__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


LICZBA LUDNOŚCI


• Powiat Lubelski 2003 – 137 312 mieszkańców 2003 - 2012

Zwiększenie – 10

145

2012 – 147 457 mieszkańców

PROGNOZA GUS na 2035 –171 • Gmina Lublin 2003 – 356 563 mieszkańców 2003-2012

2012 – 348 567 mieszkańców

000 !!!

Zmniejszenie – 7

996


Największy przyrost Gmina Wólka

2002 – 7988 -> 2012 – 10667 = więcej o

Gmina Głusk

2002 – 6626 -> 2012 – 8983 = więcej o

2679 osób

2357 osób


Liczba nowych podmiot贸w gospodarczych


Liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła w 2012 r. W 2011 - 2375


Liczba pojazdów zarejestrowanych w 2012 r. W 2011 – 17 079


W 2012 roku na terenie Powiatu Lubelskiego udało się udało się wybudować:

31,9 kilometrów dróg powiatowych 44,38 kilometrów dróg gminnych


Nowa droga do „okna na świat…” czyli droga Wólka–Świdnik-Janowice do Portu Lotniczego Lublin.


Gmina Wólka zakończyła realizację budowę dróg na w osiedlu Borek miejscowości Turka .

Łącznie wybudowano 3,85 kilometra nowej nawierzchni.


Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 z przeznaczeniem na drogi w 2012 roku

Środki pozyskane przez Powiat – 9,5 mln zł Środki pozyskane przez Gminy – 2,8 mln zł


Dzięki środkom

udało się w 2012 roku zmodernizować Prawie 11 km dróg powiatowych oraz 3,8 km dróg Gminnych


W Gminie Zakrzew przebudowano drogę na odcinku Targowisko - Tarnawka o długości prawie 5,6 km.


II Powiatowe Biegi Uliczne "Biegaj z nami" połączone z oficjalnym przekazaniem do użytkowania przebudowanych dróg


Na terenie Gminy Niemce przebudowano drogę numer 2214L Wygoda

– Majdan Krasieniński o długości prawie 3,8 km.

Na terenie Gminy Wólka z udziałem Powiatu Łęczyńskiego udało się zmodernizować 1,3 km odcinka drogi numer 2000L Kijany – Łuszczów.


NPPDL w Gminach Przebudowa drogi gminnej nr 106983 L Kierz Kukawka Gmina Bełżyce Przebudowa drogi gminnej nr 107208L Leśniczówka - etap III Gmina Bychawa Przebudowa drogi Kalinówka – Wilczopole Gmina Głusk

Droga Kierz - Kukawka


Podsumowanie NPPDL 2012 Powiat:

Gminy:

-10,7 km dróg

-3,72 km dróg

- 5,4 mln zł koszt łączny - 1,99 mln wkład powiatu - 1,8 mln wkład gmin -1,6 mln dofinansowanie

- 1,55 mln zł koszt łączny - 191 tyś. dofinansowanie


Rezerwa Ministerstwa Infrastruktury

Most w Garbowie


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dzięki dotacji z budżetu państwa w gminie Borzechów udało się odbudować ponad 2 km drogi Kłodnica – Białowoda – Zalesie. Ponadto odbudowano ponad 600-metrowego odcinka wzdłuż drogi Kępa – Kłodnica Górna.


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na terenie Gminy Krzczonów udało się wykonać utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi w m. Policzyzna


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Podsumowanie 2012 Powiat:

Gminy:

-3,368 km dróg

-12,27 km dróg

- 2,25 mln zł koszt łączny - 524 tys. wkład powiatu - 107 tys. wkład gmin -1,6 mln dofinansowanie

- 5,87 mln zł koszt łączny - 4,3 mln dofinansowanie


wspólne z Gminami, czyli razem można zdziałać więcej…


wspólne z Gminami, czyli razem można zdziałać więcej… •Gmina Borzechów przebudowa chodniki o łącznej długości niemal 1 km •Gmina Garbów wyremontowano ponad 1 km drogi Karolin – Borków – Wola Przybysławska •Gmina Głusk wybudowano ponad 800 m chodnika w Wilczopolu i Kolonii Wilczopole •Gmina Jabłonna przebudowano prawie 400 m chodnika w miejscowości Tuszów. Zmodernizowano drogi Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski (330 m.) •Gmina Jastków przebudowano niemal 1,5 km drogi Motycz – Miłocin. •Gmina Niedrzwica Duża zmodernizowano trasy Grabówka – Kol. Warszawska – Niedrzwica Duża - prawie 1 km, udało się wyremontować drogę Niedrzwica Duża – Prawiedniki – Lublin •Gmina Wojciechów położono nową nawierzchnię na trasie Nałęczów – Charz – Wojciechów na długości ponad 1,3 km ponadto wyremontowano 1,1 km drogi Poniatowa (ul. Kraczewicka) – Kraczewice – Szczuczki •Gmina Wysokie zmodernizowano krótki fragment jezdni w Słupecznie.


wspólne z Gminami, czyli razem można zdziałać więcej…

Na uwagę zasługuje szczególna dbałość o drogi powiatowe przez Gminę Niemce, na terenie której udało się przeprowadzić liczne inwestycje:

•przebudowano 1,4 km nawierzchni na trasie Włóki – Swoboda – Bystrzyca w Swobodzie - wspólnym wysiłkiem finansowym gminy i powiatu, •samodzielnie gmina sfinansowała:

- budowę chodników w m. Pólko i przy drodze Elizówka – Dys - przebudowę dróg: Wólka Krasienińska – Kawka – Krasienin, w Nowym Stawie, Woli Niemieckiej, Nasutowie oraz Elizówce o łącznej długości 1,4 km.


wspólne z Gminami, czyli razem można zdziałać więcej… Chodnik w Tuszowie, Jabłonna

Zdjęcia

Droga Poniatowa – Kraczewice - Szczuczki


wspólne z Gminami, czyli razem można zdziałać więcej…

W 2012 roku przy wsparciu gmin udało się odnowić prawie 8 km dróg Łączne nakłady na drogi powiatowe przy wsparciu gmin wyniosły ponad 3,2 mln złotych


Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Jedenaście gmin Powiatu Lubelskiego skorzystało z możliwości pozyskania wsparcia Finansowego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Podsumowanie FOGR 2012 Łącznie dzięki dofinansowaniu udało się zmodernizować odcinki o długości 5,16 km Łącznie nakłady wyniosły 2

156 638,37 zł zaś dofinansowanie z FOGR wyniosło 655 000,00 zł


RAZEM 2000-2012

Długość wybudowanych i wyremontowanych dróg w Powiecie Lubelskim 2000 - 2012 km 80

73

70 60

50 40 30 20 10 0

31

26

30 23

14

14

14 6

4

14

20

31 km 2012


„Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego”


„Kraina wokół Lublina - Wyskocz na weekend!”


W 2012 roku podsumowano realizację

trwającego już 5 lat projektu pn. „ Aktywność – Twoja

szansa na samodzielność” Projekt będzie realizowany jeszcze w latach 2013-2014.


Outplacement – naszą szansą  poradnictwo psychologiczne i zawodowe

 wsparcie szkoleniowo - doradcze wsparcie finansowe do 40 tys. zł.

Uczestniczka projektu Pani Ewa Weremko – Studio paznokci „EWI”

 udzielono dotacji 100 osobom (wyłącznie PUP w Lublinie)


„ PI Indywidualny koszyk świadczeń 50+ model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy” Cel - wypracowanie modelu współpracy na rzecz powrotu osób bezrobotnych 50+ na rynek pracy

Wartość dofinansowania – 1 157 637,88 zł


Hala w Wojciechowie


RPO WL - 14 027 506,71 zł PROW - 3 080 683,72 zł EFS - 2 506 908,01 zł


202 mln złotych


Według stanu na dzień 3 grudnia 2012 r. LGD dofinansowało w latach 2009 – 2012 projekty o łącznej kwocie

11 868 746,42 zł.


W roku 2012 do LGD w odpowiedzi na ogłoszone dwa nabory wniosków złożono 153 wnioski na kwotę 9 557 917 zł, z czego do realizacji wybrano 98 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 5 902 369 zł.


Gmina Głusk -Remont budynku gminnej świetlicy środowiskowej w Ćmiłowie (57 321,00 zł) – „Odnowa i rozwój wsi”


Gmina Jabłonna -Urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych -w Jabłonnie i Czerniejowie (137 072,00 zł) – „Odnowa i rozwój wsi”


Nowa karetka W SPZOZ Bychawa


Kolejne boiska i hale sportowe „Moje boisko ORLIK 2012 w Bełżycach

Sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Jabłonnie


Nowy sprzęt w „sali doświadczeń świata” w DPS Matczyn


Działania Strzyżewic na rzecz usuwania azbestu


Edukacja czyli - wychowanie


Powiat Lubelski zarządza obecnie 11 placówkami kształcenia dzieci i młodzieży, w których uczy się 2 666 osób. Niestety w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się liczba uczniów.


W 2012 roku zakończono realizację dwóch istotnych projektów z zakresu edukacji: MOJA AMBICJE – MOJA PRZYSZŁOŚĆ oraz INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W POWIECIE LUBELSKIM”


Zajęcia terapeutyczne

ABC Małego Biznesu


Młodzież z naszych szkół może się pochwalić się licznymi sukcesami, m.in.: • Marlena Polakowska z ZS Techniki Rolniczej w Piotrowicach dobyła złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek do lat 17, • Sukcesy w nauce uczniów naszych szkół docenił Prezes Rady Ministrów, takowe otrzymali: Katarzyna Dudka (ZS. Kwiatkowskiego w Bychawie oraz Urszula Bross, Adrianna Kryk oraz Aleksandra Kaczanowska z ZSR CKP Pszczelej Woli.


Marlena Polakowska

Wręczenie stypendiów PRM


DoĹźynki Radawiec 2012


Wstępnie Dożynki 2013 zaplanowano na 1 września


Zwycięski wieniec z Garbowa, Dożynki Wojewódzkie w Siennicy Różanej


Wójt Czyżewski „kuje żelazo póki gorące”


Festyn „W krainie Pierogów”


Szybujący Wójt

Antygrawitacja Radawca w TVN


• II miejsce w Polsce w wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej

• VI miejsce Powiatu w Polsce w rankingu wspólnoty – w kategorii wydatków inwestycyjnych za lata 2009-2011


Ogólnopolski sukces "Krainy wokół Lublina„

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina" jest jednym z najbardziej efektywnych tego typu stowarzyszeń w Polsce. W nagrodę otrzyma dodatkowe 5,5 mln złotych.


17 grudnia 2012 r. miało miejsce otwarcie Portu Lotniczego w Świdniku


Wozy strażackie z Niemiec

Wójt Zbigniew Samoń podczas oficjalnego przekazania pojazdów


http://www.facebook.com/SP.w.Lublinie


Mistrzynie Polski LZS w przeciÄ…ganiu liny


DZIĘKUJĘ ZA  UWAGĘ

Profile for Tomasz Banaszek

Powiat lubelski podsumowanie 2012  

Powiat lubelski podsumowanie 2012  

Advertisement