Page 83

18-

"İslâm âleminde tedenni sebepleri ve Mercânf (Marcânî and the reasons for the decline of the Islamic World), Yulduz N. 117 (Kazan) 1914. 19- "Petersburg Dârülfününunda Şark Fakültesi lektörü Hüseyin Feyizhanov’un hayat ve eserlerine dâir” (The life and works of Hüseyin Feyizhanov, reader in the Oriental Department of St. Petersburg University), Şûrâ, 1914. 20- "İbn Haldun’un nazarında İslâm hükümetlerinin is­ tikbâli" (The future of Islamic governments as seen by Ibn Haldun), Bilgi, N. 7 (İstanbul) 1914. 21-

22-

"Türkistan etnografya âlimi Ebu Bekir Divayifin hayat ve eserleri" (The life and works of Turkistani ethnographer Abu Bakr Divayif), Turmuş (Ufa) 1914. "Şarka ait Rus İlmî neşriyatının tahlili" (An analysis of Russian scholarly publications on the Orient), Şûrâ and Yulduz, 1914-1915.

1915 23- "K stoletyu so dnya rozdeniya tatarskago ucenago istorika Mardzani" İzvestiya Obscestva Arxeologii pri Kazanskom Universitete, vol. XXXIX, 1915. 24- "Filonenko’nun Başkurt tarihine âit eserinin tahlili" (An analysis of Filonenko’s work on Başkurt history). Turmuş 1915. 25- Kısaca Türk ve Tatar Tarihi (A short history of the Turks and Tatars), Kazan 1915. 26- "Vostoçnie rukopisi Ferganskoy oblasti" Zapiski Vostocnago Otdeleniya Imperatorskago Russkago Arxeologideskago Obscestva, vol. XXII, 1915, s. 303-320. 27-

74

"Nekotorie dannie po istorii Ferganu vosemnadtsatago stoletiya", Protokolı Turkestanskago Kruzka Lyiubiteley Anıeologii, N. 19, Taşkent 1915.

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement