Page 3

Daně

Problémy s obratem podruhé

Zrušení registrace plátce

Minule jsme si objasnili, co se počítá do obratu pro účely DPH a co ne. Nyní si provedeme rekapitulaci, kde se dál v zákoně o DPH („ZDPH“) potkáme s obratem a jaké bude mít toto setkání důsledky. V příspěvku nejsou řešena specifika osob povinných k dani neusazených v tuzemsku.

Obrat a sdružení Častou formou podnikání, zejména u fyzických osob, je společná činnost na základě smlouvy o sdružení podle občanského zákoníku. V zásadě platí pravidlo: Ve sdružení se nemůže potkat plátce s  neplátcem! Plátce ve sdružení s sebou „stáhne“ do plátcovství i ostatní účastníky sdružení, kteří dosud plátci nebyli. Při posuzování, zda se účastník sdružení má povinnost registrovat jako plátce, se posuzuje obrat této osoby povinné k dani. Do jejího obratu se zahrnuje součet obratu dosahovaného všemi účastníky sdružení v rámci sdružení a obratu dosahovaného touto osobou samostatně mimo sdružení.

Od kdy je plátce plátcem Plátcem se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Do loňska platila lhůta o měsíc pozdější. Osoba povinná k  dani, uskutečňující eko-

nomickou činnost ve sdružení, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem první z ostatních účastníků sdružení. Ten tuto skutečnost musí oznámit ostatním účastníkům sdružení do 15 dnů od dne, kdy se stal plátcem.

Zdaňovací období Základním zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní měsíc. Podmínkou pro to, aby plátce měl zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, je zejména, že jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč. ZDPH stanoví podrobné podmínky pro posuzování možnosti změny zdaňovacího období při ■■ fúzích obchodních společností nebo družstev (součet obratů obchodních společností nebo družstev zúčastněných na fúzi), ■■ při rozdělení obchodních společností nebo družstev (podle druhu rozdělení), ■■ při převodu jmění na společníka (součet obratu obchodní společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění této společnost).

Zrušení registrace plátce může nastat a) z moci úřední nebo b) na žádost plátce. Správce daně musí zrušit registraci plátce mj. tehdy, pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně a současně jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč. O zrušení registrace může požádat plátce mj. v situaci, kdy nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu nad 1 mil. Kč. Při zrušení registrace plátce, který se jím stal v souvislosti s privatizací majetku, při koupi nebo vkladu podniku, při přeměně nebo při pokračování činnosti po zemřelém plátci je test prováděn za tři bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce a výši obratu 250 tis. Kč. Pro účely zrušení registrace plátce, který byl účastníkem sdružení, se obrat účastníka sdružení stanoví jako součet obratu tohoto účastníka dosahovaný mimo sdružení ve vlastní ekonomické činnosti a obratu dosahovaného společně všemi účastníky sdružení připadajícího na tohoto účastníka. Přitom obrat připadající na každého účastníka sdružení je stejný, není-li smlouvou o sdružení sjednáno jinak. Ing. Petr Kout daňový poradce

Vývoj na trhu nemovitostí

Tisková zpráva ČNB ke zprávě o finanční stabilitě

Český finanční sektor zůstává stabilní, ale rizika přetrvávají 18. 06. 2013 ■■ Český finanční sektor zůstal v roce 2012 a v prvním čtvrtletí roku 2013 i přes pokračující ekonomickou recesi stabilní ■■ Hlavním rizikem pro českou ekonomiku v následujících dvou letech zůstává výraznější propad ekonomické aktivity vedoucí ke zhoršení příjmů podniků a domácností ■■ Pokračující ekonomické zpomalení zvyšuje riziko růstu úvěrových ztrát bankovního sektoru a poklesu schopnosti vytvářet výnosy k jejich krytí ■■ Banky, pojišťovny a penzijní fondy zůstávají dle provedených zátěžových testů nadále vysoce odolné i vůči velmi nepříznivému vývoji Finanční sektor v České republice zůstává stabilní a vysoce odolný proti vnějším rizikům. Bankovní sektor, základ finančního systému, je nadále zdravý, kapitálově dobře vybavený a podle přísných zátěžových testů je schopen odolat velmi silným šokům. Největší hrozbou pro udržení finanční stability v ČR je pokračující a prohlubující se propad ekonomické aktivity, vyplývá ze Zprávy o finanční stabilitě 2012/2013, kterou zveřejnila

Česká národní banka. „Bankovní sektor je stabilní a odolný, avšak rizika pro další vývoj spatřujeme zejména v případě pokračování nebo dokonce prohlubování ekonomické recese. Na finančních trzích pak vidíme určitá rizika spojená s honbou za výnosem,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer. Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku pro nejbližší dva roky zůstává výraznější propad ekonomické aktivity. Ten by dále zhoršil příjmy podniků a domácností, kterým by po několikaletém ekonomickém útlumu české ekonomiky mohly začít docházet finanční rezervy ke splácení dříve přijatých závazků. Uvedený nepříznivý vývoj by vedl ke snížení schopnosti tyto závazky splácet a ke zhoršování kvality úvěrového portfolia bank. ČNB bude proto věnovat úvěrovému riziku a odolnosti bank proti němu zvýšenou pozornost. Na základě zjištěných rizik byla odolnost bank, pojišťoven a penzijních fondů testována s využitím alternativních scénářů budoucího ekonomického vývoje. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Zátěžový scénář Vleklá deprese

realitní magazín ark čr ■ 7/2013

zachycuje dlouhotrvající propad domácí ekonomické aktivity pro příští tři roky. Zátěžový scénář byl rozšířen o další citlivostní analýzy, které doplňují škálu možných rizik. Zátěžové testy ukázaly, že bankovní sektor disponuje dostatečným kapitálem, který umožňuje vstřebat negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost dostatečně nad 8% regulatorní hranicí, a to případě všech uvažovaných variant nepříznivého vývoje. Rovněž pojišťovny a penzijní fondy obstály v zátěžovém testování, především kvůli vysoké úrovni svého kapitálu. Segment družstevních záložen je stále hodnocen jako rizikový, přetrvávající hrozbou je zejména udržování relativně vysokých úrokových sazeb vkladů v období nízkých úroků, což vede k poskytování rizikovějších úvěrů. Některé subjekty v tomto sektoru vykazují výrazně nižší obezřetnost svého podnikání. „Družstevním záložnám budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám,“ upozornil guvernér Singer. Marek Petruš Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

3

Časopis Asociace realitních kanceláří 7-2013  

Pravidelný časopis přinášející informace ze světa největší a nejstarší profesní organizace ve světě realit. Právo, daně a reality a jak nan...