Page 1

asociace realitních kanceláří české republiky

Realitní magazín

www.arkcr.cz

7 / 2013


Aktuálně

Nový občanský zákoník (NOZ) a jeho dopady na činnost realitních kanceláří Jak známo, na českém realitním trhu působí realitní kanceláře s rozdílnou úrovní poskytovaných služeb. Je řada realitních kanceláří, jejichž makléři mají zkušenosti, průběžně si doplňují své znalosti potřebné k výkonu zprostředkovatelské činnosti na profesionální úrovni a při jednání se svými klienty dodržují základní principy etického chování. Mezi takové patří členové ARK ČR, kteří se v souladu se stanovami odborně vzdělávají a periodicky si obnovují svojí certifikaci. A pak jsou zde také realitní kanceláře, resp. makléři, kteří výše uvedeným zásadám nepřikládají příliš velkou váhu a podle toho jednají se svými klienty. Co se změní na realitním trhu po nabytí účinnosti již schváleného NOZ? Předpokládejme, že termín účinnosti NOZ, tj. 1. 1. 2014 nebude odložen a že většina potřebných souvisejících zákonů a dalších navazujících právních norem bude před koncem tohoto roku schválena (zejména se jedná o nový katastrální zákon, který v současné době projednává Senát a nový občanský soudní řád, ale i řada dalších norem). V případě, že by související právní normy nebyly včas schváleny, bylo by nutné účinnost NOZ o nezbytnou dobu odložit, neboť např. jen bez nového katastrálního zákona či nového občanského soudního řádu by při účinném NOZ po 1. 1. 2014 nastal bezpochyby značný chaos. Skutečnost, že tato tzv. rekodifikace je jednou z  největších změn v  oblasti soukromého práva v  historii České republiky znamená, že tyto nové právní normy se budou dotýkat každého občana naší země. Pro realitní obchody

budou důležité zejména odlišnosti ve smluvních vztazích (zprostředkovatelské, kupní, nájemní a další smlouvy). Je třeba si uvědomit, že NOZ vychází z jiných principů než aktuálně platný občanský zákoník z  roku 1964. To lze např. ukázat na skutečnosti, že NOZ mimo jiné umožňuje větší smluvní volnost a výrazně snižuje množinu důvodů, pro které jsou smlouvy tzv. absolutně neplatné – většina vad ve smlouvách způsobuje tzv. relativní neplatnost, tzn., že smlouva, u které je dán důvod relativní neplatnosti, se považuje za platnou do okamžiku, kdy se této neplatnosti oprávněná osoba v  zákonné lhůtě dovolá. Každý realitní makléř musí být nejen schopný obchodník, ale měl by mít také určité znalosti z vybraných okruhů práva, daňové problematiky, základů stavebnictví, financí a hypotečního úvěrování, oceňování, výpočetní techniky aj. ARK ČR již více než dvacet let nabízí realitním makléřům i všem dalším zájemcům semináře a kurzy zaměřené na realitní byznys. V souvislosti s  uvedením NOZ a souvisejících právních norem do praxe si uvědomujeme složitost celé této situace i pro oblast obchodování s nemovitostmi a správy nemovitostí. Proto, abychom alespoň částečně usnadnili realitním makléřům a správcům nemovitostí tuto obtížnou situaci, nabízíme možnost účasti na řadě kurzů věnované této problematice. I když každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, přesto je zapotřebí, aby každý makléř se alespoň v určité míře seznámil s NOZ a souvisejícími předpisy,

Profesní vzdělávání

Firemní vzdělávání na přání Potřebujete proškolit vaše makléře v určité oblasti a v naší nabídce jste nenašli odpovídající kurz? Nabízíme uspořádání jedno- či vícedenního kurzu „šitého na míru“ dle vašich požadavků.

2

neboť jinak by nemohl být odborně fundovaným makléřem v komunikaci ani se svými klienty ani s  právníkem připravujícím smlouvy ke všem obchodním případům. Jen namátkou vyberme takové věci jako je např. zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování, změny v oblasti předkupního práva, či vedlejší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě celá řada dalších věcí. Jsme přesvědčeni, že pouze ti realitní makléři, kteří se seznámí s NOZ, novým katastrálním zákonem a dalšími souvisejícími právními normami, budou schopni poskytovat svým klientům kvalifikované služby a nebudou jim i sobě způsobovat komplikace nebo finanční či jiné škody při realitních obchodech. Naopak, pro ty realitní makléře, kteří ani dosud nevěnovali právní problematice realitních obchodů náležitou pozornost a podceňují zásadní změny vyplývající z  rekodifikace soukromého práva, bude pak jen otázkou času, kdy neobstojí v ostré konkurenci na realitním trhu a budou nuceni ukončit svoji realitní činnost. - red -

Management v realitní kanceláři Seminář je určen především pro manažery realitních kanceláří. Termín: 13. 11. 2013 (10-17 hod.) Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Cena: 1.900 Kč + DPH, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPH Seminář vede: PhDr. Martin Cipro: atestovaný a registrovaný psycholog v soukromé praxi v oblasti firemního a individuálního psychologického poradenství Program: ■■ Styly vedení a prosazování autority ■■ Delegování úkolů a kontroling ■■ Motivace v práci realitního makléře ■■ Týmová práce v realitní kanceláři ■■ Práce s prioritami time-management ■■ Psychologická diagnostika - dotazník typologie osobnosti pro manažery

realitní magazín ark čr ■ 7/2013


Daně

Problémy s obratem podruhé

Zrušení registrace plátce

Minule jsme si objasnili, co se počítá do obratu pro účely DPH a co ne. Nyní si provedeme rekapitulaci, kde se dál v zákoně o DPH („ZDPH“) potkáme s obratem a jaké bude mít toto setkání důsledky. V příspěvku nejsou řešena specifika osob povinných k dani neusazených v tuzemsku.

Obrat a sdružení Častou formou podnikání, zejména u fyzických osob, je společná činnost na základě smlouvy o sdružení podle občanského zákoníku. V zásadě platí pravidlo: Ve sdružení se nemůže potkat plátce s  neplátcem! Plátce ve sdružení s sebou „stáhne“ do plátcovství i ostatní účastníky sdružení, kteří dosud plátci nebyli. Při posuzování, zda se účastník sdružení má povinnost registrovat jako plátce, se posuzuje obrat této osoby povinné k dani. Do jejího obratu se zahrnuje součet obratu dosahovaného všemi účastníky sdružení v rámci sdružení a obratu dosahovaného touto osobou samostatně mimo sdružení.

Od kdy je plátce plátcem Plátcem se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Do loňska platila lhůta o měsíc pozdější. Osoba povinná k  dani, uskutečňující eko-

nomickou činnost ve sdružení, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem první z ostatních účastníků sdružení. Ten tuto skutečnost musí oznámit ostatním účastníkům sdružení do 15 dnů od dne, kdy se stal plátcem.

Zdaňovací období Základním zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní měsíc. Podmínkou pro to, aby plátce měl zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, je zejména, že jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč. ZDPH stanoví podrobné podmínky pro posuzování možnosti změny zdaňovacího období při ■■ fúzích obchodních společností nebo družstev (součet obratů obchodních společností nebo družstev zúčastněných na fúzi), ■■ při rozdělení obchodních společností nebo družstev (podle druhu rozdělení), ■■ při převodu jmění na společníka (součet obratu obchodní společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění této společnost).

Zrušení registrace plátce může nastat a) z moci úřední nebo b) na žádost plátce. Správce daně musí zrušit registraci plátce mj. tehdy, pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně a současně jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč. O zrušení registrace může požádat plátce mj. v situaci, kdy nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu nad 1 mil. Kč. Při zrušení registrace plátce, který se jím stal v souvislosti s privatizací majetku, při koupi nebo vkladu podniku, při přeměně nebo při pokračování činnosti po zemřelém plátci je test prováděn za tři bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce a výši obratu 250 tis. Kč. Pro účely zrušení registrace plátce, který byl účastníkem sdružení, se obrat účastníka sdružení stanoví jako součet obratu tohoto účastníka dosahovaný mimo sdružení ve vlastní ekonomické činnosti a obratu dosahovaného společně všemi účastníky sdružení připadajícího na tohoto účastníka. Přitom obrat připadající na každého účastníka sdružení je stejný, není-li smlouvou o sdružení sjednáno jinak. Ing. Petr Kout daňový poradce

Vývoj na trhu nemovitostí

Tisková zpráva ČNB ke zprávě o finanční stabilitě

Český finanční sektor zůstává stabilní, ale rizika přetrvávají 18. 06. 2013 ■■ Český finanční sektor zůstal v roce 2012 a v prvním čtvrtletí roku 2013 i přes pokračující ekonomickou recesi stabilní ■■ Hlavním rizikem pro českou ekonomiku v následujících dvou letech zůstává výraznější propad ekonomické aktivity vedoucí ke zhoršení příjmů podniků a domácností ■■ Pokračující ekonomické zpomalení zvyšuje riziko růstu úvěrových ztrát bankovního sektoru a poklesu schopnosti vytvářet výnosy k jejich krytí ■■ Banky, pojišťovny a penzijní fondy zůstávají dle provedených zátěžových testů nadále vysoce odolné i vůči velmi nepříznivému vývoji Finanční sektor v České republice zůstává stabilní a vysoce odolný proti vnějším rizikům. Bankovní sektor, základ finančního systému, je nadále zdravý, kapitálově dobře vybavený a podle přísných zátěžových testů je schopen odolat velmi silným šokům. Největší hrozbou pro udržení finanční stability v ČR je pokračující a prohlubující se propad ekonomické aktivity, vyplývá ze Zprávy o finanční stabilitě 2012/2013, kterou zveřejnila

Česká národní banka. „Bankovní sektor je stabilní a odolný, avšak rizika pro další vývoj spatřujeme zejména v případě pokračování nebo dokonce prohlubování ekonomické recese. Na finančních trzích pak vidíme určitá rizika spojená s honbou za výnosem,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer. Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku pro nejbližší dva roky zůstává výraznější propad ekonomické aktivity. Ten by dále zhoršil příjmy podniků a domácností, kterým by po několikaletém ekonomickém útlumu české ekonomiky mohly začít docházet finanční rezervy ke splácení dříve přijatých závazků. Uvedený nepříznivý vývoj by vedl ke snížení schopnosti tyto závazky splácet a ke zhoršování kvality úvěrového portfolia bank. ČNB bude proto věnovat úvěrovému riziku a odolnosti bank proti němu zvýšenou pozornost. Na základě zjištěných rizik byla odolnost bank, pojišťoven a penzijních fondů testována s využitím alternativních scénářů budoucího ekonomického vývoje. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Zátěžový scénář Vleklá deprese

realitní magazín ark čr ■ 7/2013

zachycuje dlouhotrvající propad domácí ekonomické aktivity pro příští tři roky. Zátěžový scénář byl rozšířen o další citlivostní analýzy, které doplňují škálu možných rizik. Zátěžové testy ukázaly, že bankovní sektor disponuje dostatečným kapitálem, který umožňuje vstřebat negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost dostatečně nad 8% regulatorní hranicí, a to případě všech uvažovaných variant nepříznivého vývoje. Rovněž pojišťovny a penzijní fondy obstály v zátěžovém testování, především kvůli vysoké úrovni svého kapitálu. Segment družstevních záložen je stále hodnocen jako rizikový, přetrvávající hrozbou je zejména udržování relativně vysokých úrokových sazeb vkladů v období nízkých úroků, což vede k poskytování rizikovějších úvěrů. Některé subjekty v tomto sektoru vykazují výrazně nižší obezřetnost svého podnikání. „Družstevním záložnám budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám,“ upozornil guvernér Singer. Marek Petruš Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

3


Vývoj na trhu nemovitostí

Zpráva o finanční stabilitě 2012/13 České národní banky

pro různé regiony, vyplývá, že vývoj těchto cen byl poměrně diferencovaný. Zatímco ceny bytů v Praze zmírňovaly své poklesy a pro některé typy nemovitostí přešly i do meziročních GRAF III.20 růstů2, ceny za ČR bez Prahy své poklesy dále prohlubovaly Ceny nemovitostí – realizační (Graf ceny III.21). Srovnání vývoje cen V tomto článku přinášíme část zprávy o finanční stabilitě, která se týká nemovitostí nových (absolutní index; 1Q 1999 = 100) a starších („použitých“) bytů v Pra- red - ze také ukazuje, že ceny nových bytů, které v prvních fázích finanční krize reagovaly na 300 sníženou poptávku svými poklesy pouze velmi 270 pozvolna, klesaly v letech 2011–2012 zřejmě Ceny nemovitostí v roce 2012 dále klesaly, u některých tříd nemovitostí už čtvrtým rokem. v reakci na pomalý postup prodejů podobně 240 V souladu s tím také klesal počet transakcí na nemovitostním trhu. Pokles cen byl v souladu jako ceny starších bytů. Pro rok 2012 navíc 210 s vývojem fundamentálních faktorů a byl obdobný poklesu cen v ekonomikách srovnatelných anekdotická evidence nasvědčuje skutečnosti, s ČR. Při regionálním pohledu je zřejmý dosti diferencovaný vývoj, kdy ceny v Praze klesají mírněji že došlo k „cenové válce“ významných develo180 než ve zbytku ČR, nebo dokonce mírně rostou. Obdobně pak počet transakcí v Praze roste, což perů v některých částech Prahy. Ta se projevila v celkovém indexu za Prahu, i když pouze čásje v souladu s oživením prodejů rezidenčních developerských projektů. Celková finanční 150situace v sektoru developerů však zůstává nadále nepříznivá, když zde podíl úvěrů v selhání přetrvává tečně (historické váhy) a v alespoň částečném 120 na vysokých úrovních a dle některých propočtů dokonce dále roste. Ukazatele udržitelnosti cen rozpohybování trhu s byty v Praze. 03/05 03/07 03/09 03/11 03/13 nemovitostí, které se v průběhu roku 2012 dále zlepšovaly ve vleku zmíněného poklesu cen, Vývoj cen bytů v ČR je podobný jako Rodinné domy Byty naznačují spolu s jinými odhady mírné podhodnocení cen nemovitostí. Vzhledem k výhledům 44 jiných srovnatelných zemích jejich fundamentálních faktorů je však pro další období nadále předpokládána spíše stagnace, Stavebnívpozemky Index celkem resp. mírné poklesy cen bytů. K růstu cen by mohlo dojít v polovině roku 2014. Rizika růstu cen Vývoj cen nemovitostí v ČR se příliš nevyPramen: ČSÚ, HB index, výpočty ČNB nemovitostí jsou ale značná, přičemž se vychylují spíše na stranu nižšího růstu cen. Pozn.: Data za rodinné mykal zahraničí Podobně jako domyvývoji a byty za cen 1. pol. v2012 předběžné údaje, ostatní údaje za

Vývoj na trhu nemovitostí

tos ab ná kle pa rez de pře ros 20 s ji kv le cen jso

Ce mi Ce em Kle o2 o2 3 TRHY AKTIV mí bu po 2012/13 dopočet z alternativních zdrojů dat o realizačních cenách (HB index růs aj.). výc Graf III.21 Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny Ceny nemovitostí celkově pokračovaly svého maxima v prvním čtvrtletí GRAF III.21 (meziroční indexy) v sestupném trendu minulých let… vp roku 2011 jsou pak 3.2 níže celkem VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ o 6,9 %.1 Celkově se pokles cen Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny po (meziroční indexy) Ceny nemovitostí v ČR v průběhu roku nemovitostí v roce 2012 mírsp 10 Ceny nemovitostí v roce 2012 dále klesaly, u některých tříd nemovitost 2012 pokračovaly napříč kategoriemi v sestup- ně prohluboval, v porovnání oc ném trendu zaznamenaném v minulých letech s předpokladem Základního scé- rokem. V souladu s tím také klesal počet transakcí na nemovi už čtvrtým 5 výv (Graf III.20). Klesaly především realizační ceny náře loňské ZFS 2011/2012 tostnímbyly trhu. Pokles cen byl v souladu s vývojem fundamentálních faktorů tos bytů (na konci roku meziročně o 2,9 %), kte- ceny bytů o cca 2,4 % nižší. To a byl obdobný 0poklesu cen v ekonomikách srovnatelných s ČR. Při regio ré jsou nyní vůči svým maximům z konce roku bylo dáno především horším nálním pohledu je zřejmý dosti diferencovaný vývoj, kdy ceny v Praz 2008 nižší o 22 %. Relativně nejstabilnější ceny než předpokládaným vývojem -5 ... než ve zbytku ČR, nebo dokonce mírně rostou. Obdobn rodinných domů korigovaly svůj mírný nárůst ekonomické aktivity,klesají čímž semírněji naZú z roku 2011 a meziročně poklesly o 1,8 %, takže plnila rizika nižších pak cen nemo-10 počet transakcí v Praze roste, což je v souladu s oživením prodejů pro se pohybují o 5 % níže od svých maxim. V roce vitostí, která byla akcentována rezidenčních developerských projektů. Celková finanční situace v sektoru -15 ný 2012 klesaly i ceny stavebních pozemků, které v ZFS 2011/2012. developerů však zůstává nadále nepříznivá, když zde podíl úvěrů v selhán si doposud jako jediné v rámci finanční krize ... vývoj cen však byl přetrvává na -20 vysokých úrovních a dle některých propočtů dokonce dál udržovaly růstovou dynamiku. Ceny pozem03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 diferencovaný napříč ků dopočítané z dostupných nabídkových cen roste. Ukazatele udržitelnosti cen nemovitostí, které se v průběhu roku regiony Praha (nabídkové) Praha (realizační, starší I) vGRAF roce 2012 meziročně poklesly o 3,7 %, od III.20 2012 dále zlepšovaly ve vleku zmíněného poklesu cen, naznačují spolu Praha (realizační, nové) Praha (realizační, starší II) s jinými odhady mírné podhodnocení cen nemovitostí. Vzhledem CenyIII.20 nemovitostí – realizační ceny 16 Graf - Ceny nemovitostí – realizační ceny Z údajů o ce(absolutní index; 1Q 1999 = 100) Zbytek ČR (nabídkové)faktorů jeZbytek ČR I) k výhledům jejich fundamentálních však pro(realiz., dalšístarší období nadá (absolutní index; 1Q 1999 = 100) nách bytů, pro ČSÚ kteréle předpokládána existuje Pramen: spíše stagnace, resp. mírné poklesy cen bytů. K růstu Pozn.: Údaje o realizačních cenách bytů pocházejí ze dvou nezávislých zdrojů. Prvním 300 více cen alternativby mohlo dojítjsouvúdaje polovině roku k2014. Rizika(řadyrůstu cen z daňových přiznání dani z nemovitosti „starší I“), druhénemovitost poních zdrojů dat cházejí z šetření ČSÚ v realitních kancelářích (řada „starší II“, ale také „nové“). 270 jsou ale značná, přičemž se vychylují spíše na stranu nižšího růstu cen. 240

1

210 180 150 120 03/05

03/07

03/09

03/11

Rodinné domy

Byty

Stavební pozemky

Index celkem

03/13

Pramen: ČSÚ, HB index, výpočty ČNB Pozn.: Data za rodinné domy a byty za 1. pol. 2012 předběžné údaje, ostatní údaje za 2012/13 dopočet z alternativních zdrojů dat o realizačních cenách (HB index aj.).

GRAF III.21

4

Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny (meziroční indexy)

10

Na základě alternativních Ceny nemovitostí sestupném trendu v ČRpokračovaly (pokles o 5,6 %)v klesaly reálné ceny bytů ukazatelů realizačních celkově cen i ve většině zemí EU s podobnou úrovní ekopozemků dle let… HB indexu Česká (viz národní minulých banka / Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 http://www.hyposvet.cz/ nomické vyspělosti. V některých byly poklesy Ceny nemovitostí v ČR v průběhu roku 2012 pokračovaly napříč kategori hb-index/) ceny pozemků nicv reálném vyjádření oproti ČR výraznější (v Polemi vpokračovaly sestupném zaznamenaném v minulých letech (Graf III.20) méně ve trendu svých nárůstech v roce 2012, kdy Klesaly ipředevším realizační ceny bytů (naPokračování konci roku na str.meziročn 5 rostly o 6,4 %. Údaje HB indeo 2,9 které jsou nyní vůči svým maximům z konce roku 2008 nižš xu jsou %), však dostupné pouze 2 Poměrně růst nabídkových cen bytů vopoměrně časové řadě 22 %. krátké Relativně nejstabilnější cenyvýrazný rodinných domů korigovaly svů v Praze, který dle ČSÚ ke konci roku 2012 do(pouze od roku 2010), navíc mírný nárůst z roku 2011 a meziročně poklesly o 1,8 %, takže se pohy sáhl až téměř 10 %, nicméně není příliš průbez podrobnějšího regionálníbují o5% níže svých maxim. roceneodpovídá 2012 klesaly i cenyzdrostavebních kazný,Vneboť alternativním ho členění. Vývoj cen od pozemjům jediné dat o nabídkových cenách. Kupříkladu ků dle tohotokteré zdroje sipřitom pozemků, doposud jako v rámci finanční krize udržoval nabídkové ceny v Praze dle IRI klesaly ke konci příliš neodpovídal ostatním růstovou dynamiku. Ceny pozemků dostupných nabídko roku 2012dopočítané meziročně o 4,3z %. zdrojům dat ani v minulosti.

vých cen v roce 2012 meziročně poklesly o 3,7 %, od svého maxim v prvním čtvrtletí roku 2011 jsou pak níže celkem o 6,9 %.16 Celkově s realitnív roce magazín arkprohluboval, čr ■ 7/2013 pokles cen nemovitostí 2012 mírně v porovnán s předpokladem Základního scénáře loňské ZFS 2011/2012 byly ceny bytů


Vývoj na trhu nemovitostí Zpráva o finanční stabilitě 2012/13 České národní banky Pokračování ze str. 4 sku, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a v Litvě), v některých naopak mírnější (Portugalsko, Bulharsko, Slovensko a Lotyšsko). Jedinou srovnatelnou zemí, která zaznamenala růst cen, je Estonsko. V tomto případě se ale spíše jedná o korekci masivního poklesu cen nemovitostí v průběhu let 2007–2009, jenž dosáhl téměř 60 %. Celkově jsou ale odchylky mezi uvedenými zeměmi dobře vysvětlitelné rozdílnou situací jejich ekonomik včetně situace na trhu práce. V rámci skupiny vyspělých zemí byl vývoj cen nadále velmi diferencovaný. Zatímco reálné ceny nemovitostí dále klesaly v zemích, ve kterých nadále panuje vysoká míra svrchovaného rizika (vedle již zmíněného Portugalska pokles cen ve Španělsku o 12,8 %, v Řecku o 13,2 % a v Irsku o 6,2 %), v ně-

kterých zemích, kde v průběhu posledních několika let došlo k výrazné korekci předchozích cenových nárůstů, se v posledním roce situace stabilizovala a ceny dokonce začaly růst (především růst cen nemovitostí v USA o 6,4 %). Ceny pokračovaly v růstu i v některých zemích s doposud umírněnými nárůsty cen (Rakousko o 6,3 %, Německo o 3,4 %, Švýcarsko o 3,9 %), přičemž již vystoupaly na relativně vysoké úrovně, které otevírají otázku, zda to není důsledkem honby za výnosem a zda tyto ceny nejsou již nadhodnoceny. I přes dílčí cenové poklesy přetrvává možnost nadhodnocení cen nemovitostí také v zemích, ve kterých poklesy cen v posledních letech plně nezkorigovaly svůj předkrizový rychlý nárůst (například ve Francii, Belgii či Švédsku). Zdroj: www.cnb.cz (Dokončení příště)

Zkušenosti ze zahraničí

Belgie – zákony související s podnikáním v realitní oblasti Kromě základní právní úpravy vlastního realitního podnikání musí realitní makléři a společnosti dodržovat řadu dalších předpisů, které upravují jednotlivé dílčí činnosti. Jedním z nich je i Královský výnos vztahující se k použití některých ujednání smlouvy o zprostředkování ze dne 12. ledna 2007. Podle článku 2 tohoto výnosu musí být smlouva o zprostředkování uzavřena písemně. K podstatným náležitostem smlouvy o zprostředkování podle uvedeného výnosu patří: ■■ popis pověření (úkol) realitního makléře a rozsah jeho pravomocí jasným a jednoznačným způsobem v samostatném ujednání smlouvy zahrnující zejména ujednání o pověření realitního makléře jednat jménem a na účet zadavatele (spotřebitele); v případě potřeby je nutné jasně popsat možnosti a hranice (vymezit „mantinely“), v  jakých může realitní makléř jednat o ceně a o jejích podmínkách. V  případě, že má makléř pověření sjednat cenu v  případě prodeje nebo pronájmu, tak také minimální kupní cenu nebo cenu za pronájem, ■■ uvedení výše ceny za zprostředkování (paušální tarif včetně DPH) včetně všech dalších náhrad (poplatky, daně), jakož i veškerých dalších nákladů, které musí realitní makléř zaplatit ve prospěch spotřebitele, ■■ uvedení doby trvání smlouvy; jde-li o ex-

kluzivní smlouvu, pak maximální doba trvání je 6 měsíců, ■■ uvedení doložky o jednostranném rozvázání – možnost spotřebitele jednostranně ukončit smlouvu bez uvedení důvodu; realitnímu makléři vzniká nárok na smluvní pokutu za toto předčasné ukončení smlouvy maximálně ve výši 50 % provize či honoráře, a to za podmínky, že je dotčená nemovitost prodána či pronajata do 6 měsíců následujících po ukončení smlouvy o zprostředkování, ■■ uvedení možnosti ukončit smlouvu klientem ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne jejího uzavření bez jakékoli sankce, ■■ uvedení způsobu, jakým realitní makléř informuje klienta o průběhu plnění „úkolu“; informace musí být pravidelné, min. jednou za měsíc musí realitní makléř podat klientovi zprávu. Z výnosu dále vyplývá, že smlouvu o zprostředkování uzavřenou na dobu určitou, která se automaticky obnovuje či prodlužuje, lze i bez smluvní pokuty ukončit písemným prohlášením jedné ze stran, že nemá zájem na dalším trvání smlouvy. Toto písemné prohlášení musí být učiněno měsíc před tímto automatickým prodloužením. Dále výnos popisuje postup v  případech, kdy dojde k  učinění nabídky po splnění zadání uvedeném ve smlouvě, a dále případy, kdy realitní agent poskytne informace třetí osobě. Pokud smlouva stanoví, že zpro-

realitní magazín ark čr ■ 7/2013

středkovatel má právo na odškodnění (smluvní pokutu) za smlouvu o transakci uzavřenou klientem s jinou stranou po skončení smlouvy o zprostředkování, je toto ujednání přípustné pouze za podmínky, že této jiné straně realitní makléř poskytnul individuální a specifické informace o předmětu transakce. Realitní makléř předá klientovi do sedmi pracovních dnů po skončení smlouvy seznam osob, kterým poskytnul přesné a individuální informace; nárok na smluvní pokutu vzniká pouze v případě, že klient uzavře smlouvu s těmito osobami nebo osobami, které jsou ve vztahu s nimi; realitnímu makléři nevzniká nárok na smluvní pokutu, pokud smlouva je uzavřena spotřebitelem ve lhůtě šesti měsíců po skončení smlouvy o obchodním zastoupení. Smlouva o zprostředkování nesmí obsahovat zejména: ■■ nejasná (zmatečná) ujednání týkající se možnosti klienta odstoupit od smlouvy, ■■ nejasná (zmatečná) ujednání a smluvních pokutách, ■■ v případě uzavření smlouvy o zprostředkování na dobu neurčitou – ujednání obsahující více jak jednoměsíční výpovědní lhůtu. Pokud smlouva tato zakázaná ujednání obsahuje, jsou absolutně neplatná. Mgr. Svatava Černá Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejných dražeb

