__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budĹźetu Powiatu Lubelskiego za 2011 rok.


Planowane wielkości w 2011 r. WYDATKI 182 034 119,15 ZŁ

DOCHODY 172 942 895,13 zł

196 193 680,33 zł

196 193 680,33 zł

PRZYCHODY 23 250 785,20 zł

ROZCHODY 14 159 561,18 zł

Wykonane wielkości w 2011 r. DOCHODY 162 222 356,79 zł (93,80 %)

WYDATKI 171 343 078,40 zł (94,13 %)

185 650 922,23 zł PRZYCHODY 23 428 565,44 zł

185 650 922,23 zł ROZCHODY 14 307 843,83 zł


DOCHODY POWIATU LUBELSKIEGO W 2011 ROKU. Plan dochod贸w na 01.01.2011 r.

Plan dochod贸w na 31.12.2011 r.

Wykonanie na 31.12.2011 r.

% wykonania

186 099 914,00

172 942 895,13

162 222 356,79

93,80 %

190 000 000,00 180 000 000,00 170 000 000,00 160 000 000,00 150 000 000,00

Plan 01.01.2011r. Plan 31.12.2011r. Wykonanie 31.12.2011r.


Dynamika zmian planowanych dochodów bieżących w 2011 roku. Zmniejszenia planu

Dochody bieżące

• Subwencja oświatowa • Subwencja równoważąca

98 000 000

96 000 000

- 377 662 zł 21 zł

Zwiększenia planu

94 000 000

92 000 000

90 000 000

88 000 000

86 000 000

Plan 01.01.2011r. Plan 31.12.2011r.

Wykonanie 31.12.2011r.

• Dotacje rządowe - 848 743 zł • Popowodziowe - 200 000 zł • Pomoce finansowe - 988 085 zł • Dochody własne - 2 131 564,72 zł • Refundacja publikacji „Historia Cukrowni” 25 000 zł • Refundacja projektu „Obrzęd dożynkowy” 23 801,44 zł • Dotacje z WFOŚiGW 39 000 zł • Projekty unijne - 2 179 701,03 zł • Dotacja od Gminy Garbów 1 000 zł • Dotacja od Gminy Niedrzwica Duża 1 200 zł • Dotacja na awans nauczycieli 1 214 zł • Sponsorzy 4 622 zł • Dotacja na standardy - 136 000 zł • Dotacja na pracownika socjalnego - 22 500 zł • Dotacja na DPS w Matczynie - 237 000 zł


Dynamika zmian planowanych dochodów majątkowych w 2011 roku. Dochody majątkowe

Zmniejszenia planu

120 000 000

• NPPDL Miłocin • Projekty unijne

100 000 000

316 496 zł - 23 853 934,55 zł

80 000 000

Zwiększenia planu 60 000 000

40 000 000

20 000 000

0

Plan 01.01.2011r.

Plan 31.12.2011r.

Wykonanie 31.12.2011r.

• Pomoce finansowe - 2 757 507 zł • Dochody własne - 3 729 zł • Budowa Sali gimnastycznej w Niemcach - 1 000 000 zł • Refundacja na DPS w Matczynie - 620 791,49 zł • Środki z PFRON-u na SOSz-W w Załuczu - 169 636 zł


Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

Dochody własne i dotacje na zadania własne

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Plan

Plan

6881371

8618760 91%

79948289 100%

6788511 99%

Plan

Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE

80295456

9497010


WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH 16 000 000

14 230 228,00

14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

3 329 049,93 1 672 762,00 1 283 641,49

573 621,00 327 581,54 785 200,00 456 639,01 279 623,55


STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 R. Zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. 2%

Środki na inwestycje pochodzące z budżetu UE 83%

Dochody majątkowe na zadania własne 15%


DOCHODY POWIATU LUBELSKIEGO W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU 1 200,00

1 118,27

1 000,00

1 027,58 800,00

647,09

593,27

618,03

657,33

600,00

616,38

Dochody ogółem na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego

555,14 400,00

475,16

505,62

460,94

411,2

Dochody majatkowe na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego

200,00

171,93

87,65 62,89

0,00

2007 r.

2008 r.

Dochody bieżące na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego

2009 r.

2010 r.

2011 r.


Wydatki Powiatu Lubelskiego 171 343 078 180 000 000

152 215 238 160 000 000

140 000 000 120 000 000 100 000 000

87 022 563

87 389 762

Wydatki majątkowe

60 000 000 40 000 000 20 000 000 0

2010 r.

Wydatki ogółem Wydatki bieżące

65 192 675

80 000 000

83 953 316

2011 r.


Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2011 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych 25,49% Wydatki z udziałem środków unijnych 11,06%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,20%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53,85%

Dotacje na zadania bieżące 3,80% Obsługa długu 1,60%


801 852 750 600 853 854 710 700 921 020 926 752

560,00

3 500,00

900

39 744,00

62 489,98

100 530,13

1 154 839,55

757 249 478,30

1 182 902,11

851 1 394 745,67

3 574 330,46

6 275 862,64

7 147 554,45

9 360 325,88

13 008 732,36

16 299 378,41

27 534 788,12

WYDATKI BIEŻĄCE W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

010


Wydatki majÄ…tkowe 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

99,50 % 86 %

60 %

Plan

Wykonanie

Inwestycje Zakupy inwestycyjne

Dotacje na inwestycje


WYDATKI POWIATU LUBELSKIEGO W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA POWIATU 1 400,00

1 200,00

1 181,14 1 000,00

1 049,28 Wydatki ogółem na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego

800,00

656,94

532,04

600,00

630,97

602,41 599,88

536,79 453,88

400,00

495,23

578,72

Wydatki majatkowe na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego

449,4

200,00

203,06 36,81

94,18

0,00

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Wydatki bieżące na 1 mieszkańca Powiatu Lubelskiego

2011 r.


NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA

ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE REALIZOWANE W 2011 ROKU


WYDATKI POWIATU LUBELSKIEGO W 2011 ROKU 83,97 mln

36,79 mln 28,62 mln 18,06 mln 3,90 mln Drogi

Oświata i Pozostałe Edukacja

Pomoc społeczna

Służba zdrowia


WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU drogi 74,61 mln 4%

służba zdrowia 329,5 tys oświata i edukacja 2,97 mln

0%

2%

pomoc społeczna 1,76 mln

94%

Ogółem 79,7 miliona zł


WYDATKI INWESTYCYJNE NA DROGI w latach 1999-2011

80,00 70,00

75,97

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

0,14 4,88 0,98 12,60 0,98 1,42 2,81 3,72

Ogółem

188,38 miliony zł

24,08

31,16 14,10 15,54


DŁUGOŚĆ WYBUDOWANYCH I WYREMONTOWANYCH DRÓG w POWIECIE LUBELSKIM w latach 2000-2011 km

73

80 70 60 50 40 30 20 10

31

26 14 14

14

6

30 14

23 20

4

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Razem 269 km dróg


Wartość inwestycji: 8 012 350 zł Źródła finansowania: dotacja z UE 4 850 006,23 zł Gmina Konopnica 1 300 000 zł Gmina Niedrzwica Duża 50 000 zł Powiat Lubelski 1 812 343,77 zł

Długość drogi – 5,9 km


Wartość inwestycji:15 307 143,57zł Źródła finansowania: dotacja z UE 9 284 168,75 zł Gmina Bełżyce 1 750 000 zł Gmina Niedrzwica Duża 820 000 zł Powiat Lubelski 3 452 974,83 zł

Długość drogi – 8,75 km


Wartość inwestycji: 5 367 008,13 zł Źródła finansowania: budżet państwa 2 683 504 zł Gmina Bełżyce 563 000 zł Gmina Wojciechów 930 000 zł Powiat Lubelski 1 190 504,13 zł

Długość drogi – 9,4 km


Wartość inwestycji: 1 817 165,65 zł Źródła finansowania: budżet państwa 908 582 zł Gmina Wólka: 454 292,24 zł Powiat Lubelski 454 291,41 zł

budżet państwa: 50 % Powiat Lubelski: 25 % Gmina Wólka: 25 %

Długość drogi – 4 km


Wartość inwestycji: 115 278,61 zł Źródła finansowania: Budżet państwa 114 122,41zł Powiat Lubelski 1 156,20 zł

Długość drogi – 100 m


Wartość inwestycji: 388 115,80 zł Źródła finansowania: Budżet państwa 81 528,70zł Gmina Niedrzwica Duża 200 000 zł Powiat Lubelski 106 587,10 zł

Długość drogi – 360 m


Wartość inwestycji: 1 847 503,83 zł

Źródła finansowania: Gmina Głusk 436 000 zł Gmina Niedrzwica Duża 683 000 zł Powiat Lubelski 528 503,83 zł Odszkodowania 96 300 zł

Długość drogi – ponad 1,1 km


Wartość inwestycji: 1 173 602,04 zł Źródła finansowania: Gmina Niemce 700 000 zł Powiat Lubelski 473 602,04 zł

Długość drogi – 2,7 km


Przebudowa chodników w miejscowościach Majdan Radliński, Kłodnica Dolna, Łopiennik, Borzechów Kolonia WARTOŚC INWESTYCJI: 116 634,05 zł Powiat Lubelski: 58 317,05 zł Gmina Borzechów: 58 317 zł

Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza WARTOŚĆ INWESTYCJI: 59 540 zł Powiat Lubelski: 29 540 zł Gmina Bychawa: 30 000 zł


Przebudowa drogi Czesławice-Moszna WARTOŚĆ INWESTYCJI: 724 118,32 zł Powiat Lubelski: 274 118,32 zł Gmina Jastków: 450 000 zł

Remont drogi powiatowej i budowa chodnika Elizówka-Dys

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 456 011,74 zł Powiat Lubelski: 13 011,74zł Gmina Niemce: 443 000 zł


Przebudowa drogi – budowa chodnika Głusk ul. Strojnowskiego WARTOŚC INWESTYCJI: 118 717,36 zł Powiat Lubelski: 41 839,36 zł Gmina Głusk: 41 839 zł Miasto Lublin: 35 039 zł


Wartość inwestycji: 11 271 340,02 zł Źródła finansowania: Dofinansowanie z RPO – 84% 9 475 952,68 zł Gmina Wólka 890 000 zł Powiat Lubelski 905 387,34 zł

Długość drogi – 4,64 km Realizacja 2012 rok


BOŻA WOLA – WOJDAT - ZAKRZEW

oraz

TARNAWKA – ZAKRZEW - PONIKWY Wartość inwestycji: 3 067 419,95 zł Źródła finansowania: Budżet państwa: 30% Gmina Zarzew 35% Powiat Lubelski 35 %

Długość drogi – 5,6 km Termin realizacji 31 sierpień 2012r.


WYGODA – MAJDAN KRASIENIŃSKI Wartość inwestycji: 1 525 372,34 zł Źródła finansowania: Budżet państwa 30 % Gmina Niemce 35% Powiat Lubelski 35%

Długość drogi – 3,75 km

Odebrano przed terminem -termin realizacji do 30 czerwca 2012r.


KIJANY - ŁUSZCZÓW Wartość inwestycji: 1 802 487,30 zł Źródła finansowania: Budżet państwa + Powiat Łęczyński 1,2 mln zł Powiat Lubelski 400 000 zł Gmina Wólka 200 000 zł

Długość drogi na terenie Powiatu Lubelskiego – 1,33 km Termin realizacji 30 wrzesień 2012r.


SPRZĘT DO BIEŻĄCEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W ZDP W LUBLINIE Z/S W BEŁŻYCACH  REMONTER nawierzchni drogowych

 Samochód specjalistyczny UNIMOG  Rozdrabniacz do gałęzi 3 szt.  Posypywarki 11 szt.  Pługi 26 szt. 2011r. zakup posypywarki 98 400 zł


Poprawa standardu i zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Wartość projektu 1 116 778,60 zł Dofinansowanie UE 754 161,56 zł  USG z Dopplerem kolorowym  holter do pomiaru ciśnienia tętniczego


Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SP ZOZ (im. W. Oczki) w Bełżycach Wartość projektu: 2 974 606,80 zł  aparat rentgenowski  aparat EKG  holter ciśnieniowy  holter EKG  aparat USG  system do badań wysiłkowych z bieżnią  system informatyczny

Wkład własny 15 % Dofinansowanie z RPO 85%


Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie Wartość projektu 2 216 809,04 zł w tym: Dofinansowanie UE 1 864 279,73 zł Powiat Lubelski 120 148,01 zł Gmina Bychawa 50 000,00 zł Gmina Strzyżewice 20 000,00 zł Gmina Wysokie 25 000,00 zł kolonoskop sprzęt do laboratorium aparat rentgenowski stacjonarny i samojezdny aparat do badań endoskopowych


Wartość projektu: 1 778 435,15 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 1 591 699,46 zł Powiat Lubelski 186 735,69 zł

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2011


Powiat Lubelski 52% kosztów inwestycji w ramach termomodernizacji wykonane zostały roboty elewacyjne (docieplenie, naprawa i malowanie budynku) obróbki blacharskie (rynny, parapety, rury spustowe ) i opaska odwadniająca wokół budynku. utwardzenie nawierzchni poprzez wyłożenie kostką brukową dróg wewnętrznych


Wartość projektu: 1 961 378,00 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 1 726 012,64 zł budżet państwa 235 365,36 zł

Czas realizacji: styczeń 2011-styczeń 2013


nowe podręczniki i pomoce naukowe

diagnostyka w Bychawie

pracownie cateringowe

grafika komputerowa


Wartość projektu: 1 033 718 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 909 671,84 zł budżet państwa 124 046,16 zł

Czas realizacji: luty 2010-styczeń 2011


Wartość projektu: 1 374 240,44 zł Źródła finansowania: dotacja z EFS 1 374 240,44zł

Czas realizacji: grudzień 2009-listopad 2012


dofinansowanie z RPO 5 996 818,29 zł co stanowi 85 % wartości projektu

• Projekt, realizowali wspólnie Powiat Lubelski i 15 gmin powiatu. • Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają 24godzinny dostęp do e-usług i kontrolę nad obiegiem dokumentów, wszystkie informacje z gmin w jednym miejscu


Powiat Lubelski 300 000,00 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

699 999,99 zł


Promocja spływów kajakowych spotkała się z uznaniem jury prestiżowego konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2011”. Kajakowy projekt powiatu otrzymał wyróżnienie w kategorii szlak.

Projekt promocji turystyki kajakowej, został doceniony w ogólnopolskim konkursie „Przyjazny brzeg 2011”. Znalazł się on w gronie laureatów wybranych spośród 48 propozycji z całej Polski.


W ramach RPO Powiat Lubelski realizował projekty: •„Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” •„Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny pn. Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” •„Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie do obowiązujących przepisów prawa” •„Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”

Całkowita wartość projektów realizowanych z RPO 33,5 mln zł Dofinansowanie z RPO 21,5 mln złotych


Nazwa projektu „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych powiatu lubelskiego” ISO projekt systemowy „Aktywność – Twoja szansa na samodzielność”. Priorytet VII Promocja integraji społecznej Program Uczenie się przez całe życie Program sektorowy Leonardo da Vinci Tytuł projektu "Europejska praktyka - drogą do lepszej pracy"

Podmiot realizujący

Wartość projektu

Okres realizacji

Powiat Lubelski

1 805 159,70 2011-2013

PCPR w Lublinie

1 974 746,26 2008-2013

PUP w Lublinie

414 504,62 2011-2012


Nazwa projektu

Podmiot realizujący

"Kraina wokół Lublina- wyskocz na weekend" w ramach małych projektów, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objetego PROW na lata 2007-2013

Powiat Lubelski

Program Uczenie się przez całe życie Comenius wizyty przygotowawcze Comeniusa

ZS w Bychawie ZS w Niedrzwicy Dużej ZSZ Nr 1 w Bychawie

Wartość projektu

Okres realizacji

39 334,22 2011-2012

4 037,50

2011

5 204,15

2011

85 468,00 2011-2013


Informacja o stanie mienia Powiatu Lubelskiego na dzień 31.12.2011r.

Rejestr mienia Powiatu Lubelskiego – stan na 31.12.2011 r.

Mienie powiatu – wykaz zmian – od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Profile for Tomasz Banaszek

Powiat lubelski podsumowanie 2011  

Powiat lubelski podsumowanie 2011  

Advertisement