__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NÄRPESINFO Närpes stads informationstidning • Närpiön kaupungin tiedotuslehti

Barn testar lekparker

- Närpes stads budget 2018 - Om bygglov och byggande - Så firades Finland 100 år - Närpes servicecenter växer

2/2017


NÄRPESINFO

2

LEDARE

Tillväxt och förändring

S

Foto: Jessica Lindgren

Hans-Erik Lindqvist stadsdirektör

PÄÄKIRJOITUS Hans-Erik Lindqvist kaupunginjohtaja

Närpes stads informationstidning

amhället i Närpesregionen har förändrats mycket under 2000-talet. Knappast skulle någon för 20 år sedan ha kunnat förutspå att Närpes skulle bli ett sådant tillväxt- och handelscentrum som det har blivit. En av grunderna till den goda utvecklingen är att det funnits arbetstillfällen bland annat inom trädgårds- och metallbranschen. En betydande del av de nya arbetstagarna har flyttat hit från andra länder. Under 2000-talet har Närpesregionen blivit en mångkulturell del av det moderna Finland, som i år firar 100-årsjubileum som självständigt land med mottot ”tillsammans”. År 2000 var andelen Närpesbor som talade andra språk än svenska och finska 1,7 %. Nu är andelen övriga språk över 13 %, vilket är en exceptionellt stor andel för en ort på landsbygden. Närpes har fått erkännande för en god integrering av invandrare. Den viktigaste framgångsfaktorn för en lyckad integrering av nya och gamla invånare är ett välfungerande sektoröverskridande samarbete mellan myndigheterna och det övriga samhället. Inom integrationsarbetet finns även utmaningar. En uppgift är att reda ut de kulturkrockar som oundvikligen uppstår och vi lär oss dagligen av varandra. Finlands UNICEF

rf tilldelade på barnkonventionens dag den 20 november erkännandet ”Påverkare för barnets rättigheter 2017” till Närpes stad. I motiveringarna till utmärkelsen nämns, att Närpes är känt för en lyckad integrering av flyktingar och andra invandrare. Invandrarna har blivit en del av samhället, där de har en erkänd ställning, arbete och vänner. Detta är samtidigt modernt barnskydd, eftersom barnens lycka långt vilar på föräldrarnas axlar. Utmärkelsen bör tas som ett erkännande till varje Närpesbo som arbetat för flyktingar och andra invandrare med målet att de nyanlända ska känna sig vänligt mottagna och bli bekräftade som individer. Den positiva utvecklingen i samhället syns på många plan även inom den kommunala sektorn. Eleverna i skolorna blir så många att väggarna bågnar och staden får lov att förstora skolbyggnaderna. Närpes stads investeringsprogram för nybyggnad och sanering av byggnader inom bildning och vård- och omsorg är mycket omfattande några år framåt. Man kunde kanske populärt kalla detta fenomen ”växtvärk”. Den höga investeringstakten är ändå väl motiverad för att invånarna ska ha tillgång till en god service i framtiden.

God Jul och Gott Nytt Å r!

Kasvua ja muutosta

N

ärpiön seutu on muuttunut paljon 2000-luvulla. Tuskin kukaan olisi 20 vuotta sitten osannut ennustaa Närpiöstä tulevan tällainen kasvu- ja kauppakeskus. Hyvä kehitys perustuu osaltaan mm. puutarha- ja metallialan uusiin työpaikkoihin. Huomattava osaa uusista työntekijöistä on muuttanut tänne muista maista. Närpiön seudusta on muodostunut 2000-luvulla monikulttuurinen osa modernia Suomea, joka viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan itsenäisenä maana motolla Yhdessä. Vuonna 2000 muita kieliä kuin ruotsia ja suomea puhuvien närpiöläisten osuus oli 1,7 prosenttia. Nyt muiden kielten puhujien osuus on yli 13 prosenttia, mikä on maalaispaikkakunnalle poikkeuksellisen korkea luku. Närpiö on saanut tunnustusta maahanmuuttajien hyvästä integroinnista. Onnistuneessa uusien ja vanhojen asukkaiden integroinnissa tärkein tekijä on toimiva ja sektorirajat ylittävä yhteistyö viranomaisten ja muun yhteisön kesken. Integraatiotyössä on myös haasteita. On selvitettävä kulttuurien yhteentörmäyksiä, joita väistämättä syntyy. Opimme päivittäin toisiltamme. Suomen UNICEF ry myönsi Närpiön kaupungille lasten oikeuksien päivänä 20. marraskuuta tunnustuksen Lapsen

oikeuksien vaikuttaja 2017. Tunnustuksessa mainitaan, että Närpiö tunnetaan pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien onnistuneesta integroinnista. Maahanmuuttajista on tullut osa yhteisöä, jossa heillä on tunnustettu asema, työtä ja ystäviä. Tämä on samalla modernia lastensuojelua, koska lasten onni on pitkälle vanhempien vastuulla. Tunnustus on suunnattu jokaiselle närpiöläiselle, joka on työskennellyt pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien hyväksi tavoitteenaan, että vasta tulleet saavat hyvän vastaanoton ja kohdataan yksilöinä. Yhteisön myönteinen kehitys näkyy monella tasolla myös kunnallisella sektorilla. Koululaisia alkaa olla niin paljon, että seinät pullistelevat ja kaupungin täytyy laajentaa koulurakennuksia. Närpiön kaupungin investointiohjelma sivistys- ja hoivapuolen uudisrakentamiseen ja korjaukseen on hyvin laaja muutamia vuosia eteenpäin. Ilmiötä voisi ehkä kutsua kasvukivuiksi. Korkea investointitahti on kuitenkin perusteltu, jotta asukkaat saavat hyvää palvelua tulevaisuudessakin.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

3

SUOMI.FI – Den nya mötesplatsen för medborgare, företag och myndigheter Den nya Suomi.fi -nättjänsten, som produceras av Befolkningsregistercentralen, samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress.

HITTA Hjälp i förändringssituationer

Egna uppgifter inom offentliga förvaltningen

Tjänster inom offentlig förvaltning med en inloggning

Vägledning för situationer i ditt liv Vägledning för företagsverksamhet

Traditionella servicekanaler

KOMMUNICERA

BEFULLMÄKTIGA

Skicka och ta emot information och dokument

Text: Jens Westling

I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas och kommunernas e-tjänster, guider, blanketter, serviceutbud och kontaktuppgifter. Målet med Suomi.fi-nättjänsten är att den ska bli den webbplats som medborgarna i första hand uppsöker för att sköta sina ärenden. Med hjälp av tjänsten kan medborgarna med en enda inloggning bland annat kontrollera sina uppgifter i olika myndighetsregister, som till exempel befolkningsregistret, bil-, körkorts- och båtregistret. Skattedeklarationen, räkningen för bilskatten och besluten om föräldrapenning och

TA REDA PÅ

Be en annan person sköta dina ärenden Ge en annan person rätt att sköta dina ärenden eller företagets ärenden

Få information när åtgärder förväntas av dig

Logga gärna in och utforska möjligheterna på nya Suomi.fi. folkpension är exempel på post som man från och med 2018 kan välja att få elektroniskt i den nya Suomi.fi-tjänsten. Suomi.fi är en del av programmet Nationell servicearkitektur, som syftar till att skapa en infrastruktur för e-tjänster. Infrastrukturen underlättar dataöverföringen mellan olika

organisationer och gör att medborgare och företag kan hantera ärenden med myndigheterna enklare och säkrare. Suomi.fi är fortfarande under utveckling och allt fungerar inte perfekt ännu men tjänsten blir mer mångsidig hela tiden. Utvecklingsförslag och feedback tas gärna emot

hälsar man från Befolkningsregistercentralen. Nättjänsten kan användas med olika enheter (dator, surfplatta, mobiltelefon) och finns för tillfället tillgänglig på svenska, finska och engelska. Man kan logga in i tjänsten bland annat med hjälp av sina nätbankskoder.

REDAKTIONSRUTA NÄRPES STADS INFORMATIONSTIDNING Tidning nr. 21 • december 2017 UTGIVARE: Närpes stad Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

ANSVARIG UTGIVARE: Hans-Erik Lindqvist REDAKTIONSRÅD: Åsa Snickars, Malin Haka, Jim Eriksson, Markus Norrback ÖVERSÄTTNINGAR: Kustmedia Ab/ Riitta Gustafsson

TRYCKERI: GRANO 2017 LAYOUT: Kustmedia Ab/Maria Lillås UPPLAGA: 5300 exemplar. Utkommer två gånger per år till alla hushåll i Närpes PÄRMBILD: Maya Smeds och Ines Sved i Norrnäs motorikpark FOTO: Julina Skog


NÄRPESINFO

4

Närpes stads informationstidning

Foto: Vivan Österberg

Fr.v. Karl-Gustav Byskata från Aktion Österbotten, Johan Sten, Josefine Antfolk och Patrik Österberg. Carina Rönnlund också hon från Aktion Österbotten.

Rangsby, har som första by i Närpes, valts till Årets by i Österbotten 2017 av Aktion Österbotten och Österbottens Förbund. Gratulerar! Text: Maria Malm/Kustmedia Ab

Aktion Österbotten har utsett Rangsby i Närpes till Årets by i Österbotten 2017. Motiveringen lyder som följer: ”Trots att skola, dagis, butiker, bank och post dragits in har byn tack vare det mångsidiga föreningslivet utvecklats i en positiv anda. Föreningarna i byn lyckas engagera invånare i alla åldrar att arbeta för byns bästa.” Priset, en vägtavla som nu står intill Rangsbyvägen, diplom och blommor, fick byn ta emot vid Rangsbydagens fest vid Fagerö den 23 juli 2017. Under hösten bjöds också byborna på kaffe och tårta i Byagården där föreningarna stod värdar. Att skola, butik och andra serviceställen dras in behöver inte betyda att trivsel och ”vi-

anda” försvinner. I Rangsby har man inte låtit indragningar påverka gemenskapen i byn. I stället har det sporrat till att utveckla och hitta andra ställen att träffas på med andra former av service och sammanhållning.

Skylt vid ankomsten till byn.

Aktiv och engagerad bybo Bengt Österberg är infödd Rangsbybo och har bott hela sitt liv i Rangsby, utöver några år då han bodde i Närpes centrum. Tillsammans med frun Vivan bor han intill skylten som talar om att man nu kommer till Årets by 2017. I juli i år kom det glada beskedet att de, med godkännande av

Österbottens Förbund, premieras i år. – Jo, det var jättetrevligt, säger Bengt, som själv är medlem i Byarnas arbetsgrupp inom Aktion Österbotten. Han är fullmäktigeledamot för SFP i Närpes och ledamot i stadsstyrelsen. Han är också stadsstyrelsens ledamot i Musikinstitutet Legatos styrelse och medlem i Äldrerådet i Närpes. Därtill är han ordförande i Byarådet i Rangsby. Byarådet är en förening bestående av en representant från varje förening i byn. Han är medlem i Skärgårdens vänner, en underförening till Rangsby UF Fagerö, som bland annat driver Restaurang Seaside vid Fagerö Folkpark. – Det är många möten att hålla reda på, tycker han. Bengt har också i många år varit styrelsemedlem och engagerad i Rangsby UF Fagerö rf.

Fin talkoanda Bengt Österberg, aktiv i Rangsby. Foton: Maria Malm

Trots att invånarantalet i Rangsby endast är cirka 270, ungefär 120 hushåll, så finns


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

det många aktiva föreningar i byn. Här finns Rangsby UF Fagerö, byaråd, marthaförening, jaktförening, Rangsby samfällighet, Skärgårdens vänner och Rangsby Bönehusförening. – Talkoandan är verkligen god, säger Bengt. Vi tror och hoppas att alla som vill och kan ska vara delaktiga och känna att de genom deltagande i aktiviteter och talko stimulerar trivseln i byn, både för sig själva och för andra, säger Bengt. – I byarådets regi har man exempelvis anlagt ett gym i Byagården, som tidigare var skola. – Då skolan stängdes fattade fullmäktige ett rivningsbeslut på delar av skolbyggnaden, men gav oss möjligheten att, om vi kom på någon annan verksamhet att ha i den rivningshotade delen av skolan så skulle det få stå kvar. El och vatten hade redan stängts av då vi i Byarådet tog över och beslöt bygga ett gym och mötesrum i huset. Idag hålls möten och kurser där och vårt gym besöks flitigt, också av besökare från Närpes centrum och Korsnäs. Man loggar in med egen kod och kan komma som man vill mellan 07 - 22, berättar Bengt.

– Dessutom har vi en fin simstrand intill båthamnen och i ansluting till finns även Restaurang Seaside och en minigolfbana. Därtill har vi den vackra lilla bykyrkan som drivs av Rangsby Bönehusförening där det bland annat hålls bröllop, dop samt gudstjänster.

Önskelistan – Det vi saknar i byn är utbyggnad av vägbelysningen, säger Bengt. Den belysning som anlades för 40 år sen, har 35 ljuspunkter och byggdes med stöd av dåvarande Rangsby elandelslag. För att lysa upp lite ute vid Strandvägen har man därför tillverkat egen julbelysning som man snart ska tända. Det är en åtta meter hög stolpe med två lyktor, vardera två meter höga som Bengt och några till själva tillverkat. Den är ganska unik och många kommer för att titta på den. En annan sak som Bengt drömmer om är ett äldreboende – så att de som bott i byn också på äldre dagar kan stanna i byn. De senaste åren har flera yngre familjer byggt eller renoverat hus i området och antalet barn som föds ökar. – Jag vill att gammal och ung ska trivas i byn, avslutar Österberg.

Foto: Vivan Österberg

5

NÄRPES SIMHALL

Närpes Simhall Tfn 040 1600698

Simhallens normala öppethållningstider är måndag-torsdag kl 16-21, fredag kl 15-21, lördag kl 12-16, söndag (oktober-mars) kl 11-16. Avvikelser i december och januari till följd av helgdagar: 15.12 Ljussimning kl 18-21 (Åldersgräns 18 år) 23.12 Simhallen öppen kl 12-16 24.12-26.12 Simhallen stängd 27.12-31.12 Simhallen öppen vardagar kl 14-21, lör kl 12-16 sön kl 11-16 2018 1.1 Simhallen stängd 2.1-4.1 Simhallen öppen kl 14-21 5.1 Simhallen öppen kl 12-18 6.1 Simhallen stängd 7.1 Simhallen öppen kl 11-16 8.1-14.1 Servicestängt

NÄRPES VATTEN AB INFORMERAR

Både konsumtionspriserna för vatten och avlopp och anslutningsavgifter kvarstår oförändrade även nästa år. Utbyggnaden av avloppsnätet fortsätter denna vinter med 20,5 kilometer avloppsledningar i Övermark. Projektet med avloppsnätet i Böle, Gottböle och Ståbacka är nu klart och de första abonnenterna har redan hunnit ansluta sig. Styrelsen för Närpes Vatten Ab beslöt på sitt möte den 9.2.2017 att bolaget börjar tillämpa en ny prispolitik vid anslutning till avloppssystemet. Enligt den nya tillämpningen bygger bolaget ut avloppsnätet till alla fastigheter inom verksamhetsområdet så att ledningen finns högst 20 meter från tomtrån eller 40 meter från huset som skall anslutas för en fast kostnad om 2480 euro inklusive moms. Denna avgift gäller alla fastigheter som ansluts efter 9.2.2017.

Vårstädning vid Byagården.

I avgiften ingår allt material ända fram till anslutningspunkten för huset som skall anslutas och grävningsoch monteringsarbetet fram till 40 meter från huset. I denna avgift ingår även pumpstation till gårdsgruppen färdigt monterad ifall en sådan behövs. Vi bygger ut systemet så att flera fastigheter kan anslutas till samma pumpstation ifall det är tekniskt möjligt. Vi har på många ställen redan i utbyggnadsskedet av huvudledningar beaktat utbyggnaden av gårdsledningar, men på vissa ställen byggs dessa ledningar först i det skedet som fastigheten ansluter sig. Tomtledningens grävnings- och monteringsarbeten för den sista 40 metern bekostas av fastighetsägaren. Ifall fastighetsägaren önskar kan Närpes Vatten Ab även utföra detta arbete mot timdebitering. Mer information hittar ni på vår hemsida www.narpesvatten.fi

Fagerö båthamn med paviljongen i bakgrunden.


NÄRPESINFO

6

Närpes stads informationstidning

NÄRPES STADS BUDGET Text: Kent-Ole Qvisén

Ekonomisk utveckling under år 2017 Stadens ekonomi har visat fortsatt stabilitet under år 2017. Verksamhetsintäkterna kommer att något överskrida budgeten trots att byggnadsarbetena inom Närpes servicecenter gör att möjligheten att sälja tjänster till andra kommuner minskat. I mars trädde även en förändring i kraft gällande beräkningssystemet för dagvårdsavgifterna som påverkat avgiftsintäkterna negativt. Personalkostnaderna totalt sett kommer att underskridas vilket också är fallet för köp av tjänster från våra samkommuner. Specialsjukvården ligger även detta år ordentligt under budgeten, dessutom kan en liten återbetalning ännu komma in från distriktet som visat upp ett bra mellanbokslut per 30.09.2017.

Barnen fortsätter att öka inom barndagvården vilket har krävt tilläggsresurser under året. Inom vård- och omsorgsnämnden har kostnaderna minskat p.g.a. minskade kostnader för specialsjukvården. Kommunalskatten har justerats upp med 500 000 euro medan samfundsskatten beräknas öka med 400 000 euro. Trots en mycket stor ökning av statsandelarna i budgeten inför år 2017 beräknas ytterligare ca 400 000 euro inflyta. Det budgeterade överskottet stiger genom budgetförändringarna från 0,6 milj. till 2,1 milj. euro för detta år.

Budgetförslag för år 2018 Budgetförslaget för år 2018 följer nästan exakt den budgetram som fullmäktige fastställde i september då nettokostnaderna ökades med

1,1 milj. euro jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2017. Konkurrenskraftsavtalet påverkar ännu nästa år personalkostnaderna eftersom lönebikostnaderna sjunker. Budgeten innehåller en del ökningar av personalen inom främst vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden. Flera nya befattningar inom äldreomsorgen kommer till i budgeten medan främst skolorna kräver tilläggspersonal inom bildningsnämnden. Ökningarna i kostnaderna inom vård- och omsorgsnämnden kan till en del finansieras genom ytterligare sänkta kostnader för specialsjukvården. Tyvärr har sjukvårdsdistriktet i sin egen budget konstaterat att inbesparingsmöjligheterna nu börjar vara uttömda vilket kan betyda att kommunernas kostnader nu nått bottennivån och istället börjar stiga.

Bokslut 2016 och budget för åren 2017-2018

År (extern 1000 euro)

2016 2017 2018 Bokslut Budget+ändr. Budget försl.

Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella kostnader och intäkter Årsbidrag Avskrivningar Resultat Förändr. av avskr.diff. Förändring av reserveringar Periodens över/underskott Invånare, antal Skatteinkomster (€/inv.) Statsandelar (€/inv.) Årsbidrag (€/inv.) Årsbidrag i % av avskrivningar Lån totalt (milj. euro) Lån (€./inv.) Nettoinvesteringar (milj.€)

9 690 -62 096 -52 406 30 875 27 754 552 6 777 -2 688 4 089 162 -3 000 1 251

8 428 -63 044 -54 616 31 300 28 000 122 4 806 -2 823 1 983 160 0 2 143

8 550 -64 536 -55 986 30 600 28 500 186 3 300 -3 023 277 160 0 437

9443 9443 3270 3315 2939 2965 718 509 252 170 19,7 21,2 2081 2240 5,0 6,9

9443 3240 3018 349 109 28,1 2981 10,7


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

FÖR ÅR 2018 Kommunalskatten budgeteras nästa år till 25,3 milj. euro vilket är en minskning med 0,7 milj. jämfört med år 2017. Samfundsskatten beräknas minska något från årets rekordnivå till 2,4 milj. euro medan fastighetsskatten ökar till 2,9 milj. euro bl.a. beroende på att vindkraftverken fr.o.m. 2018 beskattas procentsatsen för kraftverk 3,10 % och inte som idag enligt den allmänna skattesatsen på 0,93 %. Statsandelarna kommer att något öka inför nästa år eftersom den låga ökningen i debiteringen av kommunalskatt mellan åren 2015-2016 ger staden en ökning med 100 000 euro i skatteutjämningen som betalas av andra kommuner till kommuner med låga skatteintäkter per invånare som Närpes. Därtill betyder höjda avdrag i kommunalbeskattningen en motsvarande ökning i stadens statsandelar. Totalt beräknas statsandelarna stiga till 28,5 milj. euro nästa år. Den fortsatt låga räntenivån håller räntekostnaderna nere. Årsbidraget stiger till ca 3,3 milj. euro vilket gör att budgeten visar ett överskott på 437 000 euro efter nettoavskrivningar på 3 milj. euro. Investeringsplanen för åren 2018-2020 innehåller fortsättningsvis flera större delsatsningar inom Närpes servicecenter. Villa Rosa och Villa Holger som är effektiverade serviceboenden blir klara på detta år. Nybyggnaden av köket och en huvudingång startade under hösten. Som följande delinvestering finns en sanering och tillbyggnad av HVC sjukhuset för 1,6 milj. år

7

MIN SPALT

2018, för år 2019 reserveras 2,3 milj. euro för detta projekt. Under senare delen av 2018 inleds en sanering och tillbyggnad av Alina, Efraim och Solbacken där kostnaderna totalt uppgår till 9,4 milj. euro. I direkta bidrag från statens bostadsfond ARA väntas ca 5 milj. euro för den totala investeringen på ca 27 milj. euro inom Närpes servicecenter. Ökande elevantal i Västra Närpes skola samt Mosebacke skola gör att utbyggnad av skolorna krävs med snabb tidtabell. Utbyggnaden av Västra Närpes skola för 1,4 milj. påbörjas år 2018 medan Mosebacke skola byggs ut för totalt 3,5 milj. euro åren 2019-2020. Utöver dessa satsningar ingår cirka 800 000 euro för fortsatta förbättringar och utbyggnader av gator och vägar på olika håll i staden Nettoinvesteringen uppgår till 10,7 milj. euro i budgeten för år 2018. På grund av den höga investeringsnivån beräknas lånen öka med hela 7 milj. euro nästa år vilket ger 2 981 euro per invånare 31.12.2018. Stadens driftsekonomi är i balans under hela ekonomiplanperioden 2018-2020 med överskott varje år. Lagpaketen kring landskapsreformen kommer till behandling i riksdagen under sommaren 2018. Går reformen igenom kommer en dramatisk minskning att ske i stadens intäkter från statsandelar och skatter år 2020 samtidigt som kostnaderna för vård- och omsorgen överförs till landskapet. Inför detta måste staden på alla sätt bereda sig och försöka beakta alla faktorer som påverkar den kostnadsstuktur som blir kvar i staden.

Olav Sjögård

stadsstyrelseordförande

2017 SOM BÖRJAR närma sig slutet har präglats av en stark tro på framtiden både inom det kommunala och även inom det privata näringslivet. Under året har flera privata byggprojekt färdigställts i vår stad. Det är med glädje vi kan se att alla byggen runt torget börjar vara klara. Vi ha fått ett centrum som livat upp och blivit attraktivare.

Stort investeringsbehov men stark framtidstro i Närpes FRÅN STADENS SIDA är investeringstakten nu mycket hög och nybyggnationen och renoveringen på sjukhusområdet går på högvarv. Två boendeenheter börjar vara klara för inflyttning och nya projekt på sjukhusbacken har startat eller är i startgroparna. Där bygger vi för att vi i framtiden ska kunna ge en så bra vård som möjligt åt alla närpesbor i livets alla skeden. När social- och hälsovårdsreformen träder i kraft är det av yttersta vikt att vi har alla våra hälsovårdsutrymmen i skick! VI HAR DEN stora glädjen att barnantalet stadigt växer i Närpes vilket tidigare märkts på ökat behov av dagvårdsplatser och nu börjar en del av våra lågstadier bli för trånga. Västra Närpes skola och Mosebacke skola behöver nu utbyggnad för att kunna ta emot ett större antal elever. Även i högstadiet börjar den ökade elevmängden märkas och högstadiets skick är dessutom inte det bästa och kräver absolut åtgärder! DET ÄR EGENTLIGEN för stora investeringar vi nu har framför oss, både inom vården och bildningen, men de är väldigt viktiga och absolut nödvändiga. Att flytta investeringarna framåt löser tyvärr inga problem utan gör det bara dyrare i förlängningen. För att vi ska kunna göra de här stora investeringarna krävs att vi har vår driftsbudget i balans och det har vi nu med ett rätt stort överskott även i år och därför kan vi i Närpes se positivt på framtiden.


8

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Foto: Privat

Familjen Hertsbackas villabygge i Rangsby har påbörjats. Stadens byggnadstillsyn får beröm för sin tjänstvillighet och goda samarbetston.

Havsnära villabygge Familjen Henna och Peter Hertsbacka bygger villa i Rangsby, Peters hemby. De berömmer stadens byggnadstillsyn för den vänliga samtalstonen och det goda samarbetet.

Foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Henna och Peter Hertsbacka bor tillsammans med barnen Emma, sju år och Erik, fem år i Gerby, Vasa. Henna är född och uppvuxen i Pargas och Peter i Rangsby. De blev ett par under studietiden vid Åbo Akademi men deras vägar korsades redan tidigare, i orienteringssammanhang. I dag arbetar de båda inom it-branschen i Vasa: han som egenföretagare och hon som ekonomichef inom ett mjukvaruföretag.

Flytten till Österbotten ägde rum 2005, först till ett radhus i Toby och så vidare till Gerby. År 2013 flyttade de in i sitt nuvarande hem, ett egnahemshus i Gerby. Stilmässigt ett modernt cityhus, med låg energiförbrukning, i enlighet med detaljplanen på området. Henna berättar: – Vi var de första som ansökte om bygglov på ett nytt bostadsområde och vi hamnade att statuera exempel.

Peter och Henna Hertsbacka. – Det känns naturligt att skapa en mera konkret koppling till Peters hemby, tycker de.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Regelverket var stramt och vi var styrda av givna instruktioner för hur man fick och inte fick bygga. – Det var en del ”om och men” och visa av den erfarenheten tog vi kontakt med Närpes stad i ett tidigt skede när vi beslöt bygga villa i Rangsby, tillägger Peter. – Vi bygger en villa som kan användas året runt i och med att det finns bilväg ända fram. – Innan vi gick vidare med våra planer ville vi veta vad vi ges för möjligheter på tomten. Därefter skissade vi på husmodell och när det var klart kom byggnadsinspektör Björn Snickars till platsen och informerade oss om vad som gäller, berättar Peter. Det här var på vårvintern och i september fick vi bygglovet. En praktisk sak var att vi fick information om vad man får göra innan bygglovet beviljats. Snickars uppgav att vi kan förbereda med markbädd och gjutform och när bygglovet är beviljat och vunnit laga kraft får vi trycka på knappen och fylla formen med betong. – Det här, fortsätter han, gjorde att vi kunde köra grus och material under sommaren när grusvägen till tomten var torr och fin. Så ja, det är bra när man kan resonera med hjälp av sunt bondförnuft. Hos byggnadstillsynen i Närpes stad har de haft mest kontakt med byggnadsinspektör Björn Snickars och kanslist Ann-Louise Stenmark.

– Vi tycker att de varit väldigt hjälpsamma, tillmötesgående och vi har haft en bra dialog, säger Henna. Det känns lätt att ha att göras med myndigheter på en mindre ort. Det vet vi nu. Kontrasten från deras moderna citybygge och villan i Rangsby är stor – och det gör projektet intressant. – Vi har kunnat låta solen och havet styra placeringen av huset på tomten. Det blir ett normalt, enkelt trähus, inte så stort men ändå med varsitt litet rum åt barnen, berättar Henna. Byggrätten är totalt 140 kvadratmeter av vilka 90 kvadratmeter står för huset och resterande till gäststuga, bastu och förråd. Elektricitet finns vid tomtgränsen, liksom vattenledning ungefär hundra meter från tomten. – Eftersom vi båda till en del kan arbeta på distans ser vi möjlighet i förlängda veckoslut och vistelse här året om. Och då spelar el och vatten roll, resonerar de. I praktiken beställer de ritningar och en del material från en husleverantör, anlitar själv en byggnadsarbetare och lokala entreprenörer. Inflyttningsklart blir det, om allt går bra, hösten 2018. – Vi har inte bråttom. Det får ta den tid det tar. Men vi ser framemot att börja vistas här. – Och farmor och farfar ser också framemot att träffa barnbarnen mera.

9

Att tänka på när man söker bygglov Om Du tänker bygga nytt, bygga om eller bygga till kan det behövas bygglov. Om det du planerar bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva ett åtgärdstillstånd eller göra en anmälan. Börja med att kontakta byggnadsinspektionen eller planläggningsavdelningen för att kontrollera om det är möjligt att bygga det du planerar. Då får du även svar på vilken typ av tillstånd du behöver och vilka handlingar du ska lämna in. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med övriga handlingar. När din ansökan kommit in, registreras den. Vi går igenom ärendet och om något saknas begär vi in kompletteringar. Om din ansökan är korrekt ifylld och alla handlingar är bifogade går processen snabbare. När alla grundkrav är uppfyllda kan ett beslut fattas. Sektionen för byggnadstillsyn har i regel sammanträde tredje torsdagen i månaden men i juli hålls inget sammanträde på grund av semester. Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast tre veckor före sammanträdet. Hur mycket det kostar beror oftast på storleken på det du ska bygga. Men även andra saker kan inverka på avgiften. Därför går det inte att säga exakt vad olika typer av bygglov kostar. Vid ansökan om bygglov ska minst följande handlingar bifogas: Ansökan om byggnadslov 1 ex. Byggprojektanmälan (RH 1) 1 ex. Ansvarig arbetsledare 1 ex. Äganderättshandlingar 1 ex. Utredning av avloppsvatten 1 ex. Hörande av rågrannar 1 ex. Ev. Energicertifikat 1 ex. Huvudritningar i tre exemplar gjorda av tekniker eller ingenjör inom byggbranschen situationsplan, planritning, skärning och fasader

Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något så här är en överblick på bygglovsprocessen går till: Vi tar emot din ansökan och kontrollerar den

Vi begär eventuella kompletteringar

Bygglovsbeslut

Inledande möte

Bygget är klart!

Ibruktagningssyn och slutsyn

Konstruktionssyn

Utpålning av byggnaden


10

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Foto: Pia Nordin

Vackert dukat på skolornas självständighetsfest.

Så firade vi Finland 100 Jubileumsåret för hundraåriga Finland som självständig stat 2017 har uppmärksammats på många olika sätt – också i Närpes. Kultursekreterare Lasse Eriksson ser tillbaka på året och lyfter fram stadens speciella aktiviteter inom ramen för Suomi-Finland 100 år. Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Lasse Eriksson, kultursekreterare i Närpes, ringar i ett samtal in hur Närpes på olika sätt har uppmärksammat Finlands stora jubileumsår 2017. Förberedelserna påbörjades redan för flera år sedan. För året har det funnits extra medel i kulturbudgeten och målet var att det skulle arrangeras några speciella program

som invånarna ska minnas som jubileumshändelser. – Med det menar jag att det händer väldigt mycket annars under ett år i Närpes som kan gå inom ramen för firandet, men vi ville också ordna upplevelser utöver det vanliga. Han lyfter fram fyra aktiviteter, där staden haft en central roll. – Tjärdalen i Övermark, den stora paraden med pa-

Hundra sångare gästade Närpes i november då oratoriet skymning gryning framfördes.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Alla drog till samma tjärdal.

raden från kyrkan till torget, jubileumsfesten med Herman Lindqvist som föreläsare och Skymning Gryning oratoriet i november.

Sammanhållning förstärktes Tema för året har varit ”Tillsammans”. Upplevelser och program har skapats landet över. Året har varit en betraktelse i historien, nutiden och framtiden. Eriksson betonar och lyfter fram det uppmärksammande som jubileumsåret fått genom andra aktörer i staden inom tredje sektorn såsom föreningar, grupper eller körer. – Vi är många som har velat fira Finland 100. Tjärbränningen i Övermark, där arbetet inleddes redan för fem år sedan, engagerade flera hundra frivilligarbetare och under juliveckan räknades besökarantalet till omkring sjutusen personer. Utöver projektets resultat i form av produkter såsom tjära, olja och kol, säger Lasse Eriksson att sammanhållningen mellan olika aktörer och föreningar stärktes. Initiativet togs initialt av Övermark-Yttermark Lions Club – Alla drog till samma tjärdal, symboliserar han. Om det blir tjärbränning någon fler gång får framtiden utvisa. Ett värdefullt resultat den här gången var att projektet blivit dokumenterat under fem års tid. Bland annat en film produceras för skolelever.

Härliga aktiviteter Tio procent av stadens totala befolkning engagerades i den stora paraden då alla skole-

lever, ledda av skolmusikkåren, gick i festtåg från kyrkan till torget. – En härlig dag, säger Eriksson. Vägen kantades av en stor publik i alla åldrar. På torget ordnades program och så visades den kapsel som skulle fyllas med skolbarns teckningar och berättelser om i dag. Kapseln ska öppnas om 50 år är det bestämt. Statsrådets kansli, organisationen Finland 100, sände en hälsning till Närpes efter paraden. Man var väldigt imponerade av evenemanget och ville uppmärksamma paraden som ett evenemang som under jubileumsåret stuckit ut ur mängden. ”Minst sagt en succé!” löd avslutningen på hälsningen. – Fin respons visst, säger Lasse och tillägger en annan sak – den att Närpes Skolmusikkår deltog i Stockholm när Finlands president var på besök till kungahuset i Sverige där man också ville fira Finland 100. – Skolmusikkåren spelade för Finlands president och Sveriges kung.

11

Tjärdalen i Övermark. Foto: Jessica Lindgren

Den stora elevparaden. Foto: Markus Norrback

Kultursekreteraren är nöjd Under hösten ordnades jubileumsfest i Närpes. Uppemot 400 personer kom till den stora begivenheten, där historikern Herman Lindqvist från Sverige festtalade och lokala förmågor bjöd på musikprogram. – Med anledning av jubileumsfesten ägde ingen fest rum på självständighetsdagen i år. Den dagen blev det däremot filmförevisning av Janne Vidjeskogs nyproducerade film om en landsbygdskommun under 100 år. I november gästades Närpes också av hundra sångare i oratoriet Skymning Gryning, specialskrivet av Thomas Enroth och Thomas Lundin för Finlands hundra årsjubileum. Stadens kultursekreterare är nöjd. – Jubileumsåret har uppmärksammats och varit synligt under hela året, inte enbart i december kring självständighetsdagen. Arbetet fortsätter. Nästa år fyller Finland 101.

Skolornas självständighetsfest. Det ordnades två fester, på förmiddagen förskolan-åk 2 och på eftermiddagen åk 3-6 Foto: Pia Nordin

Jubileumsfest. Foto: Janne Widjeskog.


12

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Malin med testpatrull i

LEKPARKER Text: Malin Haka Foton: Julina Skog

Lekparker är bra för att barn ska kunna testa sina förmågor och utvecklas i en säker miljö. Inom Närpes stad finns närmare 30 allmänna lekparker som staden sköter om och utöver dessa finns även lekparker som sköts av föreningar. Storleken på parkerna varierar - från enklare lekparker med en sandlåda och några gungor till större lekparker med lek för barn i olika åldrar. Men vad tycker barn egentligen om stadens lekparker? Vi lät en testpatrull tycka till om tre parker. Testpatrullen bestod av: Isak 8 år, Ines 6 år, Maya 5 år, Linnea 5 år, Miranda 4 år, Theo 3 år, Noah 3 år, Leo 3 år och Oliver 1 år. Lekparkerna som testades

är lekparken vid Stenbackens skola, lekparken vid nya Päivis och slutligen motorikparken vid Norrnäs UF.

Stenbackens skola Här finns klätterställning, gungor, rutschbana, sandlåda, linbana och en hel del annat. Inledningsvis är barnen lite försiktiga men får snabbt upp farten och testar allt som finns på gården. De mindre barnen håller till i sandlådan medan de större barnen fastnar vid linbanan. Det är även den som flera av barnen nämner som roligaste. – Det pirrade i magen, säger Theo. Isak skulle helst vilja leka i skogen som finns intill lekplatsen och det är även en favorit

Byggklossarna i motorikparken i Norrnäs intresserade testpatrullen.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

STENBACKENS SKOLA

bland eleverna i Stenbackens skola berättar mamma Sara som är lärare där.

Päivis lekpark Lekparken vid Päivis är splitterny och barnen som nu hunnit bli varma i kläderna rusar in och börjar leka. Här finns bland annat klättervägg, rutschbanor, gungor och balansbana. Lekredskapen är mera riktade till yngre barn men även Isak som är lite äldre hittar roliga saker att göra. När barnen tillfrågas om favoritsaken finns ingen klar favorit. Isak gillar klätterväggen medan hans syster Linnea tycker bäst om rutschbanan. Ines kan inte bestämma sig för vad som var bäst eftersom hon gillade allt.

13

PÄIVIS LEKPARK

Norrnäs motorikpark

Motorikparken vid Norrnäs UF, som har byggts med bidrag från bland annat Aktion Österbotten, blev klar i höst. Ett grillhus där man kan äta sin picknick finns också bredvid parken. Förutom olika balanshinder finns det klätterställning, spel och klossar att leka med. I motorikparken verkar barnens fantasi få större utrymme då redskapen kan användas på flera sätt. Även här spretar barnens åsikter, Miranda gillar att balansera och Noah tycker bäst om att vara ute. Leo däremot tycker att korven var bäst så även picknicken som testdagen avslutades med fick godkänt. Föräldrarna har lite andra bedömningskriterier än barnen

NORRNÄS MOTORIKPARK

då det gäller en bra lekpark. Framför allt är det viktigt att lekparken är säker säger Julina Skog som är mamma åt Theo. Men förutom det tycker jag att det är bra om barnen är tvungna att använda sin fantasi då de leker. Heidi Smeds, mamma till Maya och Leo tycker att en bra lekpark har något som passar barn i olika åldrar. När man planerar nya lekplatser skulle man gärna få plantera träd och buskar att gömma sig bakom, stenar att hoppa på och slingrande stigar att springa längs med. – Det får även gärna vara något som triggar fantasin men många gånger är vi nöjda bara barnen får gunga och mamma har en bänk att sitta på, säger Heidi leende.

INFO om lekparker: Skolornas och daghemmens lekparker får användas efter skoldagens slut och utanför daghemmens öppettider. På stadens hemsida finns även en lista över stadens alla lekparker. Om du märker att något behöver repareras i lekparken kan du göra en felanmälan via stadens hemsida så försöker vi repararera felet så fort som möjligt.


14

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Närpes servicecenter fortsätter att växa - Nya serviceboenden blir snart klara

Nya utrymmen. Förtroendevalda och tjänstemän bekantar sig med det nya serviceboendet Villa Rosa och Villa Holger i oktober. Byggnadsarbetena pågick ännu. I mitten stadens tekniska direktör Edd Grahn. Foto: Jim Eriksson

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren. Namnet på helheten är Närpes servicecenter. Text: Jim Eriksson

Den första milstolpen i förnyelsen uppnås just nu då nybyggena Villa Rosa och Villa Holger blir färdiga. Villa Rosa tar inom kort emot klienter och personal från Alina, som kommer att renoveras och byggas ut 2018 och 2019.

Alla enheter får nya namn Villa Holger börjar sommaren 2018 fungera som hvc:s sjukhusavdelning, det vill säga bäddavdelning. Den nuvarande sjukhusavdelningen ska nämligen också renoveras och Holger får då fungera som tillfällig sjukhusavdelning för ett drygt år. Alla nuvarande serviceboenden vid hvc– Alina, Efraim

och Solbacken - renoveras och utvidgas inom några år. Åldringshemmet Frida på samma område åtgärdas inte utan verkar i nuvarande lokaler ännu i något år. Då alla renoveringar och utbyggnader är klara flyttar Fridas personal och klienter till de nya serviceboendena. Varje renovering innebär tillfällig flytt till en annan länga för klienter och personal. När alla boenden är färdigt renoverade och utbyggda kommer det att finnas 115 boendeplatser i enpersonersrum vid Närpes servicecenter. Boendekategorin är effektiverat serviceboende, vilket innebär att personal ska finnas i arbete dygnet runt. Alla boendeenheter får nya

namn men principen är den samma, namnet kommer från personer som donerat eller testamenterat tillgångar till äldreomsorgen.

Ny huvudingång Just nu pågår dessutom renovering och utbyggnad av kök och ny huvudingång. Den nya huvudingången vetter norrut och blir huvudingång för både hvc och boendeenheterna. Även utrymmen som är mindre bekanta för allmänheten, såsom kontorskorridor och källare, förnyas. Renoveringen av fastigheterna handlar enkelt uttryckt om att skapa utrymmen som motsvarar tidens standard. När det gäller serviceboendena blir boenderummen avsedda för en person vilket betyder att totalantalet boendeplatser blir ungefär det samma som nu, trots att flera nya längor byggs. Närpes servicecenter kommer att stå väl rustat som värd för vårdverksamhet då socialoch hälsovårdsreformen sannolikt kommer år 2020.

Sjukhusavdelningen snart på tur

Sjukhusets bäddavdelning förnyas från sommaren 2018. Platsantalet hålls kvar på 30 platser, men framöver kommer varje rum att ha egna sanitära utrymmen. Den nya avdelningen ger också bättre möjligheter att vårda enskilda patienter som behöver hållas isolerade på grund av smittorisker. Inte minst blir utrymmena för rehabilitering av patienter bättre på avdelningen. Även kansli- och personalutrymmen förnyas. I en del av de nuvarande utrymmena finns problematiska egenskaper i inomhusluften, och med renoveringarna är avsikten att dessa problem ska försvinna. Eftersom så många delmoment görs på samma gång eller efter varandra påverkas vardagen för klienter, personal och besökare på området. Det kan löna sig att ta en titt på kartan som finns i denna tidning. Den ger en överblick över hvc-området och visar hur man kan röra sig som besökare.


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Byggandet vid Närpes servicecenter fortskrider enligt följande tidtabell:

15

SERVICETRAFIK 2018

OBJEKT SOM BYGGS

FUNKTION

FÄRDIGT

Villa Rosa och Villa Holger, nybygge

Effektiverat serviceboende. Holger fungerar tillfälligt som sjukhusavdelning 2018-19

Slutet av 2017

Kök och ny huvudingång, renovering och nybygge

Storkök för boendena och hvc, kan leverera mat till andra enheter och hem. Ny matsal för personal. Nya huvudingången vetter norrut, ersätter nuvarande hvc-ingång.

Har påbörjats, färdigt 2018

Ny huvudinfart

Huvudinfart för allmänhet, klienter och besökare. Huvudinfarten finns närmare stadshuset än nuvarande huvudinfart

2018

HVC, källare

Personalens omklädning, förråd, lager, arkiv, gym, föreläsningssal mm

2018

HVC, sjukhusavdelning

Sjukhusavdelning (”bäddavdelning”) med rehabiliteringsutrymmen. Kontorsutrymmena under avdelningen fräschas upp.

Påbörjas 2018, färdigt 2019

Villa Alina och Villa Efraim, renovering och tillbyggnad

Effektiverat serviceboende som består av nuvarande Alina och en tillbyggnad som får namnet Efraim

Påbörjas 2018, färdigt 2019

Villa Göta och Villa Åke,renovering och tillbyggnad

Effektiverat serviceboende som består av nuvarande Efraim och en tillbyggnad. Namnet Efraim försvinner från denna länga.

2020

Villa Svea och Villa Ivar, renovering och tillbyggnad

Effektiverat serviceboende som består av nuvarande Solbacken och en tillbyggnad som får namnet Ivar. Namnet Solbacken försvinner.

2020-21

Foto: Lisbeth Bäck/Kustmedia.fi

Servicetrafiken är tillgänglig för handikappade (rullstol, rullator) och äldre men även för andra intresserade. Servicetrafikens rutter är utformade enligt ett grundschema men kan variera enligt kundernas behov. Tidtabell (rikttider): TORSDAG Rangsby (Fagerö vägskäl) 08:50 Töjby (banken) 09:00 Träskböle Rangsby (banken) 09:20 Rangsbyvägen Strandvägen Norrnäs (Närköp) 09:30 Nämpnäs (beställs vid behov) Tjärlax (beställs vid behov) Kalax 09:55 Näsby centrum 10:00 FREDAG Pörtom (Uf-lokalen) 09:20 Pörtmossen 09:30 Övermark centrum 09:40 Yttermark 09:55 Näsby centrum 10:20

Fredagsturen kan hämta passagerare från både Östra Linjen och Vasavägen. OBS! Starttiderna gäller, övriga tider är rikttider beroende på beställningar och väglag. Retur sker torsdagar klockan 11:30 och fredagar kl 12:00 från busstation samt via den servicepunkt i centrum som kunden önskat. Skjutsar skall alltid bokas av passagerare, senast dagen innan resan. Detta gör man genom att ringa till trafikanten Ingves & Svanbäck på tel. 040-1964 315 Närpesbor i centrum av Närpes har möjlighet torsdag och fredag då servicetaxin befinner sig i centrum anropa servicetrafiken på ovan nämnda nummer för ärendetrafik i centrumområdet. Kunderna betalar en passageraravgift som baseras på kommunikationsministeriets taxa för linjetrafik.


16

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Karta över Närpes servicecenter under byggnationen


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

17

Tutorlärare Sofia Kullberg handleder lärare Sara Hertsbacka (t.v.) och Carola Ulfvens.

Närpes stad har det här läsåret två tutorlärare – Sofia Kullberg och Annika Prinsén. Vid sidan om sina jobb som lärare satsar de fyra timmar i veckan på att handleda övriga lärare.

Tutorlärare

– en ny resurs i skolan Text och foto: Pia Nordin

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

plansgrunderna. En av åtgärderna är att utbilda tutorlärare i kommunerna. Tutorlärararverksamheten skall bidra till att skolorna får en jämlik bas att arbeta utgående från både pedagogiskt och digitalt.

Reform av grundskolan

Sofia Kullberg jobbar som speciallärare vid Yttermark skola. Hon fungerar som tutorlärare för alla lärare i åk 1-6 i Närpes. Under läsåret ordnar hon träffar för lärarna där fokus är på läroplanen samt olika workshoppar där man kan lära sig att använda olika digitala verktyg som gynnar undervisningen. Under vårterminen kommer hon också att erbjuda lärare handledning och kompanjonlärarskap.

Ett av regeringens spetsprojekt för åren 2016 - 2019 är en reform av grundskolan. Finland skall fortsättningsvis vara ett ledande land då det gäller utbildning, kompetens, modernt och inspirerande lärande. Regeringen vill stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som baserar sig på de nya läro-

Annika Prinsén är lärare i matematik och IT vid Närpes högstadieskola och handhar uppdraget som tutorlärare i skolan. Eftersom hon finns på plats i skolan varje dag

ser hennes verksamhet annorlunda ut än i lågstadierna. Eftersom verksamheten är ny i skolorna har båda tutorlärarna haft möjlighet att delta i tre utbildningstillfällen vid Centret för livslångt lärande i Vasa. Närpes stad hoppas naturligtvis på vidare finansiering från Utbildningsstyrelsen för att kunna fortsätta det viktiga arbete tutorlärarna startat upp. Modellen med tutorlärare erbjuder en bra möjlighet att stödja införandet av de nya läroplanerna med hjälp av gemensamt arbete mellan lärare.

Hoppas på vidare finansiering

Tutorlärare Annika Prinsén (t.h) jobbar tillsammans med lärare Ann-Katrin Gull och eleverna Mika Nguyen och Johannes Forsén kring ett projket i historia där de använder iMovie, Greenscreen, QR-koder, Aurasma och Morfo Booth.


18

NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

Foto: Ludvig Nordin

Fina skidspår – med riktig snö eller konstsnö Möjlighet till meningsfylld idrottslig fritid kan till och med vara avgörande vid valet av hemort. Det gäller både dem som vill utöva idrott för nöjets och god hälsas skull och så alla dem som satsar seriöst på idrottsliga framgångar. Till exempel skidåkning är omtyckt av människor i alla åldrar. Text: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Närpes erbjuder ett bra utbud av fritidsaktiviteter. Dels finns resurser inom staden för ändamålet och så finns värdefull hjälp av aktiva frivilligarbetare och föreningar. Den här gången lyfts skidspåren upp i fokus. Längdskidåkning har i alla tider varit, och är, en del av idrottslivet i Närpes och något som utövas av människor i alla åldrar. Närpes Kraft Skidförening rf är en central aktör och de har varit värd för många stora tävlingar: DM,

FSSM, Landskapsstafett och KLL för regionen för att nämna några. Numera verkar också en skild sektion för skidskytte: Närpes Kraft Biathlon. Inom Närpes finns både korta och långa skidspårslingor. Det finns skidspår med belysning och utan belysning, med konstsnö och med riktig snö. Enligt förteckningen på skidspår här intill är den kortaste slingan en halv kilometer: Norrnäs skidspår, och den längsta är cirka tjugo kilometer: Kuuttinen-spåret.

Kuuttinen- spåret Kenneth Kuuttinen har ett skidspår uppkallat efter sig själv och det beror på att han sköter om det, och har gjort det i många år. Han och hans familj är bosatt i byn Kåtnäs, han tycker om att skida och minns när han var liten och trampade upp skidspår med sin pappa och sin bror.

– Kom det mycket snö började vi om från början med att trampa nästa dag, skrattar han. I vuxen ålder har han, med hjälp av en skoter och egen ”spårkalle”, dragit upp skidspår i Kåtnäs med start vid skolan. – För skolbarnens skull, för egen skull och för byssbornas skull, säger han. Hans egna barn är duktiga idrottare och det har också en

Kenneth Kuuttinen. Foto: privat


NÄRPESINFO

Närpes stads informationstidning

19

Foto: Annelie Glasberg

SKIDSPÅR I NÄRPES

andel i att han gärna engagerar sig inom stadens idrottsliv. Han kör upp spår de år det fungerar, alltså när det är tillräckligt med snön i naturen. Kuuttinen-spåret handlar om en sträcka om uppemot tjugo kilometer när det finns snö. Spåret går genom skog, över mark och slätter. – Alla förstående bönder och markägare förtjänar både tack och eloge för att skidspåren får dras över deras mark. Det har sällan varit problem att komma överens med dem och det är jag så tacksam för, säger Kenneth Kuuttinen. Hans insats är mer och mindre ideell. Föreningen Hem&Skola vid Kåtnäs skola brukar ge bidrag till bränsle och vid byns jaktstuga finns möjlighet att ge frivilliga bidrag för skidspåret. – Sen finns andra ivriga spårdragare, entusiaster som förlänger spåret där jag slutar. Det gör bland annat Richard Skrifvars. Så det kan ta hela dagen att åka genom alla slingor,

som även blir dragna på isen ner till Kaskö. Kenneth Kuuttinen tycker också själv om att skida. Han betecknar det som en ”mjuk” sport som passar de flesta. – Det är inte mycket som går upp emot att skida i naturspår en vacker och gnistrande solig vinterdag. Där och då är naturen som en tavla, som ett konstverk. Lägg till mycket frisk luft och motion, säger han.

Promenadstråk sommartid I flera av skidspåren kan man även promenera under sommarhalvåret. De som rör sig i spåren gör det förstås med hänsyn till naturen. Vid Vargberget finns snökanon och blott det är tillräckligt med minusgrader tillverkas snö av duktigt talkofolk. Skidspåret är mycket välbesökt och den nya anläggningen för skidskytte ger fina möjligheter för regionens unga att satsa på skidåkning och skidskytte.

SKIDSPÅR MED BELYSNING Bodbacka skidspår Sårbackvägen 1 km Böle skidspår Kristinestadsvägen 578 1,5 km Helenelund skidspår Helenelundvägen 2,2 km Högåsen skidspår Högås skogsväg 1,5 km Norrnäs skidspår Gamla landsvägen 67 0,5 km Nämpnäs skidspår Nämpnäsvägen 142 1 km Pjelax skidspår Finnslättvägen 0,8 km Pörtom Skidspår Velkmossvägen 48 1,8 km Rangsby skidspår Rangsbyvägen 195 1,5 km Töjby skidspår Töjby skolväg 1 km Vargberget Vargbergsvägen 150 7,5 km Öjskogsparken Prästövägen 2,5 km SKIDSPÅR UTAN BELYSNING Kuuttinen spåret ca 20 km Start vid Kåtnäs jaktstuga vid Stentåget/Obbeltåget Närpes Å ca 14 km Start från järnvägsbron Horonkyläspåret 13 km Start från Högåsen Gamla kristinestadsvägen ca 9 km Start vid vindkraftverk nr 5 i Svalskulla Bredåsspåret, Goljatspåret 9-13 km Vargberget Foto: Ludvig Nordin


NÄRPESINFO

20

Närpes stads informationstidning

mande renoveringen. Mikaela Sjögård från vuxeninstitutet var även inbjuden till detta möte. Det som intresserat och engagerat äldrerådet just nu är bl.a. gymkursernas framtid vilka ordnats i HVC källaren. Klartecken har givits att gymkurserna kommer att fortsätta för seniorerna i andra utrymmen under byggtiden.

Befolkningens IT-kunskaper

Längst fram: Kerstin Berg, Gun Forsman. Från vänster stående: Bengt Österberg, Ritva Granholm, Maj-Len Bäckström (suppleant), Bror Backholm, Pia Berg och Roger Nordberg.

Äldrerådet antar

nya utmaningar Äldrerådet har nu haft två möten sedan det nya rådet tillsattes i juni detta år. Med inspiration och energi är rådet beredd att ta sig an nya utmaningar gällande stadens äldre befolkning. Text och foto: Kristina Maars

Gymkursernas framtid

Inom Äldrerådet har ett arbetsutskott tillsatts för att man snabbare skall kunna ta itu med olika uppgifter. Arbetsutskottet besökte nyligen Dagverksamheten som finns i Boställets utrymmen. Arbetsutskottets medlemmar fick bekanta sig med verksamheten och kunde själva se hur nöjda och glada deltagarna var. Ett utlåtande till vård- och omsorgsnämnden med reflektioner över iakttagelserna kommer att lämnas in inom kort.

Rådet för funktionshindrade har varit inbjudna på informationstillfällen som vi ordnat under hösten. I september berättade Edd Grahn om renoveringen och utbygganden på sjukhusbacken. Resultatet av detta informationstillfälle blev ett gemensamt utlåtande över sådant som rådens medlemmar ansåg kunde förändras innan planläggningen färdigställs. På det senaste mötet informerade Caroline Wikman om verksamheten på HVC sjukhuset inför den kom-

ÄLDRERÅDET 2017–2019 Ordförande Gun Forsman Vice ordförande Kerstin Berg Sekreterare Kristina Maars Stadsstyrelsens representant Bengt Österberg Sven Backlund Pia Berg Roger Nordberg Bror Backholm Ritva Granholm

En frågeställning som diskuterats är även den äldre befolkningens IT kunskaper. Äldrerådet vill lyfta fram att det behövs separata kurser för äldre inom IT området. Äldre och handikappade blir lätt riskgrupper i det teknologiska samhället. Rent konkret betyder det att en del av befolkningen inte kan använda sig av vissa tjänster eftersom datoriseringen tar över. Parallella tjänster till internettjänster bör finnas för att de äldres ställning inte skall försvagas. Äldrerådet anser detta är en viktig fråga som bör bevakas.

Tar emot invånares respons Intervall- och avlastningsvården är en annan angelägen fråga som äldrerådet följer upp. Rådet anser det viktigt att tillräckligt med avlastningsplatser ordnas i samband med renoveringen och utbyggnaden på sjukhusbacken. Äldrerådet ser det som sin uppgift att ta emot invånarnas respons och försöka nå beslutsfattarna genom olika kanaler. Utlåtanden och skrivelser har varit en av våra arbetsmetoder. Vi följer även upp ärenden som vi drivit och engagerat oss i. Genom diskussioner och kontakter med tjänstemän och politiker försöker vi nå våra mål. Vi försöker med gemensamma krafter uppnå en bra tillvaro för den äldre befolkningen i Närpes. Ta gärna kontakt med någon av rådets medlemmar ifall det är något som ni vill att Äldrerådet skall försöka förändra, förbättra eller enbart diskutera.


Närpes stads informationstidning

NÄRPESINFO

21

SAGOSTUND Vårens sagostunder på huvudbiblioteket:

Stadsbiblioteket i Närpes erbjuder sina kunder tillgång till e-tidningar och tidskrifter PRESSREADER INNEHÅLLER över 5000 dagstidningar och tidskrifter från mer än 100 länder på 60 olika språk. Då du använder PressReader kan du ladda ner tidningar till din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät. När du väl laddat ner en tidning kan du läsa den även om du lämnar biblioteket. 72 timmar efter att du lämnat biblioteket kan du dessutom fortfarande ladda ner nya tidningar. Trådlöst nät finns i huvudbiblioteket samt Yttermark, Övermark och Pörtom bibliotek.

GÖR SÅ HÄR: • Ladda ner appen PressReader gratis (finns som apple-, android-, och microsoftapp). • Anslut din surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator till Biblioteket.Guest, bibliotekets trådlösa nät (lösenord fås av personalen). • Starta PressReader för att läsa online eller ladda ner dina favorittidningar från tjänsten.

Torsdagar 25 januari - tvåspråkig, fi & sv 15 februari 22 mars 19. april Varmt välkomna!

SAMSERVICE Samservicepunkten är stängd 27 - 29.12.2017 Närpesvägen 4, 64200 NÄRPES (Ämbetsverkshuset) Post till FPA och TE-byrån kan under stängningen lämnas i samservicens postlåda, som töms dagligen trots stängningen.

TIPS: Sett till den mångfald av språk som finns i Närpes är det extra roligt att det finns tidnings- och tidskriftstitlar på bl.a. svenska, finska, engelska, bosniska, kroatiska, arabiska, litauiska, ryska, nederländska, spanska, thailändska och vietnamesiska.

NÄRTRÄFF Stadens förtroendevalda besöker alla delar av Närpes för att diskutera med invånarna hur de ser på den egna byns eller stadsdelens utveckling. • Vilka är de lokala möjligheterna och utmaningarna just nu? • Hur kan vi bäst hjälpas åt för att få en god utveckling? Närträffarna fortsätter under 2018. Håll koll på stadens hemsida där tidtabellen för de olika tillfällena finns. Mikaela Björklund, stadsfullmäktige ordf.


NÄRPESINFO

22

Närpes stads informationstidning

Närpiön kaupungin talousarvio 2018 Teksti: Kent-Ole Qvisén

Talouden kehitys 2017 Kaupungin talous pysyi edelleen vakaana vuonna 2017. Toimintatuotot ylittävät budjetoidun jonkun verran, vaikka Närpiön palvelukeskuksen rakennustyöt ovat vähensivät mahdollisuuksia myydä palveluja muille kunnille. Maaliskuussa tuli myös voimaan päivähoitomaksujen laskentatavan muutos, mikä vähensi maksutuloja. Henkilöstökulut alittuvat kokonaisuutena ottaen, mikä koskee myös ostopalveluja kuntayhtymiltämme. Erikoissairaanhoito jäi tänäkin vuonna reilusti alle budjetoidun. Sairaanhoitopiiriltä voi vielä lisäksi tulla pieni palautus, sillä välitilinpäätös 30.09.2017 oli hyvä. Päivähoidon lapsiluku kasvaa edelleen, mikä vaati lisäresursseja vuoden aikana. Hoito- ja hoivalautakunnan kustannukset laskivat erikoissairaanhoidon kustannusten laskun myötä. Kunnallisveroa tarkistettiin ylöspäin 500 000 eurolla ja yhteisöveron kasvuksi arvioidaan 400

000 euroa. Vaikka valtionosuudet kasvoivat runsaasti talousarviossa vuodelle 2017, lisää arvioidaan kertyvän vielä n. 400 000 euroa. Budjetoitu ylijäämä kasvaa talousarviomuutosten myötä 0,6 milj. eurosta 2,1 milj. euroon tänä vuonna.

hoidon kustannukset laskevat entisestään. Valitettavasti sairaanhoitopiiri on omassa talousarviossaan todennut, että säästömahdollisuudet on nyt käytetty: tämä saattaa merkitä, että kunnan kustannukset ovat nyt saavuttaneet pohjatason ja kääntyvät sen sijaan nousuun.

Talousarvioesitys vuodelle 2018

Kunnallisverotuloja budjetoidaan ensi vuodelle 25,3 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa vähemmän vuoteen 2017 verrattuna. Yhteisöverotulojen arvioidaan laskevan jonkin verran tämän vuoden ennätystasosta 2,4 milj. euroon. Kiinteistöverotulot kasvavat 2,9 milj. euroon johtuen mm. siitä, että tuulivoimaloihin sovelletaan 2018 alkaen tuulivoimalaprosenttia (3,10 %), eikä yleistä veroprosenttia (0,93 %) kuten nykyisin.

Talousarvioesitys vuodelle 2018 noudattaa melko tarkasti valtuuston syyskuussa vahvistamia talousarvioraameja. Nettokustannuksia lisättiin tuolloin 1,1 milj. eurolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon vuodelle 2017. Kilpailukykysopimus vaikuttaa henkilöstökustannuksiin vielä ensi vuonna, koska palkkojen sivukustannukset laskevat. Talousarviossa on jonkin verran henkilöstölisäyksiä lähinnä hoito- ja hoivalautakunnan ja sivistyslautakunnan osalta. Vanhuspalveluihin tulee useita uusia toimia ja etenkin koulut vaativat lisähenkilökuntaa. Hoito- ja hoivalautakunnan kustannusten kasvu voidaan osin rahoittaa sillä, että erikoissairaan-

Valtionosuudet kasvavat jonkin verran ensi vuonna, koska kaupunki saa 100 000 euron verontasauksen johtuen kunnallisveron matalasta kasvusta vuosina 2015-2016. Muut kunnat maksavat verontasausta Närpiön kaltaisille kunnille, joissa verotuotto on

Tilinpäätös 2016 ja talousarvio 2017-2018

Vuosi (ulkoinen 1000 euro)

2016 2017 2018 Tilinpäätös Talousarvio+muut Tal.arvio ehd.

Toimintatuotot 9 690 8 428 8 550 Toimintakulut -62 096 -63 044 -64 536 Toimintakate -52 406 -54 616 -55 986 Verotulot 30 875 31 300 30 600 Valtionosuudet 27 754 28 000 28 500 Rahoituskulut ja tulot 552 122 186 Vuosikate 6 777 4 806 3 300 Poistot -2 688 -2 823 -3 023 Tilikauden tulos 4 089 1 983 277 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) 162 160 160 Varausten muutos -3 000 0 0 Tilikauden yli/alijäämä 1 251 2 143 437 Asukasluku 9443 9443 9443 Verotulot (€/asukas) 3270 3315 3240 Valtionosuudet (€/asukas) 2939 2965 3018 Vuosikate (€./asukas) 718 509 349 Vuosikate % poistoista 252 170 109 Lainat yhteensä (milj. euro) 19,7 21,2 28,1 Lainat (€./asukas) 2081 2240 2981 Nettoinvestoinnit (milj. €) 5,0 6,9 10,7


Närpes stads informationstidning

alhainen asukasta kohden. Kunnallisverotuksen poistojen korotukset lisäävät lisäksi vastaavasti kaupungin valtionosuuksia. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan yhteensä 28,5 milj. euroa ensi vuonna. Edelleen alhainen korkotaso pitää korkokustannukset alhaisina. Vuosikate nousee n. 3,3 milj. euroon, jolloin talousarvion ylijäämä on 437 000 euroa 3 milj. euron nettopoistojen jälkeen. Investointilaskelma vuosille 20182020 sisältää edelleen useita suuria osainvestointeja Närpiön palvelukeskukseen. Tänä vuonna valmistuvat Villa Rosa ja Villa Holger ovat tehostettuja palveluasumisia. Keittiön ja pääsisäänkäynnin uudisrakentaminen alkoi syksyllä. Seuraava osainvestointi on TK-sairaalan saneeraus ja laajennus 1,6 milj. eurolla vuonna 2018. Vuodelle 2019 tähän hankkeeseen varataan 2,3 milj. euroa. Seuraavana vuorossa on vuoden 2018 loppupuoliskolla aloitettavaksi suunniteltu Villa Alinan ja Villa Efraimin sekä Solbackenin korjaus ja laajennus yhteensä 9,4 milj. eurolla. Valtion asuntorahastolta ARAlta odotetaan saatavan suorina avustuksina n. 5 milj. euroa Närpiön palvelukeskuksen yhteensä n. 27 milj. euron kokonaisinvestointiin. Västra Närpes skolan ja Mosebacke skolan oppilasmäärän kasvun johdosta kouluja on laajennettava nopeassa aikataulussa. Västra Närpes skolan laajennus 1,4 milj. eurolla aloitetaan 2018 ja Mosebacke skolaa laajennetaan yhteensä 3,5 milj. eurolla vuosina 2019-2020. Näiden investointien lisäksi katujen ja teiden parantamiseen ja lisärakentamiseen eri puolilla kaupunkia on varattu n. 800 000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 10,7 milj. euroa talousarviossa 2018. Korkean investointitason arvioidaan lisäävän lainoja kokonaista 7 milj. euroa ensi vuonna, mikä tekee 2 981 euroa asukasta kohden 31.12.2018. Kaupungin käyttötalous on tasapainossa koko suunnitelmakauden 2018-2020 ollen joka vuosi ylijäämäinen. Maakuntauudistukseen liittyvät lakipaketit tulevat eduskunnan käsittelyyn kesällä 2018. Jos uudistus menee läpi, kaupungin valtionosuusja verotulot laskevat dramaattisesti vuonna 2020 samalla kun kustannukset hoito- ja hoivakustannukset siirtyvät maakunnalle. Kaupungin on valmistauduttava tähän kaikin tavoin ja pyrittävä ottamaan huomioon kaikki tekijät, jotka vaikututtavat kaupungille jäävään kustannusrakenteeseen.

NÄRPESINFO

23

Närpiön terveyskeskukseen uusia palveluasumisia Närpiön palvelukeskus Närpiön terveyskeskus ja viereiset palveluasumiset uudistuvat täysin lähivuosina. Kokonaisuuden nimi on Närpiön palvelukeskus. Uudistuksen ensi vaihe toteutuu nyt Villa Rosan ja Villa Holgerin valmistuessa. Alinaa ja Efraim korjataan ja laajennetaan 2018 ja 2019 ja asukkaat ja henkilöstö siirtyvät Villa Rosaan. Sivulta 16 löytyy kaksikielinen kartta rakennustöiden alla olevasta Närpiön palvelukeskuksesta. RAKENNUSKOHDE

TOIMINTO

VALMIS

Uudisrakennukset Villa Rosa ja Villa Holger

Tehostettu palveluasuminen, Villa Holger toimii tilapäisenä sairaalaosastona 2018-19

Vuoden 2017 lopulla

Keittiö ja uusi pääsisäänkäynti, korjaus ja uudisrakennus

Asumisten ja terveyskeskuksen suurkeittiö, voi toimittaa ruokaa muihin yksiöihin ja koteihin. Uusi henkilöstöruokala. Uusi pääsisäänkäynti pohjoiseen, korvaa nykyisen tk-sisäänkäynnin.

Aloitettu, valmistuu 2018

Uusi päätulotie

Päätulotie yleisölle, asiakkaille ja vieraille. Lähempänä kaupungintaloa kuin nykyinen päätulotie.

2018

TK, kellari

Henkilöstö pukuhuoneet, varastoja, arkisto, kuntosali, luentosali ym.

2018

TK. sairaalaosasto

Sairaalaosasto (”vuodeosasto”), jolla kuntoutustilat. Osaston toimistotiloja siistitään.

Aloitus 2018, valmis 2019

Villa Alina ja Villa Efraim, korjaus ja laajennus

Tehostettu palveluasuminen, joka koostuu nykyisestä Villa Alinasta ja laajennuksesta, joka saa nimen Villa Efraim.

Aloitus 2018, valmis 2019

Villa Göta ja Villa Åke, korjaus ja laajennus

Tehostettu palveluasuminen, joka koostuu nykyisestä Efraimista ja laajennuksesta. Nimi Efraim jää pois tästä siivestä.

2020

Villa Svea ja Villa Ivar, korjaus ja laajennus

Tehostettu palveluasuminen, joka koostuu nykyisestä Solbackenista ja laajennuksesta, jonka nimeksi tulee Ivar. Nimi Solbacken jää pois käytöstä.

2020-21


Offentligt meddelande/Närpes Stad

K Posti Oy Posti Green

JULKLAPPSTIPS!

Alla kursdeltagare, timlärare, föreläsare och samarbetspartners tillönskas God jul & Gott nytt år! Vårens kurskatalog delas ut 3.1.2018

Köp ett presentkort som kan användas till vuxeninstitutets föreläsningar och kurser, en garanterat uppskattad julklapp!

Närpes stad tillönskar alla invånare och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Å r! Närpiön kaupunki toivottaa kaikille asukkailleen ja ystävilleen oikein Hyvää Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! KONTAKTUPPGIFTER STADSHUSET Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES Växel: 06-224 9111, Fax: 06-224 1285 e-post: staden@narpes.fi

ÖPPETHÅLLNING Må-fre kl. 8–15.45 Se närmare info på stadens hemsida.

ÖVRIGA UPPGIFTER E-postadresser: fornamn.efternamn@narpes.fi

www.narpes.fi

Profile for Kustmedia OLD

NärpesInfo 2 2017  

NärpesInfo 2 2017  

Profile for tomasback
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded