Page 82

8-

"Akademik W. Barthold'un İlmî eserleri hakkında" (On the scolarly works of Academician W. Barthold), Vakit (Orenburg) 1913. 9"Vambery’nin hayat ve eserleri" (Vambery, his life and works), Mektep, 1913. 10- "Tatar edebiyatı hakkında Aşmarin" (Asmarin on Tatar literatüre) (Orenburg), 1913. 11- "îhtilâl zamanında ve Çar Mihayil Feodoroviç’in intihâbı vakıasında îslâmlann rolü" (The Müslim action in the time of troubles and the election of Czar Mihail Feodorovic Romanov), (Kazan) 1913. 12- "Çağatay sairi Lûtfî ve onun divânı" (The Cagatai poet Lutfi and his Divân), (Kazan) 1913. 1914 13- "Türkmen §âiri Mahtumkulı’nın hayatı ve eserleri!' (The Türkmen poet Mahtumkulu, his life and works), Şûrâ 1914. 14-

"Hokand hanı Hudâyâr Han’ın son günleri" (The last days of Hudâyâr Han of Hokand) (Kazan) 1914. 15- "Gurfat’ul-havâkîn ve onun Karahanîler tarihini öğren­ mek için ehemmiyeti" (The Gurfat al-Havâkîn and its importance for the study of Karahanid history) An, N. 4 (Kazan) 1914. 16-

"Rus tarihî edebiyatında Şahabeddin MercânV' (Sihab al-Din Marcani in Russian historical literatüre), Marcani Anniversary Volüme (Kazan 1914 s. 468-489.

17-

"Mercânî’nin bir eseri hakkında Kayyum Nâsıri" (Kayyum Naşiri on a work of Marcani) ibid. s. 582589.

73

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement