Page 1

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE


1. Poziom wymagań koniecznych (2 – dopuszczający): Uczeń: 1. dysponuje niepełną wiedzą określoną w programie 2. zna podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie zawarte w Konstytucji RP, 3. potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej. 2. Poziom wymagań podstawowych (3 – dostateczny): Uczeń: 1. opanował podstawową wiedzę określoną w programie. 2. orientuje się w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego. 3. potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju źródłach dotyczących spraw publicznych i dokonać ich wspólnej analizy. 4. potrafi wypełnić druki urzędowe i sporządzić proste pisma do władz publicznych. 5. przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej. 3. Poziom wymagań rozszerzających (4 – dobry): Uczeń: 1. dysponuje wiedzą w zakresie programu szkolnego. 2. opanował wiedzę dotyczącą podstaw ustroju Polski zawartą w Konstytucji RP, 3. orientuje się w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego. 4. dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach dotyczących spraw publicznych i potrafi wykorzystać uzyskane tą drogą informacje i broni własnego stanowiska na forum publicznym. 4. Poziom wymagań dopełniających (5 – bardzo dobry): Uczeń: 1. opanował pełną wiedzę w zakresie programu szkolnego i potrafi wykorzystać ją w różnych sytuacjach, 2. poprawnie analizuje akty prawne. 3. potrafi dokonać analizy różnorodnych interpretacji wydarzeń oraz uzasadnić własny sposób oceny, 4. wykazuje dużą aktywność na zajęciach w klasie i poza szkołą. 5. Poziom wymagań wykraczających, nie objętych programem (6 – celujący): Uczeń: 1. dysponuje wiedzą znacznie wykraczającą poza program, 2. wykazuje dużą aktywnością i inicjatywę o charakterze obywatelskim na zajęciach w szkole i pozą szkołą, 3. uczestniczy w olimpiadach i konkursach tematycznych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i centralnym.

PSO WOS  

PSO z WOS-u w LO w Praszce