Page 1

สารบัญ หมวด หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

ข้อมูลทัวไป ่ จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ ส่วนประกอบของรายวิชา การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หน้ า 2 2 3 4 6 10 11


มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิ ชา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่ งแวดล้อม สาขาวิ ชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 มหาวิ ทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกียรติ

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป ่ รหัสและชื่อรายวิ ชา PB 2032 กฎหมายสาธารณสุข จํานวนหน่ วยกิ ต 2 (2/2-0-0) หลักสูตร และประเภทรายวิ ชา หลักสูตร ; วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ประเภทของรายวิ ชา วิชาในหมวดวิชาชีพ ระดับการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน เปิดสอนภาคต้น ชัน้ ปีท่ี 2 รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่ม ี รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่ม ี ชื่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชา อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิ น สถานที่เรียน ห้องเรียนอาคารเรียนรวม ห้อง 2-101 และห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ห้อง A วันอังคาร เวลา 08.00-10.00 น. วันที่จดั ทํารายละเอียดของรายวิ ชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครัง้ ล่าสุด 14 ตุลาคม 2556 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1 จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา 1. อธิบายความหมายและลักษณะของกฎหมายได้ถูกต้อง 2. เข้าใจทฤษฎี แนวคิด และนําหลักกฎหมายมาใช้แก้ปญั หาสาธารณสุขได้ 3. เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับการสาธารณสุข ได้ 2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา 1. เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ให้มคี วามทันสมัย 2. เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ให้มคี วามเหมาะสม 3. เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามทีค่ าดหวัง 4. เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสูตร

2


มคอ. 3

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิ ชา 1. คําอธิ บายรายวิ ชา ทฤษฎีแนวคิดในการนําหลักกฎหมายมาใช้แก้ปญั หาสาธารณสุข หลักการของกฎหมาย องค์ประกอบ ของกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขฉบับต่าง ๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั ทัง้ นี้เพื่อให้ นักศึกษา เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ 2. จํานวนชัวโมงที ่ ่ใช้ในการเรียนการสอน /ภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน ภาคสนาม/การฝึ กงาน 30 ชัวโมง ่ ตามความต้องการของนักศึกษา ไม่ม ี เฉพาะราย

การศึกษาด้วย ตนเอง ไม่ม ี

3. จํานวนชัวโมงต่ ่ อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น รายบุคคล 3.1อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาให้คาํ ปรึกษาทีห่ น้าห้องทํางาน และแจ้งในห้องเรียน 3.2 นักศึกษาและอาจารย์ตกลงวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลา 3.3 อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่ ่ อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ) หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ความรูห้ รือทักษะทีร่ ายวิชามุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนานักศึกษา ซึง่ ต้องสอดคล้องกับทีร่ ะบุในแผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 2) ระบุวธิ กี ารสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาความรู/้ หรือทักษะใน ข้อ 1 3) ระบุว ิ ธีวดั และประเมินผลรายวิชาทีส่ อดคล้องกับประเมินผลการเรียนรูใ้ นมาตรฐานการ เรียนรูแ้ ต่ละด้าน 1. คุณธรรม จริ ยธรรม (1) คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา 1. มีวนิ ยั และมีความผิดชอบ เสียสละ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อสังคม (1.3) 2.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (1.4) (2) วิ ธีการสอน 1. สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คือ ขยันอดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญ�ู และกฏระเบียบการแต่งกาย 3


มคอ. 3

2.เน้นการอบรมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนักศึกษาในเรือ่ งความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความเสียสละ (3) วิ ธีการประเมิ นผล 1. จัดให้มคี ะแนนความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบเข้าเรียน 2. มีการประเมินการแต่งกาย 3. มีการประเมินถึงความขยัน อดทน มารยาท ความรับผิดชอบ 2. ความรู้ (1) ความรู้ที่ต้องได้รบั 1. มีความรูห้ ลักการทฤษฎีในหลักสูตรสาขาวิชาทีเ่ รียน (2.1) 2. รูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าในความรูเ้ ฉพาะด้านในสาขา /งานวิจยั ทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หา /ต่อ ยอดองค์ความรู้ (2.3) (2) วิ ธีการสอน 1. ใช้กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน ในการใช้กรณีตวั อย่าง 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นสําคัญ เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง (3) วิ ธีการประเมิ นผล 1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาคและปลายภาค 3. ประเมินจากรายงานหรือโครงการทีน่ กั ศึกษาจัดทํา 4. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน 3 ทักษะทางปัญญา (1) ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนํามาสรุปใช้งาน (3.1) 2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขทีส่ ร้างสรรค์ (3.2) (2) วิ ธีการสอน การสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปญั หา ทัง้ ระดับบุคคลและกลุ่มใน สถานการณ์ทวไปและสถานการณ์ ั่ ทเ่ี กีย่ วข้องกับพิษวิทยาอุตสาหกรรมกับงานอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย โดยใช้วธิ กี ารสอนด้วยการสืบค้นหาข้อเท็จจริง การทํากรณีศกึ ษา และทําการสรุปผลการศึกษา พร้อมทัง้ กําหนดแนวทางการแก้ไขปญั หา 4


มคอ. 3

(3) วิ ธีการประเมินผล 1. การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปญั หาโดยใช้กรณีศกึ ษา จากการทํางานกลุ่ม 2. การประเมินจากผลงานทีเ่ กิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปญั หา การศึกษาค้นค้นคว้าอย่างเป็ น ระบบ การวิเคราะห์วจิ ารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วจิ ารณ์กรณีศกึ ษารายงานการศึกษาปญั หาเฉพาะ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ไม่มี (2) วิ ธีการสอน ไม่ม ี (3) วิ ธีการประเมิ น ไม่ม ี 5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 1. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม (5.5) (2) วิ ธีการสอน 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร การนําเสนอผลงานทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธกี าร 2. ส่งเสริมการใช้ ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะส ม โดยสอดแทรก อยูใ่ นกิจกรรมการค้นคว้าและทํารายงานนําเสนอ (3) วิ ธีการประเมินผล 1. การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการ พูด และการเขียน 6.ทักษะการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพ (1) ทักษะการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพที่ต้องการพัฒนา 1.มีความแม่นยําถึงสาระสําคัญทางกฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพพนักงานใน สถานประกอบการและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง (6.3) (2) วิ ธีการสอน 1. จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยแทรกเนื้อหาของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมีทใ่ี ช้ใน อุตสาหกรรม (3) วิ ธีการประเมินผล 1. การประเมินความรูจ้ ากการสอบถามในห้องเรียน

5


มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน สัปดาห์ ที่

หัวข้อ

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 29/10/56 - ความหมาย ลักษณะวิวฒ ั นาการของ กฎหมาย - ทีม่ า ประเภท และศักดิ ์ของกฎหมาย - ฐานความผิดในกฏหมายอาญา

1,2,3,4 29/10/56 5/11/56 12/11/56 19/11/56

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ - ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ความเป็ นมาของกฎหมายสาธารณสุข - หลักการของ พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๕๓๕ - พ.ร.บ.สาธารณสุข ๒๕๓๕ หมวดต่าง ๆ - บทกําหนดโทษ

จํานวน ชัวโมง ่ บรรยาย 1

7

กิ จกรรมการเรียนการ สอน/และสื่อที่ ใช้

ผู้สอน

อ.ปางก์เพ็ญ - การบรรยาย เหลืองเอก - การทบทวบทเรียน ด้วย ทิน ตนเองในระบบออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - รายงานเดีย่ ว เรือ่ ง ประวัตพิ ระบิดาแห่ง กฎหมายไทย อ.ปางก์เพ็ญ การบรรยาย เหลืองเอก - การทบทวนบทเรียน ทิน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - รายงานเดีย่ วเรือ่ ง กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ สุขภาพ

สอบย่อยเขียนคําศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ 5 ร่างพรบ.วิ ชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 26/11/56 - ทีม่ า ความสําคัญของ พ.ร.บ. สาธารณสุขชุมชน - รายละเอียดและสาระสําคัญของ พ.ร.บ. สาธารณสุขชุมชน - บทลงโทษ

2

การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

6


มคอ. 3

สัปดาห์ ที่

หัวข้อ

6 - พระราชบัญญัติประกันสังคม 3/12/56 - การบังคับใช้พระราชบัญญัติ ประกันสังคม - คณะกรรมการประ กันสังคมและหน้าที่ - กองทุนประกันสังคม ผูป้ ระกันตนและ ประโยชน์ทดแทน 7 พระราชบัญญัติค้มุ ครองแรงงาน พ.ศ. ชดเชย 2541 10/12/56 - ความเป็ นมาและความหมายของศัพท์ต่าง ทีเ่ กีย่ ว ข้อง - ข้อกําหนดต่างๆในพระราชบัญญัตแิ ละบ กําหนดโทษ 8

จํานวน ชัวโมง ่ บรรยาย 2

2

สัปดาห์ สอบกลางภาค (14-21 ธ.ค 56)

9 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 24/12/56 และประกาศกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ประเภทโรงงาน การกํากับและดูแล - กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พรบ. โรงงานพ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 - บทกําหนดโทษ - วันหยุดประจําปี มฉก (27,30,31 ธ.ค.56 และ 1-3 ม.ค. 57) 10 พระราชบัญญัติยาเสพติ ดให้โทษ ชดเชย พ.ศ. 2532 31/12/56 - ความรูเ้ กีย่ วกับการยาเสพติด - การควบคุมการผลิต ขาย นําเข้าและ ส่งออก - การขึน้ ทะเบียนตํารับยา - ยาเสพติดให้โทษและบทลงโทษ

2

กิ จกรรมการเรียนการ สอน/และสื่อที่ ใช้

- การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว สอบ 20 ธ.ค.56 เวลา 08.30-10.30 น. การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว

ผู้สอน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

10

2

การบรรยาย อ.ปางก์เพ็ญ - การทบทวนบทเรียน เหลืองเอก ด้วยตนเองในระบบ ทิน ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว 7


มคอ. 3

สัปดาห์ ที่ 11 7/1/57

หัวข้อ

พระราชบัญญัติค้มุ ครองสุขภาพ ผู้ไม่สบู หุ รี่ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 บทลงโทษ

12 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 14/1/57 คณะกรรมการควบคุมอาคาร - การก่อสร้างดัดแปลงรือ้ ถอนอาคาร - เขตเพลิงไหม้ - นายช่าง นายตรวจและผูต้ รวจสอบ บทกําหนดโทษ 13 21/1/57

พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ทีม่ า ความสําคัญของ พ.ร.บ. สุขภาพ - รายละเอียดและสาระสําคัญของ พ.ร.บ. สุขภาพ - บทลงโทษ

14 พระราชบัญญัติส่งเสริ มคุณภาพ 28/1/57 สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 - คําศัพท์และความหมายของศัพท์ท่ี เกีย่ วข้อง - คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติและ หน้าที่ - การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม และมาตรฐาน คุณภาพสิง่ แวดล้อม - การควบคุมมลพิษ คณะกรรมการ ควบคุมมลพิษ - บทกําหนดโทษ

จํานวน กิ จกรรมการเรียนการ ชัวโมง ่ สอน/และสื่อที่ ใช้ บรรยาย 2 การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว 2 การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว 2 การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว 2 การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ด้วยตนเองในระบบ ออนไลน์ (E-Learning) - การซักถามพร้อม แสดง ความคิดเห็น - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว

ผู้สอน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

8


มคอ. 3

สัปดาห์ ที่

หัวข้อ

จํานวน กิ จกรรมการเรียนการ ชัวโมง ่ สอน/และสื่อที่ ใช้ บรรยาย 2 การบรรยาย 15 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ .ศ. - การทบทวนบทเรียน 4/1/57 2535 ด้วยตนเองในระบบ - ความหมาย ประเภท และศัพท์ต่าง ๆ ที่ ออนไลน์ (E-Learning) เกีย่ วข้อง - การซักถามพร้อม แสดง - การควบคุมการผลิต นําเข้า ส่งออก ความคิดเห็น ขายและขึน้ ทะเบียนเครือ่ งสําอาง - สอบย่อย เป็ นรายเดีย่ ว - การควบคุมการโฆษณาเครือ่ งสําอาง ความผิดและโทษเกีย่ วกับเครือ่ งสําอาง 16 2 พระราชบัญญัติโรคติ ดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 11/2/57 - ความเป็ นมาของกฎหมายและ - การบรรยาย - การทบทวนบทเรียน ความหมายของศัพท์ตามกฎหมายว่า ด้วยตนเองในระบบ ด้วยโรคติดต่อ ออนไลน์ (E-Learning) - การควบคุมโรคติดต่อ - การซักถามพร้อม แสดง - อํานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายการควบคุม ความคิดเห็น โรคติดต่อ - สอบย่อย เขียนคําศัพท์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ภาษาอังกฤษ ระหว่างประเทศ สัปดาห์สอบปลายภาค(17-28 ก.พ.57) สอบ 25 ก.พ. 57 เวลา 08.30 -10.30 น.

ผู้สอน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอก ทิน

2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้ ผลการ เรียนรู้ (2.1), (6.3)

กิ จกรรมการประเมิ น(การเขียนรายงาน กําหนดประเมิ นผล ร้อยละของค่านํ้าหนักใน การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การเรียนรู้ การประเมิ นผลการเรียนรู้ การสอบปลายภาค) (ระบุ วัน-เวลา) สอบ 60 % 30% 20 ธันวาคม 2556 - สอบกลางภาค 30% - สอบปลายภาค 25 กุมภาพันธ์

2557

(1.3),(1.4)

คุณธรรม จริยธรรม

ตลอดเทอม

5%

(5.5)

ทํารายงานและนําเสนองาน

พฤศจิกายน

15 %

(2.3),(3.1),(3.2)

ระบบการเรียนการสอนใน E-Learning

ตลอดเทอม

20 %

9


มคอ. 3

ส่วนที่ 1 คะแนนการสอบ 60% แบ่งเป็น - สอบกลางภาค 30% - สอบปลายภาค 30% ส่วนที่ 2 คะแนนเก็บ 20% แบ่งเป็น - ทํารายงานและนําเสนองาน 15 % - คะแนนคุณธรรมและจริยธรรม 5% ส่วนที่ 3 ระบบการเรียน แบบ E-Learning 20% - การมีส่วนร่วมในการเรียน 5 % 15 % - สอบย่อย E-Learning 10 ครัง้ * ระบุผลการเรียนรู้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ รายวิ ชา (Curriculum Mapping) ที่กาํ หนดในหลักสูตร ----------------------------------------------------------------

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 6.1 ตําราและเอกสารหลัก 1. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. พระราชบัญญัตกิ าร สาธารณสุข พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2540.

6.2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ 1. สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คู่มอื การคุม้ ครองผู้ บริโภค. 2540. 2. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รวมพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับ การสาธารณสุขสิง่ แวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก. 2540. 3. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. พระราชบัญญัตกิ าร สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 2540.

10


มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิ ชาและกระบวนการปรับปรุง 1.กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา -ใช้การตรวจเช็คชื่อก่อนเรียน ใช้การตรวจเช็คชื่อจากการทําการทดสอบก่อน/หลังเรียน 2.กลยุทธ์การประเมิ นการสอน ใช้การสังเกตการณ์จากผูส้ อน ในการตอบคําภามระหว่างเรียน และจากผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 3.วิ ธีการปรับปรุงการสอน วิธกี ารปรับปรุงการสอน จะเริม่ จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาระหว่างสอน การส่งงาน ซึง่ จะสามารถบ่งบอกถึงความเข้าใจและความสนใจในการการเรียน และนําผลการประเมิน การสอนจากมหาวิทยาลัย มาร่วมพิจารณาสรุปผล และนําเข้าสู่การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจยั ในชัน้ เรียน 4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ รายวิ ชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใช้การทวนสอบจากคะแนนสอบ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์จะแตกต่างตามมาตรฐานผลการ เรียนรูแ้ ต่ละด้าน 5.การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินการสอน มา วางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน

ชื่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชา ลงชื่อ ......อ.ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน............ วันทีร่ ายงาน 14 ตุลาคม 2556

ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร ลงชื่อ............................................................................... วันทีร่ ายงาน

11

Course syllabuspb2032(2 56)  

pb2032 course syllabus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you