Page 1

Tomáš Kopecký


základní údaje

Bc. Tomáš Kopecký (*1989) kopecky-tomas@email.cz +420 776 714 193

studium

gymnázium Lerchova, Brno

‘00 - ’08

gymnasium Sacrecoeur, Vídeň

‘06

fakulta architektury čvut

ZAN Hlaváčková+Hlaváček ateliér Lábus ateliér Kolařík ateliér Kohoutichý ateliér Plicka

ZAN ATBS

ATSS

‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12

Trojská kotlina – potenciál a rozvoj Centrum architektury a designu Městské zásahy Jablonec

‘10 ‘13 ‘13

ATOS ATBP

soutěže a výstavy

relevantní praxe

zkušenosti

‘08 - dosud

stavební kancelář KMZ s.r.o. ateliér Tišnovka

Autocad, Rhinoceros, Sketchup, V-ray, Photoshop, Illustrator, InDesign angličtina, němčina, řidičský průkaz B

‘09 - ‘11 ‘11 - ‘12


Seznam projektů 1/ Dům L , Trója v ateliéru prof. Ladislava Lábuse , bytová stavba

2/ Galerie s nákupním centrem, Veletržní v ateliéru Radka Kolaříka, občanská stavba

3/ Bytový dům, Kutná Hora

v ateliéru Michala Kohouta, bakalářská práce

4/ Centrum architektury a designu, Praha soutěž, s Michaelou Kloudovou a Eliškou Kochovou

5/ Kladno záporno, Kladno

v ateliéru Ivana Plicky, soubor staveb


5

1 2 4

3


5/ Kladno x záporno

ateliér Plicka, zimní semstr ‘12-’13, zpracováno jako soubor staveb Semestrálním zadáním pro celý ateliér byl pokus o záchranu a znovuoživení dnes skomírajícího historického centra města Kladna. Město je od přeminulého století úzce svázáno s těžbou černého úhlí a následně se světoznámou ocelárnou POLDI , která těsně sousedila s historickým centrem města. Náš tým zpracovával lokalitu bývalé hutě Maďarka a především vztah tohoto území k historickému centru a potažmo k budoucímu developmentu směrem na východ do brownfieldu bývalé Poldovky. Určujícími body našeho návrhu byly od začátku: dovedení rychlodráhy PraK co nejblíže centru a podnícení možného rozvoje města směrem na východ; zároveň jsme si ale vytičili cíl, že území musí fungovat i samo o sobě i v případě, že by k rozvoji města nedošlo. Proto jsme si dali za cíl vytvořit co nejmenší samostatný celek, na který by se ale v případě potřeby dalo lehce navázat.


PCE Zadání

čítárny na střeše

semestrálním zadáním pro celý ateliér byl pokus o záchranu a znovuoživení dnes skomírajícího historického centra města Kladna. město je od přeminulého století úzce svázáno s těžbou černého úhlí a následně se světoznámou ocelárnou poldi, která těsně sousedila s historickým centrm města. možná právě blízkost těžkého průmyslu a s ní nerozlučně spjatýmí zhoršeným životními podmínkami zapříčinila od začátku minulého století stěhovat obyvatelstvo mimo historické jádro. vznikly tak 2 sídlištní oblasti, které dnes počtem obyvatel výrazně převyšují historické jádro. to nevyhnutelně vymírá a nastává i otázka, zda má město, vzhledem k jeho mimostředné poloze, šanci toto zvrátit. náš tým zpracovával lokalitu bývalé hutě maďarka a především vztah tohoto a potažmo k budoucímu Analýzou uliční sítě starého Kladna území k historickému centru developmentu směrem na západ do brownfieldujsme bývalé poldovky. zjistili, že převládajím směrem hlavních

