__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÄRPESINFO Närpes stads informationstidning • Närpiön kaupungin tiedotuslehti

Vandringar för stora och små

- Närpes stad uppvisar ett stabilt bokslut - Ny kommunstrategi - kom med och påverka - Projektet kraft i åren - Närpes gör ny trafiksäkerhetsplan

1/2018


NÄRPESINFO

2

LEDARE

Välmående Foto: Jessica Lindgren

Hans-Erik Lindqvist stadsdirektör

PÄÄKIRJOITUS Hans-Erik Lindqvist kaupunginjohtaja

Närpes stads informationstidning

K

ommunernas nya roller efter en eventuell vård- och landskapsreform kommer enligt Kommunförbundet sannolikt att leda till att olikheterna mellan kommunerna ökar. En del kommuner blir vinnare och andra förlorare. Mycket beror på förutsättningarna att bygga upp hållbara, livskraftiga lokalsamhällen och en god livsmiljö. Kommuninvånarna anser att de tre viktigaste sakerna i en bra hemkommun är god service, bra boendemiljö och trygghet. Det framkommer i enkätsvar från invånare i några utvalda kommuner inom ramen för forskningsprogrammet Arttu 2. De bäst skötta kommunala tjänsterna anses vara bibliotekstjänster, avfallshantering, mödra- och barnrådgivning, medborgarinstitut, idrottsservice, återvinning, förskoleundervisning, sjukskötar- och hälsovårdarmottagning, grundläggande utbildning i årskurserna 1 - 6 samt kulturservice. Många av dessa kommunala tjänster blir kvar i kommunen efter vård- och landskapsreformen. Det är i allmänhet fråga om intressant, positiv och framåtsyftande verksamhet i framtidens kommun. I enkätsvar från beslutsfattare i kommunerna bedöms det lokala näringslivets

utveckling vara den viktigaste omständigheten, som påverkar kommunens verksamhetsförutsättningar. Att på bästa sätt kunna främja näringslivet blir också framöver en avgörande faktor med tanke på kommunens livskraft och kommuninvånarnas välmående. Den självklara utgångspunkten är en företagsvänlig policy, som syns bland annat i god planläggning av markområden och initiativ till olika näringslivsprojekt. Det framtida Närpes har alla möjligheter att lyckas med tanke på den företagsamhet som är kännetecknande för bygden. I den nya kommunstrategin som görs upp i Närpes stad kommer framgångsfaktorerna att lyftas fram. Invånarna i Närpes har möjlighet att delta i en enkät och påverka innehållet i strategin. Ett ökat välmående för invånarna i framtidens kommun förutsätter ett gott samarbete inom hemkommunen och mellan kommunerna och det nya landskapet. I detta sammanhang är det skäl att speciellt lyfta fram betydelsen av ett fördjupat samarbete mellan kommunerna i den egna regionen. Vi är vinnare tillsammans. Jag tillönskar alla läsare en riktigt skön sommar!

Hyvinvointia K

untaliiton mukaan kuntien väliset erot kasvavat mahdollisen hoito- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Osa kunnista kuuluu voittajiin, osa häviäjiin. Paljon riippuu kuntien edellytyksistä rakentaa kestäviä, elinvoimaisia paikallisyhteisöjä ja hyvä elinympäristö. Kuntalaiset katsovat, että hyvän kotikunnan kolme tärkeintä asiaa ovat hyvät palvelut, hyvä asuinympäristö ja turvallisuus. Tämä käy ilmi kyselystä, johon muutaman valitun kunnan asukkaat vastasivat Arttu 2 -tutkimusohjelman puitteissa. Parhaiten hoidettuina kunnallisina palveluina pidetään kirjastopalveluja, jätehuoltoa, äitiys- ja lastenneuvolaa, kansalaisopistoa, liikuntapalveluja, kierrätystä, esikouluopetusta, sairaan- ja terveydenhoitajavastaanottoa, perusopetusta vuosikursseilla 1-6 sekä kulttuuripalveluja. Useat näistä kunnallisista palveluista jäävät kunnille hoito- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Kyse on mielenkiintoisesta, myönteisestä ja eteenpäin tähtäävästä toiminnasta tulevaisuuden kunnassa. Kuntien päätöksentekijöiden vastauksissa tärkeimmäksi kunnan toimintaedel-

lytyksiin vaikuttavaksi tekijäksi arvioidaan paikallisen elinkeinoelämän kehitys. Elinkeinoelämän edistäminen parhaalla mahdollisella tavalla on tulevaisuudessakin ratkaiseva tekijä kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia ajatellen. Itsestään selvä lähtökohta on yritysystävällinen asenne, joka näkyy mm. hyvässä kaavoitustoiminnassa ja erilaisia elinkeinohankkeita koskevina aloitteina. Tulevaisuuden Närpiöllä on kaikki mahdollisuudet onnistua seudullemme tunnusomainen yrittäjyys huomioon ottaen. Närpiön kaupungille laadittavassa uudessa kuntastrategiassa nostetaan esiin menestystekijöitä. Närpiön asukkaat voivat osallistua vastaamalla kyselyyn ja vaikuttaa siten strategian sisältöön. Asukkaiden hyvinvointi tulevaisuuden kunnassa edellyttää hyvää yhteistyötä kotikunnan sisällä sekä kuntien ja uuden maakunnan kesken. Tässä yhteydessä on syytä korostaa oman alueemme kuntien entistä syvemmän yhteistyön merkitystä. Olemme voittajia yhdessä. Toivotan kaikille lukijoille oikein mukavaa kesää!


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

3

Belysningen saneras I Närpes stad finns idag knappt 3100 belysningspunkter varav en större del är föråldrade armaturer med kvicksilverlampor. Närpes stadsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 19.3.2018 att sanering av väg- och gatubelysningen samt belysningen i motionsslingor kommer att påbörjas.

TEXT: Malin Haka

EU införde år 2015 ett importoch försäljningsstopp på energikrävande kvicksilverlampor inom den europiska unionen. I Närpes är för närvarande cirka 75 procent av väg- och gatubelysningen och 100 procent av belysningen i motionsslingor kvicksilverlampor. Detta har medfört att en fullständig sanering av belysningsnätet är nödvändig eftersom en stor del av väg- och gatubelysningen har uppnått sin livslängd

och det är svårt att få tag på reservdelar och lampor. Det är endast befintliga belysningspunkter samt ett antal belysningscentraler och själva systemet för styrningen av belysningsnätet som kommer att förnyas. I samband med arbetet kommer man även att åtgärda olika problemställen. Sådana är exempelvis föråldrade stolpar, armaturer, kablage med mera. Genom att utföra saneringsarbetet som en större helhet får man ett kostnadseffektivt

och energibesparande saneringsprogram med de bästa tekniska lösningarna. Kostnadsförslaget för projektet är 1,8 miljoner euro och i denna summa ingår även planerings- och övervakningskostnader. Efter saneringen beräknar man med en årlig inbesparing på 100 000 euro per år. Inbesparingen utgörs av lägre energikostnader (38 000 euro) och lägre kostnader för reparations- och serviceåtgärder (62 000 euro).

Projektet kommer att finansieras genom ett leasingavtal med Kommunfinans Abp på cirka 15 år. Leasingkostnaden beräknas ligga på samma nivå som den årliga inbesparingen som görs då man får lägre el- och underhållskostnader för belysningen, det vill säga 100 000 euro. Det betyder att projektet så att säga betalar sig självt. Arbetet är beräknat att påbörjas under hösten 2018 och kommer att pågå fram till våren 2020.

REDAKTIONSRUTA NÄRPES STADS INFORMATIONSTIDNING Tidning nr. 22 • maj 2018 UTGIVARE: Närpes stad Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

ANSVARIG UTGIVARE: Hans-Erik Lindqvist REDAKTIONSRÅD: Åsa Snickars, Malin Haka, Jim Eriksson, Markus Norrback

TRYCKERI: GRANO 2018

ÖVERSÄTTNINGAR: Kustmedia Ab/ Riitta Gustafsson

PÄRMBILD FOTO: Julina Skog

LAYOUT: Kustmedia Ab/Maria Lillås UPPLAGA: 5300 exemplar. Utkommer två gånger per år till alla hushåll i Närpes


NÄRPESINFO

4

SERVICETRAFIK 2018 Servicetrafiken är tillgänglig för handikappade (rullstol, rullator) och äldre men även för andra intresserade. Servicetrafikens rutter är utformade enligt ett grundschema men kan variera enligt kundernas behov.

Öppet medborgarforum 28.5 kl. 18.00 – kom med och påverka!

2025

Tidtabell (rikttider): TORSDAG Rangsby (Fagerö vägskäl) 08:50 Töjby (banken) 09:00 Träskböle Rangsby (banken) 09:20 Rangsbyvägen Strandvägen Norrnäs (Närköp) 09:30 Nämpnäs (beställs vid behov) Tjärlax (beställs vid behov) Kalax 09:55 Näsby centrum 10:00 FREDAG Pörtom (Uf-lokalen) 09:20 Pörtmossen 09:30 Övermark centrum 09:40 Yttermark 09:55 Näsby centrum 10:20 Fredagsturen kan hämta passagerare från både Östra Linjen och Vasavägen. OBS! Starttiderna gäller, övriga tider är rikttider beroende på beställningar och väglag. Retur sker torsdagar klockan 11:30 och fredagar kl 12:00 från busstation samt via den servicepunkt i centrum som kunden önskat. Skjutsar skall alltid bokas av passagerare, senast dagen innan resan. Detta gör man genom att ringa till trafikanten Ingves Taxi på tel. 040-1964 315 Närpesbor i centrum av Närpes har möjlighet att torsdag då servicetaxin befinner sig i centrum kl 10.00 - 11.30 och fredag kl. 10.30 - 12.00. anropa servicetrafiken för ärendetrafik i centrumområdet. Kunderna betalar en passageraravgift som baseras på kommunikationsministeriets taxa för linjetrafik. Ytterligare information ger Ingves Taxi (telefonnummer enligt ovan).

Närpes stads informationstidning

Ny kommunstrategi för Närpes stad Alla landets kommuner ska enligt kommunallagen ha en så kallad kommunstrategi TEXT: Björn Häggblom

I strategin ska fullmäktige besluta om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstrategin ska ta hänsyn till en rad olika aspekter. Hit hör bland annat kommuninvånarnas välfärd, tjänsteproduktionen, ägarpolitiken, personalpolitiken, kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka, och utvecklandet av livsmiljöns och områdets livskraft. Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen och hur framtida förändringar i omvärlden kan inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. Värdegrund, tyngpunktsområden, vision och långsiktiga mål för staden hör till de saker som ska tas med i strategin. Det finns också bestämmelser om att kommunstrategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. För att skapa delaktighet är det viktigt att stadens innevånare aktivt

deltar i processen som också omfattar förtroendevalda, organen för delaktighet och påverkan (äldrerådet, ungdomsfullmäktige och rådet för funktionshindrade) och stadens personal. Alla som vill kan delta genom att gå in på stadens webbplats och fylla i en elektronisk enkät eller genom att delta i det öppna medborgarforum som stadsfullmäktige anordnar i stadshuset måndagen den 28 maj klockan 18.00. Tillfället är en informations-, diskussions- och hörande kväll med allmänheten. Målsättningen är att tillsammans jobba fram en strategi som är kortfattad, lättförståelig och medryckande. Målåret för strategin är år 2025, vilket omfattar innevarande och följande mandatperiod. I kommunstrategin ska det anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

5

Wibit-hinderbana i simhallen FOTO: Ida Hautaoja

I sportlovsveckan kunde såväl stora som små för första gången någonsin i Närpes pröva på Wibit-hinderbana i simhallens stora bassäng. Wibit är en uppblåsbar hinderbana som förvandlade vår simhall till ett pop-up vattennöjesfält. På banan kunde man klättra, ta sig över hinder och åka rutschkana. Att testa på hinderbanan var både spännande och roligt och gav besökarna en väldigt mångsidig motionsstund. Efter dagen kunde vi på simhallen konstatera att Wibit-hinderbanan var väldigt uppskattat av våra besökare och av simhallens personal. Förhoppningsvis har vi möjlighet att ordna liknande evenemang i framtiden. TEXT: Ida Hautaoja

NÄRPES SIMHALL

Närpes Simhall Tfn 040 1600698

VÄLKOMMEN TILL NÄRPES SIMHALL! Simhallens normala öppethållningstider; Måndag – torsdag kl 16:00-21:00 Fredag kl 15:00-21:00 Lördag kl 12:00-16:00 Söndag (endast okt-mars) kl 11:00-16:00 Helgdagar meddelas separat. Simhallen stänger inför sommaren den 30.6 och öppnar igen i augusti. Simhallsvägen 3, 64200 Närpes. Tel: 040-1600698 Email: simhallen@narpes.fi Fritidsnämnden i Närpes

6-7 juli 2018 Mer info om program och aktiviteter hittar ni på www.tomatkarnevalen.fi


NÄRPESINFO

6

Närpes stads informationstidning

STABIL EKONOMI ÅR Närpes stads ekonomi stabiliserades ytterligare TEXT: Kent-Ole Qvisén

DEN URSPRUNGLIGA BUDGETENS överskott låg från början på knappt 0,6 milj. euro. Vartefter året framskred framgick allt tydligare att budgeten höll mycket bra och att verksamhetens intäkter skulle överskridas och att kostnader skulle underskridas klart för hela året. Budgetändringarna som gjordes var mycket små och eftersom kostnaderna för specialsjukvården redan under sommaren beräknades underskrida budgeten för hela året kunde dessa redan då minskas med 0,3 milj. euro. Under hösten justerades skatteintäkterna upp med totalt 0,9 milj. euro varav kommunalskattens andel var 0,5 milj. euro och samfundsskattens andel 0,4 milj. euro. Staden fick ta del av inbetalda samfundsskatter i huvudstadsregionen som härrörde från några större

företagsaffärer. Denna ”extra” samfundsskatteintäkt på knappt 0,2 milj. kommer under de kommande åren att rättas till. Samtidigt justerades även statsandelarna upp med 0,4 milj. euro. Sammanlagt resulterade budgetändringarna i att överskottet steg till 2,1 milj. euro för året i den justerade budgeten. DEN POSITIVA TRENDEN för året fortsatte i samma stil resten av året och inga större överskridningar av budgetmedel på nettonivå för resultatenheterna kunde konstateras i bokslutet. Totalt steg verksamhetens interna/externa verksamhetsintäkter till 18,4 milj. euro vilket var 0,8 milj. euro bättre än i budgeten, alla intäktsslag överskred budgeten, jämfört med år 2016 noterades dock en minskning på 0,5 milj. euro.

Verksamhetens kostnader steg slutligen till 70,5 milj. euro vilket låg hela 1,7 milj. under den ändrade budgeten. Personalkostnaderna låg ca 0,6 milj. euro under budgeten medan kostnaderna för specialsjukvården slutligen landade på 0,6 milj. under budget. Verksamhetsbidraget stannade på 52,1 milj. euro vilket var 2,5 milj. euro bättre än budgeterat. Glädjande nog minskade nettokostnaderna med 0,3 milj. euro eller 0,5 % jämfört med år 2016.

till 28,3 milj. vilket var en ökning med 0,5 milj. jämfört med år 2016. Räntekostnaderna fortsatte att minska under året eftersom inga nya långfristiga lån upptogs utan kortfristiga lån med obefintlig ränta användes. Placeringarna utvecklades också bra och avkastningen uppgick till ca 0,9 milj. euro.

Den genomgående goda utvecklingen SKATTEINTÄKTERNA STEG resulterade i att TILL totalt 31,8 milj. euro. I årsbidraget steg kommunalskatt erhölls 26,3 till hela 8,6 milj. milj. euro, i samfundsskatt euro eller 3,8 milj. 2,6 milj. och i fastighetsskatt euro mera än den 2,9 milj. euro. Sammanlagt ändrade budgeten. Eföverskreds skatteintäkterna ter avskrivningar på ca 3 milj. budgeten med 0,5 milj. € och kunde även en investerings0,9 milj. mera än 2016 inflöt. reservering på 3 milj. euro Statsandelarna uppgick totalt för kommande investeringar i Närpes servicecenter samt 1 milj. euro för nytt högstadium göras. Trots dessa bokslutsdispositioner kan staden visa upp År 2016 2017 2016-2017 ett överskott på 1,8 milj. euro.

BOKSLUT FÖR ÅREN 2016-2017

(extern 1000 euro) Bokslut Bokslut Förändring INVESTERINGARNA UPP Verksamhetsintäkter 9 691 9 328 -363 GICK BRUTTO till 7,8 milj. EfVerksamhetskostnader -62 096 -61 452 644 ter beräknade investeringsbiVerksamhetsbidrag -52 405 -52 124 281 drag och försäljningsintäkter Skatteinkomster 30 875 31 819 944 på 1,2 milj. blev nettoinvesStatsandelar 27 754 28 279 525 teringarna slutligen 6,6 milj. Finansiella kostnader och intäkter 556 648 96 euro och underskred budgeÅrsbidrag 6 777 8 622 1 845 ten med 0,2 milj. Avskrivningar -2 688 -2 974 -286 Villa Rosa och Villa Holger Resultat 4 089 5 648 1 559 färdigställdes medan bygganFörändr. av avskr.diff. 162 161 -1 Ökning/minskning av reserveringar -3 000 -4 000 -1 000 det av nytt kök och aula påbörPeriodens över/underskott 1 251 1 809 558 jades. Totalt investerades ca 4 milj. euro i Närpes servicecenter Invånare, antal 9443 9514 71 under året. Skatteinkomster (€/inv.) 3270 3344 75 En miljon satsades på bygStatsandelar (€/inv.) 2939 2972 33 gande Årsbidrag (€/inv.) 718 906 189 och underhåll av gatuoch vägnätet medan lösegenÅrsbidrag i % av avskrivningar 252 290 38 Lån totalt (milj. euro) 19,7 19,6 -0,1 dom köptes för 0,7 milj. euro. Lån (€./inv.) 2081 2063 -18 Lånestocken låg på samma Nettoinvesteringar (milj.€) 5,0 6,6 1,6 nivå 19,6 milj. som år 2016, detta ger 2 063 euro per in-


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

MIN SPALT TEXT: Göran Honga

I

nitiativet till en utredning om en samgång mellan Kaskö och Närpes städer kom från Kaskö på basen av en fullmäktigemotion. Fullmäktige i Kaskö beslöt 13.11.2017 § 78 efter omröstning med 10 röster för och 7 röster mot att inleda en utredning med Närpes om en eventuell samgång. Städerna tillsatte en gemensam ledningsgrupp för att leda arbetet. Ledningsgruppen har tillsatt 4 sektorvisa arbetsgrupper för det praktiska genomförandet. Undertecknad valdes som utomstående utredare att styra arbetsgruppernas arbete och komma med övergripande förslag. Ledningsgruppen beslöt att utredningsarbetet genomförs i två steg under år 2018. Först görs en förundersökning i syfte att kartlägga nuläget Göran Honga i städerna och beskriva servicen och utmaningarna i samma format så att beslutsfattarna får en helhetsuppfattning. Rapporten gällande steg 1 slutförs till början av juni. Därefter förs diskussioner i respektive städer under sommaren 2018 så att beslut om fortsättningen kan tas senast i augusti. Om båda städerna tar ett positivt beslut kan arbetet gällande den egentliga fusionsplanen och utkastet till fusionsavtal påbörjas i steg 2. I detta skede är det tänkt att involvera kommuninvånarna och personalen i båda städerna väldigt starkt med höranden och diskussionstillfällen.

Källa: Vasa centralsjukhus bildarkiv

2017

7

Fusionsutredningen mellan Kaskö och Närpes städer

vånare medan landets medeltal beräknas till 2 900 euro. Finansiella värdepapprens marknadsvärde ökade med 1,3 milj. under året till 17,3 milj. vid bokslutstidpunkten. EKONOMIN SOM HELHET utvecklades således mycket starkt under året. Trots stora investeringar ökade inte lånebördan utan allt betalades med egen finansiering. Det goda resultatet skall tillskrivas hela personalen som återigen gjort ett mycket bra arbete. Under innevarande år fortsätter investeringarna på samma nivå eller t.o.m. ökar något varför utmaningarna med att hålla ekonomin på rätt köl fortsätter. Under början på året har dock inga större hot mot den goda utvecklingen framkommit men förväntningarna på detta års överskott är dock på en betydligt lägre nivå än år 2017.

VAD FUNDERAR FOLK PÅ ? En kommunsammanslagning är aldrig enkel vare sig den är påtvingad eller frivillig. Landets regering försökte framtvinga kommunfusioner med kommunstrukturlagen och ”morotspengar” åren 2013-2016. Det gjordes omfattande utredningar som i många fall inte ledde någonvart. Resultatet var inte utredningarnas fel utan utgångsläget, målsättningen och framtidsbilden stämde inte överens med vad gemene man tyckte. Tanken om kommunen som ”vår” närmiljö och närservice är stark, jag vill till och med påstå att den är identitetsskapande. Personligen kan jag identifiera mig med min by och min kommun, jag känner människorna och beslutsfattarna, jag vet hur allt fungerar. Allt som är större blir mera abstrakt och jag vet inte hur jag kan påverka det som sker eller min framtid i ett större sammanhang. Min inställning och mina reaktioner är känslobundna och bundna till dagsläget – blir det bättre eller sämre eller vad är nyttan. Tanken om en kommunsammanslagning delar alltid människors åsikter, för och emot. Båda lägren söker och använder argument som stöder ens egen åsikt. Sällan vinner någon en sådan argumentation oberoende av hur bra eller objektiva fakta man tror sig ha. HUR GÅ VIDARE Tanken på lyckad kommunfusion bygger på en vilja och en framtidsvision. Förutredningen ger en grund för diskussioner om vad allt en ny helhet innehåller. Sedan krävs vilja att realistiskt utvärdera nuläget och se hoten och möjligheterna. De analyserna sker i respektive städer. Om det finns en gemensam vilja måste det dessutom finnas ett ömsesidigt förtroende. Stor eller liten, ingen tar över någon, ingen ”invaderar”, ingen ”lägger ner”, ”de” besluter inte till vår nackdel, ”de” för inte möten på ett främmande språk. I en lyckad fusion bygger man upp någonting nytt – tillsammans. Det uppstår ett nytt VI. I detta skede av arbetet tror jag att Kaskö och Närpes tillsammans är starkare än summan av delarna.


8

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Närpes Vatten

- 50 år av vattenleveranser FOTO: Närpes Vatten/privat

Markus Böling, hemma från Yttermark, är VD för Närpes Vatten. Tillsammans med bolagets 14 anställda håller han i trådarna för vattendistributionen och avloppsnätet i staden – ett nätverk som totalt omfattar nästan 900 kilometer ledning. Monterings- och fältarbete utgör en stor del av verksamheten. Av bolagets 15 anställda är tio personer montörer.

TEXT: Anna Sand/Kustmedia Ab

– Det är mycket på gång hela tiden, speciellt kring utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet. Omkring 150 nya hushåll ansluts varje år och just nu bygger vi ut avloppsnätet med drygt 20 km ledning i Övermark. I vinter har vi byggt vatten och avlopp till ett sommarstugeområde i Pjelax – något som vi får allt fler förfrågningar om. Vår policy är att vi gärna bygger ut, såvida antalet anslutningsavgifter täcker byggnadskostnaderna, berättar Markus Böling. Böling är utbildad byggnadsingenjör inom infra och har tidigare jobbat både som byggare samt som arbetsledare inom jordbyggnadsbranschen. Det första året som VD för Närpes Vatten har gått över förväntan, trots en väldigt kort inskolningsperiod. – Det har gått förvånansvärt smärtfritt, mycket tack vare att

FOTO: Anna Sand/Kustmedia Ab

vi har så bra folk i huset, konstaterar Markus. I sitt arbete på kontoret på Rosenbackvägen sköter han en stor del av kundkontakterna, deltar i planeringen av större servicearbeten och dylikt. Det är varierande arbetsdagar, något som han uppskattar.

Egna reningsverk stängda Närpes Vatten grundades redan 1967 och i december 1968 skedde de första vattenleveranserna. Sedan 2001 är bolaget till 100 procent kommunägt, och ungefär samtidigt övertog man även avloppsnätet i kommunen. Avloppssystemet har byggts ut kontinuerligt sedan 2004, ett digert arbete. Den huvudsakliga reningsprocessen köps av Metsä Board i Kaskö. – Aqua Botnica, som i tiderna bildades som ett partivattenbolag under namnet Sydbottens

VD Markus Böling, till höger, diskuterar kommande servicearbeten i Närpes centrum tillsammans med Magnus Näs.


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

9

FAKTA

• Grundades 1967, ägs sedan 2001 till 100 procent av Närpes Stad • Sköter om vattenförsörjningen i hela Närpes med undantag av Övermark och Pörtom • Sköter om avloppssystemen för hela Närpes

En av bolagets fastigheter är kontor- och lagerbyggnaden på Rosenbackvägen. Under byggnaden finns även lågvattenreservoarer för att trygga en jämn fördelning av vattentillgången.

• Har cirka 3 650 vattenabonnenter och ca 2 300 avloppsabonnenter • Har 15 anställda • Äger drygt 595 km vattenledning och 298 km avloppsledning • Utpumpad mängd vatten 2017: 980 243 m3 • Är majoritetsägare i Aqua Botnica Ab. All rening av avloppsvatten sköts av Aqua Botnia Ab genom avtal med Metsä Board i Kaskö • Har fastigheter på Rosenbackvägen (kontor, lager och lågvattenreservoarer), Valsberget (vattenverk, renoverades 1994), Kristinestadsvägen (f.d. reningsverk ombyggt till lager och verkstad 2017) samt Perälä vattenverk, som säljer råvatten för bevattning till växthusföretag.

Närpes har tillgång till grundvatten av bra kvalitet, därför behöver man inte behandla vattnet speciellt mycket innan det pumpas ut i vårt dricksvattennät. Råvattnet luftas först i en kaskadluftare, varefter man tillför kalk och kaliumpermanganat. Därefter filtreras järnet bort genom sedimentering och i ett sandfilter. Från renvattenbassängerna pumpas vattnet ut med en kapacitet om cirka 1000 liter per minut.

Vatten Ab, ombesörjer förrensningsanläggningen i Pjelax, där alla fasta partiklar tas bort ur avloppsvattnet. Detta innan det pumpas vidare till Metsä Board i Kaskö, förtydligar Markus, som även fungerar som VD i Aqua Botnica, där Närpes Vatten är majoritetsägare. Närpes Vattens egna reningsverk stängdes ned i februari 2017 sedan man gjorde upp avtal med Metsä Board.

Bra kvalitet Dricksvattnet i Närpes är del-

vis eget vatten, som renas vid vattenverket på Valsberg, och delvis köpt från Kauhajoki genom det avtal som Aqua Botnica har med Kauhajoen Vesihuolto. – Ungefär 40 procent köps därifrån, och det pumpas ut i ledningarna helt obehandlat, eftersom det har så hög kvalitet. Vårt eget grundvatten genomgår en process där kalk tillsätts för att höja pH-värdet, varefter man med hjälp av sedimentering tar bort järn ur vattnet, berättar Markus.

Cirka 41 procent av allt som pumpas ut blir bevattningsvatten i Närpes, medan 28 procent går ut till vanliga hushåll. – Ifjol pumpade vi ut 980 000 m³ och debiterade 846 000 m³ vatten, tillägger Markus.

Förnyad hemsida och logo Under fjolåret förnyades bolagets hemsida och gjordes mer mobilvänlig. Samtidigt fick företaget en ny logo – den gamla hade då fem decennier på nacken.

– Vi har gjort systemet för mätaravläsning mer användarvänligt och det är enklare att följa med den egna vattenförbrukningen, samt även lättare att göra felanmälningar, tillägger Markus. På fältet har stora delar av ledningsnätet förnyats de tio senaste åren, i samband med utbyggnaden av avloppsnätet. Gamla ledningar kopplas bort vartefter nya tas i bruk. På sikt måste även huvudledningen från Valsberget förnyas.


NÄRPESINFO

10

Närpes stads informationstidning

Målet är trygghet i Närpes, Kristinestad och Kaskö uppdaterar sin gemensamma plan för trafiksäkerhet. – Folkets åsikt är en viktig utgångspunkt i arbetet. En del av jobbet är att höra invånare och skolelever i enkäter, informerar vägmästare Stig-Erik Ingves. Det handlar om att färdas tryggt i trafiken, skapa tillgänglighet för dem som ska röra sig i trafiken och att visa på vett och etikett.

TEXT: Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

Närpes har sedan tidigare en uppgjord trafiksäkerhetsplan tillsammans med Kristinestad och Kaskö. Den är nu under uppdatering och för uppdraget har konsult Christel Kautiala från Destia Oy anlitats. – Vi har hållit ett första möte där vi gett förslag till hur vi kan utveckla och förbättra. Vi har också listat åtgärdsförslag, upplyser Stig-Erik Ingves. – På stadens hemsida finns en enkät man kan svara på fram till den 4.6.2018. Tack på förhand till den som gör det. På så sätt hjälps vi åt att förbättra trafiksäkerheten.

Färdig i mars 2019 Syftet med planen är att analysera nuläge och hitta åtgärder som förbättrar trafiksituationen, åtgärder som är möjliga att förverkliga och det finns medel för. Också att få uppgifter om vilka platser som uppfattas farliga eller problematiska, platser där man upplever att det många gånger varit ”nära ögat” att en olycka inträffat. Representanter för trafikskyddet och polisen deltar också i arbetet med trafiksäkerhetsplanen, som påbörjades i mars 2018 och ska vara slutförd i mars 2019. Stadens ansvar är underhåll av gator inom planeområden medan staten ansvarar för allmänna vägar. Ingves medger att det inte alltid är självklart och enkelt att veta vilka vägar som tillhör vem. Under de senaste åren har staden byggt ut trafikleder exempelvis västerut mot Kalax och mot Stenbackens skola. – Det är viktigt att skolelever kan färdas tryggt. Jag är nöjd över att staden

prioriterar trafiksäkerhet vid skolområden. Fortsatt utbyggnad av trottoarer och lätta trafikleder har betydelse för säkerheten så arbetet fortgår hela tiden.

Centrumtrafiken en utmaning Trafiken genom Närpes centrum är en utmaning där det, enligt befintliga räkneverk, passerar över 6 000 fordon per dygn. – En renovering av den hårt belastade Biblioteksvägen sker förhoppningsvis i sommar. I korsningen vid stadshuset skulle en rondell vara perfekt. På önskelistan finns fler trottoarer och bättre möjligheter att gå med rullator. Ingves berättar om Skarpängsvägen, omfartsvägen öster om centrum som funnits med i planerna i trettio år men tyvärr inte ännu kommit i tur på den statliga prioritetslistan.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

i trafiken FOTO: Lisbeth Bäck/Kustmedia

11

LEDIGA LÄGENHETER PÖRTOM: Prästhagen, A 2r+kv Prästhagen, B 1r+k Prästhagen, B 1r+k Prästhagen, B 1r+k Prästhagen, C 2r+ök+b Prästhagen, C 1r+k Prästhagen, C 2r+ök+b

33 m² 29 m² 29 m² 29 m² 60 m² 33 m² 59 m²

ÖVERMARK: Gullansborg

2r+ök

54 m²

YTTERMARK: Söff Söff Söff

2r+kv 2r+k 3r+k

37 m² 55 m² 66 m²

TÖJBY: Hemnäs, Manntåget 2r+ök+b

55 m²

RANGSBY: Strandbo, Träskbölevägen

1r+k

36 m²

CENTRUM: Åvägen 24 Folkhälsanhuset

3r+k 2r+ök

86 m² 50 m²

Kontakta Närpes Bostäder för mera info 050-4421 530 Mån-Fre 8:00 – 16:00 , info@narpesbostader.fi Vägmästare Stig-Erik Ingves i Närpes berättar att statens vägar har blå skyltning. I Närpes uppdateras som bäst säkerhetsplanen som staden samarbetar med Kristinestad och Kaskö kring.

– Skarpängsvägen skulle dels avleda trafiken från centrum och dels ge centrum chans att växa. Staten har dessvärre både begränsad ekonomi och resursbrist och det märks inom området. – Gränserna är inte alltid heller tydliga. Nödvändigt eller tillräckligt underhåll – vad är det?

Handlar även om attityder Sen lyfter Stig-Erik Ingves också upp det faktum att trafik också handlar om attityder. Om att vuxna ska vara förebilder, om cykelhjälm och bilbälte, respekt och hänsyn till varandra i trafiken. – Vi borde införa information i form av en årsklocka, där vi pratar om trafikvett under alla årstider och hur vi kan förbereda oss.

Ingves trivs bra med sitt arbete. Trafikfrågor går hand i hand med planläggningen. För att samhället ska gå framåt ska man ha en bra infrastruktur. – Alla utbyggnader börjar ju med vatten, avlopp och vägar. Det bästa med vägmästaryrket är enligt honom att man automatiskt engageras i samhällsfrågor. Han märker också av en stor dragningskraft till Närpes just nu och detta leder till utökade behov av infrabyggande. Närpes behöver nya bostadsområden, bättre vägar, ökad trafiksäkerhet och så vidare. – Därtill tycker jag att det finns en positiv anda i Närpes och tillsammans med stadens politiker och övriga tjänstemän jobbar vi tillsammans och mot uppsatta mål.

Meddelande om

förfallna byggnader Byggnadstillsynen har konstaterat att det finns en hel del byggnader som förfaller och förfular staden. Dessutom finns det ovårdade tomter och utomhuslager. Exempel på detta är: söndriga växthus, lador, bostads- och ekonomibyggnader. Byggnaderna har stått oanvända i många år och kan även i vissa fall medföra brandfara, risk för lekande barn eller vara miljöfarliga.

Med anledning av detta uppmanar byggnadssektionen den som vet med sig att man har sådana byggnader och tomtområden att ”se om sitt hus” och rusta upp eller riva dessa. Det är till fördel om byggnadernas ägare själva tar initiativet så att byggnadstillsynen inte behöver ingripa. Om inte frivilliga åtgärder ger resultat kan sektionen förelägga vite med stöd av markanvändnings- och bygglagen. I vissa fall kan en renovering även kräva bygglov och en rivning medföra tillstånd eller anmälningsskyldighet och därför uppmanas de som utför åtgärder att vid oklara fall ta kontakt med byggnadstillsynen.


NÄRPESINFO

12

Närpes stads informationstidning

FOTO: Annette Hagman

Erklasstigen en pärla mitt i Pörtom centrum.

Malin testar

vandringsleder TEXT: Malin Haka FOTO: Malin Haka

Nu i början av sommaren då dagarna blir längre är det trevligt att ge sig ut och vandra i skog och mark. I Närpes finns ett flertal vandringsleder av varierande längd som man kan besöka. Vi fick hjälp av tre familjer med barn i åldarna 1 till 7 år för att prova några av dessa vandringleder. Vandringslederna som besöktes var Erklasstigen i Pörtom, Risnästräsket i Övermark och Tjärlax vandringsled.

Erklasstigen Erklasstigen i Pörtom är kanske den lättaste vandringsleden som finns i Närpes. Den startar vid norra änden av begravningsplatsen i Pörtom och följer ån in till byn. Om man går den fram och tillbaka blir det ca 2 km. Den här vandringsleden passar bra även för de minsta i familjen eftersom det är slätt underlag och inga stora höjd-

skillnader. Vatten verkar vara något som lockar i alla åldrar. Barnen tycker det är roligt att kasta kvistar i ån medan föräldrarna njuter av utsikten. Det mest spännande brukar vara att gå ut på den lilla ön som finns en bit ut i ån berättar Julina Skog som är mamma åt Theo 3 år och Liam 1 år och som besökt Erklasstigen förut. Tyvärr hade man inte ännu hunnit lägga ut bron för säsongen. Det finns även en grillplats längs stigen och från vändplatsen är det inte långt till en lekpark.

Risnästräsk Vandringsleden vid Risnästräsk startar vid Heide skogsväg och för de som inte tidigare varit dit kan det löna sig att kolla upp vägen innan eftersom skyltningen inte syns så bra. Strax under en kilometer är stigen som leder ut till träsket och

Tjärlax vandringsled.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

13

FOTO: Julina Skog

Risnästräsk vandringsled erbjuder lätt vandring för de flesta.

VANDRINGSLEDER 1. ERKLASSTIGEN Erklasstigen 2 km tur/retur. Start från begravningsplatsen i Pörtom.

under den sträckan hinner vi gå över spångar och flera broar vilket barnen tycker är lite spännande. Naturen vid Risnästräsk med sina småväxta björkar gör att det mera känns som att man skulle vara i Lappland än i Övermark. Vid träsket finns en stor grillkåta som byggts och underhålls av ÖvermarkYttermark Lions och får användas fritt av alla. De större barnen orkar hela varvet runt träsket vilket är ca 2 km medan de yngre går en bit innan de svänger tillbaka, för vem vill traska längs med en stig när man kan vara på bryggan och kasta kottar i vattnet. Efter vandringen är det skönt att sätta sig i kåtan och äta en grillad korv.

Tjärlax vandringsled Starten för vandringsleden är vid stugbyn i Tjärlax. Det

finns en kortare runda på 1,7 km och en längre på 4,1 km. Det här är den mest krävande av de tre vandringslederna som besöktes eftersom terrängen består till största delen av bergshällar. För de mindre barnen blev det för tungt att gå så de svängde tillbaka till stugbyn efter en stund. Vid stugbyn finns en lekpark vid stranden så de var nöjda och glada medan de väntade. Vad är det då som lockar med vandringsleder? Ines och Noahs mamma Sandra Sved tycker att det bästa är förutom att man kommer ut i naturen så får barnen använda sin fantasi och upptäcka saker. Mia Smeds som är mamma åt Linus, Klara och Felix tillägger att den gemensamma tiden är guld värd och att det sker utan störande skärmar är en extra bonus.

2. FÅLLBÄCKSTIGEN Fållbäckstigen i Övermark 7 km. Start från Högåsens sportstuga. 3. NATURSTIGEN OCH GOLJATLEDEN Naturstigen är 5 km och Goljatleden 17,8 km med möjlighet till kortare alternativ. Båda startar från Vargberget. 4. RAINEÅS VANDRINGSLED Raineåsens vandringsstig till storstenrösback forngravar är ca 1,5 km tur/retur. Start från jaktstugan vid Raineås skogsväg i Pörtom. 5. RISNÄSTRÄSK VANDRINGSLED Risnästräsk vandringsled i Övermark, 0,9 km till grillkåtan vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket. Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg. 6. TJÄRLAX VANDRINGSLED Tjärlax vandringsled 4,1 km alternativt en kortare stäcka på 1,7 km. Start från Tjärlax stugby. Mera info om vandringslederna samt kartor finns på www.narpes.fi


NÄRPESINFO

14

Närpes stads informationstidning

Äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman samt idrottssekreterare Ida Hautaoja koordinerar projektet Kraft i åren med hjälp av en mentor från det nationella Äldreinstitutet. Projektet pågår under tiden 20162018 i Närpes stad.

Kraft

i åren FOTO: Anna Sand/kustmedia Ab

Det är förmiddag i Närpes och rehabiliteringshandledare Ann-Kristin Lindström tar emot dagens motionsgrupp på ”fysikalen” vid Närpes hälsovårdscentral. Inom ramen för Kraft i åren försöker man från stadens sida skapa bättre möjligheter för äldre att motionera och röra på sig. TEXT: Anna Sand/Kustmedia Ab

Projektet Kraft i åren, som i Närpes startade 2016, är ett treårigt mentorprojekt i anslutning till det nationella programmet med samma namn. Staden har en egen mentor från Äldreinstitutet, och på lokal nivå är det idrottssekreterare Ida Hautaoja samt äldreomsorgschef Jenny Björndahl-Öhman som koordinerar projektet i samarbete med äldreomsorgen.

Att klara sig själv – Projektet riktar sig till hemmaboende äldre, över 75, som

av någon orsak har nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga. Kartläggningen i projektets inledningsfas visade att det finns ett stort antal personer inom målgruppen, men även att tröskeln för att delta i dylik verksamhet är hög för många av dem, berättar Ida. – Syftet är att sänka tröskeln för dem att komma ut och röra på sig, och samtidigt främja deras livskvalitet och göra det möjligt för dem att klara sig så länge som möjligt på egen hand, fortsätter Jenny. Detta sker dels genom att så omfattande och tydligt som möjligt informera om motions-

PROGRAMMET KRAFT I ÅREN • Ett riksomfattande program som startade 2005. Närpes är en av de 17 deltagande kommunerna sedan 2016, och projektet är treårigt. • Syftet med programmet är att med hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga. • Med nedsatt funktionsförmåga avses till exempel svårigheter att röra sig, begynnande minnessjukdomar och annat som kan leda till att personen rör sig begränsat och behöver mera hjälp. • Hälsomotion har visat sig vara ett effektivt och förmånligt sätt att främja äldre personers välfärd och välbefinnande. Även den sociala aspekten i sammanhanget är viktig. • Projektet koordineras i Närpes av fritidsavdelningen i samarbete med äldreomsorgen och Vuxeninstitutet.

LÄS MER PÅ: www.voimaavanhuuteen.fi/sv/programmet-kraft-i-aren/ www.narpes.fi/sv/invanare/fritid-kultur/projekt-kraft-iaren-2016-2018 Föreningar eller organisationer som har verksamheter lämpade för äldre kan ta kontakt med Ida Hautaoja för att få med sin verksamhet i aktivitetskalendern. För höstterminen senast augusti och för vårterminen senast december.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

15

HÄLSOVÅRDEN FAKTA VERKSAMHETEN SOMMAREN 2018

Rune Söderman och Torvald Nordmyr är två av deltagarna i den gymnastikgrupp som träffas varje vecka vid ”Fysikalen” vid Närpes hälsovårdscentral. Här värmer de upp inför dagens pass med hjälp av käppgymnastik.

aktiviteter som riktar sig till äldre i Närpes, dels genom handledd motion som är anpassad för äldre med olika funktionsförmågor. I den handledda motionen ingår även balansövningar och styrketräning. Den sociala biten av motionsträffarna är också av betydelse. – Att få träffa andra i motsvarande situation och få ta en kaffekopp tillsammans efteråt är nog så viktigt, tror Ida.

Syns på många sätt I Närpes syns Kraft i åren på många olika sätt. – Vi har tagit fram en aktivitetskalender som riktar sig enbart till äldre, där alla kurser och grupper finns beskrivna. En form av kurskatalog helt enkelt, berättar Ida. – Den finns tillgänglig på nätet och används även på fältet av hemrehabiliteringen, seniorrådgivningen och andra inom äldreomsorgen, tillägger Jenny. Vidare har man utbildat motions- och promenadkompisar – något som är mycket eftertraktat och uppskattat av de äldre, man har skapat motionsdagböcker, man publicerar ”Veckans rörelse” i tidningen Syd-Österbotten

varje lördag och tillsammans med Folkhälsan och olika föreningar i staden har man producerat instruktionsvideor för hemgymnastik, som sänds i den lokala TV-kanalen När TV.

Förebyggande träning Kraft i åren är ett tvärsektoriellt projekt som lett till att fritidsavdelningen har utökat sitt samarbete med både äldreomsorgen och olika föreningar. – Eftersom Närpes är en vidsträckt kommun geografiskt sett, är det viktigt att all verksamhet inte koncentreras till centrum. Därför spelar föreningar en viktig roll här, konstaterar Ida och Jenny. Verksamheten är av förebyggande art och målsättningen är att de äldre i Närpes ska må bättre. – Det ska ge mening och innehåll i deras vardag. Som äldre måste man aktivt sätta liv i åren, tror Ida. En funktionell kropp är då A och O, och speciellt benstyrkan är viktig. Att i ett tidigt skede av livet börja träna och satsa på sin hälsa skulle därför vara viktigt för alla.

Läkare Receptförnyelser och telefontider som vanligt. Akutmottagning Tisdag, onsdag och fredag kl. 8-16. Måndag och torsdag kl. 8-18. Lördag och söndag stängt. Vårdbehovsbedömning alla vardagar kl. 8-16 tfn 22 49600. På basen av vårdbehov ges tider till vårdar-, läkareller akutmottagningen. Jour Samjour vid VCS då akutmottagningen vid Närpes hälsovårdscentral är stängd. Tidsbeställd läkarmottagning Tidsbeställda mottagningarna är reducerade under sommaren. På basen av vårdbehov ges tider till läkare via vårdbedömningen eller vårdarmottagningen. Laboratoriet Fungerar med reducerad personalstyrka. Provtagning kl. 8-12. Vid behov tas akuta blodprov efter kl. 12. Spirometriundersökningar görs vid behov. Röntgen Fungerar med reducerad personalstyrka. Öppethållningstid kl. 8-15.30. Kassa-växel Öppethållningstid kl. 8-15.45. Sekreterare och arkiv Fungerar med reducerad personalstyrka. Diabetesmottagningen Reducerad verksamhet 30.7 - 12.8. Mottagningen är stängd under tiden 16.7 - 29.7. Fysioterapi Fungerar med reducerad personalstyrka. Telefontid måndag - fredag kl. 12-12.30. Skolhälsovård Skolhälsovården stängd v 28 – v 31. Barn- och mödrarådgivning Fungerar med reducerad personalstyrka. Vårdarmottagningen Fungerar normalt. Hälsostationer Pörtom, Övermark och Töjby hälsostationer fungerar med reducerad verksamhet v 23 – v 32. Tidsbeställning till respektive hälsostation via vårdbedömningen tfn 22 49600. Hemsjukvården fungerar normalt. Hemsjukvård Normal verksamhet, läkarhembesök vid behov. Hemsjukvårdmöte enligt behov och läkarresurser. Centralförråd/Materialutdelning Normal verksamhet i juni och augusti. Stängt 2 – 6.7 p.g.a. inventering. Hjälpmedelsutlåning Normal verksamhet. Telefontid måndag-fredag kl. 12.30-13. Utdelning av hjälpmedel måndag-fredag kl. 13-14. Socialarbetare Tillgång till socialarbetare hela sommaren. Ekonomikansli Fungerar med reducerad personalstyrka. Hvc sjukhus Har sin verksamhet i Holgers utrymmen fr.o.m. 23.4 tills den nya avdelningen kan tas i bruk hösten 2019. Reducerad verksamhet, minskat platsantal. Tandvård Mosebacke tandvårdsmottagning stängd v 26 - 32. Reducerad personalstyrka. Tandläkarjour vardagar kl. 8-15.45. Tandläkarjour på VCS övriga tider.


16

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Karta över Närpes servicecenter under byggnationen


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

17

Trakasserier accepteras inte! Närpes stad undertecknade i januari 2014 den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, som en av de första kommunerna i Österbotten. Med detta visade kommunen sin vilja att arbeta för äkta jämställdhet mellan könen, för såväl invånare som för personal. TEXT: Helena Holmlund

Efter undertecknandet tog det praktiska arbetet vid. En jämställdhetsplan för stadens alla sektorer utarbetades och godkändes av stadsfullmäktige i november 2015. I planen upptogs konkreta åtgärder som sektorerna skulle arbeta med de närmaste åren. Allt från att kartlägga om fritidsutrymmen utnyttjas och fördelas på ett jämlikt sätt till förebyggande arbete gällande könsrelaterat våld och att bekämpa sexuella trakasserier. Åtgärderna är nu under arbete och följs upp årligen. När merparten av dessa åtgärder fullföljts uppdateras planen och nya mål fastställs. På detta sätt blir utvecklingsarbetet fortlöpande. I jämställdhetsarbetet ingår också information i olika former till interna och externa parter. Intern information som tangerar jämställdhet och likabehandling förmedlas kontinuerligt till stadens anställda, till exempel i form av utbildning,

möten och diskussioner. Närpes har även haft representanter på olika jämställdhetsseminarier, där man velat höra hur vi arbetar med dessa frågor. Jämställdhetsplanen finns tillgänglig för alla på adressen www.narpes.fi under stadgor och utredningar. Vid årsskiftet blev det stor uppmärksamhet kring sexuella trakasserier i sociala och andra medier runtom i världen. Närpes stad tog också ställning mot sexuella trakasserier, och överhuvudtaget mot alla former av trakasserier, i flera olika forum. Det sades tydligt och klart att vi i denna stad inte accepterar trakasserier – inte inom något av våra serviceområden eller på något plan. Jämställdhetsplanen summerar bra stadens vilja; ”Närpes stad vill vara en kommun där alla invånare och alla kommunens arbetstagare möts med respekt – oberoende av kön, ålder, etniskt

ILLUSTRATIONER: Johanna Borg

eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, sexuell läggning eller andra personliga egenskaper”. Internt följer staden med personalens arbetshälsa genom regelbundna enkäter, där personalen får svara på olika frågor som har att göra med välmående i arbetet. I dessa ingår numera också frågor om jämställdhet, trakasserier och annan kränkande behandling. Enkätresultaten ska ge grund för fortsatta diskussioner och vidare utveckling av jämställdhet och bemötande. Staden har även handlingsplaner för förebyggande av arbetsoför-

måga och motverkande av trakasserier. I jämställdhets- och värdegrundsarbete gäller det att arbeta långsiktigt, men ändå ta små konkreta steg framåt. Vi kan inte förändra allt på en gång, men om vi känner till vårt mål och kontinuerligt arbetar med att göra konkreta förbättringar kommer vi framåt mot ett alltmer jämställt och tolerant samhälle. Det är viktigt att alla är delaktiga och bidrar med det man kan. Redan en liten attitydförändring hos en själv kan ha stor inverkan på hur en kund eller kollega känner att hen blir bemött.


18

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

AKTUELLA ÄNDRINGAR

om avloppsvattenbehandlingen Avloppsvattenbestämmelserna har ändrats och omformats flera gånger under årens lopp. TEXT: Anna-Maria Mattfolk, chef för miljövården, Västkustens miljöenhet

Bestämmelserna om behandling av avloppsvatten ingår i bl.a. miljöskyddslagen, avloppsvattenförordningen och lagen om vattentjänster. I april 2017 trädde nya ändringar i miljöskyddslagen ikraft och då lindrades kraven för hus som byggts före 2004 på glesbygden. Hus som finns högst 100 meter från vattendrag eller hav samt hus som finns på ett grundvattenområde lämpat för vattenförsörjning, behöver senast 31.10.2019 ha ett system för avloppsvattenreningen. Det finns möjligheter att avvika från kraven, t.ex. om mängden avloppsvatten är anmärkningsvärt liten eller om kostnaderna är oskäligt höga för fastighetsägaren. Övriga hus i glesbygden och som har beviljats bygglov 2004 eller senare och inte finns på grundvattenområde måste förnya sitt avloppsvattensystem senast i samband med nästa stora byggnadsrenovering eller vid annan ändring som kräver bygglov. Personer som är födda före 9.3.1943 har åldersbefrielse från avloppsreningskraven, förutsatt att personen är stadigvarande bosatt på fastigheten. Åldersbefrielsen förutsätter att alla delägare i huset uppfyller kriterierna och åldersbefrielsen gäller inte fritidsbo-

städer. I bilden nedan finns beskrivet hur avloppsvattenbestämmelserna tillämpas på byggnaderna i glesbygden. Fr.o.m. 1.1.2019 ändras också kraven för de byggnader som finns innanför verksamhetsområdet för allmänna avloppsvattenledningen. Nästa år är det endast byggnader som finns inom tätortsområde som behöver anslutas. Byggnader som finns utanför tätortsområdena behöver inte längre anslutas till avloppsnätet förutsatt att byggandens avloppssystem har byggts innan verksamhetsområdet godkändes av stadsfullmäktige 17.6.2013 och uppfyller miljöskyddslagens bestämmelser. En anslutning blir nödvändig för dessa hus i samband med nästa stora byggnadsrenovering eller vid annan ändring som

kräver bygglov. För byggnader som är utan vattenklosett finns också lättnader angående anslutningskraven. På Närpes stads hemsida www.narpes.fi finns en karta över verksamhetsområdet och tätorterna. Avloppsvatten innehåller mycket näringsämnen och ohälsosamma bakterier som smutsar ner närmiljön och kan försämra den hygieniska kvaliteten på vattnet i diken och vid stränder. Orenat avloppsvatten kan också förorena grundvatten och försämra vattenkvaliteten i brunnar. Traditionella slambrunnar avlägsnar en mycket liten del av de näringsämnen och bakterier som finns i avloppsvattnet och enligt avfallshanteringsbestämmelserna ska en slambrunn tömmas minst 1-2 gånger per år.

Måste jag förnya avloppsvattensystemet?


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

Ring, ring!

Så här fungerar växeln vid HVC

HVC:S TELEFONVÄXELSYSTEM

SÅ HÄR LÄMNAR DU ETT RINGBUD

När du ringer till HVC:s nummer 06-2249511 ska du: språk. Tryck 1 för svenska, • Välja tryck 2 för finska

När du lämnar ett ringbud är det viktigt att du lyssnar samtalet till slut. Lägger du på luren för snabbt hinner inte samtalet registreras och ingen ringer upp.

har fem olika valmöjligheter • Du Tryck 1 till vårdbedömningen

frågar om du vill •bli Telefonisten uppringd från numret du ringer,

Tryck 2 till läkartidsbeställningen Tryck 3 till infektionsskötarens telefontid Tryck 4 till tandvårdens tidsbeställning Tryck 5 till familjecentret inget av dessa val eller •omPassar du är osäker vilket du ska välja: Tryck inget knappval, vänta istället i luren så kopplas ditt samtal till växelns personal.

19

Tryck 1. Vill du bli uppringd från ett annat nummer, Tryck 2. Tryck därefter in numret vi ska ringa till. Telefonisten säger att ditt •ringbud har registrerats och att vi ringer upp så fort vi kan. Samtalet avbryts därefter och registreringen är gjord. telefonen till hands efter att •du Ha lämnat ringbudet.

KOM ÄVEN IHÅG! är hårt tryck på telefonlin•jernaDetmellan kl. 8 och kl.10. Vi är flera ur vårdpersonalen i telefon, men tidvis kan väntan bli lång. Om ditt ärende inte är akut, ring gärna senare under förmiddagen. du till läkarnas telefontid; •ringSkall 06-2249511. Välj språk, vänta därefter tills du får prata med växelns personal. De bokar in dig till telefontiden. Telefontiden bokas varje vardag kl.10.15. Tiderna till läkarnas telefontid är begränsade. Info om HVC:s telefonväxelsystem finns på www.narpes.fi, välj invånare, välj vård och omsorg, välj allmänt om hälsovårdscentralen.


NÄRPESINFO

20

Närpes stads informationstidning

Närpes tre

rådgivande organ Förutom nämnder med förtroendevalda verkar även tre olika råd inom Närpes stad. Dessa tre råd kan beskrivas som samarbetsorgan mellan staden och andra verksamma organisationer för respektive målgrupp – de äldre, de unga samt de som har någon form av funktionshinder.

MEDLEMMAR 2017–2019 ÄLDRERÅDET Gun Forsman, ordf. Kerstin Berg, vice ordf. Sven Backlund Pia Berg Roger Nordberg Bror Backholm Ritva Granholm Kristina Maars, sekr. RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Bäckström Niclas, ordf. Granström Ebba, vice ordf. Hall Hans, tekniska sektorn Hautaoja Ida, fritidssektorn Lillsjö Majgret Aspelin Åsa Forsén Marja Harriet Ström, sekr.

Dylan Bruggeling, Gun Forsman och Niclas Bäckström är ordförande i varsitt av de tre rådgivande organ som finns i Närpes stad: Ungdomsfullmäktige, äldrerådet samt rådet för funktionshindrade.

UNGDOMSFULLMÄKTIGE Dylan Bruggeling, ordf. Alexandra Wegelius, vice ordf. Victoria Almenfors Ida Ersfolk Maja Staaf Tilda Eklund Emelie Ingberg Samantha Nygård Lina Grönvik Jennifer Antfolk Ann-Katrin Enqvist, sekr.


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

21

Äldrerådet Äldrerådet inrättades 2002 och lyder direkt under stadsstyrelsen. Äldrerådet har sju medlemmar med personliga ersättare, som väljs av stadsstyrelsen för två år i sänder. Styrelsen utser även en representant till rådet. Rådets uppgifter är att: • befrämja och utveckla samarbetet mellan staden och den äldre befolkningen. • följa med de äldres behov och ta initiativ och göra framställningar samt avge utlåtande och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor. • bevaka att för den äldre befolkningen viktiga frågor beaktas i olika nämnder och att de äldres sakkunskap förmedlas till ovannämnda organ.

Gun Forsman fungerar som ordförande i rådet för andra perioden, och är själv pensionär – tillika även ordförande i Närpes Pensionärsförening r.f. samt medlem i fullmäktige och styrelse för K5.

Vi har sju, åtta protokollförda möten i året, och ser även till att under mandatperioden göra studiebesök till alla verksamhetspunkter inom äldreomsorgen. Ofta bjuder vi in någon sakkunnig tjänsteman eller förtroendevald till våra möten, för diskussion och för att få information om aktuella ärenden i staden och samhället, som berör äldrebefolkningen. Vi ger utlåtanden, tar initiativ till olika

verksamhetsformer och påtalar äldres behov, men har ingen beslutanderätt. Vi ser gärna att de äldre i Närpes tar kontakt med oss angående sina önskemål. Vi samarbetar även med äldreråden i K5områdets andra kommuner, och träffas regelbundet ett par gånger per år, för att diskutera aktuella ärenden. Vi kan lämna in gemensamma utlåtanden, och har så gjort, till exempel om jouroch vårdreformen. Äldrerådet och rådet för funktionshindrade har också haft en del gemensamma möten och tillsammans gett utlåtanden bland annat om skissritningar över Närpes servicecenter. Under åren har de olika nämnderna och sektorerna blivit allt bättre på att begära utlåtanden från oss, vilket är bra”

Rådet för funktionshindrade Enligt riksomfattande råd för funktionshindrades direktiv för de kommunala rådens verksamhet hör till rådets uppgifter att • verka för att funktionshindrade personers behov beaktas i alla delområden av stadens verksamhet • ge utlåtanden angående planering, beslut och verkställande i ärenden som berör rörelsehindrade personer • öka medmänniskornas medvetenhet om funktionshinder • öka beslutsfattarnas kunskap i handikappfrågor

Niclas Bäckström är ordförande i rådet för andra perioden, och han är nöjd med hur rådets synpunkter och önskemål hörsammats inom staden:

Vi försöker representera de som har olika typer av funktionshinder. Själv ser jag samhället ur en rullstolsbunden persons synvinkel, men det finns även många andra aspekter att ta hänsyn till – syn- och hörselnedsättningar och så vidare. Möten håller vi enligt behov och ofta

har vi ärenden som berör renoveringar eller byggnadsprojekt inom staden, där vi får ge våra synpunkter på ritningar och skisser. De som har någon form av handikapp ska ha tillgång till samma tjänster som alla andra, och samma möjligheter till en välfungerande vardag. De får inte hamna utanför samhället på grund av sitt handikapp. Stadsstyrelsen har en representant i rådet, vilket är bra. Jag är mycket nöjd med hur systemet har fungerat och de kompromisser vi fått till stånd. Vi har även en hel del gemensamt med äldrerådet och samarbetar med dem”

Ungdomsfullmäktige Ungdomsfullmäktige i Närpes bildades 2007 och består av ungdomsrepresentanter i åldern 14-22 år. Ungdomsfullmäktige syfte är att: • öka ungdomarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor som på olika sätt berör dem • verka för en positiv samhällsutveckling och sträva till att höja trivseln och förståelsen för lokalsamhället • vara ett forum där de ungas åsikter kommer fram och förmedlas vidare ut till samhälle och beslutsfattare.

Dylan Bruggeling, som till vardags jobbar som byggare, har varit medlem i ungdomsfullmäktige i fyra perioder, men är nu ordförande för första perioden. Han blev delaktig i kommunalpolitiken genom en kompis, och tyckte att det var både roligt och spännande.

Vi har möten ungefär varannan eller var tredje vecka, och diskuterar problematik och verksamhet som rör de unga. Vin-

tertid är det si och så med aktiviteter, så det är en fråga vi funderat en hel del på i år. Vi försöker komma på nya verksamhetsformer och fungera som en förmedlingskanal mellan ungdomarna och beslutsfattarna.”

TEXT OCH FOTO: Anna Sand/Kustmedia Ab


NÄRPESINFO

22

Närpes stads informationstidning

VAKAA TALOUS VUONNA Närpiön kaupungin talous vakiintui edelleen TEKSTI: Kent-Ole Qvisén

ALKUPERÄISEN TALOUSARVION ylijäämä oli vajaat 0,6 milj. euroa. Vuoden edetessä kävi yhä selvemmäksi, että talousarvio piti hyvin, ja että koko vuoden toimintatuotot ylittyisivät ja kustannukset alittuisivat selvästi. Talousarvioon tehdyt muutokset olivat hyvin pieniä, ja koska erikoissairaanhoidon kustannusten arvioitiin jo kesällä alittavan koko vuoden talousarvion, kustannuksia saatettiin alentaa 0,3 milj. euroa. Verotuottoja korjattiin ylöspäin syksyllä yhteensä 0,9 milj. euroa, mistä kunnallisveron osuus oli 0,5 milj. euroa ja yhteisöveron 0,4 milj. euroa. Kaupunki sai osan pääkaupunkiseudulla maksetuista yhteisöveroista, jotka olivat peräisin parista suuresta yrityskaupasta. Tämä vajaan 0,2 miljoonan ”ylimääräi-

nen” yhteisövertotuotto tulee korjautumaan tulevien vuosien aikana. Myös valtionosuuksia tarkistettiin ylöspäin 0,4 milj. eurolla. Talousarviomuutosten myötä tarkistetun talousarvion ylijäämä nousi 2,1 milj. euroon. MYÖNTEINEN SUUNTAUS jatkui vuoden loppuun, eikä tilinpäätöksessä ole havaittavissa suurempia talousarvion ylityksiä nettotasolla. Sisäiset/ulkoiset toimintatuotot nousivat yhteensä 18,4 milj. euroon, mikä oli 0,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Kaikki tuottolajit ylittivät talousarvion, mutta vähennystä oli kuitenkin 0,5 milj. euroa vuoteen 2016 verrattuna. Toimintakustannukset nousivat lopulta 70,5 milj. euroon, mikä oli 1,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Henki-

löstökustannukset olivat n. 0,6 milj. euroa alle budjetoidun ja erikoissairaanhoidon kustannukset lopulta 0,6 milj. euroa alle budjetoidun. Toimintakate oli 52,1 milj. euroa, mikä oli 2,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Nettokustannukset laskivat ilahduttavasti 0,3 milj. euroa eli 0,5 % vuoteen 2016 verrattuna. VEROTUOTOT NOUSIVAT yhteensä 31,8 milj. euroon. Kunnallisverotulot olivat 26,3 milj. euroa, yhteisöverotulot 2,6 milj. euroa ja kiinteistöverotulot 2,9 milj. euroa. Verotuotot ylittivät budjetoidun yhteensä 0,5 milj. eurolla ja verokertymä oli 0,9 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2016. Valtionosuudet olivat yhteensä 28,3 milj. euroa kasvun ollessa 0,5 milj. euroa vuoteen 2016 verrattuna.

Korkokustannukset laskivat edelleen vuoden aikana, koska uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu, vaan käytettiin lyhytaikaisia lainoja, joiden korko oli vähäinen. Myös sijoitukset kehittyivät hyvin, ja tuotto oli n. 0,9 milj. euroa. Kaikkiaan hyvä kehitys johti siihen, että vuosikate nousi 8,6 milj. euroon eli 3,8 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. N. 3 milj. euron poistojen jälkeen voitiin tehdä myös 3 milj. euron investointivaraus Närpiön palvelukeskuksen tuleviin investointeihin ja 1 milj. euron varaus uutta yläastetta varten. Näistä tilinpäätösdispositioista huolimatta kaupungin ylijäämä on 1,8 milj. euroa.

TILINPÄÄTÖS VUOSILLE 2015-2016

INVESTOINNIT OLIVAT 7,8 brutto. InvestoinVuosi 2016 2017 2016-2017 tiavustusten ja 1,2 milj. euron (ulkoinen 1000 euro) Tilinpäätös Tal.arvio+muut Tal.arvio ehd. myyntituottojen jälkeen netto investoinnit olivat lopulta 6,6, Toimintatuotot 9 691 9 328 -363 milj. euroa alittaen talousarToimintakulut -62 096 -61 452 644 vion 0,2 milj. eurolla. Toimintakate -52 405 -52 124 281 Villa Rosa ja Villa Holger valVerotulot 30 875 31 819 944 mistuivat ja uuden keittiön ja Valtionosuudet 27 754 28 279 525 aulan rakentaminen aloitettiin. Rahoituskulut ja tulot 556 648 96 Närpiön palvelukeskukseen Vuosikate 6 777 8 622 1 845 investointiin yhteensä n. 4 milj. Poistot -2 688 -2 974 -286 Tilikauden tulos 4 089 5 648 1 559 euroa vuoden aikana. Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) 162 161 -1 Katu- ja tieverkon rakenVarausten muutos -3 000 -4 000 -1 000 tamiseen ja kunnossapitoon Tilikauden yli/alijäämä sijoitettiin miljoona euroa ja irtainta omaisuutta ostettiin 0,7 Asukasluku 9443 9514 71 milj. eurolla. Verotulot (€/asukas) 3270 3344 75 Lainakanta oli 19,6 milj. euValtionosuudet (€/asukas 2939 2972 33 roa, eli samalla tasolla kuin Vuosikate (€./asukas) 718 906 189 vuonna Vuosikate % poistoista 252 290 38 2016. Summa tekee 2 063 euroa asukasta kohden Lainat yhteensä (milj. euro) 19,7 19,6 -0,1 maan keskiarvon ollessa 2 900 Lainat (€./asukas) 2081 2063 -18 euroa. Nettoinvestoinnit (milj. €) 5,0 6,6 1,6 Arvopaperien markkina-arvo

milj. euroa


Närpes stads informationstidning

2017

NÄRPESINFO

23

Närpiön kaupungin uusi kuntastrategia Kaikilla maan kunnilla tulee kuntalain mukaan olla niin sanottu kuntastrategia TEKSTI: Björn Häggblom

Strategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisistä tavoitteista. Kuntastrategiassa otetaan huomioon useita eri näkökulmia. Näihin kuuluvat mm. kuntalaisten hyvinvointi, palvelutuotanto, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kuntalaisten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kaupungin arvot, painopisteet, visio ja pitkäjänteiset päämäärät kuuluvat strategiaan sisällytettäviin asioihin. Kuntastrategiaa tulee määräysten mukaan ottaa huomioon kunnan laatiessa talousarviota ja –suunnitelmaa. Osallistumisen kannalta on tärkeä, että kaupungin asukkaat osallistuvat aktiivisesti prossessiin, joka myös koskee

luottamushenkilöitä, osallistumisen ja vaikuttamisen toimielimiä (vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto) ja kaupungin henkilöstöä. Kaikki halukkaat voivat osallistua käymällä kaupungin kotisivuilla täyttämässä sähköistä kyselyä tai osallistumalla avoimeen kansalaisfoorumiin, jonka kaupunginvaltuusto järjestää kaupungintalossa maanantaina 28. toukokuuta klo 18.00. Tilaisuus on tiedotus-, keskustelu- ja kuulemisilta yleisön parissa. Tavoitteena on yhdessä saada aikaan ytimekkään, helposti ymmärrettävän ja innostavan strategian. Strategian tavoitevuosi on 2025, eli siihen sisältyy nykyinen ja seuraava toimintakausi. Kuntastrategiassa tulee kertoa miten strategian toteutus arvioidaan ja seurataan. Kuntastrategia tulee tarkastaa vähintään kerran valtuuston toimintakauden aikana.

kasvoi 1,3 milj. euroa ollen tilinpäätösajankohtana 17,3 milj. euroa. KOKONAISUUTENA OTTAEN talous kehittyi hyvin vahvasti vuoden aikana. Suurista investoinneista huolimatta lainataakka ei kasvanut, vaan kaikki maksettiin omalla rahoituksella. Hyvästä taloudesta on kiittäminen koko henkilökuntaa, joka teki taas kerran erittäin hyvää työtä. Kuluvana vuonna investoinnit jatkuvat samalla tasolla tai jopa kasvavat hieman, ja haasteet talouden pitämiseksi oikeassa kurssissa jatkuvat. Alkuvuoden aikana ei ole kuitenkaan ilmennyt mitään suurempia uhkia tälle hyvälle kehitykselle, mutta ylijäämäodotukset tälle vuodelle ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat kuin vuonna 2017.

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?


s e p r ä N t Visi

Offentligt meddelande/Närpes Stad

EVENEMAN

GSTIDNING

- närpes

turism

K Posti Oy Posti Green

Vuxeninstitutet tackar alla kursdeltagare, timlärare, föreläsare och samarbetspartners för detta läsår och önskar er en fin sommar!

2018

Välkomna med i höst igen! • SERVICE r alla ! Något föSEVÄRDHETER • SHOPPING • ÖVERNATTNING EMANG •

Visit Närpes

1

MAT • EVEN

I årets nummer av Visit Närpes, som utkommer vecka 21, får Du som vanligt ta del av vårt rika kulturliv. Vi tipsar också om olika besöksmål. Vi hoppas att årets utgåva ska ge Dig inspiration till många trevliga utflykter.

www.visitnarpes.fi

KONTAKTUPPGIFTER

FOTBOLLSSKOLA FÖR BARN FRÅN 7 ÅR 2-6.7 KL. 9.30-13.15

FOTBOLLSLEKIS FÖR BARN 3-6 ÅR 2-6.7 KL. 9.30-11.30 WWW.OPISTOPALVELUT.FI/NÄRPES

STADSHUSET Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES Växel: 06-224 9111, Fax: 06-224 1285 e-post: staden@narpes.fi

ÖPPETHÅLLNING Må-fre kl. 8–15.45 Sommarstängt 9.7-3.8.2018 Se närmare info på stadens hemsida

ÖVRIGA UPPGIFTER E-postadresser fornamn.efternamn@narpes.fi

www.narpes.fi

STUDERA PÅ SÖFF GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR VUXNA - för dig som vill få avgångsbetyg från grundskolan INVANDRARLINJEN 1 - studier i svenska på nybörjarnivå INVANDRARLINJEN 2 - studier i svenska på fortsättningsnivå För mer info och ansökan: 06-2249280 www.narpes.fi/vuxeninstitutet

Profile for Kustmedia OLD

NärpesInfo 1 2018  

NärpesInfo 1 2018  

Profile for tomasback
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded