Page 4

Vývoj na trhu nemovitostí

Zpráva o finanční stabilitě 2012/13 České národní banky

pro různé regiony, vyplývá, že vývoj těchto cen byl poměrně diferencovaný. Zatímco ceny bytů v Praze zmírňovaly své poklesy a pro některé typy nemovitostí přešly i do meziročních GRAF III.20 růstů2, ceny za ČR bez Prahy své poklesy dále prohlubovaly Ceny nemovitostí – realizační (Graf ceny III.21). Srovnání vývoje cen V tomto článku přinášíme část zprávy o finanční stabilitě, která se týká nemovitostí nových (absolutní index; 1Q 1999 = 100) a starších („použitých“) bytů v Pra- red - ze také ukazuje, že ceny nových bytů, které v prvních fázích finanční krize reagovaly na 300 sníženou poptávku svými poklesy pouze velmi 270 pozvolna, klesaly v letech 2011–2012 zřejmě Ceny nemovitostí v roce 2012 dále klesaly, u některých tříd nemovitostí už čtvrtým rokem. v reakci na pomalý postup prodejů podobně 240 V souladu s tím také klesal počet transakcí na nemovitostním trhu. Pokles cen byl v souladu jako ceny starších bytů. Pro rok 2012 navíc 210 s vývojem fundamentálních faktorů a byl obdobný poklesu cen v ekonomikách srovnatelných anekdotická evidence nasvědčuje skutečnosti, s ČR. Při regionálním pohledu je zřejmý dosti diferencovaný vývoj, kdy ceny v Praze klesají mírněji že došlo k „cenové válce“ významných develo180 než ve zbytku ČR, nebo dokonce mírně rostou. Obdobně pak počet transakcí v Praze roste, což perů v některých částech Prahy. Ta se projevila v celkovém indexu za Prahu, i když pouze čásje v souladu s oživením prodejů rezidenčních developerských projektů. Celková finanční 150situace v sektoru developerů však zůstává nadále nepříznivá, když zde podíl úvěrů v selhání přetrvává tečně (historické váhy) a v alespoň částečném 120 na vysokých úrovních a dle některých propočtů dokonce dále roste. Ukazatele udržitelnosti cen rozpohybování trhu s byty v Praze. 03/05 03/07 03/09 03/11 03/13 nemovitostí, které se v průběhu roku 2012 dále zlepšovaly ve vleku zmíněného poklesu cen, Vývoj cen bytů v ČR je podobný jako Rodinné domy Byty naznačují spolu s jinými odhady mírné podhodnocení cen nemovitostí. Vzhledem k výhledům 44 jiných srovnatelných zemích jejich fundamentálních faktorů je však pro další období nadále předpokládána spíše stagnace, Stavebnívpozemky Index celkem resp. mírné poklesy cen bytů. K růstu cen by mohlo dojít v polovině roku 2014. Rizika růstu cen Vývoj cen nemovitostí v ČR se příliš nevyPramen: ČSÚ, HB index, výpočty ČNB nemovitostí jsou ale značná, přičemž se vychylují spíše na stranu nižšího růstu cen. Pozn.: Data za rodinné mykal zahraničí Podobně jako domyvývoji a byty za cen 1. pol. v2012 předběžné údaje, ostatní údaje za

Vývoj na trhu nemovitostí

tos ab ná kle pa rez de pře ros 20 s ji kv le cen jso

Ce mi Ce em Kle o2 o2 3 TRHY AKTIV mí bu po 2012/13 dopočet z alternativních zdrojů dat o realizačních cenách (HB index růs aj.). výc Graf III.21 Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny Ceny nemovitostí celkově pokračovaly svého maxima v prvním čtvrtletí GRAF III.21 (meziroční indexy) v sestupném trendu minulých let… vp roku 2011 jsou pak 3.2 níže celkem VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ o 6,9 %.1 Celkově se pokles cen Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny po (meziroční indexy) Ceny nemovitostí v ČR v průběhu roku nemovitostí v roce 2012 mírsp 10 Ceny nemovitostí v roce 2012 dále klesaly, u některých tříd nemovitost 2012 pokračovaly napříč kategoriemi v sestup- ně prohluboval, v porovnání oc ném trendu zaznamenaném v minulých letech s předpokladem Základního scé- rokem. V souladu s tím také klesal počet transakcí na nemovi už čtvrtým 5 výv (Graf III.20). Klesaly především realizační ceny náře loňské ZFS 2011/2012 tostnímbyly trhu. Pokles cen byl v souladu s vývojem fundamentálních faktorů tos bytů (na konci roku meziročně o 2,9 %), kte- ceny bytů o cca 2,4 % nižší. To a byl obdobný 0poklesu cen v ekonomikách srovnatelných s ČR. Při regio ré jsou nyní vůči svým maximům z konce roku bylo dáno především horším nálním pohledu je zřejmý dosti diferencovaný vývoj, kdy ceny v Praz 2008 nižší o 22 %. Relativně nejstabilnější ceny než předpokládaným vývojem -5 ... než ve zbytku ČR, nebo dokonce mírně rostou. Obdobn rodinných domů korigovaly svůj mírný nárůst ekonomické aktivity,klesají čímž semírněji naZú z roku 2011 a meziročně poklesly o 1,8 %, takže plnila rizika nižších pak cen nemo-10 počet transakcí v Praze roste, což je v souladu s oživením prodejů pro se pohybují o 5 % níže od svých maxim. V roce vitostí, která byla akcentována rezidenčních developerských projektů. Celková finanční situace v sektoru -15 ný 2012 klesaly i ceny stavebních pozemků, které v ZFS 2011/2012. developerů však zůstává nadále nepříznivá, když zde podíl úvěrů v selhán si doposud jako jediné v rámci finanční krize ... vývoj cen však byl přetrvává na -20 vysokých úrovních a dle některých propočtů dokonce dál udržovaly růstovou dynamiku. Ceny pozem03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 diferencovaný napříč ků dopočítané z dostupných nabídkových cen roste. Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí, které se v průběhu roku regiony Praha (nabídkové) Praha (realizační, starší I) vGRAF roce 2012 meziročně poklesly o 3,7 %, od III.20 2012 dále zlepšovaly ve vleku zmíněného poklesu cen, naznačují spolu Praha (realizační, nové) Praha (realizační, starší II) s jinými odhady mírné podhodnocení cen nemovitostí. Vzhledem CenyIII.20 nemovitostí – realizační ceny 16 Graf - Ceny nemovitostí – realizační ceny Z údajů o ce(absolutní index; 1Q 1999 = 100) Zbytek ČR (nabídkové)faktorů jeZbytek ČR I) k výhledům jejich fundamentálních však pro(realiz., dalšístarší období nadá (absolutní index; 1Q 1999 = 100) nách bytů, pro ČSÚ kteréle předpokládána existuje Pramen: spíše stagnace, resp. mírné poklesy cen bytů. K růstu Pozn.: Údaje o realizačních cenách bytů pocházejí ze dvou nezávislých zdrojů. Prvním 300 více cen alternativby mohlo dojítjsouvúdaje polovině roku k2014. Rizika(řadyrůstu cen z daňových přiznání dani z nemovitosti „starší I“), druhénemovitost poních zdrojů dat cházejí z šetření ČSÚ v realitních kancelářích (řada „starší II“, ale také „nové“). 270 jsou ale značná, přičemž se vychylují spíše na stranu nižšího růstu cen. 240

1

210 180 150 120 03/05

03/07

03/09

03/11

Rodinné domy

Byty

Stavební pozemky

Index celkem

03/13

Pramen: ČSÚ, HB index, výpočty ČNB Pozn.: Data za rodinné domy a byty za 1. pol. 2012 předběžné údaje, ostatní údaje za 2012/13 dopočet z alternativních zdrojů dat o realizačních cenách (HB index aj.).

GRAF III.21

4

Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny (meziroční indexy)

10

Na základě alternativních Ceny nemovitostí sestupném trendu v ČRpokračovaly (pokles o 5,6 %)v klesaly reálné ceny bytů ukazatelů realizačních celkově cen i ve většině zemí EU s podobnou úrovní ekopozemků dle let… HB indexu Česká (viz národní minulých banka / Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 http://www.hyposvet.cz/ nomické vyspělosti. V některých byly poklesy Ceny nemovitostí v ČR v průběhu roku 2012 pokračovaly napříč kategori hb-index/) ceny pozemků nicv reálném vyjádření oproti ČR výraznější (v Polemi vpokračovaly sestupném zaznamenaném v minulých letech (Graf III.20) méně ve trendu svých nárůstech v roce 2012, kdy Klesaly ipředevším realizační ceny bytů (naPokračování konci roku na str.meziročn 5 rostly o 6,4 %. Údaje HB indeo 2,9 které jsou nyní vůči svým maximům z konce roku 2008 nižš xu jsou %), však dostupné pouze 2 Poměrně růst nabídkových cen bytů vopoměrně časové řadě 22 %. krátké Relativně nejstabilnější cenyvýrazný rodinných domů korigovaly svů v Praze, který dle ČSÚ ke konci roku 2012 do(pouze od roku 2010), navíc mírný nárůst z roku 2011 a meziročně poklesly o 1,8 %, takže se pohy sáhl až téměř 10 %, nicméně není příliš průbez podrobnějšího regionálníbují o5% níže svých maxim. roceneodpovídá 2012 klesaly i cenyzdrostavebních kazný,Vneboť alternativním ho členění. Vývoj cen od pozemjům jediné dat o nabídkových cenách. Kupříkladu ků dle tohotokteré zdroje sipřitom pozemků, doposud jako v rámci finanční krize udržoval nabídkové ceny v Praze dle IRI klesaly ke konci příliš neodpovídal ostatním růstovou dynamiku. Ceny pozemků dostupných nabídko roku 2012dopočítané meziročně o 4,3z %. zdrojům dat ani v minulosti.

vých cen v roce 2012 meziročně poklesly o 3,7 %, od svého maxim v prvním čtvrtletí roku 2011 jsou pak níže celkem o 6,9 %.16 Celkově s realitnív roce magazín arkprohluboval, čr ■ 7/2013 pokles cen nemovitostí 2012 mírně v porovnán s předpokladem Základního scénáře loňské ZFS 2011/2012 byly ceny bytů

Časopis Asociace realitních kanceláří 7-2013  

Pravidelný časopis přinášející informace ze světa největší a nejstarší profesní organizace ve světě realit. Právo, daně a reality a jak nan...

Advertisement