URBANISMUS

d na město

volný výběr

STUDOvNA

sál pro 250 lidí

dopravních tpen je východozádaní směr, zaKONCEPT Určujícími body našeho návrhu od začátku: dovedení rychlodráhy praK co tímcobylyseverojižní v Kladně nehraje významnější nejblíže centru a podnícení možného rozvoje města směrem na západ. zároveň roli. Tímto faktem jsme se nechali ovlivnit při jsme si ale vytičili cíl, že území musí fungovat i samo o sobě i v případě, že by k návrhu našeho území. rozvoji města nedošlo. proto jsme si uliční dali za cílsítě vytvořit co nejmenší samostatný celek, na který by se ale v případě potřeby dalo lehce navázat. Vycházeli jsme hlavně ze stávající uliční sítě, ale také z návrhu studentů FA UrbanismUs analýzou uliční sítě starého Kladnařešili jsme zjistili, že převládajím směrem hlavních , kteří v roce 2008 možnost budoucí dopravních tpen je východozádaní směr, zatímco severojižní v Kladně nehraje zastavěnosti území bývalé hutě Koněv, na významnější roli. tímto faktem jsme se nechali ovlivnit při návrhu uliční sítě jejímž území navrhli město pro 30 000 obyvanašeho území. vycházeli jsme hlavně ze stávající uliční sítě, ale také z návrhu studentů fa, kteří řešili v tel. roce Samotný 2008 možnostnávrh budoucítedy zastavěnosti území bývalé spočíval ve vytvoření hutě Koněv, na jejímž území navrhli město pro 30 000 obyvatel. samotný návrh hlavních os, zjedna nichž jedna navazuje na tedy spočíval ve vytvořenídvou dvou hlavních os, z nichž navazuje na hlavní osu projektu Kladno +30 hlavní a druhá jeosu pohledová. námi řešené území délkou 180 projektu Kladno +30 a druhá je m (délka podzemního vlakového nádraží) a šířkou 140m. vytvořili jsme 5 parcel Námi území délkou velikosti od 2 do 3tis m2.pohledová. důležité uzly (setkání osy zřešené Kladno +30 s osou města a 180m města s novou zástavbou(délka byly navržena náměstí, přičemž do většího z nich bylo a šířkou podzemního vlakového nádraží) orientováno valkové nádraží. 140m. Vytvořili jsme 5 parcel velikosti od 2 do

forovaná ocel dvojitá fasáda

3tis m2. důležité uzly (setkání osy z Kladno +30 řešení protože chápeme řešenésúzemí jakoměsta velmi důležité při napojování budoucího osou a města s novou zástavbou byly developementu na staré město, navrhli jsme pravidelnou ortogonální síť, navržena přičemž do většího z nich která je jen jednou narušena průnikem náměstí, s osou z kladnou +30. hmotové řešení jsme zvolili poněkud jednoduché s ohledem vlakové na jednoduchou orienbylo orientováno nádraží. taci a přehlednost v území. Z poměrně nižší zástavby u ulici dukelských hrdinů graduje v 9ti podlažní krajské vědecké a městské knihovně a směrem ke kladnu +30 potupně ztrcí na výšce. navrhli jsme domy formou solitérů především kvůli větší prostupnosti územím. snažil jsme se také o to, abychom nevytvořili monofunkční celek, proto je v území zastoupena nejen administrativa a obchody, ale i bytové domy a veřejné stavby (v tomto případě knihovna).


1. podZemní podlaží 1:500

parKování

KomUniKační prostor

obchody

ZáZemí

pronajímatelná plocha

typicKé podlaží 1:250

KNIHOvNA

Kanceláře

Zasedací místnost

sKlad sUpermarKetU

Kanceláře

atriUm

bytovy dŮm

2. podlaží 1:500a P+R 1. podZemní pp s nákupní galerie

čeKárna, jíZdenKy

pronajímatelná plocha

travelátory

sUpermarKet

nástUpiště

sKlad sUpermarKetU

parKování

typické podlaží: kanceláře, knihovna, bydlení

sitUace parterU 1:500

2. podZemní podlaží 1:500

čeKárna, jíZdenKy

pronajímatelná plocha

nástUpiště 2. pp s nádražním terminálem, supermarketem a P+R sUpermarKet

travelátory sKlad sUpermarKetU

parKování

Zásobování obchodŮ

sál

nástUpiště

recepce Kanceláří

ZáZemí

pronájem

Kanceláře

domovní sKlepy, Kolárna

pohled na severní fasádu, řez nádražím, řezopohled nádražím

administrativa


KONCEPT Určujícími body našeho návrhu byly od začátku: dovedení rychlodráhy PraK co nejblíže centru a podnícení možného rozvoje města směrem na západ. zároveň jsme si ale vytičili cíl, že území musí fungovat i samo o sobě i v případě, že by k rozvoji města nedošlo. proto jsme si dali za cíl vytvořit co nejmenší samostatný celek, na který by se ale v případě potřeby dalo lehce navázat.


KNIHOVNA KONCEPCE Zadání

ŘEŠENÍ Protože chápeme řešené území jako velmi důležité při napojování budoucího developementu na staré město, navrhli jsme pravidelnou ortogonální síť, která je jen jednou narušena průnikem s osou z kladnou +30. Hmotové řešení jsme zvolili poněkud jednoduché s ohledem na jednoduchou orientaci a přehlednost v území. Z poměrně nižší zástavby u ulici Dukelských hrdinů graduje v 9ti podlažní krajské vědecké a městské knihovně a směrem ke kladnu +30 potupně ztrcí na výšce. Navrhli jsme domy formou solitérů především kvůli větší prostupnosti územím. Snažil jsme se také o to, abychom nevytvořili monofunkční celek, proto je v území zastoupena nejen administrativa a obchody, ale i bytové domy a veřejné stavby (v tomto případě knihovna).

čítárny na střeše

výhled na město

volný výběr

STUDOvNA

sál pro 250 lidí

KONCEPT Určujícími bo nejblíže cent jsme si ale vy rozvoji města celek, na kte

UrbanismU analýzou ulič dopravních t významnější našeho územ studentů fa, hutě Koněv, n tedy spočíval osu projektu m (délka pod velikosti od 2 města s novo orientováno

řešení protože cháp developemen která je jen je řešení jsme z taci a přehled graduje v 9ti +30 potupně kvůli větší pro monofunkčn chody, ale i b

perforovaná ocel dvojitá fasáda

1

semestrálním dnes skomíra město je od p se světoznám trm města. m zhoršeným ži stěhovat oby dnes počtem vymírá a nast šanci toto zvr náš tým zpra území k histo na západ do

1


4/ centrum designu a architektury

soutěž spolu s Michaelou Kloudovou a Eliškou Kochovou Zadáním soutěže bylo navrhnout centrum pro současnou architekturu a design v Praze. Naší prvotní myšlenkou bylo, že centrum architektury nemá být muzeem v pravém slova smyslu. Místo toho aby bylo statické, mělo by být co nejvíce mobilní, otevřené lidem. CAD jsme brali jako platformu, komunikující s městem propagující architekturu mezi nejširší veřejností. Z toho také vyplynulo, že CAD na sebe nemá strhávat pozornost, naopak má kolemjdoucího přimět, aby se díval kolem sebe. Jeřáb čnící z jedné z věží je připomínkou neustálé promněnlivosti architektury. Mobilní část (Kontejner architektury a designu) je modulární systém, který je dopravován na dočasné výstavy na různá místa Prahy nebo zavěšen do věží Základny, případně je ve formaci okolo Základny.


3/ bytový dům Kutná Hora

ateliér Kohoutichý, zimní semstr ‘11-’12, zpracováno jako studie pro bakalářskou práci Zadáním bylo vytvořit obytný soubor s doplňkovými službami v Kunté Hoře u ulice Benešova. Urbanismus je tvořen řadovými rodinnými domy, hranoly o modulu 7,5m x 15m x 6m, na které je v některých místech přidáno jedno až dvě podlaží, čímž vzniká z řadového domu dům bytový. Takto vznikl i řešený bytový dům. Celý blok má společná parkovací stání, sklepy a zahradu; bytový dům obsahuje 48 bytů od 2+kk po 5+kk, převážně pro rodiny s dětmi. V přízemí na nároží je u každého vchodu umístěn obchod/kancelář. největší byty jsou přednostné situovány do zvýšeného přízemí, aby měly vlastné přístup přímo na zahradu, v prostředních dvou patrech jsou potom namíchané největší byty s malými, kvůli zachování společenské různorodosti.


URBANISMUS Myšlenkou navrženého urbanismu je vytvořit svébytné území vyčleněné ze současné zástavby: ‚město ve městě,‘ složené z domů v blocích, které jsou rozděleny do ‚čtvrtí‘ se svými ulicemi a ‚náměstími,‘ které jsou ovšem navrženy s ohledem na velikost řešeného území; měřítko ulice je s ohledem na předpokládanou intenzitu malé, stejně jako měřítko náměstí; blok: plot domů kolem společné zahrady. Uliční síť nevyvolává přímou potřebu dodatečného zprůjezdnění: omezení vjezdu automobilů na minimum za pomoci nepravidelné uliční sítě utvářené obytnými ulicemi, vytvoří veřejné prostory, kde není dominantní automobil, nýbrž chodec; jednotný parter celého území, ve kterém se střídají řadové domy se službami, odděluje veřejný prostor - ulici a soukromý/poloveřejný prostor - vnitroblok/společnou zahradu.


DŮM Hlavním motivem bloku je zahrada; v tomto případě zcela soukromá (nikoliv poloveřejná, protože se při tak malém počtu lidí v domě - cca 25 -> cca 100 lidí v celém bloku - se počítá, že se lidé budou se zahradou a s domem identifikovat a že je budou brát za své), zahrada, které mají všichni s tejnou část, bez ohledu na to, který byt si koupili. fasády s velkými okny zmenšují měřítko domu, aby v úzkých uliciích nevypadal dům monumentálně. místo balkónů je použito lodžií, kvůli udržení uliční čáry domu. Lodžie uprostřed bytového domu navíc rozdělují hmotu domu napůl. Fasády řadových domů mají vytvářet pocit soukromí, proto jsou směrem do ulice pokud možná potlačeny, naopak, pokud možná otevřeny do zahrady. v 1.pp se nachází 60+4 parkovací stání, kotelna a sklepní kóje. Dispozice bytů a domů je podobná - velký obývací pokoj jako hlavní obytná místnost s kuchyní a malé ložnice jako spací ‚kabiny‘.


2/ galerie s obchodní pasáží Veletržní

ateliér Kolařík, letní semstr ‘10, zpracováno jako občanská stavba Řešená proluka vznikla demolicí objektu z 50. let nachází se v dosti atraktivní lokalitě v bezprostřední blízkosti Veletržního paláce a parkhotelu z jedné strany je svírána silnou dopravní tepnou, z druhé strany je ve zprostředkovaném kontaktu s klidným městským parkem stromovkou parcela je ve tvaru trojúhelníku, v jehož vrcholu se střetávají 2 silné směry od výstaviště ul.strojní a od nábřeží - ul.veletržní, která je v spoučasné době jednou z halvních tepen pražské dopravy (směr Plzeň a Karlovy Vary), lze ale předpokládat alespoň částečné utlumení dopravy po vybudování tunelu blanka zatraktivnění a oživení lokality.


přízemí

typické podlaží

střešní podlaží


1/ Dům L, Trója

ateliér Lábus, zimní semstr ‘09-‘10, zpracováno jako bytová stavba Zadáním bylo vytvořit malá rodinný dům na jižním svahu nad Trójou, kde se v současné chvíli nachází zahrádkářská osada. Byla zachována současná parcelace, tudíž jsou pozemky velmi malé. Řešený pozemek je velmi svažitý, čehož bylo využito částečným zapuštěním ložnicového patra. Kvůli shoršené obytnosti zahrady v důsledku velké svažitosti jsem sáhnul po netypickkém řešení - přístup na zahradu primárně z ložnic, obývací pokoj s terasou. Dům se co nejvíce otevírá k jihu a co nejvíce se uzavírá před severem.


kopecky-tomas@email.cz

Tomáš Kopecký  

portfolio ateliérových prací

Tomáš Kopecký  

portfolio ateliérových prací

Advertisement