Page 1

SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 1


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 2

PROFIL PODJETJA

USTANOVLJENO 1991

KOT MAJHNA AGENCIJA LAHKO PONUDIMO:

SEDEÆ V KRANJU 5 ZAPOSLENIH, 4 STALNI ZUNANJI SODELAVCI GRAFI»NI IN SPLETNI STROKOVNJAKI ZDRUÆENI V REKLAMNI AGENCIJI NAPREDNI IN INOVATIVNI V RAZVIJANJU BLAGOVNIH ZNAMK TER LOGOTIPOV

HITRO ODZIVNOST IN ENOSTAVNO KOORDINACIJO PROJEKTOV HITRO PREMAGUJEMO LOGISTI»NE PROBLEME IN BIROKRATSKE POSTOPKE, OBVLADAMO ©IROK SPEKTER OBLIKOVNIH RE©ITEV, SODELUJEMO Z VRHUNSKIMI ZUNANJI IZVAJALCI (PR, TELEVIZIJA, RADIO TER OSTALI MEDIJI), LASTNIKI AGENCIJE SO TUDI OBLIKOVALCI, DOBER RAZLOG ZA USPE©NO SODELOVANJE IN NADZOR PROJEKTOV


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 3

NA©A PONUDBA

Z ustvarjalnostjo in modrimi reπitvami se trudimo zadovoljiti naπe partnerje. Sooblikujemo strategijo pojavnih oblik podjetij, ustanov, blagovnih znamk, izdelkov ...

grafiËno oblikovanje • Celostne grafiËne podobe • Tekstovna oprema • Direktni marketing • Promocije • Embalaæe • Tiskanje • Oglaπevanje • Fotografija • Prostorska viπinska fotografija • Airbrush (zraËni ËopiË)

Interaktivni design • Internet • Intranet • CD/DVD prezentacija • Virtualni izleti • SMS/Wap

vizualna sporoËila • OznaËevanje • Panoji • Banner stojala • Ostalo

oglaπevanje • Tiskani mediji • Zunanji panoji • Transparenti • Spletni marketing • Direktni marketing


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

NA©E STRANKE

• MERKUR d.d. • SAVATECH d.o.o. • VEYANCE d.o.o. • ISKRA MIS d.d. • ELEKTRO GORENJSKA d.d. • OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE • KOMUNALA KRANJ • CARL ZEISS Slovenija d.o.o. • BSC d.o.o. Kranj • Z©AM • FARME IHAN d.d. • CLAIR d.o.o. • MESO KAMNIK d.d. • KOÆELJ d.o.o. • ARVAJ d.o.o. • BIOTEHNI©KI CENTER NAKLO • JANTAR d.o.o. • KOMUNALA KRANJ d.o.o. • VATERPOLO ZVEZA SLOVENIJE • ETI d.d. • MEGACENTER d.o.o. • AMS FLIGHT d.o.o. • LENY d.o.o. • LJUDSKA UNIVERZA KRANJ •••

sooblikujemo podobo 200-tih naroËnikov

Page 4


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

LOGOTIPI

12/16/08

1:54 PM

Page 5


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

LOGOTIPI

12/16/08

1:54 PM

Page 6


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

LOGOTIPI

V I N O I Z M E DA N E

12/16/08

1:54 PM

Page 7


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

LOGOTIPI

ODVETNICA Vesna ©ajatoviË Okrπlar

12/16/08

1:54 PM

Page 8


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

CELOSTNE GRAFI»NE PODOBE

Ko m u n a l a K ra n j , javno podjetje, d. o. o. Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj tel: + 386 (0) 4 28 11 300 faks: + 386 (0) 4 28 11 301 E-poπta: jpk@komunala-kranj.si w w w. k o m u n a l a - k r a n j . s i

javno podjetje, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Poπtnina plaËana pri poπti 4104 Kranj

Klara ©krabec predstavnica za stike z javnostjo

»isto je lepo. tel.: + 386 (0) 4 28 11 340 faks: + 386 (0) 4 28 11 301 GSM: 041 979 103 E-poπta: kskrabec@komunala-kranj.si, w w w. k o m u n a l a - k r a n j . s i

»isto je lepo.

Page 9


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

CELOSTNE GRAFI»NE PODOBE

International d.o.o.

International d.o.o. PLIVA International d.o.o. ©martinska 53,1000 Ljubljana

PLIVA International d.o.o., ©martinska 53,1000 Ljubljana Phone: + 386 1 620 2342, Fax: + 386 620 360

Poπtnina plaËana pri poπti 4101 Kranj

Page 10


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

CELOSTNE GRAFIÂťNE PODOBE

12/16/08

1:54 PM

Page 11


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

CELOSTNE GRAFIÂťNE PODOBE

12/16/08

1:54 PM

Page 12


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

CELOSTNE GRAFIÂťNE PODOBE

Alpe Adria water polo league 4000 Kranj, Slovenija tel: +386 4/00 00 000 faks: +386 4/00 00 000 e-mail: info@wplaa.si w w w . w p l aa. c o m

Alpe Adria water polo league 4000 Kranj, Slovenija tel: +386 4/00 00 000 faks: +386 4/00 00 000 gsm: +386 41/00 00 00 e-mail: info@wplaa.si w w w . w p l aa. c o m

Ime Priimek funkcija / function

Page 13


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

CELOSTNE GRAFI»NE PODOBE

BIOTEH CENTER NI[KI NAKLO BIOTEHNI[KI CENTER NAKLO

BIOTEHNI[KI CENTER NAKLO

1:54 PM

Page 14


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

OGLASI NAROÂťNIK: SAVATECH d.o.o.

12/16/08

1:54 PM

Page 15


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

OGLASI NARO»NIK: Carl Zeiss d.o.o. Slovenski predstavnik svetovno vodeËega podjetja v optiËni industriji

Page 16


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

OGLASI NARO»NIK: Arvaj d.o.o. Druæinsko mesarsko podjetje

12/16/08

1:54 PM

Page 17


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OGLASI NARO»NIK: AMS Flight d.o.o. Proizvajalec jadralnih in lahkih πportnih letal (ex Elan)

1:54 PM

Page 18


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OBLIKOVANJE / LETNA PORO»ILA NARO»NIK: Elektro Gorenjska d.d. Vodilni ponudnik elektriËne energije na gorenjskem

1:54 PM

Page 19


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OBLIKOVANJE / LETNA PORO»ILA NARO»NIK: Savatech d.o.o. Proizvodnja pnevmatik ter gumeno tehniËnih izdelkov

1:54 PM

Page 20


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

OBLIKOVANJE / LETNA PORO»ILA NARO»NIK: ETI d.d. Vodilni proizvajalec stikalnih in nizkonapetostnih elektriËnih komponent

Page 21


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

OBLIKOVANJE / PUBLIKACIJE NAROÂťNIK: Goodyear Engineered Products Europe - Produktni katalog za Ruski trg

Page 22


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

OBLIKOVANJE / PUBLIKACIJE NAROÂťNIK: Tinex - Produktni katalog

12/16/08

1:54 PM

Page 23


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

OBLIKOVANJE / PUBLIKACIJE NAROÂťNIK: Savatech d.o.o. - Katalog izdelkov

12/16/08

1:54 PM

Page 24


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

OBLIKOVANJE / PUBLIKACIJE NAROÂťNIK: Elektro Gorenjska d.d. - Interni vestnik

12/16/08

1:54 PM

Page 25


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OBLIKOVANJE / PUBLIKACIJE NAROÂťNIK: BSC d.o.o. - Regionalna razvojna publikacija za Gorenjsko

1:54 PM

Page 26


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

OBLIKOVANJE / ZGIBANKA NARO»NIK: GOK - Predstavitev vinarja »urin - Prapotnik

12/16/08

1:54 PM

Page 27


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OBLIKOVANJE / ZGIBANKA NAROÂťNIK: Zeiss d.o.o. - Relaxed vison publikacija (uvajanje nove blagovne znamke)

1:54 PM

Page 28


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

OBLIKOVANJE / EMBALAÆA NARO»NIK: ARC d.o.o. Distribucija dobro znanih blagovnih znamk. Avto obeπanke z vonjem.

Page 29


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OBLIKOVANJE / EMBALAÆA NARO»NIK: JANTAR d.o.o. Programska oprema za registracijo Ëasa in kontrolo pristopa.

1:54 PM

Page 30


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 31

OBLIKOVANJE / EMBALAÆA NARO»NIK: ARC d.o.o. Distribucija dobro znanih blagovnih znamk. Idejna in oblikovna reπitev nove blagovne znamke Nerocafe.


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

OBLIKOVANJE / PROMOCIJSKO STOJALO NARO»NIK: SAVATECH d.o.o. Proizvodnja pnevmatik. Idejna reπitev ter realizacija samostojeËega panoja.

Page 32


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

OBLIKOVANJE / SAMOSTOJE»I PANO NARO»NIK: Zeiss d.o.o.

NARO»NIK: Koæelj d.o.o.

NARO»NIK: Solari

Predstavitveni akcijski pano

Predstavitveni akcijski pano

Predstavitveni pano

Page 33


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OBLIKOVANJE / KORPORACIJSKI PANO NAROÂťNIK: ETI d.d. Predloge za korporacijske panoje in okvirjene plakate.

1:54 PM

Page 34


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 35

FOTOGRAFIJA NARO»NIK: »urin Digitalna fotografija za promocijski prospekt

NARO»NIK: Eurocom Koledarski motivi


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

FOTOGRAFIJA NAROÂťNIK: Eurocom Koledarski motivi

12/16/08

1:54 PM

Page 36


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

FOTOGRAFIJA NAROÂťNIK: Merkur d.d. Image posnetki za prodajni katalog

12/16/08

1:54 PM

Page 37


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

FOTOGRAFIJA NAROÂťNIK: Merkur d.d. Image posnetki za prodajni katalog

12/16/08

1:54 PM

Page 38


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

FOTOGRAFIJA NAROÂťNIK: Merkur d.d. Image posnetki za prodajni katalog

12/16/08

1:54 PM

Page 39


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

FOTOGRAFIJA NARO»NIK: Good Year Naslovnica kataloga

NARO»NIK: SAVATECH d.o.o.

Page 40


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

OBLIKOVANJE / MOBILNA GRAFIKA NAROÂťNIK: Lauder d.o.o., Elan Marine d.o.o., AMS-Flight d.o.o., Iskra MIS

1:54 PM

Page 41


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 42

INTERAKTIVNI DESIGN / SPLETNE STRANI

NAROÂťNIK: Leny jeans d.o.o. Proizvodnja jeans izdelkov


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 43

INTERAKTIVNI DESIGN / SPLETNE STRANI

NARO»NIK: GostiπËe Kriπtof Gostilna z slovensko in slow-food hrano


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:54 PM

Page 44

INTERAKTIVNI DESIGN / SPLETNE STRANI

NARO»NIK: Iskra ISD Izdelujejo tehnoloπko dovrπene polizdelke za avtomobilsko in drugo industrijo


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:55 PM

Page 45

INTERAKTIVNI DESIGN / SPLETNE STRANI

NARO»NIK: Megacenter Megacenter je najveËji fitnes sprostitveni center v Kranju.

in

Spletna stran dopuπËa vnose tekstov in zamenjavo slik prek spleta.


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:55 PM

Page 46

INTERAKTIVNI DESIGN / SPLETNE STRANI

NARO»NIK: Urarstvo Robnik Urarstvo Robnik je druæinsko podjetje za prodajo, proizvodnjo in popravilo ur.


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:55 PM

Page 47

INTERAKTIVNI DESIGN / SPLETNE STRANI

NARO»NIK: STUDIO SONCE Na vhodni spletni strani zdruæena dve enoti: solarni ter kozmetiËni studio


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:55 PM

Page 48

INTERAKTIVNI DESIGN / CD PLO©»EK

NARO»NIK: SAVATECH d.o.o. Letno poroËilo v digitalni obliki


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:55 PM

Page 49

INTERAKTIVNI DESIGN / CD PLO©»EK

NARO»NIK: BSC d.o.o. Informacije za uporabnike v digitalni obliki


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:55 PM

Page 50

INTERAKTIVNI DESIGN / CD PLO©»EK

NARO»NIK: Komunala Kranj d.o.o. Celostna grafiËna podoba na CD mediju pripravljeno za uporabo.


SLO predstavitev 08:qx predstavitev SLO

12/16/08

1:55 PM

Page 51

Nimbus advertising  

Portfolio of our work

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you