Page 226

Hristiyanlık [4]. Türklerde Musevîlik [5]. Türklerde Budizm [6] Türklerde İslâmiyet [7]. Türk kavimlerinde kullanılmış olan dinî ve ladini takvimler, bayramlar, merasim [8].

ONUNCU CİLD Cihan Edebiyatında Türkler Türklerin kültür bakımından komşu kavimlerle temasları: [1]. Türklerin dil bakımından Çinliler, Tibetliler ve Koreliler [2], Hintliler [3], tran kavimleriyle [4], Araplarla [5], Rum ve İtalyanlarla [6], Orta ve Doğu Avrupa kavimleriyle [7], Moğollar, Tunguzlar ve Sibirya’nın Türk olmayan kavimleriyle [8], Ural, Fin-Ugur kavimleriyle [9] karşılıklı tesirlerini gösteren temasları. Bunların maddi, kültür, dil ve folklor sahalarındaki tezahürü [10]. Bu kavimlerin edebiyatında Türklere ait yazılan yazılar [11]. Umumiyetle Cihan edebiyatında Türklere ait yazılar, şiirler, hikâye ve romanlar [12]. Türklerin bu milletler ve diğerleri ile temaslannın bibliyografyası [13]. Prof. Zeki Velidî Togan Prof. Kari John 14 Ağustos 1%5

Prof. Z. F. Ftndıkoğlu Prof. H(üil İnalcık Emil Esin

TKE Komitesinin bu programı hazırlama yolunda Haziran, Ağustos aylannda tertip ettiği müzakerelere Prof. Oktay Aslanapa, Dr. E. Gmbe Prof. Halasi Kurt, Prof. K Menges, ve Prof. D. Sinor iştirak etmişlerdir. 28 Eylül 1966 Ravello toplantısında bu programın ilk ve ikinci cildin İslâmdan önceki devirleri gözden geçirilmiş ve ikmal edilmiştir. Bu son toplantıya şu zevat iştirak etmiştir: ,Prof. /. A. Böyle (Manchester), Prof. N. Egfimi (Tokyo), Bayan £. Esin, Prof. T. Gencei (Londra), Prof. B. Öğel (Ankara), Prof. Kari Jahn (Utrecht), Prof. O. Pritsak (Harvard), Prof. D. Sinor (Bloomington). Prot.Zajaczkoıvski (Varşova) ve Prof. Z. V. Togan

217

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement