Page 1

AG VESPA zoekt UITBATER voor cafetaria zwembad De Schinde Oorderseweg 83 | 2180 Ekeren

AG VESPA biedt, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de uitbating van de cafetaria van het zwembad De Schinde aan. De cafetaria is apart toegankelijk, heeft zicht op het zwembad en beschikt over een terras van 140m².In het voorjaar van 2015 starten verschillende werken. Het huidige terras wordt vernieuwd, er wordt een nieuwe sporthal gebouwd en een nieuwe speeltuin aangelegd.De parkeercapaciteit is reeds uitgebreid waardoor er in de omgeving veel parkeerplaatsen bijgekomen zijn. Kandidaat-concessiehouders, die de cafetaria wensen uit te baten, kunnen zich vóór vrijdag 6 december 14u00 aanbieden. De kandidatuur wordt beoordeeld op basis van de ervaring en het voorhanden zijn van de nodige financiële garanties voor de inrichting en de uitbating van de cafetaria. www.agvespa.be | 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

CONCESSIE via bieding onder gesloten omslag

Vaste prijs € 6.000 / jaar exclusief BTW / jaarlijks indexeerbaar

Afsluitdatum biedingen: vrijdag 6/12 om 14 uur


Ekeren Rustig en groen In het district Ekeren zijn er verschillende wijken. Ekeren-Donk is een residentiĂŤle woonwijk met veel groen en verzorgde huizen. EkerenMariaburg is een gezellige buitenwijk die helemaal aan de rand van Antwerpen ligt, grenzend aan Brasschaat. De wijk Ekeren-Leugenberg is een handvol straten tussen de polders. De wijk Ekeren-Centrum is de meest centrale van de vier, hier vind je alle mogelijke winkels binnen handbereik. In het dorp van Ekeren kan je gezellig winkelen. Je vindt er hoofdzakelijk een mix van lokaal voorzienende winkels. Naast de handelszaken voor dagelijkse inkopen zijn er ook kappers, kledingzaken en garagisten.


Ligging • Het nieuwe zwembad met cafetaria en ruime parking is gelegen vlak bij het centrum van Ekeren aan de Oorderseweg 83. • Kadastrale gegevens: 35ste afdeling, sectie F, perceel 0777 R 5/deel


BEZICHTIGING EN INFORMATIE Het project is tijdens de week te bezoeken tijdens de openinguren van het zwembad. Contactpersoon voor meer informatie en bezichtigingen: Christel Darcis Tel: 03 259 21 22 | Fax: 03 259 28 11 | Email: christel.darcis@vespa.antwerpen.be

OVERZICHT BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 1. Voorwerp De cafetaria van het zwembad De Schinde, gelegen te 2180 Ekeren, Oorderseweg 83, 35e afdeling, sectie F, perceel 0777 R 5/deel met een oppervlakte van 333m² en voor het terras 140m². 2. Juridische vorm Concessie 3. Termijn De concessie wordt toegestaan voor een periode van 9 jaar. Het directiecomité van AG VESPA bepaalt bij de toewijzing van de concessie de ingangsdatum. De concessiehouder en AG VESPA hebben het recht de lopende concessieovereenkomst te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode mits hij drie maand tevoren opzegt bij aangetekende brief.   4. Vergoeding Jaarlijkse vergoeding van 6 000,00 euro per jaar (excl. BTW), jaarlijks indexeerbaar. 5. Bestemming De cafetaria wordt in concessie verleend voor horeca-activiteiten. Als concessiehouder zorgt u ervoor dat de cafetaria steeds toegankelijk is voor het publiek tijdens de openingsuren van het zwembad. U mag de cafetaria sluiten één uur na de sluiting van het zwembad. U heeft de mogelijkheid om een wekelijkse sluitingsdag in te voeren. 6. Andere Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste sportclubs die van het zwembad gebruik maken: • Merksemse Zwemvereniging Antwerpen vzw • Brabo Antwerp United Swimming vzw • Antwerpse Reddingsclub vzw • De Schalkse Duikers vzw • Antwerpen Sportstad vzw • …

BIJLAGEN - Kandidatuurstelling - Ontwerp van concessieovereenkomst


ONDERHANDSE BIEDINGEN AG VESPA biedt de concessie onderhands aan. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen op volgende wijze. Kandidaten zorgen voor een correcte invulling en ondertekening van het formulier van kandidaatstelling. De kandidaatstelling is formeel geldig wanneer cumulatief: • het gedagtekend is; • het de volledige rechtsgeldige verschijning van de kandidaat vermeldt; • de kandidaat verklaart de voorwaarden van de bieding en van de concessie te aanvaarden; • elke bladzijde geparafeerd is; • de kandidaatstelling voorzien is van geldige handtekeningen; • volgende bijlagen zijn toegevoegd: o bewijs van bedrijfsbeheer; o een financieel plan; o bewijs van voldoende solvabiliteit; o een document dat de nuttige ervaring aantoont; o een verklaring op erewoord dat hij zich niet in één van de gevallen van punt 1 “Uitsluitingsgronden bevindt. De kandidatuurstellingen worden in openbare zitting geopend in de kantoren van AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55 bus 4 te 2018 Antwerpen, op vrijdag 6 december 2013 om 14u00. De kandidaten mogen hierbij aanwezig zijn.  De vennootschappen die biedingen inzenden, bezorgen onder dezelfde omslag een exemplaar van hun statuten en de stukken waaruit de machtiging van de ondertekenaars blijkt. Twee of meerdere personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

WIJZE VAN INSCHRIJVEN 1. Kandidaten vullen het biedingsformulier in en voegen de verplichte bijlagen toe. 2. Kandidaten steken het biedingsformulier en de bijhorende documenten in een omslag en sluiten deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermelden zij duidelijk voor welk eigendom zij het bod uitbrengen, namelijk: “concessie cafetaria De Schinde, Oorderseweg 83, 2180 Ekeren”. Zowel op de vóór- als op de achterzijde vermelden: “omslag NIET OPENEN – bieding onder gesloten omslag”. 3. Kandidaten bezorgen de omslag bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten (AG VESPA) Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen (tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur) en ten laatste op vrijdag 6 december 2013 om 14u vóór de opening van de biedingen (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig): - Het biedingsformulier met bijlagen wordt tijdig per post verzonden (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) of - de omslag wordt afgegeven, op voorhand (tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur) of uiterlijk bij de opening van de omslagen waarbij de kandidaten aanwezig mogen zijn.


UITSLUITINGSGRONDEN Volgende kandidaat kan uitgesloten worden in elk stadium van de procedure: 1. de kandidaat die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglemen teringen; 2. de kandidaat die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is of die voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. de kandidaat die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. de kandidaat die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. de kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; 6. de kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7. de kandidaat die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. De kandidaat voegt een verklaring op erewoord toe dat hij zich niet in één van deze gevallen bevindt.

BEOORDELING KANDIDATUUR Bij de beoordeling van de kandidaturen houdt AG VESPA rekening met volgende criteria: 1. De relevante ervaring (20%). De kandidaat toont aan in welke mate hij de juiste beroepskwalificaties heeft om de cafetaria uit te baten. 2. Financieel voorstel (80%) De kandidaat toont aan dat hij over de nodige financiële draagkracht beschikt voor de inrichting en de uitbating van de cafetaria. (60%) De toewijzing zal gebeuren op basis van de totaliteit van de criteria en de kandidaat moet op elk van voorgaande criteria minstens de helft van de punten behalen. Indien AG VESPA verschillende kandidaturen ontvangt, wordt de concessie toegewezen aan de kandidaat die in het totaal het hoogste aantal punten behaalt. De ingangsdatum van de concessie zal worden bepaald bij de toewijzingsbeslissing van het directiecomité. Uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf de mededeling dat de concessie werd toegewezen zal de kandidaat aan AG VESPA het bewijs bezorgen van de vestiging van de waarborg gelijk aan 6 maanden vergoeding, zoals bepaald in artikel 6 van de algemene voorwaarden van de concessie. AG VESPA behoudt zich het recht voor het bod als vervallen te beschouwen indien de kandidaat deze waarborg niet stelt binnen de voormelde termijn. De beslissing over de toewijzing wordt voor goedkeuring aan de bevoegde overheid onderworpen. In geval de concessie niet goedgekeurd wordt, kan de voorlopige concessiehouder alleen aanspraak maken op teruggave van de waarborg, zonder schadevergoeding te mogen eisen uit hoofde van niet-goedkeuring.

OVEREENKOMST AG VESPA sluit met de aangeduide concessiehouder een overeenkomst af op basis van: • De uitgangspunten opgenomen onder ‘samenvatting van de belangrijkste voorwaarden’. • De algemene en bijzondere voorwaarden opgenomen in de bijlagen.


NIEUWSBRIEF | E-MAIL ALERT | FACEBOOK | TWITTER Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van de nieuwste koopwoningen in Antwerpen en schrijf je in op de nieuwsbrief van AG VESPA. Je kan je eenvoudig inschrijven via de website van AG VESPA: www.agvespa.be. Onderaan de homepagina kan je het inschrijfformulier vinden. E-mail Alert Bij de start van een verkoop of een verhuur stuurt AG VESPA een e-mail uit naar alle mensen die ingeschreven zijn op onze e-mail alert. Wil je enkel op de hoogte blijven van de verkoop of verhuur van onze woonprojecten, schrijf je in via: http://www.agvespa.be/blijf-op-de-hoogte. Facebook/Twitter Niet inschrijven op de e-mail alert of nieuwsbrief? Word fan van AG VESPA via Facebook of Twitter. Elk project dat te koop of te huur komt, wordt op deze kanalen gepost. Facebook: http://www.facebook.com/AGVESPA Twitter: http://twitter.com/AGVESPA

ALLE INFORMATIE OVER WOONPROJECTEN AG VESPA? Wil je meer informatie over dit project of andere woningen van AG VESPA? Ga da naar: www.agvespa.be/te-koop-te-huur/te-koop

DISCLAIMER INFOBROCHURE Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Eventuele opmerkingen kan je melden aan AG VESPA via info@vespa.antwerpen.be


AG VESPA

Autonoom Gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Generaal Lemanstraat 55 bus 4 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28 11 www.agvespa.be | info@vespa.antwerpen.be BE 0267 402 076 IBAN BE37 0910 1270 6928

Concessie cafetaria zwembad De Schinde  

AG VESPA zoekt concessiehouder voor cafetaria van zwembad De Schinde in Ekeren