Page 85

38-

3940-

41-

42-

43-

4445-

46-

47-

76

1927 "Azerbaycan etnografisine âit" (On tbe ethnography of Azarbaijan), Yeni Kafkasya, N. 10,11,14,19,1927. Keza: Azerbaycan Yurt Bilgisi, II, s. 49-56, 101-107, 247-253.

"Türkistan meselesi" (The problem of Türkistan), Yeni Türkistan, N .l, 1927 s. 2-8. "Özbek Şaybak Han’ın şiirleri ve divânı" (The poems and Divan of the Özbek Ruler Saybak Han) ibid. 1927), 99 s. 22-25. "Bolşeviklerin şark ve müstemleke siyâseti" (The eastern and colonial policy o the Bolsheviks), ibid. N. 2-3, 1927, s. 9-13. "Türkistan ve Edil havzasının medenî münâsebetleri tarihinden" (On the history of cultural relations between Türkistan and the Volga basin), ibid. 1927, s. 25-30. "Türkistan ’ın iktisâdiyatında yerli ve Rus nokta-i nazar­ ları" (The points of view of the local population and of the Russians on Türkistan’a economy), ibid. N. 4,1927, s. 15-121. "M.v.Le Coq’un yeni eserleri" (M. von Le Coq’s latest puplications), ibid. s. 22-23. "Türkistdn istiklâl hareketine karşı Buhara Emîri" (The Amir of Buhara against the movement of independence in Türkistan), ibid. N. 5-6, 1927, s. 2-8. "Türkistan ismi, hududu ve mesahası hakkında" (On the name, the limits and area of Türkistan) ibid. s. 3035. Keza bk. N. 242. "Şarkî Türkistan’da kadîm Küçalılann medeniyeti" (The civilization of the ancient Kucheans of East Türkis­ tan), ibid. N.7. 1927, s. 29-38.

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement