449,00

499,00

1.299,00

1.999,00

  ! /+

cm.

  ! :;+

cm.

  !

106-120 cm.

  !

106-120 cm.

(# namestijo zadaj

Prikolica Trailer Prikolica Trailer (~ 275

(~

Trosilnik 75

Valjar 3*@ /3 3?T;:

R 112 C R 115 C < =:> M R 216 < =:* #F < =:@ L} < >:* L #F < >:* L #F < >:* L} #F < >=; #F < ?== L #F ( 

    ! "#      $

32

HUSQVARNA

>  T 

diagonalna in V deska.


Dodatna oprema za Rider kosilnice

(# namestijo spredaj

Gumijasta letev

Gumijasta letev

Gumijasta letev

Â&#x20AC;  pometanje

Â&#x20AC;  pometanje

Â&#x20AC;$ prĹĄenjem

Q ! ! 

3** 3+ //T;:

@>: ;= :=T?;

@>: ;; +:T>?

3*+ ;; /*T;:

3** +3 *>T;:

3** ** =?T;:

M  D U

*?+@

*?+@

:;@+?

:>:;**

:+?@;/

::>3>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

79,00

79,00

129,00

1.599,00

2.129,00

139,00

( 

P  

3** 3+ /+T;:

P  

3*@ ;+ ;3T;:

P  

3** /> >;T;:

Â&#x2026; >; 

  !

3@ 

(# namestijo spredaj

 

  (~

Kosilna enota za visoko travo

Kosilna enota za visoko travo

(  

(  

Q ! ! 

3** ?: *;T;:

3** +3 *?T;:

3** ?: *:T;:

3** +3 *@T;:

3** 3* /?T;=

3** 3* /?T;:

M  D U

:?:+=:

:@@*@*

:>:;**

:/;=?*

=*:?/

@>:3+

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1.729,00

1.899,00

1.599,00

2.199,00

319,00

649,00

Izmetna cev se lah " :/;Â&#x2DC;

  !

100 cm.

Izmetna cev se lah " =:;Â&#x2DC;

  !

100 cm.

  ! 3;

cm.

  ! :;;

cm.

Za namestitev na kosilno enoto za visoko travo 3** ?: *:T;:

Za namestitev na kosilno enoto za   3** /> >=T;:

R 112 C R 115 C < =:> M R 216 < =:* #F < =:@ L} < >:* L #F < >:* L #F < >:* L} #F < >=; #F < ?== L #F   !" 

pometanje.

R 112 C R 115 C < =:> M R 216 < =:* #F < =:@ L} < >:* L #F < >:* L #F < >:* L} #F < >=; #F < ?== L #F ( 

HUSQVARNA

33


Dodatna oprema za Rider kosilnice

   njo premo

J #

  

  

Polnilec za akumulator

  $

Orodje za sinhronizaci$ 

Q ! ! 

3@> @> ?3T;:

3@> @: @3T;=

@>@ ?: ?+T;+

3*? 33 >;T;:

@+3 ?@ ;:T;:

@?? ;* 3>T;?

@+/ 3= *=T;:

M  D U

+=3@

*?+@

/::@

3+@?

?@;/

+=3@

==;?3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

89,00

79,00

99,00

119,00

55,00

89,00

269,00

Za kolesa veli :*x*@T/

  7 

100% avtomatski   

lahko ostane "  "

mesecev.

Robustna lakirana jeklena !" !"

zadnjega menjal " 

 "

cevi.

(# namestijo spredaj

R 112 C R 115 C < =:> M R 216 < =:* #F < =:@ L} < >:* L #F < >:* L #F < >:* L} #F < >=; #F < ?== L #F

( 

:/ P !

oprijem in varno  

:+ P !

oprijem in varno  

Za kolesa veli :*x*@T/

  

@  rampe

( 

@  roke - desno

@  roke - levo

@   roke desno in levo

 

Q ! ! 

@;@ *3 3;T?=

@;@ *> ;/T+;

@+? =; :*T;:

@+? =; :*T;=

525 40 65-01

581 12 54-01

M  D U

:*;**

@*@*

>*;+

>*;+

+=3@

3+@?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

196,00

69,00

44,00

44,00

89,00

119,00

&  

 " !

A>

 

obremenitev 450 '

Izdealno iz vodoodpornega  

spodnji strani in  " 

(# namestijo spredaj

R 112 C R 115 C < =:> M R 216 < =:* #F < =:@ L} < >:* L #F < >:* L #F < >:* L} #F < >=; #F < ?== L #F

( 

34

HUSQVARNA

7 (,  

Primerno za vse Rider kosilnice.


 

Do odprodaje

 

ST 121 E

ST 268 EP

ST 276 EP

ST 268 EPT

ST 276 EPT

Q ! ! 

3*: /: ;;T;3

3*: 3: ;;T>/

3*: 3: ;;T>3

3*: 3: ;;T@;

3*: 3: ;;T@:

M  D U

*:>3>

:/://@

=;;+>/

=+;?:;

=3@;;;

PC z DDV v â&#x201A;Ź

749,00

2.219,00

2.449,00

3.299,00

3.599,00

Model

enostopenjska  9 

dvostopenjska  9 

dvostopenjska  9 

dvostopenjska  9 

dvostopenjska  9 

Motor

(ML =;/

B&S 1450 Series

B&S 1650 Series

B&S 1450 Series

B&S 1650 Series

Prostornina valja

208 cm>

>;@ >

>?= >

>;@ >

>?= >

?+ FJ>?@; ' 

*+ FJ>*;; ' 

+? FJ>*;; ' 

*+ FJ>*;; ' 

+? FJ>*;; ' 

@> 

G=:fH

>> 

G:>fH

*/ 

G=+fH @/@ 

G=>fH

+* 

G>;fH @/@ 

G=>fH

*/ 

G=+fH @/@ 

G=>fH

+* 

G>;fH @/@ 

G=>fH

Pogon Prestave

  1 prestava naprej

variabilni 6 prestav naprej in 2 vzvratni prestavi

variabilni 6 prestav naprej in 2 vzvratni prestavi

 " neomejeno

 " neomejeno

Dodatna oprema za  

 

 

Q ! ! 

@>@ ?: ?+T;+

3*? 33 >;T;:

@/; +> +>T;:

@/; +> +>T;=

M  D U

/::@

3+@?

?/>*

@*@*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

99,00

119,00

59,00

69,00

Za kolesa velikosti :*x*@T/f   

Za kolesa velikosti :*x*@T/f  

Spikes.

- "

  '   !  !

(   

7L :=: , 7L =*/ , 7L =+* , 7L =*/ ,L 7L =+* ,L ( 

   ' !"  

9  D    !  

  "  

HUSQVARNA

35


  

 

Delovna jakna Classic

Delovna jakna \#" 

Delovna jakna Technical

Delovna jakna "&" ; & Viz

F 

Arbor 20

F 

Technical '`

Delovna jakna za koĹĄnjo

Q ! ! 

@+/ :* @>Txx

@+/ :* @+Txx

@+/ :* *;Txx

@/@ := +/Txx

@=@ /: =*Txx

@+/ :* *>Txx

@/; */ /=Txx

M  D U

?+@?

:;;;;

:>/@=

:3@3;

:>;>>

=?@;/

+=3@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

58,00

122,00

169,00

239,00

159,00

299,00

89,00

-  

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester in Cordura

?T%q 

Cordura in # 

M 

:;;   

=T%q 

100 % ultra poliester in Cordura

=T%q 

z UVodpornostjo in Cordura

:*@   >@  

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester

?T%q 

M 

:;;   

=T%q 

100 % ultra poliester

?T%q 

*@   >@  

P!"  

-

-

-

-

Razred 1 =;

'

-

-

Vodoodpornost

-

Odpornost proti vetru

-

- 

                  

hrbtni del hrbtni del hrbtni del hrbtni del hrbtni del hrbtni del

Vidljivost

7 " odsevni logotip

7 " 

barva spredaj in zadaj

7 " 

barva na zgornjem delu

7 " 

 

trakovi in logotip

7 " 

barva na zgornjem delu

7 " 

 

trakovi in logotip

7 " 

barva.

D '

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

( 

Spodnji deli roka   

na prsih z zadrgo.

  

   

 ! " 

Zunanja stran   "

 # 

 lom. Nastavljiva v pasu in spodnjem delu hrbta.

L 

preverjena in odobrena po ,E ?+:

Spredaj zapiranje z zadrgo po celi   

nastavljiv pas in ! 

Zadrge pod paz " 

  

  

prsih.

-   

 !    

[ # jakne

F   vreme Typhone

[  

   za hrbet z rokavi

& 

v temno sivi barvi

Termo telovnik

Q ! ! 

@=> ;+ @+Txx

@=> ;+ 3=Txx

@;@ *> :*T:;

@++ =@ >;Txx

@++ =@ =3Txx

M  D U

:;?:;

*@@+

?=*=

+*=>

@>=/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

127,00

80,00

52,00

93,00

65,00

@=> ;+ @+Txx

@=> ;+ 3=Txx

@;@ *> :*T:;

@++ =@ >;Txx

@++ =@ =3Txx

O'DM

7 9  "

Corduro

100 % vodoodbojni poliester

Q ! ! Material

100 % vodoodbojni poliester

O'DM

-

Vodoodpornost Odpornost proti vetru

36

Vidljivost

7 " 

barva na zgornjem delu

7 " 

barva na zgornjem delu

7 " 

barva

-

-

D '

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

Univerzalna

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

( 

-   

   

  

v pasu in hrbtnem   !

-   

v ramenskem   

  !

 ! 

del.

 ! 

  !

  

nastavljivo zapenjanje spredaj z gumbi.

Nastavljiv spodnji  ! 

   

  

Nastavljiv spodnji in notranji del.

HUSQVARNA


  

F "

F  Â&#x160;

Telovnik Â&#x160;

Delovna srajca

Q ! ! 

@++ =@ *@Txx

@++ =@ **Txx

@+/ +/ @+Txx

M  D U

@;/=

?=*=

:3*+

PC z DDV v â&#x201A;Ź

62,00

52,00

24,00

100 % poliester Â&#x201C; ?T%q

stretch

100 % poliester Â&#x201C; ?T%q

stretch

:;;  

Vodoodpornost

-

-

-

Odpornost proti vetru

-

-

-

Vidljivost

-

-

Material

7 T >+ - T >3 ( T ?: }( T ?> }}( T ?@

D '

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

( 

-

-

-

 &  $ urezom

[$ & Classic

; " Classic

;  naramnicami Classic

[$ & \#" ^Â??

;  naramnicami \#" ^Â??

Q ! ! 

@+/ :* @?Txx

@+/ :* @*T;:

@+/ :* @@Txx

@+/ :* @/Txx

@+/ *: @3Txx

M  D U

+=:>

3+@?

+/*3

:=;?3

:=/*3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

88,00

119,00

96,00

147,00

157,00

-  

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester

100 % mikro  "

Corduro

100 % mikro  "

Corduro

- 

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester

100 % mikropoliester

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Vodoodpornost

-

-

-

Odpornost proti vetru

-

-

-

-

46 - 62

46 - 62

D  

"  

za ravnilo.

D   

nastavljive naramnice.

P!"  

Vidljivost

Odsevni logotip

Odsevni logotip

7 " odsevni logotip

D '

44 - 64

Univerzalna

44 - 64

( 

E  

D  

 " 

 " 

&  " 

 

 

dela.   

nastavljive in en zadaj. naramnice.

HUSQVARNA

37


  

PodaljĹĄane & " +10 cm

[$ &  &  [$ & \#" ^| Technical 20A pred urezom A   

KrajĹĄe & " -10 cm

[$ & Technical 20A   

;  naramnicami Technical 20A

;  naramnicami Technical 20A

[$ & [$ & Technical Technical 20C '`

Q ! ! 

@;@ @> @+Txx

@+/ :* *:Txx

@+/ :* *:Txx

@+/ :* *=Txx

@+/ :* *=Txx

@;@ @> @/Txx

@+/ :* *@Txx

M  D U

:*>::

:*>::

:+:>:

:+3@:

:+3@:

:+:>:

=?@;/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

199,00

199,00

209,00

219,00

219,00

209,00

299,00

-  

?T%q   ?T%q   ?T%q   ?T%q   ?T%q   ?T%q  

=T%q  

" 

" 

" 

" 

" 

" 

ODT  

# # # # # # " M Corduro Corduro Corduro Corduro Corduro Corduro

- 

100 % mikropoliester

?T%q   ?T%q   ?T%q   ?T%q   ?T%q   ?T%q  

" 

" 

" 

" 

" 

" 

# # # # # # Corduro Corduro Corduro Corduro Corduro Corduro

Razred 2 =?

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Razred 1 =;

'

Vidljivost

-

7 " 

 

trakovi in logotip

7 " 

 

trakovi in logotip

7 " 

 

trakovi in logotip

7 " 

 

trakovi in logotip

-

7 " 

 

trakovi in logotip

D '

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

7 T ?+ G?*'?/H

- T @: G@;'@=H

( T @@ G@?'@*H

}( T @3 G@/'*;H

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

7 T ?@ G?*'?/H

- T ?3 G@;'@=H

( T @> G@?'@*H

}( T @+ G@/'*;H

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

( 

D  

"  

za ravnilo.

D   

nastavljive naramnice.

 !

"  "

ljudi.

D   

nastavljive naramnice.

P!"  

Vodoodpornost Odpornost proti vetru

38

HUSQVARNA

D" 

D   

nastavljivimi naranastavljive naramQ! " 

  

 

!" 

!    

urezom okoli in  

okoli. ! 


  

[ # & 

[& za koĹĄnjo

[$ & Typhone

[ & 

[& 

[ & "

Q ! ! 

@/; */ /:Txx

@=> ;+ @/Txx

@=> ;/ ;@Txx

@;@ *> >*T:;

@;@ *> =*T:;

M  D U

*@@+

@>=/

??=*

?=*=

?;:*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

80,00

65,00

54,00

52,00

49,00

Zgornji material !  

 

M q 

100 % vodoodbojni poliester

Prednji del iz

"  

 O'DM

O'DM

O'DM

-

-

-

-

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/ }}( T *=

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

46 - 60

univerzalna

Zadrge na " 

nekaterih 

 " 

Visok pas na hrbtni in prsni  

naramnice.

 "

lahko pripnejo na pas ali pas z orodjem. S pritsnimi gumbi so nastavljive v treh !

Material Vodoodpornost Odpornost proti vetru Vidljivost

D '

-

46 - 60

( 

  

 

in zadrge za "   Nastavljive naramza blazinico iz    termoplasta na boku in kolenih.

Spodnje perilo

Spodnja majica

$& 

Q ! ! 

@?? 3* ?:Txx

@?? 3* ?=Txx

[# $

@ " usnjenimi zankami

@ " kovinskimi sponkami

Blazinice za kolena

M  D U

=:>:

://@

Q ! ! 

505 61 85-10

505 61 85-00

@;@ *= =*T33

PC z DDV v â&#x201A;Ź

26,00

23,00

M  D U

:?+@

:?+@

*@*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

18,00

18,00

8,00

Material

100 % poliester

100 % poliester

D '

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

S - 46 M - 50

( T @?

}( T @/

( 

A!  

A!  

  

  

preko perila na preko perila na  "  "

in tako zagotavlja in tako zagotavlja  "   " 

udobno delo. udobno delo.

( 

P  " Z    

Namestijo se v  " 

 !    

  

velikost.

HUSQVARNA

39


  

Od marca 2014

[ ĹĄkornji

[ Technical

Usnjeni Usnjeni  Technical 20 Technical 24

Q ! ! 

@+/ =@ +>Txx

@+> 3@ @/Txx

@+> 3@ @3Txx

@+@ >@ ?+Txx

@++ /* ;;Txx

@+/ +/ @*Txx

M  D U

::=>;

+*=>

/3>?

:::?/

:*@@+

=:/;>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

137,00

93,00

109,00

136,00

202,00

266,00

Razred 1 =;

'

Razred 2 =?

'

< > =/

'

-

Razred 1 =;

'

Razred 2 =?

'

-

  

petah in ob straneh

  

petah in ob straneh

P!"  

Vodoodpornost D '

>3 T ?+

>+ T ?+

>+ T @;

>* T ?+

>3 T ?+

>* T ?/

( 

Iz kvalitetnega usnja s polnilom iz Cambrelle.

Iz naravne gume. Notranja obloga iz 

Iz naravne gume. Notranja obloga iz 

E 

 

  7q xÂ&#x203A;

 

&  

obdelanega s poliuretanom.

&

 7q xÂ&#x203A;  :;;

 "

[# $

Husqvarna "

@ " Outlast

 

$ 

SuĹĄilec za 

Q ! ! 

@;@ *: *;Txx

@?? :? >@Txx

505 65 45-00

@;@ *@ ?>T*:

@?? 3* ?;T;:

M  D U

:=>;

:/;>

*@*

:>::

:/;>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

15,00

22,00

8,00

16,00

22,00

D '

>+ G>+ T >3H 40 (40 - 42) ?> G?> T ?@H 46 (46 - 48)

>+ G>+ T >3H 40 (40 - 42) ?> G?> T ?@H 46 (46 - 48)

univerzalna

-

-

( 

Vpijajo in odvajajo  ?= 

/ q >;

poliamid in 20% volna.

Udobne nogavice iz Outlast materi   

  

ko je toplo.

L  

  

   

z jedrom iz alumi  Â&#x201C; 

toploto.

7  

orodjem za vstavljanje. Ustreza za ! | 

=? | 

28. >@ 

Za hitro in enos !  

   

ne postane trdo in  ::

 

 ?Â&#x2020;?F'=>;D

  

   Classic

   \#" 

   \#" Â&#x160;#"

   Arborist Technical

Q ! ! 

@+@ @@ ?*T;:

@/; +@ ?>T;:

@+* ?: =?T;=

@+* ?: =?T;:

@+/ ;3 =>T;:

M  D U

=;@/

>??>

?*+=

?*+=

:;@+?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

25,11

42,00

57,00

57,00

129,00

W 

< $ ,

,E>3+

< $ ,

< $ ,

Razred C

$!

-

Vizir

W 

*T " 

vpetjem nosilnih   OD  !

W 

*T " 

vpetjem nosilnih   

UltraVision in ergonomsko obli !

W 

*T " 

  Â&#x201C;  

  

UltraVision in ergonomsko obli !

E 

   

" 

za brado.

 

( 

40

Usnjeni   \#" ^| \#" ^Â? Classic 20

HUSQVARNA

W 

*T " 

vpetjem.


  

Dodatna oprema  Q ! ! 

@ %$ 

Pokrivalo za vrat

Pokrivalo za vrat zimsko

Znojni trak

Podkapa za 

@+@ @@ +*T;=

@;@ ** @>T;*

@;? 3/ :+T;?

@;@ *+ @>T:/

505 66 51-15

M  D U

:;**

>*3

/=;

>*3

*:@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

13,00

4,50

10,00

4,50

7,50

P "

 !"

" 

primeren za vse

 " 

Primerno za vse !" " 

   primerno za vse !" " 

P  primeren za vse !" " 

D  " 

:;;  bavljiva v modri barvi.

  s kovinsko "

  z najlonsko "

@"  #

Pleksi vizir

Vizir Ultravision

Vizir proti rosenju

 vizir

Q ! ! 

@;@ ** @>T=:

@;@ ** @>T:3

@;@ ** @>T=/

@;@ ** @>T?>

@+? *: >@T;:

@;@ ** @>T*>

@+/ :+ 3/T;:

M  D U

3?>

:;**

:;**

:;=@

:@@+

:/??

=/+

11,50

13,00

13,00

12,50

19,00

22,50

3,50

Primeren za " !"

"  

! 

Primeren za " !"

"  

! 

Za pritrditev

  

 " 

Primeren za " !"

"  

! 

Prepustnost svet  !

 =; " 

  

!"  

Vizir iz polikarbonata s posebno notranjo obdelavo proti rosenju.

Za pritrditev  !"

" 

  

   Clear

   Sun

   Clear X

   Yellow X

   Sun X

   Z 

Q ! ! 

@?? 3* >/T;:

@?? 3* >/T;=

@?? 3* >+T;:

@?? 3* >+T;=

@?? 3* >+T;>

@?? 3* >3T;:

M  D U

/::

/3>

:?>?

:?>?

:?>?

://@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

9,90

10,90

17,50

17,50

17,50

23,00

-

-

( 

Vizirji

PC z DDV v â&#x201A;Ź

( 

ODT!"

-

Nagibanje stekel

-

( 

S stekli odpornimi    " 

-

P!" " 

stekli odpornimi na praske. Siva stekla z UV !"  

vidljivost v soncu.

P!" "

stekli odpornimi    " 

P!" "

stekli odpornimi   

 "  ! jivost v mraku.

P!" " 

stekli odpornimi na praske. Siva stekla z UV !"  

vidljivost v soncu.

Namenjena   

" 7 

nanosom proti rosenju. Notranje oblazinjenje.

HUSQVARNA

41


  

GluĹĄniki Gardener

GluĹĄniki Gardener z vizirjem

GluĹĄniki z  vizirjem

GluĹĄniki s pleksi vizirjem

GluĹĄniki z UKW- radiem

Gozdarski #

Gozdarski #

Q ! ! 

@;@ *3 3;T:=

@;@ ** @>T*;

@;@ ** @>T@/

@;@ ** @>T?/

@+/ =+ ?3T;:

@;@ ** @>T;?

@;@ ** @>T=@

M  D U

:?>?

=:>:

>@=@

>@=@

:=3@:

=;?3

=?@3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

17,50

26,00

43,00

43,00

158,00

25,00

30,00

GluĹĄniki

Pritrditev na nosilec vizirja

-

  !"

" 

-

Vizir

-

( 

-

-

Q ! ! 

-

-

-

-

A "

20% reguliranje pritiska. Notranja obloga iz poliuretana. Opremijo se  " 

vizirji.

20% reguliranje  

namestitev na nosilec vizirja za !  

za namestitev na !" " 

 

GluĹĄniki z UKW-radiem

)$ #

; blazinice za #

; blazinice za #

; blazinice za #

@+/ =+ ?3T;=

@+? >: *=T;:

@;@ ** @>T=*

@;@ ** @>T3:

@+/ ?; =>T;:

M  D U

:=3@:

>?/?

:;>>

3;=

:;**

PC z DDV v â&#x201A;Ź

158,00

42,50

12,60

11,00

13,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Novo zasnovani  !

OQFT 

 !   >@

# T 

->  

Izdelani iz poliuretanske pene. Pakiranje 200 parov.

P ! 

Pritrditev na nosilec vizirja  !"

" Vizir

( 

HUSQVARNA

-

Ĺ irok naglavni O ! O !

Novo zasnovani Ĺ irok naglavni " & 

pokrivalom med pokrivalom med  !

 "   #)7

  

  

 

OQFT 

je iz poliuretana. odporen na !"  !" !"  !" ! (  udarce. Komplet z   

  

  >@

z vizirjem. nosilcem vizirja in -   -  

# T 

pleksi vizirjem. " " -> |

Z## dodatna oprema

42

-

P ! P  ! 

|-T |-T 


  

Rokavice Classic

Rokavice : "< &

Rokavice \#" 

 "\#"  pred urezom

Rokavice \#" zimske

Q ! ! 

@+3 >+ 33T:;

@+3 >/ ;;Txx

@+3 >/ ;:Txx

@+3 >/ ;=Txx

@+3 >/ ;>Txx

M  D U

//@

:;?3

:/*3

=:3+

:+/+

10,80

12,80

22,80

26,80

21,80

-

< ; :*

'

-

Rokavice

PC z DDV v â&#x201A;Ź

P!"  

Velikost

-

Univerzalna

6 - 06 + T ;+ 8 - 08 3 T ;3 10 - 10

+ T ;+ 8 - 08 3 T ;3 10 - 10 12 - 12

L  

  

usnja in hrbtna stran iz elastana.

O  

 "

rokavice z dlanjo iz kozjega usnja in hrbtno stranjo iz   

 " 

Udobne rokavice iz kozjega usnja  

dlanjo in s tkanim  q

 

   

elastanom na hrbtni strani in neoprenom na " 

Rokavice Technical

Rokavice "&" < &

Rokavice Tech"  pred urezom

Q ! ! 

@+3 >/ ;?Txx

@+3 >/ ;*Txx

@+3 >/ :;Txx

M  D U

=;>>

:@?:

=/@=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

24,80

18,80

34,80

-

-

< :=;

'

( 

Rokavice

P!"  

Velikost

( 

3 T ;3 10 - 10 12 - 12

O   

Kozje usnje  

dlanjo in s tkanim  q

 

   

elastanom na hrbtni strani.

8 - 08 3 T ;3 10 - 10 Iz kozjega usnja in !  !

(  

z odsevnimi logotipi na hrbtni strani roke in zapestju z zapi

  

   

s frotirjem za brisanje potu z nosa in obraza.

+ T ;+ 8 - 08 3 T ;3 10 - 10 12 - 12

Enaka izvedba kot  |  

"

 

10 - 10 12 - 12 L  

in vodoodbojne zimske rokavice. &  &A<#  

?; L 

Â&#x203A;

 Â&#x201C; 

Zatezni trak  zapestju.

8 - 08 3 T ;3 10 - 10 Q  

   qem in z gobo  

elastanom na hrbtni strani. Odporne na vlago in primerne za zahtevno delo.

HUSQVARNA

43


Orodje in pribor

Artikel Q ! ! 

Usnjen pas

PVC pas

Pas za orodje

@" zadaj

  ski meter

Kombiniran tok

@;@ *3 3;T:@

@;@ *3 ;;T;:

@;@ *3 ;;T;;

@;@ *3 >=T:*

@;@ *3 ;@T:;

@;@ *3 +@T;;

@;@ *3 :*T;@

M  D U

:==:>

:@:*

+>/

=;3;

:3=*

>3>

=;3;

PC z DDV v â&#x201A;Ź

149,00

18,50

9,00

25,50

23,50

4,80

25,50

 ! 

pas na hrbtu za !  

( 

!   

dodatki. Skupaj s setom vijakov.

D   

 "

nadomestno  "

za nastavljanje " L 

   

 "

Iz polietilena. Za pritrditev gozdarskega metra.

Idealen za  !" 

dvigovanje. Zanka za gozdarski meter. Usnje. Pakiranje po 10 kom.

( 

Kompletni pas  Â&#x201E; 

stranska in glavni   

  

  !"

in gozdarski meter.

Artikel

Kombiniran tok

Kombiniran tok

Gozdarski meter 15 metrov

Gozdarski meter 20 metrov

Gozdarski meter s kavljem

Set vijakov

Tok za $ merilo

Q ! ! 

@;@ *3 :*T;*

@+3 =: +:T;:

@;@ *3 +>T:@

@;@ *3 +>T=;

@;@ *3 +>T:*

@;@ *3 >=T:+

@;@ *3 >=T;?

M  D U

3;=

=:>:

>/@=

??*+

?;:*

*3+

/=;

11,00

26,00

47,00

54,50

49,00

8,50

10,00

PC z DDV v â&#x201A;Ź

( 

Idealen za  !" 

dvigovanje. Zanka za gozdarski me (  

Artikel

( merilo 36 cm

( merilo 46 cm

Kavelj za  

J   20 cm

J   30 cm

@;@ *3 ?+T>;

@;@ *3 ?+T?*

@+? >/ +?T;:

@+? >/ +@T;:

@+? >/ +*T;:

Q ! ! 

Napenjanje in menjava vzmeti je s Idealen za "    

  !" 

:@

  brez odvijanja vijakov. Merilni trak je  L 

lja se s kavljem. "     

za pile ob strani.       

M  D U

=;?3

==3@

:*/;

=?@3

>??>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

25,00

28,00

20,50

30,00

42,00

( 

44

Gozdarski pas z orodjem

HUSQVARNA

S tabelo volumna debel. Centimetrsko merilo na obeh straneh.

<!  

 ! 

Izdelan je iz posebnega kaljenega jekla z obdelano !  

bolj robusten in odporen proti rji.

E  !  !  

   Q  ! 

  E "  !

zagotavlja robustnost in odpornost   < " 

 

 ! ! 

 !  

Iz usnja.


Orodje in pribor

Rezervni deli za  Q ! ! 

Â&#x2039;^Â?J"

Â&#x2039;]Â? podaljĹĄkom in spono, 15 m

Â&#x2039;|Â? podaljĹĄkom in spono, 20 m

Â&#x2039;_Â? #

Â&#x2039;Â?Â?$ kavelj

Â&#x2039;{Â?J 

Â&#x2039;xÂ?Â?I "

@:* ;> >?T;:

@;@ *3 +>T;:

@;@ *3 +:T;@

@;@ *3 +>T>@

@;@ *3 +=T:;

@;@ *3 +=T;3

@;@ *3 +=T;+

M  D U

/;>

:@:*

:3@:

:;+

*;+

=?*

:*?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

9,80

18,50

23,80

1,30

7,40

3,00

2,00

Â&#x2039;xÂ&#x2020;Â?( zobnikom

Â&#x2039;x{Â?(  #

Â&#x2039;^xÂ? 

Trak

PodaljĹĄek traku 0,5 m

PodaljĹĄek traku 1m

Q ! ! 

@;@ *3 +>T>:

@;@ *3 +=T;*

@;@ *3 +>T??

@=@ =+ =>T;:

@=@ =+ =:T;:

@=@ =+ ==T;:

M  D U

3*+

=>/

;?:

://@

:?/

==:

11,80

2,90

0,50

23,00

1,80

2,70

( 

Rezervni deli za  

PC z DDV v â&#x201A;Ź

Pakiranje 100 kosov.

( 

Artikel Q ! ! 

;@

25 metrov

@  vzvod

@ ni vzvod z  kavljem

[  ni vzvod

@+? >/ +:T;:

@;@ *3 ?>T;:

@+? >/ +=T;:

@  @;@ *3 ?>T;=

@+? >/ +>T;:

M  D U

?+3@

?+3@

+=:>

:+*=

:+*=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

58,50

58,50

88,00

21,50

21,50

Za naganjanje "  

P "

kavljem.  :>; 

Za naganjalni vzvod 80 cm @;@ *3 ?>T;:

Za naganjalni vzvod :>; 

@+? >/ +=T;:

( 

Kovan vzvod <  

 "

 ! 

 "  

pri delu z enim  "

klinom. kljuko.  ?+   /; 

HUSQVARNA

45


Orodje in pribor

Artikel Q ! ! 

J  

Â&#x20AC; 13â&#x20AC;&#x153;-16â&#x20AC;&#x153;

Â&#x20AC; 18â&#x20AC;&#x153;-22â&#x20AC;&#x153;

Â&#x20AC; 24â&#x20AC;&#x153;-28â&#x20AC;&#x153;

Â&#x20AC; 42â&#x20AC;&#x153;

@;? ;3 @>T;:

@>: >; ;/T+=

@;: /> ??T;3

@;: /> ??T::

@;: /> ?@T;?

@>+ ;+ ==T;:

M  D U

:;**

?+@?

?:;

?3=

/=;

:;**

PC z DDV v â&#x201A;Ź

13,00

58,00

5,00

6,00

10,00

13,00

( 

Vsebuje: povoj za  " 3

 "

  = 

 : 

 : 

" 

Robustna in " !  

maziva in drug pribor.

Artikel

Klin za podiranje iz  

Klin za podiranje 14 cm

Klin za podiranje 20 cm

Klin za podiranje 25 cm

Klin za cepljenje

Klin za cepljenje

Q ! ! 

@;@ *3 ?+T;;

@;@ *3 ?+T;=

@;@ *3 ?+T;>

@;@ *3 ?+T;?

@+/ ?@ */T;:

@++ =@ 3=T;:

M  D U

/=;

*@*

+>/

3;=

=@/=

=:+=

10,00

8,00

9,00

11,00

31,50

26,50

18 cm

Klin ima ukrivljeno    ! zultatov cepljenja.

PC z DDV v â&#x201A;Ź

Izdelan iz odporne plastike.   " 

" 

( 

Klin za podiranje 

 

podiranje drevesa   

 "  

Artikel

Klin za podiranje 22 cm aluminij

Klin za podiranje 26 cm aluminij

  trak  

  trak 

  trak moder

  trak rumen

@+* 3= 33T;:

@+* 3= 33T;=

@+? =/ ++T;;

@+? =/ ++T;:

@+? =/ ++T;=

@+? =/ ++T;>

Q ! ! 

Izdelan iz robustnega polistirena. Klini vam pomagajo podreti     "   7 

 

    !"    

Q  "   

  !" 

 

M  D U

==:>

=@?:

=+3

=+3

=+3

=+3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

27,00

31,00

3,40

3,40

3,40

3,40

( 

Artikel Q ! ! 

<  !  

 "     

P

"   (ko se uporabi tudi kot klin za cepljenje.

&  :;;    !  Z =;

  +@

 

  trak bel

  trak 

  trak  #men

  trak modro/bel

Kreda za  

[ 

@  

@+? =/ ++T;?

@+? =/ ++T;@

@+? =/ ++T;*

@+? =/ ++T;+

@;@ *3 ?*T;=

@;@ *3 ?*T;;

@;@ *3 ?*T;:

M  D U

=+3

>*:

>*:

>*:

:?>?

*@*

?:;

PC z DDV v â&#x201A;Ź

3,40

4,40

4,40

4,40

17,50

8,00

5,00

Siva. Ă&#x2DC; 11 mm. Pakiranje 12 kosov.

  

se lahko zapne na pas.

( 

46

Set prve $

HUSQVARNA

&  "   !   +@

 


Orodje in pribor

Husqvarna sekire

Univerzalna sekira H900

Univerzalna sekira A1400

Univerzalna sekira A2400

Sekira za cepljenje S1600

Sekira za cepljenje S2800

Stojalo za sekire

Q ! ! 

@/; +* :;T;:

@/; +* ::T;:

@/; +* :=T;:

@/; +* :>T;:

@/; +* :?T;:

@/@ >: ?@T;:

M  D U

>:3+

?/>*

*=>;

@?:;

*=>;

:==3@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

39,00

59,00

76,00

66,00

76,00

150,00

( 

L 3;; 

 >? 

L :?;; 

 *; 

L =?;;  +; 

L :*;;  *; 

L =/;;  +; 

*;x*;x:*; 

Brez produktov.

Artikel

Majhna sekira 50 cm

@  fÂ?"

Sekira za cepljenje 75 cm

@  _f"

Sekira z udarno peto

@  

Hobi sekira

@+* 3= */T;:

@+* 3= */T;=

@+* 3= *+T;:

@+* 3= *+T;=

@+* 3= **T;:

@+* 3= **T;=

@+* 3= *?T;:

Q ! ! M  D U

>*=>

:/++

?>*3

=>@=

@/*:

=>++

=3;=

PC z DDV v â&#x201A;Ź

44,20

22,90

53,30

28,70

71,50

29,00

35,40

( 

Artikel Q ! ! 

Primerna za sekanje in cepljenje polen za kurjavo.  @; 

     "

polen za kurjavo.  +@ 

Namenjena za     "  

saj z udarno peto udarjate po klinu za cepljenje.  /; 

Primerna za sekanje in cepljenje polen za kurjavo.  >+@ 

Tesarska sekira

I  sekira

@  

I  mala sekira

@  

Sekira za 

@  

@+* 3= *@T;:

@+* 3= *=T;:

@+* 3= *=T;=

@+* 3= *>T;:

@+* 3= *>T;=

@+3 ;; ;*T;:

@;@ *3 ?@T=+

M  D U

?=/+

?;?:

=;?3

@=+;

:+:>

?+/+

/;>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

52,30

49,30

25,00

64,30

20,90

58,40

9,80

( 

Ima raven ostri   

za sekanje-tesanje in rezbarjenje.  @; 

7  !  E   

!  

 !"   *@ 

- 

  "  

taborjenje in za pripravo drv za ogenj.  >+@ 

< "  

 q < 

  

obojestransko polirano.

HUSQVARNA

47


Orodje in pribor

Artikel

 " za obrezovanje s tokom 30 cm

 

Q ! ! 

@+@ @+ =>T;:

@+@ @+ ==T;:

@:; :3 =:T;:

@:; :3 =:T;=

@:; :3 =:T;>

@:; :3 =:T;?

M  D U

?>??

*>::

==:>

=+;@

:3*+

==:>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

53,00

77,00

27,00

33,00

24,00

27,00

( 

Za lupljenje drevesnih debel. ( 

tudi za odstranjevanje leda ali   

115 cm. Ĺ irina lupilca 12 cm.

Rezilo iz kvalitetnega jekla in !"  

umetne mase. Za odstranjevanje " 

klestenje. Skupna  *; 

G " >: H

Artikel

Y  obrezovanje z udarnim  #

Y  obrezovanje

Teleskopski 

I ĹĄkarje

Univerzalne ĹĄkarje

Q ! ! 

@;@ *3 ?@T**

@;@ *3 ?@T+*

@;= ?= +>T;:

@?? =; >;T;:

@?? =; >;T;?

M  D U

@>=/

://@

*/;>

:?+@

:>::

PC z DDV v â&#x201A;Ź

65,00

23,00

83,00

18,00

16,00

 =; 

 =; 

(    

iz kakovostnega jekla in ergonomskim " P  

 

    

 <   P 

  " 

" !" 

pa samo obrezovanje vej. Kromirano  A   !  

ni potrebno.

(    

iz kakovostnega jekla in ergonomskim " 

7 "

  L 

   <   P

   " 

"

 !"    

Q   " 

 !"    A  

 !    

( 

Zaukrivljeno rezilo s kavljem na konici in 

 

  " 

cepljenja.  >>> 

, !

=@ T @

 

   Enostavno nastavlza lubje.    >>> 

Artikel

Pritrditveno uho za remen za motorno 

Remen za 

Kavelj za remen za 

 $(I:

 $(I:

@+/ ;+ +:T;:

@++ ?> /;T;:

@++ ?> +3T;:

@;@ *3 +/T;:

@;@ *3 +/T:;

Q ! ! M  D U

:?+@

>;@+

>@;/

=/+

=3@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

18,00

37,30

42,80

3,50

3,60

Unikaten dizajn. Za pritrditev remna za motorno 

Namenjen   

uporabljajo  

, "  

pritrditev motor - Â&#x2014;

 !" ;@

'

 :=@<  

primeren za vse snemljive remne. Enostavno pritrjevanje na 

 

roko.

Primeren za okrogle pile.

Primeren za !" 

( 

48

  "   " 

 " za obrezovanje za obrezovanje za obrezovanje 18 cm 22 cm s tokom 24 cm

Lupilec

HUSQVARNA


Orodje in pribor

 $ 4,0 mm

 $

4,8 mm

 $

5,1 mm

 $

5,5 mm

Q ! ! 

@:; ;3 @+T;=

@:; ;3 @@T;=

@++ => >/T;:

@:; ;3 @*T;=

M  D U

:?@:

:?@:

:?@:

:?@:

PC z DDV v â&#x201A;Ź

17,70

17,70

17,70

17,70

Pile

( 

Pakirano po 12 kosov.

 $

4,0 mm

 $

4,5 mm

 $

4,8 mm

 $

5,5 mm

Q ! ! 

@:; ;3 @+T;:

@++ => >+T;:

@:; ;3 @@T;:

@:; ;3 @*T;:

M  D U

>;>

>;>

>;>

>;>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

3,70

3,70

3,70

3,70

Pile

( 

Pakirano po 2 kosa.

(# pribor

( $

( $

(  za piljenje

Ĺ ablona za bruĹĄenje 

Q ! ! 

@;@ *3 /:T*;

@;@ *3 /:T*:

505 66 52-56

@;@ *3 /:T=;

M  D U

>*:

>=+3

:*>:

:??>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

4,40

40,00

19,90

17,60

V kartonu. Vsebina 12 kosov. D  *f

Izvrstno orodje za poklicne in "    

 

   

 ! 

Iz kovanega jekla.

Ĺ ablona in pila ! 

  

zagotavljata pravilno tehniko in  ! 

( 

1 kos. D  *f

HUSQVARNA

49


Orodje in pribor

Artikel Q ! ! 

Set za bruĹĄenje  3/8â&#x20AC;&#x153; Mini

Set za bruĹĄenje  3/8â&#x20AC;&#x153;

Set za bruĹĄenje  .325â&#x20AC;&#x153;

Set za bruĹĄenje  %]^fÂ&#x192;(`

Set za bruĹĄenje  .404â&#x20AC;&#x153;

Kombinirana ĹĄablona .325â&#x20AC;&#x153; x%](`

Kombinirana ĹĄablona .325â&#x20AC;&#x153;

@;@ *3 /:T>/

@;@ *3 /:T>;

@;@ *3 /:T=@

@;@ *3 /:T=+

@;@ *3 /:T3=

@;@ *3 /:T;/

@;@ *3 /:T;3

M  D U

:+=:

:+=:

:+=:

:+=:

:+=:

/;>

/;>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

9,80

9,80

( 

7 !   !   !  ! 7 

 !  

  Q   "   !     !" 

E  !  !  

in globinskih zob verige.Vse v enem orodju. Uporablja se v kombinaciji z   !"  E  

  

Artikel

Ĺ ablona za ]Â?Â&#x192; Mini

Ĺ ablona za ]Â?Â&#x192;

Ĺ ablona za %]^fÂ&#x192;

Ĺ ablona za %|Â?|Â&#x192;

Ĺ ablona za bruĹĄenje .325â&#x20AC;&#x153;

Ĺ ablona za bruĹĄenje .404â&#x20AC;&#x153;

Ĺ ablona za bruĹĄenje 3/8â&#x20AC;&#x153;

@;@ *3 /:T;>

@;@ *3 /:T;:

@;@ *3 /:T;;

@;@ *3 /:T;=

@;@ *3 /:T:;

@;@ *3 /:T:@

@;@ =? >+T;:

Q ! ! M  D U

=+3

=+3

=+3

=+3

+>/

+>/

+>/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

3,40

3,40

3,40

3,40

9,00

9,00

9,00

( 

   !    

     P

  !"      ( !    

  !  

od marca 2014

od marca 2014

Kombinirana posoda za 

Posoda za 

Kombinirana posoda za 

Posoda za 

Posoda za zelena

Posoda za olje brez nastavka

Q ! ! 

@/; +@ ?=T;:

@/; +@ ?@T;:

@;@ *3 /;T;;

@;@ *3 /;T;:

@;@ *3 /;T?;

@;@ *3 /;T;3

M  D U

>@3/

=?@3

>=>;

=?@3

==3@

:;3/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

43,90

30,00

39,40

30,00

28,00

13,40

Artikel

( 

50

   !    ! 

E    

HUSQVARNA

Za 6 l goriva in O" !"

Za 5 l goriva in Posebna konstruk=@    pred razlitjem. Pri =@   

Nova posoda cija za rotacijske P " 

polnem rezerP " 

za gorivo s kosilnice in vozila !" 

voarju se !" 

prostornino 15 s katalizatorjem. prelivanju goriva. polnjenje avtoprelivanju goriva. litrov. Inovativen |  

Posodi lahko amtsko ustavi in Posoda ima inte"   

!  

 " 

posodo z gorivom grirano dodatno " !"

  "

druge. Med njima lahko posodo za orodje pred razlitjem.  je prostor za pile dvignemo ne da bi in rezervne dele. 6 litrov. in orodje. pri tem kaj polili.

Se lahko namesti na 6 l posodo za   !

komplet.


Orodje in pribor

@  za polnjenje 

@ 

[ 

(  

@  polnjenje olja

@  za polnjenje Q ! ! 

@;@ *3 /;T?:

@;@ *3 /;T:3

@;@ *3 /;T@;

@;@ *3 /;T::

@;@ *3 /;T;>

@;@ *3 /;T;=

@;@ *3 /;T;@

M  D U

/*:

@+?

:*/

?:/

@+?

3+@

::@

10,50

7,00

20,50

5,10

7,00

11,90

1,40

$  

za zeleno posodo   A!

polnjenje goriva.

Za pritrditev nastavka za polnjenje na 5-l    !

bencinom.

Za 5 litrsko posodo za enkratno   !

gorivom.

P  varna posodah.

Cevka za olje z "  P

 

kobinirane posode in posode za olje.

Nastavek za  !"

pred prelivanjem. P 

  nirano posodo.

Za nastavek za gorivo in olje.

Poloster zob .325â&#x20AC;&#x153; H25

Poloster zob .325â&#x20AC;&#x153; H28

Poloster zob .325â&#x20AC;&#x153; H30

Oster zob .325â&#x20AC;&#x153; H23

Oster zob .325â&#x20AC;&#x153; H21

Oster zob .325â&#x20AC;&#x153; H26

Oster zob 3/8â&#x20AC;&#x153; H42

@;> >; @@T;:

@;> >; ;>T==

@;> >; @/T;:

@;> >; 3:T;:

@;> >; @+T;:

@;> >; +>T;:

@;> >; *;T;:

Artikel

PC z DDV v â&#x201A;Ź

( 

I ## Husqvarna Â&#x2039;]Â?|Â? Q ! ! M  D

>:;**

>:;**

>:;**

>=+;@

>=+;@

>=+;@

>=+;@

PC z DDV

379,00

379,00

379,00

399,00

399,00

399,00

399,00

   

" 

:@

:*

:>

:>

:@

:*

:@

Premer pile za !  

?/

?/

?/

?@

?@

?@

@@

Oster zob 3/8â&#x20AC;&#x153; H45

Poloster zob 3/8â&#x20AC;&#x153; H35 Hobby

Poloster zob 1/4â&#x20AC;&#x153; H00

@;> >; //T;:

@;> >; *3T;:

@;> >; @?T;:

M  D

>=+;@

=*;**

>*//@

PC z DDV

399,00

318,00

450,00

   

" 

:*

:>

:>

Premer pile za !  

@@

?;

?;

I ## Husqvarna (30,4 Â? Q ! ! 

HUSQVARNA

51


Orodje in pribor

Zamenljiv  EM10T H30

Zamenljiv  EM10T H25

Zamenljiv  EM10T H42

Zamenljiv  11 T

Zamenljiv  10 T

Izmenljiva konica 11 T

Q ! ! 

501 85 10-05

501 85 10-01

501 85 10-02

@;: 3@ +?T;:

@;: 3@ +=T;:

@;: 3@ +@T;:

M  D U

::/3

::/3

::/3

::/3

::/3

=+?*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

33,50

>=@f

>=@f

>'/f

>'/f

>=@f

>'/f

;@;':>

;@/':@

;@/':@

;@/':@

;@/':@

;@/':@

@ $  

@ $   

@"#  

505 66 52-52

2 45-48

505 66 52-54

Artikel

Korak verige    

" 

Artikel Q ! ! M  D U PC z DDV v â&#x201A;Ź

3;:*

++/+

*>3>

110,00

95,00

78,00

$"  

$" 

 $ 20â&#x20AC;&#x153; 3/8

 $ 20â&#x20AC;&#x153; .325 > 372 XP

 $" rez 18â&#x20AC;&#x153; 3/8

 15â&#x20AC;&#x153; .325 > 372 XP

Q ! ! 

@>+ ;= *?T;>

@>+ ;= *?T;:

@>+ ;= *+T;:

@>+ ;= **T;:

M  D U PC z DDV v â&#x201A;Ź

( 

52

HUSQVARNA

3/>*

3/>*

:;/=;

3/>*

120,00

120,00

132,00

120,00

7 

"  


Orodje in pribor

I  "  Q ! ! 

1 10-00

PC  D U

PC z DDV v â&#x201A;Ź

)Â?7 L  * Q- ' )Â?7 ) x  

=:>

2,60

Oznaka

 :+

Opis

@;= => *@T;:

<Â :3(-

)Â?7 L  * Q-

+>;

8,90

1 10-01

F3,MA

)Â?7 L  * Q-

/::

9,90

@>: ;; :=T:>

F<+M

Q% |M :@; ?@ Q- G  " 

 H

+>;

8,90

1 10 -06

F<+MM

L  AD :>;':+; G  " 

 H  9 L 

+*=

9,30

)Â?7 AD ' Q  MD :@ G  " 

 H  9 )Â?7

?;=

4,90

@>: ;= 3+T+*

QRC12YC

@>; ;> ;;T@/

RCJ8Y

Q% :@ 7':/ Q- G  " 

 H

?;=

4,90

@>@ ?: ?@T?3

BPR2ES

Q% =: Q- G  " 

 H

/::

9,90

@>: ;= 33T+@

<:+Â&#x2022;M

Kohler Courage 15 KM do 25 KM

?;=

4,90

@>: ;= 3+T?=

(<:+Â&#x2022;M

Q  M

 :/ Q-'== Q-

>=/

4,00

@/> 3= @=T;:

<(/*M

Motorji Robin Subaru

@**

6,90

@/@ >* ?:T;:

Q"  " :+x=:

=*=

3,20

=>; ?;T/?

Q"  " :+x:3

=*=

3,20

=;?:

24,90

*>:

7,70

PC  D U

PC z DDV v â&#x201A;Ź

@=@ // *3T;: @:; >+ +;T;:

Q"  " 

  <E3Â&#x2022;M

 '(ML

I   Q ! ! 

Oznaka

@;> => @:T;/

<MÂ +Â&#x2022;

:>@ :>@ >>/ }ÂŽL >*@ >+= }ÂŽ L ?=@ ?>@ ?>@ ??; ??@ ?@; ?*;

:3+

2,40

@++ ?/ ?;T;:

^LT:

?*; < && ?*@ < && @+* }ÂŽ >:=; }ÂŽ

=*=

3,20

L?>@ L@?; } @?@ @@; } '$ @*; } '$ @*= } '$

/>*

10,20

>3@

*>:

7,70

/::

9,90

PC  D U

PC z DDV v â&#x201A;Ź

@>: ;; /*T:@

M-<*

@;> => @:T;3

RCJ6Y

@=: => >?T;:

M-<+

Opis

ÂŽ

@?> }

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

I     Q ! ! 

Oznaka

Opis

@;> => @?T;:

M-<*#

122 C

>;>

3,70

@>; ;> ;;T@/

RCJ8Y

:=/ M :=/ < :=/ (x

?;=

4,90

@;> => @:T;3

RCJ6Y

:=/ M :=/ < :=/ (x >=> <&& >=+ (x >=+ L@7 >>* |< @>@ |)} @>@ <}

@>@ <Â @>@ <}L

*>:

7,70

@>: ;; /*T:@

M-<*

@?@ |} @?@ <} @?@ <}L

/>*

10,20

@;> => @:T;/

<MÂ +Â&#x2022;

@@@ |} @@@ <}L

:3+

2,40

@/? 3* /:T;:

BPMR-8Y

@=@ (Q @=@ <}

3+@

11,90

@>: ;; /*T:?

M-<@

>=? <}

/3>

10,90

@=: => >?T;:

M-<+

@@> <)}

/::

9,90

PC  D U

PC z DDV v â&#x201A;Ź

:=@ ) :=@ )Dx >=+ ,>x >=+ ,?x

*>:

7,70

I   $& Q ! ! 

Oznaka

Opis

@;> => @:T;3

RCJ6Y

@=: => >?T;:

M-<+

==* +@ @/; )L7

/::

9,90

@;> => @:T;/

<MÂ +Â&#x2022;

>=@ +@x >@* )Lx

:3+

2,40

@;> => @?T;:

M-<*#

:== *;

>;>

3,70

@/? 3* /:T;:

BPMR-8Y

@>@ |>7

3+@

11,90

HUSQVARNA

53


Orodje in pribor

2-taktno olje â&#x20AC;&#x17E;HPâ&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x17E;HPâ&#x20AC;&#x153; - 1 kos 1 liter

Q ! ! 

â&#x20AC;&#x17E;HPâ&#x20AC;&#x153; - 1 kos 0,1 liter

@?? ;: @/T;3

M  D U

::;+

PC z DDV v â&#x201A;Ź

13,50

( 

â&#x20AC;&#x17E;HPâ&#x20AC;&#x153; - 24 kosov po 1 liter

â&#x20AC;&#x17E;HPâ&#x20AC;&#x153; - 50 kosov po 0,1 liter

544 01 58-05 :/;

po ponudbi

2,20

po ponudbi

Olje iz skrbno izbranih snovi s specialnimi aditivi z izjemnimi mazalnimi lastnostmi    " 

 

    !

Slika je simbolna

2-taktno olje LS+

1 liter Â&#x2039;xÂ?

Q ! ! 

0,1 liter Â&#x2039;xÂ?

@+/ ;> +;T;=

M  D U

:=@?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

15,30

0,1 liter Â&#x2039;fÂ?Â?

@+/ :/ ;>T;= =:>

po ponudbi

2,60

po ponudbi

10 litrov

208 litrov

@+/ :/ ;;T;=

@+/ :/ ;?T;=

+3+@

:?@*@*

97,30

1.777,00

( 

E  !    (7Â&#x2020;          D  

        "  

   

 

$   "     !"        

 A (7Â&#x2020;   ! =T

    

 #7A |) ' &7A ,$)  

 

< x =@>

2-taktno olje XPÂŽ Synthetik

XPÂŽ Synthetik - 1 kos 1 liter

Q ! ! :+:>

PC z DDV v â&#x201A;Ź

20,90

HUSQVARNA

XPÂŽ Synthetik - 24 kosov po 1 liter

XPÂŽ Synthetik - 1 kos 0,1 liter

@+/ ;> +;T;>

M  D U

( 

54

1 liter Â&#x2039;^|Â?

XPÂŽ Synthetik - 50 kosov po 0,1 liter

@+/ :/ ;>T;> =*=

po ponudbi

3,20

po ponudbi

}ÂŽ 7q    "  !    

 "  P      !  

}ÂŽ 7q   "       9 

rezultatov. D  "        

 T }ÂŽ 7q       " !

  

   !    "  O 

se lahko za vse ! =T

    

 #7A | ' &7A ,$


Orodje in pribor

Artikel Q ! ! 

Ĺ tiritaktno motorno olje WP 10W/40 0,08 litra

Ĺ tiritaktno motorno olje WP 10W/40 1,4 litra

Ĺ tiritaktno motorno olje SAE 30 0,6 litra

Ĺ tiritaktno motorno olje SAE 30 1,4 litra

Ĺ tiritaktno motorno olje 10W/50 4 litri

@>: ;; 3=T+:

@++ ?: 3+T;=

@++ ?: 3=T;:

@++ ?: 3+T;:

@+/ ;> +:T;?

M  D U

=;@

:?+@

?:/

3+@

=@;/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

2,50

18,00

5,10

11,90

42,80

Specialno olje za 4-taktne kosilnice.

  " 

 "

 

   

  " #F

menjalniki. Posebej temperaturno obstojno in stabilno    

podnebne razmere.

( 

D    ?T   

   <   

  "

  

vseh pogojih delovanja in nizka poraba olja. Olje prispe   

     !

  

 

Artikel

Mineralno  1 liter

Q ! ! ?>?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

5,29

Mineralno  25 litrov

502 51 12-24

po ponudbi

Mineralno  25 litrov (paleta 25 Â?

502 51 12-25

:?*+

+:=>

17,90

po ponudbi

86,90

po ponudbi

     olje olje olje 5 litrov 1 liter 5 litrov Â&#x2039;$ x^Â?Â? @+3 >3 *;T;:

@+3 >3 *:T;:

M  D U

>*/

:==3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

4,49

14,99

( 

Mineralno  5 litrov (paleta 96 Â?

Mineralno  5 litrov

-     ==; Posebej prijazno do okolja. Ustreza najbolj zahtevnim standardom.

( 

Q ! ! 

Mineralno  1 litrov (paleta 600 Â?

@;= @: :=T=>

M  D U

Artikel

Specialno olje za 4-taktne kosilnice. Pakiranje: 12 kosov v kartonu.

po ponudbi

-         

 L    

 

 

  

" A    "   

pozimi tudi v ekstremnih temperaturah.Viskoznost 104.

  

  ~

Mazalica

Husqvarna ?"

I  mast

Mast za $ 

Q ! ! 

@;> *= :=T;:

@>: ;; 3=T?/

3 ;?T/?

@/> /+ *@T;:

@;= @: =+T;:

@;> /; :+T;:

M  D U

=?*

:3@3

+>/

/3>

*:@

+>/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

3,00

23,90

9,00

10,90

7,50

9,00

Za podmazovanje ko

" " 

  

7 "  

9 9  !

razgradljivo in okolju  

 !"

"  

 "!" 

   "

 

P !  225 g.

Artikel

( 

Za podmazovanje  

"

A"  

  " 

  " 

  !

obrabo.

HUSQVARNA

55


 

 

Q ! ! 

56

& Universal

& Lite

Servisna polo majica PikĂŠ

Servisna srajca - kratki rokav

Servisna srajca > 

Servisna jopica s kapuco

Servisna jakna Universal

@/@ @= ;=Txx

@/@ @: 33Txx

@/@ @= ;?Txx

@/@ @= ;@Txx

@/@ @* >:Txx

@/@ @= ;+Txx

@/@ @= ;/Txx

M  D U

*=>;

?3:/

:/;>

>*/3

>/@=

@>=/

::;**

PC z DDV v â&#x201A;Ź

76,00

60,00

22,00

45,00

47,00

65,00

135,00

Material

?@  

55 % poliester

>@  

65 % poliester

?3 M 

x

51 % poliester

>@  

65 % poliester

>@  

65 % poliester

/;  

20 % poliester

3;  

:; 7 x

Velikost

46 - 01 48 - 02 @; T ;> 52 - 04 54 - 05 56 - 06

46 - 01 48 - 02 @; T ;> 52 - 04 54 - 05 56 - 06

S - 01 M - 02 ( T ;> }( T ;?

S - 01 M - 02 ( T ;> }( T ;?

S - 01 M - 02 ( T ;> }( T ;?

S - 01 M - 02 ( T ;> }( T ;?

( 

"  

 G=+; ' m2H " 

! P =  

in 2 zadnjima  D  

  "

Posebej velik logotip na levi "

P  " 

 :** ' 2. Z nastavljivimi zadrgami pri  2 prednja =  

D   

" Idealne   !

temepraturah.

( 

krojena polo majica iz lahkega materiala (140 ' 2). 2 prsna    

rokavu.

Udobna srajca s kratkimi rokavi iz lahkega materiala G:@@ ' 2) in ko  

=   

logotip.

Udobna srajca z dolgimi rokavi iz lahkega materiala G:@@ ' 2) in ko  

=   

logotip.

HUSQVARNA

"  

jopica s kapuco v " 

=   

velik logotip na hrbtni strani.

S - 01 M - 02 ( T ;> }( T ;? }}( T ;@ Robustna jakna za delo od zunaj s kapuco in mnogimi detajli.Velik   =   : 

 T   

   

prilagoditev okrog zapestja.


Promocijski material

marec 2014

do odprodaje

Artikel

Kapa Husqvarna â&#x20AC;&#x17E;Svetovni prvakâ&#x20AC;&#x153;

Kapa Husqvarna Â&#x2022; "Â&#x192;

Zimska kapa Husqvarna

Majica s kratkimi rokavi Husqvarna

Polo majica Husqvarna moĹĄka

Polo majica Husqvarna 

Q ! ! 

584 61 14-01

108 00 00-61

@;= *? ;+Txx

:;: *> +:Txx

:;: *> /;Txx

:;: *> +3Txx

M  D U

?;=

?;=

::/3

:;:*

=/*3

=/*3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

4,90

4,90

14,50

12,40

35,00

35,00

}7 T ?* S - 48 M - 50

( T @=

}( T @? }}( T @* }}}( T @>

S - 48 M - 50

( T @=

}( T @? }}( T @*

}7 T ?* S - 48 M - 50

( T @=

}( T @?

D '

univerzalna

univerzalna

M - 50

( T @= }( T @?

( 

Moderna rebrasta  !

 

 varna na sprednji strani in napisom  7  f

ob strani.

Moderna rebrasta tkanina z relief  !

 

 varna na sprednji 

 

na zadnji strani.

L   E! 

lahko zaviha gor. S pasi za zapenjanje pod brado.

) v temno modri barvi z velikim  

 varna.

Artikel

F$" $#" Husqvarna

& 

Husqvarna

[ Husqvarna

[ Husqvarna

 M># â&#x20AC;&#x17E;lesâ&#x20AC;&#x153; Husqvarna

Termovka Husqvarna

Q ! ! 

@;? /+ ?3Txx

@+? >: =/Txx

584 26 21-01

:;: *3 =;T=;

580 26 54-01

:;: *3 :3T3?

M  D U

=?@3

*:?/

3;=

:=>;

3/?

:?+@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

30,00

75,00

11,00

15,00

12,00

18,00

D '

S - 01 M - 02

( T ;>

}( T ;?

}}( T ;@ }}}( T ;*

S - 01 M - 02

( T ;>

}( T ;?

}}( T ;@ }}}( T ;*

-

-

-

-

( 

O  

jopica s kapuco z 

!

logotipom na sprednji strani.

Kvalitetna 7 9  

!  

z logotipom na rokavu.

  matskim odpiranjem in logotipom. Premer 100 cm.

Kakovostna polo majica v temno modri  

 

D  

premerom 125 ( O7)T" 

   

z lasersko natisnodpiranjem. 

  

L  

? $) logotipom.

&  " 

 lep dizajn. ;+@ 

HUSQVARNA

57


Promocijski material od aprila 2014

Artikel

@ & Husqvarna sive barve

Torba Husqvarna

Q ! ! 

@+* /@ 3=T;:

@+* /@ 3@T;:

Torba za  Torba na kolesHusqvarna cih Husqvarna sive barve @+* /@ 3:T;:

@+* /@ 3;T;:

@ & Husqvarna modre barve

Ĺ portna torba Husqvarna

Pas Husqvarna

108 00 00-10

108 00 00-11

502 62 28-01

M  D U

>:3+

?;3/

=>++

@*@*

=;?3

=;?3

=?@3

PC z DDV v â&#x201A;Ź

39,00

50,00

29,00

69,00

25,00

25,00

30,00

" 

  " 

primerna tako za   

 ! P

udobnimi naramnicami.

Moderen pas s kovinsko sponko in z logotipom 

( 

Robusten  

stabilnim dnom in   P

 !" 

udobnimi naramnicami. Prostorni =3 

   Specialna torba za primerna za sh    !" Zapiranje z zadrgo  L 

na zunanji strani. stabilno dno in Primerna za vse udobna naramnica.

  

Prostornina 105 Prostornina 48 litrov. litrov.

& " " L " in stabilno dno s tnik za prosti kolesi. " O 

7  

   7  " nice in zapenjanje naramnica. okrog pasu za Prostornina 105 !

litrov. stabilnost.

Slika je simbolna

Artikel

Pobarvanka Husqvarna

!    Husqvarna

Q ! ! 

@/: *= ?3T@?

@== ++ ::T;:

Bidon Husqvarna

Obesek â&#x20AC;&#x17E;Multi-priborâ&#x20AC;&#x153; Husqvarna

 # Husqvarna

Bonboni Husqvarna

:;: *> */T3*

@/: +; >3T;:

@== ;= +3T;:

@+@ *? @=T;:

:;: *3 =;T3/

M  D U

:@*

:*>:

:@*

>=;

>=;

;3;

:==:

PC z DDV v â&#x201A;Ź

1,90

19,90

1,90

3,90

3,90

1,10

14,90

24 kart

P  ! 

  " 

Prostornina 800

  ! 

snovi - brez 9  # " 

primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.

"  

 "

! 

 

  

 " (,T  " 

  

( 

Artikel Q ! ! 

< "

14 strani veselja  "

pri barvanju z " 9 

 Â 

  "

in njegovim vrtom zapora verige.  

E" 

stroji za obdelo  

vanje.  ??;

e-series.

Paket bonbonov L 

T : "  z okusom sladkega Â&#x201C;   " 

korena in sadnega Z obeskom za miksa. Ne vsebuje mobilni telefon. laktoze in glutena.

@ #$  Â&#x2013; (I:

Ekskluzivna 

ObeĹĄalnik Husqvarna

Kuli Husqvarna

 # Husqvarna â&#x20AC;&#x17E;by Seikoâ&#x20AC;&#x153;

 #

Chrono Husqvarna

Mini merilni meter

:;: */ 3@T3*

@;? 3/ ;;T33

@+@ >: /3T;:

510 00 10-01

@/? ?; 3;T;:

:;: *> *=T3*

586 04 40-01

M  D U

;=@

>*3

:=>

;?3

*@?3

?3:;

:@*

PC z DDV v â&#x201A;Ź

0,30

4,50

1,50

0,60

79,90

59,90

1,90

Stabilna nakupo " 

"  " ?> x ?@ 

Velika in robustna "  

  @@ x >@ 

Obojestransko potiskana.

Q 

 ' brni barvi.

, 

!

 " 

kovinskim pasom. Seiko urni mehanizem.V kovinski ! 

lasersko vgraviranim logotipom 

( 

58

Karte za ĹĄnops Husqvarna

HUSQVARNA

(  ! 

natisnjenim logotipom.

,  "

ura z usnjenim pasom. Seiko urni " 

 >  " garancije.V darilni metrom. !  

 :

 graviranim logotipom.


Prodajni material

Artikel Q ! ! 

Stojalo za motorne kose Spezial

Stojalo za motorne kose

Leseno stojalo za motorne 

Stojalo za kombinirano motorno koso

Stojalo za Rider

Stojalo za vrtne kosilnice

Stojalo za pihalnike

:;: *: //T3*

:;: *; ??T3*

108 00 00-04

:;: *> ?@T3*

:;: *: /*T3*

:;: @3 ?:T3*

510 12 48-01

M  D U

?;@+?

=**>3

=:>::

=?:/;

?3:/;

?/>*

+*?+@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

495,00

325,00

260,00

295,00

600,00

59,00

933,00

- G x ! x H

Kovinsko stojalo v modri barvi - za *

  ?

  :

   #? :  

 !  ljive nogice.

"  

stojalo za kombinirane motorne kose in dodatne " 

E ! -  

zunaj ali znotraj.

Kovinsko-cinkano   

stabilno stojalo za vrtne kosilnice.

Primerno za do >  

 " 

Kovinsko stojalo v (  

modri barvi - za 4 za 6 motornih

  :

 =  

  -  

 #?  varna in stabilnimi nogice. nogicami.

( 

/; x /; x :@ 

3-delno stojalo za Automower

Vzmet za Autmower 305 za 3-delno stojalo

@ lo za vrtno kosilnico

 baner Husqvarna

!  lutka

Kovinsko stoja  

 Husqvarna

Q ! ! 

:;: *> /*T3*

@++ ** *?T;:

:;: *: :/T3*

510 12 51-01

505 66 52-80

@+@ => =:T;:

:;: *; /=T3*

M  D U

>/;>>

/=;

/*;+

/::@

:;*@*

:=@?:

+=3@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

464,00

10,00

105,00

99,00

130,00

153,00

89,00

-

:;; x =;; 

:/@ 

ÂĄ

Kovinsko stojalo za vrtno kosilnico za postavitev v trgovini.

D 

enostaven za postavitev. Pakirano v kartonu.

( 

   

  

  DM tavna za sestavit za predstavitev "

Kovinsko stojalo v modri barvi z  

 varna.

  

podstavka.

Artikel

Mere

( 

D"   # % 

>;@

Artikel

Stojalo za cenovko A6

Stojalo iz pleksi stekla A4

@ $ Husqvarna

Enobarvna nalepka

Kovinska tabla $ velika

Kovinska tabla $ mala

Enobarvna kovinska tabla velika

Q ! ! 

3333 3; ;3T;?

@== @3 3=T;:

:;: *; +?T3*

:;: *; +*T3*

:;: *; ?+T3+

:;: *; ?+T3*

:;: *; @;T3+

M  D U

=/+

@>>

=;@

=?*

@*:?/

:3*+=

?;:*?

PC z DDV v â&#x201A;Ź

3,50

6,50

2,50

3,00

685,00

240,00

490,00

#*

#?

3; x =; 

3; x =; 

@;; x :;; 

=@; x @; 

@;; x :;; 

Primerno za postavitev podatkovnih listov.

( 

 

9  

okna in regale.

( 

 

9  

okna in regale.

- G x !H ( 

|  #*  "

 

cenovke.

HUSQVARNA

59


Prodajni material

Artikel Q ! ! 

Enobarvna kovinska tabla mala

Tabla 

Zunanja svetlobna tabla enostranska

Zunanja svetlobna tabla dvostranska

Zunanja svetlobna tabla Service enostranska

Zunanja svetlobna tabla Service dvostranska

@  svetlobna tabla $

:;: *; @;T3*

101 62 01-18

@== *> @;T;:

@== *> ?/T;:

510 12 45-01

510 12 46-01

:;: *; 3*T3*

M  D U

:>::@

:;=@

+>++;

:;:*>3

?*+=:

+>++;

>:3*+

PC z DDV v â&#x201A;Ź

160,00

12,50

900,00

1.240,00

570,00

900,00

390,00

=@; x @; 

3; x >; 

+; x +; 

+; x +; 

@; x @; 

@; x @; 

:;; x =@ 

ÂŁ 

  "

-   

ÂŁ 

  "

-   

ÂŁ 

  "

-   

ÂŁ 

  "

-   

Obojestranska notranja svetlobna tabla.

- G x !H ( 

I 

PVC Banner

Zastava mala

Zastava velika

Zastava velika

Zastava za $ ;#Â&#x2DC;varna

@  zastavica Husqvarna

Q ! ! 

:;: *: /+T3*

:;* >? ;?T3*

:;/ ;; ;;T:>

@+/ >? >?T;:

@++ +? +:T;:

@=@ =3 >+T;:

:;: *3 :3T3@

M  D U

>=*=>

/::@

=3@:

?3:/

:>::@

:==:>

://@

PC z DDV v â&#x201A;Ź

398,00

99,00

36,00

60,00

160,00

149,00

23,00

-

?;; x +; 

/; x >;; 

:;; x @;; 

:@; x >*; 

>?; x :=; 

-

"  

  " 

PVC-Banner z  

# %  

PVC-Banner po "¢

7 

>*;   

 >?; x

maks. 120 cm.

Namizna zastavica za dekoracijo pri raznih prireditvah.

Artikel

- G x !H

( 

P 

 

 !  G T

premer 4 cm). &    

 

:;<=>$%)%$?#$!

HUSQVARNA 545 / 550 XPÂŽ / 555 / 560 XPÂŽ / 562 XPÂŽ

Artikel

($  Automower

560 XP reklamni karton

BroĹĄura 560 XP

Okvir za poster

Q ! ! 

33 33 3; ;/T@=

580 44 22-84

581 61 61-84

@+/ ;3 ?>T;:

M  D U

:>;>>

 "

 "

?;3/

PC z DDV v â&#x201A;Ź

159,00

na povpraĹĄevanje

na povpraĹĄevanje

50,00

Za predstavitev # % 

- >;; x =;;

cm. (Slika je  " 

 # % H

Karton za postavitev na regal za 

Produktna ! 9 

#* G 

H

D Â&#x2014; :;; x

+; 

( 

60

HUSQVARNA


Zapiski

HUSQVARNA

61


Zapiski

62

HUSQVARNA


HUSQVARNA

63


$!!>

%Â&#x2122;&#Â&#x2DC; #$%" |xÂ&#x2014; Â&#x2020;?> +>= ++ ;: ;: ??3

weborder.husqvarna.com

www.husqvarna.si

Husqvarna Austria GmbH &  >*

# T ?;:; ( M q¤ =;:>  #) GH D      

     #) GH   %%%  

64

HUSQVARNA

Q !Â&#x2014; ::@ ?/ @>T/?

Husqvarna cenik 2014  

KmetijskicenterLah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you