Page 1

CITYLAB – NYHEDSBREV #2

KÆRE CITYLAB-DELTAGERKOMMUNE Det er dejligt at opleve, at der er fuld gang i forberedelserne til CityLAB i alle kommunerne. Og vi sætter stor pris på at mærke den store opbakning, der er til projektet: Som man både kan læse af det gode arbejde, I allerede har sendt til os, og se i kraft af de spændende personer, som I har tilmeldt til CityLAB. På sekretariatet har vi travlt med at planlægge, teste og afprøve de processer, som I skal i gang med, når vi mødes i Vejle om under en måned. Vi er langt med planlægningen og ser frem til at I skal opleve det hele. I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse en reportage fra Gribskov Kommune, som beskriver, hvordan man her har grebet forberedelserne til CityLAB an. I kan også læse om det unge advisory board-møde, som blev afholdt for et par uger siden, hvor 15 unge fra 9 kommuner var samlet i København til et inspirerende møde. I nyhedsbrevet finder I også programmet for dagene i Vejle samt Charter for unges deltagelse i byplanlægning og samfundsudvikling, der i løbet af de sidste uger er blevet udviklet i samarbejde med mange af jer på tagdel.dk. Send gerne charteret til politisk godkendelse allerede nu, så vi sikrer, at alle CityLAB-partnerskabskommunerne kan skrive under på det som afslutning på konferencen. Vi glæder os rigtig meget, til vi ses i Vejle! Mange hilsner Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer & sekretariat for CityLAB, 12byer  


DEN FØRSTE DAG I FEBRUAR SAMLEDES 15 UNGE FRA NI FORSKELLIGE KOMMUNER PÅ KØBENHAVNS PROJEKTHUS – KPH. HER HJALP DE UNGE MED AT UDVIKLE DET KONKRETE INDHOLD FORUD FOR CITYLAB-KONFERENCEN.

MØDE I CITYLAB’S UNGE ADVISORY BOARD CityLAB er en konference, hvor den enkelte kommune skal udvikle sin egen case , og hvor konferencens resultater skal kunne bruges direkte i den videre planlægning. Men CityLAB er også en begivenhed, der samler 140 mennesker fra 14 forskellige kommuner, og hvor erfaringsudveksling, inspiration og dialog på tværs står helt centralt. Denne dialog på tværs blev sparket i gang, da 15 unge mennesker mødtes i København for at bruge en hel lørdag på at lære hinanden at kende, teste dele af indholdet af samt klæde sig selv og hinanden på til konferencen i marts.

BRÆTSPIL UDEN BRÆT Hvordan udvikler vi vores by bedst muligt? Hvilke valg skal vi træffe, og hvad er konsekvenserne af en given handling? Det er spørgsmål, som læringsspillet Urban Transition stiller, og som deltagerne på unge advisory board-mødet skulle tage stilling til og debattere – både i forhold til spillets indhold og form. Brætspillet Urban Transition skal frem mod CityLAB-konferencen udvikles, så deltagerne kan spille spillet ’live’ i stedet for at sidde omkring en spilleplade. Unge advisory board-deltagerne

testede dagen igennem forskellige forslag til, hvordan Urban Transition kan løftes op fra spillepladen og kom med en række kvalificerede bud på, hvordan spillet kan udvikles: Lige fra skakspil i 1:1 til alternative pointsystemer. På CityLAB samles deltagerne om det fælles mål at styrke unges deltagelse i planlægningen. Unge advisory board-medlemmerne diskuterede derfor også, hvilke spilleregler, der er nødvendige, for at unge borgere, politikere og planlæggere sammen kan udvikle byerne. De unge understregede her, hvor vigtigt det er, at der er en gensidig respekt for forskellige udgangspunkter, og at det ikke kun er de voksne, der opfattes som eksperter: De unge har også en stor viden, den har bare en anden karakter og baserer sig særligt på den praktiske brug af byen og på en indsigt i, hvad ’der rører’ sig blandt nutidens unge. En anden central pointe var, at dialogen og den gensidige respekt skal udmøntes i, at man lytter til hinanden, og gør sig umage for at forstå andre perspektiver, og derved ikke bare afviser nye tanker, idéer og perspektiver, før man har sat sig ind i, hvilke værdier og verdensopfattelser de baserer sig på. Den


gensidige, respektfulde dialog er forudsætningen for, at alle kan være trygge ved at skulle møde hinanden og udvikle nye løsninger i fællesskab.

”ET FEDT, PRODUKTIVT, OG INSPIRERENDE MØDE” De unges indspark til, hvordan forskellige parter sammen kan udvikle fremtidens byer, blev startskuddet til den følgende uges debat på internetplatformen Tag Del, hvor aktive CityLAB-deltagere hver dag gav deres forslag til, hvordan en række udfordringer med unges deltagelse i centrum kunne løses. De mange indlæg er nu samlet i Charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning, som partnerskabskommunerne tilslutter sig på konferencen. Medlemmerne af unge advisory boardet var glade for at få sat ansigt på hinanden og for at få mulighed for at give deres input til konferencens indhold. ”Super mange gange tak for et fedt, produktivt, og inspirerende møde - Jeg glæder mig til at arbejde videre med projektet, og at

se jer i Vejle til marts!” skrev Isabel Simone Feldstedt Doktor fra Holbæk Ungdomsråd på unge advisory boardets Facebook-side efter mødet. I Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer og 12byer siger vi også en stor tak til unge advisory boardet for dets store engagement, interessen og de kvalificerede indlæg, og ser frem til vi ses igen - og til at møde alle de øvrige unge og voksne deltagere, når CityLAB for alvor skydes i gang til marts.

FAKTA OM CITYLAB’S UNGE ADVISORY BOARD

CityLABs unge advisory board er stiftet med et formål om at give de unge deltagere på konferencen en central rolle i udviklingen af konferencens indhold. De unge konferencedeltagere udgør over halvdelen af konferencedeltagerne, og CityLAB skal derfor både have et indhold og en form, som også appellerer til den store andel unge deltagere. Der er pt. 15 medlemmer af CityLAB’s unge advisory board.


ALLE KOMMUNER KOMMER IGENNEM ALLE BREAK OUT SESSIONS, MEN PÅ FORSKELLIGE TIDSPUNKER. JERES FACILITATOR VIL FØLGE JER PÅ VEJ.

PROGRAM FOR CITYLAB URBAN PROTOTYPE WORKSHOP

CASE-KVALIFICERING 4 BREAK OUT SESSIONS

2 BREAK OUT SESSIONS

Idéudvikling & raffinering Idéudvikling & synergi Idéudvikling & konklusion Realisering

Tegneværksted Modelværksted

VIDENSDELING

2 BREAK OUT SESSIONS CO-Creator

”THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO ARE WILLING TO GET THEIR HANDS DIRTY”


FREDAG D. 14. MARTS 2014 08.30 VELKOMST 08.40 6. BREAK OUT SESSION

TORSDAG D. 13. MARTS 2014 10.00 INDTJEKNING

09.40 PAUSE 10.00

7. OG 8. BREAK OUT SESSIONS

10.30 VELKOMST & FAGLIGT OPLÆG

’At turde skabe sammen’ ved Esben Danielsen, Orange Innovation

11.30 1. BREAK OUT SESSION 12.30 FÆLLES FROKOST 13.15

2. & 3. BREAK OUT SESSIONS

12.00 FÆLLES FROKOST 12.45 FERNISERING AF PROJEKTER 13.30 CHARTER-OVERRÆKKELSE Afsluttende debat i salen og bobler.

14.30 FARVEL OG TAK FOR DENNE GANG 15.15 PAUSE OG FYSISK AKTIVITET 16.00 4. & 5. BREAK OUT SESSIONS

18.00 FRI LEG Mulighed for rundvisning i Spinderihallerne

19.00 FESTMIDDAG

I forbindelse med middagen vil Dacapo og Stomp Up Front sørge for relevant, inspirerende og involverende inputs, der giver oplevelse, energi, samarbejde og indsigt i dagens tema.

23.00 SPINDERIHALLERNE LUKKER FOR DAGEN


CHARTER FOR UNGES DELTAGELSE I BYUDVIKLING OG SAMFUNDSPLANLÆGNING En tilslutning til dette charter indebærer, at underskriveren vil arbejde for nedenstående fire principper

KOMMUNIKATION MEDBORGERSKAB At øge unges indflydelse og medbestemmelse i udviklingen af fremtidens byer gennem samarbejde med kommunalpolitikere og kommunens medarbejdere. Fordi unges deltagelse er med til at styrke læringen om demokrati og lokalt medborgerskab og dermed give en større forståelse for de beslutninger, der træffes.

At sætte fokus på at styrke dialogen mellem politikere, unge og kommunens medarbejdere. Fordi unges deltagelse giver politikere og planlæggere indsigt i de unges livsverden, så byerne også skabes til de unge medborgere.


Dette charter baserer sig på en fælles vision fra CityLAB-konferencens 14 partnerskabskommuner og øvrige deltagere, der er gået sammen om principperne for at forme fremtidens byer i en åben proces, hvor også unge medborgere får en stemme. Kommunerne går hermed foran i forhold til at afprøve nye veje for unges deltagelse i konkrete byudviklingsprojekter. Øvrige interesserede kommuner, unge og andre aktører opfordres til at tilslutte sig charterets principper og kan til enhver tid medunderskrive Charter for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning, såfremt pågældende er indstillet på at arbejde for at opfylde charterets hensigtserklæring.

INNOVATION SAMSKABELSE At give vejledning og kompetent sparring til unge, som henvender sig med konkrete udfordringer eller projektforslag og til at gøre vejen fra idé til handling så kort som muligt. Fordi unges deltagelse i byplanlægningen er med til at skabe et øget ejerskab, der styrker tilhørsforhold og den gode fortælling om byen.

At udfordre sig selv i planlægningsprocessen ved at bruge nye arbejdsmetoder og eksperimentere med rammerne for samskabelsesprocesser med unge og det øvrige civilsamfund for derved at sikre at planlægningen i kommunerne bliver betragtet fra flere vinkler. Fordi unges deltagelse bidrager til, at planlægnings- og udviklingsprocesserne kvalificeres, så der ikke foretages fejlprioriteringer i projekter.


UDDYBNING AF CHARTERETS PRINCIPPER Det er de unge, der er fremtidens generation, og derfor er det vigtigt, at de med engagement tager del i udviklingen og fremdriften i deres byer. Denne deltagelse kan have en afsmittende effekt på andre policy-områder og vil samtidig give de unge større forståelse og bedre forudsætninger for at deltage i politiske beslutningsprocesser.

SAMSKABELSE

Det er ikke kun teknisk eller administrativt baseret viden, der har værdi i en byudviklingsproces. Nutidens store udfordringer kalder på, at der skabes ny velfærd i forskellige lokale kontekster, hvor flere aktører sammen kan udvikle nye principper og måder at handle på. I en samskabelsesproces arbejder en bred vifte af relevante aktører på at finde frem til kernen i et problem for så at forsøge at finde en løsning. Med samskabelse som fokusområde skal byudviklingsprocesserne kvalificeres ud fra blandt andet de unges viden om hverdagsliv, interesseområder og bevægelsesmønstre. Det kræver fokus på designet af processerne, som deltagelsen kan udfoldes i, og at borgerne tages alvorligt som partner gennem hele processen. I arbejdet med samskabelse skal udviklingsprocesser som minimum involvere to typer af aktører, eller have rod i to kommunale forvaltninger. Aktørerne kan eksempelvis være kommuner, frivillige organisationer, borgere, virksomheder eller universiteter.

At deltage aktivt i udviklingen af sin by kan give lyst til enten at blive boende eller vende tilbage, når de unge skal vælge et permanent sted at bosætte sig. Ejerskabet og følelsen af at blive hørt vil også styrke den positive fortælling om byen og kommunen, når de unge rejser væk og fortæller om deres oplevelser.

MEDBORGERSKAB Vores samfund står overfor en række nye udfordringer som blandt andet er påvirket af ressourceknaphed, øget affolkning af landområder og behovet for at finde nye, bæredygtige løsninger. Borgernes rolle i både samfundet, kommunerne og byerne må derfor gentænkes. I etableringen af en ny medborgerskabskultur er de unge helt centrale aktører, og der er derfor behov for at finde mødeformer, hvor den nye medborgerskabskultur kan udfoldes. Det skal derfor etableres et fælles rum, hvor erfaring og læring kan udveksles på tværs af aktørgrupper. Unges deltagelse i byplanlægningen faciliteres bedst gennem direkte informations- og kontaktkanaler til kommunen: Der skal ikke være tvivl om, hvor unge skal henvende sig, hvis de har spørgsmål eller idéer. En ungevejleder, som guider de unge på rette vej i systemet, kan være en af løsningerne.

KOMMUNIKATION INNOVATION

At skabe innovation er ikke nødvendigvis det samme som at være nytænkende eller blot at skabe forandring. Innovation bunder i en intenderet, afsøgende proces, hvor der søges efter nye (kreative) løsninger på aktuelle involverings, planfaglige eller politiske problemstillinger. Det innovative kommer ikke nødvendigvis til udtryk som en opfindelse, der aldrig før er set, men kan i lige så høj grad være en ny sammentænkning af eksisterende metoder eller lignende. Muligheden for innovation øges ofte gennem nye alternative samarbejder. Tænk derfor de unge - og andre aktører - ind i udviklingsprocesserne – også i de tilfælde, hvor det i udgangspunktet ikke er helt oplagt.

Unges deltagelse i byplanlægning er afhængig af, at kommunen taler et sprog, som er til at forstå. En stærk faglig jargon eller interne koder, der ikke kan knækkes af udefrakommende, skal undgås i samskabelsesprocesser: Det handler ikke om at tale til laveste fællesnævner, men om at tale om tingene på en måde, så det ikke kun er den tekniske faglig viden, der accepteres som gyldig argumentation. Unges deltagelse afhænger derfor af, at kommunen lægger en strategi for, hvordan kommunikation med de unge kan foregå på både digitale platforme og som direkte dialog. Det er dog væsentligt, at den digitale debat aldrig står alene, men baseres på fysiske møder og konkret handling. Dette kan udmøntes i en konkret strategi for dialog i kombination med en strategi for den handlingsorienterede deltagelse.


GRIBSKOV TAGER KRYDSET MED I LABORATORIET I GRIBSKOV SAMLEDES CITYLAB-DELTAGERNE FOR AT UDVIKLE OG KVALIFICERE SCENARIERNE FOR CASEN KRYDSET. ”Der er ikke noget, der hedder ’pige-aktiviteter’!” De unge workshopdeltagere smiler lidt overbærende til os fra kommunes administration, hvor spørgsmålet kom fra. Så lærte vi det! Og det er jo også derfor, vi har meldt Gribskov Kommune til CityLAB. For at lære og blive inspireret af hinanden, af andre kommuner og forskellige ’forstyrrelser’, som vi er sikre på, vi kommer til at møde på vejen under CityLAB. I første omgang har vi sat hinanden stævne til et par timers workshop. ’Hinanden’ er repræsentanter fra Helsinge Hallerne, unge fra hallerne, Gribskov Produktionsskole, Ungdomshuset og kommunes administration. Det har vi gjort for at opbygge et fællesskab mellem byens og kommune-aktører omkring vores case ’KRYDSET’ og for at konkretisere 4 scenarier for KRYDSET.

STEMNINGSBILLEDER OG SWOT-ANALYSER Udgangspunktet var, at os fra administrationen havde lavet en version 1.0 af scenarierne til workshoppen, sat beskrivelse op på en plakat med et kort over området, plads til stemningsbilleder og en SWOT-analyse. Med plakaterne som afsæt kvalificerede vi i to hold hver to scenarier yderligere ved at skrive mere til, markere funktioner på fremtidens ’KRYDSET’ eller sætte stemningsbilleder op. Dernæst byttede de to hold scenarier og lavede en SWOT-analyse af de to scenarier, vi ikke havde arbejdet med før. Et par givende timer hvor vi blev klogere på mere, inspirerede og fik ’opgraderet’ vores scenarier til version 2.0. Så nu ser vi frem til at komme af sted til CityLAB og komme hjem med et scenarium i version 3.0! // Gribskov Kommune-Holdet


TOGET KØRER JER TIL VEJLE Transporten til og fra Spinderihallerne i Vejle foregår med tog. Det er den hurtigste og nemmeste rejseform, så vi er glade for at kunne tilbyde jer dette frem for den tidligere annoncerede bustransport. En uge inden konferencen vil kontaktpersonen fra jeres kommune modtage gruppebilletter til togrejsen – inkl. pladsbilletter. Derfor er det vigtigt, at I individuelt i de enkelte kommuner kordinerer, hvordan I mødes og kommer af sted sammen. For at jeres rejseudgifter skal dækkes, skal I altså rejse samlet både ud og hjem. Det eksakte ud- og hjemrejse tidspunkt kan I se på jeres billetter, når i modtager dem fra os. Der er omkring en kilometer fra stationen i Vejle til Spinderihallerne. Her vil I ankomme i tid til check-in og få en kop kaffe, inden programmet går i gang.

OVERNATNING I CENTRUM AF VEJLE Vi er glade for at kunne tilbyde alle deltagere på CityLAB muligheden for at overnatte på hoteller midt i Vejle, henholdsvis på Scandic og BB-Hotel. Hotellerne ligger i gåafstand fra Spinderihallerne – og der vil være mulighed for at tjekke ind fra morgenstunden, for dem der ønsker det. Alternativt er receptionen klar til at tage imod jer om eftermiddagen, når der er frit program eller efter festmiddagen om aftenen. Ansatte i kommunerne og politikere vil blive indkvarteret på to-personers værelser, mens alle unge deltagere får tre- eller fire-personers værelser.

CityLAB Nyhedsbrev #2