Page 225

Türklerde devlel teşkilâtı [İl]. Türkicrde askeri teşkilât [12). Türklerde harp sanatı ve harp sanayii teşkilâtı [13]. Türklerde ve H a/ar denizi sahil (yaka) Türkmenlerinde denizcilik ve teşkilâtı [14] ve ilk OsmanlIlarda denizcilik [15].

ALTINCI CİLD

Türk etnografya ve antropolojisi Giriş [1], Türk tipi ve tipleri [2], Muhtelif devirlerde Türk kıyafetleri, Osmanlı kıyafetleri [3], Türk materyal kültürü, Türk etnografısi [4]. Türk folkloru [5]. Türk musikisi ve çalgıları [6]. Türk tiyatrosu ve Türk halk eğlence oyunları [7], Türklerin güreş sistemleri ve meşhur güreşçileri [8]. Türk dansları ve eğlenceleri [9]. Türklerde spor [10]. Muhtelif devirlerde muhtelif milletlerin Türklerin karakterine dair yazdıkları [11]. Tarih boyun­ ca ve bugün Türk kabileleri [12], Bugün Ortaasyada yaşayan kabileler ve şubeleri [13]. Bugün Kafkasyada, İran’da ve umuman Önasya’da yaşayan kabileler [14].

YEDİNCİ CİLD

Türklerde İlim Giriş ve muasır ilim hayatı [1]. Ayrı ilim sahalarında ileri gelen bilgin­ ler [2], Yabancı dillerde, Arapça [3], Farsça [4], Orduca [5], Çince [6], Rusça ve batı dillerinde [7] eserler yazan alim ve yazarlar. Türklerde Tıp ve baytarlık [8]. Askerlik ve spora ait eserler yazan Türkler [9]. Türklerde kütüphanecilik [10]. Türklerde kültür eserleri koleksiyonculuğu [11]. Türklerde kullanılan yazılar [12], Bugün kullanılmakta olan yazılar [13].

SEKİZİNCİ CİLD

Türklerde Edebiyat Türk halk edebiyatı esas problemleri [1]. İslamiyetten önceki Türk edebiyatı [2]. Islami devirde Doğu Türk edebiyatı [3]. İslâmi devirlerde Batı Türk edebiyatı [4]. Türklerde tarih [5J. Farsça, Arapça ve Urduca yazılan edebî eserlerde Türk kültürünün yankılan [6]. Kitabm tasnif olunduğu seneye kadar getirilmek üzere Türk kavimlerinin muasır edebiyatları [7],

DOKUZUNCU CİLD

Türklerde Dini Hayat Muhtelif devirlerde Ortaasya’da yayılan dinlerin Türklerde gelişmesi. Şamanizm [1]. Manihaizm [2], Ortaasya’da Hıristiyanlık [3j. Önasya

Türklerinde, Karamanlılarda, Doğu Avrupa’da, Kuman ve Kıpçaklarda

216

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement