Page 1

AG VESPA VERKOOPT Kleinesteenweg 66-86 | 2610 Wilrijk AG VESPA verkoopt het ideaal gelegen projecteigendom Kleinesteenweg 66-86 in Wilrijk. Het eigendom bevindt zich op wandelafstand van de Bist en heeft een goede verbinding naar Antwerpen en Brussel. Het eigendom bestaat momenteel ui twee leegstaande gebouwen (een voormalig politiekantoor en een woning) en een groot perceel braakliggende grond. Het projecteigendom heeft een oppervlakte van 2.004 m² en een perceelbreedte van 55 meter. De diepe tuin is op het noorden georiënteerd. Na afbraak van de bestaande contructies kan je hier een mooi nieuwbouwproject realiseren.

www.agvespa.be | 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

1

PROJECTEIGENDOM

Minimum biedingprijs: € 589.000 Verkoop via biedingen onder gesloten omslag

De biedingen sluiten af op 20 december 2013 om 14 uur


Wilrijk centrum Voor ieder wat wils De wijk Centrum is het middelpunt van Wilrijk, met alles in de buurt: een bruisend verenigingsleven, het districtshuis, het zwembad, de sporthal, de bibliotheek, het cultureel centrum en het charmante park Steytelinck. Op de Bist vind je tevens een gevarieerd en kwalitatief aanbod aan winkels. Er bevinden zich in deze wijk ook heel wat scholen: van kleuter- en basisscholen tot enkele middelbare scholen. Rondom Fort 6 vind je ook campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen en de befaamde Topsportschool Vlaanderen.


Ligging Het middelpunt van Wilrijk • Gelegen nabij het centrum van Wilrijk • Verschillende winkels op wandelafstand • Een bruisend verenigingsleven • Openbaar vervoer op wandelafstand • Vlakbij de A12 met vlotte verbinding naar diverse uitvalswegen waaronder de E313 • Scholen, sportinfrastructuur, cultuur, ... zijn op fiets- en wandelafstand • Op wandelafstand van het Steytelinck park en op fietsafstand van park Den Brandt en het Nachtegalenpark


Beschrijving van de eigendommen STAD ANTWERPEN, DRIEENVEERTIGSTE AFDELING Een projecteigendom met een oppervlakte van 2004,42 m² zoals aangeduid in gele kleur onder lot A op het opmetingsplan opgemaakt door landmeetkundig buro Ooms op 12 augustus 2013 en bestaande uit: 1. 2. 3.

een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, te Wilrijk, Kleinesteenweg 66 kadastraal gekend onder Antwerpen, 43ste afdeling, sectie A, perceelnummer 332 V 8, een woeste grond en alle verdere aanhorigheden, te Wilrijk, Kleinesteenweg zonder nummer kadastraal gekend onder Antwerpen, 43ste afdeling, sectie A, perceelnummer 334 P 2 en een handelshuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, te Wilrijk, Kleinesteenweg 86 kadastraal gekend onder Antwerpen, 43ste afdeling, sectie A, perceelnummer 336 N 7/deel.

De verkoper verklaart over een EPC te beschikken, opgemaakt op datum van 12 oktober 2023 door verslaggever Luc Van Leuven, Lijsterbeslaan 12, 2470 Retie, erkenningscode EP05513, met vermelding van de unieke code 20131012-0001461200-00000001-9 en een berekend energieverbruik van 798 kWh/m².

Grondplan


Verkoop perceel Kleinesteenweg 66-86 De minimum biedingprijs voor het perceel grond, gelegen Kleinesteenweg 66-86 , 2610 Wilrijk bedraagt:

â‚Ź 589.000 (exclusief registratierechten) (vijfhonderdnegenentachtig duizend euro)

De biedingen sluiten af op vrijdag 20 december 2013 om 14 uur.


Ruimtelijke ordening en stedenbouw Het projecteigendom is volgens het gewestplan Antwerpen (KB 03/10/1979) gelegen in woongebied. Het perceel valt binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk RUP “Grootstedelijk gebied Antwerpen” (BVR 19/06/2009). De percelen zijn niet gelegen in een goedgekeurd RUP/BPA of een geldende verkaveling. Uit mondeling advies van de dienst stedenbouwkundige vergunningen blijkt dat de bestaande constructies afgebroken mogen worden. De hoofdbestemming van het nieuwbouwproject is wonen. Op het gelijkvloers mag maximum 400 m² commerciële netto-vloeroppervlakte komen. Parkeren dient ondergronds voorzien te worden. Volgende bouwtypologie is mogelijk: • • • • •

gelijkvloers: 17 meter bouwdiepte 1e verdieping: 12 meter bouwdiepte 2e verdieping: 9 meter bouwdiepte en terugspringend t.o.v. de rooilijn) dakvorm: plat dak overgang maken met enerzijds het gabarit van huisnummer 64 en anderzijds de bestaande garages van huisnummer 88

De kandidaat-koper dient zich op eigen verantwoordelijkheid te informeren betreffende de stedenbouwkundige voorwaarden. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad Antwerpen op het nummer 03 338 66 66.

Alle maten die weergegeven worden, zijn louter indicatief. Scheidingswanden in stippellijn, toestellen en meubilair aangeduid op het plan worden niet geplaatst en zijn louter ter illustratie.


Verkoopsvoorwaarden

Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door de raad van bestuur van AG VESPA in zitting van 14 juni 2013 (A035) van toepassing. In afwijking en/of in aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing: 1. de renovatie- en restauratieverplichting, zoals vermeld in artikel 3.2 van de algemene voorwaarden is op dit eigendom NIET van toepassing; 2. de bouwverplichting, zoals vermeld in artikel 4.2 van de algemene voorwaarden is op dit eigendom WEL van toepassing. 3. de koper verbindt zich ertoe, behoudens overmacht, de hiervoor vermelde bouwverplichting binnen vol gende termijnen na te komen: 3.1 indienen van een vergunbare aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betreffende het eigen dom en bekomen van de uitvoerbare vergunning binnen 18 maanden na het verlijden van de notariële aankoopakte; 3.2 start der werken binnen 6 maanden na het bekomen van een uitvoerbare vergunning; 3.3 totale beëindiging der werken binnen 24 maanden na de start der werken en uiterlijk binnen 4 jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte. Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid of gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de koper, die het deze laatste onmogelijk maakt om de in dit artikel bedoelde termijnen te eerbiedigen, zoals onder meer doch niet uitsluitend oorlog, staking, uitsluiting, extreme weersomstandigheden erkend door het KMI, revolutie, opstand, noodtoestand, sabotage, onvoorziene overheidsmaatregelen, enzovoort. Het niet respecteren van de in dit artikel bepaalde termijnen ten gevolge van archeologische vondsten kan enkel als overmacht beschouwd worden indien de bevoegde instantie de volledige stillegging van de werken aan het eigendom beveelt en dit gedurende een aaneengesloten termijn van minstens 2 maanden. De verplichting onder 3 is een essentiële voorwaarde zonder de welke AG VESPA deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Ze wordt opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet naleving van deze verplichting zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden. De kandidaat-koper verklaart de inhoud van het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden te verstaan en deze te aanvaarden.


Wijze van verkoop Het eigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag. Bij biedingen onder gesloten omslag wordt er een minimum biedingsprijs voor het eigendom bepaald. Kandidaatkopers die de woning wensen te kopen, kunnen een bod uitbrengen op of boven de minimumprijs. Biedingen onder de minimumprijs zijn niet geldig. De in te vullen biedingsdocumenten vindt u in bijlage. Bij afsluiting van de biedingen worden alle binnengekomen omslagen geopend. Kandidaten die een bod hebben uitgebracht kunnen op de opening van de biedingen aanwezig zijn. Wanneer alle biedingen zijn geopend, wordt het eigendom toegewezen aan de kandidaat-koper die het hoogste bod heeft uitgebracht. Het bod dat een kandidaat-koper uitbrengt is bindend en definitief. De verkoop gebeurt onder het registratiestelsel : Dit betekent dat de koper bovenop de geboden prijs nog registratierechten betaalt. AG VESPA wijst er op dat het betalen van registratierechten uitsluitend de zaak van de koper is. AG VESPA draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.


WIJZE VAN INSCHRIJVEN 1. De kandidaat-koper vult de biedingsformulieren als volgt in: • Volledige naam en adres (OPGELET: de identiteit van de opgegeven koper(s) is definitief en kan later niet gewijzigd en/of aangevuld worden met andere namen); • Vaste biedingprijs in euro zowel in cijfers als voluit in letters; • Paraaf op elke bladzijde van het aankoopaanbod, de verkoopovereenkomst en de algemene verkoopsvoorwaarden; • Datum, na(a)m(en) en handtekening(en) op de laatste bladzijde van het aankoopaanbod, de verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden. 2. De kandidaat-koper steekt de biedingsformulieren (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden) in een omslag en sluit deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermeldt hij duidelijk voor welk eigendom hij het bod uitbrengt, namelijk: ” “bod Kleinesteenweg 66-86, 2610 Wilrijk”. Zowel op de vóór- als op de achterzijde vermeldt hij: “omslag NIET OPENEN – bieding onder gesloten omslag”. 3. De kandidaat-koper bezorgt de omslag ofwel bij AG VESPA (Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen) ten laatste op vrijdag 20 december 2013 om 14 uur vóór de opening van de biedingen van het eigendom (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig). • De biedingsformulieren (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden) worden tijdig per post verzonden (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) of • De omslag met de biedingsformulieren (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden) wordt afgegeven, op voorhand (tijdens de werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur) of uiterlijk bij de opening van de omslagen waarbij de kandidaat-kopers aanwezig mogen zijn. Wanneer verschillende kandidaten een gelijke prijs geboden hebben, zal tussen deze kandidaten een nieuwe bieding onder gesloten omslag plaats vinden.


BEZICHTIGING EN INFORMATIE Contactpersoon voor meer informatie en bezichtigingen:

Katrien Clukkers Tel: 03 259 28 56 Email: katrien.clukkers@vespa.antwerpen.be

WIJZE VAN VERKOOP Het projecteigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op vrijdag 20 december 2013 om 14u. Meer informatie over de biedingen vind je in bijlage.

STEDENBOUWKUNDIGE GEGEVENS Kopers dienen zich op eigen verantwoordelijkheid te informeren over de stedebouwkundige voorwaarden. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen op 03 338 66 66. • Gelegen in woongebied • Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd • Geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld • Geen dagvaardigingen uitgebracht • Geen recht van voorkoop • Geen verkavelingsvergunning afgeleverd

BIJLAGEN • Aankoopaanbod • Verkoopovereenkomst • Algemene verkoopsvoorwaarden • Opmetingsplan


NIEUWSBRIEF AG VESPA Blijf op de hoogte van de nieuwste koopwoningen in Antwerpen en schrijf je in op de nieuwsbrief van AG VESPA. Je kan je eenvoudig inschrijven via de website van AG VESPA: www.agvespa.be Onderaan de pagina kan je het inschrijfformulier vinden.

E-MAIL ALERT AG VESPA Bij de start van een verkoop of een verhuur stuurt AG VESPA een e-mail uit naar alle mensen die ingeschreven zijn op onze e-mail alert. Wil je enkel op de hoogte blijven van de verkoop of verhuur van onze woonprojecten? Schrijf je in via: http://

www.agvespa.be/blijf-op-de-hoogte

AG VESPA OP FACEBOOK EN TWITTER Liever geen e-mail alert of nieuwsbrief? Volg AG VESPA via Facebook of Twitter. Elk project dat te koop of te huur komt, wordt op deze kanalen gepost. Vind je onze Facebook- en Twitterpagina leuk? Word fan en deel alle nieuwtjes met familie, vrienden, kennissen of collega’s die ook geïnteresseerd zijn in wat AG VESPA allemaal te bieden heeft.

Facebook: http://www.facebook.com/AGVESPA Twitter: http://twitter.com/agvespa

ALLE INFORMATIE OVER WOONPROJECTEN AG VESPA? Wil je meer informatie over dit project of andere woningen van AG VESPA? Ga da naar: www.agvespa.be/te-koop-te-huur/te-koop


AG VESPA

Autonoom Gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Generaal Lemanstraat 55 bus 4 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28 11 www.agvespa.be | info@vespa.antwerpen.be BE 0267 402 076 IBAN BE37 0910 1270 6928

Verkoopbundel kleinesteenweg 66 86 oe  

AG VESPA verkoopt het ideaal gelegen projecteigendom Kleinesteenweg 66-86 in Wilrijk. Het eigendom bevindt zich op wandelafstand van de Bist...