Page 1

raport finansowy

2

0

0

8

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Polska, tel. +4814 633 07 81–85

www.azoty.tarnow.pl

www.azoty.tarnow.pl


Szanowni Państwo, Mam przyjemność i zaszczyt zaprezentować Skonsolidowany Raport

W 2009 roku planujemy dalszy rozwój Grupy w  zakresie realizacji

Roczny, stanowiący podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej

zamierzeń inwestycyjnych, przedstawionych w Prospekcie Emisyj-

Azoty Tarnów w 2008 roku. Dokument ten opisuje wyniki finansowe

nym. Nie wykluczamy również aktywnej roli w obszarze przejęć kapi-

spółki oraz istotne wydarzenia, jakie miały wpływ na jej działalność

tałowych, m.in. w ślad za podpisanym w ubiegłym roku listem inten-

w ubiegłym roku.

cyjnym w sprawie ewentualnego zakupu pakietu kontrolnego akcji spółki z  branży syntezy chemicznej, Azoty Tarnów przystąpiły do

Rok 2008 był przełomowy w dziejach naszej firmy. Przejdzie on do

Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o. i objęły 25% udziałów

historii jako moment debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych

w podwyższonym kapitale zakładowym tejże spółki.

w Warszawie. Zdarzenie to stanowi znaczący zwrot w ponad 80-letniej historii spółki i było od dawna oczekiwaną realizacją zamierzeń

W marcu bieżącego roku podpisana została – pomiędzy Naftą

jej dotychczasowych Akcjonariuszy. Dzięki stabilnej i ugruntowanej

Polską S.A., spółkami: Ciech S.A., Azoty Tarnów i Zakłady Azotowe

pozycji, precyzyjnej i wiarygodnej strategii rozwoju, jaką zaprezento-

Kędzierzyn S.A. oraz doradcami finansowym i prawnym Nafty

waliśmy zapraszając do nabycia naszych akcji, Pierwsza Oferta

Polskiej – umowa wielostronna w celu realizacji procesu poszukiwa-

Publiczna zakończyła się wymiernym sukcesem, jakim była kwota

nia i wyłaniania Inwestora lub Inwestorów, którzy nabędą akcje

294,7 mln zł. Pozwala to nam konsekwentnie realizować cele inwe-

Azotów Tarnów, ZAK i Ciech oraz mogą równocześnie objąć akcje

stycyjne, umacniające pozycję naszej firmy wobec konkurencji.

w podwyższonym kapitale ww spółek.

Zgodnie z planem inwestycyjnym, od 1 lipca 2008 roku wydatkowa-

Zdarzenia te są konsekwentną realizacją strategii, zdefiniowanej

no na ten cel 39,3 mln zł ze środków pozyskanych z emisji.

przez Akcjonariuszy wobec firmy, która – moim zdaniem – pozwoli na umocnienie pozycji Azotów Tarnów na globalnym konkurencyj-

Skuteczna polityka zarządzania oraz szybkie dostosowanie działal-

nym rynku tworzyw konstrukcyjnych i nawozów mineralnych, przy

ności spółki do warunków kryzysu ekonomiczno-gospodarczego

pełnym wykorzystaniu potencjału synergii i rozwoju spółki, którą

i niesprzyjającej koniunktury, zapoczątkowanych w trzecim kwartale

mam zaszczyt reprezentować.

2008 roku, pozwoliły nam – pomimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego – na wykonanie założonej przez spółkę progno-

Jestem przekonany, że realizowana przez Azoty Tarnów strategia

zy finansowej i osiągnięcie zysku netto w wysokości 74,6 mln zł. Na

działań stanowi solidną podstawę stabilnego, długoterminowego

podkreślenie zasługuje fakt, że wynik finansowy, osiągnięty w wa-

wzrostu wartości firmy oraz pozwala wszystkim Akcjonariuszom

runkach wyraźnego obniżenie tempa wzrostu gospodarczego

i Inwestorom formułować optymistyczne prognozy na przyszłość.

w Polsce i pomimo wzrostu kosztów finansowych, spowodowanych

W imieniu Zarządu i  wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej

niekorzystną dla spółki wyceną bilansową opcji walutowych, jest lep-

Azoty Tarnów zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby wy-

szy od uzyskanego przez naszą firmę w roku 2007.

pracować znaczący wzrost wartości aktywów naszej spółki oraz nie

Jestem przekonany, że fakty te umacniają mandat zaufania, który

zawieść zaufania, jakim nas Państwo obdarzyli. Będziemy dążyć by

udzielili nam Akcjonariusze i Inwestorzy.

działalność Azotów Tarnów przyniosła wymierny, pozytywny efekt finansowy.

Jerzy Marciniak Prezes Zarządu | Dyrektor Generalny


Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Skład Zarządu na dzień 1 lipca 2009 r. Jerzy Marciniak | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Witold Szczypiński | Wiceprezes Zarządu Andrzej Skolmowski | Wiceprezes Zarządu Franciszek Bernat | Członek Zarządu Skład Zarządu na dzień 15 lipca 2008 r. Jerzy Marciniak | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Witold Szczypiński | Wiceprezes Zarządu Monika Hap | Członek Zarządu Franciszek Bernat | Członek Zarządu Skład Zarządu na dzień 11 czerwca 2008 r. Jerzy Marciniak | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Witold Szczypiński | Wiceprezes Zarządu Monika Hap | Członek Zarządu Witold Golemo | Członek Zarządu Franciszek Bernat | Członek Zarządu Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2008 r. Jarosław Wita | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Irena Baranek | Członek Zarządu Witold Szczypiński | Członek Zarządu

Zarząd / Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.* Marzena Piszczek | Przewodnicząca Małgorzata Rzążewska | Wiceprzewodnicząca Jan Wais | Sekretarz Joanna Kiełkiewicz | Członek Ewa Lis | Członek Katarzyna Wałęga | Członek

2

Dariusz Maciejuk | Członek Armin Teske | Członek Krzysztof Pieńkowski | Członek * na dzień 31 grudnia 2008 r.


Struktura akcjonariatu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Liczba akcji

udziały %

Nafta Polska S.A.

       19 200 000

49,08

Skarb Państwa

         1 359 600 

3,48

PGNiG S.A.

         4 000 001

10,23

Ciech S.A.

         2 560 000

6,54

Pozostali akcjonariusze

       11 996 820

30,67

Razem:

      39 116 421

100,00

3

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze


Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów Na koniec 2008 roku Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. /Azoty Tarnów/ posiadały udziały / akcje w 32 spółkach prawa handlowego, w tym w 10 spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Na dzień 31.12.2008 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. *2 marca 2009 roku nastąpiło zbycie udziałów Oknotar Sp. z o.o. w wyniku czego spółka przestała być częścią Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

Automatyka Sp. z o.o. BIPROZAT Tarnów Sp. z o.o. Elzat Sp. z o.o. JRCh Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa

Koltar Sp. z o.o. PROReM Sp. z o.o. Wiezat Sp. z o.o. ZBACh Sp. z o.o. ZWRI Sp. z o.o.

4

Oknotar Sp. z o.o.* Navitrans Sp. z o.o. /podmiot stowarzyszony/


Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. /Azoty Tarnów/ są jed-

koła zębate oraz łożyska ślizgowe i toczne, zamki błyskawiczne, klam-

nym z największych przedsiębiorstw w  branży chemicznej w  Polsce,

ry i klipsy zatrzaskowe, obudowy zapalniczek, elementy żaluzji, ślizgi

zaliczanych do grupy spółek tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Przed-

przełączników elektrycznych, elementy hydrauliczne i pneumatyczne,

miotem podstawowej działalności spółki jest wytwarzanie i sprzedaż

wirniki i obudowy dmuchaw, klamki wewnętrzne i zewnętrzne, przełącz-

tworzyw sztucznych i surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mi-

niki zmiany świateł i kierunkowskazów, uchwyty lusterek, układy otwie-

neralnych.

rania szyb, osłony cięgien, elementy układu paliwowego. Oprócz naturalnych odmian poliamidu 6 i tworzyw POM Azoty Tarnów produkują

Do produkowanych przez spółkę tworzyw konstrukcyjnych należą:

również tworzywa modyfikowane w procesie compoundingu, głównie

poliamid 6 o nazwie handlowej Tarnamid oraz kopolimer acetalowy

na bazie produkowanych w spółce naturalnych polimerów poliamido-

(POM) o nazwie handlowej Tarnoform®, a także tworzywa modyfikowane.

wych i poliacetalowych. Compounding jest procesem, umożliwiającym

®

zmiany i poprawy własności wyjściowych tworzyw dedykowanych do Tarnamid® to naturalny, barwiony i  modyfikowany poliamid (PA6)

indywidualnych wymagań końcowych przetwórców.

wysokiej jakości, otrzymywany poprzez polikondensacje ε-aminokaprolaktamu, który zajmuje czołowe miejsce wśród nowoczesnych

W obszarze surowców do produkcji tworzyw konstrukcyjnych spół-

konstrukcyjnych tworzyw sztucznych. Dzięki swoim własnościom sto-

ka jest jednym z największych w Europie producentów kaprolaktamu

sowany jest szeroko m.in.: w przemyśle motoryzacyjnym, w  elektro-

– półproduktu do produkcji poliamidu 6.

technice, w przemyśle maszynowym, w budownictwie, w przemyśle meblowym, do wyrobu artykułów sportowych, w  urządzeniach go-

Azoty Tarnów są jednym z największych krajowych producentów

spodarstwa domowego, do wyrobu opakowań, do produkcji włókien

nawozów azotowych, stale obecnym na rynku rolniczym od ponad

poliamidowych. Tarnoform® jest nazwą handlową kopolimeru acetalo-

80 lat. Specjalizują się w produkcji saletrzaku, saletry amonowej, siar-

wego (POM), wysokiej jakości termoplastycznego tworzywa konstruk-

czanu amonu wytwarzanego jako produkt uboczny przy produkcji

cyjnego, otrzymywanego w wyniku kopolimeryzacji trioksanu (cyklicz-

kaprolaktamu.

nego trimeru formaldehydu) z komonomerami z  grupy cyklicznych tlenków (np. tlenek etylenu, dioksolan). Dzięki swoim właściwościom

Działalnością dodatkową Azotów Tarnów są usługi laboratoryjne, a tak-

mechanicznym stosowany jest m.in. do produkcji takich wyrobów, jak:

że sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej odbiorcom zewnętrznym.


Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów

WYBRANE DANE FINANSOWE w przeliczeniu na EUR*

tys. zł Wybrane dane finansowe, dotyczące sprawozdania skonsolidowanego Przychody ze sprzedaży

tys. EUR

Za okres 01.01-31.12.2008

Za okres 01.01-31.12.2007

Za okres 01.01-31.12.2008

Za okres 01.01-31.12.2007

1 352 156

1 293 500

382 819

342 486

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

89 135

72 969

25 236

19 320

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

87 900

75 027

24 886

19 865

Zysk (strata) netto

74 657

56 023

21 137

14 833

39 116 421

24 000 000

39 116 421

24 000 000

2,31

2,32

0,65

0,61

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

62 174

101 116

17 603

26 773

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(380 990)

(95 762)

(107 865)

(25 355)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

309 736

3 871

87 692

1 025

Przepływy pieniężne netto, razem

(9 080)

9 225

(2 571)

2 443

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

54 413

45 188

15 405

11 965

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

45 333

54 413

12 835

14 407

Stan na dzień 31.12.2008

Stan na dzień 31.12.2007

Stan na dzień 31.12.2008

Stan na dzień 31.12.2007

1 047 354

927 859

251 020

259 034

556 892

328 660

133 470

91 753

Zobowiązania długoterminowe

224 365

235 387

53 774

65 714

Zobowiązania krótkoterminowe

222 550

213 021

53 339

59 470

1 157 331

808 111

277 378

225 603

195 582

120 000

46 875

33 501

1 698

1 390

407

388

Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję zwykłą

Aktywa trwałe Aktywa obrotowe

Kapitał własny Kapitał zakładowy Udziały mniejszości

* Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2008 r.


Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w przeliczeniu na EUR*

Wybrane dane finansowe, dotyczące sprawozdania jednostkowego

tys. EUR

Za okres 01.01-31.12.2008

Za okres 01.01-31.12.2007

Za okres 01.01-31.12.2008

Za okres 01.01-31.12.2007

1 276 039

1 246 527

361 269

330 048

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

74 280

59 941

21 030

15 871

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

74 015

62 604

20 955

16 576

Zysk (strata) netto

61 935

45 406

17 535

12 022

39 116 421

24 000 000

39 116 421

24 000 000

1,93

1,89

0,55

0,50

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

42 395

77 568

12 003

20 538

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(365 316)

(79 897)

(103 427)

(21 155)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

311 751

2 065

88 262

547

Przepływy pieniężne netto, razem

(11 170)

(264)

(3 162)

(70)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

35 063

35 327

9 927

9 354

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

23 893

35 063

6 765

9 284

Stan na dzień 31.12.2008

Stan na dzień 31.12.2007

Stan na dzień 31.12.2008

Stan na dzień 31.12.2007

Aktywa trwałe

974 677

861 537

233 601

240 518

Aktywa obrotowe

510 280

289 077

122 299

80 703

Zobowiązania długoterminowe

181 232

195 811

43 436

54 665

Zobowiązania krótkoterminowe

197 701

188 416

47 383

52 601

1 106 024

766 387

265 081

213 955

195 582

120 000

46 875

33 501

Przychody ze sprzedaży

Ilość akcji (w szt.) Zysk netto na jedną akcję zwykłą

Kapitał własny Kapitał zakładowy

* Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.: Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2008 r.

7

Wybrane dane finansowe

tys. zł


Debiut giełdowy W II kwartale 2008 roku miały miejsce zintensyfikowane działania, zmierzające do sfinalizowania debiutu giełdowego Azotów Tarnów. 26 maja 2008 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony Prospekt Emisyjny Azotów Tarnów. 3 czerwca 2008 r.

Ważniejsze zdarzenia związane z wprowadzeniem akcji Azotów Tarnów do obrotu giełdowego:

Rada Nadzorcza Azotów Tarnów na wniosek Zarządu Spółki ustaliła Przedział Cenowy Akcji Serii B na poziomie od 18,80 zł do 22,60 zł. Ostateczna cena została ustalona na poziomie 19,50 zł. W ramach Oferty Publicznej, rozpoczętej 5 czerwca 2008 r. i zakończonej 17 czerwca 2008 r., w dniu 18 czerwca 2008 r. dokonano przy-

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – 5 lutego 2008 r.;

działu 15 116 421 akcji serii B w tym: – 4 000 000 akcji w Transzy Indywidualnej – 11 116 421 akcji w Transzy Instytucjonalnej Akcje były obejmowane po cenie równej 19,50 zł.

2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki (split akcji) wraz z ich zamianą na akcje na okaziciela – 25 lutego 2008 r.; 3. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian Statutu Spółki, dostosowujących ten dokument do wymogów obowiązujących dla spółek giełdowych – 25 lutego 2008 r.;

Znaczne pakiety akcji w ramach Oferty Publicznej nabyli: Ciech S.A. w ilości 2.560.000 akcji, które stanowią 6,5446 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Azotów Tarnów oraz PGNiG S.A. z  siedzibą w  Warszawie w  ilości 4 mln i  1 akcję, co stanowi odpowiednio 10,23%. Na mocy uchwał Zarządu KDPW przyznano Azotom Tarnów status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz dokonano rejestracji 15 116 421 praw do akcji pod kodem PLZATRM00020 w  dniu 24 czerwca 2008 r. i  23 999 030 akcji pod kodem PLZATRM00012 w dniu 27 czerwca 2008 r. Uchwałą Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2008 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostały akcje zwykłe na okaziciela w ilości 23 999 030 akcji serii AA i 15 116 421 akcji serii B oraz 15 116 421 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda. W dniu debiutu giełdowego 30 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego wprowadzone zostało 23 999 030 akcji serii AA oraz 15 116 421 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 294 770 209,50 zł, natomiast łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii B wyniósł 12 727 000 zł. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii B wyniósł ok. 0,84 zł.

4. Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego – 21 kwietnia 2008 r.; 5. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego – 26 maja 2008 r.; 6. Przydział akcji w ramach oferty publicznej – 18 czerwca 2008 r.; 7. Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji na okaziciela serii AA – 24 czerwca 2008 r.; 8. Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii B, praw do akcji serii B oraz akcji na okaziciela serii AA – 26 czerwca 2008 r.; 9. Debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – 30 czerwca 2008 r.; 10. Rejestracja przez KRS podwyższenia kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. – 22 lipca 2008 r.; 11. Rejestracja w  Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii B Zakładów Azotowych w  Tarnowie-Mościcach S.A. – 7 sierpnia 2008 r.; 12. Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 970 akcji serii AA Zakładów Azotowych w  Tarnowie-Mościcach S.A. – 30 stycznia 2009 r.


Nakłady na realizację celów emisyjnych poniesione do 31 grudnia 2008 roku, sfinansowane w całości do dnia sporządzenia niniejszego raportu

Nakłady od 01.07.2008 r.

Z kredytu

Ze środków własnych pozaemisyjnych

Ze środków z emisji

29 279 074

6 291 000

8 074

22 980 000

2 973 420

0

3 420

2 970 000

12 511 533

0

461 533

12 050 000

44 764 027

6 291 000

473 027

38 000 000

2 060 134

0

1 240 134

820 000

Modernizacja sterowania procesami na instalacjach Wydziału Cykloheksanonu

409 530

0

409 530

0

Modernizacja instalacji selektywnego uwodornienia fenolu na katalizatorze Pd

191 192

0

60 192

131 000

0

0

96 000

0

2 660 856

0

1 709 856

951 000

375 745

0

33 745

342 000

47 800 628

6 291 000

2 216 628

39 293 000

Nazwa zadania Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d Modernizacja młynowni dolomitu Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów Razem „Optymalizacja portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych” Modernizacja węzła sprężania powietrza dla potrzeb Instalacji Utleniania Cykloheksanu w ob. K-54

Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Kaprolaktamu do 101,3 tt/rok Razem „Modernizacja wytwórni kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru” Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych – etap I+II Razem zadania finansowane w ramach celów emisyjnych

253 mln zł. Ponadto na rachunkach bankowych i lokatach jednodniowych spółki pozostawała kwota 15 mln zł, służąca finansowaniu działalności bieżącej. Z tytułu lokat terminowych środków z Oferty Publicznej spółka uzyskała za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2008 r. przychody finansowe z tytułu odsetek naliczonych w kwocie 7 283 tys. zł (z tego wypłaconych spółce: 2 458 tys. zł).

9

Giełda

Wg stanu na 31 grudnia 2008 r. na lokatach terminowych ze środków pozyskanych z emisji akcji spółki pozostawała ulokowana kwota


Realizacja inwestycji w 2008 roku Realizacja inwestycji wynika z  przedstawionych w  Prospekcie Emisyjnym zamierzeń strategicznych spółki oraz podyktowana jest koniecznością utrzymania płynności produkcji, niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji w  głównych ciągach produkcyjnych Azotów Tarnów. W  grupie zadań kontynuowanych najważniejszymi realizowanymi w  2008 roku inwestycjami były: ”Modernizacja i  intensyfikacja Wytwórni Kaprolaktamu do 93,5 tt/r„, ”Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d„,”Intensyfikacja Wytwórni Poliamidu 6 do 45 tt/r„, ”Modernizacja węzła sprężania powietrza dla potrzeb Instalacji Utleniania Cykloheksanu w ob. K-54„, ”Modernizacja sterowania procesami na instalacjach Wydziału Cykoloheksanonu„, ”Modernizacja Młynowni Dolomitu„, ”Modernizacja węzła pakowania i  spedycji nawozów„, ”Modernizacja nawęglania kotła„, ”Redukcja emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego„, ”Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ERP„. Do nowych najważniejszych zadań inwestycyjnych, których realizacja została rozpoczęta

Inwestycje / Produkcja

w roku 2008 należały: ”Intensyfikacja Wytwórni tworzyw Modyfikowanych Etap I i II„, ”Zabudowa pomiarów ciepła i energii„, ”Modernizacja węzła sprężania powietrza„, ”Modernizacja instalacji selektywnego uwodornienia fenolu na katalizatorze palladowym„, ”Modernizacji mycia potasowego Benfielda na instalacji V RM„. Trzecią grupę inwestycji stanowiły zakupy dóbr gotowych, realizowane w ramach Planu Zakupu Dóbr Gotowych na rok 2008.

10


Produkcja w 2008 roku Poziom produkcji wg asortymentu Wielkość produkcji 2008 [t]

Wielkość produkcji 2007 [t]

Formalina

20 216

20 714

97,6

52,2

Tarnoform®

10 462

11 248

93,0

74,2

Tarnamid naturalny®

38 186

17 109

223,2

84,9

Chlor gazowy

21 440

29 680

72,2

62,1

Podchloryn sodu

12 531

17 450

71,8

44,8

442

570

77,5

9,8

191 158

195 327

97,9

63,2

Asortyment

Wapno chlorowane Amoniak ogółem

Zmiana [%]

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych [%]

Dwutlenek węgla

31 662

33 048

95,8

79,4

Kwas azotowy stężony

40 233

43 278

93,0

92,0

Nitrozy ogółem

70 259

66 150

106,2

93,6

Nawozy azot. wp. na saletrzak

362 723

404 953

89,6

80,3

Kwas azotowy techniczny

265 671

300 408

88,4

90,5

Kaprolaktam destylowany

90 740

94 530

96,0

94,6

398 451

407 110

97,9

95,6

25 615

27 323

93,7

78,3

Siarczan amonu Cykloheksanon z benzenu

Średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych

86,4

Średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w spółce w 2008 r. wyniosło 84,4%. W  2008 roku – w  porównaniu do roku 2007 – najbardziej rosła produkcja: Tarnamidu naturalnego® o 123,2%, nitroz ogółem o 6,2%. Natomiast najgłębszy spadek odnotowano w produkcji wapna chlorowanego o 22,5%, chloru gazowego o 27,8%, politrioksanu o 7,0%, kwasu azotowego technicznego o 11,6%, kwasu azotowego stężonego o 7,0%.


Przychody ze sprzedaży w 2008 roku Za 2008 r. przychody ogółem ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług wyniosły 1 352 156 tys. zł i były wyższe od przychodów za 2007 r. o 58 656 tys. zł, tj. o 4,53%. Sprzedaż produktów na eksport i WDT wyniosła 740 005 tys. zł, stanowiąc 54,73% przychodów ogółem.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług w przekroju podstawowego asortymentu

Wykonanie

Wyszczególnienie tys. PLN Centrum Kaprolaktamu w tym :

% udział w sprzedaży

Wykonanie

% udział w sprzedaży

2008

2008

2007

2007

543 203,8

40,2

630 950,0

48,8

Zmiana % 2/4 86,1

Kaprolaktam ogółem

280 939,1

20,8

454 890,4

35,2

61,8

Siarczan amonu

247 726,0

18,3

159 681,5

12,3

155,1

14 538,7

1,1

16 378,1

1,3

88,8

337 960,0

25,0

283 481,8

21,9

119,2

Pozostałe Centrum Tworzyw Sztucznych w tym :

Tarnoform®

38 985,9

2,9

47 048,9

3,6

82,9

213 675,3

15,8

123 811,7

9,6

172,6

Tworzywa modyfikowane

35 526,4

2,6

44 151,0

3,4

80,5

Ług sodowy

18 645,3

1,4

21 659,0

1,7

86,1

4 901,9

0,4

5 787,4

0,4

84,7

26 225,2

1,9

41 023,8

3,2

63,9

336 837,5

25,0

288 199,6

22,3

116,9

274 376,4

20,3

208 402,1

16,1

131,7

3 203,4

0,2

26 754,8

2,1

12,0

27 840,7

2,1

26 327,6

2,0

105,7

Tarnamid naturalny®

Podchloryn sodu Pozostałe Centrum Nawozów w tym : Saletrzak Saletra amonowa Nitrozy ogółem

Tworzywa sztuczne

43%

Pozostałe

18%

6 354,9

0,4

6 703,9

0,5

94,8

Nawozy i siarczan amonu

Pozostałe

25 062,1

2,0

20 011,2

1,6

125,2

39%

Centrum Elektrociepłowni

10 614,4

0,8

9 834,3

0,8

107,9

4 664,0

0,3

4 660,7

0,3

100,1

Pozostała sprzedaż

118 876,3

8,7

76 373,6

5,9

155,7

Razem sprzedaż

1 352 156

100

1 293 500

100

104,5

CO2

Wydział Energo-Wodny

Struktura przychodów ze sprzedaży w 2008 r.


500 000,00 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 Kaprolaktam ogółem

Siarczan amonu

Tarnoform®

2007

Tarnamid naturalny ®

Tworzywa modyfikowane

Saletrzak + Saletra

Nitrozy ogółem

2008

Przychody ze sprzedaży produktów i usług w przekroju podstawowego asortymentu w zł

Informacje o podstawowym asortymencie w ujęciu ilościowym Wyszczególnienie ilość ton

Wykonanie

Wykonanie

Zmiana %

2008

2007

2/3

Centrum Kaprolaktamu Kaprolaktam ogółem Siarczan amonu

53 066,9

74 197,9

71,5

383 965,2

400 217,8

95,9

Tarnoform®

7 597,7

8 275,7

91,8

34 453,7

17 320,2

198,9

Tworzywa modyfikowane

4 283,0

4 959,2

86,4

Formalina

1 160,3

1 399,6

82,9

352 396,3

359 399,4

98,1

4 601,8

40 737,0

11,3

357 558,8

406 059,6

88,1

Nitrozy ogółem

46743,5

46 302,5

101,0

CO2

31 146,3

32 924,6

94,6

Tarnamid naturalny®

Przychody

Centrum Tworzyw Sztucznych

Centrum Nawozów Saletrzak Saletra amonowa Saletrzak+saletra wp. na saletrzak

13


Rynki zbytu Produkty spółki sprzedawane są głównie do odbiorców krajów Unii Europejskiej, a w szczególności do Niemiec, Słowacji i Danii. Firma posiada uznaną pozycję dostawcy nawozów na rynkach Ameryki Południowej i surowców do

Azja

Pozostałe kraje Europy

produkcji tworzyw oprócz Europy w Azji, głównie w Chinach. Od lat udział eks-

0,6%

portu w przychodach spółki, głównie tworzyw konstrukcyjnych i surowców do

14%

ich produkcji, przekracza 50%, a w 2009 r. firma została wyróżniona tytułami ”Ambasadora Polskiej Gospodarki„ i ”Lidera Polskiego Eksportu„. Równocześnie od początku swojej działalności (1928) Azoty Tarnów zajmowały i zajmują silną pozycję na rynku krajowym, będąc jednym z kluczowych dostawców pro-

Ameryka Południowa

duktów nawozowych.

9%

Spółka jest rozpoznawalnym na globalnym rynku chemicznym producentem tworzyw konstrukcyjnych (poliamid 6, polioksymetylen, tworzywa modyfikoAfryka

wane) i kaprolaktamu – półproduktu do produkcji poliamidu 6. Firma dyspo-

3%

nuje wysokiej klasy zapleczem badawczym umożliwiającym optymalny dobór i wykorzystanie własności tworzyw. Głównymi docelowymi odbiorcami tworzyw konstrukcyjnych są firmy reprezentujące branże: motoryzacyjną, elektrotechniczną, AGD, przemysł tekstylno-odzieżowy i maszynowy.

Unia Europejska

73%

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oferta produktowa nawozów saletrzanych jest znakomicie dostosowana do oczekiwań polskich producentów rolnych i regionalnych warunków wegetacji roślin. Dotychczas zagraniczna sprzedaż tych

Kierunki eksportu w 2008 roku w rozbiciu na regiony

nawozów odbywała się incydentalnie, stanowiąc w 2008 r. 2,1% sprzedaży nawozów saletrzanych ogółem. Jednak wraz z wprowadzeniem (2009) do sprzedaży nawozów granulowanych mechanicznie (spełniających wymagania zagranicznych upraw i technologii producentów rolnych), firma planuje dywersyfikację sprzedaży i ekspansję na światowych rynkach produktów nawozowych. Rynek nitroz i kwasu azotowego, większość sprzedaży (2008: 98%, 73%) kierowana jest do odbiorców krajowych, przede wszystkim wytwórców dodatków

Rynki zbytu

do paliw, pianek poliuretanowych oraz materiałów wybuchowych. Odbiorcami firmy są również zakłady wytwarzające amoniak i metanol, wykorzystujące w procesie technologicznym nowoczesne katalizatory produkowane przez Azoty Tarnów. Katalizatory z Tarnowa są wykorzystywane przez renomowane firmy chemiczne na rynku niemieckim, austriackim, węgierskim, indonezyjskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, rumuńskim. Wysoka jakość produktów i efektywne relacje handlowe spółki powodują, że sprzedaż eksportowa

14

katalizatorów systematycznie się zwiększa i w r. 2008 wynosiła ok. 63% sprzedaży katalizatorów ogółem. W pozostałych jednostkach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów całość sprzedaży w 2008 roku kierowana była w większości na rynek krajowy, a głównym odbiorcą były Azoty Tarnów.


Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary i usługi

Azoty Tarnów, jako jedyna firma w branży, posiada zdywersyfikowane kanały dostaw gazu ziemnego – strategicznego surowca sektora WSCh. Realizowane przez jednego dostawcę (PGNiG) pochodzą bowiem z krajowego systemu sieci przesyłowej oraz niezależnych lokal-

Polska

65%

Pozostałe kraje UE

25%

nych źródeł gazu ziemnego (o wysokiej zawartości azotu) zlokalizowanych w rejonie Tarnowa. Gaz ze źródeł lokalnych w 2008 r. zapewniał ok. 40% zapotrzebowania spółki na ten surowiec. Azoty Tarnów planują zwiększanie wykorzystania gazu ze źródeł lokalnych, co istotnie wzmacnia bezpieczeństwo spółki w zakresie dostaw surowców. Azoty Tarnów w znacznej części zaopatrują się w materiały do produk-

Pozostałe kraje

cji oraz towary i usługi na rynku krajowym oraz w krajach UE. Ważniej-

10%

szymi pozycjami w obszarze zakupów zagranicznych są: amoniak, benzen, fenol. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych w 2008* r., sytuacja Azotów Tarnów w obszarze surowców była stabilna ze względu na zabezpieczenie dostaw długoterminowymi umowami i sprawne działania operacyjne w  obszarze zakupowo-logistycznym, co pozwoliło

Kierunki pochodzenia towarów i materiałów w 2008 r.

spółce zminimalizować negatywne zjawiska rynkowe i dostosować wielkość dostaw do bieżących potrzeb produkcyjnych. Większość wana w celu dostosowania ich do bieżących realiów rynkowych.

*od stycznia 2008 r. do końca III kw. obserwowano comiesięczne wzrosty cen surowców do bardzo wysokich poziomów, najwyższych od wielu lat. Wywołało to duże wahania podażowo-popytowe i zdestabilizowało rynek. Po gwałtownym załamaniu się koniunktury rynkowej w  IV kw. obserwowano gwałtowne spadki cen oraz drastyczne ograniczenia podażowe, część producentów zmuszona była do znacznego ograniczenia produkcji. Pod koniec ub. roku pojawiły się pierwsze sygnały świadczące o ustabilizowaniu się sytuacji, jakkolwiek – ze względu na powyżej opisane fakty – okresowo znacząco wzrosło ryzyko odpowiedniego i terminowego zabezpieczenia produkcji.

15

Żródła zaopatrzenia

umów handlowych w obszarze zakupów i logistyki została renegocjo-


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres zakończony 31 grudnia 2008 roku /w tysiącach złotych/

Za okres 01.01.2008 31.12.2008

Za okres 01.01.2007 31.12.2007

Działalność kontynuowana Nota Przychody

2

1 352 156

1 293 500

Koszt własny sprzedaży

3

(1 108 307)

(1 067 456)

243 849

226 044

Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży

3

(61 054)

(60 233)

Koszty ogólnego zarządu

3

(97 418)

(80 369)

Pozostałe przychody operacyjne

4

25 691

22 896

Pozostałe koszty operacyjne

5

(21 933)

(35 369)

89 135

72 969

Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe

7

22 474

8 103

Koszty finansowe

7

(23 802)

(6 158)

(1 328)

1 945

93

113

87 900

75 027

(13 243)

(19 004)

74 657

56 023

Działalność zaniechana

-

-

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

74 657

56 023

74 232

55 741

425

282

Przychody / (koszty) finansowe netto Zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych, wyceniany metodą praw własności

Rachunek Zysków i Strat

Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy

8

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto w tym przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Akcjonariuszy mniejszościowych

16

Zysk na akcję: Podstawowy (zł)

18

2,31

2,32

Rozwodniony (zł)

18

2,31

2,32


SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2008 roku /w tysiącach złotych/

Aktywa

Nota

31.12.2008

31.12.2007

924 836

864 249

Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

9

Nieruchomości inwestycyjne

10

6 100

6 444

Wartości niematerialne

11

16 728

16 865

12.1

280

260

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Aktywa dostępne do sprzedaży

12.2

12 592

10 702

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

12.3

50 000

-

Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa

14

594

2

8

35 924

29 337

15

300

-

1 047 354

927 859

Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe 13

136 791

12.3

202 466

189

8

4 107

1 487

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

14

162 554

146 396

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

16

45 333

54 413

Pozostałe aktywa

15

5 634

6 970

7

7

556 892

328 660

1 604 246

1 256 519

Pozostałe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku dochodowego

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem

Aktywa razem

119 198

Bilans

Zapasy

17


SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2008 roku /w tysiącach złotych/

Nota

31.12.2008

Pasywa

Kapitał własny

31.12.2007

Kapitał zakładowy

17

195 582

120 000

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

17

209 990

-

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

17

(7 870)

Zyski zatrzymane w tym:

17

757 931

686 721

74 232

55 741

1 155 633

806 721

1 698

1 390

1 157 331

808 111

Zysk netto bieżącego okresu Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał własny razem

Zobowiązania

 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

19

48 889

29 252

Rezerwy na świadczenia pracownicze

20

46 601

43 430

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

24

893

29 537

Dotacje rządowe

22

244

600

Pozostałe rezerwy

21

21 520

23 608

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

8

104 884

108 137

Pozostałe zobowiązania finansowe

24

1 334

823

224 365

235 387

Bilans / Zmiany w kapitale

Zobowiązania długoterminowe razem

18

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

19

21 174

5 837

Rezerwy na świadczenia pracownicze

21

8 005

4 506

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

8

694

323

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

23

161 296

196 604

Dotacje rządowe

22

352

372

Pozostałe rezerwy

21

4 797

4 939

Pozostałe zobowiązania finansowe

24

26 232

440

Zobowiązania krótkoterminowe razem

222 550

213 021

Zobowiązania razem

446 915

448 408

1 604 246

1 256 519

Pasywa razem


SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres zakończony 31 grudnia 2008 roku /w tysiącach złotych/

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał zakładowy

Stan na dzień 1 stycznia 2007 r.

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Zyski zatrzymane

Razem kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

Udziały mniejszości

Kapitał własny razem

120 000

-

-

674 903

794 903

1 108

796 011

-

-

-

(33 856)

(33 856)

-

(33 856)

120 000

-

-

641 047

761 047

1 108

762 155

Inne

-

-

-

4 857

4 857

-

4 857

Wypłacone dywidendy, nagrody z zysku

-

-

(14 924)

(14 924)

-

(14 924)

-

55 741

55 741

282

56 023

Korekty błędów Stan na dzień 1 stycznia 2007 r. po korektach

Zysk netto Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.

120 000

-

-

686 721

806 721

1 390

808 111

Stan na dzień 1 stycznia 2008 r.

120 000

-

-

744 628

864 628

1 390

866 018

-

-

-

(57 907)

(57 907)

-

(57 907)

120 000

-

-

686 721

806 721

1 390

808 111

Korekty błędów Stan na dzień 1 stycznia 2008 r. po korektach

-

-

-

74 232

74 232

425

74 657

75 582

219 188

-

-

294 770

-

294 770

Koszty emisji akcji

-

(9 198)

-

-

(9 198)

-

(9 198)

Wycena transakcji zabezpieczających

-

-

(7 870)

-

(7 870)

-

(7 870)

Inne

-

-

-

(3 022)

(3 022)

(117)

(3 139)

195 582

209 990

(7 870)

757 931

1 155 633

1 698

1 157 331

Zysk netto Emisja akcji

Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH /w tysiącach złotych/

Za okres 01.01.2008 31.12.2008 Zysk brutto

75 027

Korekty

77 524

73 122

Amortyzacja

72 887

76 948

1 191

930

(Zyski) / straty z tytułu sprzedaży środków trwałych i działalności inwestycyjnej

(8 051)

1 417

(Zyski) / straty z tytułu wyceny wartości godziwej aktywów finansowych

18 935

(6 046)

(93)

(113)

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących

Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych Odsetki Otrzymane dywidendy Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

(7 047)

49

(298)

(63)

165 424

148 149

18 965

23 137

Zmiana stanu zapasów

(17 592)

1 080

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych

(85 036)

(46 695)

Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji

Przepływ środków

87 900

Za okres 01.01.2007 31.12.2007

6 360

(4 435)

Inne korekty

(4 048)

1 603

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

84 073

122 839

Odsetki zapłacone

Podatek zapłacony

(21 899)

(21 723)

62 174

101 116

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

20


Za okres 01.01.2008 31.12.2008

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Za okres 01.01.2007 31.12.2007

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych

8 199

2 998

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(145 812)

(99 318)

Otrzymane dywidendy Wydatki na nabycie aktywów finansowych Otrzymane odsetki Spłata udzielonych pożyczek Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 247

528

(268 000)

-

366

13

10

17

23 000

-

(380 990)

(95 762)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 285 571

-

Dywidendy wypłacone

Wpływy netto z tytułu emisji akcji

(1 000)

(14 731)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

36 943

26 528

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

(7 651)

(7 101)

Odsetki zapłacone

(3 128)

(237)

(999)

(588)

309 736

3 871

Przepływy pieniężne netto, razem

(9 080)

9 225

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

(9 080)

9 225

Środki pieniężne na początek okresu

54 413

54 188

45 333

54 413

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Środki pieniężne na koniec okresu


Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, dla której Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. E. Kwiatkowskiego 8, są podmiotem dominującym, obejmującego: -

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.604.246 tys. zł,

-

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazuje zysk netto w kwocie 74.657 tys. zł,

-

zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 349.220 tys. zł,

-

skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 9.080 tys. zł,

-

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone metodą pełną w odniesieniu do dziesięciu jednostek zależnych oraz metodą praw własności w odniesieniu do jednej jednostki stowarzyszonej. Sprawozdania finansowe dziesięciu jednostek zależnych były przedmiotem badania przez inne podmioty, uprawione do badań sprawozdań finansowych. Otrzymaliśmy sprawozdania finansowe ww jednostek zależnych oraz opinie z badania tych sprawozdań. Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w odniesieniu do danych tych podmiotów jest oparta na opiniach biegłych rewidentów, uprawnionych do badania. Dane ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych, co do których oparliśmy się całkowicie na opiniach innych biegłych rewidentów, stanowią 12% skonsolidowanych aktywów i  16% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed korektami konsolidacyjnymi. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: -

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Jednostki Dominującej. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jakości tego skonsolidowanego sprawozdania. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2007 roku, podlegało badaniu przez innego biegłego rewidenta, który z  datą 7 lipca 2008 roku wyraził o tym sprawozdaniu opinię. Nasza opinia dotyczy jedynie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2008 roku.

-

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami),

norm wykonania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w  szczególności sprawdzenie dokumentacji konsolidacyjnej, z  której wynikają kwoty i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowych, a  także ocenę zasad (polityki) rachunkowości, zastosowanych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz istotnych związanych z tych szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii. W naszej opinii – w oparciu o wynik przeprowadzonego badania oraz opinii innych biegłych rewidentów – zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za rok obrotowy 2008, zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej na dzień i za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie z  działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 jest kompletne w  rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o  rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009 roku w  sprawie informacji bieżących i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjny 73, prowadzoną przez KRBR.

Opinia

Radosław Kuboszek Biegły rewident nr ewid. 90029/6847

Warszawa, 31 marca 2009 roku

23


raport finansowy

2

0

0

8

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Polska, tel. +4814 633 07 81–85

www.azoty.tarnow.pl

www.azoty.tarnow.pl

raport-finansowy-2009  

azoty, raport, 2009

raport-finansowy-2009  

azoty, raport, 2009

Advertisement