5


Legislativa

Nový občanský zákoník (5. část) V současné době probíhá jeden z největších přelomových procesů moderních soukromoprávních dějin České republiky – tzv. proces rekodifikace. Veškeré změny, které s rekodifikací souvisí, se nevyhnutelně dotknou řady oblastí práva a dopadnou nejenom na nově uzavírané smlouvy, ale i na smlouvy stávající. Dnešní příspěvek o novém občanském zákoníku (NOZ) je věnován znovu obecné úpravě závazků a to jednomu z posledních způsobů, kterým mohou zanikat závazky a dostaneme se také k obecným ustanovením, které se týkají zajištění a utvrzení dluhu. Konkrétně se budeme věnovat výpovědi smlouvy, zajištění dluhu, utvrzení dluhu a jistotě, ručení, finanční záruce, zajišťovacímu převodu práva, smluvní pokutě a uznání dluhu. Nový občanský zákoník přebírá ustanovení týkající se výpovědi smlouvy ze současné úpravy zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které doplňuje v ustanovení § 2000 NOZ o ochranu před tzv. „šněrovacími smlouvami“, které zavazují smluvní stranu po neúměrně dlouhou dobu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud byla smlouva bez vážného důvodu uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje kohokoli na dobu delší než deset let (u člověka případně také na dobu jeho života), je možné se po uplynutí deseti let domáhat zrušení závazku u soudu. Soud dále závazek zruší i tehdy, pokud dojde k takové změně okolností, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla smlouvou dále vázána. Strany mohou tato ustanovení vyloučit pouze, pokud je zavázanou stranou právnická osoba.     Na rozdíl od současné právní úpravy rozděluje nový občanský zákoník mezi zajištěním dluhu a utvrzením dluhu. Dle současné právní úpravy se do zajišťovacích prostředků zařazuje také smluvní pokuta a uznání dluhu. Tyto instrumenty však ve své podstatě nemají zajišťovací charakter, protože v  případě nesplnění závazku neposkytují věřiteli možnost se uspokojit ze zajištění a ani neposkytují věřiteli právo na přednostní uspokojení pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Nový občanský zákoník proto řadí smluvní pokutu a uznání dluhu do samostatné kategorie, kterou nazývá utvrzení dluhu, čímž se zákonodárce snaží podtrhnout jejich utvrzovací (uznání dluhu), resp. sankční funkci (smluvní pokuta). Mezi zajištění dluhu NOZ řadí ručení, finanční záruku, zajišťovací převod práva a dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. Systematické zařazení se také změnilo u tzv. jistoty, která se nově objeví v obecných ustanoveních zajištění, aby ji nebylo možné považovat za jeden ze speciálních zajišťovacích prostředků. Jistotu lze poskytnout zřízením zástavního práva či poskytnout jistotu způsobilým ručitelem (definován jako osoba, která může být žalována v  tuzemsku, a která má vhodný majetek). Nově lze dát jistotu nejen věřiteli, ale i třetí osobě, která bude jistotu spravovat ve věřitelův prospěch. Tímto ustanovením se snaží zákonodárce zajistit

6

efektivnější správu jistoty při syndikátních úvěrech či v situacích, kdy jistota svědčí více věřitelům. NOZ oproti současné úpravě také rozpracovává hodnotu, do které je věc způsobilá být dostatečnou jistotou – věci jsou způsobilou jistotou do dvou třetin obvyklé ceny, stavební pozemek a nemovitá věc sloužící k podnikatelským účelům do poloviny obvyklé ceny, cenný papír s bezpečným výnosem do dvou třetin obvyklé ceny a vklady v bankách do výše pojištění. Jistota samozřejmě bude i nadále zajišťovat příslušenství pohledávky, ale nově odpovídá poskytovatel jistoty pouze za zákonné úroky, pokud nebyl před poskytnutím jistoty seznámen s  výší úroků, kterou si věřitel a dlužník ujednali. V ustanovení § 2016 řeší NOZ konkurenci různých zajišťovacích práv několika věřitelů k téže věci. Pořadí uspokojení věřitelů se sestaví podle „věřitelských skupin“ v rámci kterých se bude pořadí řídit dobou vzniku (resp. dobou zápisu) zajištění. V první skupině budou uspokojeni věřitelé zajištění věcným právem zapsaným ve veřejném seznamu nebo rejstříku zástav, ve druhé skupině věřitelé zajištění věcným právem nezapsaným ve veřejném seznamu nebo rejstříku zástav a ve třetí skupině se uspokojí věřitelé zajištění závazkovým právem (např. zajišťovacím převodem práva). Nový občanský zákoník v  zásadě přebírá ustanovení týkající se ručení ze současné úpravy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), s tím, že zdůrazňuje smluvní způsob vzniku ručení, který zná naopak současný zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Ručitelem se stává ten, kdo věřiteli písemně prohlásí, že bude plnit za dlužníka, jestliže ten svůj dluh nesplní. Pokud ovšem věřitel ručitele nepřijme, nemůže po něm v budoucnu nic žádat. Ručení předpokládá platný dluh dlužníka, a to i budoucí nebo podmíněný. Oproti původní úpravě NOZ rozšiřuje okruh dluhů, které lze ručením zajistit. Nově půjde zajistit i soubor dluhů určitého druhu vznikající dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu. Úprava finanční záruky v  novém občanském zákoníku vychází ze stávajících ustano-

vení o bankovní záruce v obchodním zákoníku s tím podstatným rozdílem, že finanční záruku budou moci nově poskytnout i jiné subjekty než banky (proto již nehovoříme pouze o bankovní záruce). Dále se změnila možnost postoupení práva z  finanční záruky, které je dle současné úpravy možné postoupit pouze spolu s postoupením zajišťované pohledávky. Nový občanský zákoník již současné postoupení zárukou zajištěné pohledávky nevyžaduje. Navíc bude možné postoupit i právo uplatnit finanční záruku za předpokladu, že je tato možnost výslovně připuštěna v záruční listině. Zajišťovací převod práva je v  praxi často užívaným zajišťovacím nástrojem, o kterém se současný občanský zákoník zmiňuje pouze ve dvou ustanoveních. Nový občanský zákoník nově tento institut komplexně upravuje a reaguje na problémy, které v praxi často vznikaly. Jedná se například o převedení vlastnického práva věřitelem na třetí osobu. Tomu se snaží NOZ zabránit tím, že zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem se bude povinně zapisovat do katastru nemovitostí (zajištění vznikne až zápisem) a u movitých věcí bude rozhodovat dobrá víra nabyvatele (závady váznoucí na věci nabyvatel vlastnického práva přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit). Nedohodnou-li se strany jinak, uplatní se domněnka, že jde o převod s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn, tj. po splnění dluhu se převedené právo vrátí zpět k dlužníkovi, aniž by k tomu byl potřeba úkon ze strany věřitele. Není-li zajištěný dluh řádně a včas splněn, pak se věřitel stane vlastníkem neomezeným. Pokud však obvyklá cena jistoty převyšuje výši zajištěného dluhu, je věřitel povinen vyplatit dlužníkovi rozdíl v penězích. Smluvní pokuta dle NOZ nově nebude muset být sjednávána písemně, což zejména ulehčí uzavírání smluv skrze elektronické prostředky (typicky se objevují v obchodních podmínkách e-shopů). Nový občanský zákoník také odstraňuje pochybnosti o možnostech ujednání ohledně druhu plnění, když výslovně stanoví, že si lze sjednat jako smluvní pokutu peněžité i nepeněžité plnění. V  otázce zavinění při porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou se NOZ přiklonil k  úpravě současného obchodního zákoníku a zavinění se tedy na rozdíl od současného občanského zákoníku nebude vyžadovat (princip tzv. objektivní odpovědnosti). Do nového občanského zákoníku se přebírá také ustanovení o uznání dluhu, kde zůstává požadavek na písemnou formu prohlášení o uznání dluhu a uznání co do důvodu a výše. Nově se i do občanského práva přebírá ustanovení, které považuje placení úroků za uznání dluhu ohledně částky, z  které se úroky platí. I částečně plnění dluhu je možné považovat uznání, pokud lze z okolností usoudit, že tímto dlužník uznal i zbytek dluhu. JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. advokát

realitní magazín ark čr ■ 7/2013


Členství v ARK ČR

Výhody pro členy Asociace realitních kanceláří České republiky 1| Snížení nákladů na provoz RK díky slevám pro členy:

A) Slevy při Inzerci nabídek nemovitostí na těchto realitních serverech: Reality.cz; Reality.mix.cz; Reality.idnes.cz; Hyperreality.cz B) Slevy u mobilních operátorů: nově snížené tarify pro nové klienty T mobilu z řad členů ARK ČR! Možnost využití tarifu volání bez omezení do všech sítí + 2 GB volných dat za 490 Kč/měsíčně na všechny mobilní telefony, které jsou v RK používány. . Bližší informace o slevách pro členy ARK ČR můžete získat na sekretariátu ARK ČR. C) Pojištění odpovědnosti na rizika vyplývající z realitní činnosti Členové asociace mohou využít při uzavírání této pojistné smlouvy Rámcovou dohodu s pojišťovnou Generali a.s. se zvýhodněnou sazbou od 5.750 Kč/rok. D) Slevy při účasti na kurzech pořádaných ARK ČR. Všem účastníkům z řad členských RK je poskytována sleva na všechny kurzy pořádané asociací ve výši 30 %, což činí 500 Kč na 1 den kurzu.

2| Zvýšení prestiže a důvěryhodnosti pro klienty    vaší realitní kanceláře – členství v ARK ČR – značka kvality

K hlavním výhodám každé členské kanceláře patří sounáležitost s realitními kancelářemi, ke kterým mají klienti oprávněnou důvěru. Asociace realitních kanceláří České republiky je otevřena všem, kdo mají zájem stát se jejími členy, ale zároveň si klade pro přijetí podmínky, které souvisejí zejména s profesní a etickou připraveností pro výkon činnosti. To dává garance klientům při výběru realitní kanceláře v situaci, kdy realitní činnost je v ČR chápána jako živnost volná a může ji tudíž vykonávat kdokoli. Člen asociace je oprávněn užívat logo asociace jako značku kvality své realitní kanceláře.

3| Systém vzájemného sdílení nabídek (MLS)

Tento – ve světě ověřený a úspěšný systém spolupráce mezi realitními kancelářemi, který zvyšuje prodejnost nabízených nemovitostí prostřednictvím dané skupiny realitních kanceláří, je v současné době v rámci ARK ČR již v ostrém provozu. Tento systém umožňuje usnadnění a zrychlení obchodní spolupráce mezi členy asociace a přispívá tak ke zvýšení obratu realitních kanceláří zapojených do systému.

4| Možnost využívání informačního a poradenského servisu asociace pro členy

Členové ARK ČR dostávají nejen Realitní magazín ARK ČR s aktuálními informacemi o dění na realitním trhu a o dalších souvisejících událostech, ale také informace na webových stránkách asociace jen pro členy, aktuální informace prostřednictvím e-mailu. Kromě toho mají členové možnost zasílat na sekretariát asociace svoje dotazy právního či daňového charakteru a dostávají prostřednictvím sekretariátu odpovědi od právníků či daňových poradců, kteří s ARK ČR spolupracují (služba zdarma). Do této skupiny lze také např. zařadit i možnost používá formulářové zprostředkovatelské smlouvy, kterou ARK ČR pro své členy zpracovala.

5| Systém Prodej.vasmajetek.cz pro dražebníky

Jedná o projekt spuštěný v červnu 2012 – prostřednictvím tohoto elektronického systému pro zveřejňování nabídek státní správa a samosprávy zpeněžuje svůj majetek.

realitní magazín ark čr ■ 7/2013

7


Novinka Novinka Novinka Novinka Novinka Novinka Novinka Novinka

Profesní vzdělávání

Dopad nového občanského zákoníku do katastru nemovitostí Určeno všem realitním makléřům a ostatním zájemcům o novou právní úpravu při obchodování s nemovitostmi Termín: 6.9.2013 (9 - 16 hod.) Místo konání: Brno Seminář vede: Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický a katastrální Cena: 1.900 Kč + DPH Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPH Program: 1| Materiální publicita 2| Stavba jako součást pozemku 3| Rozestavěné budovy a rozestavěné jednotky, dva právní režimy jednotek 4| Nový typ nemovitosti - právo stavby 5| Přídatné spoluvlastnictví 6| Evidence údaje o pořadí práv a dispozice s pořadím 7| Nová věcná a obligační práva zapisovaná do katastru nemovitostí 8| Nové poznámky

Realitním makléřem od A do Z Absolvováním tohoto kurzu splníte vstupní požadavek k certifikační zkoušce dle norem ISO u Certifikačního ústavu Vysoké školy ekonomické a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

profesní studium zaměřené na praxi Cyklus šesti dvoudenních seminářů od 24. září 2013. Absolventi tohoto kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností. Pořadateli kurzu byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č.j. 18607/09-24/890) k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu pro obor realitní makléř/ka. 1| Jak na klienty, Termín: 24. - 25. 9. 2013 (8,30 - 16,30) ■ Úvod do studia ■ Komunikace se zákazníkem - 1. část ■ Získávání nových zakázek – marketing prostředky nabídky a poptávky ■ Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostor ■ Smlouvy v praxi RK ■ 2| Jak na paragrafy, Termín: 1. - 2. 10. 2013 (8,30 - 16,30) ■ Komunikace se zákazníkem - 2. část ■ Nácvik jednání v konkrétních situacích ■ Zprostředkovatelská smlouva ■ Jak získat exkluzivitu, nácvik přesvědčovacích technik ■ 3| Jak na stavby, Termín: 8. - 9. 10. 2013 (8,30 - 16,30) ■ Stavební minimum ■ Stavební právo ■ Jdeme na prohlídku I. a II. - co vnímá návštěvník při prohlídce nemovitosti ■ Vlastnictví nemovitostí a katastr nemovitostí ■ 4| Jak na zakázky, Termín: 22. - 23. 10. 2013 (8,30 - 16,30) ■ Organizace práce v RK ■ Daňové aspekty realitních obchodů (daňové povinnosti) ■ Tvorba nabídkové ceny nemovitosti, Home Staging v realitní kanceláři ■ Jak úspěšně prezentovat nemovitost, průběh zakázky, vyhledávání zájemce ■ 5| Jak na uzavření obchodu, Termín: 30. - 31. 10. 2013 (8,30 - 16,30) Jak na to…. (několik užitečných rad na závěr) – I. ■ Uzavření kupní či nájemní smlouvy, finanční vypořádání (kupní cena, provize RK) ■ Ceny nemovitostí, výše nájemného ■ Jak na financování nákupu nemovitostí ■ Jak na dobré fotky (nejčastější chyby, využití fotografií v inzerci tištěné i na internetu) ■ 6| Jak na to…. (několik užitečných rad na závěr) – II. Jak vyhodnotit obchodní případ, Termín: 5. - 6. 11. 2013 (8,30 - 16,30) ■ Jak na inzerát (hlavní zásady při vytváření inzerátu….) ■ Jak na písemný projev + grafika (inzerce, dopisy apod.) ■ Závěry, hodnocení, efektivnost, poučení z jednotlivých etap obchodu a z celku ■ Jak na vyhodnocení svých znalostí, schopností a jednání ■ Cena - celý kurz: 14.800 Kč, Pro členy ARK ČR - celý kurz: 9.800 Kč Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Strašnická 3561/1b

Přihlášky a informace pro všechny kurzy: tel: 272 762 953, 272 771 412, mob: 608 446 656, E-mail: kurzy@arkcr.cz, www.arkcr.cz

Monitoring Průzkum: Češi chtějí větší byty, kupují ale malé Praha 5. června (ČTK) - Třetina lidí v Praze, kteří v letošním roce kupují nebo v následujících pěti letech vážně uvažují o pořízení nového bytu či rodinného domu, chce nejčastěji nemovitost se čtyřmi místnostmi o průměrné rozloze 104 metrů čtverečních. Vyplývá to z výzkumu, který pro nadnárodní společnost YIT zpracovala agentura TNS Aisa. Nejvíce se však prodávají menší byty s dispozicí 2+kk. Dalších 40 procent respondentů by chtělo koupit byt 3+kk. U bytů preferují dotazovaní průměrnou rozlohu 73 metrů čtverečních, u rodinných domů to je 146 metrů čtverečních.

8

„Výsledky průzkumu jednoznačně potvrzují i naše zkušenosti z poslední doby. Většina klientů má zájem o byty větší velikosti, s vyšším počtem místností. Vícečlenné domácnosti plánují pro děti samostatné pokoje, mladší a starší páry bez dětí zase často chtějí jednu místnost zařídit jako pracovnu,“ prohlásil jednatel a výkonný ředitel YIT Stavo Vladimír Dvořák. Lidi dotazovaní v Praze chtějí podle stejného průzkumu do nového bydlení nejčastěji investovat dva až tři miliony korun, za to však tak velký byt v dobré lokalitě nepořídí. Nakonec se tak budou muset spokojit s menší nemovitostí. Tomu odpovídají také statistiky serveru www.kdechcibydlet.cz, který prodeje nových bytů monitoruje. „Největší podíl bytů ve sledovaných projektech zaujímají byty 2+kk těsně

následovány 3+kk. Na třetím místě jsou garsonky 1+kk. Průměrná výměra nejprodávanějších bytů 2+kk činí 58 metrů čtverečních, u 3+kk dosahuje 70 metrů čtverečních,“ poznamenala provozovatelka serveru Jana Hrabětová. Právě cena je pro dotazované nejdůležitějším kritériem výběru, na prvním místě ji uvedlo 48 procent respondentů. Lokalita skončila s odstupem na druhém místě, nejdůležitější je pro 11 procent dotazovaných. Z průzkumu pro developera YIT Stavo také vyplývá, že drtivá výrazná (89 procent) lidí, kteří si v minulých pěti letech pořídilo novou nemovitost, k nákupu využilo hypotéky. Pro budoucí nákup ji pak plánuje využít 84 procent dotázaných. fis mol

realitní magazín ark čr ■ 7/2013


Monitoring Šance pro budovy chce změnit zákon omezující energetické štítky Praha 10. června (ČTK) - Iniciativa Šance pro budovy chce změnit návrh zákona, který má omezit zavádění energetických štítků a umožnit jejich nahrazení vyúčtováními za energie. Návrh, o kterém by měli jednat poslanci na červnové schůzi, podle iniciativy ohrožuje možnost čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014 až 2020 pro oblast energetické úspornosti. Dnes to na tiskové konferenci řekl ředitel iniciativy Petr Holub. Vyjádření státní správy ČTK shání. Systém průkazů energetické náročnosti budov, takzvaných energetických štítků, zavedla směrnice Evropské unie z roku 2010, v českém právu zákon platí od začátku letošního roku. Podle Holuba ale navržený zákon jde proti textu směrnice. „Plná transpozice a implementace směrnice o energetické náročnosti budov, a výslovně i článků, které se týkají zavedení průkazu energetické náročnosti budov na realitní trh, je předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů v oblasti energetické účinnosti pro roky 2014 až 2020,“ varoval Holub. Šance pro budovy navrhuje, aby se štítek nemusel vypracovat v případě, že jde o budovu, která nebyla výrazněji renovována od roku 1947, a že se kupující a prodávající dohodnou, že štítek nevyžadují. V takovém případě by budovy automaticky byly formálně označeny nejhorší třídou G. Podle Holuba se to týká zhruba třetiny nemovitostí na trhu. „Náš návrh není v rozporu se směrnicí, což potvrdila i moje konzultace s Evropskou komisí,“ uvedl Holub. „Neohrožuje čerpání desítek miliard z evropských fondů v příštím období,“ dodal

s tím, že podobná norma platí na Slovensku. Podle návrhu poslanců ODS Františka Dědiče a Jana Bauera by při prodeji budovy nebo pronájmu bytu nemělo být nutné předkládat průkaz energetické náročnosti, stačilo by vyúčtování dodávek tepla, plynu a elektřiny za poslední tři roky. Legislativní rada vlády varovala, že evropské právo takové zjednodušení neumožňuje, kabinet ale novelu podpořil. Zákonu vyjádřili podporu i zástupci ČSSD. Zákonodárci uvažují o možnosti, že by novelu schválili zrychleně už v prvním čtení. Holub však uvedl, že má signály o tom, že se návrh zákona bude projednávat řádně, což by umožnilo upravit ho před konečným schválením. Poslanecký návrh, který nahrazuje energetické štítky vyúčtováním za energie, by měl ulevit realitnímu trhu od administrativní zátěže spojené se štítky. Podle předkladatelů je cílem odstranit skokový růst nároků na počet energetických specialistů i počet vydaných průkazů. Má také odstranit možné časové a finanční bariéry při prodejích a pronájmech, například snížit náklady u chudších lidí. Šance pro budovy ale návrh na odstranění štítků kritizuje. „Faktury do velké míry závisí na způsobu užívání nemovitosti,“ řekl Holub. Štítky naproti tomu podle něj vypovídají o energetické kvalitě samotné budovy a umožňují kupujícím získat lepší přehled o nabídce na trhu. Iniciativa Šance pro budovy sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace a Sdružení EPS. Reprezentuje zhruba dvě stovky společností z oblasti výstavby a renovace budov. str jw

Podmínky k převodu starších družstevních bytů asi budou zachovány Praha 18. června (ČTK) - Podmínky pro převody družstevních bytů a skupinových rodinných domů z vlastnictví některých bytových družstev, která vznikla před 1. lednem 1992, zřejmě budou zachovány novým zákonem. Sněmovna dnes tuto normu poslala do závěrečného schvalování, zamítnutí žádný z poslanců nepožadoval. Sněmovní výbor pro veřejnou správu podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského doporučil normu v podstatě jen zpřesnit. Upravit chce ale i podmínky, za kterých by se družstvo mohlo stát správcem bytu. Vláda normu předložila v návaznosti na nový občanský zákoník, který dosavadní úpravu tak, jak je obsažena v zákoně o vlastnictví bytů a vyhlášce o podpoře družstevní výstavby, s platností od ledna příštího roku zruší. Pravidla se mají vztahovat i na převod bytů, které družstva nechala vybudovat formou nástaveb a vestaveb na domech jiných vlastníků. Norma se týká nejen družstev, ale i zhruba 100.000 bytů a jejich uživatelů. Pokud by nebyla přijata, stavební bytová družstva by od příštího roku například neměla povinnost převádět bezúplatně byty svým členům. Družstva by měla také problémy s vypořádáním úvěrů, které dostaly, nebo s vracením státních příspěvků, pokud podmínky jejich přidělení porušila. mhm mha

Z regionů V AZ Toweru zůstávají volné kanceláře v pěti patrech Brno 26. června (ČTK) - V Brně se otevřel nejvyšší dům České republiky, 111 metrů vysoký AZ Tower. Zatímco všechny byty a ateliéry jsou prodané, zůstává řada volných kanceláří. Podle jednatele investora, společnosti Properity, Jiřího Maršálka zbývá zhruba 40 procent volných prostor k prodeji či pronájmu, což je zhruba pět pater. Pokud zůstanou delší čas prázdné, neznamená to pro investora závažný finanční problém, řekl na tiskové konferenci. „Když jsme do projektu vstupovali, očekávání byla jiná. Navíc se postupně v Brně otevíraly další kancelářské prostory a poptávka není nafukovací. Nicméně jsme dodavatelům všechno zaplatili a teď už v tom máme se spoluinvestorem, společností PSJ, svoje peníze,“ řekl Maršálek. Navíc je optimistou, co se týče postupného zaplnění. Věří modelu, kdy si zájemce může prostor buď koupit, či pronajmout, případně nejprve pronajmout a později koupit. „Snažíme se zájemcům vytvořit podmínky, aby do našich prostorů vstoupili. Nabízíme konkurenceschopné podmínky a investovali jsme do technologií, abychom měli lepší služby. Budova je také šetrná k životnímu prostředí,“ řekl Maršálek.

realitní magazín ark čr ■ 7/2013

Co její plné využití zatím limituje, je dopravní situace. Snadno dosažitelná je sice autem, nicméně veřejnou dopravou je to horší. V územním plánu se počítá s přivedením tramvaje, která by v blízkosti AZ Toweru končila, město však se stavbou této tratě zatím příliš nepočítá. „Hlavním limitem je však nedořešený přesun nádraží, který v této oblasti brzdí další rozvoj. Čím dříve se politici rozhodnou, kde bude nové nádraží stát, tím lépe pro tuto oblast,“ řekl Maršálek. Kvůli dopravní situaci mají navíc stop další plánované projekty v okolí. AZ Tower, který je nyní nejvyšší budovou v Česku a jehož stavba stála 800 milionů korun, je načas posledním obřím projektem společnosti Properity. „S PSJ jsme se však při tomto projektu stali partnery a věřím, že něco podobného budeme v budoucnu společně stavět,“ uvedl Maršálek. Letos se soustředí Properity ve srovnání s tímto projektem na menší akce. Jsou jimi stavba bytového domu v Brně-Komíně, bytového domu ve Vinařské ulici a stavba obchodního domu Tuzex u výstaviště, který je zaměřený na stavebnictví. I na příští rok společnost plánuje výstavbu bytových domů. Zdeněk Meitner snm

9


Informace

MLS ARK Systém spolupráce a vzájemného sdílení zakázek mezi realitními kancelářemi – členy ARK ČR Výhody pro realitní kanceláře zapojené do systému a pro jejich klienty ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

usnadňuje spolupráci mezi realitními kancelářemi urychluje nalezení kupujících o nabízené nemovitosti prodávajícím se zkracuje doba prodeje výhodné zejména pro exkluzivní (výhradní) zakázky MLS – Multiple Listing Service – v řadě zemí fungující a osvědčený systém

Zajímavé články

HOME STAGING v realitní kanceláři Seminář určený všem, kdo se zajímají o trh s nemovitostmi a chtějí mít náskok před konkurencí. Naučíte se, jak úspěšně připravit nemovitost k prodeji a pronájmu, poznáte její klady a budete je umět vyzdvihnout. Dokážete vytvořit nabídku nemovitosti, která vzbudí zájem. Termín: 12. 11. 2013 (9-16 hod.) Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b Seminář vede: PhDr. Dagmar Godycká: realitní makléřka a majitelka realitní kanceláře s praxí v realitním oboru od roku 1993, lektorka profesního vzdělávání se zaměřením na komunikaci, prodejní dovednosti a marketing. Cena: 2.400 Kč + DPH, Pro členy ARK ČR: 1.700 Kč + DPH Program: ■■ co je to Home Staging ■■ základní principy práce homestagera ■■ využití Home Stagingu v realitní kanceláři ■■ profesionální prezentace nemovitostí ■■ homestagerem na vlastní kůži (nácvik praktických dovedností)

Informace ve zkratce O členství v ARK ČR požádaly: Jana Mozici, Komenského 1187, Kadaň, PSČ 432 01, IČ: 86963775, AGENA Reality s.r.o., sídlo: Praha 10, Počernická 349/79, PSČ 108 00, jednatel, společník: Vladimír Keller, IČ: 24164941 www.agena.rscs.cz

10

■■ Právní rádce č. 6/2013 Bude nový vlastník vázán nájemní smlouvou, kterou uzavřel jeho předchůdce? Jak připravit firmu na nové soukromé právo?

Realitní magazín ARK ČR měsíčník 7/2013 Vydává Informační centrum ARK, spol. s r. o., Strašnická 3165/1b, 102 00 Praha 10, tel: 272 762 953, mob: 608 446 656, http://www.arkcr.cz Redakční rada: Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS Ing. Petr Koranda, CSc. Sazba: Pavel Borůvka MK ČR E 17369 Rozšiřuje ARK ČR. Neprodejné.

Upozornění: Informační centrum ARK spol. s r. o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

realitní magazín ark čr ■ 7/2013


GRAND

Oslovte s námi více jak 300 000 čtenářů časopisu GRAND REALITY! VÝHODNÁ NABÍDKA INZERTNÍCH PLOCH KONTAKTUJTE NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Mgr. Marcela STROHMAIEROVÁ Manažerka titulu, inzertní poradkyně

LOKALITA PRAHA 1, 9, 10 a Středočeský kraj m.strohmaierova@gpmedia.cz

777 745 645

Jaroslava HRUBÁ

Inzertní poradkyně

LOKALITA PRAHA 3, 5, 6, 7, 8 a Středočeský kraj j.hruba@gpmedia.cz

777 746 932

www.GRANDREALITY.cz více jak 100 000 nemovitostí

Aplikace Zdarma

psttorre ke stažení na ap

Petra SEIFERTOVÁ Inzertní poradkyně

LOKALITA PRAHA 1, 2, 4 a Středočeský kraj p.seifertova@gpmedia.cz

775 852 544

Časopis Asociace realitních kanceláří 7-2013  

Pravidelný časopis přinášející informace ze světa největší a nejstarší profesní organizace ve světě realit. Právo, daně a reality a jak nan...

Časopis Asociace realitních kanceláří 7-2013  

Pravidelný časopis přinášející informace ze světa největší a nejstarší profesní organizace ve světě realit. Právo, daně a reality a jak nan...

Advertisement