Page 236

SEKİZİNCİ CİLD [1]

50 sayfa,

Orhan Şaik Cîökyay (İstanbul) vc Abdülkadir İnan

[2]

25 sayfa,

Prof. Bombacı (Napoli)

[3]

50 sayfa,

[4J

50 sayfa.

Z. V. Togan (19. asır sonuna kadar) Prof. Ayyubi Akram (Aligar) Turhan (îcncci Prof. Fahir İz (19. asır sonuna kadar)

[5] [6]

4 sayfa. 6 sayfa,

[7]

10 sayfa

Prof. Şcrafcddin Turan (Ankara). Muhammcd Ali Muvahhid , (Tahran), Muhammcd Tanci Fahir İz, O rhan Şaik Cîökyay vc Prof. Cafcroğlu, Fcvziye Tanscl vc Prof. Turhan Gcncci M. Aliakbcr Topcıbaşı (kitabın yazıldığı tarihe kadar getirilir)

DOKUZUNCU CİLD [1] [2]

50 sayfa, 25 sayfa.

Prof. Osman Turan vc Abdülkadir İnan Prof. Seyyid Haşan Taqizade (Tchcran)

[3]

25 sayfa,

Prof. B. Spuler (Ham burg)

[4]

25 sayfa,

B. Spuler

[5]

25 sayfa,

Prof. Zajasckowski (Varşova) vc M. Şişman (Paris) vc Dr. Hikmet Tanyu (Ankara)

[6]

10 sayfa,

Prof. \Vald.schmidt (Göttingcn)

[7] [8]

20 sayfa, 50 sayfa,

Abdüllatif Nevzat Aya/.bck; H. Jansky (Viyana) O. Turan ve A. İnan (dinî ayinlerde okunan Türkçe neşideler ve metinler dahil) ve Dr. Menüçihr Murtazavı (Tebriz)

ONUNCU CİLD [1]

20 sayfa,

Togan ve Halil İnalcık

[2]

25 sayfa,

Masao Mori, B. Ögcl ve Aalto münasebeti meselesi)

[3]

10 sayfa,

[4]

20 sayfa.

Prof. Aziz Ahmed, Prof. Xaliq Ahmad Nizami (Aligarh) ve Şerifal-Hasan. Prof. Yar Şatir (Tahcran) ve Dr. Dörfer ((iottingcn)

[5]

15 sayfa.

Prof. Muh^mmed Tanci (Fas)

[6]

10 sayfa.

Prof. Gyula Moravcik (Budapcst) ve Prof. Bombaci

(Kore-Türk

dil

227

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement