__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

*(1 (5$/ &$7$/2*8( 

*(1 (5$/&$7$/2*8( 


(+!'$$

$%%"+"$


0U 0TL[[OPZHTHaPUNJOPSK^OVKYLHT[VMILJVTPUNHWPSV["OL LUQV`LKKYLHTPUN^OPSLOLI\PS[TVKLSHPYWSHULZ^P[OWYVWLSSLYZ /LZ[HY[LKWPSV[PUNZTHSSWSHULZ ILJH\ZLOL^HZMHZJPUH[LKI`Å`PUN" HUK[OLZLUZLVMMYLLKVT[OH[Å`PUNNP]LZ`V\ÄSSLKOPZSPML ^P[O[OLKYLHTVML_WSVYPUN[OL^VYSKHUKKPZJV]LYPUNUL^WSHJLZ /L^HZHIVYUWPSV[HUK[OYV\NOÅ`PUNHLYVIH[PJZMVYM\U OLILJHTLMHTV\ZPU[OL^VYSKVMH]PH[PVU 6ULKH`[OLYL^HZH[LYYPISLLTLYNLUJ` HUKOL^HZJHSSLKVU[VZH]LHZTHSSTV\U[HPUJVTT\UP[`[OYLH[LULKI`ÅHTLZ ;OL[HZR^HZL_[YLTLS`KHUNLYV\ZI\[OPZZLUZLVMMYLLKVTSLKOPT[V[HRLP[VU -S`PUNWYHJ[PJHSS`[OYV\NO[OLÅHTLZOLTHUHNLK[VW\[V\[[OLÄYL HUKMYLLK[OLZLWLVWSLMYVT[OLKHUNLYMHJPUN[OLT @LHYZOH]LWHZZLKHUKZ\JOKHUNLYV\Z[HZRZHYLUVTVYL[OHUH]P]PKTLTVY` I\[OPZJOHYTHUKOPZMYLLZWPYP[HUKOPZKYLHT SP]LVU^P[OPUOPT HZOLWPSV[Z[OL^VYSK»ZSHYNLZ[HPYSPULYZ Å`PUN[OYV\NO[OLZRPLZPUKPZJV]LY`VM[OL^VYSK ;OPZPZ[OLKYLHT[OH[PUZWPYLK[OL7H`WLYIYHUKHUK[OPZMHZJPUH[PUNKYLHTVMMYLLKVT SP]LZVUPUP[Z\UTPZ[HRHISLWYVWLSSLYSVNV


7H`WLYOHZHS^H`ZZ[YP]LK[VWYVK\JLX\HSP[`WYVK\J[Z[OH[JYLH[LHJLY[HPU Z[`SLHUKPU]P[LWLVWSL[VILWHY[VM[OPZKYLHT 0[ZWYVK\J[ZHYLKLZPNULKMVYHSS[OVZL`V\UNHUKVSK[OH[HPT[VÄUK WSLHZ\YLPUL]LY`KH`SPML!PU^VYRPU[YH]LSVYSLPZ\YL 7H`WLYPU[LYWYL[ZWLVWSL»ZULLKZHUKYLKLZPNUZ[OLPY^HYKYVIL[VHKK ]LYZH[PSP[`HUK^P[OHKLZPYLMVYPUUV]H[PVUWYVWVZLSPULZ[OH[HYL KPMMLYLU[I\[Z[YVUNPUHLZ[OL[PJZHUKWYVMLZZPVUHSPZT
:25/'2) ;OL"+"$ JVSSLJ[PVUMVJ\ZLZVUJVTIPUPUNJSVZLH[[LU[PVU[VKLZPNU^P[O OPNOX\HSP[`MHIYPJZHJJLZZVYPLZHUKZVWOPZ[PJH[LKTVKLSZ[VJYLH[LJSV[OLZ [OH[PKLU[PM`HUKLUOHUJL`V\YSVVR ;OLKPZ[PUJ[P]LZ[`SLVMLHJONHYTLU[JVTLZMYVTV\YH[[LU[PVU[V[OLULLKZVM WLVWSL^OV^HU[WLYMVYTHUJLJSV[OPUN[OH[PZIV[OJVTMVY[HISLHUKM\UJ[PVUHS

;OL"+"$ % JVSSLJ[PVUPZH\[OLU[PJ0[HSPHUZ[`SLJSV[OPUN HUKVMMLYZHUL^[HRLVUKLUPTHUKZWVY[Z^LHY TP_PUN[OLILZ[VM]PU[HNL^P[OHYHUNLVMTVKLYUKL[HPSZ^P[OZVTL[OPUNMVYHSSHNLZ HUKMVYHU`VUL^OV^HU[Z[PTLSLZZZ[`SL

"+ +" $! !,! ! ;OLLSLNHUJLHUKZVIYPL[`VM"+"$!,! L_WYLZZ[OLLZZLUJLVM MVYTHSJSV[OPUN"JSHZZPJ[HPSVYPUNÄULMHIYPJZHUKLSLNHU[[LJOUPJHSKL[HPSZLUOHUJL [OLJSHZZPJ`L[KHYPUNZ[`SL
&UHDWLYLW\DQG7DLORULQJ 7H`WLYPU]LZ[ZPUYLZLHYJOHUKKL]LSVWTLU[[VPTWYV]L[OLKLZPNUÄ[[PUNHUKWLYMVYTHUJLVMP[ZWYVK\J[Z[VLUZ\YLHOPNOSL]LSVMJVTMVY[ ;Y\L[VP[ZZ[`SLP[\UKLY[HRLZPTWVY[HU[Z[\KPLZ[VTHRLP[ZWYVK\J[ZIV[OTVYLM\UJ[PVUHSHUKZHMLY 7H`WLYWH[LU[ZHYLYL]VS\[PVUPZPUN[OL^VYSKVMMHZOPVU 7H`WLYL_WSVP[ZP[ZRUV^OV^[VWYVK\JLP[LTZ[OH[HYL\UPX\LHUKW9LKLJ[Z[OLPY]HS\LHUK[OVZL[OH[\ZL[OLTI`YLNPZ[LYPUNP[ZTVKLSZHUKKLZPNUZ^P[O[OL,<


3$<3(5

76+,5763 

6:($76+,573

6($6213

32/23

6+25763


75286(563

62)76+(//3

9(673

)/((&(63

-$&.(763

6+,573


3$<3(5-($16

75286(563

'(1,03 

-$&.(763

6+257'(1,03

6:($76+,5763


75286(563 32/26+,5763

6:($7(563

76+,5763

32/26+,5763 

3$<3(5&2//(=,21,

%,*6,=( 0$7&+,1*/22. /2&.6<67(0 &+2,&($1'86(2)7+(352'8&7 *(1 (5$/,1)250$7,21 0$.(<28567</(

3 3 3 3 3 3


6:($76+,57
Red

Grey Melange

White

Black

Green

Blue Navy

Blue Royal

Blue Navy

Blue Royal

MATCHING look

%&$

4LUxZZ^LH[ZOPY[^P[OJYL^ULJRYHNSHUZSLL]LZHLZ[OL[PJZ[P[JOPUN=H[ULJRZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

Red

%&$+

Grey Melange

White

Black

Green

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[^P[OJYL^ULJRYHNSHUZSLL]LZHLZ[OL[PJZ[P[JOPUN=H[ULJRZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
YellowOrange

Red

Bordeaux

White

Grey Melange

Smoke

Black

Green

Jelly Green

MATCHING look

4LUxZZ^LH[ZOPY[^P[OK`LKOHSMaPWYHNSHUZSLL]LZZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[! NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3MVYUH]`IS\L7HJRHNPUN!P[LTZ

Blue Navy

Blue Royal
Yellow

Orange

Red

Bordeaux

White

Grey Melange

Smoke

Black

Green

Jelly Green

MATCHING look

+

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[^P[OK`LKOHSMaPWYHNSHUZSLL]LZZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?::437HJRHNPUN!P[LTZ

Red

,!

Grey Melange

Blue Navy

MATCHING look

*OPSKxZZ^LH[ZOPY[^P[OK`LKOHSMaPWYHNSHUZSLL]LZZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?37HJRHNPUN!P[LTZ

Blue Royal

Blue Navy

Blue Royal
Red

Orange

White

Grey Melange

Black

Green

Blue Navy

Blue Royal

MATCHING look

" 

4LUxZZ^LH[ZOPY[^P[OYHNSHUZSLL]LZHUKK`LKM\SSKV\ISLZSPKLYaPW[^VWVJRL[Z^P[OOPKKLUaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN:):aPW -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?:MVY^OP[LTuSHUNLNYL`UH]`IS\LISHJR?3?3MVYUH]`IS\LHUKTuSHUNLNYL` 7HJRHNPUN!P[LTZ

Red

" +

Orange

White

Grey Melange

Black

Green

Blue Navy

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[^P[OYHNSHUZSLL]LZHUKK`LKM\SSKV\ISLZSPKLYaPW[^VWVJRL[Z^P[OOPKKLUaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN:):aPW -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ

Blue Royal
Blue Navy

)!$ :^LH[ZOPY[M\SSaPW^P[OTL[HSJV]LYLKKV\ISLZSPKLY^P[O[^VYVVT`LOCK SYSTEMWVJRL[Z TVIPSLWOVULWVJRL[T\S[PM\UJ[PVUIYLHZ[WVJRL[^P[OMVSKH^H`IHKNLOVSKLYHUKWVJRL[ VUZSLL]LYLÅL_WPWPUNH[ZOV\SKLYZZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[KV\ISLZ[P[JOPUNH[ULJR ZSLL]LZHUKH[^HPZ[HUKYLPUMVYJPUN[HWLH[[OLULJR -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Black

Melange grey

Blue Navy

Blue Royal

Red

( !'($ /HSMaPWZ^LH[ZOPY[^P[OJVU[YHZ[WYVÄSLZVUZOV\SKLYZaPWLKLHUKIHJRZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[[^VWVJRL[Z^P[OaPWKV\ISLZ[P[JOPUNH[ULJRZSLL]LZ HUK^HPZ[HUKYLPUMVYJPUN[HWLH[[OLULJR"YLÄULKL_[LYUHSWYVJLZZPUNVMM[LHZLSPUNMVYPUJYLHZPUN[OL[OLYTHSPUZ\SH[PVUVM[OLMHIYPJ -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Blue Navy/White

Ash Grey/Orange

Black/White

Red/Grey

$! :^LH[ZOPY[WSHZ[PJOHSMaPW^P[OTL[HSZSPKLYJVSSHYPUYPI^P[OJVU[YHZ[SPULVUIV[OZPKLZ[^VV\[ZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHUKJVU[YHZ[WYVÃ&#x201E;SLZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[KV\ISLZ[P[JOPUNH[ULJR ZSLL]LZHUK^HPZ[HUKYLPUMVYJPUN[HWLH[[OLULJRPUÃ&#x2026;\VJVSV\YZ:):aPW -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Melange grey/Blue Navy

White/Blue Navy

Blue ROYAL/White

Blue NAVY/White

Red/White

Black/White

%+ + :^LH[ZOPY[WSHZ[PJM\SSaPWTL[HSKV\ISLZSPKLYJVSSHYPUYPI^P[OJVU[YHZ[SPULVUIV[OZPKLZ[^VV\[ZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHUKJVU[YHZ[WYVÄSLZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[KV\ISLZ[P[JOPUNH[ ULJRZSLL]LZHUK^HPZ[HUKYLPUMVYJPUN[HWLH[[OLULJRPUÅ\VJVSV\YZ:):aPW-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black/White

Melange grey/Blue Navy

Red/White

White/Blue Navy

Blue ROYAL/White

Blue NAVY/White

!'$ >VTHU[HPSVYLKZ^LH[ZOPY[WSHZ[PJM\SSaPW:):TL[HSKV\ISLZSPKLYJVSSHYPUYPI^P[OJVU[YHZ[SPULVUIV[OZPKLZ[^VV\[ZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHUKJVU[YHZ[WYVÃ&#x201E;SLZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[KV\ ISLZ[P[JOPUNH[ULJRZSLL]LZHUK^HPZ[HUKYLPUMVYJPUN[HWLH[[OLULJRPUÃ&#x2026;\VJVSV\YZ:):aPW-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 7HJRHNPUN!P[LTZ

Melange grey/Blue Navy

' !$

White/Blue Navy

Blue Royal/White

Blue NAVY/White

Red/White

Black/White

MATCHING look

*OPSKxZZ^LH[ZOPY[^P[O^OP[LM\SSKV\ISLZSPKLYaPW^P[OJ\MMZHUKJVSSHY^P[OJVU[YHZ[PUNSPUL[^VL_[LYUHSWVJRL[ZZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN:):aPW -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black

White

Red

Blue Navy

Blue Royal

,! 

Sweatshirt tricolor plastic full zip, SBS, metal double slider, collar in rib with tricolor contrast both sides, two outside pockets with zip and contrast profile, stretch rib cuffs and waist, double stitching at neck, sleeves and at waist and reinforcing tape at the neck in fluo colours. Fabric: )Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY Weight: 300 gr/m2 Sizes: 5HJXODUĂ&#x20AC;WXS-S-M-L-XL-XXL(3XL Blue Navy-Blue Royal-Black-White) Packaging: 5/20 pcs

White

Blue Navy

Red

Blue Royal

Black

,! + Woman tailored sweatshirt tricolor plastic full zip, SBS, metal double slider, collar in rib with tricolor contrast both sides, two outside pockets with zip and contrast profile, stretch rib cuffs and waist, double stitching at neck, sleeves and at waist and reinforcing tape at the neck in fluo colours. Fabric: )Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY Weight: 300 gr/m2 Sizes: &DVXDOĂ&#x20AC;W S-M-L Packaging: 5/20 pcs
& &

Yellow Fluo

Orange

Red

White

Blue Atollo

Blue Royal

Blue Navy

Army Green

Grey Melange

Mimetic

Steel Grey

College Green

Black

Emerald Green

Mimetic Blue

Jelly Green

MATCHING look

4LUxZZ^LH[ZOPY[YHNSHUZSLL]LZ^P[OK`LKOVVKHUK^OP[LKYH^Z[YPUNYVWL^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNHUKTL[HSYPUNZHLZ[OL[PJZ[P[JOPUN=H[ULJRRHUNHYVVWVJRL[ZSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YL aPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??3?3?3?3MVYUH]`IS\L 7HJRHNPUN!P[LTZ
Lime Light

Black

& &+

Orange

Blue Atollo

Red

Hot Coral

Fuxia

Fuxia Fluo

White

Blue Royal

Blue Navy

Army Green

Mimetic

College Green

Grey Melange

Emerald Green

Steel Grey

Jelly Green

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[YHNSHUZSLL]LZ^P[OK`LKOVVKPUJVSVYHUK^OP[LKYH^Z[YPUNYVWL^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNHUKTL[HSYPUNZHLZ[OL[PJZ[P[JOPUN=H[ULJRRHUNHYVVWVJRL[ZHSP[[SLWVJRL[ ^P[OZLJ\YLaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Red

!!$!

Melange Grey

Black

White

Blue Royal

Blue Navy

MATCHING look

*OPSKxZZ^LH[ZOPY[YHNSHUZSLL]LZ^P[OK`LKOVVKHUK^OP[LKYH^Z[YPUNYVWL^P[OTL[HSYPUNZHLZ[OL[PJZ[P[JOPUN=H[ULJRRHUNHYVVWVJRL[ZHSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK ^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3?:MVY^OP[LTÏSHUNLNYL`UH]`IS\LISHJR?3?3MVYUH]` IS\LHUKTuSHUNLNYL`7HJRHNPUN!Wa
Orange

Black

%

Red

Bordeaux

White

Melange Grey

Green

Army

Mimetic

Blue Navy

MATCHING look

4LUxZZ^LH[ZOPY[^P[OYHNSHUZSLL]LZHUKM\SSKV\ISLZSPKLYaPW^P[OOVVKPUJVSVYHUK^OP[LKYH^Z[YPUNYVWL^P[OJVU[YHZ[Z[P[JOPUNHUKTL[HSYPUNZRHUNHYVVWVJRL[ZHSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YL aPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN:):aPW-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3MVYUH]`IS\LTu SHUNLNYL`ISHJR7HJRHNPUN!P[LTZ
Orange

Red

White

%+

Melange Grey

Bordeaux

Black

Hot coral

Green

Fuxia

Army

Blue Navy

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[^P[OYHNSHUZSLL]LZHUKM\SSKV\ISLZSPKLYaPW^P[OOVVKPUJVSVYHUK^OP[LKYH^Z[YPUNYVWL^P[OJVU[YHZ[Z[P[JOPUNHUKTL[HSYPUNZRHUNHYVVWVJRL[ZHSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YL aPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN:):aPW-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Black

White

Melange grey

Blue Navy

!$ >VTLU»ZZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSKV\ISLZSPKLYaPWHUKKYH^ZPUN^P[OJVU[YHZ[PUNJVSV\YPUZPKLRHUNHYVVWVJRL[ZLSHZ[PJH[LKYPIJ\MMZHUK^HPZ[YLPUMVYJLKZLHTZ -HIYPJ! JV[[VU IY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa


 

White

Black

Melange grey

Blue Navy

Camouflage

Yellow Fluo

!*$ :SLL]LSLZZHSSZLHZVUZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKWSHZ[PJaPW^P[OTL[HSKV\ISLZSPKLYWYLZOHWLKOVVKHUKKYH^Z[YPUNRHUNHYVVZ[`SLWVJRL[ZHUKIYLHZ[WVJRL[^P[OZLJ\YaPW -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

White

Black

Melange grey

Blue Navy

Camouflage

Fuxia Fluo

!*$+ >VTLU»ZZSLL]LSLZZHSSZLHZVU[HPSV\YLKZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKWSHZ[PJaPW^P[OTL[HSKV\ISLZSPKLYWYLZOHWLKOVVKLKYH^Z[YPUNRHUNHYVVZ[`SLWVJRL[ZHUKIYLHZ[WVJRL[^P[O ZLJ\YaPW-HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black

White

Melange grey

Red

Grass Green

Yellow

Blue Navy

Blue Royal

) (SSZLHZVUZ^LH[ZOPY[^P[OJVUJLHSLKWSHZ[PJM\SSKV\ISLZSPKLYaPW^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUNWVJRL[ZHUKRHUNHYVVWVJRL[Z -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

White

Melange grey

Blue Royal

Grass Green

Yellow

Blue Navy

)+ >VTLU»ZHSSZLHZVU^HPZ[LKZ^LH[ZOPY[^P[OJVUJLHSLKWSHZ[PJM\SSKV\ISLZSPKLYaPW^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUNWVJRL[ZHUKRHUNHYVVWVJRL[Z -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ

Red
Black

White Off

Blue Navy

Blue Navy

Army Green

%"!$&

$+

(SSZLHZVUZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYTL[HSaPWWLYYPIJVSSHYHUKJ\MMZPU JVU[YHZ[PUNZ[YPWL^P[O0;(30(LTISHaVULKV]LY[OLJOLZ[0[HS`0[HSPHU[YPJVSV\YIHKNLVU YPNO[ZSLL]LHUK[^VWVJRL[Z-HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

(SSZLHZVUZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYTL[HSaPWYPIJVSSHY HUKJ\MMZ^P[OJVU[YHZ[PUN0[HSPHU[YPJVSV\Y[YPTHUK[^VWVJRL[Z -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

Pink

Blue Navy

White off

Blue Vintage

( (SSZLHZVU\UPZL_Z^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYTL[HSaPWWLY^P[OYPIJ\MMZHUKJVSSHYHUK[^VWVJRL[Z -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Brown
Black

White

Blue Navy

($ (SSZLHZVUZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYTL[HSaPWWLYYPIJVSSHYHUKJ\MMZ ^P[OJVU[YHZ[PUNZ[YPWLZYPI^HPZ[HUK[^VWVJRL[Z -HIYPJ! JV[[VU WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`ZWHUKL_>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Red

Blue Navy

Blue Royal

Black

White

Grey

$+ :^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKKV\ISLaPW^P[OLSHZ[PJH[LKYPIJVSSHYJ\MMZHUK^HPZ[JVU[YHZ[PUNKV\ISLZ[YPWLVUV\[ZPKLVMJVSSHYVULH[^HPZ[HUKWPWPUNH[HYTOVSL[^VWVJRL[Z^P[OaPW YLPUMVYJLKZLHTZJVU[YHZ[PUN[HWLVUJVSSHYIYLH[OHISLWPX\LVUV\[ZPKL -HIYPJ! KY`[LJOIY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Blue Royal

Grey

Blue Navy

White

Black

Red

$++ >VTLU»Z[HPSV\YLKZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYaPW^P[OLSHZ[PJH[LKYPIJVSSHYJ\MMZHUK^HPZ[JVU[YHZ[PUNKV\ISLZ[YPWLVUV\[ZPKLVMJVSSHYVULH[^HPZ[HUKWPWPUNH[HYTOVSL [^VWVJRL[Z^P[OaPWYLPUMVYJLKZLHTZJVU[YHZ[PUN[HWLVUJVSSHYIYLH[OHISLWPX\LVUV\[ZPKL -HIYPJ! KY`[LJOIY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Red

Blue Navy

Blue Royal

Black

White

Grey

( :^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYaPW^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OJVU[YHZ[PUNPUULYJ\MMZHUK^HPZ[PULSHZ[PJH[LKYPIIPUN^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTJVU[YHZ[PUNWPWPUNH[[OLHYTOVSLZ 0[HSPHU[YPJVSV\YH[[OLHYTOVSLVM[OLSLM[ZSLL]LRHUNHYVVWVJRL[Z^P[OaPWYLPUMVYJLKZLHTZIYLH[OHISLWPX\LVUV\[ZPKL -HIYPJ! KY`[LJOIY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Blue Royal

Grey

Blue Navy

White

Black

Red

 %% >VTLU»Z[HPSV\YLKZ^LH[ZOPY[^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OJVU[YHZ[PUNPUULYM\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYTL[HSaPWWLYLSHZ[PJH[LKYPIJ\MMZHUK^HPZ[^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTJVU[YHZ[PUNWPWPUNVU HYTOVSLZ0[HSPHU[YPJVSV\YVUSLM[HYTOVSLRHUNHYVVWVJRL[Z^P[OaPWYLPUMVYJLKZLHTZIYLH[OHISLWPX\LVUV\[ZPKL -HIYPJ! KY`[LJOIY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Black/Green

White/Blue Navy

Red/Blue Navy

Blue Navy/Red

Black/Green

White/Blue Navy

Red/Blue Navy

Blue Navy/Red

$!!+

$!!+ +

:^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKWSHZ[PJaPW^P[OKV\ISLZSPKLYTL[HSZSPKLYYPIJVSSHYPU JVU[YHZ[PUNJVSV\Y^P[OKV\ISLZ[YPWLLSHZ[PJH[LKYPIJ\MMZHUK^HPZ[PUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y [^VWVJRL[Z^P[OaPW -HIYPJ! JV[[VU WYL^HZOLKTLZOWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

>VTLU»Z[HPSV\YLKZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSJVUJLHSLKWSHZ[PJaPW^P[OTL[HSZSPKLYYPIJVSSHYPU JVU[YHZ[PUNJVSV\Y^P[OKV\ISLZ[YPWLLSHZ[PJH[LKYPIJ\MMZHUK^HPZ[PUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y [^VWVJRL[Z^P[OaPW -HIYPJ! JV[[VU WYL^HZOLKTLZOWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Black

White Off

Blue Royal

Blue Navy

+& :^LH[ZOPY[^P[OJVUJLHSLKM\SSKV\ISLZSPKLYTL[HSaPWJVU[YHZ[PUNWHULSVUZSLL]LZYPIJVSSHY^P[O JVU[YHZ[PUNZ[YPWLYPIJ\MMZHUK^HPZ[[^VWVJRL[Z -HIYPJ! JV[[VU WYL^HZOLKIY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Black

White Off

Camouflage

Blue Navy

Black

White Off

Blue Navy

Camouflage

%%

&!"

:^LH[ZOPY[^P[OJVUJLHSLKM\SSKV\ISLZSPKLYTL[HSaPW^P[OYPILYNVUVTPJWHULSH[ZPKLZYPI LSHZ[PJH[LKJ\MMZ^HPZ[HUKJVSSHY[^VWVJRL[Z^P[OaPW -HIYPJ! JV[[VU WYL^HZOLKIY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??3 7HJRHNPUN!P[LTZ

>VTLU»Z[HPSV\YLKZ^LH[ZOPY[M\SSJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLYTL[HSaPWLYNVUVTPJYPIZPKLWH ULSZLSHZ[PJH[LKYPIJ\MMZ^HPZ[HUKJVSSHY[^VWVJRL[Z^P[OaPWZ -HIYPJ! JV[[VU WYL^HZOLKIY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Red

%&&

White

Steel Grey

Grey Melange

Black

Blue Navy

Blue Royal

Jelly Green

MATCHING look

4LUxZZ^LH[WHU[Z^P[OLSHZ[PJYPIH[^HPZ[HUKIV[[VTSLN^OP[LKYH^Z[YPUNYVWL^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNHUKTL[HSYPUNZ[^VMYVU[WVJRL[Z^P[OKYH^Z[YPUNHUKHIHJRWVJRL[Ã&#x2026;HW^P[OaPW YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Red

%&&+

Hot Coral

White

Steel Grey

Grey Melange

Black

Blue Navy

Jelly Green

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[WHU[Z^P[OLSHZ[PJYPIH[^HPZ[HUKIV[[VTSLN^OP[LKYH^Z[YPUNYVWL^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNHUKTL[HSYPUNZ[^VMYVU[WVJRL[Z^P[OKYH^Z[YPUNYLPUMVYJLKZ[P[JOPUN -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3MVYUH]`IS\L7HJRHNPUN!P[LTZ
Melange grey

Black

White Off

Blue Navy

Camouflage

Melange grey

Black

White Off

Blue Navy

Camouflage

$!

 

(SSZLHZVUZ^LH[WHU[Z^P[OLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[IHUKHUKSLNJ\MMZKYH^Z[YPUNH[^HPZ[ [^VMYVU[WVJRL[ZHUKVULZTHSSWVJRL[aPWÅ`MHZ[LUPUN -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

(SSZLHZVU^VTHU»ZZ^LH[WHU[Z^P[OLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[IHUKHUKSLNJ\MMZKYH^ Z[YPUNH[^HPZ[[^VMYVU[WVJRL[ZHUKVULZTHSSWVJRL[aPWÅ`MHZ[LUPUN -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW?::437HJRHNPUN!P[LTZ
Melange grey

Blue Navy

$!% *OPSK»ZHSSZLHZVUZ^LH[WHU[Z^P[OLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[IHUKHUKSLN J\MMZKYH^Z[YPUNH[^HPZ[[^VMYVU[WVJRL[ZHUKVULZTHSSWVJRL[ aPWÃ&#x2026;`MHZ[LUPUN -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW43 ?3 7HJRHNPUN!P[LTZ


White

Black

Melange grey

Blue Navy

! <UPZL_Z^LH[[YV\ZLYZ^P[OLSHZ[PJH[^HPZ[HUKKYH^Z[YPUN[^VZPKLWVJRL[ZHUKVULH[ IHJR=LSJYV -HIYPJ! JV[[VU IY\ZOLKWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??3??:)SHJR4LSHUNL.YL`)S\L5H]` 7HJRHNPUN!Wa
Blue Navy

White Off

Black

Melange grey

Blue Navy

White Off

Black

Melange grey

&&

& %%

(SSZLHZVUZ^LH[WHU[Z^P[OLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[IHUKKYH^Z[YPUNH[^HPZ[[^VMYVU[WV JRL[ZHUKVULZTHSSWVJRL[aPWÃ&#x2026;`MHZ[LUPUN -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

(SSZLHZVU^VTLU»ZZ^LH[WHU[Z^P[OLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[IHUKKYH^Z[YPUNH[^HPZ[[^V MYVU[WVJRL[ZHUKVULZTHSSWVJRL[ -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3)S\LUH]`7HJRHNPUN!P[LTZ


32/26+,576
Black

!+

Blue Royal

Blue Navy

White

Green

Orange

Red

Jelly Green

AshGrey

BIGsize

3VUNZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNI\[[VUZYPIILKJ\MMZZPKL]LU[ZJVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHYHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3)S\L5H]`>OP[L7HJRHNPUN!P[LTZ 5 matching buttons 5 matching buttons

Black

White

Blue Royal

5 matching buttons

AshGrey

Green

Orange

Red

Jelly Green

Blue Navy

"$% >VTLU»ZSVUNZSLL]L^HPZ[LKWVSVZOPY[^P[O[^V^OP[LI\[[VUZYPIIPUNVUJ\MMZZPKL]LU[ZZ[P[JOPUNVUJVSSHYJVUJLHSLKHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ


Light-Blue

Creme

"!!

Yellow

Blue Royal

Orange

Blue Navy

Red

Black

Bordeaux

AshGrey

Chocolate

Army-Green

Melange grey

Green

White

Jelly Green

Apple Green

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZZ[P[JOPUNVUJVSSHYJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWLHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??3?3?3?3)S\L5H]`>OP[L)SHJR4LSHUNLNYL`6YHUNL7HJRHNPUN!P[LTZ
 4 matching buttons

Black

Melange grey

4 matching buttons

Light-Blue

White

Blue Royal

Blue Navy

4 matching buttons

Pink

Bordeaux

Red

Orange

Yellow

Green

Army-Green

Jelly Green

 >VTLU»ZZOVY[ZSLL]L[HPSV\YLKWVSVZOPY[^P[O[^VTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZZ[P[JOPUNVUJVSSHYJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWLHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVU ZPKLZ-HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
Pink

Melange grey

Yellow

White

Red

Blue Navy

Blue Royal

% *OPSK»ZZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[^V^OP[LI\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZZ[P[JOPUNVUJVSSHYJVUJLHSLKHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[! NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Yellow/Blue Royal

White/Red

Red/Blue Navy

!+% *OPSK»Z[^V[VULWVSVZOPY[^P[OZOVY[YHNSHUZSLL]LZ^P[O[^V^OP[LI\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZZ[P[JOPUNVUJVSSHYJVUJLHSLKHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[! NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
 93%Cotton 7%Viscose

Aquamarine

Yellow

( 

Orange

Royal Blue

Red

Navy Blue

Violet Indigo

Black

Bordeaux

Smoke

Warm Brown

Army Green

Melange Grey

Green

White

Jelly Green

MATCHING look

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZJV]LYLKZLHTZVU[OLULJR^P[ONYL`[HWLYLPUMVYJPUN[HWLVUZPKL -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\L[K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

Acid Green


 93%Cotton 7%Viscose

Aquamarine

Yellow

( +

Orange

Royal Blue

Red

Navy Blue

Violet Indigo

Black

Bordeaux

Smoke

Warm Brown

Army Green

Melange Grey

Green

White

Emerald Green

MATCHING look

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OMV\YTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZJV]LYLKZLHTZVU[OLULJR^P[ONYL`[HWLYLPUMVYJPUN[HWLVUZPKL -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\L[K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

Acid Green
Aquamarine

( %

Royal Blue

Navy Blue

White

Red

Fuxia

Summer Violet

Jelly Green

MATCHING look

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZJV]LYLKZLHTZVU[OLULJR^P[ONYL`[HWLYLPUMVYJPUN[HWLVUZPKL -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\L[K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?3??37HJRHNPUN!P[LTZ


63

Black

Brown

White

Bordeaux

Light-Blue

Red

Blue Navy

CLUB /PNOX\HSP[`ZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLL^OP[LI\[[VUZYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[Z JVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHYHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Black

White

Blue Navy

Black

White

Blue Navy

&$(

%"$&

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OZOPY[Z[`SLJVSSHYHUKI\[[VUWSHJRL[^P[OÃ&#x201E;ULKV\ISLZ[YPWLYPI OLTVUZSLL]LZZPKL]LU[ZOPKKLUZ[P[JOVUJVSSHY[HWLYLPUMVYJLKZPKLZLHTZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

;HPSVYLKZOVY[ZSLL]L^VTHU»ZWVSVZOPY[^P[OZOPY[Z[`SLJVSSHYHUKI\[[VUWSHJRL[^P[OÃ&#x201E;ULKV\ ISLZ[YPWLYPIOLTVUZSLL]LZZPKL]LU[ZOPKKLUZ[P[JOVUJVSSHY[HWLYLPUMVYJLKZPKLZLHTZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ

$

Blue Navy

Black

White

3VUNZSLL]LWVSVZOPY[^P[OZOPY[Z[`SLJ\MMZHUKWSHJRL[^P[OÃ&#x201E;ULKV\ISLZ[YPWL -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Black

White

Blue Navy

$!$ 3VUNZSLL]LZ^LH[ZOPY[Z[`SLWVSVZOPY[^P[OM\SSKV\ISLZSPKLYaPWWLYJ\MMZJVSSHYHUK^HPZ[PUJV[[VUHUKZWHUKL_YPI^P[OJVU[YHZ[PUN[YPT[^VWVJRL[Z -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

White

Blue Navy

Black

White

Blue Navy

"$( »

$&

3VUNZSLL]LWVSVZOPY[^P[OTL[HSOHSMaPW^P[OZSPTJVSSHYZ[YHPNO[KV^UZPKLZJ\MMPULSHZ[PJH [LKYPIJVU[YHZ[PUN[YPTVUPUZPKLVMJVSSHYHUKH[^YPZ[Z -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

3VUNZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNI\[[VUZJVSSHYHUKJ\MMZ^P[OJVU[YHZ[PUN[YPT YPIILKJ\MMZZPKL]LU[ZJVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHYHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Blue Navy/White Off

College Green/White Off

White/Red/Blue/Red

Blue Navy/Red/White/Red

$'+

%

3VUNZSLL]L[^V[VULWVSVZOPY[^P[O[OYLLI\[[VUZJ\[HUKZL^[^PSSMHIYPJJVSSHY[HWLKZL HTZVUJVSSHYHUKZPKL]LU[Z -HIYPJ! JVTILKOLH]`QLYZL`JV[[VUK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

:[YPWLKZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLL^OP[LI\[[VUZJVUJLHSLKI`Ã&#x2026;HWPUZPKLVMJVSSHYHUK ZPKL]LU[ZPU6_MVYK)S\LYPIJVSSHYHUKZSLL]LLKNL -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ! 5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Black/White

White/Blue Navy

Red/White

Blue Navy/White

( :OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNI\[[VUZ^P[O[^V[VULPUZLY[H[ZPKLZJVSSHYHUKJ\MMZ^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZJVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHYHUKYLPUMVYJLTLU[ [HWLVUZPKLZ-HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Black/Yellow Fluo

%""$

White/Yellow Fluo

Blue Navy/Yellow Fluo

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLL^OP[LI\[[VUZJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;ULÃ&#x2026;\VJVU[YHZ[PUN [YPTYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZJVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHYHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVU ZPKLZ-HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!:[

Black/Fuxia Fluo

White/Fuxia Fluo

Blue Navy/ Fuxia Fluo

 &' :OVY[ZSLL]L[HPSV\YLK^VTLU»ZWVSVZOPY[^P[OÃ&#x201E;]L^OP[LI\[[VUZULJRSPULHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;UL Ã&#x2026;\VJVU[YHZ[PUN[YPTYPIILKZSLL]LOLTZPKL]LU[ZJVUJLHSLKULJRZLHTZ[HWLYLPUMVYJLTLU[H[ ZPKLZ-HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!:[
Blue Navy/White Blue Royal/White

%""$

Green/White

Orange/White

Red/White

Bordeaux/White

Brown/White

Black/White

Light-Blue/Navy

White/Navy

Red/Navy

Navy/Red

AshGrey/Orange

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLL^OP[LI\[[VUZJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;ULJVU[YHZ[PUN[YPTYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZJVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHYHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3)S\L5H]`>OP[L>OP[L)S\5H]`7HJRHNPUN!P[LTZ

Black/White

AshGrey/Orange

White/Navy

Red/White

Bordeaux/White

Navy/White

Blue Royal/White

 &' :OVY[ZSLL]L[HPSV\YLK^VTLU»ZWVSVZOPY[^P[OÃ&#x201E;]L^OP[LI\[[VUZULJRSPULHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;ULJVU[YHZ[PUN[YPTYPIILKZSLL]LOLTZPKL]LU[ZJVUJLHSLKULJRZLHTZ[HWLYLPUMVYJLTLU[H[ ZPKLZ-HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
Green

Military Green

Red

Black

White

Melange grey

Blue Navy

Blue Royal

& <UPZL_ZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLL^OP[LI\[[VUZJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;UL0[HSPHU[YPJVSV\Y[YPTYPIIPUNVUZSLL]LLKNLZPKL]LU[ZJVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHYHUKYLPUMVYJLTLU[[HWLVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW??:?::43?3??3?3?3?3)S\L5H]`>OP[L9LK7HJRHNPUN!P[LTZ

Red

Black

White

Blue Navy

Blue Royal

(,! 3VUNZSLL]L\UPZL_WVSVZOPY[^P[OTH[JOPUNI\[[VUZ0[HSPHU[YPJVSV\Y[YPTVUJVSSHYHUKJ\MMZYPIRUP[J\MMZPKL]LU[ZJVUJLHSLKZ[P[JOPUNVUJVSSHY[HWLYLPUMVYJLKZPKLZLHTZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW??::43?3??3?3?3?3)S\L5H]`9LK>OP[L7HJRHNPUN!P[LTZ
Army Green

&!

Red

Melange grey

Black

White

Blue Navy

Blue Royal

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[O0[HSPHU[YPJVSV\Y]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WYPNO[ZSLL]LLKNL^P[O ZTHSS0[HSPHU[YPJVSV\YJVU[YHZ[PUNPUZLY[YPIILKZSLL]LLKNLZPKL]LU[Z^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YPUQLYZL`[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3>OP[L)S\L5H]`7HJRHNPUN!P[LTZ

Army Green

Red

Melange grey

Black

Blue Royal

Blue Navy

White

&! + >VTLU»Z^HPZ[LKZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[^VTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[O0[HSPHU[YPJVSV\Y]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WYPNO[ZSLL]L LKNL^P[OZTHSS0[HSPHU[YPJVSV\YJVU[YHZ[PUNPUZLY[YPIILKZSLL]LLKNLZPKL]LU[Z^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YPUQLYZL`[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black - GER

Blue Navy - UK

&!

White - UK

Blue Navy - GER

Black - FR

White - GER

White - NETHERLANDS

Blue Navy - FR

White - FR

Blue Navy - AUSTRIA

White - AUSTRIA

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[O[VWZPKLTH[JOPUNHUK[OL\UKLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OJVSV\YZVM[OLÃ&#x2026;HN]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WPUZPKLVMULJRVWL UPUNHUKZPKL]LU[Z^P[OJVU[YHZ[YPNO[ZSLL]LLKNL^P[OUHYYV^Ã&#x2026;HNPUZLY[YPIILKZSLL]LLKNLZPKL]LU[Z^P[OÃ&#x2026;HNJVU[YHZ[ULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWL[HWPUNVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black - GER

Blue Navy - UK

White - UK

Blue Navy - GER

Black - FR

White - GER

White - NETHERLANDS

Blue Navy - FR

White - FR

Blue Navy - AUSTRIA

White - AUSTRIA

&! + >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OZP_TH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[O[VWZPKLTH[JOPUNHUK[OL\UKLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OJVSV\YZVM[OLÃ&#x2026;HN]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WPUZPKLVM ULJRVWLUPUNHUKZPKL]LU[Z^P[OJVU[YHZ[YPNO[ZSLL]LLKNL^P[OUHYYV^Ã&#x2026;HNPUZLY[YPIILKZSLL]LLKNLZPKL]LU[Z^P[OÃ&#x2026;HNJVU[YHZ[ULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWL[HWPUNVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black

! &!

Army Green

Blue Navy

Red

Grey Melange

White

Blue Royal

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[O0[HSPHU[YPJVSV\Y]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WPUZPKLVMULJRVWLUPUNHUK ZPKL]LU[Z^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YPUZLY[ZLSHZ[PJH[LKYPIILKJ\MMZULJRZLHTZJVUJLHSLK[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

Army Green

Blue Navy

Red

Grey Melange

White

Blue Royal

! &! + >VTLU»ZSVUNZSLL]L[HPSV\YLKWVSVZOPY[^P[OÃ&#x201E;]LTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[O0[HSPHU[YPJVSV\Y]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WPUZPKLVMULJR VWLUPUNHUKZPKL]LU[Z^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YPUZLY[ZLSHZ[PJH[LKYPIILKJ\MMZULJRZLHTZJVUJLHSLK[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Black/White

Red/White

&

White/Black

Blue/Red

Black/Royal

Red/Yellow

Light-Blue/White

Black/Red

Purple/Gold

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKL^P[Oº;LHT»JVU[YHZ[]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WPUZPKLVMI\[[VUMHZ[LUPUNHUKZPKL ]LU[ZPUJVU[YHZ[ULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YPUQLYZL`[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black Purple

$($%

Acid Green Green

Green Acid Green

Purple Navy

Red Navy

Blue Royal Red

Blue Navy Red

Grey Melange Navy

Yellow Navy

Orange Royal

Dark Grey Orange

Fuxia Purple

White Navy

Acid Green Navy

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OZ[YPWLZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WYPIILKZSLL]LLKNLZPKL]LU[Z ^P[OJVU[YHZ[ULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUNWPX\L[HWL[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ 5 buttons

Black Purple

Acid Green Green

Green Acid Green

Purple Navy

Red Navy

Blue Royal Red

Blue Navy Red

Grey Melange Navy

Yellow Navy

Orange Royal

Dark Grey Orange

Fuxia Purple

White Navy

Acid Green Navy

$($%+ >VTLU»Z^HPZ[LKZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[^VTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OZ[YPWLZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WYPIILKZSLL]LLKNL ZPKL]LU[Z^P[OJVU[YHZ[ULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUNWPX\L[HWL[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3>OP[LUH]`-\_PH7\YWSL(JPK.YLLUUH]`7HJRHNPUN!P[LTZ
Black/Purple

! $($%

Dark Grey/Orange

White/Blue Navy

Blue Navy/Red

Blue Royal/Red

BIGsize

3VUNZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OZ[YPWLZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\W"PUZPKLVMULJRVWLUPUNHUKZPKL ]LU[Z^P[OJVU[YHZ[PUNPUZLY[ZYPIJ\MMZULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWL[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Black/Purple

Dark Grey/Orange

White/Blue Navy

Blue Royal/Red

Blue Navy/Red

! $($%+ 3VUNZSLL]L^VTLU»ZWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[OVULZPKLTH[JOPUNHUK[OLV[OLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OZ[YPWLZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\W"PUZPKLVMULJRVWLUPUN HUKZPKL]LU[Z^P[OJVU[YHZ[PUNPUZLY[ZYPIJ\MMZULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWL[HWLYLPUMVYJLTLU[VUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUWPX\LK`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Purple Indigo

$

Red/Navy

Black

Melange grey/Navy

Blue Navy

White/Navy

Red/White

Orange

Blue Royal

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLL^OP[LI\[[VUZ^P[OPUZPKLVMJVSSHYÃ&#x2026;HWHUKZPKL]LU[ZPU6_MVYK)S\LYPIJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;ULJVU[YHZ[PUN[YPT\UKLYHYTL`LSL[Z -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL``HYUK`LKH[Â&#x2021;^P[OYLHJ[P]LK`LZ>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

Purple Indigo

Black

White/Navy

Red/Navy

Blue NavyRed/White

% :OVY[ZSLL]L[HPSV\YLK^VTLU»ZWVSVZOPY[^P[OZP_^OP[LI\[[VUZHUKPUZPKLVMULJRWSHJRL[HUKZPKL]LU[ZPU6_MVYK)S\LYPIJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;ULJVU[YHZ[PUN[YPTL`LSL[Z\UKLYHYT -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ


Blue royal/Yellow-navy

"%

smoke/vibrant orange-Black

Blue Navy/White-Red

White/Red-Blue

Black/Red-Green

BIGsize

:OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[O[VWZPKLTH[JOPUNHUK[OL\UKLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OIHUKZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WPUZPKLVMULJRVWLUPUNHUKZPKL]LU[Z^P[O JVU[YHZ[YPNO[ZSLL]LLKNL^P[OUHYYV^PUZLY[VM[OLJVSV\YZVUJVSSHYYPIILKZSLL]LLKNLULJRZZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWL[HWPUNVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

Blue royal/Yellow-navy

smoke/vibrant orange-Black

Blue Navy/White-Red

White/Red-Blue

Black/Red-Green

"%+ >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OZP_TH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[O[VWZPKLTH[JOPUNHUK\UKLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OIHUKZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WPUZPKLVMULJRVWLUPUNHUK ZPKL]LU[Z^P[OJVU[YHZ[YPNO[ZSLL]LLKNL^P[OUHYYV^PUZLY[VM[OLJVSV\YZVUJVSSHYYPIILKZSLL]LLKNLULJRZLHTZJVUJLHSLK^P[OJVU[YHZ[PUN[HWL[HWPUNVUZPKLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
White

&$ 

Black

Blue Navy

Yellow Fluo

Blue Royal

BIGsize

;LJOUPJHSZWVY[`WVSVZOVY[ZSLL]L[OYLLI\[[VUZ9HNSHUZSLL]LZKV\ISLZPKLZLHTMVYIL[[LYWVY[HIPSP[`HUKSVUNLYIV[[VTMVYTLKH[[OLYLHYYLÃ&#x2026;LJ[P]LPUZLY[VU[OLZSLL]LZJVU[YHZ[ULJRIHUK SHILS[YHUZMLY4H[LYPHS! +Y`[LJO7VS`LZ[LY>LPNO[!NYT¶:PaLZ!*HZ\HSÃ&#x201E;[:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
White

Black

Blue Navy

Fuxia Fluo

Blue Royal

&$ + >VTLUºZ;LJOUPJHS7VSVZWVY[PUNZRPUU`:OVY[:SLL]LZP_I\[[VUZ9HNSHUZSLL]LZKV\ISLZPKLZLHTMVYIL[[LYWVY[HIPSP[`HUKSVUNLYIV[[VTMVYTLKH[[OLYLHYYLÃ&#x2026;LJ[P]LPUZLY[VU[OLZSLL]LZJVU[YHZ[ ULJRIHUKSHILS[YHUZMLY-HIYPJ! +Y`[LJO7VS`LZ[LY¶>LPNO[!NYT¶:PaLZ!*HZ\HSÃ&#x201E;[:43?37HJRHNPUN!P[LTZ


76+,576
Black

$!'$

Dark Grey

Blue Navy

White

Purple Indigo

Vintage Wine

BIGsize

3VUNZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[^P[OMV\YI\[[VUZLKNLKJVSSHYYPIJ\MMZ[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYZSPNO[S`^HPZ[LKKLZPNU^P[OZPKLZLHTZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZ‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

Dark Grey

Blue Navy

White

Vintage WinePurple Indigo

$!'$+ >VTLU»ZSVUNZSLL]L=ULJR[HPSV\YLK;ZOPY[^P[OZP_I\[[VUZLKNLKJVSSHYYPIJ\MMZ[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYKLZPNU^P[OZPKLZLHTZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZ‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ


Blue Navy

White

Black

White

Grey Melange

Black

Grey Melange

Blue Navy

" &

"$ 

3VUNZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[ [HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?:)SHJR7HJRHNPUN!P[LTZ

:OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[YPIJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^P[OÃ&#x201E;ULJVU[YHZ[PUN[YPTJTYPI JVSSHY^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

Brown

Bordeaux

Red

White

Blue Navy

Light-Blue

Brown

Red

White

Black

Light-Blue

&

%

:OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[SV^JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[ [HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

>VTLU»ZZOVY[ZSLL]L[HPSV\YLK;ZOPY[JYL^ULJR^P[OJTSV^JVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O [VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ


 93%Cotton 7%Viscose

Violet Indigo

Bordeaux

Shadow Pink

Aquamarine

Atoll Blue

Light Royal Blue

Royal Blue

Navy Blue

Black

Smoke

Steel Grey

Melange Grey

White

Brown

Warm Brown

Camouï¬&#x201A;age

Green

Army Green

Emerald Green

Jelly Green

Acid Green

65%Cotton 35%Polyester

Orange

%' %&

Red

Yellow

Yellow Fluo

Lime Light

MATCHING look

:OVY[ZSLL]LJYL^ULJR[ZOPY[JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[ZOVY[HUKUHYYV^ZSLL]LZÃ&#x201E;[TVYLWYLJPZL[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYPUJVU[YH Z[PUNJVSV\YH[JVSSHYIVK`RUP[-HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??3?3?3?3^OP[LIS\LUH]`NYL`TLSHUNL ISHJRVYHUNL7HJRHNPUN!P[LTZ


 65%Cotton 35%Polyester

Violet Indigo

Summer Violet

Fuxia

Fuxia Fluo

Bordeaux

93%Cotton 7%Viscose

Shadow Pink

Atoll Blue

Royal Blue

Navy Blue

Black

Smoke

Melange Grey

White

65%Cotton 35%Polyester

Orange

%' %&+

Hot Coral

Red

Yellow

Yellow Fluo

Lime Light

Warm Brown

Camouflage

Green

Army Green

Emerald Green

Jelly Green

Acid Green

MATCHING look

:OVY[ZSLL]LJYL^ULJR[ZOPY[JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[ZOVY[HUKUHYYV^ZSLL]LZÄ[TVYLWYLJPZL[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYPUJVU[YH Z[PUNJVSV\YH[JVSSHYIVK`RUP[-HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZ‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?37HJRHNPUN!P[LTZ
65%Cotton 35%Polyester

Summer Violet

Fuxia

Fuxia Fluo

Shadow Pink

White

Orange

Red

Aquamarine

Royal Blue

Navy Blue

Black

93%Cotton 7%Viscose

Melange Grey

%' %&%

Yellow

Camouï¬&#x201A;age

Jelly Green

Acid Green

MATCHING look

:OVY[ZSLL]LJYL^ULJR[ZOPY[JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[ZOVY[HUKUHYYV^ZSLL]LZÃ&#x201E;[TVYLWYLJPZL[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYPUJVU[YH Z[PUNJVSV\YH[JVSSHYIVK`RUP[-HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?3??3 7HJRHNPUN!P[LTZ
Black

Blue Royal

Blue Navy

Grey Melange

White

Red

Orange

% >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OJYL^ULJRJTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLY^P[OJVU[YHZ[PUNJVSV\YH[ULJRIVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Yellow

Black

Orange

Mel. Grey

Red

White

Bordeaux

Brown

Pink

Camouï¬&#x201A;age

Light-Blue

Green

Light Blue Royal

Military Green

Blue Royal

Army Green

Night Blue

Grass Green

Blue Navy

Acid Green

 :OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_HUK[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??3?3?3?3)S\LUH]`>OP[L4LS.YL`)SHJR6YHUNL 7HJRHNPUN!P[LTZ
Light-Blue

White

Light Blue Royal Blue Navy

Blue Royal

Yellow

Ash Grey

Black

Grey Melange

Cream

Green

Acid Green

Chocolate

Red

Orange

%($ :OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_HUK[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ 4H[LYPHS! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

Grey Melange

Red

Blue Navy

White

Blue Royal

( :OVY[ZSLL]L=ULJR;ZOPY[JTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_HUK[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Blue Navy

White

Blue royal

Yellow

Red

Black

Pink

Grey Melange

$ % *OPSK»ZZOVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OJYL^ULJRJTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[ [HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ 4H[LYPHS! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?3??37HJRHNPUN!:[

Black

White

Blue Navy

Blue Royal

Red

+ :OVY[ZSLL]LPUMHU[»ZJYL^ULJR;ZOPY[JTZWHUKL_TP_YPIJVSSHY^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWPUN MVYYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ 4H[LYPHS! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021; >LPNO[!NYT²:PaLZ&DVXDO)LW?::437HJRHNPUN!:[
White/Red

White/Navy

Grey/Red

Grey/Navy

NAVY/Grey

NAVY/Light-Blue

Red/Navy

$ *YL^ULJR;ZOPY[^P[O[^V[VULZOVY[YHNSHUZSLL]LZJTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYZPKLZLHTZ 4H[LYPHS! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZ‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!:[

Light-Blue/Navy

White/Navy

Brown/Beige

Black/White

Grey/White

Red/Navy

NAVY/White

! &$%& :OVY[ZSLL]L[^V[VUL;ZOPY[^P[OJYL^ULJRJVU[YHZ[PUNJTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYIVK`RUP[ 4H[LYPHS! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZ‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!:[

Green/Yellow
Orange

Red

Blue Navy

White

Black

Grey Melange

+ :PUNSL[^P[O^PKLJYL^ULJRHUKUHYYV^ZOV\SKLYZ[YHWZHUK[VWZ[P[JOPUNH[MYVU[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW43?3:>OP[L 7HJRHNPUN!Wa

Red

White

Black

Blue Royal

"+ *YL^ULJRZPUNSL[^P[O^PKLZOV\SKLY^P[OJSVZLÃ&#x201E;[[PUNHYTOVSLJTYPIILKJVSSHYPUZWHUKL_TP_[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[ [HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLYJVU[YHZ[PUNVUJVSSHYZPKLZLHTZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3 7HJRHNPUN!Wa
GreenRed

White

Light-Blue

Black

Pink:OVY[ZSLL]L[HPSV\YLK^VTLU»Z;ZOPY[^P[OÄULLKNLK=ULJR -HIYPJ! JVTILKJV[[VU ZWHUKL_K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZ‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa

Black

White

Red

Blue Navy

Light-Blue

! >VTLU»ZZOVY[ZSLL]L[HPSV\YLK;ZOPY[JYL^ULJR^P[OÄULLKNL -HIYPJ! JVTILKJV[[VU ZWHUKL_K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZ‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Red

Light-Blue

+ >VTLU»Z[HPSV\YLKZPUNSL[^P[O^PKLZOV\SKLYZ[YHWZULJRSPUL^P[OÃ&#x201E;ULLKNPUNHUKH[HYTOVSLZ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU ZWHUKL_K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa

Light-Blue

Pink

White

Red

Black

%! >VTLU»Z[HPSV\YLK=ULJRZPUNSL[^P[O^PKLZOV\SKLYZ[YHWZWVSVZOPY[¶Z[`SLJVSSHYHUK^OP[LHY TOVSLZ-HIYPJ! JVTILKJV[[VU ZWHUKL_K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NY T²:PaLZ!5HDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa
Army Green

Black

White

Yellow

Grey

Purple

% >VTLU»Z[HPSV\YLKZPUNSL[YHJLYIHJR^PKLULJRZ[YL[JOLMMLJ[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU_YPI`HYUK`LKH[Â&#x2021;^P[OYLHJ[P]LK`LZ >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:4¶3?37HJRHNPUN!Wa

Black

White

PinkRed

 >VTLU»Z[HPSV\YLKZPUNSL[^P[OUHYYV^ZOV\SKLYZ[YHWZULJRSPUL^P[OÃ&#x201E;ULLKNPUN -HIYPJ! JVTILKJV[[VU ZWHUKL_K`LKH[Â&#x2021;^P[OYLHJ[P]LK`LZ>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HDO)LW:43?37HJRHNPU!Wa
White

Denim Blue

Black

Purple Indigo

*&!" >VTLU»Z[HPSV\YLKZPUNSL[^P[OZJVVWULJRJTJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^PKLZ[YHWZH[IHJR -HIYPJ! JVTILKJV[[VU ZWHUKL_K`LK^P[OYLHJ[P]LK`L‡>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÀW:43?37HJRHNPUN!Wa

White

Denim Blue

Black

Hot Corall

Army Green

!! >VTLU»Z[HPSV\YLKZPUNSL[^P[OZJVVWULJRJTJVSSHYHUKZSLL]LLKNLYHJLYIHJR -HIYPJ! JVTILKJV[[VU?90)K`LK^P[OYLHJ[P]LK`L‡>LPNO[! NYT²:PaLZ!&DVXDOÀW:43?37HJRHNPUN!Wa

LimeLight

Fuxia Fluo
White

Denim Blue

Steel Grey

Warm Brown

Black

Nautical Royal

65% polyester 35% cotton

Fuxia Melange

Jelly Melange

Sugar Melange

Neon Yellow

' $$!' :OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKULJR^P[OÃ&#x201E;ULLKNLKJSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]L^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!

Army Melange
White

Denim Blue

Steel Grey

Warm Brown

Black

Nautical Royal

65% polyester 35% cotton

Fuxia Melange

Jelly Melange

Sugar Melange

Neon Fuxia

' $$!' + >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[ZJVVWULJR^P[OÃ&#x201E;ULLKNLKYVSS[HIJHWZSLL]LZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!

Army Melange
Brown

Black

Grey Melange

Navy Seaport

White

College Green

Atoll Blue

Nautical Royal

Lemon

Vibrant Orange

Red Passion

Purple Indigo

Vintage Wine

 ;ZOPY[^P[OSV^ZWHUKL_TP_JTJYL^ULJRZOVY[[PNO[ZSLL]LZ^P[OZPKLZLHTZMVYTVYLJVU[V\YLKÃ&#x201E;[[^VULLKSLZ[P[JOPUNVUZOV\SKLYZHUKJVSSHYIHJRHUKJV[[VU[HWPUN -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??37HJRHNPUN!Wa

White

Tea Green

Army Green

Black

Denim Blue

Smoke

Navy Seaport

Vintage Wine

&) :OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OSV^JTZWHUKL_=ULJR[PNO[ZSLL]LZHUKZPKLZLHTZMVYTVYLJVU[V\YLKÃ&#x201E;[[^VULLKSLZ[P[JOPUNVUZOV\SKLYZHUKJVSSHYIHJRLJV[[VU[HWPUN -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??37HJRHNPUN!Wa
White

Tea Green

Atoll Blue

Navy Seaport

Red Passion

Black

Purple Indigo

 $ :OVY[ZSLL]L[HPSV\YLK^VTLU»Z;ZOPY[^P[O^PKLSV^ZWHUKL_TP_JT=ULJR[PNO[ZSLL]LZHUKZPKLZLHTZMVYTVYLJVU[V\YLKÃ&#x201E;[[^VULLKSLZ[P[JOPUNVUZOV\SKLYZHUKJVSSHYIHJRLJV[[VU [HWPUN-HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3>OP[L)SHJR7HJRHNPUN!Wa
White

Black

Fuxia Fluo

($+ :OVY[ZSLL]L[HPSVYLK^VTLU»Z;ZOPY[^P[OIVH[ULJRSV^JTJVSSHYZOVY[[PNO[ZSLL]LZ^P[OYLÃ&#x201E;ULK[\YU\WZPKLZLHTZMVYTVYLJVU[V\YLKÃ&#x201E;[SHILS[YHUZMLY -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ

Black

White

Tea Green

Navy Seaport

Vibrant Orange

Vintage Wine

$ >VTLU»ZZOVY[ZSLL]L[HPSV\YLK;ZOPY[^P[O^PKLSV^ZWHUKL_TP_JTJYL^ULJR[PNO[ZSLL]LZHUKZPKLZLHTZMVYTVYLJVU[V\YLKÃ&#x201E;[[^VULLKSLZ[P[JOPUNVUZOV\SKLYZHUKJVSSHYIHJRHUK JV[[VU[HWPUN-HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL`K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3>OP[L7HJRHNPUN!P[LTZ
White

Denim Blue

Black

Hot Coral

Army Green

Limelight

Fuxia Fluo

!$ :OVY[ZSLL]L[HPSVYLK^VTLU»Z;ZOPY[^P[O^PKLZX\HYLULJRSV^JTJVSSHYZOVY[[PNO[ZSLL]LZHUKZPKLZLHTZMVYTVYLJVU[V\YLKÃ&#x201E;[SHILS[YHUZMLY -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL` ZWHUKL_K`LK^P[OYLHJ[P]LK`LZÂ&#x2021;>LPNO[!NYT:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ

Blue Atoll
Black

White

Blue Royal

Blue Navy

Red

Black

White

&$!!$

!+*

:OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[YPIJVSSHYHUKZSLL]LLKNL^P[OJVU[YHZ[PUN0[HSPHU[YPJVSV\Y JTYPIVUULJRSPUL^P[O[VWZ[P[JOPUNVUMYVU[[HWLYLPUMVYJLTLU[MYVTZOV\SKLY[VZOV\SKLY IVK`RUP[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VUQLYZL``HYUK`LKH[Â&#x2021;^P[OYLHJ[P]LK`LZ>LPNO[!NYT² :PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa

:OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[^P[OSV^ZWHUKL_TP_JVSSHY[^VZPKLZLHTZMVYTVYL[HPSV\YLKÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU ZWHUKL_`HYUK`LKH[Â&#x2021;^P[OYLHJ[P]LK`LZ >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3)SHJR7HJRHNPUN!Wa
Black

$'

White

Blue Royal

Blue Navy

Yellow Fluo

 

;LJOUPJHSZWVY[`;ZOPY[ZOVY[ZSLL]L9HNSHUZSLL]LZKV\ISLZPKLZLHTMVYIL[[LYWVY[HIPSP[`HUKSVUNLYIV[[VTMVYTLKH[[OLYLHYYLÃ&#x2026;LJ[P]LPUZLY[VU[OLZSLL]LZJVU[YHZ[ULJRIHUK SHILS[YHUZMLY4H[LYPHS! +Y`[LJO7VS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!WJZ

Black

$'

White

Blue Royal

Blue Navy

Fuxia Fluo

 +

>VTLUºZ;LJOUPJHSZWVY[PUN;ZOPY[ZRPUU`:OVY[:SLL]L9HNSHUZSLL]LZKV\ISLZPKLZLHTMVYIL[[LYWVY[HIPSP[`HUKSVUNLYIV[[VTMVYTLKH[[OLYLHYYLÃ&#x2026;LJ[P]LPUZLY[VU[OLZSLL]LZJVU [YHZ[ULJRIHUKSHILS[YHUZMLY-HIYPJ! +Y`[LJO7VS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!WJZ
White

Yellow Fluo

%% ;LJOUPJHSZWVY[PUNZPUNSL[KV\ISLZPKLZLHTMVYIL[[LYÄ[[PUNZOHWLKSVUNLYIV[[VT^P[O YLÅLJ[P]LPUZLY[ZJVU[YHZ[ULJRIHUKSHILS[YHUZMLY -HIYPJ! KY`[LJOWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3 7HJRHNPUN!P[LTZ
White

$'

Red

Yellow Fluo

Blue Royal

$

;LJOUPJHSZWVY[`;ZOPY[^P[OZOVY[HUK9HNSHUZSLL]LZKV\ISLZPKLZLHTMVYIL[[LYWVY[HIPSP[`JVU[YHZ[ULJRIHUK 4H[LYPHS! +Y`[LJO7VS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÀW:43?3??3?37HJRHNPUN!WJZ

Blue Navy

Steel Grey

Black
Red

$'

White

Fuxia Fluo

Summer Violet

Blue Royal

Blue Navy

$+

>VTLUwZ;LJOUPJHSZWVY[PUN;ZOPY[ZRPUU`^P[O:OVY[HUK9HNSHUZSLL]LZKV\ISLZPKLZLHTMVYIL[[LYWVY[HIPSP[`JVU[YHZ[ULJRIHUK 4H[LYPHS! +Y`[LJO7VS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÀW:43?37HJRHNPUN!WJZ

Steel Grey

Black


6($621
Blue Navy

White

Red

Black

Brown

" 3PNO[^LPNO[QHJRL[^P[OYPIJVSSHYJ\MMZHUK^HPZ[JVU[YHZ[PUN[YPT[OYLLV\[ZPKLWVJRL[Z"\UWHKKLKPUULYTLZOLK^P[OHWVJRL[HUKaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUK LTIYVPKLY`-HIYPJ![HZSVU5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3)S\L5H]`9LK)SHJR7HJRHNPU!Wa

Black

White

Blue Navy

% >VTLU»ZLYNVUVTPJSPNO[^LPNO[QHJRL[^P[OYPIJVSSHYJ\MMZHUK^HPZ[JVU[YHZ[PUN[YPT[OYLLV\[ZPKLWVJRL[Z\UWHKKLKPUULY^P[OTLZOHUKWVJRL[HUKaPW [VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ![HZSVU5`SVU:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPU!Wa
Blue Navy/Italy

' &

White/Italy

Black/Italy

BIGsize

3PNO[^LPNO[QHJRL[YPIJ\MMZHUK^HPZ[PUJVSV\YZVM[OLÃ&#x2026;HN[^VPUZL[WVJRL[ZVUV\[ZPKL"\UWHKKLKPUULY -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W?::43?3??3?37HJRHNPU!Wa

Blue Navy/France

White/France

Black/France
Blue Navy/Germany

White/Germany

Black/Germany

Orange/Netherlands

' &

BIGsize

3PNO[^LPNO[QHJRL[YPIJ\MMZHUK^HPZ[PUJVSV\YZVM[OLÃ&#x2026;HN[^VPUZL[WVJRL[ZVUV\[ZPKL"\UWHKKLKPUULY -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W?::43?3??3?37HJRHNPU!Wa

Blue Navy/UK

White/UK

Blue Navy/Austria
Blue Navy/Italy

White/Italy

Black/Italy

' &+ >VTLU»ZSPNO[^LPNO[QHJRL[YPIJ\MMZHUK^HPZ[PUJVSV\YZVM[OLÃ&#x2026;HN[^VPUZL[WVJRL[ZVUV\[ZPKL"\UWHKKLKPUULY -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:437HJRHNPU!Wa

Blue Navy/France

White/France

Black/France
Blue Navy/Germany

White/Germany

Black/Germany

Orange/Netherlands

' &+ >VTLU»ZSPNO[^LPNO[QHJRL[YPIJ\MMZHUK^HPZ[PUJVSV\YZVM[OLÃ&#x2026;HN[^VPUZL[WVJRL[ZVUV\[ZPKL"\UWHKKLKPUULY -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:437HJRHNPU!Wa

White/UK

Blue Navy/UK

Blue Navy/Austria
Black

Black

Blue Navy

! <USPULKSPNO[^LPNO[QHJRL[^P[OJVSSHYYPIJ\MMZHUK^HPZ[[^VV\[ZPKLWVJRL[Z"\UWHKKLK PUULYPUQLYZL`HUKTLZO^P[OVULWVJRL[HUKaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!TPJYVÄIYL:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa

Blue Navy

! ) <USPULKSPNO[^LPNO[QHJRL[^P[OYPIJVSSHY^P[OJVU[YHZ[PUNZ[YPWLYPIJ\MMZHUK^HPZ[[^VV\[ ZPKLWVJRL[ZPUZPKL\UWHKKLKPUQLYZL`HUKTLZO^P[OHWVJRL[HUKaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUN HUKLTIYVPKLY`-HIYPJ!TPJYVÄIYL:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa
Blue Navy

Red

%"&$ 3PNO[^LPNO[QHJRL[YPIJ\MMZHUKJVSSHY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPT[^VV\[ZPKLWVJRL[Z"UVPUULY WHKKPUNTLZOLK^P[OaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!ZOPU`5`SVUZOPU`:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3)S\L5H]` 7HJRHNPU!Wa

Black

Blue Navy

%"$ 3PNO[^LPNO[QHJRL[^P[OKV\ISLZSPKLYaPWMHUJ`Z[P[JOPUNI\[[VUZH[J\MMZHUKH[ULJR HKQ\Z[HISL^HPZ[^P[OI\[[VUZ[OYLLV\[ZPKLWVJRL[ZZSPNO[S`WHKKLKPUULYHUKZTHSSRUP[[LK [YPTVUJVSSHYHUK[^VPUZPKLWVJRL[Z-HIYPJ!5`SVU:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3 7HJRHNPU!Wa
Black

White

Blue Navy

Camouï¬&#x201A;age

%')+ 3PNO[^LPNO[QHJRL[^P[OOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYYPIJ\MMZHUK^HPZ[^P[OKYH^Z[YPUNMVYHKQ\Z[TLU[JVU[YHZ[PUN[YPTVUJVSSHYHUKaPWZ"\UWHKKLKPUULY -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPU!Wa

Black

White

Blue Navy

Camouï¬&#x201A;age

Black

White

Blue Navy

Camouï¬&#x201A;age

%')++

%')+%

>VTLU»Z[HPSV\YLKSPNO[^LPNO[QHJRL[^P[OOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYYPIJ\MMZHUK^HPZ[ ^P[OKYH^Z[YPUNMVYHKQ\Z[TLU[JVU[YHZ[PUN[YPTVUJVSSHYHUKaPWZ"\UWHKKLKPUULY -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:437HJRHNPU!Wa

*OPSK»ZSPNO[^LPNO[QHJRL[^P[OOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYYPIJ\MMZHUK^HPZ[^P[OKYH^ Z[YPUNMVYHKQ\Z[TLU[JVU[YHZ[PUN[YPTVUJVSSHYHUKaPWZ"\UWHKKLKPUULY -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W43 ?37HJRHNPU!Wa
Blue Navy/White

Black/Yellow Fluo

Blue Royal/Grey

!' 9L]LYZPISLQHJRL[PUHJVU[YHZ[PUNJVSVY^P[OYPIJ\MMZHUK^HPZ[PUHUK[^VWVJRL[ZHMH\_IYLHZ[WVJRL[PUZPKLMVYLHZ`WYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ! 5`SVU :PaLZ!&DVXDOÀW:43?3??3?37HJRHNPU!W

Blue Navy/White

Black/Fuxia Fluo

!'+ >VTLU»ZYL]LYZPISLQHJRL[^VYUKV^UPUHJVU[YHZ[PUNJVSVY^P[OYPIJ\MMZHUK^HPZ[PUHUK[^VWVJRL[ZHMH\_IYLHZ[WVJRL[PUZPKLMVYLHZ`WYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDOÀW:437HJRHNPU!Wa
Black

Acid Green

Yellow

Blue Navy

Blue Royal

Orange

Red

) 2^H`QHJRL[^P[OMVSKH^H`OVVKJ\MMZ^P[OLSHZ[PJ[^VWVJRL[Z^P[OJVUJLHSLKaPWYLÃ&#x2026;L_[YPT HUK[YPHUNSLZPS]LYPUULYL_JLW[MVY`LSSV^TVKLSWHJRLKPUIHN^P[OKYH^Z[YPUNHUKZ[YHW -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3)S\L5H]`7HJRHNPU!Wa

Blue Navy

Blue Navy

$+! /PNOX\HSP[`SVVZLÃ&#x201E;[\UPZL_QHJRL[HUK[YV\ZLYZZL[ZL^LKHUK[HWLK^P[OMVSKH^H`OVVKHKQ\Z[HISL ^YPZ[ZHUKHURSLZYVVT`WVJRL[Z^P[OaPWTLZOPUULYHUKSPULK[YV\ZLYZ -HIYPJ! KY`[LJO5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??37HJRHNPU!Wa


6+2576
Black

Grey

Khaki

Blue Navy

Blue Royal

$ )LYT\KHZOVY[Z^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VU[^VÃ&#x2026;\ZOMYVU[WVJRL[Z[^VSHYNLZPKLWVJRL[Z^P[OÃ&#x2026;HWZHUKZUHWMHZ[LULYZVULZLJ\YLaPWWVJRL[VUSLM[H MVSKH^H`[HWLTLHZ\YLWVJRL[VUYPNO[[^VPUZL[IHJRWVJRL[Z^P[OI\[[VUHUKI\[[VUOVSL -HIYPJ! WYL^HZOLKJV[[VUKYPSS>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3)S\L5H]`.YL`7HJRHNPU!Wa

Red

Blue Navy

Colonial Green

Khaki

$! )LYT\KHZOVY[Z^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUT\S[PWSLWVJRL[KLZPNUÃ&#x2026;HWZ^P[O=LSJYVMHZ[LUPUN"[^VWHKZ[`SLWVJRL[Z^P[O=LSJYVH[IHJR -HIYPJ! WYL^HZOLKJV[[VUJHU]HZ>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa
BLACK

WHITE

KHAKI

BLUE NAVY

Black

Blue Navy

Blue Navy

!&

%

*SHZZPJTLU»ZILYT\KHZOVY[ZaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[^P[O[^VZ[YHPNO[ WVJRL[ZH[MYVU[HUK[^VPUZL[WVJRL[ZH[IHJR^P[OI\[[VU -HIYPJ! OPNOKLUZP[`WYL^HZOLKJV[[VU[^PSS>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPU!Wa

*SHZZPJTLU»ZILYT\KHZOVY[ZaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[^P[O[^VZ[YHPNO[ WVJRL[ZH[MYVU[HUK[^VPUZL[WVJRL[ZH[IHJR^P[OI\[[VU -HIYPJ! OPNOKLUZP[`WYL^HZOLKJV[[VU[^PSS>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPU!Wa

Khaki

White

Red

Blue Navy

 %&+ )LYT\KHZOVY[Z^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VU[^VZSHZOMYVU[WVJRL[Z[^VLU]LSVWLWVJRL[ZH`ZPKL^P[OÃ&#x2026;HWI\[[VUHUKI\[[VUOVSL[^VIHJRWVJRL[Z WVZ[LYPVYP^P[OÃ&#x2026;HWZHUKI\[[VUZ-HIYPJ! Ã&#x201E;ULOPNOKLUZP[`WYL^HZOLKJV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa
Red/Blue Navy

Black/Grey

White/Blue Navy

Blue Navy/White

Grey MEL/Blue Navy

$ :^LH[ILYT\KHZOVY[Z^P[OLSHZ[PJH[LKYPIHUKKYH^Z[YPUN^HPZ["Ã&#x2026;`^P[OaPW[^VMYVU[WVJRL[ZHUKVULZTHSSWVJRL[-HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa

Black/Grey

Red/Blue Navy

White/Blue Navy

Blue Navy/White

Grey MEL/Blue Navy

(!+ >VTLU»ZZ^LH[ILYT\KHZOVY[Z^P[OLSHZ[PJH[LKYPIIPUNHUKKYH^Z[YPUN^HPZ[[^VMYVU[WVJRL[ZHUKHZTHSSWVJRL[-HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPU!Wa
White/Blue Navy

Blue Royal/White

Blue Navy/White

Black/White

Camouï¬&#x201A;age/Green

Yellow ï¬&#x201A;uo/White

Grey MELANGE/White

!& :^LH[)LYT\KHZOVY[Z^P[OLSHZ[PJHUKKYH^Z[YPUNH[^HPZ[Ã&#x2026;HW^P[OaPW[^VWVJRL[ZH[MYVU[HUKÃ&#x201E;UPZOPUNLKNLPUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??37HJRHNPU!Wa

White/ Blue Navy

Blue Royal White

Blue Navy White

Black White

Grey MELANGE White

Fuxia Fluo White

Camouï¬&#x201A;age Green

!&+ >VTLU»ZZ^LH[)LYT\KHZOVY[Z^P[OLSHZ[PJHUKKYH^Z[YPUNH[^HPZ[Ã&#x2026;HW^P[OaPW[^VWVJRL[ZH[MYVU[HUK Ã&#x201E;UPZOPUNLKNLPUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y-HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:437HJRHNPU!Wa

White/ Blue Navy

Blue Royal White

Blue Navy White

Camouï¬&#x201A;age Green

Grey MELANGE White

!&% *OPSK»ZZ^LH[)LYT\KHZOVY[Z^P[OLSHZ[PJHUKKYH^Z[YPUNH[^HPZ[Ã&#x2026;HW^P[OaPW[^V WVJRL[ZH[MYVU[HUKÃ&#x201E;UPZOPUNLKNLPUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y -HIYPJ! WYL^HZOLK-YLUJO;LYY`JV[[VU>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W43 ?37HJRHNPU!Wa
Grass Green/White

White/Blue Navy

Blue Royal/White

Blue Navy/White

Black/White

Red/White

 :WVY[Z)LYT\KHZOVY[Z^P[OKYH^Z[YPUNH[^HPZ[HUKÄUPZOPUNLKNLPUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y-HIYPJ! KY`[LJOUVWVS`LZ[LY>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÀW??:?::43?37HJRHNPU!Wa

Black

Blue Navy

%!$& 3PNO[ZWVY[ZILYT\KHZOVY[Z^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VU^P[O[^VQLHUZZ[`SLMYVU[WVJRL[Z[^VZPKLWVJRL[Z^P[O=LSJYVHUK[^V^P[OJVUJLHSLKaPW -HIYPJ!TPJYVÄIYL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa
Red/White Red/White

Camouflage/Green

Camouflage/Green

Fuxia Fluo/White

Yellow Fluo/White

%$

%$+

)LYT\KHZOVY[Z^P[OLSHZ[PJHUKKYH^Z[YPUN^HPZ[ÅHW^P[OaPW[^VWVJRL[ZH[MYVU[HUKVUL IHJRWVJRL[aPWMHZ[LUPUNHUKÄUPZOPUNLKNLPUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y -HIYPJ! >V]LU>LPNO[!NYT²:PaLZ!:43?3??3 7HJRHNPUN!P[LTZ

>VTLU»Z)LYT\KHZOVY[Z^P[OLSHZ[PJHUKKYH^Z[YPUNH[^HPZ[[^VWVJRL[ZH[MYVU[HUKVUL IHJRWVJRL[aPWMHZ[LUPUNHUKÄUPZOPUNLKNLPUJVU[YHZ[PUNJVSV\Y -HIYPJ! >V]LU>LPNO[!NYT²:PaLZ!:43 7HJRHNPUN!P[LTZ


75286(56
Black

Olive Green

Red

Blue Royal

Blue Navy

Khaki

White

Grey

!$%& (SSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HSI\[[VU^P[O[^VÃ&#x2026;\ZOMYVU[WVJRL[Z[^VSHYNLZPKLWVJRL[Z^P[OÃ&#x2026;HWHUKZUHWMHZ[LULYZVULWVJRL[ VUSLM[ZPKL^P[OZLJ\YLaPWMVSKH^H`[HWLTLHZ\YLWVJRL[VUYPNO[ZPKL[^VPUZL[IHJRWVJRL[Z^P[OI\[[VUHUKI\[[VUOVSL -HIYPJ! WYL^HZOLKJV[[VUKYPSS>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?::43?3??3?3?3?3)S\L5H]`.YL`2OHRP)SHJR6SP]L.YLLU9LK7HJRHNPU!Wa
Blue Navy

Grey

Blue Navy

Black

!$%&+

!$%&%'$+

*SHZZPJ^VTLU»ZHSSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZaPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HS I\[[VU^P[O[^VÅ\ZOWVJRL[ZH[MYVU[[^VSHYNLWVJRL[ZH[ZPKL^P[OÅHWHUKZUHWMHZ[LULYZ VULWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWH[SLM[HMVSKH^H`[HWLTLHZ\YLWVJRL[H[YPNO[[^VPUZL[IHJR WVJRL[Z^P[OI\[[VUHUKI\[[VUOVSL-HIYPJ! WYL^HZOLKJV[[VUKYPSS>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPU!Wa

>VTLU»ZZ\TTLY[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HS I\[[VU[^VÅ\ZOMYVU[WVJRL[Z[^VSHYNLZPKLWVJRL[Z^P[OÅHWZHUKZUHWMHZ[LULYZVULWV JRL[^P[OZLJ\YLaPWVUSLM[ZPKL[HWLTLHZ\YLWVJRL[VUYPNO[ZPKL[^VPUZL[IHJRWVJRL[Z ^P[OI\[[VUHUKI\[[VUOVSL-HIYPJ! WYL^HZOLKYPWZ[VWJV[[VUKYPSS >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPU!7A
Camouï¬&#x201A;age

Khaki

Blue Navy

Grey

!$%&%'$ :\TTLY[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZaPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HSI\[[VU^P[O[^VÃ&#x2026;\ZOWVJRL[ZH[MYVU[[^VSHYNLWVJRL[ZH[ZPKL^P[OÃ&#x2026;HWHUKZUHWMHZ[LULYZ VULWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWH[SLM[HMVSKH^H`[HWLTLHZ\YLWVJRL[H[YPNO[[^VPUZL[IHJRWVJRL[Z^P[OI\[[VUHUKI\[[VUOVSL -HIYPJ!-HIYPJ! WYL^HZOLKYPWZ[VWJV[[VUKYPSS>LPNO[!NYT²:PaLZ!:43?3??3?:?3?3?3)S\L5H]`.YL`?32OHRP7HJRHNPU!Wa


Grey

Blue Navy

!$%&) &$ >PU[LY[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZaPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HSI\[[VU^P[O[^V Ã&#x2026;\ZOWVJRL[ZH[MYVU[[^VSHYNLWVJRL[ZH[ZPKL^P[OÃ&#x2026;HWHUKZUHWMHZ[LULYZVULWVJRL[^P[O ZLJ\YLaPWH[SLM[HMVSKH^H`[HWLTLHZ\YLWVJRL[H[YPNO[[^VPUZL[IHJRWVJRL[Z^P[O I\[[VUHUKI\[[VUOVSL-HIYPJ! WYL^HZOLKJV[[VUKYPSSPUZPKLV\[ZPKLJV[[VUTLZO >LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?:)S\L5H]`7HJRHNPU!Wa
Black

Grey

Camouï¬&#x201A;age

Blue Navy

)! 3PULK^PU[LY[YV\ZLYZPU:JV[[PZOÃ&#x2026;HUULS^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HSI\[[VU^P[O[^VÃ&#x2026;\ZOMYVU[WVJRL[Z[^VSHYNLZPKLWVJRL[Z^P[OÃ&#x2026;HWHUKZUHWMHZ[LULYZ VULWVJRL[VUSLM[ZPKL^P[OZLJ\YLaPWMVSKH^H`[HWLTLHZ\YLWVJRL[VUYPNO[ZPKL[^VPUZL[IHJRWVJRL[Z^P[OI\[[VUHUKI\[[VUOVSL -HIYPJ! WYL^HZOLKJV[[VUKYPSSSPULK^P[O:JV[[PZOÃ&#x2026;HUULS>LPNO[!NYT²SPUPUN:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3)S\L5H]`7HJRHNPU!Wa
Wood texture

Army Green

Camouï¬&#x201A;age

'%$ (SSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HSI\[[VUaPWMVY[PNO[LUPUNH[SLNLUKHU[PLU[HUNSLTLU[MHIYPJ[YLH[TLU[[^VKPYLJ[PVUHSÃ&#x201E;YMYVU[WVJRL[Z [^VSHYNLZPKLWVJRL[Z^P[OZUHWMHZ[LULYZVULWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWVUSLM[ZPKLMVSKH^H`[HWLTLHZ\YLWVJRL[VUYPNO[[^VWHKZ[`SLWVJRL[ZWVZ[LYPVYPH^P[OÃ&#x2026;HWHUKZUHWMHZ[LULY -HIYPJ! WYL^HZOLK:;0--[YLH[LKJV[[VUKYPSS>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3.YLLU7HJRHNPU!Wa
Khaki

Blue Navy

Colonial Green

%"$ $ (SSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HSI\[[VU[^VÃ&#x2026;\ZOMYVU[WVJRL[Z^P[OJVUJLHSLKaPWVULSHYNLZPKLWVJRL[^P[OaPW[HWLTLHZ\YL WVJRL["VUIHJR[^VWHKZ[`SLWVJRL[Z^P[OaPWVM^OPJOVUL^P[OTLZOÃ&#x201E;UPZOPUN -HIYPJ! WYL^HZOLKJHU]HZJV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa
Blue Navy

Sand

$ (SSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OZPKLLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[aPWMHZ[LUPUN^P[OTL[HSI\[[VU^P[O[^VÅ\ZOMYVU[WVJRL[ZVULSHYNLZPKLWVJRL[^P[OÅHWTL[HSI\[[VUOVSLZHUK I\[[VUZHUKVULWVJRL[^P[OZLJ\YLaPW[HWLTLHZ\YLWVJRL[HUKVULWVJRL[^P[OaPWVUYPNO[ZPKL"VUIHJRWHKZ[`SLWVJRL[Z^P[OJSVZPUNÅHW -HIYPJ! WYL^HZOLKJHU]HZJV[[VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPU!Wa


9(67
Black

Khaki

Blue Navy

White

Red

Grey

 *HZ\HSZ[`SLZSPTÃ&#x201E;[[PUN]LZ[ZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÃ&#x2026;L_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK[^VYLÃ&#x2026;LJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRYPIPUZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL^P[OH MVSKH^H`IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[ZWHKKLKPUULYÃ&#x201E;UPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÃ&#x2026;LLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Red

Grey

Blue Navy

Blue Royal

Orange

Bordeaux

! :SPTÃ&#x201E;[[PUNJHZ\HS]LZ[ZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÃ&#x2026;L_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK[^VYLÃ&#x2026;LJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRYPIPUZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL^P[OHMVSKH^H` IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÃ&#x201E;UPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÃ&#x2026;LLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

Grey

White

Green

Blue Navy

Grey

Red

Blue Navy

&+"!!

! 

*HZ\HSZ[`SLZSPTÄ[[PUN]LZ[ZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÅL_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK [^VYLÅLJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRYPIPUZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL ^P[OHMVSKH^H`IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÄUPZOLK^P[OOPNOKLU ZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÅLLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!*V[[VU7VS`LZ[LY:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

*HZ\HS[^V[VUL]LZ[ZSPTÄ[ZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÅL_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK [^VYLÅLJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRYPIPUZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL ^P[OHMVSKH^H`IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÄUPZOLK^P[OOPNOKLU ZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÅLLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKLWVJRL[  -HIYPJ!;LJOUVJV[[VU7VS`LZ[LY:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa
Brown

Black

Blue Navy

Black

Grey

Red

Blue Navy

$"!$&

%"

*HZ\HSZ[`SL]LZ[JVU[V\YLKMVYÃ&#x2026;H[[LYPUNÃ&#x201E;[^P[OZHPSPUNNYPWZH[^HPZ[YPIZOV\SKLYZHUKZOH^S JVSSHY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTHUK0[HSPHU[YPJVSV\YMHZ[LULY[OYLLL_[LYUHSWVJRL[ZVM^OPJO[^V HYLLOCK SYSTEM^P[OWHKKLKPU[LYPVYHUKVULPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

9L]LYZPISL]LZ[^P[OJVUJLHSLKMYVU[aPW^P[OYLÃ&#x2026;L_WPWPUNYPIRUP[VUPUZPKLJVSSHY[OYLLV\[ ZPKLWVJRL[Z"Ã&#x2026;LLJLPUULY^P[O[^VWVJRL[ZHUKaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!5`SVU-SLLJL:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

Red

Grey

Blue Royal

Blue Navy

Black

Blue Navy

$

,'"'%

=LZ[^P[O[OYLLYVVT`WVJRL[ZVM^OPJOVULYL]LYZPISL^P[OIHKNLOVSKLY^P[OYLÃ&#x2026;LJ[P]L IHUKZ[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTJVU[YHZ[[HRLU\WVUJVSSHY"Ã&#x2026;LLJLPUULY HUKJVSSHYPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa

=LZ[^P[OYLÃ&#x2026;LJ[P]LWPWPUNVUZOV\SKLYZHUK[^VYLÃ&#x2026;LJ[P]LIHUKZVUWVJRL[HUKIHJRÃ&#x201E;]L V\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJOVULOHZMVSKH^H`IHKNLOVSKLYWHKKLKPUULY^P[OHWVJRL[ -HIYPJ!*V[[VU7VS`LZ[LY:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3)S\L5H]` 7HJRHNPUN!Wa
Blue Royal

Green

Red

Black

Grey

Blue Navy

& =LZ[^P[OZOHWLKOVVK[OH[JHUILKL[HJOLKHUKVYMVSKLKPUOVVKNYL`YLÃ&#x2026;LJ[PUNIHUKZMYVU[HUKIHJRZPKL]LU[^P[ON\ZZL[HUKaPWUPULV\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJO[^VLOCK SYSTEMVULYL]LY ZPISL^P[OIHKNLOVSKLY[^V^P[OaPWHUKPUULYYLPUMVYJLTLU["WHKKLKPUULYTPJYVÃ&#x2026;LLJLJVSSHYIHJRHUKRPKUL`^HYTLYIYLH[OHISL\UKLYHYTPUZLY[ZKYH^Z[YPUN^HPZ[HUKPUZPKLaPW[VMHJPSP[H[L WYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ! 9PW:[VW5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

Grey

Blue Navy

Green

Red

Blue Royal

&+ ,YNVUVTPJ^VTLU»Z]LZ[^P[OZOHWLKOVVK[OH[JHUILKL[HJOLKHUKVYMVSKLKPUOVVKNYL`YLÃ&#x2026;LJ[PUNIHUKZMYVU[HUKIHJRZPKL]LU[^P[ON\ZZL[HUKaPWUPULV\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJO[^V LOCK SYSTEMVULYL]LYZPISL^P[OIHKNLOVSKLY[^V^P[OPUULYYLPUMVYJLTLU[WHKKLKPUULYÃ&#x2026;LLJLJVSSHYIHJRHUKRPKUL`^HYTLYIYLH[OHISL\UKLYHYTPUZLY[ZKYH^Z[YPUN^HPZ[HUKPUZPKLaPW[V MHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ! 9PW:[VW5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?:?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa


Black

Red

White

Green

Blue Royal

Blue Navy

& *HZ\HSZWVY[ZZ[`SLX\PS[LK]LZ[^P[OÄ]LL_[LYUHSWVJRL[ZVM^OPJO[^VPULOCK SYSTEM"WHKKLKPUULYYPI]LS]L[JVSSHYVULPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Grey
White

Khaki

Blue Navy

Red

Blue Royal

Grey

Black

Brown

"!& :\TTLY]LZ[^P[OT\S[PWSLWVJRL[ZVUMYVU[YL]LYZPISLIHKNLOVSKLYYLÃ&#x2026;L_WPWPUNVUZOV\SKLYZHUKSHYNLO\U[PUNWVJRL[VUIHJRPUZPKLSPUPUNPUKY`[LJO-HIYPJ!*V[[VU7VS`LZ[LY :PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3)YV^UUV?37HJRHNPUN!Wa

Black/Orange

Bordeaux

Black/Grey

Blue Navy

Khaki

&$$ ! :\TTLY]LZ[^P[O[OYLLV\[ZPKLWVJRL[ZPUULYSPUPUNPUKY`[LJOPUZPKLWVJRL[KYH^Z[YPUNH[ ^HPZ[HUK[^VaPWZ[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ!TPJYVÃ&#x201E;IYL :PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa

Camouï¬&#x201A;age

Green

Wood

' & :\TTLY]LZ[^P[OT\S[PWSLWVJRL[ZVUMYVU[SHYNLYVVT`WVJRL[ZHUKZOV\SKLYZJOLZ[MYLL MVYYPÃ&#x2026;LKV\ISLZSPKLYaPWHUKSHYNLNHTLIHNILOPUKSPULK^P[OKY`[LJOPUULYVUIHJR -HIYPJ!*V[[VU7VS`LZ[LY:PaLZ!5HJXODU)LW43?3??37HJRHNPUN!Wa


-$&.(76
Green

Blue Navy

White

Black

Grey

!$ & 1HJRL[JVUKL[HJOHISLZSLL]LZJHZ\HSZSPTÄ[LSHZ[PJH[^YPZ[ZZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÅL_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK[^VYLÅLJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRYPIPUZPKLJVSSHY T\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL^P[OHMVSKH^H`IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÄUPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÅLLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKLWVJRL[-HIYPJ![LJOUV JV[[VUWVS`LZ[LY:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Blue Navy

Grey

Red

"+$ ;^V[VULQHJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZJHZ\HSZ[`SLZSPTÄ[^P[OHKQ\Z[HISL^YPZ[ZZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÅL_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK[^VYLÅLJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUK IHJRYPIPUZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL^P[OHMVSKH^H`IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÄUPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÅLLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKL WVJRL[-HIYPJ![LJOUVJV[[VUWVS`LZ[LY:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

Grey

Blue Navy

Red

Brown

" &! *HZ\HSQHJRL[ZSPTÃ&#x201E;[^P[OOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYYPI^HPZ[HUKJ\MMZZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÃ&#x2026;L_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK[^VYLÃ&#x2026;LJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRÃ&#x2026;LL JLPUZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL^P[OHMVSKH^H`IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÃ&#x201E;UPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÃ&#x2026;LLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

Black

Blue Navy

Blue Navy

$)+%

 $

*HZ\HSZ[`SLQHJRL[ZSPTÃ&#x201E;[^P[OZHPSPUNNYPWZH[^HPZ[HUKLSHZ[PJH[^YPZ[Z ZOV\SKLYWHKZHUKYPIJVSSHY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTHUKMHZ[LUPUN^P[O0[HSPHU[YPJVSV\YHUK[OYLL V\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJO[^VHYLLOCK SYSTEM"WHKKLKPUULYHUKPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

*HZ\HSZSPTÃ&#x201E;[[PUNQHJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYLSHZ[PJH[^HPZ[ HUKHKQ\Z[HISL^YPZ[ZZOV\SKLYWHKZHUKaPW\WULJRYLÃ&#x2026;L_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUK[^VYLÃ&#x2026;LJ[P]L IHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRÃ&#x2026;LLJLPUZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL^P[OHMVSKH^H` IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[ZWHKKLKPUULYÃ&#x201E;UPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNÃ&#x2026;LLJL IHJRHUKPUZPKLWVJRL[-HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

Khaki

Blue Navy

Blue Royal

Grey

&$ 1HJRL[JVUKL[HJOHISLZSLL]LZJHZ\HSZSPTÃ&#x201E;[LSHZ[PJH[^YPZ[ZZOV\SKLYWHKZHUKaPW\W ULJRWPWPUNYLÃ&#x2026;L_H[ZOV\SKLYZHUK[^VYLÃ&#x2026;LJ[P]LIHUKZVUIYLHZ[WVJRL[HUKIHJRYPIPU ZPKLJVSSHYT\S[PWSLWVJRL[ZV\[ZPKL^P[OHMVSKH^H`IHKNLOVSKLY[^VLOCK SYSTEMWVJRL[Z" WHKKLKPUULYÃ&#x201E;UPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÃ&#x2026;LLJLPUIHJRHUK^P[OPUZPKL WVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa


Blue Navy

Red

Black

Grey

 &$! & & 1HJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYHKQ\Z[HISL^YPZ[ZTH[JOPUNYLÃ&#x2026;LJ [P]LIHUKZMYVU[HUKIHJRZPKL]LU[^P[ON\ZZL[HUKaPWÃ&#x201E;]LV\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJOVUL^P[O YL]LYZPISLIHKNLOVSKLY"WHKKLKPUULYTPJYVÃ&#x2026;LLJLIHJRHUKRPKUL`^HYTLYZIYLH[OHISL\UKLY HYTPUZLY[ZKYH^Z[YPUN^HPZ[HUKPUZPKLaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?:?3?3?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa
Red

Black

Blue Navy

Blue Navy

Black

$ 

)$"'%

3PNO[^LPNO[QHJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZYL]LYZPISL]LZ[^P[OJVUJLHSLKMYVU[aPW^P[OYLÃ&#x2026;L_ WYVÃ&#x201E;SLRUP[[LKYPIPUZPKLJVSSHYHKQ\Z[HISLJ\MMZHUK[OYLLV\[ZPKLWVJRL[Z"Ã&#x2026;LLJLPUULY^P[O [^VWVJRL[ZHUKaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3?39LK5H]`)S\L7HJRHNPUN!Wa

3PNO[^LPNO[IYLH[OHISLQHJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZLSHZ[PJH[^YPZ[ZYLÃ&#x2026;LJ[P]LWPWPUNVU ZOV\SKLYZHUKKV\ISLYLÃ&#x2026;LJ[P]LIHUKVUWVJRL[HUKIHJRÃ&#x201E;]LV\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJOVUL ^P[OMVSKH^H`IHKNLOVSKLY"WHKKLKPUULYPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!JV[[VUWVS`LZ[LY:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3)S\5H]`7HJRHNPUN!Wa

Black

Blue Navy Blue Navy

"!&"'%

"$&$%

3PNO[^LPNO[QHJRL[^P[OLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[HUKJ\MMZÃ&#x201E;]LV\[ZPKLWVJRL[ZHUKVULT\S[PM\U J[PVUWVJRL[VUHYTYLÃ&#x2026;L_PUZLY[ZIHJRHUKMYVU[RUP[[LKYPIJVSSHY"WHKKLKPUULY^P[OVULWVJRL[ -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

;YPWSL\ZLWHYRH^P[OYLÃ&#x2026;LJ[P]LPUZLY[ZMYVU[HUKIHJROVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYMV\YWV JRL[ZVM^OPJOVULYL]LYZPISL^P[OIHKNLOVSKLYHUKJLSSWOVULWVJRL["KL[HJOHISLSPUPUNPU X\PS[LKO\ZR`^P[O[^VWVJRL[ZKL[HJOHISLZSLL]LZPUZPKL[HY[HUPUZPKLSPUPUN -HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?35H]`)S\L7HJRHNPUN!Wa
Black

Blue Navy

Red

Blue Royal

!$% *OPSK»ZQHJRL[^P[OLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[HUKJ\MMZJVUJLHSLKaPW[^VV\[ZPKL WVJRL[Z"WHKKLKPUULYHUKTPJYVÃ&#x2026;LLJLVUJVSSHYHUKIHJRÃ&#x201E;ULS`LKNLKIYLH[OHISL \UKLYHYTPUZLY[Z[^VPUZPKLWVJRL[ZaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!5`SVU[HZSVU:PaLZ!&DVXDO)LW:43 ?37HJRHNPUN!Wa
Grey

Red

Warm Brown

Blue Navy

Blue Royal

White

Black

Brown

!$& 1HJRL[^P[OYPILSHZ[PJH[LK^HPZ[HUKJ\MMZJVUJLHSLKaPW[^VV\[ZPKLWVJRL[Z"WHKKLKPUULYHUKTPJYVÃ&#x2026;LLJLVUJVSSHYHUKIHJRÃ&#x201E;ULS`LKNLKIYLH[OHISL\UKLYHYTPUZLY[Z[^VPUZPKLWVJRL[Z aPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ!5`SVU[HZSVU:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??3?3?3?3)S\L5H]`)SHJR7HJRHNPUN!Wa

Black

White

Red

Warm Brown

Blue Royal

Blue Navy

$& >VTLU»ZLYNVUVTPJQHJRL[LSHZ[PJH[LK^HPZ[HUKJ\MMZJVUJLHSLKaPW[^VV\[ZPKLWVJRL[Z"WHKKLKPUULYHUKÃ&#x2026;LLJLPUJVSSHYHUKIHJRÃ&#x201E;ULS`LKNLK^P[OIYLH[OHISL\UKLYHYTPUZLY[Z[^VWVJRL[Z PUZPKLaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ!5`SVU[HZSVU:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa
Black

Blue Royal

Blue Navy

Grey

Yellow

Red

)%"!$& 1HJRL[^P[OOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYHKQ\Z[HISLJ\MMZHUK[OYLLV\[ZPKLWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÃ&#x201E;ULS`LKNLKPUÃ&#x2026;LLJLÃ&#x2026;LLJLPUZLY[PUJVSSHYKYH^Z[YPUN^HPZ[[^VPUZPKLWVJRL[ZaPW[VMHJPSP [H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ!5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa

Blue Navy

Black

Red

% 1HJRL[JVUKL[HJOHISLZSLL]LZ[HWLKaPWZZHPSPUNNYPWZH[^HPZ[HUKLSHZ[PJH[^YPZ[Z[OYLL V\[ZPKLWVJRL[Z"WHKKLKPUULYHUKTPJYVÃ&#x2026;LLJLPVUIHJRHUKJVSSHY[^VPUZPKLWVJRL[ZaPW [VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!5`SVU[HZSVU:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa

Blue Royal

Yellow

Blue Navy

Red

)%+ ;^V[VUL[LJOUPJHSQHJRL[^P[OOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHYHKQ\Z[HISLJ\MMZHUKZL]LUV\[ ZPKLWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÃ&#x201E;ULS`LKNLKPUÃ&#x2026;LLJLÃ&#x2026;LLJLPUZLY[PUJVSSHYKYH^Z[YPUN^HPZ[ [^VPUZPKLWVJRL[ZHUKaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!5`SVUV_MVYK:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa
Black

Green

Red

Grey

Blue Navy

Blue Royal

&!$ ! 1HJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZZOHWLKOVVKKL[HJOHISLHUKVYMVSKHISLPUJVSSHYHKQ\Z[HISLJ\MMZYLÃ&#x2026;LJ[P]LNYL`IHUKZMVU[HUKIHJRWYLZOHWLKLSIV^ZHUKZPKL]LU[Z^P[ON\ZZL[HUKaPW UPULV\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJO[^VLOCK SYSTEM:;@3,VULYL]LYZPISL^P[OIHKNLOVSKLY[^V^P[OPUULYYLPUMVYJLTLU[WHKKLKPUULYÃ&#x2026;LLJLJVSSHYIHJRHUKRPKUL`^HYTLYIYLH[OHISL\UKLYHYT PUZLY[ZKYH^Z[YPUN^HPZ[HUKPUZPKLaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`-HIYPJ! 9PW:[VW5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?:?3?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa

Black

Green

Red

Grey

Blue Navy

Blue Royal

&!$ !+ >VTLU»ZLYNVUVTPJQHJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZZOHWLKOVVK[OH[JHUILKL[HJOLKHUKVYMVSKLKPUOVVKHKQ\Z[HISL^YPZ[ZNYL`YLÃ&#x2026;LJ[PUNIHUKZMYVU[HUKIHJRWYLZOHWLKLSIV^ZHUKL ZPKL]LU[^P[ON\ZZL[HUKaPW"UPULV\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJO[^VLOCK SYSTEM:;@3,VULYL]LYZPISL^P[OIHKNLOVSKLY[^V^P[OPUULYYLPUMVYJLTLU[WHKKLKPUULYÃ&#x2026;LLJLJVSSHYIHJRHUKRPKUL` ^HYTLYIYLH[OHISL\UKLYHYTPUZLY[ZKYH^Z[YPUN^HPZ[HUKPUZPKLaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ! 9PW:[VW5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?:?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa
Internal Jacket

Blue Navy

Blue Navy

Internal Jacket

Blue Royal

Blue Royal

&!$ !"'% -V\Y\ZLZQHJRL[JVTWVZLKI`L_[LYUHSQHJRL[UV[WHKKLKU`SVUSPULK^P[OJVSSHYIHJRHUKRPKUL`^HYTLYIYLH[OHISL\UKLYHYTPUZLY[ZZOHWLKOVVK^P[OKL[HJOHISLHUKVYMVSKHISLPUJVSSHY HKQ\Z[HISLJ\MMZYLÃ&#x2026;LJ[P]LNYL`IHUKZMVU[HUKIHJRWYLZOHWLKLSIV^ZHUKZPKL]LU[Z^P[ON\ZZL[HUKaPWUPULV\[ZPKLWVJRL[ZVM^OPJO[^V36*2:@:;,4VULYL]LYZPISL^P[OIHKNLOVSKLY [^V^P[OPUULYYLPUMVYJLTLU[KYH^Z[YPUN^HPZ[HUKPUZPKLaPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`0U[LYUHS1HJRL[^P[OKL[HJOHISLZSLL]LZWHKKLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNTPJYVÃ&#x2026;LLJLPU[OL IHJRHKQ\Z[HISLJ\MMZMVSKHISLOVVKPU[OLJVSSHYÃ&#x201E;]LWVJRL[ZVUL^P[OIHKNLOVSKLYYL]LYZPISLJSVZ\YLH[[OLULJRZOV\SKLYZYLÃ&#x2026;L_WPWPUNHUKKV\ISLYLÃ&#x2026;LJ[P]LZ[YPWVU[OLJOLZ[xZWVJRL[HUK IHJRPUULYJVSSHYYPIVULPU[LYUHSWVJRL[-HIYPJ! U`SVUYPWZ[VW:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

Dark Grey

Blue Navy

&' $ ;LJOUPJHSQHJRL[^P[OZ[YL[JOMHIYPJHUK[OLYTV[HWLKZLHTZMVSKPUNOVVKTL[HSWYLZZI\[[VUZHKQ\Z[HISLJ\MMZJVU[YHZ[Z[P[JOPUNPUZPS]LYNYL`JVSVYSHYNLMYVU[WVJRL[Z^OPJO^P[OaPW HJOLZ[WVJRL[^P[OH[HWLKaPW"WHKKLKPUZPKLHUKWVS`LZ[LYSPULK -HIYPJ!V_MVYKWVS`LZ[LYTLJOHUPJHSZ[YL[JOTTT]W:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

!*

Blue Navy

<UPZL_QHJRL[^P[OÃ&#x201E;_LKOVVKHUKTV\SKLK]PZVYHUKKL[HJOHISLZ`U[OL[PJM\YJVSSHYKV\ISLZSPKLYaPWHUKJV]LYPUNÃ&#x2026;HW^P[OI\[[VUZHUKI\[[VUOVSLZLSHZ[PJH[LKYPI^HPZ[HUKPUULYJ\MMZMV\Y V\[ZPKLWVJRL[ZWS\ZVULT\S[PM\UJ[PVUWVJRL[VUHYTYLÃ&#x2026;L_WPWPUNPUIHJR"WHKKLKPUULYÃ&#x201E;UPZOLK^P[OOPNOKLUZP[`ZPS]LYSPUPUNPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDO)LW??:?::43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

Black

Blue Navy

Blue Navy

&+

"&

1HJRL[^P[OLSHZ[PJH[LKYPIH[^HPZ[^YPZ[ZHUKJVSSHYMVSKH^H`OVVKJVUJLHSLKKV\ISLZSPKLY aPWYLÃ&#x2026;L_WPWPUNVUJVSSHYHUK[OYLLV\[ZPKLWVJRL[Z"WHKKLKPUULYÃ&#x201E;UPZOLK^P[OOPNOKLUZP[` ZPS]LYSPUPUNPUZPKLWVJRL[aPW[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

*HZ\HSZWVY[ZZ[`SLX\PS[LKQHJRL[^P[OÃ&#x201E;]LL_[LYUHSWVJRL[ZVM^OPJO[^VPULOCK SYSTEMZ[`SL HKQ\Z[HISL^YPZ[^P[OI\[[VU"WHKKLKPUULYYPI]LS]L[JVSSHYPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ! 5`SVU:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa


%!&%

;OLZVM[ZOLSSPZHTH[LYPHSJVTWVZLKVMSH`LYZ[OLºV\[LY  U`SVUHUK ZWHUKL_H;7<TLTIYHULHUKTPJYVÅLLJLSPUPUN" [\YUZV\[[VILLSHZ[PJ^PUKWYVVM^H[LYYLZPZ[HU[\W[VTT ^H[LYIYLH[OHISLHUKWYV]PKLZHML^TT[OPJR[OL THPU[LUHUJLVMIVK`OLH[HUK[OLHKHW[H[PVU[V]HYPV\Z V\[ZPKL[LTWLYH[\YLZ;OLZVM[ZOLSSNHYTLU[ZHYLKLZPNULK^P[O HULYNVUVTPJJ\[HUKHÅH^SLZZÄ[

62)76+(//
White/Black

Dark Grey/Black

Black/Black

Blue Navy/Black

Blue Royal/Black

Dress Blue/Black

MATCHING look

*&$

4LUxZLYNVUVTPJQHJRL[YHNSHUZSLL]LZHUKOVVK^P[OM\SS[HWLK:):aPWHKQ\Z[HISLJ\MMZ^P[O^YPZ[IHUKZ[^VZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHJOLZ[WVJRL[^P[OIHKNLOVSKLYHUKHWVJRL[ VU[OLSLM[HYT-HIYPJ!ZVM[ZOLSSTTT]W:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

White/Black

*&$+

Dark Grey/Black

Black/Black

Blue Navy/Black

Blue Royal/Black

Dress Blue/Black

MATCHING look

>VTLUxZLYNVUVTPJQHJRL[YHNSHUZSLL]LZHUKOVVK^P[OM\SS[HWLK:):aPWHKQ\Z[HISLJ\MMZ^P[O^YPZ[IHUKZ[^VZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHJOLZ[WVJRL[^P[OIHKNLOVSKLYHUKHWVJRL[ VU[OLSLM[HYT-HIYPJ!ZVM[ZOLSSTTT]W:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa
Black

Blue Navy

$ ,YNVUVTPJ]LZ[^P[OM\SS:):WSHZ[PJaPWOVVK[OH[MVSKZH^H`PUJVSSHY[^VZPKLWVJRL[Z^P[O aPWVULIYLHZ[WVJRL[^P[OMVSKH^H`IHKNLOVSKLYKYH^Z[YPUN^HPZ[ PUZPKLWVJRL[HUK [^VaPWZ[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY` -HIYPJ!ZVM[ZOLSSTTT]W:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3 7HJRHNPUN!Wa

Brown

Black

%'

Blue Navy

Red

Green

Summer Violet

+

;^V[VULLYNVUVTPJ^VTLUxZQHJRL[^P[OM\SS[HWLKaPW:):HKQ\Z[HISLJ\MMZ^P[O^YPZ[IHUKZ [^VZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHZRPWHZZWVJRL[VUHYTKYH^Z[YPUNH[^HPZ[ -HIYPJ!ZVM[ZOLSSTTT]W:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa

Black

Blue Navy

% ,YNVUVTPJQHJRL[^P[OSVUN:):WSHZ[PJaPWOVVK[OH[MVSKZH^H`PUIYLHZ[WVJRL[^P[OMVS KH^H`IHKNLOVSKLYVULZRPWHZZWVJRL[VUHYTKYH^Z[YPUN^HPZ[HUKPUZPKLWVJRL[HUK [^VaPWZ[VMHJPSP[H[LWYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`VUJOLZ[HUKVUZOV\SKLYZ-HIYPJ!ZVM[ZOLSS TTT]W:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3?37HJRHNPUN!Wa
Red/Black

White/Grey

Grey Melange/Black

Black/Neon Yellow

Green/Black

Blu Navy/Blue Royal

Blue Royal/Black

%&!$ ;^V[VULLYNVUVTPJQHJRL[^P[OM\SS[HWLKaPW:):JSVZHISLOVVKPUJVSSHYHKQ\Z[HISLJ\MMZ^P[O^YPZ[IHUKZ[^VZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHJOLZ[WVJRL[^P[OIHKNLOVSKLYYL[YHJ[HISLHZRPWHZZ WVJRL[VUHYTKYH^Z[YPUNH[^HPZ["HUPUZPKLWVJRL[HUK[^VaPWMVYLHZ`WYPU[PUNHUKLTIYVPKLY`[V[OLJOLZ[HUKZOV\SKLYZ -HIYPJ!ZVM[ZOLSSTTT]W:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3?3MVYNYL`ISHJRYLKISHJRYV`HSIS\LISHJR7HJRHNPUN!Wa

Blue Melange/Black/Yellow Fluo

&$"

Grey Melange/Black/Orange Fluo

MATCHING look

4LUxZLYNVUVTPJQHJRL[^P[OOVVKRUP[[PUNZ[P[JO^P[OZVM[ZOLSSPUZLY[ZPUISHJRJVSVYM\SS[HWLK :):aPW[^VZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHUKHJOLZ[WVJRL[ -HIYPJ! WVS`LZ[LYRUP[[PUNZ[P[JOZVM[ZOLSSZOV\SKLYZHUKPUZLY[Z :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Blue Melange/Black/Fuxia Fluo

&$"+

Grey Melange/Black/Fuxia Fluo

MATCHING look

>VTLUxZLYNVUVTPJQHJRL[^P[OOVVKRUP[[PUNZ[P[JO^P[OZVM[ZOLSSPUZLY[ZPUISHJRJVSVYM\SS [HWLK:):aPW[^VZPKLWVJRL[Z^P[OaPWHUKHJOLZ[WVJRL[ -HIYPJ! WVS`LZ[LYRUP[[PUNZ[P[JOZVM[ZOLSSZOV\SKLYZHUKPUZLY[Z :PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!Wa


)/((&(6
Red

Orange

Yellow

White

Dark Grey Melange

Black

Green

Mimetic

Blue Navy

Blue Royal

!!& -SLLJL^P[OISHJROHSMaPWYHNSHUZSLL]LZ^P[OHKQ\Z[HISLKYH^Z[YPUNLSHZ[PJ^YPZ[IHUKZ[^VWVJRL[Z^P[OOPKKLUJSVZ\YLaPWHUKHMYVU[aPWWVJRL[VU[OLJOLZ[5LJR^P[OJVU[YHZ[PUNLKNL YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN-HIYPJ! OLH]`TPJYVÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?3?3?3MVYUH]`IS\L7HJRHNPUN!Wa

Red

Orange

Dark Grey Melange

Black

Blue Navy

Blue Royal

!$)+ -SLLJL^P[OISHJRM\SSaPWYHNSHUZSLL]LZ^P[OHKQ\Z[HISLKYH^Z[YPUNLSHZ[PJ^YPZ[IHUKZ[^VWVJRL[Z^P[OOPKKLUJSVZ\YLaPWHUKHMYVU[aPWWVJRL[VU[OLJOLZ[5LJR^P[OJVU[YHZ[PUNLKNLYLPU MVYJLKZ[P[JOPUN-HIYPJ! OLH]`TPJYVÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

Army Green

Red

Blue Navy

Blue Royal

%!& /HSMaPWSPNO[^LPNO[TPJYVÃ&#x2026;LLJL^P[OJ\MMZ-HIYPJ!HU[PWPSSTPJYVÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW??::43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

Red

White

Blue Navy

Light-Blue

!$& >VTLU»Z[HPSV\YLKÃ&#x2026;LLJL^P[OM\SSKV\ISLZSPKLYaPW[^VWVJRL[Z^P[OTLZOPUZPKLHUKaPWMHZ[LUPUN-HIYPJ!HU[PWPSSÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW43?3??37HJRHNPUN!Wa
Blue Navy

%+

AshGrey

-SLLJL]LZ[^P[OM\SSKV\ISLZSPKLYaPW^P[OKYH^Z[YPUN^HPZ[HUK[OYLLWVJRL[Z^P[OaPW-HIYPJ!HU[PWPSSÅLLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black Black

Red

Blue Navy

"!$ -\SSKV\ISLZSPKLYaPWÅLLJLHUKKYH^Z[YPUN^HPZ[YLÅL_WPWPUNH[ZOV\SKLYZHUKZPKLZLSHZ[PJ ^YPZ[IHUKZ[OYLLWVJRL[Z^P[OTLZOPUZPKLHUKaPWMHZ[LUPUN -HIYPJ!HU[PWPSSÅLLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3 7HJRHNPUN!Wa

Brown

Blue Navy

($%& /HSMaPWÅLLJL^P[OLSHZ[PJH[LK^HPZ[^P[OJVU[YHZ[PUNZ[YPWLKV\ISLJVU[YHZ[PUNWPWPUNHSVUN ZSLL]LZHUKJVSSHYLKNL[^VWVJRL[Z^P[OTLZOPUZPKLHUKWLUOVSKLYVUYPNO[HYT -HIYPJ!HU[PWPSSÅLLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??3 7HJRHNPUN!Wa
Green/Black

Blue Royal/Black

Blue Navy/Blue Royal

Blue Navy/Light-Blue

Red/Black

Black/Orange

AshGrey/Orange

%" ;^V[VULÃ&#x2026;LLJL^P[OM\SSKV\ISLZSPKLYaPWHUKKYH^Z[YPUN^HPZ[^P[OJVU[YHZ[H[ZPKLZHUKVUPUZPKLVMJVSSHYHUKaPWVWLUPUNLSHZ[PJ^YPZ[IHUKZ[OYLLWVJRL[Z^P[OTLZOPU[LYUHSS`HUKaPW MHZ[LUPUN-HIYPJ!HU[PWPSSÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW?:)S\L5H]`:43?3??37HJRHNPUN!Wa

Green/Black

Blue Royal/Black

Blue Navy/Blue Royal

Blue Navy/Light-Blue

Red/Black

Black/Orange

AshGrey/Orange

! &$ >VTLU»Z[^V[VUL[HPSV\YLKÃ&#x2026;LLJLM\SSKV\ISLZSPKLYaPWHUKKYH^Z[YPUN^HPZ[JVU[YHZ[PUNZPKLWHULSZJVSSHYPUZPKLHUKaPWVWLUPUNLSHZ[PJ^YPZ[IHUKZ[OYLLWVJRL[Z^P[OPUULYTLZOHUKaPW MHZ[LUPUN-HIYPJ!HU[PWPSSÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!Wa
Black

Black

Blue Navy

"% » -\SSKV\ISLZSPKLYaPWÃ&#x2026;LLJLKV\ISLIYLHZ[LKPU^PUKYLZPZ[HU[U`SVUJVU[YHZ[PUN[HWPUNVU PUZPKLVMJVSSHY[^VWVJRL[Z^P[OaPWHUKTLZOPUZPKL -HIYPJ!HU[PWPSSÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3 7HJRHNPUN!Wa

Blue Navy

% !) -SLLJL]LZ[^P[OM\SSKV\ISLZSPKLYaPWRUP[[LKYPI^HPZ[J\MMZHUKJVSSHY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPT WVJRL[Z^P[OaPW-HIYPJ!HU[PWPSSÃ&#x2026;LLJL>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa


6+,576
Black

White

Bordeaux

Blue Navy

Light-Blue

 4LU»ZÄUL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[ZSPNO[S`[HPSV\YLKI\[[VUKV^U,UNSPZOJVSSHYJ\Y]LK^YPZ[^P[O[^VI\[[VUZHUKI\[[VUOVSL"MYVU[^P[OWSHJRL[HUKOVYUSLM[IYLHZ[WVJRL[ZTVV[OIHJR ^P[O`VRL-HIYPJ! ]LY`ÄULJVTILKJV[[VUWVWLSPUL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa

Blu Avio

White

Green Coloniale

&$!"+ 4LU»ZÄUL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[ZSPNO[S`[HPSV\YLKMHZ[LUPUN^P[OOVYUI\[[VUZHUKJVU[YHZ[PUNI\[[VUOVSLZZOV\SKLYWHKZHUK[^VIYLHZ[WVJRL[Z^P[OÅHWLHZ`YVSS\WZSLL]LZ^P[OWYHJ[PJHS I\[[VUHUK[HWLVUHYT-HIYPJ! ]LY`ÄULJVTILKJV[[VUWVWLSPUL>LPNO[!NYT²:PaLZ!5HJXODU)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Bordeaux

Blue Navy

Light-Blue

%&)$ 4LU»ZÃ&#x201E;UL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[ZSPNO[S`[HPSV\YLKH[^HPZ[0[HSPHUJVSSHYZOHWLK^YPZ[^P[O[^VI\[[VUZHUKI\[[VUOVSLMYVU[WSHJRL[^P[OV]LYZ[P[JOPUNHUKTH[JOPUNI\[[VUZZTVV[OIHJR ^P[O`VRLHUKKHY[Z-HIYPJ! ]LY`Ã&#x201E;ULJVTILKJV[[VUWVWLSPUL>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3ISHJR^OP[LIS\LUH]`SPNO[IS\L?3^OP[LISHJR 7HJRHNPUN!Wa

Black

%"$ 

White

Bordeaux

Blue Navy Light-Blue

4LU»ZÃ&#x201E;UL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[ZSPNO[S`[HPSV\YLK0[HSPHUJVSSHYMYVU[^P[OV]LYZ[P[JOLKWSHJRL[HUKTH[JOPUNI\[[VUZ"ZTVV[OIHJR^P[O`VRLHUKKHY[Z-HIYPJ! ]LY`Ã&#x201E;ULJVTILK JV[[VUWVWLSPUL>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Bordeaux

Blue Navy

Light-Blue

!%&%% >VTLU»ZÄUL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[[HPSV\YLKH[^HPZ[HUK^P[OKHY[ZMYVU[HUKIHJR0[HSPHUJVSSHYZOHWLK^YPZ[^P[O[^VI\[[VUZHUKI\[[VUOVSLMYVU[WSHJRL[^P[OV]LYZ[P[JOPUNHUK TH[JOPUNI\[[VUZZTVV[OIHJR^P[O`VRL-HIYPJ! ]LY`ÄULJVTILKJV[[VUWVWLSPUL>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!Wa

Black

White

Bordeaux

!' >VTLU»ZÄUL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[^P[OêSLUN[OZSLL]L[HPSV\YLKH[^HPZ[HUK^P[OKHY[ZMYVU[HUKIHJR0[HSPHUJVSSHYVWLU^YPZ[^P[OZWSP[MYVU[WSHJRL[^P[OV]LYZ[P[JOPUNHUKTH[JOPUN I\[[VUZZTVV[OIHJR^P[O`VRL-HIYPJ! ]LY`ÄULJVTILKJV[[VUWVWLSPUL LSHZ[HUL>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!Wa
Light-Blue

Light-Blue

*'&(

$

4LU»ZÃ&#x201E;UL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[[HPSV\YLKH[^HPZ[HUK^P[OKHY[ZMYVU[HUKIHJR0[H SPHUJVSSHYZOHWLK^YPZ[^P[O[^VI\[[VUZHUKI\[[VUOVSLMYVU[WSHJRL[^P[OV]LYZ[P[JOPUNHUK TH[JOPUNI\[[VUZZTVV[OIHJR^P[O`VRL -HIYPJ! ]LY`Ã&#x201E;ULJVTILKJV[[VU6_MVYK>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!Wa

>VTLU»ZÃ&#x201E;UL^LH]LJVTILKJV[[VUZOPY[[HPSV\YLKH[^HPZ[HUK^P[OKHY[ZMYVU[HUKIHJR 0[HSPHUJVSSHYZOHWLK^YPZ[^P[O[^VI\[[VUZHUKI\[[VUOVSLMYVU[WSHJRL[^P[OV]LYZ[P[JOPUN HUKTH[JOPUNI\[[VUZZTVV[OIHJR^P[O`VRL -HIYPJ! ]LY`Ã&#x201E;ULJVTILKJV[[VU6_MVYK>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!Wa


'(1,0
Black

Light Blue

Deep Blu

Black

Light Blue

Deep Blu

'%& 

'%& +

4LU»ZQLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZTL[HSaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[Z[VUL ^HZO^VYUKLSH]LLMMLJ[JVU[YHZ[PUNOLH]`K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLN Z[YHPNO[SLNZ[\KZHUKWH[JOLZPUYLHSSLH[OLY -HIYPJ! *V[[VU+LUPT WVS`LZ[LY ZWHUKL_>LPNO[!VUJL+ :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa

>VTLU»ZQLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZTL[HSaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[ Z[VUL^HZO^VYUKLSH]LLMMLJ[JVU[YHZ[PUNOLH]`K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLN Z[YHPNO[SLNZ[\KZHUKWH[JOLZPUYLHSSLH[OLY -HIYPJ! *V[[VUL+LUPT WVS`LZ[LY ZWHUKL_>LPNO[!VUJL+ :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa
Light Blue

Dark Blue

Khaki

Black

Grey

'$ 4LU»ZQLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZHUK[^VSHYNLLOCK SYSTEMZPKLWVJRL[Z^P[OZSPNO[MVSKPUNH[[VWTL[HSaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[ Z[VUL^HZO^VYUKLSH]LLMMLJ[JVU[YHZ[PUNOLH]`K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLNZ[YHPNO[SLNZ[\KZHUKWH[JOLZPUYLHSSLH[OLY -HIYPJ! *V[[VU+LUPT WVS`LZ[LY ZWHUKL_>LPNO[!VUJL+:PaLZ!&DVXDO)LW 7HJRHNPUN!Wa
Light Blue

Dark Blue

Khaki

Black

Grey

'$+ >VTLU»ZQLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZHUK[^VSHYNLLOCK SYSTEMZPKLWVJRL[Z^P[OZSPNO[MVSKPUNH[[VWTL[HSaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZ H[^HPZ[Z[VUL^HZO^VYUKLSH]LLMMLJ[JVU[YHZ[PUNOLH]`K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLNZ[YHPNO[SLNZ[\KZHUKWH[JOLZPUYLHS SLH[OLY-HIYPJ! *V[[VU+LUPT WVS`LZ[LY ZWHUKL_>LPNO[!VUJL+:PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa
Light Blue

Camouï¬&#x201A;age

Deep Blue

Light Blue

Camouï¬&#x201A;age

Deep Blue

!% %

%(%

4LU»ZQLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZLSHZ[PJHUKILS[SVVWZH[^HPZ[TL[HSaPWMHZ[LUPUN ^VYULMMLJ[JVU[YHZ[PUNOLH]`K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLNZSPTSLN Z[\KZHUKWH[JOLZPUYLHSSLH[OLY -HIYPJ! *V[[VU+LUPTMYLUJO[LYY` WVS`LZ[LY ZWHUKL_ >LPNO[! VUJL:PaLZ!&DVXDO)LW 7HJRHNPUN!Wa

>VTLU»ZQLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZTL[HSaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VU^VYULMMLJ[JVU[YHZ[PUNOLH]` K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLNZRPUU`SLNIV[[VTSLN aPWZ[\KZHUKWH[JOLZPUYLHSSLH[OLY -HIYPJ! *V[[VU+LUPTMYLUJO[LYY` WVS`LZ[LY ZWHUKL_ >LPNO[! VUJL:PaLZ!&DVXDO)LW 7HJRHNPUN!Wa


6+257'(1,0
Kakhi

Light Blue

Grey

" 4LU»ZZOVY[QLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZHUK[^VSHYNLLOCK SYSTEMZPKLWVJRL[Z^P[OZSPNO[MVSKPUNH[[VWTL[HSaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[Z[VUL^HZO^VYUKLSH]LLMMLJ[JVU[YHZ[PUN OLH]`K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLNZ[\KZHUKWH[JOLZPUYLHSSLH[OLY -HIYPJ! *V[[VU+LUPT WVS`LZ[LY ZWHUKL_>LPNO[!VUJL+:PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa

Light Blue

!$ >VTLU»ZQLHUZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZTL[HSaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[Z[VUL^HZO^VYUKLSH]LLMMLJ[JVU[YHZ[PUNOLH]`K\[`Z[P[JOPUNKV\ISLZLHTZVUPUZPKLSLNZ[\KZHUK WH[JOLZPUYLHSSLH[OLY -HIYPJ! JV[[VUKLUPT WVS`LZ[LY ZWHUKL_>LPNO[!VUJL+:PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa


75286(56
Black

Dark Grey

Blue Navy

Black

Blue Navy

 

 +

4LU»ZHSSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OÃ&#x201E;]LQLHUZZ[`SLWVJRL[ZaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZ H[^HPZ[HUKWH[JOPUYLHSSLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!V\UJLHSSZLHZVU :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa

>VTLU»ZHSSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OÃ&#x201E;]LWVJRL[ZaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[ HUKWH[JOPUYLHSSLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!V\UJLHSSZLHZVU :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa
Black

Grey

Blue Navy

Black

Blue Navy

 %%!

 +%%!

4LU»ZTPKZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OÃ&#x201E;]LQLHUZZ[`SLWVJRL[ZaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZ H[^HPZ[HUKWH[JOPUYLHSSLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa

>VTLU»ZTPKZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OÃ&#x201E;]LQLHUZZ[`SLWVJRL[ZaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[ SVVWZH[^HPZ[HUKWH[JOPUYLHSSLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa
Blue Navy

Dark Grey

Brown

Blue Navy

Grey

( &'$

( &'$%%!

4LU»ZHSSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OÃ&#x201E;]LQLHUZZ[`SLWVJRL[ZHUK[^VLOCK SYSTEMZPKLWVJRL[ZaPW MHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[HUKWH[JOPUYLHSSLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[` [^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!V\UJLHSSZLHZVU :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa

4LU»ZTPKZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OÃ&#x201E;]LQLHUZZ[`SLWVJRL[ZHUK[^VLOCK SYSTEMZPKLWVJRL[Z aPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[HUKWH[JOPUYLHSSLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[` [^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa


-$&.(76
Red/Silver Grey

Yellow Fluo

Royal Blue/Silver Grey

Steel Grey/Silver Grey

Army Green/Silver Grey

Mimetic/Black

Black/Mimetic Yellow

Navy Blue/Mimetic Blue

$"

MATCHING look

1HJRL[PUU`SVUWVS`LZ[LYHUKWHKKLKPUWVS`LZ[LYaPWZWVY[P]LPUJVU[YHZ[[^VL_[LYUHSWVJRL[ZPU[LYUHSJVSVYPUJVU[YHZ[ -HIYPJ!OPNO[KLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW?::¶43¶?3¶??3¶?37HJRHNPUN!P[LTZ
Red/Silver Grey

Fuxia/Silver Grey

Mimetic/Black

$"+

Summer Violet/Silver Grey

Black/Mimetic Fuxia

Steel Grey/Silver Grey

Navy Blue/Mimetic Blue

MATCHING look

>VTLU»ZQHJRL[PUU`SVUWVS`LZ[LYHUKWHKKLKPUWVS`LZ[LYaPWZWVY[P]LPUJVU[YHZ[[^VL_[LYUHSWVJRL[ZPU[LYUHSJVSVYPUJVU[YHZ[ -HIYPJ!OPNO[KLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW:¶43¶?37HJRHNPUN!P[LTZ 
Black/Yellow Mimetic

$"+

Mimetic/Black

Blue Navy/Blue Mimetic

MATCHING look

4LUxZ]LZ[PUX\PS[LKU`SVUWVS`LZ[LYMLH[OLYLMMLJ[JVU[YHZ[PUNZWVY[`aPW[^VL_[LYUHSWVJRL[ZJVU[YHZ[PUNJVSV\YLKPU[LYPVY -HIYPJ!OPNOKLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ 

Black/Fuxia Mimetic

$"++

Mimetic/Black

Blue Navy/Blue Mimetic

MATCHING look

>VTLUxZ]LZ[PUX\PS[LKU`SVUWVS`LZ[LYMLH[OLYLMMLJ[JVU[YHZ[PUNZWVY[`aPW[^VL_[LYUHSWVJRL[ZJVU[YHZ[PUNJVSV\YLKPU[LYPVY -HIYPJ!OPNOKLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW:¶43¶?37HJRHNPUN!P[LTZ 
Red/Silver Grey

 !$

Steel Grey/Silver Grey

Black/Silver Grey

Dress Blue/Silver Grey

Royal Blue/Silver Grey

MATCHING look

4LUxZQHJRL[PUX\PS[LKU`SVUWVS`LZ[LYMLH[OLYLMMLJ[:):LMMLJ[TL[HSaPW[^VL_[LYUHSWVJRL[ZNYL`PU[LYPVY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTKV\ISLPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!OPNOKLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ 

Red/Silver Grey

 !$+

Steel Grey/Silver Grey

Black/Silver Grey

Dress Blue/Silver Grey

MATCHING look

>VTLUxZQHJRL[PUX\PS[LKU`SVUWVS`LZ[LYMLH[OLYLMMLJ[:):LMMLJ[TL[HSaPW[^VL_[LYUHSWVJRL[ZNYL`PU[LYPVY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTKV\ISLPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!OPNOKLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW:¶43¶?37HJRHNPUN!P[LTZ 

Green/Silver Grey
Red/Silver Grey

Steel Grey/Silver Grey

Black/Silver Grey

Dress Blue/Silver Grey

Royal Blue/Silver Grey

MATCHING look

%'

4LUxZ]LZ[PUX\PS[LKU`SVUWVS`LZ[LYMLH[OLYLMMLJ[:):LMMLJ[TL[HSaPW[^VL_[LYUHSWVJRL[ZNYL`PU[LYPVY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTKV\ISLPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!OPNOKLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ 

Red/Silver Grey

%'+

Steel Grey/Silver Grey

Black/Silver Grey

Dress Blue/Silver Grey

Fuxia/Silver Grey

MATCHING look

>VTLUxZ]LZ[PUX\PS[LKU`SVUWVS`LZ[LYMLH[OLYLMMLJ[:):LMMLJ[TL[HSaPW[^VL_[LYUHSWVJRL[ZNYL`PU[LYPVY^P[OJVU[YHZ[PUN[YPTKV\ISLPUZPKLWVJRL[ -HIYPJ!OPNOKLUZP[`U`SVUZOPU`LMMLJ[:PaLZ!&DVXDO)LW:¶43¶?37HJRHNPUN!P[LTZ 


6:($76+,57
White

Denim Blue

Camouflage

Black

$%&+ -\SSaPWWLYZ^LH[ZOPY[^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUNYHNSHUZSLL]LZPUZPKLJVU[YHZ[ULJRIHUKZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[[^VWVJRL[ZH[MYVU[^P[OaPWSHILS[YHUZMLY -HIYPJ! JV[[VUZS\II` PYPKLZJLU[LMMLJ[WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:4¶3¶?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

White

Denim Blue

Camouflage

Black

$%&++ >VTLU»ZM\SSaPWWLYZ^LH[ZOPY[^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUNYHNSHUZSLL]LZPUZPKLJVU[YHZ[ULJRIHUKZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[[^VWVJRL[ZH[MYVU[^P[OaPWSHILS[YHUZMLY -HIYPJ! JV[[VUZS\II` PYPKLZJLU[LMMLJ[WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:4¶3¶?37HJRHNPUN!P[LTZ
White

Denim Blue

Melange Grey

Army Green

' *YL^ULJRZ^LH[ZOPY[^P[OYHNSHUZSLL]LZHUKZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[MHUJ`Z[P[JOPUNH[=ULJRSHILS[YHUZMLY -HIYPJ! ZS\II`JV[[VU PYPKLZJLU[LMMLJ[WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:4¶3¶?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ

White

Denim Blue

Melange Grey

'+ >VTLU»ZZ^LH[ZOPY[^P[OYHNSHUZSLL]LZHUKYH^J\[IVH[ULJRZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[SHILS[YHUZMLY -HIYPJ! ZS\II`JV[[VU PYPKLZJLU[LMMLJ[WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:4¶3¶?37HJRHNPUN!P[LTZ

Hot Coral Melange
Melange Grey

Denim Blue

Yellow Fluo

'$ -\SSaPWWLYZ^LH[ZOPY[^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUNPUZPKLJVU[YHZ[ULJRIHUKZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[RHUNHYVVWVJRL[ZSHILS[YHUZMLY -HIYPJ! JV[[VU WVS`LZ[LYI\YUV\[[YLH[TLU[>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ

Melange Grey

Denim Blue

Fuxia Fluo

'$ + >VTLU»ZM\SSaPWWLYZ^LH[ZOPY[^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUNPUZPKLJVU[YHZ[ULJRIHUKZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[RHUNHYVVWVJRL[ZSHILS[YHUZMLY -HIYPJ! JV[[VU WVS`LZ[LYI\YUV\[[YLH[TLU[>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Red Melange

Poppy Red Melange

Black Melange

! !

White Melange

Mimetic Melange

Grey Melange

Blue denim Melange

Steel Grey Melange

Royal Blue Melange

MATCHING look

4LUxZZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSKV\ISLZSPKLTL[HSaPW^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OTL[HSYPUNZHUK[PLKZ[YPUNRHUNHYVVWVJRL[ZHSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[]PU[HNL PUZWPYLKÃ&#x201E;UPZOLZ7VJRL[MVYTWTVIPSLWOVUL0U[LYUHSSHILSJ\Z[VTPaHISL:):aPW-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3 7HJRHNPUN!P[LTZ
Red Melange

Poppy Red Melange

Grey Melange

! ! +

Fuxia Melange

Black Melange

Summer Violet Melange

Mimetic Melange

White Melange

Blue Denim Melange

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSKV\ISLZSPKLTL[HSaPW^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OTL[HSYPUNZHUK[PLKZ[YPUNRHUNHYVVWVJRL[ZHSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[]PU[HNL PUZWPYLKÃ&#x201E;UPZOLZ7VJRL[MVYTWTVIPSLWOVUL0U[LYUHSSHILSJ\Z[VTPaHISL:):aPW -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
Red

Poppy Red Melange

Black

&!+!

Army Green

White

Grey Melange

Jelly Green

Steel Grey

Blue Denim

Steel Grey Melange

Blu Denim Melange

Light Denim Melange

Royal Blue

MATCHING look

4LUxZZ^LH[ZOPY[^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OTL[HSYPUNZHUK^OP[LZ[YPUN^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNRHUNHYVVWVJRL[ZHWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[HLZ[OL[PJZZ[P[JOPUN =H[ULJR]PU[HNLPUZWPYLKÃ&#x201E;UPZOLZ7VJRL[MVYTWTVIPSLWOVUL0U[LYUHSSHILSJ\Z[VTPaHISL -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Light Lime

Red

Black

&!+!+

Army Green

Poppy Red Melange

Jelly Green

Fuxia Melange

White

Grey Melange

Steel Grey Melange

Light Denim Melange

Blue Denim Melange

Blue Atollo

Violet Indigo Melange

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OTL[HSYPUNZHUK^OP[LZ[YPUN^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNRHUNHYVVWVJRL[ZHWVJRL[^P[OZLJ\YLaPWZ[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[HLZ[OL[PJZ Z[P[JOPUN=H[ULJR]PU[HNLPUZWPYLKÃ&#x201E;UPZOLZ7VJRL[MVYTWTVIPSLWOVUL0U[LYUHSSHILSJ\Z[VTPaHISL -HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?37HJRHNPUN!P[LTZ
Red Melange

Army Green Melange

'$

White Melange

Jelly Green Melange

Steel Grey Melange

Dark Grey Melange

Navy Blue Melange

Black Melange

Royal Blue Melange

Bordeaux Melange

Sugar Blue Melange

MATCHING look

4LUxZZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSKV\ISLZPKLTL[HSaPW^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OTL[HSYPUNZHUK^OP[LZ[YPUN^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNRHUNHYVVWVJRL[Z^P[OYPIHSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YLaPW Z[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[>OP[LTuSHUNLLMMLJ[ISHJRMVY)VYKLH\_:):aPW -HIYPJ!)Y\ZOLK WVS`LZ[LY JV[[VU YH`VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?37HJRHNPUN!P[LTZ
Red Melange

Hot Coral Melange

White Melange

Steel Grey Melange

Dark Grey Melange

Black Melange

Bordeaux Melange

Army Green Melange

Jelly Green Melange

Navy Blue Melange

Royal Blue Melange

Sugar Blue Melange

'$ +

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[ZOPY[^P[OM\SSKV\ISLZPKLTL[HSaPW^P[OOVVKHUKKYH^Z[YPUN^P[OTL[HSYPUNZHUK^OP[LZ[YPUN^P[OJVU[YHZ[PUNZ[P[JOPUNRHUNHYVVWVJRL[Z^P[OYPIHSP[[SLWVJRL[^P[OZLJ\YLaPW Z[YL[JOYPIJ\MMZHUK^HPZ[>OP[LTĂ?SHUNLLMMLJ[ISHJRMVY)VYKLH\_:):aPW -HIYPJ!)Y\ZOLK WVS`LZ[LY JV[[VU YH`VU>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ
Grey Melange

!

Steel Grey Melange

Black Melange

Mimetic Melange

Blue Denim Melange

Light Denim Melange

MATCHING look

4LUxZZ^LH[WHU[Z^P[O]PU[HNLPUZWPYLKÃ&#x201E;UPZOLZYPIPU[OLJYV[JOLSHZ[PJ^HPZ[IHUK^P[OKYH^Z[YPUNHUKZ[YPUNPU[OLZHTLJVSVY[^VMYVU[WVJRL[ZHUKVULIHJRWVJRL[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN0U [LYUHSSHILSJ\Z[VTPaHISL-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:437HJRHNPUN!P[LTZ

Ash Grey Melange

' ($%&+ 4LUxZZ^LH[WHU[Z^P[O]PU[HNLPUZWPYLKÃ&#x201E;UPZOLZYPIPU[OLZPKLVM[OLSLNZVM[^HPZ[^P[OKYH^Z[YPUNHUKI\[[VUZ[^VMYVU[WVJRL[ZHUKVULIHJRWVJRL[Ã&#x2026;`^P[OI\[[VUZYLPUMVYJLKZ[P[JOPUN 0U[LYUHSSHILSJ\Z[VTPaHISL-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??37HJRHNPUN!P[LTZ
Grey Melange

!+

Steel Grey Melange

Black Melange

Mimetic Melange

Blue Denim Melange

Light Denim Melange

MATCHING look

>VTLUxZZ^LH[WHU[Z^P[O]PU[HNLPUZWPYLKÃ&#x201E;UPZOLZYPIPU[OLJYV[JOLSHZ[PJ^HPZ[IHUK^P[OKYH^Z[YPUNHUKZ[YPUNPU[OLZHTLJVSVY[^VMYVU[WVJRL[ZHUKVULIHJRWVJRL[YLPUMVYJLKZ[P[JOPUN 0U[LYUHSSHILSJ\Z[VTPaHISL-HIYPJ!)Y\ZOLK JV[[VU WVS`LZ[LY>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDO)LW?::437HJRHNPUN!P[LTZ


DENIM BLUE White/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL White/Yellow Fluo

White/Blue Navy White/Yellow Fluo

RED PASSION White/Yellow Fluo

'&% *OPSK»ZZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[ [VUZJVSSHY^P[O[VWZPKLTH[JOPUNHUK[OL\UKLYZPKLJVU[YHZ[PUN ^P[OÃ&#x2026;\VYLZJLU[Z[YPWLZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WYPIILKZSLL]L LKNLYPNO[ZSLL]LLKNL^P[OUHYYV^PUZLY[ZPKL]LU[ZZLHTZVM ULJRSPULJVUJLHSLK^P[OÃ&#x2026;\V[HWPUN -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL` >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W43 ?3 7HJRHNPUN!Wa

32/26+,576
STEEL GREY Black/Orange Neon

BLACK White/Yellow Fluo

DENIM BLUE White/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL White/Yellow Fluo

White/Blue Navy White/Yellow Fluo

RED PASSION White/Yellow Fluo

'& :OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[O[OYLLTH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[O[VWZPKLTH[JOPUNHUK[OL\UKLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OÃ&#x2026;\VYLZJLU[Z[YPWLZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\WYPIILKZSLL]LLKNL YPNO[ZSLL]LLKNL^P[OUHYYV^PUZLY[ZPKL]LU[ZZLHTZVMULJRSPULJVUJLHSLK^P[OÃ&#x2026;\V[HWPUN-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

NAUTICAL ROYAL White/Yellow Fluo

RED PASSION White/Yellow Fluo

DENIM BLUE White/Fuxia Fluo

BLACK White/Fuxia Fluo

STEEL GREY Black/Fuxia Fluo

White/Blue Navy White/Fuxia Fluo

'&+ >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OZP_TH[JOPUNWLHYSLMMLJ[I\[[VUZJVSSHY^P[O[VWZPKLTH[JOPUNHUK[OL\UKLYZPKLJVU[YHZ[PUN^P[OÃ&#x2026;\VYLZJLU[Z[YPWLZ]PZPISLVUS`^P[OJVSSHY\W YPIILKZSLL]LLKNLYPNO[ZSLL]LLKNL^P[OUHYYV^PUZLY[ZPKL]LU[ZZLHTZVMULJRSPULJVUJLHSLK^P[OÃ&#x2026;\V[HWPUN-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa


76+,576
Black

White

Denim Blue

$ :OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JVSSHYJSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZ MVYJSVZLYÃ&#x201E;[-HIYPJ! JV[[VU JVTILKQLYZL`WVS`LZ[LYI\YUV\[NYT²ILMVYI\YUV\[[YLH[TLU[YLHSÃ&#x2026;HTL >LPNO[! NYT²HM[LYI\YUV\[[YLH[TLU[:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

White

Denim Blue

$+ >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZJVVWLKZX\HYLULJRSPULSV^JTHWWSPLKJVSSHYZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKL -HIYPJ! JV[[VU JVTILKQLYZL`WVS`LZ[LYI\YUV\[NYT²ILMVYI\YUV\[[YLH[TLU[YLHSÃ&#x2026;HTL>LPNO[! NYT²HM[LYI\YUV\[[YLH[TLU[:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3 7HJRHNPUN!Wa


 

Black

White

Denim Blue

Hot Coral

LimeLight

Army Green

Yellow Fluo Steel Grey

%!($+ :OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVY JSVZLYÃ&#x201E;[-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

White

Denim Blue

Hot Coral

%!($+% *OPSK»ZZOVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZ MVYJSVZLYÃ&#x201E;[-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W43 ?37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Denim Blue

Steel Grey

Hot Coral

LimeLight

Army Green

Yellow Fluo Fuxia Fluo

%!($++

>VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]L;ZOPY[ZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_YVSS[HIJHWZSLL]LZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKL -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa

White

%!($++ :OVY[ZSLL]LPUMHU[»Z;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZL HTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W?::43?37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Denim Blue

Camouï¬&#x201A;age

Army Green

Yellow Fluo Steel Grey

'&$%!($+

:OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVY JSVZLYÃ&#x201E;[^P[OV\[SHILS[YHUZMLY-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?3)PHUJV7HJRHNPUN!Wa

'&$)

White

:OVY[ZSLL]L=ULJR;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[SV^JTZWHUKL_TP_JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[O[^VULLKSLZ[P[JOPUNZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ ^P[OV\[SHILS[YHUZMLY-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Camouï¬&#x201A;age

Army Green

Yellow Fluo Fuxia Fluo

'&$%!($++ >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]L;ZOPY[ZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_YVSS[HIJHWZSLL]LZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKL ^P[OV\[SHILS[YHUZMLY-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa

White

'&$)+ >VTLU»Z[HPSVYLKZOVY[ZSLL]L=ULJR;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[SV^JTZWHUKL_TP_ZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[^P[OV\[SHILS[YHUZMLY -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa
Camouï¬&#x201A;age

White/Camouï¬&#x201A;age

White/UK

Blue Camouï¬&#x201A;age/Denim Blue

Denim blue

Burgundy Cool

Smoke Cool

Coral Cool

Black/Leopard

Mustard Cool

Camouï¬&#x201A;age/Desert

Jelly Cool

%!($+"!& :OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[ZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\W ZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Camouï¬&#x201A;age

White/Camouï¬&#x201A;age

White/UK

Blue Camouï¬&#x201A;age/Denim Blue

Black/Leopard

Denim blue

Burgundy Cool

Coral Cool

Mustard Cool

Jelly Cool

%!($+"!&+ >VTLU»Z[HPSV\YLKZOVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[ZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_YVSS[HIJHWZSLL]LZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISL Z[P[JOPUN-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa
White

Yellow Fluo

Steel Grey

Black

Army Green

"%% $ 3VUNZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JSVZLS`Ä[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZPKLZLHTZMVYJSVZLYÄ[-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL` >LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÀW:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

White

Army Green

Fuxia Fluo

"%% $+ >VTLU»Z[HPSVYLKSVUNZSLL]L;ZOPY[ZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_YVSS[HIJHWZSLL]LZPKLZLHTZMVYJSVZLYÄ[JSVZLÄ[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKL -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÀW:43?37HJRHNPUN!Wa


 

White/USA

White/UK

White/ Mimetic Neon Yellow Fluo

Black/Leopard

Camouï¬&#x201A;age

( 3VUNZSLL]L;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[ZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[-HIYPJ! JVTILKJV[[VU :S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

White/ Mimetic Neon Fuxia Fluo

White/UK

White/USA

Black/Leopard

Camouï¬&#x201A;age

( + >VTLU»Z[HPSVYLKSVUNZSLL]L;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[ZSPNO[S`ZJVVWLKJYL^ULJRSV^JTZWHUKL_TP_ZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUN-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Denim Blue

Smoke

Purple Indigo

Aquagreen

) :OVY[ZSLL]L=ULJR;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[SV^JTZWHUKL_TP_JSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[O[^VULLKSLZ[P[JOPUNZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

White

Denim Blue

Smoke

Aquagreen

)+ >VTLU»Z[HPSVYLKZOVY[ZSLL]L=ULJR;ZOPY[^P[OZTHSSWVJRL[SV^JTZWHUKL_TP_ZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa

Purple Indigo
Black

White

Denim Blue

ShinySmoke

' & :OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[^P[OZP_TH[JOPUNI\[[VUZYH^Ã&#x201E;UPZOSV^JTULJRSPULJSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`]PU[HNLSVVR>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa 

White

Denim Blue

ShinySmoke

Black

&$!"!& :OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[^P[OZP_TH[JOPUNI\[[VUZYH^Ã&#x201E;UPZOSV^JTULJRSPULJSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`]PU[HNLSVVR>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa 
White

Black

Denim Blue

Smoke

 :OVY[ZSLL]LJYL^ULJR;ZOPY[^P[OZP_TH[JOPUNI\[[VUZYH^Ã&#x201E;UPZOSV^JTULJRSPULJSVZLS`Ã&#x201E;[[PUNZOV\SKLY^P[OKV\ISLZ[P[JOPUNPUZPKLZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa 

White

Denim Blue

Smoke

Black

+ :OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OSHYNLZOHWLK=ULJRSV^JTJVSSHY^P[OYH^Ã&#x201E;UPZOULJRSPULZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa
Black

White

Denim Blue

Yellow Fluo

'% 4LU»ZZJVVWLKJYL^ULJRZPUNSL[^P[OYH^Ã&#x201E;UPZOULJRSPULHUKHYTOVSLZ-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa

Army Green
Black

White

Denim Blue

Fuxia Fluo

Army Green

Hot Corall

%%+ >VTLU»Z[HPSV\YLKZPUNSL[^P[OZJVVWLKULJRSPULHUKYHJLYIHJR-HIYPJ! JVTILKJV[[VU:S\II`QLYZL`>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa

White

Fuxia Fluo

( >VTLU»ZZPUNSL[^P[O^PKLHYTOVSLZ^PKLULJRHUKUHYYV^Z[YHWZYLK\JLKSLUN[OHUKSVVZLÃ&#x201E;[[PUN-HIYPJ! JVTILKZS\II`JV[[VUQLYZL`>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:47HJRHNPUN!Wa

LimeLight
Black

Denim Blue

Orange Neon

Light Grey

White Off

White

Steel Grey

%!' :OVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZSPNO[S`ZJVVWLKULJRSPULSV^JT^P[OYH^Ã&#x201E;UPZOULJRSPULZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! QLYZL`JV[[VUJVTILKK`LK]PU[HNLSVVR>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

Black

Denim Blue

Orange Neon

Light Grey

White Off

White

%!' + >VTLU»ZZOVY[ZSLL]L;ZOPY[^P[OZJVVWLKULJRSPULSV^JTYH^Ã&#x201E;UPZOULJRSPULZOVY[JSVZLÃ&#x201E;[[PUNZSLL]LZ^P[OUHYYV^[\YU\WZPKLZLHTZMVYJSVZLYÃ&#x201E;[ -HIYPJ! QLYZL`JV[[VUJVTILKK`LK]PU[HNLSVVR>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa 

Steel Grey


75286(56
Blue Navy

Black

Smoke

Blue Navy

Black

%%

%%+

4LU»ZJSHZZPJHSSZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[-YLUJO WVJRL[ZHUKZTHSSWVJRL[^P[OaPW[^VPUZL[WVJRL[ZVUIHJR^P[OI\[[VUHUKWH[JOPUYLHS SLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!V\UJLHSSZLHZVU :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa

>VTLU»ZJSHZZPJHSSZLHZVU[YV\ZLYZILS[SVVWZH[^HPZ[-YLUJOWVJRL[ZVULZTHSSWVJRL[ ^P[OaPW[^VPUZL[WVJRL[ZVUIHJR^P[OI\[[VUaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUHUKWH[JOPUYLHS SLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!V\UJLHSSZLHZVU :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa
Blue Navy

Black

White

Blue Navy

Black

White

%%%%!

%%+%%!

4LU»ZJSHZZPJTPKZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[-YLUJO WVJRL[ZHUKZTHSSWVJRL[^P[OaPW[^VPUZL[WVJRL[ZVUIHJR^P[OI\[[VUHUKWH[JOPUYLHS SLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa

>VTLU»ZJSHZZPJTPKZLHZVU[YV\ZLYZ^P[OaPWMHZ[LUPUN^P[OI\[[VUILS[SVVWZH[^HPZ[ -YLUJOWVJRL[ZHUKZTHSSWVJRL[^P[OaPW[^VPUZL[WVJRL[ZVUIHJR^P[OI\[[VUHUKWH[JO PUYLHSSLH[OLYPUJVTILKOPNOKLUZP[`[^VWS`JV[[VULUa`TL^HZO -HIYPJ! *V[[VU;^PSS ZWHUKL_>LPNO[!NYT² :PaLZ!&DVXDO)LW7HJRHNPUN!Wa


6:($7(56
Black

Ash Grey

Black

Blue Navy

Ash Grey

Blue Navy

!$ 

+

-\SSaPW\UPZL_Q\TWLY^P[OÃ&#x201E;ULS`YPIJ\MMZHUKIV[[VTLKNLZLSIV^WH[JOLZPUZ[VJRPUNZ[P[JO HUKM\SS`MHZOPVULK^P[OV\[ZLHTZ -HIYPJ! *V[[VU WYL^HZOLK^VVS>LPNO[!NY :PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??3?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa

<UPZL_JYL^ULJRQ\TWLY^P[OÃ&#x201E;ULS`YPIJ\MMZHUKIV[[VTLKNLZPUZ[VJRPUNZ[P[JOHUKM\SS` MHZOPVULK^P[OV\[ZLHTZ -HIYPJ! *V[[VU WYL^HZOLK^VVS>LPNO[!NY :PaLZ!&DVXDO)LW?::43?3??3?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa
Black

Bordeaux

Blue Navy

Ash Grey

'% %% 4LU»Z=ULJRQ\TWLYÃ&#x201E;ULS`YPIJ\MMZHUKIV[[VTLKNLZPUZ[VJRPUNZ[P[JOHUKM\SS`MHZOPVULK ^P[OV\[ZLHTZ-HIYPJ! *V[[VU WYL^HZOLK^VVS>LPNO[!NY:PaLZ!&DVXDO)LW :43?3??3?3?3?3IS\LUH]`(ZO.YL`7HJRHNPUN!Wa

Black

Bordeaux

Blue Navy

Blue Navy

Ash Grey

% 4LU»Z=ULJR]LZ[Ã&#x201E;ULS`YPIJ\MMZHUKIV[[VTLKNLZPUZ[VJRPUNZ[P[JOHUKM\SS`MHZOPVULK ^P[OV\[ZLHTZ-HIYPJ! *V[[VU WYL^HZOLK^VVS>LPNO[!NY :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3?3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa

Blue Navy

Ash Grey

Ash Grey

$%&>VTLU»ZSV^=ULJRQ\TWLYÃ&#x201E;ULS`YPIJ\MMZHUKIV[[VTLKNLZPUZ[VJRPUNZ[P[JOHUKM\SS` MHZOPVULK^P[OV\[ZLHTZ-HIYPJ! *V[[VU WYL^HZOLK^VVS>LPNO[!NY :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa

>VTLU»Z=ULJR]LZ[Ã&#x201E;ULS`YPIJ\MMZHUKIV[[VTLKNLZPUZ[VJRPUNZ[P[JOHUKM\SS`MHZOPVULK ^P[OV\[ZLHTZ-HIYPJ! *V[[VU WYL^HZOLK^VVS>LPNO[!NY :PaLZ!&DVXDO)LW:43?3??3)S\L5H]`7HJRHNPUN!Wa


32/26+,576
Black/Steel Grey

Blue Navy/White

 :OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OSV^VWLUPUNULJRSPULHUKMHZ[LUPUN^P[OTL[HSZUHWMHZ[LULYZ -HIYPJ! ]LY`Ã&#x201E;ULJV[[VUQLYZL`,_JLSSLU[8\HSP[`;YLH[TLU[>LPNO[!NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa

White/Black
Black

Hot Coral

Acquamarina

Smoke

Grey Melange

Emerald Green

Warm Brown

White

Denim Blue

"$%& :OVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OMV\YTH[JOPUNI\[[VUZZOPY[Z[`SLJVSSHYHUKMYVU[WVJRL["UHYYV^PUZLY[ZPUSPNO[IS\LWVWLSPULVUPUZPKLVMJVSSHYMYVU[VWLUPUNHUKH[ZPKL]LU[Z -HIYPJ! ]LY`Ã&#x201E;ULJV[[VUWPX\L[/PNO8\HSP[`;YLH[TLU[>LPNO[! NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?3??3?37HJRHNPUN!Wa
Emerald Green

Black

Warm Brown

Denim Blue

Fuxia

LimeLight

Red Passion

Purple Indigo

Rosa Shadows

Hot Coral

Acquamarina

Vibrant Orange

Smoke

Grey Melange

Atoll Blue

White

!'$ >VTLU»ZZOVY[ZSLL]LWVSVZOPY[^P[OÃ&#x201E;]LTH[JOPUNI\[[VUZ^P[O[PWWPUNPUZPKLULJRSPULZPKL]LU[ZHUKUHYYV^PUZLY[VUPUZPKLVMJVSSHYPUSPNO[IS\LWVWLSPULZOPY[Z[`SLJVSSHYHUKMYVU[WVJRL[ -HIYPJ! ]LY`Ã&#x201E;ULJV[[VUWPX\L[/PNO8\HSP[`;YLH[TLU[>LPNO[! NYT²:PaLZ!&DVXDOÃ&#x20AC;W:43?37HJRHNPUN!Wa


 %, ;LHTZJVTWHUPLZHUKNYV\WZULLK[V^LHYH[`WLVM¸\UPMVYT¹[VZL[[OLPYNYV\WHWHY[0UKP]PK\HS^VYRLYZYLX\PYLJVTMVY[HISLHUKWYHJ[PJHSJSV[OPUN[VKV[OLPYQVI^LSS(^PKLYHUNLVMZPaLZPZ [O\ZVM[OL\[TVZ[PTWVY[HUJLHUK[OPZT\Z[PUJS\KL\UKLYZPaLHUKV\[ZPaLÃ&#x201E;[[PUNZ7(@7,9KLZPNUZTLL[[OPZULLK (SSP[LTZPU[OLJH[HSVN\LHYLH]HPSHISLPUZPaLZ[OH[NVMYVT:[V??3HUKTHU`HSZVJVTLPUZTHSSZPaLZZ\JOHZ?:HUK??: ;OLKLZPYL[VTLL[HSSULLKZTLHUZTHU`HY[PJSLZHYLHSZVTHKLPUSHYNLZPaLZZ\JOHZ?3?3?3HUK[OLZ`TIVSTHRLZP[LHZPLY[VÃ&#x201E;UKWYVK\J[ZH]HPSHISLPU[OLZLSHYNLYZPaLZ

%&$ W

% W

! &!

W

 W

!+ W

& W

" W

( !'($ W

"!! W

( W

$($% W

! $($% W

$! W

%""$ W

$ W

%+ + W

& W

"% W

,! W

(,! W

&$  W

& & W

&! W

$!'$ W


%' %& W W

' $$!' W

$'

 W

$'

$ W

" W

!& W

!$%& W

%')+ W

!' W

) W

$ W

)! W

'%$ W

 W

! W

&+"!!

& W

& W

!$ & W

"+$ W

"!& W

W

' & W

%"&$ W

!$%&%'$W

!$%&) &$W

$"!$& W

%" W

,'"'% W

" &! W

 $ W

$)% W
&$ W

 &$! & &W

)$"'%W

$ W

)%+ W

&!$ ! W

&!$ !"'% W

&' $ W

$ W

% W

%&!$ W

&$" W

'%& W

'$ W

!% % W

%&)$ W

"!&"'%W

"&

W

!!& W

" W

"$&$%W

!$& W

)%"!$& W

&+ W

!* W

*&$W

!$)+ W

%!& W

 W %%!W

%+ W( &'$ W
( &'$%%! W

&!+!W

$"W

'$

W

$"+W

'&W

"%% $W

( W

)W

%%%%! W

!$ W

+W

 !$W

%'W

$%&+W

'W

$W

%!($+W

'&$%!($+W

'&$)W

%!($+"!&W

W

%!' W

%%W

W

"$%&W

' &W

'% %%W

&$!"!&

W

%W

! !

W

 %,


& !! /PNOX\HSP[`WYLZLU[H[PVUPZZ`UVU`TV\Z^P[OWYVMLZZPVUHSPZTHUKNVVKVYNHUPaH[PVU ;OPZPZ^O`[OL7(@7,9IYHUKVMMLYZH]HYPL[`VMWYVWVZHSZMVYTH[JOPUNV\[Ã&#x201E;[ZMVYTLU^VTLUHUKJOPSKYLU[OH[YHUNLMYVT ZWVY[Z^LHY[VLSLNHU[JVTIPUH[PVUZ ;OLZ`TIVSYLMLYZ[V[OLZLV\[Ã&#x201E;[Z

%&$%&$+ W

,! ,! + W

))+ W

+,! W

& &W& &+W!!$! W

$+$++ W

" " + W

%+ + W!'$ ' !$ W

% W%+ W!$ W

!*$!*$+ W

( %% W

$!! $!! + W
%%&!" W

%&& W%&&+ W

$!  W $!% W

&&& %% W

!+"$% W

"!! W W% W

( W( + W( % W

&$(%"$& W

$($%$($%+ W

%""$ &' W

&! &! + W

! &! ! &! + W

! $($% W! $($%+ W

$% W

"%"%+ W

&$  W&$ + W
$!'$$!'$+ W%' %& W %' %&+ W %' %&% W 

% W W $ %+ W

! W!+* W

' $$!' W' $$!' + W

 W$ W

&% W%($ W$ %+ W

&) W $ W

' & W ' &+ W

$'

 $'

 + W

%')+%')++%')+% W

$'

$ W$'

$+ W

"% W

!'!'+ W

!&% W
$ (!+ W

!&!&+!&% W

%$%$+ W

!$%& W !$%&+ W

!$%&%'$ W !$%&%'$+ W

&&+ W

!$& $& W!$% W

&!$ !&!$ !+ W

*&$*&$+ W

%&)$ W !%&%% W

%%'

+ W

&$"&$"+ W

*'&($ W

'%& '%& + W

%" ! &$ W

'$ W'$+ W


 + W

 %%! %%! + W

$" W $"+ W

$"+$"++ W

 !$ !$+ W

%'%'+ W

$%&+$%&++ W

'·'·+ W

! ! ! ! + W

&!+! W&!+!+ W

'$ W'$ + W

'& '&+ W '&% W

$$+ W

%!($+ W%!($++ W %!($+% W%!($++ W

'$ '$ + W

! W!+ W
'&$%!($+W '&$%!($++ W

'&$) W '&$)+ W

( ( + W

))+ W

+ W

%!' %!' + W

%%%%+ W

%%%%! %%%%! + W

%

W

%!($+"!&W%!($+"!&+ W

"%% $"%% $+ W

'% W%%+ W

'% %%$%& W

"$%& W!'$ W

& !!


!%+%& ;OL36*2:@:;,4^HZPUZWPYLKI`[OLULLK[VTHRLWVJRL[ZMLH[\YPUNHÅHWJSVZ\YLTVYLM\UJ[PVUHS ;OLÅHWWYL]LU[ZVIQLJ[ZWSHJLKPUHWVJRL[MYVTHJJPKLU[HSS`MHSSPUNV\[OV^L]LY^OLU`V\OH]L[VRLLWW\[[PUNVIQLJ[ZPUHUKV\[VWLUPUNHUKJSVZPUN[OLÅHWLHJO[PTLTH` JH\ZLPUJVU]LUPLUJL4VYLV]LY^OLUVWLYH[PUNPULTLYNLUJ`ZP[\H[PVUZVY\UJVTMVY[HISLWVZP[PVUZ^OLYL`V\YIHSHUJLPZWYLJHYPV\Z[OLÅHWTH`L]LUWYLZLU[HOHaHYK ;OPZULLK^HZÄYZ[YLJVNUPZLK^OLU5H[P]L(TLYPJHUZ^LYLJHSSLKVU[V^VYRVU[OLI\PSKPUNVMZR`ZJYHWLYZ^OPJO[OLUPUZWPYLK7H`WLY[VKL]LSVWHUKWH[LU[HZWLJPHSKLZPNU ;OLZVS\[PVUPZIV[OZPTWSLHUKVYPNPUHS!HZ[OLV\[ZPKLÅHWPZQ\Z[ZSPNO[S`UHYYV^LY[OHU[OLIHZLVM[OLSV^LYWVJRL[P[JHUIL[\JRLKPUHUKISVJRLKPUZPKLTLHUPUN[OH[[OL WVJRL[JHUILRLW[VWLU^OLUL]LY[OPZPZTVYLWYHJ[PJHSMVY^VYRZWVY[VYSLPZ\YL

This is patent No.RA2008U000032 registered at the Chamber of Commerce of Ravenna; the copying of all, or any part, of this patent will be prosecuted.
)!$ W

 W

! W

&+"!! W

! W

$ W

& W

&+ W

& W

" &! W

$)+% W

 $ W

&$ W

&!$ ! W

&!$ !"'% W

"& W

" W

( &'$ W

'$ W'$+ W

!$ & W

$"!$& W

"+$ W

&!$ !+ W

( &'$%%!

W


! '%!&"$!'& ;()3,:(5+4,(:<9,4,5;: (M[LYJVUZPKLYPUN[OL[`WLVMÃ&#x201E;[YLMLY[V[OLZPaLJOHY[[VPKLU[PM`[OLJVYYLJ[ZPaLMVY`V\YV^UIVK`TLHZ\YLTLU[Z ;OLNHYTLU[PU[OLZPaLZ[H[LKPZKLZPNULK[VÃ&#x201E;[HIVK`[`WL^P[O[OVZLTLHZ\YLTLU[ZZWLJPÃ&#x201E;LK

4,5»::0A,: 

  

   

 

 

 

!# !# ! !# !

 $ # !# #

!  ! 

# ! !# ! # !#

 #  #   

! #  !  ! # !

!! ! #! ! # !! #!

!!! # !! !! !!! !!

!#"  !!!# !!! !#" !!!#

"" ! "" !#" "" ""

 #! !! !#" #!$ "!#

!!" !#" ""$ $$ ##!

!#" "!# ##! $$# #!$

""# ### ##$ $$! $

"# $$! $! "! #

"!#  " !

"## # # #

##! ! ! # !

### # # $ 

#!$ ! ! ! #

  

  

  

  

   

 

 

 

  

  ! 

 ! # !

! # ! #

# # 

  

 !  ! # !

 ! # ! #! ! #

!# !! #! !! !!

!!" ""! ## $$

"" ""# # ## $!$#

"" ## ##$ $#

""# # ## $$! !

"!# #$$ $! "

"!# $$! ! !

## $# # #

## # # !

##! ! 

  

 

  

 


,HJO7(@7,9NHYTLU[PZKLZPNULKMVYHWHY[PJ\SHY[`WLVMÃ&#x201E;[^P[OZWLJPÃ&#x201E;JJOHYHJ[LYPZ[PJZKL [LYTPULKI`P[ZPU[LUKLK\ZL[HRPUNPU[VHJJV\U[[OH[P[^PSSNLULYHSS`IL\ZLKMVYWYVTV[PVUHS VYWYVMLZZPVUHSW\YWVZLZHUK[OLULLKMVYHKHW[HIPSP[`[VTHU`KPMMLYLU[ZP[\H[PVUZ ;OLÃ&#x201E;[VMHNHYTLU[PZKLÃ&#x201E;ULKHJJVYKPUN[VP[ZMHIYPJHUK[OL[`WLVM[OLHY[PJSLP[ZLSMHUK[O\Z [OLZPaLYLX\PYLKPZKL[LYTPULKI`]HY`PUN[OLKPMMLYLUJLIL[^LLUIVK`TLHZ\YLTLU[ZHZ ZWLJPÃ&#x201E;LKPU[OLZPaLJOHY[HUK[OH[VM[OLNHYTLU[

;OPZKPMMLYLUJLOLUJL]HYPLZMYVTNHYTLU[[VNHYTLU[^P[O[OYLLKPMMLYLU[[`WLZVMÃ&#x201E;[ 5HJXODU)LW>64(5»::0A,:

-0;

;OLZPaLJOHY[[HRLZPU[VHJJV\U[HNLULYV\ZKPMMLYLUJL[VHSSV^MYLLKVTVM TV]LTLU[[OH[LUZ\YLZ[OLNHYTLU[PZWYHJ[PJHSHUKJVTMVY[HISL

  

  

  

     

  ! !  # 

# !# !# ! !#

  # !# 

!# ! !  !

 # # !# ! # 

 !   #  

 #! !! !#" ### ""!

!!# !!! "!# $$ "##

!!" "" #$ $# #$

"" "## $ ! $$#

""! #!$ # # 

""# $ ! #! !  !

# # ! #

 # ! 

  # 

  

 #!! $! "!"# #!##

!!# !! ## $$

!!" ! !# ##! $$!

!#" !$" ##$ $#

"" ""! $$! 

 

&DVXDO)LW

;OLNHYTLU[PZKLZPNULK^P[OTLHZ\YLTLU[ZHUKTVKLSSPUNKL[HPSZ[OH[^PSS ZH[PZM`[OVZLTVYLPU[LYLZ[LKPU[OLSVVRVM[OLHY[PJSL^OV^HU[[VJVTIPUL JHZ\HSZ[`SL^P[OHJVTMVY[HISLÃ&#x201E;[

5HDO)LW

,]LY`KL[HPSVM[OLTVKLSPZZ[\KPLKHUKKL]LSVWLKZPaLI`ZPaL[VLUZ\YL [OLNHYTLU[^PSSIL[HPSV\YLK[VLUZ\YLHWLYMLJ[Ã&#x201E;[

*/60*,6-:0A, 6UJL`V\OH]LPKLU[PÃ&#x201E;LK[OLÃ&#x201E;[HUK[OLZPaLP[PZHS^H`ZHK]PZHISL[V[Y`[OLWYVK\J[ILMVYL`V\ I\`P[\ZLP[HUKJ\Z[VTPZLP[@V\ZOV\SKHSZVILHYPUTPUK[OH[[OLWYVK\J[PVUP[ZLSMJHU OH]LH[VSLYHUJLVM ^P[OYLZWLJ[[V[OLZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZVM[OLNHYTLU[ZPaL >OLU[Y`PUN[OLZPaLVMHJV[[VUNHYTLU[`V\ZOV\SKHS^H`ZJVUZPKLYNYLH[LY[VSLYHUJLWHY[PJ\ SHYS`HZYLNHYKZZSLL]LSLUN[OZPUJLHSSZ\JONHYTLU[Z^OLU^HZOLKHJJVYKPUN[V[OL SHILSPUZ[Y\J[PVUZ^PSS\UKLYNVHUH[\YHS]HYPH[PVUPUZPaLVMHIV\[

  

 

     

 

*/03+»:)()@»::0A,     

 

  A waist B lower waist C hips D chest H weight

  

 

 

 

 

 

 !  !

"  

 ! 

 !! !

   

 ! !

 !!

 !!"

 ! "!

 


 $ !$&! *<:;640:(;065 (SSP[LTZJHUILJ\Z[VTPZLKI\[P[PZNVVK[VJVUZ\S[[YHKLL_WLY[Z[VPKLU[PM`[OLTVZ[HWWYVWYPH[LTL[OVKIHZLKVU[OL[`WLVMTH[LYPHS>OLUJ\Z[VTPZPUNWSLHZLWH`[OL\[TVZ[H[[LU[PVU[V [OLaPWWLY[VH]VPKIYLHRHNLK\L[VWYLZZ\YLHUKVY[OLOPNO[LTWLYH[\YLZVM[OLTHJOPULY`

;07:(5+(+=0*,65.(94,5;<:,(5+>(:/05. ;OLTH[LYPHSZ\ZLKPUTHRPUN7(@7,9NHYTLU[ZOH]LILLUJHYLM\SS`ZLSLJ[LK[VLUZ\YLX\HSP[`K\YHIPSP[`HUKJVTMVY[VM\ZL >OPSLJVUZPKLYPUNUVYTHS^LHYHUK[LHY[VTHPU[HPU[OLNVVKJVUKP[PVUVM[OLNHYTLU[ZHUK[OLPYSVUNL]P[`P[PZULJLZZHY`[VWH`H[[LU[PVU[V[OLPYJHYLHUK\ZL HUKJHYLM\SS`MVSSV^[OL^HZOPUNPUZ[Y\J[PVUZVU[OLSHILS 7SLHZLUV[L[OH[JV[[VUHY[PJSLZ[LUK[VMHKL^OLUL_WVZLK[VSPNO[VYZ\USPNO[HUK[OPZWOLUVTLUVU^PSSPUJYLHZLPM[OLNHYTLU[PZ^VYUI`WLYZVUZLUNHNPUNPUKLTHUKPUNHJ[P]P[PLZVYZ\IQLJ[ [VPU[LUZLZ^LH[PUN 0[PZUVYTHSMVYJV[[VUHY[PJSLZ[VZOYPURZSPNO[S`HUKISLLK^OLU^HZOLKMVY[OLÃ&#x201E;YZ[[PTLZ"P[PZ[O\ZYLJVTTLUKLK[VWH`[OL\[TVZ[H[[LU[PVU[V^HZOPUN[LTWLYH[\YLZ[VZLWHYH[PUNJVSV\YZ HUK[V[OL\ZLVMZ\P[HISLKL[LYNLU[ZHUKJVYYLJ[KY`PUNWYVJLK\YLZ (U`]HYPH[PVUNYLH[LY[OHU[OVZLZWLJPÃ&#x201E;LKPZJH\ZLKI`PTWYVWLY\ZLHUKVY^HZOPUNVM[OLWYVK\J[ ;OLaPWZVU[OLNHYTLU[ZOH]L\UKLYNVUL[LUZPSL[LZ[PUNI`[OLTHU\MHJ[\YLYZ[VN\HYHU[LLYLZPZ[HUJL[VUVYTHS\ZL ;OLMYLX\LU[\ZLVMHNHYTLU[LZWLJPHSS`PU[OL^VYRWSHJLZ\IQLJ[ZaPWZ[VJVUZPKLYHISLZ[YLZZ"[VLUZ\YLK\YHIPSP[``V\ULLKZPTWS`[V[YLH[[OLaPW^P[OYLHZVUHISLJHYLLZWLJPHSS`^OLYL[OL NHYTLU[OHZHKV\ISLZSPKLYHZ[OPZTLJOHUPZTPZTVYLKLSPJH[LJVTWHYLK[VHZPUNSLZSPKLYaPW-VYJPUN[OLaPW^PSSSLHK[VHS[LYH[PVUZPU[OLZSPKPUNTLJOHUPZT ;OL^LPNO[ZSPZ[LKPU[OLJH[HSVN\LOH]LH[VSLYHUJLVMHML^WLYJLU[HNLZ ;OLJVSV\YZPU[OLJH[HSVN\LHUKVU[OL>LIHYLPUKPJH[P]L"[OL`JHUUV[YLWYVK\JL[OLZOHKLVM[OLTH[LYPHSMHP[OM\SS` ;OLJVU[PU\V\ZYLZLHYJOKL]LSVWTLU[HUKWYVK\J[PTWYV]LTLU[TH`YLZ\S[PUJOHUNLZPU[OL[LJOUPJHSZWLJPÃ&#x201E;JH[PVUZMYVTVULZLHZVU[V[OLUL_["`V\ZOV\SKRLLW\W[VKH[L^P[OJOHUNLZ ILMVYLWYLZLU[PUN[OLWYVK\J[Z +\L[VUH[\YHSJH\ZLZHUKK`LPUN[LJOUPX\LZ[OLL_HJ[JVSV\YPUKPMMLYLU[WYVK\J[PVUIH[JOLZPZUL]LY[OLZHTL"PUMHJ[JOHUNLZ^OPJOHYLVM[LU]LY`Z\I[SL^PSSVJJ\YHUKHYLUV[[VIL JVUZPKLYLKKLMLJ[Z
05;,979,;(;0656-:@4)63: PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLYLZPZ[HUJL[V^H[LYWLUL[YH[PVUVM[OLTH[LYPHS"ILHYPUTPUK[OH[L]LY`TH[LYPHSOHZP[ZV^USL]LSVMYLZPZ[HUJL[V^H[LYWLYTLHIPSP[`HUK[OH[[OLNHYTLU[PZÃ&#x201E;UPZOLK^P[O Z[P[JOPUNaPWWLYZHUKI\[[VUZ[OH[JHUHMMLJ[[OLYLZPZ[HUJL[V^H[LYWLUL[YH[PVUVM[OLNHYTLU[ PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLIYLH[OPUNWYVWLY[PLZVM[OLTH[LYPHS"[OPZMHIYPJJOHYHJ[LYPZ[PJHSSV^Z[OLTVPZ[\YLVM[OLO\THUIVK`[VILL]HJ\H[LKTVYLLHZPS`I`KLJYLHZPUN[OLJVUKLUZH[PVUVM Z^LH[[OLYLI`PUJYLHZPUNJVTMVY[HUK[OLYTHSPUZ\SH[PVU PKLU[PÃ&#x201E;LZHWLYTLHISLTH[LYPHS[OH[OHZILLUTHKLYHPUYLZPZ[HU[^P[OHSPNO[JVH[PUNHNHYTLU[WYVK\JLKPU[OPZ^H`PZTVYLYLZPZ[HU[PUJVUKP[PVUZVMSPNO[YHPUVY KHTWULZZMYVTMVNHUKJVSK PKLU[PÃ&#x201E;LZH^PUKWYVVMTH[LYPHS"[OLJVUZPZ[LUJ`HUK[L_[\YLVM[OLMHIYPJKVLZUV[HSSV^HPY[VWHZZ[OYV\NO PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLH]HPSHIPSP[`VMH[SLHZ[VULZPaLSHYNLY[OHU??3IL[^LLU?3HUK?3 PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLH]HPSHIPSP[`VM[OLZHTLWYVK\J[PUTVKLSZMVYTLUHUKVY^VTLUHUKVYJOPSKYLU PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLWYLZLUJLVMHWVJRL[LX\PWWLK^P[O[OLWH[LU[LKLOCK SYSTEM 04)(330!

WHJRHNPUN!MVYLHJOP[LT[OLHTV\U[VMP[LTZVM[OLZHTLZPaLJVU[HPULKPU[OLIV_PZZWLJPÃ&#x201E;LKHZ^LSSHZ[OLTPUPT\TX\HU[P[`VMLHJOZPaLOLSKPUWHJRHNLZ^P[OPU[OLIV_[OH[ JHUILZVSKZLWHYH[LS` PKLU[PÃ&#x201E;LZHWYVK\J[KLZPNULKPU^VTLU»ZZPaL PKLU[PÃ&#x201E;LZHWYVK\J[KLZPNULKPUJOPSK»ZZPaL

1HZ

5,>PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLPUZLY[PVUVMHUL^WYVK\J[PU[OLYHUNL

1HZ

5,>*636<9PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLPUZLY[PVUVMHUL^JVSV\YPU[OLYHUNL

1HZ6L]H

5,>:0A,PKLU[PÃ&#x201E;LZ[OLPUJS\ZPVUVMHUL^ZPaLPU[OLYHUNL

,5

.LULYHSZ[HUKHYK[OH[ZWLJPÃ&#x201E;LZ[OLNLULYHSYLX\PYLTLU[ZMVYWYV[LJ[P]LJSV[OPUN^P[OYLNHYK[VLYNVUVTPJZJVTMVY[^LHYSHILSPUNHUKKVJ\TLU[H[PVU[VILWYVK\JLK[V[OLZLSSLY  0KLU[PÃ&#x201E;LZHWYVK\J[^OVZLKLZPNUOHZILLUYLNPZ[LYLKH[[OL6/04[OL6MÃ&#x201E;JLMVY/HYTVUPZH[PVUPU[OL0U[LYUHS4HYRL[

;OLYLNPZ[LYLK*VTT\UP[`KLZPNU9*+PZHUL_JS\ZP]LYPNO[NYHU[LKMVY[OLL_[LYUHSHWWLHYHUJLVMHWYVK\J[VYWHY[[OLYLVMVU[OLIHZPZVMP[ZJOHYHJ[LYPZ[PJZPUWHY[PJ\SHY [OLSPULZJVU[V\YZJVSV\YZZOHWL[L_[\YLTH[LYPHSZHUKVYP[ZVYUHTLU[H[PVU"P[JVUMLYZ[OLL_JS\ZP]LYPNO[[V\ZL[OLKLZPNUHUK[VWYVOPIP[P[Z\ZLI`[OPYKWHY[PLZPUHU`JV\U[Y` VM[OL,\YVWLHU<UPVU;OLV^ULYVM[OL9*+PZWYV[LJ[LKIV[OMYVTKLSPILYH[LJVW`PUNVMP[ZKLZPNUVYTVKLSHUKMYVT[OLPUKLWLUKLU[KL]LSVWTLU[VMHZPTPSHYKLZPNUVYTVKLS ;OLYPNO[ZJVUJLYUPUWHY[PJ\SHY[OLTHRPUNVMMLYPUNTHYRL[PUNPTWVY[PUNL_WVY[PUNVY\ZLPU^OPJO[OLKLZPNUPZPUJVYWVYH[LKVY[V^OPJOP[PZHWWSPLKVYOVSKPUNZ[VJRVMZ\JOH WYVK\J[MVY[OVZLW\YWVZLZ


+!'$%&+ ! '$&!$

ZZZSD\SHUZHDUFRP


 $& $&

"

$&

( &'$&+

( &'$%%!%%

"

$&

"*&$)+*&$+!+

$&

"

$!$%% 

!$ &

$"!$&%%%%!!!$%$)+%%%+%!!%&%%%%%+%%!  $'$$&$'$+

 &'$+%"'$

' & !!$!$+

!$%&

& &!+&

+ !$

& &+!&

& %%

 !$+

&&

!++

$ &$! & & (,! !&%

*&!"% ,'"'%! &$%&&&

+!$& &+"

$$+! 

%' !$ 

$ ($+!$ !$

%+

!$%& %%

 !$%&+% %&+

!&

$+

!+*$++

!$%&%'$

$&

!$%&%'$++

 

!$%&) &$

 $%!*%(%!*$+

%!($+

$!%

!+%%!($++

$!%

 

$!!+

%!($++

$%&+

 %%!$!!+ +

%!($+%

$%&++

 + +%%!!*$'$%!($+"!&$ %

'$ +%!($+"!&+('% %%!!&&( 

!$ 

!'

( +

$!'$ ! ! !

! ! +

!'+

 

"&$+!+

%'

%+$!'$! &!

%'+

 $!'$+! &! +($%&( ! $($%*'&()! $($%+


 $&

"

$&

"

$&

"

$&

"

!!"

%$+&+"!!!% %

%'%$

!' "  "  +%!$&' $$!' 

"$%

%($' $$!' +

!$

'"$&$%

'+%""$' &

 

' &+"%%

($"%% $%%

' ($%&+!'$ 

"%% $+% !)' &

"%" &!%!&'$

"%+"!&"'%%!' '$ +

%!' +( &$!"!&" & 

"+%"( !'($ +

"+$ %"$

(

"!&%"$&

( 

"!$ %"&$

"!! $ %%+

( +%"!$&( %%&$ 

"$%&

%"$ (!+

%&$ +

"$ %"$ $)$"'%

"$(%&)$)

! &$$%&!$)+

'%$ %')+

) '%& $&%')++

)!

'%& +$"%')+%

)!$ 

$"+%'+& ,! !

+

&!

 

$"+

%' %&&! +

 

$"++

%' %&+'&$($%%' %&%'&+$($%+%+ +

'&%,! ,! +

$! &$ &' $$ 

&$$ !'&$%!($+

$!

&!"

'&$)

$'+&!$ !

'&$%!($++

$'

$

&!$ !+'&$)+

$'

$+

&!$ !"'%(

 

$'

 

&!+!

)%+$'

 +

&!+!+

)%"!$&% &$ 

 

% &$ +

&)

%

&$(

!$&%&&&$!!$!$)+&$"%&&+

!

%&$"+! )

%$&$!"+
"

$ " +
!&%  &   % " &!

;/(52: 4PHTPPZHTVKLYUHUKJVZTVWVSP[HU JP[`^OLYLTHU`KPMMLYLU[J\S[\YLZTLL[ HUKIYPUN[OPZWSHJL[VSPMLJYLH[PUNH K`UHTPJ]HYPL[`[OH[VMMLYZPUZWPYH[PVU HUKL_WYLZZPVU[VHY[PZ[ZKLZPNULYZ WOV[VNYHWOLYZHUKT\ZPJPHUZMYVTHSS V]LY[OL^VYSK 7H`WLYJOVZL4PHTPMVY[OLWOV[VZOV V["[OLH[TVZWOLYLHUK[OLWVL[Y`[OH[ `V\IYLH[OLPU[OPZJP[`HUK[OLYPJOTP_ VMZP[\H[PVUZHUKJVSV\YZ[OH[ JOHYHJ[LYPZLP[ LUOHUJL[OLKLZPNUHUKSVVRVM[OL NHYTLU[ZHUKHMMLJ[[OLV]LYHSSTVVK VM[OLNLULYHSJH[HSVN\L


%  &   %" 

 

!

$ "&

%$

(

%  ! 

'

%  ! 

$
Profile for Nimbus - advertising agency

Catalogue Payper 2015  

Promotional and workwear from Italy

Catalogue Payper 2015  

Promotional and workwear from Italy

Profile for tomaz1