Page 1

VITRINE / VITRINEN  

KOMODE / KOMMODEN VITRINE / VITRINEN TV OMARICE / TV-ELEMENTEN

STEKLENE VITRINE / GLASVITRINEN


KOMODE / KOMMODEN

3200

130 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3200

130 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

2   

(R=5cm)


KOMODE / KOMMODEN

3201

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3201

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

3    

(R=5cm)


KOMODE / KOMMODEN

3202

130 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3202

130 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

4    

(R=5cm)


KOMODE / KOMMODEN

3203

130 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3203

130 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

5    

(R=5cm)


KOMODE / KOMMODEN

3204

140 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3204

140 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

6    

(R=5cm)


KOMODE / KOMMODEN

3205

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3205

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

7    

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3250

65 x 205 x 40 cm

DESIGN 1

3250

65 x 205 x 40 cm

DESIGN 2

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3251

65 x 205 x 40 cm

DESIGN 1

3251

65 x 205 x 40 cm

DESIGN 2

9   

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3252

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 1

3252

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 2

10     

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3253

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 1

3253

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 2

11   

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3254

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 1

3254

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 2

12     

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3255

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 1

3255

100 x 205 x 40 cm

DESIGN 2

13   

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3256

100 x 150 x 40 cm

DESIGN 1

3256

100 x 150 x 40 cm

DESIGN 2

14     

(R=5cm)


VITRINE / VITRINEN

3257

100 x 150 x 40 cm

DESIGN 1

3257

100 x 150 x 40 cm

DESIGN 2

15   

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3280

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3280

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

16     

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3281

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3281

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

17   

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3282

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3282

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

18     

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3283

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3283

140 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

19   

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3284

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3284

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

20     

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3285

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3285

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

21   

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3286

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3286

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

22   

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3287

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 1

3287

180 x 45 x 40 cm

DESIGN 2

23     

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3288

100 x 60 x 40 cm

DESIGN 1

3288

100 x 60 x 40 cm

DESIGN 2

24   

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3289

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3289

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

25     

(R=5cm)


TV OMARICE /TV-ELEMENTEN

3290

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 1

3290

100 x 80 x 40 cm

DESIGN 2

26     

(R=5cm)


STEKLENE VITRINE / GLASVITRINEN

3220

50 x 205 x 40 cm

3221

100 x 205 x 40 cm

27     


STEKLENE VITRINE / GLASVITRINEN

3222

50 x 150 x 40 cm

3223

100 x 150 x 40 cm

28     

Vitrine komode tv omarice VENTA  

www.smolej.si